Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BE900GL-EU. Odsavač par šířky 60 cm, kombinace skla a nerezové oceli


1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BE600GL-EU Odsavač par šířky 60 cm, kombinace skla a nerezov&eac...
Author:  Sára Fišerová

0 downloads 2 Views 740KB Size

Recommend Documents


No documents


Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BE600GL-EU Odsavač par šířky 60 cm, kombinace skla a nerezové oceli

BE900GL-EU Odsavač par šířky 90 cm, kombinace skla a nerezové oceli

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku. Upozornění Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: Telefon 800 185 263 v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: • typ výrobku / model • sériové číslo • datum zakoupení spotřebiče 1

Poznámka Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

2

Obsah Ochrana životního prostředí

1

Důležité bezpečnostní informace

4

Specifikace odsavače par BE600GL-EU

6

Rozměry výrobku Rozměry komínové části Specifikace výrobku Kapacita odsávání Min./max. hladina hluku

6 6 7 7 7

Specifikace odsavače par BE900GL-EU

7

Rozměry výrobku Rozměry komínové části Specifikace výrobku Kapacita odsávání Min./max. hladina hluku

7 8 8 8 8

Používání odsavače par

9

Před prvním použitím Používání odsavače par

9 9

Čistění odsavače par Čištění Tukový filtr

Údržba Vyjmutí a vyčištění tukového filtru Výměna žárovky Montáž filtrů s aktivním uhlím

Instalace Elektrické připojení Před zahájením instalace Připevnění skleněného krytu Instalace odsavače par Připojení externího odtahu Montáž komínu Dokončení instalace

10 10 10

11 11 12 13

14 14 15 16 17 20 20 22

Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu? 23 Jaký je rozdíl mezi režimem odsávání par a režimem vnitřního oběhu vzduchu? 23 Co je filtr s aktivním uhlím a potřebuji ho? 23

Odstraňování závad

23

3

Důležité bezpečnostní informace Pro společnost Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jakékoli informace uvedené v této příručce jasné, prosím spojte se s Technickým oddělením Baumatic. Důležité Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo kompetentní osobou.

o Odsavač musí být nainstalován v souladu s instalačními pokyny a všemi dále uvedenými opatřeními. o Pokud je odsavač par nainstalován pro použití nad plynovým spotřebičem, potom opatření pro větrání musí být v souladu s obecně platnými bezpečnostními předpisy pro plyny a stavebními předpisy. o Je nebezpečné měnit specifikace nebo modifikovat jakýmkoli způsobem tento výrobek. Nezasahujte neoprávněně do spotřebiče, ani se jej žádným způsobem nepokoušejte modifikovat. o Při instalaci odsavače prosím dbejte, aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti mezi nejvyšším bodem varného panelu (včetně hořáků) a spodní částí odsavače par. Elektrické sporáky: Plynové sporáky: Uhelné/naftové sporáky:

700 mm 700 mm 800 mm

o Důležité Namontujte odsavač par nejméně 700 mm nad horní část sporáku. o Při instalaci mezi dvěma sousedícími nástěnnými skříněmi nesmí tyto skříně přečnívat varný panel. o Hrany odsavače par jsou ostré – mějte toto na mysli při manipulaci se spotřebičem, zvláště při jeho instalaci a čištění. Neprovádějte čištění za tukovými filtry! o Jestliže jsou v místnosti, kde bude odsavač par použit, zařízení na spalování paliva, jako je např. kotel pro ústřední vytápění, musí být jeho průduch utěsněného nebo vyváženého typu. 4

o Pokud jsou namontovány jiné typy topenišť nebo spotřebičů, zajistěte přivádění dostatečného množství vzduchu do místnosti. o Pokud je odsavač používán v režimu odsávání s odtahem, zajistěte, aby vedení bylo ohnivzdorné a nebyla použita žádná kolena s ohybem menším než 90 stupňů, neboť tím by docházelo ke snižování účinnosti odsavače. o Zajistěte, aby vedení v odsávacím režimu s odtahem mělo po celé délce stejný průměr, jako je průměr výstupního otvoru. o Zamezte dětem v používání a hraní si s odsavačem par nebo v neoprávněných zásazích do spotřebiče. Starší děti a invalidní osoby by při používání odsavače par měly být pod dohledem. o Tento odsavač par je určen pouze pro použití v domácnostech. o Prosím zlikvidujte pečlivě obalový materiál – zvláště nebezpečný je pro děti. o Znečištěný olej představuje velké nebezpečí vzniku požáru. o Při vaření na plynovém sporáku vždy pokládejte pokličky na hrnce a pánve. o Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na odsavači par nebo za jeho případné vzplanutí z důvodu nedodržování zásad protipožární bezpečnosti, uvedených v této příručce. o Nezapomeňte, že při režimu odsávání odčerpává odsavač par vzduch z místnosti, ve které je umístěn. Zajistěte proto dodržování příslušných opatření pro větrání místnosti. o Nezapomeňte, že odsavač odstraňuje z místnosti zápachy, nikoli páru. o Upozornění Před prováděním jakýchkoli prací na odsavači par, včetně výměny žárovek, musí být odsavač vždy odpojen od elektrické sítě. o Nepřipojujte odtahový systém tohoto odsavače na žádný jiný větrací systém, který je používán pro jiný účel. 5

o Neinstalujte nad sporák s grilováním ve velké výšce. o Nikdy neponechávejte pánve na smažení v době jejich používání bez dozoru, neboť přepálené tuky a oleje se mohou vznítit. o Pod odsavačem par nenechávejte otevřený plamen. o Nesnažte se používat odsavač par, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Nikdy se nepokoušejte používat odsavač bez nainstalovaných tukových filtrů, nebo když jsou tukové filtry nadměrně zamaštěny. o Nikdy neprovádějte pod odsavačem par flambování. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení zde uvedených pokynů pro instalaci, údržbu a správné používání odsavače.

Specifikace odsavače par BE600GL-EU Blahopřejeme vám k zakoupení odsavače par Baumatic!

Rozměry výrobku Výška: 600-980 mm Šířka: 600 mm Hloubka: 405 mm Rozměry komínové části 297 mm x 265 mm 6

Specifikace výrobku o Výkonným tangenciálním motorem o Ovládací elektronický spínače o 3 rychlostmi o 1 kovovým tukovým filtrem o 2 halogenovými lampami Kapacita odsávání o 750 m³/hod. Min./max. hladina hluku o 58 – 62 dB Model číslo BE600GL-EU

Potřebný uhlíkový filtr S1 (1 pár)

Specifikace odsavače par BE900GL-EU Blahopřejeme vám k zakoupení odsavače par Baumatic!

Rozměry výrobku Výška: 600-980 mm Šířka: 900 mm Hloubka: 405 mm

7

Rozměry komínové části 297 mm x 265 mm Specifikace výrobku o Výkonným tangenciálním motorem o Ovládací elektronický spínače o 3 rychlostmi o 1 kovovým tukovým filtrem o 2 halogenovými lampami Kapacita odsávání o 750 m³/hod. Min./max. hladina hluku o 58 – 62 dB Model číslo BE900GL-EU

Potřebný uhlíkový filtr S1 (1 pár)

8

Používání odsavače par Před prvním použitím Důležité Před prvním použitím odsavače par se musí dodržet následující postup. o Před prvním použitím byste všechny nerezové povrchy odsavače par měli ošetřit kvalitním nerezovým čističem. o Tím na povrchu ulpí ochranný voděodolný silikonový film. Používání odsavače par o Dohlédněte, aby spotřebič zapojila příslušně kvalifikovaná osoba, a to dle příslušných pokynů k instalaci vydaných společností Baumatic. o Určete místo ovládacího panelu, který je umístěn napravo na přední části stříšky. o Na ovládacím panelu je několik tlačítek, která zajišťují provádění samostatných funkcí.

= nízká rychlost

= střední rychlost

= vysoká rychlost

= tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT světlo Důležité V ideálním případě byste měli zapnout odsavač deset minut před začátkem vaření nebo nejdéle když začínáte vařit. Odsavač by měl zůstat zapnutý ještě 9

alespoň deset minut po ukončení vaření.

Čistění odsavače par Důležité Před vlastním čištěním se vždy ujistěte, že jste odpojili odsavač par od vícepólového nástěnného vypínače vytažením napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Čištění o Vnější části odsavače par čistěte jemným tekutým čisticím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku. o Nikdy nepoužívejte brusné čistící prášky, korosivní roztoky nebo kartáče. o Nikdy nezasouvejte ostré předměty do otvorů ochranné mřížky motoru. o Ovládací panel a tukový filtr čistěte pouze jemným tekutým čistícím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku. o Pokud používáte spotřebič v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno vyměňovat filtr s aktivním uhlím v doporučených časových intervalech (viz část “montáž filtru s aktivním uhlím”). Usazeniny tuků mohou představovat nebezpečí vzniku požáru. o Nikdy se nepokoušejte čistit prostor nad tukovým filtrem. o Důležité Všechny nerezové povrchy odsavače par byste měli pravidelně ošetřovat kvalitním čističem na nerezové povrchy. o To pomůže zachovat silikonový voděodolný film chránící nerezové povrchy a udržující tyto povrchy v dobrém stavu po dobu životnosti výrobku. Tukový filtr o V odsavači par je umístěn tukový filtr, který pomáhá absorbovat částečky tuku a tím chránit vaši kuchyň a nábytek od zbytků tuků. o Pokud dojde k nasycení tohoto kovového filtru zbytky tuků, může se stát hořlavým. o Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, je nutno tento filtr pravidelně čistit. V závislosti na míře používání odsavače je 10

čištění nutno provádět po každých 10-15 dnech nebo nejméně jednou za měsíc. K čištění používejte horkou vodu a normální mycí prostředky. o Nemyjte tukový filtr v myčce nádobí.

Údržba Vyjmutí a vyčištění tukového filtru

o Zdvihněte kryt nasazený na tukovém filtru (podle obrázku výše).

o Nejprve vyjměte tukový filtr tak, že zatáhnete za rukojeť a vysunete ho z odsavače.

o Tukový filtr ponořte do horké vody s mycím roztokem a 11

promývejte jej alespoň 5 minut (nebo déle, pokud je tuk hodně ulpěný). o Důkladně opláchněte v horké vodě.

o V případě potřeby celý proces opakujte. o Po oschnutí namontujte tukový filtr zpět. o Uzavřete kryt nasazený na tukovém filtru. o Důležité Před zpětným namontováním tukového filtru do odsavače par ho nechte vždy důkladně oschnout.

Výměna žárovky Důležité Před vlastní výměnou žárovky se ujistěte, že jste odpojili odsavač par od elektrické sítě.

o Vyjměte tukový filtr (podle pokynů na str. 11-12).

o Než začnete vyměňovat žárovky, nechte je dostatečně vychladnout. o Zjistěte, která žárovka potřebuje vyměnit; to zjistíte jejím vyzkoušením v přípravku žárovek, který se nachází uvnitř obnažené části stříšky.

12

o S použitím šroubováku sejměte skleněný kryt žárovky. Vyjměte vyměňovanou žárovku a vložte novou žárovku G4 20 W (maximum). Nakonec vraťte skleněný kryt na své místo. o Důležité Závadné žárovky je nutno vždy vyměnit okamžitě. o Pokud žárovky ani poté nesvítí, ujistěte se nejprve, že jsou správně zašroubované ve svých objímkách, a teprve poté si vyžádejte technickou pomoc.

o Namontujte zpět tukový filtr.

Montáž filtrů s aktivním uhlím Pokud má být spotřebič používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno namontovat filtry s aktivním uhlím. Ty pomohou absorbovat nepříjemné pachy, které vznikají při vaření. Důležité Před montáží nebo vyjímáním filtrů s aktivním uhlím se nejprve ujistěte, že jste odpojili odsavač par od elektrické sítě.

1. Vyjměte tukové filtry.

2. Zahákněte uhlíkový filtr na spony umístěné na konci motoru.

13

3. Otočte uhlíkovým filtrem proti směru hodinových ručiček, až zaklapne do správné pozice. o Stejně postupujte i u druhého uhlíkového filtru. Je třeba nasadit uhlíkové filtry na oba konce motoru. o Zpětně namontujte tukové filtry. o Filtry s aktivním uhlím je nutno vyměňovat každých 3 – 6 měsíců, nebo pokud filtry vykazují příznaky poškození.

Instalace Důležité Před vlastní instalací a používáním spotřebiče si nejprve přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že hodnoty napětí (V) a frekvence (Hz), uvedené na typovém štítku, jsou přesně stejné jako hodnoty napětí a frekvence elektrické sítě použité ve vaší domácnosti. Typový štítek naleznete za tukovým filtrem.

Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost v případě, že osoba, která instalaci provedla, nedodržela všechny platné bezpečnostní předpisy, jimiž se řídí běžné využití a řádný provoz příslušného elektrického zařízení. Elektrické připojení Tento odsavač par je určen pro sestavenou a trvalou instalaci. o Napájecí kabel odsavače par musí být namontován po směru elektrického připojení za použití více14

pólového spínače se vzájemnou vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm. Pojistka musí mít kapacitu 3 A. Varování Toto zařízení musí být uzemněno. Doporučujeme, aby spotřebič připojil servisní technik společnosti Baumatic nebo kvalifikovaný elektromontér v souladu s místními předpisy a pokyny společnosti Baumatic. Vodiče v síťových okruzích jsou barevné a odpovídají následujícímu předpisu: Modrý = nulový Hnědý = fáze Zelenožlutý = uzemnění Pokud zjistíte v síťovém okruhu pouze dva vodiče (modrý a hnědý), žádný z nich nesmí být připojen k zemnící svorce. o Vzhledem k tomu, že barvy síťových vodičů nemusejí odpovídat barevnému označení svorek ve vaší rozvodné skříňce, prosím postupujte následovně: o Modrý vodič je nutno připojit ke svorce označené písmenem „N“ (nulová) nebo ke svorce označené černě. o Hnědý vodič je nutno připojit ke svorce označené písmenem „L“ nebo ke svorce označené červeně.

Před zahájením instalace o Zkontrolujte, zda zakoupený výrobek má správné rozměry pro zvolené místo instalace. Navíc si ověřte, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která zůstane přístupná i po namontování odsavače. Pokud plánujete používat výrobek v režimu odsavače par s venkovním odtahem, potom zde musí být k dispozici i prostor pro připojení hadice odvádějící vzduch do venkovního prostoru. o Před namontováním odsavače par proveďte nejprve všechny zednické práce. o Ujistěte se, že veškerá elektrická připojení jsou prováděna příslušně kvalifikovanou osobou. o Před zahájením instalace odsavače par je nutno z něj vyjmout tukový filtr. 15

o Zkontrolujte vnitřek výrobku a ověřte si, že uvnitř nezůstaly žádné obalové materiály, ani jakékoli jiné materiály, jako jsou sáčky se šrouby, záruční podklady, apod. Je třeba je vyjmout a uschovat pro další použití. o Pokud je možno, odpojte a přemístěte stranou volně stojící nebo zabudované sporáky z jejich místa, abyste získali snadnější přístup k zadní stěně a ke stropu. Pokud toto není možné, potom je nutno umístit ochranný materiál na pracovní plochu varné plotýnky nebo sporáku. Tím se zamezí poškození těchto ploch a ochrání se před stavební sutí. o Zvolte si rovnou plochu pro smontování odsavače par. Tuto plochu pokryjte ochranným materiálem a položte na ni všechny části odsavače a upevňovací prvky. o U výrobku jsou přiloženy hmoždinky pro připevnění odsavače k většině typů stěn a stropů. Kvalifikovaný technik však musí ověřit vhodnost těchto součástek pro konkrétní typ stěny nebo stropu. Stěna a strop musí být dostatečně pevné, aby udržely hmotnost odsavače. o Nepřipevňujte tento spotřebič ke stěně obkládáním, omítáním, ani jej nepřilepujte silikonovým lepidlem. Spotřebič je navržen pouze pro namontování na stěnu. Připevnění skleněného krytu

o Součástí dodávky odsavače jsou kotvící šrouby s dalšími držáky a šrouby. Pokud již budou přišroubovány k odsavači par, vyšroubujte je. o Skleněný kryt opatrně umístěte na horní plochu odsavače par. o Šrouby pro upevnění skleněného krytu opatrně zašroubujte do odpovídajících otvorů. o Důležité Zajistěte, aby byla skleněná část pomocí kotvících šroubů bezpečně zajištěna na správném místě. Kotvící šrouby 16

nesmějí být utaženy příliš, protože by mohly vytvářet nadměrný tlak na skleněnou část.

Instalace odsavače par Důležité Před instalací odsavače par se budete muset rozhodnout, zda budete spotřebič používat v režimu odsávání par s venkovním odtahem nebo v režimu vnitřního oběhu vzduchu. Rozdíl mezi těmito dvěma modely je vysvětlen na straně 22. o Doporučujeme, aby instalaci tohoto odsavače prováděly současně nejméně dvě osoby. o Provedení odsavače par ve schématech na následujících stránkách se může poněkud lišit od typů BE600GL a BE900GL. Zobrazený způsob instalace je ovšem správný a MUSÍ být dodržen. Důležité Odsavač par je možno připojit k elektrické síti až po dokončení celé jeho instalace. 1. Vyjměte kovové tukové filtry.

2. Přiložte odsavač par ke zdi, na kterou jej chcete připevnit, a 17

označte si polohu otvorů opěrných šroubů, které budete vrtat (podle obrázku níže).

2a. Otvory pro opěrné šrouby jsou zobrazeny na obr. A a otvory pro kotvící šrouby jsou zobrazeny na obr. B schématu. 3. Vrtákem o průměru 8 mm vyvrtejte do stěny otvory v místech, které jste si předtím v kroku 2 označili tužkou.

18

4. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky. 5. Opěrné šrouby z poloviny upevněte a nechte je z 10 mm vyčnívat ze zdi.

6. Zavěste odsavač par na opěrné šrouby.

A: Opěrné šrouby

B: Kotvící šrouby

7. Opěrné šrouby (A) a poté kotvící šrouby (B) v otvorech odsavače par řádně utáhněte. Kotvící šrouby přišroubujte úplně ke stěně.

19

Připojení externího odtahu

8. K horní části odsavače par připojte propojení a poté připevněte 125 mm odtahovou hadici (vězte prosím, že odtahová hadice není dodána spolu se spotřebičem). o Druhý konec odtahové hadice musí být připojen na odtahový otvor, který je vhodný pro odtah par z vaření. Jeho příčný průřez musí být nejméně 150 cm². o Vzdálenost mezi propojkou a vaším odtahovým otvorem smí být maximálně 3 metry, s použitím jednoho kolena s úhlem ohybu 90 stupňů. Pro každé další ohnutí o 90 stupňů se maximální vzdálenost snižuje o 1 metr. Montáž komínu 9. Uchopte 2 části komína (C) a (D). o Položte spodek komínové části (C) na horní přírubu komínu. Dávejte pozor při usazování úchytek oddílu komínu v zadní části odsavače. o Tužkou si na zeď vyznačte boční rozměry obou částí komína (C).

20

10. Nadzvedněte část komínu D, až se dotkne stropu. Je nutno zajistit, aby byl přitom v kolmé poloze vůči odsavači. o Tužkou si na zeď vyznačte boční obrysy části komína (D) po obou stranách, pak část (D) odejměte.

11. Uchopte plochou konzolku (E) a umístěte ji mezi obě rysky narýsované tužkou v kroku 9). o Přidržujte držák na stěně a s použitím tužky si na stěně vyznačte upevňovací otvory, které jsou v držáku vystřiženy.

21

12. S použitím 8 mm vrtáku vyvrtejte otvory ve stěně v tužkou označených místech podle kroku 11. Do otvorů zasuňte hmoždinky a potom pomocí šroubováku přišroubujte fixační držák ke stěně. o Část komína (C) vsaďte zpět do odsavače a upevněte ji ke krytu odsavače pomocí dvou přibalených šroubů. o Horní část komína (C) připevněte pomocí přibalených šroubů k ploché konzolce. o Část komína (D) zasuňte do části komína (C). Potom připevněte konzolku ve tvaru „L“ ke stěně stejným způsobem jako při upevnění ploché konzolky

13. Část komína (D) zdvihněte až ke stropu a připevněte ji ke konzolce ve tvaru „L“ pomocí přibalených šroubů. Dokončení instalace Pokud nastavujete odsavač par na režim vnitřní cirkulace, měli byste nyní nasadit dva uhlíkové filtry. Viz část „Montáž filtru s aktivním uhlím“ na straně 13–14. 22

Připojení k elektrické síti musí odpovídat elektrickým požadavkům uvedeným na typovém štítku, který je umístěn uvnitř odsavače par. Spotřebič je nyní nutno připojit k elektrickému napájecímu zdroji. Podrobné informace o připojení k elektrické síti naleznete na stranách 14–15. Na nerezové části spotřebiče použijte přípravek na nerez. Zpětně namontujte tukový filtr a potom spínačem přepněte síťový zdroj ke spotřebiči. Ověřte, zda spotřebič správně pracuje tak, že postupně zapnete všechny režimy rychlosti a zapnete a vypnete žárovky.

Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu? Jaký je rozdíl mezi režimem odsávání par a režimem vnitřního oběhu vzduchu? Optimálního výsledku dosáhnete, pokud bude vzduch z místnosti odsáván externím odsáváním. Bohužel, pokud bydlíte v bytě, nebo pokud je odsavač příliš daleko od vnější stěny, nemusí být toto vždy možné. Jedinou alternativou je potom vnitřní oběh vzduchu. V režimu vnitřního oběhu vzduchu je spotřebovaný vzduch veden přes tukový filtr a prochází skrz filtr s aktivním uhlím s cílem jeho pročištění. Vzduch se poté vrací zpět do kuchyně otvorem v odsavači. Co je filtr s aktivním uhlím a potřebuji ho? Všechny odsavače par mají tukový filtr, a pokud je odsavač par používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, musí být kromě tukového filtru namontovány i filtry s aktivním uhlím.

Odstraňování závad Důležité Pokud odsavač par vykazuje známky nesprávného provozu, potom, dříve než budete volat do Oddělení zákaznického servisu Baumatic, proveďte prosím nejprve kontrolu spotřebiče podle dále uvedeného přehledu kontrol.

Můj odsavač par nestartuje.

o Ověřte, zda je odsavač připojen k elektrické síti o Ověřte, zda je nastavena správně rychlost ventilátoru. 23

Můj odsavač par nepracuje účinně.

o Rychlost ventilátoru není dostatečně velká o Tukový filtr je znečištěný a je třeba je vyčistit. o Kuchyně není dostatečně odvětrávána. o Pokud je odsavač nastaven na režim vnitřního oběhu vzduchu, zkontrolujte, zda není nutno vyměnit filtry s aktivním uhlím. o Pokud je odsavač nastaven na režim odsávání par s venkovním odtahem, zkontrolujte, zda nejsou odtahová hadice a odtahový otvor ucpány.

Můj odsavač se během provozu vypnul. o Došlo k sepnutí bezpečnostního zařízení. o Vypněte varnou desku a vyčkejte, až se resetuje bezpečnostní zařízení. o Důležité Pokud jste odsavač par nainstalovali příliš nízko, bude se bezpečnostní zařízení vypínat častěji. Častým vypínáním bezpečnostního zařízení se váš spotřebič může poškodit. Důležité informace a závěrečná upozornění! Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle následujících rad: 1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a ostatních komponentů! 2. Jednou z příčin závady může byt nesprávně provedená instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace podle pokynů uvedených v návodu k použití. Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada, případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce 24

spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na telefonním čísle 800 185 263. Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití služby popsané v bodě 2. odstavec 2. Záručních podmínek (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude tato reklamace klasifikována jako “reklamace nezjištěna”. Zákazník je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí. Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

Upozornění Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče. Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic www.baumatic.cz – www.baumatic.com nebo se obraťte na svého prodejce.

25

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.