Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap? Aan de hand van het Bouwbesluit bepalen of een woning mag worden ontsloten door een buitentrap


1 Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit bepalen of een woning mag worden ontsloten door een bu...
Author:  Barbara Vermeiren

0 downloads 9 Views 179KB Size

Recommend Documents


No documents


Infoblad 294 Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit bepalen of een woning mag worden ontsloten door een buitentrap.

Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen Om het genoemde probleem op te lossen moeten er vier stappen worden gezet. Deze stappen zijn weer onder te verdelen in twee fasen. Fase A. Opzoeken van de toepasselijke voorschriften (stap 1 t/m 3) 1. Relevante afdeling (van het Bouwbesluit) opzoeken. 2. Relevante paragrafen (van de afdelingen) selecteren. 3. Aan de hand van de teksten van de artikelleden in de paragrafen de relevante voorschriften selecteren. Fase B. Toepassing van de voorschriften (stap 4) 4. Aan de hand van de geselecteerde voorschriften (stap 3) vaststellen of een woning door een buitentrap mag worden ontsloten. Fase A. Opzoeken van de toepasselijke voorschriften (stap 1 t/m 4) 1. Relevante afdeling (van het Bouwbesluit) opzoeken De voorschriften met betrekking tot de 20-mm-eis voor woningen zijn opgenomen in afdeling 4.4: 'bereikbaarheid' van het Bouwbesluit. 2. Aan de hand van de tabel in de paragraaf de relevante (sub-)gebruiksfunctie(s) selecteren Beantwoord de vraag of het gaat om nieuwbouw dan wel bestaande bouw. Afdeling 4.4 is niet ingedeeld in paragrafen. Dit betekent dat er voor wat betreft ‘bereikbaarheid’ geen voorschriften voor bestaande bouw zijn gegeven. 3. Aan de hand van de tabel in de paragraaf het relevante voorschrift selecteren Afdeling 4.4: ‘bereikbaarheid' bevat de artikelen 4.16 t/m 4.19. De voorschriften met de 20-mm eisen zijn voor woningen opgenomen in artikel 4.17: ‘algemeen’.

Fase B. Toepassing van de voorschriften (stap 4) 4. Aan de hand van de geselecteerde voorschriften (stap 3) vaststellen of een woning door een bui-tentrap mag worden ontsloten Nu het voorschrift (art. 4.17) in drie stappen is gevonden, moet dit voorschrift worden toegepast. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de relevante artikelen uit Bouwbesluit 2003 en een aantal toepassingsvoorbeelden. Relevante artikelen Bouwbesluit Artikel 4.17 Lid 1: ‘De vloer ter plaatse van ten minste één toegang van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02 meter’

Infoblad 294

Het is vaak worstelen om in de nieuwbouw aan de 20 mm eis te voldoen. Dit voorschrift leidt ertoe dat elke woonfunctie minimaal één toegang moet hebben waar ter plaatse de '20-mm-eis' geldt en die niet door een hellingbaan mag worden overbrugd. Lid 2: ‘De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een woongebouw heeft een hoogteverschil met het aansluitende terrein ter plaatse van die toegang, dat niet groter is dan 0,02 meter’ Dit voorschrift leidt ertoe dat elk woongebouw minimaal één toegang moet hebben waar ter plaatse de '20-mm-eis' geldt en die niet door een hellingbaan mag worden overbrugd. Lid 3: ‘Een drempel in een toegang als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft ter plaatse van die toegang een hoogteverschil met een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, dat niet groter is dan 0,02 meter’ Dit voorschrift leidt ertoe dat de '20-mm-eis' ook ten opzichte van een drempel geldt die is gelegen in een toegang, zoals bedoeld in lid 1 of lid 2.

Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap? Woning met één toegang Buitentrap tussen aansluitend terrein en toegang woning De vloer ter plaatse van ten minste één toegang van een woonfunctie mag ten opzichte van het aansluitende terrein een hoogteverschil van maximaal 20 mm hebben. Dit betekent dat indien ter plaatse van die toegang een buitentrap wordt toegepast om het hoogteverschil tussen de woning en het aansluitende terrein te overbruggen, niet wordt voldaan aan artikel 4.17.

Infoblad 294

De toegang van deze woning is uitsluitend bereikbaar via een buitentrap (rechts). Aan de achterzijde be-vindt zich op de begane grond echter nog een toegang die wel voldoet aan de 20 mm-eis. Vervolgens kan men via een binnentrap de woonruimte bereiken. Buitentrap tussen toegang woning en ruimte in de woning Bij nieuwbouw mogen de binnen een woning gelegen ruimten (vanaf de toegang van de woning) alleen via een buitentrap bereikbaar zijn, als het niet gaat om een in een verblijfsgebied gelegen ruimte. Dit volgt uit het bepaalde in het eerste lid van artikel 4.22 van Bouwbesluit 2003. Dit betekent voor de praktijk dat bij een nieuwbouwwoning een buitentrap niet is toegestaan. Binnentrap tussen toegang woning en ruimte in de woning Wel mag direct achter de toegang van de woning een binnentrap worden toegepast. Er is dan sprake van een situatie waarbij een rolstoelgebruiker de woning wel kan binnentreden, maar niet verder kan rijden (tenzij vrijwillig een rolstoeltoegankelijke lift wordt toegepast). Er wordt echter voldaan aan de functionele eis van artikel 4.16 lid 1: ‘een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat het bouwwerk door rolstoelgebruikers kan worden binnengegaan en verlaten’. Dat een rolstoelgebruiker niet verder kan rijden valt onder de private verantwoordelijkheid en is geen reden om de bouwvergunning te weigeren. Woning met meerdere toegangen Heeft de betreffende woning aan bijvoorbeeld de achterkant nog een toegang ter plaatse waarvan wordt voldaan aan de 20 mm-eis ten opzichte van het aansluitende terrein, dan is het wel toegestaan om aan de voorzijde van de woning de toegang te ontsluiten door middel van een buitentrap. Het moet dan aan de achterzijde wel gaan om een ‘toegang’ van de woning. Dit betekent dat de toegang waar het hoogteverschil niet meer dan 0,02 meter is, vanaf de openbare weg bereikbaar moet zijn. Woongebouw Buitentrap tussen toegang woongebouw en toegang woning Bij nieuwbouw is het maken van een gemeenschappelijke buitentrap, om vanaf de toegang van een woongebouw een toegang van een woning te kunnen bereiken, alleen toegestaan als het hoogteverschil dat door de gemeenschappelijke trap wordt overbrugd niet groter is dan 1,5 meter. Dit geldt ook als het hoogteverschil wordt overbrugd door twee of meer trappen. Dan geldt dat met geen van de trappen op zich een groter hoogteverschil wordt overbrugd dan 1,5 meter en tussen de trappen steeds wel een bordes aanwezig is, dat is aangemerkt als vloer. De buitentrap mag bereikbaar zijn via een toegang van het woongebouw of moet leiden naar een toegang van het woongebouw. Dit omdat artikel 2.211, eerste lid, van Bouwbesluit 2003 voorschrijft dat elke toegang van een woongebouw moet zijn voorzien van een zelfsluitende deur die van buitenaf uitsluitend met een sleutel kan worden geopend. Dit betekent dus dat een woning in een woongebouw alleen vanaf het aansluitende terrein kan worden bereikt via een toegang van het woongebouw. Wel moet ter plaatse van ten minste één toegang van een woongebouw een ’20 mm-detail’ ten opzichte van het aansluitende terrein worden gerealiseerd. Binnentrap tussen toegang woongebouw en toegang woning Bij nieuwbouw van een woongebouw geldt het maximaal toegestane hoogteverschil van 20 mm ten opzichte van

Infoblad 294 de gemeenschappelijke verkeersruimte waarop de afzonderlijke woningen zijn aangewezen. Verder geldt het maximaal toegestane hoogteverschil van 20 mm ter plaatse van de toegang van het woongebouw op de begane grond. Gaat het om een woongebouw dat geen lift hoeft te hebben, dan is eveneens sprake van een situatie waarbij een rolstoelgebruiker wel het gebouw kan binnentreden, maar niet verder kan rijden (tenzij vrijwillig een rolstoeltoegankelijke lift wordt toegepast). Er wordt echter eveneens voldaan aan de functionele eis van artikel 4.16 lid 1: ‘een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat het bouwwerk door rolstoelgebruikers kan worden binnengegaan en verlaten’. Dat een rolstoelgebruiker niet verder kan rijden valt onder de private verantwoordelijkheid en is geen reden om de bouwvergunning te weigeren.

Artikel 4.16 lid 1 van het Bouwbesluit stelt: ‘een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat het bouwwerk door rolstoelgebruikers kan worden binnengegaan en verlaten’. Dat een rolstoelgebruiker niet verder kan rijden valt onder de private verantwoordelijkheid en is geen reden om de bouwvergunning te weigeren. Een rolstoel traplift is dan een oplossing.

Achtergrond Verschil in hoogte tussen vloeren van ruimten onderling, en tussen een vloer en het aansluitende terrein, belemmeren voor veel personen de toegankelijkheid van de betrokken ruimten. Er zijn ontwerpen van woningen waarbij de toegang van de woning wordt ontsloten door een buitentrap. Het kan hierbij gaan om een vrijstaande woning, een rijtjes woning of om een in een appartementengebouw (woongebouw) gelegen appartement. Het is de vraag of dit in relatie met de eisen die Bouwbesluit 2003 stelt aan de bereikbaarheid, is toegestaan.

Aandachtspunten In een situatie waarbij vanaf de woningtoegangsdeur niet verder de woning kan worden bin-nengereden, kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met richtlijnen uit de publicatie ‘handboek toegankelijkheid’ en het seniorenlabel, zodat bijvoorbeeld achteraf een traplift kan worden aangebracht en toegepast.

Infoblad 294 Overige Informatie Nota van toelichting bij Bouwbesluit 2003 Praktijkboek Bouwbesluit 2003 SBR Infoblad 245: ‘Voor welke deuren geldt een 20 mm-eis?’ SBR Infoblad 249 ‘Welke eisen gelen voor een trap’ SBR Infoblad 290 ‘Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen’ SBR Infoblad 291 ‘Wat is een veiligheidstrappenhuis?’ Publicatiedatum: donderdag 11 augustus 2005

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.