Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2


1 Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Školský vzdelávací program Vzdelanie pre k...

0 downloads 7 Views 787KB Size

Recommend Documents


Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 1
1 Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 12 Školský vzdelávací program Z&aacu...

Školský vzdelávací program. pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdel&aacut...

ISCED 1 ISCED 2. Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ
1 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, internet: tel.: 051/ , fax:. 051/ Školský vzdel&...

Inovovaný školský vzdelávací program. pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Dolné Orešany č.209, Dolné Orešany Tel. /fax : 033/ , I...

Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 2
1 Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 22 1. Názov vzdelá...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Fotoškoly Logoškoly Školský vzde...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Školský vzdelávací program pre 2...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Foto školy Logo školy Školský vz...

Školský vzdelávací program. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 22 Foto školy Logo školy: Školský v...

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
1 Štátny pedagogický ústav Bratislava VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - P...Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa

Školský vzdelávací program „Vzdelanie pre každého“ pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 a pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2

1

Foto školy ZŠ LOVINOBAŇA

Školský vzdelávací program Pre 1. stupeň ZŠ

Pre 2. stupeň ZŠ Vzdelávací program Vzdelávací program

Stupeň vzdelania ISCED 2

Stupeň vzdelania ISCED 1

Dlţka štúdia: päť rokov

Dĺţka štúdia štyri roky Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma – denná Druh školy: štátna

Predkladateľ: Názov školy : Základná škola Lovinobaňa Adresa: Školská ul.č.9, 985 54 IČO 37832867 Riaditeľ školy: RNDr. Katarína Golianová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP pre I. stupeň: Mgr. Jaroslava Markotánová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP pre II. stupeň : Mgr. Katarína Sluková Ďalšie kontakty : [email protected], www.zslovinobana.edu.sk Zriaďovateľ: Názov: Obec Lovinobaňa Adresa: SNP 1, 985 54 Kontakty: [email protected] Platnosť dokumentu od: 01.09.2008, aktualizácia od 1. 9. 2010

.................................. Podpis riaditeľa školy

2

I. Základné údaje o škole 1. Všeobecná charakteristika školy 1.1. Veľkosť školy Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Okrem klasických tried ZŠ, sú zriadené aj 2 špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihnutím. Základnú školu navštevujú ţiaci aj zo spádových obcí, pre ktoré je ZŠ Lovinobaňa školským obvodom. Patria sem ţiaci z obcí Dobroč, Kotmanová, Podrečany, Uderiná. V školskom roku 2009/2010 základnú školu navštevovalo 276 ţiakov z toho 21 bolo zaradených do špeciálnych tried. 47 ţiakov dokončilo školskú dochádzku na základnej škole, z toho 43 ţiakov v 9. ročníku a 4 ţiaci v niţších ročníkoch. 1 ţiačka nepokračovala v ďalšom vzdelávaní. V špeciálnej triede ukončilo dochádzku na ZŠ 5 ţiakov deviateho ročníka a tak získali vzdelanie poskytované špeciálnou základnou školou. Bohuţiaľ okrem jednej ţiačky, ktorá ešte musela ukončiť PŠD na odbornom učilišti, ostatní rodičia nesúhlasili s ďalším vzdelávaním svojich detí, túto skutočnosť by mala do budúcnosti riešiť vláda SR resp. príslušné ministerstvá. Ţiaci I. stupňa a špeciálnych tried navštevovali 2 oddelenia školského klubu detí. Zaradených bolo 50 ţiakov školy. Súčasťou školy podľa zriaďovacej listiny je aj školská kuchyňa so školskou jedálňou, ktorá má kapacitu stravníkov pribliţne 200. Súčasťou školy je školská kniţnica, ktorá sa delí na časť ţiacku a učiteľskú. V športovej oblasti sa škola dlhodobo zameriava na volejbal, preto je zriadený nepovinný predmet „volejbal“ na II. stupni ZŠ pre 8.-9. ročník. Organizácia školy v školskom roku 2010/ 2011: Počet ţiakov k 15. 9. 2010: 254 1. ročník – 1 trieda ( ŠkVP – zavedenie cudzieho jazyka) – počet ţiakov : 21 2. ročník – 2 triedy (ŠkVP – zavedenie cudzieho jazyka a predmetu „Záţitkové čítanie“) - počet ţiakov: 29 3. ročník – 1 trieda ( ŠkVP zavedenie predmetu „Záţitkové čítanie“ ) – počet ţiakov 18 4. ročník - 2 triedy (jazykový variant), zavedenie nepovinného predmetu “práca s počítačom“ počet ţiakov 34 5. ročník - 1 trieda ( ŠkVP – zameranie informatika, prírodovedné predmety a environmentálna výchova) – počet ţiakov 24 6. ročník – 2 triedy ( ŠkVP) – počet ţiakov 31 7. ročník – 1 trieda ( ŠkVP ) – počet ţiakov 23 8. ročník – 2 triedy – variant 1- počet ţiakov 33 9. ročník – 1 trieda – variant 3- počet ţiakov 23 Špeciálne triedy pre ţiakov s mentálnym postihnutím: I. trieda (1.2. a 5. ročník) – 8 ţiakov variant A ( ŠkVP ISCED 1„Vzdelanie pre všetkých“) II. trieda (7. a 8. ročník) – 10 ţiakov variant A Počet ţiakov zapísaných do ŠKD : 52 - 2 oddelenia, Výchovný program „Lipka“

3

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školský vzdelávací program zahŕňa: -

učebné plány a učebné osnovy pre beţné triedy ZŠ,

-

učebné plány pre ŠZŠ, lebo na škole sú zriadené 2 špeciálne triedy pre ţiakov s mentálnym postihnutím,

-

IVVP individuálne začlenených ţiakov.

Školský vzdelávací program bude uplatňovaný pre 1. 2. a 3. ročník na I. stupni ZŠ a 5., 6. a 7. ročník na II. stupni ZŠ. Školský vzdelávací program ZŠ Lovinobaňa vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu platného od 01.09.2008 určeného pre základnú školu. Predstavuje dvojúrovňový systém vzdelávania a výchovy v zmysle platnej legislatívy. Ostatné triedy ZŠ postupujú podľa doteraz platných učebných plánov pre ZŠ č. 520 / 2003 – 41 s platnosťou od 1.9.2003 a súvisiacich učebných osnov predmetov. Špeciálne triedy 7. a 8. ročník postupujú podľa učebných plánov pre ŠZŠ pre ţiakov s mentálnym postihnutím č. CD – 2006-477/17104-2:095 s účinnosťou od 1.9. 2006. Uplatňované sú učebné plány pre variant A. Školská reforma sa dotkla od šk. roka 2010/2011 aj I. špeciálnej triedy pre ţiakov s mentálnym postihnutím variant A. ŠkVP ISCED 1„Vzdelanie pre všetkých“ obsahuje učebné plány a učebné osnovy pre 1.2. a 5. ročník. Špecifiká vyučovacieho procesu: V 1. – 9. ročníku klasických tried ZŠ sa vzdelávajú aj ţiaci, ktorí pracujú podľa individuálnych výchovno - vzdelávacích programov, sú to individuálne začlenení (integrovaní) ţiaci s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia. Sú to ţiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v zmysle § 2 písm.j ) zákona NR SR č. 245/ 2008 Z:z. ( školský zákon) a v podľa § 2 písm. k) aţ q) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. ide o ţiaka: so zdravotným znevýhodnením alebo ţiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v našom prípade. Počty individuálne začlenených ţiakov v beţných triedach: 1. ročník - 1 2. ročník - 3 3.ročník – 2 4. ročník - 5 6.ročník – 6 7. ročník –3 8. ročník – 5 9. ročník - 3 Počet individuálne začlenených ţiakov narastá.

4

Individuálny prístup sa venuje aj ţiakom zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia, je to skupina ţiakov v zmysle § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z.z. –školský zákon. Prevaţne sú to rómski ţiaci – tvoria cca 28 % počtu ţiakov školy. Individuálny prístup počas vyučovacieho procesu ako aj individuálne hodnotenie v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie ţiakov ZŠ č.7/ 2009 – R si vyţadujú aj ţiaci s rôznymi vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí nie sú individuálne začlenení, ale sú to ţiaci s uvedenými postihmi, ktoré boli stanovené na základe psychologického vyšetrenia v CPPPP. Z uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, ţe výchovno – vyučovací proces na našej škole musí byť výrazne diferencovaný, čo zodpovedá náročnej príprave učiteľa na vyučovanie.

1.2. Priestorové podmienky: Základnú školu v Lovinobani tvorí : hlavná budova - pavilón A, prístavba – pavilón B, školské dielne – pavilón C, lesopark školy a športový areál. Pavilón A: sústreďuje sa vyučovanie II. stupňa, v priestoroch sú sústredené aj odborné učebne, telocvičňa, šatne, školská kuchyňa a jedáleň, kabinety, školský cvičný byt – šk. kuchynka,riaditeľňa, zborovňa, školská a učiteľská kniţnica, miestnosť výchovného poradcu školy ako aj ekonómky školy a vedúcej školskej jedálne, sklad učebníc a archív školy. Odborné učebne: počítačová učebňa, učebňa fyziky a chémie, multimediálna učebňa v ţiackej kniţnici V pavilóne A je zavedený internet do špeciálnych tried a do odbornej učebne fyziky a chémie. V tomto pavilóne sa plánuje so zavedením WiFi systému, aby bol umoţnený prístup k internetu v ktorejkoľvek triede, lebo škola má dostatok notebookov a dataprojektorov, ktoré môţu vyučujúci vyuţiť k výučbe. Pavilón B: sústreďuje sa výučba I. stupňa a ŠKD, okrem toho sú v budove umiestnené kabinety a zborovňa I. stupňa. V šk. roku 2009/2010 bol zrekonštruovaný – uskutočnilo sa zateplenie a výmena okien. Finančné prostriedky boli pridelené v rámci kapitálových výdavkov MŠVV a Š SR. Z rozpočtu školy a príspevku rodičov boli zakúpené vnútorné ţaluzie. Objekt sa technicky zhodnotil a zlepšili sa podmienky pre vyučovací proces a dúfame, ţe nastane aj úspora energie pri vykurovaní a tým aj úspora vynaloţených finančných prostriedkov na energie. Pavilón C: v školskom roku 2008/2009 prebehla rekonštrukcia tohto objektu spojená so zateplením, výmenou okien, rekonštrukciou podláh a výmenou strešnej krytiny, preto zrekonštruované priestory umoţnili zriadiť v jednej miestnosti počítačovú učebňu pre 15 ţiakov. Druhá časť slúţi pôvodnému účelu ako školské dielne, kde prebieha technická výchova. Športový areál: v šk. roku 2009/2010 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V rámci projektu“ Šport do škôl „ a spoluúčasti školy sa obnovilo a oplotilo antukové volejbalové ihrisko. Obec Lovinobaňa získala projekt na zriadené multifunkčného ihriska, ktoré bolo umietnené na všešportový štadión školy. Tým sa výrazne zlepšili podmienky na rôzne kolektívne loptové športy. V súčasnosti škole uţ druhý šk. rok chýba priestor pre atletiku, lebo počas rekonštrukcie bola zdevastovaná beţecká dráha, priestor na skok do diaľky a chýba priestor pre hod kriketkou či oštepom. V tejto oblasti školu a zriaďovateľa čaká ešte veľa úprav a potrebných financií. Multifunkčné ihrisko je majetkom Obce Lovinobaňa a v správe občianskeho zdruţenia podľa VZN Obce Lovinobaňa. 5

Škola je umiestnená pri sídlisku obce v prostredí rozsiahleho lesoparku. Na ochranu majetku školy a zaistenie poriadku v areáli školy, bola nútená škola investovať do kamerového systému, ktorý postupne plánujeme zaviesť aj na chodby II. stupňa z dôvodu poškodzovania majetku, ale aj ako prevenciu pred šikanovaním a nevhodným správaním ţiakov. Vykurovanie objektov školy je zabezpečené zemným plynom, všetky objekty sa vykurujú samostatne. Kapacita školy pri naplnenosti je cca 400 ţiakov. Kapacita školskej jedálne je cca 200 stravníkov. 1.3. Charakteristika ţiakov Základnú školu v Lovinobani okrem ţiakov z Lovinobane, navšetvujú ţiaci zo spádových obcí: Uderiná, Kotmanová, Dobroč a Podrečany. Zo spádových obcí prichádza pribliţne 70 ţiakov. Niekoľko ţiakov dochádza aj z obce Ruţiná, ktorá však nie je školským obvodom ZŠ Lovinobaňa. Základnú školu navštevujú ţiaci s rôznym vedomostným potenciálom, čo je ovplyvnené aj rodinným a sociálnym prostredím našich ţiakov. Medzi ţiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia je priemerne zaradených 80 ţiakov školy. V triedach sú ţiaci výborní, ktorí aj na súťaţiach dosahujú výborné alebo porovnateľné výsledky napr. s mestskými školami , ţiaci priemerní aj veľmi slabí po prospechovej stránke. Negatívny dopad na výchovno – vyučovacie výsledky ţiakov má nezamestnanosť rodičov a odchod niektorého z rodičov za prácou do zahraničia. Osobitnú skupinu tvoria ţiaci zaradení do špeciálnych tried. Pri vzdelávaní týchto detí pomáha pedagogický asistent učiteľa. Skúsenosti so vzdelávaním ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: Proces edukácie je náročný, práca učiteľa musí byť výrazne diferencovaná, vzdelávanie podľa individuálnych plánov je u niektorých ţiakov málo efektívne, lebo chýba spolupráca s rodičmi, rodičia málo alebo vôbec nekontrolujú prípravu ţiaka so ŠVVP na vyučovanie a nenavštevujú pravidelne odborné poradenské sluţby. Pozitívum: pre ţiakov, ktorí sa chcú učiť napriek svojmu postihu či narušeniu, pravidelne sa pripravujú na vyučovanie a nechýba kontrola rodiča, je tento spôsob vyučovania prínosom. Vzdelávanie ţiakov v špeciálnych triedach je pre ţiakov prínosom, naučia sa základné vedomosti, sociálne zručnosti, hygienické návyky. Títo ţiaci pod vplyvom svojej rodiny nechcú pokračovať vo vzdelávaní na odbornom učilišti, ktoré sa nachádza aj v Lučenci. Pomocou nielen pre ţiakov, vyučujúcich, ale aj rodičov niektorých ţiakov so ŠVVP je spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, ktorý v rámci vyučovacieho dňa podľa stanoveného harmonogramu spolupracuje so ţiakmi, vyučujúcimi alebo aj s rodičmi formou konzultácií. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov môţeme pracovné zaradenie školského špeciálneho pedagóga realizovať len v rámci rozšírenej pracovnej náplne vyučujúcej s kvalifikáciou špeciálna pedagogika.

6

1.4. Charakteristika pedagogického zboru Počet pedagogických zamestnancov školy: 25 Vedenie školy: riaditeľka školy, štatutárny zástupca riaditeľa školy Členenie: I. stupeň: 6 II. stupeň: 14

z toho 1 farár na zníţený úväzok

Špeciálne triedy: 2 z toho jeden spĺňa aj odbornú kvalifikáciu ( špeciálna pedagogika) Vychovávateľky ŠKD: 2 Asistent učiteľa :1 – úväzok 1,0 Všetci pedag. zamestnanci, spĺňajú podmienku odbornej a pedagogickej spôsobilosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Riaditeľka školy menovala nasledovných koordinátorov:  koordinátori environmentálnej výchovy pre I. a II. stupeň  koordinátori drogovej prevencie pre I. a II. stupeň  koordinátor výchovy k manţelstvu a rodičovstvu  koordinátor zavádzania IKT do vyučovacieho procesu a zároveň správca počítačových učební tzv. koordinátor informatizácie V škole pôsobí výchovný poradca, ktorý okrem profesijnej orientácie ţiakov, koordinuje spoluprácu s poradenskými inštitúciami pri vzdelávaní ţiakov so ŠVVP alebo pri potrebe psychologického či špeciálno - pedagogického vyšetrenia niektorých ţiakov. Škola v tejto oblasti spolupracuje: s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci. Ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci celoţivotného vzdelávania bude orientované do týchto oblastí:  zvyšovanie IKT kompetencií  zvyšovanie právneho vedomia – hlavne oblasť školskej legislatívy  rozširovanie kvalifikácie o špeciálnu pedagogiku a diagnostiku  rozširovanie kvalifikácie učiteľov I. stupňa o cudzie jazyky  rôzne zameranie inovačného a kvalifikačného štúdia podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií  vzdelávanie na rozšírenie kompetencií pri vyučovaní prierezových tém ŠVP – multikultúrna výchova, projektové vyučovanie, mediálna výchova a iné podľa potreby školy  rozširovanie kvalifikácie učiteľov I. stupňa – informatická výchova  rozširovanie kvalifikácie učiteľov II. stupňa – predmet informatika

7

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov bude realizované podľa platnej legislatívy a plánu kontinuálneho vzdelávania školy na príslušný kalendárny rok. 1.5. Dlhodobé projekty : Škola je zapojená do týchto dlhodobých projektov: Škola podporujúca zdravie – patrí medzi 10 škôl v rámci SR zapojených do európskej siete Infovek – projekt zameraný na informatizáciu školy, v rámci neho prebieha celoţivotné vzdelávanie učiteľov v oblasti zvyšovania IKT kompetencií. Projekty zamerané na realizáciu environmentálnej a ekologickej výchovy. Otvorená škola – šport. Dlhodobejšie projekty zamerané na ďalšie vzdelávanie učiteľov, sledujú 2 prioritné oblasti – cudzie jazyky a IKT. Sú to národné projekty financované cez Európsky sociálny fond. Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ v predmete informatika – riešiteľ projektu Štátny pedagogický ústav. Do tohto projektu boli vybraté expertnými komisiami 3 vyučujúce, čo moţno pre školu povaţovať za úspech. V mesiacoch júl a august 2 vyučujúce úspešne ukončili vzdelávanie. Jedna vyučujúca získala spôsobilosť na vyučovanie predmetu informatická výchova na I. stupni. Vzdelávanie kladie dôraz na komplexný rozvoj digitálnej gramotnosti účastníkov vzdelávania. Ďalšie vzdelávanie učiteľov I. stupňa zamerané na cudzie jazyky, do tohto projektu bola vybratá 1 vyučujúca I. stupňa. Vzdelávanie aj napriek prekáţkam zo strany poskytovateľa pokračuje ďalej. Modernizácia vyučovacieho procesu na ZŠ – projekt realizovaný Ústavom informácií a prognóz MŠ SR. Cieľom projektu je zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti uplatňovania IKT vo vyučovaní, ako aj modernizácia materiálno-technického vybavenia škôl o PC techniku. Do tohto projektu sa zapojia podľa kľúča daného realizátorom projektu 3 vyučujúce. Projekty smerujúce k deťom : PEER programy zamerané na prevenciu sociálnopatologických javov, formovanie správnych medziľudských vzťahov a iné rovesnícke aktivity. Niektorí vyučujúci školy pravidelne vypracúvajú projekty zamerané na inováciu vyučovacieho procesu – ide o projekty Nadácie Konta Orange, ďalej Nadácie pre deti Slovenska, kde sme v šk. roku 2010/2011 uţ získali podporu vo forme Lego zostavy pre potreby vyučovania programovania .

1.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Spolupráca s rodičmi a ich informovanosť je realizovaná rôznymi formami: –

priame pohovory,písomnou formou – ţiacka kniţka, prostredníctvom agendy vedenia školy,realizovaním triednych a celoškolských zasadnutí ZRŠ. Celoškolské ZRŠ vedenie školy v spolupráci s výborom ZRŠ zvoláva 1x ročne na začiatku školského roka, v prípade

8

neodkladnosti riešiť problém školy touto cestou sa zvoláva viackrát. Triedne schôdzky ZRŠ sú 3 krát ročne, prvý ročník podľa potreby aj viackrát. –

na našej škole sa najviac uplatňujú individuálne pohovory podľa dohovoru obidvoch strán, lebo hodne rodičov našich ţiakov pracuje mimo svojho bydliska alebo v jeho blízkosti,prostredníctvom elektronickej ţiackej kniţky,prostredníctvom vyţiadaného informovaného súhlasu rodičov,telefonicky.

1.6.1.Rada školy: 11 členná – pri jej zloţení sa rešpektuje platná legislatíva. Je to poradný orgán riaditeľa školy. Predseda rady školy: PaedDr. Monika Abelovská ( zástupca rodičov) Zasadá 2 - 3x ročne podľa plánu ( pred začiatkom školského roka resp. na konci predchádzajúceho šk. roka a pri schvaľovaní hodnotiacej správy). Ostatné zasadnutia sú podľa aktuálnej potreby Zasadnutia zvoláva predseda Rady školy na podnet riaditeľky školy alebo zriaďovateľa. 1.6.2. Spolupráca s inštitúciami:  Spolupráca s inštitúciami:pri vzdelávaní ţiakov: CPPPP Lučenec, CŠPPP Lučenec, Špeciálno – pedag. poradňa pre deti s poruchami reči Lučenec  Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní športovej záujmovej činnosti: Slovenská asociácia športu na školách, Slovenská asociácia volejbalu  Spolupráca s inštitúciami pri profesijnej orientácii ţiakov: CPPPP Lučenec, ÚPSVaR Lučenec, stredné školy  Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní environmentálnej výchovy: Strom ţivota (mimovládna organizácia), Slovenská agentúra ţivotného prostredia Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody Cerová vrchovina, Občianske zdruţenie Sparťan  Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní zdravotnej výchovy: Slovenský Červený kríţ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní drogovej prevencie a výchovy proti kriminalite a šikanovaniu : Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Lučenec, Oddelenie kriminálnej polície Lučenec, Obvodné oddelenie PZ Lovinobaňa,  Spolupráca s inštitúciami v oblasti dopravnej výchovy: Autoškola Gonda Kriváň Detva – dopravná výchova na DDI.  Spolupráca s inštitúciami v oblasti informatiky a IKT : Ústav informácií a prognóz MŠVV a Š SR - oddelenie Infoveku a oddelenie Národné projekty zamerané na modernizáciu vyučovacieho procesu na ZŠ a Štátny pedagogický ústav

9

2. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 2.1.Podmienky pre informatizáciu a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese: Dve počítačové účebne –30 počítačov pripojených na internet. Ďalšie vybavenie: 9 notebookov, 6 datavideoprojektorov. Ktoré vyuţívajú vyučujúci počas výučby aj v triedach. Novú formu výuky prostredníctvom interaktívnej tabule s príslušenstvom vyuţívajú hlavne vyučujúci cudzích jazykov, environmentálnej výchovy, biológie a geografie.Odborná učebňa fyziky a chémie tieţ umoţňuje výuku pomocou IKT a to prostredníctvom nasledujúcej techniky – PC zostava, LCD TV, internet alebo s vyuţitím datavideoprojektora. Uvedená PC technika a zodpovedajúce IKT kompetencie príslušných vyučujúcich vytvárajú veľmi dobré podmienky na rozvoj počítačovej gramotnosti ţiakov a uplatňovanie moderných technológií pri získavaní vedomostí. Didaktická technika sa musí samozrejme technicky udrţovať, čo stojí nemalé prostriedky z rozpočtu školy. K zvýšeniu úrovne počítačovej gramotnosti niektorých ţiakov určite prispeje aj záujmová činnosť ţiakov, ktorá je realizovaná ako krúţok programovania – ţiaci programujú pomocou robotov. Všetky triedy I. stupňa majú v triede aspoň 1 počítač, triedy , kde sú umiestnené oddelenia školského klubu detí majú v triede po 3 počítače. Tieto počítače nie sú zatiaľ pripojené k internetu, len jedna trieda ( II.B) má pripojenie k internetu, táto trieda má aj vlastnú www stránku. Najmenej po jednom počítači v triede majú aj špeciálne triedy, ktoré sú pripojené k internetu, preto vyučujúce môţu vyuţívať vo vyučovacom procese rôzne edukačné CD programy ako aj informácie z web stránok. 2.2. Podmienky pre športové aktivity a vyučovanie telesnej výchovy: Sú zodpovedajúce: zrekonštruovaná telocvičňa, antukové ihrisko, multifunkčné ihrisko. Na vyučovanie telesnej výchovy sú aj zodpovedajúce učebné pomôcky – pinpongové stoly, moderný skokanský sektor, rôzne lopty, ţinenky a iné štandardné pomôcky. Zakúpili sme aj pomôcky na nový šport – florbal, ktorý ţiakov I. aj II. stupňa oslovil. Kabinet telesnej výchovy ako aj priestory telocvične prechádzajú kaţdý rok revíziou, aby bola zabezpečená bezpečnosť ţiakov a učiteľov počas vyučovania. Telesná a športová výchova sa realizuje jednak ako súčasť učebný plánov, ale aj formou záujmovej činnosti – volejbalový krúţok, futbalový krúţok, pohybové krúţky na I. stupni. K pravidelnej pohybovej aktivite priviedol niektoré dievčatá školy aj krúţok tanca „Zumba“. Športová aktivita je neoddeliteľnou súčasťou výchovného programu ŠKD. Priestor pre pohyb poskytuje celý areál školy – lesopark.

2.3. Ostatné materiálno – technické podmienky vyučovania: Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z učebných pomôcok, pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. Škola pravidelne obnovuje didaktickú techniku, hlavne CD prehrávače, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vyučovanie cudzích jazykov, hudobnej výchovy, aktualizuje CD – výukové programy na rôzne predmety, dopĺňa fond ţiackej a učiteľskej kniţnice. Učebné pomôcky sú zakúpené prevaţne cez projekty, zo štátneho rozpočtu školy alebo z prostriedkov rodičovského zdruţenia.

10

Na vyučovanie technickej výchovy sa vyuţíva aj školská kuchynka – cvičný byt. Vyučovanie prebieha aj v ţiackej kniţnici. V ţiackej kniţnici je zriadená multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou. Priestory vyuţívajú hlavne vyučujúci cudzích jazykov, dejepisu, environmentálnej výchovy, slovenského jazyka a biológie. Cieľom vedenia školy je zmodernizovať a aktualizovať ţiacku kniţnicu v rámci rozvojového projektu „Revitalizácia a modernizácia ţiackych kniţníc“, projekt však po dva kalendárne roky nebol podporený, preto táto úloha ostáva otvorená do budúcnosti, ak daný projekt bude opäť vyhlásený.

Zámerom vedenia školy a zodpovedajúcich vyučujúcich je vytvoriť moderné materiálno technické podmienky na vyučovanie cudzích jazykov, ide o vybudovanie jazykového laboratória, odbornej učebne, ktorá by zlepšila podmienky pri výuke cudzích jazykov hlavne v oblasti komunikačných zručností . Rozvojový projekt na vybudovanie jazykového laboratória tieţ nebol MŠ SR po tri roky podporený, preto aj táto úloha ostáva do budúcna prioritou pri modernizácii materiálno – technických podmienok školy. Na vybudovanie tejto odbornej učebne pre 18 ţiakov, je potrebné minimálne 15 000, 00 € , preto škole ostáva len cesta cez rozvojové projekty. Po hygienickej stránke škola poskytuje ţiakom štandard, všetky priestory školy sú vymaľované. Pavilón A spolu s telocvičňou bol maľovaný v roku 2005, školské dielne v roku 2008, pavilón B postupne: triedy v rokoch 2000 –02, chodby, sociálne zariadenia a schodište v roku 2006 –07. Pavilón A školy si vyţaduje nevyhnutnú rekonštrukciu fasády spojenú so zateplením obvodového plášťa, výmenu okien za plastové, rekonštrukciu sociálnych zariadení, vonkajšej kanalizácie, podláh a dvier. Rekonštrukciu si vyţaduje aj vstupné schodište pred pavilónom A, ktoré je zvetrané. Okrem iného cieľom projektu je energetická úspora, čo sa prejaví na čerpaní financií, ktoré sa môţu vyuţiť na modernizáciu vyučovania.

Je veľkým predpokladom, ţe od roku 2011 začne uvedená rozsiahla rekonštrukcia pavilónu A cez prostriedky získané zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vedenie školy postupne zo štátneho rozpočtu zabezpečuje výmenu značne opotrebovaného školského nábytku. Aj v roku 2010 bol zakúpený školský výškovo nastaviteľný nábytok do tried v sume cca 3500, €.

Uskutočnenie uvedených materiálno – technických a rekonštrukčných zameraní vytvorí lepšie podmienky pre výchovno – vyučovací proces, čím sa vytvorí predpoklad na zvýšenie úrovne školy. Areál školy tvorí rozsiahly lesopark, ktorý vytvára prirodzené prírodné prostredie školy. 11

3. Škola ako ţivotný priestor Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách. Informácie o škole poskytuje aj webová stránka školy www.zslovinobana.edu.sk

Cieľom učiteľov je formovať medzi ţiakmi zodpovedajúce interpersonálne vzťahy, zaloţené na priateľstve, dôvere, pomoci, vzájomnom rešpektovaní, empatii. Podobné vzťahy sa vedenie školy snaţí presadzovať v kaţdodennom kontakte medzi zamestnancami školy. Ţiacky parlament: Spojítkom medzi vedením školy a ţiakmi je ţiacky parlament, ktorý na škole pracuje uţ niekoľko rokov. Podnety ţiakov pomáhajú odhaľovať, niekedy aj včas, rôzne formy šikanovania medzi ţiakmi alebo sú podnetom na zmenu vo vyučovaní, podnetom na rôzne zmeny v školskom poriadku školy atď. Ţiacky parlament vedie výchovný poradca školy a vyučujúci telesnej výchovy na II. stupni. Sú to učitelia, ktorí sa stretávajú so všetkými ţiakmi školy, ţiaci ich ako členov parlamentu akceptujú. Parlament tvoria volení zástupcovia tried od 5. ročníka. Mnohé najmä neţiadúce javy na škole pomáha odhaľovať „ skrinka dôvery“. K budovaniu priateľskej atmosféry medzi ţiakmi a vyučujúcimi určite napomáhajú aj rôzne spoločné kultúrno – športové aktivity ako: volejbalový turnaj, kurz spoločenského tanca zakončený venčekom, lyţiarsky a plavecký kurz, oslava Vianoc a rôzne exkurzie ţiakov.

4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie ţiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií sú nevyhnutným predpokladom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní v priestoroch školy i mimo nej. Poučenie ţiakov o BOZP sa uskutočňuje preukázateľným spôsobom:  na začiatku školského roka  na prvej vyučovacej hodine predmetov : telesná výchova, chémia, fyzika, technická výchova, informatika, práca s počítačom, informatická výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie,  pred kaţdým praktickým cvičením – napr. chémia, fyzika, prírodoveda,  pred kaţdou hodinou TV  pred uskutočnením hromadnej školskej akcie.

12

Na začiatku školského roka triedni učitelia zabezpečia preukázateľným spôsobom informovaný súhlas rodičov k realizácii vyučovacích hodín aj mimo areál školy. napr. pri vychádzkach do okolia školy. Informovaný súhlas rodičov je predpokladom organizácie kaţdej mimoškolskej akcie. Poučenie vykonávajú triedni učitelia, vyučujúci jednotlivých predmetov alebo vedúci hromadných školských akcií. Kontrolu vykonáva riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa školy. Riaditeľ školy menuje pedagog. vedúceho akcie. Konkrétne podmienky na zaistenie BOZP ţiakov obsahuje interná smernica školy na zaistenie BOZP ţiakov, školský poriadok a vnútorný poriadok školy, ako aj pracovný poriadok vydaný pre zamestnancov školy, smernice MŠ SR na organizovanie lyţiarskeho a plaveckého výcviku. Poučenie zamestnancov o BOZP a PO sa uskutočňuje preukázateľným spôsobom:  kaţdé dva roky – písomne  pred nástupom do zamestnania  po nástupe do zamestnania z MD, po výrazne dlhšej PN Poučenie vykonáva technik BOZP a PO, zamestnanec školy. Revízie: uskutočňujú sa podľa noriem na jednotlivé zariadenia a prevádzku. Odborne spôsobilé osoby vykonávajú revízie: elektrického zariadenia, plynových kotolní, telocvične, komína, hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakovách nádob, bleskozvodov.

13

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu Profilácia školy Profilácia školy vyplýva z materiálno – technických, priestorových a personálnych podmienok školy, bola určená na základe výsledkov školy v daných oblastiach v uplynulých školských rokoch, bola určená na základe záujmu rodičov a ţiakov školy. Zameranie školských učebných plánov vychádza aj z poţiadaviek súčasnej doby, poţiadaviek pri uplatňovaní absolventov uţ stredných škôl na trhu práce. Obsahové zameranie školských učebných plánov vytvára reálne predpoklady pre úspešnú adaptabilitu našich ţiakov pri prechode na strednú školu. Snaţí sa naplniť poslanie vízie školy: „ Vzdelanie a výchova dostupná pre kaţdé dieťa, ponúknuť dieťaťu šancu byť úspešným v ţivote.“    

zameranie na informatiku a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese zameranie na cudzie jazyky, ktoré zavádzame od 1. ročníka zameranie na prírodovedné predmety zameranie na športovú výchovu – volejbal, atletika zameranie na realizáciu environmentálnej výchovy, realizáciu drogovej prevencie a prevencie proti šikanovaniu a sociálno-patologickým javom

Zameranie školy sa nám podarí realizovať učebnými plánmi v rámci ŠkVP, v ktorom voliteľné hodiny pouţijeme na posilnenie : prírodovedných predmetov, matematiky, informatiky, cudzích jazykov, telesnej výchovy a zavedením predmetu environmentálna výchova. Základná škola v Lovinobani poskytuje základné vzdelanie, ktoré sa člení na :  primárne vzdelanie, ktoré získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa ţiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou  niţšie stredné vzdelanie, ktoré získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú ţiaci z ôsmeho ročníka základnej školy alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou.

14

1.

Profil absolventa primárneho stupňa ISCED 1

Absolvent programu primárneho vzdelania bude mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získa základy pre osvojenie si účinných techník (celoţivotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Mal by si váţiť seba aj druhých ľudí, mal by byť spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať. Získa základy pouţívania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré ţiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len základ pre následné stupne vzdelávania, pre celoţivotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v ţivotnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania bude mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: (a) sociálne komunikačné spôsobilosti  vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,  dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,  uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,  rozumie rôznym typom doterajších textov a beţne pouţívaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať,  rešpektuje kultúrnu rozmanitosť medzikultúrnej komunikácie,

a

preukazuje

záujem

o primeranú

formu

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa beţných ţivotných situácií, (b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  pouţívať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v kaţdodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) pouţívať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)  rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov

15

(c) spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie  ţiak vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,  ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie pouţívať kreslenie a písanie na počítači,  dokáţe komunikovať pomocou elektronických médií  uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  rozumie príleţitostiam a moţným rizikám, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu a mobilných telefónov, d) spôsobilosť učiť sa učiť sa  získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,  na základe poskytovaných moţností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,  vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom učení a v iných činnostiach,  zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu

a uvedomuje si svoje rozvojové moţnosti,

(e) spôsobilosť riešiť problémy

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré moţnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,  pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom,

(f)

osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

 vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje ţiacku sebadôveru a sebarozvoj,  uvedomuje si vlastné potreby a aktívne vyuţíva svoje moţnosti,  uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové moţnosti,

16

 sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie,  kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,  účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodrţiava dohody,  ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci,  podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov, (g)spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),  uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote,  cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,  rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,  pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  správa sa kultúrne, kultivovane a primerane okolnostiam

Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole. Byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti. Byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie. Byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami. Mal by mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.

2.VZDELÁVACIE OBLASTI A PRIEREZOVÉ TÉMY Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupine. 17

Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedeckotechnický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti, napríklad informačné a komunikačné technológie, ktoré kaţdý občan potrebuje k ţivotu, k práci ale aj mimo práce ale taktieţ aj sociokultúrne obsahy osobnostného rozvoja ţiaka, jeho ochrany pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody atď., Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môţe do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety. Obsah primárneho vzdelávania ISCED 1 je rozdelený do 7 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií .

Základné predmety vo vzdelávacích oblastiach PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY –ISCED 1 S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM VZDELÁVACIA OBLASŤ

PREDMETY SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

PRVÝ CUDZÍ JAZYK

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA INFORMATICKÁ VÝCHOVA PRÍRODOVEDA

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

VLASTIVEDA ETICKÁ VÝCHOVA /

ČLOVEK A HODNOTY

NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA

ČLOVEK A SVET PRÁCE

PRACOVNÉ VYUČOVANIE HUDOBNÁ VÝCHOVA

UMENIE A KULTÚRA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ VÝCHOVA

18

PRIEREZOVÉ TÉMY sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odráţajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúţia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si ţiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania ţiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií (spôsobilostí) ţiakov. Môţu sa vyučovať v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo formou kurzov, prípadne samostatného voliteľného predmetu. PRIEREZOVÉ TÉMY PRECHÁDZAJÚCE OBLASŤAMI VZDELÁVANIA ISCED 1, ISCED 2 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA DOPRAVNÁ VÝCHOVA OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

19

Učebný plán pre 1. ročník – štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín 1.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

0,5

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboţenská výchova

0,5

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Hudobná výchova

1

Telesná výchova

2

Zdravie a pohyb Spolu

Poznámky

ročník

17

Charakteristika 1.ročníka: Do 1. ročníka prichádza 21 ţiakov z nich 15 navštevovalo MŠ a 7 ţiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. 1.ročník bude opakovať jedna ţiačka, jeden ţiak bude vzdelávaný podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Do vyučovacieho procesu bude zaradený aj asistent učiteľa, nakoľko podľa testov školskej zrelosti niektoré deti budú potrebovať individuálnu pomoc s učivom. Od ţiakov sa očakáva, ţe primeranú vedomostnú úroveň dosiahne väčšina triedy. Na základe poţiadaviek rodičov sa voliteľné hodiny rozdelili nasledovne:

20

Učebný plán pre 1. ročník – školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

Počet hodín

predmety

Poznámky

2. Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

1

Cudzí jazyk

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1,5

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboţenská výchova

0,5

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Nemecký jazyk/anglický jazyk

Hudobná výchova Zdravie a pohyb

Telesná výchova

Spolu

5

Poznámky k vzdelávaciemu programu ISCED 1 V rámci voliteľných hodín ŠkVP zavádzame predmet: cudzí jazyk 1 hod/týţd. v 1. ročníku a 2 hod/týţd. v 2.ročníku. Vyučuje sa v skupinách, ktoré sa napĺňajú najviac do počtu 17 ţiakov. Pri vyučovaní sa realizuje vekuprimerane prierezová téma multikultúrna výchova a mediálna výchova. Ostatné voliteľné hodiny sú pouţité na dotáciu hodín daných ŠVP so zapracovaním učiva prierezových tém. Prierezové témy sú rozpracované na konkrétne ročníky ŠkVP a sú jeho súčasťou. Konkrétna forma realizácie prierezových tém: 1 hod. SJL – zameraná na upevnenie preberaného učiva a realizovaná multikultúrna výchova ako prierezová téma v rozsahu 5 vyučovacích hodín, mediálna výchova v rozsahu 5 vyučovacích hodín a regionálna výchova v rozsahu 5 vyučovacích hodín. 1,5 hod. prírodoveda – rozširujúce učivo, IKT vo vyučovacom procese, uplatnená environmentálna výchova ako prierezová téma, tvorba projektu a prezentačné zručnosti a regionálna výchova.

21

0,5 hod. EV/NV – učivo rozšírené o prierezovú tému osobnostný a sociálny rozvoj jedinca. Uvedená téma sa realizuje aj v blokovej forme vyučovania v rámci programu „Týţdeň boja proti drogám“. 1 hod VV – učivo zamerané na rozvoj jemnej motoriky predovšetkým prvákov, ktorá chýba hlavne u detí, ktoré nenavštevovali predškolskú prípravu, realizovaná prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti v rozsahu 10 vyučovacích hodín, IKT – vyuţitie skicáru. Prierezová téma : Ochrana ţivota a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania a bude sa vyučovať formou kurzu v rozsahu 5 vyučovacích hodín resp. vyučovanie v blokoch. Vyučovanie prebieha v praktickej aj teoretickej rovine podľa ročníkov, rešpektujú sa učebné osnovy, má stanovený výchovno- vzdelávací plán. Prierezová téma: Dopravná výchova sa bude realizovať formou kurzu v rozsahu 3 dní a to: jeseň : DDI v rozsahu 5 vyučovacích hodín ( 2 dni ), jar: 1 deň - areál ZŠ ( po 5 vyuč. hodín). Má stanovený výchovno-vzdelávací plán. Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra je súčasťou aj predmetu vlastiveda, výtvarná výchova a hudobná výchova, primerane podľa tematických celkov. 1. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre kaţdý učebný plán. Taktieţ celkový počet hodín je presne daný. 2. Školský rok trvá minimálne 33 týţdňov, na tento počet týţdňov je plánovaná výučba. 3. Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 4. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. ( blokové vyučovanie, kurz ) 5. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týţdni 0,5 je moţné riešiť ako 1 hodinové kaţdý druhý týţdeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 6. Pracovné vyučovanie: moţno vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň. 7. Cudzí jazyk sa vyučujú jeden z jazykov: anglický, nemecký francúzsky, ruský, španielsky a taliansky. Zaradenie cudzieho jazyka určujú personálne podmienky školy. 8. Predmety etická výchova a náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov po preukázateľnom vyjadrení rodičov, v skupinách najviac 20 ţiakov. Moţno spájať ţiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet ţiakov v skupine na vyučovanie náboţenskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12 moţno do skupín spájať aj ţiakov z rôznych ročníkov.

22

9. Na hodinách predmetu informatická výchova sa trieda delí na skupiny. V 3. aţ 4. ročníku sa vyučuje v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 ţiakov. 10. Ţiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú vzdelávaní formou školskej integrácie v beţných triedach, sa vydávajú vysvedčenia na rovnakých tlačivách ako ostatným ţiakom triedy. Ich individuálny vzdelávací program sa vypracúva tak, aby obsah vzdelávania (vyučovacie predmety) bol kompatibilný s príslušným tlačivom vysvedčenia. 11. Ţiaci s mentálnym postihnutím, ktorí sú vzdelávaní formou školskej integrácie v beţných triedach dostávajú vysvedčenia na rovnakých tlačivách ako ţiaci špeciálnej základnej školy.

Učebný plán pre 2. ročník – štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín v 2. ročníku

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

6

Matematika a práca

Matematika

4

Informatická výchova

1

Prírodoveda

1

vlastiveda

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboţenská výchova

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Hudobná výchova

1

Telesná výchova

2

Poznámky

s informáciami

Príroda a spoločnosť

Zdravie a pohyb Spolu

2 skupiny, počet ţiakov najviac 17

18

23

Učebný plán pre 2. ročník – školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

Počet hodín

predmety

Poznámky

3. Jazyk a komunikácia

Záţitkové čítanie

1

Cudzí jazyk

2

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboţenská výchova

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Anglický jazyk/nemecký jazyk

1

Hudobná výchova Zdravie a pohyb Spolu

Telesná výchova

1 5

.

24

Učebný plán pre 3. ročník – štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín v 3. ročníku

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

6

Cudzí jazyk

3

Matematika

4

Informatická výchova

1

Prírodoveda

1

vlastiveda

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboţenská výchova

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Hudobná výchova

1

Telesná výchova

2

Matematika a práca

Poznámky

s informáciami

Príroda a spoločnosť

Zdravie a pohyb Spolu

2 skupiny, počet ţiakov najviac 17

18

25

Učebný plán pre 3. ročník – školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

Počet hodín

predmety

Poznámky

4. Jazyk a komunikácia

Záţitkové čítanie

1

Slovenský jazyk a literatúra

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboţenská výchova

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Hudobná výchova Zdravie a pohyb Spolu

Telesná výchova 5

.

26

Pre 4. ročník platia učebné plány , ktoré schválilo MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1.9. 2003

Učebný plán pre 4. ročník: variant 3 jazykový predmety

odín počet hodín 5.

Slovenský jazyk a literatúra (a)

9

Matematika (a)

5

Prirodoveda ( c )

2

vlastiveda

2

Etická výchova / náboţenská výchova

1

Výtvarná výchova (j)

2

Pracovné vyučovanie ( d)

1

Hudobná výchova

1

Cudzí jazyk

2

Telesná výchova (e)

2

Spolu

27

Nepovinné predmety: 1-2 hod. zavedený predmet

1

práca s počítačom

27

3. Povinné predmety vo vzdelávacích obsahových oblastiach pre 2. stupeň ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským Vzdelávacia oblasť

Predmety

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra Prvý cudzí jazyk Druhý cudzí jazyk

Matematika a práca s informáciami Matematika Informatika Človek a príroda

Fyzika Chémia Biológia

Človek a spoločnosť

Dejepis Geografia Občianska náuka

Človek a hodnoty

Etická výchova/náboţenská výchova

Človek a svet práce

Svet práce Technika

Umenie a kultúra

Hudobná výchova Výtvarná výchova Výchova umením

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

28

Niţšie sekundárne(stredné) vzdelávanie - ISCED 2 (druhý stupeň základnej školy) Predpokladom dosiahnutia cieľov niţšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na niţšie sekundárne vzdelávanie. Základom niţšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí ţiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti ţiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií ţiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov niţšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u ţiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príleţitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi moţnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom sekundárnom vzdelávaní. 3.1. Pedagogické ciele výchovy a vzdelávania Prioritou edukácie v ŠkVP je osobnostný a sociálny rozvoj ţiaka a to:  primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), osem oblastí kľúčových kompetencií podľa Európskej komisie – ako ich popisuje profil absolventa ISCED 1 a ISCED 2 v ŠkVP,  zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoţivotné učenie sa,  jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,  záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. Zámermi niţšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od ţiaka:  osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného základnou školou,  mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,  osvojiť si a vyuţívať efektívne stratégie učenia sa,  nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,  mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

29

3.2. Stupeň vzdelania

Absolvent programu niţšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doloţkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacom alebo odbornovzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni ISCED 2B môţe tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník. Ţiak, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C, získava osvedčenie o absolvovaní programu základného odborného vzdelávania garantujúceho zaučenie v danom odbore, má otvorenú moţnosť získať i vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie povinnej školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môţe vstúpiť priamo na trh práce buď ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v štúdiu na úrovni 3C.

Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých ţiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu.

Prehľad súčasných programov ISCED 2 Typ ďalšieho vzdelávania alebo cieľa

Programy pripravujú na pokračovanie štúdia ISCED Programy nepripravujú na pokračovanie stupeň 3 štúdia ISCED stupeň 3

ISCED 2A program Program

Program pripravuje na pokračovanie štúdia ISCED stupeň 3 A.,

ISCED 2B program Program pripravuje na pokračovanie štúdia ISCED stupeň 3C

ISCED 2C program pripravujú len priamo pre pracovný trh

alebo 3B

3. 3. Profil absolventa ISCED 2 v ŠkVP – niţšie stredné vzdelanie Je zaloţený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umoţňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom ţivote.

30

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v ţivotnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého ţivota. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent niţšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosť) a) kompetencia (spôsobilosť) k celoţivotnému učeniu sa  uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,  dokáţe reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  dokáţe kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, a prakticky vyuţívať,

tvorivo ich spracovať

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové moţnosti, b) komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,  efektívne vyuţíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, pouţíva odborný jazyk,  dokáţe primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, u niektorých bude úspechom aspoň v jednom CJ

c) kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  pouţíva matematické myslenie na riešenie praktických problémov v kaţdodenných situáciách,

31

 pouţíva matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  pouţíva základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť vedecky podloţené úsudky, pričom vie pouţiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, d) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  pouţíva základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  dokáţe vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,  je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,  dokáţe vyuţívať IKT pri vzdelávaní, e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,  je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a vyuţívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  dokáţe spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvaţovať úrovne ich rizika,  má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, f) kompetencie (spôsobilosti) občianske  uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  vyváţene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,  uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,  je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,  má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného ţivota a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia, g) kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 32

 vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,  osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáţe tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  dokáţe odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

h) kompetencie (spôsobilosti) pracovné  dokáţe si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  dokáţe získať a vyuţiť informácie o vzdelávacích a pracovných príleţitostiach,

ch) kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  dokáţe inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v kaţdodennom ţivote,

i) kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  dokáţe sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,  dokáţe sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a pouţívať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,  uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote a v ţivote celej spoločnosti,  cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

33

Absolvent vzdelávacieho programu ISCED 2 v ŠkVP ZŠ Lovinobaňa by mal mať tieto preukázateľné kompetencie:  ţiak získa základy matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií,  bude vedieť čítať s porozumením v štátnom a materinskom jazyku,  zvládne komunikáciu v prvom cudzom jazyku na úrovni A2,  zvládne komunikáciu v druhom cudzom jazyku na úrovni B,  ţiak bude vedieť prezentovať seba aj tímový projekt,  bude mať primerané kompetencie v oblasti informačnej a komunikačnej technológie,  bude vedieť vyuţívať IKT v procese získavania informácií nielen pre učenie sa, ale aj v rôznych ţivotných situáciách,  bude mať základy dopravnej výchovy,  bude mať základy environmentálnych vedomostí, zručností a postojov,  bude mať základy pre uplatňovanie noriem správneho ţivotného štýlu, ochrany zdravia, bude vedieť základy prvej pomoci,  získa plaveckú gramotnosť,  bude vedieť posúdiť pozitívnu a negatívnu stránku médií na osobnosť mladého človeka,  získa základy ako komunikovať s rôznymi inštitúciami,  získa vedomosti o kultúrnom a prírodnom dedičstve Slovenska – rozhľad,  získa základné predpoklady k procesu celoţivotného učenia sa,  bude mať základy spoločenského správania, vystupovania na verejnosti a základy občianskych kompetemcií – má poznať svoje práva,ale aj povinnosti.

3.4. Vzdelávacie (obsahové) oblasti a prierezové témy (tematiky)

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty,

34

ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupine. Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedeckotechnický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti, napríklad informačné a komunikačné technológie, ktoré kaţdý občan potrebuje k ţivotu, k práci, ale aj mimo práce. Patria tam aj sociokultúrne obsahy osobnostného rozvoja ţiaka, jeho ochrany pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody atď. Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môţe do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety. Obsah niţšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 8 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií 3.5 Učebný plán pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 Učebný plán pre 5. ročník – štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmet

Počet hodín poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

Prvý cudzí jazyk

3

Matematika

3,5

Informatika

0,5

Človek a príroda

Biológia

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

Geografia

1

Občianska náuka

1

Matematika a práca s informáciami

Človek a hodnoty

Etická výchova/ náboţenská výchova 1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Hudobná výchova

1

Telesná a športová výchova

2

Zdravie a pohyb Spolu

21

35

Učebný plán pre piaty ročník – školský vzdelávací program Charakteristika ročníka : Ročník bude po vedomostnej stránke rôznorodý, zo spádových škôl prídu 5 ţiaci, ktorí neabsolvovali cudzí jazyk na málotriedkach, len v záujmovom útvare. Na základe výsledkov výslednej klasifikácie a riaditeľských testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a vlastivedy vo štvrtom ročníku, môţeme konštatovať, ţe v ročníku sú veľmi šikovní a svedomití ţiaci, ale aj ţiaci zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia. Ţiaci majú primerané vedomosti z anglického jazyka, ktorí sa povinne učia od 3. ročníka a zároveň primerané zručnosti pri práci s PC, lebo uvedené predmety mali v učebnom pláne od 3. ročníka. ŠkVP pre piaty ročník sa nezmenil na základe pozitívneho hodnotenia vyučujúcimi z predchádzajúceho šk. roka. Ţiakom sa páčil aj nový predmet environmentálna výchova, lebo pomerne často tvorili svoje projekty a uplatňovali IKT vo vyučovaní. Voliteľné hodiny boli pouţité:  na zavedenie voliteľného predmetu : environmentálna výchova – 1 hod/ týţdenne

 na posilnenie dotácie niektorých predmetov daných v ŠVP v súlade s profiláciou školy, podľa materiálno – technických a priestorových podmienok, personálnych podmienok , výsledkov školy v predchádzajúcich šk. rokoch a záujmu rodičov

 prierezové témy ako povinná súčasť obsahu vzdelávania budú realizované v rámci tematických výchovno-vzdelávacích plánov zodpovedajúcich predmetov s uplatnením rôznych metód aplikácie ţiakom, environmentálna výchova je zavedená ako samostatný učebný predmet, charakteristika predmetu a obsah predmetu bude vychádzať z učebných osnov environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy tzv. environmentálne minimum pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1.9.1996, s vyuţitím aktuálnej literatúry, internetových zdrojov, lebo učebnica pre environmentálnu výchovu ZŠ neexistuje. Vyučujúca predmetu si musí z tohto dôvodu z rôznych zdrojov získavať aj napr. pracovné zošity a iný pracovný manuál.

 aplikácia nasledovných prierezových tém do TVVP zodpovedajúcich predmetov: Multikultúrna výchova – dejepis, výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, hudobná výchova, náboţenská výchova a etická výchova Mediálna výchova - v rámci predmetov etická výchova, biológia, občianska výchova, slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj – forma: blokové vyučovanie 3 dni po 3 vyučovacie hodiny „ Týţdeň boja proti drogám“

36

Environmentálna výchova – okrem obsahu voliteľného predmetu aj v rámci predmetov geografia a biológia – medzipredmetové vzťahy a projektové vyučovanie Deň Zeme Dopravná výchova – zapracovaná aj do predmetu informatika (CD výukový program), prierezová tematika sa bude realizovať formou kurzu v rámci účelového cvičenia Oča Z v rozsahu: 2 dni po 3 vyučovacie hodiny, v mesiacoch október a apríl, v súlade s učebnými osnovami dopravnej výchovy pre 1.-9. ročník ZŠ č. CD –200713342/27070-1:091 s platnosťou od 1.9.2007. Ochrana ţivota a zdravia – realizácia formou kurzu : účelové cvičenie 2 dni po 5 vyučovacích hodín, súčasť TVVP predmetu telesná a športová výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – súčasť TVVP predmetov informatika, biológia, geografia, hudobná výchova, matematika Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – súčasť predmetov biológia, dejepis, hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra.

Učebný plán pre piaty ročník – školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmet

Počet hodín poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

0

Prvý cudzí jazyk

0

Matematika

1,5

Informatika

1,5

Biológia

1

Environmentálna výchova

1

Dejepis

0

Geografia

1

Občianska náuka

0

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty

Etická výchova/ náboţenská výchova 0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

0

Hudobná výchova

0

Telesná a športová výchova

0

Zdravie a pohyb Spolu

6

37

Učebný plán pre šiesty ročník – štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmet

Počet hodín poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4

Prvý cudzí jazyk

3

Druhý cudzí jazyk

1

Matematika

4

Informatika

0,5

Biológia

1

chémia

0,5

fyzika

1

Dejepis

1

Geografia

1

Občianska náuka

1

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty

Etická výchova/náboţenská výchova 1

Človek a svet práce Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb Spolu povinná časť

0 Výtvarná výchova

1

Hudobná výchova

1

Telesná a športová výchova

2 23

38

Učebný plán pre šiesty ročník – školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmet

Počet hodín poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

0

Prvý cudzí jazyk

0

Druhý cudzí jazyk

1

Matematika

1

Informatika

1,5

Biológia

1

Environmentálna výchova

1

chémia

0.5

fyzika

0

Dejepis

0

Geografia

0

Občianska výchova

0

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty

Etická výchova/ náboţenská výchova 0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

0

Hudobná výchova

0

Telesná a športová výchova

0

Zdravie a pohyb Spolu

6

39

Učebný plán pre siedmy ročník – štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmet

Počet hodín poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4

Prvý cudzí jazyk

3

Druhý cudzí jazyk

1

Matematika

3,5

Informatika

0,5

Biológia

1,5

chémia

0,5

fyzika

1

Dejepis

1

Geografia

1

Občianska náuka

1

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty

Etická výchova/náboţenská výchova 1

Človek a svet práce

Technika

0,5

Svet práce

0,5

Výtvarná výchova

1

Hudobná výchova

1

Telesná a športová výchova

2

Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb Spolu povinná časť

24

40

Učebný plán pre siedmy ročník – školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť

predmet

Počet hodín poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

0

Prvý cudzí jazyk

0

Druhý cudzí jazyk

1

Matematika

0,5

Informatika

1,5

Biológia

0,5

Environmentálna výchova

1

chémia

0.5

fyzika

0

Dejepis

0

Geografia

1

Občianska výchova

0

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty

Etická výchova/ náboţenská výchova 0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

0

Hudobná výchova

0

Telesná a športová výchova

0

Zdravie a pohyb Spolu

6

Dôvod určených hodinových dotácií: 1. Schválená profilácia školy 2. Výsledky ţiakov v súťaţiach 3. Odbornosť vyučovania

41

Vyučovací proces v 8. aţ 9. ročníka bude podľa doteraz platných učebných plánov pre 1. aţ 9. ročník základnej školy číslo 520/2003- 41 s platnosťou od 1.9.2003. Učebný plán pre 8. ročník variant 3 predmet

Počet hodín

Slovenský jazyk a literatúra (a)

4

Cudzí jazyk (b)

3

Dejepis (d)

2

Zemepis (d)

2

Občianska výchova ( d )

1

Matematika (a)

4

Fyzika ( c)

2

Chémia ( c )

2

Prírodopis ( c )

2

Technická výchova ( c, d)

1

Výtvarná výchova ( d )

1

Hudobná výchova

1

Telesná výchova ( e )

2

Náboţenská/ etická výchova ( d,f)

1

Rozširujúce hodiny ( g )

1 ( 1 hod M) )

Spolu

29

Nepovinné predmety( h )

1-2

Poznámka: 8. ročník tvorí VIII.A a VIII.B Cudzí jazyk: VIII.A – anglický, VIII.B – nemecký jazyk Rozširujúca hodina bola pouţitá: na časovú dotáciu predmetu matematika – 1 hod. V 8. ročníku je 5 individuálne začlenených ţiakov, ktorí majú vypracované individuálne výchovno -vzdelávacie programy.

42

9. ročník - učebný plán variant 3 predmet

Počet hodín

Slovenský jazyk a literatúra (a)

5

Cudzí jazyk (b)

3

Dejepis (d)

2

Zemepis (d)

1

Občianska výchova ( d )

1

Matematika (a)

5

Fyzika ( c)

1

Chémia ( c )

2

Prírodopis ( c )

2

Technická výchova ( c, d)

1

Výtvarná výchova ( d )

1

Hudobná výchova

1

Telesná výchova ( e )

2

Náboţenská/ etická výchova ( d,f)

1

Rozširujúce hodiny ( g )

práca s po čítačom/ jazyk

Spolu

29

Nepovinné predmety( h )

1-2

anglický

Rozširujúce hodiny boli určené na predmety: práca s počítačom a anglický jazyk. Trieda sa delí na tieto 2 skupiny/1 hod. týţdenne.

43

Poznámky k ŠkVP ISCED 2: a) Triedu, ktorá má aspoň 24 ţiakov, moţno na jednej vyučovacej hodine v týţdni v 5. aţ 9. ročníku deliť na dve skupiny v predmete, v ktorom je menej ako 5 hodín v týţdni. V 8. a 9. ročníku moţno vytvárať z rozličných tried skupiny ţiakov podľa ich schopností. b) Anglický, francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Predmet sa vyučuje v skupinách, ktoré sa môţu napĺňať do počtu najviac 17 ţiakov v 1. aţ 9. ročníku ZŠ. Skupiny moţno vytvárať aj zo ţiakov rôznych tried toho istého ročníka. c) Jednu vyučovaciu hodinu prírodovedy v 1. aţ 4. ročníku ZŠ moţno vyučovať v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu 17 ţiakov. Technická výchova a laboratórne práce z fyziky,chémie, prírodopisu a biológie na II. stupni ZŠ sa vyučujú v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 ţiakov. Skupiny moţno vytvárať aj zo ţiakov rôznych tried toho istého ročníka. Informatika a predmet práca s počítačom sa v 5. aţ 9. ročníku vyučuje v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 ţiakov. d) V ročníku, v ktorom je jedna hodina v týţdni moţno vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň. e) Ak škola nemá vhodné podmienky na vyučovanie troch hodín telesnej výchovy týţdenne, moţno tretie hodiny vhodne spájať do 2 – hodinových alebo väčších celkov a venovať ich telovýchovnej, športovej alebo turistickej činnosti.Triedy na II. stupni ZŠ sa delia, resp.spájajú na skupiny chlapcov a dievčat. Najväčší počet ţiakov v skupine je 25. Ak počet ţiakov v skupine klesne pod 12 ţiakov, moţno do skupín spájať aj ţiakov rozličných ročníkov. f) Jeden z predmetov je povinne voliteľný. Ţiak si vyberie jeden z vyučovacích predmetov a navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka. Na vyučovanie náboţenskej alebo etickej výchovy moţno spájať ţiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s počtom najviac 20 ţiakov. Ak počet ţiakov v skupine klesne pod 12 ţiakov, moţno do skupín spájať aj ţiakov z rôznych ročníkov. g) Rozširujúce hodiny moţno podľa rozhodnutia riaditeľa školy pouţiť na posilnenie ľubovoľného povinného predmetu, alebo na zavedenie voliteľných predmetov podľa podmienok školy a záujmu ţiakov. Zavedením rozširujúcich hodín sa však nesmie prekročiť maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni. h) Nepovinné predmety sa vyučujú v rozsahu jednej alebo dvoch vyučovacích hodín týţdenne. Ţiak si môţe na I. stupni ZŠ zvoliť najviac 2 nepovinné predmety a môţe mať najviac dve hodiny nepovinného vyučovania týţdenne. Na II. stupni ZŠ si ţiak môţe zvoliť najviac tri nepovinné predmety, pričom môţe mať najviac štyri hodiny nepovinného vyučovania týţdenne. Najmenší počet ţiakov na nepovinné vyučovanie je 12.

44

i) Počet hodín pre jednotlivé prírodovedné a technické predmety na II. stupni ZŠ určí riaditeľ školy. j) Triedu, ktorá má aspoň 24 ţiakov, moţno na jednej vyučovacej hodine v 8. a 9. ročníku deliť na dve skupiny. Odporúčané voliteľné predmety: Cvičenia zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom, riešenie matematických problémov, práca s počítačom, konverzácia v cudzom jazyku,ďalší cudzí jazyk Odporúčané nepovinné predmety na I. stupni ZŠ: Cudzí jazyk, umelecká činnosť, pohybová príprava, technická výchova, informatická výchova, práca s počítačom Odporúčané nepovinné predmety na II. stupni ZŠ: Práca s počítačom, konverzácia v cudzom jazyku, ďalší cudzí jazyk, ekologická výchova, pohybová výchova, volejbal. Skupinu voliteľného alebo nepovinného predmetu moţno zriadiť, ak sa prihlási aspoň 12 ţiakov. Na vyučovanie sa môţu spájať ţiaci rôznych tried a ročníkov. Povinnou súčasťou vyučovania v kaţdom ročníku sú: Na I. stupni ZŠ Didaktické hry s problematikou ochrany človeka a prírody spojené s vychádzkou do prírody. Didaktické hry sa organizujú 1x ročne v rozsahu 4 vyučovacích hodín.( prevaţne v mesiaci máj) Na II. stupni ZŠ sa organizujú dve účelové cvičenia z učiva ochrany človeka a prírody vţdy v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Povinnou súčasťou vyučovania v kaţdom ročníku je uplatňovanie prierezových učebných osnov Výchova k bezpečenosti a ochrane zdravia pri práci v ZŠ č. 793/2002-41.Informovať o pravidlách bezpečnej práce a ochrany zdravia na vyučovaní, presune na vyučovanie a cez prestávky v rámci jednotlivých vyuč. predmetov v úvodných hodinách v prvom týţdni školského roka. Záznam o poučení ţiakov uviesť v triednej knihe. Informatika ako predmet je zaradený v ročníkoch, v ktorých edukácia uţ prebieha podľa ŠkVP, okrem toho v obsahu kaţdého predmetu je zaradená práca s informačnokomunikačnými technológiami a súčasťou vyučovania je aj prierezová téma Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

45

Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 3.6.

Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je ţiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Pouţitie ďalších zdrojov umoţní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám ţiakov, ktorí si vyţadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u ţiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je poţiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre ţiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu ţiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( ďalej ţiak so ŠVVP) je spravidla: ţiak so zdravotným znevýhodnením a to:  ţiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím);  ţiak chorý alebo zdravotne oslabený, ţiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom), ţiak s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, ţiak s poruchou správania,  ţiak zo sociálne znevýhodneného prostredia  ţiak s nadaním Ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania ţiaka so SZP sú rôzneho druhu, predovšetkým:  zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní, včasná špeciálnopedagogická, psychologická a medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu - individuálna a skupinová práca so ţiakom, pouţívanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úprava vzdelávacieho obsahu, zaradenie špecifických vyučovacích predmetov (INL), špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej potreby konkrétneho ţiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky; 46

 materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné;  personálne t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej niţší počet ţiakov v triede, v prípade individuálnej integrácie zníţenie maximálneho počtu ţiakov v triede, odborná príprava učiteľov  finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, podmienok

odborných a personálnych

 na dokumentáciu žiaka sa vzťahuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

V školskom roku 2010/2011 do tejto skupiny ţiakov zaraďujeme 28 ţiakov školy. Individuálny vzdelávací program sa zavádza pre kaţdého ţiaka, ktorý bol určený ako ţiak so ŠVVP na základe odporúčania poradenských zariadení a na základe ţiadosti rodiča. Individuálny vzdelávací program vypĺňa výchovný poradca školy v spolupráci s triednym učiteľom, rodičom a vedením školy. Individuálne začlenení ţiaci majú vypracované individuálne výchovno – vzdelávacie plány z jednotlivých predmetov, ide o úpravu učebných osnov podľa učebného plánu ZŠ, na základe odporúčaní poradenských zariadení a podľa schopností ţiakov. U ţiakov s mentálnym postihnutím sú IVVP rozpracované hlavne v predmetoch matematika a slovenský jazyk, vecné učenie podľa učebných osnov špeciálnych základnych škôl. Individuálny prístup počas vyučovacích hodín u takýchto ţiakov je dosť náročný, lebo vyuţívajú úplne iné učebnice a pedagogickú dokumentáciu. Pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích programov pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením škola spolupracuje s poradenskými zariadeniami – CŠPP, CPPPaP. Súčasťou ŠkVP sú IVVP pre ţiakov s VPU, IVVP pre ţiakov s poruchami správania, IVVP pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1, IVVP pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS). Ţiak vzdelávaný podľa IVVP má vydané vysvedčenie s doloţkou. ktorá vysvetľuje formu vzdelávania ţiaka so zdravotným znevýhodnením. Predmet individuálna logopedická intervencia je určený pre ţiakov, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť . Tento predmet je presne stanovený v rozvrhu pre určenú skupinu ţiakov. Vyučuje ho školský špeciálny pedagóg s potrebnou odbornou kvalifikáciou. Je určený prevaţne pre ţiakov I. stupňa.

47

4. Organizácia školského roka 2010/2011 Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra.2010. Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 2.septembra 2010. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2010. Školské vyučovanie v prvom polroku šk. roka sa končí 31. januára 2011. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2011 a končí sa 30. júna 2011. Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 pracovných dní. Prázdniny

Termín

Začiatok vyučovania po

prázdnin

prázdninách

Jesenné

29.október –2.november 2010

3. november

Vianočné

23. december – 7. január

10.január 2011

Polročné

31.január 2011

1. február 2011

Jarné

14. február –18.. február

21.február 2011

Veľkonočné

21. apríl –26. apríl

27. apríl 2011

Letné

1.júl – 31. august 2011

5. september 2011

48

5. Formy a metódy vyučovania – stratégia vyučovania. Formy vyučovania: a) triedno – hodinový systém vyučovania  vyučovacia hodina v triede  vyučovacia hodina v odbornej učebni  vyučovacia hodina v telocvični a na vonkajších ihriskách  vyučovacia hodina v školskej dielni  vychádzky v rámci vyučovania do obce a jej okolia  exkurzie  domáce úlohy  skupinové a individuálne vyučovanie  účelové kurzy  projektové vyučovanie b) mimotriedne organizačné formy  záujmové krúţky  školské športové stredisko  ŠKD  exkurzie Vyučovanie sa uskutočňuje v triedach, v odborných učebniach – fyzika, chémia, informatika. Praktické aktivity v rámci rodinnej výchovy ţiaci vykonávajú v ţiackej kuchyni ( cvičný byt). Telesnú zdatnosť zdokonaľujú na multifunkčnom ihrisku, antukovom ihrisku a v telocvični. Škola má zavedený nepovinný predmet volejbal, preto podľa schváleného plánu majú ţiaci aj sústredenia na zdokonalenie hernej zručnosti a zároveň utuţenie vzťahov. Niektoré vyučovacie metódy: Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za prípravu na vyučovanie. Vyuţívame IKT vo vyučovaní, ţiaci sú delení podľa platnej legislatívy. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

49

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Vytvorili sme nový predmet pre 5.ročník a 6.ročník - environmentálna výchova. Ţiaci sa pravidelne zapájajú do predmetových olympiád. Pracujú na projekte Envirootázniky. Obsah učiva zameraný na prevenciu drogových závislostí budeme realizovať metódou blokového vyučovania. Časovo – tematický plán je rozpracovaný na jeden týţdeň. I napriek tomu, ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom. Koordinátori drogovej prevencie organizujú zaujímavé aktivity prostredníctvom PEER aktivistov – rovesníckych skupín, ktoré spolupracujú so ţiakmi rôznych tried. Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Nevyhnutná je potreba pozitívneho hodnotenia ţiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadať na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií ţiakov. Ďalšie metódy výchovno – vyučovacieho procesu: - motivačné metódy /motivačné rozprávanie -citové pribliţovanie obsahu učenia, motivačný rozhovor – aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov, motivačný problém , motivačnú demonštráciu - vzbudenie záujmu pomocou, ukáţky/. - expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. / rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor - verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie/ - beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), - demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín, pokusov) - pozorovanie systematické vnímanie objektov a procesov, experimentovanie, pokusy, didaktická hra - inštruktáţ (praktické činnosti, vedenie ţiakov k chápaniu slovnému a písomnému návodu). 50

- problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov) - projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha) - praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáţe) - práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, vyuţívanie poznatkov ) - samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie - diskusia - písomné práce - tvorba projektu a jeho prezentácia - didaktické hry

V rámci platnej školskej legislatívy je súčasťou organizačných foriem aj delenie tried na skupiny v niektorých predmetoch. I. stupeň: predmet cudzí jazyk sa napĺňa do počtu 17 ţiakov v 1. a 2. ročníku Predmet práca s počítačom sa napĺňa do počtu 17 ţiakov. II. stupeň: predmet telesná výchova sa delí na skupiny dievčat a chlapcov ( delenie v rámci rôznych tried toho istého ročníka) Predmet cudzí jazyk sa v 3.-9. ročníku delí tak, ţe skupina sa napĺňa do počtu 17 ţiakov, skupinu tvoria ţiaci jednej triedy, v prípade neúplnej vonkajšej diferenciácie skupinu môţu tvoriť aj ţiaci rôznych tried toho istého ročníka Predmet práca s počítačom sa napĺňa do počtu 17 ţiakov, skupinu tvoria ţiaci jednej triedy. Predmet technická výchova sa napĺňa do počtu 17 ţiakov, skupinu tvoria ţiaci jednej triedy. Predmet etická a náboţenská výchova sa napĺňa do počtu 20 ţiakov, pričom skupiny sa tvoria aj zo ţiakov iných ročníkov. Najväčší problém je vytvoriť skupinu ţiakov zaradených na evanjelické náboţenstvo, lebo ju tvorí najniţší počet ţiakov rôznych ročníkov, čím vzniká problém pri tvorbe rozvrhu hodín. Pre úspešné pouţitie kaţdej metódy sa musí rešpektovať učebný štýl ţiaka, vyučovací štýl učiteľa a sociálna klíma triedy.

51

6. Systém hodnotenia a kontroly 6.1. Systém kontroly a hodnotenia ţiakov Cieľom hodnotenia výchovno -vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvláda danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii ţiakov budeme vychádzať z príslušných Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov základných škôl. Pri vzdelávaní ţiakov s IVVP pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vyuţijeme aj prílušmé MP na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1. Pri hodnotení ţiakov dohliadneme na to, aby sa ţiaci nerozdeľovali na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Nepovinné predmety sa nebudú klasifikovať, na vysvedčení sa uvedie „ absolvoval(a) „ Medzi nepoviiné predmety je zaradený aj predmet volejbal. Ţiaci píšu písomné kontrolné práce z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, ďalej sa hodnotia podľa testov a podľa verbálnej zloţky v jednotlivých predmetoch. Prezentujú projekt, vykonávajú praktické činnosti podľa učebných osnov. Poţiadavky na hodnotenie výkonu ţiaka sú rozobraté pri jednotlivých predmetoch. Ţiak je vyučujúcim vopred informovaný, čo bude predmetom hodnotenia jeho výkonu v danom predmete. Hodnotenie správania ţiakov musí byť v súlade nielen s MP, ale aj so školským poriadkom a vnútorným poriadkom školy. S kritériami hodnotenia správania sú oboznámení nielen ţiaci, ale aj rodičia ţiakov. Podobne sú ţiaci oboznámení s kritériami na udelenie pochvaly či návrhu na galériu najlepších ţiakov školy alebo najlepšieho športovca školy. Podobne je stanovené pre ţiakov aj kritérium, na udelenie ocenenia „ Cena riaditeľa školy „. Systém hodnotenia výkonu ţiaka pozostáva z hodnotenia učiteľom, ale aj z hodnotenia spoluţiakmi a z vlastného sebahodnotenia ţiaka. Pri všetkých formách hodnotenia práce či správania ţiaka treba rešpektovať pedagogické zásady: zásadu pozitívnosti, transparentnosti, individuálneho prístupu, zásada novosti pri hodnotení, aby nevznikol stereotyp. Ţiaci 9. ročníka sú hodnotení aj v rámci celoštátneho testovania z predmetov matematika a slovenský jazyk, ktoré je rozhodujúce pri prijímaní na stredné školy. Toto hodnotenie nie je klasifikované, ale úspešnosť sa vyjadruje v % a v percentiloch v rámci porovnávania výkonu. Hodnotenie ţiakov je priebeţné, formatívne a sumatívne. Hodnotenie ţiaka je nevyhnutná súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. Hodnotenie ţiaka podľa uvedených pokynov sa môţe vykonávať klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

52

Na základe uvedeného na našej škole je hodnotenie predmetov klasifikáciou, okrem náboţenskej a etickej výchovy, ktoré sa nehodnotia, ţiaci vybraný predmet rodičom len absolvujú, pričom musia plniť učebné osnovy daných predmetov. Na vysvedčení sa uvedie:“absolvoval(a)“. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči ţiakovi. Hodnotenie slúţi ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti ţiaka. Pri hodnotení výsledkov práce ţiaka sa postupuje v súlade s výchovno- vzdelávacími poţiadavkami vzdelávacích programov , v súlade s poţiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií a v súlade s učebnými plánmi, učebnými osnovami a výkonovými štandardami pre jednotlivé predmety. Ţiaci ročníkov, ktoré sa vzdelávajú podľa ŠkVP budú mať vlastné hodnotiace portfólio, ktoré bude obsahovať vybrané práce ţiaka. Práce by mali vystihovať jeho vzdelávacie výsledky a pomáhať k sebahodnoteniu a hodnoteniu učiteľom. Mali by poukazovať na nárast jeho vedomostí, zručností. Práce budú zaloţené v zakladačoch v skrini v triede alebo v kabinete triedneho učiteľa u ţiakov II. stupňa. Práce budú prezentované aj rodičom počas ZRŠ alebo pohovorov s triednym učiteľom. Čo môţu práce v hodnotiacom portfóliu v danom ročníku obsahovať rozhodne triedny učiteľ po prerokovaní v MZ alebo PK, tieţ po prerokovaní s vedením školy. Na II. stupni je moţnosť, ţe návrhy predloţí aj ţiacky parlament. Povinné zloţky : - vybrané písomné práce z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, - písomný prejav v cudzom jazyku, - úprava zošita – 1 kus zo slovenského jazyka, - prezentácia – CD ( zaloţiť) alebo poster A 3, ( aspoň z 2 predmetov)- z predmetov informatika, biológia, geografia, dejepis, informatická výchova, environmentálna výchova, chémia, -

výtvarné práce resp. technický výrobok.

Voliteľné: - výtvarné práce, literárne práce, - príspevky do školského časopisu alebo na literárnu súťaţ, - výsledky zo súťaţ,í - iné na základe získaných skúseností.

53

6. 2. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje: 1. Pozorovaním – pravidelné hospitácie vedením školy a ich následný rozbor 2. Výchovno - vyučovacie výsledky ţiakov v závislosti od rozumových schopností a zručností ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje. Sleduje sa prospech ţiakov, príprava vyučujúceho na vyučovanie, príprava materiálov a testov, hodnotenie prác – percentuálne, účasť na súťaţiach, zavádzanie inovačných foriem a metód práce, uplatňovanie IKT vo vyučovaní, spolupráca s rodičmi, vedenie pedagogickej dokumentácie. 3. Výsledky riaditeľských testov ( interných alebo štandardných) a hodnotenie ţiaka vyučujúcim. Analýza testov – prijatie opatrení – následná kontrola podľa stanoveného plánu. 4. Zapojenosť pedagogických zamestnancov do procesu celoţivotného vzdelávania sa , tvorba učebných pomôcok, mimoškolská činnosť. 5. Prostredníctvom vzájomného hodnotenia učiteľov – MZ, PK, vzájomné hospitácie 6. Relevantné hodnotenie učiteľov ţiakmi a verejnosťou 7. Hodnotenie nepedagogických zamestnancov školy 8. Hodnotenie vedenia školy Riaditeľa školy hodnotí štatutárny orgán zriaďovateľa – starosta obce. Štatutárneho zástupcu riaditeľa školy hodnotí riaditeľ školy. Hodnotenie musí mať jasné kritériá, má podporovať ciele školy ako organizácie a zodpovedať jej stratégiám. Bliţšie podmienky hodnotenia sú súčasťou Pracovného poriadku ZŠ Lovinobaňa pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.10.2010.

6.3. Hodnotenie školy Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú poţiadavky na ne kladené. Aj okolie školy môţe byť informované akým spôsobom a s akým výsledkom sa dosahujú ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v štátnom vzdelávacom programe, ale aj v školskom vzdelávacom programe. Pri hodnotení je dôraz kladený na:  konštatovanie úrovne stavu,  zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

54

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti,  posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení,  hodnotenie procesov učenia,  hodnotenie klímy školy. Vyhodnotenie: prostredníctvom SWOT analýzy Hodnotenie školy je v zásade interné a externé. Ako nástroje autoevalvácie vedenie školy vyuţije: -

-dotazníky pre ţiakov a rodičov,

-

-výsledky ţiakov v celoslovenských testovaniach,

-

-hospitácie, analýzy údajov,

-

pracovné zasadnutia učiteľov,

-

zapojenie sa do rôznych súťaţí a umiestnenie ţiakov na súťaţiach,

-

výsledky získané didaktickými testami,

-

konrolné správy z nadriadených orgánov.

-

rozhovory s učiteľmi a s rodičmi,

-

rozhovory so ţiakmi,

-

výsledky TESTOVANIE 9 - 9. ročník,

-

- KOMPARO – 9. ročník, 8. ročník, 5. ročník.

-

rozbor pedagogickej dokumentácie školy ( Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy, Plán práce školy na školský rok, Školský vzdelávací program).

Časové rozvrhnutie autoevalvačnej činnosti : - hospitačná činnosť (v priebehu celého školského roka), - vzájomné hospitácie – (podľa dohody a plánu kontrolnej činnosti), - sebehodnotenie práce učiteľov a hodnotenie riaditeľom školy za minulý školský rok 31.8.

do

55

- prejednanie vlastného hodnotenia školy v pedagogickej rade za minulý školský rok (koniec júna – zač. júla), - SWOT analýza – (1x za 2 roky), - riaditeľské testy (priebeţne počas celého školského roka, výstupné testy v 4. ročníku MAT, SJL, VLA).) - dotazníky pre rodičov, ţiakov, učiteľov na klímu školy (1x za rok) - rozbor pedagogickej dokumentácie školy ( Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy, Plán práce školy na školský rok, Školský vzdelávací program) – 1x ročne -rozhovory s učiteľmi, ţiakmi, rodičmi, výstupy zo zasadnutia rady školy - TESTOVANIE 9 - 9. ročník – marec príslušného šk.roka - KOMPARO – 9. ročník – november príslušného šk. roka

6.3.1.Hodnoty, ktorými sa riadi škola, aby jej práca bola čo najefektívnejšia a splnila očakávania svojho okolia, svojich ţiakov, rodičov a verejnosti.

1.

Vytvorenie vhodnej klímy na vyučovacom procese pre všetkých ţiakov

2.

Priame jednanie vedenia školy s učiteľmi a s ostatnými zamestnancami školy

3.

Dobré meno školy v regióne

4.

Učebné plány v rámci ŠkVP tvoriť v súlade s profiláciou školy

5.

Vytvárať vhodné podmienky na ďalšie vzdelávanie učiteľov a ostatných zamestnancov školy

6.

Schopnosť spolupracovať v kolektíve

7.

Dobrá komunikácia vo vzťahu : učiteľ – rodič - ţiak

8.

Efektívna spolupráca zaloţená na vzájomnej dôvere so zriaďovateľom školy

56

7. Učebné osnovy predmetov

Učebné osnovy vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Rešpektujú vzdelávacie štandardy dané ŠVP, profiláciu školy, učebný plán ŠkVP. Učebné osnovy predmetov, ktoré sme zaradili v rámci voliteľných hodín ŠkVP tvorili vyučujúci na základe rôznych odborných dokumentov, publikácií, rešpektovali napr. prierezové učebné osnovy predmetu environmentálna výchova. Ide o nasledovné predmety: Záţitkové čítanie – 2.- 3. ročník Environmentálna výchova : 5.-7. ročník Nemecký jazyk: 1. ročník Anglický jazyk : 1.- 2. ročník

Učebné osnovy schválila riaditeľka školy.

Učebné osnovy predmetov majú určitú štruktúru:  Charakteristika predmetu,  ciele predmetu,  tematické celky – stanovený obsahový a výkonový štandard,  poţiadavky na výstup,  stratégie vyučovania – metódy a formy práce,  učebné zdroje,  hodnotenie predmetu – určenie čo bude predmetom hodnotenia v danom predmete, stanovenie vopred zadaných kritérií, rešpektovanie príslušných MP na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov ZŠ, špecifikácia hodnotenia ţiakov so ŠVVP osobitne ţiakov s IVVP.

57

8. Záver

Učebné osnovy sú otvorený dokument, pretoţe školská reforma stále pokračuje, v niektorých prípadoch neboli vopred dodané učebnice, boli stanovené len vzdelávacie štandardy, preto v priebehu šk. roka dochádza k úprave v prospech ţiaka. Učebné osnovy sú súčasťou ŠkVP. Školský vzdelávací program „ Vzdelanie pre kaţdého“ je tieţ otvorený dokument, ktorý sa môţe aktuálne doplniť po prerokovaní v príslušných orgánoch školy.

58

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.