KRONIEK VAN EEN FAMILIE


1 KRONIEK VAN EEN FAMILIE2 Ten geleide Jaren geleden nam ik mij voor om feiten en wederwaardigheden van de familie Leenders te verzamelen, op te schri...

0 downloads 16 Views 686KB Size

Recommend Documents


No documents


KRONIEK VAN EEN FAMILIE

Ten geleide Jaren geleden nam ik mij voor om feiten en wederwaardigheden van de familie Leenders te verzamelen, op te schrijven en zodoende te bewaren voor het nageslacht, vooraleer het in de vergetelheid zou geraken. En met onderstaande historie is dit voornemen ten langen leste gerealiseerd. Daarmee pretendeer ik geenszins volledig te zijn. Mijn enige opzet is om feiten en gebeurtenissen weer te geven, voor zover die mij bekend zijn; hetzij door bronnenonderzoek of verslaggeving van anderen, hetzij uit eigen, persoonlijke waarneming. Hoewel mijn streven gericht is op een waarheidsgetrouwe geschiedschrijving kan ik daarvoor alleen instaan voor zover het eigen waarneming betreft. Voor het waarheidsgehalte van mijn overige bronnen ben ik afhankelijk van wat anderen in het verleden hebben vergaard, hoewel dit welhaast volledig op geschreven berichten en genealogisch onderzoek berust. Met speculaties heb ik mij niet bezig gehouden. Verder heb ik mij beperkt tot het gebeurde in de laatste 200 jaar. Relevante feiten van vóór 1800 bestaan alleen maar uit namen en geboorte- en sterfdata en zijn daarom nauwelijks interessant te noemen. Verklaring van de foto’s (waar nodig) vindt u achteraan. Vaals, augustus 2011 © Ger Leenders [email protected]

2

A. RENIER LEENDERS Renier Leenders, in 1809 geboren te Meerssen als zoon van Jacob Leenders en Maria Vroomen, erfde de boerderij van zijn ouders en trouwde in 1836 met Maria Catharina Jacobs, die in 1813 eveneens in Meerssen geboren was. B. JAN WILLEM LEENDERS In 1851 kregen Renier en Maria Catharina Leenders – Jacobs een zoon, Jan Willem Leenders, die na de dood van zijn vader (1876) en zijn moeder (1878) het boerenbedrijf aan de Vauwerstraat in Meerssen voortzette. Hij trouwde in 1878 met Maria Hubertina Aldegonda Van den Rijdt, die in 1856 te Tongeren geboren was als dochter van Hubertus Franciscus Van den Rijdt en Maria Anna Hubertina Brune. Zij kregen 9 kinderen.

Jan Willem en Aldegonda Leenders-Van den Rijdt (1903) Veel is er niet bekend over het leven van het echtpaar Leenders – Van den Rijdt. Jan Willem schijnt een figuur te zijn geweest, die voor niets en niemand bang was. Zo gaat het verhaal (kennelijk afkomstig van zijn dochter Anna), dat op zekere dag de paarden voor de koets, waarin de barones van het dorp met haar twee kinderen zat,van iets schrokken en op hol sloegen. Jan Willem, die een paardenkenner en – liefhebber was, sprong onvervaard tussen de wild galopperende paarden en klemde zich om de nek van een er van, waardoor hij ze tot stilstand wist te brengen.Naar verluidt heeft de baron hem voor zijn moedige daad beloond en heeft het verhaal de krant gehaald.

3

Over hun dood is meer bekend, gezien de tragische aard ervan. Naar verluidt stond Aldegonda Leenders op zekere dag boven op een ladder om bundels hooi van de hooiwagen naar de hooizolder over te laden, toen haar man met paard en wagen van het veld kwam en het erf opreed. Daarbij raakte de wagen de ladder, die omviel. Aldegonda viel van de ladder en liep daarbij verschillende botbreuken en inwendige kwetsuren op. Zij werd nog wel naar het ziekenhuis in Maastricht vervoerd, maar overleed daar uiteindelijk aan de gevolgen van haar val, op 11 maart 1910. De verslagenheid in het gezin was groot; met name bij haar echtgenoot. Hij is het fatale ongeluk van zijn vrouw, dat hij mede veroorzaakt had, nooit meer te boven gekomen. Jan Willem Leenders stierf op 1 juli 1913 te Meerssen. Niet ver van zijn huis werd hij, volgens het verhaal van mijn vader, aangereden door de notaris van het dorp, die de eerste en toen nog enige auto van Meerssen bezat. En daarmee werd mijn grootvader het eerste dodelijke verkeersslachtoffer in Limburg. Kinderen van Jan Willem en Aldegonda Leenders: 1. Hubert Leenders, geboren op 29 april 1879 in Meerssen.Na zijn opleiding bij de Telegraaf- en Telefoondienst (de latere P.T.T.) werd hij door deze Dienst tewerkgesteld in Geldrop. Hij trouwde in 1905 te Maastricht met Cornelia Sissing uit Warga (Friesland), waarna zij zich in Haarlem vestigden en drie dochters kregen. Wilhelmina (Willy), de oudste, bleef ongehuwd.Zij was werkzaam op kantoor van chocoladefabriek Droste in Haarlem. Daarnaast was zij ook nog actief als sociaal werkster. Zij stierf op 95-jarige leeftijd in 2001. Johanna (Jo) was getrouwd met Jaag Witkamp, die een topbaan bij de Koninklijke Shell had. Hij werd voor dat bedrijf uitgezonden naar China, waar ze jarenlang gewoond hebben. Cornelia (Cock) was getrouwd met Henk Verbeek, een verzekeringsman. Hubert Leenders stierf op 17 oktober 1964 in Haarlem.Zijn vrouw Cornelia Leenders – Sissing was reeds eerder overleden. 2. Anna Leenders, geboren te Meerssen op 4 juli 1881, trouwde op latere leeftijd met Martin Wijckmans, ook uit Meerssen. Deze had een goed lopende timmermanswerkplaats in Seraing, bij Luik. Zij vestigden zich in Luik, waar Anna een “épicerie” (kleine levensmiddelenzaak) begon. Het echtpaar bleef kinderloos. Na de dood van haar man, in 1943, keerde Anna Wijckmans – Leenders terug naar Meerssen, waar zij ook stierf. 3. Henri Leenders, geboren op 29 juli 1883 te Meerssen. Na zijn opleiding aan de Normaalschool (voorloper van de kweekschool voor onderwijzers) en zijn studie M.O. Frans trad hij, evenals zijn oudere broer, in dienst van de P.T.T., waar hij een technische opleiding telegrafie - telefonie volgde. Daar leerde hij Mies Hannik kennen, die daar werkte. Zij trouwden in 1911 en kregen 10 kinderen.

4

Henri Leenders maakte carrière bij de P.T.T.: hij werd referendaris en later postdirecteur; eerst in Den Haag, daarna in Breda en ten slotte in Oss. Tijdens de mobilisatie in 1939 was hij in militaire dienst als majoor bij de Verbindingstroepen. Hij stierf in Oss op 31 juli 1947; zijn vrouw overleed in 1970 in Den Haag. De 10 kinderen van Henri en Mies Leenders – Hannik: Rie was zeer muzikaal, evenals haar moeder, die behalve piano ook accordeon en viool speelde.Ook zij volgde de opleiding tot klassiek pianiste, maar moest die studie noodgedwongen opgeven. Zij trouwde later met de handschoen en vertrok naar Oost-Indië. Hans was werkzaam als administrateur bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (de latere Shell) en heeft als zodanig lange tijd in het buitenland gewerkt. Annemie deed haar rechtenstudie in Leiden, waar zij met de bekende hoogleraar strafrecht Jaap van Bemmelen in contact kwam en met hem trouwde. Zelf werd zij later rechter in Dordrecht. Trouwfoto (1911) Wim trouwde in 1943 met Nettie Loof. Hij trad in dienst van de Rijksoverheid en heeft als ambtenaar bij verschillende Ministeries in Den Haag gewerkt. In de dertiger jaren kwam hij regelmatig naar Vaals, evenals zijn zus Mies en zijn jongere broer Max. Lidwina (Mies) trouwde in 1945 met de econoom Jacques van Oudenaarde.Zij woonden in Den Haag, waar zij ook 5 kinderen kregen.Zij waren in zeer goeden doen en kochten later Kasteel Aldendriel bij Mill, waar ze vaak enorme feesten gaven. Victor was een zeeman in hart en nieren en werd koopvaardijofficier. Hij voer als zodanig over de hele wereld. Hij trouwde met Mary Heymans en kreeg 4 kinderen. Sam werd eveneens officier op de grote vaart. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest hij gedwongen in Duitsland werken. Na de oorlog vond hij werk als technicus in de Clauscentrale in Maasbracht. Aleijda (Piep) trouwde in 1945 met Colin Campbell, een van de Canadese bevrijders en volgde hem, samen met hun inmiddels geboren zoontje, in 1947 naar Canada. Daar kregen zij nog een zoon en een dochter. Maria Magdalena (Len), geboren met het Down- syndroom en werd daarom door de hele familie vreselijk verwend. Op latere leeftijd kwam zij in een begeleid woonproject terecht en kon zij bij een Sociale Werkplaats aan de slag, waardoor zij helemaal opbloeide.

5

Max vertrok na zijn huwelijk in 1950 eveneens naar Canada, waar hij accountant werd en in dienst trad van het Canadese gouvernement in Ottawa, later in Victoria op Vancouver Island.

4. François Hubert Renier Leenders (Frans) werd geboren te Meerssen op 3 november 1885.Evenals voor zijn broer Henri hadden zijn ouders een opleiding tot onderwijzer aan de Normaalschool te Maastricht voor hem in petto. Maar Frans voelde daar niet veel voor, brak na een tijdje zijn opleiding af en wilde slager worden. Daar zagen zijn ouders geen brood in, dus kwam hij thuis op de boerderij. Toen zijn moeder in 1910 door een noodlottig ongeval stierf nam hij zijn kans waar en ging in Vaals in de leer bij slager Corres, die een aankomende slagersgezel zocht. Na enkele jaren had hij het vak daar onder de knie en nam na het overlijden van slager Recko diens zaak aan de Seffenterstraat nr.1 te Vaals over. Al gauw had hij behoefte aan een winkelmeisje.Daartoe diende Gertrud Krout (Trautchen) uit Vaals zich aan. Het stel raakte op elkaar verliefd en trouwde op 19 november 1914 te Vaals. Het is verbazingwekkend, hoe de “Eerste Electrische Rund - Kalfs - en Varkensslagerij van Vaals Frans Leenders-Krout” in een tijdsbestek van 35 jaar kon uitgroeien van een kleine tweemanszaak in 1914 tot een van de meest gerenommeerde slagerijen van de regio. In goede jaren werden er wel 30 varkens per week geslacht en daarnaast nog de nodige runderen en kalveren. En dat in een van de meest beroerde periodes van de laatste paar honderd jaar voor een Vaalser ondernemer: twee wereldoorlogen, waardoor de Akense klandizie wegviel en het vlees alleen maar mondjesmaat en gerantsoeneerd verkrijgbaar was; de hyperinflatie in Duitsland in 1923, die hun een vermogen aan waardeverlies van de Duitse Mark gekost heeft en ten slotte de crisisjaren na de beurskrach van 1929, waardoor het bestedingspatroon van de gewone man drastisch beperkt werd. En daar tussendoor kregen Frans en Trautchen Leenders-Krout ook nog 11 kinderen, die van dat ene inkomen (en zonder kinderbijslag!) grootgebracht moesten worden. Dat waren achtereenvolgens: Remy, geboren in 1915. Na de lagere school in Vaals en vervolgonderwijs aan de internaatschool in Herve (B.) behaalde hij zijn slagersvakdiploma in Utrecht. Vervolgens kwam hij terug in het ouderlijk bedrijf aan de Seffenterstraat, dat hij bij zijn huwelijk in 1948 overnam en moderniseerde. Mede door zijn vakmanschap – hij was inmiddels examinator aan de Slagersvakschool in Utrecht – behoorde hij tot het handjevol slagers in Nederland, die nog de boer op gingen om hun slachtvee zelf uit 6

te kiezen, in te kopen en te slachten in hun eigen bedrijf. Hij leefde voor zijn vak, net als zijn vader. Remy Leenders was 64 toen hij stierf. Aangezien hij geen opvolger had, betekende dit het einde van slagerij Leenders. Miets, (1916) kreeg eveneens haar vervolgopleiding aan het internaat in Herve, waarna ook voor haar thuis werk aan de winkel was.Ook na haar huwelijk in 1943 bleef zij actief in de zaak, tot die in 1980 ophield te bestaan. Daarna is zij nog een aantal jaren bezig geweest als medewerkster van de schatkamer in de Dom van Aken. Zij stierf in 2010, op 93jarige leeftijd. Toni, geboren in 1918, overleed 2 jaar later aan kroep, in 1920. Trees (1919) ging voor haar vervolgopleiding naar het internaat in Caberg/Maastricht. Vervolgens kwam ook zij thuis in de winkel. Zij trouwde in 1945 en ging in Ubachsberg, later in Heerlen wonen. Trees kwam nog regelmatig helpen in de zaak, tot zij in de zeventiger jaren door een virusinfectie verlamd raakte en in een rolstoel terecht kwam. Trees overleed in 2005, 86 jaar oud. Voor Jan, geboren in 1921, was er, na zijn opleiding aan de Slagersvakschool in Utrecht, geen emplooi in de slagerij vlak na de oorlog. Daarom vertrok hij als aankomend politieman in 1946 naar Curaçao, waar hij ook trouwde en later als rechercheur werkte. In 1972 kwam hij met zijn gezin naar Nederland terug en vestigde zich in Ulestraten. Tot aan zijn pensioen heeft hij als controleur in het Casino te Valkenburg gewerkt. Jan stierf, 90 jaar oud, in 2011. Alois werd in 1922 geboren en ging na de lagere school naar het Seminarie van de Paters Oblaten in Schimmert. Na enkele jaren hield hij het daar voor gezien en volgde een opleiding tot boekhouder. Na zijn huwelijk bleef hij in Vaals wonen en vond emplooi op het kantoor van het bus- en trambedrijf L.T.M. te Heerlen.Hij overleed op 62-jarige leeftijd in 1985. Emil (1924) ging voor zijn vervolgopleiding tot instrumentmaker in 1939 naar de “école de méchanique” in Luik. Hij begon een werkplaats in Maastricht, die al gauw liep als een trein. Na zijn huwelijk in 1955 startte hij met zijn vrouw in de Kerkstraat nr. 3 in Vaals een schoenenzaak, die later door hun dochter werd voortgezet.

7

Victor, geboren in 1926, volgde een koksopleiding en heeft na de oorlog als zodanig eerst bij het Amerikaanse en daarna bij het Nederlandse leger gewerkt. Na zijn huwelijk in1950 woonde hij in Caberg/Maastricht, later in Eindhoven, waar hij als kok bij verschillende instellingen werkzaam was. Els (1928) kwam na de Mulo-opleiding in Bloemendal eveneens thuis in de winkel terecht. Na haar huwelijk in 1960 woonde zij eerst in Vaals, later in Neuhäusel bij Koblenz. Ger (mijn persoon dus), geboren in 1932, volgde achtereenvolgens zijn H.B.S.-, officiers - en onderwijzersopleiding, waarna hij 5 jaar les gaf aan de jongensschool in de Lindenstraat van zijn woonplaats Vaals. Hij trouwde in 1961 en vertrok naar Curaçao, waar hij 18 jaar werkzaam was: eerst als onderwijzer, later als leraar Duits en Engels. In 1978 keerde hij naar Nederland terug om adjunct - rector te worden aan het Dag- en Avondcollege Maastricht. Tien jaar later, op 56- jarige leeftijd, stopte hij met werken en realiseerde een jeugddroom: hij behaalde zijn internationaal brevet sportvliegen. In 1992 keerde hij naar Vaals terug. Jo (1937) behaalde in Heerlen zijn diploma aan de Handelsschool. Vervolgens voltooide hij zijn opleiding met een studie Personeelsmanagement. Na zijn huwelijk werkte hij o.a. als personeelschef bij de MUVA - naaldenfabriek in Vaals en als bedrijfsleider bij verschillende HEMA - vestigingen, alvorens hij personeelschef en directeur inkoop bij de AGA – radiatorenfabriek in Nuth werd. Begin 90-er jaren keerde hij terug naar Vaals, waar hij een wijnhandel begon. Frans Leenders stierf op zijn 75ste verjaardag te Maastricht op 3 november 1960. Trautchen Leenders-Krout stierf op 10 september 1981 te Kerkrade.

8

5. Antoine Leenders, geboren op 26 maart 1888 in Meerssen. In 1912 trouwde hij met Maria Jozephina Schepers (Trees), dochter uit een arbeidersmillieu, eveneens uit Meerssen. Hij had een goede baan bij de Belastingdienst in Valkenburg. Hij werd lid van de Sociaal –Democratische Arbeiders Partij (voorloper van de P.v.d.A.) en maakte zich sterk voor de rechten van de arbeider. In het conservatieve Rooms– Katholieke Zuid-Limburg van vlak na de Eerste Wereldoorlog was dat vloeken in de kerk. Hij werd dan ook ontslagen (dat kon toen nog!) en ook in zijn woonplaats Meerssen werden hij en zijn gezin geboycot en kregen er geen werk. Uiteindelijk vond hij met hulp van de S.D.A.P. emplooi als voorman op een fabriek in Maastricht, waar hij zich ook weer inzette voor de rechten van zijn medearbeiders. Het echtpaar had 3 kinderen: Tineke, de oudste, trouwde met Math. Konings uit Meerssen en werd huisvrouw. Hun zoon Bèr werd onderwijzer, maar kon als zoon van “die rooie rakker” in Meerssen niet aan de slag.Zijn oom Remy en tante Lambertine Simons, die als zakenmensen in Meerssen goede contacten met de Deken aldaar hadden,vroegen via deze een gesprek met de bisschop aan, waarbij zij een goed woordje voor hun neef deden. Daardoor kreeg hij ten slotte een baan als hoofdonderwijzer in Caberg. Miet, de jongste, trad op vrij jonge leeftijd in bij de Passionistinnen in Sittard, een strenge kloosterorde van zusters, die hun leven verder achter tralies doorbrachten. 6. Marie Leenders, geboren te Meerssen op 20 augustus 1890, trouwde op latere leeftijd met Gèr Nijsten, die in Caberg– Maastricht een brandstoffenhandel (kolen, hout, petroleum) bezat. Het echtpaar, dat kinderloos bleef, heeft tot aan zijn dood in Caberg gewoond. Voor de kinderen van haar broers en zussen was het altijd een welkom vakantieadres. 7. Lambertine Leenders, geboren op 23 december 1892 te Meerssen, trouwde in 1914 met Remy Simons uit Slenaken. Het paar vestigde zich in Meerssen, waar Remy Simons een timmerbedrijf begon, dat hij uitbouwde tot aannemersbedrijf. Het echtpaar kreeg 5 kinderen: Marie, hun oudste, trouwde met Jef Maenen, die op het hoofdkantoor van de Staatsmijnen in Heerlen werkzaam was. Zij kregen 2 dochters. Frans nam het aannemersbedrijf van zijn vader over en breidde dat verder uit. Hij trouwde en kreeg 11 kinderen. (Zijn peetoom - Frans Leenders - had er ook 11; zodoende!). 9

Na zoon Frans kreeg het paar nog 3 dochters:Tiny, die vroedvrouw werd in Meerssen en daar ook later trouwde en een zoon kreeg; Lies, die met Bèr Manderveld uit Meerssen trouwde en met hem 4 zonen en een dochter kreeg en Wil, die met Hein Corten trouwde, die later burgemeester van Ulestraten en daarna van Susteren werd. Het paar kreeg een dochter. 8. Lies Leenders, geboren te Meerssen op 30 maart 1894, werd kapster en trouwde in 1915 met Jacques Van den Boogard uit Maastricht. Zij hadden een kapsalon aan de Wijcker Brugstraat aldaar.Van zowel nicht Wil Corten als Anita Ramakers kreeg ik het verhaal, dat zij vroeger op gezette tijden naar de kapsalon van tante Lies en oom Jacques gestuurd werden om daar, in het kader van winkelnering, hun haar gedaan te krijgen, waarbij zij totaal geen keus hadden voor wat betreft coupe, krullen of permanent. Zij hadden daar als kind en jong meisje een bloedhekel aan! Lies en Jacques Van den Boogard kregen 2 zonen. 9. Jean Leenders werd op 28 oktober 1896 te Meerssen geboren. Toen zijn vader in 1913 dodelijk verongelukte, bleef de toen 17-jarige alleen achter, want zijn moeder was reeds drie jaar daarvoor overleden. Zijn broer Frans, die in 1914 de slagerij aan de Seffenterstraat nr. 1 in Vaals overnam en een maand daarna trouwde, nam Jean bij zich in huis op. Daar leerde hij de eerste kneepjes van het vak. Later voltooide hij zijn opleiding bij een slagerij in Aken, maar hij bleef bij zijn broer in Vaals wonen. Daar maakte hij ook kennis met Fiena Delnoye uit Lemiers–Vaals, met wie hij in 1924 trouwde en een slagerij begon aan de Hoogbrugstraat nr. 3 in WijckMaastricht. Jean en Fiena kregen 9 kinderen: Toni, de oudste, moest aansluitend aan de Tweede Wereldoorlog zijn militaire dienstplicht vervullen en werd naar Oost–Indië uitgezonden, waar hij ook de Politionele Acties meemaakte. Na zijn terugkeer in Nederland is hij slager geworden, net als zijn vader. Huub trad na zijn MULO–opleiding aanvankelijk in dienst bij de “Raad van Arbeid” in Maastricht. Daarna vond hij emplooi bij het S.B.B.(voorloper van D.S.M.) in Geleen. Hij trouwde met Thea Meijs. Hans volgde na de lagere school de slagersopleiding, evenals zijn broer Toni, waarna hij de zaak aan de Hoogbrugstraat van zijn vader overnam. Hij trouwde met Mia Meijs, zus van Thea. Frans kreeg na zijn technische opleiding aan de ambachtschool een baan als machine-bankwerker bij D.S.M. in Geleen.En ook hij trouwde met een van de zusjes Meijs, namelijk Anny. Raymond behaalde zijn MAVO–diploma en volgde aansluitend een opleiding tot verpleegkundige. Daarmee heeft hij tot aan zijn pensioen bij de D.G.D. in Maastricht gewerkt. 10

Anita werkte na haar MAVO–opleiding aanvankelijk als telefoniste, tot zij voor haar opleiding tot schoonheidsspecialiste geslaagd was en een eigen schoonheidssalon begon. Maar omdat zij nogal goed was in talen vond zij het leuker om een baan te kiezen in het bedrijfsleven en heeft meer dan 20 jaar op kantoor bij de E.N.C.I. in Maastricht gewerkt. Zij is getrouwd met André Ramakers. Trudi ging na de lagere school naar de huishoudschool. Daarna kwam zij thuis in de zaak, tot zij met Lei Krings trouwde en in Simpelveld ging wonen. De volgende was Hanneke, die echter al na 18 maanden stierf aan hersenvliesontsteking, als gevolg van vaccinatie tegen de pokken. Als laatste kwam Rob ter wereld. Na de ambachtschool volgde hij een electrotechnische opleiding bij de P.T.T. Als technicus kon hij daarna in Duitsland bij de firma Siemens aan de slag. Hij trouwde met Cilia Ramakers, zus van zijn zwager André. Toch wel een opmerkelijk gezin; bij mijn weten de enige Leenders–familie met een tweeling (Hans-Frans), die bovendien beiden met een zus van hun schoonzus Thea Meijs zijn getrouwd. Nicht Anita vertelde me lachend, dat moeder Fiena de keus voor haar zoons had gemaakt, omdat alle drie volgens haar perfecte winkelmeisjes in haar zaak zouden zijn. Mij lijkt dit eerder een geval van “wishful thinking” van tante Fiena. Als klap op de vuurpijl trouwde Rob, de jongste, met de schoonzus van Anita. Al met al een “compacte” familie! Na de Tweede Wereldoorlog verwaterde het contact met de Leenders-clan uit de regio Meerssen-Maastricht geleidelijkaan, hoewel men voordien toch geregeld bij elkaar over de vloer kwam, vooral bij bruiloften en andere te vieren gelegenheden. ---------------------------------------------------------------------------------Foto’s: Titelpagina: Foto ter gelegenheid van zilveren bruiloft (1903). 1e rij, v.l.n.r.: Lambertine, Lies, moeder Gonda, Jean, Marie. 2e rij, v.l.n.r.: Henri, Anna, vader Jan Willem, Antoine, Hubert, Frans. Pag.6: Familie Leenders-Hannik, aflopend in leeftijd (1932). Pag.7: Frans en Trautchen (2e en 5e v.l.) met personeel en keurmeester (1924). Pag.8: Foto ter gelegenheid van zilveren bruiloft (1939). 1e rij, v.l.n.r.: Miets, moeder Trautchen, Jo, Ger, vader Frans,Victor. 2e rij, v.l.n.r.: Jan, Remy, Els, Trees, Emil, Alois. Pag.10: Trouwfoto Jef Maenen-Marie Simons met familie Simons (1939). Zittend: Lambertine en Remy Simons-Leenders. 2e rij, v.l.n.r.: Tiny, Wil, bruidspaar, Frans, Lies. Pag. 11: Jean en Fiena Leenders-Delnoye, met neef Wim en nicht Mies v. oom Henri. Voorgrond: Toni en Huub. Achtergrond: slagerij Hoogbrugstraat 3 (1934).

11

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.