Kontakt: Adresa: Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla Praha 3


1 Kontakt: Adresa: Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla Praha...
Author:  Pavel Čermák

634 downloads 570 Views 15MB Size

Recommend Documents


No documents

Kontakt: Adresa: Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3

http://nf.vse.cz/

Národohospodářská fakulta

NF

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vedlejší specializace navazujícího magisterského studia

Obsah Economics and Psychology (5BE)

2

Ekonomie a právo (5EP)

4

Ekonomická žurnalistika (5EZ)

6

Filosofie a metodologie vědy (5FI)

8

Novodobé hospodářské dějiny (5HD)

10

Modern Economic and Political History (5MEP)

12

Management hospodářské politiky (5MHP)

14

EJŠÍ

VEDL

Á NOVLIZACE IA

SPEC

Dějiny mezinárodních vztahů (5MV)

16 EJŠÍ

Rozvoj měst, obcí a regionů (5RR)

18

Ekonomická teorie a analýza (5ET)

20

Jak zapisovat vedlejší specializace?

21

VEDL

Á NOVLIZACE IA

SPEC

Economics and Psychology (5BE) Supervisor: PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

AIMS OF THE STUDY Do you want to understand how people really make their decisions? Do you want to know why people give money to charity, why they cooperate and trust each other, but also which policies are successful while other fail, or why there are bubbles on stock markets? The minor “Economics and Psychology” (VS 5BE) offers you new and surprising insights into the human nature uncovered recently by scientists in the area of behavioral economics and related fields. The Department of Institutional, Environmental and Experimental Economics is giving you a chance to discover this rapidly growing area of economics in a set of courses delivered in English by skilled lecturers who also produce high-quality research in the field. The required courses enable students to develop full understanding of the key concepts and the intuition behind them rather than to remember abstract mathematical formulas, while the elective courses provide an opportunity to deepen the knowledge of specific topics, including data analysis and quantitative research. Moreover, during lectures and seminars you will improve your critical and analytic thinking in an international environment. Understanding the principles of human decision making is fully applicable both in your private life and your future career: it allows you to improve the efficiency of your own decision, but your future employer will be more interested in your knowledge of e.g. how to optimize company strategies, formulate evidence-based policies, improve HR, product development and marketing practices, or to outperform others in financial markets. The skills that you, as a graduate of this program, will acquire are demanded by multinational companies in the consulting, banking, financial and energy sectors, as well as by NGOs and governmental agencies. You can also receive a firm basis for an academic career if you so choose since you may learn the advanced methodology of applied and experimental research, with which you will get hands-on experience.

COMPULSORY COURSES (sP) Course title

Name of lecturer

Code

ECTS

Economics and Psychology I

Lubomír Cingl

5IE362

4

Behavioral economics

Tomáš Miklánek

5IE412 / 5IE462

6

Principles of experimental economics

Tomáš Miklánek

5EN373 / 5IE373

3

Behavioral Finance

Miroslav Zajíček / Jiří Kukačka

5IE380

3

Code

ECTS

5IE415 / 5IE465

4

ELECTIVE COURSES (sV) Course title

Name of lecturer

Health Economics

Paola Bertoli

Introduction to Stata

Tomáš Miklánek

55F912

7

Economics of Religion

Lubomír Cingl

5IE460

4

Drugs in Economics

Vendula Běláčková / Miroslav Zajíček

5IE375

3

Applied Quantitative Methods II

Lubomír Cingl / Klára Kalíšková

5EN457

6

Marketing research

offered by FBA, Department of Marketing

3MG523

6

And other selected courses offered by the Departments of Economics and Department of Institutional, Environmental and Experimental Economics that are to be added.

2

Vedlejší specializace syntetizuje poznatky z několika oborů, a nabízí tak možnost proniknout do hloubky problematiky lidského myšlení, rozhodování a chování. Probíraná témata jsou velmi zajímavá, dobře prezentovaná a tvoří ucelenou strukturu. Hlavní metodou studia je seznamování se s kvalitními vědeckými výsledky, ty však nabízejí široké možnosti praktické aplikace. Přínosem je lepší pochopení celospolečenských jevů a také porozumění iracionálním vlivům na své vlastní jednání. Tereza Palasová, studentka 5BE

To find out, even in a funny way through my own participation in experiments, how much people are imperfect and what it means for the economy, plus learn these experiments to design and evaluate? There was nothing to think about. Economics and Psychology was the obvious choice. And proved to be correct. Zjistit i zábavně pomocí vlastní účasti na experimentech, jak jsou lidé nedokonalí a co to znamená pro ekonomii, a navíc se naučit tyto experimenty konstruovat a vyhodnocovat? Nebylo o čem přemýšlet. Ekonomie a psychologie byla jasná volba. A ukázalo se, že správná. Ondřej Schmidt, student 5BE

Vždycky jsem se chtěla věnovat i psychologii a ráda jsem četla popularizační knížky. Potom jsem objevila videa s Danem Arielym a říkala jsem si, že by bylo cool mít možnost studovat behaviorální ekonomii i na naší škole. A nakonec jsem tu možnost opravdu dostala. Máme skvělé ochotné profesory, kteří nám umožňují nahlédnout pod pokličku jejich výzkumu a díky angličtině jako vyučovacímu jazyku se můžeme těšit z mezinárodního kolektivu. Program také umožňuje velkou volnost ve výběru předmětů, takže se každý z nás může ubírat svým vlastním směrem. Za vůbec největší přínos celého programu považuji to, že se učíme nejnovější poznatky ekonomie, které můžeme využít i v naší budoucí praxi. Barbora Sýkorová, studentka 5BE

Ekonomie a právo (5EP) Garant: Doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Vedlejší specializace „Ekonomie a právo“ je zejména cílena na studenty studující souběžně VŠE a právnickou fakultu, a dále na studenty ekonomie se zájmem o právo a veřejnou politiku. Snaží se přemostit dva často zbytečně oddělené světy vzdělání: Svět modelů a čísel v ekonomii, financích či managementu na straně jedné a svět převážně doktrinálního, formalicistního přístupu k právu na straně druhé. Přitom právo a ekonomika jsou vzájemně provázány a porozumění vazeb mezi nimi je užitečné pro praktiky, tvůrce veřejné politiky i akademiky z právního i ekonomického světa. Jak lidé a firmy reagují na podněty, které jim dává právo? Dává nový občanský zákoník ekonomický smysl? Jak charakter trhu ovlivňuje smlouvy? Kdy se strany soudního sporu dohodnou a kdy ne? Jaký má protikartelového zákonodárství ekonomický význam a důsledky? Jaké jsou ekonomické motivace aktérů při bankrotu korporace? Vyplatí se trestat pokutou nebo vězení? Jak posoudit dopady právních regulací na ekonomiku? Tento typ otázek si kladou předměty vyučované v rámci specializace. Ukazují, jak základní koncepty mikroekonomie mohou sloužit jako vodítko pro rozhodování soudních sporů, interpretaci práva či tvorbu legislativy.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) Název přemětu

Jazyk

Vyučující

Kód

ECTS

Ekonomie a právo

česky

Libor Dušek

5IE402

6

Úvod do ekonomické analýzy regulace smluv a korporací

česky

Tomáš Richter

5IE421

3

Competition Policy and Regulation

anglicky

Paola Bertoli

5IE451

6

Economics of Crime

anglicky

Libor Dušek

5IE456

4

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) Název přemětu

Jazyk

Vyučující

Kód

Policy Evaluation and Cost-Benefit Analysis

anglicky

Klára Kalíšková

5IE475

Microeconomics II

anglicky

Silvester van Koten

5EN451

Economics and Psychology I

anglicky

Luboš Cingl

5IE362

Drugs in Economics

anglicky

Miroslav Zajíček / Vendula Běláčková

5IE375

Ekonomické učení F. A. von Hayeka

česky

Jan Šmíd

Health Economics

anglicky

Paola Bertoli

5IE415 / 5IE465

Economics of Religion

anglicky

Luboš Cingl

5IE460

Environmental and Energy Economics

anglicky

Silvester van Koten

5IE454

Applied Quantitative Methods II

anglicky

Luboš Cingl / Klára Kalíšková

5EN457

e-Government

česky

Tomáš Lechner

5PR425

Internetové a komunikační právo

česky

Radek Jurčík

5PR422

Veřejnoprávní úprava podnikání

česky

Radek Jurčík

5PR421

Správní právo a správní řízení

česky

Tomáš Louda

5PR402

4

5IE430

Doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

Absolvent doktorského studia ekonomie na University of Chicago, v kolébce ekonomické analýzy a práva a pod vedením velikánů této disciplíny, jako Gary Becker či Steven Levitt. Jeho specialitou je empirická analýza kriminality a trestního práva. Popularizátor ekonomického přístupu k právu na blogu Jiné právo.

Paola Bertoli, M.A., M.Sc., Ph.D.

Absolventka European Doctorate in Law and Economics na univerzitách v Rotterdamu, Bologni a Hamburgu. Zaměřuje se zejména na právo a ekonomii ve zdravotnictví a na protimonopolní politiku. Tuto oblast si vyzkoušela v praxi jako analytička v týmu hlavního ekonoma DG COMP v Evropské komisi.

Díky vedlejší specializaci a diplomové práci jsem získal zajímavé místo přímo u zdroje justičních dat: na oddělení justiční analýzy a statistiky na Ministerstvu spravedlnosti. Ing. Václav Jonáš, absolvent 5EP

Přednášející vedlejší specializace organizují workshop práva a ekonomie pro studenty českých vysokých škol

Ekonomická žurnalistika (5EZ) Název anglicky: Journalism for Economists Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan Národohospodářské fakulty VŠE

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika je garantována Katedrou hospodářské a sociální politiky VŠE. Tato vedlejší specializace umožňuje doplnit studium některé z hlavních specializací o takové znalosti a dovednosti, které absolventu studia umožní nejen žurnalistickou praxi. K tomu účelu jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které ho seznamují s nezbytnými teoretickými i praktickými základy mediálních doveností a práce jak v médicích, tak v public relations. Absolvent je schopen se dobře uplatnit v odborné ekonomické redakci jakéhokoliv ekonomického média nebo v oblasti public relations. Studium vedlejší specializace může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného ekonoma pracujícího v oblasti státní správy, podnikového managementu (s ohledem na vytváření public relations firmy), ekonomického poradenství či ekonomického výzkumu.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Součástí státní závěrečné zkoušky 5EZ1 je kromě obsahu povinných předmětů také napsání žurnalistického útvaru na zadané ekonomické téma žurnalistického žánru.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) Název předmětu

Vyučující

Kód

ECTS

Informace a propaganda

Ing. Ivana Pečinková, Ph.D. – Hospodářská komora

5HP413

4

Jak uspět v médiích

Mgr. Milan Fridrich – ředitel programu České televize

5HP416

4

Public relations

Ing. Ondřej Kubala – Ewing PR

5HP412

6

Mediální dovednosti

Ing. Martin Zeman – NF VŠE

5HP444

4

Žurnalistická tvorba a masová komunikace

PhDr. Milan Soška – žurnalista

5HP410

4

Kód

ECTS

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) Název předmětu

Vyučující

Zahraniční žurnalistika

Mgr. Soňa Křítková, Ph.D. – bývalá ředitelka komunikace Agrofertu

5HP521

4

Internetová žurnalistika – vypisované v ZS

Ing. Marek Roll – žurnalista

5HP436

4

Ekonomická žurnalistika v praxi – vypisované v LS

Mgr. Soňa Křítková, Ph.D. – bývalá ředitelka komunikace Agrofertu Vladimír Piskáček – ředitel divize redakce Economia

5HP415

4

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (5EZ1) Student si losuje jednu otázku ze základního bloku a jednu otázku z volitelného bloku, tj. buď Public relations, nebo Informace, dezinformace a podoby současné propagandy.

6

Mgr. Milan Fridrich

ředitel programu České televize

Ing. Ondřej Kubala

Ewing PR, tiskový mluvčí roku 2009, držitel ceny Mistrovský kus mluvčích a Ceny novinářů

Mgr. Soňa Křítková, PhD. bývalá ředitelka komunikace Agrofertu

Vladimír Piskáček

ředitel divize redakce Economia

Vedlejší specializaci Ekonomická žurnalistika bych doporučila nejen studentům, kteří chtějí být součástí mediálního světa, ale i těm, kteří do něj chtějí jen pasivně nahlédnout. Ekonomická žurnalistika nabízí získání širokého spektra znalostí z oblasti tvorby žurnalistických textů, znalosti, jak se pohybovat a orientovat v médiích a v PR, nebo také jak kriticky přemýšlet nad informacemi, které nás každý den obklopují. I z tohoto důvodu patří mezi mé nejoblíbenější předměty Ekonomická žurnalistika v praxi, kterou vás provede zástupce PR Soňa Křítková a zástupce médií Vladimír Piskáček. Tereza Burianová, studentka 5EZ

Pro studenty diplomacie je dobrá orientace v médiích klíčovou záležitostí, a právě proto nelituju, že jsem si za svou vedlejší specializaci vybrala Ekonomickou žurnalistiku. Měli jsme možnost si vyzkoušet psát vlastní články pod dohledem lidí z praxe, navštívili jsme několik oddělení České televize nebo redakci vydavatelství Economia a absolvovali diskuze s různými novináři – například redaktorkou LN Petrou Procházkovou. Za výjimečně přínosný předmět v rámci specializace pokládám kurz Public relations s Ondřejem Kubalou, který mě naučil, že prakticky nic nejde dělat bez dobrého PR. Viktoria Timková, studentka 5EZ

Studenti Ekonomické žurnalistiky na natáčení Fokusu Václava Moravce

Filosofie a metodologie vědy (5FI) Název anglicky: Philosophy and Methodology of Science Garant: doc. PhDr. Ján Pavlík

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Vedlejší specializace Filosofie a metodologie vědy nabízí teoreticky zaměřeným studentům možnost získání znalosti filosofických kontextů, v nichž se pohybují moderní společenské, zejména ekonomické vědy. Důraz je kladen na rozvoj samostatného a kritického myšlení a schopnosti reflektovat vpravdě rozumějícím způsobem jak společenské fenomény, tak metodologické postupy současných věd o člověku a společnosti.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) Název předmětu

Kód

ECTS

Filosofie I.

5FI421

6

Filosofie II.

5FI422

6

Filosofie III.

5FI423

6

Kód

ECTS

Dějiny umění a způsoby estetického prožívání

5FI201

6

Úvod do axiologie

5FI303

4

Dějiny filosofie

5FI308

4

Filosofické problémy kvantifikace a měření

5FI316

3

Metodologie ekonomie

5FI321

3

Kognitivní věda

5FI404

6

Dějiny uměleckých slohů

5FI412

3

Úvod do religionistiky

5FI417

3

Fenomenologická filosofie

5FI424

6

Teorie spontánního řádu a samoorganizace

5FI425

3

Současná témata kognitivní vědy

5FI444

3

An Introduction to Contemporary Philosophy and Methodology of Science

5FI468

3

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) Název předmětu

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Státní zkouška z vedlejší specializace se zakládá na prezentaci předem připraveného tématu dotýkajícího se povinných i volitelných předmětů, které student v rámci vedlejší specializace navštěvoval, a ústní zkoušky vycházející z obsahu povinných předmětů. Příklady tematických okruhů: Filosofická antropologie – vývoj představ o člověku od antiky po současnost, Empiristické a racionalistické teorie poznání, Filosofie dějin od Hegela k Fukuyamovi, Fenomenologie a problematika přirozeného světa, Východiska analytické filosofie, Filosofie vědy – pozitivismus a post-pozitivismus, Filosofické problémy současné ekonomie

8

Povinné předměty, které tvoří páteř vedlejší specializace, podávají na jedné straně historickou perspektivu, v níž jsou uspořádány do logické a vývojové souvislosti nejdůležitější a myšlenkově nejplodnější výkony světového filosofického myšlení od antiky k moderně; obsahují také exkursy do neprávem opomíjené oblasti klasické logiky (deduktivní i induktivní). Na straně druhé je v nich zahrnuta i reflexe aktuálních témat a problémů relevantních pro porozumění společenských jevů z filosoficky podloženého hlediska, oproštěného od naivity a předsudků bezprostředního názoru a zároveň zohledňujícího i současný stav vědeckého poznání. Jedním z cílů vedlejší specializace je poskytnout posluchačům hlubší vhled do předpokladů a metod věd, zvláště ekonomických; vytváří se tak podmínky pro kvalifikovaný přístup k hospodářské problematice, politické a kulturní činnosti i k otázkám globální informatizace a znalostní společnosti. Neméně závažným cílem je přivést posluchače k tomu, aby otevřeli svoji mysl „věčným“ tématům filosofie a prožili myšlenkovou závrať, kterou vzbuzuje „hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v člověku“. Tato dimenze filosofického vzdělání umožní posluchačům dospět k fundamentálnímu projasnění lidských hodnotových orientací i smyslu vlastní existence a naplnit tak imperativ antického mudrce „Poznej sebe sama!“.

Absolventi vedlejší specializace Filosofie a metodologie vědy mohou nalézt adekvátní uplatnění v širokém spektru oborů, které vyžadují rozvinutou schopnost abstraktního myšlení, logické a přesvědčivé argumentace, precizního písemného projevu a vhledu do principů fungování societální reality i její vědecké reflexe; tuto specializaci lze zvlášť doporučit studentům, kteří hodlají nastoupit do doktorského studia – jejím absolvováním si totiž vytvoří výborné předpoklady pro zvládnutí stejně zaměřeného i nazvaného předmětu, jenž je na doktorském stupni zařazen mezi předměty povinné. Konkrétní informaci v tomto směru mohou zájemcům o vedlejší specializaci poskytnout profily vybraných absolventů a existuje pro ně i možnost předem konzultovat obsahové i organizační detaily vedlejší specializace s jejím garantem, doc. Pavlíkem.

Novodobé hospodářské dějiny (5HD) Název anglicky: Modern Economic History Garant: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., vedoucí Katedry hospodářských dějin

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Vedlejší specializaci Novodobé hospodářské dějiny garantuje Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Připravuje odborně kvalifikované ekonomy se zaměřením na moderní hospodářské, sociální a politické dějiny střední a západní Evropy, Spojené státy Americké i Dálného východu. K tomuto účelu jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které studenta seznámí s nezbytnými teoretickými i praktickými základy kritického poznávání minulosti a poskytnou komplexní vědomosti ve vztahu k současnosti. Student si osvojí práci s historickými prameny, odbornou literaturou, včetně rozvoje tvořivého myšlení a psaní vědeckého textu.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) Název předmětu

Vyučující

Kód

ECTS

Metodologie a historiografie novodobých hospodářských a sociálních dějin

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

5HD505

5

Československé hospodářské dějiny

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

5HD404

4

Hospodářské dějiny světa ve 20. století

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

5HD412

3

Geneze a současné problémy a budoucnost Evropské unie

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D

5HD403

3

Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století

Ing. Petr Chalupecký

5HD320

3

Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů

Ing. Klára Fabianková, Ph.D.

5HD336

3

Kód

ECTS

VYBRANÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) Název předmětu

Vyučující

Dějiny mezinárodních vztahů v 19. a 20. století

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

5HD213

4

Sociální dějiny

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

5HD301

6

Hospodářské dějiny USA do roku 1945

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

5HD312

3

Dějiny Velké Británie 1901-1945

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

5HD345

3

Dějiny Velké Británie po roce 1945

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

5HD347

3

Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D

5HD337

3

Chapters in Economic History

hostující zahraniční profesor

5HD381

4

Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D

5HD416

4

Dějiny peněžních kategorií a institucí

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

5HD426

3

Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D

5HD414

4

Hospodářský vývoj USA po roce 1945

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

5HD415

3

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (5HD2) Státní závěrečná zkouška 5HD2 se skládá z povinných předmětů.

10

Výhodou studia je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín a cizojazyčné mimosemestrální kurzy vedené zahraničními odborníky. Pozitivem je rovněž odborné, multidisciplinární personální složení pedagogického kolektivu se vstřícným a pro odbornou diskuzi nakloněným přístupem.

Absolvent je schopen se dobře uplatnit v oblasti školství a výzkumu, úspěšně zastávat funkce v ekonomických ústavech, archivech nebo muzeích. Může působit v neziskovém sektoru nebo státní správě.

Studium tak může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného ekonoma.

Modern Economic and Political History (5MEP) Supervisor: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., Chair of the Department of Economic History Conditions: courses taught in the English language

AIMS OF THE STUDY A graduate from the minor in “Modern Economic History” will acquire specific knowledge and skills in the field of economic and political history of Europe, United States of America, or Latin America, which can effectively complement his/her major. The aim is to highlight the fact that many of the current problems of the global world often have historical roots. Mostly in the form of case studies and discussions, crucial political events and economic processes in the world economy are analyzed in a historical perspective. Students will become familiar with the specifics of historical and cultural development of the Czech lands as well.

REQUIREMENTS Students must obtain a total of 30 ECTS credits.

COMPULSORY COURSES (sP) Course title

Name of lecturer

Code

ECTS

Economic History

Ing. Zdenka Johnson

5HD250

5

From Kafka to Havel: Introduction into the History and Culture of Czech Lands

Ing. Petr Chalupecký

5HD280

3

Economic and Political History of Europe in the 20th Century (1918-1991)

Ing. Zdenka Johnson

5HD358

3

History of Latin America after 1945

Ph.Dr. Pavel Szobi, Ph.D

5HD375

3

America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History

Ing. Zdenka Johnson

5HD396

4

Course title

Name of lecturer

Code

ECTS

Chapters in History of the Cold War

Ing. Zdenka Johnson

5HD450

3

Chapters in Economic History

Visiting professors

5HD381

4

Chapters in Economic History

Visiting professors

5HD382

4

SELECTED ELECTIVE COURSES (sV)

Chapters in Economic History

Visiting professors

5HD383

4

Asia in International Relations

Mgr. Ing. Pavel Přikryl

2SM411

6

Africa in International Relations

Ing. Jan Kochan

2SM412

6

European Integration

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA

IP 325

7

From Empire to Twenty-First Century Britain

Ing. Jana Brhelová

5HD391

4

STATE EXAM (5MEP) State exam (5MEP) consists of an oral exam from compulsory courses 5HD280; 5HD358; 5HD375; 5HD396. The state exam will be in English.

12

After successful completion of the minor, a graduate may work in public administration, public institutions, diplomacy, media, education, and research. The minor’s goal is for students to learn to independently and critically explore the past and provide themselves with comprehensive knowledge of economic, social, political, and cultural development of society in relation to the present, thus to offer themselves a broad educational structure. Students will be guided to a more general understanding of the development of social sciences and economic processes and during the practical part they will learn to work with historical sources, and adopt a critical approach to literature, papers, and information on the internet. Students will develop creative thinking and skills in writing scientific text.

Advantages of the minor study are integration of economic studies and other humanities and specialized, multidisciplinary team of instructors with a friendly and professional discussion-based approach and extra-semestral courses instructed by foreign experts, and a series of thematically profiled lectures and seminars.

Management hospodářské politiky (5MHP)

VEDLEJŠÍ

NOVÁ SPECIALIZACE

Název anglicky: Management of Economic Policy Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Vedlejší specializace Management hospodářské politiky umožní posluchačům jiných hlavních oborů orientovat se v problematice rozhodovacích procesů decizních institucí. Posluchači se budou moci seznámit se s vrcholovými představiteli politického establishmentu, který se podílí na rozhodovacích procesech dílčích hospodářských politik. Mezi přednášejícími v jednotlivých předmětech budou mimo jiné prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý místopředseda vlády a současný ředitel fleetového prodeje Volkswagen Group Ing. Martin Jahn, MBA, bývalý člen bankovní rady a emeritní generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc. bývalý předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., ředitel programu České televize Milan Fridrich, vrcholoví manažeři největších zdravotnických zařízení, ale i zástupci represivního aparátu státní moci – vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Vedlejší specializace není určena pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru Hospodářská politika.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – celkem 23 kreditů Název předmětu

Hodiny (př./cv.)

Kód

ECTS

Evropská unie a její politiky

2/0

5HP300

3

Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

0/2

5HP324

3

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů

2/0

5HP343

3

Transformační procesy v ČR

2/0

5HP405

3

Ekonomická žurnalistika v praxi

2/2

5HP415

4

Praktikum ve státní správě

0/2

5HP424

4

Vývoj a budoucnost měst

2/0

5RE446

3

Hodiny (př./cv.)

Kód

ECTS

Sociální politika

2/2

5HP201

6

Sociální práce pro ekonomy

0/2

5HP445

4

Ekonomie zdravotnictví

2/0

5IE415

4

Regulace v energetice

2/0

5HP325

3

Rétorika

2/0

5FI320

3

Jak uspět v médiích

2/0

5HP416

4

Komunikace s veřejnou správou

2/2

5PR222

4

Historie a současnost automobilového průmyslu

2/0

5IE350

3

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) – celkem 7 kreditů Název předmětu

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Státní zkouška pokrývá znalosti v rozsahu povinných předmětů.

14

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Ing. Daniel Beneš, MBA

prezident ČR 2003–2013

generální ředitel a předseda představenstva ČEZ

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Milan Fridrich

Mgr. Milan Fridrich

ředitel programu České televize Ing. Pavel Kysilka, CSc RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Zvládnutí sociálních dopadů procesu transformace a tržního mechanismu, vytvoření moderní sociální politiky, spočívající v zabezpečení předpokladů pro svobodné rozvíjení vlastních schopností jednotlivců, předpokládá připravit nejen specialisty v sociální oblasti, ale zabezpečit, aby ekonomové na ostatních úsecích dokázali pochopit sociální souvislosti své práce.

Ing. Pavel Brychta, CSc.

Ing. Martin Jahn, MBA

ředitel fleetového prodeje Volkswagen Group, bývalý místopředseda vlády

prof. Ing. Václav Klaus, CSc

Znalost základních souvislostí hospodářského rozvoje vytváří rámec pro pochopení dílčích ekonomických problémů pro všechny odborníky s vysokoškolským ekonomickým vzděláním. Tím se pro posluchače jiných oborů rozšiřuje prostor pro uplatnění v praxi.

Milan Fridrich

Ing. Pavel Kysilka, CSc.

bývalý člen bankovní rady a emeritní generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. vrchní státní zástupkyně

Ing. Pavel Kysilka, CSc

vrcholoví manažeři největších zdravotnických zařízení

Ing. Martin Jahn, MBA

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D. ekonomka NF VŠE

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. primátor Prahy 2013–2014

Dějiny mezinárodních vztahů (5MV) Název anglicky: History of International Relations Garant: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., vedoucí Katedry hospodářských dějin

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Vedlejší specializaci Dějiny mezinárodních vztahů garantuje Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Připravuje odborně kvalifikované ekonomy se zaměřením na moderní hospodářské a politické dějiny v mezinárodních souvislostech. K tomuto účelu jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které ukazují, že současné problémy globálního světa mají často historické kořeny. Student se na jedné straně seznámí se soudobými diskusemi nad teoriemi mezinárodních vztahů a základními studiemi a prameny dějin mezinárodních vztahů a evropské integrace. Na druhé straně prohloubí znalosti o vývoji zahraničního obchodu ve vybraných ekonomikách a osvojí si práci s historickými prameny, odbornou literaturou, včetně rozvoje tvořivého myšlení a psaní vědeckého textu.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) Název předmětu

Vyučující

Kód

ECTS

Diskusní seminář

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

5HD401

4

Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

5HD409

4

Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

5HD410

4

Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů

PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

5HD411

5

Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů

Ing. Zdenka Johnson

5HD413

4

Kód

ECTS

VYBRANÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) Název předmětu

Vyučující

Dějiny Velké Británie po roce 1945

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

5HD347

3

Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

5HD337

3

Geneze, aktuální problémy a budoucnost EU

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

5HD403

3

Hospodářský vývoj USA po roce 1945

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

5HD415

3

Chapters in Economic History

hostující zahraniční profesor

5HD381

4

Chapters in Economic History

hostující zahraniční profesor

5HD382

4

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (5HD3) Státní závěrečná zkouška 5HD3 se skládá z povinných předmětů.

16

Výhodou studia je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín a tematicky profilované cizojazyčné mimosemestrální kurzy vedené zahraničními odborníky. Pozitivem je rovněž odborné, multidisciplinární personální složení pedagogického kolektivu se vstřícným a pro odbornou diskuzi nakloněným přístupem.

Absolvent je schopen se dobře uplatnit v oblasti školství a výzkumu, úspěšně zastávat funkce v ekonomických ústavech, archivech nebo muzeích. Může působit v neziskovém sektoru nebo státní správě.

Studium tak může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného ekonoma.

Rozvoj měst, obcí a regionů (5RR) Název anglicky: Development of municipalities, towns and regions Garant: Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

VEDLEJŠÍ

NOVÁ SPECIALIZACE

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Dlouhodobě roste význam samosprávných územních orgánů v ČR. Zároveň došlo k posílení odbornosti jejich rozhodování. Základním atributem regionální a municipální politiky je municipální a regionální rozvoj. Právě tato vedlejší specializace má za cíl připravovat odborníky pro praktické působení ve veřejné správě se zaměřením na rozvoj obcí, měst a regionů. S tím souvisí i rozvoj lokálního a regionálního veřejného sektoru a využívání různých způsobů zabezpečování veřejných statků pro občany, ať už prostřednictvím organizací v lokálním a regionálním veřejném sektoru – tzv. organizačních složek a příspěvkových organizací, u nichž jsou zřizovatelem obce či kraje, nebo prostřednictvím veřejných zakázek u soukromého sektoru. Rozhodování regionálních i místních orgánů vč. odborných pracovišť soukromého sektoru ovlivňuje kvalita připravených materiálů, analýz a zdůvodnění různých možných alternativ navrhovaných postupů předkládaných výkonnými orgány. Absolvent vedlejší specializace získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů municipálního a regionálního rozvoje na všech úrovních územní samosprávy, případně celé veřejné správy a samozřejmě i z pohledu podnikatelského sektoru. Student získá přehled o procesech municipálního a regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území. Soubor předmětů, které student absolvuje, mu umožní získat teoretické poznatky a zároveň praktické dovednosti potřebné v celé oblasti municipální a regionální ekonomiky a politiky a s tím souvisícího rozhodování veřejné správy. Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovni obcí, krajů, ústředních orgánů veřejné správy, ve specializovaných odborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v Evropské komisi, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi vedlejší specializace najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách. V zákoně o obcích a v zákoně o krajích je zakotven požadavek odborné způsobilosti pro výkon určitých funkcí i na úrovni územní samosprávy. Odbornost se stává základním požadavkem pro pozice úředníků a dalších odborníků v územní samosprávě. Toto vedlejší specializace Rozvoj obcí, měst a regionů po jejím absolvování naplňuje.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Státní zkouška pokrývá znalosti v rozsahu předmětů: 5RE445, 5RE314, 5RE340.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – 30 kreditů Název předmětu

Hodiny (př./cv.)

Kód

ECTS

Metody hodnocení hospodaření, obcí a krajů

2/2

5RE445

6

Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů

2/2

5RE314

6

Veřejný a neziskový sektor a rozvoj území

2/0

5RE432

3

Vývoj a budoucnost měst

2/0

5RE446

3

Projektový management

2/2

5RE330

6

Regionální a urbánní politika

2/2

5RE340

6

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

18

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. primátor Prahy 2013–2014

V rámci této nové vedlejší specializace představujeme předmět bývalého primátora hlavního města Tomáše Hudečka Vývoj a budoucnost měst.

Předmět Vývoj a budoucnost měst můžu s klidem zařadit mezi nejzajímavější předměty, které jsem ve škole zatím absolvovala. Určitě za to může z velké části přednášející, který měl vůči nám studentům od začátku osobní, milý a vstřícný přístup. (Mimochodem si nás všechny zapamatoval na první přednášce křestním jménem a pak nás celý semestr oslovoval). Nejlepší na tom předmětu byla asi otevřenost k diskuzi, které se věnovala značná část přednášek. Samotná vykládaná látka pro mě bylo něco dost nového, přinejmenším přístup k tématům a pohled na ně byl inovativní. Výklad navíc obohacovaly Hudečkovy osobní zkušenosti z doby, kdy zastával funkci primátora. Josefína Nešporová, studentka

Předmět Vývoj a budoucnost měst je spojením moderních znalostí, aktuálních pohledů na fungování měst a zkušeností doktora Hudečka s jeho vedením města. Při hodinách jsou studenti povzbuzováni k vlastnímu názoru na probíranou problematiku a diskuze jsou častou a vítanou součástí. Pokud Vás zajímá, co to znamená otočení triády, strategické plánování a co dělá Vídeň lépe než Praha, neváhejte a zapište si tento předmět, který bych s čistým svědomím všem doporučil. Ondřej Havránek, student

Ekonomická teorie a analýza (5ET) Název anglicky: Economic Theory and Analysis Garant: Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE Elitní vedlejší specializace Ekonomická teorie a analýza staví na celoškolsky vyučovaném a povinném základu ekonomie, který však rozšiřuje a prohlubuje v oblasti ekonomických teorií a empirických metod dle novodobých trendů. Jednotlivé kurzy specializace jednak aplikují teoretické modely na problémy reálného života a současně poskytnou studentovi znalosti a adekvátní analytický aparát pro praxi, vyžadující ekonomické vzdělání. Vedlejší specializace není určena studentům Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ Student musí získat celkově 30 ECTS kreditů, z toho 18 ECTS kreditů je z povinných předmětů, ze kterých se skládá i státní závěrečná zkouška. Volitelné předměty v hodnotě 12 ECTS kreditů jsou uspořádány do tematicky ucelených bloků a student si vždy volí předměty pouze z jednoho bloku předmětů. Skladba předmětů v každém bloku je koncipována tak, aby student hlouběji pronikl do specifické problematiky z oblasti ekonomických teorií a empirických metod.

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – 18 kreditů Název předmětu

Kód

ECTS

Mikroekonomie II. / Microeconomics II.

5EN401 / 5IE457

6

Makroekonomie II./ Macroeconomics II.

5EN403 / 5EN453

6

5EN306

6

Aplikované kvantitativní metody I.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) – 12 kreditů BLOK I. – pro studenty, kteří chtějí získat poznatky z obecné ekonomické vědy na vysoké úrovni Název předmětu

Kód

ECTS

Microeconomics III.

5IE561

6

Macroeconomics III.

5EN564

6

Kód

ECTS

BLOK II. – pro studenty inklinující k hlubšímu mikroekonomickému poznání Název předmětu Organizace trhu a odvětví I.

5EN303

6

5EN501/ 5EN551

6

Kód

ECTS

Modely ekonomických a finančních časových řad

4ST432

6

Applied Quantitative Methods II.

5EN457

6

Organizace trhu a odvětví II. / Industiral Organization II.

BLOK III. – pro analyticky zaměřené studenty Název předmětu

Předměty, v jejichž identu je předposlední číslice větší než 4, jsou vyučovány v anglickém jazyce.

20

Jak zapisovat vedlejší specializace?

KDO SI MŮŽE REGISTROVAT VEDLEJŠÍ SPECIALIZACI Registrace VS je dostupná pro studenty, kteří splňují následující podmínky: – student musí studovat navazující magisterské či magisterské pětileté studium, – student nesmí již mít zapsánu VS, – studentovi je umožněno zaregistrovat si jen VS povolené pro jeho obor.

JAK SE REGISTROVAT 1. Přihlásíme se do ISIS. 2. Z hlavní nabídky (tzv. Osobní administrativy) zadáme v sekci Moje studium odkaz Portál studenta. 3. V řádku svého magisterského studia klepneme do tlačítka ve sloupci Registrace/Zápisy na VS. 4. V horní nabídce jsou k dispozici tři odkazy: Katalog, Registrace, Statistika registrací. 5. Katalog poskytuje informace o VS a jejich předmětech. 6. Odkaz Registrace umožňuje registrovat si jednu či více VS. 7. Ve Statistice registrací je možné sledovat naplňování VS v registracích.

KTERÉ VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE JSOU PRO VÁS PŘÍPUSTNÉ Na základě rozhodnutí děkana Národohospodářské fakulty si smíte zapsat kteroukoli vedlejší specializaci ze všech fakult Vysoké školy ekonomické (pokud ovšem u ní není výslovně uvedeno, že je pro váš obor nepřípustná).

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.