Materiaalluiets sander


1 2 ---.- H--OEjam merisdittogniedat so baie ou gebruike aangaande 'n meisie se troue verlore gegaan het Watter ma of ouma gee nog 'n stel gehekelde k...

0 downloads 5 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents


- - .H

--OEjam merisdittogniedat so baie ou gebruike aangaande 'n meisie se troue verlore gegaan het Watter ma of ouma gee nog 'n stel gehekelde kussingslope aan 'n dogter of 'n kleindogter op haar agtiende verjaardag? Hoeveel van ons bere nog gehekelde doilies of 'n ander nuttige handwerk· dingetjie vir wanneer ons getroud is? Sulke handwerk kan nie in '1\ winkel gekoop word nie. Gekoopte linneware befeken ook riie riaastenb9 soveel soos ma of ouma se handwerk nie_ Maak nou 'n uitsondering van jou dogter se bruidsuitset en begin dadelik hekel en brei aan die kussingslope en gastehanddoeke waarvan die patrone hier volg.

KUSSINGOORTREKSEL BENODIGDHEDE: Ongeveer 150g Coats-hekelgaring Nr. 30; hekelpen van NA BLADSY 84

OJ

84

ROOI ROSE. 19 Mei 1982

VIR HAAR UITSETKIS VAN BLADSY 64

0,75 mm.

AFKORTINGS: ks - ketlingsteek; kb kortbeen; Ib -Iangbeen; gs - glipsteek; spes) - spasie (spasies); herh - herhaal; vlg volgende; gp(e) - groep (groepe) p - picot = 3 ks, gs in 1e ks; Is(e) - Ius (fusse). Beginrondte: 6 ks, sluit met gs. Ie rondte: 16 Ib in ring. 2e rondte: 3 ks vir Ie Ib, 1 ks, * (lib, 1 ks) 15 keer, sluit met gs. 3e rondte: gs tot in Ie sp, (1 kb in sp, 3 ks) random (= 16 sps).

4e rondte: gs tot in Ie sp, (2Ib, 2 ks, lib) in die sp, (2 ks, 1 kb, I ks) in vlg sp; herh random. 5erondte: (2Ib,2 ks, 21b) in Ie2-ks-sp, 7 ks, *(2 Ib, 2 ks, 2 Ib) in vlg 2-ks-sp, tussen 7 ks; herh random. 6e rondte: *(2 Ib, 2 ks, 2 Ib in vlg sp (d_w.s. hoek-sp); 4 ks, (1 kb in4-ks-sp, 4 ks), (lIb, 1 pin 2-ks-sp) 4 keer, lib in dieselfde 2-ks-sp, 4 ks, 1 kb in 7-ks-sp, 4 ks; herh van * nag 3 keer. 7e rondte: *(2Ib,2 ks,2Ib) in hoek-sp, 4 ks, (1 kb in 4-ks-sp, 4 ks) 2 keer, (1 kb in 2e p, 4 ks, 1 kb in vlg p, 4 ks, (1 kb in 4-ks-sp, 4 ks) 2 keer; herh van * random_ 8e rondte: *(2Ib, 2 ks, 21b) in hoek-sp, 4 ks, 1 kb in 4-ks-sp, 4 ks tot vlg hoek-sp; herh random. ge tot I3e rondte: Soos Be rondte, maar hekel (2 Ib, 5 ks, 2 Ib) in hoeke van laaste rondte om vorming van 'n 4-blaarmotief moontlik te maak wanneer vierkante aanmekaargehekel word.

Hekel 24 sulke vierkante en werk dit met die hekel van die laaste ry aanmekaar deur in elke 4-ks-ls die middel van die 4-ks-ls van vorige voltooide motief op te neem. OMRANDlNG: Ie rondte: Heg garing weer vas op 'n hoek en hekel 4 Ib in elke 4-ks-sp, 4 Ib in elke 4-ks-sp random, maar 3 Ib, 2 ks, 3 Ib in hoeke. 2e rondte: 1 kb in sp tussen 2 4-lb-gpe, 5 ks; herh random, maar 3 Ib, 2 ks, 3 Ib in elke hoek. 3e - ge rondte: 5 ks, 1 kb in hoek-sp, 5 ks, 1 kb in vlg 5-ks-sp, 5 ks, herh random, maar 3 Ib, 2 ks, 3 Ib in hoeke. IOe rondte: (1 gs in vlg5-ks-sp, 2 ks vir Ie Ib, 4 Ib in dieselfde 5-ks-sp) herh random, ook hoeke. lle rondte: 5 ks, (1 kb in 5e van vlg 51b, 5 ksl herh rondom. I2e rondte: [(lib, 1 p) in vlg(= hoek) sp], 5 keer, lIb in dieselfde sp, *2 ks, 1 kb, 2 ks, in vlg 5-ks-sp, (lib, 1 p) 3 keer in vlg 5-ks-sp, 1 Ib in dieselfde sp; herh random, maar hekel6

Materiaalluiets sander

jOhnson'S-\IOeJ1~. . kan lei -

UI100

Met Jolinson '5 Weggooi-Iuiervoerings

I hoef jy nie die onaangename uitspoel van vuilluiers deur te maak nie_

Die uniek, eenrigting-kenmerk hou baba

ROOI ROSE. 19 Mei 1982

lb met 5 p tussenin in elke hoek.

GASTEHANDDOEKE Gebrei op 'n Singer KS901-breimasjien

KLEIN EN MIDDELGROOITE (GEBREI) BENODIGDHEDE: Pingouin Nr. 8, kaart nr 1005 of ander kantpatroon-variasie soos . verkies. Die hoeveelheid garing hang af van

die grootle van die handdoek. AFKORTINGS: Brei: st(e) - steek (steke); ks - koussteek; pos - posisie. Hekel: ks - kettingsteek; kb - kortbeen; Iblang been; gs - glipsteek; herh - herhaal; krap·st - krapsteek (=:kb van links na regs). KLEIN HANDDOEK: Stel 103 ste op (5005 volg geplaas: 51 "0" 52) met drie-

draadresgaring en brei 20 rye ks; saallinks. Lig al die naalde tot in E-pos en stel103 ste op oor resgaring deur van regs na links rondom naalde te draai. Voer garing deur garingvoerder en met S-4.1, brei 1 ry. Steek kaart in gleuf en stel op nom mer 6 op kaart, d.w.s., na die gaatjies, en brei in patroon tot nr. 6 weer bereik is, brei dan 150 rye ks. Draai kaarl deur lot by nr. 54 en brei in pat tot nr 54 weer bereik is. Heg af agter die platienhake. Tarring resgaring uit.

85

dieselfde breedte as voltooide gehekelde rand; klein hoeueelheid Pingouin Nr. 5, ongeveer 50 9 behoort voldoende te wees vir 'n gewone gastehanddoek; hekelpen van 1,75 mm. MATE: Die vo/iooide rand is op sy breedste ongeveer 11 em breed. SPANNING: 1 ry Ib is 0,5 em lank. AANWYSINGS: Beginry: 68 ks. Ie ry: 3 ks, lib, 2 ks, (31b, 1 ks) 8 keer, l2lb, (1 ks,3 Ib) 5 keer. 2e ry: Draai, 2 ks, hekel (3Ib, 1 ks) in elke ks, am die Ib-pat Ie laat verspring 5005 op foto gesien kan word. 3e - 10e ry: Soos 2e ry, vermin aan een kanl 5005 op folo. 12e - 1ge ry: Vermeer nou aan dieselfde kant as vermin. Herh 2e tot 1ge ry, wat as 1 pat - herh tel, tot verlangde lengle. Werk dan aan handdoek vas en pas some aan indien nodig. NA BLADSY90

GROOT HANDDOEK: Oar 83 "0" 84 naalde, brei rande soos vir klein handdoek Met 230 rye ks tussenin. Om rand stewiger te kry, kan met 2,50mm-hekelpen 1 ry kb en 1 ry krapsteek gehekel word. . KLEIN EN MIDDELGROOITE (GEHEKEL) BENODIGDHEDE: Stuk handdoekstof,

, I

Enjy help om luieruitslag te voorkom, want baba bly droog danksy ons spesiale "eenrigting"-

materiaal wat die natheid deurlaat, terwyl dit baba se veUeljie droog hou. Johnsons Luiervoerings -

boudjies-na-blik-gerief.

tLJ..

itLJ...... ~AI

~v .. "Jt.tGlt <>f(1v ""!'.."! vn

se boudjleS SO glad soos 'n bal)a se bOudjies.

@Jo~nSon"!tJohnSOll 1982

VIR HAAR ,

.

UITS ETKIS VAN BLADSY 85

OUTYDSE KUSSING

..

D

IE patroon van die outydse kussing is uit halflangbene saamgestel. Vir 'n groter kussing kan langbene gehekel word, of jy kan dikker hekelgaring gebruik. Die kussing is saamgestel uit een groot ronde motief wat eerste gehekel word met die laaste rondte 'n sestigtal picotgroepe met lusse van verskillende lengtes waaraan die kleiner motiewe vasgehekel word na gelang jy vorder. Die klein driehoekmotief kom dan aan die beurt en daarna volg 'n bree rand van enkele- en dubbele V-groepe. 'n Val met tulpmotiewe word laaste gehekel en word afgewerk met 'n rondte pieotgroepe. Onthou dat die hedendaagse garing effens anders Iyk as vroeer. Moet dus nie tou opgooi indien die werk effens digter of blinker voorkom nie. BENODIGDHEDE: Ongeveer 100 9 Coats-hekelgaring Nr. 30; hekelpen van 0,75mm. MATE: Die nagebootste kussing is ongeveer 52 em in deursnee. AFKORTINGS: ks - kettingsteek; kb kortbeen; hlb - ha/flangbeen; Ib - lang been; pes) - pieot[(pieots) = 3 kettingsteke en 'n glipsteek in eerste kettingsteek); spes) spasie(spasies); blk(s) - blokkie (blokkies); Is (e) -lus(lusse); gp(e) - greep (groepe); vlg - volgende; gs - glipsteek; herh - herhaal.

Kussingvloere- Ie plat, bly glad

r-------~--~--------------- -~I J Aan: fv\ar1ey-bemarkingsafdehng, Posbus 3154, Johannesburg 2(XX). J Stuur my asseblief 'n GRATIS brosjure oar Vista-kussingvioere. I J

I I J

1 Naam:

I

I I Adres: I IL _____________________Kode: __

I " I I

~

~

___

~

@J. WALTER THOMPSON 51469/A

MIDDELSTUK: * Begin met 8 ks, sluit met gs om ring te vorm. Ie rondte: 16hlb in ring. 2e rondte: * 1 kb, 3 ks, slaan lIb oor *, herh van * tot * rondom - 8 herhalings. 3e rondte: 6 kb in elke 3-ks-sp. 4e rondte: (3-hlb-gp in vlg 3 kb, 3 ks, 3-hlbgp in daaropvlg 3 kb, 3 ks) herh vanaf begin 8 keer - 16 gpe van 3 Ib elk. 5e rondte: 1 kb, 4 ks in elke 3-ks-sp. 6e rondte: 4 hlb in elke 5-ks-sp, 2 ks; herh rondom - 16 gpe. 7e rondte: 4 hlb op 4 bIb, 2 hlb in elke 2-ks-sp; herh rondom - 16 keer. 8e rondte: 4-hlb-gp bokant 4 hlb van 6e rondte, 5 ks; herh rondom - 16 gpe. ge rondte: * (lhlb, 1 p, 1 hlb, 1 p, 1 hlb, 1 p) in bopunt van vlg gp, 1 ks, 1 kb in 5-ks-sp, 2 ks; herh van * rondom - 16 keer. IOe rondte: (1 kb in Ie p, 5 ks, 1 kb in 3e p van dieselfde gp) 6 keer, (l kb in Ie p, 5 ks, slaan 2 ps oor, plaas vlg kb in middelste p van daaropvlg 3 ps, 5 ks, slaan weer 2 ps oor, plaas vlg kb in laaste van daaropvlg 3 ps). Daar moet 30 5-ks-sps wees wanneer hierdie rondte voltooi is. Een p moet dus twee keer verspring word 5005 hierbo uiteengesit. lIe rondte: (2 hlb, 3 ks, 2 bIb) invlg5-ks-sp, (1 hlb, 2 ks, 1 bIb) in daaropvlg 5-ks-sp; herh rondom. 12e rondte: Soos vorige rondte, maar met 1 ks tussen elke 2 gpe. 13e rondte: Soos vorige rondte, met 2 ks tussen elke 2 gpe. 14e rondte: 4 hlb in elke 2-ks-sp met 3 ks NA BLADSY 123

.I I123

Koningskos in smaali en gerief. Soutvleisgebak 1 x 300 g blik 8ull8rand soun1eisin blokkies gesn~ Y, klein soeIrissie, opgekap, 1 klein ui, opge)ap, 25 ml bouer ofmargarien, 37,5 ml meelblom, 2 ml paprika, soul en peper na smaak, koypit'

VIR HAAR UITSETKIS VAN BLADSY 90

nwjolelit, koyp;e liemie, 2 ml mo:;tenipoei£r,

250 ml meIk, I x4JOg blik geroomde soe«mieIies, 250 ml gebalal! etUppei in blokkies gesny, 125 ml

cllelldarkiW. Soceer grocniissie en ui in marganen 101 dit gaar is. Voeg meef b~ heIIIe VlIJI die paprika en aI die ander geurmiddels en roer melk geleidelik by. 1.221 kook en rOfr heeIl)d lOt dit dik gewonl he!. Voeg soetmieIies, souMels en ertappel byen pI_ in 'n vl:ik oondskoUel SIrooi kus bo-oor lesame mel die res van die paprika en bak teeD 200° vir 20 minnte. (4 porsies)

Geurige Bief I x400 g blik BuD Braud biefstuk in sous, lui, fyn skywe gesny, 12,5 mlolie. 12,5 ml meelblorn,125ml ekstrak,

125m! gekookle ontpitte pruime.dante, 125 mI gekookte droe appelkose, 25 m! bruinsuiker, I ml gemengde krllie, knypie naelijies, IO mI asyn, 2 ml soul Soteer ui in olie tot gaar. Roer meel by. Voeg ekslrak geleidelik by en roer tot dit dik en glad is. Voeg res van bestanddele by en prullO minute. Sit voor op stomende gebotlerde noedels. (3-4 por,ies)

Kerrie in '0 Kits lx400gbllk Bull Brand frikkadelJe in ryk. vleissous, I groot ui, skywe gesny,

12,5mloUe, 12,5 m1 kernepoeier, 12,5 mlmeel-

tussenin_ I5e rondte: 4 hlb op elke 4 hlb, 3 hlb in elke 2-ks-sp_ I6e rondte: (4 hlb in 4 hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor) herh 30 keer. 17e rondte: * 4-hlb-gp op 4 hlb, 2 ks, (1 hlb, .2 ks, I hlb) - dit vorm 'n V-gp - op middelste Ib, 2 ks *; herh rondom. ISe rondte: (1 hlb, 2 ks, 1 hlb) 60 keer. 1ge rondte: (1 hlb, 2 ks, 1 hlb, 1 ks) 60 keeL 20e rondte: (1 hlb, 2 ks, I hlb, 2 ks) 60 keer. 21e rondte: Soos 20e rondte, maar met 3 ks tussen gpe. 22e rondte: * (1 p, 1 hlb, 12 ks, 1 hlb, 1 p) in Ie V -gp, 1 kb in 3-ks-sp tussen V -gpe, (1 p, l ' hlb, 7 ks, 1 hlb, 1 p) in vlg V-gp, 1 kb in 3-ks-sp, (1 p, 1 hlb, 6 ks, 1 hlb, 1 p) in vlg V-gp, 1 kb in3-ks-sp, (1 p, 1 hlb, 7 ks, 1 hlb, 1 p) in V -gp, 1 kb in sp, (1 p, 1 hlb, 12 ks, 1 hlb, 1 p) in vlg V-gp, 1 kb in sp, (1 p, 1 hlb, 6 ks, 1 p, steek pen in p en hekel 'n 12-ks-ls, 1 kb in p, 1 p op p, hekel 'n tweede 12-ks-ls en verbind met 1 kb, 6 ks om terug te keer na picotrand, 1 hlb, 1 p) in vlg V-gp, 1 kb in 3-ks-sp; herh van * nog9keer. Diemiddelste 12-ks-ls met nog twee 12-ks-lse wat 5005 haasore uitsteek word 'n driedubbele Is genoem_ Laat hierdie stuk hekelwerk nou eenkant en hekell 0 ronde motiewe soos middelpunt van middelstuk. Dit is identiek met Ie tot en met Be rondte_ In ge rondte word die klein motief aan middelstuk vasgehekel. Hekel 3 gpe van 3 ps (soos in ge rondte van groot motief, hierna word verwys as picotgroepe - p-gpe -) met kb tussen elke 2-p-gpe, Aan Ie en middelste p van 4e p-gp hekel 'n Ius van 5 ks_ Die vlg 2 p-gpe is sonder Ise, maar hekellaaste p van 7e p-gp (vanaf begin) vas aan naaste lang Ius van driedubbele Is aan middelstuk. Die middelste p van Be p-gp word verbind met 12-ks-ls van middelstuk. Die vlg 3 p-gpe se middelste ps aan vlg 7-, 6en 7-ks-lse van middelstuk, die 12e gp se middelste p aan 12-ks-ls en Ie p van Ie p van 13e p-gp aan naaste lang Is van driedubbele

Is aan middelstuk. Die tweede p kry 'n 4-ksIs_Voltooi gp met 'n p_ Die 14e en I5e p-gpe is sonder ekstra lse, maar aan 16e p-gp se middelste p moet weer 'n 6-ks-ls gehekel word_ Die vlg motief word op dieselfde manier gehekel, maar in laaste rondte word dit op dieselfde manier aan middelstuk en aan vorige motief vasgehekel. Voltooi die daaropvlg B motiewe op dieselfde manier en hekel dit vas. Die driehoekige vulmotiewe kom nou aan die beurt en word ook in laaste (3e) rondle tussen-elke 2 ronde motiewe vasgehekel. Vulmotief: Begin met 6 ks, sluit met gs om ring te vorm. Ie rondte: 12 hlb in ring . 2e rondte: (1 kb, 2 ks) 9 keer, 1 kb, 5 ks, slaan 1 hlb oor, 1 kb_ 3e rondte: 1 hlb, 1 p, 1 hlb in Ie 2-ks-sp, 3 ks, trek pen uit Is, steek pen in 16e p-gp-Is aan middelstuk en trek 'n verbindings-Is deur, 3 ks, voltooi p-gp; 1 kb in vlg 2-ks-sp op driehoekmotiet; 1 hlb, 1 p, 1 hlb, verbindings-p aan 15e gp van ronde motief, voltooi p-gp, 1 kb in vlg 2-ks-sp aan driehoek, 1 p, 1 hlb, 1 verbindings-Is aan verbinding tussen 2 groot ronde motiewe, voltooi p-gp, 1 kb in daaropvlg 2-ks-sp van driehoekmotief, 1 p, 1 hlb, verbind middelste p aan ooreenstemmende p van ronde motief, voltooi p-gp, 1 kb in 2-ks-sp, 1 p, 1 hlb, lIang Ius om driehoek aan vlg middelste p van p-gp op ronde motief te verbind, volt()()i p-gp en knip draad af. Hekel nog 9 sulke motiewe en verbind hulle op dieselfde wyse aan ronde motie!' Wanneer laaste driehoekmotief ingehekel is, moenie die garing afknip nie, maar hekel verder om bree rand van enkele en dubbele V-gpe te vorm_ Beginrondte:" 5 ks,1 kb in 5-ks-sp aan basis van driehoekmotief, 5 ks, 1 kb in buitenste p van driehoek, 5 ks, 1 kb in verbinding-st van driehoek en ronde motief, 5 ks, 1 kb in laaste p van dieselfde p-gp, (5 ks, 1 kb in Ie p van vlg p-gp, 5 ks, I kb in laaste p van p-gp) 3 keer, 5 ks, 1 p in Ie p van vlg p-gp, 5 ks, 1 kb in verbiriding-st van ronde en driehoekmotief 5 ks, 1 kb in laaste p van eerste gp aan basis van driehoek, *, herh van * tot * nog 9 keer. Daarmoet 13 gpevan5-ks-sps in elke her haling wees_ 2e rondte: gs in middel van 5-ks-sp, 1 kb, * 5 ks, 1 kb op vlg kb, (5 ks, 1 kb in 5-ks-sp) 13 keer; herh van * nog 9 keer (daar is nou 14 NA BLADSY 149

3-p-gp-rand _ _ _ _ _ _ ---jiY--- .. . ...... ~

bJom, 125m1 biefekslrak, 2-5 m! t2matiepasta. 25 ml

blokkiesrand

blatjang ofappelkooskonfyt, 125 mI gewone jogurl Soteer ui in olie tot gaar. Voeg kerrie by en Iaat kook vir 1 minUUl Roer meel by. Voeg biefekstrak geleidelik by en Iaat kook Roer tot dit dik geword he!. Voeg res van bestandde\e by behalwe jogurt en prut vir 10 minute. Voeg jogurt by net voordat bedien word. Sit voor op 'n bord stomende gee1rys. (3-4 porsies)

//

~

__. .--=---

-·~.~----_tulpmotiefrand

-----c;""""--:Y"

V-groepe _ _ __ '+-",~--~,..-"......-~-

blokkiesrand

--+-+----.W

digte rand-----,r-1-- middelste __ _ d\otief

-+-+__ I

~"<-_-+-+

driehoek

_ _ motiewe picotrand

+---+--+-- lang lusse

V-gpe--~-4r-~

V-gpe

It

So pas die ronde kussing inmekaar

It It

It

KMP8336/R

ROOI ROSE. 19 Mei 1982

VIR HAAR UITSETKIS

I I I I

VAN BLADSY 123

5·ks-sps in elke herhaling) _ 3e rondte: gs oor eerste 3 ks van vlg 5-kssp, 2 ks (vir Ie hlb), 2 hlb in 5-ks·sp, 1 gs random eerste helfte van vlg 5·ks-sp, 2 ks, 2 hlb in vlg 5-ks·sp, 1 gs rondom eerste hellte van vlg 5· ks·sp - dit vorm 'n ry skuinsleende blokkies wat Iyk asof hulle van 4 Ib elk gehekel is. Herh rondom_ Hekel nou enkele en dubbele V·gpe random soos volg: (2 hlb, 2 ks. 2 hlb) in sykant van vlg blk. d.w.s. oar 2 ks. (1 hlb, 2 ks. 1 hi b) in sykant van daarapvlg blk - sorg dat 'n (2

I

I i

I

I

hlb, 2 ks, 2 hlb)-gp bokant middel van elke vuldriehoek val- daaris 14gpe bokant elke herhaling op middelsluk. Hekel 8 rye V-gpe altesaam; begin dan mel loshangende val. VAL: Hekel * 1 kb in elke 2-ks-sp van gpe, 5 ks * random - daar is nog allyd 10 x 14 sps. Hekel nou 'n randle blks soos uiteengesil vir 3e randte van bree rand. Vlg rondte: 1 kb in punt van blk, 6 ks; herh random. Daar moet nou 144 sps wees. Vig rondte: In hierdie randle begin plasing van buitenste randmotiewe. * 2 ks. (1 hlb, 2 ks) 4 keer in vlg6-ks-sp; (1 kb, in vlgsp, 6 ks) 6 keer, dan weer I kb, 2 ks; herh van * nog 17 keer - daar is dus 18 motiewe in buitenste rand. 4e rondte: 2 ks, * (1 hlb op hlb, 3 hlb in sp, 1 hlb op hlb, 2 hlb in sp, 1 hlb op hlb,,3 hlb in sp. 1 hlb op hlb), 2 ks, (1 kb in vlgsp, 6 ks) 5 keer,

1 kb *; herh van * tot * nog 17 keer. Se rondte: * 2 ks, (4 hlb op 4 hlb, 2 ks) 3 keer, (1 kb in 6·ks·sp, 6 ks) 4 keer, 1 kb; herh random. 6e rondte: * 2 ks, (4 hlb op 4 hlb, 2 ks) 3 keer, (1 kb in 6·ks·sp, 6 ks) 3 keer. 1 kb; herh rondom. 7e rondte: * 2 ks,1 hlb in 2-ks-sp, 2 ks, (4·hlb·gp op 4 hlb, 2 ks, 1 hib in sp, 2 ks) 3 keer, (1 kb in vlg 6·ks·sp, 6 ks) 2 keer, 1 kb; herh rondom. Be rondte: (3 hlb in 2·ks·sp, 1 hlb op hlb. 3 hlb in 2·ks·sp, 1 hlb op gp) 3 keer, 3 hlb in 2·ks·sp, 1 hlb op hlb. 3 hlb in 2-ks-sp,6 ks; herh random. ge rondte: (1 p-gp tussen Ie en 2e Ib, 2 ks, 1kb bokan! hlb van 7e randte, 2 ks, r>.gp bokant 4-hlb-gp van 7e rondte, 2 ks, I kb) herh 3 keer, I p-gp tussen laaste 2 hlb, 2 ks. I kb in 6-ks-sp; herh random. Knip garing af en heg netjies at. •

Bababoudjies se beste maat... *Vaseline Wit Petroleumjellie. Beskenn teen luieruitslag, want ditplaas 'n wa~ afsluiting tussen vel en natluiers.

As mamma vergeet om baba se boudjies met suiwer, sagte *Vaseline Wit Petroleumjellie te smeer wanneer sy luiers verwissel, is die kanse groot dat dit baie eina gaan word. En mamma gaan dalknet so moeilik as baba slaap. Toemaar. Na 'n goeie laag *Vaseline Wit Petroleumjellie is baba se velletjie versag en kry dit kans om te genees.

149

NUWE BABAfLES

Baba is tevrede. En mamma ook. Boonop beskerm *Vaseline Wit Petroleumjellie ook baba se velletjie ooraloor. En wanneer iemand in die gesin 'n brandplek, sny ofkneusplek opdoen, kan dit as 'n strelende salfgebruik word. Eintlik is *Vaseline Wit Petroleumjellie en mamma ook baie goeie maats.

*VaseJine Wit Petroleumjellie. Beproefen vertrou deur mammas vir meer as 100 jaar. *~hesebrough-Pond's

Inc. is die eienaar van die geregistreerde handelsmerk 'Vaseline'. BARKER.McCORM,V : Jl'J78/2

'.-~

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.