No title


1 Verze č.: 1.1 Vydaná: Nahrazuje verzi č.: 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (EU) 2015/830) Oddíl 1: IDENTIFIK...
Author:  Mária Králová

0 downloads 286 Views 960KB Size

Recommend Documents


No documents


Verze č.: 1.1 Vydaná: 09. 06. 2017 Nahrazuje verzi č.: 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (EU) 2015/830)

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1

1.2

Identifikátor výrobku: Chemický název látky/obchodní název směsi:

FLORIA ® Trávníkové hnojivo JARO - LÉTO

Další názvy nebo označení látky/směsi:

Základní trávníkové hnojivo

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Hnojivo s pomalým uvolňováním živin. Nedoporučená použití:

1.3

Nejsou.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Jméno nebo obchodní jméno AGRO CS a.s. dodavatele: Adresa: č.p. 265, 552 03 Říkov Telefon/fax:

+420 491457111 / +420 491457176

Adresa elektronické pošty osoby odpovědné za bezpečnostní list: 1.4

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

[email protected] Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Tel. 22491 9293, 22491 5402 (nepřetržitá telefonická informační služba)

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1

Klasifikace látky nebo směsi: Směs nesplňuje podmínky pro klasifikaci, neobsahuje nebezpečné složky v koncentraci vyšší než je jejich mezní limit, neobsahuje látky PBT/vPvB ani látky se stanoveným expozičním limitem na pracovišti. Bezpečnostní list nemusí být podle čl. 34 nařízení (ES) č. 1907/2006 zpracován a poskytován ani na vyžádání. Dodavatelem je bezpečnostní list poskytován se záměrem ubezpečit odběratele, že uvedené výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 a nesplňují podmínky pro poskytování bezpečnostních listů na vyžádání.

2.2

Prvky označení Název směsi:

viz oddíl 1.1

Směs obsahuje:

(není nutné uvádět žádné složky směsi)

Piktogram:

(není)

Výstražné slovo:

(není)

H-věty: P-pokyny:

(nejsou) P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. (Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.) Pokyny P101 a P102 nemusí být uvedeny na označení výrobků určených pro

1/6

Bezpečnostní list pro FLORIA ® Trávníkové hnojivo JARO - LÉTO

profesionální použití. Doplňující informace:

2.3

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. (Pokud není výrobek prodáván podnikajícím osobám, nemusí být doplňková věta na označení uvedena.)

Další nebezpečnost: Není identifikovaná.

Oddíl 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1

Látky – výrobek není chemickou látkou.

3.2

Směsi Směs anorganických hnojivých látek obsahující složky s pomalým uvolňováním dusíku.

Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1

Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu. Důvodem nevolnosti s velkou pravděpodobností nejsou nebezpečné vlastnosti hnojiva Gardenboom. Při nadýchání: Vyvést na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Odložit znečištěný oděv a ochranné pomůcky. Omýt velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka a vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud by po výplachu očí přetrvávaly intenzivní pocity a projevy jejich podráždění, doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchnout ústa. Vypít větší množství vody (0,5 l). Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Neočekávají se významné zdravotní problémy spojené s expozicí hnojivem.

4.3

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Neočekávají se akutní účinky na zdraví, které by vyžadovaly okamžitou lékařskou pomoc. V případě požití výrobku dětmi je potřebné sledovat, zda se nedostaví zažívací potíže. Pokud by požití výrobku dítětem u něho vyvolalo bolesti nebo křeče v zažívacím systému, nebo průjem, je vhodné konzultovat stav s lékařem.

Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1

Hasiva Vhodná hasiva: Výrobek není hořlavý. Výběr hasiv je možné podřídit ostatnímu hořícímu materiálu. Nevhodná hasiva: Nejsou.

5.2

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při tepelném rozkladu se může uvolňovat amoniak, oxidy uhlíku, dusíku, síry a fosforu.

5.3

Pokyny pro hasiče Odpadní hasební vodu znečištěnou větším množstvím výrobku podle možností zachyťte a odstraňte jako nebezpečný odpad nebo jako chemicky znečištěnou odpadní vodu.

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Podle rozsahu havárie a místa kde k úniku došlo, vykázat ze znečištěného prostoru osoby neúčastnící se odstraňování následků úniku výrobku. Při odstraňování následků havárie používat z hygienických důvodů nepropustné rukavice. Vyvarovat se druhotné kontaminace očí znečištěnými rukama. 2/6

Bezpečnostní list pro FLORIA ® Trávníkové hnojivo JARO - LÉTO

6.2

Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit průniku většího množství výrobku do povrchových a podzemních vod, do půdy a do kanalizace barierami z nepropustného materiálu. O úniku většího množství výrobku do povrchových nebo podzemních vod informujte místně příslušný vodohospodářský orgán nebo správce kanalizace.

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Uniklý výrobek v uzavřených prostorách smést, sebrat a uložit do náhradních obalů. Možno zapracovat do kompostu nebo aplikovat jako hnojivo na půdu.

6.4

Odkaz na jiné oddíly Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Odstraňování odpadu viz oddíl 13.

Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1

Opatření pro bezpečné zacházení Obecná hygienická opatření: Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních prostorách. Před jídlem, kouřením a po práci s výrobkem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Pracoviště a pracovní nástroje a pomůcky udržujte čisté. Opatření k ochraně životního prostředí: Nevyužitelné odpady výrobku zapracovat do kompostu nebo aplikovat jako hnojivo na půdu. Nesplachovat do povrchových vod nebo kanalizace.

7.2

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky na podmínky skladování: Skladovat v původních obalech, v dobře větraných uzavřených prostorách, v suchu. Neskladovat v blízkosti silných kyselin a zásad.

7.3

Specifické konečné / specifická konečná použití Pokyny pro aplikaci hnojiva jsou uvedeny na jeho obalu, případně na příbalovém letáku.

Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1

Kontrolní parametry

8.1.1

Mezní limity expozice na pracovišti/biologické mezní limity platné v České republice: Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, nejsou pro žádnou složku výrobku stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) ani přípustné expoziční limity (PEL) chemických látek v ovzduší pracovišť. Vyhláškou č. 432/2003 Sb. nejsou pro žádnou složku nebo metabolit stanoveny limitní hodnoty biologických expozičních testů.

8.2

Omezování expozice

8.2.1

Technická opatření Pro případ nehody by v blízkosti pracoviště měla být k dispozici voda pro potřeby výplachu očí (pokud je to možné tekoucí).

8.2.2

Individuální ochranná opatření Ochrana dýchacích cest: Při normálních podmínkách použití výrobku se potřeba individuální ochrany dýchacích orgánů nepředpokládá. Ochrana rukou: Z preventivních hygienických důvodů používejte v případě potřeby přímého styku rukou s výrobkem ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 374). Ochrana očí: Není nutná. Ochrana kůže: Pracovní oděv (ČSN EN 340) a pracovní obuv (ČSN EN 347). Hygienická opatření: Zabraňte styku s kůží, očima a oděvem. Znečištěný oděv si vyměňte za čistý. Nekuřte, nejezte a nepijte při práci s výrobkem. Před jídlem, kouřením a po práci s výrobkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

8.2.3

Omezování expozice životního prostředí V případě potřeby odstraňte odpad hnojiva aplikací na půdu nebo zapracováním do kompostu.

3/6

Bezpečnostní list pro FLORIA ® Trávníkové hnojivo JARO - LÉTO

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled (skupenství a barva) (při 20 °C): Směs granulí různých barev. Zápach: Bez intenzivního zápachu. Hodnota pH (při 20 °C): Nebyla stanovena. Bod tání / tuhnutí: Nebyl stanoven. Počáteční bod varu/rozmezí bodu varu: Nerelevantní parametr. Bod vzplanutí: Nerelevantní parametr, pevná látka. Bod vznícení: Nebyl stanoven. Rychlost odpařování: Nebyla stanovena. Hořlavost (tuhé látky a plyny): Směs neobsahuje složky klasifikované jako hořlavé. Horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti Netvoří výbušné směsi se vzduchem. nebo výbušnosti (% obj.): Nebyl stanoven. Tlak páry (při 20 °C): Hustota páry (vzduch = 1): Nerelevantní vlastnost. Sypná hmotnost: Nebyla stanovena. Rozpustnost ve vodě (při 20 °C): Částečně rozpustný. Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Nerelevantní parametr. Viskozita (při 20°C): Nebyla stanovena. Výbušné vlastnosti: Směs neobsahuje složky klasifikované jako výbušné. Oxidační vlastnosti: Směs neobsahuje složky klasifikované jako podporující hoření.

9.2

Další informace Obsah VOC (EU):

0%

Oddíl 10: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1

Reaktivita Směs nevykazuje nebezpečnou chemickou reaktivitu.

10.2

Chemická stabilita Za doporučených podmínek používání a skladování je směs stabilní.

10.3

Možnost nebezpečných reakcí Směs nemá tendenci samovolně polymerovat ani nepodléhá za normálních teplot nebezpečným rozkladným reakcím.

10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit Žádné kritické podmínky nejsou určeny.

10.5

Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla, silné kyseliny a silné zásady.

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu Amoniak, oxidy uhlíku, dusíku, síry a fosforu.

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1

Informace o toxikologických účincích Směs neobsahuje žádné složky klasifikované jako nebezpečné účinky na zdraví.

4/6

Bezpečnostní list pro FLORIA ® Trávníkové hnojivo JARO - LÉTO

Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1

Toxicita Směs neobsahuje žádné složky klasifikované jako nebezpečné toxickými účinky na vodní organismy v koncentracích vyšších než je jejich mezní limit.

12.2

Perzistence a rozložitelnost Žádné složky směsi nejsou perzistentní.

12.3

Bioakumulační potenciál Žádné složky směsi nejsou nebezpečné bioakumulací.

12.4

Mobilita v půdě Složky směsi jsou dobře rozpustné ve vodě. V půdě mohou snadno migrovat s vodou. Míra adsorpce na organické látky v půdním systému je slabá.

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB Žádná ze složek výrobku není PBT nebo vPvB látkou.

12.6

Jiné nepříznivé účinky Dodavatelé složek směsi žádné informace neposkytli.

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady Doporučený postup odstraňování odpadu látky/směsi: zbytky hnojiva (prach, zvlhlé hnojivo atd.) využít k účelu hnojení např. při další aplikaci, nebo je zapracovat do kompostu. Spotřebitel může k odstranění malého množství nevyužitelného odpadu využít systém sběru komunálního odpadu v obci. Větší množství zbytků ze živnostenského používání výrobku je možné zapracovat do kompostu, nebo odstranit jako: 02 01 09 – O - Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 Doporučený postup odstraňování odpadních obalů znečištěných látkou/směsí: obaly znečištěné zbytky výrobku je nutné odstraňovat jejich předáním oprávněné osobě. Konečné odstranění odpadu znečištěných obalů je možné jejich spálením. Spotřebitel může k odstranění využít systému sběru komunálního odpadu v obci. 15 01 01 – O - Papírové a lepenkové obaly. 15 01 02 – O – Plastové obaly. Doporučený postup odstraňování zcela vyprázdněných obalů: vyprázdněné spotřebitelské obaly je možné odložit do systému sběru odpadů vhodných pro recyklaci nebo do komunálního odpadu. Zvláštní opatření při nakládání s odpady: při dočasném shromažďování odpadu přípravku a znečištěných obalů je nutné zohlednit, že je výrobek látkou nebezpečnou pro vody. Předpisy upravující hlavní podmínky zacházení s odpady: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky.

Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU Výrobek není nebezpečným zbožím při přepravě. 14.1 UN číslo: neaplikovatelné 14.2 Oficiální (OSN) název pro přepravu: neaplikovatelné 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: neaplikovatelné 14.4 Obalová skupina: neaplikovatelné 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: neaplikovatelné 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: neaplikovatelné 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neaplikovatelné

5/6

Bezpečnostní list pro FLORIA ® Trávníkové hnojivo JARO - LÉTO

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Evropská nařízení: Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH): výrobek neobsahuje látky zařazené na seznam kandidátů na povolení (SVHC látky), ani látky podléhající povolení podle hlavy VII nařízení REACH; pro výrobek nemusí být zpracován a poskytován bezpečnostní list podle čl. 31 tohoto nařízení. Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): výrobek podléhá požadavkům na klasifikaci, balení a označování chemických směsí podle tohoto nařízení. Nařízení (ES) č. 2003/2003, o hnojivech. České právní předpisy: Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,… Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií: výrobek neovlivňuje bilanci nebezpečných látek podle tohoto zákona. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Výrobek je uváděn na trh v režimu předpisů pro hnojiva. Podle těchto předpisů nepodléhá povinnosti hodnotit jeho chemickou bezpečnost. Nebezpečnost složek směsi byla hodnocena při jejich registraci. Závěry hodnocení registrovaných složek hnojiva jsou zohledněny v těle tohoto bezpečnostního listu.

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE 16.1 Význam zkratek a kódů H-vět použitých v oddílu 3: V bezpečnostním listu nebylo nutné uvádět žádnou složku směsi, která by byla klasifikována jako nebezpečná 16.2 Podklady použité pro zpracování bezpečnostního listu: a) Receptura hnojiva. b) Veřejné informace o chemických látkách čerpané z webových stránek ECHA a z bezpečnostních listů složek. c) Právní a technické předpisy platné pro oblasti informací obsažených v bezpečnostním listu. 16.3 Použitý postup klasifikace směsi Klasifikace směsí byla provedena výpočtovým postupem podle přílohy I k nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). 16.4 Pokyny pro školení a pro zajištění přístupu k informacím Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, se zásadami hygienické práce s výrobkem, s doporučenými osobními ochrannými prostředky a se zásadami první pomoci. Výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné. Informace z bezpečnostního listu nepodléhají povinnosti jejich zpřístupnění zaměstnancům podle čl. 35 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). 16.5 Změny při poslední aktualizaci bezpečnostního listu Oddíl 1.1 – přidání dalšího označení / názvu výrobku. Konec bezpečnostního listu

6/6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.