Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 1


1 Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 12 Školský vzdelávací program Z&aacu...
Author:  Milan Král

0 downloads 5 Views 275KB Size

Recommend Documents


No documents


Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ –ISCED 1

Školský vzdelávací program Základná škola – 1. stupe Názov – „Škola pre život “

Vzdelávací program Stupe vzdelania ISCED 1 žka štúdia: 4- ro ná Vyu ovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna

Predkladate : Názov školy - Základná škola Ulica pionierov 1, Rož ava Adresa - Ulica pionierov 1, 048 01 Rož ava O - 35543647 Riadite školy - PaedDr. Erika Mihalovi ová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP - Mgr. J. Helmecyová, Mgr. J. Kraj iová, Mgr. H. Panyková, Mgr. G. Tóthová alšie kontakty - tel. + fax: 058 734 52 78 e-mail: [email protected]

Zria ovate : Názov – Mesto Rož ava Adresa – Šafárikova 29, 048 01 Rož ava Kontakty – tel. 058 7773218, 7773285

Platnos dokumentu od 3. 9. 2012 Podpis riadite a

I. Všeobecná charakteristika školy

1.

Ve kos školy

Základná škola, Ulica pionierov 1 v Rož ave je plnoorganizovanou školou s vyu ovacím jazykom slovenským, ktorá zabezpe uje výchovu a vzdelávanie žiakov 1. – 9. ro níka. Škola po prvýkrát otvorila svoje brány 1. septembra 1975. Na 1. stupni (1. - 4. ro ník), aj 2. stupni (5. – 9. ro ník) sú spravidla tri paralelné triedy. Kapacita školy umož uje prija do výchovno-vzdelávacieho procesu približne 700 žiakov. V sú asnosti je kapacitne využitá zhruba na 92%. Škola je najvä šou v okrese a nachádza sa v centre mesta.

2.

Charakteristika žiakov

V škole prevládajú žiaci s trvalým bydliskom v mieste školy, dochádzajúci žiaci sú z ur ených spádových obcí a obcí z najbližšieho okolia. Žiaci školy vo vä šej miere pochádzajú z rodín s dobrým sociálnym zázemím, zo sociálne znevýhodneného prostredia máme v škole okolo 60 žiakov. Naši žiaci dosahujú ve mi dobré výsledky v rôznych vedomostných aj športových sú ažiach ako aj v celoplošnom testovaní žiakov 9. ro níka. V škole pôsobí špeciálny pedagóg, a preto sú vytvorené ve mi dobré podmienky pre za lenených žiakov (žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Je ich približne 20.

3.

Charakteristika pedagogického zboru

Kolektív výchovno-pedagogických zamestnancov je zložený z kvalifikovaných a skúsených pedagógov a vychovávateliek ŠKD, iasto ne neúplná je kvalifikovanos u ite ov cudzích jazykov a informatiky. Pedagogický zbor tvorí riadite ka, dvaja zástupcovia riadite ky (pre 1. a 2. stupe ), výchovná poradky a s dlhoro nou pedagogickou praxou a dobrými výsledkami v oblasti výchovného poradenstva, školská špeciálna pedagogi ka, ktorá sa venuje za leneným žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alší pedagógovia a vychovávatelia ŠKD. Výchovno-vzdelávací proces každoro ne zabezpe uje okolo 50 pedagogických zamestnancov. alej na škole pracujú 2 u itelia náboženskej výchovy, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilos a pôsobia na základe cirkevného poverenia pod a vnútorných predpisov cirkvi, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor prevencie, koordinátor výchovy k udským právam, koordinátor výchovy k manželstvu a rodi ovstvu, a koordinátori školských vzdelávacích a výchovných programov. alšie vzdelávanie u ite ov je zamerané na ich jazykovú prípravu a schopnos odborne vyu ova cudzí jazyk na 1. stupni ZŠ, na rozvoj zru ností vo využívaní IKT vo výchovno-vyu ovacom procese a na využívanie inovatívnych metód vo vyu ovaní. Pedagogický zbor školy je po odbornej a profesionálnej stránke na vysokej úrovni a celá jeho innos je nasmerovaná jediným smerom – poskytnú každému žiakovi adekvátne vzdelanie, umožni zaži pocit úspechu i uznania vlastnej neopakovate nej identity. Neakceptuje akéko vek prejavy šikanovania a rázne proti nim vystupuje. Každý žiak na škole má právo cíti sa bezpe ne a pedagogický i nepedagogický pracovník má povinnos žiakovi toto právo poskytnú .

4.

Organizácia prijímacieho konania

Uchádza i o štúdium do naše školy sú prijímaní na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.

5.

Projekty

Zapájanie školy do projektov má škola zahrnuté v koncepcii školy. Škola má úspešne za sebou realizáciu projektu v rámci štrukturálnych fondov EÚ spolufinancovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorého cie om bolo skvalitnenie vzdelávacieho procesu žiakov prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu školy. Od mája 2012 škola realizuje projekt Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a modernizácie vzdelávania – v rámci opera ného programu Vzdelávanie – premena tradi nej školy na modernú, ktorého cie om je inovova obsah a metódy vzdelávania v ZŠ s cie om moderne pripravi pedagógov a žiakov pre vedomostnú spolo nos . Finan né prostriedky získala škola prostredníctvom projektu Konto Orange. Zapojili sme sa do projektov Zdravie v školách, ENVIROPROJEKT. V rámci družobných vz ahov sme nadviazali spoluprácu so školami v mestách Tešín ( esko), Cieszyn (Po sko) a Poroszló (Ma arsko). Prostredníctvom Visegrádskeho fondu sa od roku 2011 zú ast ujú žiaci a pedagógovia týchto krajín vzájomných výmenných pobytov. Škola každoro ne realizuje vlastné projekty v oblastiach prierezových tém, ktoré sú sú as ou obsahu vzdelávania. alšie projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stru ná charakteristika Infovek – jeho cie om je integrovanie IKT do vzdelávania Škola priate ská de om – je vhodným doplnkom výu by o udských právach. Cie om tohto projektu je: Zvýši zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanos detí o Dohovore o právach die a a aby vedeli, aké sú ich práva. Rozvíja rešpekt pre udské bytosti, základné slobody a k prírodnému prostrediu. Vedie prija aj iné názory a pochopi kultúrne odlišnosti. Pripravi die a na zodpovedný život v slobodnej spolo nosti a zvýši ú as mladých udí ob ianskych aktivitách. Škola podporujúca zdravie – cie om je podnieti žiakov i u ite ov, aby sa po as celého roka venovali problematike zdravia a snažili sa prija zásady zdravého životného štýlu. Otvorená škola – jej filozofiou je priblíži sa žiakom, rodi om a verejnosti a vytvára podmienky pre hodnotné trávenie vo ného asu. eb a kontinuálneho vzdelávania – slúži ako vzdelávacie centrum pedagógov okresu Rož ava. Výsledky našej práce zverej ujeme na webovej stránke školy, ktorá je pravidelne aktualizovaná.

6.

Spolupráca s rodi mi a inými subjektmi

Rodi ia dostávajú po as školského roka informácie o výchovno–vzdelávacích výsledkoch prostredníctvom žiackych knižiek, elektronickej žiackej knižky, na 4 triednych rodi ovských združeniach, prostredníctvom využitia konzulta ných hodín triednych u ite ov, prípadne osobne alebo telefonicky pod a požiadaviek rodi ov. Informácie môžu získa tiež prostredníctvom webovej stránky školy. Pre rodi ov a verejnos škola každoro ne organizuje slávnostné otvorenie a ukon enie školského roka, slávnostnú akadémiu, De otvorených dverí, slávnostný zápis prvákov, na návštevu pozývame materské školy z mesta. Zástupcovia rodi ov žiakov jednotlivých tried tvoria Výbor rodi ov. Ten sa stretáva približne 3x za rok. Vedením školy sú jej lenovia informovaní o innosti školy, o výsledkoch vzdelávania, zámeroch a alšom rozvoji, plánoch v oblasti materiálno – technického zabezpe enia výchovno – vzdelávacieho procesu. Pri škole je zria ovate om zriadená Rada školy. V nej školu zastupujú 2 lenovia zvolení pedagogickými zamestnancami školy a 1 len zvolený nepedagogickými zamestnancami školy. alej ju tvoria 4 zástupcovia rodi ov a 4 lenovia sú delegovaní zria ovate om školy – mestom Rož ava. lenovia rady riešia problémy týkajúci sa plynulého chodu a fungovania školy ako inštitúcie. Základom vzdelávania a výchovy za lenených žiakov, hlavne v oblasti diagnostiky a poradenstva, je úzka spolupráca s Centrom PPPaP a Centrom ŠPP v Rož ave. V oblasti vzdelávacích a kultúrnych akcií spolupracuje škola s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského, GOS, Baníckym múzeom , divadlom Actores v Rož ave a CV . V oblasti prevencia má škola nadviazaný úzky kontakt s PZ SR. V škole pracujú záujmové útvary pod a ich výberu rôzneho zamerania v rámci vzdelávacích poukazov. innos krúžkov je pestrá, pre žiakov prí ažlivá. V rámci Školského strediska záujmovej innosti pôsobia krúžky so zameraním na šport (basketbal, taekwondo, karate, športová stre ba, tenis, všeobecná športová príprava). innos strediska je na ve mi dobrej úrovni. Športové krúžky reprezentujú školu aj na sú ažiach. Škola tiež ve mi úzko spolupracuje so svojím zria ovate om – mestom Rož ava, ktoré je nápomocné pri riešení materiálno – technického zabezpe enia, chodu a prevádzky školy.

7.

Priestorové a materiálno – technické podmienky

Materiálne vybavenie školy Škola je dobre vybavená dostupnými u ebnicami a u ebnými pomôckami, pri výu be niektorých predmetov je využívaný výukový softvér. Pre alšie štúdium a prácu žiakov i pedagógov je k dispozícii školská knižnica so študov ou, u ite ská knižnica, 3 u ebne IKT s možnos ou prístupu na internet. Literatúra, u ebnice, ebné pomôcky a výukový softvér sú priebežne dop ané o nové. Na odborné u ebne nadväzujú kabinety so zbierkami u ebných pomôcok. V sú asnosti všetky triedy a odborné u ebne školy sú vybavené notebookom, dataprojektorom a plátnom, ktoré pedagógovia aktívne využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. V aka zapojeniu pedagógov do vzdelávacích programov prostredníctvom ÚIPŠ, ŠPÚ a MPC boli škole zapoži ané alšie didaktické prostriedky – notebooky pre pedagógov. Boli zriadené dve multimediálne u ebne vybavené interaktívnou tabu ou, z ktorých jedna slúži na výu bu jazykov a druhá na výu bu ostatných predmetov. Zabezpe enie výchovno-vzdelávacieho procesu u ebnými pomôckami je na dobrej úrovni. Priestorové vybavenie školy Areál školy je možné rozdeli na 3 prepojené asti – hlavnú budovu, telocvi ne a ihriská s detským dvorom. Hlavná budova slúži celej škole. Tu sídli vedenie školy, sú tu všetky triedy, odborné u ebne (chémiefyziky, hudobnej výchovy, multimediálna u eb a cudzích jazykov, multimediálna u eb a prírodovedných a spolo ensko-vedných predmetov, 3 po íta ové u ebne, 1 u eb a kontinuálneho vzdelávania, školská diel a (kovodiel a-drevodiel a), u eb a špeciálneho pedagóga, žiacka knižnica so študov ou, u ite ská knižnica, školská jedále a školský bufet. S hlavnou budovou sú presklenou pergolou prepojené 2 telocvi ne – ve ká a malá. K dispozícii sú tam šatne a kompletné sociálne zabezpe enie (toalety, sprchy). Telocvi ne spolu s vonkajšími ihriskami slúžia potrebám školy i verejnosti. Areál vonkajších ihrísk s detským dvorom tvoria 3 ihriská (basketbalové, volejbalové, viacú elové miniihrisko s umelým povrchom), dosko isko, bežecká dráha. Pre deti 1. stup a (predovšetkým pre ŠKD) je ur ený detský dvor s dreveným dom ekom, prelieza kami, hojda kami a lavi kami. Sú as ou vonkajšieho areálu je aj environmentálna u eb a, jazierko, skalka. Technické vybavenie školy Jednou z priorít školy vo výu be i v bežnom chode školy je využitie informa ných a komunika ných technológií. Z toho vychádza i vybavenos školy touto technikou. Pre výu bu nielen informatickej výchovy, ale i alších predmetov sú ur ené 3 po íta ové u ebne (v jednej ebni je 12 staníc, v alších dvoch je 17 staníc ur ených pre žiakov). Žiaci majú po íta s prístupom na internet aj v knižnici. V u ebni cudzích jazykov je zriadené jazykové laboratórium. U itelia majú po íta e k dispozícii v zborovni a v každom kabinete. Vä šina po íta ových staníc umiestnených v kabinetoch má prístup na internet. V 5 odborných u ebniach sú notebooky a dataprojektory, ktoré sú nevyhnutnou sú as ou výchovno– vzdelávacieho procesu. Vo viacerých u ebniach a kabinetoch sú nainštalované kvalitné multifunk né zariadenia. V zborovni je u ite om k dispozícii kopírka. Škola po technickej stránke disponuje u eb ou technickej výchovy (kovodiel a-drevodiel a). Hygienické vybavenie školy Pre dodržiavanie pitného režimu pracovníkov školy sa v zborovni školy nachádza zásobník vody. Pre žiakov je v jedálni nainštalované zariadenie na pitie, podobné zariadenie tzv. „pítko“ sa nachádza na centrálnej chodbe na 1. poschodí. Žiaci, u itelia aj TH pracovníci majú možnos kúpi si pitie aj v školskom bufete. Na odpo inok je k dispozícii ŠKD, mimo zimného obdobia otvorené átrium a betónová as školského dvora a ihriská s detským dvorom. Pre žiakov základnej školy má škola k dispozícii šat ové priestory, pre žiakov 1. stup a sú k dispozícii šat ové skrinky pre každú triedu spolo ne (chlapci/diev atá), pre žiakov 2. stup a sú to osobné skrinky pre každého žiaka. Všetky sociálne zariadenia školy sú po rekonštrukcii, postupne vybavujeme triedy novým školským nábytkom. Všetky vnútorné priestory sú vyma ované. Hlavná budova a okolitý areál je vybavený a monitorovaný kamerovým systémom.

8.

Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole o najpríjemnejšie, kladieme dôraz na vytváranie priate skej atmosféry pre tvorivú prácu, na vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu, na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a exteriéru školy. V triedach i na stenách chodieb sú umiestnené nástenky zamerané na výchovu pod a rôznych tém. Chodby skráš uje kvetinová výzdoba a vytvorené oddychové priestory pre rodi ov i žiakov.

Na informa ných tabuliach a nástenkách poskytujeme pre žiakov a rodi ov aktuálne informácie o aktivitách školy a sú aj priebežne aktualizované na webovej stránke školy. Škola sa snaží o budovanie priate skej atmosféry medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a pedagógmi.

9.

Podmienky na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Škola vytvára bezpe né a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyu ovanie a na prácu všetkých zamestnancov. Dbá na dodržiavanie vnútorného poriadku školy a bezpe nostného poriadku v areáli školy. V špeciálnych u ebniach sú vypracované pracovné poriadky. Dôkladne informuje u ite ov, žiakov a rodi ov s vnútorným školským poriadkom (na za iatku školského roka, schôdzi ZRPŠ) ich právami a povinnos ami. Pravidelne sa uskuto ujú školenia všetkých zamestnancov o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, kontroly BOZP a odstra ovanie nedostatkov pod a výsledkov revízií. Komisia BOZP pravidelne monitoruje bezpe nos a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy. Škola prihliada na základné fyziologické potreby žiakov, vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických javov, zais uje bezpe nos a ochranu zdravia žiakov, poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia žiakov, zabezpe uje výkon dozoru na zamedzenie školských a pracovných úrazov, na poškodzovanie majetku školy. Vedie evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo po as výchovno-vzdelávacieho procesu a pri innostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotovuje záznam o školskom úraze. Vykonáva práce spojené s opravou, údržbou a hygienou školy, preventívne opatrenia na predchádzanie mimoriadnych udalostí. Dvakrát ro ne plní úlohy ú elového cvi enia.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

1.

Pedagogický princíp školy

Prioritnou úlohou školy bude umožni všetkým žiakom získa dostato né všeobecné vedomosti a zru nosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených volite ných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal pod a svojich schopností a bolo mu umožnené zaži úspech bez oh adu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, národnos a rasu. Výchovno-vzdelávaciu innos budeme smerova k príprave žiakov na život, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslie , rýchlo a ú inne rieši problémy. Budeme sa snaži orientova pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Pripravíme loveka rozh adeného, vytrvalého, schopného kooperova a pracova v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Budeme rozvíja osobnos žiaka vo všetkých jeho schopnostiach a predpokladoch. Škola sa bude snaži dosiahnu zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov a zabezpe kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zrete om na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnos a s oh adom na schopnosti jednotlivých žiakov. Škola zabezpe í podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Naším princípom je skvalitni spoluprácu s rodi mi a verejnos ou a v spolupráci s rodi mi vychova zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných udí. Ve ký dôraz budeme hne od za iatku klás na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka vzh adom k tomu, že prišli žiaci z rôznych tried. Cie om bude, aby žiaci získali dobrý u ebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. Intenzívne sa to bude realizova formou trojd ového kurzu prvý septembrový týžde pod vedením triedneho u ite a na tému: ako odbúra trému, stres, zlé návyky pri u ení, vytvori dobrú klímu v triede.

2.

Zameranie školy a stupe vzdelania

Sú asná škola nadväzuje na pevné tradície a výborné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. Máme v škole okolo 650 žiakov, ktorých v triedach vedie zhruba 50 pedagogických zamestnancov. V sú asnosti naša škola poskytuje kvalitné všeobecné vzdelanie, zaznamenali sme množstvo vynikajúcich výsledkov v okresných, krajských i celoslovenských sú ažiach v aka talentu a záujmu žiakov, v aka náro nej a tvorivej práci pedagogických zamestnancov. Každoro ne sa úspešne zú ast ujeme podujatí organizovaných centrom vo ného asu. Žiaci sú úspešní v prijímaní na stredné školy a v alšom pokra ovaní štúdia. Škola pracuje v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Rož ava a plnením náro ných úloh sa snaží zabezpe ova o najkvalitnejší výchovno-vzdelávací proces, rozvíja spoluprácu s rodi mi a snaží sa v oblasti ekonomicko-hospodárskej zabezpe ova o najvhodnejšie materiálno-technické podmienky na chod školy. K hlavným úlohám a cie om školy patrí: - budova po íta ovú základ u školy a dosiahnu primeranú gramotnos v oblasti IKT – dnes máme 3 po íta ové u ebne a 2 multimediálne u ebne - využívajú sa denne na vyu ovanie i v krúžkovej innosti pod vedením kvalifikovaných odborníkov - skvalit ova metódy a formy práce vo vyu ovacom procese prostredníctvom projektových vyu ovaní a využívaním moderných technológií (internet, multimédiá, interaktívne tabule) k príprave na vyu ovanie - poskytova pomoc a poradenstvo - máme školského špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu – skvalit uje sa tak práca so za lenenými žiakmi, spolupracuje sa s rodi mi, poskytujú sa poradenské služby žiakom s výchovnými problémami - skvalit ova podmienky pre rozvíjanie jazykových zru ností žiakov v anglickom i nemeckom jazyku - rozvíja model žiackej a u ite skej knižnice ako informa ného a komunika ného centra - organizova , pripravova a zapája žiakov do sú aží, ktoré rozvíjajú ich mimoriadny talent, nadanie a telesnú zdatnos - skvalit ova prácu s nadanými a talentovanými žiakmi prostredníctvom záujmových útvarov Tieto ciele sa snažíme plni aj na alej, aby sme zabezpe ili o najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré môžu našim absolventom otvori dvere do sveta v budúcnosti.

3.

Profil absolventa

Absolvent nižšieho sekundárneho stup a vzdelávania našej školy by mal svojím vystupovaním robi dobré meno škole, by schopný vytvára dobré medzi udské vz ahy, by schopný hodnoti svoju úlohu v škole, v rodine a v spolo nosti, by schopný stara sa o svoje fyzické a psychické zdravie, hodnoti a využíva pri u ení rôzne zdroje informácií, osvoji si metódy štúdia a práce s informáciami. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa v jednotlivých predmetoch realizuje na základe Metodického pokynu . 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Všeobecné znalosti absolventa: - má všeobecné poznatky (kultúrno-spolo enský rozh ad, porozumenie širším súvislostiam vývinu sveta, prírody, indivídua, spolo nosti, kultúry, vedy a techniky) mu umož ujú samostatne, kriticky a tvorivo myslie , vníma dejiny vlastného národa a regiónu vo vzájomnom prepojení s vedomos ami zo všeobecných dejín, - ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, - ovláda dva cudzie jazyky a má v nich základné komunika né zru nosti, - pozná metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a vie diskutova o prírodovedných otázkach. Osobnostná a charakterové vlastnosti žiaka: - je si vedomý svojich kvalít, - je usilovný, svedomitý, samostatný, estný, spravodlivý, zodpovedný, tvorivý, disciplinovaný, - je ochotný prijíma nové názory, - je pripravený uplatni sa v zamestnaní a je zodpovedný za svoj život, - kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje alšie rozvojové možnosti, - uvedomuje si svoje hodnotové hierarchie, zaujíma samostatné a zodpovedné postoje, - je zodpovedný za vlastné vzdelávanie, vie si stanovi životné ciele a nap ich. Pohyb žiaka v spolo nosti: - je sebavedomím a zodpovedným ob anom, zastáva vlastné postoje, - dokáže efektívne komunikova re ou, písmom, gestom, pohybom a chápa komunikáciu druhých, - je schopný zú ast ova sa života spolo nosti – dokáže kooperova , uzatvára kompromisy, dokáže rieši problémy, - chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so všetkými národmi, národnos ami a etnikami. Vnímanie žiaka a jeho zru nosti: - má osvojené základné zru nosti v oblasti IKT ako predpoklad alšieho rozvoja a dokáže využíva IKT pri vzdelávaní, - má schopnos vníma umenie, snaží sa porozumie mu a chráni umelecké prejavy, - má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, ovláda zásady poskytovania prvej pomoci, má trvalý vz ah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu ako sú as zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie, má osvojené základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu a mal by sa správa v športovej i mimo športovej innosti duchu fair – play. 4.

Pedagogické stratégie

Program zdôraz uje individuálny prístup k die u a spoluprácu rodiny v oblasti výchovy a vzdelávania. Presadzujeme humanistické a demokratické princípy vo vzdelaní. V oblasti rozumovej výchovy je naším cie om rozvíja u žiakov tvorivé myslenie, samostatnos , aktivitu, sebahodnotenie. Východiskom je eliminácia dominancie u ite a vo výchovno-vzdelávacom procese, u ite je partnerom, poradcom pri získavaní a smerovaní vo vzdelávaní. Viac budeme preferova samostatnú prácu žiakov a ich cie avedomé zvládanie u iva, ale budeme využíva aj rôzne formy vyu ovania - integrované, skupinové, individuálne, projektové vyu ovanie, vyu ovanie v rôznom prostredí, organizova vyu ovanie v iných formách vzdelávania ako je denná, exkurzie, športové aktivity, zážitkové vyu ovania, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním. Budeme sa snaži zvyšova kompetencie u ite a v oblasti metód a foriem práce, ich primeraný výber, logické usporiadanie a kombinovanie tak, aby predstavovali motiváciu a usmernenie žiakov vo vyu ovaní. Podporujeme vyu ovanie pomocou didaktickej techniky a snažíme sa využíva aj IKT vo vyu ovaní. Chceme si všíma talent žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíja ho do maximálnej možnej miery. Dôležitým odporú aním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. Výchovné a vzdelávacie stratégie vychádzajú z k ových kompetencií daných ŠVP. Úrove ových kompetencií získaných na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania predstavuje základný kame a „odrazový mostík“ pre alšie vzdelávanie, celoživotné u enie a orientáciu žiakov v bežnom živote.

5.

Zabezpe enie výu by pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Výu ba žiakov so špeciálnymi potrebami prebieha integrovanou formou (individuálnou) v triede s rovesníkmi. Žiaci so špeciálnymi potrebami sa zú ast ujú všetkých akcií a aktivít organizovaných školou spolu s ostatnými žiakmi a v prípade, ak sa žiak so špeciálnymi potrebami nemôže takýchto aktivít zú astni , škola zabezpe í náhradné vyu ovanie alebo aktivitu. Prostredie triedy je upravené pod a potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením (jedná sa o špecifické vývinové poruchy u enia a správania). Triedny u ite v spolupráci s odborníkmi a pedagógmi vypracúva individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorého sú as ou sú aj tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov, kde sa zoh ad ujú redukcie obsahu, ktorý podpisom potvrdí zákonný zástupca die a. Každý vyu ujúci vedie záznam o vykonaní individuálnej výchovno-vzdelávacej innosti žiaka, kde eviduje preberané u ivo na každej vyu ovacej jednotke. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý so žiakmi so zdravotným znevýhodnením pracuje pod a osobného rozvrhu školského špeciálneho pedagóga v u ebni pre individuálne aj skupinové vyu ovanie, ktorá je vybavená modernými pomôckami, u ebnicami, u ebnými a kompenza nými pomôckami na zdokona ovanie koordina ných a kognitívnych schopností žiakov, relaxa ným kútikom s protistresovými lopti kami, fit loptou a množstvom kreatívnych hier. Škola zabezpe uje spoluprácu s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva (SCŠPP) , kde žiaci našej školy so zdravotným znevýhodnením pracujú so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi v rámci aktivít centier. Centrá pod a potreby zasielajú správy a informujú o zmenách vo vývine die a. Pozitívne hodnotenie, pochvala, usmernenie a pomoc po as vzdelávacieho procesu je sú as ou klasifikácie, ktorá vychádza z odporú aní poradní a metodických postupov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov s poruchami u enia a správania. Na prvom stupni pracujú žiaci so špecifickými vývinovými poruchami u enia (ŠVPU), špecifickými vývinovými poruchami správania (ŠVPU) aj s narušenou komunika nou schopnos ou (NKS). Zabezpe enie výu by pre žiakov so špeciálnymi potrebami V druhom ro níku pracuje diagnostikovaná žia ka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ( ŠVVP), so zdravotným znevýhodnením ( narušená komunika ná schopnos ( NKS) - ažká dyslália, vývinová dysfázia, ADHD), ktorá sa premieta na základe záverov a odporú aní v predmetoch výu by. Vzdelávací program ako sú as štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod íslom CD-2008-18550/39582-1:914 d a 26. mája 2009. Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s ŠVVP platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s NKS. V zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona . 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s NKS uskuto uje aj v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými de mi alebo žiakmi školy. Cie om vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami u enia v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je pripravi žiakov na vzdelávanie na akejko vek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnos vykonáva zvolenú profesiu. 1. Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunika nou schopnos ou 1.1 Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s NKS Žiaci základných škôl a špeciálnych tried pre žiakov s NKS v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl na primárnom stupni vzdelávania. 1.2 Stupe vzdelania Primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie. 1.3 Profil absolventa Osvojené k ové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov s NKS zodpovedajú profilu absolventa primárneho stup a školského vzdelávania. 1.4 Vzdelávacie oblasti Obsah školského vzdelávania žiakov s NKS v špeciálnych triedach a v školskej integrácii v základných školách je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. Vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je predmet individuálna logopedická intervencia ( alej len „ILI“), ktorý žiak navštevuje v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie v poradenskom zariadení. Predmet rozvíjanie špecifických funkcií ( alej len „RŠF“), ako špecifické predmety ur ené pre žiakov s narušenou komunika nou schopnos ou a s VPU vyu ovaný v rámci osobného rozvrhu školského špeciálneho pedagóga so zameraním na rozvoj komunika ných schopností, s využitím materiálov na cvi enie a posil ovanie koncentrácie pozornosti, pracovné listy pre rozvoj zrakového vnímania, nové súbory pracovných listov s metodickými pokynmi na tematické okruhy predmetu, úlohy na rozvoj zrakového vnímania, cvi enia na rozvoj sluchového vnímania s využitím metód výkladu, opakovaného výkladu, osobného prístupu( pochvaly, odmeny), zoh adnením charakteristických osobnostných t žia ky.

1.5 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s NKS, špecifiká výchovy a vzdelávania, d žka, formy výchovy a vzdelávania a podmienky prijímania 1.5.1 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s NKS Pod a tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú diagnostikovanú narušenú komunika nú schopnos NKS). 1.5.2 Špecifiká výchovy a vzdelávania 1.5.2.1 Vzdelávanie žiakov s NKS v triede spolu s ostatnými žiakmi školy (v školskej integrácii) Každý žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej škole v triede spolu so žiakmi bez ŠVVP má vyplnený Návrh na prijatie. Pre takého žiaka riadite školy zabezpe í odbornú špeciálnopedagogickú a logopedickú starostlivos v spolupráci s centrom špeciálnopedgogického poradenstva alebo s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so školským špeciálnym pedagógom a logopédom . Za lenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva pod a rámcového u ebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva a pod a individuálneho výchovno vzdelávacieho programu ( alej len „IVVP“) s prihliadnutím na narušenie. 1.5.2.2 Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s NKS 1. Pri hodnotení u ebných výsledkov žiaka s NKS u ite rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnos poruchy, ktorá má vplyv na úrove a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. 2. U ite posudzuje u ebné výsledky žiaka objektívne a primerane náro ne, pri om prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitos , individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho alšieho vzdelávania po ukon ení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení u ebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupova pod a odporú aní špeciálneho pedagóga. 4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyu ujúci u ite informuje zákonného zástupcu žiaka s NKS po konzultácii so špeciálnym pedagógom. 5. Pri hodnotení žiaka s NKS u ite taktne posudzuje úrove jeho vedomostí nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzh adom na predchádzajúce výkony samotného žiaka. 1.5.3 D žka výchovy a vzdelávania V školskej integrácii – individuálne za leneného - rozložením obsahu vzdelávania v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom (pri uplatnení § 94 ods.3 zákona . 45/2008 Z. z.). 1.5.4 Formy výchovy a vzdelávania Škola, ktorá poskytuje žiakovi s NKS stupe vzdelávania ISCED 1, uplatní pri jeho vzdelávaní tú formu organizácie jeho výchovy a vzdelávania pod a § 54 zákona .245/2008 Z. z., prostredníctvom ktorej mu pre neho prijate ným spôsobom zabezpe í získanie príslušného stup a vzdelania. Pri výbere formy vzdelávania žiakov s NKS je potrebné postupova individuálne, pod a výsledkov špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej diagnostiky. 1.5.5 Podmienky prijímania Do základnej školy (školská integrácia) sa žiak s NKS prijíma na základe psychologickej a špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v Centre špeciálnopedgogického poradenstva (CŠPP) , v Centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Súkromnom centre špeciálnopedgogického poradenstva (SCŠPP). V prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo, alebo na základe podnetu školy, vyžadova aj odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho zamestnanca (neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod.). 1.6 Vzdelávacie štandardy Vzdelávacie štandardy pre žiakov s NKS sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho stup a. Vzdelávacie štandardy slúžia pre u ite ov, aby vedeli, kam majú smerova svoje pedagogické pôsobenie. Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobec ova a dosiahnuté výkony sú limitované samotným narušením komunikka nej schopnosti. 1.7 Organiza né podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s NKS je potrebné postupova individuálne pod a výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky a v spolupráci s rodi mi (resp. zákonnými zástupcami), školským špeciálnym pedagógom a príslušným poradenským zariadením. 1.11 Povinné personálne zabezpe enie Okrem povinného personálneho zabezpe enia platného pod a štátneho vzdelávacieho programu schváleného v júni 2008 v škole, v ktorej sú vzdelávaní žiaci s NKS pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý pravidelne konzultuje s odborníkmi poradenského zariadenia a v prípade potreby aj zdravotného zariadenia. 1.12 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpe enie Výu ba žiakov so špeciálnymi potrebami prebieha integrovanou formou ( individuálnou) v triede s rovesníkmi. Žiaci so špeciálnymi potrebami sa zú ast ujú všetkých akcií a aktivít organizovaných školou spolu s ostatnými

žiakmi a v prípade ak sa žiak so špeciálnymi potrebami nemôže zú astni , škola zabezpe í náhradné vyu ovanie alebo aktivitu. Prostredie triedy je upravené pod a potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením. 1.13 Podmienky na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Podmienky na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké ako v štátnom vzdelávacom programe pre primárny stupe vzdelávania. Pri vzdelávaní žiakov s NKS je vytvorená vhodná štruktúra práce a odpo inku žiakov a u ite ov po as d a, vhodný režim vyu ovania s oh adom na vek a postihnutie žiakov. 1.14 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov. Školský vzdelávací program poskytuje základným školám a triedam pre žiakov s NKS možnos vychádza v ústrety potrebám a záujmom žiakov. Zabezpe enie výu by pre žiakov so špeciálnymi potrebami V tre om ro níku pracujú diagnostikovaní žiaci s vývinovými poruchami u enia (VPU) aj na podklade ADHD ( Atention deficit hyperaktivity disorder), v minulosti sa tiež u nás používal tiež názov MD ( ahká mozgová dysfunkcia). ADHD je porucha, ktorej prí ina je biologická. VPU sa premieta na základe záverov a odporú aní v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodovedné predmety. Prevažne sa jedná o dysgrafiu, príznaky dysortografie, poruchu pozornosti samostatne alebo v kombinácii. Vzdelávací program ako sú as štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod íslom CD-2008-18550/39582-1:914 d a 26. mája 2009. Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s VPU platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s VPU. V zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona . 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s VPU uskuto uje aj v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými de mi alebo žiakmi školy. Cie om vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami u enia v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je pripravi žiakov na vzdelávanie na akejko vek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnos vykonáva zvolenú profesiu. 1. Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami u enia 1.1 Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s VPU Žiaci základných škôl a špeciálnych tried pre žiakov s VPU v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. 1.2 Stupe vzdelania Primárne vzdelávanie. 1.3 Profil absolventa Osvojené k ové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov s VPU zodpovedajú profilu absolventa primárneho stup a školského vzdelávania. 1.4 Vzdelávacie oblasti Obsah školského vzdelávania žiakov s VPU v špeciálnych triedach a v školskej integrácii v základných školách je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. Vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je predmet individuálna logopedická intervencia ( alej len „ILI“), ktorý žiak navštevuje v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie v poradenskom zariadení. Predmet rozvíjanie špecifických funkcií ( alej len „RŠF“), ako špecifické predmety ur ené pre žiakov s narušenou komunika nou schopnos ou a s VPU vyu ovaný v rámci osobného rozvrhu školského špeciálneho pedagóga so zameraním na rozvoj komunika ných schopností, s využitím materiálov na cvi enie a posil ovanie koncentrácie pozornosti, pracovné listy pre rozvoj zrakového vnímania, nové súbory pracovných listov s metodickými pokynmi na tematické okruhy predmetu. 1.5 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s VPU, špecifiká výchovy a vzdelávania, d žka, formy výchovy a vzdelávania a podmienky prijímania 1.5.1 Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s VPU Pod a tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú diagnostikované špecifické vývinové poruchy u enia (VPU). 1.5.2 Špecifiká výchovy a vzdelávania 1.5.2.1 Vzdelávanie žiakov s VPU v triede spolu s ostatnými žiakmi školy (v školskej integrácii) Každý žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej škole v triede spolu so žiakmi bez ŠVVP má vyplnený Návrh na prijatie. Pre takého žiaka riadite školy zabezpe í odbornú špeciálnopedagogickú a logopedickú starostlivos v spolupráci s centrom špeciálnopedgogického poradenstva alebo s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so školským špeciálnym pedagógom a logopédom . Za lenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva pod a rámcového u ebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva a pod a individuálneho vzdelávacieho programu ( alej len „IVVP“) s prihliadnutím na narušenie. 1.5.2.2 Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s VPU 1. Pri hodnotení u ebných výsledkov žiaka s VPU u ite rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnos poruchy, ktorá má vplyv na úrove a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.

2. U ite posudzuje u ebné výsledky žiaka objektívne a primerane náro ne, pri om prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitos , individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho alšieho vzdelávania po ukon ení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení u ebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupova pod a odporú aní špeciálneho pedagóga. 4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyu ujúci u ite informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom. 5. Pri hodnotení žiaka s VPU u ite taktne posudzuje úrove jeho vedomostí nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzh adom na predchádzajúce výkony samotného žiaka. 1.5.3 D žka výchovy a vzdelávania V školskej integrácii – individuálne za leneného - rozložením obsahu vzdelávania v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom (pri uplatnení § 94 ods.3 zákona . 45/2008 Z. z.). 1.5.4 Formy výchovy a vzdelávania Škola, ktorá poskytuje žiakovi s VPU stupe vzdelávania ISCED 1, uplatní pri jeho vzdelávaní tú formu organizácie jeho výchovy a vzdelávania prostredníctvom ktorej mu pre neho prijate ným spôsobom zabezpe í získanie príslušného stup a vzdelania. Pri výbere formy vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupova individuálne, pod a výsledkov špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej diagnostiky. 1.5.5 Podmienky prijímania Do základnej školy (školská integrácia) sa žiak s VPU prijíma na základe psychologickej a špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v Centre špeciálnopedgogického poradenstva (CŠPP) v Centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) alebo Súkromnom centre špeciálnopedgogického poradenstva ( SCŠPP) . V prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo, alebo na základe podnetu školy, vyžadova aj odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho zamestnanca (neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod.). Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a žiak alej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho alšie vzdelávanie ako vzdelávanie žiaka s VPU sa mu zabezpe í po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o zmenu formy vzdelávania a vyplneného Návrhu na prijatie predloženého riadite ovi školy. 1.6 Vzdelávacie štandardy Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho stup a. Vzdelávacie štandardy slúžia pre u ite ov, aby vedeli, kam majú smerova svoje pedagogické pôsobenie. Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobec ova a dosiahnuté výkony sú limitované samotným narušením komunika nej schopnosti a VPU. 1.7 Organiza né podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupova individuálne pod a výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky a v spolupráci s rodi mi (resp. zákonnými zástupcami), školským špeciálnym pedagógom a príslušným poradenským zariadením. 1.11 Povinné personálne zabezpe enie Okrem povinného personálneho zabezpe enia platného pod a štátneho vzdelávacieho programu schváleného v júni 2008 v škole, v ktorej sú vzdelávaní žiaci s VPU pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý pravidelne konzultuje s odborníkmi poradenského zariadenia a v prípade potreby aj zdravotného zariadenia. 1.12 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpe enie Výu ba žiakov so špeciálnymi potrebami prebieha integrovanou formou ( individuálnou) v triede s rovesníkmi. Žiaci so špeciálnymi potrebami sa zú ast ujú všetkých akcií a aktivít organizovaných školou spolu s ostatnými žiakmi a v prípade ak sa žiak so špeciálnymi potrebami nemôže zú astni , škola zabezpe í náhradné vyu ovanie alebo aktivitu. Prostredie triedy je upravené pod a potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením ( jedná sa o špecifické vývinové poruchy u enia a správania ). 1.13 Podmienky na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Podmienky na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké ako v štátnom vzdelávacom programe pre primárny a nižší stredný stupe vzdelávania. Pri vzdelávaní žiakov s VPU postihnutím je vytvorená vhodná štruktúra práce a odpo inku žiakov a u ite ov po as d a, vhodný režim vyu ovania s oh adom na vek a postihnutie žiakov. 1.14 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov. Školský vzdelávací program poskytuje základným školám a triedam pre žiakov s VPU možnos profilova sa a vychádza v ústrety potrebám a záujmom žiakov.

V tre om a vo štvrtom ro níku pracujú žiaci s diagnostikovanými špecifickými poruchami správania ( ŠVPU) pozornosti a aktivity ako F 90.1. Vzdelávací program ako sú as štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod íslom CD-2008-18550/39582-1:914 d a 26. mája 2009. V zmysle §94 ods.2 písm. l) zákona .245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len zákon . 245/2008 Z. z.) sa pri výchove o vzdelávaní žiakov s poruchami správania postupuje po a vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania. Vzdelávací program je ur ený pre žiakov s poruchami správania, ktorí sa vzdelávajú aj formou individuálnej integrácie v bežnej základnej škole. Ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s cie mi výchovy a vzdelávania pod a Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupe základnej školy ISCED 1. Špecifickými cie mi sú - špeciálnopedagogická diagnostika stavu vzdelanosti, vedomostí, zru ností, návykov a vývinu vlastností osobnosti, - reedukácia narušeného vývinu vlastností osobnosti vo vz ahu k u eniu, správaniu, práci a narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu. 2. Stupe vzdelania Stupe vzdelania je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupe základnej školy ISCED 1 v prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy. Školský špeciálny pedagóg pod a osobného rozvrhu hodín školského špeciálneho pedagóga pracuje pod a potreby so žiakom / žiakmi s poruchami správania individuálne alebo v skupinkách pod a individuálneho vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup vyu ovania konzultuje s príslušným u ite om a poradenským zariadením. 3. Profil absolventa Profil absolventa je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupe základnej školy ISCED 1. 4. Vzdelávacie oblasti a prierezové témy Vzdelávacie oblasti a prierezové témy sú totožné so vzdelávacími oblas ami a prierezovými témami pod a v Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupe základnej školy ISCED 1. 5. Špecifiká výchovy a vzdelávania Vzdelávanie žiaka s poruchou správania si vyžaduje koordinovaný tímový prístup u ite a, psychológa príslušného poradenského zariadenia, školského špeciálneho pedagóga a alších odborníkov pod a potreby. Špecifiká vzdelávania sú uplat ované v individuálnom rozsahu a pod a individuálnych potrieb žiakov vo všetkých formách vzdelávania. Obsah, formy a postup vyu ovania konzultuje s príslušným u ite om. Školský špeciálny pedagóg, v rámci vyu ovania pracuje individuálne so žiakom, resp. so skupinkou vybraných žiakov s cie om systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie. Vo vyu ovaní si u ite stanovuje d žku a štruktúru vyu ovacej hodiny flexibilne, zoh ad ujúc psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom stanovenej diagnózy. 6. Vzdelávacie štandardy Vzdelávacie štandardy sú totožné so vzdelávacími štandardami pod a Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupe základnej školy ISCED 1. 7. Rámcové u ebné plány Rámcové u ebné témy, prierezové témy sú totožné so vzdelávacími oblas ami a prierezovými témami pod a v Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupe základnej školy ISCED 1. 8. Organiza né podmienky na výchovu a vzdelávanie 8.2 Vzdelávanie formou individuálnej integrácie Poruchy správania sa premietajú do vzdelávacieho procesu . Z tohto dôvodu sú vytvorené špeciálne podmienky na vzdelávanie. Takýto žiaci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a sú evidovaní na škole ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Status žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Individuálny vzdelávací program vypracováva škola spolo ne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie pod a kompetencií. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy, má zabezpe ené odborné personálne, materiálne, priestorové a organiza né podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. Individuálny vzdelávací program sa v priebehu školského roka sa upravuje a dop a pod a aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka.

6.

Za lenenie prierezových tém

Do obsahu vzdelávania sú povinne za lenené prierezové témy do jednotlivých vyu ovacích predmetov a uvedené sú v u ebných osnovách jednotlivých predmetov: Multikultúrna výchova – za lenená najmä do spolo ensko – vedných predmetov vlastiveda, etická výchova, pomocou vhodných príkladov možno rozvíja prvky tejto výchovy aj v prírodovede, slovenskom jazyku a cudzom jazyku. Realizuje sa aj v rámci projektových dní. Mediálna výchova - za lenená najmä do predmetov etická výchova a slovenský jazyk a literatúra, výber vhodných kultúrnych podujatí pre žiakov školy. Osobnostný a sociálny rozvoj – za lenená do všetkých vzdelávacích oblastí, pri om sa pri jej uskuto ovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova. Environmentálna výchova – bude sa vyu ova v asovej dotácii po jednej hodine týždenne formou volite ného predmetu v prvom a druhom ro níku, v ostatných ro níkoch je za lenená do všetkých vzdelávacích oblastí a najmä v prírodovede, vlastivede, pracovnom vyu ovaní a etickej výchove. Dopravná výchova – budeme ju realizova formou projektového d a v spolupráci s PZ SR a je zaradená aj ako samostatná organiza ná forma vyu ovania v rámci didaktických hier , cvi enia v prírode a zážitkového vyu ovania. Ochrana života a zdravia – realizova sa bude v jednotlivých predmetoch, didaktických hrách a je zaradená aj v predmete mladý záchranár. Integruje postoje, vedomosti a zru nosti žiakov v rôznych situáciách. Tvorba projektu a prezenta né zru nosti – za lenená do jednotlivých vzdelávacích oblastí. Žiaci školy budú v priebehu jedného školského roka zapojení do práce na ro níkovom projekte na danú tému, výsledky svoje práce odprezentujú v závere školského roka. Regionálna výchova a tradi ná udová kultúra – za lenená do vzdelávacích oblastí: jazyk a komunikácia, príroda a spolo nos , lovek a hodnoty, umenie a kultúra.

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

1.

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Jedným z rozhodujúcich faktorov dobrého a kvalitného riadenia školy je sledovanie efektívnosti školskej práce, jej premyslená, dôsledná a sústavná kontrola. K ové miesto medzi všetkými evalva nými innos ami zaujíma hodnotenie a klasifikácia žiaka u ite om. Priamo v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu poskytuje ite žiakovi nevyhnutnú spätnú väzbu a pravdivý obraz o tom, s akým úspechom sa mu darí dosahova jednotlivé konkretizované výstupy. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádza z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Základom formálneho hodnotenia žiaka je tradi ná klasifikácia v pä stup ovej stupnici. Hlavným ú elom hodnotenia je motivova žiaka a poskytnú jemu, ale i jeho rodi om nevyhnutnú spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku. Budeme dba na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozde ovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robi na základe ur itých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledova vývoj žiaka. Je potrebné, aby si žiaci kvalitnú spätnú väzbu dokázali samostatne vytvára , nau ili sa vlastnému kritickému sebahodnoteniu a hodnoteniu svojich spolužiakov. Budú sa klasifikova všetky vyu ovacie predmety. Klasifikácia bude v súlade so Zákonom . 245 z 22. mája 2008 §55, Metodickým pokynom . 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení u ebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude bra do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišova hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Kritéria na hodnotenie Zvládnutie výstupov jednotlivých vyu ovacích predmetov, Schopnos rieši problémové situácie, Úrove komunika ných schopností, Uplat ovanie samostatnosti a tvorivých spôsobov pri riešení problémov, Schopnos spolupráce v skupine, Prístup žiaka ku vzdelávaniu, Rešpektovanie pravidiel slušného správania a dodržovania bezpe nosti. Základné pravidlá hodnotenia prospechu klasifikáciou Prospech žiaka sa v jednotlivých vyu ovacích predmetoch klasifikuje stup ami : 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostato ný, 5 – nedostato ný Známka z hodnotenia vedomostí nezah a hodnotenie správania žiaka. Do klasifikácie sa premieta hodnotenie úrovne dosiahnutých vedomostí, schopností, práca s informáciami, úrove komunikácie a tvorivos žiaka. Hodnotenie prebieha priebežne v celom asovom období a výsledná známka je stanovená na základe dostato ného množstva rôznych podkladov. itelia využívajú k hodnoteniu rôzne formy a metódy overovania vedomostí a schopností. Súhrnné písomné práce sú žiakom vopred oznámené, triedni u itelia koordinujú rovnomerné rozloženie písomných prác. Skupinové práce sa nehodnotia známkou, ale sú hodnotené slovne. V prípade výrazného zhoršenia prospechu sú informovaní zákonní zástupcovia žiaka, problém je s nimi konzultovaný. Každý žiak si vedie svoje portfólio, v ktorom sú zhromaždené jeho práce, ktoré dokumentujú žiakov vývoj. V prvom ro níku si žiaci za nú vytvára svoje hodnotiace portfólium, ktoré bude obsahova v jednotlivých predmetoch nasledovné materiály: - Slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova a etická výchova : 1. ro ník : Kniha o mne 2.ro ník : Rozprávkový zošit 3. ro ník : Z rozprávky do rozprávky 4. ro ník : Moja rozprávka - Anglický jazyk: 3. ro ník : Garden 4. ro ník : Monster - Matematika : 1. – 4. ro ník : Matematko -Prírodoveda, Vlastiveda a Environmentálna výchova : 1. ro ník : Poznávame a chránime

2.ro ník : Moje mesto 3.ro ník : Krásy našich jaský 4. ro ník : Putujeme náu nými chodníkmi Po ukon ení primárneho vzdelávania si môžu žiaci prostredníctvom hodnotiaceho portfólia vyhodnoti výsledky štúdia a porovna si, i sa v niektorých predmetoch zlepšili, prípadne zhoršili. Správanie Hodnotenie správania sa odvíja od dodržiavania Školského poriadku, s ktorým sú žiaci oboznámení vždy v prvý de v škole a rodi ia na prvom triednom aktíve. Hodnotí sa aj správanie na školských akciách, reprezentovanie školy, mimoriadne udalosti na verejnosti. Správanie hodnotí triedny u ite , navrhuje výchovné opatrenia, podáva návrhy na zníženú známku zo správania. Zníženú známku zo správania ude uje riadite školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Využívajú sa štyri stupne hodnotenia : 1- ve mi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé

2.

E V

Hodnotenie pedagogických zamestnancov

CIE Kvalita vyu ovacieho procesu

KRITÉRIÁ Záznam z hospitácií vedenia školy, výsledky ŠŠI

A Správanie žiakov L Vz ah u ite a žiak V

Spolupráca so žiackym parlamentom

Á

Spolupráca s rodi ovským združením Úrove písomných prác Úrove spracovania tematických plánov Plnenie tematických plánov

C I A

Rozvoj osobnosti, štúdium

NÁSTROJ Hospitácia + pohospita ný rozhovor Pozorovanie (vedenie školy, vzájomné hospitácie) Pozorovanie Aktivity žiackeho parlamentu (ú as , plnenie úloh) Zápisnice z triednych rodi ovských združení Kontrola

PO ETNOS Aspo 2 x ro ne

Priebežne Priebežne Priebežne Priebežne 1 x ro ne

Kontrola

1 x ro ne

Vedenie záznamov

3 x ro ne

Integrovaní žiaci

Kontrola individuálnych plánov

1 x ro ne

Výber vzdelávania

Preh ady, záznamy

1 x ro ne

Preh ady, záznamy

1 x ro ne

Pozorovanie, osobné kontakty

Priebežne

Dlhodobé štúdium

Prínos pre školu, motivácia

Vä ší okruh úloh, práca pre školu mimo vyu ovania

Kontrola triednych kníh a záznamov Kontrola triednych výkazov

Vedenie pedagogickej dokumentácie Komplexné hodnotenie pedagogického pracovníka, osobné ohodnotenie A U T O E V A L V Á C I A

Výsledky pedagogického pôsobenia

Úrove vedomostí a zru ností, vystupovania Kvalita vyu ovacieho procesu

Komplexný osobný rast

Všetky predchádzajúce kritériá, výsledky ŠŠI, úrove závere ných prác Ako žiaci rozumejú a nerozumejú Pre o sme to nestihli o sa pá ilo a o sa nepá ilo

Schopnos aplikova u ivo Metódy, vystupovanie, re ové schopnosti... Štúdium, príspevky do odbornej tla e, osved enia, najlepšie práce svojich žiakov, výsledky testov, úspechy v sú ažiach, závere né práce

10 x ro ne 4 x ro ne

Predchádzajúce záznamy, pohovor

1 x ro ne

Diskusia so žiakmi Pohovor so žiakmi

Priebežne po as vyu ovacích hodín

Testy, písomné práce, vstupné a výstupné práce

Priebežne, kontrolné pod a tematických plánov

Vzájomné hospitácie Rozbor hodiny

Pod a uváženia

Portfólio

Priebežne

3.

Hodnotenie školy

E

CIE

V Súlad ŠVP s ŠkVP

A L

KRITÉRIÁ

NÁSTROJ

Hodnotenie hodín, znalostí a zru ností žiakov, písomné práce, vz ahy v škole,

Štátna školská inšpekcia – správa ŠŠI a)komplexná b)orienta ná

PO ETNOS

Škola neovplyvní

Komplexné V hodnotenie Á oblastí C práce školy I

Úrove pedagogického a výchovného procesu

alebo A jednotlivých oblastí

Personálna obsadenie

Hospodárenie

Úrove pedagogického zboru a jeho zloženie, plnenie tematických plánov, organizácia školy, otvorenos školy, prístup k žiakom s IVVP, personalistika, image, klíma, humanistická pedagogika, uplatnenie žiakov, dokumentácia. Rozbory výkazov, zmluvy, personalistika, plnenie rozpo tu a záväzných ukazovate ov.

Hodnotenie zria ovate om, hodnotenie krajom

Odborné oblasti: revízie kontroly BOZP, PpP a pod.

Technický stav, predpisy, dokumentácie

Revízne správy odborných firiem a kontrolórov, revízny technik školy, školník

Revízia pod a plánov, školy neovplyvní

Hodnotenie úrovne práce riadite ky školy

Výsledky dlhodobej práce, druh vyžiadaných podkladov

Hodnotenie zria ovate om a Radou školy

1 x ro ne

Výsledky testov, sú aží, olympiád

Vedomostné a zru nostné testy Celoslovenské testovanie žiakov 9. ro níka ZŠ, sú aže, olympiády

1 x ro ne

Úrove vedomostí a zru ností

CIE A

KRITÉRIÁ

Klíma, image školy

Pod a dotazníka

SWOT analýza

Silné a slabé stránky, príležitosti, riziká

U T O E V A L

Vyhodnotenie plánu práce školy Sponzoring a fundraising Demografický vývoj, záujem o školu

V Á C I

Zhodnotenie práce školy v školskom roku, plnenie cie ov ŠVP a ŠkVP

A

Vyhodnotenie jednotlivých iastkových oblastí Získanie prostriedkov od sponzorov, Úspešnos grantov Žiaci nastupujúci do 1. ro níka, dôvody k výberu školy a) úrove pedagogického procesu – jednotlivé asti hodnotiacej správy b) hospodárenie – erpanie rozpo tu, doplnková innos , hlavná innos

Úrove pedagogického procesu a práce jednotlivých pracovníkov, uplat ovanie strategických postupov ŠVP a ŠkVP

Priebeh pedagogického procesu, príprava na vyu ovanie, úrove písomných prác, výsledky v sú ažiach, vzdelávanie, tematické plány, úrove vedenia dokumentácie, aktivita a iniciatíva práce pre školu

Úspešnos absolventov

Zhodnotenie relatívneho úspechu (vo vz ahu ku kriti nosti vo by)

Úspešnos absolventov

Úrove závere ných prác 4. a 9. ro níka

NÁSTROJ Dotazník – itelia, žiaci, rodi ia, zria ovate Preh ady- itelia, žiaci, rodi ia, zria ovate k iastkovým otázkam príležitostne

PO ETNOS 1 x 3 roky

1 x ro ne

Kombinácia evalva ných nástrojov pod a typu oblasti

1 x ro ne

Vedenie preh adov

1 x ro ne

Dotazník pre rodi ov, zoznamy žiakov

1 x ro ne

Hodnotiaca správa o výsledkoch pedagogického pôsobenia a vlastné hodnotenie školy 1 x ro ne

Hospitácie, pohospita ný rozhovor, kontroly testov, zošitov, vedenie preh adov o sú ažiach, vedenie preh adov o vzdelávaní pracovníkov, kontrola: kontrola dokumentácií (TK) vedenie preh adov, zhodnotenie osobným pohovorom pri pride ovaní osobného príplatku, vyhodnotenie portfólia

Vedenie preh adov, správa výchovnej poradkyne

2 x ro 1 x ro 1 x ro 1 x ro

ne ne ne ne

mesa ne 1 – 2 x ro ne

1 x ro ne

Vyhodnotenie prác 1 x ro ne Vstupné a výstupné vedomostné a zru nostné testy Úrove vedomostí a zru ností, vystupovania

Výsledky porovnávajúcich testov

1 x ro ne

CIE A U T O E V A L V Á C I A

KRITÉRIÁ Neospravedlnená absencia

Výchovné problémy

Šikanovanie – prevencia

Úspešnos jednotlivých akcií

Vedenie preh adov – triedny ite a výchovná poradky a Dotazník – výchovná poradky a, triedny u ite

PO ETNOS Pod a aktuálnej situácie Pod a aktuálnej situácie

Dotazník

Pod a aktuálnej situácie, vždy v 7., 8. a 9. ro níku

Na o sú nepripravení Kladné hodnotenie Záporné hodnotenie Uvádzajúci u ite

Dotazník Vzorová odu ená hodina Hospitácie

Každý nastupujúci ite po 1 roku pôsobenia

Dotazník

Dotazník

1 x za 3 roky

Stupe hodnotenia jednotlivými pedagógmi

Slovné zhodnotenie jednotlivými pedagógmi, odporú ania, neodporú ania

Ihne po ukon ení akcie

Monitoring - drogy Škola z poh adu za ínajúcich ite ov – po 1 roku pôsobenia Hodnotenie školy pedagógmi

NÁSTROJ

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.