ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


1 Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM (podľa inovovan&e...
Author:  Arnošt Sedláček

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


Narodnostni program Nemzetiségi program
1 Narodnostni program Nemzetiségi program Šolsko leto 2018/19 Iskolaév 12 BEVEZETŐ GONDOLATOK A nemeziségű programok elsőd...

Pedagógiai Program Nevelési Program
1 MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Pedagógiai Program Nevelési Program OM azonosí...

PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM
1 PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM VCA2 COMPANY PROFILE / PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI About ZEZ SILKO More than 80 years of experie...

PROGRAM
1 INFORMACE / PROGRAM2 Termín konání: Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - spo...

PROGRAM
1 26ste HERMAN VANSPRINGELS DIAMOND TOPCOMPETITIE - NIEUWELINGEN - 14 APRIL 2013 ORGANISATIE WIELERCOMITE VORSELAAR vzw - NIEUWSTRAAT 18 IN 2290 VORSE...

PROGRAM
1 PROGRAM2 24.6. sobota 10:00 h - - jazdecký areál KOSENIE POD TATRAMI 1. ročník celoslovenskej súťaže v kosení ruč...

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM
1 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM TECHNORATION, APLIKASI ROBAS (ROBOT BARANG BEKAS) DENGAN MEMANFAATKAN SAMPAH LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM RA...

PENDIDIKAN. Program. Oleh: NIM PROGRAM
1 PENGELOLAAN SARANAA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 9 SURAKARTAA NASKAH PUBLIKASI Diajukan kepada Program Studi Magister Administrasi Pendidi...

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM
1 . PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM PENCAK SILATGARUDA SAKTI KENALKAN ICON WONOGIRI PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIUSULKAN OLEH: HERLI...

PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM
1 PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM ECO TO!! (English Conversation for Tourism) Pelatihan Berbahasa Inggris bagi Pedagang Kuliner Galabo dan...Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM (podľa inovovaného ŠVP) ISCED 1

ISCED 2

1 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

Povinnosťou dobrého učiteľa je, aby nepremeškal nijakú príležitosť naučiť žiakov niečo užitočné. Učitelia nech sa teda snažia pri každej príležitosti učiť všetko dobré, či už všetkých žiakov v triede, alebo jednotlivcov v škole alebo mimo školy. Ján Amos Komenský Názov ŠkVP

Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať

Stupeň vzdelania

ISCED 1

ISCED 2

Dĺžka štúdia

4-ročná

5-ročná

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Typ školy

plnoorganizovaná základná škola

Predkladateľ Názov školy

Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

Adresa

065 45, Plavnica 244

IČO

37872915

Riaditeľ školy

Mgr. Miriam Vyparinová

Zástupca riaditeľa pre ZŠ

Ing. Miroslav Pavlik

Zástupca riaditeľa pre MŠ

Oľga Semenďaková

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP

Mgr. Miriam Vyparinová

Telefón

052/4283922

e-mail

[email protected]

web

http://zsplavnica.edupage.org/

Zriaďovateľ Názov

Obec Plavnica

Adresa

065 45, Plavnica 121

IČO

00330124

Telefón

052 42 83 881

e-mail

[email protected]

web

http://www.obecplavnica.sk/

Platnosť dokumentu Do 31.8. 2017 2 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

Školský vzdelávací program bol prerokovaný v Pedagogickej rade a Rade školy Pedagogická rada

Rada školy

Školský rok

Dátum prerokovania

2015/2016

31.8. 2015

2016/2017

2.9. 2016

Dátum prerokovania

Mgr. Miriam Vyparinová

Mgr. Gabriela Kyšeľová

riaditeľka školy

predsedníčka Rady školy

Zásady pre vypracovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 1. ŠkVP si vypracováva škola na základe všeobecne platného a všeobecne záväzného Štátneho vzdelávacieho programu. V ňom sa odráža poslanie, funkcie a zameranie svojej školy, ako aj stratégiu, ktorú určuje vedenie školy spolu s regiónom a obcou. Zohľadňuje potreby a možnosti žiakov, pedagogického zboru. 2. ŠkVP je výpoveďou školy o predstave kvality poskytovaného vzdelávania. 3. ŠkVP tvorí spolu celý pedagogický zbor. 4. Pre tvorbu ŠkVP využíva škola rámcový učebný plán, ktorý je rozdelený po ročníkoch a voliteľné hodiny. 5. V ŠkVP je špecifikované uplatnenie prierezových tém. 6. Žiaci v 1.,2. a 5.,6. ročníku sa budú vzdelávať podľa inovovaného ŠVP. Platné vzdelávacie štandardy pre príslušné vyučovacie predmety slúžia ako učebné osnovy povinných vyučovacích predmetov, ktorých časovú dotáciu v učebnom pláne škola navýšila bez rozšírenia obsahu. 7. Pri tvorbe ŠkVP škola vychádza zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov v ŠVP, pričom využíva nasledujúce možnosti podľa svojich konkrétnych potrieb: Platné vzdelávacie štandardy pre príslušné vyučovacie predmety slúžia ako učebné osnovy povinných vyučovacích predmetov, ktorých časovú dotáciu v učebnom pláne ponecháme alebo navýšime bez rozšírenia obsahu.

3 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

8. Učebné osnovy sa musia vypracovať k novovytvoreným predmetom v učebnom pláne. 9. V učebnom pláne sú predmety rozdelené do jednotlivých ročníkov na základe rámcového učebného plánu. 10. Disponibilné hodiny - zvýšenie hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu RUP – posilnili sme časovú dotáciu existujúcich predmetov, pričom sa mení kvalita vybraných výkonov vzdelávacieho štandardu týchto predmetov. V UO sme doplnili len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. V 1. ročníku sme využili disponibilnú hodinu na zaradenie nového vyučovacieho predmetu (AJ), ktorý bude podporovať profiláciu školy. Predmet má vytvorené UO. 11. http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/zs/1_s tupen/svp_pv__2015.pdf 12. http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/zs/2_s tupen/svp_nsv_6_2_2015.pdf 13. Učebné osnovy pre 1.st.: http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVPpre-1-stupen-ZS.alej Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 14. Učebné osnovy pre 2.st.: http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVPpre-2-stupen-ZS.alej Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

22.6. 2016

Kapitola IV. - Úprava UP v 5. roč. – 1 hod. Vv a 3 hod. TSV Úprava UP v 9. roč. – 2 hod. Fyz a 5 hod. Mat

31.8. 2016

Doplnenie údajov v kapitole I., II. a V.

4 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

I. Všeobecná charakteristika školy 1. Veľkosť školy Základná škola s materskou školou v Plavnici je plnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1. – 9., ktorú navštevuje priemerne 250 žiakov. Súčasťou školy je školský klub detí. Škola je umiestnená v peknom prostredí v strede obce, v blízkosti hlavnej cesty.

2. Charakteristika žiakov Základnú školu navštevujú žiaci z Plavnice a spádových obcí – zo Šambrona, Hromoša, Údola, Hajtovky, Malého Lipníka, Legnavy, Sulína, Stariny, Matysovej. Väčšina našich žiakov dosahuje priemerné vyučovacie výsledky, počet žiakov so samými jednotkami za obdobie posledných rokov klesá, najmä na druhom stupni ZŠ. V škole nemáme výraznejšie výchovné problémy súvisiace so šikanovaním, záškoláctvo sa nevyskytuje. V škole máme skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide najmä o žiakov s vývinovými poruchami učenia. Prioritou v rámci vyučovania cudzích jazykov je u nás anglický jazyk, ktorý sa dlhodobo vyučuje už od 1. ročníka. Druhým cudzím jazykom je nemecký a ruský jazyk, ktorý sa vyučuje od 7. ročníka.

3. Personálne zabezpečenie Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje stabilný kvalifikovaný a skúsený kolektív. Učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetci pedagogickí pracovníci majú vysokoškolské vzdelanie, pedagogickú a odbornú spôsobilosť. V škole pracuje výchovný poradca a vychovávateľka ŠKD. Jedna učiteľka pracuje na skrátený úväzok. Vyučovanie náboženskej výchovy zabezpečuje farárka, kňaz a rehoľná sestra s neúplným úväzkom (rímskokatolícke, gréckokatolícke a evanjelické náboženstvo). Školský psychológ ani špeciálny pedagóg v škole nie je. Úlohy koordinátora prevencie, tvorbu webovej stránky školy, tvorbu školského 5 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

časopisu, kroniku, starostlivosť o kabinety zabezpečujú učitelia popri ostatných základných povinnostiach. Škola spolupracuje s CPPPaP v Starej Ľubovni. Zamestnanci sú zaradení v nasledovných kariérnych pozíciách: 3.1 Kariérové stupne

Začínajúci uč.

Samostatný učiteľ

Učiteľ s 1. atestáciou

Uč. s 2. atestáciou

Mgr. Jakub Štupák

Ing. Miroslav Pavlik

Mgr. M. Vyparinová

Mgr. Miroslav Matulík

Mgr. Zuzana Šenšelová

Mgr. V. Fröhlich

Mgr. Gabriela Dinisová

Mgr. Mária Kopčáková

Mgr. E. Vyparinová

Mgr. František Solecký

PaedDr. Jozef Olejár

Mgr. M. Urdová

Mgr. Jana Imrichová

PaedDr. Helena Frӧhlichová

Viera Štupáková – vychov.

Mgr. K. Zavodjančíková

Mgr. Andrea Sikorjaková Mgr. Zbigniewa Kepka Mgr. Miroslava Karaffová Mgr. Mária Galajdová 3.2 Kariérové pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista

Počet

Triedni učitelia

13

Výchovný poradca

1

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

0

Koordinátor prevencie

1

Koordinátor informatizácie

1

Vychovávateľ

2

Vedúci pedagogický zamestnanec Riaditeľ školy

1

Zástupca riaditeľa školy

1

6 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

4. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy Školu tvoria tri budovy – budova základnej školy, budova telocvične a budova materskej školy s jedálňou, vzdialená od budovy ZŠ cca 300m. Okolie tvorí rozsiahly školský areál s multifunkčným ihriskom s umelým povrchom, betónové ihrisko, ktoré slúži v zime ako klzisko, detské ihrisko a vo fáze dokončenia je futbalové ihrisko. Budova ZŠ – V areáli ZŠ sa nachádza telocvičňa prepojená s budovou školy spojovacou chodbou. V hlavnej budove sa nachádza celkom 18 učební. V 13 učebniach sú umiestnené žiacke triedy. V dvoch zo štyroch odborných učební prebieha výučba informatiky. V jednej triede je Čitáreň (zároveň aj učiteľská a žiacka knižnica), ktorá slúži doobeda na vyučovanie hodín slovenského jazyka a literatúry. V budove telocvične sa nachádzajú šatne, sprchy, WC, 2 kabinety, miestnosti pre upratovačky a pre kuriča, tanečná sála a dielne. Ako samostatné miestnosti sa v budove školy nachádzajú 3 kabinety, zborovňa, riaditeľňa, miestnosť pre ekonómku, kotolňa, WC a šatne. Škola je vybavená IKT technikou - 7 interaktívnych tabúľ, 3 dataprojektory, 17 tabletov a notebooky pre učiteľov z projektov vzdelávania učiteľov. Školský klub detí v popoludňajších hodinách využíva priestor 2 učební a herňu. Priestory našej školy - 2 učebne a klubovňu využíva pre výučbu našich žiakov aj elokované pracovisko ZUŠ zo Starej Ľubovne – odbor hudobný, tanečný a elokované pracovisko súkromnej ZUŠ zo Starej Ľubovne – odbor výtvarný. Veľmi naliehavá je potreba rekonštrukcie strechy telocvične a palubovky. 4.1 Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy

 Zútulnenie priestorov tried a chodieb  Čitáreň  Potreba rekonštrukcie telocvične (strecha a palubovka). Sociálne zariadenie v telocvični a všetky okná boli vymenené v šk.r. 2015/2016  Využiť získavanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty  Pravidelná údržba okolia školy  Estetizácia prostredia interiéru a exteriéru školy

7 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

5. Projekty Vydávame školský časopis OČKO, verejnú zbierku Liga proti rakovine - Deň narcisov, vianočnú besiedku, pravidelne aktualizujeme školskú webovú stránku. Zapájame sa do československého projektu Záložka do knihy spojuje a do celosvetového projektu Noc s Andersenom. Organizujeme vlastné športové súťaže, turnaje,

zber papiera, literárne

a recitačné súťaže. Naši žiaci sú úspešní aj v celoslovenských kolách. Píšeme si listy s kanadskými žiakmi. Zapojili sme sa do projektov:  Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.  Aktivizujúce metódy vo výchove.  Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva.  Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.  Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (ako nepilotná škola).  Zvýšenie kvalifikácie učiteľov Tv.  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

6. Spolupráca s rodičmi a s inými subjektmi Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú ochotní škole pomôcť vo všetkých smeroch. Rodičia si vytvorili občianske združenie, ktoré významne finančne podporuje akcie žiakov – autobusovú dopravu, školské výlety, dopĺňanie knižničného fondu do žiackej knižnice, súťaže, balíčky a pod. Rodičia deviatakov majú možnosť navštíviť spolu so svojimi deťmi stredné školy počas Dní otvorených dverí. Plánujeme organizovať Deň otvorených dverí pre rodičov a starých rodičov. Rodičia majú možnosť kontaktu s vedením a učiteľmi v rámci konzultačných hodín, prostredníctvom mailového a telefonického kontaktu. Taktiež sa zúčastňujú kultúrno-spoločenských podujatí školy. Výborná je spolupráca s OU v Plavnici a priľahlých obcí. Veľmi dobrá je taktiež spolupráca s Agrokarpaty Plavnica, Gazdovskou mliekarňou Údol, Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni, MPC v Prešove, Políciou Stará Ľubovňa a Hasičským zborom Stará Ľubovňa pri organizovaní súťaží hasičského a dopravného charakteru a pri ukážkach ich práce a činností. 8 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

7. Rada školy Radu školy tvorí 11 členov. Jej zloženie: Mgr. Gabriela Kyšeľová Alena Kontrová Marcela Diňová Ľubomír Raslavský Mgr. Mária Kopčáková Darina Štupáková Emília Čajková MUDr. Jaroslav Fedorko Ing. Ján Knapik Mgr. Marek Ševčík Mgr. Pavol Chmeliar

zvolený zástupca rodičov - predseda zvolený zástupca rodičov zvolený zástupca rodičov zvolený zástupca rodičov MŠ zvolený za pedag. zamestnancov ZŠ zvolený za pedag. zamestnancov MŠ zvolený za ostatných zamestnancov ZŠ delegovaný zástupca zriaďovateľa delegovaný zástupca zriaďovateľa delegovaný zástupca zriaďovateľa delegovaný zástupca zriaďovateľa

8. Školský parlament Tvoria žiaci 2. – 9. ročníka, ktorí boli delegovaní svojim triednym kolektívom. Stretnutia školského parlamentu zvoláva predseda školského parlamentu raz za štvrťrok alebo ho iniciujú žiaci podľa potreby.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Všetci zamestnanci školy sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a poskytovaní prvej pomoci. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia. Žiaci sú minimálne jedenkrát ročne oboznámení s požiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi na účelovom cvičení a didaktických hrách, zároveň je prevedený nácvik požiarneho poplachu.

9 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 1. Pedagogický princíp školy Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, ale i prehru, z ktorej sa môže poučiť. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Chceme, aby žiaci boli hrdí na to, že sú žiakmi našej školy.

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania Škola ma všeobecný charakter vyučovania. Tento školský rok sa chceme zamerať na kvalitnú výučbu cudzích jazykov. Anglický jazyk budeme vyučovať od 1. ročníka. Na 2. stupni posilníme vyučovanie prvého aj druhého cudzieho jazyka o jednu vyučovaciu hodinu. Pri výučbe AJ využijeme metódu CLIL. Na podporu vyučovania anglického jazyka vo 4. ročníku organizujeme výmenu listov s kanadskými žiakmi, pripravujeme besedy s anglicky hovoriacimi

mladými

ľuďmi,

spoluprácu

s európskymi

školami

cez

e-Twinning

a organizujeme Európsky týždeň jazykov. Na prvom stupni sa vyučuje podľa učebných osnov ISCED 1 a na druhom stupni podľa UO ISCED 2. Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sa výchovné predmety klasifikujú známkou priebežne počas školského roka a na vysvedčení. Stupeň vzdelania – po skončení 4. ročníka ISCED 1 – primárne vzdelanie – po skončení 9. ročníka ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie.

10 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre primárne vzdelanie žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení vo 4. ročníku sa do doložky vysvedčenia uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa nižšie stredné vzdelanie poskytované školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ Vzdelávanie žiakov so ŠVVP sa uskutočňuje v jednotlivých ročníkoch formou individuálneho vzdelávania a individuálneho prístupu v jednotlivých predmetoch podľa pokynov CPPPaP.

3. Ciele výchovy a vzdelávania 3.1 Zdravý životný štýl  dodržiavanie zásad správneho životného režimu – práca a odpočinok, vhodné využitie voľného času  niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať  zabezpečenie záujmovej činnosti, odpočinku a rekreácie žiakov  pobyt a pohyb na zdravom vzduchu, správne držanie tela, význam pohybových aktivít pre zdravie  precvičovanie zručností pri prvej pomoci , čo robiť pri úraze, prevencia chorôb  dopravná výchova - bezpečnosť cestnej premávky  preventívny protidrogový program  aplikácia metód. pokynu k prevencii sociálne patologických javov  plavecké a lyžiarske kurzy  výlety do prírody, Škola v prírode  celoškolské telovýchovné súťaže  výchova k manželstvu a k rodičovstvu  pomoc ľuďom v mimoriadnych životných situáciách

11 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

3.2 Prehĺbenie jazykových a komunikačných zručností  vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si  vyučovanie cudzích jazykov – Aj, Nj – povinné vyučovanie AJ od prvého ročníka, záujmové útvary – konverzácia v Aj (native speaker), Nj  jazykový projektový týždeň, metóda CLIL na 1. stupni, výmena listov. 3.3 Výchova kultúrneho diváka, čitateľa  podpora školskej multimediálnej knižnice – nákup detskej literatúry, vybavenie Čitárne, akcie pre žiakov,  spoločné čítanie kníh a detských časopisov – Slniečko, Ohník, Vrabček. Adamko,  pravidelné výstavy k významným výročiam – marec - Mesiac knihy - výstavka kníh, ilustrácií a ilustrátorov detských kníh, Deň školských knižníc,  literárne a čitateľské súťaže návšteva divadelných predstavení  čítanie a literárna výchova v Čitárni. 3.4 Výchova užívateľa informačných a komunikačných technológii  prístup k počítačom v poobedňajších hodinách, ŠKD  vyučovanie informatickej výchovy od druhého ročníka v delených skupinách  využívanie 2 PC učební  rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom IKT  vzdelávanie učiteľov 3.5 Estetická výchova  návšteva a tvorba výstav, divadelných predstavení  výchovné koncerty  udržiavanie tradícií (aktivity na Vianoce, Veľkú noc, fašiangy)  nácvik kultúrneho programu na vystúpenia pre rodičovskú verejnosť  karneval  výzdoba školy výtvarnými prácami žiakov, úprava okolia  príprava žiakov a účasť na súťažiach – hudobných, výtvarných, recitačných, literárnych  estetická úprava písomných prác, úprava zovňajšku, hygiena, čistota, kultúra stolovania

12 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

3.6 Environmentálna výchova (prierezová téma)  výchova k ochrane životného prostredia, zber - papiera, plastov, šetrenie vodou, elektrinou, starostlivosť o okrasné rastliny v triedach, na chodbách a v exteriéri školy  Deň Zeme – aktivity  Deň vody – aktivity 3.7 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (prierezová téma)  vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov 3.8 Globálne vzdelávanie

4. Profil absolventa Absolvent primárneho

vzdelávania má

osvojené základy

čitateľskej,

pisateľskej,

matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania. Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa  vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku  rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať;  využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách;  vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií  získa základy uplatňovania, kritického myslenia pri práci s informáciami;  dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v starostlivosti o seba a druhých  rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať; 13 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo svojom živote;  dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob života  uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. Nižšie stredné vzdelanie - Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít. Absolvent

nižšieho

stredného

vzdelávania

disponuje

nasledujúcimi

základnými

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:  pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov  vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou  využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka  používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia  používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život  vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s uplatnením zásad kritického myslenia  dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote  uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine  posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce profesijné záujmy  chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého životného štýlu v každodennom živote  uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej spoločnosti  prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti 14 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných  má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania.

5. Pedagogické stratégie a ciele školy V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Napriek tomu, že sme sa s tvrdými drogami nestretli, budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá, aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakoch a ich cieľavedomé zvládnutie učiva. Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich pre zvýšenie vnútornej motivácie. SLABÉ STRÁNKY -

Nedostatok finančných prostriedkov na realizovanie všetkých inovatívnych myšlienok a nápadov do vyučovania.

-

Existujúce učebné pomôcky boli zakúpené z vlastných zdrojov školy, prostriedkov rodičov a sponzorov a ich počet nepostačuje.

-

Učitelia majú viac nápadov ako by sa dali pomôcky a technika využiť, keby ich bolo dostatok.

-

Neúplná odbornosť vyučovania na 2. stupni.

-

Čiastočne funkčný technický stav špeciálnej učebne a nedokončená jazyková učebňa. 15

ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

-

Chýbajúci didaktický materiál.

-

Nedisciplinovanosť niektorých žiakov.

-

Vzťah žiakov k majetku školy (priestory, nábytok, učebné pomôcky).

-

Nezáujem sponzorov pomôcť škole.

-

Slabé finančné a morálne ohodnotenie práce učiteľa a vychovávateľa.

-

Pre žiakov – strach z nezvládnutia dvoch cudzích jazykov

SILNÉ STRÁNKY -

Práca žiakov s počítačmi.

-

Úspechy šachistov v rámci kraja aj Slovenska, úspechy žiakov v okresných a celoslovenských literárnych súťažiach.

-

Veková rôznorodosť pedagogického zboru.

-

Ochota pedagogického zboru vzdelávať sa.

-

Dobrá počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov.

-

Tímová spolupráca v rámci MZ a PK.

-

Vysoká percentuálna odbornosť vyučovania ISCED 1 a ŠKD.

-

Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a vymenené okná na telocvični, zrekonštruované WC v telocvični.

-

Zrekonštruovaná škola.

-

Úspešnosť prijatia na stredné školy.

-

Vidiecka škola rodinného typu.

-

Výtvarný, tanečný a hudobný odbor ZUŠ v priestoroch školy.

-

Každoročná organizácia plaveckého a lyžiarskeho kurzu.

-

Vlastný školský časopis, webová stránka školy.

-

Dobrá spolupráca s Radou školy, rodičovským združením a so zriaďovateľom.

6. Začlenenie prierezových tém Prierezové témy bude škola realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu v oblasti vzdelávania a vhodných učebných predmetov. Dopravnú výchovu realizuje v našej škole Polícia v rôznych projektoch. Ochrana života a zdravia sa bude realizovať formou didaktických hier na 1.stupni a na 2.stupni formou Účelových cvičení.

16 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne študijný rozvoj podporujú. Environmentálna výchova - Jej cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Mediálna výchova - Problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne využívať prostriedky masovej komunikácie sa stal v súčasnosti aktuálnym problémom. Mediálna výchova smeruje k tomu, aby si žiaci osvojili stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a vedeli v nich nájsť hodnotné, pozitívne formujúce posolstvo pre ich osobnostný, profesijný a sociálny rast. Multikultúrna výchova - je zaradená do obsahu vzdelávania z dôvodu globalizácie sveta a migrácie príslušníkov rôznych kultúr. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Dopravná výchova – V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, korčuliari, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Ochrana života a zdravia - sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a didaktických hier zameraných na ochranu človeka a prírody. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Tvorba projektu a prezentačných zručností - rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu, pamätné miesta, kultúru, zvyky a tradície, 17 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

povesti, piesne, prírodné krásy a zaujímavosti vlastnej obce, svojho regiónu i celého Slovenska. Finančná gramotnosť - je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. V 3. a 4. ročníku žiaci absolvujú päťdňový plavecký výcvik, Školu v prírode a v 7. ročníku päťdňový lyžiarsky výcvik.

7. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:  žiak so zdravotným znevýhodnením,  žiak so sociálne znevýhodneného prostredia,  žiak s nadaním. Žiakom so zdravotným znevýhodnením je podľa školského zákona: a) žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím); b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený, c) žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom), žiak s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, d) žiak s poruchou správania, 18 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

V rámci školy ide najmä o spoluprácu triedneho učiteľa s ostatnými vyučujúcimi, výchovného poradcu a vedenia školy. Podmienkou zdokonaľovania práce so žiakmi so ŠVVP je neustále sa vzdelávanie pedagogických pracovníkov v tejto oblasti. Zásadnou podmienkou úspešnej práce s týmito žiakmi je neustála komunikácia s rodičmi žiaka. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach (integrované vzdelávanie). Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: - základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; - požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; - modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; - aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; - špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; - špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; - požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok ; - zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných. Pedagogické zásady práce pri práci so žiakmi so ŠVVP: • rešpektovanie zvláštností a možností žiaka • informovanosť všetkých pedagógov o probléme žiaka s dôrazom na mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone povolania 19 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVPoboznámenie všetkých pedagógov so spôsobmi vzdelávania, hodnotenia žiaka

a možnosťami úľav • oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka • skoré poskytnutie špeciálnej pomoci /koniec 1. začiatok druhého ročníka a priebežne, čím skôr, tým lepšie/ • dodržiavanie jednotlivých vývojových etáp • vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľskej atmosféry • zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok • využívanie špeciálnych metód a foriem práce odporučených odborným pracovníkom pedagogicko - psychologickej poradne • dodržiavanie zásady všestrannosti /dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie/ • dodržiavanie zásady sústavnosti • stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov • podporovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať pochvaly, nedostatky neporovnávať s ostatnými • zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných činností podľa odporúčania CPPPaP. Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných detí a žiakov, ich emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy. Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie špeciálne podmienky, jedná sa o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo musí byť potvrdené odborným vyšetrením. Zaradenie takéhoto žiaka do programu pre nadaných žiakov je možné iba s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Pre integrovaného nadaného žiaka je treba vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací program, prípadne môže postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ak je v triede integrovaná skupina nadaných žiakov s rovnakým druhom nadania. Za 20 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

vypracovanie týchto programov je zodpovedný triedny učiteľ v spolupráci s príslušnými odbornými pedagógmi (podľa predmetov, v ktorých sa nadanie rozvíja). Pri tvorbe individuálnych výchovnovzdelávacích programov spolupracuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Našu školu nenavštevujú žiaci so špeciálnymi potrebami so sociálne znevýhodneného prostredia, ani žiaci s nadaním. Nemáme bezbariérový prístup do priestorov školy, nezamestnávame odborníkov pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, prípadne so žiakmi s nadaním.

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti: 1. Hodnotenie žiakov 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3. Hodnotenie školy

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnoteniu predchádza vždy osvojenie, upevnenie učiva. Žiaci sú vedení aj k sebahodnoteniu. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu č.22/2011. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomosti so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Všetky predmety budú hodnotené známkou priebežne a na vysvedčení podľa rozhodnutia pedagogickej rady. 21 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

Systém hodnotenia a klasifikácie tvorí samostatnú prílohu školského vzdelávacieho programu.

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Budeme sledovať: Plnenie základných povinností zamestnancov  Plnenie povinnosti zamestnancami  Dodržiavanie pracovného poriadku  Dodržiavanie vnútorného poriadku  Vedenie pedagogickej dokumentácie  Plnenie platnej legislatívy – zákony, vyhlášky, smernice, interné pokyny  Dodržiavanie pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok a plnenie interných plánov školy Spôsobilosti a povinnosti pedagogických zamestnancov  Odborný a pedagogický rast a vzdelávanie  Demokratizácia a humanizácia vzťahu k žiakom  Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  Organizácia činnosti v poradných a správnych orgánoch školy  Starostlivosť o zbierky, kabinety, učebne, nástenky Stav, úroveň a výsledky vzdelávacieho procesu  Sledovanie rešpektovania práv dieťaťa  Kontrola organizácie vyučovania a výchovy – psychohygiena  Realizácia učebných osnov, zmien, úprav  Koncipovanie a realizácia tematicko výchovno-vzdelávacích plánov a riadenie procesu  Kontrola

a definovanie

účelnosti

a efektívnosti

využívania

metód,

foriem

a prostriedkov pri vyučovaní a rozvoji osobnosti žiaka  Monitorovanie spolupráce s rodičmi  Kontrola práce s talentovanými žiakmi, integrovanými a handicapovanými žiakmi  Aktivity mimo vyučovania  Kontrola procesu uvádzania začínajúcich učiteľov

22 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

3. Hodnotenie školy Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti a na posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele. Vlastné hodnotenie spracúva škola v zmysle aktuálnej školskej legislatívy, ktorej výstupom

je

každoročná Správa o výchovno-vzdelávacej

činnosti, jej výsledkoch

a podmienkach za uplynulý školský rok. Na hodnotenie školy použijeme dotazníky, ktoré zadáme rodičom, žiakom i učiteľom. Našou snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriame na možnosť kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času. Pravidelne budeme monitorovať : - podmienky na vzdelanie - spokojnosť s vedením školy a učiteľmi - prostredie - klímu školy - priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania - úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - výsledky vzdelávania - riadenie školy - úroveň výsledkov práce školy Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.

IV. Školský učebný plán -

schválený na pedagogickej rade v júni 2016

23 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

UČEBNÝ PLÁN 1. ročník

2016/2017 Vzdelávacia oblasť

ISCED 1

2. ročník

sloven. jazyk a liter.

9

1

10

8

1

9

7

1

8

7

1

8

anglický jazyk

0

1

1

0

1

1

3

0

3

3

0

4

0

4

4

1

5

4

1

5

4

0

0

0

0

0

0

1

0

1

prvouka

1

0

1

2

0

2

0

0

prírodoveda

0

0

0

0

0

0

1

Človek a spoločnosť

vlastiveda

0

0

0

0

0

0

Človek a hodnoty

náboženská výchova

1

0

1

1

0

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

0

0

0

0

hudobná výchova

1

0

1

výtvarná výchova

2

0

telesná výchova

2 20

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca matematika s informáciami informatika Človek a príroda

Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Spolu

ZŠ s MŠ, Plavnica 244

VH

ŠkVP

31

4

35

3

6

2

8

0

4

16

2

18

1

0

1

2

0

2

0

0

0

0

3

0

3

0

1

2

0

2

3

0

3

1

0

1

2

0

2

3

0

3

1

1

0

1

1

0

1

4

0

4

0

0

1

0

1

1

0

1

2

0

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

4

0

4

2

2

0

2

1

0

1

1

0

1

6

0

6

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

8

0

8

2

22

20

3

23

23

2

25

25

1

26

88

8

96

24 ŠkVP

VH

ŠkVP ŠVP

Spolu

VH

VH

ŠkVP ŠVP

4. ročník

ŠVP

Predmet

ŠkVP ŠVP

3. ročník

VH

ŠkVP ŠVP

UČEBNÝ PLÁN 5. ročník

2016/2017 Vzdelávacia oblasť

ISCED 2

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

SPOLU

ŠVP

VH

ŠkVP

ŠVP

VH

ŠkVP

ŠVP

VH

ŠkVP

ŠVP

VH

ŠkVP

ŠVP

VH

ŠkVP

ŠVP

VH

ŠkVP

5

0

5

5

0

5

4

0

4

5

0

5

5

1

6

24

1

25

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

0

3

3

1

4

15

4

19

druhý cudzí jazyk

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

6

6

matematika

4

1

5

4

1

5

4

1

5

4

1

5

5

0

5

21

4

25

informatika

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

4

0

4

fyzika

0

0

0

2

0

2

1

0

1

2

0

2

1

1

2

6

1

7

chémia

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0

2

1

0

1

5

0

5

biológia

2

0

2

1

1

2

2

0

2

1

0

1

1

0

1

7

1

8

dejepis

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

2

0

2

6

0

6

geografia

2

0

2

1

1

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

6

1

7

občianska náuka

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

4

0

4

Človek a hodnoty

náboženská výchova

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

5

0

5

Človek a svet práce

technika

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

5

0

5

hudobná výchova

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

4

0

4

výtvarná výchova

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

5

0

5

telesná a športová vých.

2

1

3

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

10

1

11

24

3

27

25

4

29

26

4

30

27

3

30

25

5

30

127

19

146

Predmet slovenský jaz. a lit.

Jazyk a komunikácia prvý cudzí jazyk

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Umenie a kultúra Zdravie a pohyb

Spolu

ZŠ s MŠ, Plavnica 244

25 ŠkVP

Poznámky: Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Podrobnejšie o rozdelení tried na skupiny a zriaďovaní skupín upravuje § 15 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. Na vyučovanie predmetu Telesná a športová výchova triedy delíme a spájame na skupiny dievčat a chlapcov, pričom najvyšší počet žiakov nepresiahne 25 žiakov. Na vyučovanie predmetov Anglický jazyk, Informatická výchova a Technika delíme triedu na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Náboženstvo sa delí na náboženstvo rímskokatolícke, gréckokatolícke a evanjelické.

V. Plán kontinuálneho vzdelávania Cieľ kontinuálneho vzdelávania Kontinuálne

vzdelávanie

u pedagogických a spôsobilostí

zamestnancov

s cieľom

ako

súčasť

celoživotného

sústavný proces

udržiavať,

obnovovať,

vzdelávania

nadobúdania zdokonaľovať

zabezpečuje

vedomostí, zručností a dopĺňať

profesijné

kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potrebu trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca. Situačná analýza zloženia pedagogických zamestnancov na škole Výchovno –vzdelávací proces zabezpečuje 17 pedagogických zamestnancov, 2 vychovávateľky, 1 rehoľná sestra, 1 evanjelická farárka a 1 gréckokatolícky kňaz. Výchovný poradca – Mgr. Mária Kopčáková, zároveň aj koordinátor Národného projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí Vedúci PK, MZ – Mgr. Vladimír Fröhlich – 1. – 4. roč. Mgr. Gabriela Dinisová – výchovné predmety Mgr. Andrea Sikorjaková – prírodovedné predmety Mgr. Jana Imrichová – spoločenskovedné predmety Koordinátor informatizácie – Mgr. Jakub Štupák 26 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

Vychovávateľka ŠKD – Viera Štupáková, Mgr. Mária Galajdová

Školský vzdelávací program bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 02.09. 2016.

Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľka školy

Školský vzdelávací program bol prerokovaný v Rade školy dňa ..........................

Mgr. Gabriela Kyšeľová predsedníčka Rady školy

Obec Plavnica ako zriaďovateľ školy v zastúpení starostom obce schválil Školský vzdelávací program dňa ...................................

Rastislav Grich starosta obce

27 ZŠ s MŠ, Plavnica 244

ŠkVP

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.