Meerjaren Beleidsplan


1 Meerjaren Beleidsplan Stichting Poezensnuitjes Meijhorst KE Nijmegen KvK:2 Inhoud 1. Inleiding Termijn Huidige situatie Missie, Visie en Strategie...
Author:  Joanna de Croon

0 downloads 82 Views 635KB Size

Recommend Documents


No documents


Meerjaren Beleidsplan 2019 – 2022

Stichting Poezensnuitjes Meijhorst 1745 6537 KE Nijmegen KvK: 61477672

Inhoud 1.

Inleiding .......................................................................................................................................... 2

2.

Termijn............................................................................................................................................ 2

3.

Huidige situatie .............................................................................................................................. 2

4.

Missie, Visie en Strategie ............................................................................................................ 2 Missie .............................................................................................................................................. 3 Visie ................................................................................................................................................ 3 Strategie ......................................................................................................................................... 3

5.

Doelstelling .................................................................................................................................... 4

6.

Samenwerking............................................................................................................................... 4

7.

Werving van gelden ...................................................................................................................... 4

8.

Beheer en besteding van gelden................................................................................................ 5

1

1.

Inleiding

Op 17 september 2014 is Stichting Poezensnuitjes van start gegaan. Na ervaring opgedaan te hebben bij een eerdere stichting wilde het huidige bestuur graag zelf iets opzetten op basis van hun eigen ideeën en plannen. Het doel van de stichting is om zwerfkatten en kittens in nood te helpen op welke wijze dan ook. Dit kan zijn door een project te draaien waarbij zwerfkatten geneutraliseerd worden en weer uitgezet worden op de plek van herkomst indien dit veilig kan. Kittens worden opgevangen en, indien nodig gesocialiseerd, waarna een thuis voor ze wordt gezocht. In dit beleidsplan legt de Stichting Poezensnuitjes haar beleidsvoornemens voor de periode 2019 tot en met 2022 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de meldingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop moeten anticiperen en haar beleid aanpassen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting stelt zich ten doel zwerfkatten en kittens in nood te helpen, op te vangen, te begeleiden en (indien mogelijk) een thuis voor ze te zoeken.

2.

Termijn

Dit meerjarenbeleidsplan is gemaakt voor de termijn van 2019-2022.

3.

Huidige situatie

Sinds de oprichting in 2014 zijn tot en met 2017 963 katten/kittens op enigerlei wijze geholpen. Bij de oprichting heeft de Stichting zich niet werkelijk gerealiseerd dat de problemen zo groot zouden zijn, dat de werkdruk daardoor ook heel hoog is. Ook is de Stichting tot de conclusie gekomen dat niet altijd en overal hulp geboden kan worden. Zowel door een tekort aan mankracht of opvangplekken.

4.

Missie, Visie en Strategie

2

Missie De missie van de stichting is om zwerfkatten en kittens in nood te helpen, op te vangen, te begeleiden en als mogelijk een thuis voor ze te zoeken. Zij levert hulp aan katten in nood in de breedste zin van het woord. Verder zal de Stichting voorlichting geven over de noodzakelijkheid van neutralisatie van huiskatten. Tevens zal de Stichting advies geven rondom de zorg van de katten. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel; Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Visie

In de ogen van de Stichting is het noodzakelijk door middel van voorlichting het aantal zwerfkatten te verminderen. Deze voorlichting kan bestaan uit: a. Over het belang van neutralisatie via haar mediakanalen communiceren. b. Daarnaast ook niet kattenliefhebbers duidelijk maken hoe belangrijk het is dat stichtingen zoals de onze, hun werk kunnen blijven doen. Denk hierbij aan de neutralisatieprojecten en wat voor effect dat uiteindelijk heeft. c. Op verzoek geven wij advies over de verzorging van katten en kittens. d. Benadrukken we het belang van chippen want een krolse poes of een niet gecastreerde kater kunnen een flinke wandeling maken. Op zoek naar een geschikte partner dwalen ze te ver af en komen dan niet meer thuis. Of een kat ontsnapt na een verhuizing, woninginbraak, brandt of op weg naar de dierenarts enz.

Strategie

Om het aantal zwerfkatten in Nederland te verminderen, voert de Stichting regelmatig projecten uit. Ook al weet de Stichting dat dit een druppel op de gloeiende plaat is maar niets doen is geen optie. Het opzetten van een project gebeurt meestal door een melding of van de gemeente (in dit geval Nijmegen) of door burgers die of hun zorgen uiten of overlast melden. In eerste instantie zal ter plekke gekeken worden naar de situatie. Hierna zal een plan worden opgesteld en het project ingepland worden. Een planning is van belang in verband met het brengen en halen van katten bij de dierenarts. Na controle en als de katten weer genoeg hersteld zijn (poezen blijven een dag of twee in de opvang en katers gaan als ze goed bij zijn meteen terug) gaan ze terug naar de plaats van waar ze vandaan komen. Dit heet de TNR-methode. Het voordeel van deze methode is dat de kolonie langzaam uitsterft en de overlast verminderd. Zou je de kolonie verwijderen dan zullen andere katten deze plek innemen. Wel is het zo dat het veilig moet zijn om ze te retourneren.

3

Zou je geen actie ondernemen bij zo’n kolonie dan zal deze zich sterk vermeerderen (zie onderstaand schema).

5.

Doelstelling

De Stichting tracht haar doel wat betreft het verminderen van de zwerfkattenpopulaties te bereiken door middel van TNR (Trap, Neuter en Return) projecten. Indien mogelijk zullen zwervers met behulp van huiselijke opvang en begeleiding, neutralisatie en doorstroming naar een permanente woonplek worden geholpen. Om dit te realiseren is hulp nodig van vrijwilligers die ondersteunen bij het vangen, vervoeren, opvangen en socialiseren van de zwervers.

6.

Samenwerking

Samenwerking staat hoog in het vaandel van de Stichting. De Stichting is van mening dat kleine lokale stichtingen effectiever zijn in praktische resultaten dan grote logge organisaties die voornamelijk nog op bestuursniveau bezig zijn. De beperkingen van elke stichting kunnen uitstekend aangevuld worden door een stukje samenwerking. Zo werkt de Stichting regelmatig samen met o.a. Stichting Kattenbos, Stichting Wetland, Stichting Jasmijn, Stichting Amsterdamse Straatkatten, Stichting Superkatten en de dierenvoedselbank Happy Feet. In praktische zin helpen we elkaar, dit leidt tot meer resultaten. De Stichting omarmt dit van harte. Helaas zijn er ook stichtingen die menen dat (ver)oordelen van anderen iets toevoegt aan de bestrijding van dierenleed, daar probeert de Stichting zich verre van te houden. Ook zijn wij aangesloten bij de belangenorganisatie Zwerfkatten Nederland welke overkoepelende belangen probeert te behartigen. Met de dierenpolitie had de Stichting altijd een goed contact. Door een personele wisseling is dat helaas een beetje minder geworden. De Stichting hoopt dat deze samenwerking opnieuw leven ingeblazen wordt en er weer een goede samenwerking opgebouwd gaat worden. Soms kan de Stichting helpen en soms kunnen zij de Stichting helpen in bijzondere situaties. Samen worden de dieren hier altijd beter van.

7.

Werving van gelden

Om de doelstellingen van de Stichting te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk dat er een constante stroom van inkomsten is. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting is het de Stichting gelukt om via donateurs de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. Niet

4

alleen via donateurs die jaarlijks een donatie storten maar de Stichting heeft sinds 2017 ook inkomsten via teaming waarbij mensen per maand één euro doneren. Dit aantal deelnemers groeit gestaag. Ook wordt via de webwinkel en éénmaal per jaar tijdens een jaarmarkt gemaakte manden, speeltjes e.d. verkocht om extra inkomsten te verkrijgen. Verder worden we sinds 2016 gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen met een variabele bijdrage. De Stichting heeft via diverse mediamiddelen donateurs en sponsors geworven zoals website en facebook.

8.

Beheer en besteding van gelden

De fondsen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester van de Stichting. Naast een lopende rekening heeft de Stichting een spaarrekening voor de uitvoer van projecten of andere ontstane calamiteiten. Ook wordt een reserve opgebouwd voor eventueel vervanging van een vervoermiddel. Momenteel kan de Stichting beschikken over een dierentransportambulance welke beschikbaar is gesteld door Stichting Dierenlot. Of dit in de toekomst ook het geval zal zijn is nu niet bekend vandaar dat nu reeds een reservering wordt gemaakt. Daarnaast worden er enige reserves aangehouden omdat het inkomsten en uitgaven patroon in een jaar flink fluctueert en we tegenvallers moeten kunnen opvangen. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften en door andere baten. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De directe kosten zullen veelal bestaan uit dierenartskosten, dierzorgkosten en vervoer. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben voornamelijk betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten en websitekosten. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De bestuurders ontvangen geen beloning noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. Jaarlijks worden de financiën door een kascommissie gecontroleerd en verantwoord in een jaarverslag.

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.