NÁVRH VHODNÉHO POJISTNÉHO PORTFOLIA PRO OBEC RAJHRADICE PROPOSAL OF A SUITABLE INSURABLE PORTFOLIO FOR A MUNICIPALITY RAJHRADICE


1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF...
Author:  Dalibor Ševčík

0 downloads 4 Views 886KB Size

Recommend Documents


No documents


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCE

NÁVRH VHODNÉHO POJISTNÉHO PORTFOLIA PRO OBEC RAJHRADICE PROPOSAL OF A SUITABLE INSURABLE PORTFOLIO FOR A MUNICIPALITY RAJHRADICE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE

MICHAELA RYZÁ

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR

BRNO 2008

ING. DANA MARTINOVIČOVÁ, PH.D.

Anotace Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s návrhem pojistného portfolia pro obec Rajhradice. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, při kterém budou nejzávažnější rizika obce prostřednictvím pojišťoven minimalizována tak, aby co nejméně ohrožovala chod obce.

Klíčová slova:

 riziko pojištění majetek pojištění majetku obec

Annotation This bachelor thesis analyses problems that are connected with a proposal of an insurance portfolio for the municipality of Rajhradice. The thesis includes an analysis of risks involved and a proposal for a portfolio that will reduce the most significant risks through the insurance companies so that the risks threatening the municipality are minimized.

Key words:

 risk insurance property property insurance municipality

Bibliografická citace práce RYZÁ, M. Návrh pojistného portfolia pro obec Rajhradice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 58 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

V Brně dne 23. 5. 2008

……………………………………

Podpis

Poděkování Děkuji své vedoucí bakalářské práce, paní Ing. Daně Martinovičové, Ph.D., za její cenné rady a připomínky, které mi poskytla při zpracování této bakalářské práce. Děkuji také panu starostovi Luboši Přichystalovi, že mi umožnil zpracovávat bakalářskou práci pro obec Rajhradice a za jeho pomoc a trpělivost při spolupráci. Chci také poděkovat pracovníkům komerčních pojišťoven Česká pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a. s. a Kooperativa pojišťovna, a.s. za jejich odbornou pomoc při vypracovávání praktické části bakalářské práce.

Obsah Úvod a cíle bakalářské práce ..................................................................... 9 1

Teoretická východiska práce............................................................ 11 1.1

1.2

2

1.1.1

Charakteristika rizika a jeho klasifikace........................................... 11

1.1.2

Minimalizace rizika a možnosti finančního krytí následků rizika.... 14

Pojišťovnictví a pojištění............................................................................ 16 1.2.1

Charakteristika pojištění ................................................................... 17

1.2.2

Klasifikace pojištění ......................................................................... 18

Analýza problému a současné situace ............................................. 22 2.1

2.2

3

Riziko jako součást života .......................................................................... 11

Charakteristika obce Rajhradice .............................................................. 22 2.1.1

Aktivity obce..................................................................................... 23

2.1.2

Přehled majetku ................................................................................ 24

2.1.3

Obecní samospráva ........................................................................... 26

Analýza současného stavu pojištění majetku obce .................................. 28

Vlastní návrhy řešení a jejich přínos............................................... 31 3.1

Kritéria výběru nabídky pojištění............................................................. 34

3.2

Nabídky pojištění majetku obce vybraných komerčních pojišťoven .... 35 3.2.1 Nabídka pojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s. ...................................................................... 36 3.2.2 Nabídka pojištění majetku obce společností ČSOB Pojišťovna, a. s. ..................................................................... 39 3.2.3 Nabídka pojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s. ............................................................ 43

3.3

4

Porovnání jednotlivých nabídek pojistného portfolia ............................. 46

Návrhy a doporučení......................................................................... 50

Závěr........................................................................................................... 53

Seznam použité literatury......................................................................... 55 Seznam tabulek a obrázků ....................................................................... 57 Seznam příloh ............................................................................................ 58

Úvod a cíle bakalářské práce Tématem mé bakalářské práce je návrh vhodného pojistného portfolia pro obec Rajhradice. Toto téma jsem si vybrala proto, že mě informace z této oblasti velice zajímají a také bych se chtěla dozvědět něco nového i z praxe. Oblast pojištění a pojišťovnictví je velice rozsáhlá, tak doufám, že se alespoň přiučím v některé z jejich částí.

V současnosti se setkáváme s událostmi ve zprávách, v novinách i kolem sebe, kde můžeme vidět čeho je člověk nebo příroda schopná. Proti těmto rizikům naše vyspělá doba zatím nenašla stoprocentní ochranu, a tak se lidé snaží najít jiné prostředky ochrany. Jedním z těchto prostředků může být i pojištění.

Podcenění preventivní ochrany (pojištění) by mohlo způsobit o poznání větší škody, než které by člověk musel podstoupit. Člověk má sice větší výdaje, ale když se potom stane nějaká událost, která mu způsobí škodu na majetku, je rád, že mu s tím pojišťovna pomůže.

Při hledání, komu by moje práce mohla nějakým způsobem pomoci, jsem nečekala, že bude hledání tak obtížné. Ale nakonec se mi to podařilo. Po prvním rozhovoru se starostou obce Rajhradice jsme zjistili, že by tato práce mohla být pro obec velice prospěšná, když bude vypracována poctivě a svědomitě podle jejich požadavků.

V bakalářské práci se budu zabývat možnostmi pojistné ochrany majetku obce. Obec potřebuje pokrýt rizika ohrožující obecní majetek.

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodnou pojistnou ochranu majetku obce Rajhradice.

Cíli práce odpovídá i její struktura. V teoretické části jsem se zaměřila na základy problematiky pojištění, které se budou týkat celé práce, a se kterými by mohli posléze na obecním úřadě disponovat a rozšířit také přehled zastupitelů obce v této oblasti.

9

V praktické části jsem zanalyzovala současný stav pojištění v obci a uvádím přehled vypracovaných nabídek pojistného portfolia pro obec.

Naplnění hlavního cíle bakalářské práce pomůže k:

 ochraně obecního majetku před riziky dnešní doby, úspoře peněz obce (např. při najmutí odborníka) a úspoře času nějakého zaměstnance, který by dříve či později tuto problematiku dostal na starost vyřešit,

 úspoře peněz, které by musela obec vynaložit například na opravu majetku bez pojistné ochrany.

Zpracování bakalářské práce by mělo pomoci zastupitelům obce se snazším výběrem pojistné ochrany, a tak i celé obci při lepším způsobu pojištění majetku obce.

10

1

Teoretická východiska práce

Tuto kapitolu jsem se snažila pojmout tak, aby díky následujícím informacím byla problematika pojištění majetku jednodušší. Teorie je zaměřena především na lepší orientaci a přiblížení tématu pojistného krytí majetku obce zastupitelům.

1.1 Riziko jako součást života Lidská společnost je ovlivňována působením nahodilých sil a nepředvídaných událostí. Nahodilé síly mohou mít z hlediska lidské společnosti kladné výsledky, ale také negativní důsledky. Tyto okolnosti vyplývají z přírodních jevů (například choroby, působení živelních sil) i ze samotné lidské společnosti, tedy z jejich nedokonalostí (například havárie, krádeže, úrazy).

S rozvojem lidské společnosti dochází k ekonomickým, technickým a sociálním přeměnám, které znamenají na jedné straně zvyšování životní úrovně, na druhé straně mohou znamenat i větší nebezpečí. Proto je nutné neustále předvídat a eliminovat možná nebezpečí a jejich negativní důsledky. [2]

Rizika jsou pochybnosti, že v budoucnosti může dojít k nějaké hrozící komplikaci. Bývají definována jako nahodilé události s negativním dopadem. [6]

1.1.1 Charakteristika rizika a jeho klasifikace Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. Výraz „risico“ pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo „vystavení nepříznivým okolnostem“. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, že se jedná o odvahu či nebezpečí, případně že „riskovat“ znamená odvážit se něčeho. Teprve později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. Dnes již víme, že nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů

11

se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání. [5]

Členění rizik je v dnešní době velice rozsáhlé a složité. Rizika můžeme členit podle toho, na který podnikatelský subjekt se zaměříme. Tato práce se bude týkat rizik, které mohou ohrozit obec a její majetek. Proto se v této kapitole zaměřím na členění rizik, která by se mohla týkat především obce. Tato členění uvádím v následujícím textu.

Klasifikace rizik z hlediska příčiny vzniku rizika Z hlediska příčiny vzniku se rizika mohou členit na rizika subjektivní, rizika objektivní a rizika kombinovaná. Subjektivní riziko obecně závisí na zkušenostech a obavách jednotlivce, který je vystaven riziku a plyne z individuálních mentálních dispozic nebo z okamžitého stavu mysli. Z pohledu podnikatelského subjektu závisí na charakteristických rysech majitele, resp. managementu podniku. Výzkum subjektivního rizika už delší dobu realizují psychologové a výsledky těchto výzkumů například dokazují, že ženy a starší lidé jsou konzervativnější a k riziku přistupují opatrněji než mladí lidé, a zejména muži. Objektivní riziko je nezávislé na vůli a schopnosti podnikatele či manažera. Tato rizika se nedají ovlivnit, jsou dána objektivně nezávisle na lidech. Patří sem zejména živelní rizika, riziko společenské a kriminální (terorizmus, loupež), přerušení provozu podniku. Kombinovaná rizika jsou ta, pro která je příznačná souhra subjektivních a objektivních prvků, což mohou být sociální, dopravní, odpovědnostní a biologická rizika. [3]

Klasifikace rizik podle jejich velikosti Rizika můžeme členit podle jejich velikosti, a to na základě závažnosti1 a četnosti2. Při tomto členění je použit třístupňový systém, kde jsou rizika rozčleněna do tří skupin, a to na rizika malá (M), rizika střední (S) a rizika velká (V). 1 2

Závažnost může být charakterizována například velikostí nákladů na škodní událost. [3] Četností se rozumí větší počet.

12

Obr. 1-1 Třístupňový systém členění rizik

Zdroj: [4]

Malá rizika – při realizaci těchto rizik dochází pouze k minimálním škodám, které jsou financovány výhradně z vlastních zdrojů. Malá rizika by neměla fungování obce v žádném případě omezit nebo ohrozit. Střední rizika – jedná se o větší ztráty, při jejichž realizaci není obec schopná krýt škody z vlastních zdrojů a musí si kapitál půjčit. Velká rizika – do této skupiny můžeme zařadit ta rizika, která obec dlouhodobě ohrozí nebo poškodí.

Klasifikace rizik podle jejich pojistitelnosti Riziko pojistitelné je z hlediska komerční pojišťovny takové, na které může komerční pojišťovna sjednat pojistnou smlouvu, a to na základě pojistně-technických podmínek. Komerční pojišťovna nepojistí každé riziko, ale pouze ta rizika, při kterých existuje možnost stanovení pravděpodobnosti škody a její ocenění rizikového vyrovnání v rámci dostatečně velkého pojistného kmene či rizikového společenství.

13

Pojistitelná rizika musí splňovat následující čtyři kritéria: 1. kritérium – Identifikovatelnost rizika = jednoznačné určení příčiny událostí, jejímž výsledkem byla ztráta, krytá pojištěním; v pojistné smlouvě musí být jednoznačně charakterizované každé riziko a pojistná událost. 2. kritérium – Vyčíslitelnost rizika = pokud by nebylo možné vyčíslit ztráty, potom se vlastní pojištění nemůže po ekonomické stránce realizovat a nemá smysl (např. ztráty morální, …). 3. kritérium – Ekonomická přijatelnost rizika = pojišťovna pojistí jen takové riziko, které jí nepřinese ztrátu. 4. kritérium – Nahodilost projevu rizika = pokud by byla jistota, že riziko resp. negativní událost skutečně nastane, potom je možné krytí ztrát jiným způsobem a ne pojištěním. Riziko, které tato čtyři kritéria nesplňuje, je nepojistitelné riziko. [3]

1.1.2 Minimalizace rizika a možnosti finančního krytí následků rizika Každé riziko má dva základní rozměry, a to četnost, s kterou nastává a velikost škody, kterou může způsobit.

U majetkových rizik je situace jednoduchá. Maximální výše škody je rovna hodnotě majetku, který dané riziko ohrožuje. U příjmových rizik je situace o poznání složitější. Zde musíme stanovit hodnotu příjmů, o které můžeme přijít. Škody tedy konkretizují riziko, kterým je daný subjekt ohrožován a mohou mít různou povahu. [6]

Ekonomické subjekty se snaží realizaci rizik a jejich možným důsledkům předejít. Ale když nastanou, tak se snaží najít způsob, jak nejlépe se s nimi vyrovnat. Všeobecně riziko vyloučit nelze. Riziko je možné pro jednotlivé oblasti činnosti lidí odvrátit nebo omezit. Nejdůležitější v předcházení realizace rizika je prevence. Řadě rizik lze totiž zabránit zcela, jiným lze postavit do cesty překážky, takže se sníží pravděpodobnost, že nastanou, a u většiny lze snížit alespoň hrozící ztráty. S prevencí se setkáváme

14

v běžném životě. Má podobu bezpečnostních pásů v autě, bezpečnostního zámku dveří, hromosvodu atd. Ale dá se za ni považovat i zdravý životní styl, omezená konzumace alkoholu, pravidelné návštěvy lékaře.

Důležitou fází boje s riziky je finanční eliminace jejich dopadu. Protože prevence není nikdy dokonalá, nezbývá nám nic jiného, než si najít způsob, jak se vypořádat s následky rizik. Tím je finanční pokrytí vzniklých škod. Tedy zabezpečení finanční náhrady škod vzniklých realizací rizik. [2,6]

Finanční krytí rizika se uskutečňuje v různých formách, závislých na nositeli rizika a charakteru rizika. Jde o: 1. Rezervy tvořené na základě právních předpisů (povinnost ze zákona) – povinnost nastává u určitých podnikatelských subjektů, které mají přímo předepsáno podle Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, že musí vytvářet rezervní fond. Mezi tyto podnikatelské subjekty patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 2. Dobrovolné samopojištění (speciální fondy, úvěry či půjčky) – představuje vytvoření takových předpokladů, aby byla každá předpokládaná ztráta krytá z vlastních zdrojů, přičemž může jít o vlastní prostředky (vytvoření finančních nebo majetkových rezerv), o úvěr nebo o kombinaci těchto dvou forem. 3. Rozložení rizika na více podnikatelských subjektů - je další možností, jak finančně krýt následky rizik. Může se jednat o vytvoření speciálních fondů nebo o soukromé pojištění. [3] Pojištění znamená přesunutí hrozícího rizika na jiný ekonomický subjekt – pojišťovnu. Jedná se rovněž o tvorbu rezerv na krytí rizik, ale krytí rizik není ohraničeno naspořenými prostředky jednotlivého účastníka. Za tuto službu samozřejmě musíme zaplatit. Pokud k realizaci rizika nedojde, nedostaneme od pojišťovny nic, pokud ano, tak získáme dohodnuté plnění, nejčastěji v peněžní formě na úhradu škody způsobené pojištěným rizikem. [2,6]

15

1.2 Pojišťovnictví a pojištění Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které se zabývá pojišťovací činností. Pojišťovací činností se rozumí uzavírání pojistných smluv, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv.

V podmínkách České republiky se chápe pod pojmem pojišťovnictví specifické odvětví ekonomiky, které zahrnuje všechny instituce zabývající se pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti komerčního pojištění a s tím spojenými činnostmi. Předmětem pojišťovnictví, jako odvětví ekonomiky, je také regulace pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlížejí na dodržování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je předmětem pojišťovnictví řízení pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava apod.

Mezi instituce, které se zahrnují do odvětví pojišťovnictví, patří:

 pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, dohled nad pojišťovnictvím, asociace pojišťoven, finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven (například banky), poradenské a ostatní společnosti v oblasti pojišťovnictví. [2] Pojišťovnictví je tedy odvětví národního hospodářství, které se zabývá poskytováním pojistné ochrany a úhradou škod, které vznikly na základě nahodilých událostí. Pojišťovnictví zaujímá přední postavení v tržní ekonomice každého státu a je nepostradatelnou součástí ekonomického života moderní společnosti. Kromě jiného minimalizuje

finanční

následky

škodních

i obyvatelstva. [3]

16

událostí

podnikatelských

subjektů

1.2.1 Charakteristika pojištění Pojištění patří mezi finanční služby. Předmětem této finanční služby je za úplatu (pojistné) poskytnutá pojistná ochrana. [2]

Jedná se o finanční ochranu, ke které mají prostřednictvím pojištění přístup jednotlivci, podnikatelské

subjekty,

neziskové

organizace

či

jiné

subjekty

pro

případ

nepředvídatelných událostí. [3]

Nástrojem, pomocí kterého může jeden ekonomický subjekt přenést negativní finanční dopady určitých rizik (nahodilých událostí) na specializovaný subjekt – pojišťovnu, jsou pojistné produkty. [6]

Obr. 1-2 Princip pojištění

Zdroj: Zpracováno autorkou dle [2]

Ze schématu vyplývá, že pomocí pojištění dochází k vyrovnání rizika v rámci subjektů zúčastněných na pojištění.

17

Z právního pohledu představuje pojištění právní vztah, při kterém pojistitel na sebe přebírá závazek, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíže označená, událost. [2] Pojistný vztah vznikne prostřednictvím pojistné smlouvy nebo na základě právního předpisu. Jako na každém jiném trhu, tak i na pojistném trhu, se střetává nabídka a poptávka, ale tady je předmětem obchodu pojistná ochrana.

Pojistný trh funguje na principu shromažďování a rozdělování peněžních prostředků, a to do rezerv, které se v pojišťovnictví vytváří pro případ úhrady náhodných potřeb a nelze tudíž předem určit, zda budou použity na spotřebu či akumulaci. [3]

Obr. 1-3 Vztah subjektů pojištění

Zdroj: [3]

1.2.2 Klasifikace pojištění Na pojistném trhu v České republice se používají různé typy klasifikací pojištění. Orientace v pojistných produktech je pak pro potenciální klienty velmi obtížná a různá členění mohou vést k omylům a nepřesnostem.

Pojištění můžeme tedy členit podle následujících hledisek: 1. podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a) životní pojištění, b) neživotní pojištění,

18

2. podle předmětu pojištění a) pojištění majetku, b) pojištění osob, c) pojištění odpovědnosti za škodu, 3. podle formy vzniku pojištění a) zákonné pojištění, b) smluvní pojištění (povinné a dobrovolné). [4]

ad 1) Pojištění podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

 Neživotní pojištění – v neživotním pojištění je pravděpodobnost pojistných událostí a velikost škod nejistá. Pojistné plnění se tedy poskytne v případě, kdy pojistná událost vznikne. Neživotní pojištění jsou sjednávána na dobu jednoho roku a plynule se prodlužují. Jedná se o všechna pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, tak i pojištění osob. V současné době můžeme najít i vzájemné kombinace pojištění při hledání komplexnosti nabídky pojistné ochrany.

 Životní pojištění - představuje pojištění, které kombinuje nebo sdružuje pojištění rizika dožití nebo smrti. Většina životních pojištění se sjednává na předem pevně stanovenou dobu. Jeho charakteristickým rysem je, že v každém případě pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

ad 2) Pojištění podle předmětu pojištění

 Pojištění majetku - specializuje se na pojišťování rizik poškození, zničení, ztráty a odcizení nebo jiných škod, které mohou vzniknout na majetku podnikatelských subjektů, fyzických osob a dalších subjektů. Do pojištění majetku můžeme zahrnout pojištění věcí, ale i jiných majetkových hodnot či práv, na nichž může vzniknout majetková újma. [3]

19

Mezi základní skupiny pojištění majetku je možné zařadit například pojištění pro případ poškození věci živelní událostí, pojištění staveb, pojištění pro případ poškození věci vodou z vodovodních zařízení, pojištění věcí pro případ škod způsobených atmosférickými srážkami, dopravní pojištění, pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla, pojištění pro případ odcizení věcí. [3]

 Pojištění osob - jedná se o pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události související se životem osoby.

 Pojištění odpovědnosti za škodu – vztahuje se na škody, které pojištěný způsobí na majetku, zdraví nebo zájmech jiných osob (tzv. třetích osob). Jde tedy o pojištění následků, které vyplývají z nedokonalé činnosti lidí. [3]

ad 3) Pojištění podle formy vzniku pojištění

 Zákonné pojištění - povinnost zákonného pojištění pro příslušné subjekty vyplývá ze zákona a pojistná smlouva se nesjednává (z právního předpisu vyplývá povinnost platit pojistné ve vymezené výši, vymezené instituci a ve vymezených termínech).

 Smluvní pojištění - můžeme rozdělit na pojištění dobrovolné a pojištění povinné. U dobrovolného pojištění se pojistná smlouva sjednává mezi pojistníkem a pojistitelem, a to v závislosti na rozhodnutí pojistníka. U povinného pojištění je v právním předpise určena povinnost sjednání pojistné smlouvy pro dané subjekty. [2]

Na následujícím obrázku jsou názorně uvedeny vztahy mezi jednotlivými klasifikacemi pojištění, které jsou uvedeny v předchozích odstavcích. První úroveň je tvořena klasifikací podle zákona o pojišťovnictví. Druhou úroveň představuje klasifikace pojištění podle předmětu a třetí úroveň je dána klasifikací pojištění podle formy vzniku. [3]

20

Obr. 1-4 Klasifikace pojištění

Zdroj: [3]

Na uvedeném obrázku jsem barevně zvýraznila oblasti pojištění, kterých se týká moje bakalářská práce.

V příloze č. 1 je uvedena základní terminologie, která je vybrána ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a ze zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, bez kterých se tato práce neobejde. V předloženém textu jsou uvedeny jen ty základní pojmy, které se oblasti bakalářské práce dotýkají.

21

2

Analýza problému a současné situace

V této kapitole je blíže charakterizována obec Rajhradice a zejména její majetek, o který se bude jednat v pojištění (pojistné smlouvě). Problémem v obci je neznalost v oblasti pojištění, a také orientace ve stávající pojistné smlouvě. Ke zpracování této kapitoly mi starosta obce poskytl dostatek informací.

2.1 Charakteristika obce Rajhradice Obec Rajhradice leží v úrodné rovině na levém břehu řeky Svratky asi 12 km jižně od Brna. V současné době čítá přibližně 1200 obyvatel. Dnešní podoba obce vznikla v roce 1951 sloučením bývalých obcí Rajhradice a Loučka. Obec má velmi starou historii, zejména Loučka, o níž se poprvé v historii mluví v roce 1048, kdy již jako existující obec byla darována založenému panství kláštera rajhradského.

Počet obyvatel po první světové válce (1920) se pohyboval v Rajhradicích kolem 550 a Loučce 510. Asi polovina obyvatel byla zaměstnána při zemědělství. Ostatní pracovali na dráze, v brněnských továrnách a v rajhradské „kloboučárně“. [14]

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Obec je spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta a obecní úřad. [20]

Starosta zastupuje obec navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

22

Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce. [20]

2.1.1 Aktivity obce Správa obce pro své občany zabezpečuje spoustu služeb, které jim usnadňují a zpříjemňují jejich život v obci. Některé služby poskytuje obec celoročně a jiné služby, jako je například organizování a podpora různých akcí, jsou uskutečňovány za určitých příležitostí.

Ukončené významné činnosti obecní správy:

 zavedení plynu, vodovodu a telefonu v obci, částečné zrekonstruování sítě nízkého napětí, rekonstrukce budov obecního úřadu a školy, úspěšné dokončení výstavby podtlakové kanalizace v roce 2006.

Probíhající významné činnosti obecní správy:

 zabezpečování sběru nebezpečného a domovního odpadu pro občany obce, výsadba stromořadí a péče o zeleň v celém katastru obce (výsadba Mokřadu, nová stromová alej na Opatovice, …),

 zahájení komplexních pozemkových úprav v obci, oprava chodníků a komunikací, příspěvky na integrovanou dopravu a snaha o vytváření lepších podmínek pro cestující, a to vybudování autobusových nástupišť,

 budování cyklostezky v rámci cyklistické stezky Brno – Vídeň,

23

 podpora a vzájemná spolupráce s mysliveckým sdružením Svratka, ustanovení obecního pracovníka, který pečuje a udržuje vzhled obce, každoroční pořádání setkání se seniory a finanční podpora při konání kulturních akcí, jako jsou například Stanislavské hody, Babské hody, Dětské dny a další akce.

V současné době byla zahájena projektová příprava na výstavbu kulturního střediska v obci. [9]

2.1.2 Přehled majetku Přehled majetku obce je rozepsán s podrobnostmi v následujících tabulkách. Uvedené částky v tabulkách jsou hodnoty majetku zaznamenané v účetnictví obce. U nemovitostí jsou vypsány ještě další informace, a to typ střechy, typ budovy a také rozměry budovy. Jedná se o nejzákladnější informace k majetku, které budou potřeba pro další zpracování při návrhu pojistné smlouvy.

Tabulka 2-1 Nemovitý majetek obce Rajhradice Budova

hodnota v účetnictví [Kč]

střecha

typ budovy

rozměry [m]

733 190

sklonitá

zděná

10 x 8 x 141 131 933

sklonitá

zděná

30,28 x 10 x 15,103 424 450

plochá

zděná

9,6 x 8 x 34

kaple

1 530 529

sklonitá

zděná

17,7 x 8 x 7,5

garáž

38 900

plochá

zděná

6 x 2,5 x 4

hasička

18 253

sklonitá

zděná

6x3x7

8 134

sklonitá

zděná

2,3 x 10 x 2,4

2 531 081

plochá

zděná

5 x 2,5 x 32zvonička kabiny Zdroj: [9]

24

Rozměry budov v uvedené tabulce znázorňují šířku x výšku x hloubku budovy. Svůj majetek obec neodepisuje. Takže hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce jsou hodnoty pořízení, samozřejmě zvýšené o následné zhodnocení majetku.

Tabulka 2-2 Movité věci obce Rajhradice Budova

hodnota movitého majetku v účetnictví [Kč]

základní škola

38 798

mateřská škola

19 760

obecní úřad

1 854 066

hasička

DNM3

1 265 166 Kč

DHM4

588 900 Kč

492 465

Zdroj: [9]

V tabulce 2-2 jsou uvedeny budovy, u kterých má obec v účetnictví movitý majetek. V základní škole a mateřské škole má obec jen malou část movitého majetku, protože obě školy mají jinou právní subjektivitu5. U obecního úřadu je movitý majetek ještě rozdělen z důvodu pojištění na majetek hmotný a nehmotný. Nehmotný majetek můžeme najít v pojistných podmínkách ve výlukách, nebo se musí zvlášť pojistit. Takže dál budeme počítat pouze s hmotným majetkem. Podrobnější soupis hmotného majetku najdeme rozepsaný v příloze č. 2.

V obci se nacházejí také význačné stavby, mezi které patří například škola, kaple sv. Školastiky, zvonice v Loučce, a jiné.

Škola v Rajhradicích byla postavena v roce 1891 pro obce Rajhradice, Loučku a Rebešovice. Až do té doby chodily děti do školy v Rajhradě. Pro velký počet žáků byla později v roce 1909 budova školy zvýšena o jedno poschodí se třemi třídami. V roce 1909 navštěvovalo školu 166 dětí. 3

Zkratka DNM je převzata z účetnictví a znamená zkratku pro dlouhodobý nehmotný majetek (mezi který patří například software, plány, …).

4

Zkratka DHM znamená dlouhodobý hmotný majetek (např.: vybavení kanceláře, počítače, apod.).

5

Základní a mateřská škola v obci jsou příspěvkové organizace. [14]

25

Kaple sv. Školastiky byla postavena v letech 1896–97 nákladem obce. Před sloučením obcí Rajhradice a Loučky stála kaple na západním okraji obce, dnes se nachází ve středu obce. Kaple byla vysvěcena 25. 7. 1898 Benediktem Korčianem, opatem rajhradským. Obraz sv. Školastiky, světice a patronky obce, visící nad oltářem, maloval brněnský malíř Jíří Etgens (dar opata B. Korčiana). Desetileté dílo obnovy bylo ukončeno svěcením dvou nových zvonů dne 18. 9. 1993.

Zvonice v Loučce Zvonice v Loučce stojí od roku 1848, kdy byla vystavena obcí za 263 zlatých. Nynější zvon daroval v roce 1920 Jan Sosnar z Loučky č.p. 38. [14]

2.1.3 Obecní samospráva Obec spravuje zastupitelstvo, které se skládá celkem z 15 členů. Zastupitelstvo ze svých členů volí starostu, místostarostu a radu. Rada má 5 členů, mezi které patří starosta i místostarosta. Rada může zřídit různé komise. Rada obce Rajhradice zřídila komisi pro životní prostředí.

Ostatní členové zastupitelstva, kterých je 10, se mohou účastnit ve Finančním nebo Kulturním výboru. Co výbory vykonávají je patrné už z jejich názvů. Výbory jsou 3 členné a volí si mezi sebou svého předsedu. Na následujícím obrázku je znázorněna popsaná samospráva obce Rajhradice.

26

Obr. 2-1 Obecní samospráva

Zdroj: Vlastní zpracování na základě [9]

27

2.2 Analýza současného stavu pojištění majetku obce Majetek obce je v současné době pojištěn u společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa), která tuto pojistnou smlouvu získala odprodejem pojistného kmene neživotního pojištění od společnosti Pojišťovna Česká spořitelna, a. s. Pojistná smlouva byla uzavřena 27. 11. 2000 s účinností k 26. 1. 2001 prostřednictvím zprostředkovatelské společnosti PETRISK, s. r. o.

S ohledem na vývoj do roku 2003 i očekávaný vývoj pojišťovacího trhu v České republice a Evropské unii a zaměření se na oblast životního pojištění a bankopojištění, se akcionáři Pojišťovny České spořitelny rozhodli koncem roku 2003 prodat, na základě výběrového řízení, neživotní část pojišťovny společnosti Kooperativa.

Součástí této části pojišťovny, která byla v roce 2003 odprodána, byla také pojistná smlouva o pojištění majetku obce Rajhradice.

Pojišťovna České spořitelny uzavřela dne 6.listopadu 2003 smlouvu o prodeji části podniku zahrnující část pojistného kmene se společností Kooperativa, pojišťovna, a. s. Ve smlouvě bylo zakotveno převedení části podniku představující organizační složku obchodní společnosti zabývající se neživotním pojištěním. Smlouvou byla také zakotvena budoucí strategická spolupráce mezi Českou spořitelnou a Kooperativou. [15] Současná pojistná smlouva obce nabyla účinnosti dne 26. 1. 2001 a byla sjednána na dobu neurčitou. Po zanalyzování majetku obce jsme zjistili, že ve stávající smlouvě je pojištěna jen část majetku obce, proto po konzultaci s panem starostou jsme se rozhodli, že tuto situaci se budeme snažit zlepšit. Zlepšením by bylo připojištění ostatního majetku nebo nová pojistná smlouva. Připojištění jsme později vyloučili, protože ke stávající smlouvě nelze udělat dodatek.

Ve smlouvě z roku 2001 je pojištěna jen malá část majetku, jak můžete vidět v následující tabulce, ve které jsou jen hlavní informace z pojistné smlouvy.

28

Tabulka 2-3 Pojištění majetku obce ve stávající pojistné smlouvě Pojištěné Majetek riziko

Pojistná Spoluúčast částka [Kč] [Kč]

Nemovitost - Obecní úřad

Živel

Krádež a loupež

Pojistné [Kč]

4 900 000

1 000

1 372

Nemovitost - Základní škola

15 200 000

1 000

4 256

Nemovitost - Mateřská škola

10 710 000

1 000

2 999

Movité věci – Obecní úřad

400 000

1 000

300

Movité věci – Mateřská škola

400 000

1 000

300

Vyjmenované movité věci na obecním úřadě

100 000

1 000

384

Celkem

9 611

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů stávající pojistné smlouvy

Uvedený majetek je pojištěn na živel (jedná se o komplexní živelní pojištění) a krádež a loupež. Nedostatkem této smlouvy jsou nízké pojistné částky a pojištění movitého majetku u pojištěného rizika krádež a loupež. Pojistná hodnota majetku je tedy vyšší než zvolené pojistné částky a majetek je tedy podpojištěn6. U movitého majetku se nejedná o pojištění souboru majetku, ale o pojištění vyjmenovaných movitých věcí.

Na pojistné nebezpečí krádež a loupež je pojištěn vyjmenovaný movitý majetek, mezi který patří: Telefon + fax PANASONIC UF-V60 v.č. 05950220295, sestava PC VD 695 v.č. 94902ET30315805C + tiskárna Hewlett Packard 840 C, kopírka CANON-NP 1550 v.č.VBJ 02939, el. psací stroj CARRERA typ II MD.

Většina z tohoto majetku je už v současné době v obci nahrazena jiným majetkem. Takže pojištění na movitý majetek je placeno „zbytečně“, protože je pojištěn už neexistující majetek.

Za posledních deset let nenastala v obci žádná škodní událost.

6

Když je v době pojistné události výška pojistného nižší, než je hodnota pojištěné věci, vzniká podpojištění. Má vliv na výpočet pojistného plnění v případě pojistné události. Pojišťovna sníží pojistné plnění v takové míře, v jakém bylo stanovené nižší pojistné ke správně stanovenému pojistnému. [3]

29

Na následujícím grafu, je barevně znárodněno rozdělení celkového pojistného na jednotlivá pojistná nebezpečí u pojištěného majetku. Jedná se současný stav pojištění majetku obce. Graf 2-1 Přehled placeného pojistného v současné době Živel Budova obecního úřadu 300 Kč 300 Kč

384 Kč

1 372 Kč

Živel Budova základní školy Živel Budova mateřské školy

2 999 Kč 4 256 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

30

Živel Movité věci – Obecní úřad Živel Movité věci – Mateřská škola Krádež a loupež Vyjmenované movité věci na obecním úřadě

3

Vlastní návrhy řešení a jejich přínos

Na základě provedené analýzy bude navrženo uzavření nové pojistné smlouvy, upravené podle požadavků obce. Přínosem bude lepší ochrana obecního majetku pro případ rizik, které tato doba přináší (povodně, krádeže, …).

Jak již bylo naznačeno, pojistné portfolio, které se pro obec bude vytvářet, se bude týkat pouze majetku.

Pojištění majetku se specializuje na pojišťování rizik a škod, které mohou vzniknout na majetku podnikatelských subjektů, fyzických osob a dalších subjektů. Do pojištění majetku můžeme zahrnout pojištění věcí, ale i jiných majetkových hodnot či práv, na nichž může vzniknout majetková újma. [3]

Pojištění majetku se dělí na:

 pojištění věcí (movitých a nemovitých), pojištění zájmů (např. pohledávek, úvěrů, vkladů, zisků apod.). Věci jsou movité a nemovité s tím, že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Ostatní věci jsou pak movité. Věci movité se mohou pojistit každá samostatně nebo jako soubor věcí movitých.

Soubor věcí tvoří věci, které mají podobný nebo stejný charakter nebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu. Je-li pojištěn soubor věcí, vztahuje se pojištění na všechny věci, které k souboru právě náležejí. Věcí, které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny. Pojištění se vztahuje i na věci, jež se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy. [4]

Snažila jsem se zanalyzovat rizika, která obec ohrožují, nebo by ji mohla v budoucnu ohrozit. Poloha obce nedaleko řeky Svratky a vysazené stromy v obci napovídají, že obec by se měla nejvíce chránit pro případ živelních rizik. Příroda je v poslední době hodně nevyzpytatelná. Škoda, kterou může způsobit voda, nemusí být spojená pouze

31

s přírodou. Jedná se o živel, který se dá těžko zastavit, proto jsem se v práci zaměřila také na škody, které mohou vzniknout vodou z vodovodních zařízení. Dalším rizikem, před kterým by se měl chránit obecní majetek, je člověk sám. Jedná se o škody, které člověk může zavinit nebo způsobit, mám na mysli krádeže a škody s tím spojené nebo náraz dopravního prostředku do budovy.

Vybraná pojištěná rizika jsou obecně popsána v následujících odstavcích. Z uvedených skupin pojištění rizik jsem vybrala jen ty, které se týkají mojí práce.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí – živelní pojištění Jedná se o všeobecná pojištění movitých a nemovitých věcí, které jsou pojištěny na živelní rizika. Mezi živelní rizika se řadí požár, výbuch, blesk, povodeň a záplava, lavina a sesuv půdy (s výjimkou sesuvu způsobeného průmyslovým podnikáním), vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád cizích předmětů a skal (nejsou-li součástí pojištěné věci), zemětřesení.[4] Toto živelní riziko je vymezeno v pojistných podmínkách konkrétního druhu pojištění. Živelní pojištění bývá konstruováno na principu nové hodnoty, tzn. pojistné plnění je vypláceno ve výši potřebné opravy nebo znovuzřízení pojištěného majetku, který byl poškozen nebo zničen. Přitom výplata pojistného plnění odpovídajícího nové hodnotě je praktikována u majetkových hodnot do určité výše opotřebení (například do 40 % opotřebení). [2]

Pojištění staveb Pojištění staveb se zaměřuje především na rizika, která mohou ohrožovat pojištěnou stavbu. Pojištění obvykle kryje rizika živelních událostí, vodovodní, náraz dopravních prostředků, riziko odcizení (stavebních součástí). Ale rozsah rizik krytých v rámci pojištění budov se může u jednotlivých pojišťoven značně lišit. [2] Rozlišují se obytné a vedlejší stavby, jako např. garáže, stodoly, kůlny, skleníky, oplocení. Do pojistného se promítne velikost pojištěného objektu, kvalita jeho

32

provedení a pojištěná rizika. Lze se setkat s pojištěním všech obvyklých rizik nebo s možností volit mezi pojistnými riziky, která v daném místě přicházejí v úvahu. [6] Při sjednání pojistné smlouvy pojištěný obvykle stanoví hodnotu pojišťované budovy a dalšího majetku uvedeného v pojistné smlouvě, na základě čehož je stanovena pojistná částka a pojistné. Pojistné plnění se uskutečňuje do výše tzv. nové hodnoty nebo u budov starších než je stanovený počet let (např. 20 let) do výše časové ceny. [2] Klient mívá možnost ovlivnit výsledné pojistné zvolenou výší spoluúčasti. [6]

Pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodních zařízení Pojištění se vztahuje na všechny pojištěné věci, které byly poškozeny vodou unikající z vodovodního zařízení nebo z nádrže, jinou kapalinou, unikající párou, vodou unikající z odváděcího potrubí, stejně jako i náplní (nejen vodou) vytékající ze samočinného zařízení. V rámci pojištění se kryjí i škody na pojištěných budovách, které vzniknou v důsledku přetlaku kapaliny nebo páry nebo zamrznutí vody v potrubích patřících k budově. [4]

Pojištění pro případ odcizení věcí Rozsah pojištění je určen pojistnými podmínkami, přitom nezbytným předpokladem nároku na pojistné plnění je odcizení nebo poškození způsobem, při kterém musel pachatel překonat překážky nebo opatření chránící majetek. Pojištění proti odcizení může obsahovat různý rozsah krytí rizika odcizení. Teoreticky lze tento rozsah vymezit následovně:

 odcizení vloupáním, loupež v rámci budovy nebo pozemku, loupež při přepravě, vandalismus v souvislosti s vloupáním. Rizika odcizení a vandalství jsou rizika škod na majetku v souvislosti se zásahem třetí osoby (bývají v rámci jednotlivých druhů pojištění majetku kryta v různé výši, například jako podmínka pojistného plnění se často klade překonání určitého zabezpečení majetku při krádeži nebo zjištění pachatele při vandalství). [2]

33

3.1 Kritéria výběru nabídky pojištění Po konzultacích se starostou obce byla zvolena kritéria výběru nabídky pojistného portfolia. Podle těchto kritérií budou návrhy vybraných komerčních pojišťoven hodnoceny. Každé kritérium je specifické, a proto bude mít i vlastní váhu.

Vybranými kritérii jsou: 1) Dynamika

pojistného

(inflační

navýšení,

indexování)

-

navyšování

pojistného, například z důvodu změn inflace, si pojišťovny hlídají určitě sami, zvýšením pojistného plynou do pojišťovny další peníze. Pro obec to bude mít význam ten, že se nemůže stát, že by její majetek byl podpojištěn. Což by mělo za následek v případě pojistné události krácené = nižší pojistné plnění z důvodu podpojištění. Základem hodnocení tohoto kritéria by byl způsob zajišťování této služby ze strany komerční pojišťovny.

2) Pojistné - představuje dopředu zaplacenou úplatu za přenesení negativních finančních důsledků nahodilosti z podnikatelských a ostatních ekonomických subjektů na pojišťovnu. [1] Každý produkt, výrobek nebo služba se na trhu prodává za určitou cenu. V případě pojistných produktů je cena služby označována jako pojistné. [2] Toto kritérium by nemělo být nejdůležitějším kritérium, ale s ohledem na finanční situaci obce to bude důležité kritérium při rozhodování mezi jednotlivými návrhy. Finanční situace obce je obsažena v příloze č. 3.

3) Spoluúčast - je dohodnutá finanční částka, kterou se pojištěný podílí na úhradě vzniklé škody z každé pojistné události (na pojistném plnění), stanoví se pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. Po bližším prostudování předložených spoluúčastí u každého pojistného rizika zastupitelé obce společně s panem starostou určí vhodnou spoluúčast – účast obce na pojištění.

34

4) Kompletnost nabídky pojistného portfolia - v současné době na českém trhu není

nouze

v oblasti

pojišťovnictví

o

kompletní

pojistnou

ochranu

podnikatelského subjektu. U společností, které jsme vybrali, se z jejich strany jedná o kompletní nabídku pojistné ochrany obecního majetku.

5) Limitní pojistné částky – patří mezi další hodnotící kritérium. Jedná se o limit maximální ročního plnění, který bude vyplacen v případě pojistné události. Když během roku nastane více stejných pojistných událostí, bude pojištěnému vyplacen pouze limit, který je stanoven na dané riziko.

6) Pojistné podmínky - velká část pojistných podmínek je upravena zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pojistné podmínky většiny pojišťoven jsou přibližně stejné, proto jsem se spíše zaměřila na rozdíly, které budou pro obec významné při rozhodování.

3.2 Nabídky pojištění majetku obce vybraných komerčních pojišťoven Po dohodě se starostou obce, pro vytvoření nabídky pojištění majetku, byly osloveny tři komerční pojišťovny, mezi které patří společnost Česká pojišťovna, a. s. (dále jen ČP), ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen ČSOB Pojišťovna) a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa).

Návrhem řešení, tedy nové pojistné smlouvy, by se mohly vyřešit problémy obce, především obavy z možných rizik u ostatního nepojištěného majetku a současného podpojištěného majetku.

Pro lepší seznámení s návrhy jsem uvedla i podrobnější informace o vybraných komerčních pojišťovnách, aby se s nimi zastupitelé obce seznámili i z jiné stránky.

35

3.2.1 Nabídka pojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna byla založena Fondem národního majetku České republiky dne 28. dubna 1992 a vznikla 1. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku. [16]

V současné době má tato společnost základní kapitál roven 4 miliardám Kč, její celkový tržní podíl v roce 2007 dosáhl 30,56 %, spravuje více než 10 milionů pojistných smluv a její celkové předepsané pojistné na konci roku 2006 dosáhlo 39,7 miliardy Kč. [7]

Česká pojišťovna získala jedno z nejvyšších možných ratingových hodnocení, které lze v České republice dosáhnout. Mezinárodní ratingová agentura Moody’s v březnu 2006 zhodnotila finanční a úvěrovou pozici České pojišťovny na Baa3 s pozitivním výhledem. Nové hodnocení ratingu, zvýšení na A se stabilním výhledem, získala Česká pojišťovna od agentury Standard & Poor’s v únoru 2008. [8]

Tabulka 3-1 Nabídka živelního pojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s. Nemovitosti

Pojistná částka [Kč]

Obecní úřad

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

5 000 000

5 000

1 800

Základní škola

30 000 000

5 000

6 400

Mateřská škola

20 000 000

5 000

4 800

Kaple

3 000 000

5 000

1 760

Garáž

200 000

5 000

115

Hasička

350 000

5 000

1 200

Zvonička

100 000

5 000

1 100

3 000 000

5 000

1 500

61 650 000

5 000

18 675

Fotbalové kabiny Celkem za základní poj.

Movité věci

Pojistná částka [Kč]

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

soubor - OÚ

600 000

5 000

1 116

soubor - hasička

100 000

5 000

445

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Česká pojišťovna

36

V tabulce 3-1 až 3-4 jsou uvedeny návrhy, které mi vypracovala pojišťovací agentka společnosti Česká pojišťovna paní Zdeňka Kuchťáková.

Základní pojištění obsahuje krytí živelných pojistných nebezpečí, mezi které u této společnosti patří požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu. [11]

V tabulce 3-1 je uvedena a barevně odlišena také celková částka za základní živelní pojištění pro lepší srovnání s ostatními návrhy.

Tabulka 3-2 Nabídka pojištění majetku obce pro případ krádeže a loupeže společností Česká pojišťovna, a. s. Movité věci

Pojistná částka [Kč]

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

soubor - OÚ

100 000

1 000

1 140

soubor - hasička

100 000

1 000

1 140

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Česká pojišťovna

Nabídka obsahuje pojištění pro případ odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží. V pojistných podmínkách jsou uvedeny stupně zabezpečení, které musí být splněny u určité výše pojistné částky. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika7.

Připojištění, která jsou součástí návrhu na následující straně jsou:

 „povodeň“ = povodeň nebo záplava, „vichřice“ = vichřice nebo krupobití, „vodovod“ = voda vytékající z vodovodních zařízení a přetlak nebo zamrzání vody u nemovitosti,

 „úmysl“ = úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (pokud se jedná o sprej na malbě – musí být pachatel zjištěn, u ostatních poškození i nezjištěný),

 „ostatní“ = sesuv půdy, zřízení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy. [11] 7

Pojištění prvního rizika – nelze určit pojistnou hodnotu v době sjednání pojištění, nebo se pojištění vztahuje pouze na část pojistné hodnoty pojištěného předmětu (není uplatňováno podpojištění). [11]

37

Tabulka 3-3 Nabídka připojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s. Limit max. ročního plnění [Kč]

Předmět pojištění

Pojistné nebezpečí

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

Nemovitosti

povodeň

2 000 000

5 000 *

4 125

Movité věci

povodeň

100 000

5 000 *

364

Nemovitosti

vodovod

300 000

5 000

830

Movité věci

vodovod

300 000

5 000

384

Nemovitosti

vichřice

1 000 000

5 000

1 817

Nemovitosti

úmysl

50 000

5 000

1 027

Nemovitosti

ostatní

500 000

5 000

553

* min. spoluúčast u pojistného nebezpečí povodeň je 10% z pojistného plnění, minimálně však 5 000 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Česká pojišťovna

Důležité je u pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava zmínit sjednanou spoluúčast 10 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast 5 000 Kč. Takže když nastane pojistná událost v celkovém ročním limitu, bude se muset obec podílet 10 % (tedy 200 000 Kč). To znamená, že na škody, které vzniknou v maximálním možném plnění, obec dostane na opravy škod o 200 000 Kč méně.

Tabulka 3-4 Celková výše pojistného v nabídce pojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s. Roční pojistné za majetek obce před slevami

31 616 Kč

Sleva za spoluúčast

2 934 Kč

Sleva za propojištěnost

1 721 Kč

Celkem placené roční pojistné

26 961 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Česká pojišťovna

Veškerý majetek obce je pojištěn na základní pojištění. Na další pojistná rizika jsou pojištěny budovy a soubor majetku obce, ale pouze jen na roční limity. Některé limity pojistných událostí, jako je povodeň a vichřice, by mohly být vyšší v porovnání

38

s majetkem obce. Jen když vezmeme v úvahu, že západní stranu obce ohraničuje řeka Svratka. Zvolené spoluúčasti jsem nechala na osobním a odborném zvážení pojišťovací agentky, která návrh vytvářela. Myslím, že spoluúčasti jsou zvoleny dobře, až na spoluúčast u pojistného nebezpečí povodeň a záplava, které docela zaráží. V současné době se asi této ochraně pojišťovací společnosti nemůžeme divit, když naši republiku překvapují samé nenadálé přírodní katastrofy. V tabulce jsem uvedla i konkrétní slevy, které byly obsaženy v návrhu, a které obec jistě potěší. Celkové roční pojistné, které bude muset ročně obec hradit za tuto nabídku by bylo 26 961 Kč.

3.2.2 Nabídka pojištění majetku obce společností ČSOB Pojišťovna, a. s. ČSOB Pojišťovna vznikla 17. 4. 1992 zápisem do obchodního rejstříku a pod svým současným názvem působí od 6. 1. 2003. [17]

Tržní podíl společnosti v roce 2007 činil 6,95 % a základní kapitál společnosti činí 1,536 miliardy Kč. Na konci roku 2006 ČSOB Pojišťovna spravovala přes 1 milion pojistných smluv a předpis pojistného dosáhl 7,67 miliard Kč. [7]

Finanční sílu společnosti ČSOB Pojišťovna v prosinci roku 2006 potvrdila renomovaná ratingová agentura Standard & Poor’s, která zvýšila dlouhodobý úvěrový rating a rating finanční síly společnosti na stupeň BBB+ s pozitivním výhledem. [17]

V tabulce č. 3-5 na následující straně je uveden návrh od reprezentantky společnosti ČSOB Pojišťovny paní Marcely Muchové.

Základním živelním pojištěním u této společnosti je Flexa. Jedná se o pojistnou ochranu požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jako části nebo nákladu. [12]

39

Tabulka 3-5 Nabídka živelního pojištění majetku obce společností ČSOB Pojišťovna, a. s. Nemovitosti

Pojištěná rizika

Obecní úřad

Flexa

Základní škola

Mateřská škola

Kaple

Garáž

Hasička

Zvonička

Fotbalové kabiny

Pojistná částka [Kč]

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

5 000 000

10 000

2 000

Doplňková pojištění

735 000

5 000

850

Vodovodní škody

500 000

1 000

670

Záplava, povodeň

5 000 000

10 000

1 960

30 000 000

10 000

10 000

Doplňková pojištění

3 000 000

5 000

2 700

Vodovodní škody

3 000 000

1 000

2 300

Záplava, povodeň

30 000 000

20 000

5 760

Flexa

20 000 000

10 000

5 500

Doplňková pojištění

2 000 000

5 000

2 000

Vodovodní škody

2 000 000

1 000

1 400

Záplava, povodeň

20 000 000

20 000

5 600

3 000 000

10 000

1 150

Doplňková pojištění

300 000

5 000

350

Flexa

200 000

10 000

80

Doplňková pojištění

200 000

5 000

110

Flexa

350 000

10 000

150

Doplňková pojištění

350 000

5 000

200

Flexa

100 000

10 000

80

Doplňková pojištění

100 000

5 000

80

3 000 000

10 000

1 150

Doplňková pojištění

300 000

5 000

500

Vodovodní škody

300 000

1 000

150

61 650 000

10 000

20 110

Flexa

Flexa

Flexa

Celkem na základní pojištění Flexa

Movité věci

Pojištěná rizika

soubor - obecní úřad

Flexa Vodovodní škody

soubor - hasička

Flexa

Pojistná částka [Kč]

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

800 000

5 000

350

80 000

1 000

200

100 000

5 000

200

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností ČSOB Pojišťovna

40

Doplňkové pojištění tohoto návrhu obsahuje:

 vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem,

 lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění,

 zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk). [12] Návrh obsahuje také pojištění pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistných nebezpečím vodovodní škoda. Nevýhoda u volby pojistných částek u tohoto pojištění je, že minimální pojistná částka na tuto škodu je odvozena od základního pojištění Flexa (10 %). Po konzultaci s panem starostou jsme usoudili, že nebude potřebné pojišťovat některé budovy pro případ tohoto rizika.

Další připojištění, které můžeme v návrhu najít je povodeň, které obsahuje pojištění pro případ povodně nebo záplavy. Po předloženém prvním návrhu, který byl bez tohoto připojištění, jsme zažádali kvůli poloze obce, o přidání tohoto připojištění do návrhu.

Tabulka 3-6 Nabídka pojištění majetku obce pro případ odcizení společností ČSOB Pojišťovna, a. s. Movité věci soubor - obecní úřad soubor - hasička

Pojištěná rizika

Pojistná částka Spoluúčast [Kč] [Kč] 800 000*

Krádež vloupáním, loupeží

100 000

Pojistné [Kč]

3 000

2 820

3 000

200

* u souboru movitých věcí je limit při pojištěném riziku krádeží vloupáním a loupeží 400 000 Kč za rok

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností ČSOB Pojišťovna

41

U pojistného nebezpečí odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží můžeme podle pojistných podmínek zahrnout:

 odcizení pojištěného předmětu krádeží vloupáním, odcizení pojištěného předmětu loupežným přepadením, poškození nebo zničení předmětu pojištění v příčinné souvislosti s odcizením předmětu pojištění. [12]

Celková výše ročního pojistného u nabídky pojištění majetku obce společností ČSOB Pojišťovna činí 48 510 Kč.

Tento návrh je odlišný od druhých živelními připojištěními. U každé nemovitosti je limit plnění na doplňková pojištění. Maximální limitní částky u některých připojištění nemá tato společnost nastavena dobře. Hlavní nevýhodou je, že se tyto pojistné částky odvíjí od základní pojistné částky Flexa, proto některé částky jsou až příliš vysoké a budou stát obec zbytečné peníze.

Uvedené spoluúčasti jsem nechala na vlastním uvážení odborné pracovnice pojišťovací společnosti. Myslím, že jejich velikost je zvolena dobře. V tabulce je uvedeno také celkové pojistné za základní pojištění budov pro lepší srovnání s ostatními návrhy pojistné ochrany.

Celkové roční pojistné, které by musela obec platit každý rok je dost vysoké s porovnáním se stávajícím návrhem a bez ohledu na ostatní návrhy. Myslím, že hlavní příčinou, takto vysokého pojistného mají za následek limitní částky u některých připojištění.

V pojistných podmínkách je uveden způsob zabezpečení pojištěného majetku podle pojistné částky. Ale když má pojištěný lepší zabezpečení, než mu udává tabulka v pojistných podmínkách, tak se na to nevztahují žádné výhody ani slevy.

42

3.2.3 Nabídka pojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Společnost Kooperativa vznikla dne 1. 3. 1993 zápisem do obchodního rejstříku. [18]

Její základní kapitál činí 3 miliardy Kč a celkový tržní podíl společnosti na celkovém předepsaném pojistném v České republice k 31. 12. 2007 činil 22,27%, v roce 2006 vykázala více než 3,6 milionu pojistných smluv a předpis pojistného dosáhl 27,43 miliard Kč. [7]

Kooperativa je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group, která získala v roce 2006 od prestižní agentury Standard & Poor’s rating A+ se stabilním výhledem. [18]

V následující tabulce je uveden návrh, který vypracovala pojišťovací poradkyně společnosti Kooperativa paní inženýrka Iva Dvořáková.

Tabulka 3-7 Nabídka živelního pojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Nemovitosti Soubor budov

Pojistná částka [Kč] 61 650 000

Spoluúčast [Kč] 5 000

Pojistné [Kč] 12 330

Podrobnější rozčlenění souboru budov podle pojistných částek: Obecní úřad

5 000 000

5 000

1 000

Základní škola

30 000 000

5 000

6 000

Mateřská škola

20 000 000

5 000

4 000

Kaple

3 000 000

5 000

600

Garáž

200 000

5 000

40

Hasička

350 000

5 000

70

Zvonička

100 000

5 000

20

3 000 000

5 000

600

Fotbalové kabiny

Movité věci soubor movitých věcí

Pojistná částka [Kč] 1 100 000

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

5 000

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Kooperativa

43

440

Budovy nejsou pojištěny samostatně, jsou pojištěny jako soubor budov v majetku obce v hodnotě 61 650 000 Kč, proto pojistné za základní pojištění vychází tak levně. Zvolené pojištění, jako soubor budov, je z důvodu různých povodňových zón u jednotlivých budov v obci. Na základě informací ze společnosti Kooperativa jsem soubor budov podrobněji rozpracovala podle pojistných částek k lepšímu porovnání.

Základní živelní pojištění (označované jako „požár“) u tohoto návrhu v sobě zahrnuje pojištění pro případ požáru a jeho průvodních jevů, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu.

Bylo-li sjednáno základní pojištění „požár“, je současně sjednáno i doplňkové pojištění „náraz“.

Doplňkové pojištění „náraz“ obsahuje náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškození věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. [13]

Výhodou této nabídky je zvolené pojištění souboru movitých věcí, jedná se o movité věci v majetku obce do 1 100 000 Kč. Takže když obec něco prodá a potom koupí, tato věc bude součástí pojištění. Samozřejmě nesmí překročit pojistnou částku souboru věcí.

Tabulka 3-8 Nabídka pojištění majetku obce pro případ krádeže a loupeže společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Movité věci

Pojistná částka Spoluúčast [Kč] [Kč]

soubor mov. věcí v majetku obce

550 000

3 000

Pojistné [Kč] 1 719

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Kooperativa

Základní pojištění pro případ odcizení se vztahuje na:

 krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,

 loupež. [13]

44

U krádeže a loupeže je zvolena poloviční hranice pojištěné hodnoty, nepočítáme se 100 % odcizením veškerého majetku. Parametry na zabezpečení pojištěného majetku můžeme najít opět v pojistných podmínkách podle uvedené pojistné částky.

Tabulka 3-9 Nabídka připojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s.

Předmět pojištění

Pojistné nebezpečí

Nemovitosti

povodeň

Movité věci

Limit max. ročního plnění [Kč] 10 000 000

Spoluúčast [Kč]

Pojistné [Kč]

5% min. 25 000

16 091

povodeň

1 100 000 5% min. 25 000

550

Nemovitosti

vodovod

3 000 000

5 000

5 549

Movité věci

vodovod

300 000

5 000

218

Nemovitosti

vichřice

6 000 000

5 000

5 733

Movité věci

vichřice

400 000

5 000

158

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Kooperativa

Doplňková pojištění, nebo-li připojištění:

 „povodeň“ = povodeň nebo záplava, „vichřice“ = vichřice nebo krupobití, „vodovod“ = kapalina unikající z vodovodních zařízení a médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení (potrubí, kotle, nádrže). [13]

U limitních pojistných plnění u doplňkového živelního připojištění, např. u vodovodu, který jsme chtěli snížit, by se nám to nevyplatilo, protože bychom platili stejné pojistné za toto riziko. Částka je odvozena od základního pojištění souboru budov.

V tabulce 3-10 na následující straně jsou uvedeny také slevy, které budou obci pojišťovací společností poskytnuty. Celková cena je nižší díky značným slevám od této společnosti. Počítá se i se slevou za roční frekvenci placení.

45

Tabulka 3-10 Celková výše pojistného v nabídce pojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Roční pojistné za majetek obce před slevami Sleva za roční placení (5%)

42 788 Kč 2 140 Kč

Obchodní sleva (30%)

12 836 Kč

Celkem placené roční pojistné

27 812 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z nabídky pojištění majetku společností Kooperativa

Zvolené spoluúčasti jsem nechala na osobním a profesním zvážení pojišťovací poradkyně pojišťovny. Myslím, že jsou zvoleny velmi dobře. Možná mě trochu zarazila spoluúčast u pojistného nebezpečí povodeň, ale musíme počítat s tím, že pojišťovny se také musí nějakým způsobem chránit.

Jediné nebezpečí, proti kterému není obec chráněna je „sesuv“, jedná se o sesuvy půdy, skal, lavin, zemětřesení, ale také tíhu sněhu nebo námrazy.

Omezením u maximálních ročních limitů u nemovitostí je, že se jejich výše odvíjí od základní pojistné částky u souboru budov. Takže kdybychom chtěli tyto částky snížit, můžeme, ale platit budeme pořád stejnou výši pojistného za toto pojistné nebezpečí.

3.3 Porovnání jednotlivých nabídek pojistného portfolia Pro porovnání předložených a zpracovaných návrhů jsem zvolila hodnotící metodu Scoring model.

Základem pro tuto metodu je stanovit kritéria, která se budou u každého návrhu hodnotit. Při použití této metody nejprve musíme přiřadit zvoleným kritériím potřebnou váhu. Zvolená kritéria budeme hodnotit číselně stupnicí 1 – 5 ( 1 = výborně, … , 5 = špatně). Přiřazení důležitosti ke stanoveným kritériím jsem nechala na zvážení odpovědným osobám obecního zastupitelstva, podle toho, jak velkou váhu pro ně kritérium při rozhodování bude mít. Celková váha všech kritérií dává dohromady

46

100 %. Zvolenou váhu v desetinném čísle vynásobíme s hodnotícím číslem za každé kritérium a výsledky za jednotlivé návrhy komerčních pojišťoven sečteme. Návrh pojišťovny, který dosáhne nejmenší hodnoty součtu, je ten nejlepší.

Doufám, že s výsledkem hodnocení, které vyplyne ze Scoring modelu budou zastupitelé obce spokojeni.

Tabulka 3-11 Vyhodnocení Scoring modelu

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

VÁHA

Dynamika pojistného

5%

Pojistné

20%

Spoluúčasti

25%

Limitní pojistné částky

25%

Kompletnost nabídky

5%

Pojistné podmínky

20%

CELKEM

100%

POJIŠŤOVNA ČP

ČSOB

KOOP.

ano 1 0,05 26 961 Kč 1 0,2 vynikající 1 0,25 dobré 3 0,75 vynikající 1 0,05 dobré 3 0,6 1,900

ano 1 0,05 48 510 Kč 5 1 velmi dobré 2 0,5 velmi dobré 2 0,5 dobrá 3 0,15 dobré 3 0,6 2,800

ano 1 0,05 27 812 Kč 2 0,4 dobré 3 0,75 vynikající 1 0,25 dobrá 3 0,15 vynikající 1 0,2 1,800

Zdroj: Vlastní zpracování

Zhodnocení pomocí Scoring modelu nám ukazuje, že nabídka pojistného portfolia společnosti Kooperativa je podle váhy kritérií pro obec nejlepší. Na 2. místě, s rozdílem jedné desetiny, se umístila společnost Česká pojišťovna a 3. místo obsadila ČSOB Pojišťovna.

47

Dynamika pojistného se hodnotila jednoduše, obec má od všech společností přislíben servis. Toto kritérium zatím nemůžeme objektivně zhodnotit, byla by to otázka několika příštích let.

Pojistné za nově uzavřenou pojistnou smlouvu by bylo oproti současné smlouvě vysoké, ale v porovnání nabídek mezi sebou by na tom byla obec nejlépe při uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, pokud by se rozhodovala pouze na základě ceny.

Spoluúčasti jsem nechala na volbě odborníka z každé komerční pojišťovny. Hodnocení spoluúčastí bylo docela obtížné, u každého pojistného nebezpečí byla zvolena jinak. U pojistného nebezpečí odcizení (krádeže a loupeže) je nejmenší spoluúčast u České pojišťovny. Česká pojišťovna a Kooperativa byly omezeny základní zvolenou spoluúčastí, od které se odvíjeli další spoluúčasti, proto jsem se u těchto návrhů zaměřila na spoluúčast u pojistného nebezpečí povodeň8.

Limitní pojistné částky se hodnotily obtížně. U návrhu pojišťovny Kooperativa jsou částky adekvátní, nižší byly u návrhu České pojišťovny (např. povodeň, vichřice). U návrhu ČSOB se toto hodnocení dalo provést pouze u movitého majetku - pojistného nebezpečí krádež, ale tento limit mi přišel vzhledem k výše majetku zbytečný.

Kompletnost nabídky je u předložených návrhů dobrá. Jen návrh společnosti Kooperativa postrádá krytí rizik pro případ tíhy sněhu. U první nabídky společnosti ČSOB Pojišťovna mě zarazil návrh bez pojištění rizik povodeň a záplava. Po přepracování jsou na pojistné nebezpečí povodeň pojištěny pouze tři budovy (obecní úřad, základní škola, mateřská škola).

Hodnocení pojistných podmínek bylo velice složité, značná část je stejná, až na menší rozdíly, které by mohly být důležité při rozhodování. Důležitým rozdílem bylo pojištění oplocení u komerční pojišťovny. U společnosti Česká pojišťovna a ČSOB Pojišťovna je 8

Česká pojišťovna – spoluúčast 10 % z pojistného plnění, min. však 5 000 Kč (limit maximálního roční plnění u tohoto pojistného plnění je 2 000 000 Kč, takže při maximálním plnění by spoluúčast činila 200 000 Kč). Kooperativa – spoluúčast 5 %, min. však 25 000 Kč.

48

oplocení nepojištěno. Naopak u společnosti Kooperativa má pojištěný nárok na pojistné plnění při poškození nebo zničení oplocení, které patří k pojištěným budovám, a to až do výše 1 % z horní hranice plnění sjednané u budov (max. však 20 000 Kč).

49

4

Návrhy a doporučení

Bakalářskou práci jsem vypracovala pro obec Rajhradice, ve které jsem vyrůstala.

Po předloženém soupisu majetku obce a stávající pojistné smlouvy z roku 2001 jsme se s panem starostou shodli na tom, že by bylo vhodné změnit stávající pojištění. Z analýzy stávajícího pojistného portfolia vyplynulo, že většina obecního majetku není kryta pojištěním, nebo daný majetek, který byl součástí stávající smlouvy, byl podpojištěn. Tak se dostaly na povrch starosti, o kterých se před tím nemluvilo. Myslím, že zrealizováním jednoho z pojistných návrhů se vyřeší většina problémů obce.

Mým doporučením je uzavření nové pojistné smlouvy, a to se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., protože na základě zvolených kritérií a jejich důležitosti vyšel návrh pojistné ochrany majetku obce od této komerční pojišťovny nejlépe.

Ze strany pojišťovací společnosti má obec přislíben servis přímo s konkrétním pracovníkem pojišťovny. U vybraného návrhu společnosti Kooperativa by zastupitelé obce jednali s paní inženýrkou Dvořákovou, která by měla na starost novou pojistnou smlouvu s obcí.

Následné kroky k podepsání smlouvy: odsouhlasení doporučeného návrhu pojistného portfolia zastupiteli, kontaktování zaměstnance pojišťovny Kooperativa – paní Ing. Dvořákovou, možná diskuse a úprava návrhu s pracovníkem pojišťovny, pokud nebude odsouhlasen zastupitelstvem, domluva na potřebných dokumentech, které bude muset obec přiložit k poptávce, dohodnutí podmínek spolupráce a sepsání pojistné smlouvy.

Tabulka 3-12 na následující straně nám ukazuje porovnání současného pojištění obecního majetku a navrhované pojistné ochrany od společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.

50

Tabulka 3-12 Tabulka srovnávající současný a navrhovaný stav Pojištěné riziko

Živel

Pojištěný majetek

Současný stav Pojistná částka [Kč]

Pojistné [Kč]

4 900 000

1 372

5 000 000

1 000

Budova ZŠ

15 200 000

4 256

30 000 000

6 000

Budova MŠ

10 710 000

2 999

20 000 000

4 000

Budova kaple

-

0

3 000 000

600

Budova garáže

-

0

200 000

40

Budova hasičky

-

0

350 000

70

Budova zvoničky

-

0

100 000

20

Budova fotbal. kabin

-

0

3 000 000

600

Movité věci - OÚ

400 000

300

-

0

Movité věci – MŠ

400 000

300

-

0

Vyjmenované movité věci na obecním úřadě

-

0

100 000

soubor mov. věcí v majetku obce

-

384

0

Celkem Připojištění

Pojistná částka [Kč]

Budova OÚ

soubor mov. věcí v majetku obce

Krádež a loupež

Pojistné [Kč]

Navrhovaný stav

1 100 000

-

550 000

9 611

0

1 719

14 489 Limit max. ročního plnění [Kč]

Předmět pojištění

440

Pojistné [Kč]

povodeň

Nemovitosti

-

-

10 000 000

16 091

povodeň

Movité věci

-

-

1 100 000

550

vodovod

Nemovitosti

-

-

3 000 000

5 549

vodovod

Movité věci

-

-

300 000

218

vichřice

Nemovitosti

-

-

6 000 000

5 733

vichřice

Movité věci

-

-

400 000

158

Celkem placené roční pojistné po slevách Zdroj: Vlastní zpracování

51

9 611

27 812

Ve stávající smlouvě je majetek obce pojištěn na komplexní živelní pojištění. U nového návrhu pojistné ochrany je součástí živelního pojištění jen některý živel (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla) a další živel je součástí připojištění.

Chtěla bych, aby moje doporučení bylo uznáno za vhodné a prošlo schválením na zasedání obecního zastupitelstva. Chtěla bych také obci popřát dobrou spolupráci s vybranou komerční pojišťovnou.

52

Závěr Člověk se své obavy z rizik snaží zmírňovat preventivní ochranou. Prevenci můžeme vidět všude kolem sebe (např.: chrániče a helmy při sportu, zimní pneumatiky na automobilech, bezpečnostní pásy v autě, údržba domu a stromů kolem cest, atd.).

V bakalářské práci jsem se zaměřila na škody a jejich příčiny a také na náklady, které by obec mohla ušetřit díky pojištění. U velkých škod, které může zapříčinit příroda, by jen preventivní ochrana, ve formě hasicích přístrojů nebo zpevnění hráz, nestačila. Mohou přijít škody, které zničí majetek obce a obec bude vystavena vysokým nákladům, na které nebyla připravena. Myslím, že díky menším nákladům při placení pojištění získá obec ochranu, které by sama nikdy nedocílila.

V teoretické části bakalářské práce jsem nastínila jen část poznatků z oblasti pojišťovnictví. V praktické části je charakterizována obec, její majetek, analyzovaná současná pojistná smlouva a představeny nabídky pojistného portfolia.

V bakalářské práci jsem se zaměřila na řešení, které by zlepšilo stávající ochranu obecního majetku. Proto jsem oslovila pojišťovací společnosti a požádala je o spolupráci. Návrhy, které mi předložili jsme částečně upravili a jsou zpracovány do tabulek, které jsou součástí 3. kapitoly. Úpravy se týkaly především pojistných částek, které byly hlavním požadavkem starosty obce.

Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení návrhů mezi sebou podle zvolených kritérií a jejich důležitosti.

Obci bych doporučila pojistit obecní majetek u jedné společnosti, bude to pro ně přehlednější a také bude jednodušší komunikace s pojišťovnou při jakýchkoli změnách nebo budoucích úpravách.

53

Jelikož je současné pojištění u společnosti Kooperativa, uzavřením nové pojistné smlouvy se stejnou společností bude mít obec nárok na určité bonusy za předešlý bezeškodní průběh.

Chtěla bych také docílit toho, aby při novém pojištění bylo o obec dobře postaráno. Což zajistíme přímým jednáním s pojišťovnou a ne přes zprostředkovatele, jako tomu je u stávající smlouvy. Díky přímému jednání s komerční pojišťovnou bude mít obec k dispozici ze strany pojišťovny servis, o který byla ošizena.

Spolupráce s panem starostou pro mě byla velice přínosná. Poskytl mi dostatek informací o obci, které jsem použila ve své bakalářské práci. Dozvěděla jsem se i něco nového o funkci starosty a obecních zastupitelů. Věřím, že po prostudování celé práce jistě ocení i mé objektivní zhodnocení.

Závěrem bych chtěla napsat, že vypracování bakalářské práce na toto téma bylo velice zajímavé a poučné. Doufám, že touto prací splním očekávání i požadavky zastupitelů obce.

54

Seznam použité literatury [1] DAŇHEL, J. a kol. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, 2006. 338 s. ISBN 80-86946-00-2. [2] DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktualiz. vyd. Praha : Ekopress, 2005. 178 s. ISBN 80-86119-92-0. [3] MARTINOVIČOVÁ, D. Pojištění podnikatelských subjektů. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2007. 236 s. ISBN 978-80-87071-08-3. [4] MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví. 1. vyd. Brno : VUT-FP, 2006. 123 s. ISBN 80-214-3257-8. Nabídka pojistných produktů na českém pojistném trhu, s. 88 - 93. [5] SMEJKAL, V. a RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 296 s. ISBN 80-247-1667-4. Co to je riziko? , s. 78. [6] SYROVÝ, P. a NOVOTNÝ, M. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2005. 176 s. ISBN 80-247-1098-6.

Ostatní zdroje

[7] Česká asociace pojišťoven [online]. c2007-2008 [cit. 2008-04-25]. Dostupný z WWW: . [8]

Česká pojišťovna : Rating [online]. c2008 [cit. 2008-04-24]. Dostupný z WWW: .

[9] [10]

Interní materiály obce Rajhradice. IPOINT - Finanční noviny : Pojišťovna ČS prodala neživotní pojištění Kooperativě za 4,2 mld. Kč [online]. [2003] , 28.11.2003 [cit. 2008-04-16]. Dostupný

z

WWW:


nezivotni-pojisteni-kooperative-za-4-2-mld-kc.html>. ISSN 1214-2131.

55

[11] Pojistné podmínky společnosti Česká pojišťovna a. s. [12] Pojistné podmínky společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. [13] Pojistné podmínky společnosti Kooperativa pojišťovna a. s. [14]

Rajhradice

[online].

c2006

[cit.

2008-04-08].

Dostupný

z

WWW:

. [15] SURVEY CZ : Pojišťovna České spořitelny [online]. c2004-2008 [cit. 2008-04-16]. Dostupný

z

WWW:


sporitelny-a-s.php>. [16] Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2007 [17] Výroční zpráva ČSOB Pojišťovny za rok 2006 [18] Výroční zpráva Kooperativy pojišťovny za rok 2006 [19] Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě ve znění pozdějších předpisů. [20] Zákon č.128/2000 Sb., o obcích. [21] Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů.

56

Seznam tabulek a obrázků Tabulka 2-1 Nemovitý majetek obce Rajhradice ........................................................... 24 Tabulka 2-2 Movité věci obce Rajhradice ...................................................................... 25 Tabulka 2-3 Pojištění majetku obce ve stávající pojistné smlouvě ................................ 29 Tabulka 3-1 Nabídka živelního pojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s........................................................................................... 36 Tabulka 3-2 Nabídka pojištění majetku obce pro případ krádeže a loupeže společností Česká pojišťovna, a. s. ............................................................ 37 Tabulka 3-3 Nabídka připojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s. .... 38 Tabulka 3-4 Celková výše pojistného v nabídce pojištění majetku obce společností Česká pojišťovna, a. s. ............................................................ 38 Tabulka 3-5 Nabídka živelního pojištění majetku obce společností ČSOB Pojišťovna, a. s. .............................................................................. 40 Tabulka 3-6 Nabídka pojištění majetku obce pro případ odcizení společností ČSOB Pojišťovna, a. s. .............................................................................. 41 Tabulka 3-7 Nabídka živelního pojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s........................................................................................... 43 Tabulka 3-8 Nabídka pojištění majetku obce pro případ krádeže a loupeže společností Kooperativa pojišťovna, a. s. .................................................. 44 Tabulka 3-9 Nabídka připojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s........................................................................................... 45 Tabulka 3-10 Celková výše pojistného v nabídce pojištění majetku obce společností Kooperativa pojišťovna, a. s. ..................................................................... 46 Tabulka 3-11 Vyhodnocení Scoring modelu .................................................................. 47 Tabulka 3-12 Tabulka srovnávající současný a navrhovaný stav................................... 51

Obr. 1-1 Třístupňový systém členění rizik ..................................................................... 13 Obr. 1-2 Princip pojištění................................................................................................ 17 Obr. 1-3 Vztah subjektů pojištění ................................................................................... 18 Obr. 1-4 Klasifikace pojištění......................................................................................... 21 Obr. 2-1 Obecní samospráva .......................................................................................... 27

57

Seznam příloh Příloha 1 Základní pojistná terminologie Příloha 2 Podrobný přehled movitého majetku obce Příloha 3 Rozpočet obce za rok 2007 Příloha 4 Záplavové zóny: 1. Rajhradice, Ulice: Hlavní 351 2. Rajhradice, Ulice: Hlavní 36 3. Rajhradice, Ulice: Opatovická 93 Příloha 5 Program pro pojištění měst a obcí od společnosti Kooperativa Příloha 6 Pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.

58

Příloha 1

Základní pojistná terminologie Běžné pojistné je pojistné stanovené za pojistné období. Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. Likvidace pojistné události je soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění. Nahodilá skutečnost je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Obmyšlený je osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistná událost je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojistné je úplata za soukromé pojištění. Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události. Pojistné období je časové období, na které bylo pojištění sjednáno a za které se platí pojistné.

1

Příloha 1 Pojistné podmínky jsou podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Pojistné riziko je pravděpodobnost vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím, se kterou je spojena povinnost pojišťovny uhradit vzniklou škodu nebo vyplatit sjednanou částku. Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištění obnosové je soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. Pojištění škodové je soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Pojišťovací činnost je uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv. Pojišťovna je právnická osoba, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení (oprávnění) provozovat na území České republiky pojišťovací činnosti. Podpojištění je situace, kdy je pojištěna jen část pojistné hodnoty; pojistitel pak obvykle poskytuje pojistné plnění jen poměrnou částí ze sjednané pojistné částky. Spoluúčast pojištěného znamená, že klient se určitých explicitním způsobem podílí na úhradě škody (a platí tedy nižší pojistné). Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Účastník soukromého pojištění je pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Zdroj: [19, 21]

2

Příloha 2

Podrobný přehled majetku na obecním úřadě Počet kusů

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

program Misys

1

17 850 Kč

studie ekolog. stab.

1

16 125 Kč

územní plán

1

546 525 Kč

doplněk k územ.pl.

1

35 220 Kč

geodet. zam. stav.

1

408 962 Kč

studie program rozvoje

1

15 610 Kč

program KEO vč.dpl.

1

25 791 Kč

program REAL SOFT-

1

16 800 Kč

MS OFFICE 2000 SBE

1

10 500 Kč

Celkem DNM

9

1 093 383 Kč

Počet kusů

Přístroje

Pořizovací cena

FAX - telefon

1

18 579 Kč

Kopírka Canon

1

88 568 Kč

Celkem přístroje

2

107 147 Kč

Počet kusů

Inventář

Pořizovací cena

pracovna Lenka

1

26 355 Kč

pracovna Lipton

1

12 277 Kč

Celkem inventář

2

38 632 Kč

Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Počet kusů

Pořizovací cena

psaní stroj Carrera

1

8 397 Kč

Stůl do zasedačky KO

1

3 141 Kč

hasící přístroj S6 64

1

3 250 Kč

letecký snímek nástěnný

1

12 516 Kč

letecký snímek nástěnný

1

10 416 Kč

prapor s logem obce

1

9 569,70 Kč

bílá skříň - kuchyňka

1

4 600 Kč

kancelářská skříň 2ks

1

10 400 Kč

1

Příloha 2 kuchyň. skříňka

1

6 300 Kč

volební zástěny VZ 3

1

8 852 Kč

kroužkový vazač dokl.

1

3 752,40 Kč

Radiomagnetofon

1

3 293 Kč

tiskárna PSC 1315

1

3 105,90 Kč

ústředna obecního ro.

1

35 465,20 Kč

tiskárna

1

11 427 Kč

kompl.PC - starosta

1

32 172 Kč

kompl.PC - účtárna

1

28 658 Kč

Stoly - zasedací mís

5

21 386 Kč

digitální fotoaparát

1

5 976 Kč

koberec - kancelář starosty

1

3 245 Kč

Židle - starosta

1

3 868 Kč

stůl p.starosta

1

4 728,30 Kč

stůl - radní

1

6 156,30 Kč

zásuvk.skříňka - p.

1

4 014,30 Kč

policová skř. - p. s

1

5 085,30 Kč

skříňka na mapu - p.

1

4 014,30 Kč

nástěnka - p.starosty

1

4 847,30 Kč

síťové připojení - s

1

35 686 Kč

el. ohřívač vody

1

3 117,80 Kč

žaluzie

1

4 370 Kč

skříňka - 3x zásuvka

1

3 927 Kč

skříňka šanonová nízká

1

6 362,10 Kč

věšáková stěna

1

3 062,30 Kč

šanonová skříňka

1

3 300,30 Kč

kontejner - p. starosty

1

3 657,30 Kč

Celkem drobný DHM

39

322 118,80 Kč

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Počet kusů

Pořizovací cena

projekt na odvod. př

1

12 600 Kč

zaměření - Bajtlák

1

9 765 Kč

čerpání dešť.vod

1

105 000 Kč

projekt - Kanalizace

1

36 750 Kč

Celkem nedokončený DNM

4

164 115 Kč

2

Příloha 2

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Počet kusů

Pořizovací cena

zákres - ul. Za Škol

1

4 800 Kč

zaměření ul. Za Škol

1

8 500 Kč

dok. - ret. opatř. D

1

27 370 Kč

projekt - odstavná p.

1

19 000 Kč

hydrogeol. výzkum

1

23 000 Kč

hydrogeolog. výzkum

1

46 000 Kč

Celkem nedokončený DHM

6

128 670 Kč

Celkem obecní úřad

62

1 854 065,80 Kč

Podrobný přehled majetku v knihovně Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Počet kusů

Pořizovací cena

CD Ron, TEAC, FAXmod

1

13 018 Kč

regál na knihy - 3 k

1

10 431 Kč

Nákup komp.PC

1

31 975 Kč

PC sestava /dotace/

1

29 879 Kč

Celkem drobný DHM

4

85 303 Kč

Podrobný přehled majetku v hasičce Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Počet kusů

Pořizovací cena

žebřík

1

13 135 Kč

kárka

1

3 498 Kč

křovinořez FS 400

1

22 900 Kč

svářečka

1

12 042,50 Kč

motorová pila

1

10 890 Kč

Drobný DHM celkem

5

62 465,50 Kč

multikára

1

420 000 Kč

bruska

1

10 000 Kč

7

492 465,50 Kč

Celkem hasička Zdroj: Vlastní zpracování na základě [9]

3

Příloha 3

1

Příloha 3

2

Příloha 3

3

Příloha 4

Záplavové zóny

1. Rajhradice, Ulice: Hlavní 351 2. Rajhradice, Ulice: Hlavní 36 3. Rajhradice, Ulice: Opatovická 93

Příloha 5

Program pro pojištění měst a obcí společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.

Příloha 6

Pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.