LICHKOVSKÝ OBČASNÍK listopad a prosinec 2018


1 LICHKOVSKÝ OBČASNÍK listopad a prosinec 2018 Lichkov od Vojenského muzea (podzim) letecký snímek 2017 foto: redak...
Author:  Tadeáš Šmíd

0 downloads 111 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents


LICHKOVSKÝ OBČASNÍK listopad a prosinec 2018

Lichkov od Vojenského muzea (podzim) – letecký snímek 2017 foto: redakce

Lichkovský Občasník vydává Obec Lichkov adresa: Lichkov čp. 203, 561 68

NEPRODEJNÉ řídí redakční rada tel.: 465 635 531

reg.č. MK ČR E 11004 vychází x ročně e-mail: [email protected]

Zveřejněné materiály mohou vyjadřovat i názory, s nimiž se vydavatel neztotožňuje, odpovědnost za obsah a úpravu nese pisatel sám!

Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání dne 10. září 2018 Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9) Omluveni: Stanislav Moravec (2) Neomluveni: Stanislav Faltus (5) Přizváni: paní Denisa Sejkorová – účetní obce Hosté: 5x

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje program zasedání ZO v rozsahu 1a), 1b), 1c), 2b), 2f), 2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s) a 2t) a 3), 4) a 5). 1 N

2 -

3 A

4 N

5 -

6 A

7 A

8 A

9 N

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

4–3–0

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO. 1 A

2 -

3 N

4 A

5 -

6 N

7 N

8 N

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

3–4–0

Usnesení nebylo schváleno.

Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo neschválilo program jednání a zasedání ukončil. Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání dne 19. září 2018 Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4) a Alexandra Stejskalová (9) Omluveni: František Faltus (3), Stanislav Faltus (5), Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7) a Ing. Miloš Praus (8) Neomluveni: Přizváni: paní Denisa Sejkorová – účetní obce Hosté: 6x (2x příchod v 18:02)

Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny byli přítomni pouze čtyři členové zastupitelstva, takže nebyla přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů a zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné a zasedání ukončil. Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání dne 26. září 2018 Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9) Omluveni: Stanislav Faltus (5), Zdeněk Brůna (6) Neomluveni: Přizváni: Hosté: 7x (2x příchod v 19:05 hodin)

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO. 1 A

2 A

3 Z

4 A

5 -

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

2

6 -

7 Z

8 Z

9 A

Výsledek hlasování:

4–0–3

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 35/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje program zasedání v rozsahu 1a), 1b), 1c), 2b), 2f), 2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s), 2t) a 2u) a 3), 4) a 5). 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 36/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 20/18, ze dne 11. června 2018 a současně bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14. května 2018 – bez výhrad. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 37/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 21/18, ze dne 11. června 2018 a současně bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 11. června 2018 – bez výhrad. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 47/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 3. září 2018 – bez výhrad. Č.j.: 49/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 10. září 2018 – bez výhrad. Č.j.: 38/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci strategického dokumentu obce „Program obnovy venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 39/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1278/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2 a pozemkové parcely č. 272/5, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, do svého vlastnictví a pověřuje starostu obce k podpisu smluv o bezúplatném převodu. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 40/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje darovací smlouvu č. S/OM/3014/18/MS, kterou jsou na Obec Lichkov, IČ: 00279161, bezúplatně převáděny pozemky p. č. 1305/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, 1305/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 538 m2, ppč. 1305/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m2, ppč. 1305/15 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2, dále ppč. 1305/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, ppč. 3

1305/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m2, ppč. 1305/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, ppč. 1305/19 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2, dále ppč. 1305/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a dále ppč. 1305/21 a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy – dle přílohy. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 41/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje kupní smlouvu č. 56769/2017-O32, kterou Obec Lichkov, IČ: 00279161, od obchodní společnosti České dráhy, a.s., IČ: 70994226, kupuje pozemek p. č. 1367/26, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, dráha o výměře 284 m2 za částku ve výši Kč 29.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy – dle přílohy. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 42/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 06/2018 ze dne 25. července 2018“ – dle přílohy, bez výhrad. Č.j.: 43/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 07/2018 ze dne 13. srpna 2018“ – dle přílohy, bez výhrad. Č.j.: 44/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 08/2018 ze dne 10. září 2018“ – dle přílohy. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 45/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dofinancování mzdy jednoho vyučujícího Základní školy a mateřské školy Lichkov v rozsahu 18 vyučujících hodin týdně. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 48/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí rezignaci pana Ing. Miloše Prause na funkci a členství ve školské radě Základní školy a mateřské školy Lichkov, a to ke dni 5. října 2018 – dle přílohy, bez výhrad. Č.j.: 46/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161 poskytována dotace ve výši Kč 12.000 – dle přílohy. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 -

6 -

7 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno. 4

8 A

9 A

Informace obce podané na zasedání ZO dne 26. září 2018 • předsedající poděkoval panu Josefu Kalousovi za lichkovské reminiscence poděkoval ekonomickému • předsedající subjektu David Mucha a František Matějíček za průběh opravy střechy a bleskosvodu na hasičské zbrojnici, poděkoval i pomocníkům – akce je dokončena a dotace vyúčtována, stavební úpravy jsou zkolaudovány • předsedající poděkoval ekonomickým subjektům Zdeněk Mlynář, David Mucha, Ivan Hořínek, Radka Šveráková, Miloš Koucký a zaměstnancům obce za rychlou a bezproblémovou rekonstrukci prodejny potravin a výdejního místa České pošty, s.p. v hasičské zbrojnici • předsedající poděkoval ekonomickým subjektům Václav Turek, David Mucha, Ivan Hořínek, Stanislav Moravec a zaměstnancům školy a obce za opravu podlah a příslušenství v základní škole a dále poděkoval obchodní společnosti Domett s.r.o. za výměnu francouzského okna v mateřské škole • od 1. října 2018, prozatím do vánočních prázdnin 2018, bude ve škole probíhat výuka metodou CLIL; vyučovat se bude vždy v úterý jednu hodinu a to v MŠ, v 1. třídě (1. a 2. ročník) a ve 2. třídě (3. – 5. ročník); jedná se o metodu, kde je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný předmět, tedy u nás např. matematika anglicky; předsedající poděkoval paní Daniele Pretoriusové, která sehnala rodilou mluvčí • předsedající poděkoval osazenstvu Vojenského muzea Lichkov a panu Milanu Sedláčkovi za srpnovou akci Hraničáři republice – opět velká návštěvnost + nová expozice Československé obrněné vlaky • předsedající poděkoval členkám jarmarečního výboru za úklid půdy společenského sálu – bude odvezeno • probíhá výměna vrat na hasičské zbrojnici a drobné úpravy elektroinstalace obou hlavních garáží se zednickým zapravením, je třeba řešit nevyhovující elektroměrový rozvaděč • připomínky k jízdním řádům ČD byly zohledněny a všechny budou akceptovány – prozatím není písemné vyjádření ČD, a.s. • připravuje se předání starých písemností do státního archivu

• byla provedena pasportizace staveb – dřevníků u čp. 16, bude zápis do katastru nemovitostí, nutná potřeba oprav – havarijní stav • v letošním roce evidujeme již tři dopravní nehody se škodou na obecním majetku – chodník před čp. 23 – pojišťovny i ČKP odmítly plnit, na 10. října 2018 je starosta obce předvolán do Králík k řešení DN – škoda cca Kč 40.000,--; dopravní značení k vojenskému muzeu – obec opravila svépomocí a škodu uplatnila u České pojišťovny a.s., škoda ve výši Kč 8.348,-- – pojišťovna již plnila; sloup veřejného osvětlení u restaurace – viník zatím neznámý – obec opravila a zaplatila, škoda Kč 18.000,-• evidujeme vandalizmus – poškozování obecního majetku, posledně plot z uličky k sálu – bylo opraveno, množí se škody na dopravním značení (utržené značky, ulomené patky, ohnuté trubky) • nedoplatky vůči obci k 26. září 2018 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 59.037,-- (původně Kč 66.589,--), vodné a stočné za 2/3 2015 Kč 1.853,--, vodné a stočné za 3/3 2015 Kč 1.734,--, vodné a stočné za 1/3 2016 Kč 1.818,--, vodné a stočné za 2/3 2016 Kč 0,-- (původně Kč 2.580,--), vodné a stočné za 3/3 2016 Kč 864,-- (původně Kč 6.194,--), rok 2017 je zcela bez nedoplatků, vodné a stočné za 1/3 2018 Kč 540,-- (původně k 23.7.2018 Kč 11.186,--), vystavené faktury Kč 3.784,-- (původně Kč 1.586,--), odpady 2018 Kč 360,-- (původně Kč 15.847,--), poplatek pes Kč 0,--, nájmy byt/nebyt/pozemky Kč 0,-• nedoplatky po splatnosti celkem: Kč 70.090,-(původně k 26.9.2014 Kč 269.781,--), z toho Kč 57.164,-- je hrazeno dle sjednaných splátkových kalendářů a Kč 9.728,-- je přihlášeno do insolvenčního řízení • plnění rozpočtu k 31. srpnu 2018: příjmy schválené Kč 8.415.420,--; upravené Kč 8.841.803,--; skutečnost Kč 7.055.218,-- – příjmy na 79,79 %; výdaje schválené Kč 7.904.420,-- ; upravené Kč 8.487.161,-- ; skutečnost Kč 5.998.550,-- – výdaje na 70,68 % – finka je vyvěšena na webu • 2. října 2018 se v Žamberku koná mimořádná valná hromada Sdružení obcí Orlicko • komunální volby ve dnech 5. a 6. října 2018 5

• dne 9. října 2018 – dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (audit) • posvícenská zábava dne 13. října 2018 • mandát současným zastupitelům končí uplynutím prvního dne voleb, tedy dne 5. října 2018; tímto okamžikem rovněž zanikají kontrolní a finanční výbory obce, obec nadále zastupuje starosta a místostarosta, a to až do zvolení nového starosty a místostarosty; mandát nově zvoleným zastupitelům vzniká okamžikem složení slibu • předsedající opětovně poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci v Zastupitelstvu obce Lichkov, ve prospěch Obce Lichkov, ve volebním období 2014 – 2018; panu Ing. Prausovi navíc za výkon funkce ve školské radě a v honebním společenstvu; nebyla to vždy práce jednoduchá a často bylo třeba pracovat bez ohledu na hodiny a vždy nad rámec finanční odměny • ZO se v tomto složení sešlo celkem 33x, a to včetně ustavujícího zasedání dne 4. listopadu

2014; bylo projednáno celkem 384 bodů, z toho 287 přijatých usnesení, 50 usnesení nepřijatých a 47 usnesení vzatých na vědomí; docházka: Mgr. Roman Richtr, starosta obce – 1x nepřítomen – omluven, Stanislav Moravec, místostarosta obce – 2x nepřítomen – omluven, František Faltus, člen finančního výboru – 10x nepřítomen – omluven, Jaroslav Merta, předseda finančního výboru – 3x nepřítomen – omluven, Stanislav Faltus, člen kontrolního výboru – 7x nepřítomen – 6x omluven, 1x neomluven, Zdeněk Brůna – 23x nepřítomen – 22x omluven, 1x neomluven, Jan Faltus, předseda kontrolního výboru – 14x nepřítomen – omluven, Ing. Miloš Praus, člen kontrolního výboru – 5x nepřítomen – omluven a Alexandra Stejskalová, členka finančního výboru – 100% účast; zastupitelstvo se v plném počtu sešlo pouze 2x, z toho jednou se jednalo o ustavující zasedání.

Výsledky projednání ustavujícího zastupitelstva obce na zasedání dne 29. října 2018 Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (3), František Faltus (4), Zdeněk Brůna (5), Ing. Miloš Praus (6), Štěpán Kalous (7), Alexandra Stejskalová (8) a Mgr. Marie Foglová (9), Omluveni: Neomluveni: Přizváni: paní Vlasta Schreiberová, předsedkyně OVK Lichkov, volební okrsek č. 1 Hosté: 9x (1x příchod v 18:09 hodin)

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Danu Luksovou a pana Jana Faltuse a zapisovatele Mgr. Romana Richtra. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program ustavujícího zasedání zastupitelstva. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 51/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

6

6 A

7 A

8 A

9 A

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 52/18: Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 53/18: Zastupitelstvo obce Lichkov volí starostou pana Mgr. Romana Richtra. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 Z

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 54/18: Zastupitelstvo obce Lichkov volí místostarostou pana Stanislava Moravce. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 N

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 55/18: Zastupitelstvo obce Lichkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 56/18: Zastupitelstvo obce Lichkov volí předsedou finančního výboru pana Jaroslava Mertu. 1 A

2 A

3 Z

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 57/18: Zastupitelstvo obce Lichkov volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Miloše Prause. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 Z

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 58/18: Zastupitelstvo obce Lichkov volí členy finančního výboru, a to paní Alexandru Stejskalovou a pana Františka Faltuse. 1 A

2 A

3 A

4 Z

5 A

6 A

7 A

8 Z

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 59/18: Zastupitelstvo obce Lichkov volí členy kontrolního výboru, a to paní Mgr. Marii Foglovou a pana Štěpána Kalouse. 7

1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 Z

8 A

9 Z

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 60/18: Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 8.730,-- za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 1 A

2 Z

3 A

4 A

5 Z

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 61/18: Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 1.024,-- za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 1 A

2 A

3 Z

4 A

5 A

6 Z

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 62/18: Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 663,-- za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 Z

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 63/18: Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 327,- za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 N

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 64/18: Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Celé zápisy ze zasedání jsou dostupné na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci Obecní úřad / Zápisy zastupitelstva nebo přímo na http://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo. 8

Nezačerněné originály zápisů, včetně písemných příprav, příloh a podkladů k jednotlivým usnesením, jsou uloženy na Obecním úřadu Lichkov, dostupné na vyžádání.

Zvolení zastupitelé Zastupitelstva obce Lichkov, volební období 2018 - 2022, foto: redakce Dolní řada zleva: Alexandra Stejskalová – členka finančního výboru a Mgr. Marie Foglová, členka kontrolního výboru Horní řada zleva: František Faltus – člen finančního výboru, Jaroslav Merta – předseda finančního výboru, Mgr. Roman Richtr – starosta, Stanislav Moravec – místostarosta, Ing. Miloš Praus – předseda kontrolního výboru a Štěpán Kalous – člen kontrolního výboru. Na fotografii chybí Zdeněk Brůna – zastupitel bez funkce.

Lichkov (podzim) – letecké snímky 2017, foto: redakce 9

MŠ LICHKOV Podzim je v plném proudu a děti z MŠ se představily na Posvícení v Lichkově, v krátkém tanečním vystoupení „Beruško půjč mi jednu tečku“.

Protože nám počasí přálo, vydali jsme se na výlet vlakem do Častolovic a navštívili Minizoo. Cestou děti pozorovaly rozmanitost podzimu, jeho barvy a krásy. V Minizoo děti nakrmily místní zvířátka a nechyběla ani sladká tečka na konec.

Co nás čeká dál? Již se těšíme na rozsvěcení stromečku, kde zazpívají děti MŠ společně s dětmi ze ZŠ. Připravíme nějaké výrobky na Vánoční výstavu a krátké vystoupení na Vánoční představení. Děti z MŠ a Petra a Pavla Klidné a pokojné vánoční svátky a spokojený rok 2019. Přeje MŠ Lichkov 10

Naše mateřská školka Od 1. října 2018 pracují paní učitelky ve školce v novém složení: vedoucí učitelkou je Bc. Petra Kašková a s ní spolupracuje paní učitelka Pavla Jelínková. Vzniklo nám tedy duo Petra a Pavla. Jak se jim práce daří, musí posoudit děti a rodiče. Já jim rozhodně držím palce. Ivana Mědílková Tento školní rok jsme započali školní exkurzí na zámek Lány. Zde jsme viděli například kancelář T. G. Masaryka nebo jsme si prohlédli jídelnu

pro významné zahraniční návštěvy. Na konci září nás čekalo hudební představení o českém hudebním skladatelovi Antonínu Dvořákovi. Než jsme se pořádně ve škole rozkoukali, byl měsíc říjen. Během října nás poctilo svojí návštěvou Divadélko pro školy s představením: Poklad kapitána Baltazara. Představení se všem moc líbilo a všichni se už těšíme na další. Avšak i my jsme se činili. Připravili jsme si krátké vystoupení na letošní Posvícenskou zábavu. Na závěr bychom Vás chtěli srdečně pozvat na Rozsvícení vánočního stromečku a Vánoční vystoupení. Mgr. Tereza Coufalová

Oznámení Základní škola a mateřská škola Lichkov nabízí možnost odběru obědů pro veřejnost. Cena jednoho oběda, tj. polévka a hlavní jídlo, je 48,- Kč. Přihlásit se můžete u vedoucí školní jídelny paní Luksové přímo ve škole a nebo na telef. čísle 725 568 315 rovněž u paní Luksové.

Angličtina v Lichkovské škole i pro veřejnost Od října letošního školního roku máme v naší škole dvě nové posily – Petru Kaškovou, která učí vedoucí učitelkou v MŠ a Kim Weyer z Jihoafrické republiky, která jezdí každé úterý a učí angličtinu vždy 1 hodinu ve školce a pak 2 x 1 hodinu ve škole. Kim je rodilá mluvčí, na děti mluví pouze anglicky a škola se snaží o to, aby angličtinu zapojila do výuky tzv. metodou CLIL – cizí jazyk je zde vyučován pomocí jiných předmětů – takže např. 1 hodina prvouky je vyučována anglicky. Děti tak vstřebávají jazyk mnohem přirozeněji, v cizím jazyce se vlastně učí chápat i jiné souvislosti a lépe se jim pak všechno spojuje. Kim je milá a velmi zkušená

učitelka, děti ji mají rády. Výuka v rámci školy je pro děti zdarma. Obec výuku dotuje. Mimo to pořádá každé úterý i odpolední kurzy pro veřejnost – 15.30 – 16.30 – kurzy pro školní děti, 16.45 – 17.45 – kurzy pro dospělé – začátečníci a 18.00 – 19.00 – kurzy pro dospělé – mírně pokročilé. Cena jedné lekce je 150,- kč. Volná místa ještě jsou, takže neváhejte a hlaste se, do výuky se můžete zapojit kdykoli. Ohlasy od lidí, kteří se již účastní jsou skvělé. Hlásit se můžete na tel.čísle školy: 465 635 332, nebo lépe na email: [email protected], případně rovnou přijít. Kdo chce umět anglicky má tu nejlepší možnost právě tady u nás ve škole !! Daniela Pretoriusová

LICHKOVSKÝ JARMARK MIKULÁŠ 2018 Lichkov - Sál za hospodou U nádraží 30.11. – 1.12. Dobové oblečení a výzdoba ve stylu 1. Republiky, tělovýchovná jednota Sokol, biograf, fotokoutek s rekvizitami, staré kočárky, živá hudba, dílny a hrací koutek pro děti, občerstvení, medovina, stánkový prodej různých drobností. Pátek 16.00 – 21.00 17.30 hudební vystoupení Mateřské a základní školy Lichkov 18.30 JISKRA Králíky - tělovýchovná jednota seniorek Živé vystoupení - cvičební skladba letošního všesokolského sletu Dílny pro děti

Sobota 13.00 – 18.00 Malá česká muzika – živá hudba po celou dobu Módní přehlídka dobových oděvů – Jablonné Ochutnávky – domácí pochoutky z brambor, sladkosti s mákem, mošty a pálenky Flašinetář Prodej uzenin Pořádá obec Lichkov VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Ochutnávky Už se stalo tradicí, že na našich Lichkovských jarmarcích probíhá vždy zdarma ochutnávka nějakých domácích dobrůtek. Stejně tak tomu bude i na letošním mikulášském jarmarku - 1.12. Množí se nám dotazy jaké je letošní zadání ochutnávek? Nuže, milí lichkováci vzhledem k tomu, že žánrově hodláme zpracovat 1. Republiku, bychom rády vyzvedly suroviny používané v té době.

1. Brambory – placky, bramboráky, vdolečky, knedlíčky, zapečené, na slano i na sladko, ... 2. Mák – makovníky, koláče, koláčky, rohlíčky, ... 3. Domácí mošty a pálenky Na ochutnávky se určitě těšíte a nás by zase velmi potěšilo, kdyby se tentokrát přidal do výroby nově i někdo z vás – zatím vyrábíme dobrůtky do ochutnávek převážně my, pořadatelky, případně nám přispěchají na pomoc přespolní z Boříkovic, nebo až z Letohradu. Myslíme si, že ochutnávky jsou skvělé a nerady bychom je rušily. S přípravou jarmarků je opravdu hodně práce, ale děláme je pro radost, abychom se jednou za čas všichni sešli a měli se dobře. Ochutnávky probíhají vždy v sobotu, výrobky možno dodat už v pátek odpoledne, nebo v sobotu do 12.30 přímo na sál. S ochutávkami se hlaste na telefonech: 774961177 – Daniela, nebo 739224223 – Saša. Není důležité, aby to byly ty nejlepší lahůdky, ale jde nám o rozmanitost. 13

Společenská rubrika Významná jubilea

Vítání občánků dne 24. listopadu 2018

listopad: Faltus Jaroslav Černohousová Jana

80 70

prosinec: Pšondrová Vlasta

75

Eliška Rychlá Martin Budiš Apolena Španihelová Markéta Záleská

03/2018 08/2018 09/2018 10/2018

11. listopadu 2018, naše dvojčata dcera Helena a syn Pavel, oslaví 50. narozeniny. Přejeme jim do dalších let hlavně hodně zdravíčka, štěstí a lásky. To oběma ze srdce přejí rodiče Kulaxidisovi. Setkání seniorů Již po několikáté Sbor pro občanské záležitosti obce Lichkov uspořádal odpolední setkání pro naše seniory. První zářijovou středu se v lichkovské restauraci U nádraží sešlo na třicet posluchačů. Na programu bylo tentokrát promítání fotografií a beseda s cestovatelem, fotografem, spisovatelem, muzikantem a trampem panem Jiřím Jůzlem, z jeho cest po Kubě, které podnikl v roce 2017. Následná diskuze, krátké hudební vystoupení a podepisování autorových knih se protáhlo až do odpoledních hodin. Drobné občerstvení zajistila obec. Cestopisné knihy pana Jůzla jsou k zapůjčení v obecní knihovně. Foto a text: redakce

Zbývá jen poděkovat pořadatelům za vydařenou akci. Na další podobnou akci se těší návštěvníci

Posvícenská zábava v Lichkově V sobotu 13. října 2018 jsme se opět sešli na obecním sále v Lichkově, na tradičním lichkovském posvícení. U vstupu jsme byli přivítáni sladkou kořaličkou a každý dostal los na odpolední tombolu. Po krátkém úvodu pana starosty jsme se vrhli na parket, za hudebního doprovodu pana Štěrby. Ve tři hodiny již byl sál naplněn k prasknutí, protože vystupovaly děti z lichkovské mateřské a ze základní školy, pod vedením jejich učitelek. Vystoupení bylo krásné a emotivní. Následovala malá tombola a potom již volná zábava, která se protáhla až do jedenácti hodin. Po celou dobu jsme využívali bohatého sortimentu výčepu a kuchyně. 14

TJ TATRAN LICHKOV 20. října nám skončila první půlka mistrovské fotbalové sezóny 2018/2019 okresního přeboru mužů 3. třídy okresu Ústí nad Orlicí. Z pozice hrajícího trenéra v ní tým táhnul zkušený Radek Filip, na lepší než 11. místo to však nedopadlo. Byť trenér, nastoupil Radek Filip dokonce do největšího počtu utkání. Jeho pozice přitom nebyla vůbec jednoduchá, řešil neustálé absence hráčů (stěžejní to bylo na místě brankáře) zapříčiněné jejich pracovními povinnostmi, ale také zraněními, dovolenými a tak dále ... Protože z vlastní zkušenosti vím, jak je obtížné vést mužstvo, jehož hráči takřka netrénují, velmi oceňuji jeho práci, a to i přes nepříliš povedený podzim, a z pozice předsedy TJ mu za ni touto cestou vyjadřuji poděkování. Nezbývá než doufat, že hráči svůj přístup k vesnické kopané zlepší a Tatran se předvede na jaře svým příznivcům tak, jak jsou u něj zvyklí. Výsledky v podzimní části: 11.08. Lichkov - Helvíkovice 1:4 25.08. Lichkov - Rudoltice B 6:2 08.09. Lichkov - Mistrovice 0:7 22.09. Lichkov - Tatenice B 0:0 pk 7:6 06.10. Lichkov - Kunvald 0:1 20.10. Dolní Třešňovec - Lichkov 2:1

19.08. Boříkovice - Lichkov 5:2 02.09. Česká Třebová B - Lichkov 11:1 15.09. Žichlínek B - Lichkov 2:1 30.09. Luková - Lichkov 2:4 13.10. Lichkov - Kerhartice 0:7

Tabulka po podzimní části: KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

FK Česká Třebová B

11

10

0

1

63:17 30

1

1

2.

Sokol Boříkovice

11

9

0

2

33:13 28

0

1

3.

FK Mistrovice

11

9

0

2

42:12 25

2

0

4.

TJ Sokol Tatenice B

11

8

0

3

28:14 23

2

1

5.

FK Kerhartice

11

6

0

5

43:18 20

0

2

6.

TJ Sokol Helvíkovice

11

6

0

5

28:28 18

2

2

7.

Fotbal Žichlínek B

11

5

0

5

22:28 17

2

1

8.

TJ Sokol Dolní Třešňovec

11

3

0

8

18:41 10

0

1

9.

AFK Kunvald

11

3

0

8

10:36 9

1

1

10.

TJ Sokol Rudoltice B

11

3

0

7

16:36 9

1

1

11.

TJ Tatran Lichkov

11

3

0

8

16:43 8

1

0

12.

TJ Luková

11

0

0

11

7:40 1

0

1

Je to jen pár dní, co navždy opustil naší organizaci její nejstarší člen pan Josef Urban. Sport a hlavně fotbal miloval. Za svou dlouholetou a záslužnou činnost ve prospěch tělovýchovy obdržel v roce 2011 medaili České unie sportu, tedy ocenění nejvyšší. V Tatranu Lichkov pracoval ve výkonném výboru, byl trenérem i vedoucím mužstva. Později, když už u fotbalového mužstva nepůsobil, zajišťoval při utkáních a akcích pořádaných na hřišti prodej uzeniny. Nerozlučně byl „Pepa“, tak jak jsme ho byli zvyklí oslovovat, propojen s každoroční přípravou májky a s organizací jejího stavění u hasičské zbrojnice. Mezi „svými fotbalisty“ byl oblíben a nemuseli to být ani Lichkováci, jak je vidět z horního snímku, na kterém je v prostoru fotbalové branky zachycen v objetí polských hráčů Stanislawa Szury a Wojciecha Mojzesze. Na spodní fotografii je pak Pepa vyobrazen u májky s Miloslavem Geržou a Pavlem Křesťanem. Pepíku, budeme vzpomínat! Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ 16

Informace obce • •

Odečty vodoměrů – proběhnou do konce měsíce prosince 2018, odečty a kontroly vodoměrů provedou zaměstnanci obce, platby následně do konce měsíce ledna 2019 – po doručení faktury do schránky a obecní knihovna je v zimním období, tedy od měsíce listopadu do měsíce dubna včetně, otevřena každou středu v měsíci.

Policie České republiky - zabezpečení chat a chalup před zimou Máme zde podzim a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé. A co vám radíme? zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice poraďte se o zabezpečení s odborníky věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých bezpečnostních služeb nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…) při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii a její další šetření Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie. mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 230 výtisků o 18 stranách a bylo Vám bezplatně doručeno až do Vaší schránky. Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci prosinci na Vánoce 2018 a dále na měsíce leden a únor 2019. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 14. prosince 2018 včetně (pátek). Své příspěvky můžete podávat v libovolném formátu. Práci a čas velice ušetří textový formát, velikost písma min. 12, zaslaný na e-mail: [email protected] Do Vašich příspěvků není nikterak zasahováno, maximálně dojde k jeho úpravě po grafické stránce, tedy k úpravě rozměrů, aby se přizpůsobil tiskovému formátu. V Lichkovském Občasníku se nezveřejňují komerční sdělení, inzeráty a další podobné příspěvky. Děkuji Mgr. Roman Richtr, starosta obce 17

Na dveřích synagógy jednoho velkoměsta čte turista tento nápis: „Vstoupíš-li s nepokrytou hlavou, je to jako by ses dopustil cizoložství.“ A k tomu připsáno tužkou: „Zkusil jsem oboje, … tajenka!“

18

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.