MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd


1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů spol...
Author:  Bohumila Švecová

0 downloads 7 Views 196KB Size

Recommend Documents


No documents


MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA

STUDIJNÍ PROGRAM 2006–2007

Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd

© Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80–210–4033–5

2

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Katedra filozofie 602 00 Brno, Arna Nováka 1 tel. 549493237, fax 549491541 http://www.phil.muni.cz/fil Vedoucí katedry: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. ([email protected]) Sekretářka katedry: Hana Holmanová ([email protected]) Profesoři: prof. PhDr. Petr Horák, CSc. ([email protected]) prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. ([email protected]) prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. ([email protected]) prof. PhDr. Josef Krob, CSc. ([email protected]) prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. ([email protected]) Docenti: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. ([email protected]) doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. ([email protected]) doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. ([email protected]) Odborní asistenti: Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. ([email protected]) Mgr. Marek Picha, Ph.D. ([email protected]) PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. ([email protected]) Mgr. Jiří Raclavský, Ph.D. ([email protected]) PhDr. Jiří Svoboda, CSc. ([email protected]) Emeritní profesor: prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. ([email protected]) Externí učitelé: prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. PhDr. Tomáš Měšťánek Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. Katedra filozofie se zaměřuje na komplexní program výuky filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie, současné filozofii, ontologii, noetice, etice, logice a problémům filozofie dějin a společnosti. Dále zajišťuje výuku oboru učitelství základů společenských věd pro střední školy. V badatelské činnosti se katedra orientuje na současnou anglickou, americkou a kanadskou filozofii (prof. J. Hroch), novověkou a soudobou německou filozofii (prof. B. Horyna), současnou francouzskou filozofii (prof. P. Horák, prof. J. Krob), českou filozofii 19. a 20. století (prof. J. Zouhar, doc. H. Pavlincová, Dr. J. Svo-

3

boda), soudobé přístupy k ontologii a gnozeologii (prof. J. Krob, Dr. Z. Jastrzembská, Dr. M. Picha), soudobou a srovnávací etiku (doc. R. Brázda), filozofii společnosti a dějin (prof. P. Horák, doc. I. Holzbachová), ekologickou filozofii a evoluční ontologii (prof. J. Šmajs), filozofii vědy (doc. I. Holzbachová), filozofickou osobnost T. G. Masaryka (prof. J. Zouhar, doc. H. Pavlincová), filozofii jazyka, analytickou filozofii a filozofickou hermeneutiku (prof. J. Hroch), filozofické otázky kosmologie (prof. J. Krob), logiku, logickou sémantiku přirozeného jazyka a teorii pojmu (prof. P. Materna, Dr. J. Raclavský), dějiny antické filozofie (Dr. J. Petrželka) a filozofii náboženství (prof. B. Horyna, doc. H. Pavlincová, Dr. J. Svoboda). Studijní katalog 2006/2007 Prezenční studium Na katedře filozofie FF MU je možno studovat v bakalářském studiu obor filozofie, v navazujícím magisterském studiu obory filozofie a učitelství základů společenských věd pro střední školy, v doktorském studiu obor filozofie. Studium bakalářské a navazující magisterské je buď jednooborové, nebo v kombinaci s jiným bakalářským a navazujícím magisterským oborem. Dobíhá pětileté magisterské v kombinaci s dalším magisterským oborem. Navazující magisterské studium učitelství základů společenských věd pro střední školy je jednooborové nebo dvouoborové v kombinaci s dalším navazujícím studiem učitelského oboru. Studium se řídí zásadami kreditního systému studia. Student zapisuje v každém semestru podle vypsaného programu povinné předměty, příslušný počet povinně volitelných předmětů z nabídky těchto předmětů na oboru filozofie a jako volitelné předměty může zapsat další předměty uvedené v programu studia filozofie jako povinně volitelné a kurzy z celouniverzitní nabídky jiných oborů. V rámci jazykového vzdělávání k dosažení minimální kompetence v oblasti akademického a odborného cizího jazyka je student povinen v bakalářském a magisterském studiu dosáhnout úrovně B2. Kurzy a zkoušky vypisuje Centrum jazykového vzdělávání MU. Pořadí předmětů je závazné v 1. roce bakalářského studia a dále je nutné ho dodržet u kurzů označených I, II ad. Kombinované studium Výuka je realizována podle přiloženého studijního plánu a rozvrhu konzultací na příslušný semestr jako jednooborové bakalářské studium filozofie nebo jako

4

navazující magisterské studium učitelství základů společenských věd. Kontakt s vyučujícími je prostřednictvím konzultací a prostřednictvím Internetu. Základní výukové materiály a metodické pomůcky jsou kromě předepsané literatury a učebních textů k dispozici na elektronických médiích (www stránka katedry filozofie – www.phil.muni.cz/fil/katedra.html). Preferovány jsou písemné formy ověřování znalostí, zaměřené na praktické samostatné zvládání problematiky (seminární práce, eseje apod.). Výuka je organizována v kreditním systému, posluchači se ve stanovené době elektronicky zaregistrují do jednotlivých předmětů. V rámci jazykového vzdělávání k dosažení minimální kompetence v oblasti akademického a odborného cizího jazyka je student povinen v bakalářském a magisterském studiu dosáhnout úrovně B2. Kurzy a zkoušky vypisuje Centrum jazykového vzdělávání MU. Obsah postupové zkoušky po 1. roce studia filozofie a bakalářské zkoušky z filozofie je shodný jako u studia prezenčního. Obsah státní magisterské zkoušky učitelství základů společenských věd je zveřejněn na webové stránce katedry. Doporučený postup Před začátkem každého semestru prostudovat program kurzů vypisovaných v příslušném semestru a anotace přednášek a seminářů a rozhodnout se i podle zveřejněného rozvrhu, které budete navštěvovat. Lze se orientovat i podle doporučeného programu studia, který je uveden v tomto pokynu a zahrnuje schéma povinných kurzů, a doplnit ho příslušným počtem povinně volitelných a volitelných kurzů k získání předepsaného počtu kreditů. Ve stanoveném termínu před začátkem výuky začíná v každém semestru období elektronické registrace do jednotlivých předmětů prostřednictvím Informačního systému MU. Podle šablony příslušného oboru (Filozofie nebo Učitelství základů společenských věd) a šablony Společné předměty (zde je tělesná výchova – sport a hry a jazyky v šablonách Centra jazykové výchovy MU) se musíte elektronicky zaregistrovat do jednotlivých předmětů, abyste je mohli navštěvovat. V den zahájení semestru budete do zvolených kurzů elektronicky zapsáni. Pokud nejsou splněny stanovené předběžné podmínky (prerekvizity předmětu), nebude zápis potvrzen. Vedle jednotlivých předmětů je nutné si dále zaregistrovat některé kontrolní body studia jako samostatné položky (postupová zkouška, souborná zkouška, státní zkouška, písemná práce oborová nebo diplomová, obhajoba diplomové práce), které jsou v daném období vyžadovány. Nejpozději do 14 dnů po začátku každého semestru lze elektronický zápis v Informačním systému MU změnit nebo doplnit. Jednotlivé kurzy jsou ukončeny způsobem uvedeným ve studijním programu – zkouškami (Zk), kolokvii (K), zápočty (Z). Termíny a podmínky těchto forem

5

kontroly studia stanovuje příslušný vyučující. Termíny a podmínky postupových zkoušek, souborných zkoušek, obhajob diplomových prací, státních bakalářských zkoušek a státních magisterských zkoušek jsou vypisovány v Informačním systému v každém zkušebním období. Posluchači se k dané zkoušce nebo obhajobě diplomové práce elektronicky zaregistrují na začátku semestru v období stanoveném pro registraci do předmětů a ve stanovené době se závazně elektronicky přihlašují na zvolený termín. Studijní dráha má tyto základní prověřovací body: 1. Postupová zkouška po 1. roce studia z dějin antické a středověké filozofie a z ontologie I (dějiny ontologie). 2. Bakalářská zkouška po 6. semestru. Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů v bakalářském studiu, splnění univerzitních podmínek jazykové kompetence a odevzdání bakalářské nebo přijetí oborové práce (pokud je bakalářská práce odevzdána na druhém oboru). Tematické okruhy zkoušky jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a webové stránce katedry. Součástí státní zkoušky na diplomovém oboru je obhajoba diplomové práce. 3. Státní magisterská zkouška po 4. semestru navazujícího magisterského studia nebo po 10. semestru pětiletého magisterského studia. Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů v navazujícím magisterském studiu nebo za II. cyklus pětiletého magisterského studia, splnění univerzitních podmínek jazykové kompetence a odevzdání diplomové práce nebo přijetí oborové práce (u nediplomového studia). Tematické okruhy zkoušky jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a webové stránce katedry. Součástí státní zkoušky na diplomovém oboru je obhajoba diplomové práce. Písemné práce k souborným, bakalářským a magisterským zkouškám Jednou ze základních podmínek skládání souborných, bakalářských a magisterských zkoušek je podle druhu zkoušky oborová práce k souborné zkoušce, oborová práce k bakalářské zkoušce, oborová práce k magisterské zkoušce, diplomová bakalářská a diplomová magisterská práce. Témata všech druhů prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce. Všechny uvedené typy prací se zadávají elektronickou formou v Informačním systému MU a písemným zadáním na formuláři, který ve třech exemplářích potvrdí vedoucí katedry a student. Jeden exemplář obdrží student, druhý vedoucí práce a třetí odevzdá student na sekretariátě katedry. O zadání oborové práce k souborné zkoušce a oborové bakalářské práce (pro nediplomové bakalářské studium) požádá student nejpoz-

6

ději na konci 5. semestru studia, o zadání diplomového úkolu bakalářské práce nejpozději na konci 4. semestru studia. O zadání oborové magisterské práce nejpozději do začátku druhého semestru před konáním státní magisterské zkoušky, o zadání diplomového úkolu magisterské práce nejpozději do začátku třetího semestru před konáním státní magisterské zkoušky. Diplomové práce se odevzdávají v elektronické formě do IS, v písemné podobě jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány, u diplomových prací vyvázány do pevných desek, u oborových prací pevně spojeny. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsahy prací: oborová bakalářská práce 27 000 znaků; oborová magisterská práce 55 000 znaků; bakalářská diplomová práce 70 000 znaků; magisterská diplomová práce 140 000 znaků. Veškeré formální náležitosti písemných prací jsou k dispozici na adrese http://www.phil.muni.cz/predpisy/vzor_praci.pdf. Oborovou práci odevzdá v jednom exempláři student příslušnému vyučujícímu (vedoucímu práce) nejpozději 21 dní před konáním příslušné zkoušky. Pokud vedoucí práce po prostudování práci přijme, potvrdí to zápisem do IS k předmětu Oborová práce z filozofie (u souborné zkoušky) nebo Oborová bakalářská práce nebo Oborová magisterská práce. Diplomovou práci odevzdá posluchač ve stanoveném termínu (nejpozději však 21 dní před obhajobou) ve dvou exemplářích, když si ji předtím nechá zaregistrovat na studijním oddělení děkanátu, vedoucímu práce, který odevzdání potvrdí do IS k předmětu Bakalářská diplomová práce nebo Diplomová práce. Student současně předepsaným způsobem uloží text diplomové práce do IS. Na diplomovou práci určí vedoucí katedry oponenta, vedoucí práce a oponent práci posoudí a navrhnou klasifikaci. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději tři dny před konáním obhajoby.

7

Prezenční bakalářské studium filozofie (trvá 6 semestrů): Bakalářské jednooborové prezenční studium filozofie Požadovaný počet kreditů: celkem 180 kreditů, z toho 64 kreditů za povinné předměty, 27 kreditů za povinně volitelné předměty (z toho minimálně 9 kreditů za interpretační semináře), 59 kreditů za volitelné předměty, 4 kredity za Úvod do psychologie, 4 kredity za Úvod do sociologie, 4 kredity za tělesnou výchovu, 15 kreditů za diplomový seminář, 3 kredity za diplomovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci. Bakalářské dvouoborové prezenční studium filozofie (FF MU) Požadovaný počet kreditů: 64 kreditů za povinné předměty, 9 kreditů za povinně volitelné předměty (z toho minimálně 3 za interpretační seminář), 2 kredity za tělocvik (další 2 pro druhý obor), 4 kredity alternativně za úvod do psychologie nebo úvod do sociologie, diplomoví studenti 15 kreditů za diplomový seminář a 3 kredity za bakalářskou práci, nediplomoví studenti 5 kreditů za seminář k oborové práci a 3 kredity za oborovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci. Doporučený postup studia povinných předmětů (po 1. roce je stanovena postupová zkouška) Podzimní semestr 1. rok studia PH1101 Úvod do studia filozofie, Zouhar PH1102 Logika I, Materna, Raclavský PH1104 Dějiny filozofie I, Petrželka PH1103 Řecká a latinská filozofická terminologie, Petrželka PH1214 Úvod do interpretace filozofického textu, Hroch

8

Jarní semestr ZK, 4 kr. Z 3 kr. Z, 3 kr. Z, 2 kr. K, 3 kr.

PH1202 Dějiny filozofie II, Petrželka PH1203 Ontologie I, Krob PH1201 Logika II, Materna, Raclavský PH_PoZ Postupová zkouška

Z, 2 kr. Z, 2 kr. ZK, 4 kr. ZK, 2 kr.

2. rok studia PH1106 Dějiny filozofie III, Brázda PH1107 Filozofie společnosti, Holzbachová, Zouhar PH1105 Ontologie II, Krob

K, 3 kr. ZK, 4 kr. Z, ZK 4 kr.

PH1204 Gnozeologie I, Šmajs PH1205 Filozofie dějin, Holzbachová PH1206 Etika I, Brázda PH1207 Dějiny filozofie IV, Picha

3. rok studia PH1109 Dějiny filozofie V, Horyna PH1108 Dějiny české filozofie I, Zouhar, Pavlincová PH1110 Etika II, Brázda

K, 3 kr. ZK, 3 kr. K, 3 kr.

ZK, 4 kr. ZK, 4 kr. K, 3 kr. K, 3 kr.

PH1210 Dějiny filozofie VI, Holzbachová, Zouhar PH1211 Dějiny české filozofie II, Zouhar, Pavlincová

K, 3 kr. Z, 2 kr.

PH1215 Úvod do sociologie, Winkler (FSS) PH1212 Úvod do psychologie, Stránský

ZK, 4 kr. ZK, 4 kr.

PH1218 Seminář k oborové práci PH1279 Diplomový seminář

Z, 5 kr. Z, 15 kr. 3 kr. 3 kr.

V průběhu studia jednooborové studium povinně, dvouoborové alternativně

V jednom ze semestrů závěrečného roku studia podle povahy studia (zapisuje se jednou) PH1118 Seminář k oborové práci PH1119 Diplomový seminář PH_OBP Oborová práce PH_DBP Bakalářská práce

Z, 5 kr. Z, 15 kr. 3 kr. 3 kr.

PH_OBP Oborová práce PH_DBP Bakalářská práce

Prezenční magisterské studium filozofie Navazující prezenční magisterské studium, resp. II. cyklus magisterského studia (trvá 4 semestry): Je možné ho zahájit po úspěšném ukončení bakalářského studia a vykonání přijímací zkoušky, resp. po úspěšném ukončení I. cyklu magisterského studia.

9

Jednooborové studium: Požadovaný počet kreditů: 33 kreditů za povinné předměty, 27 kreditů za povinně volitelné předměty, 24 kreditů za volitelné předměty, 30 kreditů za dva diplomové semináře a 6 kreditů za diplomovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve druhém roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci. Dvouoborové studium: Požadovaný počet kreditů: 28 kreditů za povinné předměty (z toho výběrově 2 zkoušky z předmětů PH2105, PH2106 a PH2107), diplomoví studenti 6 kreditů za povinně volitelné předměty, 30 kreditů za dva diplomové semináře a 6 kreditů za diplomovou práci, nediplomoví studenti 9 kreditů za povinně volitelné předměty, 10 kreditů za seminář k oborové práci a 3 kredity za oborovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve druhém roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci. Doporučený postup studia povinných předmětů Podzimní semestr 1. rok studia PH2105 Francouzská filozofie 19. a 20. stol., Horák PH2106 Současná německá filozofie, Horyna PH2107 Soudobá angloamerická a kanadská filozofie, Hroch 2. rok studia PH2111 Metodologie vědy, Holzbachová PH2117 Ontologie III, Šmajs PH2197 Seminář k oborové práci

10

Jarní semestr ZK, 5 kr.

PH2210 Soudobá etika, Brázda

K, 4 kr.

ZK, 5 kr.

PH2219 Gnozeologie II, Krob

ZK, 5 kr.

PH2297 Seminář k oborové práci PH2298 Diplomový seminář I

Z, 10 kr. Z, 15 kr. Z 15 kr.

ZK, 5 kr.

K, 4 kr. ZK, 5 kr. Z, 10 kr.

PH2299 Diplomový seminář II

Podzimní semestr PH2199 Diplomový seminář I PH2299 Diplomový seminář II

Z, 15 kr. Z 15 kr.

Jarní semestr PH_OMP Oborová práce

3 kr.

PH_DMP Magisterská práce

6 kr.

Navazující prezenční magisterské studium učitelství základů společenských věd pro střední školy Je možné ho zahájit po úspěšném ukončení bakalářského studia a vykonání přijímací zkoušky. Výuku zajišťuje katedra filozofie ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd a Psychologickým ústavem FF MU. Požadovaný počet kreditů: Jednooborové studium (4 semestry): 22 kreditů za předměty psychologie pro učitele, pedagogika a obecná didaktika, 9 kreditů za metodiku ZSV, 10 kreditů za pedagogickou praxi, 29 kreditů za povinné oborové předměty, 14 kreditů za volitelné předměty, 30 kreditů za diplomové semináře a 6 kreditů za diplomovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve druhém roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci. Dvouoborové studium (6 semestrů): pro obor ZSV 11 kreditů (polovina) za pedagogické a psychologické předměty učitelské způsobilosti, 19 kreditů za metodiku ZSV a pedagogickou praxi, 29 kreditů za povinnou oborovou výuku, diplomoví studenti 5 kreditů za volitelné předměty, 30 kreditů za diplomové semináře, 6 kreditů za diplomovou práci, nediplomoví studenti 5 kreditů za volitelné předměty, 10 kreditů za seminář k oborové práci a 3 kredity za oborovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci. Doporučený postup studia povinných předmětů Podzimní semestr 1. rok studia UZB001 Psychologie pro učitele I, Stránská

Jarní semestr Z, 4 kr.

UZB004 Psychologie pro učitele II, Stránská

ZK, 5 kr.

11

Podzimní semestr UZB002 Pedagogika UZPH2105 Francouzská filozofie 19. a 20. stol., Horák UZPH2106 Současná německá filozofie, Horyna UZPH2107 Soudobá angloamerická a kanadská filozofie, Hroch 2. rok studia UZPH2108 Metodika filozofie a ZSV I, Měšťánek UZPH2117 Ontologie, Šmajs UZPH2197 Seminář k oborové magisterské práci UZPH2198 Diplomový seminář I UZPH2199 Diplomový seminář II

ZK, 5 kr. ZK, 5 kr. ZK, 5 kr.

Jarní semestr UZB003 Obecná didaktika UZPH 2219 Gnozeologie, Krob UZPH2210 Soudobá etika, Brázda

ZK, 5 kr. ZK, 5 kr. K, 4 kr.

ZK, 5 kr.

Z, 4 kr. ZK 5 kr. ZK, 10 kr. Z 15 kr. Z 15 kr.

UZPH2208 Metodika filozofie a ZSV II, Měšťánek UZPH22 Pedagogická praxe UZPH2297 seminář k oborové práci UZPH2298 Diplomový seminář I UZPH2299 Diplomový seminář II

ZK, 5 kr. Z, 10 k. Z, 10 kr. Z, 15 kr. Z 15 kr.

Doplňující pedagogické studium pro další zájemce o získání učitelské způsobilosti: Absolventi magisterského studia oboru filozofie mohou v celoživotním vzdělávání v rámci doplňujícího pedagogického studia získat učitelskou způsobilost pro výuku předmětu Základy společenských věd na středních školách. První část programu (předměty Psychologie pro učitele, Pedagogika a Obecná didaktika) zajišťují Psychologický ústav a Ústav pedagogických věd. Navazuje metodika základů společenských věd, kterou zajišťuje katedra filozofie, a pedagogická praxe na školách. Závěrečná zkouška z pedagogického studia se koná na Ústavu pedagogických věd, posluchači se hlásí na studijním oddělení děkanátu na stanovených formulářích, prokáží splnění předepsaných požadavků, úhradu poplatku za studium a předloží písemnou práci. Předměty zkoušky jsou obhajoba práce, pedagogika, psychologie a metodika předmětu.

12

Kombinované studium Bakalářské kombinované jednooborové studium filozofie Výuka je realizována podle přiloženého studijního plánu a rozvrhu konzultací na příslušný semestr jako jednooborové bakalářské studium. Kontakt s vyučujícími je prostřednictvím konzultací a prostřednictvím Internetu. Základní výukové materiály a metodické pomůcky jsou kromě předepsané literatury a učebních textů k dispozici na elektronických médiích (www stránka katedry filozofie – www.phil.muni.cz/fil/katedra.html). Preferovány jsou písemné formy ověřování znalostí, zaměřené na praktické samostatné zvládání problematiky (seminární práce, eseje apod.). Výuka je organizována v kreditním systému, posluchači se ve stanovené době elektronicky zaregistrují do jednotlivých předmětů. Obsah postupové zkoušky po 1. roce studia a bakalářské zkoušky je shodný jako u studia prezenčního. Požadovaný počet kreditů: 126 kreditů za povinné předměty, 33 kreditů za povinně volitelné předměty, 15 kreditů za diplomový seminář a 6 kreditů za bakalářskou práci. studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci. Povinné předměty, po 1. roce studia je stanovena postupová zkouška Podzimní semestr 1. rok studia PHK1101 Úvod do studia filozofie, Svoboda PHK1102 Logika I, Raclavský PHK1104 Dějiny filozofie I, Petrželka PHK1103 Řecká a latinská filozofická terminologie, Petrželka PHK1111 Úvod do sociologie 2. rok studia PHK1106 Dějiny filozofie III, Brázda PHK1107 Filozofie společnosti, Holzbachová

Jarní semestr ZK, 6 kr. Z 6 kr. Z, 6 kr. Z, 6 kr.

PHK1202 Dějiny filozofie II, Petrželka PHK1203 Ontologie I, Krob

ZK 6 kr.

PHK_PoZ Postupová zkouška

PZK 6 kr.

K, 6 kr. ZK, 6 kr.

PHK1204 Gnozeologie I, Šmajs

ZK, 6 kr. ZK, 6 kr.

PHK1201 Logika II, Raclavský PHK1212 Úvod do psychologie, Stránský

PH1205 Filozofie dějin, Holzbachová

Z, 6 kr. Z, 6 kr. ZK, 6 kr. K, 6 kr.

13

Podzimní semestr PHK1105 Ontologie II, Krob

ZK, 6 kr.

Jarní semestr PH1206 Etika I, Brázda PH1207 Dějiny filozofie IV, Picha

3. rok studia PHK1109 Dějiny filozofie V, Horyna PHK1108 Dějiny české filozofie, Zouhar, Pavlincová PHK1110 Etika II, Brázda

K, 6 kr. ZK, 6 kr. K, 6 kr.

PH1210 Dějiny filozofie VI, Holzbachová, Zouhar PHK1219 Diplomový seminář PHK_DBP Diplomová práce

K, 6 kr. K, 6 kr. K, 6 kr. Z, 15 kr. 6 kr.

Učitelství základů společenských věd pro střední školy Navazující magisterské jednooborové kombinované studium Studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních oborů filozofie, sociologie, politologie a religionistiky. Studium je jednooborové, je rozvrženo do 4 semestrů. Výuka bude probíhat podle přiloženého studijního plánu a podle rozvrhu konzultací jako jednooborové navazující magisterské studium. Základní formou výuky je využití webových stránek katedry filozofie a dalších internetových doporučených zdrojů. Kontaktní část studia bude zajištěna prostřednictvím konzultací, které se budou konat v průběhu podzimního a jarního semestru podle zveřejněného rozvrhu. Kontakt s vyučujícími bude zajištěn prostřednictvím konzultací a především prostřednictvím Internetu. Podrobné sylaby jednotlivých povinných předmětů, seznam předepsané literatury a učebních textů, další základní výukové materiály a metodické pomůcky jsou k dispozici na elektronických médiích (www stránka katedry filozofie – www.phil.muni.cz/fil/katedra.html). Výuka je organizována v kreditním systému, posluchači se do kurzů ve stanovené době elektronicky zaregistrují. Část předmětů je už připravena ve formě e-learningových výukových kurzů na webové stránce FF MU (/www.phil.muni.cz/elf/ – katedra filozofie a Ústav pedagogických věd. Další elektronickou podporu studia studijními materiály v některých předmětech poskytuje webová stránka katedry filozofie FF MU – www.phil.muni.cz/fil/ – oficiálně – souhrn studijních textů a rovněž tak prostředí IS MUNI. Studenti 1. ročníku jsou povinni splnit požadavky na jazykové kompetence absolventů MU na úrovni B2 (2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU).

14

Doktorské studium oboru filozofie Studium je možné zahájit po složení státní magisterské zkoušky a přijímací zkoušky. Oborová komise: Předseda: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. Členové: prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP Olomouc), doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc., doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., prof. PhDr. Petr Horák, CSc., prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., doc. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (PedF MU), prof. PhDr. Josef Krob, CSc., prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (FsÚ AV ČR Praha), doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (FSS MU), prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. Zaměření školitelů doktorského studia: – ekologická a evoluční filozofie (prof. J. Šmajs); – filozofie společnosti a dějin (doc. I. Holzbachová); – filozofie vědy (doc. I. Holzbachová); – česká filozofie (prof. J. Zouhar); – filozofie jazyka a analytická filozofie (prof. J. Hroch); – současná angloamerická filozofie (prof. J. Hroch); – novověká a soudobá německá filozofie (prof. B. Horyna); – ontologie a gnozeologie (prof. J. Krob); – současná filozofie, zejména francouzská (prof. P. Horák); – logika (prof. P. Materna); – soudobá a srovnávací etika (doc. R. Brázda); – filozofie náboženství (prof. B. Horyna); – antická filozofie (Dr. J. Petrželka). Výše uvedená témata odpovídají hlavnímu zaměření příslušných pedagogických pracovníků a v jejich rámci tedy lze také vybírat témata nových doktorských prací. Doporučený postup, seznam předmětů a jejich kreditové hodnoty jsou uveřejněny na webové stránce doktorského studia.

15

Filozofie Prezenční studium bakalářské, povinné předměty podzimní semestr Kód Název PH1101 Úvod do studia filozofie PH1102 Logika I PH1103 Řecká a latinská filozofická terminologie PH1104 Dějiny filozofie I – antika PH1105 Ontologie II PH1106 Dějiny filozofie III – renesance PH1107 Filozofie společnosti

Kr. 4 kr. 3 kr. 2 kr.

Rozs. 2/0 2/1 0/1

Výst. zk z z

Vyučující J. Zouhar J. Raclavský J. Petrželka

3 kr. 4 kr. 3 kr. 4 kr.

1/1 1/1 2/0 1/1

z zk k zk, k

J. Petrželka J. Krob R. Brázda I. Holzbachová, J. Zouhar H. Pavlincová, J. Zouhar B. Horyna R. Brázda R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar J. Hroch

PH1108

Dějiny české filozofie I

3 kr.

1/0

zk

PH1109 PH1110 PH1118

Dějiny filozofie V - německý idealismus 3 kr. 3 kr. Etika II 5 kr. Seminář k oborové bakalářské práci

2/0 1/1 0/2

k k z

PH1119

Seminář k diplomové bakalářské práci

15 kr.

0/2

z

PH1214

Úvod do interpretace filozofického textu

3 kr.

2/0

k

Kr. 4 kr. 2 kr.

Rozs. 2/1 2/0

jarní semestr Kód Název PH1201 Logika II PH1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk

16

Výst. Vyučující zk J. Raclavský zk, z J. Petrželka

Kód PH1203 PH1204 PH1205 PH1206 PH1207 PH1210

Název Ontologie I Gnozeologie I Filozofie dějin Etika I Dějiny filozofie IV – novověk Dějiny filozofie VI - 19. a 20. století

Kr. 2 kr. 4 kr. 4 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

Rozs. 1/1 2/0 1/1 1/1 2/0 2/0

Výst. zk, z zk, k zk, k k k k

PH1211

Dějiny české filozofie II

2 kr.

0/2

z

PH1212 PH1215 PH1218

Úvod do psychologie Úvod do sociologie Seminář k oborové bakalářské práci

4 kr. 4 kr. 5 kr.

2/0 2/0 0/2

zk zk z

PH1219

Seminář k diplomové bakalářské práci

15 kr.

0/2

z

Prezenční studium navazující magisterské, povinné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. 5 kr. 2/0 PH2105 Francouzská filozofie 19. a 20. st. 5 kr. 2/0 PH2106 Současná německá filozofie 5 kr. 2/0 PH2107 Soudobá anglo-americká a kanadská filozofie 4 kr. 1/1 PH2111 Metodologie vědy 5 kr. 2/0 PH2117 Ontologie III 0/2 PH2197 Seminář k oborové magisterské práci 10 kr.

Výst. zk zk zk k zk z

Vyučující J. Krob J. Šmajs I. Holzbachová R. Brázda M. Picha I. Holzbachová, J. Zouhar H. Pavlincová, J. Zouhar Z. Stránský J. Winkler R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Vyučující P. Horák B. Horyna J. Hroch I. Holzbachová J. Šmajs R. Brázda, I. Holzbachová,

17

Kód

Název

Kr.

Rozs.

PH2198

Diplomový seminář I

15 kr.

0/2

PH2199

Diplomový seminář II

15 kr.

0/2

jarní semestr Kód Název PH2210 Soudobá etika PH2219 Gnozeologie II

Kr. 4 kr. 5 kr.

Rozs. 2/0 2/0

PH2297

10 kr.

0/2

18

Seminář k oborové magisterské práci

Výst. Vyučující P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar z R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar z R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Výst. Vyučující k R. Brázda zk J. Krob, J. Raclavský z R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch,

Kód

Název

Kr.

Rozs.

PH2298

PH2299

Diplomový seminář I

15 kr.

0/2

Diplomový seminář II

15 kr.

0/2

Prezenční studium bakalářské, volitelné předměty podzimní semestr Kód Název PH01V001 Interpretační seminář I PH01V002 Interpretační seminář II PH01V003 Interpretační seminář III

Kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

Rozs. 0/2 0/2 0/2

Výst. z z z

PH0112 PH0114 PH0115 PH0118 PH0120 PH0133

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 2/0 2/0 0/2 2/0

z z k z k, z k

Teorie kauzality Argumentace a kritické čtení Platónova teorie idejí Dějiny etiky I Úvod do logické sémantiky I Teorie vlastních jmen

Výst. Vyučující Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar z R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar z R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Vyučující M. Picha I. Holzbachová J. Petrželka, J. Vojta Z. Jastrzembská M. Picha J. Petrželka R. Brázda J. Raclavský J. Raclavský

19

Kód PH0135 PH0136 PH0142 PH0149 PH0160 PH0167 PH0177

Název Česká reformace Myšlenkové experimenty Logická analýza přirozeného jazyka I Filozofie Pavla Tichého Příroda a kultura Pragmatismus I Filozofie jazyka a hermeneutika

jarní semestr Kód Název ESA082 Dante Alighieri: umění a estetika středověku PH02V004 Interpretační seminář IV PH02V005 Interpretační seminář V PH02V006 Interpretační seminář VI PH0201 Základy filozofie PH0202 Ruská idealistická filozofie XIX.století a její ideové dědictví PH0208 Logická analýza přirozeného jazyka II PH0211 Hegel - Fenomenologie ducha PH0212 Antický novoplatónismus PH0216 Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků PH0219 Dějiny etiky II PH0222 Křesťanství od reformace k dnešku PH0224 Filozofická logika PH0225 Četba Proklova komentáře k dialogu Parmenidés II PH0226 Filozofie ve filmu PH0227 Úvod do filozofie mysli PH0233 Filozofie techniky PH0236 Filozofie českého iracionalismu PH0246 Filozofický proseminář PH0248 Masaryk a Marx PH0255 Filozofie ve sci-fi PH0268 Pragmatismus II PH0010 Filozofické divadlo

Kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

Rozs. 1/1 0/2 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

Výst. k z k k k k k

Kr. 4 kr.

Rozs. 1/1

Výst. Vyučující zk, k P. Osolsobě

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 0/2 2/0 0/2

z z z k z

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 2/0 2/0 2/0

k, z k k k

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

2/0 2/0 1/1 0/2

k k k z

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr.

0/2 0/2 2/0 1/1 0/1 2/0 2/0 2/0 0/2

z z k k z k k k z, -

Prezenční studium navazující magisterské, volitelné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. 4 kr. 2/0 ESA30 Kierkegaard jako peripatetik a estetik PH01V001 PH01V002 PH01V003

Interpretační seminář I Interpretační seminář II Interpretační seminář III

3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 0/2

Výst. zk, k, z z z z

PH0104 PH0112 PH0114 PH0115

Četba filozofických textů (F) Teorie kauzality Argumentace a kritické čtení Platónova teorie idejí

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 0/2 2/0

z z z k

20

Vyučující J. Svoboda M. Picha P. Materna J. Raclavský J. Šmajs E. Višňovský J. Hroch

B. Horyna P. Horák J. Petrželka B. Horyna P. R. Schuster P. Materna B. Horyna J. Vojta J. Petrželka R. Brázda H. Pavlincová J. Raclavský J. Petrželka, J. Vojta Z. Jastrzembská M. Picha J. Šmajs J. Svoboda M. Picha J. Zouhar J. Krob E. Višňovský J. Petrželka

Vyučující P. Osolsobě M. Picha I. Holzbachová J. Petrželka, J. Vojta P. Horák Z. Jastrzembská M. Picha J. Petrželka

Kód PH0118 PH0120 PH0133 PH0135 PH0136 PH0142 PH0149 PH0160 PH0167 PH0177

jarní semestr Kód ESA082 PHA0202 PH02V004 PH02V005 PH02V006 PH0202 PH0204 PH0208 PH0211 PH0212 PH0216 PH0219 PH0222 PH0224 PH0225 PH0226 PH0227 PH0233 PH0236 PH0237 PH0248 PH0255 PH0268 PH0010

Název Dějiny etiky I Úvod do logické sémantiky I Teorie vlastních jmen Česká reformace Myšlenkové experimenty Logická analýza přirozeného jazyka I Filozofie Pavla Tichého Příroda a kultura Pragmatismus I Filozofie jazyka a hermeneutika

Kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

Rozs. 2/0 0/2 2/0 1/1 0/2 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

Výst. z k, z k k z k k k k k

Název Dante Alighieri: umění a estetika středověku Teorie rozumění v rámci evropské a anglo-americké filozofie Interpretační seminář IV Interpretační seminář V Interpretační seminář VI Ruská idealistická filozofie XIX.století a její ideové dědictví Četba filozofických textů (F) II Logická analýza přirozeného jazyka II Hegel - Fenomenologie ducha Antický novoplatónismus Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků Dějiny etiky II Křesťanství od reformace k dnešku Filozofická logika Četba Proklova komentáře k dialogu Parmenidés II Filozofie ve filmu Úvod do filozofie mysli Filozofie techniky Filozofie českého iracionalismu Filozofická hermeneutika a metodologie humanitních věd Masaryk a Marx Filozofie ve sci-fi Pragmatismus II Filozofické divadlo

Kr. 4 kr.

Rozs. 1/1

Výst. Vyučující zk, k P. Osolsobě

3 kr.

2/0

k

J. Hroch

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 0/2 0/2

z z z z

B. Horyna P. Horák J. Petrželka P. R. Schuster

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 2/0 2/0 2/0

z k, z k k k

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

2/0 2/0 1/1 0/2

k k k z

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 2/0 1/1 2/0

z z k k k

3 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr.

2/0 2/0 2/0 0/2

k k k z, -

J. Zouhar J. Krob E. Višňovský J. Petrželka

Kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr.

Rozs. 0/0 0/0 0/0

Výst. zk z z

Vyučující J. Svoboda J. Raclavský J. Petrželka

Kombinované studium bakalářské podzimní semestr Kód Název PHK1101 Úvod do studia filozofie PHK1102 Logika I PHK1103 Řecká a latinská filozofická terminologie

Vyučující R. Brázda J. Raclavský J. Raclavský J. Svoboda M. Picha P. Materna J. Raclavský J. Šmajs E. Višňovský J. Hroch

P. Horák P. Materna B. Horyna J. Vojta J. Petrželka R. Brázda H. Pavlincová J. Raclavský J. Petrželka, J. Vojta Z. Jastrzembská M. Picha J. Šmajs J. Svoboda J. Hroch

21

Kód PHK1104 PHK1105 PHK1106 PHK1107 PHK1108 PHK1109 PHK1110 PHK1111

Název Dějiny filozofie I - antika Ontologie II Dějiny filozofie III - renesance Filozofie společnosti Dějiny české filozofie Dějiny filozofie V - německý idealismus Etika II Úvod do sociologie

Kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr.

Rozs. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Výst. z zk k k zk k k zk

PHK1119

Diplomový seminář

6 kr.

0/2

z

jarní semestr Kód PHK1201 PHK1202 PHK1203 PHK1204 PHK1205 PHK1206 PHK1207 PHK1210

Název Logika II Dějiny filozofie II - antika, středověk Ontologie I Gnozeologie I Filozofie dějin Etika I Dějiny filozofie IV - novověk Dějiny filozofie VI - 19. a 20.století

Kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr.

Rozs. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Výst. zk z z zk k k k k

PHK1212 PHK1219

Úvod do psychologie Diplomový seminář

6 kr. 6 kr.

0/0 0/2

zk z

22

Vyučující J. Petrželka J. Krob R. Brázda I. Holzbachová J. Zouhar B. Horyna R. Brázda K. Potfajová, V. Štětka R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Vyučující J. Raclavský J. Petrželka J. Krob J. Šmajs I. Holzbachová R. Brázda J. Hroch I. Holzbachová, J. Zouhar Z. Stránský R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Učitelství základů společenských věd pro SŠ Prezenční studium navazující magisterské, povinné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. 4 kr. 1/1 UZB001 Psychologie pro učitele I 5 kr. 1/1 UZB002 Pedagogika

Výst. Vyučující z Z. Stránská zk V. Čiháček, D. Knotová, P. Novotný, K. Ouroda, P. Rychecká, K. Trnková, J. Zounek zk P. Horák zk B. Horyna zk J. Hroch

5 kr. 5 kr. 5 kr.

2/0 2/0 2/0

UZPH2108 UZPH2117 UZPH2197

Francouzská filozofie 19. a 20. st. Současná německá filozofie Soudobá anglo-americká a kanadská filozofie Didaktika filozofie a ZSV I Ontologie Seminář k oborové magisterské práci

4 kr. 5 kr. 10 kr.

2/0 2/0 0/2

z zk z

UZPH2198

Diplomový seminář I

15 kr.

0/2

z

UZPH2199

Diplomový seminář II

15 kr.

0/2

z

UZPH2105 UZPH2106 UZPH2107

T. Měšťánek J. Šmajs R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob,

23

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst. Vyučující P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

jarní semestr Kód Název UZB003 Obecná didaktika

Kr. 5 kr.

Rozs. 1/1

UZB004 UZPH22

Výst. Vyučující zk V. Čiháček, L. Hloušková, P. Novotný, K. Ouroda, P. Rychecká, K. Trnková, J. Zounek zk Z. Stránská z

5 kr. 10 kr.

1/1 0/0

UZPH2208 UZPH2210 UZPH2219 UZPH2297

Psychologie pro učitele II Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV Didaktika filozofie a ZSV II Soudobá etika Gnozeologie Seminář k oborové magisterské práci

5 kr. 4 kr. 5 kr. 10 kr.

1/1 2/0 2/0 0/2

zk k zk z

UZPH2298

Diplomový seminář I

15 kr.

0/2

z

24

T. Měšťánek R. Brázda J. Krob R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Kód UZPH2299

Název Diplomový seminář II

Kr. Rozs. 15 kr. 0/2

Prezenční studium navazující magisterské, volitelné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. 3 kr. 0/2 UZPH01V001 Interpretační seminář I 3 kr. 0/2 UZPH01V002 Interpretační seminář II 3 kr. 0/2 UZPH01V003 Interpretační seminář III UZPH0111 UZPH0112 UZPH0114 UZPH0115 UZPH0118 UZPH0120 UZPH0133 UZPH0135 UZPH0136 UZPH0142 UZPH0149 UZPH0160 UZPH0167 UZPH0177

Metodologie vědy Teorie kauzality Argumentace a kritické čtení Platónova teorie idejí Dějiny etiky I Úvod do logické sémantiky I Teorie vlastních jmen Česká reformace Myšlenkové experimenty Logická analýza přirozeného jazyka I Filozofie Pavla Tichého Příroda a kultura Pragmatismus I Filosofie jazyka a hermeneutika

jarní semestr Kód Název PHA0202 Teorie rozumění v rámci evropské a anglo-americké filozofie UZPH02V004 Interpretační seminář IV UZPH02V005 Interpretační seminář V UZPH02V006 Interpretační seminář VI UZPH0201 Základy filozofie UZPH0208 Logická analýza přirozeného jazyka II UZPH0211 Hegel - Fenomenologie ducha UZPH0212 Antický novoplatónismus UZPH0216 Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků UZPH0219 Dějiny etiky II

Výst. Vyučující z R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Výst. z z z k z z k z z k k z k k k k k

Vyučující M. Picha I. Holzbachová J. Petrželka, J. Vojta I. Holzbachová Z. Jastrzembská M. Picha J. Petrželka R. Brázda J. Raclavský J. Raclavský J. Svoboda M. Picha P. Materna J. Raclavský J. Šmajs E. Višňovský J. Hroch

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

1/1 0/2 0/2 2/0 2/0 0/2 2/0 1/1 0/2 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

Kr. 3 kr.

Rozs. 2/0

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 0/2 2/0 0/2 2/0 2/0 2/0

z z z k z k k k

B. Horyna P. Horák J. Petrželka B. Horyna P. Materna B. Horyna J. Vojta J. Petrželka

3 kr.

2/0

k

R. Brázda

Výst. Vyučující k J. Hroch

25

3 kr. 3 kr. 3 kr.

2/0 1/1 0/2

k k z

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/2 0/2 1/1 2/0

z z k k

H. Pavlincová J. Raclavský J. Petrželka, J. Vojta Z. Jastrzembská M. Picha J. Svoboda J. Hroch

3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr.

0/1 2/0 2/0 2/0

z k k k

M. Picha J. Zouhar J. Krob E. Višňovský

Kombinované studium navazující magisterské podzimní semestr Kód Název UZPHK001 Pedagogika UZPHK002 Psychologie pro učitele UZPHK2101 Úvod do studia UZPHK2102 Základy logiky UZPHK2103 Didaktika filozofie a ZSV/ON I UZPHK2104 Současná filozofie

Kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr.

Rozs. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Výst. zk zk zk zk z zk

UZPHK2105 UZPHK2106 UZPHK2107

5 kr. 5 kr. 10 kr.

0/0 0/0 0/0

zk zk z

Vyučující M. Pol Z. Stránská J. Zouhar J. Raclavský T. Měšťánek B. Horyna, J. Hroch R. Brázda D. Hrabincová

5 kr.

0/0

z

UZPH0222 UZPH0224 UZPH0225 UZPH0226 UZPH0227 UZPH0236 UZPH0237 UZPH0246 UZPH0248 UZPH0255 UZPH0268

UZPHK2207

Křesťanství od reformace k dnešku Filozofická logika Četba Proklova komentáře k dialogu Parmenidés II Filozofie ve filmu Úvod do filozofie mysli Filozofie českého iracionalismu Filozofická hermeneutika a metodologie humanitních věd Filozofický proseminář Masaryk a Marx Filozofie ve sci-fi Pragmatismus II

Základy etiky Základy práva Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV/ON Diplomový seminář

jarní semestr Kód Název UZPHK003 Obecná didaktika UZPHK2107 Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV/ON UZPHK2201 Systematická filozofie UZPHK2202 Úvod do ekonomie UZPHK2203 Základy sociologie UZPHK2204 Didaktika filozofie a ZSV/ON II

26

Kr. Rozs. 5 kr. 0/0 10 kr. 0/0 5 kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr.

0/0 0/0 0/0 0/0

R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

Výst. Vyučující zk M. Pol z zk zk zk zk

J. Krob D. Hrabincová V. Štětka T. Měšťánek

Kód UZPHK2205 UZPHK2206 UZPHK2207

Název Základy psychologie Politická filozofie Diplomový seminář

Kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr.

Rozs. 0/0 0/0 0/0

Výst. zk zk z

Vyučující Z. Stránský J. Zouhar R. Brázda, I. Holzbachová, P. Horák, B. Horyna, J. Hroch, Z. Jastrzembská, J. Krob, P. Materna, H. Pavlincová, J. Petrželka, M. Picha, J. Raclavský, J. Svoboda, J. Šmajs, J. Zouhar

27

Studijní program 2006–2007 Katedra filozofie Vydala Masarykova univerzita roku 2006 1. vydání, 2006, náklad 70 výtisků, 27 stran Tisk Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora Pořadové číslo 4352–17/99 ISBN 80–210–4033–5

28

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.