Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 WC 5BALL Polar Aqua Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití :


1 Datum vydání : Strana 1/15 ODDÍL 1 : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výr...
Author:  Zbyněk Bureš

2 downloads 300 Views 493KB Size

Recommend Documents


No documents


BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 1/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua ODDÍL 1 : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1.

Identifikátor výrobku : Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití : osvěžovač vzduchu & toaletní blok

1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu : Název společnosti : TOMIL s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo : Gen. Svatoně 149/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ČR IČO : 25281470 Telefon : 00420 465 503 230 Fax : 00420 465 503 211 E-mail : [email protected] Internetová adresa : www.tomil.cz Kontaktní osoba : Pavel Beran

1.4.

Telefonní číslo pro naléhavé situace : Toxikologické informační středisko 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402 (24 hod/den)

ODDÍL 2 : Identifikace nebezpečnosti 2.1.

Klasifikace látky nebo směsi : Klasifikace dle Nařízení (ES) č.1272/2008 : Třída nebezpečnosti : Vážné poškození očí / podráždění očí Kód třídy a kategorie nebezpečnosti : Eye Irrit. 2 H319 : Způsobuje vážné podráždění očí. Třída nebezpečnosti : Nebezpečný pro vodní prostředí Kód třídy a kategorie nebezpečnosti : Aquatic Chronic 3 H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 2/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua 2.2.

Prvky označení : Výstražný symbol :

Signální slovo : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H319 : Způsobuje vážné podráždění očí. H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 : Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Doplňující informace o nebezpečnosti : Obsahuje 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 2,4dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, citronellol, α-hexylcinnamicaldehyde, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Označení směsi dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění : 15 – 30 % neiontové povrchově aktivní látky, 5 – 15 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje (alpha-isomethyl ionone, citronellol, hexyl cinnamal, coumarin), benzisothizolinone. 2.3.

Jiná rizika : Výrobek nesplňuje kriteria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 3/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua ODDÍL 3 : Složení/informace o složkách 3.1.

Látky : Netýká se, výrobek je směs.

3.2.

Směsi : Tuhé látky na bázi amfoterních a neionogenních tenzidů s přídavkem parfému a pomocných látek. Přípravek je složen ze dvou barevně odlišných směsí, které jsou naplněny v oddělených komorách výrobku. Směs A (tmavě modrá) obsahuje následující nebezpečné látky :

Název látky

Koncentrace Číslo CAS látky (%)

alkoxylated alcohols

2 – 2.5

27252-75-1

2-tert-butylcyclohexyl acetate*

1 – 1.5

88-41-5/ 20298-69-5

201-828-7/ 243-718-1

01-2119970713-33- Aquatic Chronic 2

H411

3-methyl-4-(2,6,6trimethyl-2-cyclohex1-yl)-3-buten-2-one*

0.6 – 0.8

127-51-5

204-846-3

Aquatic Chronic 2 Skin Sens. 1B Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2

H411 H317 H315 H319

allyl heptanoate*

0.5 – 0.7

142-19-8

205-527-1

01-2119488961-23- Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3

H301 H311 H331 H400 H412

68039-49-6

268-264-1

Skin Sens. 1B Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3

H317 H315 H319 H412

2,4-dimethylcyclohex- 0.4 – 0.6 3-ene-1-carbaldehyde*

Číslo ES -

Registrační číslo -

Klasifikace dle Nařízení (ES) č.1272/2008 Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2

H318 H315

citronellol*

0.3 – 0.4

106-22-9

203-375-0

01-2119453995-23- Skin Sens. 1B Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2

H317 H315 H319

α-hexylcinnamalaldehyde*

0.2 – 0.3

101-86-0/ 165184-98-5

202-983-3/ 639-566-4

01-2119533092-50- Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2

H317 H400 H411

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 4/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua * tyto látky jsou součástí parfému a podléhají povinné deklaraci dle Nařízení Komise (EU) 2015/830 Směs B (světle modrá) obsahuje následující nebezpečné látky : Název látky

Koncentrace Číslo CAS látky (%)

Číslo ES

alkoholy, C16-18 ethoxylované

25 – 30

68439-49-6

polymer

1-propanaminium, 35–7 amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, NC8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli*

97862-59-4 (související)

931-296-8

alkoholy, C9-11 ethoxylované

1–2

68439-46-3

polymer

1,2-benzoisothiazol3(2H)-on

0.01 – 0.03

2634-33-5

220-120-9

Registrační číslo (polymer)

Klasifikace dle Nařízení (ES) č.1272/2008 Eye Irrit. 2

01-2119488533-30- Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3

(polymer)

H319 H319 H412

Acute Tox. 4 Eye Dam. 1

H302 H318

Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1

H302 H315 H318 H317 H400

* klasifikace dle Specifického koncentrační limitu Pozn.: Plné znění standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H-vět) uvedeno v oddílu 16. ODDÍL 4 : Pokyny pro první pomoc 4.1.

Popis první pomoci : Pokud se projeví zdravotní potíže, nebo v případě pochybností či nehody, vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři poskytněte informace z bezpečnostního listu. Postiženému vždy zajistěte duševní klid a zabraňte jeho případnému prochladnutí. V případě bezvědomí postiženého uložte a transportujte ho k lékaři ve stabilizované poloze. Pokud postižený nedýchá, okamžitě začněte provádět umělé dýchání. V případě zástavy srdce je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce.

4.1.1. Při nadýchání : Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 5/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua 4.1.2. Při styku s kůží : Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky oplachujte pod tekoucí vlažnou vodou alespoň 15 minut. Pokud není poraněna pokožka, je vhodné použít mýdlo či mýdlovou vodu. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 4.1.3. Při zasažení očí : Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Poté okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. 4.1.4. Při požití : Okamžitě postiženému vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou a poté mu dejte vypít 2 – 5 dl chladné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. 4.2.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky : Dráždivý při kontaktu s očima. Při požití může způsobit zvracení a průjmy.

4.3.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření : Není specifikováno.

ODDÍL 5 : Opatření pro hašení požáru 5.1.

Hasiva : Vhodná hasiva : přípravek je nehořlavý, hašení se přizpůsobuje charakteru požáru Nevhodná hasiva : určuje se podle okolního prostředí

5.2.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi : Přípravek je nehořlavý, zanedbatelné požární riziko.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 6/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua 5.3.

Pokyny pro hasiče : Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje.

ODDÍL 6 : Opatření v případě náhodného úniku 6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy : Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a očima. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Větrejte uzavřené prostory. V případě větší havárie označte zřetelně místo úniku a izolujte je. Nepovolané osoby udržujte mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči).

6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte proniknutí výrobku do povrchových i spodních vod (kromě určeného způsobu použití).

6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění : Přípravek pokryjte vhodným adsorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné adsorpční materiály, apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako nebezpečný odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče. Při úniku do kanalizace informujte VAK (Vodovody a kanalizace).

6.4.

Odkaz na jiné oddíly : Ostatní : viz oddíly 8 a 13

ODDÍL 7 : Zacházení a skladování 7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení : Dodržujte pokyny dle návodu k použití. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a zachovávejte pravidla osobní hygieny. Zamezte přímému kontaktu s očima a pokožkou, používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 7/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua 7.2.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí : Skladujte v originálním balení, v dobře větraných místnostech, při teplotách 5 – 35o C. Skladujte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

7.3.

Specifické konečné/specifická konečná použití : Žádné informace o specifických konečných použitích.

ODDÍL 8 : Omezování expozice/Osobní ochranné prostředky 8.1.

Kontrolní parametry : Přípravek neobsahuje látky, pro něž jsou v České republice stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P):

Název látky

Koncentrace Číslo CAS látky (%)

Přípustný expoziční limit (PEL)

Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P)

Doporučené metoda měření látek v ovzduší: plynová chromatografie. Doporučené způsoby monitorování expozice osob: nejsou stanoveny. 8.1.1. Jiné údaje o limitních hodnotách : DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) Název látky

Číslo CAS

Způsob expozice

Hodnota

1-propanaminium, 397862-59-4 amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, NC8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli

dermálně

dlouhodobá; systémový efekt

12,5 mg.kg / den (pracovník) 7,5 mg.kg / den (spotřebitel)

1-propanaminium, 397862-59-4 amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, NC8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli

inhalačně

dlouhodobá; systémový efekt

44 mg.m-3 (pracovník)

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 8/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua PNEC (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům) 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymet-hyl)-N,Ndimethyl-, N-C8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli

sladká voda

0,0135 mg/l

mořská voda

0,00135 mg/l

občasný únik

není k dispozici

sediment (sladká voda)

1 mg/kg

sediment (mořská voda)

0,1 mg/kg

půda

0,8 mg/kg

čistička odpadních vod

3000 mg/l

8.2.

Omezování expozice :

8.2.1. Vhodné technické kontroly : Zajistěte dobré větrání pracoviště. V případě nedostatečného větrání/klimatizace použijte místní odsávání. 8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků : Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. a) Ochrana očí a obličeje : Těsně přiléhavé ochranné brýle. b) Ochrana dýchacích cest : Nevyžaduje se. c) Ochrana rukou : Nevyžaduje se. d) Ochrana kůže : Ochranný oděv a obuv. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím vyprat. 8.2.3. Omezování expozice životního prostředí : Při dodržování návodu k použití odpadá.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 9/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua

ODDÍL 9 : Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech :

9.1. 9.2.

vzhled : tuhá tmavě/světle modrá látka zápach : typická pro přípravek, osvěžující prahová hodnota zápachu : subjektivní pH : 5 – 7 (1%-ní roztok) bod tání/bod tuhnutí : pro přípravek nestanoveno počáteční bod varu a rozmezí bodu varu : pro přípravek nestanoveno bod vzplanutí : pro přípravek nestanoveno rychlost odpařování : pro přípravek nestanoveno hořlavost : pro přípravek nestanoveno, složky nejsou hořlavé horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti : pro přípravek nestanoveno tlak páry : pro přípravek nestanoveno hustota páry : pro přípravek nestanoveno relativní hustota : cca 1 g/cm3 rozpustnost : ve vodě neomezená rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : pro přípravek nestanoveno teplota samovznícení : pro přípravek nestanoveno teplota rozkladu : pro přípravek nestanoveno viskozita : pro přípravek nestanoveno výbušné vlastnosti : pro přípravek nestanoveno, složky nejsou výbušné oxidační vlastnosti : pro přípravek nestanoveno, složky nejsou oxidující Další informace : Nejsou k dispozici.

ODDÍL 10 : Stálost a reaktivita 10.1. Reaktivita : Pro přípravek nestanoveno. 10.2. Chemická stabilita : Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 10/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua 10.3. Možnost nebezpečných reakcí : Není známo. 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit : Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. 10.5. Neslučitelné materiály : Nejsou známy materiály, se kterými by přípravek reagoval za vzniku nebezpečných situací. 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu : Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu. ODDÍL 11 : Toxikologické informace 11.1. Informace o toxikologických účincích : akutní toxicita : Množství obsažených složek je pod limitem pro klasifikaci přípravku. žíravost/dráždivost pro kůži : Množství obsažených složek je pod limitem pro klasifikaci přípravku. vážné poškození/podráždění očí : Přípravek může způsobit vážné podráždění očí. senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Množství obsažených složek je pod limitem pro klasifikaci přípravku. mutagenita v zárodečných buňkách : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako mutagenní. karcinogenita : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako karcinogenní.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 11/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua toxicita pro reprodukci : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci. toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro specifické cílové orgány. toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro specifické cílové orgány. nebezpečnost při vdechnutí : Žádné toxikologické informace o produktu nejsou k dispozici. ODDÍL 12 : Ekologické informace 12.1. Toxicita : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici. 12.2. Persistence a rozložitelnost : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici. Povrchově aktivní látky obsaženy v tomto přípravku jsou v souladu s kriterii biodegradability podle Nařízení EU č.648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států EU na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu. 12.3. Bioakumulační potenciál : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici. 12.4. Mobilita v půdě : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici. 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 12/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua Přípravek nesplňuje kriteria pro zařazení,obsažené látky nepatří mezi látky PBT a vPvB. 12.6. Jiné nepříznivé účinky : Při dodržování návodu k použití nelze očekávat ohrožení životního prostředí. ODDÍL 13 : Pokyny pro odstraňování 13.1. Metody nakládání s odpady : Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. 13.1.1. Vhodné metody odstraňování směsi : Malé množství směsi lze odstranit rozředěním velkým množstvím vody na podlimitní koncentraci stanovenou pro povrchové vody. Větší množství směsi předejte k likvidaci oprávněné organizaci. 13.1.2. Vhodné metody odstraňování použitého obalu: Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou a zneškodněte v rámci tříděného odpadu. Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: a) kód druhu odpadu: 150102 název druhu odpadu: plastový obal kategorie odpadu: O podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy b) kód druhu odpadu: 150101 název druhu odpadu: papírový obal kategorie odpadu: O podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy ODDÍL 14 : Informace pro přepravu Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 13/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua 14.1. UN číslo :

neaplikovatelné.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu : žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu : neaplikovatelné 14.4. Obalová skupina : neaplikovatelné 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí : ne 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele : neaplikovatelné 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC : neaplikovatelné

ODDÍL 15 : Informace o předpisech 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.648/2004, ve znění pozdějších předpisů 15.1.1. Národní právní předpisy : Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády ČR č. 361/2007, ve znění pozdějších předpisů 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 14/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16 : Další informace Plné znění H-vět uvedených v pododdílu 3.2.: H301: Toxický při požití. H302: Zdraví škodlivý při požití. H311: Toxický při styku s kůží. H 315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H331: Toxický při vdechování. H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. H411: Toxický pro vodní organismy,s dlouhodobými účinky. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro školení : Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (směsmi), musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek a směsí, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Doporučená omezení použití : Směs by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka : Do práce by neměly být zařazovány osoby s alergickou anamnézou. Zdroje nejdůležitějších údajů při sestavování bezpečnostního listu : Bezpečnostní listy použitých látek a směsí. Důvod revize : úprava oddílu 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 02.07.2015 Datum poslední revize : 31.03.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 24.10.2016

Strana 15/15

Název výrobku: Dr. DEVIL 2in1 – WC 5BALL Polar Aqua

Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.