No title


1 2 3 Datum:4 5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu a konzultantovi mé bakalářské práce ...
Author:  Sabina Pešková

0 downloads 8 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


Datum:

Poděkování

Ráda bych poděkovala vedoucímu a konzultantovi mé bakalářské práce Mgr. Jaroslavu Kuprovi, za odborné a trpělivé vedení, velmi cenné rady, připomínky a přínosy do mé bakalářské práce. Dále chci poděkovat kolektivu lyžařského vleku U čápa za poskytnutí důležitých informací a umožnění vedení lyžařského programu. A samozřejmě rodině (mamince a tatínkovi), přátelům a přítelovi, kteří mě po dobu psaní podporovali a pomáhali. Jmenovitě bych ráda poděkovala Markétě Potocké za přátelskou výpomoc .

Anotace Tato bakalářská práce se zabývá analýzou lyžařského programu pro děti v předškolním věku. Práce je rozdělena na dvě části. V úvodní části se seznamujeme se základními informacemi, pojmy, událostmi, které se týkají lyžováním dětí. Je zde popsána historie, díky, které lyžování vzrostlo na obrovskou úroveň. Dále se zde snažím přiblížit a seznámit, se specifikou výuky dětí na lyžích a jejich zvláštnostmi a důležitostí zařazení lyžařského výcviku do mateřských škol ve spojitosti s rámcovým vzdělávacím kurikulem formující zdraví. V další a praktické části se zabýváme samotným lyžařským programem pro předškolní věk a následnou analýzou tohoto programu. Evaluace probíhala s účastníky, instruktory a učitelkami z mateřských škol. Obohacením mé bakalářské práce jsou lyžařské hry na lyžích i bez nich, které jsem uvedla ve svém programu a také další rozšiřující hry. Výsledkem práce jsou jednotlivá hodnocení a zpětná vazba, již zmíněno programu. Výsledky by měly sloužit k zlepšení a vyhodnocení již zmíněného lyžařského programu.

Klíčová slova Lyžařský program, lyžování dětí, předškolní věk, lyžařský areál U Čápa.

Annotation This thesis analyzes the ski program for preschoolers. The work is divided into two parts. In the first part we introduce the basic information, concepts, events involving children skiing. There is documented history, thanks to which skiing grew to enormous levels. It goes on to try to explain and become familiar with specifics of teaching children to ski and their peculiarities and the importance of the inclusion of ski training

in kindergartens in

connection with the framework educational curriculum forming health. In a more practical part it deals with the actual ski program for preschool age and subsequent analysis of this program. Evaluations have been conducted with participants, instructors and teachers from nursery schools. I have enriched my thesis with games on ski or without them, which I noted in my in the program and with other additional games. The result of the work of individual ratings and the feedback has been mentioned program. The results should serve to improve and evaluate the aforementioned ski program.

Keywords Ski program, children skiing, preschool age, ski resort U Čápa.

Obsah Úvod .................................................................................................................................... 11 1 Cíle ................................................................................................................................... 13 2 Lyžařské školy ................................................................................................................. 14 2.1 Historie lyžařských škol v České republice ............................................................... 14 2.2 Výuka v lyžařských školách ...................................................................................... 15 2.3 Věkové zvláštnosti ..................................................................................................... 17 2.4 Lyžařské vybavení dětí .............................................................................................. 19 2.5 Rámcové formální kurikulum podporující zdraví ..................................................... 20 2.6 Klady a zápory lyžařské školy U Čápa ...................................................................... 23 3 Analýza lyžařské školy..................................................................................................... 24 3.1 Lyžařská škola U Čápa .............................................................................................. 24 4 Program pro předškolní věk ............................................................................................. 27 4.1 Organizace, pomůcky, bezpečnost ........................................................................... 27 4.2 Role lyžařského instruktora ...................................................................................... 28 4.3 Lyžařský program ..................................................................................................... 29 5 Hry na lyžích i bez nich................................................................................................... 46 5.1 Samotný zásobník her ................................................................................................ 47 6 Závěr................................................................................................................................. 52 7 Zdroje ............................................................................................................................... 53 8 Seznam příloh ................................................................................................................... 55

7

Seznam obrázků Obrázek 1. Výstup stranou vpřed (zdroj: vlastní)…………….…………………………...32 Obrázek 2. Nácvik jízdy na vleku (zdroj: vlastní)……………………………………...…...33 Obrázek 3. Hodnocení lyžařské hodiny (zdroj: vlastní)………………………………...…..34 Obrázek 4. Nácvik oboustranného přívratu (zdroj: vlastní)…………………………….......35 Obrázek 5. Nácvik „letadla“ (zdroj: vlastní)………………………………………..………37 Obrázek 6. Hra „lokomotiva“ (zdroj: vlastní)…………………………………………....…38 Obrázek 7. Hra s volantem (zdroj: vlastní)………………………………………………..38 Obrázek 8. Start lyžařských závodů (zdroj: vlastní)………………………………………39 Obrázek 9. Zakončení lyžařského programu (zdroj: vlastní)…………………………...…40 Obrázek 10. Konec lyžařského programu (zdroj: vlastní)…………………………………….……40

8

Seznam tabulek

Tabulka 1. Klady a zápory lyžařské školy U Čápa (zdroj: vlastní)………………….…..….23 Tabulka 2. MŠ Horní Polubný (zdroj: vlastní)……………………………………….….…29 Tabulka 3. MŠ Tanvald – Šumburk (zdroj: vlastní)………………………………………...30 Tabulka 4. Zhodnocení programu s instruktory (zdroj: vlastní)……………………………42 Tabulka 4. Zhodnocení programu s instruktory (zdroj: vlastní)………………………..….43 Tabulka 4. Zhodnocení programu s instruktory (zdroj: vlastní)………………………..…..44 Tabulka 5. Zhodnocení lyžařského programu (zdroj: vlastní)…………………………...…45 Tabulka 6. Zhodnocení lyžařského programu (zdroj: vlastní)…………………………...…45

9

Seznam použitých zkratek APUL- Asociace profesionálních učitelů lyžování ČR – Česká republika MŠ – Mateřská škola MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PZ – Podporující zdraví

10

Úvod V dnešní době většina lidí umí lyžovat a věnuje se lyžařskému sportu, ať už závodně nebo rekreačně. Lyžování se stalo velice oblíbenou a vyhledávanou zimní aktivitou. Zajímavou otázkou je, kde se tato vrstva lidí naučila lyžovat? Někteří se to učili již v brzkém dětském věku, učili je vlastní rodiče, prarodiče nebo instruktoři v lyžařské škole. Další možnost naučení lyžařského umu je ze školního lyžařského kurzu neboli zájezdu. A mnoho lidí se také naučilo jezdit, až v pozdějším věku. Ať je to jakkoliv, lyžování patří mezi nejoblíbenější zimní sporty. Když jsem si vybírala téma mé bakalářské práce, napadla mě hned dvě, která se týkala sportovních aktivit. To první se týkalo hasičského sportu, poněvadž se mu závodně věnuji již sedmým rokem a společně s ostatními členy hasičského dobrovolného družstva vedeme další, mladé hasiče, kteří jistě v budoucnu povedou své děti k pokračování této tradice. Mou další myšlenkou byl můj druhý koníček, kterým si již pátým rokem brigádně přivydělávám a tím je učení předškolních dětí lyžařským dovednostem. Po velkém uvažování jsem si nakonec zvolila téma, které je mému srdci bližší a které je, dle mého názoru, užitečnější pro obyčejný život a tím je výuka lyžování. Od narození žiji v malé horské vesnici jménem Příchovice, která se nachází na severu České republiky, mezi Jizerskými horami a Krkonoši. Mnoho obyvatel si zde na základě zimních středisek vydělává na živobytí. V 17 letech jsem se stala lyžařskou instruktorkou v lyžařském areálu U Čápa, kde učím lyžovat dodnes. Tato práce mě velice baví a naplňuje. Jsem ráda, když mohu od dítěte odejít s pocitem, že umí jezdit na lyžích a vidím spokojené tváře rodičů. Vzhledem k tomu, že v naší lyžařské škole máme zákazníky především rodiče s malými dětmi a mateřské školy, rozhodla jsem se vytvořit pro mou závěrečnou práci lyžařský program právě pro předškolní věk. A protože mě více zajímavá přišla práce s větší skupinou v předškolním věku, něž s jedincem, zvolila jsem pro předmět mé bakalářské práce program pro předškolní věk, který byl vytvořen pro mateřské školy. Lyžařská škola U Čápa, kde jsem program uskutečnila, má k dnešnímu dni kolem 25 stálých instruktorů a každým rokem se více a více rozvíjí. Majitelé zimního střediska se snaží rozšiřovat jeho vybavení, protože vědí, že moderní technologie neustále postupuje dopředu a tím pádem je větší pravděpodobnost konkurence. Jejich hlavním záměrem je neustálá modernizace lyžařského vybavení a zlepšení lyžařského personálu. Areál U Čápa a lyžařská 11

škola je čím dál tím více oblíbenou horskou destinací, kam se zákazníci opět vracejí. Tento areál navštěvují hlavně rodiny s dětmi a školy, pro které je toto středisko přizpůsobené. Díky finanční dostupnosti, rodinnému zázemí, mírnému svahu a nejrůznějším aktivitám, které jsou přímo v areálu zcela k dispozici, se stalo toto rodinné lyžařské centrum zcela a bezpochyby jedním z nejvyhledávanějších a turisticky nejznámějších zimních středisek v Jizerských horách. Touto bakalářskou prací se snažím přiblížit historii a začátky lyžařských škol. Dále se snažím o co nejbližší seznámení se specifickou výukou dětí na lyžích, jejich věkovými zvláštnostmi, materiálním vybavením a samotnou výukou v lyžařských školách. Tyto důležité informace by měly sloužit pro instruktory lyžování, ale také rodičům, kterým by se měli více seznámit s problematikou lyžování dětí. Pomocí evaluace lyžařského programu, bych chtěla poznat silné, ale samozřejmě i slabé stránky lyžařského programu pro předškolní věk. A tím se poučit při dalším lyžařském programu. Následné výsledky programu by měly sloužit pro zlepšení lyžařské výuky ve ski areálu U Čápa. Věřím, že má práce bude plně využita.

12

1 Cíle Hlavní cíle Vytvoření a zhotovení lyžařského programu pro předškolní věk. Dílčí cíle Následující dílčí cíle: • Evaluace programu s učitelkami, instruktory a účastníky. • Zhodnocení rozhovorů a jejich výsledků. • Seznámení s jednotlivými, základními a důležitými informacemi, které se týkají lyžařských škol.

13

2 Lyžařské školy V této kapitole se dozvíme několik zásadních informací, které se týkají lyžařských škol. Kapitola by nám měla přiblížit historii, specifika lyžování dětí, materiální vybavení a propojení formálního rámcového kurikula na podporu zdraví s lyžováním v mateřských školách.

2.1 Historie lyžařských škol v České republice O samotné České historii lyžování se obecně ví mnoho informací. Například, že lyžování se zde poprvé objevilo kolem 2. pol. 19 stol. Také, že Josef Rӧssler-Ořovský, Miroslav Tyrš a Jiří Guth-Jarkovský patřili mezi průkopníky lyžování u nás. (Kulhánek 1989, s. 33, 34). Málokdy se, ale setkáváme s historií lyžařských škol v České republice. Jan Buchar, byl významnou postavou Krkonoš, podílel se na vytvoření lyžařského spolku v Jilemnici. V roce 1895 vytvořil první lyžařský metodický článek, učil děti na lyžích místo tělesné výchovy. Kolem roku 1896-1900 rozmohl výlety pro děti na lyžích, díky němu se lyžování dostalo k dalším školám v Krkonoších (Gnad 2008, s. 19). Veřejné lyžařské školy poskytují placené služby pro širokou veřejnost. K roku 1986 působila v ČSR 145 veřejných lyžařských škol (Kulhánek 1987, s. 446). Rok 1989 znamenal pro české lyžaře veliký rozmach, objevila se velká škála předmětů, které se zasloužili o výuku lyžování například Svaz lyžařských škol, Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL). V roce 1993 se obvil Interski ČR (Brtník, Neuman 1999, s. 37). Na začátku rozvoje lyžařských škol v České republice měla každá škola národní charakter. Národní charakter spočíval v tom, že škola měla a učila techniku jízdy podle představitelů. Většinou to byli závodnicí, kteří se stali učiteli a propagátory lyžařských škol. V současnosti se oficiální lyžařské školy řídí schválenými didaktickými postupy. Soukromé školy většinou své programy opisují z alpské školy popřípadě z jízdy nejlepších závodníků. Hlavním důvodem těchto programů je posunout zákazníka od začátečníka po vyspělého lyžaře. (Gnad 2008, s. 27). Lyžařské školy se v současnosti velice rozmohly a s nimi i trend dávat dítě do těchto zařízeních. Můj názor je velice kladný. Děti se učí od odborníků, kteří jsou vzdělaní, jak po metodické, pedagogické, tak samozřejmě i psychologické stránce. 14

Samozřejmostí pro rodiče by mělo být seznámení se s lyžařskou školou, kam bude dítě docházet. Rodič by se měl zajímat o materiální vybavení, volby výukových programů a kvalitu instruktorů, možnostech dalšího využití v lyžařské škole například hlídání dětí (Trempl 2004, s. 11).

2.2 Výuka v lyžařských školách V této kapitole jsem se krátce zaměřila na výukové metodiky v soukromých školách, lyžařských kurzech a v Asociací profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol. 2.2.1 Soukromé lyžařské školy Jak a čím se musí řídit instruktor v lyžařské škole. Instruktor zvládá lyžařskou techniku na nejrůznějších stupních. Měl by umět lyžovat na velmi výborné úrovni, jelikož učí i žáky s vyšším věkem, popřípadě dospělé. Samozřejmě musí zvládat a ukazovat nejtriviálnější cviky pro nejmenší lyžaře. Dalším důležitým bodem je vysoká tělesná zdatnost. Instruktor je vystaven mnoha náročným situacím například: náročné zimní podmínky, péče o žáka popřípadě o více žáků, mnoho tělesných úkonů. Také důležitou zásadou, kterou se instruktor musí řídit, jsou teoretické vědomosti. Pedagogické a didaktické znalosti, metodika lyžování. Jako každé zaměstnání, tak i instruktor lyžování musí mít své vzdělání. Kvalifikování učitelé se vzdělávají v institucích, kde se rozvíjejí o nejrůznější a nejnovější pedagogické, metodické aj. novinky, zásady a informace (Treml 2004, s. 23, 24).

Výuka v lyžařské škole: V různých lyžařských školách je časová dotace jiná a liší se, také prvky lyžařské metodiky, kterou se daná lyžařská škola řídí. Ale co se neliší je pestrost, zábavnost a různorodost vyučovací lyžařské hodiny. Instruktor by měl mít ve své hodině velkou škálu nejrůznějších her a činností (Treml 2004, s. 38). Seznamovací část: je důležitá pro navození atmosféry po celou dobu vyučovací jednotky. V této části jde především o kontrolu a seznámení s výzbrojí. Dále o důležité a jasné 15

informace, které nás čekají a samozřejmě o rozcvičení před samotným výcvikem. 1. Hlavní část: Učíme nové dovednosti, které opakujeme do úplného osvojení, a začínáme s novými. Obměňujeme cviky, hrajeme nejrůznější hry, plníme přání (volná jízda). Vhodná je krátká přestávka. 2. Závěrečná část: Nejrůznější méně náročné cviky, ke zklidnění organismu zhodnotíme výuku s rodiči popřípadě s dětmi. Informujeme o dalším postupu při lyžování (Treml 2004, s. 38, 39, 40). Rozdíl oproti lyžařským zájezdům: výuka se upravuje podle přání zákazníka, instruktor dítě na začátku výuky nezná, zaměření především na zatáčení a sjíždění (Vodičková, Příbramský 2005, s. 54). 2.2.2 Školní kurzy Lyžování na školách se objevilo kolem roku 1989, lyžuje se v rámci tělesné výchovy. V současné době se více klade důraz na lyžařské zájezdy v rámci školní docházky. Tyto zájezdy neboli kurzy jsou především pro žáky základních škol (7. třída), 1. a 2. ročníku středních škol a gymnázia. Školy, které mají sídlo v horských oblastech nebo blízko nich pořádají lyžařské kurzy místo tělesné hodiny. Ředitel školy v rámci své práce určuje vedoucího lyžařského zájezdu. Zájezdu se dále účastní instruktoři lyžování ve školách. Každý z instruktorů má ve svém družstvě maximálně 15 žáků. Pokud se zájezdu účastní více, jak 30 dětí je povinnost mít sebou zdravotníka. Lyžařský program schvaluje ředitel školy, popřípadě se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR (Vodičková, Příbramský 2005, s. 54). Při uskutečnění lyžařského výcviku se musí řídit směrnicemi MŠMT ČR: Metodické pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování (Vodičková 2011, s. 97). Rozdíl oproti lyžařské škole: řídí se metodickými pokyny, učitelé žáky znají a znají jejich fyzické a tělesné schopnosti, zaměřují se také na výchovné aspekty (Vodičková, Příbramský 2005, s. 54).

16

2.2.3 Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol Založení této asociace se datuje k roku 1992. Členem této asociace se může stát každý, pokud jeho věk dovršil 17 let. Členem se nemusí stát pouze jedinec, ale i lyžařská škola. Hlavní cíle APUL: Kvalitní profesionální instruktoři lyžování a snowboardingu, materiální a pracovní podmínky na velké úrovní a stupeň prestiže u nás i ve světě (Fiala 2009, s. 78) Výuka děti metodikou APUL: Tato metodika se zaměřuje na věk od 3 do 15 let. Tento metodický plán se skládá z 2 částí. V té první se jedná o základní seznámení s lyžemi. Slouží pro začátečníky a mírně pokročilé. Druhá část slouží k nácviku krátkých a carvingových oblouků. Obsahuje několik cvičení na procvičování a zdokonalování pokročilých lyžařů (Fiala 2009, s. 69) Plán metodiky APUL pro dospělé: Tento plán má 3 části. V té první jde o seznámení s výzbrojí a postupnému zdokonalování oblouku v pluhu až k paralelnímu oblouku. Druhá úroveň je zaměřená na zdokonalování lyžaře, v paralelním oblouku. A poslední třetí stupeň se zaměřuje na jízdu v brankách a nestejnorodém terénu (Fiala 2009, s. 78)

2.3 Věkové zvláštnosti Vývojová psychologie se zabývá věkovými zvláštnostmi, které mají různá specifika v každém období. Člověk prožije několik etap ve svém životě. První období se nazývá prenatální, druhé novorozenecké dále kojenecké a následuje batolící věk. V batolícím věku dochází k rozvoji osobnosti. Další etapy v životě člověka nesou název předškolní, školní, střední školní, starší školní věk a adolescence (Vodičková 2004, s. 28-30). Můj program je zaměřený na děti v předškolním věku, je to tedy rozmezí mezi pátým a šestým rokem. Program je tedy na rozmezí seznamovacího období a období výuky hrou. Dítě se seznamuje s lyžováním a lyžařským materiálem. Dále pociťuje co je to pocit „skluzu“. Učíme formou hry a různě obměňujeme cviky. Jsme důslední při správném postoji těla, chyby, které dítě v lyžování dělá, se odstraní opakovaným nácvikem jízdy (Dygrín 2003, s. 77-78).

17

Je vůbec předškolní věk pro lyžování správný? Od kdy je vlastně nejlepší začít s lyžováním? U dětí je to opravdu v období raného věku tudíž kolem tří let (Dvořáková 2011, s. 80). Pokud dítě začne s lyžováním kolem tří let, nejedná se o úplnou lyžařskou výuku, ale spíše o seznamování s lyžováním a jeho prostředím. Děti ve věku čtyř let zvládají lyžařskou výuku v malé skupině. Nejideálnější věk je tudíž kolem 6. a 10. roku života (Treml 2004, s. 18). Pokud začneme s výukou lyžování dítěte, v předškolním věku, tedy mezi 3-5 rokem, musíme znát jednotlivé a základní zákonitosti motorického učení. Při neznalosti těchto zákonitostí můžeme dítěti ublížit (Gnad 2008, s. 114). V tomto období dohází k velmi výrazným změnám. K rozvoji motoriky, koordinačních schopností a zdokonalení pohybových dovednosti. Velmi důležitá pro děti mezi třetím a šestým rokem je potřeba pohybu. Sportovní výkonnost v tomto období narůstá. (Vodičková, Příbramský 2005, s. 34). Kolem pátého roku se rozvíjí lateralita. K dosažení rovnováhy dochází za pomocí obou dolních končetin, proto náročnější úkony zvládá dítě, až na konci tohoto období. Dalším charakteristickým bodem dítěte v předškolním věku je imitování. Dítě napodobuje jednotlivé pohyby, které lze kladně využít v určitých dovednostech například v lyžování (Gnad 2008, s. 114, 115). Psychický vývoj v předškolním věku: V tomto období, je velmi krátká a nestálá pozornost. Dítě musíme dostatečně zaujmout, důležitá je motivace a velmi silné dojmy (příběhy, pohádky, obrázky, činnosti atd.) Dochází zde k rozvoji citů (Treml 2004, s. 18). Pro dítě v tomto věku je důležité navazovat kontakty s vrstevníky. Dítě se v kolektivu potřebuje prosadit, být úspěšný, tendence k soupeření. Dítě v předškolním věku potřebuje názorné myšlení, vizuální formou (Vodičková, Příbramský 2005, s. 43, 44). Pohybový vývoj v předškolním věku: Pohybová zdatnost je u každého jedince rozdílná. Důležitým faktorem je velká pohybová energie a radost z ní. Zde je potřeba dítěti umožnit velké množství pohybových elementů, tlumení těchto elementů není vhodné. Do popředí se dostávají koordinační cvičení a pohybové schopnosti především v obratnosti. Toto období je vhodné pro začátek lyžařské výuky, nejčastěji kolem čtvrtého a pátého roku dítěte. Samozřejmě zde musíme brát v potaz zvláštnosti jedince. Někteří jedinci jsou schopni začít s lyžařskou výukou v období tří let, jiní se lyžování učí o něco déle (Treml 2008, s. 18). 18

Sociální vývoj: V období předškolního věku začíná postupně dítě navštěvovat mateřskou školu. Na začátku toho období tráví dítě čas samo, postupně se začíná zapojovat do kolektivu. Proto může být vhodná na začátku lyžařského výcviku dopomoc rodičů. Postupně si dítě zvyká na styk s jinou osobou.

2.4 Lyžařské vybavení dětí Určitě každému dítěti udělá obrovskou radost dárek v podobě lyžařského vybavení. Ať jde o úplného začátečníka, kdy drží lyže poprvé v ruce, nebo o dítě, které se věnuje závodnímu lyžování a potřebuje modely určené pro závod (Štumbauer., Vobr 2009, s. 14). V dnešní době máme velké množství lyžařské výzbroje a různou dostupnost. Rodiče mají možnost zapůjčení nebo koupení vlastního lyžařského vybavení. Dnes lze koupit nové, ale i použité, levnější lyže. Každá sociální skupina si může přijít na své. Měli bychom ale dávat pozor, co dětem vybíráme, abychom je dostatečně motivovali k lyžařskému sportu. S nevhodným výběrem lyžařské výzbroje můžeme docílit k nepříjemnostem. Staré lyže s nevhodným vázáním můžou na dítě působit málo bezpečně a také mohou způsobovat časté pády. Proto je nejlepší rada s odborník, při výběru výzbroje (Dvořáková 2001, s. 111). Lyže: Při volbě dětských lyží hrají roli tyto faktory: výška a váha dítěte, věk a zkušenosti dětského lyžaře. Děti ve věku tří až pěti let mají lyže k podpaží, měkké s hranami a se skluznicí. Rádius, by měl být v rozmezí pěti až deseti metrů. (Musil, Reichert 2008, s.108). Věk od šesti do třinácti let: délka se pohybuje od 120-150 cm. Rádius je mezi 8-12 m (Treml 2004, s. 13). Vázání: Kontrola vázání je nezbytná, je nutná před začátkem zimy, ale i v průběhu. Bezpečnost vázání záleží na vypínající síle, které se uvádějí v DINECH. Děti ve věku tří až pěti let, mají rozsah do 4 DINů, věk od šesti do třinácti let do 7 DINů (Treml 2004, s. 14). Boty: U bot pro každodenní nošení jde především o pohodlnost, jinak tomu není ani u lyžařských bot. Při výběru velikosti boty, by děti měly mít na sobě sportovní, lyžařské ponožky. Pro děti ve věku tří až pěti let je vhodné mít boty se zadním nástupem, děti ve věku šest a více let mají už přezkové boty (Treml 2004, s. 14).

19

Lyžařské hole: Mnoho dětských lyžařů, začíná své seznámení s lyžařským sportem bez holí. Na začátečníka, totiž mohou působit jako rušivý element. Dětské hole by měly být především lehké s délkou k podpaží (Treml 2004, s. 15). Lyžařská přilba: Je velmi důležitou součástí lyžařské výzbroje. V některých zemí, je přilba ze zákona nutnou pomůckou na lyžařský svah. V České republice se tento trend nošení helmy, také velice rozmohl. Na svahu je v současnosti velké množství lyžařů a snouwboardistů, lyže jsou stále modernější a tudíž rychlejší a proto jsou výskyty úrazu častější. Dětská helma by měla být samozřejmostí a v některých lyžařských školách jí dokonce vyžadují nebo alespoň doporučují. Několik dalších pomůcek, které zabrání výskytu nebezpečí jsou například známé chrániče na páteř, ale také na stehna, kostrč, ramena, rukou atd. (Kutáč 2009, s.82).

2.5 Rámcové formální kurikulum podporující zdraví Výběrem této kapitoly bych chtěla poukázat a upozornit na spojitost rámcového formálního kurikula a lyžování dětí v mateřské škole. Cílem této kapitoly je zamyšlení se nad volbou a uskutečněním lyžařského výcviku v mateřské škole. Dnešní dětí mají tu možnost, že je rodiče mohou učit sami, zaplatit jim výuku v lyžařského škole a také někteří absolvují lyžařský výcvik v mateřské škole. Z mé praxe jsem se seznámila hned s několika případy lyžování dětí v MŠ například využívání lyžařského výcviku s možností blízkého vleku a lyžařské školy nebo dojíždění. Dále jsem se seznámila s tím, že ze strany rodičů nebo učitelek není zájem a to je podle mého názoru obrovská škoda. Lyžařský výcvik v kolektivu dětí, které se znají z mateřské školy, je podle mě nejlepší začátek pro lyžařský sport. Proto upřednostňuji zařazení lyžařského výcviku do mateřské školy. A jak souvisí rámcové formální kurikulum s lyžováním dětí?

Vybrala jsem si rámcové formální kurikulum podporující zdraví. Toto kurikulum se skládá ze sedmi částí: •

Klíčové kompetence dospělého člověka podporujícího zdravíKompetence PZ u dítěte na konči předškolního období 20Oblasti vzdělávání v podpoře zdravíDílčí cíle vzdělávání v oblastech podpory zdravíČinnosti dětíUkazatele dosaženého vzdělání

• Rizika ohrožující nebo znesnadňující proces a dosažení cílů vzdělávání. Všechny tyto části spolu navzájem souvisejí a prolínají se. Tyto podklady slouží pro vytvoření školního a třídního kurikula (Havlínová 2006, s. 92). V oblastí vzdělávání v podpoře zdraví v MŠ bych chtěla upozornit na některé důležité body, které podle mě souvisejí s důležitostí zařazení lyžařského výcviku do předškolní výchovy.

Tyto oblasti bývají také nazývány jako •

Dítě a jeho tělo (Biologická oblast)Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)Dítě a ten druhý (interpersonální oblast)Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast)Dítě a svět (environmentální oblast) (Bytešníková 2012, s.89).

První oblast se nazývá biologická, která má několik podoblastí (lidské tělo a aktivního pohyb, sebeobsluha, zdravá výživa, bezpečnost a ochrana zdraví). V předškolním a raném školním věku, velice kladně působí pohyb. Pohyb rozvíjí intelekt, jistotu, odvahu, působí na emoce. Nejdůležitější bod této oblasti je seznámení dítěte s tělem, biologickými potřebami a pohybem (Havlínová 2006, s. 96). Další důležitou oblastí je psychologická, která obsahuje tři podoblasti (poznávání, prožívání, sebepojetí). Pro vhodný a dobrý rozvoj poznávacích funkcí je zapotřebí vytvořit dítěti takové podmínky, které mu pomohou dospět k těmto funkcím. Dítě poznává okolní svět a snaží 21

se v něm orientovat, poznávat a učit se nové věci, dovednosti a city (Havlínová 2006, s. 97).

Třetí oblast se nazývá interpersonální, kde máme tři podoblasti (respekt a tolerance, komunikace, spolupráce). V této oblasti se jedinec postupně stává sociální bytostí. Začátek tohoto stádia začíná u setkání s matkou, postupem se seznamuje s dalšími lidmi. Respekt a tolerance patří k hodnotám, které musíme u dítěte od dětství vytvářet. Cíle, které musíme v této oblasti splnit, jsou ty, že budeme u dítěte vytvářet přirozenost v mezilidských vztazích, komunikaci, zdokonalování dítěte. Sociálně-kulturní oblast v sobě skrývá 3 podoblasti, které se nazývají (rodina a domov, škola mateřská a základní a obec a země). Tato oblast se zaměřuje na připravování dětí na budoucí sociální role v životě a sociální zázemí. Poslední oblast má název environmentální, která zahrnuje čtyři podoblasti (vývoj a změna, rozmanitost, ovlivňování člověkem). Důležitým úkolem této oblasti je to, že se dítě učí vnímat svět jako celek, vnímá lidi, přírodu, hodnotí nebezpečí, učí se odpovědnosti atd. (Havlínová 2006. s. 99). Dílčí cíle vzdělávání v oblastech podpory zdraví slouží k plánu, jakým cvikům, názorům a vědomostem se bude učitelka věnovat, tak aby docílila k určité kompetenci, kterou chce u dítěte rozvíjet s přihlédnutím k jeho věku. Pedagogové při sestavování školní a třídního kurikula pracují s tabulkami, jsou dvě a navazují na sebe. Tabulky mají v obsahu klíčové kompetence dospělého člověka, cílové kompetence dítěte na konci předškolního věku. Cílové kompetence dítěte mají dále dílčí cíle a ty zase ukazatele dosaženého vzdělání (Havlínová 2006, s. 100,104). Jak tedy souvisí lyžování dětí s rámcovým formálním kurikulem podporující zdraví? Z každé z oblastí pomocí lyžování rozvíjíme určité cíle a činnosti. Například v oblasti biologické je důležitý aktivní pohyb, v tabulkách máme vypsané činnosti sezonní, pozorování a napodobování dospělého, každodenní pobyt v přírodě, pomoc mladším dětem, kde pomocí lyžování tyto činnosti splňujeme. Dále bych chtěla rozepsat další oblasti a činnosti, které za pomocí lyžování můžeme rozvíjet. Psychologická oblast: pozorování lidí při práci, rozvíjení humorných situacích, dramatická cvičení. Interpersonální oblast: vyprávění vlastních zážitků, diskuse na dané téma. Oblast sociálně-kulturní: společné akce mateřské a základní školy, 22

společné výlety, návštěva institucí v obci. Oblast environmentální: činnosti a hry pohybové, výtvarné a hudební. Lyžování bych zařazovala do každé mateřské školy, která má možnost této činnosti. (Havlínová 2006, s. 153-166). V každé oblasti se nacházejí dílčí cíle, kde si učitel připravuje určitou nabídku činností. Za pomocí lyžování může dítěti umožnit výstup, který by měl předškolák na konci svého období umět. Lyžování dítě velmi obohatí.(Bytešníková 2012, s. 89).

2.6 Klady a zápory lyžařské školy U Čápa

Klady lyžařské školy U Čápa

Zápory lyžařské školy U Čápa

Cenová dostupnost

Občasná jazyková bariéra

Ubytování, půjčovna a ski-servis, restaurace přímo v areálu

Špatně dostupné místo

Hlídání dětí v herně

Větrné podmínky

Jiné aktivity: muzeum, rozhledna, možnost sáňkování

Žádný provazový vlek ani jezdící koberec

Velký počet instruktorů a pomůcek

Tabulka 1. Klady a zápory lyžařské školy U Čápa. Zdroj: vlastní

23

3 Analýza lyžařské školy Cílem kapitoly je provést analýzu lyžařského programu pro předškolní věk. Zhodnotit kladné a záporné stránky zvoleného programu. Blíže se seznámit s lyžařským areálem U Čápa. 3.1 Lyžařská škola U Čápa Lyžařský areál U Čápa se nachází v obci Příchovice, která leží v okrese Jablonce nad Nisou. Příchovice nejsou samostatnou obcí, ale jsou částí obce Kořenov, kam také dále patří Horní Polubný, Rejdice a Jizerky. Kořenov leží na východu Jizerských hor, ale také v Krkonošském národním parku. Svou rozlohou 55, 67 km² je proto známa jako největší horská obec v České republice Příchovice jsou útulnou, horskou, rekreační obcí a každý zde najde své zalíbení. V letních měsících zde najdeme několik turistických a cyklistických tras. V zimě se dají využít nejrůznější běžecké tratě či sjezdovky. Dvě sjezdovky jsou přímo v obci Příchovice a další jsou, buď v okolních obcích, nebo v blízkých větších zimních střediscích jako je např. Harrachov. Jak vypadal lyžařský areál U Čápa dříve? Objekt, kde se nyní nachází restaurace pro hosty, je jedním z nejstarších domů v Příchovicích. V 60. letech 20. stol. byl tento objekt používán jako rekreační středisko, v 70. letech byl rozšířen a byl u něj vybudován, malý, lyžařský vlek. U objektu se vystřídalo několik majitelů a pronajímatelů, vlek i restaurace několikrát proběhly změnou i rekonstrukcí. Od roku 2006 má celý areál společnost U Čápa s. r. o. a lyžařské středisko jen rozkvétá. Majitelé se starají, jak o svůj areál, tak o život a kulturní akce v obci. Kapacita restaurace i ubytování se zvýšila. Lyžařský areál se rok co rok zvětšuje a modernizuje. Lyžařský areál U Čápa je vybaven dvěma dvoukotvovými vleky a jedním dětským. Přístup k pokladně je od horní stanice vleku, kde najdeme také parkoviště, které není za žádný poplatek. Vleky fungují od 8:30hod do 16:30hod a noční lyžování od 18:30hod do 20:30hod. Noční lyžování probíhá na hlavní sjezdovce, která je samozřejmě osvětlena. Areál také nabízí ubytování, restauraci a venkovní bufet. Najdeme zde pět sjezdovek a jeden dětský svah. 24

Sjezdovky jsou denně upravovány rolbou nebo při nedostatku sněhu umělým zasněžováním. Další služby, které se zde dají využít, jsou lyžařská škola, hlídání dětí, půjčovna a ski - servis lyží. Půjčovna a servis lyží je přímo v lyžařském areálů. Půjčují lyžařské i snowboardové vybavení a je zde i prodej lyžařských potřeb. Lyžařská škola U Čápa existuje od roku 2002. S nápadem vytvoření této školy, přišel jeden ze zaměstnanců společnosti U Čápa s. r. o. Ján Dolozim. V začátcích učil sám na provazovém vleku, na hlavní sjezdovce. Postupem času se k němu přidávali další instruktoři. Vedle provazového vleku měli jednu dřevěnou boudu, která sloužila, jako zázemí pro instruktory a děti. K dispozici měli také několik stálých a přenosných pomůcek. Mezi stálé patřily různé sněhové můstky, tunely. Přenosné pomůcky, které měli v začátcích k dispozici, byly figurky, slalomové tyče. S postupem času se lidé učili více a více dávat děti do lyžařské školy a tak si získává velkou oblíbenost. Z toho důvodu se vytvořil samostatný svah a vlek pro lyžařskou školu. Dále bylo také třeba zaučit a přijmout nové instruktory. Dnes má lyžařská škola kolem 25 instruktorů. V současné době lyžařská škola U Čápa vyučuje jízdu, jak na lyžích, tak na snowboardu pro děti i dospělé. Dalším kladným bodem naší lyžařské školy, je hlídání dětí. Vlastníme svou samostatnou hernu se sociálním zařízením. Každý rok se snažíme přikupovat nové, modernější pomůcky, abychom neztratili zájem našich zákazníků. 3.1.1 Organizační analýza Lyžařská škola U Čápa je otevřena v zimních měsících od 8:30hod do 16:30hod. Škola nabízí nejrůznější výukové programy, kterými jsou - lyžařská výuka na lyžích či snowboardu či kombinace s hlídáním dětí, hodina ve skupině nebo 2, 3, 4 hodinové programy. Programy pro mateřské či základní školy. Cena 1 vyučovací hodiny (50 minut) stojí 300 Kč. Další ceny se odvíjejí od výběru výuky. Analýza cen a zájemců v posledních letech rapidně stoupla. Lyžařský areál U Čápa se stal velice oblíbeným zimním střediskem, kam se každý rok vracejí spokojení zájemci. A proto se zvýšeným zájem stoupají také náklady a ceny.

25

K přepravnému zařízení zde slouží talířový teleskopický vlek, takzvaná ,,poma“, kterou obsluhuje proškolený vlekař. Jeho hlavním úkolem je napomáhání v začátcích výjezdu na vleku. Děti na začátku obvykle jezdí se svým instruktorem, ale postupem času se zlepšují a učí se jezdit sami. Dospělý jezdí na vleku sám ihned, ale dopomáhá buď instruktor, nebo vlekař. Jak dospělý, tak dětský klient je ve výuce seznámen s bezpečností a zásadami při používání vleku. Instruktor má za úkol vysvětlit, jak se k vleku dostává, kde je nástup a výstup. Dále také své klienty poučí o vhodném chování na vleku a o správném držení lyžařských holí na kotvě. A co má dělat v případě pádu. Zásoba stálých i přenosných pomůcek se každý rok zvětšuje. Nyní máme k dispozici sněhové můstky, tunely, příčné vlny, slalomové tyče, obrázky, figurky, umělohmotné pomůcky, podjíždějící branky. Sněhové můstky a tunely jsou nejčastěji vytvořeny z umělého sněhu a udržují se pomocí rolby či lopat. Slalomové tyče máme ve tvaru kuželů nebo zvířat, z kterých děláme jednotyčové, dvoutyčové nebo sloučené slalomy. Máme také několik obrázků a figurek, které nám slouží pro motivaci a zaujetí dětí. Dále využíváme nejrůznější podjíždějící branky a umělohmotné pomůcky, jaké jsou například volanty, nákupní tašky, sedací pytle (viz. příloha). Pro práci instruktora lyžování je důležité umět pracovat, jak s dětským klientem, tak s dospělým. Umět srozumitelně podávat pokyny, rady a instrukce a dbát o bezpečnost svou i klientů. Umět lyžařskou terminologii v jiném jazyce je pro lyžaře obrovská a nezbytná výhoda. Lyžařský instruktor by si měl také poradit v nejrůznějších banálních i složitějších problémových situacích. Těmito situacemi mám na mysli pozornost, motivaci dítěte k lyžování, hygienické návyky (např. smrkání), stesk po rodičích. K dispozici musí mít mobilní telefon, kterým by při úrazu okamžitě přivolali horskou nebo záchrannou službu. Lyžařská škola má své vlastní firemní oblečení, který instruktor při nástupu dostává, jedná se o bundu a zimní kalhoty. Další nezbytnou pomůckou, kterou musí mít instruktor v naší škole je oranžová reflektivní vesta, která by měla být výstrahou pro ostatní lyžaře na svahu.

26

4 Program pro předškolní věk Tento program se uskutečnil v lyžařském areálu Příchovice U Čápa. Lyžařský výcvik je určen pro předškolní věk, probíhal v kolektivu dětských vrstevníků, kteří se navzájem znají z mateřské školy. Věk dětí se pohybuje od 5 do 6 let. Program pro mateřské školy se uskutečnil celkem dvakrát. V prvním týdnu náš lyžařský program navštěvovaly děti z Mateřské školy Polubný, které měly 60 minutový program. V dalším týdnu naší lyžařskou školu navštěvovaly děti z Mateřské školy Tanvald – Šumburk, které měly 90 minutový program. Lyžařská skupina má k dispozici 2 proškolené instruktory. Instruktoři se dobře znají a navzájem se respektují a domlouvají v průběhu lyžařského programu, jak se bude pokračovat. Lyžařskou skupinou předem neznáme. Na začátku programu výuka probíhá v malých skupinách, které jsou rozdělené podle zkušenosti dětí, postupem výuka probíhá v družstvě formou vizuálního učení, bez lyžařských holí. Instruktoři používají srozumitelnou terminologie, názornou ukázku a samozřejmě věnují pozornost všem dětem stejně. Instruktor se snaží být pro děti v předškolním věku přirozenou autoritou, ale samozřejmě také ochránce a pomocník. Dalším důležitým bodem je dobrá motivace, kde seznamujeme děti s něčím novým, nabízíme různé možnosti, pozitivně opravujeme.

4.1 Organizace, pomůcky, bezpečnost Organizace lyžařského programu musí být velmi dobře naplánovaná. Pro správné naplánování jsem si předem připravila cíle a popis lyžařského programu. V první hodině jsme se nejprve seznámili s dovednostmi dětí na lyžích, se kterými nás obeznámily učitelky z mateřských škol. Také jsme využili několik lyžařských pomůcek, které máme v lyžařské škole k dispozici. Lyžařské pomůcky měly děti nejen motivovat, ale také dopomáhat k zlepšení lyžařských dovedností. Bezpečnost byla pro děti zařízena na co nejlepší úrovni. K dispozici měla skupina osmi a devíti dětí dva instruktory, kteří dbali o co největší bezpečnost dětí. K ještě větší ,,ochraně“ dopomáhaly také přítomné učitelky mateřských škol.

27

4.2 Role lyžařského instruktora Instruktor v mém lyžařském programu má roli přítele, ale zároveň učitele, kterého děti musejí respektovat a poslouchat. S dětmi jsme si zvolily na začátku přátelský vztah. Vždy jsme se ráno nahlas pozdravily ,,ahoj ‘‘ a ,,plácnutím ruky‘‘ jsme se rozloučili a zhodnotili lyžování. Děti celý program věděly, že se na nás mohou vždy obrátit. Tento přátelský vztah se nám velice osvědčil. Zde se dozvíme některé základní, důležité a nezbytné pokyny, které by měl lyžařský instruktor mít nebo umět. •

Připravenost na zaměstnání - znalost metodiky, lyžařský jazyk, postup při vyučování, srozumitelná terminologie.Vlastní výstroj – lyže, hůlky, lyžařské boty, helmaSlušné chování – dochvilnost, slušné chování, působit profesionálně Ve vztahu mezi instruktorem a dítětem by měla panovat vzájemná důvěra, zábava ze sportovní aktivity a prosazení vlastních názorů. Instruktor by měl znát meze mezi pochvalou a kritikou. Jak jsou vlastně vyhraněné takové meze? Instruktor by měl především chválit, ale zároveň nesmí chybět i kritika, která by dítě postrčila o kus dál. Když děti kritizujeme, je vhodné předtím říci něco pozitivního, co děti potěší, čím dítě pochválíme. Kritika by měla být jasná, konkrétní s vytyčeným cílem (Perič 2012, s. 66). Není vhodné chválit dítě úplně za všechno, může tak vzniknout návyk a vyžadování pochvaly. Chválíme okamžitě, po dobře vykonané činnosti, nechválíme příkaz, na začátku můžeme chválit více, postupem času odměnou šetříme. Odměny můžeme dávat v různých formách například úsměvem, slovní pochvalou, projevováním určitých gest, dárkem (Čapek 2008, s. 43-45).

28

4.3 Lyžařský program Hodina=60 minut MŠ Horní Polubný 1. hodina

Název

Výstup

My se seznamujeme

Doprava lyží, nošení a připínání lyží, lyžařské dovednosti na místě a za pohybu, stoupání do svahu, jízda na vleku

2. hodina

Jde mi to čím, dál, tím lépe

Správný sjezdový postoj, jízda na vleku, sjezd, zastavování a brzdění

3. hodina

Lyžujeme

Jízda na vleku, sjezd, zatáčky a zatáčení

4. hodina

Veselé lyžování

Kondiční jízdy, hry na sněhu

5. hodina

Lyžařské závody

Kondiční jízdy, soutěž

Tabulka 2. MŠ Horní Polubný. Zdroj: vlastní

29

Hodina=90 minut MŠ Tanvald - Šumburk 1. hodina

Název

Výstup

My se seznamujeme

Doprava lyží, nošení a připínání lyží, lyžařské dovednosti na místě a za pohybu, stoupání do svahu, jízda na vleku, sjezd

2. hodina

Jde mi to čím, dál, tím lépe

Správný sjezdový postoj, jízda na vleku, sjezd, zastavování a brzdění, zatáčky a zatáčení

3. hodina

Lyžujeme

Jízda na vleku, sjezd, zatáčky a zatáčení, samostatné sjíždění

4. hodina

Veselé lyžování

kondiční jízdy, hry na sněhu

5. hodina

Lyžařské závody

Závěr, kondiční jízdy, soutěž, kondiční jízdy

Tabulka 3. MŠ Tanvald – Šumburk. Zdroj: vlastní.

30

1. Hodina – Seznamujeme se Časová dotace: MŠ Polubný 60 minut a MŠ Tanvald – Šumburk 90 minut. Pomůcky: lyžařská výzbroj, míč, ,,smajlíci“ Cíl: MŠ Polubný a Tanvald – Šumburk - naučit žáky samostatně dopravit svou lyžařskou výzbroj, zouvat a nazouvat lyže, lyžařské dovednosti na místě a za pohybu, první seznámení se skluzem lyží, stoupání do svahu, jízda na vleku, MŠ Tanvald – Šumburk, sjezd. Praktická část: Nejdříve se dětem představíme a v krátkém rozhovoru si vysvětlíme, co je v našem lyžařském programu čeká. Abychom si všichni lépe zapamatovali jména, zahrajeme si na začátku hru s názvem Lyžařská seznamka. V Lyžařské seznamce si stoupneme všichni s lyžemi na nohou do kolečka a jeden z nás bude držet míč ve vzpažení a řekne své jméno, míč předá dál. Když se všichni vystřídáme, pokračujeme ve hře tak, že říkáme při předávání jméno toho, komu míč chceme dát. V další části našeho programu se budeme seznamovat a manipulovat s lyžařskou výzbrojí. Dětem dáme lyžařskou výzbroj na jednu stranu. Před zahájením cvičení, si vysvětlíme, že se lyže nesou na rameni špičkami vždy dopředu. Lyže jsou skluznicí k sobě připevněné a vázání neseme za ramenem. Jeden z instruktorů vysvětluje a druhý předvádí, jak se to má správně provádět. Po vysvětlení teoretické části, si děti zahrají krátkou hru, kde z jednoho bodu do druhého samostatně a správně přepravují svou lyžařkou výzbroj, dále dětem také ukážeme, jakým stylem se správně zapínají přeskáče, posléze pak nazouvání lyžařských bot do vázání. Vysvětlíme dětem, že lyže se nejlépe a nejsnadněji nazouvají na rovném terénu. Každý z dětí si najde kousek rovného místa, kde si položí své lyže a očistí vázání a podrážku boty od sněhu. Špičku boty zasune do vázání a patu sešlápne směrem dolů. V tomto cvičení instruktoři předvádějí názornou ukázku. Při zouvání lyží si opět děti stoupnou do paralelního postavení na rovný povrch a rukou zatlačí na vypínací mechanizmus.

Pro lepší držení

rovnováhy a očištění sněhu z podrážky samozřejmě můžeme využít lyžařské hole, v případě jakýchkoliv nesnází pochopitelně pomůže instruktor a sníh dítěti očistí. V další části našeho programu se zaměříme na cvičení na místě. První pokusy probíhají bez holí. Snažíme se o snižování těla pokrčením kolen, výskoky na lyžích. Cvičíme zde 31

rovnováhu, kde zakopneme nohu za sebe a stojíme na jedné noze s lyží a v opačném případě předsuneme nohu před sebe a stojíme na jedné noze s lyží. Vysvětlíme dětem, že umět vstát při pádu je velmi důležité a předvedeme názornou ukázku, jak se to má správně provádět. Při vstávání srovnáme lyže do paralelního postavení, na svahu do vrstevnice pod tělem (kolmo na spádnici, a oporou o ruce či hole se zdvihneme směrem šikmo vpřed (Psotová., Příbramský 2006, s. 32). Také si zkusíme několik cvičení na cvik skluzu lyží. Při chůzi se naučíme sunout lyže po sněhu. Děti budou muset ujít určitý kus tratě. Dále každý krok dětí spojíme s podřepem v kolenou. Po projití určeného kusu tratě na rovině, děti budou muset ujít určený kus do kopce. Instruktoři vysvětlí dětem, že výstupy jsou velmi důležité a umožňují nám zdolat různé svahy, které budeme potřebovat vystoupat například při přiblížení se k lyžařskému vleku. Ukážeme dětem několik technik výstupů. Začneme prvním oboustranným odvratem, dětem vysvětlíme, že budeme vytvářet stromeček. Budeme stavět lyže na vnitřní hrany špičkami od sebe. Děti budou tento výstup zkoušet a jako motivace nám pomůže to, že každé z nich vytváří stromeček a instruktoři pak vyberou ten nejhezčí. Další výstup stranou vpřed děti uplatní

Obrázek 1. Výstup stranou vpřed. Zdroj: vlastní

na našem dětském vleku, je to nejoblíbenější způsob. Střídavě přenášíme hmotnost těla z nižší lyže na vyšší, každý úkrok vyšší lyže vedeme šikmo vpřed.

32

Jako zábavnou činnost pro děti s výstupy využijeme stromečkového závodu. Děti se za pomocí oboustranného odvratu přesunout na horní část svahu, kde budeme pokračovat ve výuce. V další části začneme s nácvikem jízdy na vleku. Děti nejdříve pozorně poslouchají bezpečností pokyny. 1. Včasný a bezpečný příchod do prostoru nástupu 2. Kde je a co se dělá na konci vleku 3. Jak požádat obsluhu vleku o pomoc 4. Co dělat v případě pádu

Obrázek 2. Nácvik jízdy na vleku. Zdroj: vlastní. Instruktor předvádí pomocí kotvy nástup na vlek. Ohlíží se, zda může a má prostor do určeného nástupu. Na začátku mu obsluha vleku dopomáhá. Dítě stojí mírně rozkročené a obsluha vleku pomůže dítěti dát kotvu mezi nohy. Žák si nesedá, nechá se táhnout. Postupem zlepšování bude dítě samo tažnou kotvu uchopovat. Každé z dětí si vyzkouší za pomocí kotvy tah vleku. V této části našeho programu umí dítě samostatně používat vlek. S mateřskou školou, která má delší program, si na závěr vyzkoušíme přímý sjezd. Instruktoři dětem předvádějí názornou ukázku na rovině, nohy mírně pokrčíme, trup je vzpřímený a lehce předkloněný 33

dopředu, ruce si položíme na kolena. Děti si nejprve vyzkouší jízdu po spádnici (,,šusem‘‘) na mírném svahu. Snaží se při jízdě například tleskat, zvedat střídavě ruce, dělat dřepy. S dětmi se rozloučíme domluveným pozdravem. Úplně na konci každé hodiny si děti vyberou pro kterého ,,smajlíka“ budou dnes hlasovat.

Obrázek 3. Hodnocení lyžařské hodiny. Zdroj: Vlastní. 2. Hodina – Jde mi to čím, dál, tím lépe Časová dotace: MŠ Polubný 60 minut a MŠ Tanvald – Šumburk 90 minut. Pomůcky: lyžařská výzbroj, ,,smajlíci“. Cíl: správné držení lyžařského postoje, jízda na vleku, sjezd, nácvik zastavování a brzdění, MŠ Tanvald – Šumburk zatáčky a správné zatáčení. Praktická část: V druhém setkání našeho lyžařského programu, dětem krátce a názorně předvedeme, co jsme se v minulé hodině naučili a na co nesmíme zapomenout. Děti si sami přinesou lyžařskou výzbroj, nazují si lyže a chůzí po lyžích samostatně dojdou k vleku. S dětmi budeme nyní nacvičovat přímý sjezd a s mateřskou školou, která má delší program, tyto cviky opakovat. Jak jsem již zmiňovala výše, instruktoři dětem předvádějí názornou ukázku na rovině, nohy mírně pokrčíme, trup je vzpřímený a mírně předkloněný dopředu, ruce 34

si položíme na kolena. Děti si nejprve vyzkouší jízdu po spádnici (,,šusem‘‘) na mírném svahu. Snaží se při jízdě například tleskat, zvedat střídavě ruce, dělat dřepy. V další části nacvičíme jízdu v oboustranném přívratu (,,v pluhu ‘‘). Instruktoři opět dětem předvádějí názornou ukázku.

Obrázek 4. Nácvik oboustranného přívratu. Zdroj: vlastní. Nohy mají mírně pokrčené, trup vzpřímený a mírně předkloněný dopředu, ruce položené na kolena, špičky k sobě a paty od sebe. Dětem vysvětlíme, že musejí udělat ,,střechu od domečku‘‘ nebo ,,velikou 3šipku‘‘. Děti kontrolujeme popřípadě dopomáháme s držením ,,pluhu“. Vysvětlíme, že čím větší bude tlak do pat, tím budeme intenzivněji brzdit. Toto cvičení několikrát opakujeme i s výstupy na svah a jízdou na vleku. Po cvičení se s dětmi opět rozloučíme a realizujeme ,,smajlíkové“ bodování programu. Mateřská škola s delším program bude mít navíc nácvik zatáček a zatáčení. Jako motivace nám poslouží slalom, který dětem ukážeme a slíbíme jim, že ho dokáží sami překonat. Oblouk v pluhu naučíme dítě tak, že přenese hmotnost těla na jednu z lyží a položíme obě ruce na zatížené koleno. Na koleno zatlačí a zároveň se snaží zatíženou nohu přenést dopředu. Tento nácvik několikrát opakujeme.

35

3. Hodina – Lyžujeme Časová dotace: MŠ Polubný 60 minut a MŠ Tanvald – Šumburk 90 minut Pomůcky: lyžařská výzbroj ,,smajlíci“. Cíl: jízda na vleku, sjezd, zatáčky a zatáčení, MŠ Tanvald – Šumburk, samostatné sjíždění Praktická část: Děti si přinesou vlastní výzbroj a obují si jí. Za pomocí vleku vyjedou na svah a postupně každé z dětí a za pomocí instruktora sjede svah ,,v pluhu‘‘ bez zatáček. Instruktor dopomáhá a snaží se odstraňovat chyby. Toto cvičení budeme několikrát opakovat se zábavným doprovodem. Děti pojedou například ve dvojicích nebo ve trojicích vedle sebe. Pojedeme za sebou jako lokomotiva, budeme podjíždět mosty, sahat za jízdy na určité předměty. Dále se naučíme a s MŠ s delším programem si připomeneme zatáčky a zatáčení. Jako motivace nám poslouží slalom, který dětem ukážeme a slíbíme jim, že ho dokáží sami překonat a po naučení zatáčení si budeme hrát na lyžích. Cílem je naučit děti zatáčet a měnit směr. Oblouk v pluhu naučíme dítě tak, že přenese hmotnost těla na jednu z lyží a položíme obě ruce na zatížené koleno. Na koleno zatlačí a zároveň se snaží zatíženou nohu přenést dopředu. Tento nácvik několikrát opakujeme. Pro lepší zapamatování a zlepšení oblouků v pluhu použijeme lyžařské činnosti. Například: jedno z dětí vyznačuje stopu a ostatní postupně a pomalu kopírují jeho stopu, lze využít počítání oblouků, hraní si na lokomotivu, kde vagony musejí jet za lokomotivou, popřípadě napodobování letadla.

36

Obrázek 5. Nácvik „letadla“. Zdroj: vlastní S dětmi se opět rozloučíme a zhodnotíme naše dnešní lyžování. Mateřská škola s delším programem nacvičuje samostatné jízdy, kde instruktoři dopomáhají, opravují a dbají na bezpečnost dětí. 4. Hodina – Veselé lyžování Časová dotace: 60 minut Pomůcky: lyžařská výzbroj, lyžařské pomůcky (volant, slalom, mosty, tunely, tašky), legrační čepice. Cíl: samostatně umět lyžovat, příprava na závody, zábavné lyžování. Praktická část: Děti na začátku pochválíme, jak velký pokrok udělaly a společně si povíme, co všechno se naučily. Na začátku je necháme samostatně, ale s dozorem a dopomocí rozjezdit. Děti budou nacvičovat hlavně jízdu v lehkém slalomu. Dalším bodem našeho programu budou samé lyžařské hry. Nejprve si zahrajeme na ovečky a vlky, kde si děti bez lyží užijí hrátek na sněhu. Po této hře si samostatně nazují lyže a budeme pokračovat v zábavném lyžování. S dětmi si 37

opět budeme hrát na lokomotivu, která, ale jede těsně za sebou a každý vagon se drží vagonu před sebou.

Obrázek 6. Hra „lokomotiva“. Zdroj: vlastní. Ve hře na letadlo budeme přenášet váhu na různé strany. K těmto hrám budeme také používat lyžařské pomůcky, volant nám poslouží k hraní na auta, na křižovatky na svahu.

Obrázek 7. Hra s volantem. Zdroj: vlastní 38

Různé sbírání předmětů a dotýkání se jich. Malé závody na lyžích, házení si předmětů za jízdy. Tento den, by měl být pro děti nácvikem na závody, ale také bychom měli dětem ukázat zábavnou formu lyžování. Opět se s dětmi na konci hodiny rozloučíme a vybereme vhodné ,,smajlíky“ pro dnešní den. 5. Hodina – Lyžařské závody Časová dotace: 60 minut Pomůcky: lyžařská výzbroj, slalom, stopky, ceny a diplomy. Cíl: poukázat na zlepšení lyžařských dovedností, zvýšit dětem sebevědomí. Praktická část: S dětmi si opět na začátku připomeneme, co všechno umíme a co nás dneska čeká. Děti si nejprve sjedou libovolně svah s občasnou pomocí instruktorů. Po libovolném sjíždění děti seznámíme s trasou slalomu, kde proběhne lyžařský závod. Děti si trasu několikrát projedou ve skupině, ale i samostatně. Po kondičních jízdách začne samostatný závod. Jeden z instruktorů je na startu a jeden v cíly. Učitelky z mateřských škol dopomáhají.

Obrázek 8. Start lyžařských závodů. Zdroj: vlastní. Každý závodník své startovní číslo, které si měl zapamatovat a trať sjížděl celkem dvakrát. 39

Vybíral se nejlepší čas. Po ukončení závodů proběhlo vyhlášení výsledků, kde byly oceněny děti, ale i my instruktoři. Děti z mateřské školy s delším programem pokračovaly v kondičním lyžování po závodech. Na konci jsme se opět rozloučili a zhodnotili dnešní den, ale i celé lyžování s dětmi i s učitelkami (Treml 2004, s. 56-96).

Obrázek 9. Zakončení lyžařského programu. Zdroj: vlastní

. Obrázek 10. Konec lyžařského programu. Zdroj: vlastní. 40

4.3.1 Zhodnocení lyžařského programu Oba lyžařské programy měly veliký úspěch. Proběhly podle předem rozmyšleného plánu a navrženého lyžařského programu s menšími změnami. Paní učitelky a rodiče, kteří se na děti přišli podívat, byli velice spokojeni. Každé z dětí se zlepšilo v lyžařských dovednostech, což bylo naším hlavním cílem. Zhodnocení proběhlo s dětmi každý den po lyžařském programu (měly své zážitky a zkušenosti čerstvě v paměti), dále pak s učitelkami a instruktory. Bodování s dětmi probíhalo formou hlášení. Na začátku jsem vysvětlila pravidla. Měla jsem připravené tři ,,smajlíky“. První smajlík se usmíval, druhý se usmíval méně a třetí se mračil. Děti jsem namotivovala tak, že si vždy na konci lyžařského programu zahrajeme na školu a budeme se hlásit podle toho, jak se nám na lyžích ten den líbilo. Usmívající smajlík, je spokojený a z lyžování byl nadšený, další smajlík je spokojený, ale lyžování by se ještě mohlo zlepšit a zamračenému smajlíkovi se dnes lyžování nelíbilo vůbec. Dětem jsem smajlíky postupně ukazovala a oni se hlásili podle toho, jak to ten den cítily. Zhodnocení s instruktory proběhlo vždy po ukončení programu řízeným rozhovorem. S instruktorkou s kterou jsme program vedly, jsme si vždy řekly, co bychom mohly udělat jinak, lépe, ale naopak co jsme udělaly velmi dobře, a co se nám povedlo. 4.3.2 Výsledky lyžařského programu Bodování s dětmi proběhlo tedy „smajlíkovou“ formou. Všimla jsem si, několika zásadních podmětů, které děti ovlivňovaly při bodování lyžařského programu. Obě skupiny si musely zvyknout na lyže, instruktory a prostředí. Na začátku byly děti velmi nejisté, postupem času jsme se začali navzájem poznávat. Hodnocení bylo v obou skupinách lepší na konci týdne, tedy ve čtvrtek a v pátek. Také bylo přínosem v MŠ s delším programem výměna instruktora, který dělal jen záskok.

41

Graf 1. Spokojenost dětí s lyžařským programem. Zdroj: vlastí Zhodnocení proběhlo formou rozhovoru, kde jsme s instruktorkou před ostatními ,,kolegy“ zhodnotili sebe a děti. Každý z instruktorů nám k tomu něco řekl jako přihlížející. Já jsem si udělala za ten den určitý závěr v kladech a záporech programu. Den

1. den

Klady

Zápory

Při nácviku nošení, připínání

Vylepšit další lyžařskou

a obouvání lyží jsme použily

metodikou nácvik stoupání

vhodné hry.

do svahu, pro děti to byl

Dobré rozdělení rolí instruktorů. Děti se naučily hned první hodinu jezdit na vleku. Vhodná bezpečnost dětí.

42

velký problém. Na vleku při výstupu zprvu nikdo děti neodchytával

Den

Klady

Zápory

Připomenutí všeho

Častěji odpočívat na odpočívadlech.

z předešlého dne. Využití mírného svahu pro nacvičení sjezdu. 2. den Dobré rozdělení do dvou skupin, podle lyžařských dovedností dětí. Děti, které měly s lyžováním zkušenosti, se nenudily a rozvíjely se dál a děti, které poprvé začaly s lyžováním, měly dostatek času se zdokonalovat.

Den

Klady

Zápory

Děti nebyly nikdy bez

Určitě příště déle pracovat a

dozoru. 3. den

Děti jsme naučily na vleku a na svahu poslouchat a dělat co se má. Zkušenější děti se naučily pomáhat méně zkušeným (pád, pochvala).

43

učit děti, jak mají při pádu stávat. Nebát se dětem dát větší volnost na svahu.

Den

4. den

Klady

Zápory

Náprava z předešlého dne,

Některé hry si dopředu

děti měly větší volnost ve

vyzkoušet v kolektivu

sjíždění svahu.

instruktorů, nemusejí

Děti jsme lyžařskými hrami velice zaujaly.

fungovat, jak jsme my chtěly. Hry se dají vícekrát opakovat.

Předem připravené hry, jen jsme z nich čerpaly.

Den

Klady

5. den

Dobře připravená trať pro

Zápory

slalom. Děti si měly možnost trať několikrát vyzkoušet. Pochválení byly všechny děti. Každému jsme na konci řekly, v čem se zlepšil a co by měl vylepšit. S méně zdatnými instruktoři projížděly trať.

Tabulka 4. Zhodnocení programu s instruktory. Zdroj: vlastní

44

Učitelky z mateřských škol mi v posledním dni lyžařského programu krátce zhodnotily náš lyžařský výstup s dětmi. Klady Mateřská škola

Zápory Mateřská škola

Horní Polubný

Horní Polubný

Příjemný a kladný vztah k dětem.

Nikdy nepodceňovat bezpečnost, vždy být ve střehu.

Veliká trpělivost.

Finanční náročnost.

Opravování dětí a jejich zdokonalování v lyžařské dovednosti.

Krátká doba se seznámit a plně důvěřovat instruktorovi.

Dobře zvolená metodika.

Tabulka 5. Zhodnocení lyžařského programu. Zdroj: vlastní

Klady Mateřská škola

Zápory Mateřská škola

Tanvald – Šumburk

Tanvald – Šumburk

Profesionalita instruktorů.

Větší přestávky.

Hezký vztah mezi instruktory a dětmi. Zábavná forma lyžování.

Tabulka 6. Zhodnocení lyžařského programu. Zdroj: vlastní

45

5 Hry na lyžích i bez nich Každý instruktor lyžování by měl mít ve své paměti zásobník her. Pomocí hry by měl dítě zaujmout, popřípadě navnadit na zdokonalování a procvičování jednotlivých pohybových dovedností. Pro dítě v předškolním věku je totiž hra přirozenou a nezbytnou činností (Vodičková, Příbramský 2005, s. 34). Aktivity na sněhu s lyžemi i bez nich jsou pro dítě zábavnou činnost, které slouží pro zábavu, nácvik či ke zdraví dítěte (Brtník, Neuman 1999, s. 27). Instruktor se všechny dovedností, které se má jedinec naučit, snaží přesunout do hry, například i při nošení a nazouvání lyží, jízdě na vleku, samotnému sjezdu. Hry na lyžích a na sněhu mají několik organizačních zásad, které by účastníci i instruktor lyžování měli dodržovat. 1. Vhodný terén s dokonalou bezpečností dětí. 2. Předem připravené pomůcky. 3. Vhodný a přiměřený způsob rozdělení dětí do družstev. 4. Jasná, stručná pravidla hry. 5. Prostor pro dotaz účastníků. 6. Nezvedáme vysoko hole a dodržujeme bezpečné zásady s nejrůznějším nářadím. 7. Při pádu dáváme pozor. 8. Na sjezdovku vstoupíme pouze na lyžích, nikomu přes lyže nejezdíme. Průběh her 1. Bezpečné zacházení s nářadím. 2. Bezpečnost při pádu (objíždíme, uvolníme trať co v nejkratším čase). 3. Na sjezdové trati se pohybujeme jen na lyžích, nikomu nejezdíme přes lyže. 4. Dbáme na bezpečnost a zvýšenou pozornost při předjíždění. 46

5. Nekřižujeme a nevyjíždíme na trať, pokud si nejsme úplně jistý, že je volná.

Metodické zásady při hrách 1. Používat vyzkoušené a připravené hry. 2. Hry musí být zábavné, radostné a s přihlédnutím k stupni úrovně žáků. 3. Hodnotíme a bereme v úvahu psychické zátěže (Brtník, Neumann 1999, s. 71, 72).

5.1 Samotný zásobník her Součástí práce jsou hry, které byly zařazený do lyžařského programu pro předškolní věk a dále dalších 10 rozšiřujících her. Hry použité v programu Tyto hry jsem čerpala z (Treml 2004, s. 58-96). 1. Seznamka Popis hry: V Lyžařské seznamce vytvoříme kruh, kde máme lyže na sobě. Jedno z dětí drží v ruce míč, řekne své jméno a hodí míč dál. Po vystřídání budeme říkat jméno toho, komu míč házíme. Hra slouží pro seznámení skupinu. Ve skupině, kde se členové znají, lze hru zařadit pro lepší orientaci jmen pro instruktory. Pomůcky: Sjezdové lyže, míč 2. Přeprava Popis hry: Děti si za pomocí této hry přepravují svou výzbroj (lyže a hůlky), správně podle pokynů viz. lyžařský program 1. den, z určeného bodu do druhého. Děti můžou soutěžit na čas, šikovnost, na to zda to všichni zvládnou. Pomůcky: Sjezdové lyže, hůlky

47

3. Nejkrásnější stromeček Popis hry: Lyžař má za úkol za pomocí výstupu „stromečkem“ vytvořit nejhezčí strom ve sněhu. Pomůcky: Sjezdové lyže

4. Lokomotiva Popis hry: Děti se postaví za sebe v těsné blízkosti, lyže mají v „pluhu“, drží se okolo pasu. Jezdí jako lokomotiva, mohou projíždět branky, slalom. Možnost vytvoření dvou lokomotiv, které se navzájem míjejí. Dětem obohatíme hru houkáním jako „mašinka. Pomůcky: Sjezdové lyže 5. Letadlo Popis hry: Děti si zahrají na letadlo, ruce si položí do rozpažené polohy a létají po svahu. Natáčejí se do zatáček, projíždějí slalom. Pomůcky: Sjezdové lyže 6. Auto Popis hry: Děti v ruce drží molitanový volant a hrají si na „auto“. Zatáčí, troubí, projíždějí tunely, jsou na semaforu. Zde můžeme využít několik variant, děti jezdí samostatně nebo podle pokynů. Pomůcky: Molitanové volanty, sjezdové lyže. 7. Vlk a ovce Popis hry: Tato hra slouží k rozcvičení dětí. Děti hrají klasickou hru na ovečky a vlka, kde je instruktor vlk a jeho kolega je domeček. Děti se snaží přes vlak dostat do domečku. Obohacením této hry mohou být čepice vlka a oveček. Pomůcky: Čepice vlka

48

8. Posbírej nás Popis hry: Děti samostatně a bezpečně jezdí po svahu. Instruktor je na blízku. Děti mají za úkol sesbírat kutálející nebo ležící předměty na zemi a dopravit je na určené místo na svahu. Sbírají například míče, volanty. Hra se dá obměňovat nejrůznějšími způsoby například sbírání jednotlivě, kdo posbírá nejvíce věcí atd. Pomůcky: Sjezdové lyže, volanty, míče, zvířátka

9. Lyžařské závody Popis hry: Děti měly za úkol projet připravený slalom v co nejrychlejším čase a podle správnosti. Každý měl 2 pokusy a počítal se ten lepší. Pomůcky: Sjezdové lyže, vysílačky, slalomové tyče, diplomy, medaile. Rozšiřující hry Tyto hry jsem se snažila vybírat podle toho, zda by se do mého programu hodily a zda na ně mám v naší lyžařské škole dostatečné pomůcky. Některé tyto hry by mohly být další variantou her, které jsem použila v lyžařském programu, 1. Synchronizovaná jízda Popis hry: Lyžaři jsou ve dvojici, kde se pokoušejí o napojované oblouky ve stejné vzdálenosti při jízdě ze svahu. Pomůcky: Sjezdové lyže (Brtník, Neuman 1999, s. 80). 2. Rychlo-chodec Popis hry: Lyžaři mezi sebou závodí, kdo jako první pomocí výstupů stranou vystoupí na určený cíl. Lze také závodit na určitý čas. Pomůcky: Sjezdové lyže (Brtník, Neuman 1999, s. 82).

49

3. Umělci Popis hry: Lyžař má za úkol za pomocí svých lyží vytvořit ve sněhu nějaký obrázek. Instruktor může vyhodnotit nejhezčí obrázek. Pomůcky: Sjezdové lyže (Brtník, Neuman 1999, s. 90). 4. Seznamka Popis hry: Lyžaři sjíždí svah v pomalé rychlosti, různě se k sobě přibližují. Podají si ruku a řeknou své jméno, všichni lyžaři se mezi sebou vystřídají. Tato hra může sloužit při seznamování žáků, kteří se mezi sebou navzájem neznají. Obměna této hry může být jakákoliv. Lyžaři si mezi sebou mohou říkat své příjmení, město, kde bydlí popř. jméno toho, koho potkali. Pomůcky: Sjezdové lyžaři (Brtník, Neuman 1999, s. 95). 5. Les Popis hry: Lyžaři mají za úkol nejrůznější úkoly, kde jezdí v „lese“, který nahrazují tyče dvou barev. Lyžaři se musí například vyhýbat tyčím, nesmí se jich dotknout, honička ve dvojicích, točí se kolem tyče zvolené barvy. Pomůcky: Sjezdové lyže, tyče dvou barev (Brtník, Neuman 1999, s. 97). 6. Lyžující míč Popis hry: Lyžaři kutálejí míč po svahu. Mají různé úkoly, kdy míč musí chytit, objet, kutálet dál. Popis: Sjezdové lyže, míče (Brtník, Neuman 1999, s. 96). 7. Semafor Popis hry: Lyžaři sjíždějí svah a řídí se pokynu instruktory. Na zavolání červené barvy lyžaři stojí, na povel volno opět sjíždějí svah. Pomůcky: Sjezdové lyže, semafor (červená a zelená) barva (Brtník, Neuman 1999, s. 125).

50

8. Lyžařský scrable Popis hry: Lyžaři jsou rozděleni do dvou družstev. Každé družstvo si vymyslí slovo. Slovo se musí skládat z tolika písmen, kolik je členů v družstvě. Jednotlivá písmena napíši na papír a sjíždějí svah. Druhé družstvo se snaží co v nejkratším čase sestavit slovo, které si první družstvo zvolilo. Pomůcky: Sjezdové lyže, papíry, tužky, zavírací špendlíky Zábavné sjezdy (Brtník, Neuman 1999, s. 137).

9. Zábavné sjíždění Popis hry: Lyžaři se při sjezdu řídí pokyny instruktora. Například dělají dřepy, podjíždějí nejrůznější branky. Řídí automobil, kdy mají paže přepažené. Mávají křídly, kdy mají paže rozpažené. Zvedání nejrůznějších předmětů na zemi, ve výšce. Pomůcky: Branky, předměty k zábavnému sjíždění (kužele, nákupní molitanové tašky, míče), volanty (Dvořáková 2011, s. 81). 10. Trefím se Popis hry: při jízdě lyžaři házejí sníh, míče na určitý sníh. Tato hra může mít různé obměny. Hod na strom, sněhuláka, do obruče, do košíku. Házet můžeme buď sněhovou kouli, kterou si za jízdy uplácáme nebo připravené míčky. Pomůcky: Míčky, sníh, koš, obruče (Dvořáková 2001, s. 116).

51

6 Závěr Má práce se zabývá analýzou lyžařského programu pro předškolní věk. V úvodní části jsem popsala historii a specifikum lyžování dětí. Kde jsem se zaměřila na věkové zvláštnosti v předškolním věku a lyžařské vybavení. V úvodní části jsem také popsala důležité informace, které se týkají lyžařského areálu U čápa. Následoval samostatný a podrobný popis, již zmíněného lyžařského programu, který jsem doplnila fotografiemi. Nakonec jsem za pomocí polo-řízených rozhovorů zhodnotila kvalitu lyžařského programu s instruktory a učitelkami. Hodnocení s účastníky, tedy s dětmi v předškolním věku proběhlo formou „smajlíkového bodování“, to probíhalo každý den po skončení výuky. Jednotlivé názory a úsudky jsem zaznamenávala do tabulek a vyhodnotila závěry z lyžařského programu. Informace pro mou bakalářskou práci jsem čerpala z odborné literatury, vlastních zkušeností a postřehů a z rozhovorů s odborníky. Zhodnocení a výsledky lyžařského programu by nás měly posunout dál a měly by směřovat ke zkvalitnění výuky a vedení lyžařské školy. Rozhovory mezi instruktory vedly k zlepšení mezilidských vztahů a velmi přispěly k vzájemnému předávání zkušeností.

52

7 Zdroje BRTNÍK, J., NEUMAN, J., 1999. Zimní hry na sněhu i bez něj. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 807178-762-0. BYTEŠNÍKOVÁ, I., 2012. Komunikace dětí předškolní věku. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 97880-247-3008-0. ČAPEK, R., 2008. Odměny a tresty ve školní praxi. 1.vyd. Praha: Grada. ISBN 978-802471718-0. DVOŘÁKOVÁ, H., 2001. Sportujeme s nejmenšími dětmi. 1. vyd. Praha: Olympia. ISBN 807033-313-8. DVOŘÁKOVÁ, H., 2011. Pohybové činnosti v předškolním věku. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Dr. Josefa Raabe. ISBN 978-80-86307-88-6. DYGRÍN, J., 2002. Základy lyžování. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 80-7083-681-4. FIALA, J., 2009. Srovnání učebních plánů sjezdového lyžování ve vybraných zemích. [online]. [vid 15. 11. 2009]. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Sportovní fakulta. Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě. Vedoucí práce: MARTIN VILÍM. Dostupné z:https://is.muni.cz/th/102340/fsps_m/Srovnani_ucebnich_planu_sjezdoveho_lyzovani_ve_vy branych_zemich.txt GNAD, T. a kol., 2008. Základy teorie lyžování a snowboardingu. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1587-5. HAVLÍNOVÁ, M. a kol., 2006. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 2. vyd. přeprac. a dopl. Praha: Portál. ISBN 80-7367-061-5. KULHÁNEK, O., 1987. Malá encyklopedie lyžování. 1. vyd. Praha: Olympia. KULHÁNEK, O., 1989. Zlatá kniha lyžování. 1. vyd. Praha: Olympia. KUTÁČ, P., 2009. Lyžařský kurz v kostce. 1. vyd. Olomouc: Hanex. ISBN 978-80-7409-0264. MUSIL, D., REICHERT, J., 2008. Lyžování od základů po freestyle. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2135-4. PERIČ, T. a kol., 2012. Sportovní příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-24742182. 53

PŘÍBRAMSKÝ, M., PSOTOVÁ, D., 2006. Sjíždění a zatáčení na lyžích. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1292-5. VODIČKOVÁ, S., 2004. Základy lyžování dětí. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 80-7083-830-2. VODIČKOVÁ, S. a kol., 2011. Základy alpského lyžování a běžeckého lyžování. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-703-1. VODIČKOVÁ, S., PŘÍBRAMSKÝ, M., 2005. Česká škola lyžování. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 80-7083-914-7. ŠTUMBAUER, J., VOBR, E., 2009. Abeceda carvingu. 1. vyd. Praha: Happy sport. ISBN 97880-254-3790-2. TREML, J., 2004. Lyžování dětí. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-0682-2.

54

8 Seznam příloh Příloha A – Pomůcky a materiální vybavení v areálu U Čápa Příloha B – Lyžařský program s MŠ Tanvald-Šumburk Příloha C – Lyžařský program s MŠ Horní Polubný Příloha D – Fotografie z lyžařského programu

¨

55

Příloha A Slalomová tyč „motýlek“

Figurka „mochomůrky“

56

Kužel

Figurky „měsíc, delfin“

57

Figurka: „šaška“

Umělohmotné „volanty a tašky“

58

Příloha B MŠ Horní Polubný

Hra s taškou

59

Nácvik „lokomotivy“

Závěrečné společné foto

60

Příloha C Nácvik „pluhu“

Hra s „ volanty

61

Projíždění branky

Závěrečné společné foto

62

Příloha D Hodnocení dne

Dopomoc při nácviku na vleku

63

Závod

Ceník lyžařské školy

64

Lyžařské vesty

Hra na „ovečky a vlka“

65

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.