Nehodnoceno. Odůvodnění. dokument


1 KONTROLNÍ LIST - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI k opatření č Výstavba, rek...
Author:  Marcel Vaněk

0 downloads 3 Views 682KB Size

Recommend Documents


No documents


KONTROLNÍ LIST - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI k opatření č. 4.2.2 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. pro programové období 2014-2020 Platnost od:

Číslo a název výzvy Identifikační číslo a název výzvy ŘO Specifická pravidla (verze, platnost) Obecná pravidla (verze, platnost) Název projektu/Registrační číslo projektu Žadatel

201/06_16_075/CLLD_15_01_032 / 3.výzva MAS Moravskábrána-IROP-vzdělávání č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD Verze 1.2, platnost 3. 5. 2018 Verze 1.11, platnost 15. 5. 2018

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty SCLLD: Hodnotící kritérium

Referenční dokument

Způsob hodnocení

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě Je žádost podána přes MS2014+? Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami? Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)? Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapových projektů je odpověď NR. Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapových projektů je odpověď NR. Odpovídá harmonogram víceetapových projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapových projektů je odpověď NR.

Žádost o podporu, Výzva MAS

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.

ANO/NE/NR/ Nehodnoceno

Odůvodnění

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapových projektu je odpověď NR. Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: • osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, • osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR Pokud je žadatel s právní formou státní příspěvková organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, je na záložce „osoby subjektu“ v žádosti o podporu vybrán typ subjektu „financující kapitola SR“ a zadáno IČ financující kapitoly? Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR. Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR. Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?

NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.

2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným žadatelem Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR. • pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.

Žádost o podporu

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR. • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

pověřeným zástupcem. NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.

3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS • Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. • Zadávací a výběrovová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR. Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti? Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána? Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?

Žádost o podporu, Přílohy žádosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňujı ́ náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

• Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je odpověď NR. Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat). 1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. Je v zakladatelské smlouvě, zakládací či zřizovací listině nebo jiném dokumentu o založení, případně jejich dodatcích, uvedeno, že organizace vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována), nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. Jsou doloženy stanovy organizace? Stanovy mohou být nahrazeny statutem nebo jiným dokumentem obdobného charakteru a obsahu. Pokud NNO statut ani stanovy nemá vytvořeny, odpověď je NR a do komentáře bude uvedena informace, že organizace stanovy/statut nemá vytvořeny. Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, odpověď je NR. 2. Církev Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR. Je doloženo čestné prohlášení, že subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována) nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nesplňujı ́ náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)? Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR. 3. Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR. Je v zakladatelské smlouvě, nebo v zakládací či zřizovací listině, nebo jiném dokumentu o založení církevní organizace, případně jejich dodatcích, uvedena veřejně prospěšná činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována) nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevevní organizace, je odpověď NR. Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR. 4. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. Je doložen dokument, který dokládá veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována), nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. 5. Ostatní výše neuvedená právnická/fyzická osoba Je doložen výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařízení, popř. pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání doložili autorizované osoby podle zákona č. 179/2006 Sb. příslušnou autorizaci? Pokud je žadatelem typ subjektu s právní formou "školská právnická osoba", postačí doložení výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení. Právní forma "školská právnická osoba" bude uvedena přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby doloží výpis z Obchodního rejstříku či Živnostenského rejstříku. Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR. Byl výpis z Obchodního či Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařížení vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu? Pokud je žadatelem typ subjektu s právní formou "školská právnická osoba", postačí doložení výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení. Právní forma "školská právnická osoba" bude uvedena přímo ve

výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby doloží výpis z Obchodního rejstříku či Živnostenského rejstříku. Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR. Je ve výpisu ze Živnostenského rejstříku uvedena živnost č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“? Pokud by žadatel doložil pouze výpis z Obchodního rejstříku a nebyl veden v Živnostenském rejstříku, pak musí být živnost č. 72 zapsána přímo v Obchodním rejstříku. Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR • Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti? Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována. • Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení Je doložen výpis z Rejstříku škol a školských zařízení za všechny školy a školská zařízení dotčené projektem (záložka Dokumenty)? Je akceptován také výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vytištěný z elektronicky dostupného Rejstříku škol a školských zařízení na internetových stránkách. Je výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? V případě, že je dodán elektronický výpis z rejstříku škol, je na něm vyznačeno datum jeho pořízení (může být dopsáno i ručně), které splňuje podmínku max. stáří 3 měsíců k datu podání žádosti o podporu? • Čestné prohlášení o skutečném majiteli Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR. Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.

Kritéria obecné přijatelnosti pro integrované projekty SCLLD: Hodnotící kritérium

Referenční Způsob hodnocení dokument 1. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS? Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?

Žádost o podporu, Výzva MAS

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

2. Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu * Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektužadatel/příjemce): - kraj - organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - zařízení péče o děti do 3 let (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání) - školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání, a aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu

Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie proveditelno sti

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu

ANO/NE/NR/ Nehodnoceno

Odůvodnění

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy (relevantní pro aktivitu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, a aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) Pozn.: Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit jsou subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72 ,,mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a vysoké školy. Pokud jsou tyto subjekty zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení, nemusí mít zapsanou volnou živnost 72. Školská právnická osoba spadá do kategorie ”škola a školské zařízení v oblasti základního vzdělávání“. Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a činnsot musí být v zakladatelských dokumentech přesně takto zapsána. Pokud u daného typu žadatele nebude tato podmínka splněna, bude nenapravitelné kritérium vyhodnoceno jako ”Nehodnoceno” a žadatel bude vyzván k doložení splnění požadavku v rámci napravitelného kritéria.

3. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 4 599 990 Kč. Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100 000 Kč.

Výzva MAS, Žádost o podporu

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.

4. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti, Specifická pravidla

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

5. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti

ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.

6. Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2021 (záložka Harmonogram)? Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu? Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Možné cílové skupiny jsou: žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb. Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.

7. Výsledky projektu jsou udržitelné

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti, Výzva MAS

ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu? Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu? Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti,

ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování. NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.

8. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 10 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)? Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv). NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.

9. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný * Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)? Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.

10. Projekt je v souladu s integrovanou strategií SCLLD *

Žádost o podporu

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Moravská brána?

SCLLD MAS Moravská brána, kap. 1.4 strategické cíle, specifické cíle a opatření, kap. 5.1 , Studie proveditelno sti, Žádost o podporu

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Moravská brána. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Moravská brána.

*Nenapravitelné kritérium

Kritéria specifické přijatelnosti pro integrované projekty SCLLD: Hodnotící kritérium

Referenční Způsob hodnocení dokument 1. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. Je ve Studie proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? Je ve Studie proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? Je ve Studie proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti

ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.

2. Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. Je ve Studii proveditelnosti uvedena vazba alespoň na jednu kapitolu (záměr/opatření) z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje

Žádost o podporu, Studie

ANO - Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a

ANO/NE/NR/ Nehodnoceno

Odůvodnění

vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020 pro základní vzdělávání vč. popisu, jak je daná problematika v projektu řešena? Žadatel může uvést jakékoliv opatření ze Strategie pod body B.1, B.2, B.3, B.4, B.9, nebo pod body E.1.2 či E.2.2.1. Lze akceptovat i odkaz na opatření pod body B.5, B.6, B.7, B.8, nebo opatření označená ve Strategii pod bodem G (tato se týkají školních poradenských pracovišt a rovného přístupu ke vzdělávání). Opatření, které žadatel uvede musí být relevantní vůči aktivitě, která je v projektu řešena. Pokud žadatel neuvede přesný název opatření, ale z jeho samotného popisu bude zřejmé, že se týká základního školství, že souvisí s projektem, a po významové stránce odpovídá některému z relevantních opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání, žadatel nebude vyzýván, aby doplnil konkrétní název opatření z Dlouhodobého záměru vzdělávání.

proveditelno sti, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 pro základní vzdělávání

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020. NE - Projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura základních škol nebo na aktivitu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

3. Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. * Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP? Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti vč. uvedení názvu příslušného MAPu a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu uveden. Veškeré dostupné MAPy aktuálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAPKAP/Strategicke-ramce-MAP. Hodnotí se dle MAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS.

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti, Místní akční plán, resp. Strategický rámec MAP

ANO - Projekt je v souladu s příslušným Místním akčním plánem. NE - Projekt není v souladu s příslušným Místním akčním plánem. NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura základních škol.

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu (vznik) nové školy. NE - Projekt je zaměřen na výstavbu (vznik) nové školy. NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura základních škol nebo na aktivitu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

4. Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. * Není předmětem projektu výstavba (vznik) nové školy/školského zařízení pro základní vzdělávání?

5. Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako jsou romské děti a další děti s potřebou podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)? Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že součástí projektu je budování přípravných tříd. Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešena/budována samostatná oddělení (samostatně oddělené kapapacity) pro studenty se zdravotním postižením. Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešeny/budovány samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % žáků?

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti

ANO - Projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do následujících zařízení: - do zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, - do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, - do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. NE - Projekt podporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). Jsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do následujících zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, - do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, - do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu Infrastrukturu základních škol nebo na aktivitu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

6. Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. Nebyla jakákoliv podporovaná aktivita řešená v posuzovaném projektu vybrána k financování (ve smyslu vydání závazného právního aktu) či již profinancováná z prostředků Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ („Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol“)?

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti, Národní fond pro podporu MŠ a ZŠ (Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol)

ANO - Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ na stejné výdaje. NE - Projekt byl podpořen z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ na stejné výdaje. NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura základních škol

7. Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. * Je projekt uveden v příslušném Krajském akčním plánu (KAPu), resp. v Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP? Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti vč. uvedení názvu příslušného KAPu a názvu, pod jakým je jeho projekt v

Žádost o podporu, Studie proveditelno

ANO - Projekt je v souladu s příslušným Krajským akčním plánem.

KAPu uveden. Veškeré dostupné KAPy akutálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAPKAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury. Hodnotí se dle KAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS.

sti, Krajský akční plán, resp. Seznam projektových záměrů pro investiční intervence IROP

NE - Projekt není v souladu s příslušným Krajským akčním plánem. NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

8. Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. * Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP, nebo v příslušném Krajském akčním plánu (KAPu), resp. Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP? Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti v kapitole 2 vč. uvedení názvu příslušného MAPu (nebo KAPu) a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu (nebo KAPu) uveden. Veškeré dostupné MAP (nebo KAP) aktuálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP. Hodnotí se dle MAP/KAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS.

9. Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území

Žádost o podporu, Studie proveditelno sti, Místní akční plán anebo Krajský akční plán, nebo seznam projektových záměrů pro investiční intervence

ANO - Projekt je v souladu s příslušným Místním akčním plánem anebo příslušným Krajským akčním plánem vzdělávání nebo seznamem projektových záměrů pro investiční intervence NE - Projekt není v souladu s příslušným Místním akčním plánem anebo příslušným Krajským akčním plánem vzdělávání nebo seznamem projektových záměrů pro investiční intervence NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Je ve Studii proveditelnosti popsáno zdůvodnění potřebnosti realizace rekonstrukce/moderinazace výukových prostor vzdělávacích zařízení s ohledem na prokazatelný nedostatek stávajících kapacit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v území?

ANO- Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Žádost o podporu, Studie proveditelno sti

NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

10. Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)? Žádost o podporu, Studie proveditelno sti

ANO - Projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). NE - Projekt podporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

*Nenapravitelné kritérium

Celkové hodnocení Jméno a příjmení hodnotitele: Jméno a příjmení schvalovatele:

Celkový výsledek

Podpis:

Datum:

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.