Návod na varnou desku FCH 64


1 Návod na varnou desku FCH 642 RADY A DOPORUČENÍ Návod k použití se týká několika modelů tohoto spotřebiče...
Author:  Pavel Tichý

1 downloads 118 Views 267KB Size

Recommend Documents


No documents


Návod na varnou desku

FCH 64

RADY A DOPORUČENÍ Návod k použití se týká několika modelů tohoto spotřebiče. Níže najdete popis jednotlivých dílů, které se týkají konkrétní varné desky. CZ

INSTALACE • Prosím, přečtěte si pozorně tento návod. Uchovejte si pokyny pro instalaci a návod k použití na bezpečném místě, stejně tak i doklady o spotřebiči pro pozdější použití. • Zkontrolujte důkladně spotřebič po vyjmutí z obalu. Pokud se spotřebič při přepravě poškodil, nezapojujte jej do elektrické sítě a ihned kontaktujte dodavatele. UPOZORNĚNÍ ! Během instalace nechte vždy volný prostor kvůli ventilaci (viz obrázek). PLQ

• Spotřebič musí být nainstalován podle návodu k použití. • Při instalaci nad zásuvku nebo troubu vložte samostatný panel pod varnou desku; po instalaci nesmí být spodní část výrobku přístupná • V případě instalace varné desky do nízkého podstavce tento samostatný panel nevkládejte.

• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Musí být použit pouzepro přípravu pokrmů. Spotřebič musí být během provozu pod dohledem. Používejte jej pouze uvnitř místnosti. • Spotřebič ničím nezakrývejte. Mohlo by dojít k jeho přehřátí, nebo ke vzplanutí a následnému poškození spotřebiče. • Nepoužívejte nevhodné dětské bezpečnostní kryty nebo kryt na varnou desku. Mohlo by dojít k nehodě. • Tato indukční varná deska není určena k provozu s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním. • Opravy spotřebiče jsou nebezpečné. V případě poškození přívodního kabelu je nutné jej ihned vyměnit – opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci. • *Pokud je spotřebič nefunkční, odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte jistič v pojistkové skříni. Kontaktujte servis. • Nepoužívejte žádné vysokotlaké či parní čističe, mohly by způsobit úraz elektrickým proudem. • Nefunkční spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy jej nezapínejte do elektrické sítě. Vypněte jistič v pojistkové skříni. Kontaktujte servis. • Pokud se na sklokeramické varné desce objeví jakékoliv defekty (např. praskliny), mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Ihned vypněte jistič v pojistkové skříni.

2

NÁVOD K POUŽITÍ • Tato varná deska je určena pro indukční ohřev a pouze pro domácí použití. • Nikdy nepoužívejte tento spotřebič pro jiné účely, než k jakým je určen. • Horký olej a jiné tuky se mohou velmi rychle vznítit. Proto nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Nikdy nepoužívejte vodu k uhašení hořícího oleje nebo tuku. Ihned vypněte varnou desku a uhaste plameny použitím pokličky nebo nějakými nehořlavými materiály apod. • Varná deska se velmi rychle zahřívá. Nikdy na ni nepokládejte žádné hořlavé předměty. Nenechávejte žádné předměty na varné desce. Neskladujte hořlavé předměty ani spreje v blízkosti varné desky anebo v zásuvkách skříněk poblíž varné desky. • Po každém použití vždy varnou desku vypněte. Nečekejte na to, až se varná deska po odejmutí nádob vypne automaticky. • Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8. let, dále osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či bez potřebných znalostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost nezajistí dozor nebo poučení o používání přístroje. UPOZORNĚNÍ ! Kovové předměty na varné desce se velmi rychle zahřívají. Nikdy nedávejte na varnou desku kovové předměty (například nože, vidličky, lžíce, pokličky atd.).

ÚDRŽBA • • • • • •

Před čištěním varné desky je nutné ji nejdříve odpojit od elektrické sítě. Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro indukční vaření. Nejlepší způsob, jak odstranit různé nečistoty, je použití skleněné škrabky. * Dodržujte pokyny výrobce. Používejte výhradně čisticí prostředky určené pro varné desky. Dodržujte informace na obalu každého výrobku.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁDOBY VYROBENÉ Z: • běžné tenké oceli • skla • kameniny • mědi • hliníku Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad a musí být odevzdán na určená sběrná místa, kde elektrické a elektronické výrobky ekologicky zlikvidují. Tím, že zajistíte, že tento výrobek bude správně zlikvidován, pomůžete tím předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

3

CZ

TECHNICKÝ NÁKRES ROZMĚRY 

CZTECHNICKÁ DATA &KDUDNWHULVWLFNpÒGDMH сϮϬϬ DĂdžсϮϯϬϬtнϯϬϬϬtŽŽƐƚĞƌ

сϭϰϱрϮϮϱ

сϭϲϬ DĂdžсϭϰϬϬt

сϭϭϬрϭϳϱ

сϮϬϬ DĂdžсϮϯϬϬtнϯϬϬϬtŽŽƐƚĞƌ

сϭϰϱрϮϮϱ

сϭϲϬ DĂdžсϭϰϬϬt

сϭϭϬрϭϳϱ

4

INSTALACE Vyřezání otvoru pro varnou desku

CZ

Připevnění varné desky 8SHYQHQLH9DUQHM'RVN\ • •Vložte desku do sůŽǎƚĞsĂƌŶƷŽƐŬƵ vyřezaného ĚŽŽƚǀŽƌƵotvoru.

• Pro bezpečnou montáž použijte pouze • WƌĞĚŽŬŽŶĂůƷƉƌŝűŶĂǀŽƐƛ dodanou pásku. ŽƐŬLJ͕ƉŽƵǎşǀĂũƚĞůĞŶĚŽĚĂŶĠ ƉĄƐŬLJ

• Zabezpečte 4-mi • hƉĞǀŶŝƚĞƐŽ úchytkami (jsou ϰĚŽĚĂŶljŵŝ součástí dodávky) ŬŽŶnjŽůĂŵŝ

Elektrické připojení • (/(.75,&.e35,32-(1,( Napětí v síti musí odpovídat hodnotám uvedeným na štítku varné desky. • ^ŝĞƛŽǀĠŶĂƉćƚŝĞƐĂŵƵƐşnjŚŽĚŽǀĂƛƐŶĂƉćƚş͕ŬƚŽƌĠũĞƵǀĞĚĞŶĠŶĂƓƚşƚŬƵǀŶƷƚƌŝ ŽƐŬLJ͘

5

POUŽITÍ

CZ

OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY 2YOiGDFt3DQHO9DUQi'RVND ,ůĂǀŶĠĂƉŶƵƚŝĞĂsLJƉŶƵƚŝĞĂƌŝĂĚĞŶŝĞ Vypnutí a zapnutí spotřebiče sŽűďĂWůĂƚŶĞ Výběr varné zóny ǀljƓĞŶŝĞsljŬŽŶƵnjƷƌŽǀŶĞϬŶĂƷƌŽǀĞŸϵ;ĂǎƉŽŽŽƐƚĞƌͿ Zvýšení stupně výkonu z 0 na 9 (na funkci Booster) ŶşǎĞŶŝĞǀljŬŽŶƵnjƷƌŽǀŶĞϵŶĂƷƌŽǀĞŸϬ Snížení stupně výkonu z 9 na 0 ^KsʹnjǀljƓĞŶŝĞĂnjŶşǎĞŶŝĞŽĚϭĚŽϵϵŵŝŶƷƚ Časovač – zvýšení a snížení od 1 – 99 minut

FUNKCE )XQNFLH WŽƚĞƚĞĐƚŽƌ͗sĂƌŶĄĚŽƐŬĂƐĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬLJǀLJƉŶĞǀƉƌŝĞďĞŚƵŶŝĞŬŽűŬljĐŚŵŝŶƷƚ͕ƉŽŬŝĂű Detekce nádob: Detekuje nepřítomnost varné nádoby. Varná zóna se automaticky sama vypne do ŶŝĞũĞnjŝƐƚĞŶljǎŝĂĚŶLJŚƌŶŝĞĐ͘ několika minut, pokud na ní není umístěna žádná nádoba. Booster: Zvýšený výkon na 3000W po dobu 5 minut. Funkce se zapne opětovným stiskem klávesy ŽŽƐƚĞƌ͗njǀljƓĞŶşŵǀljŬŽŶƵŶĂĚƷƌŽǀĞŸϵ͕ũĞŵŽǎŶĠĂŬƚŝǀŽǀĂƛŽŽƐƚĞƌ͕ŬƚŽƌljƉƀƐŽďşĚŽ ϯϬϬϬtƉŽĚŽďƵŵĂdžŝŵĄůŶĞϱŵŝŶƷƚ͘ po dosažení stupně 9. Zbytkové teplo: Po vypnutí všech stupních výkonu je zbytkové teplo na displeji zobrazeno do té ,ĞĂƚZĞƐŝĚƵĂů͗ůĞŶēŽǀLJƉŶƵƚlj͕ŶĂĚŝƐƉůĞũŝĚŽƐŬLJƐĂnjŽďƌĂnjş,͕ŬljŵŶĞǀLJĐŚůĂĚŶĞ͘ doby, dokud je teplota nad definovanou mezní hodnotou. ŚŝůĚ>ŽĐŬ͗ƉŽƉŽƵǎŝƚş͕ŵƀǎĞƚĞnjĂŵŬŶƷƛŽďƌĂnjŽǀŬƵƐƚůĂēĞŶşŵƐƷēĂƐŶĞƚůĂēŝĚůŽŶĂƉƌĂǀĞũ

Dětská pojistka: po použití můžete uzamknout panel displeje stisknutím pravého tlačítka  a ƐƚƌĂŶĞĂƚůĂēŝĚůŽDşŶƵƐ͘WŽƚŽŵ͕ēŽƐƚĞŝĐŚƵǀŽűŶŝůŝ͕ƐƚůĂēƚĞnjŶŽǀĂƉƌĂǀĠƚůĂēŝĚůŽ͘WƌĞ tlačítka . Po uvolnění tlačítek stiskněte znovu pravé tlačítko Deaktivace: použijte stejnou kombinaci. ƌĞĂŬƚŝǀĄĐŝƵ͗ƉŽƵǎŝƛƌŽǀŶĂŬƷŬŽŵďŝŶĄĐŝƵ͘ dŝŵĞƌ͗<Existují ĚŝƐƉŽnjşĐŝŝ ĚǀĞfunkce ŽĚůŝƓŶĠ ĨƵŶŬĐŝĞpro ;ŽŽŬŝŶŐ Ă ^ƚĂŶĚ KďĞsoučasným ƐĂ ĂŬƚŝǀƵũƷ Časovač: dvě ƐƷ odlišné - časovač vaření a dŝŵĞƌ minutka. Obě jsouůŽŶĞͿ͘ aktivovány ƐƚůĂēĞŶşŵtlačítka ƐƷēĂƐŶĞ ƚůĂēŝĚůŽ DşŶƵƐ . Stejnými   Ă ƚůĂēŝĚůŽ WůƵƐ    ͖ ƉŽŵŽĐŽƵ ƚljĐŚ ŝƐƚljĐŚ ƚůĂēŝĚŝĞů Ɛŝ stisknutím mínus a plus tlačítky si můžete zvolit dobu v minutách pro ukončení ŵƀǎĞƚĞ ǀLJďƌĂƛ ŵŝŶƷƚŽǀĠ ēĂƐŽǀĂŶŝĞ͘ sljďĞƌŽŵ ƉůĂƚŶş ƉƌĞĚ ĂŬƚŝǀĄĐŝŽƵ ĂƐŽǀĂēĂ͕ ďƵĚƷ vaření nebo spuštění signálu minutky. Pro funkci časovače nejdříve vyberte varnou zónu. Jakmile nastavený ǀLJƉŶƵƚĠůĞŶēŽĚŽƓŝĞůēĂƐ͘ čas vyprší, varná zóna se vypne. Pro funkci minutky varnou zónu nevybírejte, po uplynutí nastaveného času zazní přerušované pípání po dobu dvou minut.

6

OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY

CZ

SYMBOLY PRO OVLÁDÁNÍ ODSAVAČE 2YOiGDFt3DQHO2GViYDþSiU KEͬK&&DŽƚŽƌ͕ƐƚůĂēĞŶşŵƚŽŚƚŽƚůĂēŝĚůĂƐĂƐƉƵƐƚşŵŽƚŽƌnjƉƌǀĞũ

Zapnutí a vypnutí motoru. Stisknutím tlačítka se motor zapne na první rychlost / vypne. ƌljĐŚůŽƐƚŝ WŽƐƚůĂēĞŶşƚůĂēŝĚůĂƐĂnjŶŝǎƵũĞƌljĐŚůŽƐƛŵŽƚŽƌĂĂǎƉŽ

Stisknutím tohoto tlačítka se rychlost motoru sníží, poté se dosáhne první rychlosti. ĚŽƐŝĂŚŶƵƚŝĞƉƌǀĞũƌljĐŚůŽƐƚŝ Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se rychlost motoru zvýší o jeden stupeň, přidržením ^ƚůĂēĞŶşŵƚůĂēŝĚůĂƐĂnjǀljƓŝƌljĐŚůŽƐƛŵŽƚŽƌĂĂǎĚŽĚŽƐŝĂŚŶƵƚŝĂŵĂdžŝŵĂ tlačítka dosáhneme maximální rychlosti (intenzivního odtahu), po dobu 5 – 10 minut (dle ;ŽŽƐƚĞƌͿ͕ŬƚŽƌĄnjŽƐƚĄǀĂĂŬƚşǀŶĂƉŽĚŽďƵϳŵŝŶƷƚ typu odsavače). ^ƚůĂēƚĞƚůĂēŝĚůŽƉƌĞnjĂƉŶƵƚŝĞƐǀĞƚůĂ͘KƉćƚŽǀŶljŵƐƚůĂēĞŶşŵŚŽ ǀLJƉŶĞƚĞ

Stisknutím tohoto tlačítka se zapne / vypne osvětlení.

Doběh odsavače (pouze pro odsavače, které jsou touto funkcí vybavené). d/DZ͗ĂŬƚŝǀƵũĞƐĂƐƚůĂēĞŶşŵƚůĂēŝĚůĂƉŽǀŽűďĞƉŽǎĂĚŽǀĂŶĞũƌljĐŚůŽƐƚŝ͖ PoŽĚƐĄǀĂēƉĄƌƐĂƷƉůŶĞǀLJƉŶĞƉŽϱŵŝŶƷƚĂĐŚ 5 – 20 minutách (dle typu odsavače) se odsavač automaticky vypne. Poznámka: počet rychlostí, doba doběhu, doba a vypnutí intenzivního odtahu se řídí typem odsavače dle údajů v návodu k použití.

7

ÚDRŽBA Po každém použití varnou desku vyčistěte. Tím zabráníte zbytkům jídla, aby se vznítily. Počkejte, až bude varná deska chladná, než ji budete čistit. CZ

Poškození Skvrny

Příčina poškození Rozlité pokrmy Nevhodné čistící prostředky

Příčina poškození Ihned odstraňte rozlité pokrmy pomocí škrabky. Použijte pouze čisticí prostředky, které jsou určeny pro sklokeramické desky. Nepoužívejte varnou desku jako odkládací nebo pracovní plochu.

Škrábance

Sůl, pepř a písek

Změna barvy varné desky

Nádobí s nerovným dnem by mohly sklokeramickou desku poškodit Nevhodné čistící prostředky.

Zkontrolujte nádoby. Použijte pouze čistící prostředky, které jsou určeny pro sklokeramické desky.

Kontakt s nádobím. Zvedněte hrnce a pánve, než je přemístíte na jiné místo. Úlomky

Cukr, látky s vysokým obsahem cukru.

8

Ihned odstraňte zbytky potravin pomocí škrabky.

Vhodné nádoby Pouze feromagnetické nádoby jsou vhodné pro indukční vaření. Mohou být vyrobeny ze: • smaltované oceli • litiny • speciální indukční pánve a hrnce z nerezové oceli Chcete-li zjistit, zda je nádoba vhodná na indukční vaření, zkontrolujte, zda se magnet přichytí ke dnu nádoby. Nevhodné nádoby Nikdy nepoužívejte keramické varné nádoby nebo nádoby vyrobené z obyčejné tenké oceli, skla, kameniny, mědi, hliníku. Tipy pro úsporu energie • • • •

Vždy používejte pokličku ke každému hrnci. Při vaření bez pokličky se spotřeba energie zvýší. Můžete používat i skleněné pokličky, aniž byste museli do hrnce nahlédnout Používejte pouze rovné nádoby. Pokud není dno nádoby rovné, tak spotřeba energie je vyšší. Průměr nádoby musí odpovídat velikosti varné zóny. Upozornění: Výrobci obecně uvádějí horní průměr nádoby, který bývá často větší než průměr dna nádoby. • Pro malé množství pokrmu používejte malé nádoby. Velké a hodně plné nádoby spotřebují hodně energie. • Pro vaření použijte malé množství vody. Tak ušetříte energii a zůstanou uchovány všechny důležité vitamíny a minerály v zelenině • Vyberte nejnižší stupeň pro vaření. Pokud budete vařit na nejvyšším stupni, budete plýtvat energií.

9

CZ

CZ

10

CZ

11

Press 05/2018

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.