MHK Jogszab ly szolg ltat s


1 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015 (II.20.) önkormányzati ...
Author:  Sarolta Faragó

0 downloads 4 Views 245KB Size

Recommend Documents


No documents


2016. 07. 19.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő­testületének 3/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról Magyarpolány  Község  Önkormányzat  Képviselő­testülete  a  hulladékról    szóló  2012.  évi  CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3) bekezdésében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Közép­dunántúli  Környezetvédelmi­  és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  1. Általános rendelkezések 1. § (1)  A  rendelet  személyi  hatálya  kiterjed  az  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat  keretein belüli közszolgáltatást igénybe venni köteles:  a)    valamennyi  ingatlanhasználóra:  természetes  személyre,  jogi  személyre  és  jogi személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetre,  akik  a  (2)  bekezdés  szerinti  területen  a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és b)  a közszolgáltatóra. (2)  A  rendelet  területi  hatálya  kiterjed  Magyarpolány  község  önkormányzati  hulladékgazdálkodási közfeladattal ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokra.  (3) A rendelet tárgyi hatálya a)    a  (2)  bekezdés  szerinti  területen  keletkező  települési  hulladék  gyűjtésére,  szállítására  és kezelésére, valamint Magyarpolány Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére, valamint b)    a  közszolgáltató  által  a  közszolgáltatási  területen  elkülönítetten,  gyűjtőszigeten  gyűjtött települési hulladékra és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra terjed ki. (4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése,  elszállítása,  tárolása,  előkezelése,  hasznosítása,  kezelése,  ártalmatlanítása,  a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.  (5)  Az  állami  hulladékgazdálkodási  közfeladatot  a  Ht.  32/A.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  Koordináló szerv látja el.  2. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat  2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Magyarpolány Község közigazgatási területén az "AVAR AJKA"  Városgazdálkodási  és  Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság, 8400 Ajka, Szent István utca 1/A. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. (2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a Közszolgáltató biztosítja. (3) A települési hulladék az Ajka 039. helyrajzi szám alatti hulladéklerakó telepen kerül elhelyezésre. 3. A közszolgáltatás igénybevétele  A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelességei 3. § (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben és a Ht.­ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.  (2)  Az  ingatlanhasználó  az  adataiban  és  az  ingatlan  bármilyen  módú  használatában  bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.  (3)  Az  ingatlanhasználónak  jogában  áll  a  Közszolgáltató  tevékenységével  kapcsolatosan  panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.  4. § (1) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:   1/5

2016. 07. 19.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

a)  a  felek megnevezése és azonosító adatai,  b)    a  szerződés  tárgya,  a  közszolgáltatási  tevékenység  pontos  megnevezése,  a  közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik, c)  a közszolgáltatás ellátásának időtartama, d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, e)    a  közszolgáltatásért  fizetendő  díj  megállapításának,  számlázásának,  a  számla kiegyenlítésének módja, és f)  a szerződés időbeli hatálya, mely legfeljebb 10 év időtartamra szóló lehet. (2)  Az  ingatlanhasználó  az  ingatlanon  keletkező  hulladék  térfogatának  megfelelő  hulladék mennyiségére  köteles  a  Közszolgáltatóval  szerződni.  A  gyűjtőedények  méretének  és  számának meghatározásakor  két  ürítés  közötti  időszakra  ingatlanonként  4  liter/fő/nap  hulladékmennyiséget  kell figyelembe venni.  (3)  A  szokásos  mennyiségen  felül  keletkező  hulladék  eseti  összegyűjtésére  –  a  közszolgáltatási szerződésben  rögzített  mértéken  felül  ­  50­60,  80  és  110­120  literes  –emblémázott  egyedi  műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.  (4) Minden lakó­ és üdülőingatlan használója köteles a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű gyűjtőedényt saját költségén beszerezni, használni.  (5) Üdülőingatlan esetén a gyűjtőedényt, hulladékgyűjtő zsák egységcsomag  megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő egységcsomag a szerződésben rögzített tárolóedény méretének megfelelő és a szállítási  alkalmakkal  megegyező  darabszámú,  a  Közszolgáltató  emblémájával  ellátott  hulladékgyűjtő zsákot  tartalmaz.  A  hulladékgyűjtő  egységcsomag  a  csomag  vásárlásakor  fizetendő.  A  hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető be.  4. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásnak rendje és módja  5. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot a Közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52 alkalommal végzi.  (2)  A  szállítás  napját  –  és  annak  esetleges  változtatását  ­  a  Közszolgáltató  állapítja  meg  és  közli  az érintettekkel valamint az önkormányzattal. 6. § (1)  A  települési  hulladékot  a  szállítási  napokon  elszállítás  céljából  a  Közszolgáltató  rendelkezésére kell bocsátani. A hulladék gyűjtése minden héten kedden, reggel 7 órától történik. Amennyiben a keddi nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék elszállítása.  (2)  A  települési  hulladék  a  gyűjtőedényben,  tömörítés  nélkül  úgy  helyezhető  el,  hogy  annak  fedele zárható  legyen,  valamint  a  hulladékszállítás  során  a  Közszolgáltató  alkalmazottainak  egészségét,  testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.  (3)  A  gyűjtőedény  mellé  csak  a  Közszolgáltatótól  vásárolt,  egyedi  jelzéssel  ellátott  hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.  (4)  A  hulladékszállító  jármű  személyzete  a  települési  hulladékot  elszállításkor  az  ingatlan  bejárata előtti  közterületen  veszi  át.  Ahol  a  közút  méreteinél  fogva  az  ingatlan  megközelítése  köztisztasági járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.  (5)  A  hulladékgyűjtő  edények,  hulladékgyűjtő  zsákok  közterületre  történő  kihelyezéséről  és  a települési  hulladék  kiürítése  utáni  eltávolításáról  az  ingatlanhasználó  köteles  gondoskodni  a  szállítás napján.  A  kihelyezett  gyűjtőedény  nem  akadályozhatja  a  jármű  és  gyalogos  forgalmat,  és  elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  (6) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni,  valamint  a  Közszolgáltató  felelős  a  szállításra  használt  gépek,  berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.  (7) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.  (8)  A  Közszolgáltató  köteles  a  gyűjtőedények  ürítését  gondosan  végezni.  A  gyűjtőedényekben  az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.  (9)  A  szállító  jármű  személyzete  a  gyűjtőedényeket  kiürítés  után  köteles  az  átvétel  helyére visszahelyezni.  (10)  Tilos  a  gyűjtőedények  tartalmának  válogatása.  Tilos  mérgező,  veszélyes,  robbanó,  égést  okozó 2/5

2016. 07. 19.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

vagy olyan hulladékot rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.  (11)  A  gyűjtőedény  karbantartásáról,  folyamatos  tisztántartásáról  és  fertőtlenítéséről  az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.  7. § A  Közszolgáltató  az  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat  keretében  megtagadhatja  a települési hulladék elszállítását, ha:  a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy b) a gyűjtőedényben a települési hulladékot a Ht.­ben foglaltak megszegésével helyezték el. 5. Díjfizetés 8. § (1)  A  közszolgáltatásba  bekapcsolt  ingatlanhasználók  a  közszolgáltatásért  közszolgáltatási  díjat kötelesek  fizetni,  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  megállapításáról  szóló  ágazatért  felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint. (2) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv szedi be.  9. § (1) A közszolgáltatási díj számlázása havonta utólag történik. (2)  Az  ingatlan  használatának  megváltozása  esetén  a  közszolgáltatási  díjat  a  változás  bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. (3)  Fizetési  késedelem  esetén  a  Koordináló  szerv  késedelmi  kamat,  valamint  a  fizetési  felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.  10. § (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel.  (2) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.  (3)  Lehetőség  van  a  közszolgáltatás  és  a  díjfizetés  szüneteltetésére  az  épület  tartós  használaton kívülisége esetén a 11. §­ban szabályozottak szerint.  (4) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.  6. A közszolgáltatás szüneteltetése 11. § (1) A lakó­ vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben a díjtartozása nem áll fenn, az ingatlantulajdonos írásban kérhet mentességet az ürítési díj megfizetése alól a Koordináló szervtől.  (2) A mentesség a)  üdülőingatlan esetén a Koordináló szerv által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött másolatával utólag, vagy  b)  az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással igényelhető. (3)  A  mentesség  csak  az  igazolt  időszakra  tartható  fenn.  A  Koordináló  szerv  a  tárgyévre  vonatkozó mentesség iránt kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20­ig fogadja el.  7. Lomtalanítás, zöldhulladék  12. § (1)  A  lomhulladék  gyűjtéséről,  elszállításáról,  hasznosításáról,  a  Közszolgáltató  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gondoskodik háztartásonként előzetes bejelentés alapján a  hulladékedényzet  ürítési  napokon,  adott  év  március  1­től  november  30­ig  terjedő  időszakban  évente egyszer. A lomtalanítási igényt a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán jelentheti be az ingatlantulajdonos.  (2)  A  Közszolgáltató  kizárólag  a  háztartásokban  képződött,  de  a  rendszeres  hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el.  (3)  A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:  a)  építési, bontási hulladék  b)  hulladékká vált gumiabroncs 3/5

2016. 07. 19.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

c)  gépjárműroncs d) az ipari, mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék e)  veszélyes hulladék f)  háztartásokban keletkező vegyes hulladék g)  elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék h)  kerti biohulladék és i)   elektronikai hulladék. (4) A lomtalanítás alatt kihelyezhető lomhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 100 kg/ingatlan mennyiséget.  (5)  A  lomhulladékot  a  közterületen  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  az  a  jármű  és  gyalogos  forgalmat  ne akadályozza,  a  szállító  jármű  által  jól  megközelíthető  legyen,  a  zöldterületet,  valamint  az  egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  8. Adatvédelem, adatkezelés 13. § 9. Közterületek tisztántartása  Az ingatlanhasználó feladatai 14. § (1)  Az  ingatlanhasználónak  a  közterület  tisztántartásával,  a  zöldterület,  park  ápolásával  kapcsolatos feladatai:  a)    az  ingatlan  előtti  (úszótelek  esetén  az  épület  körüli)  járdának,  járda  hiányában  egy  méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10  méteres  körzetén  belüli  területének  a  gondozása,  tisztántartása,  szemét­  és  gyommentesítése, burkolt  területeken  a  hó  eltakarítása  és  síkosság  mentesítése,  (ha  az  ingatlannak  két  közúttal  is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak).  b)  az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése, és  c)    a  két  szomszédos  terület,  épület  közötti  kiépített  úttal,  járdával  ellátott  vagy  anélküli közforgalmi  területsáv  vagy  átjáró  esetében  a  tisztántartási  kötelezettség  az  ingatlanhasználók között fele­fele arányban oszlik meg.  (2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a  rendeletben  meghatározott  gyűjtőedényzetbe  vagy  más  gyűjtőeszközbe  elhelyezni  és  elszállításáról gondoskodni.  10. A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei  15. § (1)  Az  üzlet,  egyéb  elárusítóhely,  vendéglátó,  és  szolgáltató  egység  (a  továbbiakban  együtt:  üzlet) előtti  és  melletti  járdaszakaszt,  illetőleg  ha  a  járda  mellett  zöldsáv  is  van,  az  úttestig  terjedő  teljes területet  az  üzlet  használója  köteles  tisztán  tartani,  a  keletkezett  települési  szilárd  hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. Ennek érdekében köteles legalább a nyitvatartási idő alatt az  üzlet  elé  cigarettacsikkek  elhelyezésére  és  gyűjtésére  szolgáló  edényt  kihelyezni,  annak  folyamatos ürítéséről  és  tisztántartásáról  gondoskodni.  Az  üzlet  használója  köteles  a  burkolt  területen  a  síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.  (2)  Az üzlet előtti és melletti járdát a használó köteles a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani.  16. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és eltávolításáról gondoskodni.  (2)  Közterületen  rendezett  vásár,  sport­  és  egyéb  rendezvény  tartása  idején  a  rendezvény  szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint  a  rendezvény  alatt  és  azt  követően  a  területnek  és  közvetlen  környezetének  tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.  11. Síkosság­mentesítés és hó­eltakarítás  17. § 4/5

2016. 07. 19.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

(1)  A  síkosság  elleni  védekezéshez  a  környezetkímélő  anyagokon  (homokon,  salakon)  kívül  klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri  kijuttatásának  mértéke  40  g/m2­nél  több  ne  legyen.  Az  ilyen  anyagot  tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.  (2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos.  (3) Hórakást tilos elhelyezni:  a)  útkereszteződésben,  b)  útburkolati jelen, c)  tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, d) kapubejárat elé, e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl. vízelzáró csap, gáz­ és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).  12. Záró rendelkezések  18. § (1) E rendelet 2015. március 1. napjával lép hatályba.  (2)  Hatályát  veszti  a  Magyarpolány  Község  Önkormányzata  Képviselő­testületének  a  közterületek tisztántartásáról  és  a  települési  szilárdhulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  22/2008. (XII.12.) rendelete. 

                     Grőber József                                                       Dobosi Gergely                        polgármester                                                                jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. Magyarpolány, 2015. február 20.

                                                                                                     Dobosi Gergely        jegyző 

5/5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.