MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA


1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁ...

0 downloads 88 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013 AKTUALITA MĚSÍCE: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

ÚNOR 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: [email protected]

Vydáno NOK-MMR 24. března 2011

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OBSAH 1. ÚVOD .................................................................................................................................................. 1 Účel zprávy .......................................................................................................................................... 1 Struktura zprávy .................................................................................................................................. 1 Systém sběru dat ................................................................................................................................ 3 Aktuální sdělení NOK-MMR ................................................................................................................ 3 Vývoj měnového kurzu ........................................................................................................................ 4 Přehled operačních programů ČR ...................................................................................................... 6 Průběh čerpání SF / FS....................................................................................................................... 7 2. STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ........................................................................................................ 9 3. REALIZACE NSRR ........................................................................................................................... 11 Vysvětlení specifických změn údajů v tabulkách .............................................................................. 16 4. STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ............................................................................................................ 17 5. STAV SCHVALOVÁNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ............................................................................... 23 6. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ........................................................................................................................................................ 27 Realizace v oblasti dopravní infrastruktury ....................................................................................... 29 Prostorové rozmístění investic .......................................................................................................... 30 Silniční doprava ................................................................................................................................. 33 Železniční doprava ............................................................................................................................ 38 Letecká doprava ................................................................................................................................ 40 Vnitrozemská vodní doprava ............................................................................................................. 42 Závěr ................................................................................................................................................. 44 7.A STAV TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 ....................................................... 45 Operační program Doprava .............................................................................................................. 45 Operační program Životní prostředí .................................................................................................. 49 Operační program Podnikání a inovace............................................................................................ 54 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace ............................................................................... 59 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ................................................................ 63 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ............................................................................ 69 Integrovaný operační program .......................................................................................................... 76 Operační program Technická pomoc ................................................................................................ 80 7.B STAV REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 ..................................................... 84 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ..................................................... 84 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko .............................................. 88 Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod ........................................................ 92 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava ................................................. 96 Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod ................................................. 100 Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad ....................................................... 104 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy ................................................. 108 7.C STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2 ................................................................................ 112 Operační program Praha - Konkurenceschopnost ......................................................................... 112 Operační program Praha - Adaptabilita .......................................................................................... 116 8. POUŽITÉ POJMY ........................................................................................................................... 120 9. SEZNAM ZKRATEK ....................................................................................................................... 123

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

1. ÚVOD ÚČEL ZPRÁVY Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů (dále MMZ) představuje hlavní výstup monitoringu realizace operačních programů (dále OP) v programovém období 2007–2013. Vydávání MMZ je v gesci Národního orgánu pro koordinaci (dále NOK-MMR), který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci EU v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR), tj. na národní úrovni, využívá NOK-MMR údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy přímo závisí na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídícími orgány jednotlivých OP a příjemci pomoci. Měsíční monitorovací zpráva vychází zpravidla 23. dne následujícího kalendářního měsíce, za který je zpráva sestavována. Účel předkládané MMZ je dvojí povahy: •

Zpráva podává informace o pokroku čerpání strukturální pomoci nejen zainteresovaným institucím, ale i široké veřejnosti.Zpráva je nástrojem efektivního řízení strukturální pomoci EU. Poskytnutí pravidelného, podrobného a shrnujícího přehledu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti (dále jen SF / FS) a národních zdrojů vede nejen k účinnější kontrole, ale také díky možnosti porovnání jednotlivých OP a identifikaci problému ke stálému zkvalitňování implementačního procesu.

Následující komentované tabulky poskytují nejdůležitější informace o postupu čerpání prostředků SF / FS a národních zdrojů za uplynulý měsíc únor 2011. Při jejich vytváření se NOKMMR opírá po stránce metodické o Metodiku monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007–2013 a po stránce datové o výstupní sestavy centrálního informačního systému pro monitorování programů SF / FS a národních zdrojů pro období 2007–2013 (ms2007), tj. MSC2007.

STRUKTURA ZPRÁVY MMZ se ve své struktuře dělí na sedm obsahově odlišných oddílů: •

Kapitola „Stručný přehled čerpání“ nabízí na jedné stránce grafické shrnutí klíčových dat o čerpání SF / FS.Kapitola „Realizace NSRR“ prezentuje údaje o projektech a o stavu čerpání finančních prostředků z pohledu realizace Národního strategického referenčního rámce. Jedná 1

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

se o souhrnný, národní pohled, jehož základem jsou agregovaná data za jednotlivé OP a za jejich zdroje financování (ESF, ERDF, FS a národní zdroje). •

Kapitola „Stav pravidla n+3 / n+2“ se věnuje kontrole dodržování tohoto důležitého finančního instrumentu za účelem předcházení ztráty finančních prostředků.Kapitola „Stav schvalování velkých projektů“ je zaměřena na postup schvalování velkých projektů OP Doprava, OP Životní prostřední a OP Výzkum a vývoj pro inovace na národní úrovni a na úrovni Evropské komise.Kapitoly „Stav tematických a regionálních operačních programů Cíle 1 a 2“ tvoří nejobsáhlejší část MMZ a informují o stavu realizace strukturální pomoci z jednotlivých OP.Čtvrtletně je do MMZ zařazována kapitola „Stav operačních programů Cíle 3“, která se věnuje stavu čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých OP přeshraniční spolupráce.V MMZ bývá také uváděna speciální kapitola na konkrétní téma.

V celém dokumentu se pracuje s několika druhy tabulek. U každého OP jsou uvedeny dva druhy tabulek: •

Tabulky „Údaje o projektech / grantových projektech (dále GP) / globálních grantech (dále GG)“ sledují proces administrace projektů před zahájením čerpání, poskytují informace o počtu projektů / GP / GG a výši na ně vázaných finanční prostředků v CZK. Ve sloupci „Podané žádosti“, „Projekty / GP / GG vyřazené z administrace“, „Projekty / GP / GG s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ a „Finančně ukončené projekty / GP / GG“ jsou uvedeny souhrnné údaje o projektech / GP / GG od počátku programového období do dne vygenerování výstupní sestavy z MSC2007. Projekty / GP / GG ve schvalovacím procesu jsou dynamického charakteru, v tabulkách je tedy zachycen pouze jejich aktuální stav ke dni, kdy byla sestava vygenerována (tzn..jde o stavy projektu / GP / GG, které zahrnují podané žádosti až do jejich schválení).Druhý typ tabulek „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“ se pak zaměřuje na schválené projekty / GP / GG a umožňuje rychle zjistit, jak čerpání daného OP pokračuje (viz obr. 1 Schéma průběhu čerpání finančních prostředků). Tato tabulka pracuje s finančními prostředky v CZK a s kumulativními hodnotami, které jsou dále vztaženy k celkové alokaci na programové období 2007–2013.

Dále se v dokumentu pracuje s těmito tabulkami: •

Tabulka „Stav pravidla n+3 vzhledem k alokaci 2007–2013“ sleduje plnění pravidla n+3 pro alokaci 2008 jednotlivých OP. V tabulce jsou vybrané ukazatele o stavu čerpání finančních prostředků vztahovány k alokaci za příspěvek Společenství (SF / FS). Finanční prostředky jsou vyjádřené v EUR.Tabulky „Přehled velkých projektů“ obsahují data o schvalovacím procesu velkých projektů, včetně finančního objemu VP a jejich podílu k alokaci oblasti podpory a alokaci OP. 2

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

SYSTÉM SBĚRU DAT Sběr dat pro tabulkovou část MMZ je standardně prováděn z centrálního informačního systému pro monitorování programů SF / FS a národních zdrojů pro období 2007–2013 (ms2007), tj. MSC2007. Datum generování dat je nastaveno na 3. den v měsíci, případně na 1. středu v měsíci, pokud bude 3. den v měsíci připadat na sobotu, neděli, pondělí nebo úterý. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu mezi obsahem MMZ a reálným stavem implementace jednotlivých OP je respektování Metodiky monitorování programů SF / FS pro programové období 2007–2013 všemi zúčastněnými subjekty. Data v takto vygenerovaných sestavách se vztahují k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Pro komentáře NOK-MMR jsou zásadně využívána data z MSC2007. Jen doplňkově jsou informace získávány přímo od řídících orgánů, případně z internetových stránek jednotlivých OP.

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ NOK-MMR Do měsíční monitorovací zprávy za měsíc únor 2011 NOK-MMR připravil speciální kapitolu „Dopravní infrastruktura spolufinancovaná ze SF / FS a národních zdrojů“. Kapitola se z věcného a finančního pohledu věnuje jednotlivým druhům dopravní infrastruktury, které jsou podporovány v rámci kohezní politiky EU realizované na území Česka.

3

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU Celková alokace na NSRR je stanovena v EUR, proto je klíčové pro úspěšnou a efektivní implementaci SF / FS přepočítávání kurzu CZK–EUR. Měnový kurz v MMZ je přebírán MSC2007 z informačního systému Viola1. Do IS Viola se přenáší kurz, který stanovuje Evropská centrální banka na následující měsíc, každý předposlední den v měsíci. Na počátku programového období 2007–2013, tedy v lednu 2007, byl kurz CZK vůči EUR stanoven na 27,54. Ke dni generování sestav se zdrojovými daty, tj. k 3. březnu 2011, byla výše měnového kurzu stanovena na 24,48 Kč za EUR. Celkově můžeme konstatovat posílení kurzu CZK vůči EUR od počátku programového období o 11,1 %.

1

IS Viola slouží k finančnímu řízení a účtování finančních prostředků z fondů EU v České republice na účtech Platebního a certifikačního orgánu v rámci účetní jednotky Ministerstva financí.

4

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Graf 1 - Vývoj kurzu CZK–EUR

30

29

23

24

649,2 643,2 669,4 656,6 653,2 651,6 658,0 656,8 683,0 683,7 677,4 674,8 687,8 695,7 700,2 694,5 702,7 667,8 674,2 678,5 690,1 709,8 707,9 728,5 751,4 728,8 706,3 667,8 649,3 655,2 635,0 636,6 664,6 669,7 669,7 666,8 689,7 705,0 699,7 712,4 732,2 731,8 743,3 759,4 751,6 747,0 743,5 754,9 750,6 730,4 21

25,2 24,5 24,7 23,9 24,0

25

Kurz CZK / EUR

26

Alokace na období 2007–2013 (v mld. Kč) 22

24,5 24,3 25,2 24,8 24,6 24,6 24,8 24,8 25,8 25,8 25,5 25,4 25,9 26,2 26,4 26,2 26,5 25,2 25,4 25,6 26,0 26,8 26,7 27,5 28,3 27,5 26,6

27

25,1 25,3 25,3 25,1 26,0 26,6 26,4 26,9 27,6 27,6 28,0 28,6 28,3 28,2 28,0 28,5 28,3 27,5 28

20

II.11 I.11 XII.10 XI.10 X.10 IX.10 VIII.10 VII.10 VI.10 V.10 IV.10 III.10 II.10 I.10 XII.09 XI.09 X.09 IX.09 VIII.09 VII.09 VI.09 V.09 IV.09 III.09 II.09 I.09 XII.08 XI.08 X.08 IX.08 VIII.08 VII.08 VI.08 V.08 IV.08 III.08 II.08 I.08 XII.07 XI.07 X.07 IX.07 VIII.07 VII.07 VI.07 V.07 IV.07 III.07 II.07 I.07 Měsíc.rok Poznámka: - Alokace na období 2007–2013 je tvořena pouze zdroji EU, tzn. bez národních zdrojů. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

5

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČR Česká republika využívá ve své implementační struktuře systém doplňkovosti tematických a regionálních OP. Jednotlivé OP spadají do gesce různých resortů, tj. řídících orgánů (dále ŘO), které jsou zodpovědné za provádění OP se všemi jeho aspekty. Z 26 aktivit v rámci Národního strategického referenčního rámce (24 OP a dva síťové programy) se 18 operačních programů nachází v gesci českých řídících orgánů. Vzhledem k tříměsíční aktualizaci dat o čerpání (na základě spolupráce se zahraničními partnery) NOK-MMR sleduje jen 17 z 18 OP v gesci českých ŘO, tj. bez OP ČR–Polsko. Následující tabulka zobrazuje přehled základních informací o jednotlivých OP.

Tab. 1 - Přehled operačních programů programového období 2007–2013 Zkratka OP

Název OP / ROP a zdroj financování

Řídící orgán

Podíl na alokaci NSRR

1. cíl: Konvergence Tematické OP 1. OP D OP Doprava (FS / ERDF) Ministerstvo dopravy 21,8 2. OP ŽP OP Životní prostředí (FS / ERDF) Ministerstvo životního prostředí 18,5 3. OP PI OP Podnikání a inovace (ERDF) Ministerstvo průmyslu a obchodu 11,5 4. OP VaVpI OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7,8 5. OP VK * OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,9 6. OP LZZ * OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Ministerstvo práce a sociálních věcí 6,9 7. IOP * Integrovaný operační program (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 6,0 8. OP TP * OP Technická pomoc (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,9 Regionální OP 9. ROP SZ ROP pro NUTS II Severozápad (ERDF) RR Severozápad (Ústí nad Labem) 2,8 10. ROP MS ROP pro NUTS II Moravskoslezsko (ERDF) RR Moravskoslezsko (Ostrava) 2,7 11. ROP JV ROP pro NUTS II Jihovýchod (ERDF) RR Jihovýchod (Brno) 2,7 12 ROP SM ROP pro NUTS II Střední Morava (ERDF) RR Střední Morava (Olomouc) 2,5 13. ROP SV ROP pro NUTS II Severovýchod (ERDF) RR Severovýchod (Hradec Králové) 2,5 14. ROP JZ ROP pro NUTS II Jihozápad (ERDF) RR Jihozápad (České Budějovice) 2,3 15. ROP SČ ROP pro NUTS II Střední Čechy (ERDF) RR Střední Čechy (Praha) 2,1 2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 16. OP PK OP Praha–Konkurenceschopnost (ERDF) Magistrát hlavního města Prahy 0,9 17. OP PA OP Praha–Adaptabilita (ESF) Magistrát hlavního města Prahy 0,4 3. cíl: Evropská územní spolupráce 18. ČR–PL OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,8 19. ČR–SR ** OP Přeshraniční spolupráce SR–ČR (ERDF) ----20. R–ČR** OP Přeshraniční spolupráce Rakousko–ČR (ERDF) ----21. S–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Sasko–ČR (ERDF) ----22. B–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Bavorsko–ČR (ERDF) ----23. OP MS ** OP Meziregionální spolupráce ----24. OP NS ** OP Nadnárodní spolupráce ----25. Interact ** Servisní program INTERACT II ----26. ESPON ** Program ESPON 2013 ----* OP je tzv. vícecílový operační program, tzn. že OP je vedle 1. cíle "Konvergence" financován také z finančních prostředků pro 2. cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost". ** OP není v gesci českého ŘO.

6

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

PRŮBĚH ČERPÁNÍ SF / FS Pro úplné porozumění vývoje implementace SF / FS a národních zdrojů je nezbytná znalost jejího průběhu (viz obr. 1).

Vyhlášení výzvy ŘO / ZS vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Hodnocení a výběr projektu V termínech vyhlášených výzev jsou na ŘO / ZS podávány žádosti o podporu, které musí být v souladu s cíli daného OP, z něhož chce žadatel prostředky čerpat. Podrobné podmínky finanční podpory jsou přesně nadefinovány ve vyhlášené výzvě. V rámci schvalovacího procesu ŘO / ZS hodnotí podané žádosti a na základě předem definovaných výběrových kritérií vybírá projekty, jimž bude dotace udělena. S žadateli, jejichž žádosti splní stanovená kritéria, je podepsán právní akt o poskytnutí dotace. Realizace a proplácení Platby příjemcům podpory probíhají na základě žádostí o platbu, které příjemce předkládá na ŘO / ZS. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů již vynaložených příjemcem) či formou ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt). Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci ŘO po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. Při předkládání žádostí o platby příjemci odůvodní předkládané výdaje a prokážou, že odpovídají podmínkám realizace projektů obsažených v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré platební nároky musí být podloženy doklady, které prokážou, že se jedná o prostředky vynaložené efektivně, hospodárně, účelně a transparentně. Doklady o projektech musí být kdykoliv k dispozici pro kontroly a auditní šetření. Certifikace Systém finančních toků (prostředků z rozpočtu EU) je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu (dále SR). To znamená, že podíl EU (až 85 %), který je určen na spolufinancování OP, je nejprve předfinancován z rozpočtu jednotlivých kapitol SR (ŘO) a až poté je podíl EU refundován zpět do dané kapitoly SR ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (dále PCO; odbor Národní fond MF). Aby bylo možné podíl EU předfinancovat ze SR, je nutné, aby jednotlivé kapitoly SR (ŘO) měly ve svém rozpočtu na daný rok dostatečné množství finančních prostředků. Prostředky podílu národního financování ze zdrojů SR (15 %) jsou příjemcům uvolňovány stejným způsobem jako prostředky SR na předfinancování podílu EU (85 %).

7

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Obrázek 1 - Schéma průběhu čerpání finančních prostředků

ŘO / ZS

Žadatel / příjemce – ŘO / ZS Podání projektové žádos ti

Schvál ení projektu Propl acení pros tředků příjemci (průběžná (podepsána smlouva nebo vydáno rozhodnutí) nebo závěrečná platba)

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTU

Vyhlá š ení výzvy

ŘO – PCO

Výběr projektu

PROPLÁCENÍ

REALIZACE

Ukončení etapy nebo cel ého projektu

Předložení žá dos ti o průběžnou nebo zá věrečnou pla tbu ze s trany příjemce na ŘO/ZS

Schvál ení žádos ti o pl atbu na ŘO/ZS

PCO – EK

Předl ožení Certi fiková ní pros tředků výdajů k certi fi kaci na PCO a předložení EK

REFUNDACE REFUNDACE CERTIFIKACE DO SR Z EK

Zařazení žádos tí o platbu do s ouhrnné žádos ti a její předl ožení na PCO

Refundace Proplaceno z EK s ouhrnné do rozpočtu MF žádos ti ze s trany PCO

Výběr ukazatelů sledovaných v MMZ je proto nastaven takovým způsobem, aby pokrýval celý cyklus čerpání (obr. 1), tj. podané žádosti o podporu, vyřazené projekty, projekty ve schvalovacím procesu či schválené projekty, prostředky proplacené příjemcům až po prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikaci uskutečněných výdajů.

8

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

2. STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ

Souhrnný stav čerpání ze SF / FS a národních zdrojů v mld. Kč k 3. 3. 2011, zdroj: MSC2007

celková alokace 2007–2013

761,4

prostředky v podaných žádostech

1 024,0

prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace

438,9

proplacené prostředky příjemcům

211,3

certifikované = vyčerpané prostředky

92,6

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 3. 3. 2011, zdroj: MSC2007 99,7 85,4 78,9 78,1 76,6 72,2 66,0 62,7 61,5 55,5 53,8 53,0 48,7 48,1

37,8 35,5 17,8

* Zahrnuty invidivuální projekty (IP), globální granty (GG) a EK neschválené velké projekty

9

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Stav proplacených prostředků příjemcům * v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 3. 3. 2011, zdroj: MSC2007

57,0

48,1 47,8 45,7 43,2 41,5 35,4 30,8 28,5 24,9

18,1 18,1 16,6 13,2 12,5 10,7

3,9

* Zahrnuty ex-ante, průběžné a ex-post platby

Stav certifikovaných finančních prostředků* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 3. 3. 2011, zdroj: MSC2007

34,5 33,3 31,6 25,4

17,8 17,2 14,8 13,7 13,4 11,6 10,7 7,6 7,0 5,7 3,7 1,6 0,1

* Finanční prostředky vyčerpané ze SF / FS a národních zdrojů

10

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

3. REALIZACE NSRR Realizace NSRR2 Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 60 474 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 024,0 mld. Kč. To představuje 134,5 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Řídicí orgány OP doposud vydaly 25 542 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 438,9 mld. Kč, což činí 57,6 % celkové alokace. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 211,3 mld. Kč, tedy 27,8 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 92,6 mld. Kč, což je 12,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Podané žádosti K 3. březnu 2011 předložili žadatelé o dotaci celkem 45 580 žádostí na individuální projekty v celkové hodnotě 952,0 mld. Kč. V OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je dále předloženo 106 žádostí na globální granty v hodnotě 35,0 mld. Kč, v rámci těchto GG žadatelé podali 14 894 žádostí na grantové projekty v hodnotě 72,0 mld. Kč. Na počátku pátého roku ze sedmi let programového období objem finančních prostředků v podaných žádostech na IP / GP převyšuje celkovou alokaci NSRR (755,0 mld. Kč) o 34,5 %. Graf 2 – Údaje o podaných žádostech dle jednotlivých OP Finanční prostředky

Podané žádosti*

400

13 000 12 000

12 316

11 000

350

9 969 10 000

8 499

300

9 000 7 588

8 000 7 000

250 6 000

Počet

Procento z alokace OP

9 435

5 000 200

4 000 3 000

2 334 2 349 150 1 140 633

788

1 160 1 209 1 154

220

2 000

1 334 218

100

128

1 000 0

* Podané žádosti na individuální projekty (IP) a grantové projekty (GP)

Zdroj: MSC2007– 3. 3. 2011

2

Údaje pouze za 17 operačních programů prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice.

11

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí navýšil o 1 099 žádostí na individuální projekty v hodnotě 9,7 mld. Kč a o 83 žádostí na grantové projekty v hodnotě 246,9 mil. Kč. Počet žádostí na globální granty se v průběhu února 2011 nezměnil. Graf 2 nabízí srovnání jednotlivých OP prostřednictvím počtu podaných žádostí a finančních prostředků v žádostech vůči celkové alokaci OP. Stav, kdy finanční prostředky v podaných žádostech převyšují alokaci OP svědčí o vysoké absorpční kapacitě českých operačních programů.

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou K 3. březnu 2011 řídicí orgány OP schválily ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů 21 527 individuálních projektů v celkové hodnotě 421,3 mld. Kč a 66 globálních grantů v hodnotě 28,9 mld. Kč. V rámci GG bylo vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na 4 015 grantových projektů v hodnotě 17,6 mld. Kč. Objem finančních prostředků IP / GP s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvu představuje 57,6 % celkové alokace NSRR. V meziměsíčním srovnání se celkový počet individuálních projektů s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace navýšil o 838 projektů v celkové hodnotě 14,0 mld. Kč. Počet globálních grantů zůstal v únoru 2011 zachován, zatímco počet schválených grantových projektů vzrostl o 259 projektů v hodnotě 925,0 mil. Kč. Graf 3 nabízí srovnání jednotlivých OP na základě počtu projektů s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace a finančních prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou ve vztahu k celkové alokaci OP. Graf 3 – Údaje o projektech s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace dle jednotlivých OP Finanční prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou 100

Projekty s Rozhodnutím / Smlouvou* 7 000

6 498

90 6 000 80

5 157 5 000 4 282

60

4 000

50 2 839

2 785 40 30

3 000

2 000

20 485

10 123

203

438

523

516 246

1 000 447

446

413

89

0

52 0

* Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekty (IP) a grantové projekty (GP)

Zdroj: MSC2007– 3. 3. 2011

12

Počet

Procento z alokace OP

70

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

K 3. březnu 2011 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení žádosti samotným žadatelem celkem 25 247 žádostí na IP / GP v celkové hodnotě 351,5 mld. Kč. Tato částka tvoří 41,7 % celkového počtu podaných žádostí na IP / GP a současně 34,3 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech na IP / GP.

Proplacené prostředky příjemcům Ke sledovanému datu byly na účty příjemců proplaceny prostředky v celkové výši 211,3 mld. Kč, tedy 27,8 % celkové alokace NSRR. V meziměsíčním srovnání je evidován nárůst objemu proplacených prostředků příjemcům o 4,2 mld. Kč, tj. o 2,1 % oproti stavu v předchozím měsíci. Největší objem proplacených prostředků příjemcům vůči alokaci operačního programu vykazuje OP Doprava (57,0 %), ROP Jihovýchod (48,1 %) a ROP Severovýchod (47,8 %). Naopak nejnižší hodnoty jsou evidovány u OP Výzkum a vývoj pro inovace (3,9 %), Integrovaného OP (10,7 %) a OP Technická pomoc (12,5 %). Doposud bylo finančně ukončeno 9 956 projektů v celkové hodnotě 85,7 mld. Kč (z toho 9 941 individuálních projektů v hodnotě 85,7 mld. Kč a 15 grantových projektů v hodnotě 80,4 mil. Kč). Z celkového počtu projektů schválených ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů tak byly realizační a administrativní činnosti ukončeny u 39,0 % projektů.

Certifikované výdaje předložené EK Certifikované výdaje předložené EK jsou považovány za prostředky vyčerpané z celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. K 3. březnu 2011 byly Platebním a certifikačním orgánem certifikovány výdaje v celkové hodnotě 92,6 mld. Kč, což je 12,2 % celkové alokace NSRR. V meziměsíčním srovnání se navýšil objem certifikovaných výdajů o 3,6 mld. Kč, tedy o 4,0 %. Uvedený objem finančních prostředků zahrnuje výdaje na IP / GG jak z fondů EU (85 %), tak také z národních veřejných zdrojů (15 %). Stav certifikovaných výdajů a prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO na úrovni jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 je detailně popsán v následující kapitole.

13

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 2 - Údaje o projektech podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje) Operační program / Fond

ŘO

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i j od počátku období od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období OPD MD 218 207 877,9 38 11 263,4 57 32 007,7 123 166 809,5 56 26 700,4 OP ŽP MŽP 9 435 155 011,4 3 752 62 261,7 2 844 67 363,5 2 839 25 386,3 1 310 6 979,7 OP PI MPO 9 969 107 356,9 1 967 23 472,4 2 845 36 488,2 5 157 47 396,3 1 711 7 742,9 OP LZZ MPSV 8 499 69 994,8 4 869 31 036,8 845 6 935,4 2 785 33 215,1 6 88,1 OP VaVpI MŠMT 220 97 878,5 108 43 871,0 60 32 864,9 52 21 142,7 0 0,0 IOP MMR 7 588 48 918,9 576 14 483,0 514 8 638,5 6 498 25 383,1 5 040 4 326,0 OP VK MŠMT 12 316 80 215,4 6 565 45 892,2 1 469 12 166,2 4 282 19 925,4 14 78,8 OP TP MMR 128 7 041,6 22 2 022,8 17 482,9 89 3 792,7 23 523,3 ROP SZ RR SZ 788 33 618,2 495 15 852,3 47 2 024,4 246 15 598,2 102 4 571,8 ROP MS RR MS 1 154 27 445,8 475 8 823,4 266 8 448,7 413 9 997,7 192 3 471,7 ROP JV RR JV 1 209 30 502,2 629 11 467,7 57 3 378,3 523 15 788,2 337 7 889,6 ROP SM RR SM 1 334 24 979,8 646 10 152,4 242 5 101,1 446 9 378,4 394 7 167,3 ROP SV RR SV 1 140 36 691,1 578 16 397,0 124 4 722,4 438 14 998,4 237 5 713,0 ROP JZ RR JZ 2 349 46 710,9 1 657 27 850,6 176 6 699,2 516 11 808,9 262 5 061,2 ROP SČ RR SČ 1 160 24 471,0 599 10 933,6 114 3 110,4 447 9 978,1 172 3 694,6 OP PK HMP 633 12 918,5 424 6 131,3 6 285,3 203 5 810,3 82 1 690,6 OP PA HMP 2 334 12 387,0 1 847 9 539 2 12,6 485 2 477,1 18 44,9 ESF 23 149 162 597,2 13 281 86 467,9 2 316 19 114,2 7 552 55 617,6 38 211,8 ERDF 31 101 568 779,4 9 538 211 490,6 5 392 120 766,2 16 171 232 900,2 9 188 62 405,7 FS 6 224 292 643,5 2 428 53 492,1 1 977 90 849,0 1 819 150 368,5 730 23 126,4 NSRR 60 474 1 024 020,1 25 247 351 450,6 9 685 230 729,4 25 542 438 886,3 9 956 85 743,8 Poznámka: - Tabulka zahrnuje údaje za individuální projekty (IP) a grantové projekty (GP). - Projekty vybrané k realizaci Řídicím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti ve schvalovacím procesu". - K datu generování je na úrovni NSRR evidováno 568 nedokončených projektů v celkové hodnotě 4,1 mld. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

14

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 3 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje) Operační program / Fond

ŘO

Celková alokace podpory 2007–2013 mil. Kč a 167 344,1 142 299,4 88 026,2 53 011,5 59 633,9 45 700,2 52 678,9 7 160,6 21 616,8 20 777,4 20 617,7 19 255,1 19 211,1 17 891,0 16 217,2 6 805,9 3 140,8 108 831,2 397 451,6 255 105,0 761 387,8

Podané žádosti mil. Kč b 207 877,9 155 011,4 107 356,9 69 994,8 97 878,5 48 918,9 80 215,4 7 041,6 33 618,2 27 445,8 30 502,2 24 979,8 36 691,1 46 710,9 24 471,0 12 918,5 12 387,0 162 597,2 568 779,4 292 643,5 1 024 020,1

% b/a 124,2 108,9 122,0 132,0 164,1 107,0 152,3 98,3 155,5 132,1 147,9 129,7 191,0 261,1 150,9 189,8 394,4 149,4 143,1 114,7 134,5

Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou mil. Kč c 166 809,5 25 386,3 47 396,3 33 215,1 21 142,7 25 383,1 19 925,4 3 792,7 15 598,2 9 997,7 15 788,2 9 378,4 14 998,4 11 808,9 9 978,1 5 810,3 2 477,1 55 617,6 232 900,2 150 368,5 438 886,3

% c/a

Proplacené prostředky příjemcům mil. Kč d 95 433,9 18 849,9 15 970,2 8 803,7 2 300,7 4 869,7 9 543,0 898,5 7 647,2 5 173,3 9 908,9 8 327,4 9 179,0 5 517,0 4 621,5 2 826,7 1 436,4 19 783,1 104 034,5 87 489,3 211 306,9

% d/a 57,0 13,2 18,1 16,6 3,9 10,7 18,1 12,5 35,4 24,9 48,1 43,2 47,8 30,8 28,5 41,5 45,7 18,2 26,2 34,3 27,8

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. Kč e 50 090,3 17 459,3 13 641,3 6 299,2 86,6 4 034,4 1 667,3 882,7 6 692,6 4 702,4 9 244,4 8 108,9 7 921,3 5 452,6 4 133,9 1 203,9 648,8 8 615,3 86 586,2 47 068,4 142 269,9

% e/a 29,9 12,3 15,5 11,9 0,1 8,8 3,2 12,3 31,0 22,6 44,8 42,1 41,2 30,5 25,5 17,7 20,7 7,9 21,8 18,5 18,7

Certifikované výdaje předložené EK mil. Kč f 28 735,4 10 879,5 10 244,0 5 669,0 39,1 2 619,9 847,4 502,2 5 497,3 3 691,7 7 119,6 6 404,9 6 070,1 660,6 2 219,3 1 005,1 420,6 6 937,0 61 227,2 24 461,5 92 625,6

% f/a

OPD MD 99,7 17,2 OP ŽP MŽP 17,8 7,6 OP PI MPO 53,8 11,6 OP LZZ MPSV 62,7 10,7 OP VaVpI MŠMT 35,5 0,1 IOP MMR 55,5 5,7 OP VK MŠMT 37,8 1,6 OP TP MMR 53,0 7,0 ROP SZ RR SZ 72,2 25,4 ROP MS RR MS 48,1 17,8 ROP JV RR JV 76,6 34,5 ROP SM RR SM 48,7 33,3 ROP SV RR SV 78,1 31,6 ROP JZ RR JZ 66,0 3,7 ROP SČ RR SČ 61,5 13,7 OP PK HMP 85,4 14,8 OP PA HMP 78,9 13,4 ESF 51,1 6,4 ERDF 58,6 15,4 FS 58,9 9,6 NSRR 57,6 12,2 Poznámka: - Do NSRR patří ještě OP Cíl3 přeshraniční spolupráce ČR–Polsko, na který je alokováno 258 mil. EUR. - Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, nikoliv GP, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG. - Projekty vybrané k realizaci Řídicím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti ve schvalovacím procesu" - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

15

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

VYSVĚTLENÍ SPECIFICKÝCH ZMĚN ÚDAJŮ V TABULKÁCH Následující komentáře vysvětlují nesoulady v datech evidované na úrovni jednotlivých OP a NSRR v meziměsíčním srovnání: •

V datech OP Doprava je v oblasti podpory 5.1 ve stavu „Žádosti ve schvalovacím procesu“ evidován úbytek finančních prostředků (o 302,2 mil. Kč) z důvodu snížení výdajů v podané žádosti na projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek Dejvická (mimo)– Motol“.U OP Životní prostředí jsou evidovany poklesy ve vývoji dat, jejichž příčinou je nedodržování platného rozhraní mezi informačním systémem řídicího orgánu a MSC2007. Za správnost přenosu dat zodpovídá řídicí orgán OP ŽP.V datech OP Výzkum a vývoj pro inovace je v oblasti podpory 2.1 a 3.2 ve stavu „Žádosti vyřazené z administrace“ evidován pokles počtu a objemu finančních prostředků. V oblasti podpory 2.1 byly 3 náhradních projekty v celkové hodnotě 1,9 mld. Kč zařazeny do schvalovacího procesu – z toho 1 projektová žádost v hodnotě 1,4 mld. Kč splnila podmínky přijatelnosti a formální náležitosti, 1 žádost v hodnotě 174,5 mil. Kč byla doporučena / schválena k financování a třetí žádost v hodnotě 319 mil. Kč doporučena k financování nebyla. V oblasti podpory 3.2 byl také zařazen 1 náhradní projekt v hodnotě 597,1 mil Kč do schvalovacího procesu.U Integrovaného OP je v oblasti podpory 2.1 ve stavu „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ evidován pokles objemu finančních prostředků o 1,4 mil. Kč, a to v souvislosti s kontrolami výdajů u projektů CzechPoint Finančními úřady.

16

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

4. STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 Pravidlo n+3 / n+2 může být považováno za administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků ze SF / FS. Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána v následujících třech / dvou kalendářních letech. Pro alokace roku 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3. Na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje pravidlo n+2. Část rozpočtových závazků dosud otevřená k 31. prosinci 2015, tj. alokace roku 2013, se automaticky zruší, pokud k ní Evropská komise neobdrží přijatelnou žádost o platbu do 31. března 2017 (odst. 3 čl. 93 Obecného nařízení). Prostředky, které nejsou z příslušné alokace vyčerpány do daného roku, podléhají tzv. automatickému zrušení závazku. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané finanční prostředky a tyto jsou navráceny zpět do rozpočtu EU. Na konci roku 2011 budou řídicí orgány OP prvně konfrontovány s plněním pravidla n+3, a to pro alokaci roku 2008. Dle tohoto pravidla musí být na konci roku 2011 certifikovány výdaje ve výši přibližně 15 %3 celkové alokace OP na celé programové období 2007–2013. V případě hrozby nenaplnění pravidla n+3 / n+2 mohou být za účelem snížení rizika automatického zrušení závazku využity tzv. předběžné platby (zálohy). Jedná se o finanční prostředky, které poskytla Evropská komise České republice pro každý OP4 na počátku programového období. S ohledem na nastavení programového období NOK-MMR doporučuje ponechat možnost jejich případného využití na rok 2013, tj. rok, kdy dojde k souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci 2011, tedy kdy jednotlivé OP musí mít certifikovány výdaje ve výši přibližně 64 % celkové alokace OP. Nicméně způsob implementace každého OP, resp. využití předběžných plateb je plně v gesci a odpovědnosti řídicího orgánu OP. Ve snaze předejít automatickému zrušení závazku nejen v roce 2011, ale zejména v příštích letech implementace (zvláště v roce 2013 z výše uvedených důvodů), je nezbytné zaměřit se na hodnocení stavu čerpání jednotlivých OP v delším časovém horizontu. Důležité jsou zejména informace o predikcích stavu čerpání OP v nejbližších letech a zvláště také vyhodnocení plnění stanovených predikcí.

Parametry sledování Plnění pravidla n+3 / n+2 je sledováno dle následujících kritérií: •

v EUR (rozpočtové závazky jsou přijímány v EUR, ve stejné měně také probíhají certifikace výdajů)za zdroje EU (tj. ESF, ERDF a FS; na národní zdroje se automatické zrušení závazku nevztahuje)

3

Hranice se dle OP mírně odlišují, u některých OP činí 15,0 %, u jiných 15,1 % a u pražských operačních programů 16,0 %. 4 Výše předběžných plateb se liší podle typu fondu EU, ze kterého je realizace daného OP spolufinancována: pro SF (tj. ERDF ESF) činí výše předběžné platby 9 % celkové alokace 2007–2013 a pro FS 10,5 % celkové alokace 2007–2013.

17

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011na úrovni OP (rozpočtové závazky ze zdrojů EU se přijímají na OP, pravidlo n+3/ n+2 se tedy vztahuje na alokace jednotlivých OP na daný rok)na úrovni fondů (u vícefondových OP, tj. OP Doprava a OP Životní prostředí)na úrovni cílů (u vícecílových OP, tj. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc).

Změna nařízení Rady ES č. 1083/2006 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro alokaci roku 2007 (novela čl. 93 Obecného nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. Pro ČR je zásadní skutečnost, že dle stanoviska DG Regio5 se nově platné podmínky vztahují také na OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Aktuální stav plnění pravidla n+3 / n+2 Stav implementace jednotlivých OP se velmi liší. K 3. březnu 2011 pravidlo n+3 pro alokaci 2008 již nyní splňuje celkem 7 operačních programů (graf 2), konkrétně: •

OP Doprava,ROP Jihovýchod,ROP Střední Morava,ROP Severovýchod,ROP Severozápad,OP přeshraniční spolupráce Česká republika–Polsko,ROP Moravskoslezsko.

Všechny tyto operační programy mají vyčerpáno, resp. certifikováno více než 15 % vlastní alokace na celé programové období a v současné době čerpají finanční prostředky z alokací na další roky programového období, tj. 2009 a 2010.

Při monitoringu naplňování pravidla n+3 / n+2 jsou sledovány také další ukazatele, které předchází samotné certifikaci a vypovídají o průběhu realizace OP. Za tímto účelem jsou sledovány prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO. Na základě tohoto stavu lze odhadnout vývoj čerpání finančních prostředků OP v časovém horizontu čtvrt až půlroku, lze tedy posoudit, kdy se OP přiblíží požadované hranici pro naplnění pravidla n+3 / n+2.

5

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, které je správcem Kohezní politiky EU.

18

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

K 3. březnu 2011 lze předpokládat naplnění pravidla n+3 pro alokaci 2008 u dalších 4 operačních programů, a to: •

OP Podnikání a inovace.ROP Střední Čechy,OP Praha–Adaptabilita,OP Praha–Konkurenceschopnost,

Pokud PCO certifikuje aktuálně předložené prostředky v souhrnných žádostech, navýší se o ně stav certifikovaných výdajů a tyto OP dosáhnou nebo překročí v nejbližším půl roku potřebnou hranici pro naplnění pravidla n+3 pro alokaci 2008.

Nízký stav čerpání finančních prostředků ze SF / FS a tedy i určitou míru rizika nenaplnění pravidla n+3 / n+2 vykazuje 6 operačních programů. K 3. březnu 2011 by pravidlo n+3 pro alokaci 2008 s využitím plné výše nebo části předběžné platby splnily 4 operační programy, konkrétně: •

OP Životní prostředí,OP Technická pomoc,OP Lidské zdroje a zaměstnanost,Integrovaný OP.

Ke konci února 2011 by i při započtení plné výše předběžných plateb toto pravidlo nesplnily 2 operační programy, a to: •

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v rámci cíle 1),OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Vzhledem k dosavadnímu nízkému stavu čerpání vůči pravidlu n+3 pro alokaci 2008 vede NOKMMR s uvedenými šesti operačními programy tzv. zesílené řízení rizik. Jedná se o pravidelné schůzky s představiteli řídicích orgánů OP za účelem identifikace rizik implementace OP a nastavení opatření vedoucích k jejich eliminaci.

Dalším OP, který vykazuje nízký stav vyčerpaných finančních prostředků, je ROP Jihozápad (3,4 %). Tento stav souvisí s rozhodnutím o pozastavení procesu certifikace ze strany Platebního a certifikačního orgánu v souvislosti s probíhajícím šetřením na nahlášené podezření na nesrovnalosti v procesu hodnocení projektů v rámci vybraných výzev (blíže o pozastavení certifikace v závěru této kapitoly).

Podrobnější informace o stavu čerpání všech výše hodnocených operačních programů dle fondů a cílů nabízí tabulka č. 4 a graf č. 4.

19

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 4 – Stav čerpání finančních prostředků jednotlivých OP vzhledem k vlastní alokaci v programovém období 2007–2013 (v EUR za příspěvek Společenství)

OP

Fond

OP PI

ERDF FS ERDF FS ERDF

OP LZZ

ESF

OP VaVpI

ERDF

IOP

ERDF

OP VK

ESF

OP TP

ERDF

ROP SZ ROP MS ROP JV ROP SM ROP SV ROP JZ ROP SČ OP PK OP PA OP PS ČR-PL

ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ESF ERDF

OP D OP ŽP

Cíl

1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

Alokace podpory z fondů EU 2007–2013 mil. EUR a 1 170,4 4 603,6 702,5 4 215,4 3 041,3 1 811,8 25,6 2 070,7 1 553,0 29,4 1 811,8 16,9 243,8 3,9 745,9 716,1 704,4 657,4 656,5 619,7 559,1 234,9 108,4 219,5

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO od počátku období mil. EUR % b b/a

Certifikované výdaje předložené EK (bez předběžných plateb) od počátku období mil. EUR % c c/a

596,6 977,1 92,9 487,0 456,5 209,3 1,8 3,1 133,6 1,1 55,7 1,3 29,2 0,5 215,5 151,7 281,8 259,8 246,3 174,4 136,3 38,4 21,8 69,8

447,4 449,7 57,2 296,4 340,4 188,0 1,6 1,3 85,4 0,8 28,4 0,6 16,3 0,3 179,8 119,6 221,1 205,5 186,5 21,1 72,1 31,7 13,9 52,1

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

20

51,0 21,2 13,2 11,6 15,0 11,6 6,9 0,1 8,6 3,8 3,1 7,8 12,0 12,0 28,9 21,2 40,0 39,5 37,5 28,1 24,4 16,3 20,1 31,8

38,2 9,8 8,1 7,0 11,2 10,4 6,2 0,06 5,5 2,8 1,6 3,3 6,7 6,7 24,1 16,7 31,4 31,3 28,4 3,4 12,9 13,5 12,9 23,7

Předběžné platby z EK

mil. EUR d 105,3 483,4 63,2 442,6 273,7 163,1 2,3 186,4 139,8 2,6 163,1 1,5 21,9 0,4 67,1 64,4 63,4 59,2 59,1 55,8 50,3 21,1 9,8 19,8

% d/a 9,0 10,5 9,0 10,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Graf 4 - Čerpání finančních prostředků jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 Certifikované výdaje předložené EK (bez zálohových plateb) Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtované PCO (aktuální stav) Zálohová platba z EK Celková alokace podpory za celé programové období 2007–2013 (disponibilní část) n+3 2007 n+3 2008

n+3 2009

OP D - ERDF - 4,4 % OP D - FS - 17,4 % OP ŽP - ERDF - 2,6 % OP ŽP - FS - 15,9 % OP PI - 11,5 % OP LZZ - 1 - 6,8 % OP LZZ - 2 - 0,1 % OP VaVpI - 7,8 % IOP - 1 - 5,9 % IOP - 2 - 0,1 % OP VK - 1 - 6,8 % OP VK - 2 - 0,1 % OP TP - 1 - 0,9 % OP TP - 2 - 0,02 % ROP SZ - 1 - 2,8 % ROP MS - 1 - 2,7 % ROP JV - 1 - 2,7 % ROP SM - 1 - 2,5 % ROP SV - 1 - 2,5 % ROP JZ - 1 - 2,3 % ROP SČ - 1 - 2,1 % OP PK - 2 - 0,9 % OP PA - 2 - 0,4 % OP ČR-PL - 3 - 0,8 % NSRR 0%

10%

20%

30% 40% 50% Procento z celkové alokace OP Vysvětlivky k údajům na ose y: zkratka OP - fond/ cíl - podíl alokace OP na celkové alokaci NSRR v programovém období 2007–2013 Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

21

60%

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Pozastavení certifikace Pozastavení procesu certifikace je jedním z faktorů, který může ovlivnit plnění pravidla n+3 / n+2. O pozastavení procesu certifikace rozhoduje Platební a certifikační orgán na základě podezření na nesrovnalost v procesu administrace projektů a implementace OP. Jedná se o administrativní proces, který je součástí kontrolního mechanismu, zajišťující transparentní čerpání ze SF / FS. Certifikace je pozastavena do doby přešetření podezření na nesrovnalost a sjednání nápravy. Tato situace například vysvětluje dlouhodobě nízký stav certifikovaných výdajů u ROP Jihozápad (3,4 % vlastní alokace na programové období 2007–2013). Souhrnný přehled aktuálně pozastavených certifikací dle jednotlivých OP nabízí tabulka č. 5.

Tab. 5 – Přehled aktuálně pozastaveného procesu certifikace dle jednotlivých OP k 3. březnu 2011 OP

Řídicí orgán OP

ROP JZ

RR Jihozápad Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

OP ŽP OP VaVpI

Datum pozastavení certifikace

Datum obnovení certifikace

Důvod pozastavení certifikace

12.1.2010

procesní

22.12.2010

procesní

22.12.2010

administrativní

Zdroj: PCO – 3. 3. 2011

22

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

5. STAV SCHVALOVÁNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ Dle ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 je za velký projekt považován takový projekt, jehož celkové náklady přesahují 50 mil. EUR. Žádosti o velký projekt schvaluje nejdříve ŘO příslušného OP, poté jsou žádosti předkládány ke schválení EK, která do tří měsíců od zaslání žádosti o velký projekt vydá své rozhodnutí. V případě, že si EK vyžádá doplnění údajů v žádosti, tato lhůta se pozastavuje a dochází k prodloužení schvalovacího procesu. V České republice se realizace velkých projektů týká tří OP - OP Doprava, OP Životní prostředí a OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Stav schvalování velkých projektů Ve všech relevantních OP bylo na ŘO / ZS předloženo 51 velkých projektů ve výši 202,5 mld. Kč. Na národní úrovni bylo schváleno ke spolufinancování 46 VP v hodnotě 163,5 mld. Kč. Ze všech velkých projektů schválených na národní úrovni bylo 31 projektů ve výši 111,9 mld. Kč předloženo ke schválení Evropské komisi. EK dosud schválila deset projektů v hodnotě 19,7 mld. Kč. Z hlediska počtu bylo nejvíce velkých projektů (35) předloženo v rámci OP Doprava, z toho jich ŘO schválil na národní úrovni 94,3 %, tj. 33 velkých projektů a Evropské komisi předložil ke schválení 18 velkých projektů. EK schválila 6 VP v OP Doprava. V OP Životní prostředí žadatelé předložili 8 VP, na národní úrovni ŘO schválil a předložil na EK 7 žádostí. K 3. březnu 2011 EK schválila 4 žádosti na realizaci VP v OP Životní prostředí. V OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo předloženo 8 VP. Z toho bylo 6 žádostí schváleno na národní úrovni a předloženo Evropské komisi. K 3. březnu 2011 Evropská komise neschválila žádný velký projekt v OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Graf 5 - Počet velkých projektů v rámci jednotlivých OP na národní a evropské úrovni předloženo na ŘO/ ZS předloženo na EK

schváleno na národní úrovni schváleno EK

40 35

Počet

30 25 20 15 10 5 0

OP D

OP ŽP

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011, řídící orgány

23

OP VaVpI

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Největší podíl finančních prostředků v předložených VP vzhledem k celkové alokaci jednotlivých OP je evidován v OP Doprava (96,8 %) a v OP Výzkum a vývoj pro inovace (43,7 %), tzn. že v těchto operačních programech bude mít úspěšná realizace VP významný vliv na vyčerpání alokace. V OP Životní prostředí dosahuje podíl finančních prostředků v předložených žádostech velkých projektů 10,3 % z celkové alokace na program.

Graf 6 - Podíl finančních prostředků předložených velkých projektů na národní úrovni a schválených na evropské úrovni vzhledem k alokaci OP

Procento z alokace OP

disponibilní alokace OP

předloženo na ŘO/ ZS

schváleno EK

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

OP D

OP ŽP

OP VaVpI

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011, řídící orgány,

Stav schvalování velkých projektů OP Doprava V OP Doprava bylo předloženo 35 velkých projektů. Prozatím posledním a zároveň šestým velkým projektem schváleným Evropskou komisí 14. ledna 2011 je železniční projekt „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“ o finančním objemu 1,1 mld. Kč. Již dříve byly ze strany EK schváleny následující velké železniční projekty: „Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“ o finančním objemu 3,9 mld. Kč, projekt „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)“ o finančním objemu 3,5 mld. Kč, projekt „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor“ (3,9 mld. Kč), projekt „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“ (podpora z Fondu soudržnosti ve výši 3,0 mld. Kč) a projekt „Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr., 1.stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st. hr.“ (s finančním příspěvkem z Fondu soudržnosti ve výši 1,3 mld. Kč).

24

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 6 - Přehled velkých projektů OP Doprava (EU a národní zdroje) Oblast pod. -

Celková alokace podpory Předloženo na ŘO/ ZS 2007– 2013 mil. Kč počet mil. Kč % a b c c/a

Schváleno na národní úrovni (ŘO) počet d

mil. Kč e

% e/a

Předloženo EK

počet f

Schváleno EK

mil. Kč g

% g/a

počet h

mil. Kč I

% l/a

15 684,9

25,9

1.1

60 456,0

16

56 254,4

93,1

15

47 307,3

78,3

8

25 336,5

41,9

5

2.1

43 977,0

9

69 018,1

156,9

9

69 018,1

156,9

7

53 585,4

121,8

0

0,0

0,0

3.1

11 364,1

2

2 536,9

22,3

2

2 536,9

22,3

2

2 536,9

22,3

1

1 115,1

9,8

4.1

30 690,2

7

15 382,5

50,1

7

15 382,5

50,1

1

1 206,9

3,9

0

0,0

0,0

5.1 OP D

8 555,2

1

18 717,0

218,8

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

167 344,1

35

161 908,9

96,8

33

134 244,8

80,2

18

82 665,6

49,4

6

16 800,0

10,0

Zdroj: MSC2007 – 15. 3. 2011, webové stránky OP D, podklady ŘO

Stav schvalování velkých projektů OP Životní prostředí V OP Životní prostředí bylo od počátku programového období podáno 8 žádostí na velké projekty. Celkově byly 4 projekty schváleny Evropskou komisí. Jedná se o velký vodohospodářský projekt „Ochrana vod povodí řeky Dyje - II. etapa“ o finančním objemu 1,2 mld. Kč. Druhým velkým projektem schváleným ze strany EK je projekt „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“ (podpora z Fondu soudržnosti činí 444,0 mil. Kč). Třetím VP je „Chebsko – environmentální opatření“ (542,0 mil. Kč). Čtvrtým velkým projektem je „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku Diamo na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkladiště“ s celkovými veřejnými zdroji ve výši 591,0 mil. Kč.

Tab. 7 - Přehled velkých projektů OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) Celková alokace Oblast Schváleno na národní podpory Předloženo na ŘO/ ZS Předloženo EK Schváleno EK pod. úrovni (ŘO) 2007– 2013 mil. Kč počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % a b c c/a d e e/a f g g/a h I l/a 42 953,0 7 14 006,3 32,6 6 6 190,5 14,4 6 6 190,5 14,4 3 2 274,7 5,3 1.1 7 421,2 1 590,7 8,0 1 590,7 8,0 1 590,7 8,0 1 590,7 8,0 4.2 8 14 597,0 10,3 7 6 781,2 4,8 7 6 781,2 4,8 4 2 865,4 2,0 OP ŽP 142 299,4 Zdroj: MSC2007 – 15. 3. 2011, webové stránky OP ŽP, podklady ŘO

Stav schvalování velkých projektů OP Výzkum a vývoj pro inovace Celkově bylo v OP Výzkum a vývoj pro inovace od počátku programového období podáno 8 žádostí na velké projekty. Z tohoto počtu bylo hodnotící komisí na národní úrovni doporučeno 6 projektů k financování; 2 projekty byly z důvodu nízké kvality zamítnuty hodnotící komisí. Pět projektů schválených řídícím orgánem k financování spadá do 1. prioritní osy „Evropská centra excelence“. Všechny tyto projekty již byly předloženy EK. Jedná se o „ELI (Extreme Light Infrastructure)“, „CEITEC – středoevropský technologický institut“, „ICRC – projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“, projekt „Centrum excelence IT4Innovations“ a „BIOCEV“. Náklady 25

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

velkých projektů schválených řídícím orgánem OP Výzkum a vývoj pro inovace v rámci první prioritní osy tvoří 20,0 mld. Kč veřejných zdrojů (EU a národních). V rámci 2. prioritní osy „Regionální VaV centra“ byl řídícím orgánem schválen a EK předložen projekt „SUSEN – Udržitelná energetika“. Celkové veřejné výdaje tohoto projektu činí 2,5 mld. Kč. Výčet schválených velkých projektů řídícím orgánem je pravděpodobně konečný. Výzvy na velké projekty v OP Výzkum a vývoj pro inovace se do budoucna neplánují.

Tab. 8 - Přehled velkých projektů OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) Celková alokace Oblast Schváleno na národní podpory Předloženo na ŘO/ ZS Předloženo EK Schváleno EK pod. úrovni (ŘO) 2007– 2013 mil. Kč počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % a b c c/a d e e/a f g g/a h I l/a 19 738,6 5 19978,8 101,2 5 19978,8 101,2 5 19978,8 101,2 0 0,0 0 1.1 19 738,90 3 6057,6 30,7 1 2454,4 12,4 1 2454,4 12,4 0 0,0 0 2.1 OP 59 633,90 8 26 036,4 43,7 6 22 433,2 37,6 6 22 433,2 37,6 0 0,0 0 VaVpI Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011, webové stránky OP VaVpI, podklady ŘO

26

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

6. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ Dopravní infrastruktura je jedním z významných faktorů regionálního rozvoje, neboť zajišťuje spojení mezi lidmi a hospodářskými subjekty v prostoru, čímž umožňuje územní dělbu práce, a tudíž přispívá k socioekonomickému rozvoji. Problematika dopravy je proto řešena v rámci strategických dokumentů zpracovávaných na makroregionální, regionální i mikroregionální úrovni. K těmto materiálům patří také „Národní strategický referenční rámec ČR 2007–2013“ (dále NSRR), který definuje implementaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v prostředí České republiky. Dle uvedeného dokumentu je oblast dopravy implementována v rámci Operačního programu Doprava (dále OP Doprava) a regionálních operačních programů (dále regionální OP). Na rozvojové aktivity zaměřené na dopravní infrastrukturu je přidělena čtvrtina celkové alokace NSRR, což dokládá význam této oblasti pro rozvoj území Česka. Realizace těchto aktivit přispívá k naplnění strategických cílů NSRR „Atraktivní prostředí“ a „Vyvážený rozvoj území“. Cílem překládané analýzy je poskytnout přehled o dopravní infrastruktuře spolufinancované ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti (dále SF / FS) a národních zdrojů, a to jak z finančního, tak věcného pohledu. Analýza pokrývá základní druhy dopravy, tj. silniční, železniční, leteckou a vnitrozemskou vodní dopravu. Pod pojmem „dopravní infrastruktura“ jsou v předkládané analýze chápány dopravní cesty, zařízení a doprovodné technické zázemí, nikoliv dopravní prostředky. Za tímto účelem vstupují do analýzy údaje za vybrané oblasti podpory OP Doprava a regionálních OP, které jsou zaměřeny na rozvoj sítě dálnic, silnic, železničních tratí, vodních cest a na rozvoj letišť. Přehled vybraných oblastí podpory a jejich rozdělení dle druhů dopravy a kategorií dopravních cest nabízí tabulka 9.6 Obecně lze shrnout, že v rámci OP Doprava je podporován rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a národního významu (síť dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy, železniční síť a síť vnitrozemské vodní dopravy), zatímco v rámci regionálních OP je řešena infrastruktura nadregionálního a zejména regionálního významu (silnice II. a III. třídy a také regionální letiště). V rámci finančního monitoringu analýza pracuje se základními stavy čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů. Pro potřeby věcného monitoringu jsou použity vybrané relevantní indikátory OP Doprava a regionálních OP, které vystihují hlavní aktivity v rámci příslušných oblastí podpory, a dále indikátory agregované na úrovni NUTSIII, tj. krajů ČR. Zdrojová data pokrývají

6

U některých regionálních OP jsou do jedné oblasti podpory zahrnuty aktivity zaměřené nejen na rozvoj dopravní infrastruktury, ale také na modernizaci dopravních prostředků a další aktivity související s dopravou. Vzhledem k tomu, že o druhou uváděnou skupinu aktivit nelze data vstupující do této analýzy zcela očistit, jsou součástí finančních výstupů. Nicméně z finančního hlediska se jedná o nepatrný podíl. Výjimku tvoří pouze projekty zaměřené na rozvoj letišť, které byly z dotčených oblastí podpory regionálních OP odečteny a zahrnuty do údajů o letecké dopravě.

27

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

období od počátku programového období do 3. března 2011 a byla získána z centrálního monitorovacího systému (MSC2007). Kvalita dat v předkládané analýze je závislá na správnosti a úplnosti dat poskytovaných žadateli / příjemci a řídicími orgány. Součástí analýzy jsou vedle tabulek a grafů také mapové výstupy, které zachycují prostorové rozmístění investic do dopravní infrastruktury ze SF / FS a národních zdrojů na území Česka.

Tab. 9 – Rozdělení oblastí podpory OP Dopravy a regionálních OP dle druhů dopravy OP

Oblast podpory

OP D

2.1

Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

OP D

4.1

ROP SZ

3.1

ROP MS ROP JV ROP SM ROP SV ROP JZ ROP SČ

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu Regionální infrastruktura a dostupnost Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Doprava Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Modernizace regionální silniční sítě Regionální dopravní infrastruktura

Železniční tratě TEN-T

OP D

1.1

Železniční tratě mimo TEN-T III. Letecká doprava

OP D

3.1

ROP SZ

3.1

ROP MS

1.2

ROP JV

1.1

ROP SM ROP SV ROP JZ IV. Vnitrozemská vodní doprava Vnitrozemská vodní OP D doprava

1.1 1.3 1.4

Druh dopravy / kategorie

Název oblasti podpory / projektu

I. Silniční doprava Dálniční a silniční sítě TENTT Silnice I. třídy mimo TEN-T

Silnice II. a III. třídy

II. Železniční doprava

Letecká doprava

6.2

Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu / projekt CZ.1.09/3.1.00/01.00005 Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu /projekt CZ.1.11/1.1.00/02.00476 Doplnění infrastruktury letiště Brno–Tuřany Doprava/Letiště pozn. Zatím nebyla podána žádost o podporu. Rozvoj mezinárodních letišť Rozvoj regionálních letišť Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj: programové dokumenty OP, MSC2007

28

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

REALIZACE V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V programovém období 2007–2013 jsou na zkvalitnění dopravní infrastruktury určeny finanční prostředky ze SF / FS a národních zdrojů ve výši 187,2 mld. Kč, což představuje 24,6 % celkové alokace NSRR. Z uvedené částky je největší část finančních prostředků přidělena na rozvoj silniční (58,5 %) a železniční dopravy (38,4 %), řádově menší část pak na rozvoj letecké (1,5 %) a vnitrozemské vodní dopravy (1,6 %). K 3. březnu 2011 bylo podáno celkem 574 žádostí o podporu na projekty v oblasti dopravní infrastruktury v celkové hodnotě 215,5 mld. Kč. Tato částka převyšuje o 5,6 % celkovou alokaci určenou na rozvoj dopravní infrastruktury v programovém období 2007–2013. Řídicí orgány OP doposud vydaly celkem 432 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 185,4 mld. Kč, což činí 99,0 % celkové alokace na dopravní infrastrukturu. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 108,8 mld. Kč, tedy 58,1 % celkové alokace na dopravní infrastrukturu. Finančně ukončeno bylo celkem 265 projektů v celkové hodnotě 38,8 mld. Kč, tedy 61,3 % projektů s Rozhodnutím / Smlouvou a 20,9 % schválených finančních prostředků. Zajímavá je skutečnost, že poslední tři jmenované stavy čerpání se podílejí na realizaci NSRR v rozmezí 40–50 %. Vysvětlením je finanční náročnost projektů v oblasti dopravní infrastruktury. Detailní údaje o finančním čerpání ze SF / FS a národních zdrojů v rámci jednotlivých druhů dopravy nabízí tabulka 10.

Tab. 10 – Údaje o projektech a čerpání dle druhů dopravy (SF / FS a národní zdroje, CZK)

Dopravní infrastruktura

Celková alokace Projekty 2007Podané žádosti s Rozhodnutím / 2013 Smlouvou na oblast podpory mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 109 594,3 516 145 559,6 382 127 948,1 71 820,1 35 64 617,9 31 53 546,7 1 2 757,9 9 1 679,9 6 439,7 3 076,4 14 3 685,5 13 3 495,6 187 248,6 574 215 542,9 432 185 430,2

Proplacené prostředky příjemcům

Finančně ukončené projekty

mil. Kč počet mil. Kč Silniční doprava 70 754,0 237 20 879,8 Železniční doprava 35 053,2 15 16 833,5 Letecká doprava 274,3 3 187,2 Vnitrozemská vodní doprava 2 702,7 10 850,0 Dopravní infrastruktura - celkem 108 784,2 265 38 750,6 Poznámka: 1 Celková alokace odpovídá objemu finančních protředků zaměřených výhradně na aktivity v oblasti letecké dopravy. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2007

Stavy čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů v rámci jednotlivých druhů dopravy zachycuje graf 7. Vysoké hodnoty čerpání lze sledovat u silniční a vnitrozemské vodní dopravy, kde prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou převyšují celkovou alokaci na daný druh dopravy. To sice svědčí o vysoké absorpční kapacitě, nicméně závazky vůči příjemcům nad stanovenou alokaci budou muset být plně hrazeny z příslušné kapitoly státního rozpočtu. Tato situace se týká OP Doprava, resp. Státního fondu dopravní infrastruktury. Méně jsou prozatím využívány prostředky určené na rozvoj železniční dopravy, kde objem prostředků v podaných 29

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

žádostech zatím tvoří jen 90,0 % celkové alokace. V oblasti letecké dopravy byly doposud podány žádosti ve výši 60,9 % celkové alokace.

Graf 7 – Stavy čerpání dle druhů dopravy (SF / FS a národní zdroje, mld. CZK) 160 145,6

Celková alokace 2007-2013 na danou oblast podpory

140

Podané žádosti 127,9

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

120

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) 109,6

Miliardy CZK

100

80 70,75

71,8 64,6

60

53,5

40

35,05

20 3,1

3,7

3,5

2,70

2,8

1,7

0,4

0,27

0 Silniční doprava

Železniční doprava

Vnitrozemská vodní doprava

Letecká doprava

Druh dopravy

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2007

PROSTOROVÉ ROZMÍSTĚNÍ INVESTIC Z hlediska prostorového rozmístění je patná koncentrace investic ze SF / FS a národních zdrojů do dopravní infrastruktury do jádrovných oblastí, tedy do oblastí s největšími koncetracemi obyvatel a ekonomiky na území Česka (obr. 2). Finanční prostředky na dopravu jsou směřovány zejména do strukturálně postižených regionů (Karlovarsko, Ústecko, Liberecko, Ostravsko). Odlišná situace je v periferních oblastech. Například na Vysočině jsou investice do dopravní infrastruktury spíše malého rozsahu relativně rovnoměrně rozmístěny na celém území regionu, zatímco v ostatních jsou větší investice silně koncentrovány (Zlínsko, Pardubicko, Plzeňsko). Z obrázku 2 lze také vyčíst převažující liniový charakter dopravy. Například lze identifikovat klíčové dopravní tahy, zejména ve směru Praha–jižní Čechy a Plzeňsko, ale také splavné části vodních toků, jako je řeka Labe. Detailnější pohled na prostorové rozmístění investice ze SF / FS a národních zdrojů z hlediska druhů dopravní infrastruktury na území Česka nabízí obrázek 3. Regionální aspekt dále poskytují také tabulky indikátorů dle NUTSIII a komentáře k jednotlivým druhům dopravy uvedené níže v textu. 30

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Obrázek 2 – Dopravní infrastruktura spolufinancovaná ze SF / FS a národních zdrojů – schválené finanční prostředky dle místa realizace (SF / FS a národní zdroje)

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

31

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Obrázek 3 – Dopravní infrastruktura spolufinancovaná ze SF / FS a národních zdrojů – schválené finanční prostředky dle druhu dopravy a místa realizace (SF / FS a národní zdroje)

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

32

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

SILNIČNÍ DOPRAVA Rozvoj silniční sítě v Česku je podporován v rámci OP Doprava a všemi sedmi regionálními OP. V OP Doprava je výstavba a modernizace silniční sítě řešena ve dvou prioritních osách - prioritní osa 2 je zaměřena na dálniční a silniční síť, která je součástí transevropské sítě TEN-T, a prioritní osa 4 na rychlostní silnice a ostatní silnice I. třídy, které nespadají do sítě TEN-T. Regionální OP podporují výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Společným cílem v oblasti silniční dopravy je výstavba nových úseků komunikací a zlepšení technických a bezpečnostních parametrů a stavu nevyhovujících úseků silniční sítě. Preferováno je napojení silnic nižšího řádu na nadřazenou síť, tak aby došlo ke zlepšení dopravního spojení v rámci regionu (tzn. mezi jádrem a jeho zázemím) a současně také k napojení na střediska stejného a vyššího řádu.

Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 podáno 10 žádostí na projekty zaměřené na rozvoj dálniční a silniční sítě TENT-T. Všechny tyto žádosti v celkové hodnotě 72,1 mld. Kč byly schváleny ke spolufinancování (163,9 % alokace oblasti podpory 2.1). Skutečnost, že schválené prostředky překračují celkovou alokaci na danou oblast podpory o více než 60 %, je dána dohodou mezi řídicím orgánem OP Doprava a Státním fondem dopravní infrastruktury (dále SFDI), který se zavázal pokrýt prostředky kryté Rozhodnutím nad rámec celkové alokace tohoto OP. Devět ze schválených projektů je vzhledem ke své finanční náročnosti (náklady na projekt přesahují 50 mil. EUR) považováno za velké projekty, které podléhají schválení EK (blíže k velkým projektům viz kap. 5). Dále bylo předloženo 48 žádostí na projekty zaměřené na rozvoj silnic I. třídy mimo TEN-T. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na 41 projektů v hodnotě 33,8 mld. Kč (110,3 % alokace oblasti podpory 4.1). Také v tomto případě platí výše uvedená dohoda mezi řídicím orgánem OP Doprava a SFDI. Celkem 7 projektů v hodnotě 15,3 mld. Kč zaměřených na tyto komunikace patří do kategorie velkých projektů (blíže kap. 5).

Tab. 11 – Údaje o projektech a čerpání - dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy (FS a národní zdroje, CZK) Celková alokace 2007Projekty Proplacené Finančně Dopravní Oblast OP 2013 Podané žádosti s Rozhodnutím / prostředky ukončené infrastruktura podpory na Smlouvou příjemcům projekty oblast podpory mil. Kč počet mil. Kč počet počet mil. Kč počet mil. Kč Dálniční a silniční sítě TENT-T OP D 2.1 43 977,0 10 69 861,8 10 72 098,6 34 968,3 0 0,0 Silnice I. třídy mimo TEN-T OP D 4.1 30 690,2 48 45 774,3 41 33 858,4 20 959,3 19 7 886,7 Dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy 74 667,2 58 115 636,1 51 105 957,0 55 927,6 19 7 886,7 - celkem Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

33

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Žadatelem, resp. příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR) jako správce diskutované dopravní infrastruktury. K 3. březnu 2011 bylo tomuto příjemci proplaceno dohromady 55,9 mld. Kč z FS a národních zdrojů. Cílové hodnoty indikátorů jasně ukazují, že se OP Doprava v programovém dokumentu zavázal vůči EK postavit výrazně více nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, než jich zrekonstruovat. Tuto skutečnost lze dát do souvislosti s nedostatkem moderních kapacitních komunikací v Česku, které netvoří souvislou síť a nenavazují na okolní státy. Z hodnot závazků indikátorů sledujících výstavbu nových silnic je patrné, že se již nyní ŘSD ČR v této oblasti zavázalo postavit více kilometrů silnic (o 10–167 %), než se OP Doprava zavázal vůči EK. K 3. březnu 2011 bylo ze závazku příjemce na 262 km nových silnic postaveno téměř 38 km silnic. Tempo rekonstrukce stávajících dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy je o něco pomalejší než samotná výstavba. Indikátor Délka rekonstruovaných silnic I. třídy – mimo TENT-T prozatím dosahuje hodnoty 63 km rekonstruovaných silnic.

Tab. 12 – Vybrané indikátory OP Doprava – dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy Kód

370200 370300 370400 370502

Úplný název indikátoru

Měrná

Cílová

Závazek

Dosažená

jednotka

hodnota

příjemce

hodnota

Počet

Délka nových silnic - celkem

kilometrů

Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic

Počet

I. třídy - TEN-T

kilometrů

Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic

Počet

I. třídy mimo TEN-T

kilometrů

Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo

Počet

TENT-T

kilometrů

168,30

262,04

37,93

120,00

132,92

0,00

48,30

129,12

37,39

85,20

63,62

46,29

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Z regionálního hlediska se nejvíce nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy staví v Ústeckém kraji, kde se příjemci zavázali postavit 49,02 km nových silnic, což odpovídá téměř 19 % nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy spolufinancovaných z FS a národních zdrojů. Jen o něco méně, 41,97 km silnic, by mělo být postaveno v Jihočeském kraji. Zatím nebyl schválen žádný projekt na výstavbu nových silnic s realizací na území Jihomoravského kraje. Minimum silnic se také staví v Olomouckém kraji (závazek je 1,78 km). Nejvíce rekonstrukcí silnic I. třídy probíhá ve Středočeském kraji, kde se příjemci zavázali rekonstruovat 20,76 km těchto komunikací. U poloviny krajů ČR nejsou projekty na podporu rekonstrukcí silnic I. třídy mimo TEN-T zatím realizovány.

34

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 13 – Vybrané indikátory OP Doprava – dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy dle NUTSIII Kód

Název

Kraj (NUTSIII)

370200 Délka nových silnic – celkem (v km)

370300

370400

370502

Délka nových dálnic a

Délka nových dálnic a

Délka rekonstruovaných

rychlostních silnic a I.

rychlostních silnic a I.

silnic I. třídy - mimo

třídy - TEN-T (v km)

třídy mimo TEN-T (v km)

TENT-T (v km)

Závazek

Dosažená

Závazek

Dosažená

Závazek

Dosažená

Závazek

Dosažená

příjemců

hodnota

příjemců

hodnota

příjemců

hodnota

příjemců

hodnota

Praha

5,84

0,00

5,84

0,00

-

-

-

-

Středočeský

17,19

0,00

11,25

0,00

5,94

0,00

20,78

12,81

Jihočeský

41,97

6,03

30,06

0,00

11,91

6,03

-

-

Plzeňský

9,93

0,00

-

-

9,93

0,00

-

-

Karlovarský

27,43

0,00

24,85

0,00

2,58

0,00

-

-

Ústecký

49,02

10,14

16,41

0,00

32,61

10,14

4,06

3,67

Liberecký

16,50

3,04

7,64

0,00

8,86

3,04

8,97

0,00

Královéhradecký

6,30

0,00

4,27

0,00

2,03

0,00

14,18

14,18

Pardubický

13,48

4,15

-

-

13,48

4,15

0,00

0,00

Vysočina

12,91

3,33

-

-

12,91

3,33

15,12

15,12

Jihomoravský

-

-

-

-

-

-

-

-

Olomoucký

1,78

0,00

1,78

0,00

-

-

-

-

Zlínský

32,43

1,74

23,69

0,00

8,74

1,74

-

-

Moravskoslezský

27,26

8,96

7,13

0,00

20,13

8,96

0,51

0,51

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Silnice II. a III. třídy K 3. březnu 2011 bylo na řídicí orgány regionálních OP předloženo 458 žádostí na projekty zaměřené na rozvoj silnic regionálního a místního významu. Z uvedeného počtu bylo schváleno ke spolufinancování 331 projektů v celkové hodnotě 22,0 mld. Kč. Největší část finančních prostředků určených na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy je směřována do ROP Jihovýchod (23,4 % schválených finančních prostředků), naopak nejméně do ROP Moravskoslezsko (8,3 %).

Tab. 14 – Údaje o projektech a čerpání - silnice II. a III. třídy (ERDF a národní zdroje, CZK)

Dopravní infrastruktura

OP

ROP SZ ROP MS ROP JV Silnice II. a III. třídy ROP SM ROP SV ROP JZ ROP SČ Silnice II. a III. třídy – celkem

Oblast podpory

3.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Celková alokace 2007Projekty Proplacené Finančně 2013 Podané žádosti s Rozhodnutím / prostředky ukončené na Smlouvou příjemcům projekty oblast podpory mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč mil. Kč počet mil. Kč 4 964,0 14 4 125,9 11 3 172,3 2 082,0 8 1 788,0 3 751,6 75 4 064,4 25 1 832,4 1 040,1 14 1 020,7 7 475,5 91 6 412,4 76 5 146,0 3 938,9 58 3 467,5 4 392,5 81 3 516,0 56 2 541,4 2 163,5 50 2 033,6 4 295,2 73 4 025,2 70 3 756,9 3 323,6 45 2 215,2 5 488,9 53 4 304,8 38 2 936,7 973,4 14 1 031,0 4 559,4 71 3 474,8 55 2 605,4 1 304,9 29 1 437,1 34 927,1 458 29 293,4 331 21 991,1 14 826,5 218 14 826,5

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

35

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Nejčastějšími příjemci jsou kraje a příspěvkové organizace krajů pověřené správou a údržbou komunikací, v menší míře obce. Doposud bylo na účty příjemců proplaceno 14,8 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále ERDF) a národních zdrojů. Regionální OP se vůči EK zavázaly silnice II. a III. třídy více rekonstruovat (976 km) než stavět nové (99,5 km). Česko disponuje hustou, nicméně nekvalitní sítí silnic regionálního a místního významu, a proto v rámci regionů existuje prioritní potřeba zlepšení technického stavu těchto komunikací. Příjemci se ve Smlouvách o poskytnutí dotace již nyní zavázali zrekonstruovat téměř tolik kilometrů silnic, kolik je uvedeno v programových dokumentech regionální OP. Je tedy zřejmé, že aktivity zaměřené na rekonstrukci tohoto typu komunikací se plní bez větších problémů a cílové hodnoty budou naplněny. Závazek příjemců, kteří se zaměřili na výstavbu silnic II. a III. třídy, je zatím na úrovni 30 % cílové hodnoty.

Tab. 15 – Vybrané indikátory regionálních OP – silnice II. a III. třídy Kód

610100

Úplný název indikátoru

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

610101

Délka nových silnic II. a III. Třídy

610102

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

Měrná

Cílová

Závazek

Dosažená

jednotka

hodnota

příjemce

hodnota

1 345,50

1269,88

852,61

99,50

33,61

19,71

976,00

899,47

543,15

Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Z regionálního pohledu lze vysledovat, že nejvíce silnic II. a III. třídy se zavázali rekonstruovat příjemci v Jihočeském kraji. Závazek příjemců zde dosahuje 202,89 km, což odpovídá 22,6 % celkové délky plánovaných rekonstruovaných silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z ERDF a národních zdrojů. V rámci ROP Jihozápad jsou realizovány dva na sebe navazující projekty zaměřené na modernizaci komunikací II. a III. třídy P3 a P4 v celkové hodnotě 582 mil. Kč, jejichž cílem je komplexní rekonstrukce 38 úseků komunikací na území Jihočeského kraje. Druhý nejvyšší závazek evidujeme u příjemců v Ústeckém kraji, a to 173,16 km rekonstruovaných silnic (19,3 % celkové délky rekonstruovaných silnic). Na opačném konci se závazkem pouze do 15 km silnic jsou příjemci z Plzeňského a Karlovarského kraje, společně tvoří necelá 3 % rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Počet kilometrů nových silnic se od kilometrů rekonstruovaných silnic liší řádově, v rámci jednotlivých krajů se příjemci zavázali rekonstruovat od 0,3 do 15 km. Nejvíce nových silnic by mělo být postaveno na území Plzeňského kraje, a to 15 km, což je téměř 45 % nově stavěných silnic II. a III. třídy z prostředků ERDF a národních zdrojů. ROP Jihovýchod, zahrnující území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, nesleduje rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy odděleně, ale pouze v souhrnném indikátoru. V rámci souhrnného 36

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

ukazatele Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (v km), jsou nejvyšší závazky evidovány u příjemců v kraji Vysočina, a to 221,97 km silnic (17,5 % celkové délky stavěných a rekonstruovaných silnic). Vysoký závazek také vykazují příjemci Jihočeského kraje (206,28 km, tj. 16,2 %) a kraje Ústeckého (173,46 km, tj. 13,7 %). Smlouvy na nejméně nových a rekonstruovaných silnic jsou zatím podepsány v Karlovarském kraji (16,07 km, tj. 1,3 % celku) a Plzeňském kraji (27,17, tj. 2,14 %).

Tab. 16 – Vybrané indikátory regionálních OP – silnice II. a III. třídy dle NUTSIII Kód

610100

Název

rekonstruovaných silnic II. a III.

Délka nových a

610101

610102

Délka nových silnic II. a III.

Délka rekonstruovaných silnic

třídy (v km)

II. a III. třídy (v km)

třídy (v km) Závazek

Dosažená

Závazek

Dosažená

Závazek

Dosažená

příjemců

hodnota

příjemců

hodnota

příjemců

hodnota

Středočeský

78,02

50,47

0,41

0,27

77,61

50,20

Jihočeský

206,28

7,86

3,39

2,48

202,89

5,38

Plzeňský

27,17

7,86

15,01

7,86

12,16

0,00

Kraj (NUTSIII)

Karlovarský

16,07

13,51

1,86

0,76

14,21

12,75

Ústecký

173,46

129,73

0,30

0,00

173,16

129,73

Liberecký

95,06

70,17

0,78

0,32

94,28

69,85

Královéhradecký

68,64

54,45

0,00

2,69

68,64

51,76

Pardubický

48,73

27,85

2,18

2,18

46,55

25,67

Vysočina

221,97

207,09

-

-

-

-

Jihomoravský

114,83

82,66

-

-

-

-

Olomoucký

66,30

62,95

1,93

1,93

64,37

61,02

Zlínský

32,68

26,23

2,16

0,47

30,52

25,76

Moravskoslezský

120,67

111,78

5,59

0,75

115,08

111,03

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

37

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Rozvoj železniční dopravy je řešen v OP Doprava ve dvou prioritních osách – prioritní osa 1 se zaměřuje na modernizaci železničních tratí zahrnutých do transevropské sítě TEN-T a prioritní osa 3 na ostatní železniční tratě. Cílem aktivit v oblasti železniční dopravy je modernizace železniční infrastruktury, zlepšení jejích technických a provozních parametrů a rozšíření a zkvalitnění služeb pro zákazníky. Realizace těchto aktivit by měla vést ke zvýšení atraktivity železniční dopravy a ke zvýšení její konkurenceschopnosti vůči ostatním druhům dopravy. K 3. březnu 2011 žadatelé předložili 23 projektů zaměřených na železniční tratě TENT-T, z toho u 21 projektů v celkové hodnotě 49,3 mld. Kč bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkem 16 schválených projektů v hodnotě 56,3 mld. Kč je vedeno jako velké projekty, 5 z nich již bylo schváleno EK (blíže k velkým projektům viz kap. 5). Na rozvoj železničních tratí mimo TEN-T bylo podáno 12 žádostí, z nichž 10 v hodnotě 4,3 mld. Kč bylo schváleno ke spolufinancování z FS a národních zdrojů. Devět projektů v hodnotě 69,0 mld. Kč je klasifikováno jako velké projekty. Evropská komise prozatím schválila jeden projekt zaměřený na elektrizaci traťového úseku Šatov–Znojmo. Příjemcem dotací na projekty v oblasti železniční dopravy je výhradně Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), které byly doposud proplaceny prostředky ve výši 35,1 mld. Kč z FS a národních zdrojů.

Tab. 17 – Údaje o projektech a čerpání - železniční doprava (FS a národní zdroje, CZK)

Dopravní infrastruktura

OP

Železniční tratě TEN-T OP D Železniční tratě mimo OP D TEN-T Železniční doprava – celkem

1.1

Celková alokace 2007Projekty Proplacené Finančně 2013 Podané žádosti s Rozhodnutím / prostředky ukončené na Smlouvou příjemcům projekty oblast podpory mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč mil. Kč počet mil. Kč 60 456,0 23 60 073,2 21 49 283,1 31 356,8 9 13 557,6

3.1

11 364,1

12

4 544,7

10

4 263,6

3 696,3

6

3 275,9

71 820,1

35

64 617,9

31

53 546,7

35 053,2

15

35 053,2

Oblast podpory

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

V programovém dokumentu OP Doprava jsou stanoveny cílové hodnoty délky zrekonstruovaných železničních tratí v rámci a také mimo TEN-T. Prioritou je tedy modernizace tranzitních koridorů a hlavních vnitrostátních železničních tratí, které tvoří páteř husté železniční sítě v Česku. K 3. březnu 2011 se SŽDC zavázala k rekonstrukci více 272,61 km železničních tratí TEN-T (78 % cílové hodnoty indikátoru OP Doprava) a 43,86 km ostatních železničních tratí (46 % cílové hodnoty). V železniční dopravě je tedy tempo realizace cílů pomalejší oproti dopravě silniční.

38

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Výstavba nových železničních tratí představuje ryze doplňkovou aktivitou, neboť se k ní OP Doprava nezavázal v programovém dokumentu. Indikátor nemá stanovenou cílovou hodnotu, tudíž není možné hodnotit věcný pokrok v jeho naplňování. V současné době se příjemce zavázal postavit 8,51 km železničních tratí.

Tab. 18 – Vybrané indikátory OP Doprava – železniční síť Kód

Úplný název indikátoru

Cílová

Závazek

Dosažená

jednotka

hodnota

příjemce

hodnota

0,001

8,51

0,00

348,00

272,61

137,74

105,20

43,86

39,20

Počet

370601

Délka nových železničních tratí - TEN-T

370701

Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T

370703

Měrná

kilometrů Počet kilometrů

Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo

Počet

TEN-T

kilometrů

Poznámka: 1 Indikátor není součástí programového dokumentu OP D a OP nestanovil cílovou hodnotu. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Tab. 19 – Vybrané indikátory OP Doprava – železniční síť dle NUTS III Kód

Název

370601

370701

370703

Délka nových železničních tratí -

Délka rekonstruovaných

TEN-T (v km)

železničních tratí TEN-T (v km)

Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T (v km)

Závazek

Dosažená

Závazek

Dosažená

Závazek

Dosažená

příjemců

hodnota

příjemců

hodnota

příjemců

hodnota

Praha

-

-

0,58

0,58

-

-

Středočeský

7,51

0,00

58,49

23,95

-

-

Jihočeský

-

-

46,61

40,43

-

-

Kraj (NUTSIII)

Plzeňský

1,00

0,00

53,68

0,99

-

-

Karlovarský

-

-

39,84

39,84

-

-

Ústecký

-

-

-

-

-

-

Liberecký

-

-

-

-

0,65

0,00

Královéhradecký

-

-

-

-

0,44

0,00

Pardubický

-

-

22,37

22,37

-

-

Vysočina

-

-

1,62

1,62

6,88

6,88

Jihomoravský

-

-

7,96

7,96

15,51

13,16

Olomoucký

-

-

4,56

0,00

16,16

16,16

Zlínský

-

-

6,15

0,00

4,22

3,00

Moravskoslezský

-

-

30,75

0,00

-

-

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

39

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Při srovnání jednotlivých krajů z hlediska výstavby a rekonstrukce železničních tratí lze sledovat velké rozdíly v závazcích na tyto aktivity. To je do jisté míry ovlivněno rozložením železniční sítě v Česku, tedy vedení tratí určitého významu napříč územím jednotlivých krajů a jejich návazností na transevropské sítě. Nejvyšší závazek příjemce je evidován ve Středočeském a Plzeňském kraji (54–58 km rekonstruovaných železničních tratí TEN-T, výstavba 1–7,5 km nových tratí TEN-T) a dále také v Jihočeském a Karlovarském kraji (40–47 km rekonstruovaných tratí TEN-T). Aktivity jsou zaměřeny na vybrané úseky železniční tratě Praha–České Budějovice, která je součástí transevropského koridoru vedoucího z Německa do Rakouska, a na úseky Praha–Plzeň–Cheb na koridoru z Německa do Polska a na Slovensko. K rekonstrukci úseku na druhém uváděném koridoru se SŽDC zavázala také na území Pardubického a Moravskoslezského kraje (22–31 km rekonstruovaných tratí TEN-T). Nižší závazky délky rekonstruovaných železničních tratí TEN-T jsou evidovány na území Jihomoravského a Olomouckého kraje (5–8 km), kterými prochází koridory vedoucí z Německa a Polska do Rakouska a na Slovensko. Výše dosažených hodnot k 3. březnu 2011 ukazují, že velká část aktivit zaměřených na rekonstrukce železničních tratí TEN-T již byla realizována. Příjemce se zavázal také k rekonstrukcím železničních tratí mimo TEN-T, tj. na tratí regionálního významu, a to zejména na území střední a jižní Moravy a Vysočiny. Slabou podporu aktivit zaměřených na železniční sítě lze spatřovat v severních a severovýchodních Čechách, např. v Ústeckém kraji zatím nebyl schválen žádný projekt na rekonstrukci či výstavbu železniční sítě.

LETECKÁ DOPRAVA Rozvoj letecké dopravy je řešen v rámci 6 regionálních OP, buď v samostatné oblasti podpory, nebo patří do výčtu podporovaných aktivit společně s dalšími druhy dopravy. Cílem, shodným pro regionální OP, je výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných (v případě ROP Jihozápad bývalých vojenských) letišť mezinárodního a regionálního významu, zkvalitnění technického a bezpečnostního vybavení a napojení letišť na další dopravní sítě (např. silniční, železniční). K 3. březnu 2011 bylo předloženo 9 žádostí o podporu, z nichž u 6 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 439,7 mil. Kč (16 % celkové alokace na leteckou dopravu). Jedná se o projekty zaměřené na modernizaci infrastruktury letišť a také na doplnění strojů a zařízení. Příjemci pomoci z ERDF a národních zdrojů jsou v rámci projektů v oblasti letecké dopravy kraje jako vlastníci infrastruktury letišť, a akciové společnosti, které zajišťují provoz letišť.

40

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 20 – Údaje o projektech a čerpání - letecká doprava (ERDF a národní zdroje, CZK) Celková alokace Projekty Dopravní Oblast 2007OP Podané žádosti s Rozhodnutím / infrastruktura podpory 2013 Smlouvou na oblast podpory mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 1 98,1 1 94,3 ROP SZ 3.1 94,3 ROP MS 1.2 1 846,4 4 690,7 3 300,7 ROP JV 1.1 26,8 1 26,8 1 26,8 Letecká doprava ROP SM 1.1 0,0 0 0,0 0 0,0 ROP SV 1.3 234,6 1 252,0 0 0,0 ROP JZ 1.4 555,9 2 612,3 1 18,0 Letecká doprava – celkem 2 757,9 9 1 679,9 6 439,7

Proplacené prostředky příjemcům

Finančně ukončené projekty

mil. Kč 94,1 148,0 14,3 0,0 0,0 17,8 274,3

počet 1 1 0 0 0 1 3

mil. Kč 94,3 75,0 0,0 0,0 0,0 18,0 187,2

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Tab. 21 – Vybrané indikátory regionálních OP – letecká doprava Kód

610301

Úplný název indikátoru

Počet upravených regionálních letišť

Měrná

Cílová

Závazek

Dosažená

jednotka

hodnota

příjemce

hodnota

Počet

6,00

4,00

2,00

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Tab. 22 – Vybrané indikátory regionálních OP – letecká doprava dle NUTSIII Kód

610301

Název

Počet upravených regionálních letišť (počet)

Kraj (NUTSIII)

Závazek příjemců

Dosažená hodnota

Jihočeský

1,0

1,0

Karlovarský

1,0

1,0

Jihomoravský

1,0

0,0

Moravskoslezský

1,0

0,0

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Z hlediska indikátorů je v rámci regionálních OP stanovena podpora celkem 6 regionálních letišť na území Česka. K 3. březnu 2011 probíhá modernizace letiště Brno–Tuřany (Jihomoravký kraj) a Ostrava–Mošnov (letiště Leoše Janáčka Ostrava, Moravskoslezský kraj). Realizační aktivity již byly ukončeny na mezinárodním letišti Karlovy Vary (Karlovarský kraj) a na letišti České Budějovice (Jihočeský kraj). Dílčí aktivity byly ukončeny také na letišti Ostrava–Mošnov (Moravskoslezský kraj), nicméně ty stěžejní ještě probíhají. Dále je plánována podpora letiště Pardubice (Pardubický kraj), na základě schvalovacího procesu byla projektová žádost doporučena / schválena k financování a nyní se čeká na popis Smlouvy. V rámci ROP Střední Morava doposud nebyla podána žádná žádost. Připravuje se projekt na rozvoj 41

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

infrastruktury letiště Přerov–Bochoř (Olomoucký kraj), nicméně je nutné schválení podnikatelského plánu ze strany EK, který byl představen v březnu 2011.

VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest spadá do OP Doprava, prioritní osy 6 „Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy“, konkrétně do oblasti podpory 6.2. Cílem je dobudování vnitrozemských vodních cest, zkvalitnění parametrů stávající vodních cest a také výstavba a modernizace přístavů. Od počátku programového období do 3. března 2011 bylo podáno 14 žádostí o podporu, z nichž 13 v celkové hodnotě 3,5 mld. Kč bylo schváleno ke spolufinancování z ERDF a národních zdrojů (113,6 % celkové alokace na oblast podpory 6.2). Žadatelem a tedy i příjemcem je ve všech případech Ředitelství vodních cest ČR, jako správce vodních cest v majetku státu na území Česka. Z územního hlediska jsou projekty soustředěny na vodní tok Labe a Vltava. Deset projektů v hodnotě 0,9 mld. Kč (20 % schválených finančních prostředků) již bylo finančně ukončeno, a to projekty zaměřené na rekonstrukce plavebních komor, modernizaci přístavů (Ústí n. L.–Vaňov, Děčín–Rozbělesy) a značení labské vodní cesty. V současnosti jsou realizovány aktivity vedoucí k dokončování vltavské vodní cesty.

Tab. 23 – Údaje o projektech a čerpání - Vnitrozemská vodní doprava (ERDF a národní zdroje, CZK)

Dopravní infrastruktura

OP

Celková alokace 2007Oblast 2013 Podané žádosti podpory na oblast podpory mil. Kč počet mil. Kč

Vnitrozemská vodní OP D 6.2 doprava Vnitrozemská vodní doprava – celkem

Projekty s Rozhodnutím / Smlouvou

počet

mil. Kč

Proplacené prostředky příjemcům

mil. Kč

Finančně ukončené projekty

počet

mil. Kč

3 076,4

14

3 685,5

13

3 495,6

2 702,7

10

850,0

3 076,4

14

3 685,5

13

3 495,6

2 702,7

10

850,0

Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2007

V případě indikátoru délka upravených vodních cest se OP Doprava ve svém programovém dokumentu zavázal k cílové hodnotě 24 km. K 3. březnu 2011 se příjemce zavázal upravit 24,91 km, závazek tedy již překračuje uvedenou cílovou hodnotu. Skutečně je zatím upraveno 2,72 km vodních cest. Druhý indikátor se vztahuje ke značení vodních cest a zahrnuje tak finančně méně významné projekty než první indikátor. V rámci těchto aktivit již byla dosažena cílová hodnota indikátoru, která se rovná 244 km vodních cest. Jedná se však o tzv. doplňkový indikátor (tzn., OP Doprava se k němu nezavázal v programovém dokumentu), cílová hodnota tedy není závazná a může se s realizací OP měnit dle rozhodnutí řídicího orgánu.

42

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 24 – Vybrané indikátory OP Doprava – vnitrozemská vodní doprava Kód

Úplný název indikátoru

371500 37161

Měrná

Cílová

Závazek

Dosažená

jednotka

hodnota

příjemce

hodnota

Počet

Délka upravených vodních cest

kilometrů Počet

Nová kilometráž vodních cest

kilometrů

24,00

24,91

2,72

244,0

244,0

244,0

Poznámka: 1 Jedná se o doplňkový indikátor, který není součástí Národního číselníku indikátorů (NČI). Zdroj: MSC2007, Monit7+ – 3. 3. 2011

Tab. 25 – Vybrané indikátory OP Doprava – vnitrozemská vodní doprava dle NUTSIII Kód

371500

3716

Název

Délka upravených vodních cest (v km)

Nová kilometráž vodních cest (v km)

Kraj (NUTSIII)

Závazek příjemců

Dosažená hodnota

Závazek příjemců

Dosažená hodnota

Středočeský

2,27

2,72

106,99

106,99

Jihočeský

22,19

0,00

-

-

Ústecký

-

-

95,01

95,01

Pardubický

-

-

42,99

42,99

Zdroj: MSC2007, Monit7+ – 3. 3. 2011

K úpravě vnitrozemských vodních cest dochází ve čtyřech krajích ČR. V rámci Jihočeského kraje se příjemce zavázal upravit vodní cestu v délce 22,19 km, konkrétně se jedná o dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice–Hluboká nad Vltavou a VD Hněvkovice–Týn nad Vltavou. Ve Středočeském kraji, taktéž na řece Vltavě, probíhal projekt zaměřený na úpravu plavební úžiny Chvatěruby. Nová kilomentráž vodních cest (především značení vodních cest) se realizuje na řece Labi, a to v Pardubickém, Středočeském a Ústeckém kraji.

43

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

ZÁVĚR Předložená analýza poskytuje komplexní přehled o jedné z vybraných oblastí spolufinancovaných ze SF / FS a národních zdrojů, kterou je rozvoj dopravní infrastruktury. Význam této oblasti v rámci kohezní politiky EU realizované na území Česka dokládá objem přidělených finančních prostředků, který dosahuje jedné čtvrtiny celkové alokace NSRR na celé programové období 2007–2013. Cílem NSRR je podpořit rozvoj všech druhů dopravní infrastruktury mezinárodního až regionálního a místního významu. Tyto aktivity jsou realizovány v rámci OP Doprava a všech regionálních OP. Od počátku programového období do 3. března 2011 byl největší objem schválených finančních prostředků směřován na rozvoj silniční dopravy, zejména na výstavbu a modernizaci dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, a také na rozvoj železniční dopravy, zejména železničních tratí transevropského významu. Z věcného pohledu se v případě silniční dopravy OP Doprava zavázal zejména k výstavbě nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. Závazek příjemce, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, převyšuje cílové hodnoty OP Doprava, nicméně realizace mírně zaostává. Regionální OP se naopak vůči EK zavázaly k rekonstrukcím silnic II. a III. třídy. Ze strany příjemců dochází k naplňování těchto cílů a současně také k úspěšné realizaci stanovených závazků. V případě železniční dopravy se OP Doprava zavázal k rekonstrukcím železničních tratí. Příjemce, kterým je Správa železniční dopravní cesty, realizuje zejména projekty zaměřené na modernizaci železničních tratí transevropského významu, v menší míře pak ostatních tratí regionálního významu. V rámci ostatních druhů dopravy, které byly zahrnuty do překládané analýzy, dochází k realizaci dílčích aktivit. Podpora letišť směřuje do všech regionů (s výjimkou Prahy a Středních Čech) s cílem podpořit jejich udržitelný rozvoj. Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy je výhradně podporován z OP Doprava, realizované projekty se soustředí na dva největší vodní toky v Česku (řeka Labe a Vltava). Z analýzy vyplývá, že z hlediska prostorového rozmístění je patná koncentrace investic ze SF / FS a národních zdrojů do dopravní infrastruktury do jádrovných oblastí s největšími koncetracemi obyvatel a ekonomiky na území Česka. Odlišná situace je v periferních oblastech, v rámci kterých je evidováno nerovnoměrné rozmístění investic.

44

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

7.A STAV TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA OP Doprava je z hlediska finančních alokací nejobjemnější operační program ČR. OP Doprava je financován z ERDF a FS. Finanční prostředky programu jsou určeny na zvýšení kvality všech typů dopravy (silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Podmínkou podpory předložených projektů jsou minimální negativní dopady na životní prostředí. Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro – intervence OP Doprava jsou tedy zaměřeny na celé území ČR. Řídícím orgánem OP Doprava je Ministerstvo dopravy ČR, funkci zprostředkujícího subjektu vykonává Státní fond dopravní infrastruktury. Více informací lze nalézt na internetových stránkách www.opd.cz.

Tab. 26 - Struktura OP Doprava Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1

Název prioritní osy / oblasti podpory Modernizace železniční sítě TEN-T Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy hl. m. Praze Rozvoj sítě metra v Praze Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Podpora a modernizace říčních plavidel Technická pomoc Technická pomoc

Zdroj: Programový dokument OP D

45

Podíl na celkové alokaci v% 38,0 36,0 2,0 27,8 26,3 1,5 6,8 6,8 18,2 18,2 5,7 5,1 0,6 2,0 0,2 1,6 0,2 1,4 1,4

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace OP Doprava Od počátku realizace OP Doprava bylo k 3. březnu 2011 podáno 218 žádostí v celkové hodnotě 207,9 mld. Kč, to představuje 124,2 % z celkové alokace na program. Z podaných žádostí jich bylo schváleno 123 v souhrnné výši 166,8 mld. Kč (99,7 % z alokace programu). Proplaceno bylo 95,4 mld. Kč, což představuje 57,0 % z celkové alokace na období 2007–2013. Certifikované výdaje dosahují 28,7 mld. Kč, to je 17,2 % alokace na OP Doprava na celé programové období.

Podané žádosti V průběhu února 2011 bylo do OP Doprava podáno 11 nových žádostí o objemu finančních prostředků 284,6 mil. Kč. Převážně se jedná o žádosti v oblasti multimodální přepravy (oblast podpory 6.1). Celkový objem finančních prostředků, které jsou požadovány v podaných žádostech činí 207,9mld. Kč, což o 24,2 % přesahuje alokaci OP Doprava na programové období 2007–2013.

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Objem finančních prostředků v projektech s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou dosahuje k 3. březnu 2011 166,8 mld. Kč, což představuje 99,7 % z alokace na operační program na období 2007–2013. Nejvyšší podíl schválených prostředků vzhledem k alokacím jednotlivých oblastí podpory je stále evidován v oblastech podporujících modernizaci silnic a vnitrozemských vodních cest. Ve všech uvedených případech jsou alokace pro jednotlivé aktivity již přezávazkovány.

Proplacené prostředky příjemcům V průběhu února 2011 došlo k nárůstu objemu prostředků proplacených příjemcům ve výši 1,1 mld. Kč, což zvýšilo celkový objem proplacených prostředků příjemcům k 3. březnu 2011 na 95,4 mld. Kč (57,0 % z celkové alokace OP Doprava). Vzhledem k časové a finanční náročnosti většiny realizovaných projektů v OP Doprava je čerpání finančních prostředků urychlováno na základě předkládání průběžných žádostí o platby, jejichž podkladem jsou fakturace provedených prací v měsíčních intervalech. Ve sledovaném období bylo v rámci OP Doprava finančně ukončeno dalších šest projektů. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 56 projektů o finančním objemu 26,7 mld. Kč (tj. 45,5 % z celkového počtu schválených projektů).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi V rámci celého OP Doprava byly certifikovány výdaje ve výši 28,7 mld. Kč. Meziměsíční nárůst nebyl v průběhu února 2011 zaznamenán. V průběhu měsíce února 2011 došlo k 57% nárůstu v objemu prostředků zahrnutých do souhrnných žádostí zaúčtovaných PCO, tj. 18,1 mld. Kč. Celkově bylo do účetního systému Viola zaúčtováno v rámci OP Doprava 50,1 mld. Kč, tedy 29,9 % z celkové alokace programu. 46

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 27 - Údaje o projektech OP Doprava (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i j od počátku období od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 23 60 073,2 0 0,0 2 10 684,4 21 49 283,1 9 13 557,6 1.1 17 2 562,8 0 0,0 14 836,0 3 1 726,8 2 1 069,1 1.2 40 62 636,1 0 0,0 16 11 520,4 24 51 010,0 11 14 626,7 1 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 10 72 098,6 0 0,0 2.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.2 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 10 72 098,6 0 0,0 2 12 4 544,7 0 0,0 2 281,2 10 4 263,6 6 3 275,9 3.1 12 4 544,7 0 0,0 2 281,2 10 4 263,6 6 3 275,9 3 48 45 774,3 5 10 573,2 2 1 479,8 41 33 858,4 19 7 886,7 4.1 48 45 774,3 5 10 573,2 2 1 479,8 41 33 858,4 19 7 886,7 4 1 18 414,8 0 0,0 1 18 414,8 0 0,0 0 0,0 5.1 2 1 236,1 0 0,0 0 0,0 2 1 236,1 0 0,0 5.2 3 19 650,8 0 0,0 1 18 414,8 2 1 236,1 0 0,0 5 25 768,6 13 471,7 9 265,8 3 31,1 3 31,1 6.1 14 3 685,5 1 190,0 0 0,0 13 3 495,6 10 850,0 6.2 48 76,5 19 28,6 24 39,8 5 7,5 5 7,5 6.3 87 4 530,6 33 690,2 33 305,6 21 3 534,2 18 888,6 6 18 879,5 0 0,0 3 5,9 15 1 389,0 2 22,4 7.1 18 879,5 0 0,0 3 5,9 15 1 389,0 2 22,4 7 135 50 304,9 38 11 263,4 35 1 785,4 62 37 392,6 37 8 775,4 ERDF 83 157 572,9 0 0,0 22 30 222,2 61 129 997,3 19 17 925,0 FS 218 207 877,9 38 11 263,4 57 32 007,7 123 167 389,9 56 26 700,4 OP D Poznámka: - V OP D nejsou evidovány žádné nedokončené projekty. - V meziměsíčním srovnání je u OP D v oblasti podpory 5.1 ve stavu „Žádosti ve schvalovacím procesu“ evidován úbytek finančních prostředků (o 302,2 mil. Kč) z důvodu snížení výdajů v žádosti na projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek Dejvická (mimo)–Motol“. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

47

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 28 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 60 456,0 60 073,2 99,4 49 283,1 81,5 31 356,8 51,9 27 398,8 45,3 11 269,5 18,6 1.1 3 281,0 2 562,8 78,1 1 726,8 52,6 1 001,7 30,5 1 001,7 30,5 879,0 26,8 1.2 63 737,1 62 636,1 98,3 51 010,0 80,0 32 358,5 50,8 28 400,4 44,6 12 148,6 19,1 1 43 977,0 69 861,8 158,9 72 098,6 163,9 34 968,3 79,5 2 367,4 5,4 1 980,0 4,5 2.1 2 546,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2 46 523,5 69 861,8 150,2 72 098,6 155,0 34 968,3 75,2 2 367,4 5,1 1 980,0 4,3 2 11 364,1 4 544,7 40,0 4 263,6 37,5 3 696,3 32,5 1 276,8 11,2 989,1 8,7 3.1 11 364,1 4 544,7 40,0 4 263,6 37,5 3 696,3 32,5 1 276,8 11,2 989,1 8,7 3 30 690,2 45 774,3 149,1 33 858,4 110,3 20 959,3 68,3 15 100,4 49,2 11 282,3 36,8 4.1 30 690,2 45 774,3 149,1 33 858,4 110,3 20 959,3 68,3 15 100,4 49,2 11 282,3 36,8 4 8 555,2 18 414,8 215,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.1 950,6 1 236,1 130,0 1 236,1 130,0 451,7 47,5 94,6 9,9 0,0 0,0 5.2 9 505,8 19 650,8 206,7 1 236,1 13,0 451,7 4,8 94,6 1,0 0,0 0,0 5 224,5 768,6 342,3 31,1 13,8 31,1 13,8 31,1 13,8 4,2 1,9 6.1 3 076,4 3 685,5 119,8 3 495,6 113,6 2 702,7 87,9 2 570,8 83,6 2 123,3 69,0 6.2 220,6 76,5 34,7 7,5 3,4 7,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6.3 3 521,6 4 530,6 128,7 3 534,2 100,4 2 741,0 77,8 2 601,9 73,9 2 127,6 60,4 6 2 001,9 879,5 43,9 1 389,0 69,4 258,7 12,9 248,8 12,4 207,9 10,4 7.1 2 001,9 879,5 43,9 1 389,0 69,4 258,7 12,9 248,8 12,4 207,9 10,4 7 34 211,8 50 304,9 147,0 37 392,6 109,3 23 700,3 69,3 17 702,2 51,7 13 409,9 39,2 ERDF 133 132,3 157 572,9 118,4 129 997,3 97,6 71 733,5 53,9 32 388,1 24,3 15 325,6 11,5 FS 167 344,1 207 877,9 124,2 167 389,9 100,0 95 433,9 57,0 50 090,3 29,9 28 735,4 17,2 OP D Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

48

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OP Životní prostředí je druhým nejobjemnějším programem z hlediska alokovaných finančních prostředků z fondů EU v rámci programového období 2007–2013. OP ŽP je financován z ERDF a FS. Program se zaměřuje na zlepšení kvality ŽP v ČR. Podporovány jsou zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v ovzduší, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, zajištění ekologické stability krajiny stejně jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Z územního hlediska jsou intervence OP ŽP v rámci 1.–4. prioritní osy zaměřeny na celé území ČR, zbývající oblasti na území ČR mimo hl. m. Prahu. Úlohu ŘO zastává Ministerstvo životního prostředí ČR, ZS je Státní fond životního prostředí ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.opzp.cz nebo www.sfzp.cz.

Tab. 29 - Struktura OP Životní prostředí Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 8 8.1 8.2

Název prioritní osy / oblasti podpory Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Snížení znečištění vod Zlepšení jakosti pitné vody Omezování rizika povodní Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Zlepšení kvality ovzduší Omezování emisí Udržitelné využívání zdrojů energie Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Realizace úspor energie a využití odpadního tepla Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Zkvalitnění nakládání s odpady Odstraňování starých ekologických zátěží Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Omezování průmyslového znečištění Zlepšování stavu přírody a krajiny Implementace a ochrana území soustavy NATURA 2000 Podpora biodiverzity Obnova krajinných struktur Optimalizace vodního režimu krajiny Podpora regenerace urbanizované krajiny Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací Technická pomoc Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí Ostatní výdaje TP OP ŽP

Zdroj: Programový dokument OP ŽP

49

Podíl na celkové alokaci v% 40,4 30,3 8,1 2,0 12,9 7,1 5,8 13,7 7,4 6,3 15,8 10,6 5,2 1,2 1,2 12,2 0,6 2,3 1,6 4,6 1,8 1,3 0,9 0,9 2,9 1,9 1,0

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace OP Životní prostředí Od počátku realizace OP Životní prostředí k 3. březnu 2011 bylo zaregistrováno 9 435 žádostí o finančním požadavku 155,0 mld. Kč, to představuje 108,9 % z celkové alokace na program. Řídícím výborem bylo doposud vybráno k financování 5 576 projektů o finančním požadavku 77,9 mld. Kč7. Z vybraných projektů bylo u 2 839 vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě 25,4 mld. Kč (17,8 % z alokace na program). Objem proplacených finančních prostředků dosahuje 18,8 mld. Kč, to představuje 13,2 % z celkové alokace OP Životní prostředí. Certifikované výdaje činí 10,9 mld. Kč, což je 7,6 % z alokace na operační program na období 2007–2013.

Podané žádosti K 3. březnu 2011 je evidováno 9 435 podaných žádostí v celkové hodnotě 155,0 mld. Kč, což o 8,9 % převyšuje celkovou alokaci OP. Nejvíce žádostí (2 899) bylo podáno v oblasti podporující zateplování veřejných budov (oblast podpory 3.2), kde objem požadovaných finančních prostředků převyšuje o 130 % alokaci určenou pro tuto oblast.

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou V meziměsíčním srovnání bylo u dalších 45 projektů vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace o objemu finančních prostředků 361,9 mil. Kč. Nárůst schválených projektů byl zaznamenán napříč všemi prioritními osami. Celkově je v Rozhodnutích / Smlouvách o poskytnutí dotace vázáno 25,4 mld. Kč, což představuje 17,8 % z celkové alokace na OP Životní prostředí.

Proplacené prostředky příjemcům V objemu prostředků proplacených na účty příjemců nebyl v průběhu února 2011 zaznamenán žádný pokrok . Od počátku programového období k 3. březnu 2011 byly na účty příjemců převedeny finanční prostředky ve výši 18,8 mld. Kč, což představuje 13,2 % z celkové alokace operačního programu. V únoru 2011 bylo finančně ukončeno dalších 85 projektů v hodnotě 601,8 mil. Kč. K 3. březnu 2011 bylo v OP Životní prostředí finančně ukončeno 1 310 projektů o finančním objemu 7,0 mld. Kč (tj. 46,1 % z celkového počtu schválených projektů).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi V rámci OP Životní prostředí se objem certifikovaných výdajů v meziměsíčním srovnání nezměnil, mj. i z důvodu pozastavené certifikace výdajů. Souhrnně byly k 3. březnu 2011 certifikovány výdaje ve výši 10,9 mld. Kč (7,6 % z celkové alokace na program).

7

Údaj odráží jak projekty s podepsanou Smlouvou / Rozhodnutím o poskytnutí dotace, tak projekty s vydaným Registračním listem bez podepsané Smlouvy / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Data za registrační listy dočasně poskytuje ŘO.

50

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

V meziměsíčním srovnání se o 1,9 mld. Kč zvýšil objem prostředků zahrnutých do souhrnných žádostí a zaúčtovaných PCO. Celkově bylo k 3.březnu 2011 do účetního systému Viola v rámci OP Životní prostředí zaúčtováno 17,5 mld. Kč, tedy 12,3 % z celkové alokace programu.

51

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 30 - Údaje o projektech OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Finančně ukončené projekty Smlouvou počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i j od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 1.1 791 71 238,5 332 25 378,1 321 37 957,4 138 7 903,0 10 310,5 1.2 82 6 513,0 25 2 470,2 57 4 042,8 0 0,0 0 0,0 1.3 185 1 467,2 29 208,6 134 989,5 22 269,1 9 171,1 1 1 058 79 218,7 386 28 056,9 512 42 989,7 160 8 172,1 19 481,6 2.1 130 908,6 40 344,4 62 404,3 28 159,9 2 7,1 2.2 94 833,8 17 175,5 46 457,2 31 201,1 2 8,6 2 224 1 742,4 57 519,9 108 861,5 59 360,9 4 15,7 3.1 332 2 200,3 123 1 327,7 166 764,0 43 108,6 13 22,1 3.2 2 899 29 043,6 1 314 16 862,9 775 6 102,1 810 6 078,6 267 1 887,5 3 3 231 31 243,8 1 437 18 190,6 941 6 866,0 853 6 187,2 280 1 909,7 4.1 1 268 18 612,4 515 6 426,1 260 8 143,9 493 4 042,5 308 2 248,3 4.2 137 3 064,0 33 298,6 70 1 373,9 34 1 391,5 15 76,8 4 1 405 21 676,5 548 6 724,7 330 9 517,8 527 5 434,0 323 2 325,1 5.1 73 1 067,6 11 76,2 42 692,7 20 298,8 1 9,4 5 73 1 067,6 11 76,2 42 692,7 20 298,8 1 9,4 6.1 31 783,0 1 25,4 17 627,8 13 129,9 2 3,4 6.2 195 1 899,6 55 506,1 68 916,2 72 477,3 27 117,2 6.3 380 1 158,2 100 279,0 158 699,2 122 180,0 41 36,4 6.4 1 578 8 999,9 813 4 924,0 184 1 629,3 581 2 446,6 378 1 341,6 6.5 833 2 905,8 258 1 255,6 356 1 151,9 219 498,4 127 211,6 6.6 108 549,5 21 145,7 43 214,8 44 188,9 20 35,0 6 3 125 16 296,0 1 248 7 135,7 826 5 239,3 1 051 3 921,0 595 1 745,1 7.1 96 2 577,3 65 1 557,7 21 804,7 10 214,9 3 23,8 7 96 2 577,3 65 1 557,7 21 804,7 10 214,9 3 23,8 8.1 99 784,2 0 0,0 27 178,2 72 606,0 35 384,9 8.2 124 405,0 0 0,0 37 213,5 87 191,4 50 84,3 8 223 1 189,2 0 0,0 64 391,7 159 797,4 85 469,2 ERDF 3 294 19 940,9 1 324 8 769,6 889 6 736,7 1 081 4 434,6 599 1 778,4 FS 6 141 135 070,5 2 428 53 492,1 1 955 60 626,8 1 758 20 951,6 711 5 201,3 OP ŽP 9 435 155 011,4 3 752 62 261,7 2 844 67 363,5 2 839 25 386,3 1 310 6 979,7 Poznámka: - Sloupec "Žádosti ve schvalovacím procesu" obsahuje také projekty vybrané k realizaci Řídícím výborem OP ŽP, tj. projekty s vydaným registračním listem, ale dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace v aktuální výši cca 52,5 mld. Kč. - K datu generování je u OP ŽP evidováno 9 nedokončených projektů v hodnotě 14,2 mil. Kč. - V datech OP ŽP jsou evidovany poklesy ve vývoji dat, jejichž příčinou je nedodržování platného rozhraní mezi informačním systémem řídicího orgánu a MSC2007. Za správnost přenosu dat zodpovídá řídicí orgán OP ŽP. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011 Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

52

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 31 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtované PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 42 953,0 71 238,5 165,9 7 903,0 18,4 5 068,3 11,8 4 588,1 10,7 2 082,3 4,8 1.2 7 218,7 6 513,0 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3 7 211,3 1 467,2 20,3 269,1 3,7 210,9 2,9 208,4 2,9 129,1 1,8 1 57 383,0 79 218,7 138,1 8 172,1 14,2 5 279,2 9,2 4 796,5 8,4 2 211,3 3,9 2.1 10 035,6 908,6 9,1 159,9 1,6 99,2 1,0 17,3 0,2 12,7 0,1 2.2 8 229,7 833,8 10,1 201,1 2,4 76,7 0,9 76,7 0,9 36,9 0,4 2 18 265,3 1 742,4 9,5 360,9 2,0 175,9 1,0 94,0 0,5 49,5 0,3 3.1 7 235,2 2 200,3 30,4 108,6 1,5 100,6 1,4 100,6 1,4 31,3 0,4 3.2 12 425,7 29 043,6 233,7 6 078,6 48,9 5 357,4 43,1 5 173,2 41,6 3 955,6 31,8 3 19 660,8 31 243,8 158,9 6 187,2 31,5 5 458,0 27,8 5 273,7 26,8 3 986,9 20,3 4.1 15 098,7 18 612,4 123,3 4 042,5 26,8 3 155,6 20,9 3 032,5 20,1 1 826,3 12,1 4.2 7 421,2 3 064,0 41,3 1 391,5 18,8 1 103,6 14,9 900,1 12,1 743,2 10,0 4 22 519,8 21 676,5 96,3 5 434,0 24,1 4 259,2 18,9 3 932,6 17,5 2 569,6 11,4 5.1 1 745,5 1 067,6 61,2 298,8 17,1 135,0 7,7 73,1 4,2 12,8 0,7 5 1 745,5 1 067,6 61,2 298,8 17,1 135,0 7,7 73,1 4,2 12,8 0,7 6.1 863,6 783,0 90,7 129,9 15,0 29,4 3,4 29,4 3,4 8,5 1,0 6.2 3 286,0 1 899,6 57,8 477,3 14,5 230,7 7,0 132,9 4,0 117,3 3,6 6.3 2 247,6 1 158,2 51,5 180,0 8,0 110,7 4,9 69,7 3,1 63,3 2,8 6.4 6 543,5 8 999,9 137,5 2 446,6 37,4 2 011,1 30,7 1 954,8 29,9 1 239,2 18,9 6.5 2 513,3 2 905,8 115,6 498,4 19,8 377,6 15,0 352,4 14,0 193,7 7,7 6.6 1 900,8 549,5 28,9 188,9 9,9 73,6 3,9 46,3 2,4 35,4 1,9 6 17 354,9 16 296,0 93,9 3 921,0 22,6 2 833,0 16,3 2 585,5 14,9 1 657,3 9,5 7.1 1 226,4 2 577,3 210,2 214,9 17,5 126,1 10,3 120,4 9,8 73,5 6,0 7 1 226,4 2 577,3 210,2 214,9 17,5 126,1 10,3 120,4 9,8 73,5 6,0 8.1 2 737,0 784,2 28,7 606,0 22,1 481,6 17,6 481,6 17,6 234,7 8,6 8.2 1 406,7 405,0 28,8 191,4 13,6 101,9 7,2 101,9 7,2 83,8 6,0 8 4 143,7 1 189,2 28,7 797,4 19,2 583,4 14,1 583,4 14,1 318,5 7,7 ERDF 20 326,8 19 940,9 98,1 4 434,6 21,8 3 094,1 15,2 2 779,0 13,7 1 743,6 8,6 FS 121 972,7 135 070,5 110,7 20 951,6 17,2 15 755,8 12,9 14 680,3 12,0 9 135,9 7,5 OP ŽP 142 299,4 155 011,4 108,9 25 386,3 17,8 18 849,9 13,2 17 459,3 12,3 10 879,5 7,6 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

53

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OP Podnikání a inovace je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, včetně malého a středního podnikání, udržení přitažlivosti ČR a jejich regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. OP Podnikání a inovace je financován z ERDF. V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty v oblastech podpory 1.1 „Podpora začínajícím podnikatelům“, 1.2 „Využití nových finančních nástrojů“, 4.2 „Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj“, 5.1 „Platformy spolupráce“, které mají vazbu na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v oblastech podpory 1.1 „Evropská centra excelence“, 1.2 „Regionální VaV-centra“ a 3.1 „Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví“. Z územního hlediska jsou intervence OP Podnikání a inovace zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). Úlohu řídícího orgánu zastává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem jsou agentura CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.czechinvest.org nebo www.cmzrb.cz.

Tab. 32 - Struktura OP Podnikání a inovace Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 7.1

Název prioritní osy / oblasti podpory Vznik firem Podpora začínajícím podnikatelům (Start) Využití nových finančních nástrojů (Jeremie) Rozvoj firem Bankovní nástroje podpory MSP (Progres, Záruka) Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích) Efektivní energie Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Eko-energie) Inovace Zvyšování inovační výkonnosti podniků (Inovace) Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (Potenciál) Prostředí pro podnikání a inovace Platformy spolupráce (Prosperita, Spolupráce) Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (Školící střediska) Infrastruktura pro podnikání (Nemovitosti) Služby pro rozvoj podnikání Podpora poradenských služeb (Poradenství) Podpora marketingových služeb (Marketing) Technická pomoc TP při řízení a implementaci OP PI

Zdroj: Programový dokument OP PI

54

Podíl na celkové alokaci v% 0,4 0,4 0,0 25,8 8,3 17,5 11,7 11,7 25,7 17,3 8,4 30,1 13,0 4,0 13,1 3,3 1,5 1,7 2,9 2,9

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace OP Podnikání a inovace V OP Podnikání a inovace bylo k 3. březnu 2011 podáno 9 969 plných žádostí8 v celkové hodnotě 107,4 mld. Kč, což představuje 122,0 % z celkové alokace na program. Řídící orgán vydal 5 157 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 47,4 mld. Kč (53,8 % z alokace na program na období 2007-2013). Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 16,0 mld. Kč, což představuje 18,1 % z alokace OP Podnikání a inovace. Objem certifikovaných výdajů činí 10,2 mld. Kč, to je 11,6 % z alokace na operační program.

Podané žádosti Počet podaných žádostí se v únoru 2011 zvýšil o 428 žádostí ve výši 2,3 mld. Kč. Nejvíce podaných žádostí bylo ve sledovaném období zaznamenáno v oblasti podpory 2.2, kde bylo přijato celkem 297 plných žádostí ve výši 711,7 mil. Kč. Celkový finanční objem v podaných žádostech k 3. březnu 2011 převyšuje alokaci na celé programové období o 22,0 %.

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Výše finančních prostředků v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v meziměsíčním srovnání zvýšila o 4,7 mld. Kč. V únoru 2011 bylo v OP Podnikání a inovace vydáno celkem 138 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejvyšší meziměsíční nárůst (počet projektů) je zaznamenán v oblasti podpory 2.2, kde bylo vydáno 46 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 1,1 mld. Kč. Nejvyšší meziměsíční nárůst (finanční objem) je zaznamenán v oblasti podpory 4.1, kde bylo vydáno 26 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 1,3 mld. Kč. Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 3. březnu 2011 dosahuje 53,8 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013.

Proplacené prostředky příjemcům V únoru 2011 byly proplaceny finanční prostředky na účty příjemců ve výši 627,2 mil. Kč. Z toho nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v oblasti podpory 2.2 (181,0 mil. Kč). Hodnota všech proplacených prostředků v OP Podnikání a inovace k 3. březnu 2011 dosahuje 16,0 mld. Kč, to představuje 18,1 % z alokace na operační program na období 2007–2013. V meziměsíčním srovnání je také evidován nárůst finančně ukončených projektů (88 projektů). K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 1 711 projektů o finančním objemu 7,7 mld. Kč (tj. 33,0 % z celkového počtu schválených projektů).

8

Projektová žádost v OP Podnikání a inovace se podává elektronicky ve dvou stupních. První stupeň je tzv. registrační žádost, což je zjednodušená žádost o dotaci k ověření předběžné přijatelnosti žadatele a projektu. Pokud je registrační žádost schválena, podává se tzv. plná žádost, což je žádost o dotace obsahující podrobné údaje o žadateli a projektu.

55

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi V průběhu února 2011 se objem certifikovaných výdajů zvýšil o 1,5 mld. Kč. Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 3. březnu 2011 dosahují 10,2 mld. Kč, to představuje 11,6 % z alokace programu na období 2007–2013. Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v únoru 2011 zvýšil o 441,5 mil. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 3. březnu 2011 dosahují 13,6 mld. Kč, tj. 15,5 % z alokace OP Podnikání a inovace.

56

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 33 - Údaje o projektech OP Podnikání a inovace Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d od počátku období od počátku období 2 389,9 0 0,0 1.1 0 0,0 0 0,0 1.2 2 389,9 0 0,0 1 2 6 691,0 0 0,0 2.1 3 584 23 723,5 762 5 711,9 2.2 3 586 30 414,5 762 5 711,9 2 1 459 20 374,7 304 4 183,8 3.1 1 459 20 374,7 304 4 183,8 3 1 525 23 675,3 362 5 915,9 4.1 406 7 701,6 128 3 343,1 4.2 1 931 31 376,9 490 9 258,9 4 151 9 602,5 31 1 414,6 5.1 522 4 610,9 169 2 163,8 5.2 555 7 193,8 29 274,7 5.3 1 228 21 407,2 229 3 853,0 5 188 58,4 23 7,9 6.1 1 079 1 269,5 126 76,6 6.2 1 267 1 327,9 149 84,6 6 496 2 065,9 33 380,2 7.1 496 2 065,9 33 380,2 7 9 969 107 356,9 1 967 23 472,4 OP PI Poznámka: - K datu generování je u OP PI vedeno 417 nedokončených projektů za 2,1 mld. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Žádosti ve schvalovacím procesu počet e 0 0 0 0 1 383 1 383 665 665 456 53 509 44 12 169 225 26 29 55 8 8 2 845

57

mil. Kč f aktuální stav 0,0 0,0 0,0 0,0 8 647,6 8 647,6 10 349,8 10 349,8 9 597,8 919,0 10 516,8 4 391,4 93,3 2 439,9 6 924,6 7,5 38,8 46,3 3,2 3,2 36 488,2

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 2 389,9 0 0,0 2 389,9 2 6 691,0 1 439 9 364,1 1 441 16 055,1 490 5 841,1 490 5 841,1 707 8 161,6 225 3 439,6 932 11 601,2 76 3 796,5 341 2 353,9 357 4 479,2 774 10 629,6 139 43,1 924 1 154,0 1 063 1 197,1 455 1 682,5 455 1 682,5 5 157 47 396,3

počet mil. Kč i j od počátku období 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 599 2 951,7 599 2 951,7 135 872,7 135 872,7 159 1 193,7 55 702,4 214 1 896,2 0 0,0 60 247,6 131 1 458,9 191 1 706,5 79 23,5 493 292,3 572 315,8 0 0,0 0 0,0 1 711 7 742,9

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 34 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Podnikání a inovace Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 388,5 389,9 100,4 389,9 100,4 102,0 26,3 102,0 26,3 102,0 26,3 1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 388,5 389,9 100,4 389,9 100,4 102,0 26,3 102,0 26,3 102,0 26,3 1 7 378,5 6 691,0 90,7 6 691,0 90,7 5 900,0 80,0 5 900,0 80,0 4 800,0 65,1 2.1 15 413,0 23 723,5 153,9 9 364,1 60,8 3 249,1 21,1 2 712,5 17,6 2 122,8 13,8 2.2 22 791,5 30 414,5 133,4 16 055,1 70,4 9 149,1 40,1 8 612,5 37,8 6 922,8 30,4 2 10 263,3 20 374,7 198,5 5 841,1 56,9 1 249,0 12,2 908,1 8,8 590,3 5,8 3.1 10 263,3 20 374,7 198,5 5 841,1 56,9 1 249,0 12,2 908,1 8,8 590,3 5,8 3 15 245,4 23 675,3 155,3 8 161,6 53,5 1 648,4 10,8 1 164,0 7,6 804,2 5,3 4.1 7 374,6 7 701,6 104,4 3 439,6 46,6 905,9 12,3 624,5 8,5 406,5 5,5 4.2 22 620,0 31 376,9 138,7 11 601,2 51,3 2 554,3 11,3 1 788,5 7,9 1 210,7 5,4 4 11 437,2 9 602,5 84,0 3 796,5 33,2 336,5 2,9 211,8 1,9 43,7 0,4 5.1 3 548,0 4 610,9 130,0 2 353,9 66,3 321,8 9,1 240,9 6,8 164,8 4,6 5.2 11 527,3 7 193,8 62,4 4 479,2 38,9 1 917,5 16,6 1 487,6 12,9 1 024,8 8,9 5.3 26 512,4 21 407,2 80,7 10 629,6 40,1 2 575,8 9,7 1 940,3 7,3 1 233,3 4,7 5 1 339,9 58,4 4,4 43,1 3,2 21,9 1,6 15,2 1,1 5,6 0,4 6.1 1 530,2 1 269,5 83,0 1 154,0 75,4 191,4 12,5 190,0 12,4 179,3 11,7 6.2 2 870,1 1 327,9 46,3 1 197,1 41,7 213,3 7,4 205,3 7,2 184,9 6,4 6 2 580,4 2 065,9 80,1 1 682,5 65,2 126,6 4,9 84,8 3,3 0,0 0,0 7.1 2 580,4 2 065,9 80,1 1 682,5 65,2 126,6 4,9 84,8 3,3 0,0 0,0 7 88 026,2 107 356,9 122,0 47 396,3 53,8 15 970,2 18,1 13 641,3 15,5 10 244,0 11,6 OP PI Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

58

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE Tento OP je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR na světových trzích prostřednictvím neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasadí o podporu přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF. V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty OP Podnikání a inovace s vazbou na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v tematických oblastech: Podpora zakládání nových inovačních firem, Podpora rozvoje kapacit VaV, Spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, Transfer znalosti a technologií a Realizace inovačních projektů podniků. Z územního hlediska jsou intervence OP Výzkum a vývoj pro inovace zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). Úlohu řídícího orgánu zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz.

Tab. 35 - Struktura OP Výzkum a vývoj pro inovace Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 2 2.1 3 3.1 3.2 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3

Název prioritní osy / oblasti podpory Evropská centra excelence Evropská centra excelence Regionální VaV centra Regionální VaV centra Komercializace a popularizace VaV Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví Propagace a informovanost o výsledcích V a V Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Technická pomoc Administrace OP VaVpI Informovanost a publicita OP VaVpI Absorpční kapacita OP VaVpI

Zdroj: Programový dokument OP VaVpI

Podíl na celkové alokaci v% 33,1 33,1 33,1 33,1 10,3 4,7 5,6 20,0 20,0 3,3 3,0 0,1 0,3

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace OP Výzkum a vývoj pro inovace V OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo k 3. březnu 2011 podáno 220 žádostí v celkové hodnotě 97,9 mld. Kč, což představuje 164,1 % z celkové alokace na program. Řídící orgán doposud vydal 52 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 21,1 mld. Kč (35,5 % z alokace na program na období 2007-2013). Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 2,3 mld. Kč, to představuje 3,9 % z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. Certifikované výdaje činí 39,1 mil. Kč, to je 0,1 % z alokace na program na období 2007–2013.

Podané žádosti Počet podaných žádostí se v únoru 2011 nezvýšil. Celkový finanční objem v podaných žádostech k 3. březnu 2011 dosahuje 97,9 mld. Kč, tj. 164,1 % z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace na celé programové období.

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Výše finančních prostředků v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v meziměsíčním srovnání zvýšila o 4,0 mld. Kč. Jedná se o dva projekty v oblasti podpory 2.1 a šest projektů v oblasti podpory 4.1. Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 3. březnu 2011 dosahuje 21,1 mld. Kč, tj. 35,5 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013.

Proplacené prostředky příjemcům V únoru 2011 byly proplaceny finanční prostředky na účty příjemců ve výši 349,2 mil. Kč. Hodnota všech proplacených prostředků v OP Výzkum a vývoj pro inovace k 3. březnu 2011 dosahuje 2,3 mld. Kč (jedná se především o ex-ante platby v oblasti podpory 2.1), což představuje 3,9 % z alokace na program na období 2007–2013. V tomto operačním programu nejsou doposud evidovány žádné finančně ukončené projekty.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi V OP Výzkum a vývoj pro inovace doposud proběhly dvě certifikace výdajů. Celkový objem certifikovaných výdajů k 3. březnu 2011 je 39,1 mil. Kč, což představuje 0,1 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. Aktuálně je u OP Výzkum a vývoj pro inovace pozastavena certifikace výdajů ze strany PCO. Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v únoru 2011 nezvýšil. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 3. březnu 2011 dosahují 86,6 mil. Kč, tj. 0,1 % z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace.

60

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 36 - Údaje o projektech OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i j od počátku období od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 1.1 15 23 945,0 7 3 671,2 5 18 565,6 3 1 708,2 0 0,0 1 15 23 945,0 7 3 671,2 5 18 565,6 3 1 708,2 0 0,0 2.1 103 51 492,9 68 33 167,3 3 4 042,0 32 14 283,6 0 0,0 2 103 51 492,9 68 33 167,3 3 4 042,0 32 14 283,6 0 0,0 3.1 18 817,2 0 0,0 18 817,2 0 0,0 0 0,0 3.2 37 6 671,7 25 3 226,3 12 3 445,4 0 0,0 0 0,0 3 55 7 488,9 25 3 226,3 30 4 262,5 0 0,0 0 0,0 4.1 37 14 167,6 8 3 806,2 22 5 994,7 7 4 366,7 0 0,0 4 37 14 167,6 8 3 806,2 22 5 994,7 7 4 366,7 0 0,0 5.1 8 678,1 0 0,0 0 0,0 8 678,1 0 0,0 5.2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 5.3 1 56,0 0 0,0 0 0,0 1 56,0 0 0,0 5 10 784,1 0 0,0 0 0,0 10 784,1 0 0,0 OP VaVpI 220 97 878,5 108 43 871,0 60 32 864,9 52 21 142,7 0 0,0 Poznámka: - K datu generování nejsou u OP VaVpI evidovány žádné nedokončené projekty. - V meziměsíčním srovnání je u OP VaVpI v oblasti podpory 2.1 a 3.2 ve stavu „Žádosti vyřazené z administrace“ evidován pokles počtu a objemu finančních prostředků. V oblasti podpory 2.1 byly 3 náhradních projekty v celkové hodnotě 1,9 mld. Kč zařazeny do schvalovacího procesu – z toho 1 projektová žádost v hodnotě 1,4 mld. Kč splnila podmínky přijatelnosti a formální náležitosti, 1 žádost v hodnotě 174,5 mil. Kč byla doporučena / schválena k financování a třetí žádost v hodnotě 319 mil. Kč doporučena k financování nebyla. V oblasti podpory 3.2 byl také zařazen 1 náhradní projekt v hodnotě 597,1 mil Kč do schvalovacího procesu. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

61

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2010

Tab. 37 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč a b b/a c c/a d d/a e 1.1 19 738,6 23 945,0 121,3 1 708,2 8,7 22,8 0,1 1 19 738,6 23 945,0 121,3 1 708,2 8,7 22,8 0,1 2.1 19 738,9 51 492,9 260,9 14 283,6 72,4 2 115,6 10,7 2 19 738,9 51 492,9 260,9 14 283,6 72,4 2 115,6 10,7 3.1 2 791,6 817,2 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 3 350,6 6 671,7 199,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 142,2 7 488,9 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1 11 926,6 14 167,6 118,8 4 366,7 36,6 85,0 0,7 4 11 926,6 14 167,6 118,8 4 366,7 36,6 85,0 0,7 5.1 1 816,2 678,1 37,3 678,1 37,3 72,5 4,0 5.2 62,6 50,0 79,8 50,0 79,8 4,6 7,4 5.3 208,7 56,0 26,8 56,0 26,8 0,2 0,1 5 2 087,5 784,1 37,6 784,1 37,6 77,3 3,7 OP VaVpI 59 633,9 97 878,5 164,1 21 142,7 35,5 2 300,7 3,9 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

62

% e/a 0,0 0,0 30,9 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 3,9 0,1 55,7 86,6

Certifikované výdaje předložené EK mil. Kč f

0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,3 0,0 2,7 0,1

% f/a 0,0 0,0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 2,6 0,0 28,6 39,1

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,2 0,0 1,4 0,1

výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Svou kvalifikaci si s pomocí finanční podpory tohoto OP mohou zvyšovat také pedagogové a vědečtí pracovníci. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z ESF. Z územního hlediska jsou intervence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeny především na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (především prioritní osa 4). Úlohu řídícího orgánu zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a úlohu zprostředkujícího subjektu zastává 13 krajů ČR (kromě hl. m. Prahy). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz.

Tab. 38 - Struktura OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy / oblasti podpory

Název prioritní osy/oblasti podpory

1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2

Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Vyšší odborné vzdělávání Vysokoškolské vzdělávání

2.3

Lidské zdroje ve V&V

Podíl na celkové alokaci v% 33,6 12,8 6,0 6,1 8,7 34,2 4,1 12,0 11,8

2.4 Partnerství a sítě 6,3 3 Další vzdělávání 15,8 3.1 Individuální další vzdělávání 8,4 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7,4 4a,b Systémový rámec celoživotního učení 12,4 4.1a,b Systémový rámec počátečního vzdělávání 4,5 4.2a,b Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 3,6 4.3a,b Systémový rámec dalšího vzdělávání 4,3 5a,b Technická pomoc 4,0 5.1a,b Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 3,1 5.2a,b Informovanost a publicita programu 0,6 5.3a,b Zvýšení absorpční kapacity 0,3 Poznámka: - OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). Zdroj: Programový dokument OP VK

63

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo k 3. březnu 2011 podáno 5 279 žádostí o individuální projekty v celkové hodnotě 47,4 mld. Kč a 91 žádostí o globální granty ve výši 13,0 mld. Kč. V rámci GG bylo podáno 7 037 žádostí o grantové projekty v hodnotě 32,9 mld. Kč. V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je vydáno 2 658 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na individuální projekty ve výši 13,3 mld. Kč a 52 Rozhodnutí na globální granty ve výši 9,5 mld. Kč. V rámci GG bylo schváleno 1 624 grantových projektů v hodnotě 6,6 mld. Kč. Proplacené prostředky za IP a GG dosahují 9,5 mld. Kč, což představuje 18,1 % z celkové alokace na program. Objem certifikovaných výdajů předložených EK činí 847,4 mil. Kč, což je 1,6 % z alokace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podané žádosti Počet podaných žádostí na individuální projekty se v únoru 2011 zvýšil o 543 žádostí, což představuje nárůst finančního požadavku v podaných žádostech o 5,5 mld. Kč. Nejvíce podaných žádostí, v celkové hodnotě 332,4 mil. Kč, bylo ve sledovaném období zaznamenáno v oblasti podpory 1.4 (jedná se o projekty EU peníze školám). Finanční nárůst v podaných žádostech za sledované období je zapříčiněn díky oblastem podpory 1.1 a 2.2, kde bylo přijato 114 projektových žádostí v celkové hodnotě 1,3 mld. Kč, resp. 128 projektových žádostí v celkové hodnotě 3,9 mld. Kč. K 3. březnu 2011 bylo podáno 5 279 individuálních žádostí v hodnotě 47,4 mld. Kč. V meziměsíčním srovnání se počet podaných žádostí na globální granty nezvýšil. K 3. březnu 2011 bylo podáno 91 žádostí v celkové výši 13,0 mld. Kč. Počet podaných žádostí o grantový projekt se ve sledovaném období zvýšil o 78 v celkové hodnotě 238 mil. Kč. K 3. březnu 2011 bylo podáno 7 037 žádostí o grantový projekt v hodnotě 32,9 mld. Kč, což o více než 248 % převyšuje objem finančních prostředků ve schválených GG (tj. GG s vydaným Rozhodnutím).

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Počet individuálních projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v únoru 2011 zvýšil o 404 v hodnotě 489,7 mil. Kč (nejvíce Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v oblasti 1.4, jedná se o 398 projektů v celkové hodnotě 442,3 mil. Kč). Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo vydáno 2 658 Rozhodnutí na individuální projekty v hodnotě 13,3 mld. Kč. V meziměsíčním srovnání se počet vydaných Rozhodnutí k 3. březnu 2011 bylo schváleno 52 GG v hodnotě 9,5 mld. Kč.

na

globální granty

nezměnil,

Počet vydaných Rozhodnutí na grantové projekty se v únoru 2011 zvýšil o 67 v hodnotě 173 mil. Kč. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo vydáno 1 624 Rozhodnutí na grantové projekty ve výši 6,6 mld. Kč, to představuje 70 % z finančního objemu ve schválených GG.

64

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Proplacené prostředky příjemcům V průběhu února 2011 byly proplaceny finanční prostředky (IP a GG) na účty příjemců ve výši 466,2 mil. Kč. Hodnota všech proplacených prostředků v IP a GG k 3. březnu 2011 dosahuje 9,5 mld. Kč, což představuje 18,1 % z alokace na tento OP na období 2007–2013. Během února 2011 byly finančně ukončeny tři grantové projekty v celkové hodnotě 4,1 mil. Kč. V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je k 3. březnu 2011 evidováno 14 finančně ukončených projektů v celkové hodnotě 78,8 mil. Kč (jedná se o grantové projekty).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Objem certifikovaných výdajů předložených EK se v únoru 2011 nezvýšil. Souhrnná hodnota certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi k 3. březnu 2011 dosahuje 847,4 mil. Kč, tj. 1,6 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v únoru 2011 zvýšil o 48,5 mil. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 3. březnu 2011 pak dosahují 1,7 mld. Kč, tj. 3,2 % z alokace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

65

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 39 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Finančně ukončené projekty Smlouvou počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i j od počátku období od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 1.1 462 7 307,3 266 4 610,6 115 1 333,7 81 997,2 0 0,0 1.2 210 2 803,9 114 1 518,8 2 47,8 94 977,7 0 0,0 1.3 221 2 614,2 160 1 880,4 1 7,9 60 655,0 0 0,0 1.4 2 483 2 679,8 18 23,9 597 650,9 1 868 2 005,0 0 0,0 1 3 376 15 405,2 558 8 033,8 715 2 040,3 2 103 4 634,8 0 0,0 2.1 35 159,3 19 85,8 0 0,0 16 61,1 0 0,0 2.2 1 137 14 846,6 684 7 323,6 129 3 887,8 324 3 052,1 0 0,0 2.3 361 6 380,2 154 2 043,6 113 3 243,5 94 921,6 0 0,0 2.4 274 5 211,2 145 2 751,4 86 1 671,0 43 652,4 0 0,0 2 1 807 26 597,3 1 002 12 204,4 328 8 802,3 477 4 687,1 0 0,0 3.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.2 1 300,0 0 0,0 0 0,0 1 300,0 0 0,0 3 1 300,0 0 0,0 0 0,0 1 300,0 0 0,0 4a.1 18 2 236,9 3 839,1 1 37,9 14 1 351,8 0 0,0 4a.2 8 589,3 2 89,1 0 0,0 6 500,2 0 0,0 4a.3 5 876,0 2 136,5 0 0,0 3 739,5 0 0,0 4a 31 3 702,1 7 1 064,6 1 37,9 23 2 591,6 0 0,0 4b.1 0 172,1 0 64,5 0 2,9 0 104,0 0 0,0 4b.2 0 45,3 0 6,9 0 0,0 0 38,5 0 0,0 4b.3 0 67,4 0 10,5 0 0,0 0 56,9 0 0,0 4b 0 284,8 0 81,9 0 2,9 0 199,4 0 0,0 5a.1 30 912,7 4 88,3 0 0,0 26 823,7 0 0,0 5a.2 18 95,1 4 34,5 0 0,0 14 51,6 0 0,0 5a.3 16 56,0 2 2,8 0 0,0 14 51,7 0 0,0 5a 64 1 063,9 10 125,6 0 0,0 54 927,0 0 0,0 5b.1 0 8,2 0 0,8 0 0,0 0 7,4 0 0,0 5b.2 0 0,9 0 0,3 0 0,0 0 0,5 0 0,0 5b.3 0 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,5 0 0,0 5b 0 9,5 0 1,1 0 0,0 0 8,3 0 0,0 OP VK 5 279 47 362,8 1 577 21 511,4 1 044 10 883,5 2 658 13 348,1 0 0,0 Poznámka: - OP VK je vícecílový program, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. - K datu generování nejsou u OP VK evidovány žádné nedokončené individuální projekty (IP). Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011 Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

66

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 40 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d od počátku období od počátku období 1.1 26 5 616,3 0 0,0 1.2 26 2 042,3 0 0,0 1.3 26 2 552,9 0 0,0 1 78 10 211,5 0 0,0 3.2 13 2 835,0 0 0,0 3 13 2 835,0 0 0,0 OP VK 91 13 046,5 0 0,0 Poznámka: - K datu generování nejsou u OP VK evidovány žádné nedokončené globální granty (GG). Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Žádosti ve schvalovacím procesu počet e 13 13 13 39 0 0 39

mil. Kč f aktuální stav 1 976,9 718,9 898,6 3 594,4 0,0 0,0 3 594,4

GG s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet mil. Kč g h od počátku období 13 3 639,4 13 1 323,4 13 1 654,3 39 6 617,0 13 2 835,0 13 2 835,0 52 9 452,0

Finančně ukončené GG počet mil. Kč i j od počátku období 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tab. 41 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 3 584 17 716,2 2 653 13 775,5 122 302,5 1.2 968 4 025,3 607 2 691,1 97 227,4 1.3 1 287 5 965,9 910 4 326,1 102 324,2 1 5 839 27 707,4 4 170 20 792,7 321 854,1 3.2 1 198 5 145,2 818 3 588,2 104 428,6 3 1 198 5 145,2 818 3 588,2 104 428,6 OP VK 7 037 32 852,6 4 988 24 380,8 425 1 282,7 Poznámka: - K datu generování je u OP VK veden 1 nedokončený grantový projekt (GP) v hodnotě 2,4 mld. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

67

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 809 3 282,5 264 1 046,4 275 1 206,4 1 348 5 535,2 276 1 042,0 276 1 042,0 1 624 6 577,3

počet mil. Kč i j od počátku období 12 2 0 14 0 0 14

69,9 8,9 0,0 78,8 0,0 0,0 78,8

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 42 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) Celková alokace Projekty s vydaným Proplacené prostředky Prostředky v souhrnných Certifikované výdaje podpory Podané žádosti Rozhodnutím / podepsanou příjemcům žádostech zaúčtovaných PCO předložené EK 2007–2013 Smlouvou v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 6 726,4 25 023,5 372,0 4 279,7 63,6 2 627,5 39,1 411,1 6,1 280,6 4,2 1.2 3 126,5 6 829,3 218,4 2 024,0 64,7 1 118,5 35,8 101,4 3,2 74,8 2,4 1.3 3 194,8 8 580,1 268,6 1 861,3 58,3 1 167,1 36,5 131,1 4,1 87,8 2,7 1.4 4 589,8 2 679,8 58,4 2 005,0 43,7 964,6 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17 637,5 43 112,6 244,4 10 170,1 57,7 5 877,7 33,3 643,6 3,6 443,3 2,5 2.1 2 181,1 159,3 7,3 61,1 2,8 43,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2 6 346,0 14 846,6 234,0 3 052,1 48,1 1 308,1 20,6 142,9 2,3 65,5 1,0 2.3 5 948,9 6 380,2 107,2 921,6 15,5 532,6 9,0 76,4 1,3 24,5 0,4 2.4 3 569,0 5 211,2 146,0 652,4 18,3 344,3 9,6 23,7 0,7 0,0 0,0 2 18 045,1 26 597,3 147,4 4 687,1 26,0 2 228,6 12,4 242,9 1,3 90,0 0,5 3.1 4 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 4 174,4 5 445,2 130,4 1 342,0 32,1 529,1 12,7 49,0 1,2 16,5 0,4 3 8 348,7 5 445,2 65,2 1 342,0 16,1 529,1 6,3 49,0 0,6 16,5 0,2 4a.1 4 880,5 2 236,9 45,8 1 351,8 27,7 377,1 7,7 355,6 7,3 149,2 3,1 4a.2 481,4 589,3 122,4 500,2 103,9 64,8 13,5 55,5 11,5 18,6 3,9 4a.3 711,7 876,0 123,1 739,5 103,9 61,8 8,7 59,5 8,4 29,4 4,1 4a 6 073,5 3 702,1 61,0 2 591,6 42,7 503,6 8,3 470,7 7,7 197,2 3,2 4b.1 375,4 172,1 45,8 104,0 27,7 29,0 7,7 27,4 7,3 11,5 3,1 4b.2 37,0 45,3 122,4 38,5 103,9 5,0 13,5 4,3 11,5 1,4 3,9 4b.3 54,7 67,4 123,1 56,9 103,9 4,8 8,7 4,6 8,4 2,3 4,1 4b 467,2 284,8 61,0 199,4 42,7 38,7 8,3 36,2 7,7 15,2 3,2 5a.1 1 649,8 912,7 55,3 823,7 49,9 336,1 20,4 209,8 12,7 76,5 4,6 5a.2 292,3 95,1 32,6 51,6 17,7 17,9 6,1 9,9 3,4 7,5 2,6 5a.3 146,1 56,0 38,3 51,7 35,4 7,9 5,4 3,2 2,2 0,5 0,4 5a 2 088,2 1 063,9 50,9 927,0 44,4 361,9 17,3 222,9 10,7 84,5 4,0 5b.1 14,8 8,2 55,3 7,4 49,9 3,0 20,4 1,9 12,7 0,7 4,6 5b.2 2,6 0,9 32,6 0,5 17,7 0,2 6,1 0,1 3,4 0,1 2,6 5b.3 1,3 0,5 38,3 0,5 35,4 0,1 5,4 0,0 2,2 0,0 0,4 5b 18,7 9,5 50,9 8,3 44,4 3,2 17,4 2,0 10,7 0,8 4,0 Cíl 1 52 193,0 79 921,1 153,1 19 717,7 37,8 9 501,0 18,2 1 629,1 3,1 831,5 1,6 Cíl 2 485,9 294,3 60,6 207,7 42,7 42,0 8,6 38,2 7,9 15,9 3,3 OP VK 52 678,9 80 215,4 152,3 19 925,4 37,8 9 543,0 18,1 1 667,3 3,2 847,4 1,6 Poznámka: - Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011 Prioritní osa / Oblast podpory

68

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel ČR a na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím školení, speciálních kurzů a vzdělávání. OP Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF. Z územního hlediska jsou intervence OP Lidské zdroje a zaměstnanost zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (prioritní osa 2 „Aktivní politika na trhu práce“, 4 „Veřejná správa a veřejné služby“ a 5 „Mezinárodní spolupráce“). Úlohu řídícího orgánu zastává Odbor 81 řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zprostředkujícími subjekty jsou Odbor 82 implementace programů ESF a oddělení 801 implementace ESF a IOP na MPSV, Odbor implementace strukturálních fondů MPO a Odbor strukturálních fondů MV. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Tab. 43 - Struktura OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo prioritní osy / oblasti podpory

Název prioritní osy / oblasti podpory

Podíl na celkové alokaci v% 28,7 24,5 4,2 33,0 28,0 5,0 21,8 13,3 2,0 3,5 3,0 10,6 10,6 1,9 1,9 4,0 4,0

1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků 2a,b Aktivní politika trhu práce 2.1a,b Posílení aktivních politik zaměstnanosti 2.2a,b Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života 4a,b Veřejná správa a veřejné služby 4.1a,b Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 5a,b Mezinárodní spolupráce 5.1a,b Mezinárodní spolupráce 6a,b Technická pomoc 6.1a,b Podpora řízení, implementace a kontroly operací Poznámka: - OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). Zdroj: Programový dokument OP LZZ

69

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace OP Lidské zdroje a zaměstnanost V OP Lidské zdroje a zaměstnanost bylo k 3. březnu 2011 podáno 642 žádostí o individuální projekty v celkové hodnotě 30,8 mld. Kč a 15 žádostí o globální granty ve výši 22,0 mld. Kč, v rámci GG bylo podáno 7 857 žádostí o grantové projekty v hodnotě 39,2 mld. Kč. V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je vydáno 394 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 22,2 mld. Kč na individuální projekty a 14 Rozhodnutí na globální granty ve výši 19,3 mld. Kč. V rámci GG bylo schváleno 2 391 grantových projektů v hodnotě 11,0 mld. Kč. Proplacené prostředky za IP a GG dosahují 8,8 mld. Kč, což představuje 16,6 % z celkové alokace na program. Objem certifikovaných výdajů předložených EK činí 5,7mld. Kč, což je 10,7 % z alokace na OP Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-2013.

Podané žádosti Počet podaných žádostí o individuální projekty v únoru 2011 vzrostl o 16 žádostí v hodnotě 538 mil. Kč. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo podáno 642 individuálních žádostí v hodnotě 30,8 mld. Kč. Počet podaných žádostí o globální granty se v meziměsíčním srovnání nezměnil, k 3. březnu 2011 je podáno 15 žádostí v hodnotě 22,0 mld. Kč. Počet podaných žádostí o grantový projekt se ve sledovaném období zvýšil o pět žádostí v hodnotě 9,3 mil. Kč. Na tomto nárůstu se nejvíce podílí příjem žádostí v oblasti podpory 3.1 (čtyři žádosti v hodnotě 9,4 mil. Kč), která je zaměřena na podporu sociální integrace a sociálních služeb. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo podáno 7 857 žádostí o grantový projekt v hodnotě 39,2 mld. Kč, což o 103,4 % převyšuje objem finančních prostředků ve schválených GG (tj. GG s vydaným Rozhodnutím).

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Počet individuálních projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v únoru 2011 zvýšil o dva projekty v hodnotě 17,5 mil Kč. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo vydáno 394 Rozhodnutí na individuální projekty v hodnotě 22,2 mld. Kč. V meziměsíčním srovnání se počet vydaných Rozhodnutí na globální granty nezměnil, k 3. březnu 2011 bylo schváleno 14 GG v hodnotě cca 19,3 mld. Kč. Počet vydaných Rozhodnutí na grantové projekty se ve sledovaném období zvýšil o 192 v hodnotě 752,2 mil. Kč. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo vydáno 2 391 Rozhodnutí na GP ve výši 11,0 mld. Kč, to představuje 57,2 % z finančního objemu ve schválených GG.

Proplacené prostředky příjemcům V únoru 2011 byly proplaceny finanční prostředky (IP a GG) na účty příjemců ve výši 30,8 mil. Kč. Hodnota všech proplacených prostředků v IP a GG k 3. březnu 2011 dosahuje 8,8 mld. Kč, což představuje 16,6 % z alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost na programové období 2007–2013.

70

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je evidováno šest finančně ukončených projektů v hodnotě 88,1 mil. Kč.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 3. březnu 2011 dosahují 5,7 mld. Kč což představuje 10,7 % z celkové alokace na program.Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 3. březnu 2011 dosahují 6,3 mld. Kč, tj. 11,9 % z alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

71

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 44 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i J od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 1.1 5 3 746,0 0 0,0 1 363,7 4 3 382,3 0 0,0 1.2 9 396,6 0 0,0 0 0,0 9 392,7 0 0,0 1 14 4 142,6 0 0,0 1 363,7 13 3 775,0 0 0,0 2.1a 123 9 034,4 23 1 187,4 26 975,3 74 8 125,5 3 35,3 2.2a 11 1 196,6 2 387,6 3 365,2 6 443,3 0 0,0 2a 134 10 231,0 25 1 575,0 29 1 340,5 80 8 568,8 3 35,3 2.1b 0 118,9 0 15,6 0 12,8 0 106,9 0 0,5 2.2b 0 15,7 0 5,1 0 4,8 0 5,8 0 0,0 2b 0 134,6 0 20,7 0 17,6 0 112,7 0 0,5 3.1 55 8 989,9 18 3 458,5 6 458,5 31 5 073,3 2 50,7 3.2 16 543,1 6 235,6 5 191,8 5 115,8 0 0,0 3.3 2 59,9 0 0,0 2 59,9 0 0,0 0 0,0 3.4 9 98,4 7 69,8 1 20,9 1 7,6 0 0,0 3 82 9 691,3 31 3 763,9 14 731,1 37 5 196,8 2 50,7 4a.1 379 4 188,6 79 719,0 68 1 181,9 232 2 272,1 0 0,0 4a 379 4 188,6 79 719,0 68 1 181,9 232 2 272,1 0 0,0 4b.1 0 322,2 0 55,3 0 90,9 0 174,8 0 0,0 4b 0 322,2 0 55,3 0 90,9 0 174,8 0 0,0 5a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6a.1 33 2 068,0 1 2,0 0 0,0 32 2 067,9 0 0,0 6a 33 2 068,0 1 2,0 0 0,0 32 2 067,9 0 0,0 6b.1 0 28,1 0 0,0 0 0,0 0 28,1 0 0,0 6b 0 28,1 0 0,0 0 0,0 0 28,1 0 0,0 OP LZZ 642 30 806,4 136 6 135,9 112 3 725,8 394 22 196,1 5 86,5 Poznámka: - Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. - K datu generování jsou u OP LZZ vedeny 4 nedokončené individuální projekt (IP) v hodnotě 10,8 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

72

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 45 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

GG s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené GG

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i J od počátku období od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 1.1 5 10 612,0 1 1 304,5 0 0,0 4 9 047,5 0 0,0 1.2 1 2 000,0 0 0,0 0 0,0 1 1 030,5 0 0,0 1 6 12 612,0 1 1 304,5 0 0,0 5 10 078,0 0 0,0 2.1a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 2.1b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 3.1 3 1 538,0 0 0,0 0 0,0 3 1 538,0 0 0,0 3.2 1 477,5 0 0,0 0 0,0 1 477,5 0 0,0 3.3 1 1 865,1 0 0,0 0 0,0 1 1 705,1 0 0,0 3.4 1 1 640,5 0 0,0 0 0,0 1 1 640,5 0 0,0 3 6 5 521,1 0 0,0 0 0,0 6 5 361,1 0 0,0 4a.1 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 4a 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 4b.1 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 4b 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 5a.1 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 664,5 0 0,0 5a 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 664,5 0 0,0 5b.1 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 51,1 0 0,0 5b 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 51,1 0 0,0 6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 OP LZZ 15 21 960,5 1 1 304,5 0 0,0 14 19 266,5 0 0,0 Poznámka: - Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. Částky na GG za PO2 byly dle pravidel vícecílovosti rozděleny na cíl Konvergence (a) a na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). - K datu generování nejsou u OP LZZ evidovány žádné nedokončené globální granty (GG). Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

73

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 46 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i j od počátku období od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 1.1 3 563 19 070,7 1 871 11 044,6 78 359,8 1 614 7 614,6 1 1,6 1.2 14 117,5 4 31,6 9 76,4 1 9,6 0 0,0 1 3 577 19 188,2 1 875 11 076,1 87 436,1 1 615 7 624,2 1 1,6 2.1a 435 2 072,6 308 1 476,3 64 305,4 63 287,8 0 0,0 2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2a 435 2 072,6 308 1 476,3 64 305,4 63 287,8 0 0,0 2.1b 0 27,3 0 19,4 0 4,0 0 3,8 0 0,0 2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2b 0 27,3 0 19,4 0 4,0 0 3,8 0 0,0 3.1 1 333 5 341,7 913 4 012,9 242 761,2 178 563,8 0 0,0 3.2 249 1 720,4 169 1 225,4 27 164,6 53 330,5 0 0,0 3.3 803 3 852,0 461 2 193,1 245 1 217,3 97 441,7 0 0,0 3.4 855 3 812,4 694 3 161,7 6 20,6 155 630,0 0 0,0 3 3 240 14 726,6 2 237 10 593,1 520 2 163,6 483 1 966,0 0 0,0 4a.1 357 1 612,3 136 612,3 60 272,8 161 727,2 0 0,0 4a 357 1 612,3 136 612,3 60 272,8 161 727,2 0 0,0 4b.1 0 124,0 0 47,1 0 21,0 0 55,9 0 0,0 4b 0 124,0 0 47,1 0 21,0 0 55,9 0 0,0 5a.1 248 1 334,6 177 999,6 2 6,3 69 328,7 0 0,0 5a 248 1 334,6 177 999,6 2 6,3 69 328,7 0 0,0 5b.1 0 102,7 0 76,9 0 0,5 0 25,3 0 0,0 5b 0 102,7 0 76,9 0 0,5 0 25,3 0 0,0 6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 OP LZZ 7 857 39 188,4 4 733 24 900,9 733 3 209,7 2 391 11 019,0 1 1,6 Poznámka: - Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. - K datu generování je u OP evidováno 9 nedokončených grantových projektů (GP) v celkové hodnotě 33,4 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

74

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 47 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013 v mil. Kč a 12 931,1 2 238,1 15 169,3 14 715,3 2 609,1 17 324,4 193,6 34,3 228,0 7 100,9 1 044,8 1 826,3 1 568,4 11 540,3 5 219,0 5 219,0 401,5 401,5 934,8 934,8 71,9 71,9 2 094,0 2 094,0 28,4 28,4 52 281,8 729,7 53 011,5

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou v mil. Kč % c c/a 10 996,9 85,0 402,3 18,0 11 399,2 75,1 8 413,3 57,2 443,3 17,0 8 856,6 51,1 110,7 57,2 5,8 17,0 116,5 51,1 5 637,1 79,4 446,3 42,7 441,7 24,2 637,7 40,7 7 162,8 62,1 2 999,3 57,5 2 999,3 57,5 230,7 57,5 230,7 57,5 328,7 35,2 328,7 35,2 25,3 35,2 25,3 35,2 2 067,9 98,8 2 067,9 98,8 28,1 98,8 28,1 98,8 32 814,5 62,8 400,6 54,9 33 215,1 62,7

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % b b/a d d/a e e/a f f/a 1.1 22 816,7 176,4 2 079,6 16,1 876,0 6,8 858,6 6,6 1.2 514,1 23,0 13,9 0,6 10,2 0,5 5,1 0,2 1 23 330,8 153,8 2 093,5 13,8 886,2 5,8 863,7 5,7 2.1a 11 107,1 75,5 3 104,3 21,1 3 035,9 20,6 2 931,0 19,9 2.2a 1 196,6 45,9 8,1 0,3 8,1 0,3 5,0 0,2 2a 12 303,7 71,0 3 112,4 18,0 3 043,9 17,6 2 936,0 16,9 2.1b 146,1 75,5 40,9 21,1 40,0 20,6 38,6 19,9 2.2b 15,7 45,9 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 2b 161,9 71,0 41,0 18,0 40,1 17,6 38,6 17,0 3.1 14 331,6 201,8 2 579,0 36,3 1 733,0 24,4 1 367,9 19,3 3.2 2 263,6 216,7 153,7 14,7 72,7 7,0 70,5 6,8 3.3 3 912,0 214,2 146,2 8,0 17,9 1,0 0,0 0,0 3.4 3 910,8 249,4 247,2 15,8 166,2 10,6 121,3 7,7 3 24 417,9 211,6 3 126,0 27,1 1 989,8 17,2 1 559,7 13,5 4a.1 5 800,9 111,2 102,6 2,0 67,1 1,3 47,6 0,9 4a 5 800,9 111,2 102,6 2,0 67,1 1,3 47,6 0,9 4b.1 446,2 111,2 7,9 2,0 5,2 1,3 3,7 0,9 4b 446,2 111,2 7,9 2,0 5,2 1,3 3,7 0,9 5a.1 1 334,6 142,8 85,9 9,2 49,0 5,2 33,0 3,5 5a 1 334,6 142,8 85,9 9,2 49,0 5,2 33,0 3,5 5b.1 102,7 142,8 6,6 9,2 3,8 5,2 2,5 3,5 5b 102,7 142,8 6,6 9,2 3,8 5,2 2,5 3,5 6a.1 2 068,0 98,8 224,7 10,7 211,3 10,1 181,7 8,7 6a 2 068,0 98,8 224,7 10,7 211,3 10,1 181,7 8,7 6b.1 28,1 98,8 3,1 10,7 2,9 10,1 2,5 8,7 6b 28,1 98,8 3,1 10,7 2,9 10,1 2,5 8,7 Cíl 1 69 255,9 132,5 8 745,2 16,7 6 247,3 11,9 5 621,7 10,8 Cíl 2 738,8 101,2 58,5 8,0 51,9 7,1 47,3 6,5 OP LZZ 69 994,8 132,0 8 803,7 16,6 6 299,2 11,9 5 669,0 10,7 Poznámka: - Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

75

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2010

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Finanční prostředky tohoto operačního programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, kultury, cestovního ruchu, informační společnosti, podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, ke zlepšení bydlení a bezpečnosti obyvatelstva. Cílem Integrovaného OP je podpořit vznik moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti všech regionů a ČR jako celku. Integrovaný OP je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence IOP zaměřeny především na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR kromě hlavního města Prahy). U vybraných oblastí podpory se intervence týkají i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 4 a 6). Roli řídícího orgánu vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, činnost ZS zastávají Ministerstvo vnitra ČR (oblasti podpory 1.1, 2.1 a 3.4), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (oblasti podpory 3.1 a 3.3), Ministerstvo zdravotnictví ČR (oblast podpory 3.2), Ministerstvo kultury ČR (oblast podpory 5.1) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (oblasti podpory 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 a 4. a 6. prioritní osa). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Tab. 48 - Struktura Integrovaného OP Číslo prioritní osy / oblasti podpory

Název prioritní osy / oblasti podpory

Podíl na celkové alokaci v% 21,1 21,1 10,8 10,8 34,4 5,0 15,7 2,9 10,8 4,1 4,1 26,6 13,4 12,2 1,0 2,8 1,7 1,1

1a,b Modernizace veřejné správy 1.1a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 2 Zavádění ICT ve veřejné správě 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.1 Služby v oblasti sociální integrace 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 4a,b Národní podpora cestovního ruchu 4.1a,b Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5 Národní podpora územního rozvoje 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 6a,b Technická pomoc 6.1a,b Aktivity spojené s řízením IOP 6.2a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP Poznámka: - OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). Zdroj: Programový dokument IOP

76

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2010

Realizace Integrovaného OP V Integrovaném OP bylo k 3. březnu 2011 podáno 7 588 žádostí v celkové výši 48,9 mld. Kč, což představuje 107,0 % z celkové alokace na program. Řídící orgán vydal 6 498 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v hodnotě 25,4 mld. Kč (55,5 % z alokace na program na období 2007-2013). Proplacené prostředky na účty příjemců činí 4,9 mld. Kč, což představuje 10,7 % z alokace Integrovaného OP. Objem certifikovaných výdajů dosahuje 2,6 mld. Kč, to je 5,7 % z alokace na období 2007-2013.

Podané žádosti Finanční objem v podaných žádostech k 3. březnu 2011 přesahuje alokaci na celé programové období o 7,0 % (7 588 podaných žádostí v hodnotě 48,9 mld. Kč). Počet podaných žádostí se v únoru 2011 zvýšil o 39 žádostí ve výši 777,8 mil. Kč. Nejvyšší meziměsíční nárůst finančních prostředků v podaných žádostech je evidován v oblasti podpory 3.4 (14 žádostí ve výši 527,7 mil. Kč). Jedná se o projektové žádosti na tzv. operační střediska, které podala Policie ČR (Informační systém Integrovaného záchranného systému).

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Celkový finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 3. březnu 2011 dosahuje 25,4 mld. Kč, tj. 55,5 % z alokace na Integrovaný OP na období 2007 - 2013. Počet schválených projektů se v únoru 2011 zvýšil o 45 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v hodnotě 112,1 mil. Kč. Na meziměsíčním nárůstu finančního objemu ve schválených projektech Integrovaného OP se nejvíce podílí 2. prioritní osa, ve které byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 101,7 mil. Kč. Nejvíce se na tom podílí projekty na Technologická centra obcí s rozšířenou působností.

Proplacené prostředky příjemcům Od počátku programového období k 3. březnu 2011 byly proplaceny finanční prostředky na účty příjemců ve výši 4,9 mld. Kč (10,7 % z alokace Integrovaného OP). V meziměsíčním srovnání je evidován nárůst proplacených prostředků o 341,1 mil. Kč. Nejvíce se na tomto nárůstu podílí proplacení finančních prostředků ve výši 127,8 mil. Kč v oblasti podpory 3.2. V únoru 2011 bylo finančně ukončeno dalších 51 projektů v hodnotě 291,2 mil. Kč. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 5 040 projektů o finančním objemu 4,3 mld. Kč (tj. 77,6 % z celkového počtu schválených projektů).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi V průběhu února 2011 nedošlo ke změně finančního objemu certifikovaných výdajů předložených EK (2,6 mld. Kč), stejně tak se nezvýšil objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO (4,0 mld. Kč).

77

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 49 - Údaje o projektech Integrovaného OP (EU a národní zdroje) Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Finančně ukončené projekty Smlouvou počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f g h i j od počátku období od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 1.1a 79 10 743,6 19 1 941,5 3 686,1 57 8 094,6 4 207,5 1a 79 10 743,6 19 1 941,5 3 686,1 57 8 094,6 4 207,5 1.1b 0 826,4 0 149,3 0 52,8 0 622,7 0 16,0 1b 0 826,4 0 149,3 0 52,8 0 622,7 0 16,0 2.1 5 839 5 465,7 284 115,4 202 4 761,6 5 353 588,7 4 476 379,2 2 5 839 5 465,7 284 115,4 202 4 761,6 5 353 588,7 4 476 379,2 3.1 151 1 162,9 79 332,6 63 776,3 9 25,4 3 3,0 3.2 133 6 802,0 25 1 207,1 0 0,0 108 5 541,2 43 2 233,1 3.3 9 703,3 4 313,9 3 261,5 2 57,0 0 0,0 3.4 39 3 413,8 2 1 198,9 15 1 046,3 22 1 077,8 8 513,3 3 332 12 082,0 110 3 052,5 81 2 084,2 141 6 701,4 54 2 749,3 4.1a 61 1 689,0 34 876,4 10 103,4 17 709,2 0 0,0 4a 61 1 689,0 34 876,4 10 103,4 17 709,2 0 0,0 4.1b 61 129,9 34 67,4 10 8,0 17 54,5 0 0,0 4b 61 129,9 34 67,4 10 8,0 17 54,5 0 0,0 5.1 42 14 025,8 24 8 159,4 2 384,3 16 5 461,8 0 0,0 5.2 545 2 420,8 15 71,5 108 406,7 422 1 874,3 173 568,0 5.3 579 501,6 56 49,5 87 85,7 436 361,6 310 254,8 5 1 166 16 948,2 95 8 280,4 197 876,6 874 7 697,7 483 822,8 6.1a 19 764,1 0 0,0 3 55,4 16 676,9 5 77,3 6.2a 31 251,3 0 0,0 8 9,3 23 221,0 18 71,2 6a 50 1 015,5 0 0,0 11 64,7 39 897,8 23 148,5 6.1b 0 14,0 0 0,0 0 1,0 0 12,4 0 1,4 6.2b 0 4,6 0 0,0 0 0,2 0 4,1 0 1,3 6b 0 18,7 0 0,0 0 1,2 0 16,5 0 2,7 Cíl 1 7 527 47 943,9 542 14 266,2 504 8 576,6 6 481 24 689,4 5 040 4 307,3 Cíl 2 61 975,0 34 216,8 10 61,9 17 693,7 0 18,7 IOP 7 588 48 918,9 576 14 483,0 514 8 638,5 6 498 25 383,1 5 040 4 326,0 Poznámka: - Počet podaných žádostí je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy). - K datu generování je u OP vedeno 78 nedokončených projektů v hodnotě 1,0 mld. Kč. - V meziměsíčním srovnání je u IOP v oblasti podpory 5.2 ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ evidování pokles objemu finančních prostředků (o 2,4 mil. Kč) a současně nárůst počtu projektů. Tuto skutečnost vysvětluje snížení výdajů u jednoho projektu a objem prostředků v projektech s nově vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, který tuto poníženou částku nepřevýšil. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011 Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

78

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 50 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného OP (EU a národní zdroje) Celková alokace Projekty s vydaným Proplacené prostředky Prostředky v souhrnných Certifikované výdaje podpory Podané žádosti Rozhodnutím / podepsanou příjemcům žádostech zaúčtovaných PCO předložené EK 2007–2013 Smlouvou mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1a.1 8 951,5 10 743,6 120,0 8 094,6 90,4 309,7 3,5 285,8 3,2 280,3 3,1 1a 8 951,5 10 743,6 120,0 8 094,6 90,4 309,7 3,5 285,8 3,2 280,3 3,1 1b.1 688,6 826,4 120,0 622,7 90,4 23,8 3,5 22,0 3,2 21,6 3,1 1b 688,6 826,4 120,0 622,7 90,4 23,8 3,5 22,0 3,2 21,6 3,1 2.1 4 925,7 5 465,7 111,0 588,7 12,0 384,1 7,8 153,7 3,1 128,2 2,6 2 4 925,7 5 465,7 111,0 588,7 12,0 384,1 7,8 153,7 3,1 128,2 2,6 3.1 2 281,0 1 162,9 51,0 25,4 1,1 6,1 0,3 2,3 0,1 0,0 0,0 3.2 7 235,8 6 802,0 94,0 5 541,2 76,6 2 203,6 30,5 1 844,1 25,5 1 583,5 21,9 3.3 1 341,7 703,3 52,4 57,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.4 4 928,6 3 413,8 69,3 1 077,8 21,9 475,0 9,6 475,0 9,6 124,2 2,5 3 15 787,0 12 082,0 76,5 6 701,4 42,4 2 684,6 17,0 2 321,4 14,7 1 707,8 10,8 4a.1 1 744,7 1 689,0 96,8 709,2 40,6 100,0 5,7 98,7 5,7 15,7 0,9 4a 1 744,7 1 689,0 96,8 709,2 40,6 100,0 5,7 98,7 5,7 15,7 0,9 4b.1 134,2 129,9 96,8 54,5 40,6 7,7 5,7 7,6 5,7 1,2 0,9 4b 134,2 129,9 96,8 54,5 40,6 7,7 5,7 7,6 5,7 1,2 0,9 5.1 6 129,9 14 025,8 228,8 5 461,8 89,1 240,2 3,9 153,4 2,5 92,2 1,5 5.2 5 546,3 2 420,8 43,6 1 874,3 33,8 627,1 11,3 500,2 9,0 17,9 0,3 5.3 464,0 501,6 108,1 361,6 77,9 264,8 57,1 264,1 56,9 216,4 46,6 5 12 140,2 16 948,2 139,6 7 697,7 63,4 1 132,0 9,3 917,6 7,6 326,4 2,7 6a.1 788,4 764,1 96,9 676,9 85,8 170,3 21,6 170,3 21,6 98,6 12,5 6a.2 515,8 251,3 48,7 221,0 42,8 53,4 0,0 53,3 10,3 37,6 7,3 6a 1 304,2 1 015,5 77,9 897,8 68,8 223,7 17,2 223,5 17,1 136,2 10,4 6b.1 14,5 14,0 96,9 12,4 85,9 3,1 21,6 3,1 21,6 1,8 12,5 6b.2 9,5 4,6 48,7 4,1 42,8 1,0 10,4 1,0 10,3 0,7 7,3 6b 24,0 18,7 77,9 16,5 68,8 4,1 17,2 4,1 17,2 2,5 10,5 Cíl 1 44 853,4 47 943,9 106,9 24 689,4 55,0 4 834,0 10,8 4 000,7 8,9 2 594,6 5,8 Cíl 2 846,8 975,0 115,1 693,7 81,9 35,6 4,2 33,7 4,0 25,3 3,0 IOP 45 700,2 48 918,9 107,0 25 383,1 55,5 4 869,7 10,7 4 034,4 8,8 2 619,9 5,7 Poznámka: - V meziměsíčním srovnání je u IOP v oblasti podpory 5.2 ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ evidování pokles objemu finančních prostředků (o 2,4 mil. Kč) z důvodu snížení výdajů u jednoho projektu. – Dále je v oblasti podpory 2.1 ve stavu „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ evidován pokles objemu finančních prostředků o 1,4 mil. Kč, a to v souvislosti s kontrolami výdajů u projektů CzechPoint Finančními úřady. - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. - Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011 Prioritní osa / Oblast podpory

79

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC OP Technická pomoc zajišťuje aktivity, které podporují efektivitu řízení Národního strategického referenčního rámce, jeho kontrolu, monitorování a evaluaci realizace NSRR a aktivity, jež jsou spojeny s využitím prostředků SF / FS. Z územního hlediska jsou intervence OP Technická pomoc zaměřeny na celé území ČR včetně hlavního města Prahy. Řídícím orgánem OP Technická pomoc je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zprostředkujícím subjektem je Centrum pro regionální rozvoj ČR. Podrobnější informace jsou dostupné na www.strukturalni-fondy.cz/op-tp.

Tab. 51 - Struktura OP Technická pomoc Číslo prioritní osy / oblasti podpory

Název prioritní osy / oblasti podpory

Podíl na celkové alokaci v% 10,5 6,3 1,0 1,6 1,6 20,0 20,0 41,9 29,3 12,6 27,7 22,2 5,5

1a,b Podpora řízení a koordinace 1.1a,b Řízení implementace NSRR 1.2a,b Finanční řízení, kontrola a audit 1.3a,b Řízení a koordinace HSS 1.4a,b Příprava nového programového období 2014 + 2a,b Monitorování 2.1a,b Komunikační a monitorovací systém 3a,b Administrativní a absorpční kapacita 3.1a,b Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání 3.2a,b Podpora absorpční kapacity 4a,b Publicita 4.1a,b Aktivity pro informování a publicitu 4.2a,b Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OP TP Poznámka: - OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). Zdroj: Programový dokument OP TP

80

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace OP Technická pomoc K 3. březnu 2011 bylo podáno 128 žádostí o finančním požadavku 7,0 mld. Kč, což představuje 98,3 % z celkové alokace na program. Z podaných žádostí bylo u 89 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3,8 mld. Kč (53,0 % z alokace na program na období 2007-2013). Proplacené prostředky příjemcům činí 898,5 mil. Kč, což představuje 12,5 % z alokace na programové období 2007-2013. V OP Technická pomoc byly certifikovány výdaje ve výši 502,2 mil. Kč, to je 7,0 % z celkové alokace programu.

Podané žádosti V průběhu února 2011 byly v rámci OP Technická pomoc podány dvě nové žádostí v oblasti podporující rozvoj komunikačního a monitorovacího systému. Od počátku realizace OP Technická pomoc k 3. březnu 2011 podali žadatelé 128 žádostí o finančním požadavku 7,0 mld. Kč, což představuje 98,3 % z alokace na program na období 2007–2013.

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou V meziměsíčním srovnání bylo vydáno šest nových Rozhodnutí / podepsaných Smluv o poskytnutí dotace ve výši 235,4 mil. Kč. Celkem byla v OP Technická pomoc vydána Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace u 89 žádostí z celkově 128 podaných žádostí (70,6 %). Objem nasmlouvaných finančních prostředků k 3. březnu 2011 činí 3,8 mld. Kč, což představuje 53,0 % z alokace na OP Technická pomoc na období 2007–2013.

Proplacené prostředky příjemcům V průběhu února 2011 byl zaznamenán nárůst v objemu prostředků proplacených příjemcům, a to o 5,7 mil. Kč. Celkový objem proplacených prostředků v OP Technická pomoc k 3. březnu 2011 činí 898,5 mil. Kč (12,5 % z alokace na období 2007–2013). Ve sledovaném období byly finančně ukončeny dva projekty v hodnotě 16,5 mil. Kč. Celkově bylo finančně ukončeno 23 projektů o finančním objemu 523,3 mil. Kč (tj. 25,8 % z celkového počtu schválených projektů).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi V oblasti certifikovaných výdajů není v meziměsíčním porovnání zaznamenán nárůst. Výše certifikovaných výdajů předložených EK k 3. březnu 2011činí 502,2 mil. Kč, tj. 7,0 % z celkové alokace OP Technická pomoc. V únoru 2011 se stav prostředků zahrnutých do souhrnných žádostí zaúčtovaných PCO nezměnil a k 3. březnu 2011 činí 882,7 mil. Kč, tedy 12,3 % z celkové alokace programu.

81

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 52 - Údaje o projektech OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet mil. Kč g h od počátku období 3 208,8 2 33,7 1 12,8 1 4,9 7 260,2 0 3,2 0 0,5 0 0,2 0 0,1 0 4,0 30 728,0 30 728,0 0 11,8 0 11,8 47 2 013,3 2 168,3 49 2 181,6 0 32,7 0 2,7 0 35,5 1 468,9 2 93,6 3 562,5 0 7,7 0 1,5 0 9,2 89 3 732,2 0 60,5 89 3 792,7

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f i j od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 1.1a 7 479,6 0 0,0 4 68,9 0 0,0 1.2a 3 44,3 1 7,4 0 0,0 1 29,5 1.3a 1 12,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.4a 2 39,4 0 0,0 1 34,5 0 0,0 1a 13 576,1 1 7,4 5 103,4 1 29,5 1.1b 0 7,4 0 0,0 0 1,1 0 0,0 1.2b 0 0,7 0 0,1 0 0,0 0 0,5 1.3b 0 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.4b 0 0,6 0 0,0 0 0,5 0 0,0 1b 0 8,9 0 0,1 0 1,6 0 0,5 2.1a 56 2 956,2 18 1 937,6 8 285,5 14 183,9 2a 56 2 956,2 18 1 937,6 8 285,5 14 183,9 2.1b 0 47,9 0 31,4 0 4,6 0 3,0 2b 0 47,9 0 31,4 0 4,6 0 3,0 3.1a 52 2 233,7 3 45,7 2 26,4 8 301,5 3.2a 2 541,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3a 54 2 774,9 3 45,7 2 26,4 8 301,5 3.1b 0 36,3 0 0,7 0 0,4 0 4,9 3.2b 0 8,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3b 0 45,1 0 0,7 0 0,4 0 4,9 4.1a 3 528,8 0 0,0 2 59,9 0 0,0 4.2a 2 93,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4a 5 622,4 0 0,0 2 59,9 0 0,0 4.1b 0 8,7 0 0,0 0 1,0 0 0,0 4.2b 0 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4b 0 10,2 0 0,0 0 1,0 0 0,0 Cíl 1 128 6 929,6 22 1 990,6 17 475,2 23 515,0 Cíl 2 0 112,1 0 32,2 0 7,6 0 8,3 OP TP 128 7 041,6 22 2 022,8 17 482,9 23 523,3 Poznámka: - Počet podaných projektových žádostí je vzhledem k vícecílovosti programu uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory náležících k cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. - K datu generování je u OP TP evidován jeden nedokončený projekt v celkové hodnotě 90 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

82

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 53 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013 v mil. Kč a 441,4 75,1 110,1 110,1 736,7 7,1 1,2 1,8 1,8 11,9 1 413,1 1 413,1 22,9 22,9 2 068,6 881,3 2 950,0 33,5 14,3 47,8 1 557,4 389,2 1 946,7 25,2 6,3 31,5 7 046,5 114,1 7 160,6

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou v mil. Kč % c c/a 208,8 47,3 33,7 44,9 12,8 11,6 4,9 4,5 260,2 35,3 3,2 45,2 0,5 42,9 0,2 11,1 0,1 4,3 4,0 33,8 728,0 51,5 728,0 51,5 11,8 51,5 11,8 51,5 2 013,3 97,3 168,3 19,1 2 181,6 74,0 32,7 97,7 2,7 19,2 35,5 74,2 468,9 30,1 93,6 24,0 562,5 28,9 7,7 30,4 1,5 24,3 9,2 29,2 3 732,2 53,0 60,5 53,0 3 792,7 53,0

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % b b/a d d/a e e/a f f/a 1.1a 479,6 108,6 43,7 9,9 43,7 9,9 32,4 7,3 1.2a 44,3 58,9 29,5 39,3 29,5 39,3 29,5 39,3 1.3a 12,8 11,6 2,3 2,1 0,5 0,5 0,5 0,5 1.4a 39,4 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1a 576,1 78,2 75,5 10,2 73,7 10,0 62,4 8,5 1.1b 7,4 103,9 0,7 9,6 0,7 9,6 0,5 7,2 1.2b 0,7 56,4 0,5 39,2 0,5 39,2 0,5 39,2 1.3b 0,2 11,1 0,0 2,0 0,0 0,4 0,0 0,4 1.4b 0,6 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1b 8,9 74,8 1,2 10,0 1,2 9,8 1,0 8,3 2.1a 2 956,2 209,2 225,7 16,0 224,8 15,9 164,9 11,7 2a 2 956,2 209,2 225,7 16,0 224,8 15,9 164,9 11,7 2.1b 47,9 209,2 3,6 15,9 3,6 15,9 2,7 11,7 2b 47,9 209,2 3,6 15,9 3,6 15,9 2,7 11,7 3.1a 2 233,7 108,0 411,5 19,9 398,6 19,3 253,3 12,2 3.2a 541,2 61,4 1,2 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1 3a 2 774,9 94,1 412,6 14,0 399,7 13,6 254,5 8,6 3.1b 36,3 108,4 6,7 19,9 6,5 19,3 4,1 12,3 3.2b 8,8 61,7 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 3b 45,1 94,4 6,7 14,0 6,5 13,6 4,1 8,6 4.1a 528,8 34,0 170,4 10,9 170,4 10,9 12,4 0,8 4.2a 93,6 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4a 622,4 32,0 170,4 8,8 170,4 8,8 12,4 0,6 4.1b 8,7 34,3 2,8 11,0 2,8 11,0 0,2 0,8 4.2b 1,5 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4b 10,2 32,3 2,8 8,8 2,8 8,8 0,2 0,6 Cíl 1 6 929,6 98,3 884,2 12,5 868,6 12,3 494,2 7,0 Cíl 2 112,1 98,2 14,3 12,6 14,1 12,3 8,0 7,0 OP TP 7 041,6 98,3 898,5 12,5 882,7 12,3 502,2 7,0 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

83

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

7.B STAV REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Tento program je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí, na zlepšení dopravního a hospodářského napojení regionu na sousední regiony a na využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. ROP Severozápad je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence ROP Severozápad zaměřeny na Karlovarský a Ústecký kraj. Úlohu řídícího orgánu zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.nuts2severozapad.cz.

Tab. 54 - Struktura ROP Severozápad Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2

Název prioritní osy / oblasti podpory Regenerace a rozvoj měst Podpora rozvojových pólů regionu Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Integrovaná podpora místního rozvoje Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Dostupnost a dopravní obslužnost Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v cestovním ruchu Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu Technická asistence Podpora implementace ROP Severozápad Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Podíl na celkové alokaci v% 39,9 17,1 10,4 12,4 4,3 0,4 3,9 34,0 23,3 10,7 18,1 12,0 5,8 1,3 2,7 2,1 0,6

Zdroj: Programový dokument ROP Severozápad

Realizace ROP Severozápad Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 podáno celkem 788 žádostí v hodnotě 33,6 mld. Kč (155,5 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 246 Smluv v hodnotě 15,6 mld. Kč (72,2 % z celkové alokace). Ke stejnému datu byly příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši 7,6 mld. Kč, to znamená 35,4 % z celkové alokace a certifikována byla částka ve výši 5,5 mld. Kč (25,4 % z celkové alokace).

84

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Podané žádosti V průběhu měsíce února 2011 nebyla zaregistrována žádná nová žádost. Celkem bylo do operačního programu podáno 788 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 33,6 mld. Kč. Tato částka významně převyšuje celkovou alokaci operačního programu, a to o více než 55 %. V roce 2011 řídící orgán plánuje vyhlásit další výzvy s celkovým objemem alokace 1,8 mld. Kč (bez započtení alokace na výzvy v oblasti podpory 1.1 a 5. prioritní osy).

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce února 2011 navýšil o 12 projektů v hodnotě 440,3 mil. Kč. K datu 3. března 2011 řídící orgán poskytl dotaci 246 příjemcům v celkové výši 15,6 mld. Kč. Jde o částku, která z disponibilní alokace operačního programu tvoří 72,2 %. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 6,0 mld. Kč (27,8 % z celkové alokace operačního programu). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 47 žádostí v hodnotě 2,0 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu a v aktuálně otevřených výzvách je alokováno téměř 1,6 mld. Kč.

Proplacené prostředky příjemcům Řídící orgán dosud proplatil příjemcům celkem 7,6 mld. Kč. To je o 328,0 mil. Kč více než v předchozím měsíci. V relativním vyjádření lze tento nárůst vyjádřit hodnotou 4,5 %. V porovnání s celkovou alokací bylo příjemcům ke 3. březnu 2011 proplaceno 35,4 % z celkové alokace, což řadí řídící orgán ROP Severozápad na čtvrté místo ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy. Počet finančně ukončených projektů meziměsíčně pozvolna narůstá. Ke 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno celkem 102 projektů v hodnotě 4,6 mld. Kč (tj. 41,5 % z celkového počtu schválených projektů).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Ve sloupci certifikované výdaje předložené Evropské komisi byl zaznamenán nárůst prostředků ve srovnání s údaji z minulého měsíce ve výši 2,1 mld. Kč. Hodnota certifikovaných výdajů za celý operační program je ve výši 5,5 mld. Kč, to je 25,4 % z celkové alokace na operační program. Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 6,7 mld. Kč, tj. 31,0 % z celkové alokace na operační program. Tato částka se ve srovnání s minulým měsícem nezměnila.

85

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 55 - Údaje o projektech ROP Severozápad (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 35 3 761,0 5 331,6 5 875,9 1.2 170 8 225,1 119 5 928,0 7 290,8 1.3 39 3 663,5 15 1 159,8 2 14,9 1 244 15 649,6 139 7 419,4 14 1 181,6 2.1 53 181,4 26 94,6 11 47,6 2.2 217 5 063,2 184 4 242,6 9 181,5 2 270 5 244,6 210 4 337,2 20 229,1 3.1 15 4 224,0 3 890,2 0 0,0 3.2 11 2 245,8 1 55,4 2 160,0 3 26 6 469,9 4 945,6 2 160,0 4.1 36 2 271,3 22 1 005,2 1 54,1 4.2 116 3 230,0 75 1 989,3 10 399,6 4.3 81 313,2 41 142,7 0 0,0 4 233 5 814,4 138 3 137,2 11 453,7 5.1 7 387,9 0 0,0 0 0,0 5.2 8 51,8 4 12,8 0 0,0 5 15 439,7 4 12,8 0 0,0 ROP SZ 788 33 618,2 495 15 852,3 47 2 024,4 Poznámka: - K datu generování je u ROP Severozápad vedeno 7 nedokončených projektů v celkové hodnotě 281,1 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

86

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 25 2 526,2 44 1 984,3 22 2 487,7 91 6 998,2 16 39,1 24 632,0 40 671,2 12 3 266,6 8 2 029,8 20 5 296,4 13 1 199,8 31 838,0 40 167,8 84 2 205,6 7 387,8 4 39,0 11 426,8 246 15 598,2

počet mil. Kč i j od počátku období 4 190,5 14 738,0 10 683,3 28 1 611,8 5 10,2 20 489,7 25 499,9 9 1 882,2 0 0,0 9 1 882,2 7 179,3 10 215,3 18 48,1 35 442,8 4 119,7 1 15,4 5 135,1 102 4 571,8

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 56 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severozápad (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 3 695,1 3 761,0 101,8 2 526,2 68,4 1 197,6 32,4 1 060,5 28,7 725,7 19,6 1.2 2 243,4 8 225,1 366,6 1 984,3 88,5 1 083,2 48,3 1 032,4 46,0 983,5 43,8 1.3 2 658,7 3 663,5 137,8 2 487,7 93,6 948,6 35,7 488,5 18,4 155,2 5,8 1 8 597,2 15 649,6 182,0 6 998,2 81,4 3 229,4 37,6 2 581,4 30,0 1 864,3 21,7 2.1 94,0 181,4 193,1 39,1 41,6 12,8 13,6 8,2 8,7 8,2 8,7 2.2 854,0 5 063,2 592,9 632,0 74,0 556,8 65,2 495,4 58,0 396,0 46,4 2 948,0 5 244,6 553,2 671,2 70,8 569,6 60,1 503,6 53,1 404,1 42,6 3.1 5 058,3 4 224,0 83,5 3 266,6 64,6 2 176,1 43,0 2 175,3 43,0 1 870,5 37,0 3.2 2 294,3 2 245,8 97,9 2 029,8 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 7 352,6 6 469,9 88,0 5 296,4 72,0 2 176,1 29,6 2 175,3 29,6 1 870,5 25,4 4.1 2 581,4 2 271,3 88,0 1 199,8 46,5 905,9 35,1 882,4 34,2 835,1 32,4 4.2 1 260,7 3 230,0 256,2 838,0 66,5 386,7 30,7 332,3 26,4 319,1 25,3 4.3 288,4 313,2 108,6 167,8 58,2 56,7 19,6 55,6 19,3 42,2 14,6 4 4 130,5 5 814,4 140,8 2 205,6 53,4 1 349,2 32,7 1 270,3 30,8 1 196,4 29,0 5.1 460,2 387,9 84,3 387,8 84,3 290,5 63,1 148,6 32,3 148,6 32,3 5.2 128,4 51,8 40,4 39,0 30,4 32,3 25,2 13,4 10,4 13,4 10,4 5 588,6 439,7 74,7 426,8 72,5 322,8 54,8 162,0 27,5 162,0 27,5 ROP SZ 21 616,8 33 618,2 155,5 15 598,2 72,2 7 647,2 35,4 6 692,6 31,0 5 497,3 25,4 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

87

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Tento ROP je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšení kvality života obyvatel a atraktivity regionů pro investory a návštěvníky stejně jako na zlepšování podmínek obyvatelstva pro práci i volný čas. ROP Moravskoslezsko je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence ROP Moravskoslezsko zaměřeny na celý region soudržnosti Moravskoslezsko. Úlohu řídícího orgánu zastává Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě. Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz.

Tab. 57 - Struktura ROP Moravskoslezsko Číslo prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory 1 1.1/1.1.1 1.1/1.1.2 1.2 1.3/1.3.1 1.3/1.3.2 1.4 2 2.1/2.1.1 2.1/2.1.2 2.1/2.1.3 2.1/2.1.4 2.2/2.2.1 2.2/2.2.2 2.2/2.2.3 2.2/2.2.4 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 4.1 5 5.1 5.2

Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory Regionální infrastruktura a dostupnost Regionální infrastruktura a dostupnost/Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. Třídy Regionální infrastruktura a dostupnost/Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava Rozvoj dopravní obslužnosti/Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury Rozvoj dopravní obslužnosti/Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení Podpora prosperity regionu Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Infrastruktura veřejných služeb/Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb Infrastruktura veřejných služeb/Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami Rozvoj cestovního ruchu/Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Rozvoj cestovního ruchu/Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Rozvoj cestovního ruchu/Zvýšení kvality turistických informačních center Rozvoj cestovního ruchu/Organizace a kooperace v cestovním ruchu Podpora využívání brownfields Marketing regionu Rozvoj měst Rozvojové póly regionu Subregionální centra Rozvoj venkova Rozvoj venkova Technická asistence Implementace operačního programu Podpora absorpční kapacity

Zdroj: Programový dokument ROP Moravskoslezsko

88

Podíl na celkové alokaci v% 40,3 14,5 12,4 10,4 3,0 25,5

9,8

8,8

6,3 0,6 23,8 15,0 8,8 7,0 7,0 3,4 3,2 0,2

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace ROP Moravskoslezsko Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo na řídící orgán ROP Moravskoslezsko podáno celkem 1 154 žádostí v hodnotě 27,4 mld. Kč (132,1 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 413 Smluv v celkové hodnotě 10,0 mld. Kč (48,1 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 5,2 mld. Kč (24,9 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 3,7 mld. Kč, to znamená 17,8 % z celkové alokace.

Podané žádosti Stav počtu podaných žádostí se v průběhu měsíce února 2011 zvýšil o sedm žádostí s celkovými požadavky ve výši 175,8 mil. Kč. Žadatelé předložili na řídící orgán tři nové žádosti v oblasti podpory 2.1, dvě žádosti v oblasti podpory 2.2 a dvě žádosti v oblasti podpory 5.2. Celkový objem požadované dotace dosáhl k 3. březnu 2011 výše 27,4 mld. Kč, to je o 32,1 % více než celková alokace na operační program.

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace Počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce února 2011 zvýšil o 15 projektů v hodnotě 417,4 mil. Kč. V současné době řídící orgán poskytl dotaci 413 příjemcům. Její celková výše dosáhla částky téměř 10,0 mld. Kč, což je v porovnání s celkovou alokací na operační program 48,1 %. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 10,8 mld. Kč (51,9 % z celkové alokace operačního programu). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 266 žádostí v hodnotě 8,4 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu.

Proplacené prostředky příjemcům Řídící orgán dosud proplatil příjemcům 5,2 mld. Kč, to je o 217,8 mil. Kč více než v předchozím měsíci (leden 2011). Tato částka tvoří 24,9 % z celkové alokace operačního programu. Nárůst ve srovnání s předchozím měsícem (leden 2011) byl zaznamenán také ve sloupci finančně ukončených projektů. V průběhu února 2011 přibylo dalších 23 finančně ukončených projektů v hodnotě 114,0 mil. Kč. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno celkem 192 projektů o finančním objemu 3,5 mld. Kč (tj. 46,5 % z celkového počtu schválených projektů).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 3. březnu 2011 dosahují výše 3,7 mld. Kč (17,8 % z celkové alokace). V porovnání s předchozím měsícem (leden 2011) se tato hodnota nezměnila. Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 4,7 mld. Kč, tj. 22,6 % z celkové alokace na operační program a ve srovnání s minulým měsícem nedošlo k žádné změně.

89

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 58 - Údaje o projektech ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 75 4 064,4 24 322,8 26 1 850,8 1.2 4 690,7 0 0,0 1 384,0 1.3 18 3 335,3 0 0,0 15 2 067,0 1.4 2 690,1 0 0,0 0 0,0 1 99 8 780,5 24 322,8 42 4 301,8 2.1 163 3 310,0 49 1 798,0 24 783,8 2.2 185 3 226,4 121 2 030,1 19 161,3 2.3 15 838,0 4 162,2 1 48,4 2.4 4 163,5 0 0,0 1 32,4 2 367 7 537,9 174 3 990,3 45 1 025,8 3.1 28 1 780,5 1 116,4 13 737,2 3.2 214 3 519,6 68 1 326,9 91 1 414,1 3 242 5 300,2 69 1 443,3 104 2 151,2 4.1 431 5 329,8 208 3 066,9 73 964,8 4 431 5 329,8 208 3 066,9 73 964,8 5.1 6 489,2 0 0,0 0 0,0 5.2 9 8,3 0 0,0 2 5,0 5 15 497,5 0 0,0 2 5,0 ROP MS 1 154 27 445,8 475 8 823,4 266 8 448,7 Poznámka: - K datu generování jsou u ROP MS vedeny 4 nedokončené projekty v celkové hodnotě 85,4 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

90

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 25 1 832,4 3 300,7 3 1 259,8 2 690,1 33 4 083,0 90 722,4 45 1 036,0 10 597,1 3 130,7 148 2 486,3 14 887,1 55 776,9 69 1 664,0 150 1 289,8 150 1 289,8 6 471,3 7 3,3 13 474,6 413 9 997,7

počet mil. Kč i j od počátku období 14 1 020,7 1 75,0 0 0,0 0 0,0 15 1 095,7 37 149,0 12 96,8 4 523,2 0 0,0 53 769,1 6 242,7 38 486,5 44 729,1 73 597,6 73 597,6 4 279,3 3 0,9 7 280,2 192 3 471,7

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 59 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 3 751,6 4 064,4 108,3 1 832,4 48,8 1 040,1 27,7 1 038,4 27,7 976,2 26,0 1.2 1 846,4 690,7 37,4 300,7 16,3 148,0 8,0 112,3 6,1 72,2 3,9 1.3 2 150,0 3 335,3 155,1 1 259,8 58,6 147,8 6,9 147,8 6,9 37,9 1,8 1.4 668,3 690,1 103,3 690,1 103,3 553,9 82,9 553,9 82,9 317,8 47,6 1 8 416,3 8 780,5 104,3 4 083,0 48,5 1 889,8 22,5 1 852,4 22,0 1 404,0 16,7 2.1 2 493,1 3 310,0 132,8 722,4 29,0 210,1 8,4 179,2 7,2 122,7 4,9 2.2 1 756,8 3 226,4 183,6 1 036,0 59,0 321,5 18,3 276,5 15,7 224,9 12,8 2.3 817,9 838,0 102,5 597,1 73,0 536,9 65,6 535,2 65,4 523,5 64,0 2.4 196,5 163,5 83,2 130,7 66,5 38,9 19,8 38,9 19,8 38,9 19,8 2 5 264,2 7 537,9 143,2 2 486,3 47,2 1 107,4 21,0 1 029,8 19,6 910,1 17,3 3.1 3 093,5 1 780,5 57,6 887,1 28,7 400,8 13,0 371,3 12,0 194,0 6,3 3.2 1 829,1 3 519,6 192,4 776,9 42,5 563,2 30,8 540,5 29,5 456,0 24,9 3 4 922,6 5 300,2 107,7 1 664,0 33,8 964,0 19,6 911,8 18,5 650,0 13,2 4.1 1 471,2 5 329,8 362,3 1 289,8 87,7 771,1 52,4 702,3 47,7 563,4 38,3 4 1 471,2 5 329,8 362,3 1 289,8 87,7 771,1 52,4 702,3 47,7 563,4 38,3 5.1 668,0 489,2 73,2 471,3 70,6 438,4 65,6 204,7 30,6 163,1 24,4 5.2 35,1 8,3 23,7 3,3 9,5 2,6 7,3 1,4 3,9 1,1 3,1 5 703,1 497,5 70,8 474,6 67,5 441,0 62,7 206,1 29,3 164,2 23,3 ROP MS 20 777,4 27 445,8 132,1 9 997,7 48,1 5 173,3 24,9 4 702,4 22,6 3 691,7 17,8 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

91

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Intervence tohoto ROP jsou zaměřeny na řešení problému regionu v oblastech podpory regionální a místní dopravní infrastruktury, rozvoje nemotorové dopravy a veřejné linkové dopravy, služeb cestovního ruchu, dalšího rozvoje městského a venkovského prostředí. ROP Jihovýchod je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti Jihovýchod, tedy na kraj Vysočina a na Jihomoravský kraj. Úlohu Řídícího orgánu zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod se sídlem v Brně. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.jihovychod.cz.

Tab. 60 - Struktura ROP Jihovýchod Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2

Název prioritní osy / oblasti podpory Dostupnost dopravy Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Rozvoj služeb v cestovním ruchu Udržitelný rozvoj měst a venkovských obcí Rozvoj urbanizačních center Rozvoj regionálních středisek Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Veřejné služby regionálního významu Technická pomoc Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV Podpora absorpční kapacity

Podíl na celkové alokaci v% 49,1 36,3 4,9 5,3 2,6 19,1 16,2 2,9 28,6 11,6 7,1 5,4 4,5 3,4 1,7 1,7

Zdroj: Programový dokument ROP Jihovýchod

Realizace ROP Jihovýchod Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 podáno celkem 1 209 žádostí v hodnotě 30,5 mld. Kč (147,9 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 523 Smluv v celkové výši 15,8 mld. Kč (76,6 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 9,9 mld. Kč (48,1 % z celkové alokace) a certifikováno bylo 7,1 mld. Kč, což představuje 34,5 % z celkové alokace.

Podané žádosti V průběhu února 2011 bylo na řídící orgán podáno 26 nových žádostí v hodnotě 67,8 mil. Kč. Všechny žádosti byly podány v oblasti podpory 2.1. Celkový objem požadované dotace dosáhl ke 3. březnu 2011 výše 30,5 mld. Kč, to je o 47,9 % více než celková alokace na operační program. V roce 2011 řídící orgán plánuje vyhlásit další výzvy s celkovým objemem alokace cca 525 mil. Kč (bez započtení alokace na výzvu v oblasti podpory 3.1). 92

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace V meziměsíčním srovnání byl zaznamenán nárůst v objemu schválené dotace, a to u oblastí podpory 1.1 (nárůst o 142,4 mil. Kč), 2.2 (nárůst o 19,2 mil. Kč) a 3.1 (nárůst o 227,1 mil. Kč). K 3. březnu 2011 řídící orgán poskytl dotaci 523 příjemcům. Její celková výše dosáhla 15,8 mld. Kč, což je 76,6 % z celkové alokace. Tato hodnota je v porovnání s ostatními regionálními operačními programy nejvyšší. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 4,8 mld. Kč (23,4 % z celkové alokace operačního programu). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 57 žádostí v hodnotě 3,4 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu.

Proplacené prostředky příjemcům Řídící orgán proplatil příjemcům k 3. březnu 2011 celkem 9,9 mld. Kč (tj. 48,1 % z celkové alokace operačního programu). To je o 417,6 mil. Kč více než v minulém měsíci (leden 2011). V relativním vyjádření lze tento nárůst vyjádřit hodnotou 4,4 %. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 337 projektů (to představuje 64,4 % ze všech schválených projektů) v hodnotě 7,9 mld. Kč, z toho meziměsíční nárůst představuje 14 projektů v hodnotě 239,3 mil. Kč.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Certifikované výdaje předložené Evropské komisi dosahují k 3. březnu 2011 výše 7,1 mld. Kč (34,5 % z celkové alokace). Ve srovnání s předchozím měsícem se tato hodnota nezměnila. Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 9,2 mld. Kč, tj. 44,8 % z celkové alokace na operační program. Tato hodnota se v porovnání s daty z minulého měsíce (leden 2011) zvýšila o 66,0 mil. Kč.

93

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 61 - Údaje o projektech ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d od počátku období od počátku období 1.1 92 6 439,2 5 294,6 1.2 47 1 182,8 14 257,8 1.3 4 1 010,8 0 0,0 1.4 70 1 102,9 40 584,0 1 213 9 735,8 59 1 136,4 2.1 285 6 368,5 151 2 683,2 2.2 191 653,4 110 311,8 2 476 7 022,0 261 2 995,0 3.1 43 1 478,0 4 195,3 3.2 127 4 758,0 64 3 061,9 3.3 315 4 729,9 238 3 940,2 3.4 26 2 034,0 2 64,9 3 511 12 999,8 308 7 262,2 4.1 4 498,8 0 0,0 4.2 5 245,8 1 74,2 4 9 744,6 1 74,2 ROP JV 1 209 30 502,2 629 11 467,7 Poznámka: - K datu generování je u ROP JV vedeno 7 nedokončených projektů v hodnotě 56,4 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Žádosti ve schvalovacím procesu počet e 10 1 0 0 11 36 7 43 2 0 0 1 3 0 0 0 57

94

mil. Kč f aktuální stav 829,9 69,9 0,0 0,0 899,8 1 833,3 16,8 1 850,1 195,8 0,0 0,0 432,6 628,4 0,0 0,0 0,0 3 378,3

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 77 5 172,8 32 838,0 4 1 488,7 30 495,9 143 7 995,4 98 1 819,4 74 322,4 172 2 141,8 37 1 058,9 63 1 696,0 77 789,4 23 1 436,3 200 4 980,6 4 498,8 4 171,6 8 670,4 523 15 788,2

počet mil. Kč i j od počátku období 58 3 467,5 13 356,5 1 538,8 21 270,9 93 4 633,7 56 646,7 33 98,3 89 745,0 12 262,3 49 1 040,4 71 674,2 18 410,9 150 2 387,9 3 98,8 2 24,3 5 123,1 337 7 889,6

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 62 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 7 502,2 6 439,2 85,8 5 172,8 69,0 3 953,2 52,7 3 948,8 52,6 3 234,4 43,1 1.2 1 007,2 1 182,8 117,4 838,0 83,2 450,9 44,8 420,4 41,7 139,6 13,9 1.3 1 105,2 1 010,8 91,5 1 488,7 134,7 667,7 60,4 667,7 60,4 667,7 60,4 1.4 526,1 1 102,9 209,6 495,9 94,3 248,4 47,2 211,4 40,2 182,2 34,6 1 10 140,8 9 735,8 96,0 7 995,4 78,8 5 320,2 52,5 5 248,2 51,8 4 223,9 41,7 2.1 3 516,6 6 368,5 181,1 1 819,4 51,7 801,8 22,8 766,1 21,8 596,4 17,0 2.2 370,6 653,4 176,3 322,4 87,0 134,7 36,4 126,8 34,2 89,3 24,1 2 3 887,2 7 022,0 180,6 2 141,8 55,1 936,6 24,1 893,0 23,0 685,7 17,6 3.1 2 351,3 1 478,0 62,9 1 058,9 45,0 348,5 14,8 268,2 11,4 108,5 4,6 3.2 1 474,3 4 758,0 322,7 1 696,0 115,0 1 293,2 87,7 1 112,5 75,5 852,5 57,8 3.3 1 123,5 4 729,9 421,0 789,4 70,3 722,2 64,3 674,6 60,0 541,6 48,2 3.4 942,2 2 034,0 215,9 1 436,3 152,4 883,6 93,8 883,6 93,8 543,1 57,6 3 5 891,4 12 999,8 220,7 4 980,6 84,5 3 247,6 55,1 2 939,0 49,9 2 045,7 34,7 4.1 524,1 498,8 95,2 498,8 95,2 347,0 66,2 134,9 25,7 134,9 25,7 4.2 174,2 245,8 141,1 171,6 98,5 57,5 33,0 29,4 16,9 29,4 16,9 4 698,3 744,6 106,6 670,4 96,0 404,6 57,9 164,3 23,5 164,3 23,5 ROP JV 20 617,7 30 502,2 147,9 15 788,2 76,6 9 908,9 48,1 9 244,4 44,8 7 119,6 34,5 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

95

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA Tento ROP podporuje zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, zlepšení kvality života v regionu, zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb a zlepšení atraktivnosti regionu z hlediska cestovního ruchu. ROP Střední Morava je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Morava zaměřeny na celý region soudržnosti Střední Morava, tedy na Olomoucký a Zlínský kraj. Úlohu Řídícího orgánu zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem v Olomouci. Více informací je uvedeno na internetových stránkách www.rr-strednimorava.cz. Tab. 63 - Struktura ROP Střední Morava Číslo prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory 1 1.1 / 1.1.1 1.1 / 1.1.2 1.2 / 1.2.1 1.2 / 1.2.2 1.2 / 1.2.3 1.2 / 1.2.4 1.3 2 2.1 2.2 / 2.2.1 2.2 / 2.2.2 2.2 / 2.2.3 2.2 / 2.2.4 2.2 / 2.2.5 2.2 / 2.2.6 2.2 / 2.2.7 2.2 / 2.2.8 2.3 / 2.3.1 2.3 / 2.3.2 2.4 3 3.1 3.2 3.3 / 3.3.1 3.3 / 3.3.2 3.3 / 3.3.3 3.4 4 4.1 4.2

Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory Doprava Doprava / Silnice II. a III. Třídy Doprava / Letiště Veřejná doprava / Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Veřejná doprava / Obnova vozidel železnic Veřejná doprava / Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje Veřejná doprava / Obnova vozidel v systému veřejné dopravy Bezmotorová doprava Integrovaný rozvoj a obnova regionu Rozvoj regionálních center Rozvoj měst / Fyzická revitalizace území Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Rozvoj měst / Rozvoj krizové infrastruktury Rozvoj měst / Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti Rozvoj měst / Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty Rozvoj venkova / Fyzická revitalizace území Rozvoj venkova / Sociální infrastruktura Podpora podnikání Cestovní ruch Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Veřejná infrastruktura a služby Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby / Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště Propagace a řízení Technická pomoc Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Zdroj: Programový dokument ROP Střední Morava

96

Podíl na celkové alokaci v% 38,8 21,8

13,9

3,1 39,4 5,5

16,9

14,6 2,4 18,6 4,1 4,1

9,3

1,1 3,3 2,2 1,1

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Realizace ROP Střední Morava Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 podáno celkem 1 334 žádostí v hodnotě téměř 25,0 mld. Kč (129,7 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 446 Smluv v celkové hodnotě 9,4 mld. Kč (48,7 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 8,3 mld. Kč (43,2 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 6,4 mld. Kč, hodnota představuje 33,3 % z celkové alokace.

Podané žádosti V meziměsíčním srovnání se počet podaných žádostí nezměnil. Řídící orgán k 3. březnu 2011 obdržel celkem 1 334 žádostí s požadavky na získání dotace ve výši 25,0 mld. Kč. Celkový objem požadovaných finančních prostředků tak převyšuje celkovou alokaci o 29,7 %.

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace V průběhu měsíce února 2011 byla zaznamenána změna v počtu schválených projektů, která spočívala ve schválení celkem osmi projektů. Změny v tomto ukazateli nastaly u těchto oblastí podpory: 2.2 (nárůst o čtyři projekty v hodnotě 38 mil. Kč), 3.3 (nárůst o tři projekty v hodnotě 28,1 mil. Kč) a 4.2 (nárůst o jeden projekt ve výši 13,1 mil. Kč). Celkový objem schválené dotace tak představuje ke 3. březnu 2011 částku 9,4 mld. Kč, což tvoří 48,7 % z alokace na operační program. Tato hodnota řadí řídící orgán na šesté místo ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 9,9 mld. Kč (51,3 % z celkové alokace operačního programu). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 242 žádostí v hodnotě 5,1 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu.

Proplacené prostředky příjemcům Meziměsíční mírný nárůst byl zaznamenán v objemu proplacených finančních prostředků. Zatímco k 3. únoru 2011 bylo příjemcům proplaceno 8,3 mld. Kč, k 3. březnu 2011 se objem proplacených prostředků zvýšil o 68,8 mil. Kč. Celkový objem proplacených finančních prostředků tvoří 43,2 % z celkové alokace. Tato hodnota řadí řídící orgán na třetí místo ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 394 projektů v hodnotě 7,2 mld. Kč (tj. 88,3 % z celkového počtu schválených projektů). V meziměsíčním srovnání tak došlo k nárůstu, a to o tři projekty v hodnotě 60,6 mil. Kč.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 3. březnu 2011 dosahují výše 6,4 mld. Kč (33,3 % z celkové alokace). Ve srovnání s předchozím měsícem (leden 2011) se tato hodnota nezměnila. Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 8,1 mld. Kč, tj. 42,1 % z celkové alokace na operační program. Tento stav se ve srovnání s minulým měsícem nezměnil.

97

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 64 - Údaje o projektech ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d od počátku období od počátku období 1.1 81 3 516,0 12 431,3 1.2 51 2 278,7 13 159,3 1.3 47 828,6 10 153,4 1 179 6 623,3 35 744,0 2.1 8 676,9 0 0,0 2.2 244 4 885,5 135 2 519,1 2.3 486 5 911,1 270 3 372,2 2.4 13 132,1 6 87,2 2 751 11 605,6 411 5 978,5 3.1 66 1 420,0 27 869,1 3.2 68 1 017,1 38 591,8 3.3 241 3 721,1 135 1 968,9 3.4 13 215,6 0 0,0 3 388 6 373,8 200 3 429,9 4.1 5 252,8 0 0,0 4.2 11 124,3 0 0,0 4 16 377,0 0 0,0 ROP SM 1 334 24 979,8 646 10 152,4 Poznámka: - V ROP SM jsou evidovány 3 nedokončené projekty za 18,0 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

Žádosti ve schvalovacím procesu počet e 13 26 6 45 7 47 56 0 110 20 12 49 5 86 0 1 1 242

98

mil. Kč f aktuální stav 466,9 1 645,9 75,5 2 188,3 213,5 893,0 652,8 0,0 1 759,3 193,4 159,5 686,2 98,9 1 138,0 0,0 15,6 15,6 5 101,1

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 56 2 541,4 12 428,6 31 570,4 99 3 540,4 1 389,4 62 1 420,4 160 1 851,6 7 43,1 230 3 704,5 19 348,6 18 252,7 57 1 058,4 8 114,8 102 1 774,4 5 252,8 10 106,2 15 359,0 446 9 378,4

počet mil. Kč i j od počátku období 50 2 033,6 12 428,6 30 444,2 92 2 906,4 0 0,0 54 1 181,9 158 1 844,2 7 43,1 219 3 069,1 13 179,7 17 192,9 38 511,1 7 106,3 75 990,0 3 146,8 5 54,9 8 201,7 394 7 167,3

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 65 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 4 392,5 3 516,0 80,0 2 541,4 57,9 2 163,5 49,3 2 131,6 48,5 1 724,7 39,3 1.2 1 908,6 2 278,7 119,4 428,6 22,5 424,5 22,2 424,5 22,2 330,7 17,3 1.3 744,2 828,6 111,3 570,4 76,6 538,3 72,3 511,8 68,8 412,8 55,5 1 7 045,4 6 623,3 94,0 3 540,4 50,3 3 126,3 44,4 3 067,9 43,5 2 468,2 35,0 2.1 1 046,9 676,9 64,7 389,4 37,2 343,5 32,8 343,5 32,8 216,1 20,6 2.2 3 780,2 4 885,5 129,2 1 420,4 37,6 1 256,1 33,2 1 256,1 33,2 939,3 24,8 2.3 2 840,8 5 911,1 208,1 1 851,6 65,2 1 813,3 63,8 1 809,8 63,7 1 605,3 56,5 2.4 189,3 132,1 69,8 43,1 22,7 42,1 22,2 42,1 22,2 32,2 17,0 2 7 857,3 11 605,6 147,7 3 704,5 47,1 3 454,9 44,0 3 451,4 43,9 2 792,9 35,5 3.1 810,9 1 420,0 175,1 348,6 43,0 305,0 37,6 301,9 37,2 167,9 20,7 3.2 731,8 1 017,1 139,0 252,7 34,5 237,4 32,4 237,4 32,4 201,3 27,5 3.3 1 961,6 3 721,1 189,7 1 058,4 54,0 777,1 39,6 773,2 39,4 554,6 28,3 3.4 213,2 215,6 101,1 114,8 53,8 106,9 50,1 106,9 50,1 61,3 28,8 3 3 717,5 6 373,8 171,5 1 774,4 47,7 1 426,4 38,4 1 419,5 38,2 985,1 26,5 4.1 427,0 252,8 59,2 252,8 59,2 252,8 59,2 126,1 29,5 126,1 29,5 4.2 207,9 124,3 59,8 106,2 51,1 67,1 32,2 44,0 21,2 32,6 15,7 4 634,9 377,0 59,4 359,0 56,5 319,8 50,4 170,1 26,8 158,7 25,0 ROP SM 19 255,1 24 979,8 129,7 9 378,4 48,7 8 327,4 43,2 8 108,9 42,1 6 404,9 33,3 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

99

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Tento ROP se soustředí na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti celého území regionu, na rozvoj městských oblastí a zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, rozvoj podnikatelské infrastruktury a na zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. ROP Severovýchod je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence ROP Severovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti Severovýchod, tedy na Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj. Úlohu Řídícího orgánu zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rada-severovychod.cz.

Tab. 66 - Struktura ROP Severovýchod Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

Název prioritní osy / oblasti podpory Rozvoj dopravní infrastruktury Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Rozvoj mezinárodních letišť Rozvoj městských a venkovských oblastí Rozvoj regionálních center Rozvoj měst Rozvoj venkova Cestovní ruch Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Rozvoj podnikatelských aktivit Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Technická pomoc Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod

Podíl na celkové alokaci v% 37,0 22,5 12,6 1,9 34,0 13,3 13,9 6,8 22,0 20,2 1,8 4,0 3,4 0,6 3,0 2,7 0,3

Zdroj: Programový dokument ROP Severovýchod

Realizace ROP Severovýchod Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 podáno celkem 1 140 žádostí v hodnotě 36,7 mld. Kč (191,0 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 438 Smluv v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč (78,1 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 9,2 mld. Kč (47,8 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 6,1 mld. Kč, částka představuje 31,6 % z celkové alokace.

Podané žádosti Řídící orgán zaregistroval v průběhu sledovaného období (únor 2011) tři nové žádosti v hodnotě 583,4mil. Kč, všechny v oblasti podpory 2.1. Celková suma požadovaných prostředků k 3. březnu 2011 dosahuje 36,7 mld. Kč. Tato hodnota nyní převyšuje celkovou alokaci o 91,0 %. V roce 2011

100

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

řídící orgán zatím neplánuje vyhlásit další výzvy (není zde zahrnuta výzva na oblast podpory 2.1 a technickou pomoc).

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace V porovnání s předchozím měsícem (leden 2011) se celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou zvýšil o 21 projektů v hodnotě 722,2 mil. Kč. Navýšení bylo způsobeno novými schválenými projekty v oblasti podpory 1.2 (dva projekty v hodnotě 362,7 mil. Kč), 3.1 (deset projektů v hodnotě 312,5 mil. Kč) a 3.2 (devět projektů v hodnotě 64,4 mil. Kč). Celkový objem schválené dotace činí 15,0 mld. Kč. Tato hodnota tvoří 78,1 % z celkové alokace na operační program a to je nejvíce ze všech regionálních operačních programů.

Proplacené prostředky příjemcům Objem proplacených finančních prostředků meziměsíčně vzrostl. Zatímco ke dni 3. února 2011 bylo proplaceno 8,9 mld. Kč, ke 3. březnu 2011 se objem proplacených prostředků zvýšil o 237,6 mil. Kč. Celková suma proplacených prostředků tak tvoří 47,8 % z celkové alokace na operační program. To je druhá nejvyšší hodnota v porovnání s ostatními regionálními operačními programy. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 4,2 mld. Kč (21,9 % z celkové alokace operačního programu). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 124 žádostí v hodnotě 4,7 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 237 projektů v hodnotě 5,7 mld. Kč (tj. 54,1 % z celkového počtu schválených projektů). To znamená, že v meziměsíčním srovnání bylo finančně ukončeno 21 projektů v hodnotě 593,4 mil. Kč.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Certifikované výdaje předložené Evropské komisi dosahují výše 6,1 mld. Kč (31,6 % z celkové alokace). V porovnání s předchozím měsícem se tato hodnota nezměnila. Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 7,9 mld. Kč, tj. 41,2 % z celkové alokace na operační program. Tato částka se v porovnání s předchozím měsícem zvýšila o 19,3 mil. Kč.

101

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 67 - Údaje o projektech ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 73 4 025,2 3 240,5 0 0,0 1.2 51 4 434,6 16 511,4 8 1 011,2 1.3 1 252,0 0 0,0 1 252,0 1 125 8 711,8 19 751,9 9 1 263,2 2.1 22 1 792,4 2 533,3 9 909,8 2.2 169 7 784,8 104 4 445,8 0 0,0 2.3 268 5 394,5 167 3 726,8 0 0,0 2 459 14 971,6 273 8 705,9 9 909,8 3.1 376 10 994,3 244 6 401,1 64 2 241,1 3.2 66 455,2 17 163,8 18 67,4 3 442 11 449,5 261 6 564,9 82 2 308,6 4.1 31 775,1 14 311,5 1 54,0 4.2 47 312,9 11 62,8 23 186,8 4 78 1 088,0 25 374,3 24 240,8 5.1 35 414,0 0 0,0 0 0,0 5.2 1 56,3 0 0,0 0 0,0 5 36 470,2 0 0,0 0 0,0 ROP SV 1 140 36 691,1 578 16 397,0 124 4 722,4 Poznámka: - U ROP SV jsou k datu generování evidovány 4 nedokončené projekty v hodnotě 81,4 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

102

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 70 3 756,9 27 2 816,1 0 0,0 97 6 573,0 11 331,5 65 3 215,1 101 1 633,8 177 5 180,4 68 2 203,4 31 207,7 99 2 411,1 16 378,5 13 59,4 29 437,9 35 339,7 1 56,2 36 396,0 438 14 998,4

počet mil. Kč i j od počátku období 45 2 215,2 14 375,9 0 0,0 59 2 591,1 1 35,6 35 1 142,0 60 711,8 96 1 889,4 26 832,3 8 38,5 34 870,7 4 52,3 11 44,9 15 97,2 33 264,5 0 0,0 33 264,5 237 5 713,0

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 68 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 4 295,2 4 025,2 93,7 3 756,9 87,5 3 323,6 77,4 2 417,6 56,3 1 956,7 45,6 1.2 2 323,3 4 434,6 190,9 2 816,1 121,2 574,2 24,7 574,2 24,7 477,6 20,6 1.3 234,6 252,0 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 6 853,1 8 711,8 127,1 6 573,0 95,9 3 897,9 56,9 2 991,9 43,7 2 434,3 35,5 2.1 2 367,2 1 792,4 75,7 331,5 14,0 122,5 5,2 113,3 4,8 26,1 1,1 2.2 3 258,9 7 784,8 238,9 3 215,1 98,7 2 295,8 70,4 2 180,6 66,9 1 581,3 48,5 2.3 1 613,4 5 394,5 334,4 1 633,8 101,3 1 071,3 66,4 1 021,8 63,3 666,1 41,3 2 7 239,5 14 971,6 206,8 5 180,4 71,6 3 489,6 48,2 3 315,7 45,8 2 273,6 31,4 3.1 3 577,3 10 994,3 307,3 2 203,4 61,6 1 208,7 33,8 1 168,1 32,7 986,7 27,6 3.2 318,2 455,2 143,1 207,7 65,3 76,0 23,9 69,1 21,7 60,4 19,0 3 3 895,5 11 449,5 293,9 2 411,1 61,9 1 284,7 33,0 1 237,2 31,8 1 047,1 26,9 4.1 531,3 775,1 145,9 378,5 71,2 137,1 25,8 124,7 23,5 85,4 16,1 4.2 115,9 312,9 269,9 59,4 51,3 51,3 44,3 51,3 44,3 51,3 44,3 4 647,3 1 088,0 168,1 437,9 67,7 188,5 29,1 176,1 27,2 136,7 21,1 5.1 510,1 414,0 81,2 339,7 66,6 299,6 58,7 181,7 35,6 163,4 32,0 5.2 65,7 56,3 85,7 56,2 85,6 18,8 28,6 18,8 28,6 15,0 22,8 5 575,8 470,2 81,7 396,0 68,8 318,3 55,3 200,5 34,8 178,4 31,0 ROP SV 19 211,1 36 691,1 191,0 14 998,4 78,1 9 179,0 47,8 7 921,3 41,2 6 070,1 31,6 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

103

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD Tento ROP je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionu, rozvoj infrastruktury veřejné hromadné dopravy regionu, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnické péče či využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního ruchu. ROP Jihozápad je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihozápad zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, tedy na Plzeňský a Jihočeský kraj. Úlohu Řídícího orgánu zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-jihozapad.cz.

Tab. 69 - Struktura ROP Jihozápad Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2

Název prioritní osy / oblasti podpory Dostupnost center Modernizace regionální silniční sítě Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Modernizace vozového parku veřejné dopravy Rozvoj regionálních letišť Rozvoj místních komunikací Stabilizace a rozvoj měst a obcí Integrované projekty rozvojových center Rozvojové projekty spádových center Revitalizace částí měst a obcí Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Rozvoj zdravotnické péče Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu Technická pomoc Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Podíl na celkové alokaci v% 44,5 30,7 0,9 3,6 3,1 6,2 32,5 6,6 5,6 3,4 5,3 4,1 7,5 20,0 13,6 5,2 1,2 3,0 2,8 0,2

Zdroj: Programový dokument ROP Jihozápad

Realizace ROP Jihozápad Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 podáno celkem 2 349 žádostí v hodnotě 46,7 mld. Kč (261,1 % z celkové alokace). S příjemci bylo dosud podepsáno 516 Smluv v celkové hodnotě 11,8 mld. Kč (66,0 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 5,5 mld. Kč (30,8 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 660,6 mil. Kč, uvedená hodnota tvoří 3,7 % z celkové alokace.

104

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Podané žádosti V průběhu měsíce února 2011 se počet podaných žádostí nezměnil. Objem požadovaných finančních prostředků k 3. březnu 2011 převyšuje celkovou alokaci na regionální operační program o 161,0 %, což je nejvyšší procento ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy. V roce 2011 řídící orgán plánuje vyhlásit další nové výzvy s celkovým objemem alokace téměř cca 447,4 mil. Kč.

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace Ve srovnání s předchozím měsícem (leden 2011) byly podepsány Smlouvy se 103 příjemci. Objem schválené dotace za uplynulý měsíc vzrostl o 1,7 mld. Kč, tedy o 17,3 %. Za celý operační program bylo k 3. březnu 2011 schváleno celkem 516 projektů v hodnotě 11,8 mld. Kč. Jde o částku, která tvoří 66,0 % z celkové alokace operačního programu. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 6,1 mld. Kč (34,0 % z celkové alokace operačního programu). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 176 žádostí v hodnotě 6,7 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu.

Proplacené prostředky příjemcům V objemu proplacených prostředků příjemcům nebyl zaznamenán meziměsíční nárůst. K 3. březnu 2011 bylo příjemcům proplaceno celkem 5,5 mld. Kč. Tato hodnota tvoří 30,8 % z celkové alokace na operační program, čímž se řídící orgán umístil na pátém místě ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 262 projektů v hodnotě 5,1 mld. Kč (tj. 50,8 % z celkového počtu schválených projektů). Ve srovnání s minulým měsícem nedošlo k žádné změně v tomto stavu.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Certifikované výdaje předložené Evropské komisi dosahují výše 660,6 mil. Kč (3,7 % z celkové alokace). Tato hodnota se nezměnila od prosince roku 2009. Důvodem je pozastavení procesu certifikace ze strany PCO na základě nahlášené nesrovnalosti týkající se hodnocení projektů vybraných výzev. Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 5,5 mld. Kč, tj. 30,5 % z celkové alokace na operační program. Tato hodnota se ve srovnání s předchozím měsícem (leden 2011) také nezměnila.

105

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 70 - Údaje o projektech ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 53 4 304,8 2 372,0 13 913,4 1.2 34 197,1 11 55,0 1 21,6 1.3 7 1 382,4 1 7,8 2 968,1 1.4 2 612,3 0 0,0 1 595,6 1.5 432 4 656,8 349 3 614,7 2 18,3 1 528 11 153,4 363 4 049,5 19 2 517,1 2.1 16 655,6 1 129,9 4 99,4 2.2 87 3 024,6 57 2 013,4 0 0,0 2.3 223 3 552,1 181 2 933,5 1 7,1 2.4 334 5 432,8 288 4 478,9 2 18,5 2.5 192 2 932,2 158 2 161,0 4 144,4 2.6 94 3 536,9 64 1 851,2 6 869,2 2 946 19 134,2 749 13 567,9 17 1 138,6 3.1 567 12 425,8 347 7 625,7 132 2 989,1 3.2 149 3 100,4 95 2 234,4 2 18,9 3.3 147 534,6 102 344,2 5 34,0 3 863 16 060,7 544 10 204,3 139 3 041,9 4.1 5 313,0 0 0,0 0 0,0 4.2 7 49,6 1 29,0 1 1,5 4 12 362,6 1 29,0 1 1,5 ROP JZ 2 349 46 710,9 1 657 27 850,6 176 6 699,2 Poznámka: - K datu generování jsou u ROP JZ vedeny 8 nedokončené projekty v celkové hodnotě 127,2 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

106

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 38 2 936,7 22 124,2 4 406,5 1 18,0 81 1 003,9 146 4 489,4 11 425,2 30 981,3 41 601,0 44 933,4 30 611,1 24 726,0 180 4 277,9 88 1 739,9 52 819,4 40 150,2 180 2 709,5 5 313,0 5 19,1 10 332,1 516 11 808,9

počet mil. Kč i j od počátku období 14 1 031,0 15 51,2 0 0,0 1 18,0 52 573,6 82 1 673,9 1 129,9 16 515,5 24 302,2 31 477,1 18 271,9 18 670,5 108 2 367,0 33 730,6 20 231,5 19 58,2 72 1 020,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 262 5 061,2

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 71 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 5 488,9 4 304,8 78,4 2 936,7 53,5 973,4 17,7 973,4 17,7 105,4 1,9 1.2 158,8 197,1 124,1 124,2 78,2 49,1 30,9 49,1 30,9 0,5 0,3 1.3 635,3 1 382,4 217,6 406,5 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4 555,9 612,3 110,1 18,0 3,2 17,8 3,2 17,8 3,2 0,0 0,0 1.5 1 121,8 4 656,8 415,1 1 003,9 89,5 564,2 50,3 564,2 50,3 150,0 13,4 1 7 960,7 11 153,4 140,1 4 489,4 56,4 1 604,5 20,2 1 604,5 20,2 255,9 3,2 2.1 1 183,1 655,6 55,4 425,2 35,9 132,5 11,2 132,5 11,2 0,0 0,0 2.2 1 004,5 3 024,6 301,1 981,3 97,7 617,2 61,4 617,2 61,4 76,2 7,6 2.3 604,0 3 552,1 588,1 601,0 99,5 337,9 55,9 337,9 55,9 62,1 10,3 2.4 945,3 5 432,8 574,7 933,4 98,7 465,8 49,3 462,3 48,9 30,3 3,2 2.5 734,3 2 932,2 399,3 611,1 83,2 332,1 45,2 332,1 45,2 45,1 6,1 2.6 1 339,9 3 536,9 264,0 726,0 54,2 666,8 49,8 666,8 49,8 21,9 1,6 2 5 811,1 19 134,2 329,3 4 277,9 73,6 2 552,3 43,9 2 548,8 43,9 235,6 4,1 3.1 2 440,0 12 425,8 509,3 1 739,9 71,3 863,1 35,4 863,1 35,4 114,5 4,7 3.2 928,6 3 100,4 333,9 819,4 88,2 302,2 32,5 302,2 32,5 12,0 1,3 3.3 214,7 534,6 248,9 150,2 69,9 70,2 32,7 70,2 32,7 4,4 2,1 3 3 583,3 16 060,7 448,2 2 709,5 75,6 1 235,4 34,5 1 235,4 34,5 131,0 3,7 4.1 495,0 313,0 63,2 313,0 63,2 120,0 24,2 61,8 12,5 36,1 7,3 4.2 40,9 49,6 121,4 19,1 46,7 4,8 11,8 2,1 5,0 2,1 5,0 4 535,8 362,6 67,7 332,1 62,0 124,8 23,3 63,8 11,9 38,2 7,1 ROP JZ 17 891,0 46 710,9 261,1 11 808,9 66,0 5 517,0 30,8 5 452,6 30,5 660,6 3,7 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

107

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY Finanční podpora v rámci tohoto ROP je zaměřena na rozvoj regionální dopravní infrastruktury, zvýšení atraktivity regionu a návštěvnosti turistů, zlepšení kvality života ve městech i na venkově prostřednictvím úpravy veřejných prostranství a zkvalitněním veřejných služeb. ROP Střední Čechy je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Čechy zaměřeny na celý region soudržnosti Střední Čechy. Úlohu řídícího orgánu zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy se sídlem v Praze. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Tab. 72 - Struktura ROP Střední Čechy Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3

Název prioritní osy / oblasti podpory Doprava Regionální dopravní infrastruktura Udržitelné formy veřejné dopravy Cestovní ruch Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Rozvoj měst Rozvoj venkova Technická pomoc Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Informovanost a publicita programu Zvýšení absorpční kapacity

Podíl na celkové alokaci v% 41,6 31,2 10,4 18,0 5,4 10,8 1,8 37,0 7,4 18,5 11,1 3,4 1,9 0,5 1,0

Zdroj: Programový dokument ROP Stření Čechy

Realizace ROP Střední Čechy Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 podáno celkem 1 160 žádostí v hodnotě 24,5 mld. Kč (150,9 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 447 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě téměř 10,0 mld. Kč (61,5 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 4,6 mld. Kč (28,5 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 2,2 mld. Kč, hodnota tvoří 13,7 % z celkové alokace.

Podané žádosti V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí zvýšil o devět žádostí v hodnotě 219,4 mil. Kč. Konkrétně došlo k nárůstu počtu podaných žádostí v oblasti podpory 1.1 (pět žádostí v hodnotě 203,6 mil. Kč) a 2.3 (čtyři žádosti v hodnotě 15,9 mil. Kč). Celkový objem požadovaných

108

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

finančních prostředků nyní převyšuje celkovou alokaci o více než 50 %. Harmonogram výzev na rok 2011 není na internetových stránkách operačního programu zatím zveřejněn.

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace Ve srovnání s předchozím měsícem (leden 2011) se zvýšil počet projektů s podepsanou Smlouvou o 13 nových v hodnotě 182,4 mil. Kč. Za celý operační program bylo schváleno 447 projektů a celková suma schválené dotace nyní dosahuje téměř 10,0 mld. Kč. Podíl schválené dotace na celkové alokaci je tedy 61,5 %, čímž se řídící orgán k 3. březnu 2011 zařadil na páté místo ve srovnání o ostatními regionálními operačními programy. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 6,2 mld. Kč (38,5 % z celkové alokace operačního programu). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 114 žádostí v hodnotě 3,1 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu.

Proplacené prostředky příjemcům Objem proplacených finančních prostředků se v porovnání s minulým měsícem (leden 2011) nezměnil. K 3. březnu 2011 proplacené prostředky příjemcům dosahují výše 4,6 mld. Kč. Tato částka tvoří 28,5 % z celkové alokace operačního programu. V kategorii proplacené prostředky příjemcům se řídící orgán umístil na šestém místě ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy. K 3. březnu 2011 bylo finančně ukončeno 172 projektů v hodnotě 3,7 mld. Kč (tj. 38,5 % z celkového počtu schválených projektů). V meziměsíčním srovnání tak došlo k nárůstu finančně ukončených projektů o jeden projekt v hodnotě 3,2 mil. Kč.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Certifikované výdaje předložené Evropské komisi dosahují výše 2,2 mld. Kč (13,7 % z celkové alokace) a tato hodnota se ve srovnání s minulým měsícem (leden 2011) nezměnila. Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 4,1 mld. Kč, tj. 25,5 % z celkové alokace na operační program. V porovnání s minulým měsícem tak došlo k nárůstu o 172,8 mil. Kč.

109

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 73 - Údaje o projektech ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e F od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 71 3 474,8 10 521,6 6 268,7 1.2 48 1 282,8 13 275,9 13 651,2 1 119 4 757,6 23 797,5 19 919,9 2.1 159 3 533,0 110 2 173,3 41 1 133,7 2.2 88 1 914,6 54 928,0 4 114,6 2.3 57 303,3 28 85,7 11 107,3 2 304 5 750,9 192 3 187,1 56 1 355,6 3.1 26 1 708,3 4 1 122,3 7 223,1 3.2 225 5 755,7 99 1 943,8 13 322,8 3.3 434 6 094,1 281 3 883,0 19 289,0 3 685 13 558,1 384 6 949,1 39 835,0 4.1 41 329,9 0 0,0 0 0,0 4.2 7 30,0 0 0,0 0 0,0 4.3 4 44,5 0 0,0 0 0,0 4 52 404,4 0 0,0 0 0,0 ROP SČ 1 160 24 471,0 599 10 933,6 114 3 110,4 Poznámka: - K datu generování je u ROP SČ vedeno 5 nedokončených projektů v celkové hodnotě 96,3 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

110

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 55 2 605,4 22 339,6 77 2 945,0 8 223,1 30 841,0 18 104,5 56 1 168,6 15 340,6 113 3 243,5 134 1 877,2 262 5 461,3 41 328,7 7 30,0 4 44,5 52 403,3 447 9 978,1

počet mil. Kč i j od počátku období 29 1 437,1 10 175,3 39 1 612,3 3 111,6 9 279,4 7 26,3 19 417,2 6 25,7 39 794,3 47 660,9 92 1 480,9 18 154,1 3 10,1 1 20,0 22 184,2 172 3 694,6

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 74 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a D d/a e e/a f f/a 1.1 4 559,4 3 474,8 76,2 2 605,4 57,1 1 304,9 28,6 1 304,9 28,6 857,2 18,8 1.2 1 680,6 1 282,8 76,3 339,6 20,2 204,5 12,2 204,5 12,2 137,4 8,2 1 6 240,0 4 757,6 76,2 2 945,0 47,2 1 509,5 24,2 1 509,5 24,2 994,6 15,9 2.1 720,5 3 533,0 490,3 223,1 31,0 143,5 19,9 143,5 19,9 73,0 10,1 2.2 1 449,3 1 914,6 132,1 841,0 58,0 523,2 36,1 516,9 35,7 331,3 22,9 2.3 239,5 303,3 126,6 104,5 43,6 39,7 16,6 32,7 13,6 20,4 8,5 2 2 409,3 5 750,9 238,7 1 168,6 48,5 706,4 29,3 693,0 28,8 424,7 17,6 3.1 1 191,5 1 708,3 143,4 340,6 28,6 25,2 2,1 25,2 2,1 0,7 0,1 3.2 3 386,6 5 755,7 170,0 3 243,5 95,8 1 218,1 36,0 1 012,2 29,9 422,8 12,5 3.3 2 440,8 6 094,1 249,7 1 877,2 76,9 877,7 36,0 856,8 35,1 339,3 13,9 3 7 018,9 13 558,1 193,2 5 461,3 77,8 2 121,0 30,2 1 894,2 27,0 762,9 10,9 4.1 442,7 329,9 74,5 328,7 74,3 240,9 54,4 35,6 8,0 35,6 8,0 4.2 54,8 30,0 54,7 30,0 54,7 12,0 21,9 1,6 2,8 1,6 2,8 4.3 51,4 44,5 86,5 44,5 86,5 31,7 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4 549,0 404,4 73,7 403,3 73,5 284,6 51,8 37,2 6,8 37,2 6,8 ROP SČ 16 217,2 24 471,0 150,9 9 978,1 61,5 4 621,5 28,5 4 133,9 25,5 2 219,3 13,7 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

111

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

7.C STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Tento operační program podporuje rozvoj dopravy hlavního města Prahy, zlepšení kvality životního prostředí Prahy, rozvinutí inovačního potenciálu hlavního města a celkové zatraktivnění městského prostředí. OP Praha - Konkurenceschopnost je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou intervence OP Praha - Konkurenceschopnost zaměřeny na území hlavního města Prahy. Úlohu řídícího orgánu vykonává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace k tomuto operačnímu programu jsou uvedeny na www.prahafondy.eu/oppk.

Tab. 75 - Struktura OP Praha - Konkurenceschopnost Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1

Název prioritní osy / oblasti podpory Dopravní dostupnost a rozvoj ICT Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Rozvoj a dostupnost ICT služeb Životní prostředí Revitalizace a ochrana území Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Inovace a podnikání Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Podpora příznivého podnikatelského prostředí Rozvoj malých a středních podniků Technická pomoc Technická pomoc

Podíl na celkové alokaci v% 37,2 33,5 3,7 25,0 21,7 3,3 35,0 22,7 4,3 8,0 2,8 2,8

Zdroj: Programový dokument OP PK

Realizace OP Praha - Konkurenceschopnost V OP Praha - Konkurenceschopnost bylo k 3. březnu 2011 podáno 633 žádostí v celkové hodnotě 12,9 mld. Kč, což představuje 189,8 % z alokace na program. Řídící orgán podepsal 203 Smluv o poskytnutí dotace ve výši 5,8 mld. Kč (85,4 % z alokace na program na období 2007-2013). Prostředky proplacené na účty příjemců dosahují 2,8 mld. Kč, což činí 41,5 % z alokace na programové období 2007–2013. Objem certifikovaných výdajů dosahuje 1,0 mld. Kč, to představuje 14,8 % z alokace na operační program na období 2007–2013.

Podané žádosti Počet podaných žádostí se v únoru 2011 nezměnil. Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech k 3. březnu 2011 o 89,8 % převyšuje alokaci na období 2007–2013. Z tohoto údaje vyplývá vysoký zájem žadatelů o dotace z OP Praha - Konkurenceschopnost.

112

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace se v meziměsíčním srovnání nezměnil. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 řídící orgán podepsal s příjemci 203 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 5,8 mld. Kč, to představuje 85,4 % z alokace na operační program na období 2007–2013.

Proplacené prostředky příjemcům Ve sledovaném období (únor 2011) byly proplaceny finanční prostředky na účty příjemců ve výši 74,3 mil. Kč. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 byly proplaceny prostředky příjemcům ve výši 2,8 mld. Kč, to představuje 41,5 % z alokace na operační program na období 2007-2013. V únoru 2011 bylo finančně ukončeno 34 projektů ve výši 272,6 mil. Kč. Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 finančně ukončen 82 projektů v hodnotě 1,7 mld. Kč (tj. 29 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi Objem certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi ve sledovaném období (únor 2011) vzrostl o 2,0 mil. Kč. K 3. březnu 2011 certifikované výdaje předložené Evropské komisi představují 14,8 % z alokace na program na období 2007–2013 (tj. 1,0 mld. Kč). Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 3. březnu 2011 dosahují 1,2 mld. Kč, tj. 17,7 % z alokace OP Praha-Konkurenceschopnost.

113

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 76 - Údaje o projektech OP Praha - Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 14 2 460,9 4 59,7 0 0,0 1.2 31 327,1 24 235,3 0 0,0 1 45 2 787,9 28 295,1 0 0,0 2.1 82 2 779,4 48 1 193,9 6 285,3 2.2 21 432,2 9 131,2 0 0,0 2 103 3 211,6 57 1 325,1 6 285,3 3.1 111 4 937,2 78 3 344,6 0 0,0 3.2 22 205,7 17 135,5 0 0,0 3.3 350 1 557,5 244 1 031,0 0 0,0 3 483 6 700,4 339 4 511,1 0 0,0 4.1 2 218,6 0 0,0 0 0,0 4 2 218,6 0 0,0 0 0,0 OP PK 633 12 918,5 424 6 131,3 6 285,3 Poznámka: - K datu generování je u OP PK evidováno 7 nedokončených projektů v celkové hodnotě 107,2 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

114

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Finančně ukončené projekty

počet mil. Kč g h od počátku období 10 1 971,9 7 79,7 17 2 051,7 28 1 208,5 12 295,9 40 1 504,4 33 1 474,3 5 62,9 106 498,4 144 2 035,6 2 218,6 2 218,6 203 5 810,3

počet mil. Kč i j od počátku období 5 858,5 1 0,7 6 859,2 9 291,9 4 85,2 13 377,1 7 189,4 4 54,0 52 210,8 63 454,2 0 0,0 0 0,0 82 1 690,6

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 77 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha - Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/ a d d/ a e e/ a f f/ a 1.1 2 297,9 2 460,9 107,1 1 971,9 85,8 919,4 40,0 758,6 33,0 737,9 32,1 1.2 251,6 327,1 130,0 79,7 31,7 33,4 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2 549,5 2 787,9 109,4 2 051,7 80,5 952,7 37,4 758,6 29,8 737,9 28,9 2.1 1 473,2 2 779,4 188,7 1 208,5 82,0 1 050,0 71,3 215,8 14,6 215,8 14,6 2.2 223,3 432,2 193,6 295,9 132,5 192,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 1 696,5 3 211,6 189,3 1 504,4 88,7 1 242,0 73,2 215,8 12,7 215,8 12,7 3.1 1 536,1 4 937,2 321,4 1 474,3 96,0 262,1 17,1 158,2 10,3 3,4 0,2 3.2 291,3 205,7 70,6 62,9 21,6 60,4 20,7 32,2 11,0 11,3 3,9 3.3 542,3 1 557,5 287,2 498,4 91,9 171,5 31,6 39,2 7,2 36,8 6,8 3 2 369,6 6 700,4 282,8 2 035,6 85,9 493,9 20,8 229,6 9,7 51,4 2,2 4.1 190,4 218,6 114,8 218,6 114,8 138,0 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 190,4 218,6 114,8 218,6 114,8 138,0 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 OP PK 6 805,9 12 918,5 189,8 5 810,3 85,4 2 826,7 41,5 1 203,9 17,7 1 005,1 14,8 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

115

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA Druhý pražský operační program je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Smyslem OP Praha - Adaptabilita je motivace zaměstnavatelů ke zvyšování nabídky pracovních míst, k umožnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce a ke zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnanců. Dále je tento operační program určen na prevenci nezaměstnanosti a k podpoře celoživotního odborného vzdělávání. OP Praha - Adaptabilita je financován z ESF. Z územního hlediska jsou intervence OP Praha - Adaptabilita zaměřeny na území hlavního města Prahy. Úlohu řídícího orgánu zastává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace jsou uvedeny na www.prahafondy.eu/oppa.

Tab. 78 - Struktura OP Praha - Adaptabilita Číslo prioritní osy / oblasti podpory 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

Název prioritní osy / oblasti podpory Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podpora vstupu na trh práce Podpora vstupu na trh práce Modernizace počátečního vzdělávání Modernizace počátečního vzdělávání Technická pomoc Technická pomoc

Podíl na celkové alokaci v% 38,2 38,2 29,2 29,2 29,2 29,2 3,5 3,5

Zdroj: Programový dokument OP PA

Realizace OP Praha - Adaptabilita V operačním programu Praha–Adaptabilita bylo k 3. březnu 2011 podáno 2 334 žádostí v celkové hodnotě 12,4 mld. Kč, to představuje 394,4 % z celkové alokace na program. Řídící orgán podepsal 485 Smluv o poskytnutí dotace ve výši 2,5 mld. Kč (78,9 % z alokace na program na období 2007-2013). Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 1,4 mld. Kč, což činí 45,7 % z alokace na programové období 2007–2013. Objem certifikovaných výdajů dosahuje 420,6 mil. Kč, což je 13,4 % z alokace na operační program na období 2007–2013.

Podané žádosti Počet podaných žádostí se v únoru 2011 nezměnil, od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo podáno 2 334 žádostí. Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech dosahuje téměř čtyřnásobku alokace na období 2007–2013. V porovnání s ostatními operačními programy je v OP Praha-Adaptabilita registrován nejvyšší převis podaných žádostí nad vlastní alokací na operační program.

116

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace Ve sledovaném období (únor 2011) byla podepsána jedna Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě 1,8 mil. Kč. Smlouvu řídící orgán podepsal s příjemcem v oblasti podpory 1.1, která je zaměřena na rozvoj znalostní ekonomiky. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 řídící orgán podepsal s příjemci 485 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 2,5 mld. Kč, to představuje 78,9 % z alokace na operační program na období 2007–2013.

Proplacené prostředky příjemcům V únoru 2011 byly proplaceny finanční prostředky na účty příjemců ve výši 22,9 mil. Kč. Od počátku programového období k 3. březnu 2011 bylo na účty příjemců převedeno 1,4 mld. Kč, to představuje 45,7 % z alokace na operační program na období 2007-2013. Finanční prostředky jsou příjemcům propláceny zejména na základě zálohových plateb a etapových žádostí o platbu. V únoru 2011 byly finančně ukončeny dva projekty v hodnotě 6,7 mil. Kč. Od počátku programového období bylo k 3. březnu 2011 finančně ukončeno 18 projektů o finančním objemu 44,9 mil. Kč (tj. 1,8 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou).

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi V průběhu února 2011 nedošlo ke změně ve výši certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi. K 3. březnu 2011 tvoří objem certifikovaných výdajů 13,4 % z alokace na operační program, tj. 420,6 mil. Kč Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 3. březnu 2011 dosahují 648,8 mil. Kč, tj. 20,7 % z alokace OP Praha-Adaptabilita.

117

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 79 - Údaje o projektech OP Praha - Adaptabilita (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Podané žádosti

Žádosti vyřazené z administrace

Žádosti ve schvalovacím procesu

počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč a b c d e f od počátku období od počátku období aktuální stav 1.1 1 204 5 468,4 933 4 293,5 2 12,6 1 1 204 5 468,4 933 4 293,5 2 12,6 2.1 494 3 370,7 425 2 610,3 0 0,0 2 494 3 370,7 425 2 610,3 0 0,0 3.1 634 3 424,3 489 2 635,2 0 0,0 3 634 3 424,3 489 2 635,2 0 0,0 4.1 2 123,5 0 0,0 0 0,0 4 2 123,5 0 0,0 0 0,0 OP PA 2 334 12 387,0 1 847 9 539,0 2 12,6 Poznámka: - K datu generování jsou v OP PA vedeny 4 nedokončené projekty v celkové hodnotě 6,3 mil. Kč. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

118

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet mil. Kč g h od počátku období 269 956,6 269 956,6 69 691,8 69 691,8 145 705,2 145 705,2 2 123,5 2 123,5 485 2 477,1

Finančně ukončené projekty počet mil. Kč i j od počátku období 16 16 0 0 2 2 0 0 18

37,0 37,0 0,0 0,0 7,8 7,8 0,0 0,0 44,9

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

Tab. 80 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha - Adaptabilita (EU a národní zdroje) Prioritní osa / Oblast podpory

Celková alokace podpory 2007–2013

Podané žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

Proplacené prostředky příjemcům

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

Certifikované výdaje předložené EK

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 1.1 1 201,3 5 468,4 455,2 956,6 79,6 575,1 47,9 287,7 24,0 179,1 14,9 1 1 201,3 5 468,4 455,2 956,6 79,6 575,1 47,9 287,7 24,0 179,1 14,9 2.1 914,6 3 370,7 368,6 691,8 75,6 374,7 41,0 140,7 15,4 83,4 9,1 2 914,6 3 370,7 368,6 691,8 75,6 374,7 41,0 140,7 15,4 83,4 9,1 3.1 916,1 3 424,3 373,8 705,2 77,0 425,4 46,4 189,1 20,6 131,3 14,3 3 916,1 3 424,3 373,8 705,2 77,0 425,4 46,4 189,1 20,6 131,3 14,3 4.1 108,9 123,5 113,4 123,5 113,4 61,3 56,3 31,2 28,6 26,8 24,6 4 108,9 123,5 113,4 123,5 113,4 61,3 56,3 31,2 28,6 26,8 24,6 OP PA 3 140,8 12 387,0 394,4 2 477,1 78,9 1 436,4 45,7 648,8 20,7 420,6 13,4 Poznámka: - Měnový kurz: 1 EUR = 24,48 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 3. 3. 2011

119

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

8. POUŽITÉ POJMY Alokace podpory (pro jednotlivé rozpočtové roky) Objem finančních prostředků SF / FS a národních zdrojů určený pro daný OP na každý kalendářní rok programového období 2007–2013 na základě rozhodnutí EK. Alokace podpory na daný rok musí být vyčerpána s ohledem na pravidlo n+3 / n+2 (podrobněji viz níže).

Celková alokace podpory 2007–2013 Objem finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů alokovaný pro NSRR (resp. jednotlivé OP) na celé programové období 2007–2013. •

Výpočet Celkové alokace podpory 2007–2013 v CZK: Certifikované výdaje předložené EK v CZK + („necertifikované prostředky“ v EUR * aktuální měsíční kurz).

Certifikované výdaje předložené EK Výdaje, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni OP zaručující, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR. Certifikaci výdajů provádí Platební a certifikační orgán (Národní fond MF ČR). Certifikované výdaje jsou následně zaslány v žádosti o proplacení finančních prostředků EK, která nejpozději do dvou měsíců poté zašle certifikované finanční prostředky na účty Platebního a certifikačního orgánu. Certifikované finanční prostředky se tedy považují za finanční prostředky vyčerpané z fondů EU.

Finančně ukončené projekty Projekty, u kterých byly ukončeny všechny realizační a administrativní činnosti. Tedy takové projekty, u kterých příjemce předložil Závěrečnou monitorovací zprávu a závěrečnou Žádost o platbu. Řídící orgán předloženou dokumentaci schválil a proplatil finanční prostředky na účet příjemce.

Globální grant – GG Jeden ze způsobů implementace OP pro vybrané oblasti podpory nebo jejich části. V rámci GG jsou realizovány dílčí grantové projekty. Příjemce GG (nejčastěji zprostředkující subjekt OP) je zodpovědný za řízení a implementaci globálního grantu. V programovém období 2007–2013 jsou GG realizovány v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podané žádosti Žádosti o podporu ze SF / FS a národních zdrojů předložené žadateli v rámci vyhlašovaných výzev jednotlivých OP. Žadatelé vyplní elektronickou žádost o podporu a následně fyzicky odevzdají další 120

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

požadované podklady k projektové žádosti. Podané žádosti o podporu jsou zaregistrovány v informačních systémech řídících orgánů jednotlivých OP.

Projekt Ucelený soubor aktivit financovaných z OP, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem. Podle způsobu realizace se rozlišují dva typy projektů: Individuální projekt – IP •

Projekt s přímým způsobem financování, kdy konečný příjemce je zároveň konečným uživatelem, který obdrží podporu.

Grantový projekt – GP •

Projekt realizovaný v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků je nositel globálního grantu

Podle finanční náročnosti se vymezují dva typy projektů: Běžný projekt •

Projekt s celkovými náklady nižšími než 50 mil. EUR

Velký projekt – VP •

Projekt s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. EUR (např. v oblasti dopravy, vědy a výzkumu či životního prostředí)

Proplacené prostředky příjemcům Objem finančních prostředků proplacených na účty příjemců po ukončení realizace projektu nebo jeho části (u etapového projektu). Do proplacených prostředků jsou započítávány také zálohové platby (předfinancování) v případě ex-ante financování. Finanční prostředky se proplácí na základě žádosti o platbu.

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Objem finančních prostředků v IP a GG, které ŘO autorizoval a v rámci souhrnného výkazu výdajů předložil PCO a které byly zaúčtovany v IS Viola.

Projekty / GG / GP s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Projekty schválené ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů, tj. projekty které splnily formální náležitosti, podmínky přijatelnosti, získaly dostatečné bodové ohodnocení v rámci hodnocení 121

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

kvality, byly doporučeny ke spolufinancování a s příjemcem byl podepsán právní akt o poskytnutí dotace.

Výzva Aktivita řídícího orgánu příslušného OP vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti podpory, dále objem finančních prostředků určených na výzvu, termín a místo pro podávání žádostí, popis podporovaných aktivit a subjektů, seznam hodnotících kritérií a také kontakty na odpovědné implementační orgány. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých žádostí je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých žádostí dochází až po uzavření výzvy).

Žádosti ve schvalovacím procesu Žádosti, které se nacházejí v procesu administrace. Projekty procházejí formální, finanční a kvalitativní kontrolou a hodnocením podle předem stanovených kritérií.

Žádosti vyřazené s administrace Žádosti, které nesplnily podmínky přijatelnosti pro čerpání finančních prostředků z SF / FS a národních zdrojů, nebo žádosti, které v hodnotícím procesu nebyly doporučeny ke spolufinancování.

122

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ÚNOR 2011

9. SEZNAM ZKRATEK

Centrum pro regionální rozvoj ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. ČOV Čistička odpadních vod ECB Evropská centrální banka EK Evropská komise ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Evropský sociální fond EU Evropská unie EUR Společná evropská měna euro FS Fond soudržnosti GG Globální grant GIP/ GP Grantový individuální projekt HMP hlavní město Praha HSS Hospodářská a sociální soudržnost IOP Integrovaný operační program IP Individuální projekt IPRM Integrovaný plán rozvoje měst IS Informační systém IZS Integrovaný záchranný systém KD Kombinovaná doprava MD Ministerstvo dopravy MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MMZ Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a národních zdrojů MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MSC2007 Monitorovací systém strukturálních fondů a fondu soudržnosti MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MV Ministerstvo vnitra MŽP Ministerstvo životního prostředí NNO Nestátní neziskové organizace NOK-MMR Národní orgán pro koordinaci NSRR Národní strategický referenční rámec NZ Národní zdroje OP Operační program / programy OP ČR-PL Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko OP D Operační program Doprava OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP PA

CRR ČMZRB

OP PI OP PK OP VaVpI OP VK OP TP OP ŽP ORP PAS PCO PČR PO PŽ ROP ROP JV ROP JZ ROP MS ROP SČ ROP SM ROP SV ROP SZ RR ŘO SF SFDI SFŽP SIP SR TP URR VaV VP VP VRR ZS

123

Operační program Praha – Adaptabilita Operační program Podnikání a inovace Operační program Praha Konkurenceschopnost Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Technická pomoc Operační program Životní prostředí Obec s rozšířenou působností Pověřené auditní subjekty Platební a certifikační orgán Policie ČR Prioritní osa Projektové žádosti Regionální operační program / programy Regionální operační program Jihovýchod Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Moravskoslezsko Regionální operační program Střední Čechy Regionální operační program Střední Morava Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severozápad Regionální rada Řídící orgán Strukturální fondy Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí Systémové individuální projekty Státní rozpočet Technická pomoc Úřad regionální rady Výzkum a vývoj Velký projekt vedoucí partner Výbor regionální rady Zprostředkující subjekty

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.