ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


1 GYMNÁZIUM, KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD platný od šk. roku 2015/20162 strana 2 z 23 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDA...
Author:  Olga Musilová

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


Narodnostni program Nemzetiségi program
1 Narodnostni program Nemzetiségi program Šolsko leto 2018/19 Iskolaév 12 BEVEZETŐ GONDOLATOK A nemeziségű programok elsőd...

Pedagógiai Program Nevelési Program
1 MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Pedagógiai Program Nevelési Program OM azonosí...

PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM
1 PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM VCA2 COMPANY PROFILE / PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI About ZEZ SILKO More than 80 years of experie...

PROGRAM
1 INFORMACE / PROGRAM2 Termín konání: Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - spo...

PROGRAM
1 26ste HERMAN VANSPRINGELS DIAMOND TOPCOMPETITIE - NIEUWELINGEN - 14 APRIL 2013 ORGANISATIE WIELERCOMITE VORSELAAR vzw - NIEUWSTRAAT 18 IN 2290 VORSE...

PROGRAM
1 PROGRAM2 24.6. sobota 10:00 h - - jazdecký areál KOSENIE POD TATRAMI 1. ročník celoslovenskej súťaže v kosení ruč...

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM
1 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM TECHNORATION, APLIKASI ROBAS (ROBOT BARANG BEKAS) DENGAN MEMANFAATKAN SAMPAH LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM RA...

PENDIDIKAN. Program. Oleh: NIM PROGRAM
1 PENGELOLAAN SARANAA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 9 SURAKARTAA NASKAH PUBLIKASI Diajukan kepada Program Studi Magister Administrasi Pendidi...

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM
1 . PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM PENCAK SILATGARUDA SAKTI KENALKAN ICON WONOGIRI PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIUSULKAN OLEH: HERLI...

PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM
1 PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM ECO TO!! (English Conversation for Tourism) Pelatihan Berbahasa Inggris bagi Pedagang Kuliner Galabo dan...GYMNÁZIUM, KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM platný od šk. roku

2015/2016

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 2 z 23

Obsah 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ...................................................................................................... 4

2

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .................................................................. 5

2.1

Stručná história a charakteristika školy ............................................................................................. 5

2.2

Vízia školy............................................................................................................................................ 5

2.3

Poslanie školy ...................................................................................................................................... 5

2.4

Charakteristika žiakov ........................................................................................................................ 5

2.5

Charakteristika pedagogického zboru ................................................................................................ 6

2.6

Organizácia prijímacieho konania ...................................................................................................... 6

2.7

Organizácia maturitnej skúšky ........................................................................................................... 7

2.8

Dlhodobé projekty ............................................................................................................................... 7

2.9

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi ............................................................................................. 8

2.10

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy ........................................................................ 9

2.11

Škola ako životný priestor ................................................................................................................. 10

2.12

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní........................... 10

3

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ........... 11

3.1

Pedagogický princíp školy ................................................................................................................. 11

3.2

Zameranie školy a stupeň vzdelania ................................................................................................. 11

3.3

Profil absolventa ................................................................................................................................ 12

3.4

Pedagogické stratégie ........................................................................................................................ 15

3.5

Metódy vyučovania............................................................................................................................ 15

3.6

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami ............................................................. 16

3.7

Začlenenie prierezových tém ............................................................................................................. 18

4

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA............................................. 19

4.1

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov ............................................................................. 19

4.2

Hodnotenie pedagogických zamestnancov ........................................................................................ 19

4.3

Hodnotenie školy ............................................................................................................................... 19

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 3 z 23

5 POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV ............................................................................................ 21 6

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ................................................................................................. 21

7

UČEBNÉ OSNOVY ................................................................................................................. 21

8

PLATNOSŤ A EVIDENCIA ZMIEN ................................................................................. 22

8.1

PLATNOSŤ ....................................................................................................................................... 22

8.2

EVIDENCIA ZMIEN ........................................................................................................................ 23

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

1

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 4 z 23

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Stupeň vzdelania:

ISCED 3A, ISCED 2

Dĺžka štúdia:

štvorročná, osemročná

Vyučovací jazyk:

slovenský

Študijná forma:

denná

Druh školy:

štátna

Predkladateľ: Názov školy:

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Adresa:

Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

IČO:

00181098

Riaditeľ školy:

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP:

PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.

Kontakty:

www.stary-gympel.sk, e-mail: [email protected], tel.:052 4264427

Zriaďovateľ: Názov:

Prešovský samosprávny kraj

Adresa:

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Kontakt:

051 / 70 81 111

Platnosť dokumentu od 1. 9. 2015 pre žiakov začínajúcich v 1. ročníku.

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. riaditeľ školy

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

2 2.1

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 5 z 23

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stručná história a charakteristika školy Škola bola zriadená 1. septembra 1953 ako jedenásťročná škola. V roku 2002 bola škola

presťahovaná do súčasného sídla, priestorov bývalých kasární. Školský areál tvorí hlavná trojposchodová budova školy, budova telocvične, športové ihriská a školská jedáleň. V hlavnej budove sa nachádzajú všetky kmeňové triedy, odborné učebne a laboratóriá. Súčasťou budovy sú aj pracovne riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, sekretariát, kancelárie administratívnych pracovníčok, zborovňa, kabinety pre učiteľov a samostatný kabinet pre výchovného poradcu. Na prízemí sa nachádza aj miestnosť pre technika, dielňa školníka, vrátnica a administratívna miestnosť žiackej školskej rady. Súčasťou školského areálu je telocvičňa, posilňovňa a novovybudované školské ihriská (2013). Kuchyňa a školská jedáleň, ktoré sú školskými objektmi, prešli v nedávnej minulosti rekonštrukciou. 2.2

Vízia školy

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad je moderná, otvorená a demokratická škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. 2.3

Poslanie školy

Vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj nadania a talentu žiakov, pre formovanie ich občianskych, mravných a hodnotových postojov v súlade s európskou a národnou tradíciou. Modernými vyučovacími technológiami umožniť efektívne získavanie vedomostí, návykov a zručností garantujúcich bezproblémové zvládnutie vysokoškolského štúdia doma, či v zahraničí a zároveň vytvárajúcich pevný základ pre celoživotné vzdelávanie a sebazdokonaľovanie. Umožnenie a podnecovanie maximálneho množstva kontaktov s politickým, spoločenským, kultúrnym a športovým dianím, podnecujúcich racionalitu, kompetentnosť, kritickosť a angažovanosť v sociálnych vzťahoch. Podporovať nadanie a talent žiakov školy vo všetkých oblastiach, vhodnými organizačnými formami a individuálnym prístupom umožniť skĺbenie kvalitného vzdelávania s prácou na rozvíjaní nadštandardných schopností študentov. 2.4

Charakteristika žiakov Počet žiakov je aktualizovaný na začiatku školského roka v Prílohe k ŠkVP. Počet žiakov

v zmiešaných kolektívoch sa pohybuje od 24 do 30. Žiaci, ktorí sa hlásia na našu školu dosahujú na základných školách výborný alebo veľmi dobrý prospech. Absolventi školy sú úspešne prijímaní na

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 6 z 23

rôzne typy vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí. Percento úspešnosti prijatia sa dlhé roky pohybuje v intervale 98 - 100 %. Škola je umiestnená na východnom konci hlavného námestia mesta Poprad a žiakom zo vzdialenejších častí mesta je dostupná školskými autobusmi. Gymnázium je spádovou školou aj pre žiakov z blízkych miest a obcí. Všetci žiaci do školy denne dochádzajú, škola nemá školský internát. 2.5

Charakteristika pedagogického zboru Pedagogický zbor tvoria pedagogickí zamestnanci, ktorých riadi riaditeľ školy a dve zástupkyne

riaditeľa. Súčasťou rozšíreného vedenia školy sú vedúci predmetových komisií, garanti predmetov a výchovná poradkyňa. Niektorí z pedagógov pôsobia v škole celú svoju profesionálnu kariéru a niektorí sú jej absolventmi. Priemerný vek učiteľov je štyridsať rokov. Všetci pedagogickí zamestnanci majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť a naďalej sa systematicky vzdelávajú vo svojom odbore. Na

škole pôsobí kvalifikovaný výchovný poradca, koordinátor prevencie drogových

závislostí a sociálno-patologických javov, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor informatizácie, koordinátor pre masmediálnu činnosť a koordinátor pre mimoškolskú činnosť. Na škole pracuje aj odborová organizácia. Celý pedagogický zbor je schopný tímovej práce a je prístupný inováciám. Vzhľadom k značnému počtu žiakov, ktorých rodičia a starí rodičia sú absolventmi gymnázia

je Gymnázium,

Kukučínova, Poprad typom „rodinného gymnázia“. Citlivý a individuálny prístup učiteľov ku žiakom prispieva k dobrým vzťahom a pozitívnej pracovnej atmosfére. Tradičné sú aj veľmi srdečné vzťahy bývalých žiakov ku škole.

2.6

Organizácia prijímacieho konania Riaditeľ školy každoročne vydá (po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení rady

školy) kritériá prijatia uchádzačov o štúdium na Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad, a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka. Tieto údaje zverejní v príslušnom školskom roku na webovom sídle školy www.stary-gympel.sk. Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania. Osemročný vzdelávací program je určený talentovaným žiakom so zvýšeným záujmom o matematiku a prírodné vedy. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky a kritériá prijímacieho konania.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

2.7

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 7 z 23

Organizácia maturitnej skúšky Maturitná skúška prebieha v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z.z., vyhlášky č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z. Podmienkou vykonania maturitnej skúšky je úspešné ukončenia posledného ročníka štvorročného alebo osemročného vzdelávacieho programu štúdia. Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria 4 predmety: 

slovenský jazyk a literatúra,cudzí jazyk /na jazykovej úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca/,voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika), spoločenskovedných (dejepis, geografia, občianska náuka, náuka o spoločnosti) alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej 6,ďalší voliteľný predmet zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval.

Maturitná skúška môže pozostávať z externej časti /EČ/ a písomnej formy internej časti /PFIČ/ a ústnej formy internej časti /ÚFIČ/. Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších najviac dvoch predmetov, ktoré sú súčasťou študijného plánu, ktorý žiak študuje na gymnáziu. Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie len externej časti, alebo len internej časti. Termíny a podrobné informácie o organizácii a priebehu maturitnej skúšky sú pre aktuálny školský rok zverejňované na informačných paneloch v budove školy a na webovom sídle školy www.stary-gympel.sk. 2.8

Dlhodobé projekty

Žiaci a učitelia školy realizujú podľa záujmu tieto projeky: 

Výmenné pobyty žiakov v partnerských krajináchPoznávacie zájazdy - Paríž, Rím, Londýn, CERNHolocaust – Oswienčim – každoročná exkurzia do koncentračného tábora realizovaná v rámci predmetov dejepis a občianska náuka (z Popradu 25. marca 1942 odišiel prvý transport 1000 židovských dievčat z východného Slovenska s miestom určenia Oswienčim).

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 8 z 23

Škola realizovala projekty vyhlásené Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie: a) Do Európy s kvalitným vzdelaním (2009 - 2011) - škola modernizovala formy a metódy výučby žiakov a získala mimorozpočtové prostriedky na moderné výučbové technológie, ktoré sa stali súčasťou každodenného vyučovania. b) Vzdelávame moderne (2013 - 2015) - učitelia vytvorili učebné

texty a materiály

a inovovali obsah vzdelávania v 22 vybraných voliteľných predmetoch v zmysle ŠkVP vrátane ich implementácie; škola inovovala a zriadila nové prírodovedné laboratóriá a odborné učebne; zvýšili sa kompetencií pedagógov pre zavádzanie inovatívnych prvkov do procesu vzdelávania. Gymnázium, Kukučínova, Poprad je pilotnou školou projektov Planéta vedomostí a Škola na dotyk, ktoré považujeme za významný krok k modernizácii, progresivite a atraktivite vyučovania v školách. Ako školiace centrum realizuje vzdelávacie podujatia a kurzy pre učiteľov regiónu v spolupráci so spoločnosťou EDULAB. Škola sa každoročne zapája i do rôznych charitatívnych projektov. 2.9

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi K výchovno-vzdelávacej práci školy patrí okrem spolupráce so zriaďovateľom (Prešovský

samosprávny kraj), spolupráca s Radou školy, Rodičovským združením, Žiackou školskou radou, školským psychológom a ďalšími organizáciami a inštitúciami v meste. Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Prešovský samosprávny kraj a jeden zvolený zástupca žiakov. Rada školy významne spolupracuje pri presadzovaní dlhodobého zámeru realizovať práce na zveľaďovaní budovy a vnútorného zariadenia školy prostredníctvom delegovaných zástupcov Zastupiteľstva prešovského samosprávneho kraja. Rodičovské združenie, ktoré je občianskym združením, finančne podporuje vzdelávacie (exkurzie, športové kurzy – lyžovanie, plávanie, zahraničné pobyty a projekty, účasť na vedomostných súťažiach a olympiádach) aj športové a kultúrne aktivity žiakov. Pravidelne, najmenej dvakrát za školský polrok organizujeme pre zákonných zástupcov žiakov konzultačné dni a triedne schôdze rodičovského združenia. Zákonní zástupcovia majú možnosť kedykoľvek si dohodnúť stretnutie s triednymi učiteľmi a učiteľmi jednotlivých predmetov.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 9 z 23

Rada rodičov zložená zo zástupcov rodičov všetkých tried je priamym partnerom vedenia školy, s ktorým konzultuje svoje podnety a návrhy, a taktiež schvaľuje návrhy vedenia školy, týkajúce sa hlavne financovania aktivít žiakov a obnovy didaktickej techniky. Dlhodobá spolupráca so školskou psychologičkou a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade je založená na úzkych osobných kontaktoch psychológov, výchovnej poradkyne a ďalších odborníkov. Škola spolupracuje aj s ďalšími štátnymi a kultúrnymi inštitúciami, hlavne v oblasti zabezpečovania besied a podujatí.

2.10 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy V hlavnej budove sa nachádza 21 kmeňových tried, 8 odborných učební (2 odborné učebne fyziky, 2 multimediálne učebne, po jednej odbornej učebni chémie, biológie, informatiky a cudzích jazykov), 2 laboratóriá (laboratórium fyziky a laboratórium chémie a biológie) a 1 čiastočne zariadená multimediálna učebňa. Všetky odborné učebne sú vybavené modernou počítačovou technikou a pripojené na internet. Niektoré z nich sú vybavené aj dataprojektormi, DVD, videom a TV prístrojmi. Kmeňové triedy sú vybavené dataprojektorom s možnosťou pripojenia na internet cez notebooky (sú súčasťou vybavenia všetkých učiteľov) a môžu slúžiť ako multimediálne učebne. Súčasťou technologického vybavenia učební sú interaktívne tabule alebo interaktívne dataprojektory.. Celá počítačová sieť je na výbornej úrovni, v škole je možnosť samostatného bezdrôtového pripojenia pre učiteľov a žiakov. Didaktická technika sa pravidelne modernizuje a rozširuje. Škola od novembra 2011 zabezpečuje informovanosť rodičov a zákonných zástupcov prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, ktorá umožňuje rodičom stálu kontrolu prospechu a dochádzky svojich detí. Od školského roka 2014/2015 vedieme elektronickú triednu knihu a väčšinu pedagogickej dokumentácie v elektronickej podobe. Učebne a odborné učebne sa v popoludňajších hodinách využívajú na záujmovú činnosť a samostatnú prácu žiakov. Rovnako

aj

pracovne

riaditeľa

a zástupcov

riaditeľa

školy,

sekretariát,

kancelárie

administratívnych pracovníčok, zborovňa, kabinety pre učiteľov a samostatný kabinet pre výchovného poradcu sú vybavené modernou počítačovou technikou s bezdrôtovým pripojením na internet. Na prízemí sa nachádza aj miestnosť pre technika, dielňa školníka, vrátnica a administratívna miestnosť žiackej školskej rady. Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii zborovňu vybavenú počítačmi a kopírkou. Na každom poschodí sú zrekonštruované sociálne zariadenia pre žiakov aj učiteľov. V suteréne školy je umiestnená kotolňa. Školský areál tvorí kompletne zrekonštruovaná telocvičňa a moderne vybavená posilňovňa, školské ihriská. .

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 10 z 23

Významným prínosom pre školu bolo oplotenie areálu (2014). Kuchyňa a školská jedáleň, ktoré sú školskými objektmi, sú v prenájme súkromného podnikateľského subjektu, ktorý dodávateľskou formou zabezpečuje stravovanie žiakov i učiteľov. 2.11 Škola ako životný priestor V škole prežívajú žiaci a zamestnanci väčšinu pracovného dňa, a preto považujeme za veľmi dôležité vytvorenie vhodných pracovných a životných podmienok, ktoré sú predpokladom pre úspešné plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov a budovanie medziľudských vzťahov. Škola nie je pre žiakov iba výchovnou a vzdelávacou inštitúciou, ale aj miestom zmysluplného trávenia voľného času, a preto organizuje krúžkovú činnosť, vzdelávacie, spoločenské a športové podujatia v maximálne možnom rozsahu. 2.12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Jednou z najdôležitejších

podmienok prevádzky školy je vytvoriť bezpečné, hygienické a

zdraviu vyhovujúce podmienky na realizáciu

výchovno-vzdelávacieho procesu. Za dodržiavanie

všetkých predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia zodpovedá riaditeľ školy a bezpečnostný a požiarny technik. Na začiatku každého školského roku, pred lyžiarskym výcvikom, pred školou v prírode, pred exkurziami a školskými výletmi sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetci zamestnanci školy pravidelne absolvujú školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj o požiarnych predpisoch. Revízie elektrických zariadení, tlakových a plynových zariadení vykonávajú odborne spôsobilé osoby na základe vypracovaného harmonogramu. Nedostatky menšieho rozsahu zistené revíziami sa odstraňujú ihneď, pri odstraňovaní nedostatkov väčšieho rozsahu, najmä pri ich finančnom zabezpečení, škola spolupracuje so zriaďovateľom.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

3 3.1

číslo: ŠkVP/2015

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

strana 11 z 23

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Pedagogický princíp školy Chceme byť školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodní a rovnoprávni ľudia,

disponujúci kvalitným vzdelaním, mravným cítením, kultúrnym a spoločenským rozhľadom, akceptujúci potreby spoločností, ale chrániaci práva jednotlivca, vyznačujúci sa zdravou sebadôverou, národnou hrdosťou a európskym povedomím.

3.2

Zameranie školy a stupeň vzdelania Škola chce žiakom umožniť širokospektrálne, dostatočne hlboké vzdelanie vo všetkých

oblastiach gymnaziálneho vzdelávania. Vychádzajúc z dnešnej reality, predikujúc potreby spoločnosti však chce, pri zachovaní kvality vzdelávania v ostatných aspektoch, profilovať svojich študentov smerom k prírodovedným disciplínam a matematike. Chce tak umožniť

úspešné vysokoškolské

štúdium v prírodovedeckých, technických, medicínskych a ekonomických smeroch, či v prípade štúdia humanitných predmetov, vybaviť absolventov efektívnym poznávacím aparátom, založeným na logickom myslení, identifikácii súvislostí a konvergentnej práci s informáciami. Škola

poskytuje

podľa

Medzinárodnej

štandardnej

klasifikácie

vzdelávania

ISCED

(International Standard Classification of Education) vzdelanie v dvoch stupňoch: Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie (nižšie ročníky osemročného gymnázia), Stupeň vzdelania ISCED 3 – vyššie sekundárne vzdelanie (štvorročné gymnázium a vyššie ročníky osemročného gymnázia). Nižšie sekundárne vzdelávanie nadväzuje na primárne vzdelávanie (vzdelávanie na primárnej úrovni - 1. stupeň základnej školy). Absolvovaním programu tohto stupňa vzdelávania splní žiak podmienku

na

pokračovanie

vo

vzdelávaní

na

vyššom

sekundárnom

stupni

(

na

všeobecnovzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). Vyššie sekundárne vzdelanie - úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním programu posledného ročníka štvorročného alebo osemročného programu vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou. Absolventi tohto typu vzdelávania môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni (vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného vzdelávania.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

3.3

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 12 z 23

Profil absolventa Absolvent Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad má byť racionálnym, sebavedomým,

vyrovnaným a šťastným človekom, pripraveným pre bezproblémové štúdium na vysokých školách doma i v zahraničí, vyznačujúci sa mravnými i občianskymi kvalitami vytvárajúcimi predpoklady pre hodnotný a úspešný život. Charakteristika absolventa Absolvent nášho gymnázia je vedomosťami, spôsobilosťami a zručnosťami získanými vo všeobecnovzdelávacích predmetoch pripravený na štúdium na vysokých školách a na prácu v tých oblastiach spoločenskej praxe, na ktoré sa štúdiom týchto predmetov pripravil. Počas štúdia si osvojil vedomosti o zákonoch spoločenských a prírodných vied, rozumie im a vie ich použiť a aplikovať v teórii a praxi, chápe súvislosti medzi prírodnými javmi a spoločenskými javmi. Absolvent školy je schopný samostatne a systematicky sa vzdelávať, prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a rýchlo a spoľahlivo si osvojovať nové poznatky, vyhľadávať ich, triediť a spracovávať nové informácie, kriticky ich hodnotiť a používať v nových situáciách. Dokáže pomocou logického uvažovania tvorivo riešiť problémy z rôznych oblastí života. Orientuje sa v globálnych problémoch súčasného sveta, chápe komplexnosť vzťahu medzi prírodou a ľudskou činnosťou, zdravím a životným prostredím. Nemá problém komunikovať v dvoch cudzích jazykoch na všeobecnej i odbornej úrovni, má osvojený zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je i kultúra a šport. Kompetencie absolventa Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté viaceré kľúčové kompetencie (spôsobilosti). Kompetencie k celoživotnému učeniu sa: 

uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov, informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

číslo: ŠkVP/2015

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

strana 13 z 23

Sociálne komunikačné kompetencie: 

dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.

Kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky: 

používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov.

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života,nadobudol

schopnosť

prostredníctvom

internetu

a informačno-komunikačných

technológií. Kompetencie riešiť problémy: 

uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovania úrovne ich rizika,dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

číslo: ŠkVP/2015

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

strana 14 z 23

Kompetencie občianske: 

uvedomuje

si

základné

humanistické

hodnoty,

zmysel

národného

kultúrneho

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia.

Kompetencie sociálne a personálne: 

reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny vo vzájomných vzťahoch.

Kompetencie pracovné: 

dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení,dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.

Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote.

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,

Gymnázium Kukučínova 4239/1 PopradŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 15 z 23

dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

Kompetencie pre plánovanie a realizáciu zdravého životného štýlu: 

rozoznáva a akceptuje zásady zdravej výživy bez škodlivých návykov a stravovacích extrémov,je

oboznámený

s so

škodlivými

účinkami

alkoholu, nikotínu, psychotropných

a stimulačných látok a má k ich požívaniu vybudovaný negatívny postoj, 

chápe význam pohybovej aktivity a športu ako nenahraditeľného prostriedku pre uchovanie zdravia, fyzickej zdatnosti a psychickej vyrovnanosti,vie

manipulovať

so

zaťažovaním

organizmu

a odpočinkom,

pozná

základné

psychohygienické postupy pre uchovanie pohody, zdravia a duševnej i fyzickej výkonnosti. 3.4

Pedagogické stratégie Výchovné a vzdelávacie stratégie predstavujú spoločné postupy, metódy a formy práce a

aktivity, ktoré vedú k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov. Sú formulované ku každej kľúčovej kompetencii, prípadne spoločne pre viac kľúčových kompetencií. Tým sa zabezpečuje utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií u všetkých žiakov a všetkými učiteľmi. Výchovné a vzdelávacie stratégie vymedzené na úrovni školy sa stanú východiskom pre výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré sú vymedzené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 3.5

Metódy vyučovania Pri voľbe vyučovacích metód prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, materiálne

vybavenie, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Používame aktivizujúce, diagnostické, motivačné, expozičné a fixačné metódy. Len málo z uvedených metód, ktoré využívame pri výučbe, je úzko špecifických, využiteľných len na konkrétnych hodinách (napr. TSV, HUV, GEG). Väčšina týchto metód sa dá využiť vo všetkých prírodovedných či humanitných, ale aj v spoločensko-vedných predmetoch.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

Aktivizujúce metódy -

číslo: ŠkVP/2015

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

strana 16 z 23

diskusia, kooperatívne vyučovanie, problémová metóda, projektová

metóda, inscenačná metóda, situačná metóda, dramatizácia, hudobno-pohybové činnosti, hudobnodramatické

činnosti, rytmické, intonačné a artikulačné cvičenia, pohybová rytmizácia, pohybová

dramatizácia a pohybová improvizácia, rozcvička, telovýchovné hry. Praktické aktivity a aktivizácia žiakov sú nesmierne dôležité pre úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacích cieľov. Diagnostické metódy - kognitívna, skúsenostná metóda, diferencované vyučovanie, práca s mapou a glóbusom, ústne individuálne skúšanie, frontálne skúšanie, samostatná písomná práca, rôzne vedomostné, telovýchovné a umelecké súťaže. Tieto metódy slúžia na preverovanie získaných vedomostí. Motivačné metódy – motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia, didaktická hra, metóda hrania rol, hmatovo – akustický pohyb, ilustratívna metóda, deklamácia, zážitkové vyučovanie, drobné pohybové hry a súťaže. Tieto metódy sa využívajú na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť. Expozičné metódy – výklad, prednáška, rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná,

zážitková

metóda,

pozorovanie,

problémový

výklad,

manipulácia

s predmetmi, inštruktáž, samostatná práca, práca s textom, brainstorming, skupinové a projektové vyučovanie, výkladovo-ilustratívna metóda, výkladovo-problémová metóda, informačno-receptívna metóda, práca s odbornou literatúrou, diferencované vyučovanie, špecifické metódy, intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, percepčné činnosti, riadené objavovanie hudby, rôzne športové a telovýchovné aktivity. Tieto metódy sú veľmi dôležité pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Fixačné metódy – výskumno-projektová metóda, metóda opakovania a precvičovania učiva, ústne a písomné opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, heuristická metóda, domáca úloha, hudobné a pohybové aktivity. Tieto metódy slúžia na fixáciu učiva. Zvýšený dôraz kladieme na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 3.6

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 17 z 23

Žiaci so ŠVVP sú integrálnou súčasťou mladej populácie a tiež majú právo podľa svojich záujmov a schopností dosiahnuť stredoškolské vzdelanie na rôznych typoch stredných škôl. Naša škola je otvorená pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a bude vytvárať priestor pre rozvíjanie osobnosti každého žiaka. V spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom a výchovným poradcom sa venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdelávajú v bežných triedach súlade s platnou legislatívou a v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Základným predpokladom vzdelávania žiaka so zdravotným postihnutím na našej škole je dôkladné poznanie (identifikácia) jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb na základe komplexnej diagnostiky a zodpovedajúce vytvorenie vzdelávacích podmienok. Naša škola poskytuje vzdelávanie žiakom formou individuálnej integrácie, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried a skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z diagnostiky a doporučení CPPP a vzdelávacieho obsahu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám. Každému žiakovi so zdravotným postihnutím je v procese vyučovania poskytnutý špeciálny prístup, a to v individuálnej miere zodpovedajúcej druhu a stupňu postihnutia, úrovni schopností a rozvoja osobnosti. Dlhoročne škola úzko spolupracuje so školskou psychologičkou - pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade, ktorá poskytuje služby vo viacerých oblastiach (školská psychológia, prevencia závislostí, prevencia v osobnostnom vývine, psychoterapia, výchovná a psychologická prevencia, poradenstvo v profesijnom a sociálnom vývine, psychologické a špeciálno-psychologické poradenstvo a pod.). Kompenzačné pomôcky môže škola zabezpečiť podľa potrieb žiaka (poskytnutie vytlačených poznámok namiesto diktovania, odovzdávanie slohových prác spracovaných na počítači a pod). Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia Títo žiaci poberajú na škole v zmysle platných predpisov sociálne štipendiá a majú vytvorené všetky podmienky na štúdium. Škola spolupracuje s pracovníkmi z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj s rodičmi študentov. Žiaci s nadaním Škola vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov s nadaním. Títo žiaci môžu rozvíjať intelekt v rámci prírodných a spoločenských vied ako aj jazykov, môžu rozvíjať umelecké nadanie a prezentovať ho v rámci stredoškolskej záujmovej činnosti a športový talent na športových súťažiach.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 18 z 23

Na škole študujú aktívni hokejoví hráči, lyžiari. Škola má kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa individuálnou formou venujú týmto žiakom, využívajúc priestory odborných učební (jazykovej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, učebne informatiky, biologicko-chemické laboratórium). Škola sa snaží podporovať žiakov nadaných v oblasti:

3.7umeleckej – krúžková činnosť, zapájanie žiakov do umeleckých súťažíšportovej – možnosť využívať telocvičňu, posilňovňuintelektovej – predmetové olympiády, súťaže, medzinárodné projekty, SOČ Začlenenie prierezových tém Prierezové témy - multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj,

ochrana života a zdravia, environmentálna výchova,

tvorba projektu a prezentačné zručnosti a

dopravná výchova, sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Environmentálna výchova sa okrem toho realizuje aj podľa špecifického plánu, za ktorý je zodpovedný jej koordinátor. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti je nosným článkom učebných osnov všetkých predmetov. Rozvíja u žiakov také kompetencie, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať samých seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu skupiny.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

4

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 19 z 23

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

4.1

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodického pokynu č. 21/2011 na

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Škola má vypracovaný Klasifikačný poriadok, ktorý sa každoročne aktualizuje. Cieľom

hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Škola má v súlade s platnými predpismi vypracovaný vnútornú smernicu Zásady hodnotenia a klasifikácie, ktorý sa pravidelne aktualizuje a prerokúva v pedagogickej rade pred začiatkom každého školského roka. 4.2

Hodnotenie pedagogických zamestnancov Hodnotenie zamestnancov školy upravujú interné dokumenty školy.

4.3

Hodnotenie školy Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  ciele, ktoré sú stanovené v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,  posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú stanovené v Štátnom vzdelávacom programe,  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. Monitorujeme:  podmienky na vzdelanie,  spokojnosť s vedením a učiteľmi,  prostredie – klímu školy,  priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania,  výchovno-vzdelávacie výsledky,  úroveň výsledkov práce školy,  úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 20 z 23

Na zisťovanie úrovne stavu školy používame nasledovné nástroje:  záujem žiakov a rodičov o školu (žiaci hlásiaci sa na našu školu),  analýzu úspešnosti žiakov v predmetových olympiádach a vedomostných súťažiach,  analýzu úspešnosti žiakov v rámci celoplošného monitorovania (externá časť maturitnej skúšky),  analýzu úspešnosti našich absolventov (prijatie na vysoké školy),  dotazníky spokojnosti pre žiakov a rodičov,  SWOT analýzu.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

5

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 21 z 23

POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov prebieha podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý

na začiatku školského roka schvaľuje riaditeľ školy.

6

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN Od 1. septembra 2015 vstupuje do platnosti nový Štátny vzdelávací program pre gymnáziá

s inovovanými rámcovými učebnými plánmi. Školský učebný plán sa každoročne prerokuje na pedagogickej rade na začiatku školského roka a je súčasťou Prílohy 1 tohto dokumentu.

7

UČEBNÉ OSNOVY Učebné osnovy sa každoročne aktualizujú a archivujú v elektronickej podobe.

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

8

číslo: ŠkVP/2015

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

strana 22 z 23

PLATNOSŤ A EVIDENCIA ZMIEN

8.1 PLATNOSŤ

Školský rok

Dĺžka štúdia / číslo študijného odboru 8RŠ

7902 J 00 7902 J 00

2015/2016

Triedy

Dátum

Podpis RŠ

PR I.B, I.C, I.D, I.S

2.9.2015

4RŠ

8RŠ

7902 J 00

4RŠ

7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00 7902 J 77

2016/2017

8RŠ

2017/2018 4RŠ

7902 J 00 7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00

PR, SK KN I.B, I.C I.GS II.B, II.C, II.D, II.S

2.9.2016

PR, SK, TE KN, SX I.B, I.C I.GS II.B, II.C II.GS III.B, III.C, III.D, III.S

7902 J 00 8RŠ

2018/2019 4RŠ

Vysvetlivky:

7902 J 00 7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00 7902 J 77 7902 J 00

PR, SK, TE, KR KN, SX, SP I.B, I.C I.GS II.B, II.C II.GS III.B, III.C III.GS IV.B, IV.C, IV.D, IV.S

8RŠ – 8-ročný vzdelávací program, 4RŠ – 4-ročný vzdelávací program

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad

8.2

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

číslo: ŠkVP/2015 strana 23 z 23

EVIDENCIA ZMIEN

P. č.

ŠkVP - šk. rok

Zmena

Platnosť

1

2015/2016

Príloha 1 – učebný plán

2.9.2015

2

2016/2017

Príloha 1 - učebný plán

2.9.2016

3

2017/2018

4

2018/2019

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.