KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno


1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno V&aac...
Author:  Anna Havlíčková

0 downloads 3 Views 640KB Size

Recommend Documents


No documents


KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Datum:

JMK 13723/2018 S-JMK 172738/2017 OŽP/Zlv Mgr. Vendula Zlevorová 541 652 682 25.01.2018

„Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 05.12.2017 oznámení organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, o záměru „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město (dále také jen „oznámení záměru“). Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 48 – Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o souvislé délce od 2 km do 10 km. OŽP zajistil zveřejnění oznámení záměru, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení záměru ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona. Identifikační údaje: Název:

Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1

Umístění:

Jihomoravský kraj okres Brno-město k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390. IČ 70888337

DIČ CZ70888337

Telefon 541 651 111

Fax 541 651 579

E-mail [email protected]

Internet www.kr-jihomoravsky.cz

Charakteristika záměru: Posuzovaným záměrem je výstavba východní části velkého městského okruhu (VMO) v Brně v úseku mezi tunelem Vinohrady a mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D1. Silnice I. třídy s označením I/42 bude čtyřpruhová se dvěma pruhy v každém směru. Začátek posuzovaného úseku je v km 8,361, konec posuzovaného úseku je v km 15,255. Délka posuzovaného úseku je cca 6,9 km, přičemž se dělí na 3 dílčí úseky: 1. VMO Vinohrady (km 8,361 - 10,509), délka úseku 2,148 km, 2. MÚK Ostravská radiála (km 10,509 - 13,375) délka úseku 2,866 km, 3. Bratislavská radiála (km 13,375 - 15,255), délka úseku 1,880 km. Na trase jsou navrženy tyto hlavní objekty: ̶

tunel Vinohrady o délce 1 523 m (1 123 m ražená část, 400 m hloubená), ̶

MÚK Líšeňská, ̶

MÚK Bělohorská, ̶

MÚK Ostravská radiála, ̶

MÚK Bratislavská radiála.

Dále je na trase navrženo celkem 13 mostů, včetně nájezdových ramp na MÚK, a jeden tunel o délce 100 m pod ulicí Olomouckou v km 12,1. Charakteristika vstupů předmětného záměru nezahrnuje výčet parcelních čísel pozemků, na kterých se záměr nachází, protože záborový elaborát pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF), na které záměr zasahuje, nebyl dosud zpracován. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou pravděpodobně záměrem dotčeny; místo průniku trasy přes lesní pozemky v severní části úseku je v místě tunelu Vinohrady. V rámci výstavby záměru vzniknou nároky na pitnou vodu pro pracovníky a na technologickou vodu pro výrobu betonových směsí nebo čištění komunikací. Během provozu bude potřeba vody minimální a to převážně na čištění komunikací. Ostatní surovinové a energetické zdroje budou využívány v nejnutnější míře. Pro popis dopravy v období provozu byla využita tahová studie resp. její součást Model dopravy (Modelování dopravy IAD - Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy I/42 Brno VMO tahová studie v úseku Husovický tunel – D1 včetně HDM-4. Rozvoj území pro jednotlivé roky. Podklady pro HDM-4. Zpracoval: Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství. 4/2016). Fauna a flora na předmětném území je významně determinována antropogenním vlivem aglomerace a urbanizací celého území. Podrobněji bude hodnocení fauny a flory předmětem zprávy z biologického průzkumu v další fázi přípravy záměru. Oznámení záměru odkazuje na výpočty předpokládané hlukové zátěže provedené v dokumentu „I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1 – Hluková studie“ (zpracovatel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ostrava, srpen 2017, dále jen „hluková studie“). Výše uvedená hluková studie je součástí oznámení záměru. Z provedeného porovnání modelovaných hodnot je zřejmé, že jak v nulovém stavu (stávající dopravní řešení v roce 2030), tak ve stavu realizačním (výhledový stav komunikací v roce 2030) dochází ve vybraných výpočtových bodech k překračování hygienického limitu pro hluk z provozu na komunikaci I. třídy. Vzhledem k tomuto faktu byla součástí hlukové studie modelována situace v obou řešených stavech s četností dopravy v roce 2000, tj. ověření možnosti použití korekce pro starou hlukovou zátěž. I s použitím této korekce však dochází k problémům ve výpočtových bodech č. 10 a 23. Ve výpočtovém bodě č. 10 dochází v modelové výšce 15 m nad terénem v denní i noční době k překračování hyg. limitu, avšak vzhledem k překročení rozdílu 2 dB mezi situací v roce 2000 a 2030 nelze použít korekci pro SHZ.

2/28

Ve výpočtovém bodě č. 23 je pak překročena hluková situace ve všech výpočtových stavech i s použitím korekce pro SHZ. Z uvedených hodnot je zřejmé, že hluk v zájmové lokalitě je na mnoha místech značný a řešený záměr se neobejde bez návrhu účinných protihlukových opatření. Vzhledem ke stávající podrobnosti technického řešení posuzovaného záměru je možné, že po upřesnění vstupních dat mohou modelované výsledky aktualizované hlukové studie doznat ve vyšším stupni projektové přípravy částečných změn, avšak lze očekávat, že i pak budou vznikat problémová místa potřebná ošetřit umístěním např. protihlukových stěn. Podrobnější technické a technologické (např. větrání Vinohradského tunelu) řešení záměru bude pro návrh dostatečně účinných protihlukových opatření potřebný. Z hlediska možných emisí do ovzduší je konstatováno, že pro záměr platí, že primárně negeneruje novou automobilovou dopravu, ale vyvolává pouze změnu v její organizaci a přerozdělení do nové kapacitní trasy. Všechny odpady budou předávány oprávněným osobám k odstranění v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Zahájení výstavby: 2025 Předpokládané ukončení výstavby: 2030 Realizace záměru je předpokládána v jedné variantě, jedné etapě, bez zkušebního provozu. OŽP obdržel v zákonem stanovené lhůtě tato vyjádření k oznámení záměru: Vojtěch Říha, elektronický dopis ze dne 18.12.2017 (OŽP obdržel dne 18.12.2017), Úřad městské části města Brna Brno-Maloměřice a Obřany, č. j. 06002/17, ze dne 21.12.2017 (OŽP obdržel dne 22.12.2017), Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, zn. ČIŽP/47/2018/5203, ze dne 04.01.2018 (OŽP obdržel dne 04.01.2018), Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady, č. j. BVIN 06524/2017/FIN/Pek, ze dne 05.01.2018 (OŽP obdržel dne 05.01.2018), Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, č. j. MČBT/0123/2018, ze dne 04.01.2018 (OŽP obdržel dne 05.01.2018), Magistrát města Brna (MMB), odbor památkové péče, č. j. MMB/0164711/2017/SZ/d, ze dne 20.12.2017 (OŽP obdržel dne 10.01.2018), Magistrát města Brna, odbor dopravy, č. j. MMB/0512419/2017, ze dne 02.01.2018 (OŽP obdržel dne 10.01.2018), Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství č. j. MMB/0004409/2018, ze dne 04.01.2018 (OŽP obdržel dne 10.01.2018),

a

zemědělství,

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č. j. MMB/0010275/2018/Zah, ze dne 09.01.2018 (OŽP obdržel dne 10.01.2018), Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j. JMK 6353/2018, ze dne 11.01.2018 (OŽP obdržel dne 11.01.2018), Čisté Tuřany, z.s., č. j. 2/2018, ze dne 04.01.2018 (OŽP obdržel dne 11.01.2018).

3/28

Vyjádření zaslaná po zákonem stanovené lhůtě: Aleš Stuchlík, elektronický dopis ze dne 04.01.2018 (odesláno 12.01.2017, OŽP obdržel dne 12.01.2018), OS Židenice pro občany, elektronický dopis bez vyjádření obsahující pouze rozesílací dopis OŽP (odesláno 12.01.2017, OŽP obdržel dne 12.01.2018), Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Brno, Jeřábkova 4, č. j. KHSJM 01847/2018/ BM/HOK, sp. zn. S-KHSJM 69789/2017, ze dne 11.01.2018 (odesláno 12.01.2017, OŽP obdržel dne 12.01.2018), Jihomoravský kraj č. j. JMK 8787/2018, ze dne 15.01.2018 (odesláno 15.01.2017, OŽP obdržel dne 15.01.2018), Aleš Stuchlík, písemný dopis poštou ze dne 04.01.2018 (odesláno 16.01.2017, OŽP obdržel dne 17.01.2018), Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody č. j. MZP/2018/610/112, ze dne 11.01.2018 (OŽP obdržel dne 17.01.2018).

a

krajiny,

Závěr: Záměr „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město, naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 48 – Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o souvislé délce od 2 km do 10 km. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá. V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:  Doplnit informace o plošném záboru ZPF (trvalý zábor, dočasný zábor) v důsledku budoucí realizace záměru, informace o záborem dotčených BPEJ a třídách ochrany ZPF, orientační bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin dle dostupných informací o půdě (např. z mapových podkladů bonitovaných půdně ekologických jednotek, map komplexního průzkumu půd, geologických map, případně 4/28

pedologického průzkumu, pokud byl již proveden), informace o nakládání a hospodárném využití skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, předpokládaný časový harmonogram dočasného záboru ZPF, předběžný způsob provedení rekultivace odnětím dotčených pozemků náležejících do ZPF po ukončení doby dočasného odnětí, posouzení vlivu stavby tunelu na hydrogeologické poměry (v případě, že stavba tunelu vede přes zemědělský půdní fond (ZPF) – schází mapový zákres).  Doplnit informace o plánovaném využití vytěženého materiálu ze stavby tunelu.  Zvážit potřebu vybudování odlučovačů ropných látek v místech, kde dojde k přímému odtoku dešťových vod z komunikací do recipientu.  Předem prověřit v místě křížení drážního tělesa, zda nedojde k negativnímu ovlivnění množství vody v Černovickém potoce, popř. k nežádoucímu ovlivnění ekologické stability v zájmovém území ve vazbě na zvláště chráněné území Černovický hájek. Je nutné prověřit, zda v Černovickém příkopu, který má funkci mokřadu, se nevyskytují zejména zvláště chráněné druhy živočichů v návaznosti na Černovický potok a zmíněné zvláště chráněná území.  V dalších fázích projektové přípravy k územnímu řízení v případě, že dojde k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, zpracovat v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, v platném znění, hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy které svými navrženými opatřeními může zajistit ekologickou stabilitu území a jeho ekologicko-stabilizační funkci.  Realizovat práce pokud možno mimo hnízdní období ptáků (hnízdní období probíhá cca od 01.04. do 31.08.). V případě dotčení biotopu netopýrů postupovat podle pokynů odborného zoologa a orgánu ochrany přírody.  Opravit údaj o správním orgánu, který je příslušný pro vydání stanoviska k odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a ochranného pásma lesa, kterým je Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ) Magistrátu města Brna (MMB) nikoliv odbor životního prostředí (OŽP) MMB. U souhlasu k odnětí pozemků ze ZPF do 1 ha je příslušný také OVLHZ MMB. ̶

Vyhodnotit podrobně vlivy na ovzduší, zejména s ohledem na tyto požadavky: ̶

Minimalizovat dobu vlastní výstavby záměru. ̶

Zpracovat plán organizace výstavby (dále jen „POV“) tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technicko-organizačních opatření. V rámci POV stanovit a projednat přepravní trasy k minimalizaci dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V maximální míře využívat trasu budované komunikace jako přepravní trasy, trasy nesmí zasahovat do souvisle obydlených zón. ̶

Projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu. Navrhovat procesy tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd ze staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby byl v maximální možné míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu – optimalizovat výběr strojní techniky (dle velikosti, výkonu strojů, počtu a součinnosti v rámci jednoho pracovního dne).

5/28

̶

Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích - využívat účelové komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na komunikacích. ̶

Neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti na výstavbě objektů. ̶

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovat; při terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn. ̶

Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací. ̶

Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Používat vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry. Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění. ̶

V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým výkonem. ̶

Realizovat kompenzační opatření v rozsahu uvedeném v metodice ATEM, 2012 (podrobněji viz dále). ̶

Pro věrohodné zhodnocení přínosů stavby provést kampaňovité autorizované měření kvality ovzduší v souvislosti s výstavbou záměru: ̶

Podmínky pro fázi přípravy - před výstavbou záměru bude proveden monitoring současného stavu kvality ovzduší před výstavbou silniční komunikace a to v časovém rozsahu 8 týdnů rovnoměrně rozložených v průběhu celého kalendářního roku, minimálně však 2 krát ročně (léto + zima). Minimální požadovaný rozsah měřených parametrů v rámci tohoto monitoringu je stanovený na oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, pevné částice PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny (teplota, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, atmosférické srážky a sluneční záření). ̶

Podmínky pro fázi výstavby - v průběhu realizace výstavby pro posouzení důsledků stavebních prací bude proveden monitoring kvality ovzduší a to v časovém rozsahu 8 týdnů rovnoměrně rozložených v průběhu celého kalendářního roku, minimálně však 2 krát ročně (léto + zima). Minimální požadovaný rozsah měřených parametrů v rámci tohoto monitoringu je stanovený na oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, pevné částice PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny (teplota, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, atmosférické srážky a sluneční záření). ̶

Podmínky pro fázi provozu - po uvedení pozemní komunikace do řádného provozu bude proveden monitoring kvality ovzduší pro posouzení úrovně znečištění ovzduší, a to v časovém rozsahu 8 týdnů rovnoměrně rozložených v průběhu celého kalendářního roku, minimálně však 2 krát ročně (léto + zima). Minimální požadovaný rozsah měřených parametrů v rámci tohoto monitoringu je stanovený na oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, pevné částice PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny (teplota, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, atmosférické srážky a sluneční záření).

6/28

̶

Body vzorkování by měly být 25 m od okraje velkých křižovatek a nejméně 4 m od středu nejbližšího dopravního pruhu, pro měření oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého by měly být nejdále 5 m od okraje vozovky a měly by být umístěny tak, aby měření byla reprezentativní pro úroveň znečištění ovzduší v blízkosti linie obytné zástavby, ale nejdále 10 m od okraje vozovky. Průběžné, souhrnné a závěrečné zprávy z lokálního monitoringu znečištění ovzduší v daném úseku silniční komunikace by měly minimálně obsahovat následující údaje: ̶

Identifikační údaje (instituce, osoby provádějící měření a jejich způsobilost – akreditace, autorizace; objednatel měření). ̶

Přesná lokalizace a označení monitorovacích bodů v dané lokalitě (GPS souřadnice, vzdálenost od silniční komunikace, vzdálenosti od význačných bodů v terénu, aj.). ̶

Datum měření, časový interval měření s uvedením začátku i konce měření. ̶

Popis okolního terénu v okolí monitorovacích bodů (zářezy, zvýšená místa nad okolní terén, svahovitost, pohltivost – odrazivost terénu, popis vegetace její výška, šířka, respektive skalnatý terén aj.). ̶

Důkladná fotodokumentace místa měření a umístění měřících přístrojů. ̶

Popis lokality s důrazem na existující jiné zdroje znečištění ovzduší (vzdálenosti a umístění jiných zdrojů znečištění ovzduší). ̶

Popis zástavby, vzdálenosti a souvislost přilehlé zástavby, či jiných staveb. ̶

Použité měřicí přístroje, pomocné vybavení a metody měření (typ, výrobní číslo, datum platnosti ověření, kalibrace, použitá norma, aj.). ̶

Meteorologická situace v průběhu měření (teplota vzduchu, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu). ̶

Vyhodnocení monitoringu a doporučení zahrnující porovnání naměřených hodnot s imisními limity definovanými přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

̶

Nedílnou součástí závěrečné zprávy je srovnání stavu před výstavbou a při reálném provozu na silniční komunikaci. V případě nenaplnění předpokladů ze zpracované dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí (v procesu EIA) resp. překročení očekávaných vlivů v uvedené dokumentaci zadavatel navrhne opatření ke snížení těchto vlivů. V případě zjištění vyšší úrovně znečištění ovzduší v porovnání s předpokladem uvedeným v dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí, je součástí hodnotící zprávy operativního monitoringu identifikace příčin tohoto stavu a návrh možných opatření ke snížení této zátěže. Dílčí každoroční zprávy o provádění a výsledcích monitoringu a konečná závěrečná zpráva budou předloženy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. ̶

Odbor ochrany ovzduší MŽP zpracoval návrh metodického pokynu, který zejména upřesňuje postup při návrhu kompenzačních opatření včetně návrhu metodiky výpočtu odstranění znečištění výsadbou izolační zeleně a metodiky odstranění znečištění čištěním vozovek a zpevněním povrchu komunikací. V současné době není dořešen především návrh metodiky pro výsadbu izolační zeleně. Jelikož nebyl metodický pokyn doposud připraven, doporučujeme k následnému postupu stanovení podmínek ochrany ovzduší využít zveřejněnou studii společnosti ATEM, s.r.o. s názvem „Návrh opatření k možnému snížení koncentrací škodlivin dle požadavků nového zákona o ochraně ovzduší“, která byla

7/28

zveřejněna na webovém portálu ŘSD: (https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/3998ecf6b316-404e-a3dc-21f0f90480cd/Kompenzacni+opatreni+2012.pdf?MOD=AJPERES). Tato studie obsahuje analýzu legislativních ustanovení, vztahujících se k realizaci kompenzačních opatření za účelem snížení znečištění ovzduší. Zvláštní pozornost je zde věnována určení „mezní intenzity dopravy“, nad níž bude nutno k realizaci kompenzačních opatření přistoupit. Studie dále obsahuje seznam investičních záměrů (na základě veřejně dostupných informací ŘSD), na něž se pravděpodobně budou příslušná ustanovení zákona o ochraně ovzduší vztahovat. V neposlední řadě jsou zde uvedeny příklady postupů vyhodnocování účinnosti navržených kompenzačních opatření (včetně návrhu výsadby pásů vegetace podél komunikací viz kapitola 4.2). ̶

Doplnit výčet navazujících řízení o řízení podle zákona o ochraně ovzduší - podle ust. §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon“), se vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 000 a více vozidel za 24 hodin v navrhovaném období nejméně 10 let, a úsek má současně být umístěn či rozšířen v zastavěném území obce. Nedílnou součástí žádosti o výše uvedené závazné stanovisko, které vydá Ministerstvo ŽP, je rozptylová studie, která bude reflektovat všechny parametry záměru, a to v podrobnosti pro územní řízení podle stavebního zákona, bude obsahovat relevantní kompenzační opatření.

̶

Bilance vzniku (odpadů) zemin a kameniva ze stavby s případným jejich využitím v rámci stavby (prevence vzniku odpadu) bude doplněna do dalšího stupně projektové dokumentace (nejpozději však do dokumentace pro stavební povolení). Podrobnější údaje budou uvedeny i pro další odpady, které v rámci stavby vzniknou, včetně odpadů pocházejících ze starých ekologických zátěží, pokud se těchto starých ekologických zátěží stavba dotkne (např. stará skládka Černovice). ̶

Vyhodnotit kumulativní vlivy s ohledem na projekty protipovodňových opatření města Brna, regionální boicentrum Černovický hájek (RBC 210), lokální biocentrum a zájmy soukromých podnikajících subjektů vlastnících zemědělský areál v prostoru kolem Makra – Farma Ráječek. ̶

V elektronické verzi dokumentace zajistit funkčnost odkazů na přílohy. ̶

Doplnit podrobnější popis dokládající nemožnost realizace Bratislavské radiály v trase dle platné územně plánovací dokumentace. ̶

Doplnit soupis záměrů realizace všech potřebných plánovaných demolic staveb a areálů. ̶

Doplnit do dokumentace „tabulku“/obrázek č. 2 na str. 18 oznámení záměru tak, aby byly údaje v ní čitelné. ̶

V dokumentaci uvést specifikaci všech územních rozhodnutí. Tj. nejen územního rozhodnutí o povolení stavby, ale i demolic staveb, neboť se jedná o „subtyp“ územního řízení. ̶

V dokumentaci provést opravu obrázku č. 3 str. 20 oznámení záměru – došlo k posunu trasy VMO. ̶

V údajích o vstupech podrobně specifikovat údaje o hluku a ovzduší. ̶

Zohlednit navýšení celkového objemu dopravy následkem dopravní indukce a propočty uvést v dokumentaci. ̶

Zohlednit v dokumentaci případnou etapizaci výstaveb jednotlivých úseků či stavebních objektů.

8/28

̶

Na základě podrobnějších informací budou zpřesněny údaje o vstupech a výstupech. ̶

V dokumentaci zohlednit také všechny bourací práce. ̶

V dokumentaci uvést specifikaci dotčení RBC Černovický hájek v rámci kapitoly hodnocení vlivů záměru na ÚSES. ̶

V dokumentaci uvést odkazy na zdroje, z kterých bylo čerpáno do kapitol pojednávajících o zvláště chráněných územích (ZCHÚ), a to včetně datace textu. ̶

V dokumentaci vyhodnotit vliv záměru na zdroj vody Balbínův pramen. ̶

V dokumentaci v Mapě svahových nestabilit promítnout trasování VMO. ̶

V dokumentaci vyhodnotit dopady změny vedení tramvajových tratí na Stránskou skálu a do Líšně, vč. případného rizika nárůstu automobilové dopravy vlivem snížení konkurenceschopnosti veřejné dopravy. ̶

Kapitolu D.IV. dokumentace zpracovat podrobně s ohledem na rozsah a možnosti vlivů záměru. ̶

V dokumentaci vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek navrhnout max. možná protihluková opatření zajišťující nepřekročení hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bez korekce na starou hlukovou zátěž v nejzatíženějších chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech dotčených navrhovaným záměrem. ̶

Hlukové vyhodnocení provést ve více bodech reprezentujících nejzatíženější chráněné venkovních prostory staveb a chráněné venkovní prostory související s navrhovaným záměrem, a to s ohledem na konfiguraci terénu a mimoúrovňové řešení dopravní stavby (v rámci stavby dochází převedení stávajících silnic nižší třídy na silnice vyšší třídy, přeložce tramvajové trati, ke zvýšení intenzit dopravy ve stávající trase). ̶

V dokumentaci provést prověření stávající hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů a reálnosti možných řešení větrání tunelu Vinohrady. ̶

V dokumentaci provést vyhodnocení příspěvku záměru ke stávající hlukové situaci včetně prezentace vyčíslené změny hlukové situace s ohledem na nejexponovanější chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory. ̶

Součástí záměru je i rekonstrukce silnice II/373 v ul. Bělohorské, která zůstane ve své třídě, ale bude přenášet provoz suplující větev MÚK Ostravská, kterou nelze vyvinout. Záměr musí kompletně vyřešit všechna kompenzační opatření plynoucí z tohoto provozu, a to na náklady investora stavby VMO. ̶

V dokumentaci podrobně odůvodnit projekční řešení v oblasti MČ Brno-Maloměřice a Obřany včetně dopravní dostupnosti ulice Kulkova směrem z tunelu Vinohrady.

OŽP neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru. Jakákoliv jiná lokalizace, než je uvedena v oznámení záměru, by vyžadovala provedení zcela nového zjišťovacího řízení, přičemž OŽP nepokládá uložení povinnosti zpracování variantního řešení za účelné. OŽP doporučuje oznamovateli a zpracovateli dokumentace projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily. Dokumentace bude OŽP předložena v 9 písemných vyhotoveních a 5 x v elektronické podobě.

9/28

Odůvodnění: Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona. OŽP ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále zabývat. Souhrnné vypořádání připomínek: K oznámení záměru se v zákonem stanovené lhůtě vyjádřily tyto dotčené orgány a územní samosprávné celky: Úřad městské části města Brna Brno-Maloměřice a Obřany, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady, č. j. BVIN 06524/2017/FIN/Pek, Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Magistrát města Brna, odbor památkové péče, Magistrát města Brna, odbor dopravy, Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, za veřejnost pan Vojtěch Říha, za dotčenou veřejnost Čisté Tuřany, z.s. Po stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření těchto dotčených orgánů a územních samosprávných celků: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jihomoravský kraj, Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny. Po stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření těchto zástupců veřejnosti: Aleš Stuchlík, elektronický dopis ze dne 04.01.2018, OS Židenice pro občany, Aleš Stuchlík, písemný dopis poštou ze dne 04.01.2018. Vojtěch Říha, elektronický dopis zaslaný e-mailem ze dne 18.12.2017 Autobusová zastávka Bílá hora: Na současné silnici Jedovnická se nachází autobusová zastávka Bílá hora opatřená zálivy, v návrhu EIA se však nenachází. Zastávka je obsluhována linkou 55, slouží také jako zastávka pro náhradní autobusovou dopravu pro linku 8, kterou nelze zajistit jiným způsobem. Zrušení zastávky by tedy zhoršilo dopravní obslužnost v oblasti, naopak její zachování by umožnilo vazbu mezi plánovanou expresní autobusovou linkou ze severu města směrem Černovická terasa, areálem Zetoru a tramvajovou linkou č. 8. Komárov - propojení pro pěší - pokračování ulice Lomená: V současnosti tvoří přerovská trať bariéru kolem Komárova, která je ovšem zmírněna existencí průchodů na konci ulice Lomené a také zhruba uprostřed ulice Sazenice. V návrhu spojnice VMO a Bratislavské radiály však tyto průchody nejsou zakresleny. Zejména v případě prodloužení ulice Lomené by tento průchod měl být zachován - jedná se o přirozené pokračování této ulice do okolní krajiny, resp. do případné budoucí zástavby v oblasti a není důvod k jeho zamezení stavbou. Násep zde má mít dostatečnou výšku pro vybudování přemostění nebo "tunýlku". Silnice II-380 – chodník: U stávající silnice II-380 v úseku mezi OD Makro a ulicí Sokolova chybí chodník pro pěší - jde přitom o jednu z mála možných spojnic mezi MČ Brno-Tuřany a Brno-Chrlice se zbytkem města. V současnosti lze využít tělesa "staré" asfaltové silnice, která však bude s výstavbou nových náspů patrně sanována. Je proto třeba zajistit, aby komunikace v tomto úseku byla doplněna o chodník pro pěší. Most pro pěší - Železniční most přes VMO: V současnosti vede podél náspu železniční tratě pěší cesta, která slouží jako přístupová cesta k přírodní památce Černovický hájek. Plánovaný železniční

10/28

most, který má nahrazovat současný násep v místě překročení VMO, by tedy měl umožňovat průchod pro pěší pro tomto mostě. Vypořádání OŽP: OŽP bere na vědomí výše uvedené připomínky k obsahu oznámení záměru, ovšem konstatuje, že z nich není zřejmé, jakým způsobem chybějící stavby ovlivní životní prostředí nebo zdraví obyvatel. Jedná se o požadavky v podrobnosti navazujících projektových dokumentací. Navíc zpracovatel dokumentace EIA musí vypořádat všechna vyjádření došlá k oznámení EIA. Úřad městské části města Brna Brno-Maloměřice a Obřany, č. j. 06002/17, ze dne 21.12.2017 Rada městské části Brno Maloměřice a Obřany (dále jen „RMČ“) nesouhlasí s předloženou dokumentací oznámení záměru stavby „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a posouzení podle tohoto zákona ? to moc nedává smysl. Důvodem nesouhlasu je, že křižovatková větev dopravního napojení ulice Kulkova na VMO ze směru tunel Vinohrady – Tomkovo náměstí není zahrnuta v dokumentaci oznámení záměru jako nedílná součást dokumentace záměru stavby „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“ pro posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, což je podle RMČ v rozporu s platným územním plánem města Brna a vyjádřeními a žádostí RMČ. RMČ opakovaně požaduje, aby předložená dokumentace oznámení záměru stavby „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a posouzení podle tohoto zákona byla dopracována o křižovatkovou větev dopravního napojení ulice Kulkova na VMO ze směru tunel Vinohrady – Tomkovo náměstí, a to z křižovatkové větve v k. ú. Židenice dle ÚpmB, jako nedílná součást dokumentace záměru stavby „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“ pro posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a po doplnění opakovaně předložena ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany k vyjádření (vč. vyvěšení informace dle § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.). Vypořádání OŽP: OŽP bere na vědomí výše uvedené připomínky k obsahu oznámení záměru, ovšem konstatuje, že z nich není zřejmé, jakým způsobem chybějící stavby ovlivní životní prostředí nebo zdraví obyvatel. Předmětem zjišťovacího řízení byl záměr v té variantě, v jaké byl předložen. Do požadavků na dokumentaci byl zařazen požadavek podrobně odůvodnit projekční řešení v oblasti MČ BrnoMaloměřice a Obřany včetně dopravní dostupnosti ulice Kulkova směrem z tunelu Vinohrady Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, zn. ČIŽP/47/2018/5203, ze dne 04.01.2018 Vyjádření z hlediska ochrany vod: V dokumentaci záměru je uvedeno, že pro vodní tok Svitava je vyhlášeno záplavové území a aktivní zóna záplavového území. V případě, že záměr bude zasahovat do aktivní zóny záplavového území, pak ČIŽP upozorňuje na podmínky a povinnosti stanovené § 67 vodního zákona. Kromě zbudování retenčních nádrží na dešťové vody ČIŽP rovněž doporučuje zvážit možnost vybudování odlučovačů ropných látek v místech, kde dojde k přímému odtoku dešťových vod z komunikací do recipientu. Po prověření výše uvedené dokumentace záměru, ČIŽP OI Brno sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí další připomínky.

11/28

Vypořádání OŽP: OŽP bere v úvahu výše uvedené připomínky k obsahu oznámení záměru a na základě vyjádření považuje předložené oznámení s ohledem na podrobnosti popisu záměru za nedostatečné. Uvedené připomínky musí být zohledněny při zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady, č. j. BVIN 06524/2017/FIN/Pek, ze dne 05.01.2018 Městská část Brno-Vinohrady požaduje výstavbu vinohradského tunelu řešit jako prioritní stavbu VMO v prostoru Vinohrady – Židenice. Vypořádání OŽP: OŽP bere v úvahu výše uvedenou připomínku, ovšem konstatuje, že nelze posoudit, zda se vztahuje k posouzení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel, neobsahuje odůvodnění uvedeného požadavku v tomto smyslu. Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, č. j. MČBT/0123/2018, ze dne 04.01.2018 (OŽP obdržel dne 05.01.2018) Rada konstatuje, že záměr není v souladu s ÚPmB a trasa komunikace zasahuje do ploch intenzivně zemědělsky obhospodařovaných a požaduje, aby trasa VMO byla vedena v plochách, které jsou k tomu územním plánem určeny. Vypořádání OŽP: OŽP bere na vědomí výše uvedené připomínky k obsahu oznámení záměru, ovšem konstatuje, že předmětem zjišťovacího řízení byl záměr v té variantě, v jaké byl předložen. V požadavcích na dokumentaci je požadováno právě podrobnější vysvětlení, proč se v tomto úseku řešení odchyluje od územního plánu (požadavek „Doplnit podrobnější popis dokládající nemožnost realizace Bratislavské radiály v trase dle platné územně plánovací dokumentace.“) Magistrát města Brna, odbor památkové péče, č. j. MMB/0164711/2017/SZ/d, ze dne 20.12.2017 Nemovitosti dotčené předmětným záměrem se nachází částečně na území Ochranného pásma Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanoveného rozhodnutím Odboru kultury NvmB dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev. a částečně mimo území s památkovou ochranou, tj. mimo území památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich ochranného pásma ve smyslu § 14 odst. 2 uvedeného zákona. Zájmy státní památkové péče jsou dotčeny pouze na území k. ú. Černovice a k. ú. Komárov, a to v objektu MÚK Ostravská radiála a MÚK Bratislavská radiála. V souvislosti s tímto faktem OPP MMB upozorňuje, že v případě dotčení nemovitostí na území Ochranného pásma MPR Brno je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou a požádat OPP MMB předem o vydání závazného stanoviska. V souvislosti s předpokládanými výkopovými pracemi OPP MMB upozorňuje na povinnost vyplývající z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, tj. stavebník v dostatečném předstihu oznámí záměr výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického průzkumu. Dále OPP MMB upozorňuje na povinnosti vyplývající z § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, tj. případný archeologický nález učiněný mimo provádění záchranného archeologického průzkumu, bude oznámen Archeologickému ústavu AV

12/28

ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce. Oznámení je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu, nebo potom, co se o archeologickém nálezu dozvěděl. V této souvislosti OPP MMB poukazuje i na § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vlastnictví movitých archeologických nálezů. OPP MMB vycházel při zpracování tohoto sdělení z dokumentace zveřejněné na portálu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1423 a nemá žádné další připomínky. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Vyjádření odkazuje na zákonné povinnosti. Magistrát města Brna, odbor dopravy, č. j. MMB/0512419/2017, ze dne 02.01.2018 Odbor dopravy MMB posoudil předkládanou dokumentaci a lze konstatovat, že z dopravního hlediska je záměr realizace stavby VMO dle tahové studie od firmy PK Ossendorf - od tunelu Vinohrady po D1 potřebný, z hlediska koncepce dopravy až nezbytný. Velký městský okruh Brno bude po svém kompletním dobudování nejdůležitějším prvkem silniční části dopravního systému města Brna. Okruh, procházející městskými částmi mimo centrum města umožní realizaci opatření pro ochránění okolního území od negativních vlivů z dopravy a současně odstraní dnešní neúnosnou dopravní zátěž řady hustě obestavěných dopravních tepen města. Odbor dopravy MMB nepožadujeme předkládaný záměr posuzovat i ve smyslu zákona č. 100/2001Sb. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Magistrát města Brna, odbor vodního č. j. MMB/0004409/2018, ze dne 04.01.2018

a

lesního

hospodářství

a

zemědělství,

Vyjádření vodoprávního úřadu: Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, vydává podle ust. § 18 vodního zákona následující vyjádření: - v záměru je nutné dořešit způsob likvidace srážkových (povrchových) vod v rozsahu celé stavby, odvádění dešťových vod požadujeme navrhnout v souladu se zásadami na hospodaření s dešťovými vodami, - křížení s významným vodním tokem Svitava navrhnout nad území stoleté vody (min 0,5 m), - uvedený záměr je nutné koordinovat s navrženým protipovodňovým opatřením na území města Brna dle Generelu odvodnění a dle studie – Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků. Vypořádání OŽP: Dostatečné zajištění záměru proti možnému úniku látek, které by mohly znamenat riziko pro životní prostředí a podzemní vody, je zákonnou povinností. Konkrétní stavebně-technická, provozní i organizační opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (včetně vod) budou nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Vyjádření z hlediska státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon): Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 48 lesního zákona, vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující vyjádření: Není zřejmé, zda záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona. Vypořádání OŽP: Vyčíslení záboru PUPFL bude nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA.

13/28

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ZPF) Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 15 zákona o ochraně ZPF, vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následující vyjádření: Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF možná. Záměr si vyžádá zábor pozemků patřících také do ZPF. Z tohoto důvodu je nutné požádat Odbor VLHZ MMB před vydáním rozhodnutí o využití území o vydání souhlasu k odnětí podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF. Vypořádání OŽP: Vyčíslení záboru ZPF bude nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č. j. MMB/0010275/2018/Zah, ze dne 09.01.2018 - z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) Záměrem dojde k zásahu do lesa, vodního toku a údolní nivy vodního toku, k zásahu do územního systému ekologické stability (ÚSES) a bude ovlivněn i krajinný ráz. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), upozorňuje na skutečnost, že les, vodní tok a údolní niva vodního toku jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody, významné krajinné prvky. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nedošlo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, v platném znění, je územní systém ekologické stability vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu v krajině. Biocentra umožňují trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému a biokoridory slouží k migraci organismů mezi biocentry a vytvářejí tak z oddělených biocenter síť. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu. Záměrem dojde také k zásahu i do Černovického příkopu, který se nachází podél drážního tělesa v blízkosti přírodní rezervace Černovický hájek a navazuje na vodní tok Černovický potok, který protéká přírodní památkou Rájecká tůň. OŽP MMB doporučuje předem prověřit v případě křížení drážního tělesa, zda nedojde k negativnímu ovlivnění množství vody v Černovickém potoce, popř. k nežádoucímu ovlivnění ekologické stability v zájmovém území ve vazbě na zmíněná zvláště chráněná území. Je nutné prověřit, zda v Černovickém příkopu, který má funkci mokřadu se nevyskytují zejména zvláště chráněné druhy živočichů v návaznosti na Černovický potok a zmíněná zvláště chráněná území. OŽP MMB doporučuje k záměru, kde dojde k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, zpracovat v souladu s ustanovením § 67 zákona o ochraně přírody a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, v platném znění, biologické

14/28

hodnocení, které svými navrženými opatřeními může zajistit ekologickou stabilitu území a jeho ekologicko-stabilizační funkci. Biologické hodnocení bude zpracováno autorizovanou osobou dle zákona o ochraně přírody. Biologické hodnocení je podkladem dle § 67 odst. 3 zákona o ochraně přírody pro vydání stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody v dalších stupních zpracování záměru. V rámci záměru budou provedeny i demolice stávajících staveb a drobných objektů. OŽP MMB upozorňuje, že při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně o ochraně přírody, konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 3 a § 5a odst. 1. OŽP MMB doporučuje realizovat práce pokud možno mimo hnízdní období ptáků (hnízdní období probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich výskyt je v některých objektech možný i celoročně. Před zahájením prací je nutné objekty prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail: [email protected], [email protected] nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), tel.: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: [email protected], popř. s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody. V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) prokázán, je nutné zažádat příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody, o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů. Na straně 19 oznámení je chybně uveden správní orgány u PUPFL a ochranného pásma, kterým je Odbor vodního a lesního hospodářství MMB nikoliv OŽP MMB. U souhlasu k odnětí pozemků ze ZPF do 1 ha je příslušný také Odbor vodního a lesního hospodářství MMB. Vypořádání OŽP: Konkrétní stavebně-technická, provozní i organizační opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (včetně ochrany přírody) budou nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Část požadavků je výslovně uvedena výše v požadavcích na dokumentaci EIA. - z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění) a z hlediska odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) nemá OŽP MMB k oznámení záměru připomínky. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. OŽP MMB nepožaduje další posuzování záměru Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j. JMK 6353/2018, ze dne 11.01.2018 (OŽP obdržel dne 11.01.2018) Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Realizací východní části velkého městského okruhu (VMO) v Brně v úseku mezi tunelem Vinohrady a mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D1 dojde ke zvýšení plynulosti silniční dopravy v severovýchodní části VMO oproti současnému stavu a částečně se odlehčí městským částem Husovice a Židenice, kde je v současnosti doprava přetížena (Provazníkova, Svatoplukova, 15/28

Gajdošova aj.). Čím plynulejší provoz, tím méně brzdění a rozjíždění. Klesají tak jak emise z otěrů (zejména brzdění), tak z exhalací (rozjíždění je nejnáročnější na spotřebu i emise). Plynule jedoucí auto vyprodukuje i na delší komunikaci méně emisí, než při průjezdu městem. Realizací záměru bude doprava převedena na kapacitní komunikaci dálničního typu a zásadně se tím zvýší plynulost s pozitivním dopadem na zlepšení kvality ovzduší v širším okolí záměru oproti stávajícímu stavu. Posuzovaný záměr je zcela souladu s koncepčním dokumentem v oblasti ochrany ovzduší, kterým je Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Brno CZ06A – kód opatření AB1 – Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu – doporučená aktivita – dobudování východní části VMO. Dopady na kvalitu ovzduší posuzovaného záměru lze rozdělit na fázi výstavby záměru (emise z provádění staveb a z dopravy na objízdných trasách) a dále pak na emise z vlastního provozu záměru pro kapacitně vyhovující komunikaci s vyšší plynulostí a bezpečnosti dopravy. Zdrojem znečištění ovzduší bude ve fázi realizace stavby zejména manipulace se sypkými materiály, stavební práce jako takové a přesuny hmot na stavbu a za stavby spojené také s emisemi ze spalovacích motorů stavební techniky. Při realizaci záměru požadujeme realizovat účinná opatření pro snižování emisí znečisťujících látek do ovzduší v okolí záměru: -

Minimalizovat vlastní dobu výstavby záměru.

-

Zpracovat plán organizace výstavby (dále jen „POV“) tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technicko-organizačních opatření. V rámci POV stanovit a projednat přepravní trasy k minimalizaci dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V maximální míře využívat trasu budované komunikace jako přepravní trasy, trasy nesmí zasahovat do souvisle obydlených zón.

-

Projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu. Navrhovat procesy tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd ze staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby byl v maximální možné míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu – optimalizovat výběr strojní techniky (dle velikosti, výkonu strojů, počtu a součinnosti v rámci jednoho pracovního dne).

-

Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích - využívat účelové komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na komunikacích.

-

Neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti na výstavbě objektů.

-

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovat; při terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn.

-

Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

-

Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Používat vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry. Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit,

16/28

a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění. -

V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým výkonem.

-

Požadujeme realizovat kompenzační opatření v rozsahu uvedeném v metodice ATEM, 2012 (podrobněji viz dále).

-

Pro věrohodné zhodnocení přínosů stavby požadujeme provést kampaňovité autorizované měření kvality ovzduší v souvislosti s výstavbou záměru: Podmínky pro fázi přípravy - před výstavbou záměru bude proveden monitoring současného stavu kvality ovzduší před výstavbou silniční komunikace a to v časovém rozsahu 8 týdnů rovnoměrně rozložených v průběhu celého kalendářního roku, minimálně však 2 krát ročně (léto + zima). Minimální požadovaný rozsah měřených parametrů v rámci tohoto monitoringu je stanovený na oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, pevné částice PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny (teplota, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, atmosférické srážky a sluneční záření). Podmínky pro fázi výstavby - v průběhu realizace výstavby pro posouzení důsledků stavebních prací bude proveden monitoring kvality ovzduší a to v časovém rozsahu 8 týdnů rovnoměrně rozložených v průběhu celého kalendářního roku, minimálně však 2 krát ročně (léto + zima). Minimální požadovaný rozsah měřených parametrů v rámci tohoto monitoringu je stanovený na oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, pevné částice PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny (teplota, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, atmosférické srážky a sluneční záření). Podmínky pro fázi provozu - po uvedení pozemní komunikace do řádného provozu bude proveden monitoring kvality ovzduší pro posouzení úrovně znečištění ovzduší, a to v časovém rozsahu 8 týdnů rovnoměrně rozložených v průběhu celého kalendářního roku, minimálně však 2 krát ročně (léto + zima). Minimální požadovaný rozsah měřených parametrů v rámci tohoto monitoringu je stanovený na oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, pevné částice PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny (teplota, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, atmosférické srážky a sluneční záření).

Body vzorkování by měly být 25 m od okraje velkých křižovatek a nejméně 4 m od středu nejbližšího dopravního pruhu, pro měření oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého by měly být nejdále 5 m od okraje vozovky a měly by být umístěny tak, aby měření byla reprezentativní pro úroveň znečištění ovzduší v blízkosti linie obytné zástavby, ale nejdále 10 m od okraje vozovky. Průběžné, souhrnné a závěrečné zprávy z lokálního monitoringu znečištění ovzduší v daném úseku silniční komunikace by měly minimálně obsahovat následující údaje: -

Identifikační údaje (instituce, osoby provádějící měření a jejich způsobilost – akreditace, autorizace; objednatel měření).

-

Přesná lokalizace a označení monitorovacích bodů v dané lokalitě (GPS souřadnice, vzdálenost od silniční komunikace, vzdálenosti od význačných bodů v terénu, aj.).

-

Datum měření, časový interval měření s uvedením začátku i konce měření.

-

Popis okolního terénu v okolí monitorovacích bodů (zářezy, zvýšena místa nad okolní terén, svahovitost, pohltivost – odrazivost terénu, popis vegetace její výška, šířka, respektive skalnatý terén aj.).

17/28

-

Důkladná fotodokumentace místa měření a umístění měřících přístrojů.

-

Popis lokality s důrazem na existující jiné zdroje znečištění ovzduší (vzdálenosti a umístění jiných zdrojů znečištění ovzduší).

-

Popis zástavby, vzdálenosti a souvislost přilehlé zástavby, či jiných staveb.

-

Použité měřicí přístroje, pomocné vybavení a metody měření (typ, výrobní číslo, datum platnosti ověření, kalibrace, použitá norma, aj.).

-

Meteorologická situace v průběhu měření (teplota vzduchu, rychlost větru, směr větru, relativní vlhkost vzduchu).

-

Vyhodnocení monitoringu a doporučení zahrnující porovnání naměřených hodnot s imisními limity definovanými přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí závěrečné zprávy je srovnání stavu před výstavbou a při reálném provozu na silniční komunikaci. V případě nenaplnění předpokladů ze zpracované dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí (v procesu EIA) resp. překročení očekávaných vlivů v uvedené dokumentaci zadavatel navrhne opatření ke snížení těchto vlivů. V případě zjištění vyšší úrovně znečištění ovzduší v porovnání s předpokladem uvedeným v dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí, je součástí hodnotící zprávy operativního monitoringu identifikace příčin tohoto stavu a návrh možných opatření ke snížení této zátěže. Dílčí každoroční zprávy o provádění a výsledcích monitoringu a konečná závěrečná zpráva budou předloženy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Odbor ochrany ovzduší MŽP zpracoval návrh metodického pokynu, který zejména upřesňuje postup při návrhu kompenzačních opatření včetně návrhu metodiky výpočtu odstranění znečištění výsadbou izolační zeleně a metodiky odstranění znečištění čištěním vozovek a zpevněním povrchu komunikací. V současné době není dořešen především návrh metodiky pro výsadbu izolační zeleně. Jelikož nebyl metodický pokyn doposud připraven, doporučujeme k následnému postupu stanovení podmínek ochrany ovzduší využít zveřejněnou studii společnosti ATEM, s.r.o. s názvem „Návrh opatření k možnému snížení koncentrací škodlivin dle požadavků nového zákona o ochraně ovzduší“, která byla zveřejněna na webovém portálu ŘSD: (https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/3998ecf6-b316-404e-a3dc-21f0f90480cd/Kompenzacni+ opatreni+2012.pdf?MOD=AJPERES). Tato studie obsahuje analýzu legislativních ustanovení, vztahujících se k realizaci kompenzačních opatření za účelem snížení znečištění ovzduší. Zvláštní pozornost je zde věnována určení „mezní intenzity dopravy“, nad níž bude nutno k realizaci kompenzačních opatření přistoupit. Studie dále obsahuje seznam investičních záměrů (na základě veřejně dostupných informací ŘSD), na něž se pravděpodobně budou příslušná ustanovení zákona o ochraně ovzduší vztahovat. V neposlední řadě jsou zde uvedeny příklady postupů vyhodnocování účinnosti navržených kompenzačních opatření (včetně návrhu výsadby pásů vegetace podél komunikací viz kapitola 4.2). Upozorňujeme, že v kap. B.I.9. oznámení chybí navazující řízení podle zákona o ochraně ovzduší – podle ust. §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon“), se vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 000 a více vozidel za 24 hodin v navrhovaném období nejméně 10 let, a úsek má současně být umístěn či rozšířen v zastavěném území obce. Nedílnou součástí žádosti o výše uvedené závazné stanovisko, které vydá Ministerstvo ŽP, je rozptylová studie, která bude reflektovat všechny parametry záměru, a to v podrobnosti pro územní řízení podle stavebního zákona, bude obsahovat relevantní kompenzační opatření.

18/28

Vypořádání OŽP: OŽP se ztotožňuje s výše uvedenými připomínkami k obsahu oznámení záměru a na základě vyjádření považuje předložené oznámení, s ohledem na ochranu ovzduší, za nedostatečné. Uvedené připomínky musí být zohledněny při zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Konkrétní stavebně-technická, provozní i organizační opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (včetně ochrany ovzduší) budou nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: S ohledem na Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025, který byl schválen zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17.12.2015 a jehož závazná část byla vyhlášená Obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016 ve věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, částka 1/2016 (dále i „POH JMK“), a plnění cílů tímto plánem stanovených krajský úřad konstatoval, že v rámci stavby může vzniknout nezanedbatelné množství zejména stavebních a demoličních odpadů skupiny 17, a to minimálně v objemu ražby tunelu (zemina a kamení) a další výstavby. Základní údaje o předpokladu vzniku odpadů a o způsobech naložení s nimi jsou uvedeny v PD (bez množství a bilancí). S ohledem na výše uvedené krajský úřad upozorňuje, že dle hierarchie nakládání s odpady stanovené zákonem o odpadech je nutné preferovat prevenci vzniku odpadu a následně další způsoby naložení s odpadem (např. recyklace stavebních a demoličních odpadů, využití na povrchu terénu v zařízení k tomu určených dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., energetické využití), před odstranění skládkováním. Krajský úřad předpokládá, že bilance vzniku (odpadů) zemin a kameniva ze stavby s případným jejich využitím v rámci stavby (prevence vzniku odpadu) bude doplněna do dalšího stupně projektové dokumentace (nejpozději však do dokumentace pro stavební povolení). Stejně tak krajský úřad předpokládá, že podrobnější údaje budou uvedeny i pro další odpady, které v rámci stavby vzniknou, včetně odpadů pocházejících ze starých ekologických zátěží, pokud se těchto starých ekologických zátěží stavba dotkne (např. stará skládka Černovice). Vypořádání OŽP: Uvedené připomínky musí být zohledněny při zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Konkrétní stavebně-technická, provozní i organizační opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (včetně nakládání s odpady) budou nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Zdejší orgán ochrany přírody vydal k posuzovanému záměru stanovisko podle § 45i výše uvedeného zákona, v němž vyloučil vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 (příloha oznámení záměru). Současně v něm konstatoval, že záměr může zasáhnout do ochranného pásma zvláště chráněného území přírodní rezervace Černovický hájek. Z tohoto důvodu krajský úřad upozorňuje, že je nutné požádat zdejší orgán ochrany přírody o vydání samostatného závazného stanoviska. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Odkaz na zákonné povinnosti. Z hlediska zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon): Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření podle ust. § 18 vodního zákona k záměru je vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou

19/28

působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o vodoprávní úřad Magistrátu města Brna (MMB, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství). Zdejší vodoprávní úřad upozorňuje, že v případě zacházení se závadnými látkami musí být dodržen ust. § 38 a 39 vodního zákona. Znečištění srážkové vody z pozemních komunikací závadnými látkami musí být řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Odkaz na zákonné povinnosti. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: V současnosti nelze stanovit, zda je OŽP dotčeným orgánem státní správy lesů, protože údaj, zda dojde k dotčení PUPFL a v jakém rozsahu nebo k dotčení ochranného pásma lesa, bude specifikován až ve vyšším stupni přípravy stavby, kdy budou stanoveny pozemky záboru. Vypořádání OŽP: Vyčíslení záboru PUPFL bude nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Vzhledem k tomu, že uvažovaným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 zákona a příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se podává u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o výměře nad 10 ha orgán ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Odkaz na zákonné povinnosti. Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům: Bez připomínek. Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Čisté Tuřany, z.s., č. j. 2/2018, ze dne 04.01.2018 (OŽP obdržel dne 11.01.2018) 1. Kapitola B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry. Upozorňujeme na skutečnost, že v kapitole charakter a možnost kumulace záměru s jinými záměry absentují některé další záměry v území, a to zejména: projekty protipovodňových opatření města Brna, a regionální boicentrum Černovický hájek (RBC 210), lokální biocentrum a zájmy soukromých podnikajících

20/28

subjektů vlastnících zemědělský (http://farmarajecek.cz/cz).

areál

v

prostoru

kolem

MakraFarma

Ráječek

2. Upozorňujeme na nefunkčnost odkazů uvedených na str. 10 a 11 oznámení záměru. Podkladové studie tak nejsou přístupné. A dále nefunkčnost odkazu na str. 17 (http://www.mestskyokruhbrno. cz/plan/), str. 46 ad. 3. Upozorňujeme na skutečnost, že v kapitole B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, podkapitole Varianty záměru (str. 10), včetně přehledu zvažovaných variant, se uvádí stručný popis výběru varianty trasování Bratislavské radiály. Na straně 10 je uvedeno: „Pro možnost technického prověření zde bylo předloženo celkem 5 základních variant řešení komunikační sítě v dotčeném území a varianta Územního plánu města Brna (tehdy platné verze).“ Neuvádí se tam však, z jakých důvodů byla vyřazena varianta sledovaná v Územním plánu města Brna. V rámci Dokumentace EIA požadujeme podrobnější popis dokládající nemožnost realizace Bratislavské radiály v trase dle platné územně plánovací dokumentace, tzn. požadujeme, aby v rámci Dokumentace EIA byla posuzována varianta 3. dílčího úseku (Bratislavská radiála). 4. V kapitole B.I.6 (str. 17) absentuje řada dalších objektů, které budou muset být demolovány, např. Farma Ráječek. V rámci Dokumentace EIA požadujeme soupis záměrů realizace všech potřebných plánovaných demolic staveb a areálů. 5. Upozorňujeme na nečitelnost „tabulky“/obrázku č. 2 na str. 18 a žádáme v rámci Dokumentace EIA o její z a žádáme v rámci Dokumentace EIA o její vložení do Dokumentace tak, aby byla čitelná. 6. Požadujeme do kapitoly B.I.9 uvést i specifikaci územních rozhodnutí. Tj. nejen územního rozhodnutí o povolení stavby, ale i demolic staveb, neboť se jedná o „subtyp“ územního řízení. 7. Upozorňujeme na to, že na str. 20 v obrázku č. 3 došlo v posunu trasy VMO a žádáme o opravu obrázku. 8. V kapitole B.II (str. 20) požadujeme specifikaci – výměru záborů ZPF a PUPFL. 7. Z kapitoly B. Údaje o vstupech nevyplývají žádné konkrétní údaje, jak je hodnocen vliv na hluk, ovzduší apod 8. V kapitole B.II.5 Biologická rozmanitost (str. 23) je uvedeno: „Fauna území je významně determinována antropogenním vlivem aglomerace a urbanizací celého území. Systematický zoologický průzkum v zájmovém území pro účely oznámení záměru nebyl zpracováván. Na základě rekognoskace provedené v letním období 2017 lze předpokládat, že na převážné části zájmového území - tedy na zastavěných plochách a komunikacích, v porostech dřevin, na udržovaných travnatých plochách a zemědělsky využívaných pozemcích - je výskyt živočichů silně omezen jak druhově, tak početně.“ Požadujeme konkretizaci odbornosti pracovníka, který rekognoskaci terénu prováděl (zda šlo o odborně způsobilou osobu). 9. V kapitole B.III. Údaje o výstupech, B.III.1. Emise do ovzduší je na str. 24 uvedeno: „Pro záměr platí, že primárně negeneruje novou automobilovou dopravu, ale vyvolává pouze změnu v její organizaci a přerozdělení do nové kapacitní trasy.“ Požadujeme zohlednit navýšení celkového objemu dopravy následkem dopravní indukce a propočty uvést v Dokumentaci EIA. 10. Rovněž nesouhlasíme s pouhým předpokladem režimu provádění stavebních prací (str. 23) a požadujeme specifikaci průběhu stavebních prací. Požadujeme zohlednit do kapitol případnou etapizaci výstaveb jednotlivých úseků, či stavebních objektů. 11. V případě, zda není zřejmé, zda budou bodové zdroje znečišťování ovzduší instalovány v rámci stavby, či budou využívána stávající zařízení v regionu (s. 24), máme za to, že rozptylové a hlukové

21/28

studie nemohou reflektovat tyto zátěže do území a zpochybňujeme tak jejich výstupy. Požadujeme, aby Dokumentace EIA objasnila všechny vstupy a výstupy zdrojů. 12. Upozorňujeme na skutečnosti, že v kapitole B.III. Údaje o výstupech nejsou zohledněny bourací práce a jejich příspěvky na znečištění ovzduší, neboť kapitola Upozorňujeme na skutečnost, že z oznámení záměru v kapitole C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost podkapitoly ÚSES (str. 31) přímo není patrné, že záměr – úsek 3. Bratislavská radiála – prochází plánovaným regionálním biokoridorem Černovický hájek. Požadujeme specifikaci dotčení (RBC Černovický hájek) tohoto zákonem chráněného prvku v rámci kapitoly ÚSES. 13. Požadujeme uvést odkazy na zdroje, z kterých bylo čerpáno do kapitol pojednávajících o ZCHÚ (str. 34), a to včetně datace textu. 14. Upozorňujeme na skutečnost, že v kapitole Zdroje vody (str. 47), vyhodnocujících v okolí záměru využívání zdrojů podzemní vody, absentuje jakýkoliv údaj o Balbínově prameni, tedy úpravně vody, která čerpá podzemní vodu a upravuje ji až do režimu kojenecké vody. Požadujeme v záměru vyhodnocení vlivu i na tento zdroj vody. 15. Upozorňujeme na skutečnost, že v obrázku č. 17 (str. 51) Mapa svahových nestabilit nemáte promítnuté trasování VMO. Požadujeme jej tam doplnit. 16. Požadujeme zpracování systematického zoologického a botanického průzkumu zájmového území a jeho uvedení do Dokumentace EIA tak, aby bylo možné v rámci Dokumentace mít navržena opatření na případná opatření k jejich transferům či vytvoření jiných vhodných lokalit (pokud to bude možné). 17. Požadujeme vyhodnotit negativní dopady změny vedení tramvajových tratí na Stránskou skálu a do Líšně – zejména nárůst automobilové dopravy vlivem snížení konkurenceschopnosti veřejné dopravy. 18. S ohledem na nedostatek podkladových dat máme za to, že kapitola D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací nemůže pojmout to, co ze svého názvu předpovídá. Požadujeme v rámci Dokumentace EIA doplnit podrobné údaje a kapitolu dle výstupů přepracovat. Dále upozorňujeme, že si žadatel nad rámec Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., upravil název kapitoly na „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné“. 19. Dále zpochybňujeme Vyjádření k záměru „SILNICE I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“ z hlediska územně plánovací dokumentace, neboť v závěru se uvádí, že „Záměr „SILNICE I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“ vychází ze sledované dopravní koncepce v tomto území.“, č. j. MMB/0461383/2017/Kep ze dne 27. 11. 2017 tvořící Přílohu 1.1 oznámeného záměru. Ve skutečnosti však úsek záměru nesoucí název Bratislavská radiála není v souladu s Územním plánem města Brna, ani s touto variantou nepočítá koncept Územního plánu města Brna (nový připravovaný Územní plán města Brna). Žádáme, aby v dokumentaci EIA byla hodnoceno původní trasování VMO v této oblasti, tedy, aby byla hodnocena varianta sledovaná ve stávajícím platném Územním plánu města Brna (ke dni 4. 1. 2017). Smyslem posuzování vlivů záměru je získat objektivní odborný podklad pro vydání následných rozhodnutí. Ze zjištěných nedostatků vyvozujeme, že předložené oznámení takovým podkladem není.

22/28

Vypořádání OŽP: ad. 1. Vyhodnocení kumulativních vlivů bude nedílnou součástí dokumentace, ad. 2. Oznamovatel byl na nutnost funkčnosti odkazů upozorněn ve výroku závěru zjišťovacího řízení. V dokumentaci musí být všechny odkazy funkční. ad. 3. Požadavek podrobnějšího popisu byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 4. Požadavek podrobnějšího popisu demolicí byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 5. Oznamovatel byl na nutnost čitelnosti tabulky upozorněn ve výroku závěru zjišťovacího řízení. V dokumentaci musí být všechny odkazy funkční. ad. 6. Požadavek specifikace územních rozhodnutí byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 7. Oznamovatel byl na nutnost opravy obrázku upozorněn ve výroku závěru zjišťovacího řízení. V dokumentaci musí být všechny obrázky dle skutečnosti. ad. 8. Vyčíslení záboru ZPF bude nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. ad. 7. Oznamovatel byl nutnost vyhodnocení vstupů z hlediska hluku a ovzduší upozorněn ve výroku závěru zjišťovacího řízení. ad. 8. Požadavek zpracování podrobného biologického průzkumu byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 9. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 10. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 11. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 12. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 13. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 14. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 15. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 16. Požadavek zpracování podrobného biologického průzkumu byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 17. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 18. Požadavek byl zahrnut do požadovaných podrobnějších údajů, které má řešit dokumentace. ad. 19. OŽP bere na vědomí tuto připomínku, ovšem konstatuje, že předmětem zjišťovacího řízení byl záměr v té variantě, v jaké byl předložen. Předložení záměru v jiné variantě by vyžadovalo provedení nového zjišťovacího řízení. Vyjádření zaslaná po zákonem stanovené lhůtě: Aleš Stuchlík, elektronický dopis ze dne 04.01.2018 (odesláno 12.01.2017, OŽP obdržel dne 12.01.2018) Text shodný s vyjádřením Čisté Tuřany, z.s. Vypořádání OŽP: Viz výše.

23/28

OS Židenice pro občany, elektronický dopis bez vyjádření obsahující pouze rozesílací dopis OŽP (odesláno 12.01.2017, OŽP obdržel dne 12.01.2018) Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Brno, Jeřábkova 4, č. j. KHSJM 01847/2018/ BM/HOK, sp. zn. S-KHSJM 69789/2017, ze dne 11.01.2018 (odesláno 12.01.2017, OŽP obdržel dne 12.01.2018) Požaduje záměr dále posuzovat a ve vyjádření uvádí: KHS JmK oznámení záměru „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město, které bylo vypracováno ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., předložené k posouzení v rámci zjišťovacího řízení bere na vědomí a z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví a možných zdravotních rizik pro dotčenou populaci požaduje předmětný záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí musí obsahovat následující údaje: 

vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek navrhnout max. možná protihluková opatření zajišťující nepřekročení hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bez korekce na starou hlukovou zátěž v nejzatíženějších chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech dotčených navrhovaným záměrem;hlukové vyhodnocení provést ve více bodech reprezentujících nejzatíženější chráněné venkovních prostory staveb a chráněné venkovní prostory související s navrhovaným záměrem, a to s ohledem na konfiguraci terénu a mimoúrovňové řešení dopravní stavby (v rámci stavby dochází převedení stávajících silnic nižší třídy na silnice vyšší třídy, přeložce tramvajové trati, ke zvýšení intenzit dopravy ve stávající trase);prověření stávající hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů a reálnosti možných řešení větrání tunelu Vinohrady;vyhodnocení příspěvku záměru ke stávající hlukové situaci včetně prezentace vyčíslené změny hlukové situace s ohledem na nejexponovanější chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory.

KHS JmK konstatuje, že předložené podání v rámci oznámení záměru neobsahuje veškeré údaje, které jsou nezbytné pro možnost objektivního vyhodnocení všech vlivů záměru na životní podmínky a zdraví lidí v dotčeném území. Vypořádání OŽP: Uvedené připomínky byly zařazeny do požadavků pro zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Konkrétní stavebně-technická, provozní i organizační opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (včetně vlivu hluku) budou nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Jihomoravský kraj č. j. JMK 8787/2018, ze dne 15.01.2018 (odesláno 15.01.2017, OŽP obdržel dne 15.01.2018) Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město, s těmito připomínkami:

24/28

1. V rámci projednání záměru „Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město konstatujeme, že Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Délka posuzovaného úseku VMO je cca 6,9 km (km 8,361 - km 15,255), přičemž vzhledem k rozsahu stavby je úsek projekčně připravován ve třech částech: 1. VMO Vinohrady (km 8,361 - 10,509), délka úseku 2,148 km 2. MÚK Ostravská radiála (km 10,509 - 13,375) délka úseku 2,866 km 3. Sil. I/41 Bratislavská radiála (km 13,375 - 15,255), délka úseku 1,880 km Z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací vydanou krajem pro širší území, v němž je řešen záměr, vyplývají ze ZÚR JMK požadavky na realizaci záměrů POP10 – Opatření na hlavních brněnských tocích, RK 1494 – Regionální biokoridor v koridoru situovaném podél řeky Svitavy a regionální biocentrum RBC 210 – Černovický hájek. Záměr se zapojuje do koridoru DS10 – D1 Kývalka – Slatina, zkapacitnění včetně přestavby mimoúrovňových křižovatek. Posuzovaný záměr se koridorů pro opatření na hlavních brněnských tocích a pro regionální biokoridor plynoucích ze ZÚR JMK přímo nedotýká, navrhovanou silnicí budou mimoúrovňově kříženy. Kontakt záměru s regionálním biocentrem Černovický hájek je dokumentací řešen, stejně i napojení záměru na záměr zkapacitnění dálnice D1. Z hlediska ZÚR JMK tedy nemáme k posuzovanému záměru připomínky. Z hlediska širších územních vztahů konstatujeme, že první dva úseky jsou vymezeny v souladu s koncepcí platného Územního plánu města Brna (ÚPmB). Jižní část posuzovaného záměru, úsek I/41 Bratislavská radiála, nemá oporu v žádné územně plánovací dokumentaci, což je potvrzeno i ve vyjádřeních dotčených stavebních úřadů. Záměr vychází z technické studie: Silnice I/41 Brno, Bratislavská radiála, zpracovatel PK Ossendorf s.r.o., 11/2014. Řešení vychází z navazujících úseků VMO a řešení železničního uzlu Brno (ŽUB). Řešení silnice je v tomto ohledu přizpůsobeno tak, aby neomezovalo přístup k řešení ŽUB. Výše uvedené skutečnosti je nutno v následných řízení brát na zřetel. 2. Předmětem záměru je úsek VMO ve východní části města. Nová trasa VMO je vedena i po úsecích silnic ve vlastnictví JMK, které po začlenění do tahu VMO přejdou do silnic I. třídy. V současné době je chybějící úsek VMO suplován úsekem silnice II/374 v ul. Černovická, přestože převádí dopravu odpovídající silnici I. tř. Všechny produkované problémy jdou tak k tíži JMK. Jedná se zejména o hlukovou situaci v Komárově a stav vozovky v celém předmětném úseku. Z hlediska stavu vozovky je problematický i úsek silnice II/373 v ul. Jedovnické. Každé oddalování výstavby VMO tak přináší JMK neproduktivní náklady. Součástí záměru je i rekonstrukce silnice II/373 v ul. Bělohorské, která zůstane ve své třídě, ale bude přenášet provoz suplující větev MÚK Ostravská, kterou nelze vyvinout. Záměr musí kompletně vyřešit všechna kompenzační opatření plynoucí z tohoto provozu, a to na náklady investora stavby VMO. Jihomoravský kraj požaduje, aby uvedené připomínky byly respektovány v následných řízeních s tím, že nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání OŽP: Uvedené připomínky byly zařazeny do požadavků pro zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. Aleš Stuchlík, písemný dopis poštou ze dne 04.01.2018 (odesláno 16.01.2017, OŽP obdržel dne 17.01.2018) Text shodný s vyjádřením Čisté Tuřany, z.s. Vypořádání OŽP: Viz výše.

25/28

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody č. j. MZP/2018/610/112, ze dne 11.01.2018 (OŽP obdržel dne 17.01.2018)

a

krajiny,

Posuzovaným záměrem je výstavba východní části velkého městského okruhu (VMO) v Brně v úseku mezi tunelem Vinohrady a mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D1. Silnice I. třídy s označením I/42 bude čtyřpruhová se dvěma pruhy v každém směru. Délka posuzovaného úseku je cca 6,9 km. V textu oznámení nejsou obsaženy informace, ze kterých by bylo možné získat představu, jakým způsobem bude realizací záměru dotčen ZPF. Je zde pouze konstatováno, že ZPF dotčen bude, což je pro vyjádření k materiálu nepostačující. Předložené oznámení není zpracováno v detailu, na základě kterého by bylo možné dostatečně posoudit vliv na životní prostředí ve smyslu ochrany ZPF. Pro posouzení záměru je nutné, aby v předloženém materiálu byly uvedeny následující informace: ̶

informace o plošném záboru ZPF (trvalý zábor, dočasný zábor) v důsledku budoucí realizace záměru, ̶

informace o záborem dotčených BPEJ a třídách ochrany ZPF, ̶

orientační bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin dle dostupných informací o půdě (např. z mapových podkladů bonitovaných půdně ekologických jednotek, map komplexního průzkumu půd, geologických map, případně pedologického průzkumu, pokud byl již proveden), ̶

informace o nakládání a hospodárném využití skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, ̶

předpokládaný časový harmonogram dočasného záboru ZPF, ̶

předběžný způsob provedení rekultivace odnětím dotčených pozemků náležejících do ZPF po ukončení doby dočasného odnětí, ̶

posouzení vlivu stavby tunelu na hydrogeologické poměry (v případě, že stavba tunelu vede přes zemědělský půdní fond – schází mapový zákres), ̶

informace o plánovaném využití vytěženého materiálu ze stavby tunelu.

Na podkladě výše uvedených informací bude možné záměr posoudit ve vztahu k ochraně ZPF. Vypořádání OŽP: Vyčíslení záboru ZPF bude nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA. OŽP vyhodnotil obdržené připomínky k oznámení záměru jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona, zejména s ohledem na vyjádření obdržená v průběhu zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. OŽP zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 4 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům.

26/28

Dotčené statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, statutární město Brno, MČ Brno-Vinohrady, statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň, statutární město Brno, MČ Brno-Černovice, statutární město Brno, MČ Brno-Jih, statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany a statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme Dotčené statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, statutární město Brno, MČ BrnoVinohrady, statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň, statutární město Brno, MČ Brno-Černovice, statutární město Brno, MČ Brno-Jih, statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany a statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek, v. r. vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Vendula Zlevorová

Příloha: Vyjádření zaslaná k oznámení (obdrží pouze oznamovatel)

27/28

Rozdělovník: Obdrží v 1 vyhotovení dotčené územní samosprávné celky se žádostí o vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce:  Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, k rukám starosty, Gajdošova 7, 615 00 Brno  Statutární město Brno, MČ Brno-Vinohrady, k rukám starosty, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno  Statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň, k rukám starosty, Jírova 2, 628 00 Brno  Statutární město Brno, MČ Brno-Černovice, k rukám starosty, Bolzanova 1, 618 00 Brno  Statutární město Brno, MČ Brno-Jih, k rukám starosty, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno  Statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany, k rukám starosty, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno  Statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, k rukám starostky, Selská 66, 614 00 Brno  Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Obdrží v 1 vyhotovení dotčené orgány:  Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 602 00 Brno  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Dále obdrží:  Magistrát města Brna, odbor územního plánování a stavebního řízení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno  Drážní úřad, pracoviště Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  Úřad MČ města Brna Brno-Židenice, odbor výstavby a územního plánování, Gajdošova 7, 615 00 Brno  Úřad MČ města Brna Brno-Vinohrady, odbor finanční a výstavby, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno  Úřad MČ města Brna Brno-Líšeň, stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno  Úřad MČ města Brna Brno-Černovice, odbor výstavby a územního plánování, Bolzanova 1, 618 00 Brno  Úřad MČ města Brna Brno-Jih, Stavební úřad, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno  Úřad MČ města Brna Brno-Tuřany, odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno  Úřad MČ města Brna Brno-Maloměřice a Obřany, stavební úřad, Selská 66, 614 00 Brno  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno  G-Consult, spol. s r.o., RNDr. Věra Tížková, Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

28/28

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.