No title


1 Register your product and get support at HTS5533 HTS5543 HTS55532 3 Obsah 1 Důležité informace 2 Bezpečnost 2 Péče o výrobek ...
Author:  Peter Černý

0 downloads 3 Views 6MB Size

Recommend Documents


No documents

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome HTS5533 HTS5543 HTS5553

1 Důležité informace Bezpečnost Péče o výrobek Péče o životní prostředí Nápověda a podpora

2 Vaše domácí kino Hlavní jednotka Konektory Dálkový ovladač

3 Připojení a nastavení Připojení reproduktorů Připojení k televizoru Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení Nastavení reproduktorů Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)

4 Použití domácího kina Disky Datové soubory Paměťová zařízení USB Možnosti pro zvuk, video a obrázky Rádio přehrávač MP3 Vytváření souborů MP3 Volba zvuku

5 Změna nastavení Nastavení jazyka Nastavení obrazu a zvuku Nastavení zvuku Nastavení rodičovského zámku Nastavení displeje Nastavení úspory energie Obnovení výchozích nastavení

6 Aktualizace softwaru 2 2 3 3 4

5 5 5 6

9 9 10 12 13

Ověření verze softwaru Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

24 24 24

7 Specifikace výrobku

25

8 Řešení problémů

27

9 Oznámení

29 29

Copyright Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království) Prohlášení o shodě Ochranné známky

10 RejstříkRejstřík

29 29 29

31

13

15 15 16 17 18 19 19 19 20

22 22 22 22 23 23 23 23

CS

1

Č e š ti n a

Obsah

1 Důležité informace Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem! • Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat. • Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. • Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku. • Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití. • Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky. • Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel. Nebezpečí zkratu nebo požáru! • Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

2

CS

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina! • Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění. • Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu. • Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení. • Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti. • Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření. • Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku. • Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození. Nebezpečí přehřátí! • Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty. Nebezpečí kontaminace! • Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.). • V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je. • Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem. Nebezpečí spolknutí baterií! • Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám. • Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. • Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena. • V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.

Péče o výrobek • • • •

Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky. Do podavače disků nevkládejte zkroucené či poškrábané disky. Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků. K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Č e š ti n aVýrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

CS

3

Nápověda a podpora Společnost Philips poskytuje rozsáhlou online podporu. Navštivte naše webové stránky na adrese www.philips.com/support a můžete: • stáhnout celou uživatelskou příručku • vytisknout stručný návod k rychlému použití • shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely) • nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ) • odeslat nám e-mail s dotazem • chatovat s jedním z našich zástupců podpory. Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku. Můžete také požádat o pomoc kontaktováním zákaznické podpory společnosti Philips ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na společnost Philips, si poznamenejte model a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

4

CS

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

g Panel displeje h Podavač disku

Č e š ti n a

2 Vaše domácí kino

Konektory V této části je uveden přehled konektorů, které jsou k dispozici v domácím kině.

Přední konektory

Hlavní jednotka V této části je uveden přehled hlavní jednotky.

a MUSIC iLINK Vstup zvuku z přehrávače MP3. b a

(Pohotovostní režim – zapnuto) Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

b

(Přehrát/Pozastavit) Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

c • •

(Stop) Zastavení přehrávání. V režimu radiopřijímače lze stisknutím a podržením smazat předvolbu rádiové stanice.

d SOURCE Výběr zdroje zvuku nebo obrazu pro domácí kino. e

+/Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

f

(Otevřít/Zavřít) Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.

(USB) Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.

Konektory vzadu

a AC MAINS Připojení k napájení. b SPEAKERS Připojení k dodaným reproduktorům a subwooferu. c Wireless Rear Audio Připojení k bezdrátovému modulu Philips. (Model Philips RWSS5512 je prodáván samostatně)

CS

5

d HDMI OUT (ARC) Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.

Dálkový ovladač

e VIDEO OUT-VIDEO Připojení ke vstupu kompozitního videa na televizoru.

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

f ANTENNA FM 75 Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu. g AUDIO IN-AUX 1/AUX 2 Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení. h DIGITAL IN-OPTICAL Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení. i DIGITAL IN-COAXIAL Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

1 2 3

24 23

4 5 6 7 8

22 21 20 19

9 10

18

11

6

CS

12

17

13

16

14

15

(Pohotovostní režim – zapnuto) Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu. • Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu. •

b

(Otevřít/Zavřít) Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.

c Tlačítka zdroje • DISC: Přepne na zdroj disku.Otevření nebo ukončení nabídky disku při přehrávání disku. • AUDIO SOURCE: Volba zdroje vstupu zvuku. • RADIO: Přepnutí do režimu rádia VKV. • USB: Přepnutí na paměťové zařízení USB. d Navigační tlačítka • Procházení nabídkami. • V režimu videa stisknutím šipky doleva nebo doprava zrychlíte pohyb dozadu nebo dopředu, šipkou nahoru nebo dolů pohyb dozadu nebo dopředu zpomalíte. • V režimu rádia stisknutím doleva nebo doprava spustíte hledání rádiové stanice; stisknutím nahoru nebo dolů vyladíte rádiovou frekvenci. e OK Potvrzení zadání nebo výběru. f g

BACK Návrat na předchozí obrazovku nabídky. / (Předchozí/Následující) Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor. • V režimu radiopřijímače výběr předvolby rádiové stanice. •

h

i VOL +/Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Č e š ti n a

a

j SOUND Výběr režimu zvuku. k Číselná tlačítka Výběr položky k přehrávání. l ANGLE Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery. m REPEAT / PROGRAM • Výběr nebo vypnutí režimu opakování. • V režimu rádia jedním stisknutím zpřístupníte režim programu a opětovným stisknutím rozhlasovou stanici uložíte. • V režimu rádia stisknutím a podržením na tři sekundy opětovně nastavíte rozhlasové stanice. n REPEAT A-B Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování. o CREATE MP3/ZOOM • Přístup do nabídky pro vytváření souborů MP3. • Přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím Navigační tlačítka (doleva/ doprava) lze vybrat faktor zvětšení. p

SCREEN FIT Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce.

q SUBTITLE Výběr jazyka titulků pro obraz. r AUDIO SYNC • Výběr jazyka zvuku nebo kanálu. • Stisknutím a podržením tlačítka vstoupíte do nabídky nastavení zpoždění zvuku, následným stisknutím tlačítka +/- nebo Navigační tlačítka zvuk zpozdíte tak, aby odpovídal videu.

(Ztlumit) Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku. CS

7

s SURR Výběr prostorového nebo stereofonního zvuku. t • •

(Stop) Zastavení přehrávání. V režimu radiopřijímače lze stisknutím a podržením smazat předvolbu rádiové stanice.

u

(Přehrát/Pozastavit) Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

v

INFO Přístup k dalším možnostem přehrávání při přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB.

w

SETUP Otevření nebo ukončení nabídky nastavení.

x SLEEP Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

8

CS

Č e š ti n a

3 Připojení a nastavení Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením a jeho další nastavení. Informace o základním připojení domácího kina a příslušenství najdete ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com. Poznámka • Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na •

typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku. Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Připojení reproduktorů Kabely reproduktorů jsou barevně rozlišené a jejich zapojení je tak snadné. Chcete-li k domácímu kinu připojit reproduktor, musíte zapojit kabel reproduktoru ke konektoru stejné barvy. Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu prostorového zvuku zásadní roli. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění blízko úrovně uší (sedícího posluchače).

Poznámka • Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Při umisťování reproduktorů se řiďte těmito obecnými pokyny.

1 2

3

4

Vsedě: Toto je střed poslechové oblasti. FRONT CENTER (přední středový) reproduktor: Středový reproduktor umístěte přímo před sedícího posluchače, a to nad nebo pod televizor. FRONT LEFT (přední levý) a FRONT RIGHT (přední pravý) reproduktor: Levý a pravý reproduktor umístěte dopředu a do stejné vzdálenosti od středového reproduktoru. Ujistěte se, že levý, pravý a středový reproduktor jsou stejně vzdáleny od polohy posluchače. REAR LEFT (zadní levý) a REAR RIGHT (zadní pravý) reproduktor: Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni. CS

9

5

SUBWOOFER (subwoofer): Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechejte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.

Vytvoření bezdrátových zadních reproduktorů Připojte zadní reproduktory k domácímu kinu bezdrátově pomocí bezdrátového modulu (příslušenství). Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému modulu. Co je potřeba • Bezdrátový modul Philips. (Model Philips RWSS5512 je prodáván samostatně)

1

Připojte bezdrátový vysílač ke konektoru Wireless Rear Audio domácího kina.

Připojení k televizoru Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete také poslouchat zvuk z televizoru. Televizor a domácí kino propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC) Video nejvyšší kvality Vaše domácí kino podporuje rozhraní HDMI verze 1.4 – standard ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, můžete si poslechnout zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

1

2 3

Připojte zadní reproduktory k bezdrátovému přijímači. Připojte bezdrátový přijímač ke zdroji napájení.

2

Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor HDMI OUT (ARC) domácího kina s konektorem HDMI ARC televizoru. • Konektor HDMI ARC televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru. V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru. • Pokud neslyšíte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14).

TV

10

CS

Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa

Video nejvyšší kvality Pokud váš televizor nevyhovuje standardu HDMI ARC, propojte domácí kino s televizorem přes standardní připojení HDMI.

Video základní kvality Pokud televizor není vybaven konektory HDMI, použijte kompozitní připojení videa. Rozhraní kompozitního videa nepodporuje video ve vysokém rozlišení.

1 2

3

Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor HDMI OUT (ARC) domácího kina s konektorem HDMI televizoru. Připojte audio kabel, abyste moli poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 12). V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru. • Pokud neslyšíte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14). Poznámka

• Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI. Některé funkce však nemusí být dostupné.

1

2

3 4

Kabelem rozhraní kompozitního videa propojte výstupní konektor VIDEO domácího kina s konektorem VIDEO IN televizoru. • Konektor rozhraní kompozitního videa může být označen jako AV IN, COMPOSITE nebo BASEBAND. Připojte audio kabel, abyste moli poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 12). Při sledování televizních programů můžete opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE domácího kina vybrat správný vstup zvuku. Když sledujete videa, přepněte televizor na správný vstup zvuku. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

TV

TV

CS

11

Č e š ti n a

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí standardního rozhraní HDMI

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu

Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení. Televizor, domácí kino a ostatní zařízení propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.

1

Zvuk dobré kvality Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor COAXIAL domácího kina s konektorem COAXIAL/DIGITAL OUT televizoru nebo jiného zařízení. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako DIGITAL AUDIO OUT.

Poznámka • Připojení zvuku uvedená v uživatelské příručce jsou •

uváděna pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy připojení. Máte-li domácí kino propojené s televizorem prostřednictvím připojení HDMI ARC, není nutné používat zvláštní audiokabel.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk nejvyšší kvality

Zvuk základní kvality

1

Pomocí optického kabelu propojte konektor OPTICAL domácího kina s konektorem OPTICAL OUT televizoru nebo jiného zařízení. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako SPDIF nebo SPDIF OUT.

1

Pomocí analogového kabelu propojte konektor AUX domácího kina s konektory AUDIO OUT televizoru nebo jiného zařízení.

VCR

TV

12

CS

Ručním nastavením reproduktorů můžete nastavit vlastní hodnoty pro prostorový zvuk. Dříve než začnete Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.

1 2 3

Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko SETUP. Vyberte možnost [Nast. zvuku] a poté stiskněte tlačítko OK. Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka a OK můžete vybrat a změnit tyto položky: • [Hlasitost reproduktorů]: Nastavení hlasitosti reproduktorů. • [Prodleva reproduktorů]: Nastavení časové prodlevy pro reproduktory umístěné blíže k poloze posluchače, aby byl zajištěn stejný přenos zvuku ze všech reproduktorů.

Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC) Toto domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem. Poznámka • V závislosti na výrobci se protokol HDMI-CEC označuje •

různými názvy. Informace o svém zařízení naleznete v uživatelské příručce pro zařízení. Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.

Dříve než začnete • Připojte domácí kino k zařízení kompatibilnímu se standardem HDMI-CEC prostřednictvím konektoru HDMI. • Proveďte potřebná připojení popsaná ve stručném návodu k rychlému použití a přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.

Povolení funkce EasyLink

1 2 3 4

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Nast. obrazu] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte položky [Nastavení HDMI] > [Nast. EasyLink] > [EasyLink] > [Zap]. V televizoru i u ostatních připojených zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru nebo příslušným zařízením. • Nastavte na televizoru výstup zvuku na zesilovač (místo reproduktorů televizoru). Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

Ovládací prvky funkce EasyLink Funkce EasyLink umožňuje ovládat domácí kino, televizor a další připojená zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC jediným dálkovým ovladačem. • [Přehr. jedním tlač.] (Jednodotykové přehrávání): Pokud se v přihrádce disku nachází video disk, zapněte televizor z pohotovostního režimu stisknutím tlačítka a poté disk přehrajte. • [Pohot. rež. jed. tl.] (Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka): Pokud je povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka, lze domácí kino přepnout do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.

CS

13

Č e š ti n a

Nastavení reproduktorů

[Ovlád. audiosystému] (Ovládání zvuku systému):Pokud je povoleno ovládání zvuku systému, je zvuk z připojeného zařízení při přehrávání z tohoto zařízení automaticky přehráván prostřednictvím reproduktorů domácího kina. [Mapování audio vst.] (Mapování vstupů zvuku):Pokud ovládání zvuku systému nefunguje, namapujte připojené zařízení ke správným konektorům vstupu zvuku na domácím kině (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14). Poznámka

• Chcete-li změnit nastavení ovládacích prvků funkce

EasyLink, stiskněte tlačítko SETUP a vyberte možnosti [Nast. obrazu] > [Nastavení HDMI] > [Nast. EasyLink].

Nastavení zvuku Pokud neslyšíte zvuk z připojeného zařízení prostřednictvím reproduktorů domácího kina, zkontrolujte, zda jste povolili funkci Easylink u všech zařízení (viz 'Povolení funkce EasyLink' na straně 13). Poté nastavte ovládání zvuku pomocí funkce EasyLink.

1 2 3

4

14

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Nast. obrazu] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte položky [Nastavení HDMI] > [Nast. EasyLink] > [Ovlád. audiosystému] > [Zap]. • Chcete-li zvuk přehrávat z reproduktorů TV, vyberte možnost [Vyp] a následující kroky přeskočte. Vyberte možnost [Nast. EasyLink] > [Mapování audio vst.].

CS

5

Podle pokynů na obrazovce namapujte zvuk připojeného zařízení ke správným konektorům vstupu zvuku na domácím kině. • Připojíte-li domácí kino k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI ARC, ujistěte se, že je zvuk TV namapován na vstup ARC na domácím kině.

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů. Dříve než začnete • Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu. • Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu (například HDMI, AV IN).

Tlačítka pro přehrávání Tlačítko

Akce

Navigační tlačítka

Procházení nabídkami. Nahoru/dolů: • Video: Pomalé přehrávání vpřed nebo vzad (VCD/SVCD má pouze funkci pomalé přehrávání vpřed). • Obrázek: Otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Doleva/doprava: • Video: Rychle vzad nebo vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka. • Obrázek: Překlopení obrazu svisle nebo vodorovně. Potvrzení zadání nebo výběru. Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

Disky Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD, VCD a CD. Dokáže také přehrát disky, které sami vytvoříte, například disky CD-R s fotografiemi a hudbou.

1 2 3

Vložte disk do domácího kina. Pokud se disk nepřehraje automaticky, stiskněte tlačítko DISC. Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

OK (Přehrát/ Pozastavit) /

SUBTITLE DISC AUDIO SYNC SCREEN FIT ZOOM REPEAT REPEAT A-B

Zastavení přehrávání. Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor. Výběr jazyka titulků pro obraz. Otevření nebo ukončení nabídky disku. Výběr jazyka zvuku nebo kanálu. Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce. Přiblížení scény videa nebo snímku. Výběr nebo vypnutí režimu opakování. Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.

CS

15

Č e š ti n a

4 Použití domácího kina

Tlačítko

Akce

ANGLE

Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery. Přístup k upřesňujícím možnostem při přehrávání zvukových, obrazových nebo multimediálních souborů (viz 'Možnosti pro zvuk, video a obrázky' na straně 18).

INFO

Datové soubory Toto domácí kino dovede přehrávat obrazové soubory, audio soubory a video soubory obsažené na disku nebo na paměťovém zařízení USB. Před přehráváním souboru zkontrolujte, zda je formát souboru domácím kinem podporován (viz 'Formáty souborů' na straně 25).

1 Synchronizace obrazu a zvuku Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

1 2

Během přehrávání videa stiskněte a podržte tlačítko AUDIO SYNC. » Zobrazí se nabídka synchronizace zvuku. Stisknutím tlačítka +/- nebo Navigační tlačítka synchronizujte zvuk s obrazem, a poté stiskněte tlačítko OK. Poznámka

• Obraz a zvuk lze synchronizovat pomocí nabídky

nastavení domácího kina. Stiskněte tlačítko SETUP a vyberte možnosti [Nast. zvuku] > [Synch. zvuku].

2

Přehrávejte soubory z disku nebo paměťového zařízení USB. Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko . • Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko . Poznámka

• Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM, připojte domácí kino k televizoru pomocí kabelu HDMI.

Titulky Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích, vyberte jazyk titulků. Poznámka • Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako1 2 3 16

CS

soubor filmu. Je-li například soubor videa pojmenován ‚movie.avi‘, pojmenujte soubor titulků jako ‚movie.srt‘ nebo ‚movie.sub‘. Domácí kino podporuje následující formáty souborů: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte sadu znaků.

Během přehrávání videa vyberte jazyk stisknutím SUBTITLE. Pokud se u formátu videa DivX nezobrazují správně titulky, postupujte následovně a změňte znakovou sadu. Stiskněte tlačítko

SETUP.

5

Vyberte možnost [Nastavení preferencí] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost [Titulky DivX] a pak vyberte znakovou sadu podporující titulky.

Znaková sada

Jazyk

[Standardní]

Albánština, dánština), ,holandština, angličtina, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina Albánština, chorvatština, čeština, holandština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština. Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština. Řečtina Hebrejština Zjednodušená čínština

[Střední Evropa]

[Azbuka]

[Řečtina] [Hebrejština] [Čínština (zj.)]

kód VOD pro DivX

Paměťová zařízení USB

Č e š ti n a

4

Vychutnejte si obrázky, zvuk a video uložené na paměťovém zařízení USB, jako je například přehrávač MP4 nebo digitální fotoaparát. Co je potřeba • Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class). Poznámka • Pokud použijete prodlužovací kabel USB, rozbočovač •

1 2 3 4

USB nebo univerzální čtečku s připojením USB, nemusí být paměťové zařízení USB rozpoznáno. Je možné připojit digitální fotoaparáty pod podmínkou, že jsou schopny přehrávat soubory bez použití speciálního počítačového programu.

Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru (USB) domácího kina. Stiskněte tlačítko USB. » Zobrazí se prohlížeč obsahu. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK. Pomocí tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na straně 15).

Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách www.divx. com pomocí kódu DivX VOD.

1 2 3 4

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Všeob. nast.] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost [Kód DivX(R) VOD] a poté stiskněte tlačítko OK. Stiskněte znovu tlačítko OK. » Zobrazí se registrační kód DivX pro domácí kino.

CS

17Možnosti pro zvuk, video a obrázky

• •

Při přehrávání obrázků, zvuku nebo videa z disku nebo paměťového zařízení USB můžete použít pokročilé funkce.

• •

Možnosti zvuku Pro CDDA:1

Opakovaným stisknutím tlačítka INFO můžete cyklicky procházet následující možnosti: • Zobrazení času a informací o aktuální skladbě. • Disc Go To: Zadáním času disku můžete rychle přejít na určité místo disku. • Track Go To: Zadáním času stopy můžete rychle přejít na určité místo stopy. • Select Track: Výběr konkrétní stopy. Pro MP3:

1 2

Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte zbývající čas aktuální skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka INFO přepnete do režimu času skladby a následovným stisknutím Číselná tlačítka vložíte čas skladby.

Možnosti videa

1 2

18

Stiskněte tlačítko INFO. » Zobrazí se nabídka možností videa. V závislosti na zdroji videa nemusí být některé možnosti k dispozici. Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka a OK můžete vybrat a změnit tyto položky: • [Titul]: Výběr konkrétního titulu. • [Kapitola]: Výběr konkrétní kapitoly. • [Stopa]: Výběr konkrétní stopy (pouze pro disky VCD/SVCD). • [Audio]: Výběr jazyka zvuku pro obraz.

CS

• • •

[Titulek]: Výběr jazyka titulků pro obraz. [Úhel]: Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery. [Čas TT]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času titulu. [Čas k.]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času kapitoly. [Čas disku]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času disku (pouze pro disky VCD/SVCD). [Čas stopy]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času stopy (pouze pro disky VCD/SVCD). [Náhled]: Výběr náhledu obsahu disku. [Opak.]: Výběr režimu opakování. [Zobr. času]: Výběr informací pro zobrazení času.

Možnosti obrázků

1 2 3

Stisknutím tlačítka INFO vstoupíte do režimu náhledu obrázků. » Zobrazí se 12 miniatur. Stisknutím tlačítka / přejdete na předchozí nebo následující stránku náhledů. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK vyberte obrázek.

Hudební prezentace Pokud se obrazové a zvukové soubory nacházejí na stejném disku nebo paměťovém zařízení USB, můžete vytvořit hudební prezentaci.

1 2 3 4 5

Vyberte zvukovou stopu a stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko složky s obrázky.

BACK a přejděte do

Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka OK spusťte prezentaci. Stisknutím tlačítka

prezentaci ukončíte.

Stisknutím tlačítka hudby.

zastavte přehrávání

Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio VKV a uložit až 40 rádiových stanic. Poznámka • Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a

Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po tři sekund, dojde k opětovné instalaci rádiových stanic.

digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.

• Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, nebo je nalezeno méně než pět stanic, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.

1

2

Připojte anténu VKV ke konektoru ANTENNA FM domácího kina. • Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat zvukové soubory. Co je potřeba • Přehrávač MP3. • 3,5mm stereofonní audiokabel.

Stiskněte tlačítko RADIO. » Pokud jste rádiové stanice již nainstalovali, začne přehrávání posledního poslouchaného kanálu.

Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte přehrávač MP3 ke konektoru MUSIC iLINK domácího kina.

» Jestliže jste dosud žádné rádiové stanice nenainstalovali, zobrazí se na panelu displeje zpráva AUTO INSTALL...PRESS PLAY. Stiskněte tlačítko .

3

přehrávač MP3

Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové stanice, použijte dálkový ovladač.

Tlačítko

Akce

Číselná tlačítka, / Navigační tlačítka

Výběr předvolby rádiové stanice.

Doleva/doprava: Vyhledání rádiové stanice. Nahoru/dolů: Jemné doladění rádiové frekvence. Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic. Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete.

1 2 3

Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, dokud se na panelu displeje nezobrazí hlášení MUSIC I-LINK. Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory a spusťte jejich přehrávání.

Vytváření souborů MP3 Domácí kino lze použít k převedení disků CD na soubory MP3. Co je potřeba • Zvukový disk. • úložné zařízení USB.

1 2 3

K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB. Spusťte přehrávání zvukového disku CD (CDDA). Stiskněte tlačítko CREATE MP3. » Zobrazí se zpráva s potvrzením.

CS

19

Č e š ti n a

PROGRAM

Rádio

4

Vyberte možnost [Ano] a poté stiskněte tlačítko OK. » Zobrazí se nabídka pro vytváření MP3. V pravém panelu jsou parametry pro MP3, v levém panelu jsou zobrazeny zvukové stopy.

Poznámka • Během převodu neodpojujte paměťové zařízení USB ani nepoužívejte žádná tlačítka.

• Disky DTS CD a disky chráněné proti kopírování nelze konvertovat.

• Na paměťové zařízení USB chráněné proti zápisu nebo chráněné heslem nelze soubory MP3 ukládat.

CREATE MP3 TRACK

OPTIONS Speed

Normal

Track01

04:14

Bitrate

128kbps

Track02

04:17

Track03

03:58

Track04

04:51

Track05

03:53

Track06

04:09

Track07

04:38

CRT ID3

Yes

Device

USB1

SUMMARY Select Track

0

Time

00:00

Start

5

6

7

Select All

Deselect All

Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka a OK můžete vybrat a změnit tyto položky: • [Rychlost]: Výběr rychlosti zápisu souboru. • [Př. rychlost]: Výběr kvality převodu. • [Text na ID3]: Kopírování informací o stopách během převádění souborů MP3. • [Zařízení]: Výběr zařízení USB, na které si přejete ukládat soubory MP3. Přejděte do pravého panelu, vyberte zvukové stopy a stiskněte tlačítko OK. • Chcete-li vybrat všechny stopy, přejděte na položku [Vybrat vše] a stiskněte tlačítko OK. Vyberte položku [Spus.] a stisknutím tlačítka OK spusťte převod na MP3. » V zařízení USB bude vytvořena nová složka, do níž se soubory MP3 uloží. •

20

Exit

CS

Nabídku ukončíte výběrem možnosti [Ukončit]a stisknutím tlačítka OK.

Volba zvuku Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

1

Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND a vyberte režim zvuku. • MOVIE: Vychutnejte si filmový zvukový zážitek, speciálně vylepšený pro filmy. • MUSIC: Znovu vytvořte prostředí, ve kterém byla vaše hudba nahrána, např. studio nebo koncert. • ORIGINAL: Vychutnejte si pomocí přidaných zvukových efektů původní zvuk filmů a hudby. • NEWS: Díky optimalizovanému přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé slovo. • GAMING: Vychutnejte si zvuky počítačových her; ideální pro akční videohry a hlasité pasáže.

Č e š ti n a

Režim prostorového zvuku Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

1

Opakovaně stiskněte tlačítko SURR a vyberte režim prostorového zvuku. • 5CH STEREO: Vylepšený stereofonní zvuk. Ideální pro hudbu na večírcích. • MULTI-CH/DOLBY PLII: Tradiční 5.1kanálový zvuk poskytující uvolněnější filmový zážitek. • STEREO: Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby. Poznámka

• Pokud je zdroj zvuku 2.1kanálový. ve vícekanálovém režimu bude na výstupu 5kanálový stereofonní zvuk.

CS

21

5 Změna nastavení Nastavení domácího kina jsou již konfigurovaná na optimální hodnotu. Nemáte-li důvod ke změně nastavení, doporučujeme ponechat výchozí hodnotu.

Nastavení obrazu a zvuku 1 2

Poznámka • Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit. • Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko tlačítko

BACK. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte SETUP.

Nastavení jazyka Jazyk zobrazovaných údajů

1 2

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Všeob. nast.] a poté stiskněte tlačítko OK. • [Jazyk OSD]: Výběr jazyka nabídky.

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Nastavení preferencí] a poté stiskněte tlačítko OK. • [Audio]: Výběr jazyka zvuku pro disky. • [Titulek]: Výběr jazyka titulků pro disky. • [Nabídka Disc]: Výběr jazyka nabídky pro disky. Poznámka

• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte •

22

v seznamu nabídku [Jiné] a zadejte čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu. Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

CS

SETUP.

Vyberte možnost [Nast. obrazu] a poté stiskněte tlačítko OK. • [Systém TV]: Výběr formátu videa, které televizor podporuje. • [Displej TV]: Výběr formátu obrazu tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce. • [Nastavení HDMI]: [Širokoúhlý formát]: Nastavení širokoúhlého zobrazení televizoru s poměrem stran 16:9. [HDMI Video]: Výběr rozlišení videa pro signál na výstupu HDMI OUT. • [Nastavení obr.]: Výběr nastavení barev pro zobrazení videosignálu na televizoru. • [JPEG v HD]: Aktivace nebo deaktivace zobrazování obrázků ve vysokém rozlišení. Poznámka

• Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.

Nastavení zvuku

Jazyk disku

1 2

Stiskněte tlačítko

1 2

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Nast. zvuku] a poté stiskněte tlačítko OK. • [HDMI Audio]: Zvuk HDMI je automaticky distribuován do dvou kanálů pro reproduktory televizoru. Pokud nechcete, aby byl zvuk reprodukován prostřednictvím televizoru, zvuk HDMI vypněte. • [Noční režim]: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti zvuků, jako je řeč. Platí pouze pro disky DVD se zakódovaným zvukem Dolby Digital.

Hesla a hodnocení

1 2

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Nastavení preferencí] a poté stiskněte tlačítko OK. • [[Heslo]]: Nastavení nebo změna hesla pro přístup pomocí rodičovského zámku. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte 0000. • [Rodičovský]: Aktivace omezení přístupu na základě věku pro přehrávání disků DVD-video, na nichž bylo nahráno hodnocení. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte možnost [8 Pro dosp.].

Nastavení úspory energie 1 2

Uzamčení disku

1 2

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Všeob. nast.] a poté stiskněte tlačítko OK. • [Zámek disku]: Uzamčení disku pro omezení jeho přehrávání. V domácím kině můžete uzamknout až 20 disků.

• Chcete-li přehrát zamknutý disk, postupujte podle pokynů

na obrazovce a zadejte heslo. Potom stiskněte tlačítko OK.

Nastavení displeje 1 2

Stiskněte tlačítko

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Všeob. nast.] a poté stiskněte tlačítko OK. • [Spořič obr.]: Přepnutí domácího kina do režimu spořiče obrazovky, pokud nebyla vykonána žádná činnost po dobu 10 minut. • [Aut. poh. režim]: Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu, pokud nebyla vykonána žádná činnost po dobu 30 minut (v režimu disku nebo USB). • [Časovač vypnutí]: Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby. • [Ztlumení displeje]: Nastavení jasu displeje na předním panelu domácího kina.

Obnovení výchozích nastavení 1 2

Poznámka

[Zobrazení MP3/JPEG]: Výběr zobrazovaného obsahu pro soubory MP3/JPEG.

Č e š ti n aNastavení rodičovského zámku

3

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Nastavení preferencí] > [Výchozí] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost [Resetovat] a stisknutím tlačítka OK ji potvrďte. » Domácí kino se resetuje na výchozí nastavení, s výjimkou nastavení rodičovského zámku.

SETUP.

Vyberte možnost [Nastavení preferencí] a poté stiskněte tlačítko OK. • [PBC]: Aktivace nebo deaktivace navigace v nabídce s obsahem u disků VCD a SVCD pomocí funkce PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání). CS

23

6 Aktualizace softwaru Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu, pravidelně aktualizujte domácí kino nejnovějším softwarem. Srovnejte aktuální verzi svého softwaru s nejnovější verzí na webové stránce www. philips.com/support. Pokud je tato verze starší než nejnovější verze dostupná na webové stránce podpory společnosti Philips, aktualizujte domácí kino nejnovějším softwarem.

• •

Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru

1 2 3

4 5

Výstraha • Do výrobku neinstalujte starší než aktuální verzi softwaru. Společnost Philips nedopovídá za problémy vzniklé v důsledku instalace starší verze softwaru.

Počítač s připojením k Internetu. Archivační aplikace s podporou formátu ZIP.

6

Jednotku USB flash připojte k počítači. Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky www.philips.com/support. Na webové stránce podpory společnosti Philips najděte svůj výrobek a vyhledejte Software a ovladače. » Aktualizace softwaru je dostupná ve formátu ZIP. Uložte komprimovaný soubor do kořenového adresáře jednotky USB flash. Pomocí archivačního nástroje rozbalte soubor aktualizace softwaru do kořenového adresáře. Jednotku USB flash odpojte od počítače.

Krok 2: Aktualizace softwaru

Ověření verze softwaru Zkontrolujte verzi aktuálního softwaru instalovaného v domácím kině.

1 2 3

Stiskněte tlačítko

SETUP.

Vyberte možnost [Nastavení preferencí] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost [Informace o verzi] a poté stiskněte tlačítko OK. » Zobrazí se verze softwaru.

Výstraha • Během aktualizace domácí kino nevypínejte, ani z něj neodpojujte flash disk USB.

1 2 3

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB Co je potřeba • Jednotka USB flash naformátovaná pro systém souborů FAT s minimálně 75 MB volné paměti. Nepoužívejte USB pevný disk.

24

CS

Jednotku USB flash (se staženým souborem) připojte k domácímu kinu. • Zkontrolujte, zda je přihrádka disku zavřená a uvnitř není žádný disk. Přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino. Postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte aktualizaci. » Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.

7 Specifikace výrobku

• • •

Audio: .mp3, .wma Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg, Obrázky: .jpg, .jpeg

Zesilovač

Poznámka • Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

• • •

Kódy oblasti Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina. Země

Č e š ti n a

Formáty souborů

DVD

Evropa, Velká Británie Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea Latinská Amerika Austrálie, Nový ZélandCelkový výstupní výkon: 1 000 W RMS (+/0,5 dB, 30 % THD) Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A) Vstupní citlivost: • AUX1/AUX2: 1 V • Music iLink: 350 mV

Videí • •

Systém signálu: PAL / NTSC Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio •Rusko, Indie

• Čína

Vstup digitálního zvuku S/PDIF: • Koaxiální: IEC 60958-3 • Optický: TOSLINK Vzorkovací frekvence: • MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz • WMA: 44,1 kHz, 48 kHz Konstantní přenosová rychlost: • MP3: 32–320 kb/s • WMA: 48–192 kB/s

Rádio Formáty médií •

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, video CD/SVCD, soubory obrázků, média MP3, média WMA, média DivX, paměťové zařízení USB• •

Rozsah ladění: • Evropa/Rusko/Čína: VKV 87,5– 108 MHz (50 kHz) • Asijskopacifická oblast/Latinská Amerika: VKV 87,5–108 MHz (50/100 kHz) Odstup signál/šum: VKV 50 dB Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz– 12,5 kHz / ±3 dB CS

25

USB

ReproduktoryStřední reproduktor: • Impedance reproduktoru: 4 ohmy • Vinutí reproduktorů: 1 x 76,2 mm (3") basový reproduktor • Rozměry (Š x V x H): 223 x 101,5 x 93,5 mm • Hmotnost: 0,6 kg Přední / zadní reproduktor: • Impedance reproduktoru: 4 ohmy • Vinutí reproduktorů: 1 x 76,2 mm (3") basový reproduktor • Rozměry (Š x V x H): • Reproduktory: 90 x 185 x 105,5 mm • Hlavní reproduktory: 247 x 1 091 x 242 mm • Hmotnost: • Reproduktory: 0,54 kg každý • Hlavní reproduktory: 2,19 kg každý

• •

Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0) Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC) Systém souborů: FAT16, FAT32

Hlavní jednotka •

• • • •

Napájení: • Evropa/Čína/Rusko/Indie: 220–240 V~, 50 Hz • Latinská Amerika/Asijskopacifická oblast: 110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz Spotřeba elektrické energie: <105 W Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,5 W Rozměry (Š x V x H): 435 mm × 56 mm × 344 mm Hmotnost: 3,0 kg

Baterie dálkového ovladače

Subwoofer• •

Laser

• •

Impedance: 4 ohmy Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový reproduktor Rozměry (Š x V x H): 178 mm × 303 mm × 343 mm Hmotnost: 3,84 kg

• • • •

26

CS

2 x AAA-R03-1,5 V

Typ: Polovodičový laser GaAIAs (CD) Vlnová délka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD) Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD) Divergence paprsků: 60 stupňů.

Varování • Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy

Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením. • Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením. • Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením. • Pro připojení k televizoru použijte kabel HDMI.

neodstraňujte kryt výrobku.

Zvuk Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka Tlačítka domácího kina nefungují. • Na několik minut odpojte domácí kino od napájení a poté je znovu připojte.

Obraz Žádný obraz. • Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu. • Jestliže k této situaci dojde při změně systému televizního příjmu, stisknutím tlačítka otevřete přihrádku disku a následovným stisknutím tlačítek 439 na dálkovém ovladači obnovte výchozí systém televizoru. Žádný obraz na televizoru připojeném prostřednictvím připojení HDMI. • Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný. Pokud je vadný, vyměňte jej za nový. • Jestliže k této situaci dojde při změně rozlišení videa při použití rozhraní HDMI, stisknutím tlačítka otevřete přihrádku disku a následovným stisknutím tlačítka 304 na dálkovém ovladači obnovte výchozí nastavení. • Počkejte 10 sekund na automatické obnovení nebo změňte nastavení videa HDMI.

Z reproduktorů domácího kina nevychází žádný zvuk. • Připojte audiokabel domácího kina k televizoru nebo dalšímu zařízení (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 12). • Nastavte zvuk pro připojené zařízení (pouze pro připojení HDMI) (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14). • Resetujte domácí kino na výchozí nastavení (viz 'Obnovení výchozích nastavení' na straně 23), vypněte je a znovu zapněte. • Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku. Zkreslený zvuk nebo ozvěna. • Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen. Zvuk a obraz nejsou synchronizované. • 1) Stiskněte a podržte tlačítko AUDIO SYNC. 2) Do 5 sekund stiskněte tlačítko +/- nebo Navigační tlačítka a synchronizujte zvuk s obrazem.

Přehrávání Disk nelze přehrát. • Vyčistěte disk. • Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ disku podporuje (viz 'Formáty médií' na straně 25). • Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku. • Pokud se jedná o disk DVD±RW nebo DVD±R, zkontrolujte, zda je disk finalizován. CS

27

Č e š ti n a

8 Řešení problémů

Nelze přehrát soubor DivX. • Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu ‚Home Theater Profile‘ (Profil domácího kina). • Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný. Titulky DivX se nezobrazují správně. • Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu (viz 'Titulky' na straně 16). • Vyberte správnou znakovou sadu. (viz 'Titulky' na straně 16) Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB. • Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem. • Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB domácím kinem podporován. Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“. • Nelze uvést do provozu. Funkce EasyLink nefunguje. • Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz 'Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)' na straně 13). Při zapnutí televizoru se automaticky zapne domácí kino. • Pokud používáte funkci Philips EasyLink (HDMI-CEC), je toto chování normální. Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

28

CS

Prohlášení o shodě

Č e š ti n a

9 Oznámení Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky.

Copyright

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Autorská práva ve Spojeném království Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performers Protection Act z let 1958 až 1972.

Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království) Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou. Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku: • s hodnotami uvedenými na zástrčce, • se značkou BS 1362 a • ASTA. Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce. Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/ EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.

Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

Ochranné známky

Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Vyrobeno v licenci na základě amerických patentů č. 5 956 674, 5 974 380, 6 487 535 a dalších amerických a celosvětových patentů registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS, symbol a společně použité DTS a symbol jsou registrované ochranné známky. DTS Digital Surround a loga DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

DivX , DivX Ultra , DivX Certified a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou použity v souladu s licencí. Certifikováno dle standardu DivX Ultra k přehrávání videa DivX s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem.

CS

29

DIVX VIDEO: DivX je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified ) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified ) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Regionální upozornění Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu. Nebezpečí! Pří sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření! Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte sit’ovou zástrčku. 30

CS

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

A

aktualizace softwaru automatické vypnutí automatický pohotovostní režim

K

24 23 23

kód VOD pro DivX konektory kontrola aktuální verze

17 5 24

L

likvidace

B

baterie

D

disky DivX

E

Easylink (HDMI-CEC)

H

HDMI ARC HDMI-CEC heslo

J

jas displeje jazyk nabídky na obrazovce jazyk nabídky pro disky jazyk titulků pro disky jazyk zvuku pro disky jednodotykové přehrávání

26

15 17, 25

3

M

mapování vstupů zvuku možnosti obrázků možnosti videa možnosti zvuku

13 18 18 18

N

13

10 13 23

nabídka disku nabídka Nastavení nastavení jazyka nastavení obrazu nastavení reproduktorů nastavení zvuku pomocí funkce EasyLink noční režim

O 23 22 22 22 22 13

obchodní známky obnovení výchozích nastavení odstraňování problémů otáčení snímků ovládací prvky funkce Easylink ovládání zvuku systému

22 22 22 22 13 14 22

29 23 27 15 13 13

CS

31

Č e š ti n a

10 RejstříkRejstřík

P

paměťové zařízení USB 17 PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání) 23 podpora pro zákazníky 4 podporované formáty médií 25 podporovaný formát souboru 25 přehled dálkového ovladače 6 přehled hlavní jednotky 5 přehrávač MP3 19 přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka 13 prezentace 18 prezentace s hudbou 18 připojení analogového audio kabelu 12 připojení antény VKV 5, 19 připojení domácího kina 9 připojení k televizoru 10 připojení kabelu HDMI 10, 11 připojení kabelu kompozitního videa 11 připojení optického audio kabelu 12 připojení reproduktorů 9 připojte koaxiální audiokabel 12 připojte koaxiální audiokabel 12 programování rádiových stanic 19 prostorový zvuk 21

R

rádio recyklace režim opakování rodičovský zámek rodičovský zámek rozlišení videa

S

sériové číslo výrobku specifikace spořič obrazovky synchronizace obrazu a zvuku

32

19 3 15 23 23 22

4 25 23 16

T

titulky DivX tituly tlačítka ovládání přehrávání

U

umístění reproduktorů

V

video HDMI vyhledání času vytvoření MP3

W

wireless rear audio

Z

zámek disku změna hesla znaková sada zobrazení nabídky pro MP3/JPEG zobrazení nabídky u disků VCD a SVCD zvuk z televizoru nebo jiných zařízení zvukový režim

16 18 15

9

22 18 19

10

23 23 16 23 23 12 20

Language Code

book1 indd

M ac

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. sgpjp_1202/12_v1

boo

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.