NÁVOD K OBSLUZE KONTROLNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:


1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 KONTROLNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráně...

0 downloads 90 Views 940KB Size

Recommend Documents


No documents


NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1

KONTROLNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady

Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora

Strana 2

ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.

Váhu je třeba umístit na rovný a pevný povrch. Pomocí stavitelných nožek v rozích váhy ustavte váhu do vodorovné polohy – podle libely v levém předním rohu váhy. Doporučuje se zapnout váhu alespoň 10 minut před použitím pro důkladnou temperaci váhy.

Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

Síťový adaptér je třeba připojit do zásuvky kde je střídavé síťové napětí 230V. Do větve zásuvkového obvodu, kde je připojena váha, nezapojujte spotřebiče s vyšším příkonem způsobující kolísání napětí.

Není-li váha delší dobu používána, uložte ji s plně nabitým akumulátorem. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo zničení.

Váha se nesmí provozovat v elektromagneticky nebo elektrostaticky exponovaných prostředí, např. poblíž vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů, a dalších zařízení. Váhu neobsluhujte v oděvech, které mohou vytvářet elektrostatický náboj.

Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

Váha není určena do mokrého nebo chemicky agresivního prostředí. Čištění váhy, zejména klávesnice a displeje, provádějte pouze vlhkým hadrem bez použití agresivních chemických čisticích prostředků – ty mohou naleptat a zničit klávesnici nebo jiné plastové části váhy. Maximální přípustná vlhkost vzduchu je 80%.

Strana 3

Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

Nepřetěžujte vaši váhu výrazně nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 120% max. váživosti by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolané osoby.

ULOŽENÍ AKUMULÁTORU Schránka pro uložení akumulátoru se nachází ze spodní části váhy pod plastovým krytem.

Strana 4

NAPÁJENÍ VÁHY, DOBÍJENÍ AKUMULÁTORU Konektor napájecího adaptéru připojte do zdířky. Zásuvka je umístěna na spodní základně v přední části váhy. Vypínač je v pravé přední části dolního krytu. Připojení váhy do elektrické sítě je indikováno kontrolkou na displejovém panelu váhy u nápisu „Charge“, a to bez ohledu na to, zda je vypínač zapnutý nebo vypnutý. Tato kontrolka indikuje dobíjení akumulátoru červeným svitem a stav dobití akumulátoru zeleným svitem. Jestliže váha bude používána bez řádného dobíjení, na displeji se ukáže nápis „bAt Low“. Váha bude pracovat ještě po dobu cca 10 hodin a poté se automaticky vypne. Prosím dobíjejte akumulátor včas nebo váha nebude fungovat. K dobití akumulátoru připojte k váze přiložený adapter. Dobití na plnou kapacitu trvá cca 12 hodin. Váha má provoz na akumulátor cca 60hodin. Pro napájení váhy používejte výhradně originální síťový adaptér dodaný vaším prodejcem nebo autorizovaným servisem!

Kolébkovým tlačítkem se váha vypíná a zapíná.

Kontrolka dobíjení

PRVKY NA SPODNÍ STRANĚ VÁHY

Komunikační konektor RS232

Kolébkový vypínač

Zdířka pro síťový adaptér

Strana 5

DISPLEJE LCD displej s možností modrého podsvícení. Na straně operátora (prodavače) jsou tři oddělené displeje. Displej umístěn pod vážící miskou přímo na těle váhy Operátorský displej:

Význam jednotlivých symbolů na spodní liště displeje (indikace na displeji):

váha je v ustáleném stavu

váha se nachází ve vynulovaném stavu

je použita tára, odečet obalu Slabá baterie – nutné připojení adaptéru

Dobíjení akumulátoru ze sítě

Malý počet kusů pro výpočet

Malá jednotková hmotnost je aktivována součtová paměť

Aktivace limitů

Význam symbolů: – příliš malá jednotková (referenční) hmotnost součástky pro výpočet počtu kusů. Výpočet nemusí být přesný pro dané součástky. Použijte váhu s vyšším rozlišením.

– příliš malý počet kusů pro stanovení referenční hmotnosti. Výpočet nemusí být přesný pro dané

součástky. Přidejte více kusů na váhu, navolte nový počet z numerické klávesnice a stiskněte tlačítko

– kontrolka je aktivní, pokud jsou zadány hodnoty limitů pro limitní – kontrolní vážení

.

Strana 6

KLÁVESNICE Na váze je použita membránová klávesnice, popisem jednotlivých tlačítek. Klávesnice je do jisté míry odolná proti vlhkosti, prachu, mastnotě a jiným nečistotám. Její čištění však provádějte pouze vlhkým hadrem s jarovou vodou, bez použití agresivních chemických čisticích prostředků. Do klávesnice zásadně nepíchejte tvrdými nebo ostrými předměty – může tak dojít k jejímu zničení!

Funkce jednotlivých tlačítek na klávesnici:

Uvede váhu do nulové hmotnosti po přetížení nebo po odstranění nečistoty z misky

Odečte hmotnost obalu nebo misky („tárování“ váhy), nebo uloží aktuální hmotnost do paměti táry,

Odešle údaje do PC nebo na tiskárnu přes RS232

Nastavení horního a spodního limitu počtu kusů nebo hmotnosti Přidržením - zobrazení stavu baterie v procentech

Potvrzení počtu vzorků pro výpočet referenční hmotnosti

Potvrzení ručního zadání referenční hmotnosti

Přičtení aktuální hmotnosti a počtu kusů do paměti

Vyvolání součtu hmotnosti a počtu kusů z paměti

Nulování jednotkové ceny nebo vymazání při chybném zadání Přidržením - změna režimu pro zvukový alarm

Numerické klávesy pro zadání hodnoty táry, počtu vzorků, referenční hmotnosti

Volba desetinného místa při zadávání jednotkové ceny Přidržením - Nastavení režimu podsvitu displeje

Strana 7

VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY Zajistěte, aby byla vážicí miska prázdná a zapněte váhu kolébkovým vypínačem zespodu na pravém boku váhy. Po zapnutí váhy a proběhnutí úvodního testu na všech třech displejích naskočí nulové údaje. Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný (nebo nesvítí šipka u symbolu ZERO ve spodní části displeje

hmotnosti, stiskněte tlačítko

ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ – ZJIŠTĚNÍ HMOTNOSTI Pro pouhé zjištění hmotnosti položte vážené zboží na váhu a v políčku hmotnosti můžete číst jeho údaj vyčíslený v kilogramech.

VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Položte obal na vážící plochu, jakmile se váha ustálí, stiskněte tlačítko

Při vážení bude odečtena hmotnost obalu a zobrazí se kontrolka u nápisu „Net“. Při sundání obalu displej váhy zobrazí zápornou hodnotu.

Pro zrušení táry stiskněte tlačítko

NASTAVENÍ ZNÁMÉ HMOTNOSTI OBALU RUČNĚ Není možné

NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ Nepokládejte na vážící plochu těžší předměty než je maximální váživost váhy. Když se na displeji objeví „- OL -“ a ozve se varovný tón, sundejte předmět z váhy, aby se nepoškodil snímač.

Strana 8

VÁŽENÍ SOUČÁSTEK Zjištění počtu kusů můžete provádět dvěma způsoby. 1. Položíte známé množství kusů na misku, z numerické klávesnice navolíte jaký počet je na misce a

potvrdíte tlačítkem . Poté stačí na váhu přidávat nebo ubírat součástky a váha ihned zobrazuje celkovou hmotnost v políčku „HMOTNOST“ (WEIGHT), váhu jednoho kusu v políčku „JEDNOTKOVÁ HMOTNOST“ (UNIT WEIGHT) a počet kusů v políčku „POČET ks“ (COUNT). Pokud je při zadání použito malé množství kusů pro přesné určení počtu vážených součástek, váha indikuje

kontrolku pod displejem u symbolu váha nemusí přesně vypočítat počet kusů.

. Přidejte více kusů na misku a potvrďte tlačítkem

. Jinak

. 2. Navolíte referenční hmotnost jednoho kusu, která je předem známa, potvrdíte tlačítkem Položíte neznámý počet kusů na misku a váha automaticky ukáže celkovou hmotnost v políčku „HMOTNOST“ (WEIGHT), váhu jednoho kusu v políčku „JEDNOTKOVÁ HMOTNOST“ (UNIT WEIGHT) a počet kusů na misce v políčku „POČET ks“ (COUNT). Budete-li přidávat nebo ubírat součástky, váha bude okamžitě reagovat na změnu a zobrazí aktuální celkovou hmotnost a počet kusů. Pokud je zadána malá referenční hmotnost pro přesné určení počtu vážených součástek, váha indikuje kontrolku pod displejem u symbolu Použijte váhu s vyšší přesností.

. Váha nemusí přesně vypočítat počet kusů.

Zjištění referenční hmotnosti vzorku Ke zjištění referenční hmotnosti, položte známé množství součástek na váhu. Po ustálení displeje zadejte

množství za pomocí numerické klávesnice a následně stiskněte tlačítko . Váha zobrazí váhu jednoho kusu (referenční hmotnost) v políčku „JEDNOTKOVÁ HMOTNOST“ (UNIT WEIGHT). Tuto hodnotu si zaznamenáte do tabulky k dané součástce a při dalším vážení ji navolíte z numerické

klávesnice a potvrdíte tlačítkem „POČET ks“ (COUNT).

. Váha pak bude ihned zobrazovat počet kusů na misce v políčku

Jestliže je použit obal, položte ho na váhu a vytárujte ho podle návodu.

Platí pravidlo, že čím menší hmotnost má součástka, tím větší počet jich musím položit na misku pro výpočtu referenční hmotnosti.

Strana 9

KONTROLNÍ- LIMITNÍ VÁŽENÍ

Nastaveni limitu

Stiskněte krátce tlačítko

, displej ukáže

kusů. Stiskněte tlačítko

pro potvrzení, potom displej ukáže

dolní hodnoty počtu kusů. Znovu stiskněte tlačítko

, pro nastavení horní hodnoty počtu

, pro nastavení

pro potvrzení. Pak displej zobrazí

, pro nastavení horní hodnoty hmotnosti, potvrdíte tlačítkem

zobrazí vrátíte se do režimu vážení.

, pak displej

, pro nastavení dolní hodnoty hmotnosti, znovu potvrdíte tlačítkem

Pokud nechce zadávat další hodnoty, nezadávejte žádné číslo a jen stiskněte tlačítko

.

Nastavení alarmu

Nastavit alarm pro kontrolní režim provedete tak, že podržíte tlačítko

, na displeji se může zobrazit:

(režim kontroly hmotnosti s alarmem),

(režim kontroly počtu kusů s alarmem)

(bez kontrolního režimu).

Výběru požadované funkce provedete opětovným stiskem a uvolněním tlačítka

.

a

Strana 10 V uživatelském nastavení můžete navolit režim, kdy má zaznít zvukový signál 1, když hmotnost nebo množství je v limitu 2, když hmotnost nebo množství je mimo limit 3, vypnutý režim

SČÍTACÍ OPERACE Sčítání položek - manuálně

Hodnoty hmotnosti a počtu kusů zobrazené na displeji mohou být sčítány v paměti stisknutím tlačítka Na displeji „Hmotnost“ se zobrazí celková hmotnost, displej „Počet ks“ ukáže celkový součet kusů a displej „Jednotková hmotnost“ zobrazí, kolikrát byla položka přidána do paměti. Hodnoty se ukážou na displeji po dobu cca 2 sekundy a poté se váha vrátí do normálního režimu.

Pro přičtení další položky do paměti tlačítkem se musí váha vrátit na nulu nebo být v záporné hodnotě, teprve potom se uloží hodnoty do paměti. Sčítání můžete opakovat až 99x, nebo dokud bude stačit délka displeje. Vyvolání součtové paměti

K zobrazení uložených součtů stiskněte tlačítko sekundy a poté se váha vrátí do normálního režimu.

. Hodnoty se ukážou na displeji po dobu cca 2

Vymazání součtové paměti

K vymazání paměti stiskněte klávesu Tím vymažete z paměti všechny hodnoty.

a poté ihned stiskněte tlačítko

.

NASTAVENÍ ŘEŽIMU PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Pro vstup do režimu nastavení parametrů držte tlačítko

. Stiskněte tlačítko

, dokud váha na displeji nezobrazí

pro změnu parametru

On: podsvícení svítí vždy OFF: bez podsvícení. AUto: podsvícení se zapne když na váhu položíte předmět a vypne, když se váha ustálí na nule.

Volbu potvrďte tlačítkem

.

Strana 11

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ - KONFIGURACE VAH Vstup do režimu nastavení Chcete-li nastavit parametry, je nutné vstoupit do menu chráněné zóny. To se provádí zadáním hesla, pokud je požadována.

Pro vstup do režimu nastavení parametrů během úvodního testu stiskněte a držte tlačítko zobrazí na displeji "Pn "

Uvolněte tlačítko

a stiskněte 4x tlačítko

, až váha

. Na displeji se zobrazí "Pn-- - -" Stiskněte tlačítko

Tím jste vstoupily do režimu nastavení parametrů

Tlačítkem nebo krokujete ve výběru parametru Displej hmotnosti bude zobrazovat číslo kroku - funkce. Displej jednotkové hmotnosti bude zobrazovat název kroku

Tlačítkem

vstupujete do nastavení funkcí a potvrzujete výběr hodnoty funkce

Tlačítkem

opustíte krok z nastavení, nebo vystoupíte z nastavení a vrátíte se do režimu vážení

Změna parametrů od kroku F0 – F7 je vyhrazena pouze pro servisní organizace. Nedoporučujeme vstup do těchto parametrů. Může dojít k přenastavení hodnot váhy.

Strana 12

Uživatelská konfigurace vah Nastavení RS232

F8 rS 232

Nastavení zvukového pro kontrolní režim

F9 bEEP

Mode

Odesílání kontinuální – nepřetržitě Odesílání kontinuální – nepřetržitě po ustálení hodnoty hmotnosti ASk Režim zasílání na dotaz z PC W= Send – zašle aktuální hmotnost T= Tare – vytáruje hmotnost, odečet obalu Z= Zero – vynuluje hmotnostní displej , ustavení hmotnosti na nulu tPUP Tisk na standardní tiskárnu přes RS232 LP50 Tisk na tiskárnu etiket LP50 oFF Komunikace neaktivní 1200, 2400, 4800, 9600,19200 38400, 115200 baud Pr 7E1 (7 data bits, 1 stop bit, even verify), 8n1 (8 data bit, 1 stop bit, no verify) 7O1 (7 data bits, 1 stop bit, odd verify), Stiskněte tlačítko „Tare“ pro vstup pro změnu signálu – alarmu parametru Stiskněte tlačítko „U.Wt.“ pro výběr možnosti parametru Ok - když hmotnost nebo množství je v limitu Lov - když hmotnost nebo množství je pod limitem nG - když hmotnost nebo množství je mimo limit HiGH - když hmotnost nebo množství je nad limitem Volbu potvrďte tlačítkem TARE

KOMUNIKACE RS-232 Specifikace: ASCII kód 4800 – 115200 Baud 8 datových bitů Bez parity Konektor ve váze: 9 pin samice

Cont StC

Strana 13

PROTOKOL REŽIMU „CONT“

TISKOVÝ FORMÁT

SIGNALIZACE A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ SIGNALIZACE:

PŘÍČINA:

ODSTRANĚNÍ:

„ ERR 4 “

na váze zůstala po zapnutí větší zátěž, než je váha schopna vyrovnat jako nulovou hodnotu zatížení

je třeba sundat vše z váhy a znovu váhu zapnout

„ ERR 5 “

Vadná klávesnice

Servisní organizace vymění vadnou klávesnici

„ ERR 6 “

Nekorektní údaj A/D převodníku. Vadný snímač ve váze Odpojený nebo zničený snímač

Servisní organizace vymění vadný snímač, nebo opraví desku elektroniky

„ ERR 9 “

Nestabilní prostředí – proudění vzduchu, působení vibrací nebo otřesů, RF šum

„ ERR 11 “

Chyba komunikace

Servisní organizace vymění vadný komunikační modul

„ ERR 12 “

Překročena kapacita součtové paměti

Max. počet položek pro součet -99 Max. zobrazení součtu - 999999

„ ERR 17 “

Tára mimo rozsah

Odstraňte zboží z váhy a restartujte váhu

„ -- OL -- “

Přetížení váhy

Uberte zboží z misky váhy

„ -- UL -- “

Podtížení váhy – hmotnost pod nulou

Chybí miska váhy. Zkontrolujte zda je miska dobře uložena - vypněte a zapněte váhu

„ bA Lo “ „ Lo bA “

Slabá baterie

Připojte síťový adaptér

Strana 14

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH parametr:

model:

maximální váživost Přesnost - dílek rozměry váhy - mm

ZHC3+

ZHC6+

ZHC15+

ZHC30+

3kg 0,05g

6kg 0,1g

15kg 0,2g

30kg 0,5g

290 x 315 x 115

šířka x hloubka x výška:

rozměr vážní plochy – mm hmotnost vlastní váhy včetně akumulátoru napájení alternativní napájení příkon doba provozu z plně nabitého akumulátoru displej provozní teplota třída přesnosti komunikace

200x270 cca. 4,1kg AC 230V přes síťový adaptér DC12V/500mA z vestavěného hermetického akumulátoru 6V/3,2Ah cca.70mA (cca.0,5W) cca. 90 hodin LCD numerický, LED podsvícený, výška číslic 15mm 3x operátorský + 3x zákaznický -10°C až +40°C II. 60000 – 75000d RS232

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím: kartonová krabice s polystyrénovým lůžkem Návod k obsluze v českém jazyce vlastní váha síťový adaptér DC9V/800mA nerezová vážicí miska

ROZMĚRY:

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.