Návod k obsluze Sušička prádla s tepelným čerpadlem


1 Návod k obsluze Sušička prádla s tepelným čerpadlem Před umístěním, instalací a uvedením př&...
Author:  Nela Kolářová

0 downloads 93 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Návod k obsluze Sušička prádla s tepelným čerpadlem

Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

cs-CZ

M.-Nr. 10 265 460

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace přepravního obalu

Likvidace starého přístroje

Obal chrání sušičku před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.

2

Obsah Váš příspěvek k ochraně životního prostředí .....................................................  2 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění .....................................................  6 Obsluha sušičky ..................................................................................................  17 Ovládací panel....................................................................................................... 17 Popis funkce displeje ............................................................................................ 18 [email protected].......................................................................................  20 První uvedení do provozu ...................................................................................  22 Úspora energie ....................................................................................................  23 Eko informace (EcoFeedback) ...........................................................................  24 1. Správné ošetřování prádla..............................................................................  25 Na co dbát již při praní .......................................................................................... 25 Příprava prádla pro sušičku................................................................................... 25 Symboly pro ošetření .......................................................................................  26 Ošetřování prádla se sušičkou .............................................................................. 26 2. Plnění sušičky ..................................................................................................  27 3. Zvolení a spuštění programu..........................................................................  28 Volba programu ..................................................................................................... 28 Zvolení voleb nebo předvolby startu (případně).................................................... 30 Spuštění programu ................................................................................................ 30 4. Vyjmutí prádla po skončení programu ..........................................................  31 Konec programu/ochrana proti pomačkání........................................................... 31 Vyjmutí prádla........................................................................................................ 31 Volby .....................................................................................................................  32 šetrný plus ............................................................................................................. 32 osvěžení................................................................................................................. 32 množstevní automatika ......................................................................................... 32 ochrana proti pomačkání....................................................................................... 32 bzučák ................................................................................................................... 32 Předvolba startu ..................................................................................................  34 Přehled programů................................................................................................  35 Změna průběhu programu..................................................................................  41

3

Obsah Čištění a ošetřování.............................................................................................  42 Vyprázdnění zásobníku na kondenzát................................................................... 42 Příprava zásobníku na kondenzát pro vyhlazování párou ..................................... 43 Filtr na zachycení vláken ....................................................................................... 44 Odstranění viditelných vláken...........................................................................  44 Důkladné vyčištění filtrů na zachycení vláken a oblasti vedení vzduchu .........  45 Filtr v soklu ............................................................................................................ 45 Vyjmutí..............................................................................................................  46 Čištění ..............................................................................................................  46 Kryt filtru v soklu...............................................................................................  47 Kontrola výměníku tepla ...................................................................................  47 Opětovná montáž .............................................................................................  48 Flakon s vůní ........................................................................................................  50 Nasazení flakonu s vůní......................................................................................... 50 Výměna flakonu s vůní .......................................................................................... 52 Co udělat, když ...? ..............................................................................................  54 Pomoc při poruchách ............................................................................................ 54 Hlášení na displeji.................................................................................................. 54 Neuspokojivý výsledek sušení............................................................................... 56 Ostatní problémy ................................................................................................... 57 Sítko na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát .......................................... 59 Tryska pro vyhlazování párou ................................................................................ 60 Servisní služba.....................................................................................................  61 Opravy ................................................................................................................... 61 Příslušenství k dokoupení...................................................................................... 61 Záruční doba a záruční podmínky......................................................................... 61 Umístění a připojení ............................................................................................  62 Čelní pohled .......................................................................................................... 62 Zadní pohled ......................................................................................................... 63 Přemísťování sušičky............................................................................................. 63 Umístění ................................................................................................................ 64 Vyrovnání sušičky.............................................................................................  64 Odvětrání ..........................................................................................................  64 Před pozdější přepravou ..................................................................................  64 Doplňující podmínky umístění ............................................................................... 65 Externí odvádění kondenzátu ................................................................................ 66 Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil ................................  66 Instalace odtokové hadice ...............................................................................  67 Příklady.............................................................................................................  68 4

Obsah Změna směru otvírání dvířek ................................................................................. 70 Přemístění pantu ..............................................................................................  70 Montáž..............................................................................................................  75 Elektrické připojení ................................................................................................ 76 Údaje o spotřebě .................................................................................................  77 Technické údaje...................................................................................................  78 Informační list pro sušičky prádla pro domácnost ................................................ 79 Menu nastavení ...................................................................................................  81 Vyvolání ................................................................................................................. 81 Jazyk .................................................................................................................. 81 Stupně sušení ....................................................................................................... 82 Prodloužení doby ochlazování .............................................................................. 82 Indikace vzduchových cest ................................................................................... 82 Hlasitost bzučáku ................................................................................................. 83 Tón tlačítek ............................................................................................................ 83 Vodivost................................................................................................................. 83 Celková spotřeba .................................................................................................. 83 PIN kód.................................................................................................................. 84 Jas displeje ........................................................................................................... 84 Vypnutí zobrazovačů ............................................................................................. 84 Vypnutí přístroje .................................................................................................... 85 Memory ................................................................................................................. 85 Ochrana proti pomačkání ...................................................................................... 85

5

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

 Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze. Tato sušička odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití však může způsobit škody na lidech a věcech. Před prvním použitím sušičky si přečtěte návod k obsluze. Podává důležité pokyny k bezpečnosti, použití a údržbě sušičky. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození sušičky. Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Účel využití  Tato sušička je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.

 Tato sušička není určena pro provozování venku.  Používejte sušičku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k sušení ve vodě vypraných textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro strojové sušení. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen a v důsledku chybné obsluhy.

6

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné sušičku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti  Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti sušičky, ledaže by byly pod stálým dozorem.

 Děti starší osmi let smí sušičku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

 Děti nesmí sušičku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.  Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti sušičky. Nikdy jim nedovolte, aby si se sušičkou hrály.

Technická bezpečnost  Před instalací sušičku zkontrolujte ohledně zjevných poškození. Poškozenou sušičku neinstalujte a neuvádějte do provozu.

 Před připojením sušičky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

 Spolehlivý a bezpečný provoz sušičky je zaručen pouze tehdy, pokud je sušička připojena k veřejné rozvodné síti.

 Elektrickou bezpečnost této sušičky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla domovní elektrická instalace prověřena kvalifikovaným elektrikářem. Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem. 7

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

 Když je poškozený připojovací elektrický kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

 Neodborně provedené opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí, za které firma Miele neručí. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.

 Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu splňovat bezpečnostní požadavky.

 V případě závady nebo při čištění a ošetřování je tato sušička odpojená od sítě jen tehdy, když – je vytažená síťová zástrčka sušičky nebo – je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo – je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

8

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Tato sušička nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

 Na sušičce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.

 Vysvětlení k tepelnému čerpadlu a chladivu: Tato sušička pracuje s chladivem v plynové formě, které je stlačováno kompresorem. Chladivo, které se stlačením zahřeje a zkapalní, je v uzavřeném okruhu vedeno jednotkou tepelného výměníku, kde dochází k výměně tepla se sušicím vzduchem, který proudí kolem. – Bručivé zvuky vytvářené během sušení tepelným čerpadle jsou normální. Bezvadná funkce sušičky není omezena. – Chladivo není hořlavé ani výbušné. – Klidová doba po správné přepravě a umístění sušičky není obecně nutná (viz kapitola "Umístění a připojení"). V opačném případě dodržujte čekací dobu! Jinak může dojít k poškození tepelného čerpadla! – Tato sušička obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřeno. Označení chladiva: R134a Množství chladiva: 0,48 kg Potenciál globálního oteplování chladiva: 1430 kg CO2 e Potenciál globálního oteplování přístroje: 686 kg CO2 e

9

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Dbejte pokynů v kapitole "Umístění a připojení" a respektujte kapitolu "Technické údaje".

 Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě.

 Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem apod. Nebyl by zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

 V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkám sušičky.

 Tato sušička je kvůli zvláštním požadavkům (např. na teplotu, vlhkost, chemickou odolnost, odolnost vůči otěru a vibrace) vybavena speciální žárovkou. Tato speciální žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Provozní zásady  Maximální množství naplnění je 8,0 kg (suchého prádla). Některá menší množství naplnění pro jednotlivé programy najdete v kapitole "Přehled programů".

 Nebezpečí požáru! Tato sušička nesmí být provozována na elektrické zásuvce, která je ovladatelná (např. časovým spínačem), nebo na elektrickém zařízení s vypínáním při energetické špičce. Kdyby byl program sušení ukončen před skončením fáze ochlazování, hrozilo by nebezpečí samovznícení prádla.

10

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Protože hrozí nebezpečí požáru, nesmí být textilie sušeny, pokud – nejsou vyprané. – nejsou dostatečně vyčištěny od tuků, olejů a jiných zbytků (např. prádlo z kuchyně nebo kosmetické prádlo se zbytky olejů, tuků a krémů). U nedostatečně vyčištěných textilií hrozí nebezpečí požáru samovznícením prádla, dokonce i po skončení sušení a mimo sušičku. – obsahují hořlavé čisticí prostředky nebo zbytky acetonu, alkoholu, benzinu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo chemikálií (může se to týkat např. mopů, podlahových hadrů, prachovek). – obsahují zbytky tužidel a laků na vlasy, odlakovačů na nehty nebo zbytky podobných materiálů. Takové zvlášť silně znečištěné textilie proto perte velmi důkladně: Použijte více pracího prostředku a zvolte vysokou teplotu praní. V případě pochybností je vyperte několikrát.

11

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Z kapes odstraňte všechny předměty jako zapalovače, zápalky atd.

 Varování: Sušičku nikdy nevypínejte před skončením programu sušení, ledaže byste všechno prádlo ihned vyjmuli a rozvolnili tak, aby mohlo odevzdat svoje teplo.

 Aviváž nebo podobné produkty byste měli používat tak, jak je popsáno v pokynech pro jejich používání.

 Protože hrozí nebezpečí požáru, nesmí být textilie nebo produkty nikdy sušeny, – když byly na čištění použity průmyslové chemikálie (např. v chemické čistírně). – když obsahují převážně pěnovou gumu, gumové nebo gumě podobné složky. Jsou to např. produkty z latexové gumy, sprchovací čepice, textile nepropouštějící vodu, pogumované zboží a oděvy, polštáře obsahující pěnovou pryž. – když obsahují výplňový materiál a jsou poškozené (např. polštáře nebo bundy). Výplň, která se dostane ven, může způsobit požár.

12

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Po fázi rozehřátí následuje u mnoha programů fáze ochlazování, aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá na teplotě, která je nepoškodí (např. aby se zabránilo samovznícení prádla). Teprve potom je program ukončen. Všechno prádlo vždy vyjměte hned po skončení programu.

 Neopírejte se o dvířka. Sušička by se mohla převrátit.  Po každém sušení sušičku zavřete. Tak můžete zabránit tomu, aby – se děti pokoušely vlézt do sušičky nebo v ní schovávaly nějaké předměty. – do sušičky vlezla drobná zvířata.

 Tato sušička se nikdy nesmí provozovat – s poškozenými filtry na zachycení vláken nebo bez nich. – s poškozeným filtrem v soklu nebo bez něho. Sušička by se nadměrně zanesla vlákny, což by mělo za následek poškození!

 Filtry na zachycení vláken se musí po každém sušení vyčistit!  Filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu musí být při mokrém čištění vysušeny. Mokré filtry mohou při sušení zapříčinit poruchy funkce!

 Neinstalujte sušičku v místnostech ohrožených mrazem. Již teploty kolem bodu mrazu mohou omezit funkčnost sušičky. Kondenzát, který zamrzne v čerpadle a v odtokové hadici, může vést k poškození.

13

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Jestliže odvádíte kondenzát externě a zavěsíte odtokovou hadici například do umyvadla, zajistěte ji proti vyklouznutí. Jinak by mohla hadice vypadnout a vytékající kondenzát by mohl způsobit škody.

 Kondenzát není pitná voda. Jestliže se lidé nebo zvířata napijí kondenzátu, může to poškodit jejich zdraví.

 V místě instalace sušičky odstraňujte prach a uvolněná vlákna. Částice nečistot v nasátém ochlazovacím vzduchu mohou trvale ucpat výměník tepla.

 Sušičku nikdy neostřikujte vodou.

14

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)  Smí se používat jen originální flakon s vůní Miele.  Flakon s vůní skladujte jen v prodejním obalu, proto obal uschovejte.

 Pozor, vonná látka může vytéci! Flakon s vůní nebo filtr na zachycení vláken s namontovaným flakonem udržujte ve vzpřímené poloze a nikdy je nepokládejte ani nenaklánějte.

 Vytečenou vonnou látku ihned utřete savým hadříkem: z podlahy, ze sušičky, ze součástí sušičky (např. sítka na zachycení vláken).

 Při fyzickém styku s vytečenou vonnou látkou: Pokožku důkladně umyjte mýdlem a vodou. Oči oplachujte nejméně 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte ústa důkladně čistou vodou. Po styku s očima nebo po požití vyhledejte lékaře!

 Oblečení, které se dostane do styku s vytečenou vonnou látkou, ihned převlečte. Oblečení nebo utěrky vyčistěte důkladně velkým množstvím vody a pracím prostředkem.

 Pokud nebudete dbát následujících pokynů, hrozí nebezpečí požáru nebo poškození sušičky: – Do flakonu nikdy nedoplňujte vonnou látku. – Nikdy nepoužívejte poškozený flakon s vůní.

 Prázdný flakon likvidujte s domovním odpadem a nikdy ho nepoužívejte jiným způsobem.

 Kromě toho respektujte informace přiložené k flakonu.

15

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Příslušenství  Součásti příslušenství se smí namontovat nebo zabudovat jen tehdy, když jsou výslovně schválené firmou Miele. Jestliže namontujete nebo zabudujete jiné díly, ztratíte veškeré nároky na záruku.

 Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla spojovací sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.

 Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto sušičku.  Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

16

Obsluha sušičky Ovládací panel

a displej se senzorovými tlačítky Podrobnější popis je uveden na následující straně.

f tlačítka pro volby Programy je možno doplnit různými volbami.

b tlačítko start/stop Spustí zvolený program a ukončí spuštěný program.

g programový volič Pro volbu programů.

c tlačítko stupeň sušení Pro všechny programy se stupni sušení.

h optické rozhraní Pro servisní službu.

i tlačítko  Pro zapnutí a vypnutí. Sušička se z d tlačítko doba trvání energeticky úsporných důvodů autoPro volbu doby trvání časem řízených maticky vypne. Dojde k tomu 15 miprogramů. nut po skončení programu/ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, e tlačítko předvolba startu pokud nebude provedena žádná Pro volbu odložení spuštění. další volba.

17

Obsluha sušičky Popis funkce displeje

Můžete tak přizpůsobit elektroniku sušičky měnícím se požadavkům. Další informace naleznete v kapitole stejného názvu na konci tohoto návodu k obsluze. Nastavením programového voliče na další programy se volí tyto programy: –

jemné prádloautomatika pluskon. úprava hedvábíšetrné vyhlazování

senzorová tlačítka , OK, sportovní prádlo

Pomocí nich se ovládá displej, jakmile se rozsvítí symboly.studený vzduchprogram koš

– Senzorové tlačítko  Posouvá výběrový seznam dolů nebo snižuje hodnoty. – Senzorové tlačítko OK Potvrzuje zvolený program, nastavenou hodnotu nebo otvírá submenu. – Senzorové tlačítko  Posouvá výběrový seznam nahoru nebo zvyšuje hodnoty. Jestliže nebude provedena volba, tak symboly senzorových tlačítek opět zhasnou. Totéž platí, pokud není volba potvrzena pomocí OK. Senzorové tlačítko eko informace (EcoFeedback) Podrobnější popis najdete v kapitole "Eko informace (EcoFeedback)". Nastavení Nastavení se vyvolají současným stisknutím senzorových tlačítek  a . 18

Obsluha sušičky Indikátor Perfect Dry

Příklady ovládání

Systém Perfect Dry měří zbytkovou vlhkost prádla v programech se stupni sušení a stará se o přesné usušení.

Posouvání výběrového seznamu

Indikátor Perfect Dry . . . . . . bliká po spuštění programu a zhasne, když se zobrazuje doba trvání programu. . . . svítí s dosaženým stupněm sušení, ke konci programu. . . . zůstane vypnutý při těchto programech: konečná úprava vlny, konečná úprava hedvábí, studený vzduch, teplý vzduch, program koš. Prognóza zbývající doby Po spuštění programu se zobrazuje pravděpodobná doba trvání programu v hodinách a minutách. Doba trvání programů se stupni sušení se může měnit nebo "skákat". Závisí mimo jiné na množství a druhu prádla nebo jeho zbytkové vlhkosti. Učící se elektronika se tomu přizpůsobuje a je stále přesnější.

Podle šipek  na displeji poznáte, že je k dispozici výběrový seznam:automatika plus

Stisknutím senzorového tlačítka  se výběrový seznam pohybuje dolů a stisknutím senzorového tlačítka  nahoru. Potvrzuje se senzorovým tlačítkem OK. Označení zvolené položky k uložení

Je-li položka ve výběrovém seznamu aktivována pomocí OK, tak se zobrazuje se zatržítkem . Nastavení číselných hodnot doba trvání

0:20 h

Číselná hodnota je bíle podsvícená. Stisknutím senzorového tlačítka  se číselná hodnota snižuje, stisknutím senzorového tlačítka  zvyšuje. Senzorovým tlačítkem OK se číselná hodnota aktivuje. Opuštění submenu Submenu opustíte zvolením symbolu zpět .

19

[email protected]

a Přístroj pro domácnost kompatibilní s [email protected] b [email protected] komunikační adaptér XKS3000Z příp. komunikační modul XKM3000Z c [email protected] přístroj pro domácnost s funkcí SuperVision d [email protected] Gateway XGW3000 e WiFi router f připojení k Homeautomation systémům g smartphone, tablet, laptop h připojení k internetu

20

[email protected] Váš přístroj pro domácnost / je možné zapojit do sítě a lze ho přes dokoupitelný komunikační modul příp. dokoupitelný komunikační adaptér  a případně potřebnou sadu pro dodatečnou montáž začlenit do systému [email protected] V systému [email protected] posílají přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě informace o svém provozním stavu a upozornění k průběhu programu zobrazovacímu zařízení , např. pečicí troubě s funkcí SuperVision. Zobrazení informací, řízení přístrojů pro domácnost – SuperVision přístroj pro domácnost  Na displeji některých přístrojů pro domácnost schopných začlenění do sítě se může zobrazovat stav jiných do sítě začlenitelných přístrojů pro domácnost. – Mobilní koncová zařízení  S PC, notebookem, tabletem nebo chytrým telefonem smartphone lze v oblasti domovní sítě WiFi  zobrazovat stavové informace přístrojů pro domácnost a provádět některé řídicí povely.

– V Německu lze jako alternativu k [email protected] Gateway integrovat přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě do platformy QIVICON Smart Home (www.qivicon.de). SmartStart (podle přístroje pro domácnost) Smart Grid přístroje pro domácnost lze automaticky spustit v době, kdy je příznivá cena elektřiny nebo je k dispozici dostatečná nabídka proudu (např. z fotovoltaické elektrárny). Příslušenství k dokoupení (podle přístroje pro domácnost) – komunikační modul XKM3000Z příp. komunikační adaptér XKS3000Z – sada pro dodatečnou montáž pro přípravu komunikace XKV – [email protected] Gateway XGW3000 K příslušenství jsou přiloženy samostatné návody k instalaci a použití. Další informace Další informace k [email protected] najdete na webové stránce Miele a v návodech k použití jednotlivých komponentů [email protected]

– Domovní síť  Systémové řešení [email protected] Vám umožňuje vytvořit domovní síť. Pomocí [email protected] Gateway  se dají přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě integrovat do jiných domovních sběrnicových systémů.

21

První uvedení do provozu Odstranění ochranné fólie a reklamních nálepek

 Potvrďte jazyk stisknutím senzorového tlačítka OK.

 Odstraňte

Přístroj pro domácnost schopný komunikace

– ochrannou fólii z dvířek. – všechny reklamní nálepky (pokud jsou k dispozici) z přední strany a z víka.

 Nálepky, které vidíte po otevření dvířek (např. typový štítek) nesmíte prosím odstranit!

Po umístění  Sušičku před prvním uvedením do provozu správně umístěte a připojte. Pokud přeprava neodpovídala popisu v kapitole "Umístění a připojení", tak je před elektrickým připojením této sušičky nutná čekací doba asi 1 hodina. Když tuto sušičku zapnete, na displeji se krátce objeví Miele Willkommen.

Nastavení jazyka displeje Budete požádáni, abyste nastavili požadovaný jazyk displeje. Změna jazyka je kdykoli možná prostřednictvím nastavení. deutsch

 Stisknutím senzorových tlačítek  a  můžete posouvat výběrový seznam, dokud nebude označen požadovaný jazyk. Šipky  na displeji ukazují, že následuje další výběr.

22

 lze [email protected]

 Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

Ukončení prvního uvedení do provozu podle tohoto návodu k obsluze 

viz 

 Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.  Přečtěte si kapitolu "1. Správné ošetřování prádla" a "2. Plnění sušičky".  Potom můžete sušičku naplnit a zvolit program, jak je popsáno v kapitole "3. Zvolení a spuštění programu". První uvedení do provozu je pak skončeno po úplném provedení některého programu trvajícím déle než 1 hodinu.

Úspora energie Takto můžete zabránit zbytečnému prodloužení doby sušení a zvýšené spotřebě energie: – Nechte prádlo v pračce odstředit maximálními otáčkami. Při sušení můžete ušetřit asi 20 % energie, ale také čas, pokud budete odstřeďovat otáčkami např. 1600 ot/ min místo 1000 ot/min.

– Využívejte pokud možno časově proměnné, levné elektrické tarify. Informujte se u svého dodavatele energie. Pomůže Vás přitom funkce předvolby startu této sušičky: můžete zvolit, kdy se má během následujících 24 hodin automaticky spustit proces sušení.

– Použijte pro příslušný program sušení maximální množství naplnění. Pak bude nejvýhodnější spotřeba energie vzhledem k celkovému množství prádla. – Zajistěte, aby nebyla příliš vysoká teplota místnosti. Jestliže jsou v místnosti umístěné další přístroje vytvářející teplo, tak větrejte nebo tyto přístroje vypněte. – Po každém sušení vyčistěte filtry na zachycení vláken v oblasti plnění. Pokyny k čištění filtrů na zachycení vláken a filtru v soklu najdete v kapitole "Čištění a ošetřování".

23

Eko informace (EcoFeedback) Senzorovým tlačítkem eko informace získáte informace o spotřebě energie sušičky.

2. Skutečná spotřeba

Na displeji se stisknutím senzorového tlačítka eko informace zobrazí dvě různé informace:

Můžete odečíst skutečnou spotřebu energie.

– před zahájením programu prognóza spotřeby – během sušení spotřeba proudu Svítí kontrolka senzorového tlačítka eko informace a na displeji se zobrazuje údaj. Obojí se po několika sekundách automaticky vypne nebo lze alternativně provést potvrzení pomocí OK. Kromě toho si můžete na konci programu, než otevřete dvířka, nechat zobrazit následující: – spotřebu energie a – stupeň znečištění filtrů na zachycení vláken a filtru v soklu (0 % = lehce, 50 % = mírně, 100 % = silně). S narůstajícím znečištěním se prodlužuje doba trvání programu, což zvyšuje spotřebu energie. 1. Prognóza  Po zvolení programu stiskněte senzorové tlačítko eko informace. Několik sekund se ve formě sloupečků zobrazuje prognóza spotřeby. energie

Čím více sloupečků se zobrazuje, tím více energie se spotřebuje. Prognóza spotřeby se mění v závislosti na programu a zvolených volbách. 24

 Stiskněte senzorové tlačítko eko informace.

Příklad: energie

2,0

kWh

Dokud je spotřeba energie nízká, zobrazuje se < 0,1 kWh. Spotřeba se mění s pokračováním programu a podle zbytkové vlhkosti. Otevřením dvířek nebo automatickým vypnutím po skončení programu se údaje opět vrátí k prognóze. Nastavení celkové spotřeby – Informuje o spotřebě posledního programu a – sčítá spotřeby energie v průběhu času. Další informace získáte v kapitole "Nastavení".

1. Správné ošetřování prádla Na co dbát již při praní

 Přečtěte si kapitolu "Bezpeč-

– Zvlášť silně znečištěné textilie perte obzvlášť důkladně: Použijte dostatečné množství pracího prostředku a zvolte vysokou teplotu praní. V případě pochybností je vyperte několikrát.

nostní pokyny a varovná upozornění". Jinak hrozí nebezpečí požáru při chybném použití a obsluze!

– Nesušte textilie mokré tak, že z nich kape voda. Nechte prádlo v pračce odstředit maximálními otáčkami. Čím vyšší jsou otáčky odstřeďování, tím více času a energie můžete ušetřit při sušení. – Nové barevné textilie před prvním sušením vyperte důkladně zvlášť a nesušte je společně se světlými textiliemi. Tyto textilie mohou při sušení pouštět barvu (mohou zabarvit i plastové díly v sušičce). Na textiliích se také mohou usadit uvolněná vlákna jiných barev. – Naškrobené prádlo můžete sušit. Abyste však získali konečnou úpravu, na jakou jste zvyklí, dávkujte dvojnásobné množství škrobu.

Příprava prádla pro sušičku  Odstraňte z prádla všechna cizí tělesa (např. pomůcky pro dávkování pracích prostředků, zapalovač apod.). Tyto součásti se mohou roztavit nebo vybuchnout: sušička a prádlo by se poškodily.

– Roztřiďte prádlo podle druhu vlákna a tkaniny, stejné velikosti, stejných symbolů pro ošetřování a požadovaného stupně sušení. – Zkontrolujte, zda mají textilie/prádlo bezvadné lemy a švy. Tak můžete zabránit vypadávání vycpávkového materiálu z textilu. Nebezpečí požáru při sušení! – Textilie navolněte. – Textilní pásky a šňůry zástěr svažte dohromady. – Zapněte . . . . . . povlaky peřin a polštářů, aby se do nich nedostalo drobné prádlo. . . . háčky a poutka. – Přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti z podprsenek. – Rozepněte bundy a dlouhé zipy, aby textilie prosychaly rovnoměrně. – Pomačkání snadno ošetřovatelných textilií se zhoršuje se zvětšováním množství naplnění. To platí zvláště pro velmi choulostivé tkaniny (např. košile, halenky). V extrémních případech snižte množství naplnění.

25

1. Správné ošetřování prádla Symboly pro ošetření sušení  normální/vyšší teplota  snížená teplota: zvolte šetrný plus (pro choulostivé textilie)  nevhodné pro sušení v sušičce žehlení a mandlování  velmi horké  horké  teplé  nežehlit/nemandlovat

Ošetřování prádla se sušičkou Přečtěte si kapitolu "Přehled programů". Jsou tam uvedeny všechny programy a množství naplnění. – U každého programu dbejte maximálního množství naplnění. Pak bude nejvýhodnější spotřeba energie vzhledem k celkovému množství prádla. – Při polovičním naplnění můžete zvolit volbu množstevní automatika. – Zvolte požadovaný stupeň sušení, např. . . . . . . suché k uložení+, když prádlo po sušení skládáte a chcete je uložit. . . . na mandl, když prádlo po sušení ošetřujete, např. je chcete mandlovat. – Vnitřní jemná tkanina textilií naplněných prachovým peřím má podle kvality sklon ke srážení. Tyto textilie ošetřujte jen v programu šetrné vyhlazování. 26

– Čistě lněné tkaniny smíte sušit jen tehdy, když je to uvedeno na etiketě k ošetření. Jinak tkanina může zdrsnět. Tyto textilie ošetřujte jen v programu šetrné vyhlazování. – Vlna a vlněné směsi mají sklon k plstnatění a srážení. Tyto textilie ošetřujte jen v programu konečná úprava vlny. – Pleteniny (např. nátělníky, spodní prádlo) se při prvním praní často srazí. Proto textilie nepřesušte, abyste zabránili dalšímu sražení. Případně si pleteniny kupujte o jedno nebo dvě čísla větší. – U textilií, které jsou zvláště citlivé na teplotu a srážení, snižte množství naplnění a zvolte volbu šetrný plus.

2. Plnění sušičky  Je bezpodmínečně nutné nejprve si přečíst kapitolu "1. Správné ošetřování prádla".  Pro zapnutí stiskněte tlačítko . Zapne se osvětlení bubnu. Osvětlení bubnu automaticky zhasne po několika minutách rovněž i po spuštění programu (úspora energie).

Otevření dvířek Když sušíte bez flakonu s vůní: Jazýček na posuvu musí být posunutý úplně dolů (šipka).

Zavření dvířek

 Otvírejte dvířka na straně s oranžovou značkou.  Navolněte prádlo a vložte je do bubnu. Buben nikdy nepřeplňte. Jinak se prádlo opotřebuje, zhorší se výsledek sušení a je nutno počítat se zvýšeným pomačkáním.

 Dvířka lehce přibouchněte.

Při zavírání dvířek nepřiskřípněte prádlo v otvoru dvířek. Prádlo se může poškodit!

27

3. Zvolení a spuštění programu Volba programu

Další programy Na displeji lze zvolit další programy.

 Otáčejte programovým voličem. Podle polohy programového voliče na displeji svítí různé programy a možnosti nastavení. Při zvolení programu se na displeji na několik sekund rozsvítí dovolené maximální množství naplnění (vztažené k hmotnosti suchého prádla/textilií). Můžete je potvrdit pomocí OK nebo počkat, dokud se samočinně nerozsvítí přednastavený stupeň sušení nebo doba trvání programu. V případě pochybností odeberte prádlo!

28

automatika plus Senzorovými tlačítky  a  posouvejte výběrový seznam, dokud se nerozsvítí požadovaný program.  Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

3. Zvolení a spuštění programu Programy se stupni sušení

Jiné a časem řízené programy

– bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, jeans, košile, expres, šetrné vyhlazování, vyhlazování párou, automatika plus, sportovní prádlo, outdoor

– bavlna , konečná úprava vlny, konečná úprava hedvábí, impregnace

Po zvolení některého z těchto programů pak můžete změnit stupeň sušení.  Stiskněte tlačítko stupeň sušení. Aktuálně zvolený stupeň sušení se zobrazuje se symbolem . k uložení

 Stisknutím senzorových tlačítek  a  posouvejte výběrový seznam, dokud nebude označený požadovaný stupeň sušení.  Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK. U bavlna a expres lze zvolit každý ze stupňů sušení. U ostatních programů je výběr omezený.

Stupeň sušení automaticky zadává sušička a nelze jej změnit. – studený vzduch, teplý vzduch, program koš Můžete zvolit dobu trvání v krocích po deseti minutách. studený vzduch: 20 min - 1:00 hod teplý vzduch: 20 min - 2:00 hod program koš: 40 min - 2:30 hod  Stiskněte tlačítko doba trvání. doba trvání

0:20 h

 Senzorovým tlačítkem  se doba trvání zkracuje, senzorovým tlačítkem  prodlužuje.  Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

 Pozor: Při zvolení programu vyhlazování párou musí být naplněný zásobník na kondenzát podle tohoto návodu k obsluze (kapitola "Čištění a ošetřování").

29

3. Zvolení a spuštění programu Zvolení voleb nebo předvolby startu (případně) Volby

Na displeji se rozsvítí sušení a doba trvání programu. U programů se stupni sušení později místo sušení svítí dosažený stupeň sušení. Indikátor Perfect Dry bliká/svítí jen u programů se stupni sušení (viz též kapitola "Obsluha sušičky"). Krátce před skončením programu na displeji svítí ochlazování. Prádlo se nyní ochlazuje, ale program ještě není skončený!

 Stiskněte některé tlačítko. Při zvolení tlačítko svítí. Volbu lze zvolit teprve po zhasnutí indikátoru naplnění. Ne všechny volby lze kombinovat nebo zvolit příp. jejich volbu zrušit: viz kapitola "Volby". Další informace získáte v kapitole "Volby". Předvolba startu  Stiskněte tlačítko předvolba startu pro zvolení předvolby spuštění. Další informace získáte v kapitole "Předvolba startu".

Spuštění programu  Stiskněte blikající tlačítko start/stop. Tlačítko start/stop svítí.

30

4. Vyjmutí prádla po skončení programu Konec programu/ochrana proti pomačkání Konec programu: Svítí ochr.proti pomač./konec (když je zvolená ochrana proti pomačkání) nebo konec. Tlačítko start/stop již nesvítí. 10 minut po skončení programu začne pomalu blikat tlačítko start/stop a zhasne displej: úspora energie. Tato sušička se 15 minut po skončení rytmu ochrany proti pomačkání (u programů bez ochrany proti pomačkání 15 minut po skončení programu) automaticky vypne.

Vyjmutí prádla  Nikdy neotvírejte dvířka před skončením sušení.

Při otevřených dvířkách a zapnuté sušičce svítí osvětlení bubnu. Po několika minutách zhasne (úspora energie).  Pokud je sušička ještě zapnutá, stiskněte pro vypnutí tlačítko . Zazní signál.  Odstraňte vlákna ze 2 filtrů na zachycení vláken v oblasti plnění dvířek: kapitola "Čištění a ošetřování", odstavec "Filtr na zachycení vláken".  Dvířka lehce přibouchněte.  Vyprázdněte zásobník na kondenzát. Tip: Pro program vyhlazování párou můžete používat kondenzát. Viz kapitola "Čištění a ošetřování", odstavec "Příprava zásobníku na kondenzát pro vyhlazování párou".

 Otvírejte dvířka na straně s oranžovou značkou.

 Vyjměte prádlo. Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo! Zapomenuté prádlo se může při dalším sušení poškodit.

31

Volby V tomto případě můžete proces sušení zkrátit nebo dodatečně optimalizovat stisknutím tohoto tlačítka.

ochrana proti pomačkání Po skončení programu se točí buben, v závislosti na zvoleném programu, po dobu 2 hodin ve speciálním rytmu. Tento "rytmus proti pomačkání" pomáhá redukovat záhyby tkaniny, když textilie nejsou po sušení ihned vyjmuty. Stisknutím příslušného tlačítka se volba zapne nebo vypne. Ne všechny volby lze kombinovat nebo zvolit příp. jejich volbu zrušit. Při zvolení tlačítko svítí.

šetrný plus Choulostivé textilie (se symbolem pro ošetřování , např. z akrylu) se suší s nižší teplotou a delší dobou trvání.

osvěžení Využívejte osvěžení na odstranění nebo snížení zápachů v čistém (suchém nebo vlhkém) oblečení. Sušicí vzduch se temperuje časově omezeně. Bez dalšího přívodu tepla se pak textilie se stupněm sušení suché k uložení provětrají, což nelze změnit. Účinnost osvěžení se zvýší, když jsou textilie vlhké, používá se flakon s vůní a sníží se množství naplnění. U syntetiky je ovšem snížení zápachu menší.

množstevní automatika Když se suší jen polovina zobrazeného a v kapitole "Přehled programů" uvedeného maximálního množství naplnění. 32

bzučák Tato sušička Vám akusticky signalizuje konec programu (čtyři jednotlivé tóny po dobu max. 1 hodiny v určitých intervalech). Trvalý varovný tón při chybovém hlášení nezávisí na tomto nastavení.

Volby K programům lze zvolit následující volby šetrný 1

osvěžení

plus1

množstevní automa-

bzučák

tika

ochrana proti pomačkání

1X

X

bavlna

X

X

X

X

X

snadno ošetřovatel.

X

X

X

X

X

konečná úprava vlny

X

vyhlazování párouX

X

teplý vzduch

X

X

X

košile

X

XX

X

expresX

X

jeans

X

XX

X

outdoor

O

X

X

impregnaceX

X

jemné prádlo

O

X

X

automatika plus

O

X

X

kon. úprava hedvábíX

X

šetrné vyhlazování

O

X

X

sportovní prádlo

O

X

X

studený vzduchX

X

program koš

X

bavlna

1

= tyto volby nelze kombinovat navzájem X = volitelné O = nelze změnit/vždy aktivní – = nelze zvolit

33

Předvolba startu Zvolení

Spuštění předvolby startu

Pomocí předvolby startu můžete odložit spuštění programu až maximálně o 24 hodin.

 Stiskněte tlačítko start/stop.

 Po zvolení programu stiskněte tlačítko předvolba startu. Na displeji svítí: start za

00 : 00 h

 Senzorovým tlačítkem  se doba trvání prodlužuje o 1 hodinu až 24 hodin, senzorovým tlačítkem  zkracuje.  Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

Na displeji se zobrazuje, za kolik hodin a minut se automaticky spustí program. Vždy po 1 hodině se krátce otočí buben (snížení mačkání).

Změna uplynulé doby předvolby startu  Stiskněte tlačítko předvolba startu. Máte možnost provést ihned spuštění nebo změnit čas:  Stiskněte pro to senzorové tlačítko  nebo .

Kurzor přejde z hodin na minuty.

 Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

 Stejně tak nastavte minuty, volí se v krocích po 15 minutách.

Doplnění/odebrání prádla

 Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK. Změna (případně)  Stiskněte tlačítko předvolba startu.  Zvolte změnit čas a změňte ho. Vymazání (případně)  Stiskněte tlačítko předvolba startu.  Zvolte vymazat čas a potvrďte pomocí OK.

34

 Můžete otevřít dvířka a doplnit/odebrat prádlo.  Stiskněte tlačítko start/stop, aby předvolba startu pokračovala.

Stornování  Stiskněte tlačítko start/stop. Svítí storno předvolby startu.  Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

Přehled programů bavlna  ** textilie

maximálně 8,0 kg*

Normálně mokré bavlněné prádlo, jak je popsáno v bavlna suché k uložení.

upozorně- – Suší se výhradně na stupeň suché k uložení. ní – Program bavlna  je z hlediska spotřeby energie nejúčinnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla. bavlna

maximálně 8,0 kg*

extra suché, suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché textilie

Jedno- a vícevrstvé textilie z bavlny: nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo, pracovní oblečení, bundy, přikrývky, zástěry, pracovní pláště, froté ručníky/osušky/župany, froté ložní prádlo.

upozorně- – Stupeň sušení extra suché volte pro různorodé, vícevrstvé a ní zvláště tlusté textilie. – Pleteniny (např. nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo) nesušte na stupeň extra suché - mohly by se srazit. na žehlení , na žehlení , na mandl textilie

Bavlněné nebo lněné tkaniny, které se mají dodatečně ošetřit: prostírání, povlečení, škrobené prádlo.

upozorně- Prádlo určené k mandlování až do mandlování stočte, tak zůstane ní vlhké. snadno ošetřovatelné

maximálně 4,0 kg*

suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení , vlhké na žehlení  textilie

Snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin: pracovní oděvy, pracovní pláště, svetry, šaty, kalhoty, prostírání, punčochy.

* hmotnost suchého prádla ** Upozornění pro zkušební ústavy: Zkušební program měřen podle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek dle EN 61121 (bez volitelných funkcí).

35

Přehled programů konečná úprava vlny textilie

maximálně 2,0 kg*

Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí: svetry, pletené kabátky, punčochy.

upozorně- – Vlněné textilie se v krátké době navolní a budou nadýchanější, ale ní ne s konečnou platností usušené. – Textilie po skončení programu ihned vyjměte. vyhlazování párou

maximálně 1,0 kg*

suché k uložení, vlhké na žehlení  textilie

– bavlněné nebo lněné tkaniny – Snadno ošetřovatelné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo syntetiky. Například: bavlněné kalhoty, anoraky, košile

upozorně- – Pro všechny textilie, které ní – se mají před žehlením navlhčit. – vykazují pomačkání a mají se vyhladit. – Když se mají textilie žehlit, zvolte na žehlení . – Při používání tohoto programu se odebírá voda ze zásobníku na kondenzát. Kondenzát se stříká tryskou v plnicím otvoru do bubnu. Proto musí být zásobník na kondenzát naplněný vodou nejméně po značku –min–. – Je nutno počítat se zvýšeným provozním hlukem, protože se uvádí do provozu čerpadlo kondenzátu. * hmotnost suchého prádla

36

Přehled programů teplý vzduch textilie

maximálně 8,0 kg*

– dosoušení vícevrstvých textilií, které se vzhledem ke své povaze suší nerovnoměrně: bundy, polštáře, spací pytle a jiné objemné textilie – sušení jednotlivých kusů prádla, osušek, koupacích oděvů, mycích žínek

upozorně- Na začátku nevolte nejdelší čas. Zkoušením zjistěte, jaký čas je nejní vhodnější. košile

maximálně 2,0 kg*

suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení , vlhké na žehlení  textilie

košile, blůzky

expres

maximálně 4,0 kg*

extra suché, suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení , vlhké na žehlení , vlhké na mandl textilie

nechoulostivé textilie pro program bavlna

upozorně- zkrácená doba trvání programu ní jeans

maximálně 3,0 kg*

suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, suché na žehlení , suché na žehlení  textilie

staré džínsoviny: kalhoty, bundy, sukně, košile

outdoor

maximálně 2,5 kg*

suché k uložení, na žehlení textilie

outdoorové oblečení z materiálu vhodného pro sušičku

* hmotnost suchého prádla

37

Přehled programů impregnace

maximálně 2,5 kg*

suché k uložení textilie

K sušení textilií vhodných pro sušení v sušičce, jako je např. mikrovlákno, lyžařské a outdoorové oblečení, jemná hustá bavlna (popelín), prostírání.

upozorně- – Součástí tohoto programu je přídavná fáze fixace impregnace. ní – Impregnované textilie smí být ošetřené výhradně jen impregnačními prostředky s upozorněním "vhodné pro membránové textilie". Tyto prostředky jsou založeny na sloučeninách fluoru. – Nesušte textilie, které byly impregnovány prostředky obsahujícími parafin! jemné prádlo

maximálně 2,5 kg*

suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení , vlhké na žehlení  textilie

Choulostivé textilie se symbolem pro ošetřování  ze syntetických vláken, směsných tkanin, umělého hedvábí nebo bavlny se snadno ošetřovatelnou úpravou, např. košile, halenky, luxusní prádlo, textilie s aplikacemi.

upozorně- zvláště nemačkavé sušení: snižte naplnění ní automatika plus

maximálně 5,0 kg*

suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení , vlhké na žehlení  textilie

Náplň ze směsi textilií pro programy bavlna a snadno ošetřovatelné.

* hmotnost suchého prádla

38

Přehled programů konečná úprava hedvábí textilie

maximálně 1,0 kg*

Textilie z hedvábí vhodného pro sušení v sušičce: halenky, košile.

upozorně- – Program pro zredukování záhybů tkaniny, ale textilie se neusuší s ní konečnou platností. – Textilie po skončení programu ihned vyjměte. šetrné vyhlazování

maximálně 1,0 kg*

suché k uložení, na žehlení textilie

– bavlněné nebo lněné tkaniny – snadno ošetřovatelné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo syntetiky: bavlněné kalhoty, anoraky, košile

upozorně- – Vhodné pro suché a vlhké prádlo/textilie. ní – Když se mají textilie žehlit, zvolte na žehlení . – Program pro snížení pomačkání po předchozím odstřeďování v pračce. – Textilie po skončení programu ihned vyjměte. * hmotnost suchého prádla

39

Přehled programů sportovní prádlo

maximálně 3,0 kg*

suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení , vlhké na žehlení  textilie

oblečení pro sport a fitness z materiálu vhodného pro sušičku

studený vzduch textilie

maximálně 8,0 kg*

Všechny textilie, které mají být provětrány.

program koš

maximální naplnění koše 3,5 kg

upozorně- – Tento program se smí zvolit jen ve spojení s košem na sušení ní Miele (příslušenství k dokoupení). – Používejte tento program na sušení nebo provětrávání výrobků vhodných pro sušičku, které nemají být mechanicky namáhané. – Musíte respektovat návod k použití koše na sušení.

textilie/ výrobky

Viz návod k použití koše na sušení.

* hmotnost suchého prádla

40

Změna průběhu programu Změna zvoleného programu již není možná (ochrana před neúmyslnou změnou). Když změníte nastavení programového voliče, svítí na displeji volbu nelze změnit tak dlouho, dokud nenastavíte původní program. Abyste mohli zvolit nový program, musíte program ukončit.

Ukončení probíhajícího programu a zvolení nového programu  Stiskněte tlačítko start/stop. Na displeji svítí storno programu.  Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK. – Po dosažení určité doby sušení a teploty sušení svítí na displeji ochlazování. – Počkejte, dokud nebude svítit konec, nebo tiskněte znovu tlačítko start/ stop, dokud nebude svítit konec.

Doplnění nebo odebrání prádla  Stiskněte tlačítko start/stop. Na displeji svítí storno programu.  Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK. – Po dosažení určité doby sušení a teploty sušení svítí na displeji ochlazování. – Počkejte, dokud nebude svítit konec, nebo tiskněte znovu tlačítko start/ stop, dokud nebude svítit konec.

 Nebezpečí popálení: Při doplňování/odebírání textilií se nedotkněte zadní strany bubnu! V oblasti bubnu vznikají vysoké teploty.  Doplňte prádlo nebo odeberte část prádla.  Zavřete dvířka. Pokračování programu:

 Pro vypnutí stiskněte tlačítko .

(případně napřed změňte stupeň sušení)

 Pro zapnutí stiskněte tlačítko .

 Stiskněte tlačítko start/stop.

 Zvolte a přímo spusťte nový program.

Doba trvání programu Změny doby trvání programu mohou vést ke skokům času na displeji.

41

Čištění a ošetřování Vyprázdnění zásobníku na kondenzát Kondenzát vznikající při sušení je zachycován v zásobníku na kondenzát. Po sušení vyprázdněte zásobník na kondenzát! Když se zásobník na kondenzát naplní na maximum, tak se rozsvítí  vyprázdnit zásobník. Vymazání nápisu vyprázdnit zásobník: při zapnuté sušičce otevřete a zavřete dvířka.

 Aby se při vytahování zásobníku na kondenzát nepoškodila dvířka a panel s úchytem: Zavřete dvířka vždy úplně*. *U provedení "doraz dvířek vpravo" můžete toto varování ignorovat.

 Vytáhněte zásobník na kondenzát.  Zásobník na kondenzát přenášejte ve vodorovné poloze, aby z něho nevytekla voda. Držte ho přitom za panel s úchytem a za druhý konec.

42

 Vyprázdněte zásobník na kondenzát.  Zasuňte zásobník na kondenzát zpět do sušičky.

 Kondenzát nepít! Mohlo by dojít k poškození zdraví lidí nebo zvířat. Zásobník na kondenzát můžete používat pro program vyhlazování párou. K tomu účelu musí být zásobník na kondenzát naplněný, viz dále.

Čištění a ošetřování Příprava zásobníku na kondenzát pro vyhlazování párou  V programu vyhlazování párou se nahromaděný kondenzát ze zásobníku na kondenzát zavádí do bubnu. Proto je nutné, aby byl zásobník na kondenzát naplněný vodou nejméně po značku –min–.

1 vylévací hrdlo, 2 gumové těsnění

 Nalévejte vodu skrz kroužky vylévacího hrdla 1.

 Plňte jen čistou vodou! Nesmí se přimíchávat vonné látky, prací prostředky a jiné substance. Občasná kontrola gumového těsnění Značku –min– najdete vpředu na levé straně.  Použijte kondenzát vzniklý při sušení. Když je zásobník na kondenzát prázdný  Zásobník na kondenzát můžete naplnit běžně prodávanou destilovanou vodou (na žehlení).

Jestliže jste častěji doplňovali vodu z vodovodu, mohly se na gumovém těsnění 2 vytvořit bílé vápenaté skvrny.  Zbytky vápna z gumového těsnění 2 opatrně otřete vlhkým hadříkem.  Potom zásobník na kondenzát úplně zasuňte.

Vodu z vodovodu používejte jen ve výjimečných případech: při častém používání se může zavápnit tryska pro vyhlazování párou (v plnicím otvoru).

43

Čištění a ošetřování Filtr na zachycení vláken Tato sušička má v oblasti plnění dvířek 2 filtry na zachycení vláken: horní a spodní filtr zachycují vlákna uvolňovaná při sušení. Odstranění viditelných vláken Po každém programu sušení odstraňte uvolněná vlákna. Tip: Vlákna můžete odstranit vysavačem, aniž byste se jich dotýkali.

 Odstraňte vlákna (viz šipky) . . .

 Otevřete dvířka.

 Nejprve musíte vyjmout flakon s vůní (pokud je použit). Viz kapitola "Flakon s vůní".

 . . . ze sítkových ploch všech filtrů na zachycení vláken.  . . . z děrovaného rozvolňovače prádla.  Vytáhněte horní filtr na zachycení vláken směrem dopředu.

 Zasuňte horní filtr na zachycení vláken, až zřetelně zaklapne.  Zavřete dvířka. Při zvláště silném ucpání: viz dále.

44

Čištění a ošetřování Důkladné vyčištění filtrů na zachycení vláken a oblasti vedení vzduchu

 Vytáhněte filtr na zachycení vláken (za knoflík) směrem dopředu.

Když se prodlouží doba sušení nebo jsou viditelně zalepené/ucpané sítkové plochy filtrů na zachycení vláken, důkladně je vyčistěte.

 Při používání flakonu s vůní: Vyjměte ho!  Vytáhněte horní filtr na zachycení vláken směrem dopředu.

 Vysavačem s nasazenou dlouhou tryskou odstraňte viditelná vlákna z horní oblasti vedení vzduchu (otvory). Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra  Propláchněte sítkové plochy tekoucí teplou vodou.  Filtry na zachycení vláken důkladně vytřepejte a opatrně je usušte.  Otočte žlutý knoflík na spodním filtru na zachycení vláken ve směru šipky (až zřetelně zaklapne).

 Mokré filtry na zachycení vláken mohou vést při sušení k poruchám funkce!  Úplně zasuňte spodní filtr na zachycení vláken a zablokujte žlutý knoflík.  Úplně zasuňte horní filtr na zachycení vláken.  Zavřete dvířka.

Filtr v soklu V soklu umístěný filtr čistěte jen tehdy, když svítí vyčistit vzduchové cesty. 45

Čištění a ošetřování Vymazání hlášení vyčistit vzduchové cesty: vypněte a zapněte sušičku / potvrďte pomocí OK.

Čištění

Vyjmutí

 Vytáhněte rukojeť z filtru v soklu.  Větší nahromadění uvolněných vláken na filtru v soklu můžete nejprve setřít nebo odstranit vysavačem.  Pro otevření zatlačte na kulatou, zahloubenou plochu na krytu výměníku tepla. Kryt se otevře.

 Vypláchněte filtr důkladně pod tekoucí vodou.  Filtr silně vymačkejte.

 Filtr nesmí být před opětovnou montáží do soklu mokrý tak, aby z něho kapala voda. Mohlo by dojít k poruše!  Odstraňte vlhkou utěrkou vlákna z rukojeti.

 Vytáhněte filtr ze soklu za rukojeť. V sušičce vyjede pravý vodicí kolík. Ten zajišťuje, aby se kryt výměníku tepla dal zavřít jen tehdy, když je filtr v soklu nasazený správným směrem.

46

Čištění a ošetřování Kryt filtru v soklu

 Opatrně vysajte viditelná znečištění.  Odstraňte vlhkou utěrkou vlákna. Nepoškoďte přitom gumové těsnění!  Zkontrolujte, zda nejsou chladicí žebra znečištěná vlákny (následuje). Kontrola výměníku tepla

 Nebezpečí poranění! Nedotýkejte se rukama chladicích žeber. Mohli byste se pořezat.  Podívejte se, zda se nenahromadila vlákna. V případě viditelného znečištění:

 Vyčistěte vysavačem s nasazeným sacím štětcem. Sacím štětcem přejíždějte jen lehce bez tlačení přes chladicí žebra výměníku tepla. Dbejte na to, abyste chladicí žebra neohnuli nebo nepoškodili!

47

Čištění a ošetřování Opětovná montáž

 Sušička smí být provozována jen s nasazeným filtrem v soklu a zavřeným krytem výměníku tepla. Jen zavřený kryt zaručuje utěsnění kondenzačního systému a bezvadnou funkci sušičky!

 Nasaďte filtr správným směrem na rukojeť. Aby byl filtr v soklu umístěný přesně před jednotkou výměníku tepla:

 Nasaďte rukojeť se správně orientovaným filtrem na oba vodicí kolíky: – Nápis Miele na rukojeti nesmí být vzhůru nohama!  Filtr úplně zasuňte. Se zasunutím filtru se zasune také pravý vodicí kolík.  Zavřete kryt výměníku tepla.

48

Čištění a ošetřování Sušička  Odpojte sušičku od elektrické sítě.

 Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhnoucí prostředky, sklo nebo univerzální prostředky! Mohou poškodit plastové povrchy a jiné díly.  Čistěte sušičku jen mírně vlhkou utěrkou se slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovým roztokem a měkkou utěrkou.

 Očistěte vlhkou utěrkou kolem dokola těsnění na vnitřní straně dvířek.  Osušte vše měkkou utěrkou.  Nerez (např. buben) můžete čistit vhodným čisticím prostředkem na nerez, což ale není bezpodmínečně nutné.

49

Flakon s vůní Flakon s vůní (příslušenství k dokoupení) používejte jen tehdy, pokud chcete vaše prádlo provonět.

Když flakon s vůní nepoužíváte: Posuv musí zůstat stále zavřený (posunout jazýček úplně dolů)!

 Přečtěte si nejprve kapitolu "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění", odstavec "Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)".

Nasazení flakonu s vůní Flakon s vůní držte jen podle obrázku. Nedržte ho šikmo a nepřevracejte ho, jinak vyteče vonná látka.  Otvírejte posuv za jazýček, dokud jazýček nebude vpravo nahoře.

 Flakon pevně svírejte, aby se nedopatřením neotevřel!  Stáhněte ochrannou pečeť.  Otevřete dvířka sušičky. Flakon s vůní se zasouvá do horního filtru na zachycení vláken. K tomu účelu najdete otvor vpravo vedle úchytu.

50

 Zasuňte flakon s vůní až na doraz do otvoru.

Flakon s vůní

Značky  a  musí být naproti sobě.

– Ucítíte slabý odpor a uslyšíte tiché cvaknutí. Značka  musí být v poloze : To je poloha, ve které je cítit odpor.

Před sušením Můžete zvolit intenzitu vůně.

 Pootočte vnější kroužek  doprava.

 Otočte vnější kroužek doprava: čím více se flakon s vůní otevře, tím vyšší je intenzita vůně. K uspokojivému přenosu vůně dojde jen při vlhkém prádle a delších dobách sušení s dostatečným přenosem tepla. Přitom je vůni cítit i v místě instalace sušičky. V programu studený vzduch se vůně nepřenáší. 51

Flakon s vůní Po sušení

Výměna flakonu s vůní

Aby vůně zbytečně neunikala:

Když už intenzita vůně není dostatečná:

 Otáčejte vnějším kroužkem doleva, dokud nebude značka b v poloze _.

 Otáčejte vnějším kroužkem doleva, dokud nebudou naproti sobě značky a a b.

– Je cítit malý odpor. Má-li se sušit tu s vůní a pak zase bez vůně: Vyjměte flakon a uložte ho přechodně do prodejního obalu, viz dále.

 Vyměňte flakon s vůní. Flakon s vůní si můžete objednat u specializovaného prodejce Miele, u servisní služby Miele nebo na internetu.

52

Flakon s vůní Čištění filtrů na zachycení vláken Když nebudete čistit filtry na zachycení vláken a filtr v soklu, tak se sníží intenzita vůně!

 Když čistíte filtr na zachycení vláken, musíte vyjmout flakon s vůní.

 Aby nevytekla vonná látka:  Flakon s vůní nikdy nepokládejte – jinak vyteče vonná látka! Flakon s vůní uchovávejte jen v prodejním obalu.

Flakon s vůní uchovávejte přechodně jen v prodejním obalu, jak je vyobrazeno!  Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu: Viz kapitola "Čištění a ošetřování".

– Když se flakon s vůní přechodně ukládá např. během čištění filtru na zachycení vláken: Prodejní obal neukládejte na vysokou hranu nebo vzhůru nohama, aby nevytekla vonná látka. – skladujte v chladu a suchu – nevystavujte slunečnímu světlu – při koupení nového: ochrannou pečeť stáhněte až krátce před použitím 53

Co udělat, když ...? Pomoc při poruchách Většinu poruch můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu. Následující přehled by Vám měl pomoci při rozpoznání a odstranění poruchy. Pamatujte však:

 Provádění oprav na elektrických přístrojích smí provádět pouze pověření kvalifikovaní pracovníci. Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím. Některá hlášení na displeji jsou víceřádková a celá je lze přečíst stisknutím senzorových tlačítek  a .

Hlášení na displeji Problém

Příčina a odstranění

Po zapnutí svítí 

Je aktivovaný PIN kód.  Viz kapitola "Nastavení", odstavec "PIN kód".

Po předčasném Nejedná se o závadu. ukončení programu svítí U některých programů dochází při malém naplnění  Změnit množství prádla nebo nenaplnění k předčasnému ukončení programu. viz  Stejně tak se to může stát, když už jsou usušené kusy prádla.  Abyste mohli sušit dál, otevřete a zavřete dvířka.  Jednotlivé kusy prádla sušte programem teplý vzduch. Po předčasném Příčina se bezprostředně nedá zjistit. ukončení programu svítí  Vypněte a zapněte sušičku.  Servis  chyba F  Spusťte program. Následuje-li opět předčasné ukončení programu a chybové hlášení, vyskytuje se závada. Informujte servisní službu Miele. Problém

Příčina a odstranění

Na konci programu svítí Vyskytuje se znečištění vlákny.  Vyčis.vzduch.cesty  Vyčistěte filtr na zachycení vláken.  Vyčistěte filtr v soklu. Viz kapitola "Čištění a ošetřování". Vypnutí hlášení:  Potvrďte pomocí OK. 54

Co udělat, když ...? Problém

Příčina a odstranění

Po předčasném Vyskytuje se silnější znečištění vlákny. ukončení programu svítí  Vyčistěte filtr na zachycení vláken.  Vyčistit vzduch. cesty viz  Vyčistěte filtr v soklu. 

Vyčistěte vzduchové cesty:  oblast vedení vzduchu pod filtrem v soklu  výměník tepla. Vypnutí hlášení:  Vypněte/zapněte sušičku

Po předčasném Je plný zásobník na kondenzát nebo je zalomená odukončení programu svítí toková hadice.  vyprázd. zásobník viz  Vyprázdněte zásobník na kondenzát.   Zkontrolujte odtokovou hadici. Vypnutí hlášení:  při zapnuté sušičce otevřete a zavřete dvířka nebo vypněte a zapněte sušičku  Naplnit zásobník na kondenzát

Je to připomenutí pro Vás: při používání programu vyhlazování párou se voda odebírá ze zásobníku na kondenzát. Je nutné, abyste zásobník na kondenzát naplnili vodou nejméně po značku –min–.  Potvrďte pomocí OK.

 Otev.a zavřít dvířka

komfortní ochlaz.

Po zvolení programu vyhlazování párou jste upozorněni, abyste sušičku naplnili prádlem.  Vložte prádlo do bubnu. Program je skončený, ale prádlo se ještě ochlazuje.  Prádlo můžete vyjmout a rozložit nebo nechat ochlazovat dál.

55

Co udělat, když ...? Neuspokojivý výsledek sušení Problém

Příčina a odstranění

Prádlo není uspokojivě usušené.

Náplň byla tvořena různými tkaninami.  Dosušte pomocí teplý vzduch.  Krátce poté zvolte vhodný program. Tip: Můžete individuálně upravit zbytkovou vlhkost některých programů. Viz kapitola "Menu nastavení".

Při sušení prádla nebo péřových polštářů vzniká nepříjemný zápach

Prádlo bylo vypráno s příliš malým množstvím pracího prostředku. Peří má tu vlastnost, že za tepla vytváří vlastní zápachy.  Prádlo: použijte při praní dostatečné množství pracího prostředku  Polštáře: nechte vyvětrat mimo sušičku  Pokud dáváte přednost zvláštní vůni, používejte při sušení flakon s vůní (příslušenství k dokoupení).

Kusy prádla ze syntetických vláken jsou po sušení nabité statickou elektřinou

Syntetika má sklon ke statickému náboji.  Statický náboj při sušení může zmírnit aviváž použitá při praní v posledním máchání.

Vytvořila se vlákna

Uvolňují se vlákna, která se na textiliích vytvořila hlavně otěrem při nošení nebo částečně při praní. Zatížení v sušičce je spíše malé. Vznikající vlákna jsou zachycována filtry na zachycení vláken a filtrem v soklu a lze je snadno odstranit.  Viz kapitola "Čištění a ošetřování".

56

Co udělat, když ...? Ostatní problémy Problém

Příčina a odstranění

Sušení trvá příliš dlouho V místě instalace je příliš teplo. nebo je dokonce  Důkladně vyvětrejte. předčasně ukončeno* Zbytky pracích prostředků, vlasy a jemná uvolněná vlákna mohou vyvolat ucpání.  Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu.  Odstraňte viditelná vlákna za krytem v prostoru výměníku tepla (viz kapitola "Čištění a ošetřování", odstavec "Filtr v soklu"). Je zastavěná mřížka vpravo dole.  Odstraňte prádelní koš nebo jiné předměty. Filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu byly nasazeny mokré.  Filtry na zachycení vláken a filtr v soklu musí být suché. Textilie jsou příliš mokré.  Odstřeďujte v pračce vyššími otáčkami. Je přeplněný buben.  Respektujte maximální množství naplnění jednotlivých programů sušení. Kvůli kovovým zipům se přesně nezjistí stupeň vlhkosti prádla.  Příště zipy rozepněte.  Pokud k problému dojde znovu, sušte tyto textilie v programu teplý vzduch. * Před opakovaným spuštěním programu:  Vypněte a zapněte sušičku. Jsou slyšet provozní zvuky (bzučení / bručení)

Nejedná se o závadu! Je v provozu kompresor (tepelné čerpadlo) nebo jste zvolili program vyhlazování párou.  Nemusíte nic dělat. Jsou to normální zvuky vyvolané provozem kompresoru nebo čerpadla kondenzátu.

57

Co udělat, když ...? Problém

Příčina a odstranění

Nedá se spustit žádný program

Příčina se bezprostředně nedá zjistit.  Zastrčte síťovou zástrčku.  Zapněte sušičku.  Zavřete dvířka sušičky.  Zkontrolujte jistič domovní elektrické instalace. Výpadek proudu? Po návratu napájecího napětí se automaticky spustí předtím běžící program.

Je tmavý displej a pomalu bliká tlačítko start/stop

Sušička se nachází v standby. Nejedná se o závadu, je to řádná funkce. Když se sušička nachází v ochraně proti pomačkání, občas se točí buben.  Viz kapitola "Menu nastavení", odstavec "Vypnutí zobrazovačů".

Sušička je po skončení programu vypnutá.

Tato sušička se automaticky vypíná. Nejedná se o závadu, je to řádná funkce.  Viz kapitola "Menu nastavení", odstavec "Vypnutí přístroje".

Nesvítí osvětlení bubnu

Osvětlení se automaticky vypne ... ... při zavřených dvířkách. ... po několika minutách při otevřených dvířkách (úspora energie). Když je sušička zapnutá, svítí osvětlení bubnu při otevření dvířek.

Nedostatečný stříkaný paprsek na vyhlazení párou

Je ucpaný filtr v zásobníku na kondenzát.  Vyčistěte filtr v zásobníku na kondenzát (příslušenství k dokoupení): viz konec této kapitoly. Je silně zavápněná tryska v plnicím otvoru.  Vyměňte trysku (příslušenství k dokoupení): viz konec této kapitoly.  Používejte jen zkondenzovanou vodu, nikoli vodu z vodovodu.

58

Co udělat, když ...? Sítko na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát Za určitých okolností může dojít k problémům při provádění programu vyhlazování párou. Může být případně ucpané sítko na zachycení vláken, které je spojené hadicí s gumovým těsněním na zásobníku na kondenzát.

 Protáhněte konec hadice otvorem a pevně ho přidržte.  Druhou rukou stáhněte sítko na zachycení vláken z hadice.  Proplachujte sítko na zachycení vláken proudem vody, dokud neodstraníte vlákna.  Nasaďte vyčištěné sítko na zachycení vláken opět na hadici.  Vytáhněte zásobník na kondenzát.

 Nechte hadici s jejím sítkem na zachycení vláken volně sklouznout zpět do zásobníku na kondenzát.  Nasaďte správně otočené vylévací hrdlo do otvoru v zásobníku na kondenzát. Řiďte se přitom obrázkem.

 Vytáhněte vylévací hrdlo. Za tím účelem uchopte prstem zespodu boční výstupek. Netahejte silou za hadici, aby se neuvolnila! 59

Co udělat, když ...? Tryska pro vyhlazování párou  Pokud se tryska zavápnila, tak bude omezený paprsek stříkající vody. V tomto případě musíte vyjmout trysku a vyměnit ji za novou (příslušenství k dokoupení).

 Otevřete dvířka sušičky. Vlevo nahoře v plnicím otvoru vidíte trysku.

Trysku můžete vyměňovat jen speciálním nástrojem. Nástroj je přiložený k nové trysce.

 Nepoužívejte jiný nástroj. Poškodili byste trysku nebo sušičku.

 Vyhlazovat párou nesmíte nikdy bez zašroubované trysky. Tryska musí být vždy na svém místě!

 Nasaďte nástroj na trysku.  Otáčejte nástrojem doleva, tím trysku vyšroubujete.  Nasaďte novou trysku do nástroje.  Otáčejte nástrojem doprava, tím trysku zašroubujete.

60

Servisní služba Opravy Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele. Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze.

Záruční doba a záruční podmínky Záruční doba sušičky činí 2 roky. Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a číslo Vaší sušičky. Oba údaje naleznete při otevřených dvířkách na typovém štítku:

Příslušenství k dokoupení Pro tuto sušičku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele. Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů si můžete objednat i na internetu. Koš na sušení Pomocí koše na sušení můžete sušit nebo provětrávat takové výrobky, které nemají být mechanicky namáhané. Flakon s vůní Pokud dáváte přednost zvláštní vůni, používejte při sušení flakon s vůní. 61

Umístění a připojení Čelní pohled

a síťový připojovací kabel b ovládací panel c zásobník na kondenzát – po sušení vyprázdnit d dvířka – při sušení neotvírat

62

e kryt výměníku tepla – při sušení neotvírat f čtyři výškově nastavitelné šroubovací nožky g otvor pro ochlazovací vzduch – neblokovat košem na prádlo nebo jinými předměty h odtoková hadice pro kondenzát

Umístění a připojení Zadní pohled

a přesah víka s možností uchopení při přemísťování (šipky) b příslušenství pro externí připojení kondenzátu: hadicová svorka, adaptér a držák hadice c vypouštěcí hadice kondenzátu d síťový připojovací kabel e šachta pro komunikační modul

Přemísťování sušičky Na přemístění sušičky (z obalu na místo instalace) použijte – přední nožky přístroje – a úchyty na zadním přesahu víka.

 Pokud přemístění provedete v rozporu s tímto popisem, tak je před elektrickým připojením této sušičky nutná čekací doba asi 1 hodina. Jinak se může poškodit tepelné čerpadlo!

 Sušičku přemístěte podle následujícího obrázku.

 Při přemísťování naležato: sušičku naklánějte jen na levou stranu!

63

Umístění a připojení Umístění Vyrovnání sušičky

 V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkám sušičky.

Odvětrání

 Nezakrývejte otvory pro ochlazovací vzduch na přední straně! Nebylo by zajištěno dostatečné vzduchové chlazení výměníku tepla.

 Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem apod. Nebyl by zajištěn dostatečný přívod vzduchu. Pro vzduchové chlazení tepelného čerpadla vyfukovaný, teplý vzduch zahřívá vzduch v místnosti. Postarejte se proto o dostatečné větrání místnosti: např. otevřete okno. Jinak se prodlouží doba sušení (vyšší potřeba energie). Před pozdější přepravou

Pro zajištění bezporuchového provozu musí být tato sušička svisle vyrovnaná.

Otáčením šroubovacích nožek se vyrovnají až půlcentimetrové nerovnosti podlahy.

64

Při naklonění sušičky může vytéci malé množství kondenzátu, které po sušení zůstane v oblasti čerpadla. Doporučení: Před přepravou spusťte asi na 1 minutu program teplý vzduch. Zbývající kondenzát se tak dostane do zásobníku na kondenzát nebo bude odveden odtokovou hadicí.

Umístění a připojení Doplňující podmínky umístění Možnost podstavení Tato sušička se smí zasunout pod pracovní desku.

 Pozor na vytvářené teplo: Musí existovat možnost odvedení proudu teplého vzduchu vystupujícího ze sušičky. Jinak dojde k poruše! – Demontáž víka přístroje není možná. – Elektrický přípoj musí být nainstalovaný v blízkosti sušičky a musí být přístupný. – Může se nepatrně prodloužit doba sušení. Příslušenství k dokoupení – Spojovací sada pračka-sušička Tuto sušičku lze nainstalovat s pračkou Miele do sloupu. Smí se na to použít jen k tomu potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička. – Sokl Pro tuto sušičku je k dostání sokl se zásuvkou.

65

Umístění a připojení Externí odvádění kondenzátu Poznámka Kondenzát vznikající při sušení se odčerpává přes odtokovou hadici na zadní straně sušičky do zásobníku na kondenzát. Kondenzát můžete přes odtokovou hadici na zadní straně sušičky odvádět také externě. Nemusíte pak již vyprazdňovat zásobník na kondenzát. Délka hadice: 1,60 m Max. výtlačná výška: 1,50 m Max. výtlačná délka: 4,00 m Jako příslušenství k dokoupení dostanete – prodloužení hadice, – montážní sadu "zpětný ventil" pro externí připojení vody. Prodloužení hadice je přiloženo. Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil

 Bez zpětného ventilu může voda téci nebo být nasávána zpět do sušičky a vytékat. Tato voda může způsobit škody na sušičce a v místě instalace. Při zvláštních podmínkách připojení, jak jsou následně popsány, se musí použít zpětný ventil. Max. výtlačná výška se zpětným ventilem: 1,00 m

66

Zvláštní podmínky připojení, při nichž je potřebný zpětný ventil, jsou: – Odtok do umývadla nebo podlahové výpusti, když se konec hadice ponoří do vody. – Připojení k sifonu umývadla. – Různé přípojky, na něž je navíc připojena např. pračka nebo myčka nádobí.

 Zpětný ventil musí být namontován tak, aby šipka na něm ukazovala do směru toku. Jinak není možné odčerpávání.

Umístění a připojení Instalace odtokové hadice

 Za odtokovou hadici netahejte, nenatahujte ji a nezalamujte. Jinak by se mohla poškodit! V odtokové hadici je malé množství zbytkové vody. Přichystejte proto nějakou nádobu.

 Veďte hadici – podle potřeby – doprava nebo doleva. – Při instalaci vpravo můžete hadici zaklesnout do drážky. – Hadici byste měli nechat ve spodním držáku, aby se nedopatřením nezalomila.

 Stáhněte odtokovou hadici z přípojky.  Odmotejte hadici z bubínku a opatrně ji vytáhněte z držáků.  Nechte vytéci zbytkovou vodu do nádoby.

67

Umístění a připojení Příklady

– Přímé připojení k sifonu umývadla

– Odtok do umývadla nebo podlahové výpusti Použijte držák hadice, abyste zabránili zalomení odtokové hadice.

 Odejměte na zadní straně sušičky nahoře adaptér 1 a za ním umístěnou hadicovou svorku 3.

 Zatlačte vlevo a vpravo v držáku hadice palcem dovnitř malé západky (tmavé šipky) a ...  ... stáhněte pak držák hadice dopředu (světlé šipky).*

 Jestliže odtokovou hadici zavěšujete např. do umývadla, zajistěte ji proti sklouznutí, např. přivázáním: viz vyobrazení čelního pohledu. Vytékající voda může způsobit škody.  Zpětný ventil můžete zastrčit do konce hadice. * Držák hadice můžete později opět nasadit, pokud již nechcete odvádět kondenzát externě.

68

 Připojte odtokovou hadici, jak je popsáno dále.

Umístění a připojení  Nainstalujte adaptér 1 pomocí převlečné matice umývadla 2 na sifonu umývadla. Převlečná matice umývadla je zpravidla vybavená podložkou, kterou musíte vyjmout.  Nasaďte konec hadice 4 na adaptér 1.  Použijte držák hadice.  Šroubovákem utáhněte hadicovou svorku 3 hned za převlečnou maticí umývadla. 1. adaptér 2. převlečná matice umývadla 3. hadicová svorka 4. konec hadice (připevněn na držáku hadice) 5. zpětný ventil

 Zastrčte zpětný ventil 5 do odtokové hadice 6 ze sušičky. Zpětný ventil 5 musí být namontován tak, aby šipka ukazovala do směru toku (směrem k umývadlu).  Připevněte zpětný ventil hadicovými svorkami.

6. odtoková hadice sušičky

69

Umístění a připojení Změna směru otvírání dvířek U této sušičky můžete sami změnit směr otvírání dvířek.

 Z bezpečnostních důvodů je nutné odpojit sušičku od sítě. Budete potřebovat tyto nástroje:

Položte dvířka vnější stranou na měkkou podložku (deku), abyste zabránili poškrábání. 2. Přemístění zámku dvířek na sušičce  Šroubovákem Torx T30 vyšroubujte oba šrouby na zámku dvířek .

– šroubovák Torx T20 a T30 – plochý šroubovák nebo špičaté kleště – přiloženou "krytku západky zámku" – přiloženou "krytku pantu dvířek" – měkkou podložku (deku) Přemístění pantu 1. Sundání dvířek ze sušičky  Otevřete dvířka.

 Šroubovákem zatlačte zámek dvířek nahoru. Zámek dvířek vyskočí ze své pozice a lze jej sundat.

 Šroubovákem Torx T30 vyšroubujte oba šrouby na patce pantu dvířek . Dvířka nemohou spadnout.  Dvířka pevně držte, nadzvedněte a vytáhněte směrem dopředu: 2 patky pantu dvířek musíte vytáhnout z otvorů v sušičce. 70

Umístění a připojení  Otočte zámek dvířek o 180°.

3. Demontáž západky zámku z dvířek

 Zatlačte zámek dvířek na druhé straně otvoru dvířek do otvorů .

 Nejprve stáhněte gumové těsnění z dvířek a položte je stranou.

 Posuňte zámek dvířek v jeho pozici tak, aby se kryly díry pro šrouby s dírami v přední stěně .  Připevněte zámek dvířek zašroubováním obou Torx šroubů.

 Šroubovákem Torx T20 vyšroubujte šroub  na západce zámku.  Odsuňte západku zámku s "krytkou západky zámku" .

71

Umístění a připojení 4. Demontáž pantu z dvířek "Krytku pantu dvířek" musíte vyklapnout z aretace v místě  a sundat.

 Stáhněte západku zámku. Tuto "krytku západky zámku" už od tohoto okamžiku nebudete potřebovat.  Šroubovákem lehce zatlačte na místo aretace  na "krytce pantu dvířek".  S vynaložením mírné síly vytáhněte "krytku pantu dvířek" . Tuto "krytku pantu dvířek" už od tohoto okamžiku nebudete potřebovat.

 Nyní nasaďte západku zámku na novou krytku, která je přiložená k sušičce.  Zatím dejte tuto "krytku západky zámku" stranou.

72

Umístění a připojení 5. Přemístění pantu na dvířkách Pant dvířek je na dvířkách připevněný dvěma zahnutými čepy. Tyto čepy musíte vytáhnout pomocí šroubováku nebo špičatých kleští.

Tip: Zahnuté čepy mohou být případně velmi pevně usazené. Páčivým pohybem a současným tažením pomocí svého nářadí je můžete uvolnit trochu snadněji.  Sundejte pant dvířek a otočte ho o 180°.  Nasaďte pant na druhé straně dvířek.

 Dejte špičku šroubováku pod oba zahnuté čepy  a otočte je tak do vzpřímené polohy.  Upevněte pant dvířek oběma zahnutými čepy .  Dejte špičku šroubováku pod zahnuté čepy a posuňte je tak do výchozí polohy .

 Než budete moci oba zahnuté čepy  úplně vytáhnout, nejprve jeden a pak druhý přesuňte šroubovákem nebo špičatými kleštěmi ke středu.

73

Umístění a připojení Nyní budete potřebovat novou "krytku pantu dvířek", která je přiložena k sušičce.

6. Přemístění západky zámku na dvířkách Nyní budete potřebovat novou "krytku západky zámku", která je přiložena k sušičce a na kterou už jste nasadili západku zámku.

 Nasaďte novou "krytku pantu dvířek"  tak, aby zaklapla.  Nasuňte "krytku západky zámku"  se západkou.  Zašroubujte šroub .

74

Umístění a připojení Montáž 7. Montáž dvířek

 Zatlačte opět gumové těsnění do drážky na dvířkách.

Protože jste změnili doraz dvířek, budou se dvířka od tohoto okamžiku otvírat na druhé straně.

 Držte dvířka před sušičkou.

 Přemístěte oranžovou značku na protější stranu, abyste poznali, na které straně se dvířka otvírají.

 Nasaďte 2 patky pantu dvířek do otvorů na sušičce.

Upozornění

Patka pantu dvířek musí dosedat na přední stěně sušičky. Pak dvířka nemohou spadnout.

Obě již nepotřebné krytky ("krytku západky zámku" a "krytku pantu dvířek") musíte uschovat. Budete je opět potřebovat, pokud budete muset například po přestěhování změnit doraz dvířek nazpět.

 Přišroubujte dvířka přes patku pantu dvířek  k sušičce.

75

Umístění a připojení Elektrické připojení Tato sušička je vybavená připojovacím kabelem a síťovou zástrčkou a je tak připravená k připojení. Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě. Připojení se smí provést jen na řádně provedenou zásuvku, odpovídající platným normám. Aby se zabránilo možným příčinám nebezpečí (nebezpečí požáru), nesmí se přístroj v žádném případě připojovat přes prodlužovací kabel, jako je např. prodlužovací kabel s vícenásobnými zásuvkami apod. Jmenovitý příkon a odpovídající jištění jsou uvedeny na typovém štítku. Porovnejte prosím údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

76

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Údaje o spotřebě náplň kg 2

1

stupeň odstředění zbytková energie v pračce vlhkost ot/min % kWh

doba trvání minuty

8,0 4,0

1000 1000

60 60

1,39 0,80

169 105

8,0 8,0 8,0

1200 1400 1600

53 50 44

1,25 1,20 1,05

153 145 129

8,0 3,0

1000 1000

60 60

1,40 0,66

175 85

bavlna - na žehlení 

8,0 8,0 8,0 8,0

1000 1200 1400 1600

60 53 50 44

1,11 0,95 0,90 0,75

135 118 110 94

snadno ošetřovatelné suché k uložení + šetrný plus + osvěžení

4,0 4,0 4,0

1200 1200 1200

40 40 40

0,48 0,50 0,65

64 65 85

snadno ošetřovatelné - na žehlení

4,0

1200

40

0,40

56

automatika plus suché k uložení

5,0

900

50

1,05

105

košile suché k uložení

2,0

600

60

0,49

62

outdoor suché k uložení

2,5

800

50

0,65

85

jeans suché k uložení

3,0

900

60

0,95

120

expres suché k uložení

4,0

1000

60

0,95

95

sportovní prádlo suché k uložení

3,0

800

50

0,60

75

jemné prádlo suché k uložení

2,5

800

50

0,50

65

bavlna 

bavlna - suché k uložení

bavlna suché k uložení + šetrný plus + osvěžení

1 2

hmotnost suchého prádla Zkušební program měřen podle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek dle EN 61121

Všechny nevyznačené hodnoty zjištěny v souladu s normou EN 61121 Příkon ve vypnutém stavu: Příkon v nevypnutém stavu:

0,10 W 2,50 W

Pokyny pro srovnávací zkoušky: Pro zkoušky dle EN 61121 je nutno před začátkem hodnotících zkoušek provést sušicí proces se 3 kg bavlněného prádla dle výše uvedené normy s počáteční vlhkostí 70% v programu bavlna suché k uložení bez přídavné funkce. Údaje o spotřebě se mohou od uvedených hodnot lišit podle množství naplnění, různých druhů textilií, zbytkové vlhkosti po odstřeďování, kolísání napětí v elektrické síti a zvolených přídavných funkcí. Údaje o spotřebě uvedené v eko informace (EcoFeedback) se mohou lišit od zde uváděných údajů. Odchylky jsou dány způsobem zjišťování dat v sušičce. Tak je například doba trvání programu ovlivněna různou zbytkovou vlhkostí a složením prádla, což má vliv na spotřebu energie.

77

Technické údaje výška

850 mm

šířka

596 mm

hloubka

643 mm

hloubka při otevřených dvířkách

1077 mm

možnost podstavení

ano

možnost uspořádání do sloupu

ano

hmotnost

62 kg

objem bubnu

120 l

množství naplnění

1,0 - 8,0 kg (hmotnost suchého prádla)

objem zásobníku na kondenzát

4,8 l

délka hadice

1,60 m

max. výtlačná výška

1,50 m

max. výtlačná délka

4,00 m

délka připojovacího kabelu

2,00 m

přípojné napětí

viz typový štítek

jmenovitý příkon

viz typový štítek

jištění

viz typový štítek

udělené zkušební značky

viz typový štítek

spotřeba energie

viz kapitola "Údaje o spotřebě"

světlo emitující diody LED

třída 1

78

Technické údaje Informační list pro sušičky prádla pro domácnost dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 MIELE Identifikační značka modelu Jmenovitá kapacita

TMM840 WP

1

8,0 kg

Typ bubnové sušičky pro domácnost (odtahová / kondenzační)

-/●

třída energetické účinnosti A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost) Vážená roční spotřeba energie (AEc)

2

A+++ 169 kWh/rok

Bubnová sušička (automatická / neautomatická)

●/-

Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu Spotřeba energie s celou náplní

1,39 kWh

Spotřeba energie s poloviční náplní

0,80 kWh

Vážený příkon ve vypnutém stavu (Po)

0,10 W

Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl) Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl)

3

Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu

2,50 W 15 min Bavlna se šipkou

4

Doba trvání standardního programu pro bavlnu Vážená doba trvání

132 min

Doba trvání s celou náplní

169 min

Doba trvání s poloviční náplní Třída účinnosti kondenzace

105 min

5

A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

A

Vážená účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou a 95 % poloviční náplní“ Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“

95 %

Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“

95 %

Hladina akustického výkonu (LWA) Vestavný spotřebič

6

64 dB(A) re 1 pW -

● Ano, k dispozici 1 2

U standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlněného prádla. Na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

79

Technické údaje 3 4

5 6

V případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie. Tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. V případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost. Pro standardní program pro bavlnu s celou náplní.

80

Menu nastavení Editace nastavení

Vyvolání Nastaveními můžete přizpůsobit elektroniku sušičky měnícím se požadavkům. Nastavení můžete kdykoli změnit.

 Stisknutím senzorového tlačítka  nebo  se Vám zobrazí různé možnosti výběru nastavení. Například můžete – vybrat hodnotu, přičemž je aktivní volba vyznačená symbolem ,

Otevření menu nastavení  Zapněte sušičku. Programový volič nesmí být otočený na další programy.

– změnit sloupeček – změnit čísla.

 Stiskněte současně senzorová tlačítka  a .

 Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

Na displeji svítí:

Ukončení menu nastavení

jazyk Nyní máte vyvolaná nastavení.

 Stiskněte senzorové tlačítko  nebo  tolikrát, až se bude zobrazovat zpět .

Volba nastavení

 Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

 Stiskněte senzorové tlačítko  nebo , dokud se na displeji nebude zobrazovat požadované nastavení.

Jazyk 

– Senzorové tlačítko  posouvá výběrový seznam dolů. – Senzorové tlačítko  posouvá výběrový seznam nahoru.

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky. Vlajka  za slovem jazyk slouží jako návod, pokud byl nastaven jazyk, kterému nerozumíte.

 Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka OK.

81

Menu nastavení Stupně sušení Můžete individuálně upravit stupně sušení programů bavlna, snadno ošetřovatelné, automatika plus. Sloupečky Vám ukazují nastavený stupeň. Nastavení z výroby: střední stupeň – vlhčí        Zkrátí se doba trvání programu. – sušší        Prodlouží se doba trvání programu. Výjimka: Program bavlna  zůstane nezměněn.

Prodloužení doby ochlazování Ve všech programech se stupni sušení můžete prodloužit fázi automatického ochlazování před skončením programu v krocích po 2 minutách až do 18 minut. Pak se textilie budou ochlazovat silněji. Volba – 00 minut (nastavení z výroby) – 02, 04, 06 ... 18 minut

82

Indikace vzduchových cest Po sušení se mají odstranit zachycená vlákna. Navíc Vám to připomene indikátor vzduchových cest vyčistit vzduchové cesty, jakmile se vlákna budou vyskytovat v určitém množství. Můžete rozhodnout sami, při jakém stupni výskytu vláken má toto připomenutí následovat. Zkoušením stanovte, jaká volba bude vyhovovat Vašim zvyklostem při sušení. Volba – vyp. Hlášení vyčistit vzduchové cesty se nebude zobrazovat. Při zcela mimořádném omezení vedení vzduchu následuje ovšem ukončení programu a hlášení vyčistit vzduchové cesty nezávisle na této volbě. – necitlivé Hlášení vyčistit vzduchové cesty se objeví až při silném znečištění vlákny. – normální (nastavení z výroby) – citlivé Hlášení vyčistit vzduchové cesty se objeví již při malém znečištění vlákny.

Menu nastavení Hlasitost bzučáku Bzučák lze nastavit na hlasitější nebo tišší zvuk. Sloupečky Vám ukazují nastavený stupeň. Nastavení z výroby: střední stupeň. – tišší        – hlasitější        Změnu uslyšíte během volby.

Tón tlačítek Tímto můžete aktivovat signální tón, který zazní při každém stisknutí tlačítka.

 Aktivujte nízká skutečně jen tehdy, když je splněna výše uvedená podmínka. Jinak nebude výsledek sušení uspokojivý!

Celková spotřeba Celkovou spotřebu je možno zobrazit. Volba – zobrazení Zobrazení celkové spotřeby v kWh. – funkce nulování Dosavadní celková spotřeba se vymaže pomocí vynulovat.

Volba – zap. – vyp. (nastavení z výroby)

Vodivost  nízká se smí zvolit jen tehdy, když je kvůli mimořádně měkké vodě chybně zjišťována zbytková vodivost prádla. Volba – normální (nastavení z výroby) – nízká Podmínka pro volbu nízká Voda, ve které se praly textilie, je mimořádně měkká a její elektrická vodivost je menší než 150 μS/cm. Na vodivost pitné vody se můžete přeptat ve vodárně.

83

Menu nastavení PIN kód PIN kód chrání Vaši sušičku před používáním cizími lidmi. Volba – aktivovat Kód je 250 a lze ho aktivovat. Při aktivovaném PIN kódu se po zapnutí musí zadat kód, aby bylo možné tuto sušičku obsluhovat. – deaktivovat Když má být sušička obsluhována bez zadání kódu. Zobrazuje se jen tehdy, když byl PIN kód předtím aktivován. – změnit Lze zadat libovolný kód.

 Pozor! Nový PIN kód si poznamenejte. Pokud ho zapomenete, může přístroj odblokovat jen servisní služba Miele.

Jas displeje Jas displeje lze měnit ve stupních. Sloupečky Vám ukazují nastavený stupeň. Nastavení z výroby: střední stupeň. – tmavší        – světlejší        Změnu uvidíte během volby.

Vypnutí zobrazovačů Pro úsporu energie zhasne po 10 minutách displej a osvětlení tlačítek a pouze pomalu bliká tlačítko start/stop. To můžete změnit. 84

Volba – zap. (nastavení z výroby) Displej se vypne (po 10 min.): – když po zapnutí nenásleduje zvolení programu – v probíhajícím programu – po skončení programu. – zap. (ne probíh. prog.) Displej se vypne (podle výše uvedeného popisu), ale nikoli v probíhajícím programu. – vyp. Displej se nikdy nevypíná. Zobrazovače lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

Menu nastavení Vypnutí přístroje Pro úsporu energie se sušička po 15 minutách automaticky vypne. Tento čas můžete prodloužit nebo zkrátit. Automatické vypnutí následuje po 10, 15 nebo 20 minutách, – když po zapnutí nenásleduje další obsluha

Ochrana proti pomačkání Jestliže jste stiskli tlačítko ochrana proti pomačkání: Až max. 2 hodiny po skončení sušení se buben otáčí ve speciálním rytmu ochrany proti pomačkání. To pomáhá snížit pomačkání, když po skončení programu textilie nevyjmete ihned. Dobu trvání můžete zkrátit.

– po skončení ochrany proti pomačkání

Volba

– po skončení programu bez ochrany proti pomačkání.

– 1h – 2 h (nastavení z výroby)

Ale: žádné automatické vypnutí v případě chyby. Volba – po 10 minutách – po 15 minutách (nastavení z výroby) – po 20 minutách.

Memory Toto můžete nastavit: Elektronika uloží do paměti zvolený program se stupněm sušení nebo volbou. Navíc se uloží doba trvání programu provětrávání. Při dalším zvolení programu se zobrazují tato nastavení. Volba – vyp. (nastavení z výroby) – zap. Výjimka: Program bavlna  zůstane nezměněn.

85

Miele spol. s r.o. Holandská 4, 639 00 Brno 543 553 111-3 Tel.: 543 553 119 Fax: Servis-tel.: 543 553 134-5 [email protected] E-mail: Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Německo

Servisní služba Miele příjem servisních zakázek

800 MIELE1 (800 643531)

TMM 840 WPcs-CZ

M.-Nr. 10 265 460 / 01

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.