Školský vzdelávací program. pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2


1 Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdel&aacut...
Author:  Anna Konečná

0 downloads 12 Views 2MB Size

Recommend Documents


Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Školský vzdelávací program Vzdelanie pre k...

ISCED 1 ISCED 2. Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ
1 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, internet: tel.: 051/ , fax:. 051/ Školský vzdel&...

Inovovaný školský vzdelávací program. pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Dolné Orešany č.209, Dolné Orešany Tel. /fax : 033/ , I...

Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 2
1 Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 22 1. Názov vzdelá...

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
1 Štátny pedagogický ústav Bratislava VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - P...

Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2 ako samostatná...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Fotoškoly Logoškoly Školský vzde...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Školský vzdelávací program pre 2...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Foto školy Logo školy: Školský v...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Foto školy Logo školy Školský vz...Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2

Motto: „Rozvíjame individuálny potenciál žiakov“

Názov ŠVP:

Štátny vzdelávací program 1. stupňa ZŠ v SR Štátny vzdelávací program 2. stupňa ZŠ v SR

Názov ŠkVP:

Rozvíjame individuálny potenciál žiakov

Stupeň vzdelania: Dĺžka štúdia:

ISCED 1, ISCED 2 ISCED 1 : 4 roky (1. – 4. ročník) ISCED 2 : 5 rokov (5. – 9. ročník)

Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy:

slovenský denná štátna

Predkladateľ programu: Názov školy: Adresa: IČO: Riaditeľka školy: Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Ďalšie kontakty:

riaditeľka školy Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Ul. Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok 36158968 PaedDr. Iveta Slovíková PaedDr. Zuzana Ferenčáková, PaedDr. Ján Mihók Telefón: 0524523029, mobil 0911087435 e-mail: [email protected] web stránka: www.zsfiskk.sk

Zriaďovateľ: Názov: Adresa: Platnosť dokumentu od:

Mesto Kežmarok Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta 01. 09. 2017

PaedDr. Iveta Slovíková riaditeľka školy 2

Obsah 1. Všeobecná charakteristika školy ........................................................................................... 4 1.1 Informatívne údaje ............................................................................................................. 4 1.2 Charakteristika žiakov ........................................................................................................ 4 1.3 Charakteristika pedagogického zboru ................................................................................ 4 1.4 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ....................................................................... 5 1.5 Projekty .............................................................................................................................. 5 1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi ............................................................................ 6 1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy ....................................................... 7 1.8 Škola ako životný priestor .................................................................................................. 8 1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní ........... 9 2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu ............................................................ 10 2.1 Pedagogický princíp školy ............................................................................................... 10 2.2 Školský vzdelávací program ............................................................................................ 10 2.3 Ciele školy ........................................................................................................................ 11 2.4 Zameranie školy a stupeň vzdelania................................................................................. 12 2.5 Stupeň vzdelania - ISCED 1 - primárne vzdelávanie ....................................................... 13 2.5.1 Ciele primárneho vzdelávania .................................................................................. 14 2.5.2 Profil absolventa primárneho vzdelávania ............................................................... 15 2.5.3 Vzdelávacie oblasti primárneho vzdelávania ........................................................... 17 2.6 Stupeň vzdelania - ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie............................................... 20 2.6.1 Ciele nižšieho stredného vzdelávania ...................................................................... 21 2.6.2 Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania .................................................... 21 2.6.3 Vzdelávacie oblasti nižšieho stredného vzdelávania ............................................... 23 2.7 Začlenenie prierezových tém ........................................................................................... 27 2.8 Učebné osnovy ................................................................................................................. 40 2.8.1 Učebné osnovy pre primárne vzdelávanie ............................................................... 41 2.8.2 Učebné osnovy pre nižšie stredné vzdelávanie ........................................................ 42 2.9 Pedagogické stratégie ....................................................................................................... 44 2.9.1 Formy vyučovania .................................................................................................... 45 2.9.2 Vyučovacie metódy .................................................................................................. 45 3. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ....... 46 4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia .............................................................................. 47 4.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov........................................................... 47 4.1.1 Poskytovanie informácií rodičom ............................................................................ 53 4.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ................................................... 53 4.3 Hodnotenie školy.............................................................................................................. 55 4.4 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní ................................................................................................................. 57 4.4.1 Postup pri klasifikácii a hodnotení ........................................................................... 57 4.4.2 Opravné skúšky ........................................................................................................ 57 4.4.3 Vysvedčenie ............................................................................................................. 58 4.4.4 Spôsob organizácie komisionálnej skúšky ............................................................... 58 4.5 Vyučovací jazyk podľa §12 ............................................................................................. 59 4.6 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagog. a odborných zamestnancov .............. 59 5. Školský učebný plán............................................................................................................. 59 5.1 Učebný plán pre školský rok 2017/2018 – ISCED 1 ....................................................... 60 5.2 Učebný plán pre školský rok 2017/2018 – ISCED 2 ....................................................... 61

3

1. Všeobecná charakteristika školy 1.1 Informatívne údaje Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku je plnoorganizovaná výchovnovzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou. Škola je umiestnená neďaleko centra. Výučba prebieha v jednosmennej prevádzke. Základný kameň 22- triednej školy bol položený 23.júna 1976. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1.septembra 1980. Výučbu cudzieho jazyka realizujeme už od 1. ročníka a od 3. pridávame druhý cudzí jazyk. Aktívne zavádzame metódu CLIL vo vyučovacom procese. Súčasťou školy je Školský klub detí (ŠKD). Školské stravovanie zabezpečuje 9 zamestnancov školskej jedálne a prevádzku školy zabezpečuje 9 prevádzkových zamestnancov. V priestoroch školy vykonáva činnosť ZUŠ Petržalská s tanečným odborom, Pobočka Jazykovej školy Target Poprad a DFS Maguráčik. Škola tak dáva záujemcom možnosť zdokonaľovať sa v umeleckých činnostiach a jazykových zručnostiach. Každoročne je naša škola organizátorom volejbalového turnaja pre učiteľov ZŠ z Kežmarku a Ľubice "Memoriál Milana Vráblika.“

1.2 Charakteristika žiakov Celkový počet žiakov na škole je 657. Na I. stupni je 274 žiakov v 12 triedach a na II. stupni 383 žiakov v 15 triedach. Neodmysliteľnou súčasťou školy je Školský klub, ktorý má 4 oddelenia a navštevuje ho priemerne 130 žiakov 1. stupňa. Školu navštevujú aj 24 žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, /ADHD, ADD, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia /, ide o nižší stupeň poruchy. Všetkým týmto žiakom sa venujeme individuálne podľa ich potreby. Školu navštevujú žiaci s bydliskom Kežmarok – určených školským obvodom, blízkych ulíc určených rajonizáciou. Škola navštevujú aj žiakov z okolitých obcí, ak tomu dovoľujú jej kapacitné možnosti. Do prvého ročníka sú žiaci prijímaní na základe výsledku zápisu podľa pokynov zriaďovateľa. Prednostne prijímame žiakov z obvodu školy určeného VZN mesta Kežmarok. Do všetkých ročníkov prijímame aj žiakov z iných obvodov na základe žiadosti rodičazákonného zástupcu a organizačných možností školy.

1.3 Charakteristika pedagogického zboru Pedagogický zbor spĺňa pedagogickú a odbornú spôsobilosť a svoju prácu vykonáva zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a odborne spôsobilí vykonávať svoju prácu. Mnohí učitelia sú členmi OK predmetových olympiád. Zloženie pedagogického zboru: - riaditeľka a 2 zástupcovia

4

-

44 pedagogických zamestnancov 12 kvalifikovaných učiteľov ISCED 1 28 kvalifikovaných učiteľov ISCED 2 4 vychovávateľky ŠKD 1 výchovný poradca 2 koordinátori PPDZ 1 koordinátor pre VMR 1 koordinátor environmentálnej výchovy 1 koordinátor „Zelená škola“ 1 koordinátor IKT a mediálnej výchovy 1 koordinátor čitateľskej gramotnosti 1 koordinátor finančnej gramotnosti

1.4 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov Kolektív učiteľov je vekovo rôznorodý, všetci sa však snažia zachytávať nové trendy vo vyučovaní. Krédom celej školy je najmä kvalita vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci absolvovali školenia IKT a zúčastňujú sa na vzdelávacích akciách odborných školeniach a seminároch. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov z hľadiska potrieb školy treba sústrediť na:  získanie kvalifikovaných pedagógov pre vyučovanie cudzieho jazyka, aplikácia metódy CLIL  na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných a komunikačných technológií,  na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca ,  na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,  na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej a finančnej gramotnosti,  na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( hlavne s poruchami správania ),  na moderné, progresívne a efektívne metódy a formy práce.

1.5 Projekty Projektové vyučovanie, tvorba a prezentácia projektov tvoria súčasť výchovnovzdelávacieho procesu veľkej väčšiny predmetov a života školy. Príprava, realizácia a prezentácia projektov rozvíjajú vo veľkej miere samostatnosť a tvorivosť žiakov, ich kritické myslenie, schopnosť komunikácie a vyhľadávania informácií. Pozitívnym smerom rozvíjajú citovú a hodnotovú sféru žiakov školy. Žiaci lepšie chápu praktický význam učiva, učia sa plánovať si vlastnú prácu, niesť za ňu zodpovednosť a prezentovať ju pred publikom spolužiakov, rodičov a pedagógov. Projekty, do ktorých sa škola zapojila:

5

- Škola priateľská k deťom - Medzinárodný deň školských knižníc - Zdravé zuby - Nenápadní hrdinovia - Európa v škole - Detský čin - Dvere telocvične dokorán - Záložka do knihy spája školy - Biela pastelka - Červené stužky - Zelená škola - Zbieram baterky - Nové trendy – vzdelávanie ANJ v ZŠ - MAKS, MAKSÍK - Európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách Organizujeme výmenné pobyty žiakov a učiteľov s partnerskou školu v Bochni- Poľsko, stretnutia a akcie s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Realizujeme mnohé projekty a programy rôzneho zamerania a charakteru.

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, Rady školy a osobných stretnutí. Dobrá spolupráca s rodičmi je nevyhnutná v záujme úspešného plnenia stanovených úloh školy. Výborná úroveň je najmä na 1. stupni (materiálna a organizačná pomoc pri školských výletoch, exkurziách, plaveckom výcviku, korčuľovaní, celoškolskom karnevale, Európskom týždni boja proti drogám, Týždni zdravej výživy, Týždni školských knižníc, MDD, maľovaní tried a pod. Škola poskytuje službu rodičom organizáciou rannej prevádzky ŠKD. Rodičia sa zúčastňujú spoločných aktivít, činností a kultúrnych podujatí (Vianoce, Deň matiek, výročia a sviatky školy). Škola sa usiluje o to, aby jej kontakt s rodičmi bol čo najužší, preto im umožňuje komunikovať s vedením školy denne podľa možnosti a naliehavosti. Na komunikáciu so všetkými vyučujúcimi, po telefonickom ohlásení sa, emailom, rešpektujúc ich vyučovaciu povinnosť, sú určené denne konzultačné hodiny. Rodičia žiakov sú o živote školy pravidelne informovaní i prostredníctvom webovej stránky školy. Rada školy – je 11 členná, konštituovaná podľa zákona 596/2003 a interných pokynov zriaďovateľa, schádza sa 4–krát do roka. Na zasadnutiach je prítomné vedenie školy. Rada rodičov – je 11 členná, vypracúva harmonogram zasadnutí RZ - 1krát plenárne a 3krát triedne schôdze. Spolupráca s Rodičovským združením je na veľmi dobrej úrovni. Veľmi živo sa zaujíma o dianie na škole. Je nápomocná pri finančnom zabezpečovaní rôznych školských i mimoškolských akcií žiakov, výletov a exkurzií, poskytovaní vecných odmien žiakom na konci školského roka, pri doplňovaní knižného fondu žiackej knižnice, materiálnom vybavení školy, riešení výchovných problémov a dobrou spoluprácou s učiteľmi.

6

K obohateniu vedomostí žiakov a spestreniu vyučovacích hodín prispieva dobrá spolupráca : - s MŠ v Kežmarku (Cintorínska, K. Kuzmányho, Kušnierska brána) s cieľom uľahčiť žiakom adaptačné problémy prechodu do ZŠ, - s CVČ (kurzy dopravnej výchovy na 1. stupni), - s Mestskou políciou (besedy), - s Mestskou a Lyceálnou knižnicou (besedy so spisovateľmi, realizácia vyučovacích hodín), - s Mestským kultúrnym strediskom (návšteva hudobných koncertov a divadelných predstavení), - s Múzeom a Galériou Kežmarok a Spišská Belá (besedy, praktické hodiny), - s Hasičským zborom (praktické ukážky v rámci didaktických hier na 1. stupni), - so Štátnymi lesmi a TANAPom, - s Podtatranským osvetovým strediskom Poprad, - so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, - s predajňou Alter ego Kežmarok, - s CPPPaP Kežmarok (semináre pre pedagogických zamestnancov, projekty tried, aktivity na prevenciu negatívnych prejavov správania sa žiakov). s MPC Prešov (vzdelávanie pedagógov), - so strednými školami regiónu (Dni otvorených dverí, Úrad práce Kežmarok, Burzy práce). Pri škole pracuje OZ – LÚČ. Finančné prostriedky z 2 % dane rodičov a priateľov školy sú účelové využívané na modernizáciu techniky a zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov.

1.7 Priestorové a materiálno – technické podmienky školy Budova školy je v prevádzke od roku 1980, projektovaná ako 22 triedna škola. V súčasnosti má škola 27 tried, z čoho sú 4 priestorovo nevyhovujúce. Máme zriadené a efektívne využívame 11 odborných učební – učebňa chémie, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, 4 učebne informatiky, učebňa technickej výchovy, audiovizuálna učebňa s nainštalovanou interaktívnou tabuľou s dataprojektorom, TV prijímačom s DVD prehrávačom, učebňa ŠKD a kuchynka. Všetky počítače sú zapojené na internet. V 31 učebniach je nainštalovaná interaktívna tabuľa s príslušenstvom. K skvalitneniu vyučovania jazykov prispieva moderná jazyková učebňa so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov. Školská knižnica je presťahovaná do väčších priestorov a je prepojená s novovybudovanou čitárňou. Chýbajú odborné učebne fyziky, biológie, triedy na výchovnú činnosť ŠKD (3 oddelenia sú po vyučovaní v klasických triedach). Škola má 2 telocvične (veľkú a malú), posilňovňu, 2 ihriská (hokejbalové a multifunkčné) a atletickú dráhu. Vybavenie 18 kabinetov je postačujúce, priebežne sa dopĺňajú moderné učebné pomôcky, fond kníh, odbornej a metodickej literatúry, inovujeme a modernizujeme didaktickú a výpočtovú techniku, čo umožňuje učiteľom tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Vo všetkých učebniach sú nové školské tabule, priebežne vymieňame školský nábytok. 7

Vo všetkých sociálnych zariadeniach prebehla komplexná rekonštrukcia. V ostatných rokoch sa zrealizovali početné opravy: Školská kuchyňa a jedáleň: - Výmena vzduchotechniky, - Montáž žalúzií, - Nákup kuchynských spotrebičov, - Murárske a inštalatérske práce podľa potreby, protiplesňové nátery Škola: - Výstavba multifunkčného ihriska a chodníkov v jeho okolí - Zateplenie budovy školy - Okapové chodníky - Oprava havarijného stavu strechy - Oprava chlapčenských šatní - Výmena úsporných svietidiel v malej a veľkej telocvični - Montáž žalúzií v triedach, kabinetoch a odborných učebniach - Oprava triedy pre 1. ročník - vykonané murárske, vodárenské práce, maliarske a elektroinštalačné práce - Maľovanie tried, murárske a inštalatérske práce - Úprava priestorov ŠKD – maliarske, elektroinštalačné práce - výmena nábytku, kobercov, - Oprava stúpačiek – potrubia v jednotlivých triedach Škola zabezpečuje prevádzku školského klubu detí v 4 oddeleniach ŠKD. V nich sa realizuje činnosť žiakov ráno pred vyučovaním od 6. 30 – 7.45 hod a po skončení vyučovania do 16.30 hod. Priestorové zázemie školy dopĺňa: riaditeľňa, 2 kancelárie ZRŠ, 3 zborovne, kancelária hospodárky a ekonómky, 2 sklady učebníc, školský bufet a mliečny automat. Bezpečnosť budovy školy a športového areálu zabezpečuje kamerový systém AMTEL s pripojením na pult Mestskej polície. Súčasťou školy je školská jedáleň s priemernou kapacitou 630 stravníkov. Pokračujeme vo výmene strojového zariadenia v súlade s platnými hygienickými prepismi a smernicami EÚ. Zmenili sme systém vydávania jedál, čo výrazne prispelo k lepšej kultúre stolovania.

1.8 Škola ako životný priestor Interiér a exteriér školy je na vysokej estetickej úrovni s množstvom kvetov a zelene. Esteticky upravené triedy a chodby, ktorých súčasťami sú prezentácie výtvarných a priestorových prác, ako aj nástenné noviny aktualizované podľa preberaného učiva, priaznivo vplývajú na rozvoj estetického cítenia žiakov. Oddychové zóny chodieb sú vybavené sedacími súpravami a slúžia na oddych žiakom, učiteľom a rodičom. Pre žiakov je sprístupnená novovybudovaná relaxačná učebňa.

8

Aktuálne informácie o aktivitách školy sú zverejňované na nástenkách a informačných tabuliach, kde majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch a aktivitách školy. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce. Hrdosť na svoju školu pestujeme aj aplikáciou vlastnej školskej hymny a loga. Aktuálne informácie o aktivitách školy zverejňujeme na inovovanej webovej stránke školy, v školskom časopise Fišeráčik ako aj v miestnej tlači a v médiách, v regionálnej tlači a školskej kronike. Čistota prostredia, poriadok, primerané vetranie, dostatočné osvetlenie, vhodná teplota, farebná a estetická úprava prostredia vyhovujú žiakom i zamestnancom školy. Klasické zvonenie nahradili hudobné znelky. Život školy sa riadi školským poriadkom. Žiaci sú systematicky vedení k dodržiavaniu pravidiel spoločenského správania a dobrých medziľudských vzťahov. V škole je funkčný systém prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Pri organizovaní učebnej činnosti žiaka rešpektujeme jeho výkonnosti počas dňa a týždňa. Eliminujeme tie podmienky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť žiakovu osobnosť (prejavy násilia, ponižovania, hrubé správanie, nespravodlivé hodnotenie, negatívne osobnostné črty učiteľa, necitlivý prístup k žiakom). Škola vytvára priateľské prostredie a atmosféru, v ktorej sa cítia bezpečne a neohrozene žiaci i učitelia. V škole sú vytvorené podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a hrdosti žiaka na svoju školu a región, v ktorom žijú. Vo vyučovacom procese je potrebné budovať a skvalitňovať vzťahy žiak – učiteľ, žiak – žiak, učiteľ – učiteľ. Ide o záležitosť dlhodobú, utváranú na základe vzájomnej dôvery, úcty, poznávania, diskusií. Vo vzájomných vzťahoch využívať kognitívnu zložku, ale nepodceňovať zložku emocionálnu. ŠKOLA JE SÚČASŤOU ŽIVOTA A ŽIVOT JE O ĽUĎOCH.

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Priestory slúžiace na výchovu a vzdelávanie spĺňajú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Škola má vypracované zásady BOZP a prevádzkové poriadky pre pracoviská so zvýšeným rizikom ohrozenia- jednotlivých odborných učební a telocvične. Dodržiavanie školského poriadku zabezpečuje žiakom a zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na začiatku školského roka triedni učitelia poučia žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia a vyučujúci v predmetoch TEV, TSV, VYV, TCH, CHE, BIO, FYZ. Poučenie o bezpečnosti sa vykonáva pred každou hromadnou školskou akciou (výlety, exkurzie, škola v prírode, plavecký, lyžiarsky výcvik, návšteva kultúrnych, športových podujatí) pred prázdninami a v mimoškolskej činnosti so žiakmi. Škola má kvalifikovaného externého bezpečnostného technika, ktorý sa stará o to, aby boli všetky predpisy o bezpečnosti dodržané. Pravidelne organizujeme poučenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov 9

a telocvičného náradia. Revízie sa vykonávajú v stanovených termínoch, zistené nedostatky sa odstraňujú podľa záverov revízií. Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie vzdelávania je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební ( tried ) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem. Dôležitý je taktiež stravovací a pitný režim, podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov a učiteľov. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna pravidelná prevencia z materiálneho a ľudského hľadiska .

2.

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

2.1 Pedagogický princíp školy Škola chce pokračovať vo vzdelávaní a výchove mladej generácie s možnosťou využívania nového myslenia, vyučovacích metód a postupov celého pedagogického zboru. Budeme sa snažiť, aby sme nepodávali žiakom len hotové poznatky, ale aby si vedeli sami vyhľadávať informácie, ktoré potom využijú vo svojej práci a v ďalšom praktickom živote. Víziou školy je naďalej budovať kvalitnú školu s kvalitnými vzťahmi, školu, ktorá zabezpečí všestranný rozvoj žiaka, je otvorená k verejnosti, spolupracuje so svojím okolím a zároveň je schopná presadiť sa vo svojom konkurenčnom prostredí. Víziou naďalej zostáva udržať kredit školy, budovať jej tradíciu, vzdelávať a vychovávať s perspektívou a získavať pre túto realizáciu cieľov kvalitných, aktívnych, kreatívnych pedagógov. Naša škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka a zvyšovanie gramotnosti v IKT. To kladie zvýšené nároky na materiálne a priestorové vybavenie, aj na pedagogický zbor. Dôležitým princípom je realizovať spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov tak, aby nepôsobilo na žiakov demotivujúco, ale aby ich podnecovalo k ďalším aktivitám, k lepším výsledkom, čo je nevyhnutné pre zvyšovanie kvality vzdelávania v škole. Spoločne sa usilujeme a chceme dosiahnuť, aby sa naša škola stala službou verejnosti. Pre splnenie tohto cieľa je nevyhnutný princíp propagácie školy, aby svojou profiláciou čo najviac spĺňala požiadavky a záujmy žiakov a ich rodičov.

2.2 Školský vzdelávací program „Učme tomu, čomu je treba učiť, ale tak, že sa žiak sám o vec pokúša“ (J. A. Komenský). Školský vzdelávací program naplňuje výchovné a vzdelávacie ciele Štátneho vzdelávacieho programu. Program je založený na princípoch tvorivého – činnostného učenia, rozvíjajúceho individuálny potenciál žiakov.

10

Školský vzdelávací program je orientovaný na žiaka, rešpektuje jeho individuálne potreby, poskytuje bezpečie, spolupatričnosť, potrebné ocenenia a sebarealizáciu. Umožňuje tvorivú prácu žiakov a učiteľov. Akceptuje vedomosti žiakov. Pri tvorbe Inovovaného školského vzdelávacieho programu sme vychádzali z cieľov Štátneho vzdelávacieho programu, podmienok školy, zloženia pedagogického zboru a zloženia žiakov. Pre úspešnú realizáciu našich zámerov sa snažíme vytvárať atmosféru vzájomného porozumenia, spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi a medzi samotnými učiteľmi. Chceme vytvárať podmienky pre rozvoj, uplatnenie a úspech každého žiaka. K úlohám školy patrí výchova žiakov k ochrane a tvorbe životného prostredia, k zdravému spôsobu života, k získavaniu zdravého sebavedomia, kritického myslenia a seba hodnotenia. Nevyhnutne musíme vo výchove a vzdelávaní používať netradičné postupy a alternatívne formy práce. Školský vzdelávací program vychádza z poznatkov, že: - v základnom vzdelaní ide o to, aby si žiaci osvojili základné poznatky o živote okolo seba (nemožno naučiť všetko, k čomu ľudstvo v poznaní došlo); - žiakov je treba motivovať k učeniu, učiť zaujímavo, moderne a primerane veku, - pripraviť ich pre život a prácu v globálnej informačnej spoločnosti; - najlepšie a trvalé výsledky možno dosiahnuť len porozumením určitého javu, ak žiak zapojí do učenia čo najviac zmyslov, keď bude vykonávať činnosť, pozorovať, vyslovovať závery – objavovať; - kvalitu vzdelania neurčuje množstvo poznatkov, ale ich prepojenosť, zmysluplnosť a použiteľnosť pre život; - priebežne používané pozitívne hodnotenia majú vyššiu motivačnú hodnotu a celkove vedú k dobrému zvládnutiu učia; posúvajú žiakov nielen v kvalite vedomostí a zručností, ale i v komplexnom rozvoji jeho osobnosti.

2.3 Ciele školy Vlastné ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú z tradícií školy, z dosahovanej úrovne výchovy a vzdelávania, regionálnych podmienok a požiadaviek rodičov. Sú zamerané na: - obsahovú prestavbu vzdelávania žiakov s využitím inovatívnych metód a foriem vyučovania, - posilnenie profilácie a konkurencieschopnosti školy, - rozvíjanie tvorivosti žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa, uplatnením moderných foriem vzdelávania, - vedenie žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, schopných pracovať tímovo, - komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a celoživotne sa vzdelávať, - zavedenie aktívneho, činnostného učenia, - podporu talentu, osobnosti a záujmu žiakov tak, aby každý zažil v škole úspech, - výchovu žiakov v duchu humanistických princípov,

11

- umožnenie primeraného a rovnocenného vzdelávania vytváraním podmienok žiakov talentovaným i žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenenými v bežnej triede ZŠ, - ovládanie 2 cudzích jazykov s cieľom odstraňovania komunikačných bariér, - využívanie IKT zameraných na komunikáciu a získavanie poznatkov, - zapojenie žiakov do medzinárodných projektov, - rozvíjanie tradícií a upevňovania mravných hodnôt u žiakov, - udržanie úspešnosti žiakov vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach cielenou činnosťou záujmových útvarov, - výchovu žiakov k tolerantnosti a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám.

2.4 Zameranie školy a stupeň vzdelania Zameranie školy vychádza z akceptácie základných pedagogických dokumentov, predovšetkým inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, z tradícií, doterajšej orientácie školy a z požiadaviek rodičov žiakov školy. Jeho filozofia napĺňa víziu nášho inovovaného školského vzdelávacieho programu – byť modernou a tvorivou školou, ktorá pripravuje pre úspešný život a v ktorej žiaci žijú svoj aktívny život. Hlavnou prioritou školy je kvalitný výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na využívanie netradičných, aktivizujúcich a rozvíjajúcich vyučovacích metód. Osvedčuje sa využívanie prvkov integrovaného tematického a blokového vyučovania, ktoré je nevyhnutné zaviesť do vyučovania v ďalších triedach. Kladieme dôraz na rozvoj komunikácie, kreativity, spolupráce, riešenie problémov, zodpovednosti, rozvoj kritického myslenia, zdravého sebavedomia a empatie. Každý z nás si uvedomuje potrebu a význam kvalitného jazykového vzdelania. Dobré osvojenie cudzieho jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať v budúcnosti k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon v uplatnení sa na trhu práce. Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka. Druhý cudzí jazyk sa začína vyučovať v 3. ročníku. Prvým cudzím jazykom v našej škole je anglický. Druhým cudzím jazykom je nemecký jazyk. Vo vyučovacom procese na 1.stupni aktívne využívame metódu CLIL. Škola má veľmi dobré materiálne vybavenie v oblasti IKT. Z toho vyplýva efektívne využitie učebných priestorov pre obidva stupne vzdelania: Stupeň vzdelania – po ukončení 4.ročníka – ISCED 1- primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania – po ukončení 9. ročníka – ISCED 2- nižšie stredné vzdelávanie Škola vytvára pre žiakov širokú ponuku voľnočasových aktivít. Zameranie záujmových útvarov korešponduje s koncepčnými zámermi a orientáciou školy. Škola je otvorenou školou pre žiakov, študentov a dospelých v oblasti výučby cudzích jazykov, športu, umeleckej činnosti a ochrany prírody . Každoročne naši žiaci dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Získavajú veľmi dobré umiestnenia v predmetových olympiádach na úrovni okresu, kraja i celej SR.

12

Opakovane patríme medzi 25% najúspešnejších škôl v rámci merania výsledkov vedomostí žiakov 4. a 9. ročníka – Komparo. V Testovaní 5 a v Testovaní 9 sme nad celoslovenským priemerom. Všetci naši absolventi úspešne pokračujú v štúdiu na gymnáziách a stredných odborných školách, najlepší žiaci pravidelne odchádzajú na bilingválne gymnáziá.

2.5 Stupeň vzdelania - ISCED 1 - primárne vzdelávanie Program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím. V tomto veku je pre deti dôležitá možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a učenia sa v skupine rovesníkov. Osobitne významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo tvorí základ pre rozvoj gramotnosti. Základom je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj ich osobnosti. Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupine, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty. Vzdelávanie na prvom stupni je organizované tematicky s prirodzeným začlenením interaktívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie sekundárne vzdelávanie, ktoré uplatňuje špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup. Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení (zdravotných, sociálnych a učebných) a rozpoznanie, resp. podchytenie špecifických potrieb, záujmov a schopností (vrátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (včasná depistáž, diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení). Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh a založené prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

13

2.5.1 Ciele primárneho vzdelávania Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov: - poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie - vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií - umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého - podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov - vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie - podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov a podporovať ich prosociálne správanie, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom mesta a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu - viesť žiakov k tolerancii kultúrnych hodnôt

a k akceptovaniu iných ľudí a k pestovaniu duchovno-

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti ( kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové kompetencie považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno- komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj osobnosti, na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. 14

Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. Kľúčové spôsobilosti sú viacúčelové, lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nad predmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy a programové aktivity uskutočňované v škole ale aj v mimo vyučovacej a v mimoškolskej činnosti.

2.5.2 Profil absolventa primárneho vzdelávania Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 4. ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania ďalej pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia. Absolvent primárneho vzdelávania našej školy dosiahne kľúčové spôsobilosti, ktoré tvoria základ pre ďalšie vzdelávania žiaka:  komunikačná spôsobilosť súvislé sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou v materinskom a cudzom jazyku pracovať s textom a čítať s porozumením v materinskom a cudzom jazyku vyjadrovať svoje názory a prijímať názory druhých, byť tolerantný vytvárať dobré vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi primerane reagovať na formy verbálnej a neverbálnej komunikácie v cudzích jazykoch okrem porozumenia hovorového textu vedieť tvoriť texty o bežných životných situáciách - oboznamovať sa, uznávať a rešpektovať kultúru iných národov - využívať dramatizáciu textov v slovenskom a cudzom jazyku matematická spôsobilosť -- zvládnuť základy numerického počítania - rozvíjať základy matematického, logického a priestorového myslenia - efektívne používať modely a vzorce, algoritmy - ovládať základy práce s rysovacími potrebami informačná a komunikačná spôsobilosť - naučiť žiakov pracovať s informáciami a internetom - vedieť vyhľadávať, triediť, používať a porovnávať informácie - zvládnuť základy počítačových aplikácií - využívať komunikačné technológie v národnej, ale aj v medzinárodnej spolupráci - pracovať s edukačnými programami - získať základy algoritmického myslenia - vedieť o rizikách spojených s využívaním internetu spôsobilosť učiť sa učiť - pochopiť obsah textu a jeho podstatu

15

osvojiť si techniky učenia rozvíjať schopnosť objavovať nové poznatky, hľadať na ne odpovede, systematizovať ich a chápať ich vo vzájomnej súvislosti - získavať trvalé vedomosti učením v systéme a v asociáciách - viesť žiakov k zodpovednosti a vytrvalosti pri riešení problémov a pri osvojovaní vedomostí - využiť získané vedomosti, schopnosti a skúsenosti v praxi - viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu a vytvárať pozitívny vzťah k učeniu a poznávaniu spôsobilosť riešiť problémy - dodržiavať a rešpektovať všeobecné pravidlá - riešiť problémové situácie a konflikty primeraným spôsobom - nachádzať rôzne možnosti riešenia problému, overiť ich správnosť a aplikovať ich v podobných životných situáciách - mať snahu zmeniť svoje postoje a prijať zmeny osobné, sociálne a občianske spôsobilosti - rozvíjať osobnosť žiakov - využiť podnetnú motiváciu na rozvoj tvorivosti, záujmov a talentu - pestovať pozitívny vzťah k sebe samému, podporovať sebadôveru, sebaúctu a vlastné sebavedomie - viesť k zodpovednosti za svoje zdravie, činy a rozhodnutia pri uvedomení si svojich práv a povinností - naučiť žiakov pracovať v tíme, prijímať zodpovednosť za druhého, rešpektovať nápady a názory iných pri spoločnej práci - viesť žiakov k: čestnosti, zodpovednosti, spolupatričnosti, tolerancii, úcte k spolužiakom a dospelým, k pomoci druhým - vytvárať dobrú klímu v triede a v škole a svojim konaním prispieť k pozitívnym medziľudským vzťahom - viesť žiakov k hrdosti na svoju školu, rodinu, región, mesto a vlasť spôsobilosť vnímať a chápať kultúru - vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov - osvojiť si rôzne druhy umenia, ich nástroje a vyjadrovacie prostriedky - chápať umenie ako neoddeliteľnú súčasť kultúrne vyspelého človeka - poznať kultúru, históriu a ľudové tradície národa - zoznamovať sa a rešpektovať kultúry iných národov a etník - ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka - používať a ovládať pravidlá spoločenského správania a kultúrne sa správať - poznaním kultúr iných národov budovať kladný postoj k ostatným národom a národnostiam -16

2.5.3 Vzdelávacie oblasti Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – ISCED 1 S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ ČLOVEK A HODNOTY ČLOVEK A SVET PRÁCE UMENIE A KULTÚRA ZDRAVIE A POHYB

PREDMETY SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRVÝ CUDZÍ JAZYK MATEMATIKA INFORMATICKÁ VÝCHOVA PRÍRODOVEDA VLASTIVEDA ETICKÁ VÝCHOVA / NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRACOVNÉ VYUČOVANIE HUDOBNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA

Jazyk a komunikácia Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria učebné predmety zahrnuté do dvoch skupín slovenský jazyk a literatúra a prvý cudzí jazyk. Spoločným menovateľom oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ako nástroj myslenia a komunikácie a ako prostriedok vyjadrovania emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu čitateľských kompetencií zameraných na príjem textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu a hodnotenie. Špecifickou zložkou vyučovacieho jazyka je literatúra, ktorej základom je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od rove naivného čitateľa k čítaniu s porozumením. Podstatou oblasti je súhrn predmetových kompetencií, ktoré umožňujú výrazne posilniť komunikačno-zážitkový model vyučovania a naopak oslabujú tendenciu obsiahnuť školskú podobu vedných disciplín. Matematika a práca s informáciami Matematika na 1. stupni základnej školy rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, pripravuje ich na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na veku primeranej úrovni rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémových úloh (aj v spolupráci v skupine) a overovať ich v praxi. Vedie k

17

presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatická výchovy a využitia jej nástrojov umožní všetkým žiakom na 1. stupni získať základy digitálnej gramotnosti. Cieľom je zoznámiť sa s používaním počítača a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiaci získajú základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov sa zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií. Príroda a spoločnosť Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú žiakov už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V tomto veku sú žiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umožnené v tomto stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho bezprostredným životným prostredím. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností, napríklad v témach „plynutie času, zmeny v prírode, cyklus stromu, rastliny, zvieratá, hmota“. Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom prírodovedy a vlastivedy. Človek a hodnoty Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa v primárnom vzdelávaní realizuje v povinne voliteľných vyučovacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova/náboženstvo. Predmet etická výchova sa zameriava na výchovu k prosociálnosti. Zvlášť dôležité na tomto stupni vzdelávania je venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty žiakov a úcty k iným, rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno-patologickým, či amorálnym vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie žiakov. Základným cieľom predmetu náboženská výchova/náboženstvo, je pomôcť žiakovi zodpovedne myslieť, emocionálne sa prejavovať a správať vzhľadom na osobne žité

18

náboženstvo a vieru. Predmet napomáha rozvíjať vzťah k Bohu, reflektuje otázku významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem konania človeka a dáva odpoveď na základe zjavenia a viery cirkvi. Umožňuje urobiť osobné rozhodnutia vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, podporuje pochopenie a toleranciu voči rozhodnutiam druhých. Motivuje k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. Človek a svet práce V primárnom vzdelávaní vzdelávacia oblasť obsahuje návrhy pracovných činností a pracovných postupov, ktorými sú žiaci vedení k získaniu základných zručností z rôznych oblastí ľudskej práce. Do vzdelávacej oblastí patrí vyučovací predmet pracovné vyučovanie, ktorý sa zameriava na vytváranie praktických pracovných návykov žiakov, čím sa dopĺňa ich základné vzdelanie. Žiaci sa tak stretávajú s dôležitou zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa človeka v reálnom živote a na trhu práce. Spoznávajú a využívajú technické materiály, konštruujú, spoznávajú základy stravovania a prípravy jedál, ľudové tradície a remeslá, povolania a získavajú prvé skúsenosti zo sveta práce. Umenie a kultúra Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, dramatického, hudobného umenia, písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a zodpovedné postoje žiakov k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja ich kritické myslenie najmä vo vzťahu k masmédiám. Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa žiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa, krajiny, čím sa u neho rozvíja povedomie kultúrnej identity, ale súčasne aj interkultúrne kompetencie. V primárnom vzdelávaní je cieľom kontinuálne rozvíjať vrodené a prirodzené predpoklady žiakov a pozitívne stimulovať sklony k hravosti a spontánnosti. Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom vyučovacích predmetov výtvarná a hudobná výchova. Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je členený do tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s nástrojmi a materiálmi. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava príležitosti na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú sebarealizáciu. Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné kompetencie žiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu. Zdravie a pohyb Vzdelávacia oblasť poskytuje v primárnom vzdelávaní žiakom priestor na pohybové vyjadrenie sa a osvojenie si základných pohybových zručností, využiteľných v pohybových aktivitách vo voľnom čase. Oblasť sa zameriava na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života, starostlivosťou o svoje zdravie a pohybovou aktivitou. Realizuje sa vyučovacím predmetom telesná výchovy, ktorého najdôležitejším poslaním je vytváranie

19

vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého životného štýlu. Telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje motorický vývin žiakov. Dôraz sa kladie na individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní obsahu, ako i pri hodnotení žiakov. Dôležité je motivovať žiakov k dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri rešpektovaní vlastných individuálnych predpokladov.

2.6 Stupeň vzdelania - ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie stredné vzdelávanie. Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzi-predmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a v ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho stredného vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali základ pre vyššie stredné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

2.6.1 Ciele nižšieho stredného vzdelávania Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli: - primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), funkčnú gramotnosť, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a pestovali záujem o celoživotné učenie - jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva - kompetencie vlastnou činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov - zodpovednosť a záujem o vlastné vzdelávacie výsledky, učiť sa učiť - dostatok príležitosti na osobnostný rozvoj - sociálne kompetencie, aby rešpektovali práva iných ľudí Zámery nižšieho stredného vzdelávania: - osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou - mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy - osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa - nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a schopnosť spolupracovať - mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

20

2.6.2 Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzi-predmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a v ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho stredného vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom strednom vzdelávaní. Tento vzdelávací stupeň má za úlohu pripraviť absolventa so spôsobilosťami, ktorými môže uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, rodinnom, osobnom a občianskom živote. Kompetencie sa navzájom prepájajú, prelínajú a nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania:  sociálne a komunikačné spôsobilosti - mať adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situáciám, využívať všetky formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu - vyjadrovať sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou - používať odborný jazyk, vedieť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti - primerane komunikovať v materinskom a 2 cudzích jazykoch - uplatňovať formy komunikácie pre efektívnu spoluprácu, tímovú prácu, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte a osobnej zodpovednosti - efektívne využiť dostupné IKT pre potreby učenia sa a pre svoj život  spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa - uvedomovať si potrebu učiť sa, ktorá žiakom napomáha v sebarealizácii a v rozvoji osobnosti - používať rôzne stratégie, formy a efektívne techniky v procese učenia a myslenia pri získavaní, triedení a porovnávaní poznatkov, vedomostí a informácií - viesť žiakov k efektívnemu organizovaniu a plánovaniu učiť sa - kriticky zhodnotiť poznatky a informácie, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať v rôznych situáciách - viesť žiakov k sebahodnoteniu, spätnej väzbe a k tvorivým riešeniam  spôsobilosť uplatňovať matematické myslenie - rozvíjať myslenie logické, tvorivé, priestorové, abstraktné, praktické, analytické a syntetické - využívať matematické modely a prezentácie /vzorce, modely, štatistiky, diagramy, tabuľky, grafy/ - rozvíjať úsudok a používať získané matematické zručnosti a návyky na riešenie problémov v každodenných situáciách - rozvíjať manuálne matematické zručnosti  spôsobilosť v oblasti IKT - ovládať a rozvíjať počítačovú gramotnosť - používať základné postupy pri práci 21

- vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy - dokázať využívať možnosti IKT vo vyučovaní a v domácej príprave spôsobilosť riešiť problémy - uplatňovať analyticko-kritické, konštruktívne a tvorivé myslenie a rôzne formy a metódy pri riešení problémov - formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich tvrdení a výsledkov - rozoznávať klady a zápory pri jednotlivých riešeniach problémov - uplatňovať kritické, konštruktívne a kooperatívne myslenie občianske spôsobilosti - poznať svoje práva a povinnosti a byť zodpovedný k sebe a druhým - mať vlastný názor, vedieť hodnotiť a posudzovať udalosti, zaujímať k nim vlastný postoj a aktívne sa zapájať do spoločenského života - poznávať kultúru a tradície národností a etník sociálne a personálne spôsobilosti - vedieť odhadnúť a korigovať dôsledky svojho vlastného správania a konania a prijať zmeny v sociálnych vzťahoch - stanoviť si ciele a priority v súlade so svojimi schopnosťami, záujmami a potrebami - uvedomovať si zodpovednosť a kooperatívnosť v tímovej práci - rozvíjať samostatnosť, tvorivosť, nadanie a talent - začleniť žiakov so špeciálnymi potrebami do žiackeho kolektívu - stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte pracovné spôsobilosti - stanoviť si ciele na svoje profesijné záujmy - chápať princípy podnikania - rozvíjať schopnosť prijímať a zvládať inovatívne zmeny - získať a využívať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach spôsobilosti k iniciatívnosti a podnikavosti - inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh a hľadať ich alternatívne riešenia - plánovať a riadiť nové projekty v práci a každodennom živote - podporovať zdravú a efektívnu súťaživosť žiakov spôsobilosť vnímať a chápať kultúru - schopnosť vyjadrovať sa na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom prostriedkov výtvarného a hudobného umenia - používať a rozlišovať hlavné vyjadrovacie prostriedky v umeleckých druhoch a štýloch - chápať význam umenia ako neoddeliteľnú súčasť kultúrne vyspelého človeka - rešpektovať, vnímať a vážiť si umenie, kultúru, históriu a tradície - poznať a dodržiavať pravidlá spoločenského správania sa - poznávaním a rešpektovaním umenia, kultúry a tradícií iných národov si pestovať kladný postoj k ostatným národom a národnostiam.

Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní

22

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacom alebo odborno-vzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).

2.6.3 VZDELÁVACIE OBLASTI ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – ISCED 2 S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA

PREDMETY SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ JAZYK, 2. CUDZÍ JAZYK

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA , INFORMATIKA

ČLOVEK A PRÍRODA

FYZIKA , CHÉMIA, BIOLÓGIA, GEOGRAFIA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

DEJEPIS , GEOGRAFIA, OBČIANSKA NÁUKA ETICKÁ VÝCHOVA /

ČLOVEK A HODNOTY

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET PRÁCE

UMENIE A KULTÚRA

VÝCHOVA UMENÍM

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Jazyk a komunikácia Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria vyučovacie predmety zahrnuté do troch skupín: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, cudzie jazyky. Spoločným menovateľom oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ako nástroj myslenia a komunikácie a ako prostriedok vyjadrovania emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu čitateľských kompetencií zameraných na príjem textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu a hodnotenie. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote, podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky na spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Špecifickou zložkou vyučovacieho jazyka a druhého jazyka je literatúra, ktorej základom je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s porozumením. Podstatou oblasti je súhrn predmetových kompetencií, ktoré umožňujú výrazne

23

posilniť komunikačno-zážitkový model vyučovania, a naopak oslabujú tendenciu obsiahnuť školskú podobu vedných disciplín. Matematika a práca s informáciami Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami, ktorú tvoria vyučovacie predmety matematika a informatika, je v rámci nižšieho stredného vzdelávania založená predovšetkým na aktívnych činnostiach (práca s objektmi, aplikácia poznatkov v reálnych situáciách). Poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné v praktickom živote a umožňuje tak získavať matematickú gramotnosť. Rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémových úloh (aj v spolupráci v skupine) a overovať ich v praxi. Učí tvoriť hypotézy a tvrdenia podložiť argumentmi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Rozvíja schopnosť žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracúvaniu a uloženiu informácií. Človek a príroda Vzdelávacia oblasť Človek a príroda sa prioritne zameriava na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, ktorá je súčasťou základného vzdelania. Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti prírodných vied je hlbšie pochopenie prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností, v ktorých dominujú bádateľské aktivity. Pre všetky prírodovedné predmety je spoločným cieľom a úlohou budovanie spôsobilostí pre vedeckú prácu, a to najmä spôsobilosti pozorovania, vnímania časových a priestorových vzťahov medzi objektmi a javmi, klasifikácie, merania a predvídania. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia, geografia, ale aj matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. Človek a spoločnosť Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia s jej humánnou zložkou a občianska náuka spolu s príslušnými témami, ktoré sú prítomné aj v iných vzdelávacích oblastiach. Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi človekom a spoločnosťou v danom geografickom priestore. Poznanie minulosti svojho národa, ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú funkčné znalosti a spôsobilosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne i o ostatných regiónoch Slovenska. Žiaci sú vedení k

24

pochopeniu vlastného miesta a úlohy v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym a krajine, v ktorej žijú. Vzdelávacia oblasť otvára priestor na kultivovanie individuálnych a spoločenských kompetencií. Učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok a prispieva ku kritickému mysleniu žiakov. Súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. Centrálnou kategóriou vzdelávacej oblasti je rozvíjanie, korigovanie a kultivovanie historického vedomia žiakov z potrieb prítomnosti, k čomu prispievajú všetky tri vyučovacie predmety, ktoré ju vytvárajú. Aj preto kľúčovú úlohu zohrávajú medzipredmetové vzťahy, ktoré treba kontinuálne metodicky aplikovať v podobe prierezových modelov vo výučbe jednotlivých predmetov. Človek a hodnoty Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zároveň podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, pre vytváranie harmonických a stabilných vzťahov v rôznych sociálnych skupinách – v rodine, na pracovisku, v spoločnosti. Obsah vzdelávacej oblasti sa realizuje v povinne voliteľných učebných predmetoch etická výchova a náboženská výchova/náboženstvo. Predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Zvlášť dôležité je rozvíjať sebaúctu a úctu k iným, interpersonálne sociálne zručnosti a zvyšovať odolnosť žiakov voči negatívnym sociálno-patologickým či amorálnym vplyvom. Základným cieľom predmetu náboženská výchova/náboženstvo je pomôcť žiakovi zodpovedne myslieť, emocionálne sa prejavovať a správať vzhľadom na osobne žité náboženstvo a vieru. Predmet napomáha rozvíjať vzťah k Bohu, reflektuje otázku významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem konania človeka a dáva odpoveď na základe zjavenia a viery cirkvi. Umožňuje urobiť osobné rozhodnutia vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, podporuje pochopenie a toleranciu voči rozhodnutiam druhých. Motivuje k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. Človek a svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy širokého spektra pracovných činností a technológií, ktorými sú žiaci vedení k získaniu psychomotorických zručností a poznatkov z rôznych oblastí reálneho života a sveta práce. Predmet technika je zameraný na zložitejšie pracovné činnosti a technológie, na samostatnú a tímovú prácu žiakov. Žiaci sú vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach. Spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie. Prichádzajú do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách a v

25

širších súvislostiach. Predmet poskytuje žiakom priestor a príležitosť na primeraný rozvoj ich tvorivého technického myslenia. Obsah je zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, k jej bezpečnému používaniu a k bezpečnej práci s technikou. Žiaci spoznávajú reálne podmienky trhu práce, moderné stroje a zariadenia, funkciu základných bytových inštalácií. Sú vedení ku konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov a k poznaniu základných technických materiálov a technológií. Podľa svojich podmienok (materiálno-technických a personálno-odborných) škola môže v predmete technika vyučovať tematický celok ekonomika domácnosti, ktorý obsahuje témy: plánovanie a vedenie domácnosti, svet práce, domáce práce a údržba domácnosti, ručné práce, rodinná príprava, pestovateľské práce a chovateľstvo. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce tak vhodne dopĺňa sústavu vzdelávacích oblastí o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v reálnom živote a v spoločnosti. Dôraz sa kladie na tematický okruh technika. Škola je povinná odučiť z tematického okruhu technika najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom roku a najviac jednu tretinu z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom roku z tematického okruhu ekonomika domácnosti podľa svojich materiálno-technických a personálnych podmienok. Umenie a kultúra Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom predmetov výtvarná výchova a hudobná výchova - výchova umením. Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vybraných médií vizuálneho, dramatického, hudobného umenia a písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a zodpovedné postoje žiakov k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja kritické myslenie najmä vo vzťahu k masmédiám. Obsah vzdelávacej oblasti tak prispieva k formovaniu vizuálnej, mediálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti a tvorivosti žiaka. Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa žiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa a krajiny, čím sa rozvíja vedomie kultúrnej identity. Formujú sa multikulturálne a komunikačné kompetencie. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít sú pre žiakov vytvorené príležitosti na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor na jeho sebarealizáciu. V tvorivých, umeleckých alebo hudobných činnostiach majú žiaci možnosť vyjadrovať svoje predstavy, a to vyjadrovacími formami (jazykom) jednotlivých umení. Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je členený do tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s vyjadrovacími prostriedkami vizuálnych umení. V tvorivom procese dochádza ku kvalitatívnej zmene, detskú spontánnosť postupne nahrádza dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť spojená s pribúdaním vedomej operatívnosti a názorovej samostatnosti.

26

Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné kompetencie žiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu.

Zdravie a pohyb Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Oblasť sa zameriava na základné informácie, súvisiace so zdravým spôsobom života a pohybovou aktivitou. Realizuje sa učebným predmetom Telesná a športová výchova, ktorej najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Telesná a športová výchova spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou aktivitou využiteľnými nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej aktivity pri upevňovaní aktívneho zdravia a spoznajú účinok vykonávaných cvičení na organizmus. Pri realizovaní obsahu telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní cvičení, ako aj pri hodnotení žiakov. Významnou súčasťou je motivácia žiakov k dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri akceptovaní ich vlastných predpokladov.

2.7 Začlenenie prierezových tém Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií (spôsobilostí) žiakov. Vyučujú sa v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo formou kurzov, prípadne samostatného voliteľného predmetu. PRIEREZOVÉ TÉMY PRECHÁDZAJÚCE OBLASŤAMI VZDELÁVANIA Prierezové témy DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA OSOBNOSTNÝ

K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

A SOCIÁLNY ROZVOJ

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA OCHRANA

ŽIVOTA A ZDRAVIA

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Prierezové témy sú začlenené do všetkých predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách TVVP jednotlivých predmetov. Obsah vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo.

27

Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedecko-technický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti, napríklad informačné a komunikačné technológie, ktoré každý občan potrebuje k životu, k práci, ale aj mimo práce. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ sú zostavené v zmysle týchto kritérií : - pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, - sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, - uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod., - spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, - schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, - schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, - pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, - uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Úlohy dopravnej výchovy realizujeme v predmetoch : prvouka, vlastiveda, matematika, telesná výchova, literatúra, výtvarná výchova. Kľúčovými aktivitami pre praktické využitie získaných vedomostí sú návštevy dopravných ihrísk a didaktické hry na prvom a účelové cvičenie na druhom stupni. Osobnostný a sociálny rozvoj Na rozvíjanie sociálnych spôsobilostí potrebných pre osobný a sociálny život a spoluprácu má najväčší vplyv učiteľ a jeho pôsobenie na žiakov. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale aj vo všetkých náukových a výchovných predmetoch a triednických hodinách. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. Koncepcia projektu primárnej prevencie na škole je zameraná na podchytenie : ° Prvotných rizík konzumácie drog ° Vplyv prostredia, rodiny a školy na vytvorenie vzťahu ku konzumácií drog ° Postoje a konanie jednotlivca

28

° Prevencia šikanovania na škole Vyplývajúc zo zamerania projektu primárnej prevencie sú v podmienkach školy využívané metodické materiály preventívnych programov: „ Kým nie je príliš neskoro“ „ Peer programy – programy rovesníkov“ „ Prevencia šikanovania na školách “ „ Prevencia kyberšikany “ Realizácia procesu osobnostného a sociálneho rozvoja na škole sa riadi plánom činnosti koordinátorov PPDZ. Environmentálna výchova Prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, biológiou, technikou, regionálnou výchovou, geografiou, etickou výchovou, výtvarnou výchovou a literatúrou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Snažiť sa rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode. Aktivitami ku Dňu Zeme, Svetovému dňu vody, školskými výletmi, biologickými exkurziami, ekovýletmi a Školami v prírode získajú žiaci vedomosti aj zručnosti, ktorými si vytvárajú vzťah k prírode. Snaha zmeniť seba a aj celú školu sa odráža v projekte Zelená škola. Spolupracujeme s environmentálnymi centrami a zapájame sa do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním. Realizácia procesu environmentálnej výchovy na škole sa riadi plánom činnosti koordinátora environmentálnej výchovy a koordinátora Zelenej školy. Mediálna výchova Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci: - lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali - boli mediálne gramotní a postupne zvyšovali úroveň schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a prezentovať širokú škálu mediálnych obsahov - si uvedomili význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti - pochopili a rozlíšili pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov - si osvojili zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu - dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,

29

- dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať, - nadobudli základy zručností potrebných na využívanie médií - vedeli tvoriť mediálne produkty. Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti, pri prezentácii svojej školy. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. V rámci tejto prierezovej témy pracujeme s projektom Zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu a mobilných telefónov. Projekt je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Jedným z dôvodov jeho vzniku je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mladých ľudí. Našou úlohou je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o zodpovednom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva či pomoci. Vo vyučovacom procese využívame aj materiály zahrnuté v prevenčnom projekte “ Bezpečne na internete” aplikovanom v podmienkach našej školy: www.bezpečnenainternete.sk www.ovce.sk www.pomoc.sk www.stopline.sk Multikultúrna výchova Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Ochrana života a zdravia Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelového cvičenia. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné

30

podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. Prierezovú tému napĺňa obsah: - riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, - zdravotná príprava, - pohyb a pobyt v prírode. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Výchova k manželstvu a rodičovstvu Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak: - osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti; - získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva; - osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality; - uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote. Realizácia procesu výchovy k manželstvu a rodičovstvu na škole sa riadi plánom činnosti koordinátora VMR.

31

Finančná gramotnosť Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl - Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9. marca 2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom. Ciele: -

poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, pochopiť otázky bohatstva a chudoby, poznať hodnotu peňazí, poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb.

Absolvent základnej školy by mal byť schopný:  nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  efektívne používať finančné služby,  plniť svoje finančné záväzky,  zveľaďovať a chrániť svoj majetok,  porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,  vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,  inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,  poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,  poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,  porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,  orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),  orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

32

Pri každej čiastkovej kompetencii sú uvedené očakávania opisujúce, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania odrážajú napredovanie v získavaní poznatkov, zručností a skúseností. Jednotlivé témy budú realizované v rámci tém vyučovacích predmetov základnej školy podľa nasledujúceho plánu. Po zhodnotení tém zaradili pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Realizácia procesu finančnej gramotnosti sa na škole riadi plánom činnosti koordinátora finančnej gramotnosti. Harmonizácia štandardu finančnej gramotnosti sa realizuje v súlade s medzinárodnou normou pre klasifikáciu vzdelávania ISCED nasledovne: Štandard finančnej gramotnosti ISCED Úroveň 1 ISCED 1 Úroveň 2 ISCED 2 Témy 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov Celková kompetencia Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. Opísať možné dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií. Úroveň 2: Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných údajov. Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných údajov. Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzaniu konfliktom (finančná inštitúcia, klient). Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov (napr. elektronické, kamenné). Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov. Úroveň 2: Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu. Uviesť príklady klamlivých a zavádzajúcich obchodných praktík. 33

Uviesť príklady falšovaných tovarov (tzv. fejkov). Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančným trhom Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 2: Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR. Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným správaním. Úroveň 2: Identifikovať korupčné správanie. Identifikovať podvodné správanie. Uviesť príklady zneužívania verejných zdrojov. 2. Plánovanie, príjem a práca Celková kompetencia Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť podnikania Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, čo sú osobné príjmy človeka. Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá). Charakterizovať príjem z podnikateľskej činnosti. Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť. Úroveň 2: Vysvetliť prvky osobného rozpočtu (pravidelné a nepravidelné príjmy, výdavky a úspory). Zostaviť rozpočet domácnosti. Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet malého podniku – fyzickej osoby. Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny. Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém Očakávania, že žiak je schopný: 34

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní. Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť podnikania Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 2: Vysvetliť podstatu a význam podnikania na príkladoch podnikateľských subjektov v praxi. Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na jeho realizácii. Opísať prejavy a dôsledky negatívnych javov, ako je korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ, lobing, rodinkárstvo, nekalé marketingové aktivity a nelegálne podnikateľské aktivity, konštruktívne diskutovať o tom, ako sa k nim osobne postaviť a ako s nimi bojovať. Vysvetliť postup založenia a vzniku živnosti alebo iného podnikateľského subjektu v styku s verejnou správou.

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Úroveň 2: Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou). Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele. Úroveň 2: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky. Opísať základné typy bankových produktov. 35

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe, primerane veku. Úroveň 2: Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a investovaní finančných prostriedkov. Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa. Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí. Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí). Úroveň 2: Opísať moderné spôsoby platenia. Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné). Opísať spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene. Porozumieť prepočtu meny (napríklad českých korún na Euro a naopak). 4. Úver a dlh Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si predmetu. Úroveň 2: Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru vrátane používania kreditnej karty. Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie. Analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a dôvody a riziká nákupov na úver. Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch úverov poskytovaných spotrebiteľom Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách. 36

Úroveň 2: Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov. Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri úveroch spotrebiteľom. Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. Úroveň 2: Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť význam úverovej histórie a budovanie pozitívnej úverovej histórie. 5. Sporenie a investovanie Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, ako a prečo človek môže sporiť. Úroveň 2: Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“. Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 2: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom. Uviesť možnosti využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym príspevkom, nehnuteľnosti). Zdôvodniť výber zvoleného produktu pre investovanie voľných finančných prostriedkov. 6. Riadenie rizika a poistenie Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. 37

Vysvetliť podstatu rizika a jeho typy. Úroveň 2: Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne druhy rizík alebo ako sa im dá úplne vyhnúť. Vysvetliť podstatu a význam poistenia. Uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné). Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a komerčným poistením Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť. Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje. Úroveň 2: Vysvetliť základný účel verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 2: Rozoznať hlavné typy poistenia motorových vozidiel. Vysvetliť rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti (bytu, resp. domu) a poistením domácnosti (zariadenia). Čitateľská gramotnosť Čitateľská gramotnosť vedie žiakov k porozumeniu a používaniu písaných textov, k uvažovaniu o nich pri dosahovaní osobných cieľov, k rozvíjaniu vlastných vedomostí a schopností. Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka. V záujme rozvoja čitateľskej gramotnosti v podmienkach našej školy sa sústredíme na: 1. Formovanie kladného vzťahu detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovanie súťaží v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí. 2. Aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry). 3. Podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. 4. Preštudovanie zborníka príspevkov „Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“, ktorý obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov. 38

5. Podporu voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne súťaže, školské prezentácie tvorivosti). 6. Využívanie uvoľnených úloh PISA a metodických príručiek na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných školách. 7. Vytvorenie databázy textov, článkov, obrázkov, ktoré sú vhodné pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Kompetencie žiaka podľa ISCED 1, ktorý prechádza na II. stupeň: - sociálne a komunikačné spôsobilosti: ● vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania ● dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor ● uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu ● rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať ● rešpektuje kultúrnu rozmanitosť – medzi-kultúrna komunikácia spôsobilosť učiť sa učiť: ● získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov ● vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach Na jednotlivých vyučovacích hodinách kladieme veľký dôraz na chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie, ktorý sa premieta do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií. Okrem kvalitného porozumenia textu veľký dôraz kladieme aj na kvalitné osvojenie si techniky čítania nenásilným, zážitkovým spôsobom na vhodných, veku primeraných textoch. Vyučujúci dáva zvýšený priestor rozvoju vlastnej tvorby žiaka a pri práci s informáciami, čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pod. Súčasne vyučujúci prináša do vyučovania texty súvislé i nesúvislé. Našim cieľom je totiž pestovanie pozitívneho vzťahu ku knihám – čím viac sa dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu. Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj vecný. Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu rozvíjame na princípe medzi predmetových vzťahov. Kompetencie žiaka podľa ISCED 2: • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobnostného rozvoja • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti Realizácia procesu čitateľskej gramotnosti sa na škole riadi plánom činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti.

39

Výchova k ľudským právam Cieľom výchovy k ľudským právam je osvojiť si vedomosti a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti v súlade s hodnotami ,ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Vedomosti o ľudsko- právnych pojmoch: - ľudské práva a slobody - identita - sociálna zodpovednosť - mier, bezpečnosť - demokracia - tolerancia - intolerancia - ochrana práv menšín - diskriminácia Tematika ľudských práv v kontexte vyučovania : - Ochrana života - jedinec a spoločnosť - Vojna, mier a ľudské práva - Vláda a zákony - Sloboda zmýšľania, vyznania a prejavu - Právo na slobodnú účasť vo verejnom živote - Sociálny a kultúrny blahobyt - Diskriminácia - Intolerancia a tolerancia Implementácia problematiky ľudských práv v rámci UO predmetov je súčasťou obsahu vzdelávania prierezových tém.

2.8 Učebné osnovy Tvorba učebných osnov školského vzdelávacieho programu je priamo závislá od toho, do akej miery a ako škola využíva disponibilné (voliteľné) hodiny. V nasledujúcej časti sú uvedené vyučovacie predmety podľa vzdelávacích oblasti pre I. stupeň ISCED 1. V prílohe sú uvedené učebné osnovy neinovovaných ročníkov, t. j, 4. ročník ISCED 1 a 8.- 9. ročník ISCED 2, kde bola navýšená dotácia vyučovacích hodín cez disponibilné hodiny využité na vytvorenie nového predmetu. V ročníkoch 1.- 3. a 5.- 7. sa v školskom roku 2017/2018 postupuje podľa učebných inovovaných osnov, ktoré sú súčasťou Inovovaného školského vzdelávacieho programu. (viď učebné osnovy pre 1.- 3. a 5.- 7. roč.).

40

2.8.1 Učebné osnovy pre primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Anglický jazyk 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Nemecký jazyk 4. ročník - Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre nový predmet, pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov. (príloha č.1) Matematika a práca s informáciami Matematika 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Navýšenie o 2 disponibilné hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Informatická výchova 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Príroda a spoločnosť Prírodoveda 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Vlastiveda 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu.

Človek a hodnoty Etická / náboženská výchova 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Umenie a kultúra Hudobná výchova 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

41

Výtvarná výchova 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Zdravie a pohyb Telesná výchova 4. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

2.8.2 Učebné osnovy pre nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Anglický jazyk 8. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 9. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Nemecký jazyk 8. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. 9. ročník - Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Matematika a práca s informáciami Matematika 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. 9. ročník- Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Informatika 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu.

42

9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Človek a spoločnosť Dejepis 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Geografia 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Občianska náuka 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Človek a hodnoty Náboženská výchova 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Etická výchova 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Človek a príroda Fyzika 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu.

43

Chémia 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na bez navýšenia obsahu. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím vzdelávací predmet. Biológia 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím vzdelávací predmet. Navýšenie o 1 disponibilnú hodinu na bez navýšenia obsahu. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím vzdelávací predmet.

štandardom ŠVP pre príslušný prehĺbenie a precvičovanie učiva štandardom ŠVP pre príslušný

štandardom ŠVP pre príslušný prehĺbenie a precvičovanie učiva štandardom ŠVP pre príslušný

Umenie a kultúra Výchova umením 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Navýšenie o 0,5 disponibilnej hodiny na prehĺbenie a precvičovanie učiva bez navýšenia obsahu. Človek a svet práce Svet práce 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 8. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 9. ročník – Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet.

2.9 Pedagogické stratégie Vyučovacie stratégie, metódy a formy práce zameriavame na splnenie našich základných cieľov, na rozvíjanie a dosiahnutie kľúčových spôsobilostí a kompetencií žiakov. V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Učiteľ organizuje prácu na hodinách tak, aby si žiak vedomosti zapamätal, porozumel im, hodnotil ich, seba hodnotil, aplikoval a analyzoval ich. Minimalizuje frontálne učenie v prospech vzdelávacích stratégií. Predovšetkým sa venuje rozvoju čítania a bádania.

44

Stratégie vyučovania určujú metódy a formy práce, ktorých používanie vedie k motivácií a usmerňovaniu žiakov na vyučovaní a učení. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností. Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládnutie učiva, učiť ich vedieť sa učiť a vzdelávať sa celý život.

2.9.1 Formy vyučovania Vo vyučovacom procese budeme uplatňovať tieto formy vyučovania: • individuálne • skupinové • integrované • praktické vyučovanie, • exkurzie • vychádzky do blízkeho okolia • besedy • kurzy • športové aktivity • kultúrne aktivity, výchovné aktivity, praktické aktivity • konzultácie • prezentácie • diskusie, • učenie a písanie. Vyučovacia hodina: - kombinovaná vyučovacia hodina (sústreďuje všetky základné zložky pedagogického procesu – opakovanie, skúšanie, výklad nového učiva, precvičovanie a upevnenie); - vyučovacia hodina na osvojenie nových poznatkov; - vyučovacia hodina orientovaná na opakovanie a precvičovanie; - vyučovacia hodina zameraná na kontrolu a hodnotenie.

2.9.2 Vyučovacie metódy Vyučovacie metódy sú súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov. Motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, motivačný problém, motivačná demonštrácia – aplikované na vzbudenie záujmu žiakov. Expozičné metódy: pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, projektová metóda, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, rozprávanie – sú využívané pri vytváraní nových poznatkov a zručností.

45

Praktické aktivity sú potrebné pre realizáciu cieľov: práca s knihou a textom, samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie. Aktivizujúce metódy: diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry. Fixačné metódy: opakovanie a precvičovanie učiva. Realizujeme vyučovanie v rôznom prostredí, pravidelne organizujeme účelové kurzy a didaktické hry, aktivity, besedy, súťaže a projekty, ktoré zefektívňujú výučbu prepojením viacerých predmetov so začlenením prierezových tém a vedú k zníženiu záťaže žiakov. Každoročne realizujeme Dni otvorených dverí pre rodičov, priateľov, učiteľov a deti predškolských zariadení. Otvorenými hodinami im umožňujeme spoznať najnovšie metódy a formy práce našich pedagógov. Osobitnú pozornosť a individuálny prístup venujeme žiakom s výchovnými potrebami a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / individuálne začlenení žiaci a slabo prospievajúci žiaci/. Vytvárame dobrú pracovnú klímu medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi demokratickým prístupom, toleranciou, operatívnym riešením problémov, rešpektovaním osobnosti a celkovou humanizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu.

3.

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

Sme škola otvorená pre všetkých žiakov i zo zdravotným znevýhodnením. Máme 25 žiakov individuálne začlenených, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede. Pre žiakov s vývinovými poruchami je charakteristické, že podávajú výkony zodpovedajúce ich rozumovej úrovni. Najčastejšie poruchy sú DL (dyslexia), DG (dysgrafia), DOG (dysortografia) a DK (dyskalkulia) a žiaci s poruchou aktivity a pozornosti ADHD, ADD. Bývajú sprevádzané hyperaktivitou, nesústredenosťou, impulzívnym správaním, nerozvinutou pohybovou koordináciou a ďalšími príznakmi v oblasti psychomotorickej a mentálnej. Svojim obsahom sa vzdelávací proces s VPU (vývinové poruchy učenia) zásadne neodlišuje od vzdelávania ostatných žiakov. Vzhľadom na potreby individuálneho začleňovania v bežných triedach, je potrebná spolupráca triedneho učiteľa so špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a CPPPaP v Kežmarku. Každý žiak so špecifickými potrebami má vypracovaný individuálny výchovnovzdelávací program - IVVP, ktorý vypracúvajú špeciálny pedagóg v spolupráci s vyučujúcimi daných predmetov a výchovným poradcom, kde zohľadňujú jednotlivé druhy znevýhodnenia. Ak je žiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých predmetoch, vypracuje sa mu ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu úprava učebných osnov. Pri vypracovaní IVVP škola spolupracuje aj so zákonným zástupcom žiaka. Žiaci sú začleňovaní v bežných triedach na základe odporúčania CPPPaP a súhlasu zákonného zástupcu.

46

Žiaci so zdravotným znevýhodnením začlenení v základnej škole sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – § 55 ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. a prílohy č. 2 k uvedenému MP.

4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti: 1. Hodnotenie žiakov 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3. Hodnotenie školy

4.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádza z Metodických pokynov č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Prospech žiaka z jednotlivých predmetov hodnotíme stupňami: a) výborný, b) chválitebný, c) dobrý, d) dostatočný, e) nedostatočný. Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30.08.2016 a rozhodnutím riaditeľky školy sa výsledky žiakov 1. a 2. ročníka v predmete anglický jazyk a žiakov 3.-5. ročníka v predmete nemecký jazyk neklasifikujú. Tieto predmety v daných ročníkoch hodnotíme slovom ,,absolvoval/a“, ,,neabsolvoval/a“. Výsledky žiakov v ostatných vyučovacích predmetoch sa vyjadrujú klasifikáciou určenými piatimi stupňami. Cieľom hodnotenia je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.

Ďalšie zásady hodnotenia: • hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne,

47

• žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií, rodičia sú s nimi oboznámení na prvom triednom aktíve, • vyučujúci hodnotia iba prebrané a precvičené učivo, • žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva, • podklady pre hodnotenie získava vyučujúci hlavne sledovaním výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov rôznych činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými pracovníkmi, • pri hodnotení vyučujúci postupujú podľa platných metodických pokynov na hodnotenie žiakov ZŠ, • výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne, • písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu, • v jeden deň sa môže písať iba jedná práca v rozsahu 25 minút, • za koordináciu písomných prác, je zodpovedný triedny učiteľ, • všetky písomné práce budeme hodnotiť percentuálne, pričom získanému počtu percent bude zodpovedať známka, • významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. Základné východiská hodnotenia žiakov • Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych cieľov a splniteľných úloh. • Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú jeho rozvoju. • Základom efektívneho hodnotenia je spätná väzba, ústna alebo písomná informácia o správnosti postupu, priebehu, či výsledku. • Každému hodnoteniu musí predchádzať jasné a zrozumiteľné zoznámenie žiaka s cieľmi vzdelávania a kritériami hodnotenia. • Žiak má právo vedieť, akým spôsobom bude hodnotený. • Skupinová práca sa nehodnotí klasifikačným stupňom, ale jednotliví členovia sa hodnotia navzájom, vyjadrujú svoj prínos pre skupinu a zapojenie sa do práce. • Klasifikačným stupňom sa hodnotí iba individuálny výkon žiaka. Kritéria hodnotenia žiakov Učiteľ pri hodnotení žiakov berie do úvahy: - školskú prácu, pripravenosť, aktívne zapojenie sa, prezentáciu v škole, 1. merateľné výsledky : ústne a písomné skúšky, 2. hodnotenie výstupov smerujúcich k rozvoju osobnosti žiaka, 3. hodnotenie zvládnutia rozvíjaných predmetových schopností, 4. domácu prípravu a jej prezentáciu v škole, Súčasťou hodnotenia má byť aj seba hodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Seba hodnotenie budeme orientovať na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete. Obdobie hodnotenia: denné, mesačné, štvrťročné, polročné. 48

Stupeň 1 (výborný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. Stupeň 2 (chválitebný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. Stupeň 3 (dobrý) Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Stupeň 4 (dostatočný) Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. Stupeň 5 (nedostatočný) Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 49

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 2 3 4

– veľmi dobré, – uspokojivé, – menej uspokojivé, – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré) Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení. Stupeň 2 (uspokojivé) Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. Stupeň 3 (menej uspokojivé) Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. Stupeň 4 (neuspokojivé) Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: prospel (a), neprospel (a). Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:  prospel (a) s vyznamenaním,  prospel (a) veľmi dobre,  prospel (a),  neprospel(a). Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom

50

vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný, ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole 1. Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ riadi odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva. 2. Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. 3. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 4. U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov. 5. Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu odpovede. 6. Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi je potrebné poskytnúť viac času na odpoveď a taktne o tom poučiť aj spolužiakov. 7. Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne a jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám. 8. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami alebo so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a praktické zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu. 9. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ uprednostňuje ústnu odpoveď pred písomnou prácou.

51

10.Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka. 11.Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými poruchami učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne, vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. 12.Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom. 13.Grafický prejav žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou. 14.Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, sa nehodnotí. 15.U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri dlhotrvajúcich písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou zrakového odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza z odporúčania poradenského zariadenia rezortu školstva. 16.U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa Braillovo písmo, učiteľ pri všetkých druhoch písomných skúšok počíta s časovou rezervou potrebnou na obsluhu špeciálnych pomôcok. 17.Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri písomnej skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 18.Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami (napr. diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, poúrazové stavy a pod.) učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivenosť, podráždenosť, poruchy pozornosti, únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo chronického ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení. 19.Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka zdravotne oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne pripravený a jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným spôsobom hodnotený, až keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu. 20.Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej školy zo školy pri zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie učiteľa školy pri zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol hodnotený. 21.Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch cudzí jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a pracovné vyučovanie v rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia. 22.Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke, alebo v rámci súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu. 52

23.Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka sa používa rovnaké tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov.

4.1.1 Poskytovanie informácií rodičom Triedni učitelia informujú rodičov : - o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, - o živote triedy a triedneho kolektívu, - o pravidlách pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Rodičia dostávajú informácie formou triednych aktívov, formou žiackych knižiek, internetových žiackych knižiek, osobným pohovorom.

4.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa §52 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovného poriadku ako aj kompetenčného profilu učiteľa. Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie, sú orientované na tri oblasti: - na žiaka, - na edukačný proces, - na profesijný rozvoj. Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí profilu učiteľa ako sú:  motivácia žiakov k učeniu,  vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov,  rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov,  stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania,  výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, riaditeľské previerky, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.),  tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,  absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania,  uplatňovanie novonadobudnutých vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,  zvyšovanie svojho právneho vedomia,  prínos pre zamestnávateľa – propagácia a prezentácia školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,  organizovanie mimoškolských aktivít,  individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu,  práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi,

53

 dodržiavanie a využívanie pracovného času,  plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,  vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,  využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce,  spolupráca na tvorbe školského vzdelávacieho programu,  zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy,  vykonávanie špecializovaných činností,  vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, iniciovanie a podieľanie sa zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovnovzdelávacieho procesu. U vedúcich pedagogických zamestnancov sa hodnotí aj:  kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej práce,  ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva,  manažérske zručnosti. Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi pracovnými stretnutiami zamestnanca a bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca ako aj prostredníctvom hodnotiacich a seba hodnotiacich dotazníkov na konci každého školského roka. Vnútornú školskú kontrolu v rámci svojich kompetencií vykonávajú riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň a vedúci predmetových komisií. Kontrolno – hospitačná činnosť je zameraná na tieto oblasti: - dodržiavanie učebných osnov a zosúladenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov s platnými učebnými osnovami, - plnenie školského vzdelávacieho programu, - plnenie plánov práce PK, výchovného poradcu a koordinátorov jednotlivých zložiek výchovy, - dôsledné a jednotné vypĺňanie pedagogickej dokumentácie, - úroveň a výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu, - rozvoj kľúčových kompetencií vo výchovno-vzdelávacom procese, úroveň osvojenia si cudzieho jazyka s dôrazom na vzdelávacie štandardy a komunikatívnosť v jazyku, - využívanie spätnej väzby pri plnení cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj poznávacích schopností, metódy a formy práce, pracovnú klímu na vyučovacích hodinách, - využitie didaktickej techniky, učebných pomôcok, výpočtovej techniky a iných názorných pomôcok - sledovanie vzťahov učiteľ - žiak, náplň triednických hodín a triednickú prácu, - plnenie úloh z plánu práce školy, - dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, - adaptáciu žiakov 5. ročníka,

54

- prácu so začlenenými žiakmi, - úroveň a výsledky práce so žiakmi v mimo vyučovacom čase, - plnenie cieľov a úloh jednotlivých projektov školy, environmentálnej výchovy, prevencie drogových závislostí, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prierezových tém, - systematickú prípravu žiakov na súťaže a predmetové olympiády, - stav a úroveň vyučovania telesnej a športovej výchovy a športovej prípravy, - plnenie povinností zamestnancov školy, vyplývajúce z pracovného a vnútorného poriadku školy, - na plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania pre príslušný školský rok. Pri kontrolno - hospitačnej činnosti budeme využívať nasledovné metódy a formy:  priame hospitácie na vyučovacej hodine, rozbor vyučovacej hodiny,  účasť na zasadnutiach metodických orgánov,  rozhovor s vedúcimi PK,  diskusia s členmi PK - všeobecne aj výmena názorov, postrehov z vyučovacích hodín,  kontrola zápisníc zo zasadnutí PK,  kontrola písomností žiakov,  hospitácie na vyučovacej hodine s vedúcimi PK,  mimoriadne zasadnutia MZ a PK zvolané riaditeľkou školy

4.3 Hodnotenie školy Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v Školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti a na posúdení, ako škola spĺňa stanovené ciele. Informácie sú k dispozícii prostredníctvom: - web stránky školy, - elektronickej žiackej knižky, - výročnej hodnotiacej správy, - stretnutí RZ, - publikovanie v médiách, - dní otvorených dverí, - konzultačných hodín výchovného poradcu, - osobného kontaktu s vedením školy a pedagógmi. Pravidelne budeme monitorovať: • podmienky na vzdelanie, • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, • prostredie – klímu školy, • priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania, • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • výsledky vzdelávania, výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. a 9. ročníka úspešnosť na prijímacích skúškach, 55

• •

riadenie školy, úroveň výsledkov práce školy.

Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Hodnotením práce školy je každoročne vypracovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v príslušnom školskom roku, v ktorej konštatujeme úroveň vzdelávania s návrhom opatrení prijatými na odstránenie zistených nedostatkov. Správa je prerokovaná na pedagogickej rade a schválená Radou školy do 15. 10. daného kalendárneho roka a predložená zriaďovateľovi našej školy. Hodnotenie školy – autoevaluvácia Oblasti autoevalúcie

Ciele a kritéria autoevaluácie

Nástroje

vzdelávací program podmienky vzdelávania

mapovanie realizácie úroveň riadenia školy

pozorovanie, hospitácia porady vedenia, PR, spolupráca s Radou školy, hodnotenie pozitív a negatív pozorovanie, požiadavky učiteľov a rodičov

priestorové a materiálne podmienky školy klíma školy

začleňovanie a podpora žiakov

priebeh vzdelávania ( učiteľ )

výsledky vzdelávania

podpora dosahovania vzdelávacích cieľov rozvoj stratégií učenia rozvoj osobnostných a sociálnych zručností rozvoj praktických zručností a návykov dosahovanie vzdelávacích

Časový rozvrh autoevaluáčnych činností priebežne na pedagogických radách

priebežne

spolupráca so žiackou samosprávou a rodičmi, za sadnutia PR a vedenia školy hospitácie, komunikácia medzi učiteľmi,vychovávateľkami, výchovnou poradkyňou, psychológom, špec. pedag. hospitácie, prezentácia prác

na pedagogických radách

hospitácie

priebežne

hospitácie, riadený rozhovor s učiteľmi, žiakmi, dotazník žiakom hospitácie, žiacke práce

priebežne

rozhovor, hospitácia,

priebežne

56

priebežne

na pedagogických radách

priebežne

Poznámky

( žiak )

výsledkov prejavy stratégií učenia prejavy osobnostných a sociálnych zručností prejavy praktických zručností, návykov testovanie žiakov

Vzťah rodičov ku škole

rozbor žiackych výkonov hospitácie, žiacke práce hospitácia, pozorovanie

priebežne priebežne

hospitácia, pozorovanie

priebežne

zadávanie testov

podľa sledovaných javov pedagogická rada, zasadnutie Rady školy

ankety, spolupráca s Radou školy, so zriaďovateľom

4.4 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 4.4.1 Postup pri klasifikácií a hodnotení a) Klasifikácia žiaka zo všetkých vyučovacích predmetov (ďalej len „súhrnná klasifikácia“) sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka. b) Celkové hodnotenie žiaka vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie. c) Ak má žiak alebo zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o preskúšanie. Ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ školy, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiadať o preskúšanie zriaďovateľa školy. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z vyučovacieho predmetu klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky. d) Preskúšanie sa uskutoční najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o preskúšanie. Ak sa žiak bez závažných dôvodov nedostaví na preskúšanie v určenom termíne, nemožno ho preskúšať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľka školy písomne zákonnému zástupcovi žiaka do troch pracovných dní od určeného termínu preskúšania. e) Riaditeľka školy môže nariadiť okamžité preskúšanie, ak zistí, že učiteľ porušil pravidlá klasifikácie a hodnotenia. Preskúšanie sa uskutoční do troch dní. f) O prospechu a správaní žiaka informuje jeho zákonného zástupcu triedny učiteľ alebo riaditeľka školy.

4.4.2 Opravné skúšky

57

a) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľky školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. b) Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň letných prázdnin. Termín skúšky určuje riaditeľka školy. Ak sa žiak zo závažných objektívnych dôvodov nedostaví na opravnú skúšku, riaditeľka školy mu umožní vykonať opravnú skúšku najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník. c) O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej výsledky sa zaznamenajú do katalógového listu žiaka.

4.4.3. Vysvedčenie a) Triedny učiteľ vyplní žiakom základného štúdia vysvedčenie na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva a vydá ho podľa platných legislatívnych pokynov na konci klasifikačného obdobia. Na koncoročnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval prvý stupeň základného štúdia, sa uvedie doložka „Žiak získal primárne vzdelanie“. Na koncoročnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval druhý stupeň základného štúdia, sa uvedie doložka „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. b) Na vysvedčení sa uvádza klasifikácia z predmetov uvedených vo vzdelávacom programe podľa príslušného ročníka, ktorý žiak navštevoval a jeho celkové hodnotenie v príslušnom školskom roku. c) Žiakovi, ktorému sa na základe vykonanej komisionálnej skúšky povolil postup do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, sa na vysvedčení uvedie „Žiakovi sa na základe komisionálnej skúšky povoľuje postup do ... ročníka ... stupňa základného vzdelania“. d) Žiakovi, ktorého nebolo možné zo závažných dôvodov klasifikovať na konci školského roka ani v náhradnom termíne, sa na vysvedčení okrem údajov podľa odseku 2 uvedie doložka „Žiak nebol klasifikovaný a opakuje ročník“. e) Odpis vysvedčenia sa vydá na žiadosť zákonného zástupcu. Odpis musí byť doslovným odpisom originálu listiny, pričom sa uvedú mená, priezviská a akademické tituly osôb, ktorých podpisy sú na ňom uvedené, s pripojením značky „v. r.“. Odpis sa opatrí doložkou o jeho obsahovej zhode s originálom listiny, overí sa odtlačkom pečiatky školy a podpisom osoby, ktorá odpis vydala, s uvedením miesta a dátumu jeho vydania. O vydaní odpisu sa vykoná záznam v príslušnom triednom katalógu žiaka s uvedením dátumu a podpisu osoby, ktorá odpis vydala. Neskoršia zmena mena alebo priezviska žiaka sa na origináli listiny ani na jej odpise nevyznačuje.

4.4.4 Spôsob organizácie komisionálnej skúšky a) Žiak školy sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky: - ak je skúšaný v náhradnom termíne, - ak vykoná opravné skúšky,

58

- je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, - plní osobitný spôsob školskej dochádzky, - má povolené individuálne vzdelávanie, - ak žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie, alebo keď sa preskúšanie vykoná z podnetu riaditeľa školy, - ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. b) Komisia pre komisionálne skúšky (ďalej len „komisia“)má najmenej troch členov; tvoria ju odborníci pre príslušný predmet. Členov komisie a jej predsedu vymenúva riaditeľ školy. c) Komisia hodnotí podľa klasifikačnej stupnice. d) Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. e) Komisia vyhotoví protokol o vykonaní komisionálnej skúšky, ktorý potvrdia svojimi podpismi všetci členovia komisie. g) Správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje.

4.5 Vyučovací jazyk podľa §12 Vyučovacím jazykom v Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok je slovenský jazyk, v ktorom je vedená celá dokumentácia.

4.6 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie sú rozpracované v pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

5. Školský učebný plán Učebný plán školského vzdelávacieho programu vychádza z učebného plánu Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje zoznam povinných vyučovacích predmetov, voliteľných vyučovacích predmetov s týždenným počtom vyučovacích hodín pre príslušný ročník.

59

5.1 Učebný plán pre školský rok 2017/2018 – ISCED 1 Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Predmet/ročník (skratka)

1.

2.

3.

4.

Počet hodín ŠVP

slovenský jazyk a literatúra ( SJL)

9

8

7

6

30

prvý cudzí jazyk (ANJ)

+1

+1

druhý cudzí jazyk (NEJ) Spolu Príroda a spoločnosť

2

8

+1

+1

0

2

2 40

36

4

prírodoveda (PDA) prvouka (PVO)

1

2

1

1 +1

5

1

vlastiveda (VLA)

-

-

1

2

1

3

1

2

2

1 +1 2

7

2

9

1

1

1

1

4

-

4

1

1

1

1

4

-

4

4 +1

4 +1

4 +1

3 +2

15

5

20

-

+1

1

1 2

1

3

4

4

5

4

17

6

23

-

-

1

1 2

-

2

-

2

-

6

-

4

etická výchova (ETV) /náboženská výchova (NBV)

informatická výchova (IFV) informatika (INF) pracovné vyučovanie (PVC)

Spolu

-

-

1

1

2

výtvarná výchova (VYV)

2

2

1

1

6

hudobná výchova (HUV)

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

2

2

Spolu

Zdravie a pohyb

6

3

9

Spolu

Umenie a kultúra

30

10

matematika (MAT)

Človek a svet práce

0

8

Spolu Matematika a práca s informáciami

Spolu 1.- 4.

9

Spolu Človek a hodnoty

3

Dispon. hod. ŠKVP

telesná a športová výchova ( TŠV) telesná výchova (TEV)

4 10

-

8

-

8

2

2

2

2

8

Spolu

22 20+2

23 20+3

25 23+2

26 21+5

84

60

10

8

Spolu

Poznámky: 4. ročník – 5 disponibilných hodín rozdelíme nasledovne: + 1 hod – nemecký jazyk + 1 hod – prírodoveda

6

12

96

+ 1 hod – vlastiveda + 2 hod – matematika 1. - 3.ročník – sa vzdeláva podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Disponibilné hodiny v predmetoch umožňujú precvičovanie učiva, upevňovaniu učiva, projektovú činnosť, podporujú profiláciu a zameranie stupňa vzdelania ISCED1 a ISCED 2. Navýšeným počtom disponibilných hodín a vypracovaním učebných osnov novovytvorených predmetov chceme zvýšiť kvalitu a úroveň získaných poznatkov a vedomostí žiakov. 1. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 2. Všetky predmety okrem anglického jazyka v 1. a 2. ročníku a nemeckého jazyka v 3.a 4. ročníku sú klasifikované. 3. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov. 4. Na etickej výchove sú vytvárané skupiny – v 1. a 2. ročníku je jedna skupina, v 3. a 4. ročníku je jedna skupina. 5. Na náboženstve sú vytvárané skupiny, každá trieda je 1 skupina v rímskokatolíckom náboženstve, okrem 3. ročníka, kde je trieda 3.C spojená so skupinami 3.A a 3.C. 6. Na hodine informatiky sa od 3. ročníka trieda delí na skupiny. 7. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy ( Vyhláška MŠ SR z 23.júla 2008 o základnej škole ). 8. Disponibilné hodiny v predmetoch umožňujú precvičovanie a upevňovanie učiva. 9.Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík Výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. 10. Žiaci, ktorí budú v šk. roku 2017/2018 navštevovať 1.-3. ročník ( ISCED 1), sa do ukončenia vzdelávania v príslušnom stupni budú vzdelávať podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Škola v školskom roku 2017 / 2018 realizuje ŠkVP podľa Rámcového učebného plánu pre základné školy schváleným dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011 v celkovom počte 96 hodín týždenne.

5.2 Učebný plán pre školský rok 2017/2018 – ISCED 2 5.

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník (skratka)

5A 5B

5C

5

5

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra ( SJL) prvý cudzí jazyk (ANJ)

3 +1

6.

5

3 3 +1

7.

8.

4 +1

5

3

3

61

Počet Disp Počet Disp Spolu hodín hod hodín hod ŠVP ŠKVP ŠVP ŠKVP

Spolu

5A 5B

5A 5B

5C

5C

5C-9.

23

2

23

2

25

25

15

1

15

1

16

16

9.

4 +1

5AB-9.

3

druhý cudzí jazyk (NEJ) Spolu fyzika ( FYZ)

Človek a príroda

chémia (CHE) biológia (BIO)

Spolu dejepis (DEJ) Človek a spoločnosť

geografia (GEG) občianska náuka (OBN)

Spolu Človek a hodnoty

etická výchova (ETV) /náboženská výchova (NBV)

Spolu Matematika a práca s informáciami

matematika (MAT) informatika (INF)

Spolu Človek a svet práce

svet práce (SVP) technika (TCH)

Spolu

Umenie a kultúra

Spolu Zdravie a pohyb Spolu Spolu

výtvarná výchova (VYV) hudobná výchova (HUV) výchova umením (VUM) telesná a športová výchova (TŠV)

-

8 -

-

2

2 1

+1 +2

+2

1 +1

1 +1

8 -

7 1

9 2

8 1 +1

-

2

2 1

8 2

-

1

2

2

3 1 +1

5 1

2

2

1

1

-

-

1

3

3

1

1

1 +1

2

1 +1

1

4 1

4 3

2

6

2

7

8

9

40

9

40

10

49

50

6

1

6

1

7

7

5

1

5

1

6

6

7

1

7

1

8

8

18

3

18

3

21

21

7

1

7

1

8

8

6

1

6

1

7

7

3

-

3

-

16

2

16

2

3 18

3 18

1

4

1

5

5

4

1

4

1

5

5

20

5

20

5

25

25

1

4

1

5

5

24

6

24

6

30

30

1

-

1

-

1

1

3

-

3

-

3

4

-

4

-

3 4

3

1

3

-

4

3

3

-

3

-

3

3

1

1

1

2

7

1

2 9

2 8

-

10

-

10

10

-

10

-

10

10

146

146

1

1

1 +1 -

3

3

4

5

1

1

0,5 0,5 +0,5 +0,5 4

1

1 4 +1

1 1 4 4 +1 +1

1 4 +1

0,5 4 +1

1

1

1

0,5 0,5 +0,5 +0,5 4

5 -

5 -

1 5 -

5 -

4,5 1

0,5 4 +1

4,5 -

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

1 +1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

2 2

2 2

2 2

2 2

2 27 24 +3

-

0,5 +0,5 0,5 2

2 2 2 2 27 29 30 30 24 25+4 26+4 23,5+ +3 6,5

-

0,5 +0,5 1 0,5 7 2 10 2 10 30 24,5+ 123 5,5

Poznámky: 8. ročník – 6,5 disponibilných hodín rozdelíme nasledovne: + 1 hod – nemecký jazyk + 1 hod – chémia + 1 hod – biológia 62

4

23

123

23

+ 1 hod – geografia + 1 hod – náboženstvo + 0,5 hod –matematika + 0,5 hod – informatika + 0,5 hod – výchova umením 9. ročník – 5,5 disponibilných hodín rozdelíme nasledovne: + 1 hod – slovenský jazyk a literatúra + 1 hod – druhý cudzí jazyk- nemecký jazyk + 1 hod – fyzika + 1 hod – matematika + 0,5 hod – náboženstvo + 0,5 hod – informatika + 0,5 hod – výchova umením 5.- 7. ročník sa vzdeláva podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Disponibilné hodiny v predmetoch umožňujú precvičovanie učiva, upevňovaniu učiva, projektovú činnosť, podporujú profiláciu a zameranie stupňa vzdelania ISCED1 a ISCED 2. Navýšeným počtom disponibilných hodín a vypracovaním učebných osnov novovytvorených predmetov chceme zvýšiť kvalitu a úroveň získaných poznatkov a vedomostí žiakov 1. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 2. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov. 3. Na etickej výchove sú vytvárané skupiny – v 5. a 6. ročníku je jedna skupina, v 7.,8. a 9. ročníku je jedna skupina. 4. Na náboženstve sú vytvárané skupiny v rímskokatolíckom náboženstve. 5. Na hodine informatiky sa trieda delí na skupiny. 6. Na TSV sú vytvárané skupiny chlapci a dievčatá, spojené sú triedy 8.C a 9. B. 7. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy ( Vyhláška MŠ SR z 23.júla 2008 o základnej škole ). 8. Disponibilné hodiny v predmetoch umožňujú precvičovanie a upevňovanie učiva. 9.Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík Výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 10. Žiaci, ktorí budú v šk. roku 2017/2018 navštevovať 5. a 7. ročník ( ISCED 2), sa do ukončenia vzdelávania v príslušnom stupni budú vzdelávať podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Škola v školskom roku 2017/2018 realizuje ŠkVP podľa Rámcového učebného plánu pre základné školy schváleným dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011, doplnené Dodatkom č.1 a Dodatkom č.2 s účinnosťou od 1. septembra 2017 platnosťou v 9. ročníku v celkovom počte 146 hodín týždenne.

63

Školský vzdelávací program prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 31. 08. 2017

PaedDr. Iveta Slovíková riaditeľka školy

Školský vzdelávací program prerokovaný a schválený Radou školy 19. 09. 2017

Ing. Juraj Kulík predseda RŠ

Prílohy: Učebné osnovy: č.1 – UO Nemecký jazyk 4. ročník

64

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.