Název výrobku: WANSOU koncentrované gelové kapsle Color special. WANSOU koncentrované gelové kapsle Color special


1 Datum vydání : Strana 1/14 ODDÍL 1 : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výr...
Author:  Růžena Čechová

0 downloads 251 Views 457KB Size

Recommend Documents


No documents


BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 1/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special ODDÍL 1 : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1.

Identifikátor výrobku : WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití : Tekutý prací prostředek na barevné prádlo.

1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu : Název společnosti : TOMIL s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo : Gen. Svatoně 149/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ČR IČO : 25281470 Telefon : 00420 465 503 230 Fax : 00420 465 503 211 E-mail : [email protected] Internetová adresa : www.tomil.cz Kontaktní osoba : Pavel Beran

1.4.

Telefonní číslo pro naléhavé situace : Toxikologické informační středisko 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402 (24 hod/den)

ODDÍL 2 : Identifikace nebezpečnosti 2.1.

Klasifikace látky nebo směsi : Klasifikace dle Nařízení (ES) č.1272/2008 : Třída nebezpečnosti : Vážné poškození očí / podráždění očí Kód třídy a kategorie nebezpečnosti : Eye Irrit. 2 H319 : Způsobuje vážné podráždění očí. Třída nebezpečnosti : Žíravost / dráždivost pro kůži Kód třídy a kategorie nebezpečnosti : Skin Irrit. 2 H315 : Dráždí kůži.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 2/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special Třída nebezpečnosti : Nebezpečný pro vodní prostředí Kód třídy a kategorie nebezpečnosti : Aquatic Chronic 3 H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 2.2.

Prvky označení : Výstražný symbol :

Signální slovo : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H315 : Dráždí kůži. H319 : Způsobuje vážné podráždění očí. H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 : Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Doplňující informace o nebezpečnosti : EUH208 : Obsahuje 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, citronellol, α-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Označení směsi dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění : 15 – 30 % aniontové a 15 – 30 % neiontové povrchově aktivní látky, 5 – 15 % mýdlo, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (butylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, linalool, benzyl benzoate), optický zjasňovač.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 3/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special 2.3.

Jiná rizika : Výrobek nesplňuje kriteria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB

ODDÍL 3 : Složení/informace o složkách 3.1.

Látky : Netýká se, výrobek je směs.

3.2.

Směsi : Mírně viskózní tekutý přípravek na bázi anionaktivních a neionogenních tenzidů, mýdla s přídavkem parfému, kationaktivního tenzidu a pomocných látek. Směs obsahuje následující nebezpečné látky :

Název látky

Koncentrace Číslo CAS látky (%)

benzensulfonová 20 – 30 kyselina, mono-C-1013-alkylderiváty, sloučeniny s ethanolaminem

Číslo ES

Registrační číslo

Klasifikace dle Nařízení (ES) č.1272/2008

85480-55-3

287-335-8

**

Eye Dam.1 Skin Irrit. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 3

H318 H315 H302 H412

(polymer)

Eye Dam. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 3

H318 H302 H412

Eye Irrit. 2

H319

alkoholy, C12-15rozvětvené a lineární, etoxylované (>5 - <15 EO)

20 – 30

106232-83-1

932-186-2

mastné kyseliny, kokos, sloučeniny s ethanolaminem

10 – 15

66071-80-5

266-105-0

80-54-6

201-289-8

01-2119485965-18- Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Repr. 2

106-22-9

203-375-0

01-2119453995-23- Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Eye Irrit. 2

H315 H317 H319

165184-98-5/ 101-86-0

639-566-4/ 202-983-3

01-2119533092-50- Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2 Aquatic Acute 1

H317 H411 H400

*2-(4-tert-butylbenzyl) 0.2 – 0.25 propionaldehyde

citronellol*

0.1 – 0.15

α0.1 – 0.15 hexylcinnamaldehyde*

H302 H411 H315 H317 H361f

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 4/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special * tyto látky jsou součástí parfému a podléhají povinné deklaraci dle Nařízení Komise (EU) 2015/830. ** výjimka podle Nařízení REACH článek 2 (7) a přílohy V. Každý výchozí materiál iontových směsí je registrován dle potřeby. Pozn.: Plné znění standardních vět o nebezpečnosti (tzv.H-vět) uvedeno v oddílu 16.

ODDÍL 4 : Pokyny pro první pomoc 4.1.

Popis první pomoci : Pokud se projeví zdravotní potíže, nebo v případě pochybností či nehody, vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři poskytněte informace z bezpečnostního listu. Postiženému vždy zajistěte duševní klid a zabraňte jeho případnému prochladnutí. V případě bezvědomí postiženého uložte a transportujte ho k lékaři ve stabilizované poloze. Pokud postižený nedýchá, okamžitě začněte provádět umělé dýchání. V případě zástavy srdce je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce.

4.1.1. Při nadýchání : Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.1.2. Při styku s kůží : Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky oplachujte pod tekoucí vlažnou vodou alespoň 15 minut. Pokud není poraněna pokožka, je vhodné použít mýdlo či mýdlovou vodu. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 4.1.3. Při zasažení očí : Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Poté okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 5/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special 4.1.4. Při požití : Okamžitě postiženému vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou a poté mu dejte vypít 2 – 5 dl chladné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. 4.2.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky : Dráždivý při styku s kůží a kontaktu s očima. Při požití může způsobit zvracení a průjmy.

4.3.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření : Není specifikováno.

ODDÍL 5 : Opatření pro hašení požáru 5.1.

Hasiva : Vhodná hasiva : přípravek je nehořlavý, hašení se přizpůsobuje charakteru požáru Nevhodná hasiva : určuje se podle okolního prostředí

5.2.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi : Přípravek je nehořlavý, zanedbatelné požární riziko.

5.3.

Pokyny pro hasiče : Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje.

ODDÍL 6 : Opatření v případě náhodného úniku 6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy : Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a očima. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Větrejte uzavřené prostory. V případě větší havárie označte zřetelně místo úniku a izolujte je. Nepovolané osoby udržujte mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči).

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 6/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special 6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte proniknutí výrobku do povrchových i spodních vod (kromě určeného způsobu použití).

6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění : Přípravek pokryjte vhodným adsorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné adsorpční materiály apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako nebezpečný odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče. Při úniku do kanalizace informujte VAK (Vodovody a kanalizace).

6.4.

Odkaz na jiné oddíly : Ostatní : viz oddíly 8 a 13

ODDÍL 7 : Zacházení a skladování 7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení : Dodržujte pokyny dle návodu k použití. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a zachovávejte pravidla osobní hygieny. Zamezte přímému kontaktu s očima a pokožkou, používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

7.2.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí : Skladujte v originálním balení, v dobře větraných místnostech, při teplotách 5 – 35o C. Skladujte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

7.3.

Specifické konečné/specifická konečná použití : Žádné informace o specifických konečných použitích.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 7/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special ODDÍL 8 : Omezování expozice/Osobní ochranné prostředky 8.1.

Kontrolní parametry : Přípravek obsahuje látky, pro něž jsou v České republice stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P):

Název látky

Koncentrace Číslo CAS látky (%)

Přípustný expoziční limit (PEL)

Nejvyšší přípustná Faktor přepočtu koncentrace (NPK-P) na ppm

Glycerol, mlha

10 – 15

10 mg.m-3

15 mg.m-3

56-81-5

0,244

Doporučené metoda měření látek v ovzduší: plynová chromatografie. Doporučené způsoby monitorování expozice osob: nejsou stanoveny. 8.2.

Omezování expozice :

8.2.1. Vhodné technické kontroly : Zajistěte dobré větrání pracoviště. V případě nedostatečného větrání/klimatizace použijte místní odsávání. 8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků : Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. a) Ochrana očí a obličeje : Těsně přiléhavé ochranné brýle. b) Ochrana dýchacích cest : Nevyžaduje se. c) Ochrana rukou : Nevyžaduje se. d) Ochrana kůže : Ochranný oděv a obuv. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím vyprat.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 8/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special 8.2.3. Omezování expozice životního prostředí : Při dodržování návodu k použití odpadá.

ODDÍL 9 : Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech : -

9.2.

vzhled : mírně viskózní fialová tekutina zápach : typická pro přípravek, osvěžující prahová hodnota zápachu : subjektivní pH : 8.5 – 9.0 (10%-ní roztok) bod tání/bod tuhnutí : pro přípravek nestanoveno počáteční bod varu a rozmezí bodu varu : pro přípravek nestanoveno bod vzplanutí : pro přípravek nestanoveno rychlost odpařování : pro přípravek nestanoveno hořlavost : pro přípravek nestanoveno, složky nejsou hořlavé horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti : pro přípravek nestanoveno tlak páry : pro přípravek nestanoveno hustota páry : pro přípravek nestanoveno relativní hustota : 1.0 – 1.1 g/cm3 rozpustnost : ve vodě neomezená rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : pro přípravek nestanoveno teplota samovznícení : pro přípravek nestanoveno teplota rozkladu : pro přípravek nestanoveno viskozita : pro přípravek nestanoveno výbušné vlastnosti : pro přípravek nestanoveno, složky nejsou výbušné oxidační vlastnosti : pro přípravek nestanoveno, složky nejsou oxidující Další informace : Nejsou k dispozici.

ODDÍL 10 : Stálost a reaktivita 10.1. Reaktivita : Pro přípravek nestanoveno.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 9/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special 10.2. Chemická stabilita : Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. 10.3. Možnost nebezpečných reakcí : Není známo. 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit : Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. 10.5. Neslučitelné materiály : Nejsou známy materiály, se kterými by přípravek reagoval za vzniku nebezpečných situací. 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu : Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

ODDÍL 11 : Toxikologické informace 11.1. Informace o toxikologických účincích : akutní toxicita : Přípravek není klasifikován jako akutně toxický. žíravost/dráždivost pro kůži : Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži (kategorie 2) na základě testu s podobnou směsí. vážné poškození/podráždění očí : Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro oči (kategorie 2) na základě testu s podobnou směsí. senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Množství obsažených složek je pod limitem pro klasifikaci přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 10/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special mutagenita v zárodečných buňkách : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako mutagenní. karcinogenita : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako karcinogenní. toxicita pro reprodukci : Množství obsažených složek je pod limitem pro klasifikaci přípravku. toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro specifické cílové orgány. toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice : Pro přípravek nestanovena, složky přípravku nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro specifické cílové orgány. nebezpečnost při vdechnutí : Žádné toxikologické informace o produktu nejsou k dispozici.

ODDÍL 12 : Ekologické informace 12.1. Toxicita : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici. 12.2. Persistence a rozložitelnost : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici. Povrchově aktivní látky obsaženy v tomto přípravku jsou v souladu s kriterii biodegradability podle Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států EU na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu. 12.3. Bioakumulační potenciál : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 11/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special 12.4. Mobilita v půdě : Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici. 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB : Přípravek nesplňuje kriteria pro zařazení, obsažené látky nepatří mezi látky PBT a vPvB. 12.6. Jiné nepříznivé účinky : Při dodržování návodu k použití nelze očekávat ohrožení životního prostředí. ODDÍL 13 : Pokyny pro odstraňování 13.1. Metody nakládání s odpady : Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. 13.1.1. Vhodné metody odstraňování směsi : Malé množství směsi lze odstranit rozředěním velkým množstvím vody na podlimitní koncentraci stanovenou pro povrchové vody. Větší množství směsi předejte k likvidaci oprávněné organizaci. 13.1.2. Vhodné metody odstraňování použitého obalu: Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou a zneškodněte v rámci tříděného odpadu. Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: a) kód druhu odpadu: 150102 název druhu odpadu: plastový obal kategorie odpadu: O podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 12/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special ODDÍL 14 : Informace pro přepravu Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě. 14.1. UN číslo :

neaplikovatelné.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu : žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu : neaplikovatelné 14.4. Obalová skupina : neaplikovatelné 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí : ne 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele : neaplikovatelné 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC : neaplikovatelné ODDÍL 15 : Informace o předpisech 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004, ve znění pozdějších předpisů 15.1.1. Národní právní předpisy : Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 13/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády ČR č. 361/2007, ve znění pozdějších předpisů 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti : Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. ODDÍL 16 : Další informace Plné znění H-vět uvedených v pododdílu 3.2.: H302: Zdraví škodlivý při požití. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H361f: Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro školení : Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (směsmi), musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek a směsí, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Doporučená omezení použití : Směs by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka : Do práce by neměly být zařazovány osoby s alergickou anamnézou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) Datum vydání : 25.05.2015 Datum poslední revize : 05.05.2017 Nahrazuje vydání ze dne : 25.05.2015

Strana 14/14

Název výrobku: WANSOU – koncentrované gelové kapsle Color special Zdroje nejdůležitějších údajů při sestavování bezpečnostního listu : Bezpečnostní listy použitých látek a směsí.

Důvod revize : změna klasifikace přípravku a úprava bezpečnostního listu dle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.