No title


1 2 3 4 5 6 9298/BKM/2017-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/9138/2017-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcec...
Author:  Monika Machová

0 downloads 8 Views 3MB Size

Recommend Documents


No title
1 Web: Pevná linka: +421 (02) Orange: +421 (0907) T-Mobile: +421 (0904) Pravidelné zhromaždenia: v nedeľu o 9:30 Spoločenský d...

No title
1 2 3 Datum:4 5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu a konzultantovi mé bakalářské práce ...

No title
1 2 3 4 5 6 BAB I HUKUM PERDATA A. Pengertian Hukum Perdata Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang...

No title
1 2 3 Penyelesaian sengketa tanah dapat diajukan dengan mengajukan gugatan keperdataan, misalnya sengketa mengenai hak waris, jual beli tanah yang ber...

No title
1 energ ieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie Molen nummer 130A bus 2270 gemeente Herenthout bestemming type bouwjaar 1980 appartemen...

No title
1 Kinderen stimuleren om te bewegen, buiten in openlucht, binnen en buiten schooltijd in een kindvriendelijke schoolomgeving, dat is de doelstelling a...

No title
1 KAJIAN MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN PRODUKSI BERSIH PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PADA GRUP PERKEBUNAN SINAR MAS UNIT PT. SMART CORPORATION DAN PT. IVO MAS TUN...

No title
1 #32 Clubhuis: Cultuurpark Westergasfabriek Klönneplein DD Amsterdam telefoon: Bestuur Sporting West: Voorzitter Irma Hobijn penningmeester Rob ...

No title
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Krycí list nabídky ke zjednodušen&eacu... 9298/BKM/2017-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/9138/2017-BKMM

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D., ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž IČO: 69797111 (dále jen „prodávající“) a Varianta - fyzická osoba ……..........…(akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: ………,rodné číslo: ………trvalý pobyt: ………, bydliště: ............. (dále jen „kupující“) Varianta - manželé Manželé ……...........…(akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: (varianta pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ) ………, rodné číslo: ………trvalý pobyt:………., bydliště: ............... ……...........…(akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: (varianta pro případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ) ………, rodné číslo: ………trvalý pobyt:………., bydliště: ............... (dále jen „kupující“) Varianta -právnická osoba ……........................… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob), se sídlem……...........................…, kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo zastoupená na základě plné moci, IČO:………, DIČ:………, zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném ….....................................……, bankovní spojení:…….................… (dále jen „kupující“) Varianta -územní samosprávný celek …….........................…(přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem ……............................…, kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo zastoupený na základě plné moci, IČO:………, DIČ:………, bankovní spojení:…..............…...… (dále jen „kupující“) uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

1

KUPNÍ SMLOUVU č. ................. Čl. I. 1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci: Stavba (budova): bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na parcele č. 1531, LV 1104, zapsaná na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Prusinovice, obec Prusinovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov. Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka parcela číslo 1531, v kat. území Prusinovice. (dále jen „převáděný majetek“) 2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení o příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/BKM/2166/2015-BKMM ze dne 23. 3. 2015 , právní účinky zápisu ke dni 25. 3. 2015, příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

3. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení, které vyhlásil prodávající. Čl. II. 1. Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku se všemi součástmi a příslušenstvím (zpevněná plocha, opěrná zídka a venkovní schody), právy a povinnostmi, a to za kupní cenu, stanovenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy přijímá. (Varianta – pokud kupující nabývá majetek do společného jmění manželů)

Prodávající převádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k převáděnému majetku se všemi součástmi a příslušenstvím (zpevněná plocha, opěrná zídka a venkovní schody), právy a povinnostmi, a to za kupní cenu, stanovenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy přijímají do společného jmění manželů. (Varianta – pokud kupující nabývají majetek do podílového spoluvlastnictví)

Prodávající převádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k převáděnému majetku se všemi součástmi a příslušenstvím (zpevněná plocha, opěrná zídka a venkovní schody), právy a povinnostmi, a to za kupní cenu stanovenou v Čl. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 2 této smlouvy přijímají do podílového spoluvlastnictví, a to např. XY podíl ve výši ... vzhledem k celku a YZ podíl ve výši ... vzhledem k celku. 2. Kupní cena za převáděný majetek, ve smyslu odst. 1. tohoto článku, činí …...…Kč (slovy: ................…… korun českých).

2

Čl. III. 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle Čl. II. odst. 2., na účet prodávajícího, vedený u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu 19-45423621/0710, variabilní symbol ……..........…. (Varianta - pokud kupující nabývají majetek do společného jmění manželů)

Kupující se zavazují uhradit kupní cenu, dle Čl. II. odst. 2. rukou společnou a nerozdílnou na účet prodávajícího vedený u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu 19-45423621/0710, variabilní symbol ………............ (Varianta - pokud kupující nabývá majetek do podílového spoluvlastnictví)

Kupující jsou povinni zaplatit kupní cenu, dle Čl. II. odst. 2. společně a nerozdílně. Prodávající není povinen přijmout část plnění kupní ceny, byť by jí byl uhrazen jeden z prodávaných ideálních spoluvlastnických podílů. Kupující se zavazují kupní cenu zaplatit na účet prodávajícího vedený u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu 19-45423621/0710, variabilní symbol ………............ 2. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu kupní ceny stanovené v Čl. II. odst. 2 bude použita částka ve výši 3.140,- Kč, kterou složil kupující ve výběrovém řízení na účet prodávajícího č. 6015-45423621/0710 v. s. 608170173, dne ....... . Zbývající část kupní ceny ve výši ...... zaplatí kupující na účet a v. s. prodávajícího uvedený v odst. 1., a to ve lhůtě, která mu bude oznámena ve výzvě prodávajícího k zaplacení, přičemž tato lhůta nebude kratší než 30 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě. (Při stanovení lhůty pro úhradu kupní ceny nelze sjednat dobu kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů).

3. Neuhradí-li kupující celou kupní cenu ve lhůtě, stanovené touto smlouvou, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení. 4. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit, kromě smluvní pokuty dle předchozího odstavce, i úroky z prodlení dle platné právní úpravy. 5. Pokud kupující v prohlášeních podle Čl. V. odst. 1. uvede nepravdivé skutečnosti, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny. 6. Pokuty podle odst. 3. a 5. jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení na účet prodávajícího č. 19-45423621/0710. 7. Pro účely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a případné jiné platby, považují za zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet prodávajícího.

Čl. IV. 1. Kupující bere na vědomí, že převáděný majetek může být dotčen, se všemi souvisejícími dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. 2. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká další omezení, závazky či právní vady (s výjimkou uvedenou v Čl. IX. této smlouvy).

3

Čl. V. 1. Kupující prohlašuje, že je mu současný stav převáděného majetku dobře znám. Kupující rovněž prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči státu a je schopen dodržet své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní cenu. (Varianta - pokud kupující nabývá majetek do podílového spoluvlastnictví)

2. Kupující jsou ke všem povinnostem plynoucím z této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně. Čl. VI. Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na převod vlastnického práva k převáděnému majetku podle této smlouvy, zejména pak skutečnosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní ceny. Tato povinnost kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s příslušenstvím.

Čl. VII. 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 2. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, má prodávající právo v souladu s ustanovením § 1977 zákona č. 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícímu (prodlévajícímu) oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl. Čl. VIII. 1. Odstoupením od smlouvy prodávajícím zároveň vznikne prodávajícímu právo na náhradu veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodejem převáděného majetku. 2. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se nedotýká povinnosti kupujícího zaplatit peněžitá plnění (zejm. úroky z prodlení a smluvní pokuty), na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení. 3. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co si splnily, kromě peněžitých plnění (např. úroků z prodlení, smluvních pokut), na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení. 4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla zaplacena, má prodávající povinnost do ..….…… dnů od účinků odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o: - náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s prodejem převáděného majetku - vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení na účet kupujícího. Pokud kupní cena ještě nebyla uhrazena (a k odstoupení od smlouvy došlo ze strany prodávajícího), má kupující povinnost do ……....… dnů od doručení výzvy k úhradě vyúčtovaných nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem převáděného majetku, uhradit

4

tyto náklady na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení, pokud vznikly. Čl. IX. 1.

Kupující je (v souladu s § 2145 občanského zákoníku) srozuměn s tím, že k převáděnému majetku náleží předkupní právo z titulu § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a že převáděný majetek bude do 30 dnů ode dne schválení této smlouvy příslušným ministerstvem podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nabídnut předkupníkovi ke koupi za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.

Uplatní-li předkupník své předkupní právo tím, že zaplatí ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení nabídky kupní cenu ve výši sjednané v této smlouvě, tato smlouva okamžikem zaplacení zanikne, převáděný majetek zůstává ve vlastnictví prodávajícího a smluvní strany si vrátí vše, co si splnily.

3.

Prodávající se zavazuje, že o skutečnosti, zda předkupník své předkupní právo uplatnil či nikoliv, bude kupujícího informovat písemně bez zbytečného odkladu. Čl. X.

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá kupující zápisem do katastru nemovitostí. Právní účinky zápisu nastanou ke dni, kdy byl návrh doručen katastrálnímu úřadu. Tímto dnem na kupujícího přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním nemovité věci. Kupující, jako nabyvatel vlastnického práva k převáděnému majetku, bere na vědomí, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. 2. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podají prodávající a kupující společně prostřednictvím prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po úplném zaplacení kupní ceny včetně příslušenství a příp. smluvních pokut. Doklad o zaplacení, resp. prohlášení prodávajícího o tom, že uvedená částka byla uhrazena, bude obsažen v návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatky spojené s touto smlouvou spojené nese kupující. Návrh na vklad se kupujícímu zasílá k podpisu zároveň s výzvou k úhradě kupní ceny a s výzvou k vrácení podepsaného návrhu; katastrální úřad kupujícího vyzve k úhradě správního poplatku za povolení vkladu vlastnického práva. 3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku dle této smlouvy pro kupujícího pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran. 4. Pro případ, že vklad vlastnického práva k převáděnému majetku podle této smlouvy pro kupujícího nebude příslušným katastrálním úřadem ani po součinnosti stran podle odstavce 3. povolen, smluvní strany si sjednávají rozvazovací podmínku tak, že se tato kupní smlouva ruší od počátku. Prodávající se zavazuje písemně oznámit kupujícímu naplnění této rozvazovací podmínky této kupní smlouvy bezodkladně po jejím vzniku. Čl. XI. Varianta - smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv, ale bude dle ZMS vyžadovat schválení příslušným ministerstvem Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

5

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § …… odst. …… písm. …… zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Varianta - smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude dle ZMS vyžadovat schválení příslušným ministerstvem Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva nabývá platnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb. a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb. za předpokladu, že smlouva byla rovněž uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající předá kupujícímu doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. variantně …………… prohlašuje, že níže uvedené údaje v této smlouvě považuje za své obchodní tajemství a požaduje, aby tyto údaje nebyly uveřejněny v registru smluv: …………… (doplnit konkrétní údaje) ------------------------------------------ Obecná ustanovení -------------------------------------------------Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena v ………stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí. Nedílnou součástí této smlouvy je  doložka dle zákona č.: ...................., ve znění pozdějších předpisů Varianta - pouze u smluv uzavřených s ÚSC, pokud smlouva nebude zveřejněna v registru smluv Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Kroměříži dne …………………

V ………………… dne …………………

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

…………………………….………………. JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D., ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž

…………………………….…………………… akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost, funkce opravňující k jednání nebo jednající na základě plné moci, název

Přílohy: dle textu Doložka dle zákona č. …………………, ve znění pozdějších předpisů. (Doložka dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích - obecní zřízení, příp. č. 129/2000 Sb. (zákon o krajích – krajské zřízení), zák. č. 131/2000 Sb. (zákon o Hl. městě Praze), včetně výčtu převáděného majetku, musí být nedílnou součástí smlouvy).

7

8

9298/BKM/2017-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/9138/2017-BKMM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/21, 767 01 Kroměříž

NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - FYZICKÉ OSOBY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ S AUKCÍ Č. BKM/173/2017 JMÉNO, PŘÍJMENÍ: ………………………………………………………………………………………... DATUM NAROZENÍ: ……………………………………………………………………………………….. TRVALÝ POBYT: ……………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. NABÍZENÁ VÝŠE KUPNÍ CENY V Kč: …………………………………………………………………. slovy: ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………. 1. Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje, že svoji nabídku činí vážně a nikoliv v omylu, že se seznámil s podmínkami VŘ č. BKM/173/2017, že jsou mu srozumitelné, že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí. Účastník VŘ výslovně prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním kupní smlouvy na prodej předmětného majetku a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít kupní smlouvu v souladu s výše uvedenými podmínkami. 2. Účastník VŘ prohlašuje, že je v dobré finanční situaci, že je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z kupní smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu za předmět koupě, že nemá žádné dluhy vůči státu a že složil kauci včas a řádně v souladu s podmínkami VŘ. 3. Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na prodej předmětného prodávaného majetku, zejména na povinnost zaplacení kupní ceny, stejně tak zahájení soudního řízení ve věci majetkových závazků účastníka VŘ vůči státu. 4. Závazky účastníka VŘ uvedené v odst. 1 až 3 trvají do úplného zaplacení kupní ceny, včetně veškerého příslušenství. 5. Účastník VŘ prohlašuje, že je mu znám stav nabízeného majetku. 6. Účastník VŘ souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to výhradně pro účely VŘ, kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

…………………………………………………… Datum, podpis

1

NEPOVINNÉ ÚDAJE Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu): …..…................................... …………………………………………………………………………………………….……..…………… Informace o složení kaucev hotovosti v bancepoštovní poukázkoubankovním převodem

Číslo účtu, ze kterého byla kauce odeslána: …………………………………………………….……… variabilní symbol: ……………………...………..

specifický symbol: …………………….…………

Číslo účtu pro vrácení kauce: ………….………………………………………………………………….. Telefon, e-mail: ………………..……………………………………………………………………..…… Osobní stav účastníka VŘ: ženatý - vdaná - ostatní Osobní údaje manželky/manžela, pokud je zájemce ženatý/vdaná a hodlá nabýt prodávaný majetek do společného jmění manželů. Jméno, příjmení: ….………………………………………………………..……………………………… Datum narození: ……………………………………………...……………………………………….…… Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………….

2

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Podmínky VŘ“) Podmínky VŘ upravují pravidla zjišťování zájemců o koupi majetku státu formou výběrového řízení (dále také jen „VŘ“), které v souladu s § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a § 21 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, oboje ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tyto Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách. Jsou k dispozici na kontaktní adrese Úřadu a na webu Úřadu. Čl. 1 Povinný obsah a forma nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení 1. Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce. Obálka s nabídkou musí být označena podle instrukcí obsažených v Oznámení o výběrovém řízení. 2. Nabídka podaná do výběrového řízení musí obsahovat: a) Vlastní nabídku účastníka VŘ podanou na formuláři Nabídka a prohlášení účastníka VŘ, který je k dispozici na webu Úřadu u informace o prodeji prodávaného majetku. b) Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, pokud nabídku činí právnická osoba. Vlastní nabídka účastníka VŘ Vlastní nabídka musí být předložena v českém jazyce na formuláři Nabídka a prohlášení účastníka VŘ a musí obsahovat tyto údaje: - U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt. - U právnických osob přesný název, sídlo, IČO a osobu oprávněnou k zastupování právnické osoby. - V případě nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny identifikační údaje u všech účastníků. - Nabízenou výši kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabízenou výši kupní ceny než je vyhlášená minimální kupní cena, nebude do VŘ zahrnuta. - Prohlášení účastníka výběrového řízení, včetně souhlasu se zde uvedenými podmínkami VŘ a prohlášení o složení kauce. - Vlastní nabídka musí být podepsána účastníkem VŘ (u právnických osob v souladu se zápisem ve veřejném rejstříku nebo v obdobném rejstříku nebo se zvláštním zákonem, podle kterého právnická osoba vzniká), při podání společné nabídky více osobami (při nabývání do spoluvlastnictví) všemi osobami. Účastníci VŘ mohou nepovinně uvést další údaje (adresu pro doručování, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo sídla; informaci o složení kauce, tj. zda kauce byla složena v hotovosti nebo bankovním převodem, číslo účtu, z něhož byla odeslána, variabilní symbol a specifický symbol platby; číslo účtu pro vrácení kauce; telefon, e-mail; informace o osobním stavu fyzické osoby: ženatý - vdaná - ostatní; osobní údaje manželky/manžela, pokud je účastník VŘ ženatý/vdaná a hodlá nabýt prodávaný majetek do společného jmění manželů). 1/6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Doporučuje se, aby nabídka obsahovala i případný doklad o uspořádání společného jmění manželů. Výpis z veřejného rejstříku nebo obdobného rejstříku Právnická osoba přiloží k nabídce platný výpis z veřejného rejstříku. U právnické osoby, která se nezapisuje do veřejného rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně kopii písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. Tyto podmínky se nevztahují na obce a kraje. Doklad o uspořádání společného jmění manželů Podává-li jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt prodávaný majetek do svého výlučného vlastnictví přičemž se doporučuje k nabídce přiložit některý z těchto dokladů (tato podmínka se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodléhají režimu společného jmění manželů): - Písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho podpisem, že manžel, který podává nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů. - Notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném manželském majetkovém režimu podle § 716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). - Pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů (prostá kopie). - Pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů (prostá kopie). Nepředloží-li vítězný účastník VŘ žijící v manželství takový doklad v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, lze prodávané věci převést jen do společného jmění manželů. V takovém případě lze identifikační údaje druhého z manželů doložit Úřadu i dodatečně před podpisem kupní smlouvy. Čl. 2 Kauce 1. Účast ve VŘ může být podmíněna složením částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník VŘ složí na účet Úřadu (dále jen „kauce“), ve výši stanovené v Oznámení o VŘ. 2. Kauci lze složit bezhotovostním převodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou na účet uvedený v Oznámení o VŘ. Kauci nelze složit v hotovosti v pokladně Úřadu. Jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své IČO. 3. Variabilní a specifický symbol jsou identifikační údaje platby kauce, na základě kterých je kauce přiřazována ke konkrétní nabídce doručené do VŘ. Uvedení variabilního a specifického symbolu ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. V případě jakýchkoli pochybností se kauce k nabídce nepřiřadí. Nabídka, ke které se nepodaří Komisi přiřadit kauci připsanou včas a řádně na účet Úřadu, nebude do VŘ zahrnuta. Nezahrnutí nabídky do VŘ v důsledku nedostatečné identifikace platby kauce jde k tíži účastníka VŘ. 4. Účastník VŘ má možnost sdělit Úřadu identifikační údaje platby kauce v Nabídce a prohlášení účastníka VŘ nebo předložením dokladu o složení kauce při prezenci; tj. doklad o složení kauce účastník VŘ může předložit buď spolu s Nabídkou a prohlášením účastníka VŘ nebo při prezenci účastníků VŘ. Dokladem o složení kauce se pro účely tohoto VŘ rozumí, např. výpis z bankovního účtu účastníka VŘ nebo doklad o složení kauce v hotovosti v bance nebo podací lístek poštovní poukázky.

2/6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

5. Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději ve stejném termínu (tj. v den a hodinu), který je určen pro podání nabídky. V případě opožděného připsání kauce na účet Úřadu, nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Úřadu je odpovědností účastníka řízení. Případné zdržení připsání kauce na účet Úřadu jde k tíži účastníka VŘ. 6. Za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty pro její vrácení podle těchto Podmínek VŘ nemohou účastníci VŘ uplatňovat vůči Úřadu nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období. 7. Kauce propadne ve prospěch Úřadu v případě, že vítěz VŘ zmaří svým jednáním uzavření kupní smlouvy nebo nepodepíše kupní smlouvu. V případě, že kupující poruší podmínky kupní smlouvy, naloží se s kaucí podle ustanovení kupní smlouvy. Kauce propadne i v případě, že prodávaný majetek lze převést pouze do společného jmění manželů, avšak druhý z manželů v přiměřené lhůtě neposkytne své identifikační údaje nebo odmítne podepsat kupní smlouvu. 8. Účastníkům VŘ, kteří v něm nezvítězili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámení výsledků VŘ, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne otevírání obálek. Tato lhůta nezačne běžet v případě, kdy účastník nesdělí Úřadu číslo účtu, na který má být kauce vrácena. 9. Pokud je kupní smlouva uzavírána s rozvazovací podmínkou (viz čl. 5 odst. 8), vrací se kauce i vítězi VŘ v případě, že bylo uplatněno předkupní právo. 10. Kauce se vrací zásadně bezhotovostním bankovním převodem na účet, který účastník VŘ uvede v Nabídce a prohlášení účastníka VŘ. Sdělení čísla účtu, na který má být kauce vrácena, je odpovědností účastníka VŘ. Pokud tento údaj nesdělí, bude kauce v případě bezhotovostního bankovního převodu vrácena na účet, ze kterého byla odeslána. V případě složení kauce v hotovosti na účet Úřadu nebo zaslání poštovní poukázkou se doporučuje vždy uvést číslo účtu, na který má být kauce Úřadem vrácena. Za prodlení s vrácením kauce zaviněné nesdělením čísla účtu, na který má být kauce vrácena, nemohou účastníci VŘ uplatňovat vůči Úřadu nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období. Čl. 3 Výběr kupujícího ve výběrovém řízení s aukcí 1. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výběr kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden zájemce. 2. Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta obálka s nabídkou, která byla doručena po lhůtě stanovené v Oznámení o VŘ, nebo nesplňuje některou ze závazných podmínek podle těchto Podmínek VŘ, případně dalších dokumentů k výběrovému řízení, dále nabídka, u níž se Komisi nepodaří přiřadit kauci připsanou na účet Úřadu, nabídka u níž nebude připsána kauce na účet Úřadu řádně a včas. 3. Otevírání obálek se uskuteční do 30 minut po uplynutí lhůty pro podání obálek s nabídkami. Otevírání obálek s nabídkami zajišťuje Komise pro otevírání obálek jmenovaná ředitelem územního pracoviště, ředitelem odboru Hospodaření s majetkem státu nebo ředitelem odloučeného pracoviště Úřadu (dále jen „Komise“). Při otevírání obálek s nabídkami sděluje předsedající Komise (dál jen „předsedající“) všem přítomným účastníka, který podal obálku s nabídkou, splnění či nesplnění všech vyhlášených podmínek pro podání obálky s nabídkou a výši nabídnuté ceny. Obálky s nabídkami, které nesplnily všechny vyhlášené podmínky pro podání nabídky, Komise nezahrne do dalšího posuzování. 3/6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

4. Po skončení otevírání obálek s nabídkami předsedající sdělí účastníkům VŘ a veřejnosti jméno a příjmení (název) účastníka VŘ, který splnil všechny vyhlášené podmínky pro podání nabídky ve VŘ a podal nejvyšší nabídku kupní ceny, dále sdělí, zda jsou splněny podmínky pro konání aukce. Pokud nejsou splněny podmínky pro konání aukce, předsedající ukončí VŘ a o průběhu otevírání obálek s nabídkami je sepsán protokol, který podepisují přítomní členové Komise na všech jeho stránkách. 5. Aukce se uskuteční, pokud byly doručeny alespoň 2 a více bezvadné nabídky, které splňují všechny podmínky VŘ. Aukce se koná bezprostředně po skončení VŘ. Do aukce mohou postoupit účastníci, kteří podali bezvadnou nabídku do VŘ, osobně se dostaví k otevírání obálek a prokážou své oprávnění jednat. Počet účastníků aukce se určí jako ¾ všech bezvadných nabídek doručených do VŘ. Počet účastníků aukce se zaokrouhluje směrem nahoru. V tomto počtu se aukce mohou zúčastnit přítomní účastníci VŘ v pořadí od nejvyšší nabídky kupní ceny. Způsob prokázání oprávnění jednat je uveden v těchto Podmínkách VŘ. Předsedající oznámí účastníky VŘ postupující do aukce. Účast v aukci je dobrovolná. 6. 3/4 účastníků podle odst. 5 tohoto článku se stanoví podle následující tabulky: Počet bezvadných nabídek Z toho 3/4 postupující do aukce

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

3

4

5

6

6

7

8

9

9

10

11

12

7. Aukce neprobíhá podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. O pravidlech průběhu aukce budou všichni přítomní účastníci a veřejnost poučeni předsedajícím před zahájením vlastní aukce. Tato pravidla jsou obsažena v Informaci pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce. Informace jsou k dispozici na webu Úřadu. 8. Průběh aukce je zaznamenán v protokolu o výběrovém řízení, který podepíší všichni přítomní členové Komise a licitátor, je-li určen, na všech jeho stránkách a účastník aukce, který podal nejvyšší nabídku kupní ceny. Protokol mohou podepsat i ostatní účastníci VŘ, kteří se VŘ zúčastnili až do jeho konce. 9. Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 10 pracovních dnů od data konání aukce. Vítězný účastník VŘ obdrží zároveň kupní smlouvu k podpisu. Čl. 4 Prezence účastníků výběrového řízení 1. Prezence účastníků VŘ bude probíhat od uplynutí lhůty pro podání nabídek maximálně po dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude zahájeno otevírání doručených obálek s nabídkami. Účastníkovi VŘ nebo jeho zmocněnci, který se k prezenci dostaví po uplynutí doby určené k prezenci účastníků VŘ, nebude prezence umožněna. Takový účastník VŘ nebo jeho zástupce může být VŘ dále přítomen pouze jako veřejnost. 2. Účastníci VŘ se zapisují do Prezenční listiny pro účastníky výběrového řízení, která je nedílnou součástí Protokolu o výběrovém řízení. Prezence účastníků VŘ u fyzických osob se provádí v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a u právnických osob v rozsahu název, IČO, sídlo, osoba oprávněná jednat 3. Účastník VŘ - fyzická osoba - musí prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti, který při prezenci účastníků VŘ předloží k nahlédnutí. Pro účely VŘ se za průkaz totožnosti považuje a) u občanů České republiky občanský průkaz, pokud mají trvalé bydliště v zahraničí také cestovní pas; 4/6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

b) u zahraničních fyzických osob pouze cestovní doklad. 4. Účastník VŘ - právnická osoba - osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit, že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem z veřejného rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkazem na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost podle odst. 3 tohoto článku. Pokud dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána, může statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo písemným čestným prohlášením. 5. Účastník VŘ - obec, kraj nebo hlavní město Praha - zástupce obce, kraje nebo hlavního města Prahy je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprávnění jednat jejich jménem ve VŘ a prokázat svoji totožnost podle odst. 3 tohoto článku. Obsah listiny musí splňovat náležitosti plné moci uvedené v odst. 6 tohoto článku. 6. Účastník VŘ se může při otevírání obálek a aukci nechat zastoupit zmocněncem. Tento zmocněnec musí předložit při prezenci účastníků VŘ plnou moc udělenou účastníkem VŘ a vlastnoručně podepsanou účastníkem VŘ nebo statutárním orgánem právnické osoby. V plné moci musí být nezpochybnitelným způsobem uvedeno: a) identifikace zastupovaného účastníka VŘ; b) VŘ, ve kterém zmocněnec účastníka VŘ zastupuje; c) rozsah zmocnění. 7. Při prezenci účastník VŘ sdělí a doloží, která jedna konkrétní osoba bude v aukci činit nabídky za manžele, osoby, které chtějí nabýt prodávaný majetek do spoluvlastnictví, právnické osoby nebo obce, kraje či hlavní město Prahu. Čl. 5 Práva a povinnosti Úřadu a kupujícího 1. Práva a povinnosti vyplývající pro Úřad a kupujícího z konkrétního VŘ jsou individuálně upraveny v kupní smlouvě, která je nedílnou součástí Oznámení o VŘ. 2. Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu (z toho jeden výtisk s ověřeným podpisem u fyzických osob a je-li třeba u právnických osob) a doručit ji na příslušné pracoviště Úřadu ve lhůtě stanovené Úřadem, která bude zpravidla 30 kalendářních dnů. 3. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných kupujícím zajistí Úřad podpis smlouvy ze své strany. Pokud převod podléhá schválení příslušným ministerstvem podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva platná až tímto schválením. Úřad předá smlouvu po podpisu poslední smluvní stranou do 5 pracovních dnů příslušnému ministerstvu ke schválení převodu. 4. Po nabytí platnosti smlouvy je kupující povinen zaplatit Úřadu nabídnutou kupní cenu v plné výši, a to do konkrétně určeného data. Toto datum bude stanoveno ve výzvě k zaplacení kupní ceny, jejíž přílohou bude prostá fotokopie oboustranně podepsané kupní smlouvy s případným schválením převodu od příslušného ministerstva. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet Úřadu. Kauce složená kupujícím v rámci VŘ na účet Úřadu se započte na úhradu kupní ceny a příjmem státního rozpočtu ve smyslu ustanovení

5/6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

§ 45 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stane dnem odeslání výzvy k úhradě doplatku kupní ceny. 5. Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, včetně příslušenství a případných dalších závazků kupujícího, předá Úřad spolu s kupujícím katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení kupní smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 6. V případě, že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 2 a 4 tohoto článku, nebo pokud dá kupující jasně najevo, že kupní smlouvu nemíní podepsat, nebo pokud prodávající od smlouvy odstoupí, může být vyzván k jednání účastník VŘ, který se umístil na druhém místě, pokud jím nabídnutá kupní cena není nižší než 90 % ceny nabídnuté účastníkem prvním v pořadí. 7. Kupující bere na vědomí, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (jako nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem). 8. Vázne-li na prodávaném majetku nebo jeho části zákonné předkupní právo (zejména vlastníka stavby nebo vlastníka pozemku podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jsou v návrhu kupní smlouvy upraveny práva a povinnosti vyplývající z předkupního práva (kupní smlouva s rozvazovací podmínkou). 9. V případě nabídky do VŘ podané obcí, krajem nebo hlavním městem Prahou musí být nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy kupujícím doloženo schválení právního jednání orgánem obce, kraje nebo hlavního města Prahy dle zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vše ve znění pozdějších předpisů. Čl. 6 Závěrečná ustanovení 1. Úřad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2. Zrušení VŘ před skončením lhůty pro podání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt. 3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ, uzavřením kupní smlouvy a realizací převodu prodávaného majetku. 4. Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce, nebo v případě elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních služeb vráceny Úřadu jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí pracovní den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 5. Podléhá-li kupní smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejňuje kupní smlouvu v registru smluv Úřad.

6/6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

  Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce 1. Prezence účastníků výběrového řízení (dále jen „VŘ“) bude probíhat od uplynutí termínu pro podání nabídek maximálně po dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude zahájeno otevírání doručených obálek. Účastníku, který se k prezenci dostaví po uplynutí doby určené k prezenci, nebude prezence umožněna. Při prezenci se musí účastník VŘ prokázat: a) pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti, který při prezenci účastníků VŘ předloží k nahlédnutí. Pro účely VŘ se za průkaz totožnosti považuje u občanů České republiky občanský průkaz, pokud mají trvalé bydliště v zahraničí také cestovní pas; u zahraničních fyzických osob pouze cestovní doklad b) pokud se jedná o právnickou osobu, osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit, že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem z veřejného rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkazem na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (viz výše). Pokud dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána, může statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo písemným čestným prohlášením a současně musí doložit, že se jedná o osobu oprávněnou jednat za účastníka VŘ. Pro případnou účast v aukci je nezbytné, aby se účastník VŘ dostavil v době určené pro prezenci účastníků VŘ, která je uvedena v Oznámení o VŘ. 2. Po skončení otevírání obálek s nabídkami předsedající sdělí účastníkům VŘ a veřejnosti jméno a příjmení (název) účastníka VŘ, který splnil všechny vyhlášené podmínky pro podání nabídky ve VŘ (dále jen „podmínky VŘ“) a podal nejvyšší nabídku kupní ceny, dále sdělí, zda jsou splněny podmínky pro konání aukce. Pokud nejsou splněny podmínky pro konání aukce, předsedající ukončí VŘ a o průběhu otevírání obálek s nabídkami je sepsán protokol, který podepisují přítomní členové Komise na všech jeho stránkách. 3. Aukce se uskuteční, pokud byly doručeny alespoň 2 a více bezvadné nabídky, které splňují všechny podmínky VŘ. Aukce se koná bezprostředně po skončení procesu otevírání obálek. Do aukce mohou postoupit účastníci, kteří podali bezvadnou nabídku do VŘ, osobně se dostaví k otevírání obálek a prokážou své oprávnění jednat. Počet účastníků aukce se určí jako ¾ všech bezvadných nabídek doručených do VŘ. Počet účastníků aukce se zaokrouhluje směrem nahoru. V tomto počtu se aukce mohou zúčastnit přítomní účastníci VŘ v pořadí od nejvyšší nabídky kupní ceny. Způsob prokázání oprávnění jednat je uveden v čl. 4 Podmínek výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem. Předsedající oznámí účastníky VŘ postupující do aukce. Účast v aukci je dobrovolná. 4. Po skončení otevírání doručených nabídek budou účastníkům, kteří postoupili do aukce a jsou přítomni, přidělena čísla pro jejich účast v aukci. Čísla jsou totožná s pořadím došlých obálek s nabídkami ve VŘ. 5. Předsedající sdělí, že aukce neprobíhá podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ale podle vyhlášených podmínek výběrového řízení, informuje o minimální nabízené kupní ceně pro aukci (kterou je nejvyšší bezvadně nabídnutá kupní cena v listinné podobě), o výši minimálního příhozu, o možnosti předsedajícího snižovat minimální příhoz v průběhu aukce. Dále poučí účastníky aukce o způsobu podávání nabídek v této aukci tj. zvednutím přiděleného čísla a na výzvu předsedajícího ústním sdělením nabízené částky, o nemožnosti účastníka aukce podat stejnou nabídku a o nutnosti navýšení předchozí nabídky alespoň o aktuální minimální příhoz. Celý proces otevírání obálek a průběh aukce probíhá v českém jazyce.

1/2

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

  6. Pokud není učiněna účastníky aukce žádná nabídka na první výzvu předsedajícího, vyzve předsedající účastníky podruhé k podání nabídky. Pokud na druhou výzvu k podání nabídky, není učiněna účastníky aukce žádná nabídka, vyzve předsedající účastníky potřetí k podání nabídky. Pokud ani na třetí výzvu předsedajícího neučiní žádný z účastníků nabídku, aukce končí. 7. Předsedající je oprávněn snížit výši minimálního příhozu, pokud se k tomu rozhodne, musí tak učinit předtím, než potřetí vyzve účastníky k tomu, aby podali nabídky. Pokud je výše minimálního příhozu snížena, předsedající činí účastníkům aukce první výzvu k podání nabídky. Pokud na první výzvu k podání nabídky není učiněna účastníky aukce žádná nabídka, vyzve předsedající účastníky podruhé k podání nabídky. Pokud ani na třetí výzvu předsedajícího neučiní žádný z účastníků nabídku, aukce končí. Výši minimálního příhozu lze snižovat opakovaně. 8. Průběh aukce je zaznamenán v protokolu o výběrovém řízení, který podepíší všichni přítomní členové Komise a licitátor na všech jeho stránkách a účastník aukce, který podal nejvyšší nabídku kupní ceny. Protokol mohou podepsat i ostatní účastníci VŘ, kteří se VŘ zúčastnili až do jeho konce.

2/2

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.