Nehodnoceno) Způsob hodnocení kořenového kritéria


1 Platnost od: Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu ...
Author:  Marek Jaroš

0 downloads 2 Views 373KB Size

Recommend Documents


No documents


Platnost od: 12. 9. 2018

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby Integrované strategie MAS Boleslavsko Název výzvy MAS: „MAS Boleslavsko – IROP – Dostupné a kvalitní sociální služby“ Číslo výzvy MAS: 3. výzva Kritéria relevantní pro aktivitu Komunitní centra

Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Kritéria relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018 Číslo výzvy ŘO: 62. Napravitelné kritérium

Název projektu: Registrační číslo projektu: Žadatel: Hodnotitel: Schvalovatel:

Nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních náležitostí Název kritéria

Číslo 1.

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

Forma žádosti Je žádost podána přes MS2014+?

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami? Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)? Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď NR. Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR. Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR. Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR. Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: • osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, • osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR

Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva č. 62

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě

Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)

Odůvodnění

Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva č. 62

předepsané formě NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě

Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR. Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"? Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby nevyplňují.

Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?

2.

Podpis žádosti Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR. • pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR. • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR. • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

3. Úplnost žádosti • Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. • Zadávací a výběrovová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR. Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti? Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána? Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? • Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) Pokud je žadatelem obec, je u aktivity Komunitní centra odpověď NR. Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je u aktivity Deinsticionalizace sociálních služeb a Rozvoje sociálních služeb odpověď NR. Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).

Žádost o podporu, Příloha žádosti plná moc (doporučený vzor . Příloha č. 11 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)

ANO – Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. NE -Žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR. Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. Jsou doloženy stanovy organizace? Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku NR. Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, odpověď je NR. Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování. 2. Církve Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.

Je doloženo čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? 3. Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR. Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace? Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR. Je doloženo čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? 4. Dobrovolný svazek obcí (Pokud je žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR): Je doložená zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí? Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než Dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR. 5. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. Je doloženo čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? • Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti? Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.

• Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Je doloženo Souhlasné stanovisko a splňuje toto stanovisko všechny požadované náležitosti dle vzoru uvedeného v příloze č. 9 Specifických pravidel? Pokud se nejedná o projekt s registrovanou sociální službou, je odpověď NR.

Žádost o podporu, Přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva č. 62, Text výzvy MAS Boleslavsko

ANO – Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které jsou uvedené ve výzvě MAS Boleslavsko NE - Nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které jsou uvedené ve výzvě MAS Boleslavsko

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR. Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR. • Memorandum o spolupráci Je doloženo Memorandum o spolupráci? Je doložené Memorandum o spolupráci dle vzoru - přílohy č. 4 výzvy MAS Boleslavsko? Je doložené Memorandum o spolupráci podepsáno statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem na základě plné moci/pověření/usnesení?

Obsahuje doložená plná moc/pověření/usnesení tyto údaje nebo z ní vyplývá? - jméno osoby, která pravomoc převedla - jméno osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny - zmocněnec je zmocněn k podpisu Memoranda o spolupráci - zmocněnec je zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu Memoranda o spolupráci V případě, že je Memorandum o spolupráci podepsáno statutárním zástupcem, je odpověď NR.

Obecná kritéria přijatelnosti Název kritéria

Číslo

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

1. Oprávněnost žadatele Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce): - obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace

Žádost o podporu, Text výzvy MAS Boleslavsko

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

2. Projekt je realizován na území působnosti MAS Boleslavsko Projekt je realizován na území působnosti MAS Boleslavsko

Žádost o podporu, Text výzvy MAS Boleslavsko

ANO - Realizace projektu je plánována v souladu s vymezením územní působnosti dle CLLD MAS Boleslavsko . NE - Realizace projektu není plánována v souladu s vymezením územní působnosti dle CLLD MAS Boleslavsko.

3. Trestní bezúhonnost statutárního zástupce Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)? Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení. Žádost o podporu, Čestné prohlášení statutárního zástupce

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).

Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodnoceno)

Odůvodnění

3.

Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)? Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení. Žádost o podporu, Čestné prohlášení statutárního zástupce

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).

4. Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD. Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Boleslavsko.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD MAS Boleslavsko

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Boleslavsko. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Boleslavsko.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS

ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.

5. Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS. Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2019 (záložka Harmonogram)? Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu? Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 3 uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na vznik nebo podporu veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních, vzdělávacích a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity?

Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem /Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)? Je ve Studii proveditelnosti/kap. 5 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra? Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Možné cílové skupiny jsou: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách? Je místem realizace území MAS Boleslavsko vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.

6. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 052 630,- Kč. (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100 000,- Kč. (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

7.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, cílovými skupinami a podporovanými aktivitami výzvy MAS Boleslavsko.

Žádost o podporu, Rozpočet projektu, Text výzvy MAS Boleslavsko, Studie proveditelnosti

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

7.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?

Žádost o podporu, Specifiká pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva č. 62, Text výzvy MAS Boleslavsko, Studie proveditelnosti

Projekt je svým zaměřením v souladu s cílovými skupinami výzvy MAS?

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, cílovými skupinami a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli, cílovými skupinami nebo podporovanými aktivitami výzvy MAS.

Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS? Možné podporavané aktivity jsou: Rozvoj sociálních služeb nebo Rozvoj komunitních center.

8.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu? Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

ANO – Potřebnost projektu je odůvodněná. NE – Potřebnost projektu není odůvodněná.

9.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Žádost o podporu, Rozpočet projektu, Text výzvy MAS, Studie proveditelnosti

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.

10.

Výsledky projektu jsou udržitelné. Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu? Žádost o podporu, Studie proveditelnosti Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?

11.

ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min 5 let od ukončení financování. NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min 5 let od ukončení financování.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritéria)

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?

Žádost o podporu, Text výzvy MAS

Specifická kritéria přijatelnosti

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

1.

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. Je ve Studie proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? Je ve Studie proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?

Je ve Studie proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?

1.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 - 2020. Je ve Studii proveditelnosti kap. 3/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem uvedena vazba na příslušné ustanovení Strategie sociálního začleňování 20142020? (vazba na opatření kap. 3.2 Sociální služby, případně 3.1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3.3 Podpora rodiny, 3.4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3.5 Přístup k bydlení, 3.7 Zajištění slušných životních podmínek, 3.8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám, příp. na jinou relevantní kapitolu) odkaz na strategii: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020. NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.

2.

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb Je ve Studii proveditelnosti kap. 3/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb? odkaz na strategii: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strateii v oblasti sociálních služeb. Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

NE - ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb. NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.

3.

Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Je souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický, komunitní nebo krajský střednědobý plán, vydáno pro žadatele žádosti o podporu (povinná příloha č. 12 žádosti o podporu)?

ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.

Přidělené hodnocení (A/N/NR/

Odůvodnění

ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Je v kap. 3 Studie proveditelnosti/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem popsán soulad projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.

Celkové hodnocení Jméno a příjmení hodnotitele: Jméno a příjmení schvalovatele:

Celkový výsledek

Podpis:

Datum:

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.