Kraj Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina. Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu


1 Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina Název dokumentu: Oprávněn/pověřen k podpisu: Poskytnutí dotace v r&aacu...
Author:  Tereza Tesařová

0 downloads 23 Views 687KB Size

Recommend Documents


No documents


Kraj Vysočina

106218

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina Název dokumentu: Oprávněn/pověřen

Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0441 k

podpisu:

Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Schváleno:

ZK

Datum:

12.9.2017

Č.usnesení:

Dokument uložen u:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Počet vyhotovení:

2

Adresát:

Obec Kdousov

Smluvní částka: 1)

120000.00

Odpovědný odbor: 2)

odbor regionálního rozvoje

Podpis zajistit do:

19.9.2017

0425/05/2017/ZK

Pracoviště/pracovník

Datum

Zpracoval:

ORR/Vichr

15.9.2017

Projednáno s:

ORR/Fryšová

15.9.2017

7//^

Právní kontrola:

ORR/Marková

15.9.2017

.1//

Podpis A

!/ U~f

í

Předkládá:

ORR/Vichr

15.9.2017

Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)

ORR/Fryšová

15.9.2017

Zodpovídá:

ORR/Vichr

15.9.2017

OE/Tulis

18.9.2017

Příkazce operace: Správce rozpočtu:

i /

&

í/

^ Í k:

,,

Z

/ J1\

Poznámka: S u b j e k t (IČO: 00377597), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: hrůza, datum ověřeni: 14.09.2017 14:49:18): Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0441

Rozpočtová skladba: Částka s DPH: 120000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 3699, ORJ: 9000, ORG: POL: UZ: 90

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá. 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") ZZ01909.0441 ČI. 1 Smluvní strany Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČO: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava číslo účtu: 4050004999/6800 variabilní symbol: 4122000090 (dále jen "Kraj")

Obec Kdousov se sídlem: Kdousov 14, 675 32 Třebelovice IČO: 00377597 zastoupená: Alenou Šimkovou, starostkou bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 94-18019711/0710 (dále jen "Příjemce")

ČI. 2 Účel smlouvy Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace") v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny schválenými Zastupitelstvem Kraje Vysočina na jeho zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením č. 0611/08/2016/ZK na realizaci akce Oprava vodovodu Kdousov, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). ČI. 3 Závaznost návrhu 1) 2)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1) této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Strana 1 (celkem 6)

ČI. 4 Závazek Příjemce 1)

2)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, publicita) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. ČI. 5 Dotace

1) 2)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 120 000 Kč (slovy: sto-dvacet-tisíc korun českých). Pro účely této smlouvy se rozumí: a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce. b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce. V případě, že bude vlastní podíl tvořen určitou částí nepeněžního charakteru, musí Příjemce předložit nabývací doklad (kupní smlouva, darovací smlouva, faktura). Příjemce musí být v tomto dokladu uveden na straně nabyvatele. V případě, že bude část vlastního podílu tvořena vlastním materiálem nebo činností, musí být hodnota tohoto materiálu nebo činnosti stanovena na základě znaleckého posudku. Vlastní podíl nepeněžitého charakteru může tvořit maximálně 50 % celkové výše vlastního podílu Příjemce.

Celkové náklady akce Výše dotace v Kč Výše dotace v % Vlastní podíl Příjemce v % Vlastní podíl Příjemce v Kč 3)

4)

5)

205 700 Kč 120 000 Kč 58,34 % z celkových nákladu na akci 41,66 % z celkových nákladů na akci 85 700 Kč

Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2), procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2) této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2) této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2). Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou současně z jiných dotačních programů Kraje Vysočina. Rovněž se vylučuje souběh podpory s dotacemi ze strukturálních fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu.

ČI. 6 Způsob poskytnutí dotace Dotace bude Příjemci poskytnuta jako záloha na dotaci formou bezhotovostního převodu na účet Příjemce, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy oprávněnými Strana 2 (celkem 6)

zástupci obou smluvních stran. Případné nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 15. 1. 2018 na účet Kraje č. 4050004999/6800, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Čl. 7 Podmínky použití dotace 1) 2) 3)

4)

5)

6)

příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat v průběhu roku 2017, nejpozději však do 31. 12. 2017. Akce může být zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2017, od tohoto data mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci akce. Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 31. 12. 2017. Neuznatelné náklady akce jsou: a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, b) dotace a dary, c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou nákladů plynoucích z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, e) úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní poplatky, inženýrská činnost, f) náhrady škod a manka, náklady na právní spory, g) náklady na pohoštění, alkohol a tabákové výrobky, h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, cestovní náhrady, bankovní poplatky), h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, c i) náklady na publicitu, j) nákup nemovitostí, skladových zásob a nábytku, k) vybavení jednotky požární ochrany sloužící pouze pro požární sport a pro reprezentativní účely SDH, opravy a repase mobilní požární techniky, I) informativní měřiče rychlosti, m) přístroje spotřební elektroniky (např. varné konvice, mikrovlnné trouby, ledničky, mrazáky), kuchyňské linky včetně spotřebičů (sporáky, odsavače, myčky apod.) a vybavení (příbory a nádobí), n) opravy a repase komunální techniky, o) kontejnery na odpad, přenosná topídla a konvektory. Uznatelné náklady akce jsou: a) ty náklady, které bezprostředně souvisejí s realizovanou akcí vyspecifikovanou v žádosti o poskytnutí dotace, b) projektová dokumentace do výše 50 % celkových nákladů akce. V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4) a odst. 5) této smlouvy a žádostí o poskytnutí dotace, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4) a odst. 5) této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4) a odst. 5) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce Příjemce se zavazuje: a) dotaci přijmout, b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního efektivnosti a hospodárnosti, Strana 3 (celkem 6)

řízení, zejména

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akcí). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01909.0441", d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12. 2017). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními doklady, f) doručit nejpozději do 15. 1. 2018 na adresu úřadu obce s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu1 Příjemce spadá závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn www stránkách Kraje: www.kr-vysocina.cz/edotace. Závěrečná zpráva bude obsahovat: - stručný popis zrealizované akce, - fotodokumentace zrealizované akce, - informace o realizované publicitě a její doložení, - finanční vyúčtování akce, - kopie prvotních účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce dle Čl. 8 pism. c), např. výpisy z účetních knih, apod., g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy archivovat následující podkladové materiály: - tuto smlouvu, - originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb , o

1 Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanoveni správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Strana 4 (celkem 6)

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. Čl. 9 Kontrola 1)

2)

3)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této smlouvy. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. Čl. 10 Publicita

1)

2)

Na výstupech akce nebo na veřejně přístupném místě (např. úřední deska) vylepí Příjemce nejpozději do 31. 12. 2017 samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina". Tato samolepka bude poskytnuta Příjemci kontaktní osobou uvedenou v Čl. 13 odst. 3). Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.

Čl. 11 Udržitelnost akce 1)

2)

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce je povinen zajistit podmínku stanovenou čl. 8, písm. i) minimálně 1 rok od termínu stanoveného v čl. 10 odst. 1).

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce 1)

2)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona. V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Strana 5 (celkem 6)

Čl. 13 Závěrečná ujednání 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) 8) 9) 10)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je: Mgr. Dušan Vichr, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel: 564 602 541, e-mail: [email protected] Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené v Čl. 2) této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 6. 2017. O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 9. 2017 usnesením č. 0425/05/2017/ZK.

V Kdousově dne

•9, 10, 2017

f t OS,

2017

V Jihlgvě dne

Mgr. Pavel Pacal náměstek hejtmana

Alena Šimková starostka obce

OBEC KDOUSOV

Kraj Vysocíria

675 32 Třebelovice okr. Třebíč

, 5?,

Strana 6 (celkem 6)

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 1. Obec:

00377597

KDOUSOV

3. Sídlo, ve kterém je akce realizována část)

Načti data

obec nebo místní

Kdousov Moravské Budějovice

4 Obec s rozšířenou působností (ORP): 5. Místní program obnov / vc nkova (vesnice)*.

ANO

§

Rj

6. Územní plán (připadne /.adaní, koncept nebo návrh územního plánu)*

ANO

|

o

*) v případě, že obec má tento dokument zpracován, kolonku u ANO zakřížkujte.

— 7, Název projektu:

,

Oprava vodovodu Kdousov

•••'• • •••MLIMBP007MUMT

8, Stručná charakteristika projektu - stručný text

Oprava - výměna oploceni vodojemu a úpravny vody, oprava vnitřních a vnějších omítek oprava plechových střech, nátěry, výměna čerpadla

MĚSTSKÝ ÚŘAD Moravské Budějovice Oofaio:

3 0, 06, 2017 /•\ • • : • /" Ítefeífi fit:

P(5&i íbStV|Wi:í??i Ů

9. Uveďte zatřídění podle typu projektu : 1 = radnice, 2 = mateřská a základní Škola, 3 = tělovýchovné zařízení, 4 = kulturní zařízeni, 5 = zdravotnické zařízení, 8 = zařízeni sociální péče, 7 = obytná budova, 8 = hasičské zbrojnice vč. jejich vybavení, 9 = požární nádrž nebo obecni rybník, 10 = sakrální stavba, 11 = hřbitov, 12 = čekárna na zastávce hromadné dopravy, 13 = drobná architektura, 14 = místní rozhlas, 15 = úpravy veřejných prostranství, 18 = obnova a zřizování veřejné zeleně, 17 = místní komunikace, 18 = pěší stezky a chodníky, 19 = veřejné osvětleni, 20 = veřejná kanalizace, 21 = veřejný vodovod, 22 = ostatní objekty v majetku obce, 23 = komunální technika

10. Předpokládané datum zahájení v roce 2017 - uveďte měsic (např. únor = 2) 11. Předpokládané datum dokončení v roce 2017 - uveďte měsíc (např. listopad = 11)

8 11

V případě Investičních projektů se jedná o výdaje převyšující Částku 40 tis, Kč v běžném roce, které vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku, účtováno v účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek. Příklady investičních projektů: novostavby, nástavby, přístavby, přestavby, vestavby, stavební úpravy vedouc! k podstatným změnám vnitřního zařízení nebo vzhledu stavby s ohledem na směrnicí, rekonstrukce {zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů), modernizace (rozšířeni vybaveností nebo použitelnosti majetku) a pořízení vybaveni staveb, NEPOUŽÍVAT v názvu akce slovo OPRAVA! V případě neinvestičních projektů se jedn^ o běžné provozní výdaje, účtováno v účtově třidé 5 - Náklady, Příklady Investičních projektů: opravy fasád a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střeSní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalaci, výměna, opravy a nátěry oplachování střech, zlabú a odpadních dešťových svodu, opravy oken a dveří a jejích nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby, opravy ústředního vytápění, vět račího a klimatizačního zařízení a výtahů, výměna zařizovacich předmětů (vana, umyvadlo, WC mísa apod.) a jiného běžného vybaveni stavby, údržba a úpravy veřejné zeleně, údržba a opravy místních komunikací a veřejného osvětlení, prováděni dopravního značení. NEPOUŽÍVAT v názvu akce slova VÝSTAVBA. MODERNIZACE nebo REKONSTRUKCE ! Při kontrole bude brán zřetel na vymezeni uvedená ve vnitřních účetních směrnících obce. Před podáním žádosti konzultujte s účetními obce, jak budete výdaje na akcí zaúčtovávat.

12, Celkové náklady projektu U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH, Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH,

Dotaci uvádějte na celé tisíce (např. 105 000 Kč) Pozor náklady bude muset obec dodržet jinak dojde ke krácení dotace.

Celkové náklady na projekt

205 700100,0tí

Požadovaná výše dotace

120 00058,34

%

0,00

%

- z toho neinvestiční dotace

120 000100,00

%

Spoluúčast žadatele

85 70041,68

%

- z toho investiční spoluúčast

0,00

%

- z toho neinvestiční spoluúčast

85 700100,00

%

- z toho investiční dotace

f

13, Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet dané z přidané hodnoty žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty žadatel není plátcem DPH

KONTAKTNÍ ÚDAJE O OBCI 14, Adresa obecního úřadu (příp, ulice):

Kdousov č.p. 14

15 PSČ

875 32

16. Pošta:

Třebelovice

17. Číslo telefonu:

724 291 396

18, E -mail:

[email protected] k cz

19. Název banky:

ČNB

20. Číslo uctu:

94-18(319711'0**1U

21. Příjmení, jméno a titul starosty (starostky):

Šimková

Alena

Prohlašuji! 1,

že tato žádost odpovídá "Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny",

2,

že obec má v roce 2017 zabezpečeny zdroje financování akce uvedené výše v bodě 12 (spoluúčast žadatele),

3,

že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že souhlasím, aby vybrané údaje z této žádosti byly v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny na webové stránce kraje (internetu),

Datum: 28, 6, 2017

Podpis starosty a razítko obce:

OLbíZ •Ki^nusOV .v J , •.•ce

' ( " /'

... ^

v

'''"iLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.