No title


...
Author:  Guest

0 downloads 4 Views 2MB Size

Recommend Documents


No title
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jaargang 42 nr 9 september 2009 Ere -VOORZITTER: Rik De Wolf, VOORZITTER: Chris Eurlings St.-Sebastiaansstraat Westerlo 014/ SECRETA...

No title
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bestemmingsplan Hoorn en De Duunt V A S T G E S T E L D10 Bestemmingsplan Hoorn en De Duunt V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting...

No title
1 رسالة البحث العلمي2 3 رسالة البحث العلمي4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ABSTRACT Haikal, Hauli, The Strategy of Teaching Arabic Grammar by Using Oral Expres...

No title
1 2 3 4 5 6 1 Buku Komunikasi dan Konflik di Indonesia. Chapter : Akar Konflik, Penerbit Showcase Dotcom, Fikom Untar, Puskombis dan ASPIKOM) Jakarta ...

No title
1 BABAD KARTASURA II PUPUH I D U R M A 1. Garwakandha kang dadya ngarsa para lurah nambungi ing Gandara desa miwah Ki Anggendara Jaladara lawan malih ...PFRNY.A.T.AASI PE R.JAN-I lAN KI NE F.J,A

t}trtr IAN IIAN KINtrP IA TAIII IN

'N{6

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuniabei sei'ta beroileniasi kepau'a hasii, kanii yang befianda iangan di bawah ini

Hama

Jabatan

: Dra. Hj. Rufatun : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pekalongan

Seianjuinya cjisebui Fihak Fertama f.i**^ 'T!IIIIOI

. n* . IJlIt.

Li G..*li-*ra. \tLrltl..lrtl€l

Jabatan : Wakil Panitera pada Pengaditan

Agama Pekalongan

Selaku aiasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Fihak Kedua

Pihak Pertama bedanji akan sssrrjudkan target kinerja yang seharusn'ya sesuai lampiran pe{anjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang teiah diteiapkan daiam dokumen perencanaan. Keberhasifan dan kegagalan pencapaian target kinerja tereebut menjadi tanggung jaurab kami..

Pihak KeCua akan rneiakukan supen",ise yang diper'lukan sena a,kan rnelakukan e.,,aiuasi terhadap capaian kinelia dad perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. n^|.^l^^^^A rEndlUtlUditl

Pihak Kedua,

Drs. H. Suntama

[Type text]

Ito Ll^A^*l-^tl(JptitIlUEl

,{

Pihak Fertama,

Hj. Ruf'atun

f, '}/r'i ILi z.U

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UN|T KERJA

: PENGADiLAN

f,tf1 i

€aenEtAil

AGAF$fi4 PEKALONGAN

I

IiTRTKATRF} KThIFf;t.IN

+aFAF+ I AXI-F

I

DEt'It=F}ANi'l{trlaIATATI I tavvrlnttttt\Lvtn I ntt Menin gkatkan Penyeiesaian

a.

Membuat dan melaksanakan

100 %

administrasi perkara.

Perkara

-t-_^ tvtenglKufi (Jafi

tfrefiL;alal

[rl^mh'.^*

n^h^n-l^

lt-_--_:t__,a:

ialrnnrra eir.lann tt ttv tiJ, vtvgt tstvt

Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim

a.

.l^^

upaya i-lukum: Elanr{in* LSet rurr

perKaira

b.

4nn

o/^

I

UU -/o

a a/E- ftj

rg.

- Kasasi. -PK Menerima perkara

---.1-^.-

o/-

ni Berita Acara {BAS

Perkara yang mengajukan -

Peningkatan efektifi tas pengelolaan penyelesaian

4nn

w /._r fi o/^

pendaftaran gugatan/ Tt. | -L--.-* pgltilufiuf tail t K.t, 1t-*-i vef l'ct, Fkcairr ici ss(srr Krqaci Renriinn rirr dan PK, serla menaksir panjar biaya perkara . Meneliti memeriksa keiengkapan berkas perkara

dan

i00 %

lro Irgrrr\J.r

Perkara yang

diajukan

Banding, Kasasi dan PK di cl.

e.

100 %

sampaikan secara lengkap. Fu{enyimpan berkas perkaru ;15 I^^*i^t^)rar lg r r rclDil r usrJcrrGr l Menvamnaiken lnsfrrrmen '-'-"t-"'r-.,--.,

panggilan

Putusan

dan PBT isi ke JSP dan

100 %

Instrumen ke Register tepat ...-t-L.,

waKlu

Irfanvianken rF anggaran biaya proses Peningkatan aksesibilitas mesyaarakai ierhaciap

Menerima dan menyelesaikan perkara procieo.

Dararlilon I r=:q\"t{t€trt lonnea la?gce

Oalarran+n I Frtztqr r€rr :

*n lr ro*ina\ tu uu>i.rLG,

ho**rron gar ttrJer I

ljrrLttm I rl.rftqrr | |

(Posbakum) terhadap Beneari keadilan golongan tertentu {miskin}.

,{-nn aL

rca% not

I

t

keoatuhan terhadap putusan Pengadilan. It-4eninc kaf nr-ra

Illoninnbatnrra raliioo rrrE l ilr rvr\gtr rjrg ler r\ugrrrqJ

Denaawasan.

Wakil Panitera

Drs. H. Suntama

u/n

lL/lenaetik nenefanan !krar

llltl

Permohonan eksekusi atas

100 %

putusan per"kara

perdata yang berkekuatan hukum -1.r.-_t_lt-_.r anq orilngaK rantulr iannron lglJvl gt r

raalicoci E;{lllr)Gl\rl

4 €r,

l\llamhr rat lvtEt t IUUqf

b.

biaya proses. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan internal dan

r

Pekelonaen -18 November 2015 Panitera Muda Gugatan,

, Rufatun

PERNYATAAN PERJANJIAN KIN ERJA

"

'

N:i

w -: '.

r;f ,

:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel Jerta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

: FAESOL GHOZI/ S.Ag' : Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Agama Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Jabatan

: DTS. H. SUNTAMA : Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

pihak peftama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan,2T Pihak Kedua

Drs. H. Suntama [Type text]

opember 2015

Pihak Pertama

Ghozi, S.Ag

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA

NO 1.

:

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

SASARANPROGRAM/KEG IATAN Meni ngkatka n Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

dan melaksanakan administrasi perkara. b. Menyiapkan prosesi pra sidang mencatat c. Mengikuti jalannya sidang menanda d. Membuat tangani Berita Acara Sidang

100 %

a. Membuat

(BAS)

e.

2.

3.

Peningkatan Pelayanan Publik

ngkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peni

Membuat

dan

100 % 100 %

dan

85%

dan

L5

dan

100 %

menanda tangani Berita Acara Sidang (BAS) Ikrar Talak menanda f. Membuat tangani Berita Acara Sidang Prodeo a. Pelayani Meja Informasi baik yang bersifat publik maupun pihak yang berperkara.

a. Penelaahan adminstrasi penerimaan berkas perkara yang diajukan secara lengkap. b. Penelaahan berkas yang diregister dan siap untuk di dokumentasi perkara c. Penelaahan penyampaian surelaas panggilan baik kepada Pemohon Penggugat ataupun Termohon / Tergugat tepat waktu. d. Penelaahan Penyampaian relaas panggilan tundaan baik kepada Pemohon Penggugat ataupun Termohon / Tergugat tepat waktu dan tempat. e. Penelaahan penerimaan surat relaas dari Jurusita Pengganti

rat

o/o

100 % 100 %

100 %

100 %

/

100 %

/

baik kepada Pemohon I Penggugat ataupun Termohon

/ Terquqat

Ratio Maielis

100 %

f,

Hakim terhadap Perkara.

Penelaahan

tegur

biaya

100/o

perkara kepada Pemohon I Penqquqat. 4.

5.

6,

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

Prosentase perkara prodeo

1000/o

yang diselesaikan

Prosentase

90o/o

amar

putusan perkara yang di diakses secara online dalam Website Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap vanq ditindaklaniuti secara oaksa a, Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti D, Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklaniuti. b.

t0o/o

0o/o

100

Pekalongan, 27 Nopember 2015,

Wakil Panitera

Drs, H. Suntama

-/'

Faeso Ghozi, S.Ag

o/o

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.