No title


1 2 3 4 5 6 Afvalschap IJmond-Zaansteek Jaarstukken 2015 (Jaarrekening 2015 en begroting 2017) april 2016 te Zaandam7 Inhoud Programmaverantwoording...
Author:  Clara Hendriks

0 downloads 9 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Afvalschap IJmond-Zaansteek

Jaarstukken 2015 (Jaarrekening 2015 en begroting 2017) april 2016 te Zaandam

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Inhoud Programmaverantwoording .......................................................................................................................... 3 Paragrafen .................................................................................................................................................... 8 Jaarrekening ................................................................................................................................................. 9 Overige gegevens........................................................................................................................................ 18 Begroting .................................................................................................................................................... 19

Blz. 2 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Programmaverantwoording Inleiding Het Afvalschap IJmond-Zaansteek (AIJZ) is houder van aandelen van HVC. De taken van het AIJZ zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene Vergadering van HVC. Het AIJZ levert samen met het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) een commissaris binnen de raad van commissarissen van HVC. Als de aan het AIJZ deelnemende gemeenten voor advisering van de betrokken wethouders en/of de betrokken gemeente commissies informatie nodig hebben over AIJZ en/of HVC, dan zal de secretaris van AIJZ (D. Dulovic) de gevraagde informatie mondeling en/of schriftelijk verzorgen. De samenstelling van het bestuur in 2015 was als volgt: Voor de gemeente Beverwijk : mevrouw J. Dorenbos-De Hen Voor de gemeente Heemskerk : de heer F.J.A. Frowijn Voor de gemeente Velsen : de heer F. Bal Namens de gemeente Zaanstad : de heer D. Emmer (voorzitter) Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 twee keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2015 twee keer vergaderd. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op 11 mei en 30 november 2015. Met ingang van 2012 worden de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling AIJZ opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV schrijft voor lokale overheden specifieke eisen voor aan de inrichting van de begroting en de jaarstukken. Eén van de belangrijke principes van het BBV is dat de inrichting van de jaarstukken gelijk is aan de inrichting van de begroting. Vastgesteld is dat in het begrotingsjaar 2015 de jaarstukken worden opgesteld conform de eisen van het BBV, dan wel door de AIJZ opgestelde regels conform artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling.

Blz. 3 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Ontwikkelingen bij HVC Algemeen Het netto resultaat van HVC in 2015 bedraagt 13,5 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van 2014 van € 8,4 miljoen (€ 5,1 in 2014). Het genormaliseerde nettoresultaat bedraagt € 10,8 miljoen. De druk op energiemarkt en de huidige neerwaartse ontwikkeling van elektriciteitsprijzen zal van invloed zijn op bedrijfsresultaten. Ook de prijsdaling van metalen heeft een negatief effect. HVC gaat ervan uit dat deze ontwikkelingen zich ook in de toekomst gaan voortzetten en tracht de impact hiervan op de toekomstige resultaten zo veel mogelijk te dempen. Door middel van het realiseren van innovatieve projecten in combinatie met een goede kostenbeheersing wordt verwacht dat de resultaatontwikkeling ook het komende jaar wel positief blijft. -Lokale duurzame energieOnder de noemer lokale duurzame energie wekt HVC duurzame energie op uit onder andere wind, zon en bio massa. Daarmee faciliteert HVC lokale initiatieven van de aandeelhouders voor duurzame energieopwekking. -WindenergieZonder wind op zee is de overheidsdoelstelling van 14 duurzame energie in 2020 onhaalbaar. Daarom heet HVC enkele jaren geleden geïnvesteerd in twee offshore parken. Een van deze parken, namelijk Trianel Windpark Borkum West II heeft in 2015 de eerste elektriciteit geleverd. De bouw van het tweede park Gemini verloopt volgens de planning. Gemini zal naar verwachting in de zomer 2017 volledig operationeel zijn. -Zonne-energieHVC is beheerder van 26 projecten in Nederland voor het opwekken van zonne- energie op daken van met name agrariërs. Financiële herstructurering In 2015 heeft HVC op verzoek van de aandeelhouders een onderzoek gedaan naar alternatieve financiering van het bedrijf, anders dan via de gegarandeerde leningen op grond van artikel 9. Er is een klankbordgroep van aandeelhouders gevormd waarin de vaste vertegenwoordiger van AIJZ zitting had. Deze klankbordgroep heeft dit onderzoek begeleid. Op basis van de geactualiseerde meerjarenraming hebben zij de effecten van alternatieve scenario’s beoordeeld. De door HVC aangedragen alternatieven, waaronder het storten van eigen vermogen, het beschikbaar stellen van achtergestelde leningen en afbouw van de garantstellingsprovisie, werd door de klankbordgroep als niet haalbaar beoordeeld. De in 2013 ingezette bedrijfsstrategie blijkt volgens de klankbordgroep in voldoende mate succesvol, de strategie leidt tot voldoende afbouw van de niet- gegarandeerde leningen en nagenoeg halvering van de gegarandeerde leningen in 2024 (op basis van lening stand 2015). De hiermee gepaarde financiële risico’s worden afgebouwd, wat tevens tot gevolg heeft dat de garanstellingsprovisie in versneld tempo terugloopt. In 2015 zijn in het kader van het onderzoek naar de financiële herstructurering aanvullende maatregelen vastgesteld die het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden. Alle nettoresultaten worden jaarlijks, in elk geval tot 2020 aan het eigen vermogen toegevoegd, waar mogelijk wordt projectfinanciering toegepast en HVC voert een extra efficiency-slag uit.

Blz. 4 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Terugloop hoeveelheden te verbranden afval uit Nederland De doelstelling op het verminderen van de hoeveelheid te verbanden restafval die van overheidswege is neergelegd stimuleert de maatregelen, die ertoe leiden dat de inwoners van deelnemende gemeenten het afval meer en meer gescheiden aanleveren. HVC investeert in deze maatregelen. Per gemeente kunnen deze maatregelen anders zijn. Ook in 2015, evenals in voorgaande jaren, importeert HVC afval uit Engeland om de energiecentrales op vollast te kunnen laten draaien. De markt voor de import van brandbaar restafval uit Engeland blijft naar verwachting in de komende jaren gunstig, zodat volop ingezet kan worden om het tekort aan brandbaar afval aan te vullen met geïmporteerd afval uit Engeland. HVC heeft tot 2024 de import van afval uit buitenland gecontracteerd. In 2019 zijn financieel gezien een tweetal verbrandingsinstallaties in Dordrecht afgeschreven. In dat jaar zullen aandeelhouders voor een keuze staan om, afhankelijk van het aanbod van brandbaar huishoudelijk afval, deze verbrandingsinstallaties al dan niet te sluiten. Na eventuele sluiting van de installaties in 2019 of later zal HVC minder afhankelijk zijn van geïmporteerd afval. Daartegenover komt te staan dat HVC de inkomsten van deze installaties dan zal missen. Afvalstoffenbelasting De Tweede Kamer heeft medio november over de afvalstoffenbelasting 2014 gestemd. De heffing van € 100 mln. zou in eerste instantie worden opgebracht uit storten, maar nu ook uit verbranden. De verbrandingsbelasting wordt een sturingsinstrument voor vergroening. Sinds 1 januari 2015 wordt aan gemeenten per ton aangeleverd afval een extra kostenpost van € 13,00 opgelegd. Deze kosten zijn in het tarief afvalstoffenheffing verdisconteerd. Investeringen In 2015 is geïnvesteerd in de uitbreiding van het warmtenet in Alkmaar. De energie-inhoud van het restafval wordt door HVC maximaal omgezet in elektriciteit en daar waar mogelijk aan onze warmtenetten geleverd. Mede door dalende elektriciteitsprijzen wordt het steeds belangrijker om te diversifiëren en in te zetten op een optimale mix van energieproducten. Een praktische stap zet HVC in Alkmaar door de subsidie SDE+ te benutten voor het aansluiten van de bio-energiecentrale op het warmtenet. In 2015 is ingestemd met het plan om het warmtenet door te trekken naar Vroonermeer en de bestaande WKK-warmtenetten in Heerhugowaard en Langedijk (samen 3.500 huishoudens) aan te sluiten op duurzame warmte. Met deze uitbreiding van het warmtenet is een investering gemoeid van circa € 15 miljoen. Grondstoffen Het terugwinnen van waardevolle stromen uit het restafval is een belangrijke pijler in de circulaire economie. Dit begint bij het scheiden van afval aan huis in de vier soorten GFT, papier, kunststof en ‘rest’. HVC zet hier vol op in en zal ook de komende periode stappen zetten om de aandeelhouders te steunen in het realiseren van de landelijke doelstelling ‘75% gescheiden inzameling en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar’ (anno 2015 nog 250 kg). De gescheiden inzameling van de combinatie kunststof, drankenkartons en blik begint volume te krijgen. Vanaf 1 januari zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de post collection van kunststofverpakkingsmaterialen. Vanaf 1 juni zijn de drankenkartons toegevoegd aan deze fractie en vanaf 1 januari 2016 ook blik. HVC voert de regie over de sortering van de ingezamelde kunststoffen, die apart zijn gehouden door de inwoners in onze gemeenten. Samen met Midwaste is zo de basis gelegd om op een financieel solide manier, door de bundeling van tonnen, een aanzienlijke milieuwinst te boeken door hoge scheidingsresultaten.

Blz. 5 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

In 2015 is een 22% restitutie van de verbrandingsbelasting gerealiseerd door het terugwinnen van de metalen en herbruikbare stromen uit de bodemas van de afvalenergiecentrale. In 2016 wordt daarop verder ontwikkeld met de bouw van de bodemas-wasinstallatie, waardoor kan worden ingezet op maximale productie van een schone bouwstof (ter vervanging van zand en grind). Het motiveren van inwoners staat hoog op de agenda, onder meer met de actie 100-100-100 die in 2015 is ontwikkeld en per 1 april 2016 start voor alle HVC- gemeenten. HVC heeft in 2015 proeven uitgevoerd met het halen van waardevolle stromen uit dit restafval, middels een scheidingsinstallatie voordat de stromen de afvalenergie oven in gaan. Dit betreft met name het terugwinnen van plastic verpakkingsmaterialen uit het afval in gebieden waar bronscheiding aantoonbaar onvoldoende is om het gewenste scheidingsresultaat te behalen. In 2016 zal HVC dit verder toepassen. Financiële structuur Type II- projecten vastgesteld De activiteiten van HVC op het gebied van afval en grondstoffen kunnen grotendeels geschaard worden onder de noemer ‘wettelijke taak’ van de gemeente en het waterschap. Inzet op bijvoorbeeld hernieuwbare energie is weliswaar gebaseerd op het door gemeenten en waterschappen ondertekende klimaatakkoord en daarmee een ambitie of morele verplichting, maar geen wettelijke taak. De aandeelhoudersvergadering heeft daarom vastgelegd dat deelname aan activiteiten gericht op duurzame ambitie niet voortvloeiend uit een wettelijke taak en gebeurt op individuele basis. In 2015 is ingestemd met een statutenwijziging die moet borgen dat lasten en lusten van dergelijke ‘type-2-projecten’ uitsluitend terecht komen bij die aandeelhouders die in het betreffende project deelnemen. Het Trias-project Westland waarbij warmte voor een warmtenet wordt gewonnen uit diepe aardlagen, wordt naar alle waarschijnlijkheid medio 2016 als eerste type 2-project aan de aandeelhoudersvergadering ter besluitvorming aangeboden.

Blz. 6 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Ontwikkelingen bij Afvalschap IJmond Zaanstreek Jaarstukken 2015 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 mei 2015 zijn de jaarrekening AIJZ 2014 en de begroting 2016 besproken en in concept vastgesteld. De stukken zijn volgens ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Door de gemeenteraden zijn geen zienswijzen ingediend. De stukken zijn hiermee definitief ongewijzigd vastgesteld en in vervolg hierop ook bij de Provincie Noord-Holland aangeleverd. Aanbevelingen Rekenkamer De aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek zijn in 2014 en 2015 samen met HVC opgepakt. HVC heeft met haar aandeelhouders in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de financiële herstructurering. HVC stelt inmiddels voor en na elke AVA een vooruitblik en terugblik beschikbaar voor de gemeenteraden. In 2015 is Zaanstad gestart met het uitwerken van een visie HVC. In 2016 wordt deze ook besproken in AIJZ verband en vervolgens aan de besturen van de deelnemende gemeenten ter behandeling aangeboden. Wet Gemeenschappelijke Regeling De GR AIJZ dient (in vervolg op de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) op een aantal technische en juridische punten te worden aangepast om te voldoen aan de gewijzigde regelgeving. Juridisch gezien was o.a. onduidelijk welke besluitvormingsvolgorde hierbij precies dient gevolgd te worden. Met behulp van een extern juridisch advies is dit punt inmiddels opgelost. Met de voorbereiding van de nieuwe GR AIJZ is in 2015 gestart. Naar verwachting zal deze GR in september 2016 door de colleges en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten definitief bekrachtigd worden. Wet Normering Topinkomens AIJZ is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam en valt daarmee onder de Wet Normering Topinkomens. AIJZ heeft als doel het uitvoeren van de taken behorende tot het aandeelhouderschap van de HVC. AIJZ heeft geen direct personeel in dienst. De secretaris is in dienst van gemeente Zaanstad en wordt voor het afgesproken aantal uur beschikbaar gesteld aan AIJZ. Op basis van de openbaarmakingsplicht in de WNT zijn er dan ook geen NAW en bezoldigingsgegevens te vermelden in de jaarrekening. De totale lasten voor de uitvoering van alle activiteiten in het kader van de GR AIJZ bedragen gemiddeld ongeveer € 10.000 per jaar.

Blz. 7 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Paragrafen Paragraaf Verbonden Partijen Verbonden partijen zijn privaat- dan wel publiekrechtelijke organisaties waarin het AIJZ een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat het AIJZ middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijtraakt in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op het AIJZ. Deze rechten en plichten zijn met name vastgesteld in artikelen 7 en 9 van de ballotageovereenkomst met HVC. Een dergelijke relatie heeft het AIJZ met HVC. De 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aan aandelen HVC, die het AIJZ in bezit heeft, maken dat er een financieel belang is. Dit belang bedraagt EUR 24.043. Het uit de aandelen verbonden stemrecht maakt dat er tevens een bestuurlijk belang is.

N.V. Huisvuilcentrale

Statutaire vestigingsplaats

Aandeel in het geplaatste kapitaal

Eigen vermogen per 31 december 2015 (in EUR 1.000)

Resultaat 2015 (in EUR 1.000)

Alkmaar

18,15%

81.849

13.476

Blz. 8 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Jaarrekening 

BalansProgrammarekeningToelichting

Blz. 9 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Balans per 31 december 2015 31-12-2015 EUR

EUR

31-12-2014 EUR

EUR

ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa

24.043

24.043

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

6.516

118

10.050

17.057

Totaal activa

16.566

17.175

40.609

41.218

PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Algemene reserve

35.624

35.623

Resultaat boekjaar

452

0

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

36.076

35.623

4.533

5.595

40.609

41.218

Blz. 10 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Programmarekening 2015 Werkelijk 2015 (EUR)

Begroot 2015 (EUR)

Werkelijk 2014 (EUR)

Inkomsten Bijdrage deelnemende gemeenten Financiële baten en lasten

8.620

8.620

0*

51

p.m

118

8.671

8.620

118

Uitgaven Huisvestingkosten

968

800

968

5.840

6.000

7768

0

200

50

968

1.000

968

Bestuurskosten

0

500

200

Overige kosten

443

120

214

Secretariaats- en bureaukosten Reis- en verblijfkosten Accountantskosten

Som der kosten Resultaat

8.219

8.620

10.168

452

-10.050

* eenmalig uit de overige reserve van AIJZ, conform het besluit van de AB van AIJZ in 2014.

Blz. 11 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Toelichting Algemeen Activiteiten De activiteiten van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek, statutair gevestigd te Velsen (postadres: Postbus 1188, 1500 AD Zaandam) bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van de taken behorende tot het aandeelhouderschap van HVC. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BVV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs en, indien van toepassing, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en, indien van toepassing, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde per balansdatum. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Blz. 12 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord zodra zij als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Uitgaven en waardeverminderingen worden als kosten verantwoord als zij onvermijdbaar en onvoorzienbaar zijn. De cijfers “begroot 2015” omvatten alleen de cijfers uit de primitieve begroting. In 2015 hebben geen begrotingsmutaties plaatsgevonden. Onder het kopje programmabegroting wordt een mutatievoorstel gedaan van begroting 2016.

Blz. 13 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Financiële vaste activa Deelnemingen

Statutaire vestigingsplaats

Aandeel in het geplaatste kapitaal

Eigen vermogen per 31 december 2015 (in EUR 1.000)

Resultaat 2015 (in EUR 1.000)

Alkmaar

18,15%

81.849

13.476

N.V. Huisvuilcentrale

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen gemeente Beverwijk Nog te ontvangen gemeente Heemskerk Nog te ontvangen gemeente Zaanstad Nog te ontvangen rente

31-12-2015 EUR 1.078 1.078 4.310 51 6.516

31-12-2014 EUR 0 0 0 118 118

Er zijn geen vorderingen en overlopende activa met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar. Liquide middelen Het saldo liquide middelen staat vrij ter beschikking van het Afvalschap. Eigen vermogen Algemene reserve

Stand 1 januari Bij: resultaat boekjaar Stand 31 december

2015 EUR 35.623 452 36.075

2014 EUR 35.623 0 35.623

31-12-2015 EUR 2.565 968 1.150 32 4.715

31-12-2014 EUR 3.630 968 968 29 5.595

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Nog te betalen secretariaatskosten Nog te betalen huisvestingskosten Nog te betalen accountantskosten Overige overlopende passiva

Blz. 14 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst staan de aandeelhouders van de NV HVC hoofdelijk garant voor het nadelige saldo van baten en lasten en voor de rente en aflossingen van de leningen van HVC. Artikel 7 houdt kortgezegd in: Aandeelhouders A staan garant voor een eventueel nadelig saldo van baten en lasten van HVC, ongeacht of een dergelijk nadelig saldo opkomt tijdens het bed of bij staking van de bedrijfsuitoefening. Artikel 9 geeft aan dat: De aandeelhouders A van HVC staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door HVC gesloten leningen en van de sommen, die HVC in rekening-courant opneemt, alsmede van de door anderen aangegane leningen die door HVC worden gegarandeerd. Garantstellingsprovisie van HVC Per 31 december 2015 is de stand van de gegarandeerde leningen door de aandeelhouders A € 582.252.468. Op grond van art. 9 van de Ballotage-overeenkomst staat AIJZ (namens de deelnemende gemeenten) garant voor een bedrag van € 105.678.942 (circa 18,15% van het totale bedrag). Het totale bedrag aan de gegarandeerde leningen ultimo 2015 bedraagt 624 miljoen. Met betrekking tot 2015 zal door HVC aan AIJZ-gemeenten een garantstellingsprovisie uitgekeerd worden van 1% van het totale bedrag aan de openstaande gegarandeerde leningen, waar AIJZ als aandeelhouder A voor garant staat. 1% van € 105.678,942 wordt conform de onderverdeling (in % binnen AIJZ) rechtstreeks aan de betrokken gemeenten uitbetaald. Niet in de balans opgenomen regelingen Bij de bepaling van het dividend van HVC aan de aandeelhouders gold tot december 2015 als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie en het dividend samen 40% bedragen van het nettoresultaat van het boekjaar, onder aftrek van de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie. In de AvA van december 2015 is het dividendbeleid aangepast, inhoudende dat m.i.v. 2015 alle nettoresultaten van HVC aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Dit besluit geldt in ieder geval tot 2020. In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden.

Blz. 15 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Toelichting op de onderscheiden posten van de programmarekening Bijdrage van de deelnemende gemeenten

Bijdrage gemeente Zaanstad Bijdrage gemeente Velsen Bijdrage gemeente Heemskerk Bijdrage gemeente Beverwijk

2015 EUR 4.310 2.156 1.077 1.077 8.620

2014 EUR 4.310 2.156 1.077 1.077 8.620

De bijdrage van de deelnemende gemeenten aan AIJZ is gekoppeld aan de hoeveelheid aandelen die de desbetreffende gemeente heeft in HVC. De gemeente Zaanstad bezit 50% van de aandelen die door het AIJZ worden beheerd, de gemeente Velsen 25%, de gemeente Heemskerk 12,5% en de gemeente Beverwijk eveneens 12,5%. Huisvestingskosten Dit betreft kosten voor het gebruik van het archief van de gemeente Zaanstad. Secretariaat -en bureaukosten Dit betreft kosten die vanuit de gemeente Zaanstad worden doorbelast voor het ter beschikking stellen van de secretaris.

Overige kosten

Bankkosten Kantoorkosten

2015 EUR 198 215 413

Financiële baten en lasten Dit betreft de ontvangen rente over de banksaldi.

Blz. 16 van 20

2014 EUR 0 214 214

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Ondertekening van de jaarrekening Zaandam, 23 mei 2016

F.J.A. Frowijn (bestuurslid)

J. Dorenbos-De Hen (bestuurslid)

F. Bal (bestuurslid)

D. Emmer (voorzitter)

D. Dulovic (secretaris)

Blz. 17 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 De jaarrekening 2015 is in concept vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van AIJZ, gehouden op 23 mei 2016 en voor de zienswijzen aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel, namelijk het resultaat in 2015 van € 452 toevoegen aan de algemene reserve van AIJZ.

Blz. 18 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Begroting Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting Werkelijke 2016 kosten 2015

UITGAVEN Mutatie uitgaven Totaal uitgaven

€ 9.450

€ 9.050 € 3.400 € 12.450

€ 8.219

Huisvestingskosten (archief) Secretariaats- en bureaukosten Mutatie secretariaats- en bureaukosten Reis- en verblijfskosten Abonnementen en contributies Mutatie abonnementen en contributies Accountantskosten Bestuurskosten

€ 800 € 6.500

€ 800 € 6.500 € 3.000 € 130 € 120 € 400 € 1.000 € 500 € 12.450

€ 968 € 5.840

€ 9.450

€ 9.050 € 3.400 € 12.450

€ 8.620

P.M.

P.M.

INKOMSTEN Bijdrage van de deelnemende gemeenten Mutatie bijdrage van deelnemende gemeenten TOTAAL bijdragen van deelnemende gemeenten Rente

€ 100 € 550 € 1.000 € 500 € 9.450

€0 € 443 € 968 €0 € 8.219

€ 51

In 2014 zijn in het kader van het Rekenkameronderzoek door de secretaris veel meer uren besteed dan in de voorgaande jaren. In 2015 is de inzet van de secretaris teruggevoerd naar het gebruikelijke niveau. Begrotingswijziging 2016 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van AIJZ van december 2015 is besloten om in de begroting van 2016 twee posten te wijzigen, namelijk de post secretariaats- en bureaukosten en abonnementen en contributies. In 2016 is een advies ingewonnen bij een extern juridisch bureau over de aanpassing van de GR AIJZ conform de nieuwe Wet Gemeenschappelijke regelingen. Hiermee zijn extra kosten gemoeid, circa € 2.550. In verband met de aanpassing van de GR AIJZ wordt in 2016 ook de inzet van de secretaris met circa € 450 hoger dan geraamd. De post abonnementen en contributies is structureel laag geraamd en wordt opgehoogd. De (meer)kosten worden door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal aandelen vergoed. De verdeling van de post “Bijdrage van de deelnemende gemeenten” over de gemeenten is als volgt: 50% voor de gemeente Zaanstad 25% voor de gemeente Velsen 12,5% voor de gemeente Beverwijk 12,5% voor de gemeente Heemskerk

Blz. 19 van 20

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Meerjarenbegroting 2017-2020 Uitgaven Bijdragen van de deelnemende gemeenten Wijziging ten opzichte van voorgaande jaren

2017 € 9.450 € 9.450 -€ 3.000 *

2018 € 9.450 € 9.450 €0

2019 € 9.450 € 9.450 €0

2020 € 9.450 € 9.450 €0

*op basis van de mutatie van begroting 2016

Blz. 20 van 20

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.