Körös Mentőcsoport Működési Szabályzata


1 BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Szám:258-23/ számú példány ...
Author:  Zsolt Pap

0 downloads 3 Views 121KB Size

Recommend Documents


No documents


BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Szám:258-23/2009.

Jóváhagyom: Békéscsaba, 2009. szeptember …-n

2. számú példány

Egyetértek: Békéscsaba, 2009. szeptember 11-én.

................................................... Domokos László Békés Megyei Közgyűlés elnöke

................................................... Dr. Takács Árpád polgári védelmi alezredes megyei igazgató

Körös Mentőcsoport Működési Szabályzata

Felterjesztem: Békéscsaba, 2009. szeptember 11-én.

…………………………… Haskó György polgári védelmi alezredes Polgári Veszélyhelyzet Kezelési Osztály osztályvezető

2

Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ................................................................................................................. 3 I. FEJEZET.................................................................................................................. 3 ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK............................................................................ 3 1. A szervezet megnevezése.................................................................................... 3 2. A KMCS célja ..................................................................................................... 3 3. A KMCS rendeltetése ......................................................................................... 3 4. A KMCS megalakításának, alkalmazásának jogi háttére ................................... 3 5. A KMCS szervezeti formája ............................................................................... 4 II. FFEJEZET.............................................................................................................. 5 A KMCS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA ..................................................................... 5 6. A KMCS személyi állományának összetétele .................................................... 5 7. A KMCS szervezeti felépítése ............................................................................ 5 MÁSODIK RÉSZ ........................................................................................................ 6 I. FEJEZET.................................................................................................................. 6 HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV .............................................. 6 8. Vezetési komponens feladatai............................................................................. 6 9. Logisztikai komponens feladatai ........................................................................ 6 II. FEJEZET ................................................................................................................ 7 TERÜLETI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET ................................................. 7 10. Kutatási komponens feladatai.......................................................................... 7 11. Mentési komponens feladatai .......................................................................... 8 12. Egészségügyi komponens feladatai................................................................. 8 KMCS MŰKÖDÉSE................................................................................................... 9 13. KMCS riasztása ............................................................................................... 9 14. KMCS készenléti ideje .................................................................................... 9 15. KMCS megalakítási bázisa.............................................................................. 9 16. A mentőszervezetre vonatkozó alapvető követelmények ............................. 10 17. KMCS alkalmazási területe ........................................................................... 10 18. KMCS alkalmazásának módjai ..................................................................... 10 19. Jelentési rend ................................................................................................. 10 20. KMCS ellátása ............................................................................................... 11 21. Médiával történő kapcsolattartás................................................................... 11 22. KMCS felkészítése ........................................................................................ 11

3

ELSŐ RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: BM KVI) érintett állományára, valamint, a Körös Mentőcsoport megalakításába bevont karitatív szervezetekre, önkéntes szerveződésekre és gazdálkodó szervekre (a továbbiakban együtt: Körös Mentőcsoport állománya). E szervek felsorolását a mellékelt állománytábla tartalmazza. 1. A szervezet megnevezése Körös Mentőcsoport (KMCS) 2. A KMCS célja Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és több oldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyar Köztársaságban hatályban lévő jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására. Olyan képességű csoport megalakítása tehát, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

3. A KMCS rendeltetése Békés Megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a megye veszélyeztetettségéből - elsősorban ár-és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek - adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint - 55/1997. (X. 21.) BM rendelet 20§ - akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi.

4. A KMCS megalakításának, alkalmazásának jogi háttere Az 1999. évi LXXIV. törvény - a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről – 23 § (1) bekezdése kimondja, hogy az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek segítséget nyújtanak, együttműködnek, ha erre vonatkozó hajlandóságukat kinyilvánítják. A (3) bekezdés szerint az önkéntes szervezetek tagjainak a védekezésbe történő beosztását a polgármester határozattal rendeli el.

4 A jogszabály alapján a civil szervezetek tagjai önként vállalhatják a közreműködést, beosztásuk és felkészítésük az 1996. évi XXXVII. törvény (a polgári védelemről), és annak végrehajtására kiadott 55/1997. (X. 21.) BM rendeletben foglaltak szerint történik. Ennek értelmében a mentőcsoport tagjai önként vállalják a polgári védelmi kötelezettség szerinti polgári védelmi szervezetbe való beosztást. A polgári védelemről szóló törvény alapján területi polgári védelmi szervezeteket kell létrehozni annak a polgári védelmi feladatnak a végrehajtására, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni. A törvény 9§ (1) e) pontja alapján a megyei közgyűlés elnöke felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezetek megalakításáért. A 179/1999. (XII.10) Korm. rendelet (a katasztrófavédelmi törvény végrehajtásáról) 13. § (3) a) pontja kimondja, hogy a megyei védelmi bizottság elnöke a védekezés időszakában meghatározza a védekezés területi feladatait, ellenőrzi azok végrehajtását, illetve elrendeli a területi polgári védelmi erők bevonását. (A területi polgári védelmi szervezetek megalakításának és alkalmazásának részletes szabályait a polgári védelemről szóló törvény 17. §, az 55/1997. (X. 21.) BM rendelet 6-7-8 §-a, valamint 20-26. §-a tartalmazza. Ahol a jogszabály területi hivatásos polgári védelmi szervet említ, ott megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, ahol BM Országos Polgári Védelmi Parancsnokságot jelöl, ott Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot kell érteni).

5. A KMCS szervezeti formája A KMCS szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei közgyűlés elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

5

II. FFEJEZET A KMCS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 6. A KMCS személyi állományának összetétele A szervezet társadalmi-és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

7. A KMCS szervezeti felépítése A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll: - Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) - Kutatási Komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma) - Mentési Komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma) - Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma) - Logisztikai komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) A vezetési és a logisztikai komponens személyi állománya és felszerelései a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából és raktárbázisából kerül biztosításra. A kutatási, mentési és egészségügyi komponens területi polgári védelmi szakalegység formában működő polgári védelmi szervezet, melyet megyén kívüli, illetve határon kívüli alkalmazás esetén szintén hivatásos állományú vezet. Megyén belüli alkalmazáskor a kutatási, mentési és egészségügyi komponenseket nem feltétlenül kell, hogy ezen hivatásos személyek vezessék, hiszen a tűzoltásvezetői (mentésvezetői) hierarchia ezen komponensek vezetését alapesetben biztosítja. Területi polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány részére a lakóhely szerinti illetékes polgármester adja ki a szervezetbe történő beosztó határozatot. A mentőcsoport teljes létszám adatait komponensenkénti és képességenkénti bontásban a mellékelt szerinti állománytábla tartalmazza.

6

MÁSODIK RÉSZ KMCS SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

I. FEJEZET HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV 8. Vezetési komponens feladatai A mentőcsapat riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése. A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé. A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó KMCS személyi állományának komponensenkénti valamint képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikáció feltételeinek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében. Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás –a kialakult helyzetnek megfelelően a segélykérő megyék (országok) vonatkozásában- az elöljáró és együttműködő szervekkel. A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése. A lakosság tájékoztatási, riasztási feladatokban, menetbiztosítási és rendfenntartási feladatokban való közreműködés más döntéshozó és együttműködő szervekkel. Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

9. Logisztikai komponens feladatai A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása. A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés. A bevetés hazai (külföldi) feltételeinek megteremtése. Folyamatos kapcsolattartás, információ egyeztetés a Kutatási és Mentési és az Egészségügyi komponens vezetőivel. Váltás, kiegészítés, pihentetés lehetőségeinek megszervezése. Szükség esetén felkérésére önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése kárterületen.

7

II. FEJEZET TERÜLETI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET 10. Kutatási komponens feladatai A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításban a meghatározott technikai felszerelésekkel gyülekezés a megalakítási helyen. A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladat pontosítás, szükség esetén speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés. A komponens önálló vagy részleges hazai de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel. Kárhelyre utazás, az INSARAG Irányelvek szerinti SAR kutatási műveletek megkezdése, fizikai, mentőkutyás valamint műszeres módszerekkel, vízi, földi és légi alkalmazási területeken az adott megye, illetve ország vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel: -Eltűnt személyek megkeresése területen (fedett illetve nyílt terepen), továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyű és közepes műszaki mentő és biztosítási feladatok ellátása. Romos épületek statikai vizsgálata. -Nagy kiterjedésű katasztrófák (területtüzek, elöntési területek), valamint, eltűnt személyek, bajbajutott légijárművekkel kapcsolatos események kezelésénél légi felderítési (fotózási) feladatok végrehajtása. -Veszélyes anyagokkal (korlátozott vegyi, tűz- és robbanásveszélyes, valamint radioaktív) kapcsolatosan bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a károk felmérésében, kiterjedésének megelőzésében, esetenként csökkentésében, közvetlen életveszély esetén a mentésben, mentesítésben (fertőtlenítésben) való közreműködés. Biológiai gyorstesztek alkalmazása (BM KVI radiológiai, biológiai és vegyi képességeivel). -Árvizek és vízi balesetek esetén víz felszíni és víz alatti szakfelderítés végrehajtása, mentés technikai biztosítása. A kutatás végrehajtása után a Mentési Csoporttal együttműködve közreműködés a mentési tevékenység végrehajtásában. A KMCS parancsnok -önálló alkalmazás esetén a mentés vezetője- által meghatározott jelentési kötelezettség végrehajtása. Váltás, kiegészítő csoport fogadása, feladat átadása, tájékoztatása. A KMCS parancsnok, -önálló alkalmazás esetén a mentés vezetőjének- utasítására, a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után, a kárhelyről történő levonulás, megalakítási helyre utazás végrehajtása. Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

8 11. Mentési komponens feladatai A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításában a meghatározott technikai felszerelésekkel gyülekezés a megalakítási helyen. A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladat pontosítás, szükség esetén speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés. A komponens önálló vagy részleges hazai de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel. Kárhelyre utazás, a kutatás-felderítés után a mentés megkezdése és végrehajtása a feladat jellegének megfelelően, az adott megye, illetve ország vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel: -Az INSARAG Irányelvek szerinti SAR műszaki mentési műveletek (tűzoltás, műszakimentés, vágás, darabolás, fúrás, vésés, a mentésben résztvevő erők részére a kárhely megvilágítása, veszélyessé vált műtárgyak, épületek, építmények megerősítése, ideiglenes helyreállítása, ezekben való közreműködés) végrehajtása. Romosodott területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása. Romok alá szorult áldozat kimentése, egészségügyi ellátáshoz való juttatása. -Kötéltechnika alkalmazásával magasból, és mélyből való mentési feladatok végrehajtása. -Árvizek és vízi balesetek estén vízről és vízből való a mentés során jelentkező vízimentő és búvár feladatok ellátása. A KMCS parancsnok -önálló alkalmazás esetén a mentés vezetője- által meghatározott jelentési kötelezettség végrehajtása. Váltás, kiegészítő csoport fogadása, feladat átadása, tájékoztatása. A KMCS parancsnok, -önálló alkalmazás esetén a mentés vezetőjének- utasítására, a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után, a kárhelyről történő levonulás, megalakítási helyre utazás végrehajtása. Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

12. Egészségügyi komponens feladatai Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, sokktalanítása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegély-nyújtási feladatok ellátása. A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete. A mentésben résztvevő személyek, valamint mentőkutyák egészségügyi biztosítása. Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízis állapotban lévő rászorultak -pl. kitelepítettek-, szemtanúk pszicho-szociális ellátása.

9

HARMADIK RÉSZ

KMCS MŰKÖDÉSE 13. KMCS riasztása A KMCS Vezetője a vezetési komponens bevonásával katasztrófavédelem hivatásos szerveinek ügyeletei (megyei, országos) útján folyamatosan tájékozódik a megyében, országban, valamint a szomszédos ország határmenti eseményeiről, a segélykérésekről, azok jellegéről, helyéről, beavatkozás erő és eszköz igényeiről. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója szükség esetén javaslatot tesz az alkalmazási készenlétbe helyezésére jogosult személyek (a Megyei Közgyűlés elnökének) a KMCS alkalmazására, a rendelkezésére álló információk alapján. A Megyei Közgyűlés Elnökének döntése alapján, annak elrendelésére a BM KVI Igazgatójának utasítása alapján, a BM KVI ügyelete által kerül végrehajtásra a KMCS értesítése, riasztása (továbbiakban együtt riasztás) és szükség szerinti megalakítási bázisra történő berendelése. A riasztási feladat végrehajtása során a BM KVI ügyeleti szolgálata a vezetési és a logisztikai komponensek valamint a Krízis Intervenciós Team meghatározott teljes állományát riasztja, a kutatási, mentési valamint az egészségügyi komponens további állományának riasztása az állománytáblában rögzített megalakító tagszervezetek vezetői útján kerülnek riasztásra. Ezen -BM KVI ügyeleti szogálatot érintő- riasztási feladatok rögzítésre kerülnek a BM KVI Értesítési tervében.

14. KMCS készenléti ideje A bevonásra tervezett önkéntes szervezetek a riasztástól számított 1-3 órán belül kezdjék meg a vonulást megyén kívüli alkalmazás esetén KMCS megalakítási bázisára, megyén belüli alkalmazás esetén a KMCS Vezetője által meghatározott a kárhely közelében lévő gyülekezési helyre. A légi felderítő járőr vezetője az alkalmazásra tervezett légijármű megyén kívüli tartózkodását köteles bejelenteni a KMCS Vezetőjének, vagy annak helyettesének.

15. KMCS megalakítási bázisa A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság raktárbázisa, Békéscsaba VII. ker. (Mezőmegyer) Új u. 18. Részleges alkalmazáskor a KMCS Vezetőjének döntése alapján a megalakítási bázis lehetséges alternatívája az alkalmazásba bevont tagszervezet telephelye.

10 16. A mentőszervezetre vonatkozó alapvető követelmények A mentőszervezetbe bevont egységek felszereléseinek (járműveknek, szakfelszereléseknek) meglétéért, műszaki állapotáért, azok tanúsítványaiért, valamint a megfelelőségi okmányok érvényességéért az egyesület, a Kft., Kkt., karitatív szervezet (továbbiakban: mentőszervezet) vezetője a felelős. A tagok felelőssége a nyilatkozatokban vállaltakon felül az általános fizikai, egészségügyi állapotukra, valamint az időszakos orvosi alkalmassági felülvizsgálatok meglétére terjed ki. Alkalmazás (gyakorlat vagy „éles” alkalmazás) esetén a mentőszervezet vezetője ellenőrzi az öszszes felszerelést, az állományának egészségügyi állapotát, majd az információkról minden esetben jelentést tesz a Körös Mentőcsoport vezetőjének.

17. KMCS alkalmazási területe Megyei szinten a veszélyeztetett település polgármestere kezdeményezésére a megyei közgyűlés elnökének döntése alapján a vonatkozó jogszabályok szerint. Országhatáron belül, más megye felkérésére a megyei közgyűlés elnökének rendelkezése alapján. Főszabály szerint a területi polgári védelmi szervezet működési területe a megalakításának alapjául szolgáló közigazgatási egység (megye). A 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet – a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól – 9 § (2) bekezdés a)-c) pontja lehetővé teszi a működési területen kívüli, tehát más megyében történő alkalmazást meghatározott feltételek mellett. Ebben az esetben azonban az irányításért és a tevékenység feltételeinek a megteremtéséért az adott megye közgyűlésének az elnöke a felelős, a szervezet annak alárendeltségében működik. Katasztrófa sújtotta szomszédos ország területén, illetve nemzetközi segélycsapatok keretében. Az 55/1997. (X.21.) BM rendelet 22 § (4) bekezdése értelmében a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezet tagja csak beleegyezésével vehető igénybe a nemzetközi szerződésen alapuló, az országhatáron túli mentési feladatok ellátására. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között 2003. április 9-én került aláírásra a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény (2004. évi LXXXI. törvény). Az Egyezmény részletesen szabályozza a két ország együttműködési kötelezettségeit a katasztrófák elleni védekezés szempontjából. Az okmány tartalmazza a határmenti balesetek, tűzesetek és veszélyhelyzetek esetén a szomszédos megyék segítségnyújtásának mozzanatait, a gyorsított határátlépés beavatkozás alapvető feltételeit.

18. KMCS alkalmazásának módjai A mentőcsoport (területi polgári védelmi szervezet) egészében, vagy a kialakult helyzet függvényében egyes részeiben, esetleg csökkentett létszámmal is alkalmazható.

19. Jelentési rend A KMCS alkalmazott csoportjainak (komponenseinek) vezetői a végrehajtott feladatokról minden esetben a KMCS vezetőjének tesznek jelentést naponta este 10.00 óráig.

11 A jelentésnek tartalmaznia kell a csoport (komponens) helyzetét (létszám, eü. állapot, stb.), a munkanap során végrehajtott feladatokat, a feladat végrehajtása során felmerült problémákat, az utánpótlással és váltással kapcsolatos igényeket, technikai eszközök helyzetét. Rendkívüli esemény esetén csoportvezető vagy komponensvezető soron kívül köteles, a szolgálati út betartásával jelentést tenni a KMCS Vezetőjének. A KMCS Vezetője a beérkező részjelentésekből összefoglaló jelentést készít, majd azt megküldi hazai alkalmazás esetén az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója útján a megyei közgyűlés elnökének és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Ügyeletének.

Külföldi alkalmazás esetén a KMCS Vezetője jelentésétét közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Ügyeletének továbbítja (határmenti együttműködés esetén tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletét).

20. KMCS ellátása A felkészítés (kiképzés, gyakorlat), a polgári védelmi szolgálat ellátásának igazolt költségei annak elrendelőjét terhelik.

21. Médiával történő kapcsolattartás A KMCS megalakításával, felkészítésével, alkalmazásával kapcsolatosan az illetékes megyei közgyűlés elnöke, a KMCS Vezetője vagy az általuk kijelölt személy nyilatkozhat, vagy szervezhet sajtótájékoztatót a média képviselőjének. Külföldi kárterületen a KMCS Vezetője vagy az általa kijelölt személy tehet nyilatkozatot A KMCS tevékenységével kapcsolatosan. A KMCS csoportjainak (karitatív, társadalmi, gazdálkodó szervezetek) képviselői csak az alkalmazás során és kizárólag a saját tevékenységükre vonatkozó nyilatkozatot tehetnek a média felé.

22. KMCS felkészítése A mentőcsoport részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek mindazon hazai és nemzetközi vizsgákkal (búvár, vízimentő, kisgépkezelő, hajóvezető, stb) amellyel a KMCS-én kívüli tevékenységüket ellátják. Ebből kifolyólag nem részesülnek alapképzésben, hanem a speciális hazai és nemzetközi terminológiákat, módszereket és eljárásokat sajátítanak el az aktuális jogi környezetben: Elméleti ismeretek: - katasztrófa-elhárítás, mentés jogszabályi előírásai, - polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetek - bevetés, irányítás, tervezés, szervezés, - nemzetközi terminológiák, fogalmak, szervezetek, módszerek, eljárások - nemzetközi segítésnyújtás elvei és gyakorlata, - mentésben való részvétel alapelvei, ENSZ INSARAG irányelvek - vezetési ismeretek, módszerek, csoport stratégiák, motiváció

12 Gyakorlati ismeretek: - nyelvismeret, szakmai, illetve kommunikációs készség - bevetés szervezési, szükséghelyzet kezelési, mentési tapasztalatok - kommunikáció, híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer - folyamatos veszélyhelyzeti tréning, és készségfejlesztés - gyakorlás, gyakoroltatás, esettanulmányok megoldásával, elemzésével - terepen végrehajtandó gyakorlatok

Speciális ismeretek: Elméleti praktikus ismeretek a segítségnyújtás jellegének megfelelően - a szomszédos megyékről, országról, szokásokról - kárhelyzetről, munkaterületről - együttműködőkről és közös munkavégzésről - pszicho-szociális ellátásról, katasztrófa pszichológiáról - viselkedési kódex alapelveiről

Alkalmasság: - egészségügyi, fizikai állapot, munkaalkalmasság - állandó és időleges védettség (védőoltás) - pszichikai adottságok - készségek, fejleszthető tulajdonságok - stressz helyzeti felkészítés, Az 1996. évi XXXVII. törvény (a polgári védelemről) 24. § (1) bekezdése értelmében a polgári védelmi szervezet tagja határozattal polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be, melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. Ennek megfelelően a mentőcsoportnak évente két nap felkészítést indokolt. A felkészítés előre meghatározott munkarend szerinti riasztással indul. A beérkezést követően 6-8 óra kiképzés (elméleti felkészítés) történik, majd ezt követően indul a terepen végrehajtandó gyakorlat, amely minden évben más szituációra épül, önálló terv szerint. Különös hangsúlyt kell fektetni az INSARAG Irányelvek ismertetésére és gyakoroltatására, valamint arra, hogy az egyébként önálló csapatok megismerjék egymás eljárását, technikai eszközeit, és ennek birtokában egységesen tudjanak fellépni a katasztrófa helyzet felszámolásában.

Békéscsaba, 2009. szeptember 25.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.