No title


1 energ ieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie Molen nummer 130A bus 2270 gemeente Herenthout bestemming type bouwjaar 1980 appartemen...

0 downloads 8 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


energ ieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie 20150617-0001768918-1

certificaatnummer straat

Molenstraat

nummer

130A

bus

postnummer

2270

gemeente

bestemming

appartement

Herenthout

type bouwjaar

1980 9.7.2

softwareversie

berekende energiescore(kWh/m2jaar):

208 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid

-

te vergelijken.

208

•••••

kWhjm2jaar

0

van appartementen

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

nieuwbouw

niet energiezuinig

energiezuinig

veel besparingsmogelijkheden

weinig besparingsmogelijkheden

energiedeskundige voornaam

ILSE

straat

NDLENSE STEENWEG

postnummer

2270

land

België

achternaam

gemeente

RAEVES

erkenningscode nummer

200

EP15642

bus

HERENTHOUT

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen

met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

datum: 17-06-2015 handtekening:

r-----------------------------------------------------, I

Dit certificaat is geldig tot en met 17 juni 2025

bestaand gebouw met woonfunetie

certificaatnummer

20150617-0001768918-1

straat

Molenstraat

postnummer

2270genieente

Energiezuinigheid

nummer

130A

bus

Rèrèntl1öul

van de gebouwschil niet energiezuinig

energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid

van de verwarmingsinstallatie niet energiezuinig

energiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu lage milieu-impact

hoge milieu-impact

CO -ernissle 2

Karakteristiek

jaarlijks

primair energieverbruik

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

57.296

(kWh/jaar)

De energiescore op het energieprestatiecertificaat

wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik

te delen door

de bruikbare vloeroppervlakte. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en

zonnepanelen worden in mindering gebracht. Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat

en een standaardgebruik.

Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de

karakteristieken van de woning en niet met het gê!bruik van de woning. Het karaktertstteke jaarlijkse primaire enerçleverbrutk stemt daardoor niet overeen met het werkelijke energieverbruik, Het primaire energieverbruik gebouwinstallaties.

maar laat toe om het energieverbruik

drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen

Voor elektrische

installaties brengt dat een belangrijk

van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

(aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de

bijkomend

verschil teweeg met het werkelijke

energieverbruik

omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en het transport van de elektriciteit.

Voor één eenheid elektriciteit

bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de

vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat invoergegevens van de energiedeskundige

zijn standaardaanbevelingen,

die door de software gegenereerd worden op basis van de

volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu

praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn "bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen

of het comfort te behouden of te verbeteren.

Verder onderzoek door een adviseur, architect,

installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden. De energiedeskundige

kan bijkomende

opmerkingen

of aanbevelingen

aan de standaardaanbevelingen

'Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige'.

Energiewinsten Informatie

en subsidies voor energiebesparende

over energiewinsten,

maatregelen

subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be

toevoegen.

U vindt

die onder

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer

20150617-0001768918-1

straat

Molenstraat

postnummer

2270

Aanbevelingen

130A

nummer

gemeente

bus

Herenthout

voor de verbetering

van de isolatie van het platte dak

Aanbeveling: als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijkomende) isolatie. Van 77,1 m2 plat dak is de aanwezigheid van isolatie onbekend. Verder (destructief)

onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is,

zal het energieverbruik

verminderen door het platte dak (bijkomend)

te isoleren. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is

dan 0,4 Wjm2K.

Aanbevelingen

voor de verbetering

van de beglazing of transparante

delen

Aanbeveling: plaats hoogrendementsbeglazing. De woning bevat 30,0 m2 dubbele beglazing. Het energieverbruik

zal verminderen

door gewone dubbele beglazing te vervangen door

hoogrendementsbeglazing. Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 Wjm2K.

Aanbevelingen

voor de verbetering

van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren. Van 109,6 m2 buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend. Verder (destructief) buitenmuren

onderzoek

naar de onbekende

invoergegevens

en eventuele

niet of qnvok!oenc!~ geïsqleerd zijn, zal het eneroleverbrutk

vermlnderen

isolatiemogelijkheden


is aan te raden. Als de

de ~uit~nmurel1. (bijkomend)

te tsoleren .. Een

energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 Wfm2K.

Aanbevelingen

voor de verbetering

van de isolatie van de vloer op volle grond

Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende geïsoleerd is, onderzoek de mogelijkheid om de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren. Van 9,4 m2 vloe! is de aanw~~gh~id van isolatie onbekend, Verder (destructief) volle grond

onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden

niet of onvoldoende

geïsoleerd

is, zal het energieverbruik

verminderen

is aan te raden. Als de vloer op

door de vloer (bijkomend)

te isoleren.

energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 Wjm2K.

Extra verbeteringen

door milieuvriendelijke

energieproductie

Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden energiebronnen

of warmtekrachtkoppeling

in te zetten. Meer informatie

warmtepompen

vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap

gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare

over onder andere zonnepanelen,

energie uit biomassa of

: www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag De energiescore en het karakteristieke standaardgebruik. omgesprongen gebruikersgedrag.

Het werkelijke met

energie.

Op

jaarlijkse

energieverbruik de

website

primaire energieverbruik wordt

echter

zijn berekend op basis van een standaardklimaat

ook beïnvloed

door de gebruikers

www.energiesparen.bejenergieprestatiecertificaat

en de manier waarop vindt

u

tips

voor

een

en een wordt goed

Een

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer

20150617-0001768918-1

straat

Molenstraat

postnummer

2270

Invoergegevens

gemeente

bus

Herenthout

van de energiedeskundige

De volgende karakteristieken te bepalen, is vastgelegd

van de woning zijn door de energiedeskundige

door de Vlaamse overheid.

plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, invoergegevens

130A

nummer

in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens

De energiedeskundige

mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen

die voldoen aan de voorwaarden

tijdens

het

die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze

berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen

opgesteld.

De software gaat bij onbekende

invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat. Resultaten 208

berekende energiescore karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

kWh/jaar

275

bruikbare vloeroppervlakte

Algemene

kWh/m2jaar

57.296

m2

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

1,22

gemiddeld installatierendement

0,67 9.995

C02-emissie

kg/jaar

gegevens

datum plaatsbezoek

thennische

1980

Gebouwschil

m3

739

beschennd volume

-

infiltratiedebiet

12/06/2015

bouwjaar

half zwaar/matig

massa

niet-residentiële

bestemming

m3/m2h

zwaar handel

- verliesoppervlakken hellend dak 1

daken of plafonds m2KjW

isolatie - R-waarde oppervlakte

m2

spouw - aanwezigheid

113,82 1

77,06 platdaktype

1

neen

onbekend

ja

onbekend

isolatie - aanwezigheid isolatie - dikte

plat dak 1

2,000

hellenddaktype

dak of plafond - type

mm

100 MW

isolatie - materiaal hellenddaktype 1

standaard (overige hellende daken)

platdaktype 2

plat dak met constructie in cellenbeton

hellenddaktype 2

hellend dak in riet

plafondtype 1

standaard (overige plafonds)

platdaktype 1

standaard (overige platte daken)

plafondtype 2

plafond met constructie in cellenbeton

beglaasde

W/m2K

of transparante

delen

oppervlakte

beglazing m2

begrenzing

oriëntatie beglazing - type

beglazing

2

beglazing

3

3,10

beglazing

4

beglazing

5

0,64

buiten

buiten

buiten

buiten

buiten

45

45

verticaal

verticaal

verticaal

0

helling

1

0,64

noord

9,00

4,55

noord

zuid

noord

oost

dubbel glas

dubbel glas

drievoudig glas 1

dubbel glas

dubbel glas

profiel - type

hout

hout

hout

hout

hout

zonwering

neen

neen

ja

ja

ja

beglaasde

of transparante

oppervlakte

delen

beglazing m2

begrenzing helling oriëntatie beglazing - type profiel - type zonwering

0

6

2,51

beglazing

7

12,66

buiten

aor

verticaal

verticaal

west

zuid

dubbel glas

dubbel glas

hout

hout

ja

ja

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer

20150617-0001768918-1

straat

Molenstraat

postnummer

2270

nummer

gemeente

130A

bus

Herenthout

dubbel glas

gewone dubbele beglazing

geen

geen profiel

dubbel glas?

dubbele beglazingwaarvan de opbouw niet vastgesteldkan worden

hout

houten profiel

drievoudig glas 1

drievoudig beglazingzonder coating

kunststof 1

profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal kamers

drievoudig glas 2

drievoudig beglazingmet coating

kunststof 2

profiel in kunststof met twee of meer kamers

enkel glas

enkele beglazing

metaall

metalen profiel niet thermisch onderbroken

HR-glas1

hoogrendementsbeglazing(ver)bouwjaar vóór 2000

metaal 2

metalen profiel thermisch onderbroken

HR-glas2

hoogrendementsbeglazing(ver)bouwjaar in 2000 of later

aar

aangrenzendeonverwarmde ruimte

polycarbonaat 1

polycarbonaatplaten(twee- of driewandig)

polycarbonaat2

polycarbonaatplaten(vier- of meerwandig)

gevelS oppervlakte

m2

begrenzing muur - type

gevel 1

gevel 2

gevel 3

15,46

109,63

15,21

aor

buiten muurtype

muurtype 1

1

aor muurtype

1

spouw - aanwezigheid

ja

ja

neen

isolatie - aanwezigheid

onbekend

onbekend

neen

muurtype 1

standaard (overige muren)

muurtype 4

muur breder dan of gelijk aan 10 cm in cellenbetonof massief hout

muurtype 2

muur breder dan of gelijk aan 30 cm in baksteen, snelbouwsteenof geëxpandeerdebetonblokken,voorzien van een buitenafwerking

muurtype 5

muur met een dragendestructuur in cellenbeton, breder dan of gelijk aan 23 cm

muurtype 3

muur in isolerendesnelbouw (maximale lambda 0,35W/mK)

aar

aangrenzendeonverwarmde ruimte

vloertype 2

vloer met constructie in cellenbeton

vloeren

vloer 1

oppervlakte

m2

begrenzing

9,42 grond

vloer - type

vloertype 1

spouw - aanwezigheid

neen

isolatie - aanwezigheid

onbekend

vloertype 1

standaard (overige vloeren)

aar

aangrenzendeonverwarmde ruimte

Ruimteverwarming individuele centrale verwarming aandeel in het beschemnd volume

individueel verwarming 1 m3

type opwekker type ketel

condenserend

regeling watertemperatuur

ketel

kamerthemnostaat

stookinrichting

binnen beschermd volume onbekend

fabricagejaar label

HR-top

ongeïsoleerde leidingen

Om<=lengte<=2m

type afgifte

radiatoren/convectoren

pompregeling meest voorkomende

ja radiatorkranen

manuele radiatorkranen

kamerthermostaat

ja

buitenvoeler

neen

decentrale verwarming aandeel in het beschemnd volume type opwekker fabricagejaar

653 gasketel

decentraal verwarming 1 m3

33 houtkachel overig onbekend

decentraal verwarming 2 53 elektrische verwamning

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer

20150617-0001768918-1

straat

Molenstraat

postnummer

2270

gèmeente

nummer

Herenthout

Sanitair warm water individueel sanitair warm water systeem voor gekoppeld aan type toestel leidingen lengte gewone leiding

individueel warm water 1 keuken en badkamer ja, individueel verwarming 1 combi gewone leiding > Sm

Ventilatie en koeling type ventilatie koelinstallatie (> 50%)

geen mechanische af- of aanvoer neen

130A

bus

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.