No title


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH SO 01 Splaš...
Author:  Robert Zeman

0 downloads 22 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00511 - DSO 01.1 Kanalizační stoky KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

18 752 224,92

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 18 752 224,92 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 4 z 204

CZK

Výše daně 3 937 967,23 0,00

22 690 192,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00511 - DSO 01.1 Kanalizační stoky Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 752 224,92

HSV - Práce a dodávky HSV

18 345 201,22

1 - Zemní práce

7 882 263,68

2 - Zakládání

90 433,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 122,00

4 - Vodorovné konstrukce

379 214,83

5 - Komunikace pozemní

4 324 306,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

567,59

8 - Trubní vedení

4 691 970,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

790 850,70

997 - Přesun sutě

112 077,08

998 - Přesun hmot

63 394,56

M - Práce a dodávky M

407 023,70

23-M - Montáže potrubí

407 023,70

Strana 5 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00511 - DSO 01.1 Kanalizační stoky Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 111201101 VV VV VV VV VV

2

K 112101121 VV VV

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

18 752 224,92 18 345 201,22 7 882 263,68

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2

" stoka B - nálety" 63+30 " stoka A - odlesnění " 3,5*42 Součet

240,000

19,93

4 783,20 CS ÚRS 2016 02

52,43

157,29 CS ÚRS 2016 02

93,000 147,000 240,000

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm

kus

3,000

" stoka A - v místě odlesnění " 3

3,000

3

K 112201101

Odstranění pařezů D do 300 mm

kus

3,000

101,48

304,44 CS ÚRS 2016 02

4

K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

m2

93,252

18,07

1 685,06 CS ÚRS 2016 02

16,04

1 540,48 CS ÚRS 2016 02

VV VV VV VV

5

K 113106123

" výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 57*(0,85+2*0,3)*0,38 57*(1,15+2*0,3)*0,62 Součet

31,407 61,845 93,252

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic

m2

Strana 6 z 204

96,040

VV VV VV VV VV VV

6

K 113106241 VV VV

7

K 113107132 VV VV

8

K 113107162 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

9

K 113107182 VV VV VV VV VV VV VV

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (25+24)*(1,2+2*0,3)*0,25 (25+24)*(1,4+2*0,3)*0,7 (25+24)*(1,6+2*0,3)*0,05 Součet Rozebrání vozovek ze silničních dílců

22,050 68,600 5,390 96,040 m2

" v jámách protlaků 3*2*4

24,000

17,69

424,56 CS ÚRS 2015 02

256,00

1 792,00 CS ÚRS 2016 02

49,00

12 093,20 CS ÚRS 2016 02

75,00

4 313,10 CS ÚRS 2016 02

24,000

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm

m2

" odstr. bet. plochy č.p.9 - stoka B " 7

7,000 7,000

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

m2

" státní kom. balená ŠD " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 40*1,2*0,25 40*1,4*0,7 40*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 3*0,85*0,38 3*1,15*0,62 Mezisoučet " bet. dl. 30/30" " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 57*(0,85+2*0,3)*0,38 57*(1,15+2*0,3)*0,62 Mezisoučet " zámk. dl." " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (25+24)*(1,2+2*0,3)*0,25 (25+24)*(1,4+2*0,3)*0,7 (25+24)*(1,6+2*0,3)*0,05 Mezisoučet Součet Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm

12,000 39,200 3,200 0,969 2,139 57,508

31,407 61,845 93,252

22,050 68,600 5,390 96,040 246,800 m2

" státní kom. balená ACP 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 40*1,2*0,25 40*1,4*0,7 40*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 3*0,85*0,38

Strana 7 z 204

246,800

57,508

12,000 39,200 3,200 0,969

VV VV

10

K 113107221 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

11

K 113107222 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

12

K 113107224 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

3*1,15*0,62 Součet

2,139 57,508

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm

m2

" místní nezp. kom. - MZK tl. 100mm "" " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 328,5*(1,2+2*0,5)*0,25 328,5*(1,4+2*0,5)*0,7 328,5*(1,6+2*0,5)*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 15*(0,85+2*0,5)*0,38 15*(1,15+2*0,5)*0,62 Součet Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

" kom. místní balená ŠD 200mm + ŠD 150mm" " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*1,2*0,25 1215*1,4*0,7 1215*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*0,85*0,38 342*1,15*0,62 Mezisoučet " kom. místní - penetrace ŠD 200mm +ŠD 150mm " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 283,5*1,2*0,25 283,5*1,4*0,7 283,5*1,6*0,05

Strana 8 z 204

14,10

11 361,78 CS ÚRS 2015 02

29,00

25 238,70 CS ÚRS 2015 02

25,00

59 806,80 CS ÚRS 2015 02

180,675 551,880 42,705 10,545 19,995 805,800 m2

" krajská kom. balená - ŠD" " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 300*1,2*0,25 300*1,4*0,7 300*1,6*0,05 Mezisoučet " místní nezp. kom. - VŠ tl. 200mm " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 328,5*1,2*0,25 328,5*1,4*0,7 328,5*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 15*0,85*0,38 15*1,15*0,62 Mezisoučet Součet Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm

805,800

870,300

90,000 294,000 24,000 408,000

98,550 321,930 26,280 4,845 10,695 462,300 870,300 m2

2 392,272

364,500 1 190,700 97,200 110,466 243,846 2 006,712

85,050 277,830 22,680

VV VV

13

K 113107232 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

14

K 113107241 VV VV VV VV VV VV

15

K 113107243 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

Mezisoučet Součet

385,560 2 392,272

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm

m2

" krajská kom. balená ŠCM " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 300*1,2*0,25 300*1,4*0,7 300*1,6*0,05 Mezisoučet " kom. místní balená ŠCM " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*1,2*0,25 1215*1,4*0,7 1215*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*0,85*0,38 342*1,15*0,62 Mezisoučet Součet Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm

13,96

5 695,68 CS ÚRS 2015 02

5,00

20 385,36 CS ÚRS 2016 02

110,466 243,846 2 006,712 2 414,712 408,000

90,000 294,000 24,000 408,000 m2

Strana 9 z 204

36 220,68 CS ÚRS 2015 02

364,500 1 190,700 97,200

" krajská kom. balená ACP 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 300*1,2*0,25 300*1,4*0,7 300*1,6*0,05 Součet

" kom. místní balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*(1,2+2*0,45)*0,25 1215*(1,4+2*0,45)*0,7 1215*(1,6+2*0,45)*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*(0,85+2*0,45)*0,38 342*(1,15+2*0,45)*0,62 Mezisoučet " kom. místní - penetrace MZK + zakalení " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 283,5*(1,2+2*0,5)*0,25 283,5*(1,4+2*0,5)*0,7 283,5*(1,6+2*0,5)*0,05 Mezisoučet Součet

15,00

90,000 294,000 24,000 408,000

m2

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm

2 414,712

4 077,072

637,875 1 956,150 151,875 227,430 434,682 3 408,012

155,925 476,280 36,855 669,060 4 077,072

16

K 113154263 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

17

K 113154363 VV VV

18

K 113202111 VV VV

19

K 113204111 VV VV

20

K 115101201 VV VV

21

K 115101301

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase

m2

" státní kom. balená ACO 11" 258 Mezisoučet " státní kom. balená ACL 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 40*(1,2+2*0,5)*0,25 40*(1,4+2*0,5)*0,7 40*(1,6+2*0,5)*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 3*(0,85+2*0,5)*0,38 3*(1,15+2*0,5)*0,62 Mezisoučet " krajská kom. balená ACL 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 300*(1,2+2*0,5)*0,25 300*(1,4+2*0,5)*0,7 300*(1,6+2*0,5)*0,05 Mezisoučet " kom. místní balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*(1,2+2*0,5)*0,25 1215*(1,4+2*0,5)*0,7 1215*(1,6+2*0,5)*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*(0,85+2*0,5)*0,38 342*(1,15+2*0,5)*0,62 Mezisoučet Součet Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

4 630,220

45,00

208 359,90 CS ÚRS 2016 02

45,00

52 335,00 CS ÚRS 2015 02

57,43

7 465,90 CS ÚRS 2016 02

39,21

3 528,90 CS ÚRS 2016 02

10,00

4 000,00 CS ÚRS 2015 02

34,86

1 743,00 CS ÚRS 2015 02

258,000 258,000

22,000 67,200 5,200 2,109 3,999 100,508

165,000 504,000 39,000 708,000

668,250 2 041,200 157,950 240,426 455,886 3 563,712 4 630,220 m2

" krajská kom. balená ACO 11" 1163

1 163,000 1 163,000

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

m

" vč. obj. odboček " 130

130,000 130,000

Vytrhání obrub záhonových

m

90,000

hod

400,000

" vč. objektu odboček " 90

90,000

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min " podchod pod komunikací č.1-č.5 - 10dní á 8 hod / 1 čerp. jímka " 10*8*5

400,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Strana 10 z 204

den

50,000

VV VV

22

K 115902(R) VV VV

23

K 119001401 VV VV VV VV VV

24

K 119001412 VV VV

25

K 119001423 VV VV VV VV VV

26

K 121101101 VV VV VV VV VV VV VV VV

27

K 130001101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

28

K 132201204

" podchod pod komunikací č.1-č.5 - 10dní / 1 čerp. jímka " 10*5

50,000

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže DN 400 vč. zemních prací a vč. odstranění a likvidace použité skr

ks

" podchod pod komunikací č.1-č.5 " 5

5,000

1 000,00

5 000,00

5,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

m

" plynovod " 61*2 " vodovod " 51*2 Součet

224,000

112,00

25 088,00 CS ÚRS 2015 02

158,00

18 960,00 CS ÚRS 2015 02

45,00

12 060,00 CS ÚRS 2015 02

33,50

6 696,72 CS ÚRS 2015 02

74,00

67 932,00 CS ÚRS 2015 02

125,00

254 464,75 CS ÚRS 2015 02

122,000 102,000 224,000

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500

m

" dešťová kanalizace " 60*2

120,000 120,000

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů

m

" kabely NN,VO, AD " 67*2 " SDK (O2,kabelovka Přibyslav,AD) " 67*2 Součet

268,000 134,000 134,000 268,000

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

m3

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1259*(1,2*2*0,2)*0,25*0,1 1259*(1,4+2*0,2)*0,7*0,1 1259*(1,6+2*0,2)*0,05*0,1 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 94,5*(0,85+2*0,2)*0,38*0,1 94,5*(1,15+2*0,2)*0,62*0,1 Součet Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

199,902 15,108 158,634 12,590 4,489 9,081 199,902

m3

" plyn " 61*1,5*1*2 " vodovod " 51*1,5*1*2 " kanalizace " 60*1,5*1*2 " kabely " (67+67)*1,5*1*2 Součet

918,000 183,000 153,000 180,000 402,000 918,000

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3

m3

Strana 11 z 204

2 035,718

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

29

K 132201209 VV VV

30

K 132212201 VV VV

31

K 132212209 VV VV

32

K 132301204 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

33

K 132301209 VV VV

34

K 132312201 VV VV

35

K 132312209 VV

" celkové množství výkopu , horn.3 20%" 11231,2*0,2 " kaln. šachta " 3*3*3,3*0,2 " trativod " 324,3*0,15*0,2 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -2261,909*0,1 Součet

2 246,240 5,940 9,729 2 261,909 -226,191 2 035,718

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

m3

" 25% lepivost " 2035,718*0,25

508,930

1,00

508,93 CS ÚRS 2015 02

185,00

41 845,34 CS ÚRS 2015 02

1,00

56,55 CS ÚRS 2015 02

185,00

564 911,93 CS ÚRS 2015 02

1,00

763,40 CS ÚRS 2015 02

225,00

76 339,35 CS ÚRS 2015 02

1,00

84,82 CS ÚRS 2015 02

508,930

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

" 10% ruční výkop " 2261,909*0,1

226,191

226,191

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

" lepivost 25% " 226,191*0,25

56,548

56,548

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3

m3

" celkové množství výkopu , horn.4 30%" 11231,2*0,3 " kaln. šachta " 3*3*3,3*0,3 " trativod " 324,3*0,15*0,3 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -3392,864*0,1 Součet

3 053,578 3 369,360 8,910 14,594 3 392,864 -339,286 3 053,578

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

m3

" 25% lepivost " 3053,578*0,25

763,395 763,395

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3

" 10% ruční výkop " 3392,864*0,1

339,286

339,286

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 " lepivost 25% "

Strana 12 z 204

m3

84,822

VV

36

K 132401201 VV VV VV VV VV VV VV

37

K 132501201 VV VV VV VV VV VV VV

38

K 151101101 VV

39

K 151101102 VV VV VV VV

40

K 151101103 VV

339,286*0,25

84,822

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

m3

" celkové množství výkopu , horn.5 35%" 11231,2*0,35 " trativod " 324,3*0,15*0,35 " kaln. šachta " 3*3*3,3*0,35 Součet

3 958,341

485,00

1 919 795,39 CS ÚRS 2015 02

985,00

1 670 985,52 CS ÚRS 2015 02

2,00

6 099,60 CS ÚRS 2015 02

2,00

29 886,80 CS ÚRS 2015 02

2,00

1 100,00 CS ÚRS 2015 02

3 930,920 17,026 10,395 3 958,341

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6

m3

" celkové množství výkopu , horn.6 15%" 11231,2*0,15 " kaln. šachta " 3*3*3,3*0,15 " trativod " 324,3*0,15*0,15 Součet

1 696,432 1 684,680 4,455 7,297 1 696,432

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

1524,9*2

3 049,800 3 049,800

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

m2

7451,9*2 " kaln. šachta " 4*3*3,3 Součet

14 943,400 14 903,800 39,600 14 943,400

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m

m2

275*2

550,000 550,000

41

K 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

3 049,800

1,00

3 049,80 CS ÚRS 2015 02

42

K 151101112

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

m2

14 943,400

1,00

14 943,40 CS ÚRS 2015 02

43

K 151101113

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m

m2

550,000

1,00

550,00 CS ÚRS 2015 02

44

K 15120(R)

zřízení a odstranění rozpření stěn zátažného pažení (rám z oc. nosníků, rozepřený trubkami) vč. mat.

kpl

1,000

1 000,00

45

K 151201201

Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m

m2

399,700

2,00

VV VV VV VV VV VV VV

" pažení jam protlaků " " podchod pod kom. č.1 " (2+2)*2*3,5 (3+3,5)*2*3,5 " dtto, č.2 " (2+1,5)*2*3,5 (2+7)*2*3,5

28,000 45,500 24,500 63,000

Strana 13 z 204

1 000,00 799,40 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

" dtto, č.3 " (2,5+2,5)*2*3,5 (3,8+2,5)*2*3,5 " dtto, č.4 " (2,5+2,5)*2*3,5 (3,8+2,5)*2*3,5 " dtto. č.5 " (4+2,5)*2*3,5 (2,5+2,5)*2*3,5 Součet

35,000 44,100 35,000 44,100 45,500 35,000 399,700

46

K 151201211

Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m

m2

47

M 13001(R)

dodání ocelových pažnic š.250mm

m

VV

48

K 161101101 VV VV VV VV VV VV

49

K 161101102 VV VV VV VV VV VV VV VV

50

K 161101103 VV VV

51

K 161101151 VV VV VV VV VV VV

52

K 161101152 VV

399,7/0,25

399,700

1,00

1 598,800

25,30

399,70 CS ÚRS 2015 02 40 449,64

1 598,800

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

m3

" výkop v hor. 1-4 20% + 30%, hl. výkopu do 2,5 - 30% " " celkový výkop, minus jámy, minus výkop přes 4m, " (11321,2-275-275*1,6)*(0,2+0,3)*0,3 " trativod " 324,3*0,15*(0,2+0,3)*0,3 Součet

1 598,227

1,00

1 598,23 CS ÚRS 2015 02

1,00

3 881,55 CS ÚRS 2015 02

1,00

220,00 CS ÚRS 2015 02

1,00

1 598,23 CS ÚRS 2015 02

1,00

3 881,55 CS ÚRS 2015 02

1 590,930 7,297 1 598,227

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

m3

" výkop v hor. 1-4 20% + 30%, hl. výkopu přes 2,5 - 70% " " celkový výkop, minus jámy, minus výkop přes 4m, " (11321,2-275-275*1,6)*(0,2+0,3)*0,7 " trativod " 324,3*0,15*(0,2+0,3)*0,7 " jámy protlaku + kaln. šachta - výkop do 4m " (275+3*3*3,3)*(0,2+0,3) Součet

3 881,546

3 712,170 17,026 152,350 3 881,546

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m

m3

" výkop v hor. 1-4 20% + 30%, hl. výkopu přes 4m - viz tabulka " 275*1,6*(0,2+0,3)

220,000 220,000

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m

m3

" výkop v hor. 5-7 35% + 15%, hl. výkopu do 2,5 - 30% " " celkový výkop, minus jámy, minus výkop přes 4m, " (11321,2-275-275*1,6)*(0,35+0,15)*0,3 " trativod " 324,3*0,15*(0,15+0,35)*0,3 Součet

1 598,227

1 590,930 7,297 1 598,227

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m

m3

" výkop v hor. 5-7 35% +15% , hl. výkopu přes 2,5 - 70% "

Strana 14 z 204

3 881,546

VV VV VV VV VV VV VV

53

K 161101153 VV VV

54

K 162301101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

" celkový výkop, minus jámy, minus výkop přes 4m, " (11321,2-275-275*1,6)*(0,35+0,15)*0,7 " jámy protlaku + kaln. šachta - výkop do 4m " (275+3*3*3,3)*(0,35+0,15) " trativod " 324,3*0,15*(0,15+0,35)*0,7 Součet

3 712,170 152,350 17,026 3 881,546

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m

m3

" výkop v hor. 1-4 35% + 15%, hl. výkopu přes 4m - viz tabulka " 275*1,6*(0,35+0,15)

220,000

1,00

220,00 CS ÚRS 2015 02

15,20

241 802,62 CS ÚRS 2015 02

220,000

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" ornice na deponii a zpět " 199,902*2 Mezisoučet " vnitrostaveništní doprava nakup. materiálu pro obsyp a zásyp" 1116,986/1,1 (5382,193+1382,859+37,026)/1,7/1,1 Mezisoučet " výkopek pro zásyp na deponii a zpět " " zásyp zeminou - 33,43% povrchu volný terén " (7182,613*0,3343-1,2*1,5*11)*2 " komunikace mimo krajskou a státní - procenta dle tabulky (38,45+7+8,48+2,62)% " " 75% z objemu zásypu " 7182,613*(0,3845+0,07+0,0848+0,0262)*0,75*2 Mezisoučet Součet

15 908,067 399,804 399,804 1 015,442 3 637,475 4 652,917

4 762,695

6 092,651 10 855,346 15 908,067

55

K 162301405

Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm

kus

3,000

24,14

72,42 CS ÚRS 2016 02

56

K 162301415

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm

kus

3,000

274,08

822,24 CS ÚRS 2016 02

57

K 162301421

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm

kus

3,000

77,16

231,48 CS ÚRS 2016 02

58

K 162301501

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm

m2

480,000

15,00

7 200,00 CS ÚRS 2016 02

1,00

6,00 CS ÚRS 2016 02

VV

59

K 162301905 VV

2*240

480,000

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

kus

3*2

6,000 6,000

60

K 162301915

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

61

K 162301921

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km

62

K 162900(R)

poplatek za skládku - dřevo

63

K 162601102

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Strana 15 z 204

kus

6,000

1,00

6,00 CS ÚRS 2016 02

kus

6,000

1,00

6,00 CS ÚRS 2016 02

t

3,000

10,00

227,099

55,50

m3

30,00 12 603,99 CS ÚRS 2016 02

VV VV VV VV VV VV

64

K 162601152 VV VV VV VV VV VV

65

K 162701155 VV VV

66

K 162701159 VV

67 68

-2 381,348 -3 046,326 227,099

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" zemina k rozprostření do 5km 50% objemu, 50% hor.5-7" " hor. k rozprostření " (11309-2381-3046)/2 " odpočet hor1-4 " -227 Součet

2 714,000

55,50

150 627,00 CS ÚRS 2016 02

10,00

29 410,00 CS ÚRS 2015 02

2,10

30 880,50 CS ÚRS 2015 02

2 941,000 -227,000 2 714,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" výkop na skládku do 15km, hor 5,6 50% , 50% objemu" (11309-2381-3046)/2

2 941,000 2 941,000

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

2941*5

14 705,000 14 705,000

poplatek za skládku - zemina

m3

2 941,000

2,50

K 167101102

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

m3

10 280,493

2,50

25 701,23 CS ÚRS 2015 02

7,90

44 672,71 CS ÚRS 2016 02

68,20

489 854,21 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

K 171201101 VV VV

70

5 654,773

K 162901(R)

VV

69

" výkopy v hor. 1-4 50% " 11309,545*0,5 " odpočet zeminy použité do zásypů " -(7182,613*0,3343-1,2*1,5*11) -7182,613*(0,3845+0,07+0,0848+0,0262)*0,75 Součet

K 174101101 VV

" ornice na deponii " 199,902 Mezisoučet " vnitrostaveništní doprava nakup. materiálu pro obsyp a zásyp" 1116,986/1,1 (5382,193+1382,859+37,026)/1,7/1,1 Mezisoučet " výkopek pro zásyp na deponii " " zásyp zeminou - 33,43% povrchu volný terén " 7182,613*0,3343-1,2*1,5*11 " komunikace mimo krajskou a státní - procenta dle tabulky (38,45+7+8,48+2,62)% " " 75% z objemu zásypu " 7182,613*(0,3845+0,07+0,0848+0,0262)*0,75 Mezisoučet Součet Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

7 352,50

199,902 199,902 1 015,442 3 637,475 4 652,917

2 381,348

3 046,326 5 427,674 10 280,493 m3

" rozprostření 50% vytl. zeminy " 5427,674+227,099

5 654,773 5 654,773

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním " celkový výkop "

Strana 16 z 204

m3

7 182,613

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

71

M 583901(R) VV VV VV VV

72

M 583441720 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

73

M 583439310 VV VV

74

K 175111101 VV VV VV

11309,545 " odpočet obsypu " -2878,178 " odpočet lože " -688,766-55,993 " desky, bloky " -(30,565+13,3+0,018) " obetobnování" -(13,1+3) " trativod " -324,3*0,15 " šachty " -0,3*0,3*3,14*(86*0,7*1,5+86*0,3*3) -0,6*0,6*3,14*89*3 -0,7*0,7*3,14*10*3 Součet

11 309,545 -2 878,178 -744,759 -43,883 -16,100 -48,645 -47,392 -301,817 -46,158 7 182,613

nákup zásypového zhutnitelného materiálu dle ČSN 73 6133, TP 146

m3

" přehutnění 10% " " komunikace mimo krajskou a státní - procenta dle tabulky (38,45+7+8,48+2,62)% " " 25% z objemu zásypu " 7182,613*(0,3845+0,07+0,0848+0,0262)*1,1*0,25 štěrkodrť frakce 0-32 třída C

5,00

5 584,93

1 116,986 t

" komunikace krajská + státní " " celkový zásyp " 7182,613 " odpočet zásypu zeminou - 33,43% povrchu volný terén " " odpočet zásypu rýhy v místě výskytu podz. pramene " -(7182,613*0,3343-1,2*1,5*11) " komunikace mimo krajskou a státní - procenta dle tabulky (38,45+7+8,48+2,62)% " " 75% z objemu zásypu " -7182,613*(0,3845+0,07+0,0848+0,0262)*0,75 " odpočet zásypu nakup. zeminou " -1116,986/1,1 Mezisoučet 739,497*1,7*1,1-739,497 Součet kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32

1 116,986

1 382,859

175,20

242 276,90 CS ÚRS 2016 02

298,70

11 059,67 CS ÚRS 2016 02

95,20

274 002,55 CS ÚRS 2015 02

7 182,613

-2 381,348

-3 046,326 -1 015,442 739,497 643,362 1 382,859 t

" zásyp 11m rýhy v místě výskytu podzemního pramenu vody" 1,2*11*1,5*1,7*1,1

37,026 37,026

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " " DN 300 " 291*1,2*0,6*0,25

Strana 17 z 204

2 878,178

52,380

291*1,4*0,6*0,7 291*1,6*0,6*0,05 " DN 250 " 3247*1,2*0,55*0,25 3247*1,4*0,55*0,7 3247*1,6*0,55*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " " dn 110 " 511,5*0,85*0,4*0,38 511,5*1,15*0,4*0,62 Součet

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

75

M 583373020(R)

K 181301101

78

66,086 145,880 2 878,178

štěrkopísek frakce 0-16

t

5 382,193

175,20

942 960,21

5 382,193

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

199,902/0,1

VV

77

535,755 1 750,133 142,868

2878,178*1,7*1,1

VV

76

171,108 13,968

1 999,020

12,80

25 587,46 CS ÚRS 2016 02

1 999,020

K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

1 999,020

8,90

17 791,28 CS ÚRS 2016 02

M 005724200

osivo směs travní parková okrasná

kg

59,970

95,00

5 697,15 CS ÚRS 2015 02

1999*0,03

VV

79

K 190011(R)

K 190021(R)

K 190031(R) VV

K 190041(R)

ks

85,00

22 780,00

35,000

415,00

14 525,00

1 580,00

3 160,00

2 650,00

15 900,00

35,000

dočasné zajištění bet. sloupů dř. kůly - D+M + DEM

ks

2,000 2,000

D+M : protiprůsakové jílovité žebro dl. 0,5m

kpl

6

VV

268,000 268,000

kopané sondy 1*1*2m

" stoka A,A1 " 2

VV

82

m

35

VV

81

dodání a montáž dvoudílných plastových žlabů pro ochranu stáv. kabelů vč. výstražné folie (67+67)*2

VV

80

59,970

6,000 6,000

83

K 190051(R)

výsadba jehličnanů výška do 2m - náhrada za vykácené jehličnany v pásu odlesnění na stoce A

kpl

15,000

1 360,00

20 400,00

84

K 190061(R)

vykácení 2 ks tůjek v živém plotě + vysazení nových

kpl

1,000

854,00

854,00

2

D 85

K 212752212 VV VV

86

K 213141111 VV

Zakládání

90 433,00

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop

m

" stoka A , A1 " 103,3+221

324,300

85,32

27 669,28 CS ÚRS 2015 02

12,50

17 025,75 CS ÚRS 2015 02

324,300

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

m2

" makadam na dně rýhy "

Strana 18 z 204

1 362,060

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (103,3+221)*1,2 (103,3+221)*1,4 (103,3+221)*1,6 Součet

VV VV VV VV VV VV

87

M 693110620(R)

88

3 K 34801(R)

VV VV VV

4

89

K 451541111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

90

K 451573111 VV VV VV VV VV VV VV VV

1 566,369

29,20

45 737,97

1 566,369

Svislé a kompletní konstrukce

10 122,00

demontáž oplocení ze strojového pletiva v místě křížení s výkopovými pracemi + následné uvedení do původního stavu vč. dodání nového materiálu

m

11*2 " stoka A " 20 Součet

VV

D

m2

1362,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

VV

D

geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm

389,160 454,020 518,880 1 362,060

42,000

241,00

10 122,00

22,000 20,000 42,000

Vodorovné konstrukce

379 214,83

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

m3

" makadam na dně rýhy " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (103,3+221)*1,2*0,1*0,25 (103,3+221)*1,4*0,1*0,7 (103,3+221)*1,6*0,1*0,05 Mezisoučet " jámy - podchod pod komunikací č.1-č.5 " (2*2+3,5*3)*0,15 (2*1,5+2*7)*0,15 (2,5*2,5+3,8*2,5)*0,15 (2,5*2,5+3,8*2,5)*0,15 (4*2,5+2,5*2,5)*0,15 Mezisoučet Součet Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Strana 19 z 204

555,84

31 123,15 CS ÚRS 2015 02

389,00

267 929,97 CS ÚRS 2015 02

9,729 31,781 2,594 44,104 2,175 2,550 2,363 2,363 2,438 11,889 55,993 m3

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " (291+3247)*1,2*0,1*0,25 (291+3247)*1,4*0,1*0,7 (291+3247)*1,6*0,1*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 511,5*0,85*0,1*0,38 511,5*1,15*0,1*0,62 " pod žlaby-chráničky kabelů "

55,993

688,766 106,140 346,724 28,304 16,521 36,470

VV VV VV VV VV VV VV VV VV

91

K 452112111 VV

0,5*0,15*(67+67)*2 " kalníková šachta " 3*3*0,15*1 " prefa šachty " 2,7*2,7*0,15*10 2,3*2,3*0,15*89 " plastové šachty " 2*2*0,15*86 Součet

20,100 1,350 10,935 70,622 51,600 688,766

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

kus

62+53+28+3

146,000

116,42

16 997,32 CS ÚRS 2015 02

2 296,70 CS ÚRS 2015 02

146,000

92

K 452112121

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm

kus

14,000

164,05

93

M 5921071(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.40mm vč. dopravy na stavbu

ks

3,000

165,00

495,00

94

M 5921081(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.60mm vč. dopravy na stavbu

ks

28,000

176,00

4 928,00

95

M 5921091(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.80mm vč. dopravy na stavbu

ks

53,000

191,00

10 123,00

96

M 5921101(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.100mm vč. dopravy na stavbu

ks

62,000

218,00

13 516,00

97

M 5921111(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.120mm vč. dopravy na stavbu

ks

14,000

245,00

3 430,00

K 452311121

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

m3

30,565

15,00

458,48 CS ÚRS 2015 02

15,00

199,50 CS ÚRS 2015 02

2 103,14

3 470,18 CS ÚRS 2015 02

2 262,79

40,73 CS ÚRS 2015 02

98

VV VV VV VV VV VV VV VV

99

K 452311131 VV VV VV VV VV

100

K 452313131 VV VV

101

K 452313141 VV VV

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (32,5+45)*1,2*0,1*0,25 (32,5+45)*1,4*0,1*0,7 (32,5+45)*1,6*0,1*0,05 " prefa šachty " 1,5*1,5*0,1*89 Součet Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

2,325 7,595 0,620 20,025 30,565 m3

" kalníková šachta " 2*2*0,1*1 " plastová šachta " 1*1*0,15*86 Součet

13,300 0,400 12,900 13,300

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

m3

" opěrné bloky výtlaku " 0,05*(18+15)

1,650 1,650

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop

m3

" kalníková šachta " 0,3*0,2*0,3

0,018 0,018

Strana 20 z 204

102

K 452351101 VV VV VV VV VV VV

K 452353101 VV VV VV VV

5

D

K 564762111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

105

K 564851111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

105,800

206,51

21 848,76 CS ÚRS 2015 02

231,18

2 358,04 CS ÚRS 2015 02

0,800 51,600 53,400 105,800

Bednění podkladních bloků otevřený výkop

m2

" kalníková šachta " (0,3+0,2)*2*0,3*1 " opěrné bloky výtlaku " 0,3*(18+15) Součet

VV

104

m2

" kalníková šachta " 4*2*0,1*1 " plastová šachta " 4*1*0,15*86 " prefa šachty " 4*1,5*0,1*89 Součet

VV

103

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

10,200 0,300 9,900 10,200

Komunikace pozemní

4 324 306,83

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm

m2

" kom. místní - penetrace " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 283,5*1,2*0,25 283,5*1,4*0,7 283,5*1,6*0,05 Mezisoučet " místní nezp. kom. - VŠ tl. 200mm " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 328,5*1,2*0,25 328,5*1,4*0,7 328,5*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 15*0,85*0,38 15*1,15*0,62 Mezisoučet Součet Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Strana 21 z 204

112,00

94 960,32 CS ÚRS 2015 02

85,00

219 432,94 CS ÚRS 2015 02

85,050 277,830 22,680 385,560

98,550 321,930 26,280 4,845 10,695 462,300 847,860 m2

" kom. místní balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*1,2*0,25 1215*1,4*0,7 1215*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*0,85*0,38 342*1,15*0,62 Mezisoučet

847,860

2 581,564

364,500 1 190,700 97,200 110,466 243,846 2 006,712

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

106

K 564861111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

" kom. místní - penetrace " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 283,5*1,2*0,25 283,5*1,4*0,7 283,5*1,6*0,05 Mezisoučet " bet. dl. 30/30" " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 57*(0,85+2*0,3)*0,38 57*(1,15+2*0,3)*0,62 Mezisoučet " viz tabulka - zámk. dl." " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (25+24)*(1,2+2*0,3)*0,25 (25+24)*(1,4+2*0,3)*0,7 (25+24)*(1,6+2*0,3)*0,05 Mezisoučet Součet Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

85,050 277,830 22,680 385,560

31,407 61,845 93,252

22,050 68,600 5,390 96,040 2 581,564 m2

" státní kom. balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 40*1,2*0,25 40*1,4*0,7 40*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 3*0,85*0,38 3*1,15*0,62 Mezisoučet " krajská kom. balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 300*1,2*0,25 300*1,4*0,7 300*1,6*0,05 Mezisoučet " kom. místní balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*1,2*0,25 1215*1,4*0,7 1215*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*0,85*0,38 342*1,15*0,62 Mezisoučet Součet

Strana 22 z 204

2 472,220

12,000 39,200 3,200 0,969 2,139 57,508

90,000 294,000 24,000 408,000

364,500 1 190,700 97,200 110,466 243,846 2 006,712 2 472,220

112,00

276 888,64 CS ÚRS 2015 02

107

K 564932111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

108

K 564952111 VV VV VV VV VV VV

109

K 565135111 VV VV VV VV VV VV

110

K 565175111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

111

K 565231112 VV VV VV VV VV VV VV

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm

m2

" místní nezp. kom. - MZK tl. 100mm "" " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 328,5*(1,2+2*0,5)*0,25 328,5*(1,4+2*0,5)*0,7 328,5*(1,6+2*0,5)*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 15*(0,85+2*0,5)*0,38 15*(1,15+2*0,5)*0,62 Součet Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm " státní kom. balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 40*1,2*0,25 40*1,4*0,7 40*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 3*0,85*0,38

Strana 23 z 204

60 918,48 CS ÚRS 2015 02

112,60

75 336,16 CS ÚRS 2016 02

225,00

91 800,00 CS ÚRS 2015 02

412,00

23 693,30 CS ÚRS 2016 02

122,52

57 034,04 CS ÚRS 2015 02

10,545 19,995 805,800 m2

" krajská kom. balená ACP 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 300*1,2*0,25 300*1,4*0,7 300*1,6*0,05 Součet Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m " státní kom. balená ACP 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 40*1,2*0,25 40*1,4*0,7 40*1,6*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 3*0,85*0,38 3*1,15*0,62 Součet

75,60

180,675 551,880 42,705

" kom. místní - penetrace MZK + zakalení " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 283,5*(1,2+2*0,5)*0,25 283,5*(1,4+2*0,5)*0,7 283,5*(1,6+2*0,5)*0,05 Součet Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

805,800

669,060

155,925 476,280 36,855 669,060 m2

408,000

90,000 294,000 24,000 408,000 m2

57,508

12,000 39,200 3,200 0,969 2,139 57,508 m2

465,508

12,000 39,200 3,200 0,969

VV VV VV VV VV VV VV VV VV

112

K 573111112 VV VV

113

K 573211111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

114

K 577144131 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

115

K 577144141 VV

3*1,15*0,62 Mezisoučet " krajská kom. balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 300*1,2*0,25 300*1,4*0,7 300*1,6*0,05 Mezisoučet Součet Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

2,139 57,508

90,000 294,000 24,000 408,000 465,508 m2

"místní balená - viz ACPL 16 " 3408,01

3 408,010

18,56

63 252,67 CS ÚRS 2015 02

10,75

103 917,43 CS ÚRS 2015 02

225,00

801 835,20 CS ÚRS 2016 02

225,00

319 725,00 CS ÚRS 2016 02

3 408,010

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

m2

" státní kom. balená ACO 11" 258 " krajská kom. balená ACO 11" 1163 " státní kom. balená - viz ACL 16 " 100,508 " krajská kom. balená - viz ACL 16 " 708 " státní kom. balená viz ACP 16 tl. 100mm " 57,508 " krajská kom. balená viz ACP tl. 50mm " 408 " místní balená - viz ACO 11 " 3563,712 "místní balená - viz ACPL 16 " 3408,01 Součet

9 666,738 258,000 1 163,000 100,508 708,000 57,508 408,000 3 563,712 3 408,010 9 666,738

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2

" kom. místní balená " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*(1,2+2*0,5)*0,25 1215*(1,4+2*0,5)*0,7 1215*(1,6+2*0,5)*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*(0,85+2*0,5)*0,38 342*(1,15+2*0,5)*0,62 Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu " vč. obj. odboček "

Strana 24 z 204

3 563,712

668,250 2 041,200 157,950 240,426 455,886 3 563,712 m2

1 421,000

VV VV VV VV VV

116

K 577145132 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

117

K 579101311 VV VV

118

K 581151315 VV VV

119

K 584121111 VV VV

" státní kom. balená ACO 11" 258 " krajská kom. balená ACO 11" 1163 Součet

258,000 1 163,000 1 421,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2

" státní kom. balená ACL 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 40*(1,2+2*0,5)*0,25 40*(1,4+2*0,5)*0,7 40*(1,6+2*0,5)*0,05 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 3*(0,85+2*0,5)*0,38 3*(1,15+2*0,5)*0,62 Mezisoučet " krajská kom. balená ACL 16 " " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkppu 1,6m 5% " 300*(1,2+2*0,5)*0,25 300*(1,4+2*0,5)*0,7 300*(1,6+2*0,5)*0,05 Mezisoučet " kom. místní balená - ACL 16 tl. 150mm = 3x50mm" " stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " 1215*(1,2+2*0,45)*0,25*3 1215*(1,4+2*0,45)*0,7*3 1215*(1,6+2*0,45)*0,05*3 " výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 342*(0,85+2*0,45)*0,38*3 342*(1,15+2*0,45)*0,62*3 Mezisoučet Součet Kalový zákryt obrusné vrstvy metodou SLURRY SEAL dvouvrstvý tl 12 mm

11 032,544

175,00

1 930 695,20 CS ÚRS 2016 02

125,00

114 625,00 CS ÚRS 2016 02

546,00

3 822,00 CS ÚRS 2016 02

101,22

2 429,28 CS ÚRS 2015 02

22,000 67,200 5,200 2,109 3,999 100,508

165,000 504,000 39,000 708,000

1 913,625 5 868,450 455,625 682,290 1 304,046 10 224,036 11 032,544 m2

" vč. obj. odboček" 917

917,000 917,000

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 300 mm

m2

" bet. plocha č.p.9 - stoka B " 7

7,000 7,000

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm

m2

" v jámách protlaků " 3*2*4

24,000 24,000

120

M 593811980

panel silniční IZD 98/10 300x200x18 cm

kus

4,000

3 846,00

15 384,00 CS ÚRS 2015 02

121

K 596212211

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

m2

96,040

325,00

31 213,00 CS ÚRS 2015 02

Strana 25 z 204

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (25+24)*(1,2+2*0,3)*0,25 (25+24)*(1,4+2*0,3)*0,7 (25+24)*(1,6+2*0,3)*0,05 Součet

VV VV VV VV VV VV

122

M 592451090(R)

K 596811121

VV VV VV

M 592453150

6

D 125

K 631311134 VV

K 631351111 VV

K 631351112

8

D 128

K 721290113 VV

129

M 081139100 VV VV VV VV VV

130

K 857264121 VV VV

131

M 55206(R)

189,00

1 815,16

93,252

325,00

30 306,90 CS ÚRS 2016 02

112,00

5 222,11 CS ÚRS 2016 02

31,407 61,845 93,252

dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá

m2

46,626 46,626

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

567,59

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20

m3

0,221

1 952,00

431,39 CS ÚRS 2015 02

950,00

114,00 CS ÚRS 2015 02

185,00

22,20 CS ÚRS 2015 02

0,221

Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách

m2

" kalníková šachta - jímka na úkapy " 4*0,3*0,1

VV

127

m2

" dno kalníkové " 0,75*0,75*3,14*(0,15+0,1)/2

VV

126

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2

93,252*0,5

VV

9,604 9,604

" výtlak š. výkopu 0,85m - 38%, š. výkopu 1,15m - 62% " 57*(0,85+2*0,3)*0,38 57*(1,15+2*0,3)*0,62 Součet

VV

124

m2

96,04*0,1

VV

123

dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní

22,050 68,600 5,390 96,040

0,120 0,120

Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách

m2

0,120

Trubní vedení

4 691 970,95

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300

m

291+3247

3 538,000

4,50

15 921,00 CS ÚRS 2015 02

11,16

2 007,29 CS ÚRS 2015 02

400,67

400,67 CS ÚRS 2015 02

3 538,000

voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

m3

" pro DN 300 " 0,15*0,15*3,14*291 " pro DN 250 " 0,125*0,125*3,14*3247 Součet

179,865 20,559 159,306 179,865

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100

kus

" kaln. šachty - T kus" 1

1,000 1,000

lit. T kus přírubový DN 100/100 vč. těsnění a spoj. materiálu

ks

Strana 26 z 204

1,000

1 629,36

1 629,36

VV VV

132

K 857262121 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

" kaln. šachta " 1

1,000

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100

kus

" kaln. šachta - FF kus DN 100 dl. 200mm " 1 " dtto, jištěná spojka proti posunu hrdlo/příruba (PE/LT) DN 100 " 2 " dtto, rychlospojka bajonet typ A110, víčko A110 " 1 " dtto, mont. vložka DN 100 PN 16 " 1 " dtto, jištěná spojka proti posunu hrdlo/příruba (PE/LT) DN 100 " 2 Součet

7,000

272,44

1 907,08 CS ÚRS 2015 02

1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 7,000

133

M 5524061(R)

jištěná spojka proti posunu hrdlo/příruba (PE/LT) DN 100

ks

2,000

3 836,25

7 672,50

134

M 5524071(R)

rychlospojka bajonet typ A 110 víčko A 110

ks

1,000

476,16

476,16

135

M 5524081(R)

lit. FF kus PN 16, DN 100 dl. 200mm

ks

1,000

1 102,05

1 102,05

136

M 5524091(R)

montážní vložka DN 100, PN 16, pro odpadní vodu

ks

1,000

2 025,54

2 025,54

K 8579011(R)

D+M přechodky B75 A110, připevnit řetízkem k potrubí

ks

1,000

199,02

199,02

137

VV VV

138

K 871211211 VV VV

139

M 286135980 VV

140

M 2861001(R) VV

141

M 2861011(R) VV

142

M 2861021(R) VV

143

M 2861031(R) VV

144

K 871241211 VV

" kal. šachta " 1

1,000

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

m

" výtlak VB " 178

178,000

32,55

5 793,90 CS ÚRS 2015 02

116,25

21 002,89 CS ÚRS 2015 02

178,000

potrubí dvouvrstvé PE100 RC s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m

m

178*1,015

180,670 180,670

koleno PE 100 SDR 11 45st dn 63

ks

6*1,015

6,090

162,75

991,15

569,16

4 621,58

569,16

577,70

112,53

6 853,08

6,090

koleno PE 100 SDR 11 15st dn 63

ks

8*1,015

8,120 8,120

koleno PE 100 SDR 11 30st dn 63

ks

1,015

ks

60,900

1*1,015

1,015

elektrospojka PE 100 SDR 11 dn 63 60*1,015

60,900

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm " výtlak VA "

Strana 27 z 204

m

333,500

34,41

11 475,74 CS ÚRS 2015 02

VV

145

M 286136000 VV

146

M 2861041(R) VV

147

M 2861051(R) VV

148

M 2861061(R) VV

149

M 2861071(R) VV

150

M 2861081(R) VV

151

K 871360320(R) VV

152

M 2861715201(R) VV

153

K 871360420(R) VV

154

M 2861712631(R) VV

155

K 871370310(R) VV

156

M 2861712601(R) VV

157

K 8719021(R) VV VV

158

K 8719031(R) VV VV

159

K 877271101(R) VV VV

333,5

333,500

potrubí dvouvrstvé PE100 RC s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m

m

333,5*1,015

338,503

221,34

74 924,25 CS ÚRS 2015 02

338,503

koleno PE 100 SDR 11 15st dn 90

ks

2*1,015

2,030

668,67

1 357,40

436,17

4 427,13

258,54

1 574,51

1 448,94

5 882,70

199,95

18 671,33

23,25

58 508,63

355,80

922 231,82

23,25

16 984,13

563,20

423 760,13

27,44

7 985,04

648,20

194 284,99

2 032,05

2 032,05

1 633,08

1 633,08

156,24

312,48

2,030

koleno PE 100 SDR 11 30st dn 90

ks

10*1,015

10,150 10,150

koleno PE 100 SDR 11 45st dn 90

ks

6,090

ks

4,060

6*1,015

6,090

koleno PE 100 SDR 11 60st dn 90 (1+3)*1,015

4,060

elektrospojka PE 100 SDR 11 dn 90

ks

92*1,015

93,380 93,380

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 250

m

2516,5

2 516,500 2 516,500

trubka kanalizační PP SN 8, DN 250 s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem - hladké plnostěnné trouby, viz specifikace v TZ PD

m

2516,5*1,03

2 591,995 2 591,995

Montáž kanalizačního potrubí PP SN 12 z polypropylenu DN 250

m

730,5

730,500 730,500

trubka kanalizační PP SN 12 DN 250 s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem - hladké plnostěnné trouby, viz specifikace v TZ PD

m

730,5*1,03

752,415 752,415

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 300

m

291

291,000 291,000

trubka kanalizační PP SN 8, DN 300 s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem - hladké plnostěnné trouby, viz specifikace v TZ PD

m

291*1,03

299,730 299,730

D+M segmentového těsnění EPDM pro potrubí DN 160 s ocel. šrouby

kpl

" zaústění výtlaku " 1

1,000 1,000

D+M segmentového těsnění EPDM pro potrubí DN 125 s ocel. šrouby

kpl

" zaústění výtlaku " 1

1,000 1,000

Montáž tvarovek na potrubí z PE trub d 125

kus

" redukce dn 125/63 " 1

2,000 1,000

Strana 28 z 204

VV VV VV

160

M 2862031(R) VV

" oblouk dn 125 " 1 Součet

1,000 2,000

redukce PE dn 125/63

ks

1*1,015

1,015

358,05

363,42

1,015

161

M 2862041(R)

oblouk PE 45st dn 125

ks

1,015

1 102,05

1 118,58

162

K 877321101(R)

Montáž tvarovek na potrubí z PE trub d 160

kus

2,000

162,75

325,50

579,39

588,08

1 842,59

VV VV VV VV VV

163

M 2862011(R) VV

164 165

1,015

K 877360320

Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250

kus

95,000

157,17

M 2863171(R) VV

M 2863181(R) VV

K 891261111 VV VV

M 5524031(R) VV VV

K 892241111 VV VV

171

1,015

1 815,36

VV

170

ks

1*1,015

1,015

VV

169

redukce PE dn 160/90

ks

VV

168

1,000 2,000

oblouk PE 45st dn 160

VV

167

1,000

M 2862021(R)

VV

166

" redukce dn 160/90 " 1 " oblouk dn 160 " 1 Součet

K 892372111 VV VV

" DN 250/200 " 3 " DN 250/150 " 92 Součet

92,000 95,000

odbočka kanalizační hladká PP DN 250/150 45st, shodného SN jako kanaliz. systém

93,380

14 931,15 CS ÚRS 2015 02

3,000

92*1,015

1 374,20

128 322,80

2 336,16

7 113,61

93,380

odbočka kanalizační hladká PP DN 250/200 45st, shodného SN jako kanaliz. systém

ks

3*1,015

3,045 3,045

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100

kus

" kaln- šachta " 3

3,000

467,92

1 403,76 CS ÚRS 2015 02

3,000

deskové šoupátko přírubové na odpadní vodu PN 16 DN 100 s ručním kolem

ks

" kaln. šachta " 3

3,000

11 609,19

34 827,57

3,000

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

m

" výtlak " 333,5+178

511,500

8,44

4 317,06 CS ÚRS 2015 02

15,00

150,00 CS ÚRS 2015 02

511,500

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou " výtlaky " 6+4

kus

10,000 10,000

Strana 29 z 204

172

K 892372111(R) VV VV

173

K 894411311 VV VV VV VV VV VV VV

174 175

128,000

7 198,20

172,000

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných " prefa šachty " 21+42+54 " spádišť. šachty " 8+2 " kaln. šachta " 1 Součet

586,28

75 043,84 CS ÚRS 2015 02

117,000 10,000 1,000 128,000 96,000

628,77

60 361,92 CS ÚRS 2015 02

K 894414111

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

kus

100,000

1 035,47

103 547,00 CS ÚRS 2015 02

101,09

1 314,17 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV

K 894403011 VV VV VV VV VV VV VV

M 5922011(R) VV VV

M 5922031(R) VV VV

179

kus

" stoky " 172

41,85

kus

VV

178

172,000

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV

177

kus

K 894412411

VV

176

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při zkouškách těsnosti vodou

M 5922041(R) VV VV

"prefa šachty " 89 " spádišť. šachty " 10 " kaln. šachta " 1 Součet

89,000 10,000 1,000 100,000

Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

kus

" prefa šachty " 2 " spádišť. šachty " 9+1 " kaln. šachta " 1 Součet

13,000 2,000 10,000 1,000 13,000

prefabrikované betonové dno vnitřního průměru 1500mm, tl. stěny 150mm,výšky 1885mm, opatřené z výroby z vnější strany asf. nátěrem s funkcí hydroizolace a stupadly, vč. dopravy na stavbu, vč. provedení prostupů

ks

" kalníková šachta " 1

1,000

16 973,43

16 973,43

4 211,04

4 211,04

3 676,29

3 676,29

1,000

prefabrikovaná betonová skruž vnitřního průměru 1500mm, tl. stěny 150mm,výšky 500mm, opatřené z výroby z vnější strany asf. nátěrem s funkcí hydroizolace a stupadly, vč. dopravy na stavbu

ks

" kalníková šachta " 1

1,000

1,000

prefabrikovaná zákrytová deska vnitřního průměru 1500mm, výšky 165mm se stupadlem a asfaltovým vnějším nátěrem " kalníková šachta " 1

ks

1,000

1,000

Strana 30 z 204

180

K 894801(r)

D+M komínku kalníkové šachty vnitřního průměru 600mm, v. 0,5m tl. stěny 120mm, beton C16/20 + síť 100/100/6mm

ks

1,000

1 726,08

1 726,08

181

M 5920011(R)

dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000mm tl. stěny 150mm, výšky 800mm vč. dopravy na stavbu, vč. prostupů a šachtových vložek, vč. kynety a nástupnice z výroby

ks

82,000

4 902,03

401 966,46

M 5920031(R)

dodání žb. zákrytové desky 1000/625 v. 170mm vč. dopravy na stavbu

ks

2,000

2 285,94

4 571,88

182

VV VV

183 184

" prefa šachty " 2

2,000

M 5920041(R)

dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000mm tl. stěny 150mm, výšky 600mm vč. dopravy na stavbu, vč. prostupů a šachtových vložek, vč. kynety a nástupnice z výroby

ks

7,000

4 688,13

32 816,91

M 5920071(R)

dodání elastomerového těsnění pro šachty DN 1000 vč. dopravy na stavbu

ks

215,000

125,55

26 993,25

VV

21+42+54+2+96

215,000

185

M 5921031(R)

dodání prefa konusu průměru 1000/625mm, výšky 600mm

ks

96,000

953,25

91 512,00

186

M 5921041(R)

dodání žb. skruže prefa průměru 1000mm tl. stěny 120mm, výšky 250mm vč. dopravy na stavbu

ks

54,000

533,82

28 826,28

187

M 5921051(R)

dodání žb. skruže prefa průměru 1000mm tl. stěny 120mm, výšky 500mm vč. dopravy na stavbu

ks

42,000

672,39

28 240,38

188

M 59210611(R)

dodání žb. skruže prefa průměru 1000mm tl. stěny 120mm, výšky 1000mm vč. dopravy na stavbu

ks

21,000

1 195,05

25 096,05

189

M 5921121a(R)

dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1200mm tl. stěny 150mm, výšky 1200mm vč. dopravy na stavbu, vč. prostupů a šachtových vložek, vč. kynety a nástupnice z výroby

ks

3,000

12 633,12

37 899,36

190

M 5921121b(R)

dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1200mm tl. stěny 150mm, výšky 1200mm (čedičové prvky osazeny na stavbě), vč. dopravy na stavbu, vč. prostupů a šachtových vložek

ks

7,000

18 276,36

127 934,52

191

M 5921131(R)

dodání žb. skruže prefa průměru 1200mm tl. stěny 120mm, výšky 1000mm vč. dopravy na stavbu

ks

8,000

5 816,22

46 529,76

192

M 5921141(R)

dodání žb. skruže prefa průměru 1200mm tl. stěny 120mm, výšky 500mm vč. dopravy na stavbu

ks

2,000

3 669,78

7 339,56

193

M 5921151a(R)

ks

9,000

3 078,30

27 704,70

194

M 5921151b(R)

ks

9,000

3 138,75

28 248,75

ks

20,000

441,75

8 835,00

5 126,50

440 879,00

195

M 5921161(R) VV

196

K 894812321(R)

dodání bet. přechodové desky prefa prům. 1200/1000mm v. 250mm vč. dopravy na stavbu dodání bet. zákrytové desky prefa prům. 1200/625mm v. 170mm vč. dopravy na stavbu dodání elastomerového těsnění pro šachty DN 1200 vč. dopravy na stavbu 8+2+9+1

20,000

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600 šachtové dno průtočné - pro všechny druhy napojení (zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů plast. šachet prům.630mm)

Strana 31 z 204

kus

86,000

197

K 894812333(R)

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná průměrné světlé hloubky 2500 mm

kus

86,000

2 771,40

198

K 894812339

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury

kus

90,000

13,95

199

K 894921(R)

D+M betonového roznášecího prstence pod poklop plastové šachty

ks

86,000

1 232,25

105 973,50

200

K 894931(R)

D+M těsnění IN-SITU pro vytvoření spádiště

ks

1,000

504,06

504,06

201

K 896211212

Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300

kus

7,000

19 563,20

136 942,40 CS ÚRS 2016 02

kus

22,000

116,25

2 557,50 CS ÚRS 2016 02

1 347,48 CS ÚRS 2015 02

VV VV

202

K 896290113 VV

" viz D.1.1.12 vzorová revizní spadišťová šachta DN 1200 " 7

4+3+3+3+3+3+3

22,000

K 899101111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg

kus

12,000

112,29

204

M 552011(R)

poklop šachtový beton/litina B125, výšky 125mm s tlumící vložkou, bez odvětrání vč. dopravy na stavbu

ks

12,000

1 416,39

K 899102111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus

173,000

341,16

VV

1 255,50 CS ÚRS 2015 02

7,000

Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky

203

205

238 340,40

158+15

16 996,68 59 020,68 CS ÚRS 2015 02

173,000

206

M 5523011(R)

kanalizační šachtový poklop beton/ litina D 400 s tlumicí vložkou bez odvětrání

ks

158,000

2 044,14

322 974,12

207

M 5523021(R)

kanalizační šachtový poklop beton/ litina D 400 s tlumicí vložkou s odvětráním

ks

15,000

2 114,82

31 722,30

208

K 899103111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

kus

1,000

375,96

ks

5,000

VV VV

209

M 5522011(R) VV VV

210

K 899620141 VV VV

211

K 899623141 VV VV VV VV VV

212

K 899640112 VV

" kalníková šachta " 1

375,96 CS ÚRS 2015 02

1,000

litinový poklop do otvoru 90/60cm, D400, s pantem, těsněním, uzamykatelný " kalníková a vzdušníková šachta " 5

4 521,66

22 608,30

2 339,88

30 418,44 CS ÚRS 2016 02

1 952,92

6 054,05 CS ÚRS 2016 02

9,30

373,79 CS ÚRS 2016 02

5,000

Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop

m3

" obet. konusů kan. šachet " 0,8*0,8*3,14*1*8-0,35*0,35*3,14*1*8

13,000

13,000

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop

m3

" stoky š. výkopu 1,2m - 25%, š. výkopu 1,4m - 70%, š. výkopu 1,6m 5% " " stoka A a A1 " (32,5+45)*1,2*0,5*0,25 (32,5+45)*1,4*0,5*0,7 (32,5+45)*1,6*0,5*0,05 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop " obet. konusů "

Strana 32 z 204

3,100

11,625 37,975 3,100 m2

40,192

VV

213

K 899712111 VV VV VV VV VV VV VV

214

K 899713111 VV VV

1,6*3,14*1*8

40,192

Orientační tabulky na zdivu

kus

" výtlak VA,VB " 10+5 " šachty zasypané pod terénem " 4 " kalníková šachta " 1 Součet

20,000

131,12

2 622,40 CS ÚRS 2015 02

162,07

162,07 CS ÚRS 2015 02

15,000 4,000 1,000 20,000

Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

kus

" výtlak VA" 1

1,000 1,000

215

M 42204(R)

dodání ocelového sloupku v. 2,5m 60/3mm vč. dvojnásobného nátěru

ks

1,000

483,60

483,60

216

K 899721111(R)

Signalizační vodič na potrubí PVC CU 6mm2, připáskovaný, vč. dodávky vodiče

m

537,000

18,41

9 886,17

8,84

4 521,66

3,26

603,10

72,54

290,16

395,25

3 557,25

VV VV

217

K 899722113(R) VV VV

218

K 899901(R) VV

219

K 8999021(R) VV VV

220

K 8999111(R) VV VV VV VV VV

" výtlak VA-VB " 350+187

537,000

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - bílá, vč. dod. folie

m

" výtlak VA-VB " 333,5+178

511,500 511,500

promazání poklopu

ks

158+15+12

185,000 185,000

opatření poklopů šachet folií 1x1 proti vniku povrchové vody, umístění orientační tabulky na plot - šachty, kde je poklop 20cm pod terénem

4,000

" stoka A2-1 " 4

4,000

vodotěsné zapravení prostupu (šachta-potrubí) těsnícími pásky a rozpínavým betonem

ks

" kalníková šachta " 2*1 " spádišťová šachta - vývrt " 7 Součet

9,000 2,000 7,000 9,000

221

K 8999121(R)

D+M biofiltru (šachty) pro redukci zápachu

ks

15,000

246,45

3 696,75

222

K 8999131(R)

D+M : ucpávka + 1m potrubí z PEdn 250 pro průtočné koncové šachty

kpl

2,000

1 354,08

2 708,16

VV VV

223 224

" stoka A " 2

2,000

K 899914116(R)

Montáž ocelové chráničky D 500 x 10 mm

m

10,000

370,14

3 701,40

M 1401021(R)

ocelová trubka DN 500/10mm

m

10,200

2 774,19

28 296,74

VV

10*1,02

10,200

Strana 33 z 204

9

D

Ostatní konstrukce a práce, bourání

790 850,70

225

K 9011(R)

DEM + D + M : kolize stáv. vodovodu PVC 90 se spl. kanalizací vč. zemních prací

m

20,000

318,75

6 375,00

226

K 9021(R)

DEM + D + M : kolize stáv. vodovodu PVC 90 se spl. kanalizací vč. zemních prací

m

9,500

318,75

3 028,13

227

K 9031(R)

DEM + D + M : kolize stáv. dešťové kanalizace PVC DN 300 se spl. kanalizací vč. zemních prací, vč. souvisejících objektů (UV, šachty)

m

27,500

1 083,75

29 803,13

228

K 9041(R)

DEM + D + M : kolize stáv. dešťové kanalizace PVC DN 300 se spl. kanalizací vč. zemních prací, vč. souvisejících objektů (UV, šachty)

m

40,000

1 083,75

43 350,00

229

K 9051(R)

DEM + D + M : kolize stáv. dešťové kanalizace PVC DN 400 se spl. kanalizací vč. zemních prací, vč. souvisejících objektů (UV, šachty)

m

77,000

1 211,25

93 266,25

230

K 9061(R)

DEM + D + M : kolize stáv. dešťové kanalizace PVC DN 500 se spl. kanalizací vč. zemních prací, vč. souvisejících objektů (UV, šachty)

m

74,500

1 818,75

135 496,88

231

K 9071(R)

DEM + D + M : kolize stáv. dešťové kanalizace PVC DN 500 se spl. kanalizací vč. zemních prací, vč. souvisejících objektů (UV, šachty)

m

32,500

1 818,75

59 109,38

232

K 9081(R)

DEM + D + M : kolize stáv. dešťové kanalizace PVC DN 200 se spl. kanalizací vč. zemních prací, vč. souvisejících objektů (UV, šachty)

m

30,000

758,63

22 758,90

233

K 9091(R)

DEM + D + M : kolize stáv. dešťové kanalizace PVC DN 400 se spl. kanalizací vč. zemních prací, vč. souvisejících objektů (UV, šachty)

m

50,000

1 256,25

62 812,50

234

K 9101(R)

DEM + D + M : kolize stáv. podzemního vedení SDK se spl. kanalizací vč. zemních prací

m

31,000

244,50

7 579,50

235

K 9111(R)

DEM + D + M : kolize stáv. podzemního vedení SDK se spl. kanalizací vč. zemních prací

m

20,000

244,50

4 890,00

236

K 900061(R)

kácení stromů vč. likvidace dřeva, odstranění pařezů

ks

6,000

1 740,00

10 440,00

237

K 900071(R)

DEM + M stávajících dopravních značek

kpl

1,000

3 750,00

3 750,00

37 630,00

VV VV

238 239

vybourání stáv. jímky , D+M + DEM plastového provizorního septiku

kpl

5,000

7 526,00

K 916111122

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého

m

65,940

76,59

5 050,34 CS ÚRS 2015 02

98,07

7 544,53 CS ÚRS 2015 02

873,00

3 025,82 CS ÚRS 2015 02

188,35

24 485,50 CS ÚRS 2016 02

VV

K 916111123 VV VV

241

M 583801100 VV

242

1,000

K 900091(R)

VV

240

" stoka A " 1

K 916131213 VV

" lemování šachtového poklopu " 3,14*0,6*35

65,940

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého

m

" lemování šachtového poklopu " 3,14*0,7*35

76,930 76,930

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

t

(66+77)*0,024*1,01

3,466 3,466

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého " vč. odboček "

Strana 34 z 204

m

130,000

VV

130

130,000

243

M 592174650

obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm

244

K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou

VV VV

245

M 592172140 VV

246

K 916991121 VV VV

247

K 919121111 VV

kus

13,000

78,00

1 014,00 CS ÚRS 2016 02

m

90,000

151,67

13 650,30 CS ÚRS 2016 02

69,00

1 242,00 CS ÚRS 2016 02

2 117,85

10 752,32 CS ÚRS 2015 02

25,00

77 850,00 CS ÚRS 2015 02

35,00

36 015,00

" vč. odboček " 90

90,000

obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm

kus

9*2

18,000

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

m3

" lemování šachtového poklopu " 3,14*0,7*77*0,1*0,3 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

m

VV VV

248

K 919721221(R) VV VV VV VV VV

249

K 919735111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

250

K 919735112 VV VV

3 114,000

" krajská komunikace - vrchní fréz. vrstva " 0,000 " státní kom. - vrchní fréz. vrstva " 0,000

VV VV

5,077 5,077

VV VV

18,000

" místní kom. - balená - vrchní fréz. vrstva " (1215+342)*2 Součet

3 114,000 3 114,000

Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken o příčné a podélné pevnosti v tahu min.50/50 kN/m

m2

" krajská komunikace " 300*3 " státní komuninkace " 43*3 Součet

1 029,000

900,000 129,000 1 029,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

m

" krajská, státní komunikace - vrchní fréz. vrstva " 2950 " krajská kom., spodní fréz. vrstva " 300*2 " dtto, obrys rýhy" 300*2 " krajská kom., spodní fr. vrstva " 43*2 " místní kom. - balená - vrchní fréz. vrstva " (1215+342)*2 Součet

7 350,000

5,00

36 750,00 CS ÚRS 2015 02

10,00

31 140,00 CS ÚRS 2015 02

2 950,000 600,000 600,000 86,000 3 114,000 7 350,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

m

" místní kom. - balená - spodní vrstva " (1215+342)*2

3 114,000 3 114,000

Strana 35 z 204

251

K 977151128 VV VV VV VV

K 979024441

K 979024443 VV

254

K 979054441 VV

255

K 979054451

997

D 256

K 997011(R) VV

257

K 997021(R) VV VV VV VV VV VV VV VV VV

258

K 997031(R) VV

259

K 997221551 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

4 839,00

6 532,65 CS ÚRS 2016 02

13,55

1 097,55 CS ÚRS 2016 02

24,00

2 808,00 CS ÚRS 2016 02

18,98

884,96 CS ÚRS 2016 02

124,00

10 718,06 CS ÚRS 2015 02

0,300 1,350

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních

m

81,000 81,000

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních

m

130-13 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého 93,252*0,5

m2

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého

m2

117,000 117,000 46,626 46,626

96,04*0,9

VV

1,350 1,050

90-9

VV

253

m

" spádišťové šachty " 7*0,15 " zaústění výtlaku " 2*0,15 Součet

VV

252

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů

86,436 86,436

Přesun sutě

112 077,08

poplatek za skládku - živice

t

2 080,280

t

1 241,299

10,409+39,984+1288,355+592,668+148,864

5,00

10 401,40

5,00

6 206,50

5,00

8 904,48

2 080,280

poplatek za skládku - beton 26,65+9,792+3,5+1207,356 " dl. 30/30 " 93,252*0,5*0,035*2 " zámková dl. " 96,04*0,1*0,08*2 " obruby " -(130-13)*0,15*0,25*2 -(90-9)*0,05*0,25*2 Součet

1 247,298 3,264 1,537 -8,775 -2,025 1 241,299

poplatek za skládku kamenivo

t

6621,205-1241,299-3599,011

1 780,895 1 780,895

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

t

" suť celkem " 5087,254 " odpočet mat. k zpětnému použití " " dl. 30/30 " -93,252*0,5*0,035*2 " zámková dl. " -96,04*0,1*0,08*2 " obruby " -(130-13)*0,15*0,25*2

5 102,855 5 087,254

-3,264 -1,537 -8,775

Strana 36 z 204

12,60

64 295,97 CS ÚRS 2015 02

-(90-9)*0,05*0,25*2 Mezisoučet " mat. k zpětnému použití na deponii do 500m a zpět " " dl. 30/30" 3,264*2 " zám. dlažba " 1,537*2 " obruby " (130-13)*0,15*0,25*2*2 (90-9)*0,05*0,25*2*2 Mezisoučet Součet

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

260

K 997221559 VV VV VV VV VV VV VV

K 997221612 VV

262

3,074 17,550 4,050 31,202 5 102,855

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

t

998 K 998276101

D

M

D

23-M

81 836,036

0,25

20 459,01 CS ÚRS 2015 02

29,00

1 809,72 CS ÚRS 2015 02

39 525,320 17 378,186 24 932,530 81 836,036

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

t

" mat. k zpětnému použití na deponii do 500m a zpět " 31,202*2

VV

D

6,528

" suť " " živice do 20km " 2080,28*19 " beton do 15km " 1241,299*14 " kamenivo do 15km " 1780,895*14 Součet

VV

261

-2,025 5 071,653

62,404 62,404

Přesun hmot

63 394,56

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

t

4 170,695

15,20

Práce a dodávky M

63 394,56 CS ÚRS 2015 02

407 023,70

Montáže potrubí

407 023,70

263

K 23011(R)

D+M: Protlak č.1 pod komunikací, chránička ocel 500x10mm, v položce zahrnuty veškeré přidružené práce pro bezvýkopové technologie - zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů podchodů pod komunikací bezvýkopovou technologií

264

K 23021(R)

D+M: Protlak č.2 pod komunikací, chránička PP-HM DN 400 SN 16 , v položce zahrnuty veškeré přidružené práce pro bezvýkopové technologie - zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů podchodů pod komunikací bezvýkopovou technologií

m

15,500

4 613,40

71 507,70

265

K 23031(R)

D+M: Protlak č.3 pod komunikací, chránička ocel DN 500x10mm , v položce zahrnuty veškeré přidružené práce pro bezvýkopové technologie - zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů podchodů pod komunikací bezvýkopovou technologií

m

14,000

6 768,00

94 752,00

Strana 37 z 204

m

16,000

6 768,00

108 288,00

266

K 23041(R)

D+M: Protlak č.4 pod komunikací, chránička ocel DN 500x10mm , v položce zahrnuty veškeré přidružené práce pro bezvýkopové technologie - zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů podchodů pod komunikací bezvýkopovou technologií

m

8,500

6 768,00

57 528,00

267

K 23051(R)

D+M: Protlak č.5 pod komunikací, chránička ocel DN 500x10mm , v položce zahrnuty veškeré přidružené práce pro bezvýkopové technologie - zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů podchodů pod komunikací bezvýkopovou technologií

m

9,000

6 768,00

60 912,00

268

K 2301131(R)

D+M manžet na chráničku DN 500

m

10,000

412,00

4 120,00

365,00

730,00

189,00

7 371,00

165,00

1 815,00

VV VV VV VV VV

269

K 2301141(R) VV VV

270

K 2301171(R) VV VV VV VV VV

271

K 2301181(R) VV VV

" protlaky " 4*2 " chráničky " 1*2 Součet

8,000 2,000 10,000

D+M manžet na chráničku DN 400

m

" protlaky " 1*2

2,000 2,000

D+M vymezovacích objímek pro chráničku DN 500

ks

" protlaky " 32 " chráničky " 7 Součet

39,000 32,000 7,000 39,000

D+M vymezovacích objímek pro chráničku DN 400

ks

" protlaky " 11

11,000 11,000

Strana 38 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00512 - DSO 01.2 Odbočení pro kanalizační přípojky KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

2 016 830,65

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 2 016 830,65 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 39 z 204

CZK

Výše daně 423 534,44 0,00

2 440 365,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00512 - DSO 01.2 Odbočení pro kanalizační přípojky Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

06.12.2016

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 016 830,65

HSV - Práce a dodávky HSV

2 016 830,65

1 - Zemní práce

1 106 314,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 712,00

4 - Vodorovné konstrukce

41 884,56

5 - Komunikace pozemní

333 876,45

8 - Trubní vedení

450 949,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 681,04

997 - Přesun sutě

37 079,65

998 - Přesun hmot

6 333,00

Strana 40 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00512 - DSO 01.2 Odbočení pro kanalizační přípojky Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 113106123 VV VV VV VV

2

K 113107121 VV VV VV VV VV

3

K 113107122 VV VV VV VV VV VV

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

2 016 830,65 2 016 830,65 1 106 314,10

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic

m2

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 24*(1,2+2*0,3)*0,7 24*(1,4+2*0,3)*0,3 Součet Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm

m2

Strana 41 z 204

716,03 CS ÚRS 2016 02

111,760

25,00

2 794,00 CS ÚRS 2016 02

33,50

4 178,79 CS ÚRS 2015 02

75,565 36,195 111,760 m2

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " kom, nezpevněná - VŠ " 63,5*1,2*0,7 63,5*1,4*0,3 Mezisoučet " krajská komunikace - ŠD 20cm "

16,04

30,240 14,400 44,640

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " kom, nezpevněná - MZK " 63,5*(1,2+0,5)*0,7 63,5*(1,4+0,5)*0,3 Součet Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

44,640

124,740

53,340 26,670 80,010

VV VV VV VV VV VV VV VV VV

4

K 113107124 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

5

K 113107132 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

6

K 113107141 VV VV VV VV VV

7

K 113107142 VV VV VV VV

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*1,2*0,7 34*1,4*0,3 Mezisoučet " dtto, státní " 1,5*1,2*0,7 1,5*1,4*0,3 Mezisoučet Součet Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm

28,560 14,280 42,840 1,260 0,630 1,890 124,740 m2

" místní kom. penetrace - VŠ + ŠD " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 6,5*1,2*0,7 6,5*1,4*0,3 Mezisoučet " místní kom. balená ŠD 200mm + ŠD 150mm " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*1,2*0,7 178*1,4*0,3 Mezisoučet Součet Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm

256,00

11 450,88 CS ÚRS 2015 02

45,00

1 927,80 CS ÚRS 2015 02

51,00

96,39 CS ÚRS 2016 02

1,260 0,630 1,890 44,730

" krajská komunikace - ACP 16 tl. 50mm " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*1,2*0,7 34*1,4*0,3 Součet

42,840

28,560 14,280 42,840 m2

Strana 42 z 204

44,730

28,560 14,280 42,840

m2

" státní kom. ACP 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 1,5*1,2*0,7 1,5*1,4*0,3

8 136,45 CS ÚRS 2016 02

149,520 74,760 224,280 232,470

" krajská komunikace - ŠCM 20cm " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*1,2*0,7 34*1,4*0,3 Mezisoučet " dtto, státní " 1,5*1,2*0,7 1,5*1,4*0,3 Mezisoučet Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm

35,00

5,460 2,730 8,190

m2

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm

232,470

1,890

1,260 0,630

VV

8

K 113107143 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

9

K 113154123 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

10

K 119001401 VV VV VV VV VV

11

K 119001412 VV VV

Součet

1,890

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm

m2

" místní kom. penetrace " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 6,5*(1,2+2*0,5)*0,7 6,5*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet " místní kom. balená ACL 16 tl. 150mm " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*1,2*0,7 178*1,4*0,3 Mezisoučet Součet Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

76,00

18 161,72 CS ÚRS 2016 02

45,00

21 712,95 CS ÚRS 2015 02

112,00

18 816,00 CS ÚRS 2015 02

158,00

12 008,00 CS ÚRS 2015 02

10,010 4,680 14,690

149,520 74,760 224,280 238,970 m2

" místní kom. balená ACO 11 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*(1,2+2*0,5)*0,7 178*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet " státní kom. ACO 11 tl.50mm - obsaženo v obj. stok" " krajská kom. ACO 11 tl.50mm - obsaženo v obj. stok" Mezisoučet " státní kom. ACL 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 1,5*(1,2+2*0,5)*0,7 1,5*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet " krajská kom. ACL 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*(1,2+2*0,5)*0,7 34*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet Součet Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

238,970

482,510

274,120 128,160 402,280

0,000

2,310 1,080 3,390

52,360 24,480 76,840 482,510 m

" plynovod " 42*2 " vodovod " 42*2 Součet

168,000 84,000 84,000 168,000

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 " dešťová kanalizace " 38*2

m

76,000 76,000

Strana 43 z 204

12

K 119001423 VV VV VV VV VV

13

K 121101101 VV VV VV VV

14

K 130001101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

15

K 132201203 VV VV VV VV VV VV VV VV

16

K 132201209 VV VV

17

K 132212201 VV VV

18

K 132212209 VV VV

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů

m

" kabely NN," 30*2 " SDK, kabelovka Přibyslav " 46*2 Součet

152,000

45,00

6 840,00 CS ÚRS 2015 02

33,50

1 437,52 CS ÚRS 2015 02

74,00

43 956,00 CS ÚRS 2015 02

185,00

47 471,37 CS ÚRS 2015 02

1,00

64,15 CS ÚRS 2015 02

185,00

5 274,54 CS ÚRS 2015 02

1,00

7,13 CS ÚRS 2015 02

60,000 92,000 152,000

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

m3

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 258,5*(1,2+2*0,2)*0,1*0,7 258,5*(1,4+2*0,2)*0,1*0,3 Součet Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

42,911 28,952 13,959 42,911

m3

" plyn " 42*1,5*1*2 " vodovod " 42*1,5*1*2 " kanalizace " 38*1,5*1*2 " kabely " (30+46)*1,5*1*2 Součet

594,000 126,000 126,000 114,000 228,000 594,000

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3

m3

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " 20% horn 3 , prům. hl. 2m " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,7*0,2 (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,4*2*0,3*0,2 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10%" -285,113*0,1 Součet Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

256,602

190,075 95,038 285,113 -28,511 256,602 m3

" 25% lepivost " 256,602*0,25

64,151 64,151

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

" 10% ruční výkop " 285,113*0,1

28,511

28,511

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 " lepivost 25% " 28,511*0,25

m3

7,128

7,128

Strana 44 z 204

19

K 132301203 VV VV VV VV VV VV VV VV

20

K 132301209 VV VV

21

K 132312201 VV VV

22

K 132312209 VV VV

23

K 132401201 VV VV VV VV VV

24

K 132501201 VV VV VV VV VV

25

K 151101101 VV VV

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

m3

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " 30% horn 4 , prům. hl. 2m " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,7*0,3 (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,4*2*0,3*0,3 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10%" -427,669*0,1 Součet Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

384,902

245,00

94 300,99 CS ÚRS 2015 02

1,00

98,73 CS ÚRS 2015 02

225,00

9 622,58 CS ÚRS 2015 02

1,00

10,69 CS ÚRS 2015 02

485,00

241 989,78 CS ÚRS 2015 02

985,00

210 626,49 CS ÚRS 2015 02

2,00

4 525,60 CS ÚRS 2015 02

285,113 142,556 427,669 -42,767 384,902 m3

" 25% lepivost " 394,902*0,25

98,726 98,726

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3

" 10% ruční výkop " 427,669*0,1

42,767

42,767

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3

" lepivost 25% " 42,767*0,25

10,692

10,692

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

m3

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " 35% horn 5 , prům. hl. 2m " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,7*0,35 (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,4*2*0,3*0,35 Součet Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6

332,632 166,316 498,948 m3

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " 15% horn 6 , prům. hl. 2m " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,7*0,15 (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,4*2*0,3*0,15 Součet Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

498,948

213,834

142,556 71,278 213,834 m2

" prům. hl. 2m " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*2*2

2 262,800 2 262,800

26

K 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

2 262,800

1,00

2 262,80 CS ÚRS 2015 02

27

K 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

m3

475,188

1,00

475,19 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV

"odbočky - 70% hl.do 2,5m, 30% hl.přes 2,5m , bm dle tabulky " " horn.1-4 20% + 30% " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,7*0,5

475,188

Strana 45 z 204

28

K 161101102 VV VV VV

29

K 161101151 VV VV VV

30

K 161101152 VV VV VV

31

K 162301101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

32

K 162601152 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

33

K 162701155 VV VV

34

K 162701159

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

m3

"odbočky - 70% hl.do 2,5m, 30% hl.přes 2,5m , bm dle tabulky " " horn.1-4 20% + 30% " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,3*0,5

203,652

1,00

203,65 CS ÚRS 2015 02

17,20

8 173,23 CS ÚRS 2015 02

1,00

203,65 CS ÚRS 2015 02

15,20

33 690,78 CS ÚRS 2015 02

55,50

17 079,57 CS ÚRS 2016 02

10,00

3 077,40 CS ÚRS 2015 02

2,10

3 231,27 CS ÚRS 2015 02

203,652

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m

m3

"odbočky - 70% hl.do 2,5m, 30% hl.přes 2,5m , bm dle tabulky " " horn.5-7 35% + 15% " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,7*0,5

475,188

475,188

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m

m3

"odbočky - 70% hl.do 2,5m, 30% hl.přes 2,5m , bm dle tabulky " " horn.5-7 35% + 15% " (1,2+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*2*0,3*0,5

203,652

203,652

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" ornice na deponii a zpět " 42,91*2 Mezisoučet " vnitrostaveništní doprava nakupovaného mat. pro obsyp a zásyp " 128,992/1,1 130,638/1,7/1,1 601,773/1,7/1,1 Mezisoučet " výkopek k zpětnému zásypu na mezideponii a zpět " (998-117,265-69,86)*2 Mezisoučet Součet

2 216,499 85,820 85,820 117,265 69,860 321,804 508,929 1 621,750 1 621,750 2 216,499

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" vytlačená kubatura - 50% do 5km " " horn, 1-4 použita do zásypu v objemu 713m3 " " výkop v hor.5-7 " 1426/2 " zemina pro zásyp horn. 5-7 " -(810,519-713) Mezisoučet " odpočet 50 % vytl. zeminy na skládku do 15km " -615,481*0,5 Součet

307,740

713,000 -97,519 615,481 -307,741 307,740

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" vytlačená kubatura - 50% do 15km na skládku" 307,74

307,740 307,740

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

Strana 46 z 204

m3

1 538,700

VV

307,74*5

1 538,700

35

K 162901(R)

poplatek za skládku - zemina

m3

307,740

2,50

36

K 167101101

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3

42,910

39,97

1 715,11 CS ÚRS 2015 02

2,50

3 299,51 CS ÚRS 2015 02

VV VV

37

K 167101102 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

38 39

m3

" vnitrostaveništní doprava nakupovaného mat. pro obsyp a zásyp " 128,992/1,1 130,638/1,7/1,1 601,773/1,7/1,1 Mezisoučet " výkopek k zpětnému zásypu na mezideponii " 998-117,265-69,86 Mezisoučet Součet

1 319,804 117,265 69,860 321,804 508,929 810,875 810,875 1 319,804

m3

307,740

7,90

2 431,15 CS ÚRS 2016 02

K 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

997,634

68,20

68 038,64 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

M 583901(R) VV VV

M 583441970 VV VV

42

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

VV

41

42,910

K 171201101

VV

40

" ornice na deponii a zpět " 42,91

769,35

K 175111101 VV VV VV VV

" celkový výkop " 1426 " odpočet obsypu " -321,804 " odpočet lože " -73,62 " odpočet podkl. desek " -15,75 " odpočet šachet " -0,15*0,15*3,14*(74*2+30*3) -0,2*0,2*3,14*3 Součet

1 426,000 -321,804 -73,620 -15,750 -16,815 -0,377 997,634

nákup zásypového zhutnitelného materiálu dle ČSN 73 6133, TP 146

m3

128,992

t

130,638

m3

321,804

" přehutnění 10%, 47% objemu zásypu v místních kom. - nakup. mat.25% " 998*0,47*0,25*1,1 štěrkodrť frakce 0-63

5,00

644,96

128,992

" krajská a státní kom. 7% objemu zásypu " 998*0,07*1,7*1,1

270,00

35 272,26 CS ÚRS 2016 02

95,20

30 635,74 CS ÚRS 2015 02

130,638

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 552*1,2*0,45*0,7 552*1,4*0,45*0,3 14*1,2*0,5*0,7

Strana 47 z 204

208,656 104,328 5,880

14*1,4*0,5*0,3 Součet

VV VV

43

M 583373020(R)

K 181301101

46

601,773

175,20

105 430,63

601,773

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

429,110

12,80

5 492,61 CS ÚRS 2016 02

429,110

K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

429,110

8,90

3 819,08 CS ÚRS 2016 02

M 005724200

osivo směs travní parková okrasná

kg

12,873

95,00

1 222,94 CS ÚRS 2015 02

429,1*0,03

VV

47

K 19001(R)

3

D 48

K 34801(R)

49

4 K 451573111

VV VV VV VV VV

K 452311131 VV

51

K 452351101 VV

5

D

K 564762111 VV VV VV VV

12 920,00

7 712,00 m

32,000

241,00

7 712,00

32,000

Vodorovné konstrukce

41 884,56

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

m3

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

73,620

389,00

28 638,18 CS ÚRS 2015 02

15,00

236,25 CS ÚRS 2015 02

206,51

13 010,13 CS ÚRS 2015 02

47,544 20,376 5,700 73,620 m3

15,750 15,750

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

m2

" pod šachty dn 315 a 430 " 4*1*0,15*105

VV

85,00

Svislé a kompletní konstrukce demontáž oplocení ze strojového pletiva v místě křížení s výkopovými pracemi + následné uvedení do původního stavu vč. dodání nového materiálu

" pod šachty dn 315 a 400 " 1*1*0,15*105

VV

152,000 152,000

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " (1,5+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*0,7*0,1 (1,5+34+178+6,5+63,5+24+258,5)*1,2*0,3*0,1 " pod plastové žlaby - ochrana kabelů " 0,5*0,15*(30+46) Součet

VV

50

m

16*2

VV

D

12,873

dodání a montáž dvoudílných plastových žlabů pro ochranu stáv. kabelů vč. výstražné folie (30+46)*2

VV

52

t

42,911/0,1

VV

45

štěrkopísek frakce 0-16 321,804*1,7*1,1

VV

44

2,940 321,804

63,000 63,000

Komunikace pozemní

333 876,45

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm

m2

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " kom, nezpevněná - VŠ " 63,5*1,2*0,7 63,5*1,4*0,3

Strana 48 z 204

88,200

53,340 26,670

112,00

9 878,40 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV VV VV

53

K 564851111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

54

K 564861111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

55

K 564932111 VV VV VV VV VV

56

K 564952111 VV

Mezisoučet " místní kom. penetrace " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 6,5*1,2*0,7 6,5*1,4*0,3 Mezisoučet Součet Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

80,010

5,460 2,730 8,190 88,200 m2

" místní kom. penetrace " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 6,5*1,2*0,7 6,5*1,4*0,3 Mezisoučet " místní kom. balená " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*1,2*0,7 178*1,4*0,3 Mezisoučet Součet Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

112,00

30 129,12 CS ÚRS 2015 02

75,60

8 449,06 CS ÚRS 2015 02

112,60

1 654,09 CS ÚRS 2016 02

28,560 14,280 42,840 1,260 0,630 1,890 269,010

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " " místní nezp. kom. - MZK tl. 100mm " 63,5*(1,2+0,5)*0,7 63,5*(1,4+0,5)*0,3 Součet

111,760

75,565 36,195 111,760 m2

Strana 49 z 204

269,010

149,520 74,760 224,280

m2

" místní kom. penetrace "

19 759,95 CS ÚRS 2015 02

149,520 74,760 224,280 232,470

" místní kom. balená " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*1,2*0,7 178*1,4*0,3 Mezisoučet " krajská komunikace " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*1,2*0,7 34*1,4*0,3 Mezisoučet " dtto, státní " 1,5*1,2*0,7 1,5*1,4*0,3 Mezisoučet Součet

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm

85,00

5,460 2,730 8,190

m2

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm

232,470

14,690

VV VV VV VV

57

K 565135111 VV VV VV VV VV

58

K 565175111 VV VV VV VV VV

59

K 565231112 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

60

K 573111112 VV VV VV VV VV

61

K 573211111 VV VV VV VV VV VV VV VV

"odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 6,5*(1,2+2*0,5)*0,7 6,5*(1,4+2*0,5)*0,3 Součet Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

10,010 4,680 14,690 m2

" krajská komunikace - ACP 16 tl. 50mm " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*1,2*0,7 34*1,4*0,3 Součet Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m " státní kom. ACL 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 1,5*1,2*0,7 1,5*1,4*0,3 Součet

m2

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm

m2

412,00

778,68 CS ÚRS 2016 02

44,730

122,52

5 480,32 CS ÚRS 2015 02

18,56

4 162,64 CS ÚRS 2015 02

10,75

8 078,84 CS ÚRS 2015 02

1,260 0,630 1,890 44,730 224,280

149,520 74,760 224,280 m2

Strana 50 z 204

1,890

28,560 14,280 42,840

" místní kom. balená" "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*1,2*0,7 178*1,4*0,3 Součet

" místní kom. balená ACO 11 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*(1,2+2*0,5)*0,7 178*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet " místní kom. balená ACL 16 tl. 150mm " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*1,2*0,7

9 639,00 CS ÚRS 2015 02

1,260 0,630 1,890

m2

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

225,00

28,560 14,280 42,840

" krajská komunikace - ŠCM 20cm " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*1,2*0,7 34*1,4*0,3 Mezisoučet " dtto, státní " 1,5*1,2*0,7 1,5*1,4*0,3 Mezisoučet Součet Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

42,840

751,520

274,120 128,160 402,280

149,520

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

62

K 577144131 VV VV VV VV VV

63

K 577145132 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

178*1,4*0,3 Mezisoučet " státní kom. ACL 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 1,5*(1,2+2*0,5)*0,7 1,5*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet " krajská kom. ACL 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*(1,2+2*0,5)*0,7 34*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet " krajská komunikace " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*1,2*0,7 34*1,4*0,3 Mezisoučet " dtto, státní " 1,5*1,2*0,7 1,5*1,4*0,3 Mezisoučet Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

74,760 224,280

2,310 1,080 3,390

52,360 24,480 76,840

28,560 14,280 42,840 1,260 0,630 1,890 751,520 m2

" místní kom. balená ACO 11 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*(1,2+2*0,5)*0,7 178*(1,4+2*0,5)*0,3 Součet Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu " místní kom. balená ACL 16 tl. 150mm t.j.3x50mm" "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 178*1,2*0,7*3 178*1,4*0,3*3 Mezisoučet " státní kom. ACL 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 1,5*(1,2+2*0,5)*0,7 1,5*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet " krajská kom. ACL 16 " "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 34*(1,2+2*0,5)*0,7 34*(1,4+2*0,5)*0,3 Mezisoučet

Strana 51 z 204

402,280

225,00

90 513,00 CS ÚRS 2016 02

175,00

131 787,25 CS ÚRS 2016 02

274,120 128,160 402,280 m2

753,070

448,560 224,280 672,840

2,310 1,080 3,390

52,360 24,480 76,840

Součet

VV

64

K 596212210 VV VV VV

M 592451090(R)

66

8 K 721290112

VV

67

M 081139100 VV VV VV VV VV

68

K 871310310(R) VV

69

M 286171231(R) VV

70

K 871350310(R) VV

71

M 286171031(R) VV

72

m2

dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní

K 877310310 VV VV VV VV VV VV VV

m2

285,00

12 722,40 CS ÚRS 2016 02

4,464

189,00

843,70

4,464

Trubní vedení

450 949,85

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200

m

552+14

566,000

15,30

8 659,80 CS ÚRS 2016 02

11,16

113,72 CS ÚRS 2015 02

566,000

voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

m3

" pro DN 150 " 0,075*0,075*3,14*552 " pro DN 200 " 0,1*0,1*3,14*14 Součet

10,190 9,750 0,440 10,190

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 150

m

552

552,000

8,50

4 692,00

191,00

107 013,48

10,60

148,40

274,00

3 893,54

552,000

trubka kanalizační PP SN 8, DN 150 s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem - hladké plnostěnné trouby, viz specifikace v TZ PD

m

552*1,015

560,280 560,280

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 200

m

14

14,000 14,000

trubka kanalizační PP SN 8, DN 200 s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem - hladké plnostěnné trouby, viz specifikace v TZ PD

m

14*1,015

14,210 14,210

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150

kus

" koleno dn 150 45st " 5+92 " dtto, ale 30st " 7 " dtto, ale 15st " 10 Součet

114,000

26,50

3 021,00 CS ÚRS 2015 02

3,000

34,70

104,10 CS ÚRS 2015 02

10,150

79,00

801,85

97,000 7,000 10,000 114,000

73

K 877350310

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200

kus

74

M 286313(R)

koleno kanalizační hladké SN 8 DN 150 15st

ks

VV

44,640 30,240 14,400 44,640

44,64*0,1

VV

D

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 "odbočky - 70% š. výkopu do 1,2m, 30% š. výkopu do 1,4m , bm dle tabulky " 24*(1,2+2*0,3)*0,7 24*(1,4+2*0,3)*0,3 Součet

VV

65

753,070

10*1,015

10,150

Strana 52 z 204

75

M 286314(R)

M 286315(R)

M 286330(R)

78 79

ks

85,00

8 368,68

7,105

85,00

603,93

178,00

542,01

7,105

koleno kanalizační hladké SN 8 DN 200 45st

ks

3*1,015

VV

98,455 98,455

koleno kanalizační hladké SN 8 DN 150 30st 7*1,015

VV

77

ks

(5+92)*1,015

VV

76

koleno kanalizační hladké SN 8 DN 150 45st

3,045 3,045

K 892372111(R)

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při zkouškách těsnosti vodou

kus

98,000

41,85

4 101,30

K 894812111(R)

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315 - pro všechny druhy napojení

kus

104,000

795,00

82 680,00

104

VV

104,000

80

K 894812132

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus

73,000

758,00

55 334,00 CS ÚRS 2016 02

81

K 894812133

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm

kus

31,000

1 056,00

32 736,00 CS ÚRS 2015 02

82

K 894812149

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury

kus

104,000

10,00

1 040,00 CS ÚRS 2015 02

83

K 894812156

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem

kus

31,000

285,00

8 835,00 CS ÚRS 2015 02

84

K 894812163(R)

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný + prstenec pro zatížení 40 t

kus

73,000

1 358,00

99 134,00

K 894812205(R)

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425 pro všechny druhy napojení

kus

1,000

2 512,00

2 512,00

85

1

VV

1,000

86

K 894812233

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm

kus

1,000

2 512,00

2 512,00 CS ÚRS 2015 02

87

K 894812249

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury

kus

1,000

15,00

15,00 CS ÚRS 2015 02

88

K 894812262(R)

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný + prstenec pro zatížení 40 t

kus

1,000

2 418,00

2 418,00

89

K 899901(R)

promazání poklopu

ks

104,000

3,26

339,04

90

K 899902(R)

napojení do šachty ( vyvrtání otvoru in situ, těsnění EPDM do DN 200 )

kpl

3,000

2 145,00

6 435,00

91

K 899903(R)

D+M víčka na plastové potrubí odbočky do DN 200

ks

98,000

152,00

14 896,00

9

D 92

K 919721221R VV VV VV VV VV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 681,04

Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken o příčné a podélné pevnosti v tahu min.50/50 kN/m " krajská komunikace " 34*3 " státní komuninkace " 1,5*3 Součet

m2

106,500

102,000 4,500 106,500

Strana 53 z 204

35,00

3 727,50

93

K 919735111 VV VV VV VV

K 919735112 VV

K 919735113 VV VV VV VV

96

K 979054451

997

D 97

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

m

K 99701(R) VV

695,00 CS ÚRS 2015 02

3,000

10,00

30,00 CS ÚRS 2015 02

75,00

27 675,00 CS ÚRS 2015 02

124,00

553,54 CS ÚRS 2015 02

3,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

m

369,000 13,000 356,000 369,000

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého

m2

44,64*0,1

VV

5,00

136,000 139,000

" místní penetrace " - obrys výkopu " 6,5*2 " místní balená - ACL" 178*2 Součet

VV

139,000 3,000

" státní kom. - balená - spodní vrstva " 1,5*2

VV

95

m

" státní kom. - balená - spodní vrstva " 1,5*2 " dtto, krajská " 34*2*2 Součet

VV

94

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

4,464 4,464

Přesun sutě

37 079,65

poplatek za skládku - živice

t

4,198+0,342+75,515+61,761

141,816

110,00

15 599,76

141,816

98

K 99702(R)

poplatek za skládku - beton

t

22,365

250,00

5 591,25

99

K 99703(R)

poplatek za skládku kamenivo

t

192,061

50,00

9 603,05

12,60

4 488,65 CS ÚRS 2015 02

0,25

1 424,12 CS ÚRS 2015 02

VV

100

K 997221551 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

101

K 997221559 VV VV VV

356,242-141,816-22,365

192,061

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

t

" suť celkem " 349,814 " odpočet mat. k zpětnému použití " " zámková dl. " -44,64*0,9*0,08*2 Mezisoučet " mat. k zpětnému použití na deponii do 500m a zpět " " dlažba " 6,428*2 Mezisoučet Součet

356,242 349,814

-6,428 343,386

12,856 12,856 356,242

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

t

" suť do 15km " (356,242-141,816)*14 " živice do 20km "

5 696,468 3 001,964

Strana 54 z 204

141,816*19 Součet

VV VV

102

K 997221612 VV VV

103

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

t

" mat. k zpětnému použití na deponii do 500m a zpět " " dlažba " 12,856

VV

D

2 694,504 5 696,468

998 K 998276101

12,856

29,00

372,82 CS ÚRS 2015 02

12,856

Přesun hmot

6 333,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Strana 55 z 204

t

416,645

15,20

6 333,00 CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00513 - DSO 01.3 Čerpací stanice na síti ČS1 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

581 416,33

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 581 416,33 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 56 z 204

CZK

Výše daně 122 097,43 0,00

703 513,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00513 - DSO 01.3 Čerpací stanice na síti ČS1 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

581 416,33

HSV - Práce a dodávky HSV

559 954,16

1 - Zemní práce

188 987,81

2 - Zakládání

13 357,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 997,17

4 - Vodorovné konstrukce

5 798,02

5 - Komunikace pozemní

3 552,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 936,43

8 - Trubní vedení

331 479,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

688,05

997 - Přesun sutě

224,18

998 - Přesun hmot

4 933,50

PSV - Práce a dodávky PSV

21 462,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

407,27

764 - Konstrukce klempířské

7 432,90

767 - Konstrukce zámečnické

13 622,00

Strana 57 z 204

Strana 58 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00513 - DSO 01.3 Čerpací stanice na síti ČS1 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 113107121 VV VV

2

K 113107122 VV VV

3

K 115101201 VV VV

559 954,16 188 987,81

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm

m2

20,250

m2

12,250

hod

150,000

" MZK " 4,5*4,5

25,00

506,25 CS ÚRS 2016 02

33,50

410,38 CS ÚRS 2016 02

10,00

1 500,00 CS ÚRS 2015 02

522,90 CS ÚRS 2015 02

20,250

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "VŠ " 3,5*3,5

12,250

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min " 15 dní á 10 hod " 15*10

150,000

K 115101301

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

den

15,000

34,86

5

K 115901(R)

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. zemních prací a vč. odstranění a likvidace použité skr

ks

1,000

1 580,00

6

K 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

3,159

185,00

VV VV VV

Cenová soustava

581 416,33

4

VV

Cena celkem [CZK]

" horn3-50%" " pro základ kiosku " 1,95*3,6*1*0,5 Mezisoučet

3,510 3,510

Strana 59 z 204

1 580,00 584,42 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV

7

K 132201209 VV VV

8

K 132212201 VV VV

9

K 132212209 VV VV

10

K 132301201 VV VV VV VV VV VV VV

11

K 132301209 VV VV

12

K 132312201 VV VV

13

K 132312209 VV VV

14

K 133201101 VV VV VV VV VV

15

K 133201109 VV

" odpočet ručního výkopu 10% " -3,51*0,1 Součet

-0,351 3,159

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

m3

" 25% lepivost " 3,159*0,25

0,790

5,06

4,00 CS ÚRS 2015 02

185,00

64,94 CS ÚRS 2015 02

10,00

0,88 CS ÚRS 2015 02

275,00

868,73 CS ÚRS 2015 02

5,06

4,00 CS ÚRS 2015 02

225,00

78,98 CS ÚRS 2015 02

10,00

0,88 CS ÚRS 2016 02

235,00

2 435,31 CS ÚRS 2015 02

5,00

12,96 CS ÚRS 2015 02

0,790

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

" 10% ruční výkop " 3,51*0,1

0,351

0,351

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

0,088

m3

3,159

" lepivost 25% " 0,351*0,25

0,088

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 " horn 4-50%" " pro základ kiosku " 1,95*3,6*1*0,5 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -3,51*0,1 Součet

3,510 3,510 -0,351 3,159

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

m3

" 25% lepivost " 3,159*0,25

0,790 0,790

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3

" 10% ruční výkop " 3,51*0,1

0,351

0,351

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3

0,088

m3

10,363

" lepivost 25% " 0,351*0,25

0,088

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 " výkop pro ČS - 20% horn. 3 " 3,5*3,5*(5-0,3)*0,2 " odpočet ručního výkopu 10%" -11,515*0,1 Součet

11,515 -1,152 10,363

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3

m3

" lepivost 25% "

Strana 60 z 204

2,591

VV

16

K 133202012 VV

17

K 133202019 VV VV

18

K 133301101 VV VV VV VV VV

19

K 133301109 VV VV

20

K 133302012 VV

21

K 133302019 VV VV

22

K 133401101 VV VV VV VV VV

23

K 133402012 VV

24

K 133501101 VV VV

25

K 151201202 VV VV

10,363*0,25

2,591

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2

m3

11,515*0,1

1,152

385,00

443,52 CS ÚRS 2015 02

5,00

1,44 CS ÚRS 2015 02

325,00

5 052,45 CS ÚRS 2015 02

5,00

21,59 CS ÚRS 2015 02

485,00

837,60 CS ÚRS 2015 02

5,00

2,16 CS ÚRS 2015 02

745,00

13 511,32 CS ÚRS 2015 02

1 025,00

2 065,38 CS ÚRS 2015 02

1 530,00

13 213,08 CS ÚRS 2016 02

10,00

700,00 CS ÚRS 2015 02

8 400,00 CS ÚRS 2015 02

1,152

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3

m3

" lepivost 25% " 1,152*0,25

0,288 0,288

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

m3

" výkop pro ČS - 30% horn. 4 " 3,5*3,5*(5-0,3)*0,3 " odpočet ručního výkopu 10%" -17,273*0,1 Součet

15,546 17,273 -1,727 15,546

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4

m3

" lepivost 25% " 17,273*0,25

4,318 4,318

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2

m3

17,273*0,1

1,727 1,727

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4

m3

" lepivost 25% " 1,727*0,25

0,432 0,432

Hloubení šachet v hornině tř. 5

m3

" výkop pro ČS - 35% horn. 5 " 3,5*3,5*(5-0,3)*0,35 " odpočet ručního výkopu 10%" -20,151*0,1 Součet

18,136 20,151 -2,015 18,136

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 20 m2

m3

2,015

m3

8,636

20,151*0,1

2,015

Hloubení šachet v hornině tř. 6 " výkop pro ČS - 15% horn. 6 " 3,5*3,5*(5-0,3)*0,15

8,636

Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m

m2

" čerpací stanice " 4*3,5*5

70,000 70,000

26

K 151201212

Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m

m2

70,000

120,00

27

M 13001(R)

dodání ocelových pažnic

mb

280,000

55,00

Strana 61 z 204

15 400,00

VV

28

K 154067341 VV VV VV VV VV VV VV

3,5/0,25*4*5

280,000

Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž

kg

" rám z nosníků HEA " 4*3,5*60,3*3 " rozepření z trubek 200/10 " 4*3*51,5 " podpěry z plechu tl.20mm á1m" 0,25*0,3*0,02*7890*4*4*3 Součet

3 718,680

5,80

21 568,34 CS ÚRS 2015 02

3 718,680

4,00

14 874,72 CS ÚRS 2015 02

16 523,00

48 114,98

24 352,00

17 314,27

21 583,00

14 093,70

2 532,600 618,000 568,080 3 718,680

29

K 154067342

Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž

kg

30

M 13002(R)

dodání válc. nosníků HEA 240 vč. řezu a dopravy

t

2,912

t

0,711

VV VV

31

M 14001(R) VV VV

32

M 14002(R) VV VV

33

K 162601102 VV VV

34

K 162601152 VV VV

35

K 162701105 VV VV

36

K 162701109 VV

37

K 162701155 VV VV

38

K 162701159 VV

39

K 162901(R)

" rám z nosníků HEA - prořez 15% " 4*3,5*60,3*3*1,15*0,001

2,912

dodání trubek ocelových DN200/10mm vč. dopravy " rozepření rámů HEA - prořez 15%" 4*3*51,5*1,15*0,001

0,711

plech tl. 20mm vč. dopravy

t

" podpěry plech tl. 20mm 300/250mm, á cca1m - prořez 15%" 0,25*0,3*0,02*7890*4*4*3*1,15*0,001

0,653 0,653

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" vytlačená kubatura - 50% do 5km - rozprostření , 50% horn. 1-4" (57,575+2,808-43,693)*0,5*0,5

4,173

85,20

355,54 CS ÚRS 2016 02

55,50

231,60 CS ÚRS 2016 02

135,00

563,36 CS ÚRS 2015 02

8,90

185,70 CS ÚRS 2015 02

10,00

41,73 CS ÚRS 2015 02

2,10

43,82 CS ÚRS 2015 02

2,50

20,87

4,173

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" vytlačená kubatura - 50% do 5km - rozprostření , 50% horn. 5-7" (57,575+2,808-43,693)*0,5*0,5

4,173 4,173

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" vytlačená kubatura - 50% do 15km na skládku , 50% horn. 1-4" (57,575+2,808-43,693)*0,5*0,5

4,173 4,173

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

4,173*5

20,865 20,865

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" odvoz na skládku do 15km - horn. 5-7 50%" (57,575+2,808-43,693)*0,5*0,5

4,173 4,173

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

4,173*5

20,865 20,865

poplatek za skládku - zemina

m3

Strana 62 z 204

8,346

4,173*2

VV

40

K 171201101

K 174101101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

42

2 K 213311141

VV VV

43

K 274313511 VV VV

44

m3

8,346

m3

43,693

K 274351215 VV VV

7,90

65,93 CS ÚRS 2016 02

75,30

3 290,08 CS ÚRS 2015 02

8,346

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním " výkop pro ČS " 3,5*3,5*(5-0,3) " odpočet vytl. kubatury " " štp. podsyp " -3,5*3,5*0,2 " bet. blok pro mobilní zvedací zařízení u ČS " -(0,8*0,8*0,5+0,5*0,5*0,3) " přitěžovací prstenec šachty ČS " -0,2*0,5*2,2*3,14 " podkladní beton pod ČS " -1,1*1,1*3,14*0,2 " šachta ČS " -0,9*0,9*3,14*(1,09+3*1+0,5) Mezisoučet " pro základ kiosku " 1,95*3,6*(0,6-0,2) " odpočet základu " -0,75*2,4*(0,6-0,2) Mezisoučet Součet

VV

D

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 4,173*2

VV

41

8,346

57,575

-2,450 -0,395 -0,691 -0,760 -11,674 41,605 2,808 -0,720 2,088 43,693

Zakládání

13 357,56

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

m3

2,450

m3

1,800

m2

6,300

" dno jámy pro ČS " 3,5*3,5*0,2

525,00

1 286,25 CS ÚRS 2015 02

2 153,00

3 875,40 CS ÚRS 2015 02

652,00

4 107,60 CS ÚRS 2015 02

2,450

Základové pásy z betonu tř. C 12/15 " pilíř pro rozvaděč " 0,75*1*2,4

1,800

Zřízení bednění stěn základových pasů " pilíř pro rozvaděč " (0,75+2,4)*2*1

6,300

45

K 274351216

Odstranění bednění stěn základových pasů

m2

6,300

198,00

1 247,40 CS ÚRS 2015 02

46

K 275313711

Základové patky z betonu tř. C 20/25

m3

0,395

2 458,00

970,91 CS ÚRS 2015 02

652,00

1 434,40 CS ÚRS 2015 02

VV VV

47

K 275351215

" bet. blok pro mobilní zvedací zařízení u ČS " 0,8*0,8*0,5+0,5*0,5*0,3

0,395

Zřízení bednění stěn základových patek

m2

Strana 63 z 204

2,200

" bet. blok pro mobilní zvedací zařízení u ČS " 4*0,8*0,5+4*0,5*0,3

VV VV

48

K 275351216

3

D 49

K 331271126 VV VV VV VV VV VV VV

50

4 K 41101(R)

VV

K 452311151 VV

K 452321151 VV

K 452351101 VV VV VV VV

K 452368211

VV

55

5 K 564762111

VV

1,678

3 574,00

435,60 CS ÚRS 2015 02

5 997,17 5 997,17 CS ÚRS 2015 02

1,562 0,439 0,059 -0,188 -0,150 -0,044 1,678

Vodorovné konstrukce

5 798,02

D+M žb. stříšky kiosku (komplet-beton, výztuž, bednění)

m3

0,266

m3

0,691

m3

0,760

m2

4,836

4 278,00

1 137,95

2 241,00

1 548,53 CS ÚRS 2015 02

2 241,00

1 703,16 CS ÚRS 2015 02

206,51

998,68 CS ÚRS 2015 02

21 563,00

409,70 CS ÚRS 2015 02

0,266

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

0,691

Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop

0,760

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

1,382 3,454 4,836

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t

" podkladní beton pod ČS - síť 150/150/5 " 1,1*1,1*3,14*0,0021*1,2*2

VV

D

m3

Svislé a kompletní konstrukce Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na MC 10

" podkladní beton pod ČS " 2,2*3,14*0,2 " přitěžovací prstenec šachty ČS " 2,2*0,5*3,14 Součet

VV

54

198,00

" podkladní beton pod ČS " 1,1*1,1*3,14*0,2

VV

53

2,200

" přitěžovací prstenec šachty ČS " 0,2*0,5*2,2*3,14

VV

52

m2

" pilíř pro rozvaděč " 0,85*2,5*(0,15+0,1)/2

VV

51

Odstranění bednění stěn základových patek

" pilíř pro rozvaděč " 0,15*2,4*2,17*2 0,15*0,45*2,17*3 0,06*0,45*2,17 -0,15*1*1,25 -0,15*0,8*1,25 -0,15*0,45*0,65 Součet

VV

D

2,200

0,019

0,019

Komunikace pozemní

3 552,43

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm

m2

3,5*3,5

12,250 12,250

Strana 64 z 204

134,59

1 648,73 CS ÚRS 2016 02

56

K 564932111

57

6 K 623631001

VV VV VV VV VV

K 632452112 VV

8

D 59

K 857242121 VV VV VV VV VV

60

M 55202(R) VV

61

M 55203(R) VV

62

K 871241141 VV VV

63

M 286135300 VV

64

M 28601(R) VV

65

M 28602(R) VV

66

M 28603(R) VV

94,01

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 903,70 CS ÚRS 2016 02

4 936,43

Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel

m2

11,128

418,00

4 651,50 CS ÚRS 2015 02

75,00

284,93 CS ÚRS 2015 02

13,671 -1,250 -1,000 -0,293 11,128

Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem

m2

" pod dno ČS - viz TZ " 1,1*1,1*3,14

VV

20,250 20,250

" pilíř pro rozvaděč " (0,75+2,4)*2*2,17 -1*1,25 -0,8*1,25 -0,45*0,65 Součet

VV

58

m2

4,5*4,5

VV

D

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm

3,799 3,799

Trubní vedení

331 479,01

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

kus

" patkové koleno DN 80 - vystrojení ČS " 2 " zpětná klapka DN 80 " 1 Součet

3,000

235,00

705,00 CS ÚRS 2015 02

2,000 1,000 3,000

litinové patkové koleno DN 80 vhodné pro odpadní vodu vč. těsnění a spoj. mat.

ks

2*1,01

2,020

952,00

1 923,04

4 286,00

4 328,86

2,020

litinová zpětná klapka DN 80 vhodná pro odpadní vodu vč. těsnění a spoj. mat.

ks

1*1,01

1,010 1,010

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm

m

" výtlak " 3

3,000

35,00

105,00 CS ÚRS 2015 02

225,00

685,13 CS ÚRS 2015 02

3,000

potrubí třívrstvé PE100 RC PE 100 RC SDR11,90x8.2 , 12 m

m

3,045

ks

3,045

3*1,015

3,045

otočná příruba PE - litina dn 90 3*1,015

368,00

1 120,56

225,00

228,38

752,00

763,28

3,045

elektrospojka SDR 11 dn 90

ks

1*1,015

1,015 1,015

koleno PE 100 SDR 11 dn 90

ks

1*1,015

1,015 1,015

Strana 65 z 204

67

M 28604(R) VV

68

M 28605(R) VV

T kus dn 90/90 PE 100 SDR 11

ks

1,015

ks

3,045

1*1,015

1 240,00

1 258,60

178,00

542,01

385,00 CS ÚRS 2015 02

1,015

lemový nákružek dn 90 3*1,015

3,045

69

K 891241111

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

kus

1,000

385,00

70

M 55204(R)

šoupátko deskové kanalizační DN 80 PN 16 přírubové

ks

1,000

11 214,00

11 214,00

71

M 55205(R)

zemní teleskopická souprava pro šoupátko vč. klíče

ks

1,000

1 758,00

1 758,00

K 894201120(R)

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 20/25 XA1

m3

0,403

3 574,00

1 440,32

72

VV VV

73

K 894411311 VV

74

" vytvarování dna ČS " 0,7*0,5/2*2,3

0,403

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

kus

3+1

4,000

977,13

3 908,52 CS ÚRS 2015 02

1 725,79 CS ÚRS 2015 02

4,000

K 894414111

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

kus

1,000

1 725,79

75

M 59201(R)

prefabrikované betonové dno vnitřního průměru 1500mm, tl. stěny 150mm,výšky 1090mm, opatřené z výroby z vnější strany asf. nátěrem s funkcí hydroizolace, vč. ok v přitěž. prstenci, vč. dopravy na stavbu, vč. předchystaného otvoru pro potrubí z výroby

ks

1,000

18 625,00

18 625,00

76

M 59202a(R)

prefabrikovaná betonová skruž vnitřního průměru 1500mm, tl. stěny 150mm,výšky 1000mm, opatřené z výroby z vnější strany asf. nátěrem s funkcí hydroizolace, vč. dopravy na stavbu

ks

3,000

7 125,00

21 375,00

77

M 59202b(R)

prefabrikovaná betonová skruž vnitřního průměru 1500mm, tl. stěny 150mm,výšky 500mm, opatřené z výroby z vnější strany asf. nátěrem s funkcí hydroizolace, vč. dopravy na stavbu

ks

1,000

4 120,00

4 120,00

78

K 899103111(R)

Osazení poklopů kompozitových včetně rámů

kus

1,000

374,00

374,00

7 436,00

VV VV

" šachta ČS " 1

1,000

79

M 55201(R)

kompozitový poklop do otvoru 1500mm, dělený, s větrací mřížkou, pochozí

ks

1,000

7 436,00

80

K 899401112

Osazení poklopů litinových šoupátkových

kus

1,000

298,00

298,00 CS ÚRS 2015 02

81

M 422913520

poklop litinový typ 504-šoupátkový

kus

1,000

412,00

412,00 CS ÚRS 2015 02

82

K 899901(R)

promazání poklopu

ks

2,000

3,26

6,52

83

K 899911(R)

D+M kalového čerpadla s otevřeným oběžným kolem Oč=4l/s, N=1,5kW , vč. řetězu, silového kabelu, vyhodnovacího relé, vč. plováků

kpl

2,000

106 543,00

213 086,00

84

K 899912(R)

D+M nerezového česlicového koše se spouštěcím zařízením, výkopné dno na pojistku, rozteč česlic 30mm

ks

1,000

19 362,00

19 362,00

Strana 66 z 204

85

K 899913(R)

D+M nerezového vodícího zařízení pro dvě čerpadla se spouštěcím řetězem vč. závěsu ve stěně ČS

ks

1,000

4 592,00

4 592,00

86

K 899914(R)

D+M těsnění dříku šachty pryžovým těsněním - viz TZ

ks

4,000

630,00

2 520,00

87

K 899915(R)

D+M těsnění prostupu pro přívodní potrubí DN 250 - průměr otvoru v šachtě DN 350 segmentovým těsněním z EPDM s nerezovými stahovacími šrouby

ks

1,000

6 729,00

6 729,00

K 899916(R)

D+M těsnění prostupu pro potrubí výtlaku bobtnavými pásky

ks

1,000

198,00

198,00

254,00

88

VV VV

89

K 899918(R)

9

D 90

K 977151126

1,000 kpl

1,000

254,00

m

0,150

4 587,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

688,05

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů " prostup P2 šachty ČS" 0,15

VV VV

997

D

" viz TZ " 1 zapravení prostupu ve stěně ČS pro kabel zabetonováním (bednění, beton, odbednění)

688,05 CS ÚRS 2015 02

0,150

Přesun sutě

224,18

91

K 99701(R)

poplatek za skládku - kamenivo

t

5,535

15,00

92

K 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

t

5,535

18,50

102,40 CS ÚRS 2015 02

K 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

t

77,490

0,50

38,75 CS ÚRS 2015 02

93

" suť na skládku do 15km " 5,535*14

VV VV

998

D 94

95

K 998144471

Práce a dodávky PSV

D

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VV VV

96

M 111631500 VV

97

K 711141559 VV VV

4 933,50

Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m

PSV K 711121131

77,490

Přesun hmot

D

83,03

t

39,468

125,00

4 933,50 CS ÚRS 2015 02

21 462,17 407,27

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým

m2

1,800

t

0,001

" pilíř pro rozvaděč " 0,75*2,4

13,90

25,02 CS ÚRS 2015 02

17 514,00

17,51 CS ÚRS 2015 02

85,40

153,72 CS ÚRS 2015 02

1,800

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 1,8*0,0003

0,001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP " pilíř pro rozvaděč " 0,75*2,4

m2

1,800 1,800

Strana 67 z 204

98

M 628321340 VV

99

K 998711101

764

D 100

K 764141301

VV

K 998764101

767

D

1,8*1,15 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

m2

2,070

t

0,010

98,00

202,86 CS ÚRS 2015 02

816,00

8,16 CS ÚRS 2015 02

2,070

Konstrukce klempířské

7 432,90

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°

m2

" pilíř pro rozvaděč " 1*2,7

VV

101

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)

2,700

2 743,00

7 406,10 CS ÚRS 2015 02

1 489,00

26,80 CS ÚRS 2015 02

2,700

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

t

0,018

Konstrukce zámečnické

13 622,00

102

K 76701(R)

D+M ocel. patka pro mobilní zvedací zařízení vč. kotvení a povrch. úpravy žárovým pozinkem

103

K 76702(R)

D+M středového nosníku I140 vč.2ks kapes 100/140/110 z plechu tl.5mm kotvených chem. kotvami do stěny šachty, nosník i kapsy v povrch. úpravě žárovým pozinkem

kpl

1,000

3 974,00

3 974,00

104

K 76703(R)

D+M jeklu 30/30 s pantem a visacím zámkem - povrch úprava žárový pozink

ks

1,000

853,00

853,00

105

K 76704(R)

ks

1,000

412,00

412,00

106

K 76705(R)

D+M kotvy do betonu s okem určené k uchycení řetězu pro vytahování čerpadel D+M uzamykatelných dvoukřídlých ocelových dveří vč. ocel. rámu pro otvor 1000/1250, uzamykáni se zámkem a bezpečnostní vložkou, povrch. úprava žárový pozink " pilíř pro rozvaděč " 1

ks

1,000

2 481,00

2 481,00

2 186,00

2 186,00

953,00

953,00

VV VV

107

K 76706(R) VV VV

108

K 76707(R) VV VV

D+M uzamykatelných dvoukřídlých ocelových dveří vč. ocel. rámu pro otvor 800/1250, uzamykáni se zámkem a bezpečnostní vložkou, povrch. úprava žárový pozink

ks

1,000

2 763,00

2 763,00

1,000 ks

" pilíř pro rozvaděč " 1

1,000

1,000

D+M uzamykatelných jednokř. ocelových dveří vč. ocel. rámu pro otvor 400/600, uzamykáni se zámkem a bezpečnostní vložkou, povrch. úprava žárový pozink " pilíř pro rozvaděč " 1

ks

1,000

1,000

Strana 68 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005141 - DSO 01.4.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka: Uvedené typy u jednolivých zařízení jsou uvedeny jako příklad. Možno je nahradit jinými typy, , ale se srovnatelnými parametry nebo lepšími.

36 617,90

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 36 617,90 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 69 z 204

CZK

Výše daně 7 689,76 0,00

44 307,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005141 - DSO 01.4.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 617,90

D1 - Montážní práce a materiál

19 225,00

D2 - Zemní práce

17 392,90

Strana 70 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005141 - DSO 01.4.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

Cena celkem [CZK]

36 617,90

Montážní práce a materiál

19 225,00

1

K Pol1

Doplnění vývodu v rozvaděči trafostanice RH: , - 3 ks Nožová pojistka vel. 00, 40 A gG

kpl

1,000

2 480,00

2 480,00

2

K Pol2

Elektroinstalační trubka pr. 40mm, včetně upevnění

m

1,000

85,00

85,00

3

K Pol3

Elektroměrový rozvaděč pro přímé měření vč. montáže do pilíře u ČS1, In=80A, IP44/20 , Celkové rozměry: š×v×h = 400×600×240 mm, Hlavní jistič 3p, 20A, charakteristika B, Elektroměr dodá a osadí ČEZ Distribuce

ks

1,000

1 530,00

1 530,00

4

K Pol4

Kabel CYKY-J 4×10 mm2, včetně ukončení

m

50,000

235,00

11 750,00

5

K Pol5

Kabel CYKY-J 4×6 mm2, včetně ukončení

m

3,000

85,00

255,00

6

K Pol6

Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm

m

25,000

45,00

1 125,00

7

K Pol7

Ostatní drobný instalační materiál

kpl

1,000

2 000,00

2 000,00

D

D2

Zemní práce

17 392,90

9

K Pol10

Výkop a zához kabelové rýhy 0,80×0,35m v zemině třídy 3-4

m

35,000

325,00

11 375,00

10

K Pol11

Výkop a zához kabelové rýhy 1,20×0,50m v zemině třídy 3-4

m

10,000

185,00

1 850,00

Strana 71 z 204

Cenová soustava

11

K Pol12

Výstražná fólie PVC šířka 22 cm

m

45,000

12,50

562,50

12

K Pol13

Kabelová flexibilní chránička 110 mm

m

45,000

74,00

3 330,00

13

K Pol14

Konečná úprava terénu

m2

18,000

15,30

275,40

Strana 72 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005142 - DSO 01.4.5 Technologický rozvaděč RE TECH KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka: Uvedené typy u jednolivých zařízení jsou uvedeny jako příklad. Možno je nahradit jinými typy, , ale se srovnatelnými parametry nebo lepšími.

50 455,10

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 50 455,10 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 73 z 204

CZK

Výše daně 10 595,57 0,00

61 050,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005142 - DSO 01.4.5 Technologický rozvaděč RE TECH Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 455,10

D1 - Montážní práce a materiál

50 455,10

Strana 74 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005142 - DSO 01.4.5 Technologický rozvaděč RE TECH Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D1

D 1

K Pol65 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

50 455,10

Montážní práce a materiál

50 455,10

Technologický rozváděč, plastový 1000x1000x400mm (v x š x h) vč. montáže do pilíře ČS2, min IP 54

kpl

1,000

výstroj jištění hlavního přívodu 2x motorový vývod dle osazených čerpadel, signalizace provoz/porucha, ovládání R-0-M 1x vývod pro napájení RM MAR 1x přepínač provozu síť / dieselagregát 1x vstupní přípojka na dieselagregát přechodové svorkovnice, příslušenství Zdroj 12V DC a oddělovací relé s cívkou 12V pro plovákové spínače 1x snímač otevření dveří do rozváděče 1x snímač otevření vstupu do čerpací jímky 1

30 827,00

30 827,00

1,000

2

K Pol66

Vyhodnocovací relé průsaku do čerpadla, teploty vinutí

kpl

2,000

1 739,00

3 478,00

3

K Pol67

Plovákový senzor hladiny - minimální provozní hladina, Plovákový senzor hladiny zapínací hladina, Plovákový senzor hladiny - havarijní maximální hladina, včetně montáže, připojení

ks

3,000

2 730,00

8 190,00

Strana 75 z 204

Cenová soustava

4

K Pol68

Elektroinstalační trubka pr. 40mm, včetně upevnění pro uložení přívodů čerpadel, kabelů plovákových spínačů

m

40,000

52,00

2 080,00

5

K Pol69

Montáž a připojení čerpadel, včetně kabelové trasy v čerpací jímce

kpl

1,000

2 310,00

2 310,00

9

K Pol7

Ostatní drobný instalační materiál

kpl

1,000

700,00

700,00

6

K Pol70

Kabel CYKY-J 4×6 mm2, včetně ukončení, propoj RM TECH, RM MAR

m

3,000

87,20

261,60

7

K Pol71

Kabel JYTY 2x1mm2, včetně ukončení

m

15,000

24,30

364,50

8

K Pol72

Výkop a zához kabelové rýhy pro uložení chrániček, 1,20×0,50m v zemině třídy 3-4

m

12,000

187,00

2 244,00

Strana 76 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005143 - DSO 01.4.6 Technologický rozvaděč RE MAR KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka: Uvedené typy u jednolivých zařízení jsou uvedeny jako příklad. Možno je nahradit jinými typy, , ale se srovnatelnými parametry nebo lepšími.

33 556,40

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 33 556,40 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 77 z 204

CZK

Výše daně 7 046,84 0,00

40 603,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005143 - DSO 01.4.6 Technologický rozvaděč RE MAR Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 556,40

D1 - Montážní práce a materiál

33 556,40

Strana 78 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00514 - DSO 01.4 Kabelová přípojka NN pro ČS1

Úroveň 3:

VH005143 - DSO 01.4.6 Technologický rozvaděč RE MAR Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

Cena celkem [CZK]

33 556,40

Montážní práce a materiál

33 556,40

3

K Pol7

Ostatní drobný instalační materiál

kpl

1,000

1 231,00

1 231,00

1

K Pol74

Rozváděč MAR, plastový 1000x800x400mm (v x š x h) vč. montáže do pilíře ČS2, min IP 54, výstroj, jištění hlavního přívodu, oddělovací relé, přechodové svorkovnice, prostor pro telemetrickou stanici a systém řízení, montáž, připojení

kpl

1,000

31 827,00

31 827,00

2

K Pol75

Propojovací signalizační kabel JYTY 19x1mm2

m

7,000

71,20

498,40

Strana 79 z 204

Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00515 - DSO 01.5 Čerpací stanice na síti ČS2 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

214 048,14

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 214 048,14 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 80 z 204

CZK

Výše daně 44 950,11 0,00

258 998,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00515 - DSO 01.5 Čerpací stanice na síti ČS2 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

214 048,14

HSV - Práce a dodávky HSV

200 587,97

1 - Zemní práce

12 104,98

2 - Zakládání

9 230,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 997,17

4 - Vodorovné konstrukce

2 651,39

5 - Komunikace pozemní

5 346,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 651,50

8 - Trubní vedení

149 670,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 237,35

998 - Přesun hmot

1 698,75

PSV - Práce a dodávky PSV

13 460,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

407,27

764 - Konstrukce klempířské

7 432,90

767 - Konstrukce zámečnické

5 620,00

Strana 81 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00515 - DSO 01.5 Čerpací stanice na síti ČS2 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 121101101 VV VV VV VV VV VV VV

2

K 132201201 VV VV VV VV VV VV VV

3

K 132201209 VV

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

214 048,14 200 587,97 12 104,98

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

m3

" pod dlažbou " 7*0,1 " rozšíření pod obrubníkem " 15*0,3*0,1 " v místě šachty " 2,5*2,5*0,1 Součet

1,775

39,00

69,23 CS ÚRS 2015 02

185,00

584,42 CS ÚRS 2015 02

5,06

4,00 CS ÚRS 2015 02

0,700 0,450 0,625 1,775

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

" horn3-50%" " pro základ kiosku " 1,95*3,6*1*0,5 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -3,51*0,1 Součet

3,159

3,510 3,510 -0,351 3,159

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

m3

" 25% lepivost "

Strana 82 z 204

0,790

VV

4

K 132212201 VV VV

5

K 132212209 VV VV

6

K 132301201 VV VV VV VV VV VV VV

7

K 132301209 VV VV

8

K 132312201 VV VV

9

K 132312209 VV VV

10

K 133201101 VV VV VV VV VV

11

K 133201109 VV VV

12

K 133202012 VV

13

K 133202019

3,159*0,25

0,790

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

" 10% ruční výkop " 3,51*0,1

0,351

350,00

122,85 CS ÚRS 2015 02

10,00

0,88 CS ÚRS 2015 02

275,00

868,73 CS ÚRS 2015 02

5,06

4,00 CS ÚRS 2015 02

420,00

147,42 CS ÚRS 2015 02

10,00

0,88 CS ÚRS 2016 02

235,00

456,84 CS ÚRS 2015 02

5,00

2,70 CS ÚRS 2015 02

385,00

83,16 CS ÚRS 2015 02

5,00

0,27 CS ÚRS 2015 02

0,351

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

" lepivost 25% " 0,351*0,25

0,088

0,088

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

m3

" horn 4-50%" " pro základ kiosku " 1,95*3,6*1*0,5 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -3,51*0,1 Součet

3,159

3,510 3,510 -0,351 3,159

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

m3

" 25% lepivost " 3,159*0,25

0,790 0,790

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3

" 10% ruční výkop " 3,51*0,1

0,351

0,351

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3

" lepivost 25% " 0,351*0,25

0,088

0,088

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

" výkop pro ČS - 20% horn. 3 " 2*2*(2,8-0,1)*0,2 " odpočet ručního výkopu 10%" -2,16*0,1 Součet

1,944 2,160 -0,216 1,944

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3

m3

" lepivost 25% " 2,16*0,25

0,540 0,540

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2

m3

0,216

m3

0,054

2,16*0,1

0,216

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3

Strana 83 z 204

VV VV

14

K 133301101 VV VV VV VV VV

15

K 133301109 VV VV

16

K 133302012 VV

17

K 133302019 VV VV

18

K 133401101 VV VV VV VV VV

19

K 133402012 VV

20

K 133501101 VV VV

21

K 151101201 VV

" lepivost 25% " 0,216*0,25

0,054

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

m3

" výkop pro ČS - 30% horn. 4 " 2*2*(2,8-0,1)*0,3 " odpočet ručního výkopu 10%" -3,24*0,1 Součet

2,916

325,00

947,70 CS ÚRS 2015 02

5,00

3,65 CS ÚRS 2015 02

485,00

157,14 CS ÚRS 2015 02

5,00

0,41 CS ÚRS 2015 02

745,00

2 534,49 CS ÚRS 2015 02

1 025,00

387,45 CS ÚRS 2015 02

1 530,00

2 478,60 CS ÚRS 2015 02

15,00

352,80 CS ÚRS 2015 02

3,240 -0,324 2,916

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4

m3

" lepivost 25% " 2,916*0,25

0,729 0,729

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2

m3

0,324

m3

0,081

m3

3,402

3,24*0,1

0,324

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 " lepivost 25% " 0,324*0,25

0,081

Hloubení šachet v hornině tř. 5 " výkop pro ČS - 35% horn. 5 " 2*2*(2,8-0,1)*0,35 " odpočet ručního výkopu 10%" -3,78*0,1 Součet

3,780 -0,378 3,402

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 20 m2

m3

3,78*0,1

0,378 0,378

Hloubení šachet v hornině tř. 6

m3

" výkop pro ČS - 15% horn. 6 " 2*2*(2,8-0,1)*0,15

1,620 1,620

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m

m2

23,520

4*2,1*2,8

23,520

22

K 151101211

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

m2

23,520

5,00

117,60 CS ÚRS 2015 02

23

K 151101301

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

m3

12,348

15,00

185,22 CS ÚRS 2015 02

VV

2,1*2,1*2,8

12,348

24

K 151101311

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

m3

12,348

5,00

61,74 CS ÚRS 2015 02

25

K 151401501

Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m

m3

12,348

5,00

61,74 CS ÚRS 2015 02

K 162601102

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

2,693

115,52

311,10 CS ÚRS 2016 02

26

VV

" 50% vytlačené kubatury do 5km k rozprostření "

Strana 84 z 204

VV

27

K 162701155 VV VV

28

K 162701159 VV

29 30

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" 50 % vytl. kubatury na skládku do 15km " (7,02+10,8-12,434)*0,5

2,693

202,17

544,44 CS ÚRS 2016 02

15,57

209,65 CS ÚRS 2016 02

2,693

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

2,693*5

13,465 13,465

poplatek za skládku - zemina

m3

2,693

2,50

K 171201101

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

m3

2,693

14,95

40,26 CS ÚRS 2016 02

75,30

936,28 CS ÚRS 2015 02

12,50

78,13 CS ÚRS 2016 02

VV

K 174101101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

32

2,693

K 162901(R)

VV

31

(7,02+10,8-12,434)*0,5

K 181301101 VV VV

" 50% vytlačené kubatury do 5km k rozprostření " (7,02+10,8-12,434)*0,5

6,73

2,693

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

" výkop pro akumul. nádrž a ČS " 2*2*2,8 " odpočet vytl. kubatury " " podkladní desky " -0,48 " obet. " -2,099 " šachta ČS " -0,4*0,4*3,14*2,8 Mezisoučet " pro základ kiosku " 1,95*3,6*1 " odpočet základu " -0,75*2,4*1 Mezisoučet Součet

12,434 11,200

-0,480 -2,099 -1,407 7,214 7,020 -1,800 5,220 12,434

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

" v místě šachty " 2,5*2,5

6,250 6,250

33

K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

6,250

9,50

59,38 CS ÚRS 2015 02

34

M 005724200

osivo směs travní parková okrasná

kg

0,188

95,00

17,86 CS ÚRS 2015 02

VV

6,25*0,03

0,188

35

K 181951101

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

m2

6,250

8,90

55,63 CS ÚRS 2015 02

36

K 181951102

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2

11,500

18,40

211,60 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV

" pod dlažbou " 7 " rozšíření pod obrubníkem "

7,000

Strana 85 z 204

15*0,3 Součet

VV VV

2

D 37

K 274313511 VV

K 274351215 VV

K 274351216

3

D 40

K 331271126 VV VV VV VV VV VV VV

4

D

K 41101(R) VV

K 452321141

K 452368211

VV

5

D

Zřízení bednění stěn základových pasů

m2

2 153,00

3 875,40 CS ÚRS 2015 02

6,300

652,00

4 107,60 CS ÚRS 2015 02

198,00

1 247,40 CS ÚRS 2015 02

6,300

Odstranění bednění stěn základových pasů

m2

6,300

Svislé a kompletní konstrukce

5 997,17

Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na MC 10

m3

1,678

3 574,00

5 997,17 CS ÚRS 2015 02

1,562 0,439 0,059 -0,188 -0,150 -0,044 1,678

Vodorovné konstrukce

2 651,39

D+M žb. stříšky kiosku (komplet-beton, výztuž, bednění)

m3

0,266

m3

0,480

4 278,00

1 137,95

0,266

Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop

1 985,00

952,80 CS ÚRS 2015 02

21 563,00

560,64 CS ÚRS 2015 02

0,480

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t

" podkladní beton pod ČS - síť 150/150/8 " 2*2*5,4*1,2*0,001

VV

1,800 1,800

2*2*0,12

VV

43

m3

" pilíř pro rozvaděč " 0,85*2,5*(0,15+0,1)/2

VV

42

Základové pásy z betonu tř. C 12/15

" pilíř pro rozvaděč " 0,15*2,4*2,17*2 0,15*0,45*2,17*3 0,06*0,45*2,17 -0,15*1*1,25 -0,15*0,8*1,25 -0,15*0,45*0,65 Součet

VV

41

9 230,40

" pilíř pro rozvaděč " (0,75+2,4)*2*1

VV

39

Zakládání " pilíř pro rozvaděč " 0,75*1*2,4

VV

38

4,500 11,500

0,026

0,026

Komunikace pozemní

5 346,00

44

M 592451090(R)

dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní

m2

7,000

235,00

1 645,00

45

K 564851111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

m2

11,500

124,00

1 426,00 CS ÚRS 2016 02

VV VV

" pod dlažbou " 7

7,000

Strana 86 z 204

" rozšíření pod obrubníkem " 15*0,3 Součet

VV VV VV

46

K 596212210

6

D 47

K 623631001

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2

VV VV VV VV VV

8

7,000

325,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 275,00 CS ÚRS 2015 02

4 651,50

Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel

m2

" pilíř pro rozvaděč " (0,75+2,4)*2*2,17 -1*1,25 -0,8*1,25 -0,45*0,65 Součet

VV

D

4,500 11,500

11,128

418,00

4 651,50 CS ÚRS 2015 02

13,671 -1,250 -1,000 -0,293 11,128

Trubní vedení

149 670,43

48

K 801(R)

D+M kompaktní čerpací stanice - specifikace viz TZ str.4

kpl

1,000

139 827,00

49

K 877365211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250

kus

1,000

385,00

50

M 286901(R)

redukce PP dn 250/150

ks

1,015

1 125,00

1 141,88

1*1,015

VV

139 827,00 385,00 CS ÚRS 2016 02

1,015

51

K 899102111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus

1,000

1 450,00

1 450,00 CS ÚRS 2015 02

52

M 552901(R)

dodání litinového poklopu D400 s kloubem,uzam. západkou, tlumící vložkou, v.100mm , poklop s logem budoucího provozovatele

ks

1,000

2 360,00

2 360,00

53

K 899620131

Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop

m3

2,099

2 147,00

4 506,55 CS ÚRS 2015 02

2*2*0,6-0,4*0,4*3,14*0,6

VV

9

D 54

K 916111122 VV VV

55

K 916111123 VV VV

56

M 583801100 VV

57

K 916331112 VV

2,099

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 237,35

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého

m

" lemování poklopu " 3,14*1

3,140

384,00

1 205,76 CS ÚRS 2015 02

525,00

1 648,50 CS ÚRS 2015 02

873,00

132,70 CS ÚRS 2015 02

265,00

3 975,00 CS ÚRS 2015 02

3,140

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého

m

" lemování poklopu " 3,14*1

3,140 3,140

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

t

0,152

m

15,000

3,14*2*0,024*1,01

0,152

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou " kolem zámkové dlažby "

Strana 87 z 204

15

VV

58

M 592172140

K 916991121 VV

998

D

K 998144471

D

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

62

M 111631500

K 711141559 VV

64

M 628321340 VV

65

K 998711101

764

D 66

K 764141301

VV

67

K 998764101

767

D 68

K 76705(R) VV VV

205,39 CS ÚRS 2015 02

13,590

125,00

1 698,75 CS ÚRS 2015 02

407,27

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým

m2

1,800

13,90

25,02 CS ÚRS 2015 02

17 514,00

17,51 CS ÚRS 2015 02

85,40

153,72 CS ÚRS 2015 02

98,00

202,86 CS ÚRS 2015 02

816,00

8,16 CS ÚRS 2015 02

1,800

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg

t

0,001 0,001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

m2

1,800

m2

2,070

1,800

pás těžký asfaltovaný (V60S40) 1,8*1,15 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

2,070 t

0,010

Konstrukce klempířské

7 432,90

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°

m2

2,700

t

0,018

" pilíř pro rozvaděč " 1*2,7

VV

2 185,00

13 460,17

" pilíř pro rozvaděč " 0,75*2,4

VV

0,094

1 698,75 t

1,8*0,0003

VV

63

m3

" pilíř pro rozvaděč " 0,75*2,4

VV

2 070,00 CS ÚRS 2015 02

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

K 711121131

69,00

0,094

Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m

PSV

VV

30,000 30,000

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

D

61

kus

" lemování poklopu " 3,14*1*0,3*0,1

VV

60

obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm 15*2

VV

59

15,000

2 743,00

7 406,10 CS ÚRS 2015 02

1 489,00

26,80 CS ÚRS 2015 02

2,700

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

Konstrukce zámečnické

D+M uzamykatelných dvoukřídlých ocelových dveří vč. ocel. rámu pro otvor 1000/1250, uzamykáni se zámkem a bezpečnostní vložkou, povrch. úprava žárový pozink " pilíř pro rozvaděč " 1

Strana 88 z 204

5 620,00 ks

1,000

1,000

2 481,00

2 481,00

69

K 76706(R) VV VV

70

K 76707(R) VV VV

D+M uzamykatelných dvoukřídlých ocelových dveří vč. ocel. rámu pro otvor 800/1250, uzamykáni se zámkem a bezpečnostní vložkou, povrch. úprava žárový pozink

ks

" pilíř pro rozvaděč " 1

1,000

2 186,00

2 186,00

953,00

953,00

1,000

D+M uzamykatelných jednokř. ocelových dveří vč. ocel. rámu pro otvor 400/600, uzamykáni se zámkem a bezpečnostní vložkou, povrch. úprava žárový pozink " pilíř pro rozvaděč " 1

ks

1,000

1,000

Strana 89 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00516 - DSO 01.6 Kabelová přípojka NN pro ČS2 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka: Uvedené typy u jednolivých zařízení jsou uvedeny jako příklad. Možno je nahradit jinými typy, , ale se srovnatelnými parametry nebo lepšími.

23 109,20

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 23 109,20 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 90 z 204

CZK

Výše daně 4 852,93 0,00

27 962,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00516 - DSO 01.6 Kabelová přípojka NN pro ČS2 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 109,20

D1 - Montážní práce a materiál

13 508,00

D2 - Zemní práce

9 601,20

Strana 91 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis:

VH00516 - DSO 01.6 Kabelová přípojka NN pro ČS2 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

Cena celkem [CZK]

23 109,20

Montážní práce a materiál

13 508,00

1

K Pol16

Nožová pojistka vel. 00, 40 A gG

ks

3,000

189,00

567,00

2

K Pol17

Elektroměrový rozvaděč pro přímé měření vč. montáže do pilíře u ČS2, In=80A, IP44/20 , Celkové rozměry: š×v×h = 400×600×240 mm, Hlavní jistič 3p, 20A, charakteristika B, Elektroměr dodá a osadí ČEZ Distribuce

ks

1,000

3 486,00

3 486,00

3

K Pol2

Elektroinstalační trubka pr. 40mm, včetně upevnění

m

5,000

85,00

425,00

4

K Pol4

Kabel CYKY-J 4×10 mm2, včetně ukončení

m

25,000

235,00

5 875,00

5

K Pol5

Kabel CYKY-J 4×6 mm2, včetně ukončení

m

3,000

85,00

255,00

6

K Pol6

Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm

m

20,000

45,00

900,00

7

K Pol7

Ostatní drobný instalační materiál

kpl

1,000

2 000,00

2 000,00

D

D2

Zemní práce

9 601,20

9

K Pol10

Výkop a zához kabelové rýhy 0,80×0,35m v zemině třídy 3-4

m

10,000

325,00

3 250,00

10

K Pol11

Výkop a zához kabelové rýhy 1,20×0,50m v zemině třídy 3-4

m

10,000

185,00

1 850,00

11

K Pol12

Výstražná fólie PVC šířka 22 cm

m

20,000

12,50

250,00

Strana 92 z 204

Cenová soustava

12

K Pol13

Kabelová flexibilní chránička pr. 110 mm

m

20,000

74,00

1 480,00

13

K Pol14

Konečná úprava terénu

m2

4,000

15,30

61,20

15

K Pol18

Konečná úprava komunikace

m2

5,000

542,00

2 710,00

Strana 93 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.1 - Příprava území pro ČOV KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

736 775,29

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 736 775,29 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 94 z 204

CZK

Výše daně 154 722,81 0,00

891 498,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.1 - Příprava území pro ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

736 775,29

HSV - Práce a dodávky HSV

736 775,29

1 - Zemní práce

716 126,46

2 - Zakládání

4 266,00

5 - Komunikace pozemní

9 300,00

998 - Přesun hmot

7 082,83

Strana 95 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.1 - Příprava území pro ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 115101201 VV VV

2

K 115101301 VV

736 775,29 716 126,46

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

VV VV VV VV

6

K 131201109

10,00

16 000,00 CS ÚRS 2015 02

160,000

34,86

5 577,60 CS ÚRS 2015 02

160,000

K 121101101

VV

den

4*40

4

K 131201102

1 600,000 1 600,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

K 115901(R)

5

hod

" 40 dní á 10 hod " 40*10*4

3

VV

Cenová soustava

736 775,29

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. zemních prací a vč. odstranění a likvidace použité skr

VV

Cena celkem [CZK]

ks

4,000

1 580,00

m3

167,000

33,50

5 594,50 CS ÚRS 2015 02

69,00

61 479,00 CS ÚRS 2016 01

2,49

554,65 CS ÚRS 2016 01

" viz výkr D.2.1.2 " 835*0,2

6 320,00

167,000

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

m3

" výkop v horn. 3 45 % " 2200*0,45 " odpočet ručního výkopu 10% " -990*0,1 Součet

891,000 990,000 -99,000 891,000

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

m3

Strana 96 z 204

222,750

VV VV

7

K 131203101 VV VV

8

K 131203109 VV VV

9

K 131301102 VV VV VV VV VV

10

K 131301109 VV VV

11

K 131303101 VV VV

12

K 131303109 VV VV

13

K 131401102 VV VV

14

K 131501102 VV VV VV VV VV

15

K 161101104 VV

16

K 161101154 VV VV VV

" lepivost 25% " 891*0,25

222,750

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

" ruční výkop 10% " 990*0,1

99,000

125,00

12 375,00 CS ÚRS 2015 02

5,00

123,75 CS ÚRS 2015 02

85,00

33 660,00 CS ÚRS 2016 01

5,00

495,00 CS ÚRS 2016 01

185,00

8 140,00 CS ÚRS 2015 02

5,00

55,00 CS ÚRS 2015 02

286,20

125 928,00 CS ÚRS 2016 01

512,50

172 968,75 CS ÚRS 2016 01

78,00

21 192,60 CS ÚRS 2016 02

82,00

12 113,45 CS ÚRS 2016 01

99,000

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

" lepivost 25% " 99*0,25

24,750 24,750

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

m3

" výkop v horn. 4 - 20 % " 2200*0,2 " odpočet ručního výkopu 10% " -440*0,1 Součet

396,000 440,000 -44,000 396,000

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

m3

99,000

m3

44,000

m3

11,000

" lepivost 25% " 396*0,25

99,000

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 " ruční výkop 10% " 440*0,1

44,000

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 " lepivost 25% " 44*0,25

11,000

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3

m3

" výkop v horn. 5 - 20 % " 2200*0,2

440,000 440,000

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3

m3

" výkop v horn. 6 - 15 % " 2200*0,15 " trativod " (15+10)*2*0,15 Součet

337,500 330,000 7,500 337,500

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m

m3

271,700

m3

147,725

(0,45+0,2)*2200*0,19

271,700

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m (0,2+0,15)*2200*0,19 7,5*0,19 Součet

146,300 1,425 147,725

Strana 97 z 204

17

K 162201102 VV VV VV VV VV VV VV

18

K 162601102 VV VV VV VV VV VV VV VV

19

K 162701155 VV VV

20

K 162701159 VV

21 22

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" zemina k zásypu na deponii a zpět" 1200*2 " ornice k ohumusování " 566*0,2 " vnitrostaveništní přesun nakup. mat. " 400 Součet

2 913,200

19,80

57 681,36 CS ÚRS 2015 02

55,50

30 747,00 CS ÚRS 2015 02

10,00

5 075,00 CS ÚRS 2016 01

2,10

5 328,75 CS ÚRS 2016 01

2 400,000 113,200 400,000 2 913,200

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" přebytek ornice do 5 km " " viz výkr D.2.1.2 " 54 Mezisoučet " vytlačená zemina k rozprostření do 5 km - 50% objemu " (2200-1600+400)*0,5 Mezisoučet Součet

554,000

54,000 54,000 500,000 500,000 554,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" na skládku do 15km " (2200-1600+400)*0,5+7,5

507,500 507,500

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

507,5*5

2 537,500 2 537,500

K 162901(R)

poplatek za skládku - zemina

m3

507,500

2,50

1 268,75

K 167101102

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

m3

1 713,200

2,50

4 283,00 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV VV VV

" zemina k zásypu na deponii " 1200 " ornice k ohumusování " 566*0,2 " vnitrostaveništní přesun nakup. mat. " 400 Součet

1 200,000 113,200 400,000 1 713,200

23

K 171201101

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

m3

500,000

7,90

3 950,00 CS ÚRS 2016 02

24

K 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

1 600,000

68,20

109 120,00 CS ÚRS 2015 02

VV VV

25

M 583901(R) VV VV

" viz výkr D.2.1.2 " 1600

1 600,000

nákup zásypového zhutnitelného materiálu dle ČSN 73 6133, TP 146 vč. dopravy na stavbu " 25% objemu zásypů + 10% přehutnění " 1600*0,25*1,1

m3

440,000

440,000

Strana 98 z 204

5,00

2 200,00

26

K 181301113

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

566,000

12,80

7 244,80 CS ÚRS 2016 02

27

K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

566,000

8,90

5 037,40 CS ÚRS 2015 02

28

M 005724200

osivo směs travní parková okrasná

kg

16,980

95,00

1 613,10 CS ÚRS 2015 02

566*0,03

VV

2

D 29

K 212752212

30

5 K 564851111

VV

31

4 266,00 m

998 K 998142251

50,000

85,32

4 266,00 CS ÚRS 2016 01

50,000

Komunikace pozemní

9 300,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

m2

" zpevnění pojezdových ploch pro st. stroje " 100

VV

D

Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop (15+10)*2

VV

D

16,980

100,000

93,00

9 300,00 CS ÚRS 2015 02

100,000

Přesun hmot

7 082,83

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m

Strana 99 z 204

t

20,179

351,00

7 082,83 CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.2 - Objekt ČOV KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

3 305 477,48

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 3 305 477,48 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 100 z 204

CZK

Výše daně 694 150,27 0,00

3 999 627,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.2 - Objekt ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

06.12.2016

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 305 477,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 405 788,47

2 - Zakládání

78 711,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 682 167,66

4 - Vodorovné konstrukce

58 178,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 961,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

245 452,33

997 - Přesun sutě

1 246,02

998 - Přesun hmot

218 070,68

PSV - Práce a dodávky PSV

781 862,51

701 - Vybavení ČOV

61 539,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 673,01

713 - Izolace tepelné

16 510,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 959,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 173,14

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 683,45

762 - Konstrukce tesařské

254 093,58

Strana 101 z 204

763 - Konstrukce suché výstavby

19 753,02

764 - Konstrukce klempířské

16 806,84

765 - Krytina skládaná

108 874,44

766 - Konstrukce truhlářské

54 076,50

767 - Konstrukce zámečnické

41 578,12

771 - Podlahy z dlaždic

13 913,23

781 - Dokončovací práce - obklady

24 874,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

111 784,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 568,71

D1 - Elektroinstalace - Zařízení 1 - Dmýchárna

60 714,00

D2 - Elektroinstalace - Zařízení 2 - Biologické čištění

8 996,00

D3 - Elektroinstalace - Zařízení 3 - Větrání mechanického předčištění

6 110,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

42 006,50

Strana 102 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.2 - Objekt ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

HSV

D

2

1

K 271532211(R) VV

2

K 273321311 VV

3

K 273351215

Práce a dodávky HSV

VV

Zakládání

Základové desky ze ŽB tř. C 16/20

Odstranění bednění stěn základových desek

5

K 273362021

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

54,600

m3

15,120

VV

3 K 311238115

525,00

28 665,00

54,600

m2

2 345,00

35 456,40 CS ÚRS 2015 02

6,180

621,00

3 837,78 CS ÚRS 2015 02

6,180 m2

6,180

92,50

571,65 CS ÚRS 2015 02

t

0,367

27 740,00

10 180,58 CS ÚRS 2015 02

" podkladní beton - síť 6/150/150 " 8*12,6*3,03*1,2*0,001

VV

VV

m3

15,120

Zřízení bednění stěn základových desek

K 273351216

D

78 711,41

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 63 mm 15*10,4*0,35

4

6

2 405 788,47

" podkladní beton " (8+12,6)*2*0,15

VV

Cenová soustava

3 305 477,48

" podkladní beton " 8*12,6*0,15

VV

Cena celkem [CZK]

0,367

Svislé a kompletní konstrukce

1 682 167,66

Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC

m2

5,9*2,5+6,7*2,5/2

21,655 23,125

Strana 103 z 204

1 055,00

22 846,03 CS ÚRS 2015 02

VV VV

7

K 311238215 VV VV VV VV VV VV VV VV

-0,7*2,1 Součet

-1,470 21,655

Zdivo nosné vnější tl 400 mm pevnosti P 10 na MC

m2

" obvodové stěny " (11,3+5,9)*2,5*2 6,7*2,5/2*2 -1,38*2,18 -1,4*2,18 -1,04*2,18 -1,2*0,75*6 Součet

89,023

1 361,00

121 160,30 CS ÚRS 2015 02

86,000 16,750 -3,008 -3,052 -2,267 -5,400 89,023

8

K 317168121

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm

kus

3,000

214,50

643,50 CS ÚRS 2016 01

9

K 317168122

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm

kus

2,000

292,50

585,00 CS ÚRS 2016 01

10

K 317168132

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm

kus

24,000

391,50

9 396,00 CS ÚRS 2015 02

11

K 317168134

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm

kus

4,000

600,00

2 400,00 CS ÚRS 2015 02

12

K 317168139

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm

kus

4,000

1 028,00

4 112,00 CS ÚRS 2016 01

13

K 317998115

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm

m

14,250

85,60

1 219,80 CS ÚRS 2015 02

758,00

22 728,63 CS ÚRS 2015 02

VV

14

K 342248113 VV VV VV VV VV

15

K 380326132(R) VV VV VV VV VV VV VV VV

16

K 380326133(R) VV VV VV VV

1,5*6+2+3,25

14,250

Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC

m2

2,7*(4,275+4,275+1,8+2,7) -0,7*2,1 -0,8*2,1 -1*2,1 Součet

29,985 35,235 -1,470 -1,680 -2,100 29,985

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného C30/37 tl do 300 mm XC4,XA1,XF3

m3

" vnitřní stěny nádrží" 0,3*5,83*(4,15+2,5) " strop " 0,18*(1,9*1,8+2,05*2,5+0,6*1,8+4,15*3) 0,18*0,75*(2,4+2,4+4,3+2,4) " žlab česlí " 0,2*0,6*(2,05+0,8)*2 Součet

17,842

3 758,00

67 050,24

3 758,00

560 148,69

11,631 3,974 1,553 0,684 17,842

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného C30/37 tl nad 300 mm XC4,XA1,XF3 " dno - zákl. deska " 12,3*7,7*0,5 " obvodové stěny " (11,3*2+5,8*3)*0,45*5,65

m3

149,055

47,355 101,700

Strana 104 z 204

Součet

VV

17

K 380356231

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

19

D 21

6,840 1,080 0,780 1,110 0,560 0,600 1,080 0,320 3,780 2,510 598,899 m2

598,899

185,00

t

10,300

22 450,00

" viz statika " 10,3

4 K 417321414

231 235,00

10,300

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI

t

" viz statika " 0,8

VV

110 796,32 CS ÚRS 2015 02

22,075 8,625

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505

K 380361011

511 459,75 CS ÚRS 2015 02

77,539

K 380361006(R)

VV

854,00

452,000

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

VV

598,899

20,000

K 380356232

VV

20

m2

" dno - zákl. deska " (12,3+7,7)*2*0,5 " obvodové stěny " (11,3*2+5,8*3)*2*5,65 " vnitřní stěny nádrží" 2*5,83*(4,15+2,5) " strop " 1,9*1,8+2,05*2,5+0,6*1,8+4,15*3 0,75*(2,4+2,4+4,3+2,4) " žlab česlí " 2*0,6*(2,05+0,8)*2 "P3+P9+P10" (0,3+0,15)*2*(0,5+0,25+0,45) "P4 4*0,3*0,65 "P6+P7+P13+P26" 4*0,15*(0,25*2+0,45+0,45+0,45) "P8+P16+P17+P27" 4*0,1*(0,25+0,45+0,45+0,25) "P15+P24" 4*0,2*(0,25+0,25*2) "P23" (0,3+1,2+0,3)*0,3*2 " jímka ve dně " 4*0,4*0,2 " otvory ve stropě " 0,2*(0,9*3+0,6*3+0,6*2+1,1+0,6+1,65+0,4)*2 0,2*(2,4+0,75+0,75+1,65+4,6+1,65+0,75) Součet

VV

18

149,055

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

0,800

20 483,00

16 386,40 CS ÚRS 2016 02

0,800

Vodorovné konstrukce

58 178,83

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25

m3

Strana 105 z 204

2,348

2 790,00

6 550,92 CS ÚRS 2015 02

" V1 " 0,35*0,17*(11,3+5,9)*2 " V2 " 0,3*0,17*5,9 Součet

VV VV VV VV VV

22

K 417351115 VV VV VV VV

24

Odstranění bednění ztužujících věnců

K 417361821

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505

VV VV VV

328,00

4 494,26 CS ÚRS 2015 02

11,696 2,006 13,702 m2

13,702

72,00

986,54 CS ÚRS 2015 02

t

0,228

32 860,00

7 492,08 CS ÚRS 2015 02

0,159 0,069 0,228

bet. podkladky pod ocel. vaznice vč. bednění

kpl

3,000

572,00

1 716,00

K 457311116(R)

Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu XA1

m3

10,319

2 547,00

26 282,49

3 652,00

10 656,54

" N2 " 2,05*2,3*2,15 -0,4*0,4*0,3 0,5*2,3*0,2 Součet

VV VV VV VV

K 457311118(R) VV VV VV VV

6

D

K 612321141 VV VV VV VV VV VV VV

10,137 -0,048 0,230 10,319

Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu XA1

m3

" N1 " 1,2*1,9*(0,6+0,2)/2 " N5 " (1,8*0,6+4,15*3-0,4*0,4)*(0,2+0,1)/2 Součet

VV

28

13,702

K 4179021(R)

VV

27

m2

" R12 " (138+25)*1,1*0,888*0,001 "E6 " (138*0,99+25*0,89)*1,1*0,395*0,001 Součet

VV

26

Zřízení bednění ztužujících věnců

K 417351116

VV

25

0,301 2,348

" V1 " 2*0,17*(11,3+5,9)*2 " V2 " 2*0,17*5,9 Součet

VV

23

2,047

2,918 0,912 2,006 2,918

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 961,54

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně " m.č.106 " 5,925*2*2,6 5,9*2*2,85+(5,9+0,9)/2*1,8*2 " m.č.101-105 " (3,125+1,2)*2*2,7 (1+1,8)*2*2,7 (2,7+2,15)*2*2,7

m2

187,247 30,810 45,870 23,355 15,120 26,190

Strana 106 z 204

245,00

45 875,52 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

29 30

25,245 32,265 12,685 -13,860 -3,008 -2,188 -2,267 -2,970 187,247

K 612321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2

211,540

47,00

9 942,38 CS ÚRS 2015 02

K 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

10,800

458,00

4 946,40 CS ÚRS 2015 02

325,00

30 371,90 CS ÚRS 2015 02

VV VV

31

(1,975+2,7)*2*2,7 (4,275+1,7)*2*2,7 " půda " 5,9*2,15/2*2 "otvory" -(0,7*2,1*2+0,9*2,1+1*2,1)*2 -1,38*2,18 -1,4*2,18+(2,18+1,4+2,18)*0,15 -1,04*2,18 -1,2*0,75*6+(0,75+1,2+0,75)*0,15*6 Součet

K 622321141 VV VV VV VV VV VV VV

" sokl " 0,3*(11,3+6,7)*2

10,800

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně

m2

(11,3+6,7)*2*2,3 6,7*2,45/2*2 -1,38*1,95+(1,95+1,38+1,95)*0,3 -1,4*1,95+(1,95+1,4+1,95)*0,3 -1,04*1,95+(1,95+1,04+1,95)*0,3 -1,2*0,75*6+(0,75+1,2+0,75)*0,15*6 Součet

93,452 82,800 16,415 -1,107 -1,140 -0,546 -2,970 93,452

32

K 622321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2

93,452

38,00

3 551,18 CS ÚRS 2015 02

33

K 622611131

Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně

m2

93,452

169,00

15 793,39 CS ÚRS 2015 02

K 631311115

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25

m3

1,807

2 480,00

4 481,36 CS ÚRS 2015 02

271,00

559,62 CS ÚRS 2016 01

34

VV VV VV VV VV VV

35

K 631351101 VV VV VV VV VV VV

" m.č.101-105 " (3,75+1,8+5,12+5,33+7,27)*0,06 -(0,9*0,6*3+0,6*0,6+1,1*0,6+0,4*1,65)*0,06 "m.č. 106" 0,75*(2,4+2,4+4,4+2,4)*0,07 Součet

1,396 -0,198 0,609 1,807

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

m2

"m.č. 106" (0,75*3+2,4+1,65*2+4,4)*0,07 " N1 " 1,9*0,2 " N2 " 0,4*3*0,2

2,065 0,865 0,380 0,240

Strana 107 z 204

2,3*0,2 " N5 " 0,4*3*0,1 Součet

VV VV VV VV

36 37

K 631351102

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

K 631362021

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

VV VV VV VV VV VV

K 635111241 VV

K 637211122

40

2,065

74,60

154,05 CS ÚRS 2016 01

t

0,074

28 330,00

2 096,42 CS ÚRS 2016 01

589,00

636,12 CS ÚRS 2015 02

329,00

3 553,20 CS ÚRS 2015 02

0,008 0,049 0,017 0,074

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním

m3

9 K 933901111

VV

1,080 1,080

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC

m2

0,5*(11,3+7,7+2,6)

VV

D

m2

" okap. chodník " 0,5*(11,3+7,7+2,6)*0,1

VV

39

0,120 2,065

" N1 " 1,2*1,9*3,03*1,2*0,001 " N5 " (1,8*0,6+4,15*3-0,4*0,4)*3,03*1,2*0,001 " N2 " 2,05*2,3*3,03*1,2*0,001 Součet

VV

38

0,460

10,800 10,800

Ostatní konstrukce a práce, bourání

245 452,33

Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3

m3

(3,42+5,13+33,64+13,53)*5,65

314,818

35,40

11 144,56 CS ÚRS 2015 02

3 148,18 CS ÚRS 2015 02

314,818

41

M 082113220

voda průmyslová pro ostatní odběratele

m3

314,818

10,00

42

K 935011(R)

D+M těsnění prostupu 300/150mm bobtnavými pásky a betonem

kus

1,000

1 540,00

1 540,00

kus

1,000

2 130,00

2 130,00

kus

9,000

324,00

2 916,00

kus

3,000

410,00

1 230,00

76,00

5 247,80

VV VV

43

K 935021(R) VV VV

44

K 935041(R) VV VV

45

K 935051(R) VV VV

46

K 936011(R) VV VV

"P3" 1

1,000

D+M těsnění prostupu 300/300mm bobtnavými pásky a betonem "P4" 1

1,000

D+M zapravení prostupu do vel 150/150mm betonem "P6+P7+P8+P13+P16+P17+P26+P27" 2+1+1+1+1+1+1+1

9,000

D+M zapravení prostupu do vel 300/150mm betonem "P9+P10+P15" 1+1+1

3,000

těsnění spáry vložením pásků PVC

m

" dno-stěny " (11,3+5,8)*2

69,050 34,200

Strana 108 z 204

VV VV VV VV

47

K 936021(R) VV VV

48

K 936041(R) VV VV

49

K 936061(R) VV VV

50

K 941111111 VV VV VV VV VV VV VV VV

51

K 941111131 VV VV VV VV

52

K 941111211 VV

53

K 941111231 VV

5,8+4,15+2,3 " stěna - stěna " 5,65*4 Součet

12,250 22,600 69,050

D+M prostupového segmentového těsnění z EPDM - otvor pr. 400mm, trubka DN300

ks

2,000

" P1+2 " 1+1 D+M prostupového segmentového těsnění z EPDM - otvor pr. 150mm, trubka PE 1x75mm " P11+12 " 1+1

ks

2,000

D+M prostupového segmentového těsnění z EPDM - otvor pr. 300mm, trubka DN 200

ks

1,000

5 320,00

10 640,00

2 310,00

4 620,00

2 981,00

2 981,00

2,000

2,000

" P5 " 1

1,000

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2

" N1-N5 " 1,9*4,6*2 2,4*4,6*2 (4,15+1,6)*2*4,6 (5,8+3,8)*2*4,6 " po obvodu objektu " (11,3+8,7)*2*4,6 Součet

364,780

75,00

27 358,50 CS ÚRS 2015 02

89,00

8 793,20 CS ÚRS 2015 02

2,40

35 018,88 CS ÚRS 2015 02

13,00

38 532,00 CS ÚRS 2015 02

17,480 22,080 52,900 88,320 184,000 364,780

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2

" fasáda " 11,3*2*2 6,7*4*2 Součet

98,800

45,200 53,600 98,800

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2

364,78*40

14 591,200 14 591,200

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2

98,8*30

2 964,000 2 964,000

54

K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

55

K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2

98,800

29,50

2 914,60 CS ÚRS 2015 02

56

K 943211111

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3

330,695

75,00

24 802,13 CS ÚRS 2015 02

Strana 109 z 204

m2

364,780

25,00

9 119,50 CS ÚRS 2015 02

" m.č.106 " 5,9*5,9*9,5

VV VV

57

K 943211211

330,695

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití 330,695*30

VV

58

K 943211811

59

K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

VV

K 952901111 VV

61

K 952901114 VV

62

K 952903112 VV

63

K 952903119

64

K 977151123 VV

K 977151127 VV

K 977151128 VV

K 977151131

43,00

1 000,61 CS ÚRS 2015 02

86,50

2 012,86 CS ÚRS 2015 02

99,20

3 468,03 CS ÚRS 2015 02

41,60

2 317,95 CS ÚRS 2015 02

23,270

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2

23,270

m2

34,960

m2

55,720

23,270

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m

34,960

Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m 3,42+5,13+33,64+13,53 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů

55,720 m2

55,720

28,70

1 599,16 CS ÚRS 2015 02

m

0,400

2 874,00

1 149,60 CS ÚRS 2015 02

m

0,250

3 139,00

784,75 CS ÚRS 2016 01

4 839,00

3 871,20 CS ÚRS 2015 02

6 293,00

5 034,40 CS ÚRS 2016 01

0,400

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů

0,250

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů

m

VV

997

0,800 0,800

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů

m

"P1+2" 2*0,4

VV

D

23,270

" P25" 2*0,4

VV

67

m2

"P30" 0,25

VV

66

8 267,38 CS ÚRS 2015 02

" P11+12" 0,2*2

VV

65

25,00

" m.č.106 " 34,96

VV

23 810,04 CS ÚRS 2015 02

330,695

" m.č.101-105 " 3,75+1,8+5,12+5,33+7,27

VV

2,40

m3

" m.č.101-105 " 3,75+1,8+5,12+5,33+7,27

VV

9 920,850 9 920,850

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

60

m3

0,800 0,800

Přesun sutě

1 246,02

68

K 997011(R)

poplatek za skládku - beton

t

0,705

350,00

69

K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t

0,705

132,00

93,06 CS ÚRS 2015 02

70

K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

t

0,705

29,00

20,45 CS ÚRS 2015 02

Strana 110 z 204

246,75

71

K 997013509 VV

998

D

t

0,269*14 3,766*24 'Přepočtené koeficientem množství

VV

72

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

K 998142251

90,384

9,80

3,766 90,384

Přesun hmot

218 070,68

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m

D

PSV

Práce a dodávky PSV

D

701

Vybavení ČOV

885,76 CS ÚRS 2015 02

t

621,284

351,00

218 070,68 CS ÚRS 2015 02

781 862,51 61 539,00

73

K 701011(R)

V/1 - přenosný hasicí přístroj práškový o obsahu 6kg s hasicí schopností 21A

ks

1,000

849,00

849,00

74

K 701021(R)

V/2 - dřevěný kancelářský stůl vel. 600/1200mm

ks

1,000

1 450,00

1 450,00

75

K 701031(R)

V/3 - dřevěná židle

ks

1,000

840,00

840,00

76

K 701041(R)

V/4 - studenovodní kompaktní vysokotlaký čisticí stroj s navíjecím bubnem hadice

ks

1,000

7 210,00

7 210,00

77

K 701051(R)

ks

1,000

4 239,00

4 239,00

78

K 701061(R)

kpl

1,000

3 948,00

3 948,00

79

K 701081(R)

V/7 - bezpečnostní postroj pro záchytný systém

kpl

1,000

3 293,00

3 293,00

80

K 701111(R)

V/8 - štítky, samolepky, šipky pro ozn. místností, bezpečnostních prvků (žluto-černé pásky), technol. a strojních zařízení navržené dle pokynů budoucího provozovatele, vyrobené a osazené zhotovitelem na stavbě

kpl

1,000

340,00

340,00

81

K 701121(R)

V/9 - přenosné otočné zdvihadlo dvoudílné duralové pro ČS na síti

kpl

1,000

35 801,00

35 801,00

82

K 701131(R)

kpl

1,000

2 830,00

2 830,00

83

K 701141(R)

kpl

1,000

739,00

739,00

711

D 84

K 711111001 VV VV VV VV VV VV

85

K 711112001 VV

V/5 - mobilní , skládací, vysouvací hliníkový žebřík délky min.6,5m splňující podmínky bezpečného vstupu do nádrží V/6 - velká sada ručního nářadí v kufru - kladiva, kleště, šroubováky, stranové klíče atd

V/10 - vybavení pro zajištění bezpečnosti osob při revizi kan. šachet - popis viz TZ D.2.3.1.01 V/11 - zahradní hadice o vnitřním prům. 1" délky 20m s pistolovou ostřikovou koncovkou

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 673,01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním

m2

"horní stavba" 11,3*6,7 -(0,9*0,6*3+0,6*0,6+1,1*0,6+0,4*1,65) -5,925*5,9 0,75*(2,4+2,4+4,4+2,4) Součet

46,152

9,30

429,21 CS ÚRS 2015 02

20,30

8 959,61 CS ÚRS 2016 01

75,710 -3,300 -34,958 8,700 46,152

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním "-5,900 až 0,230"

Strana 111 z 204

m2

441,360

6,13*(11,3+6,7)*2*2

VV

86

M 111631500

88

3 941,38 CS ÚRS 2015 02

K 711142559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

m2

29,880

101,50

3 032,82 CS ÚRS 2016 01

78,00

6 820,09 CS ÚRS 2015 02

867,00

515,87 CS ÚRS 2016 01

(0,6+0,23)*(11,3+6,7)*2

K 998711102

713 K 713111136

VV VV VV VV

M 6309011(R) VV

M 6309021(R)

K 713131141 VV VV VV VV VV VV

M 283759450

M 283763520

K 998713102

721

87,437 87,437

t

0,595

Izolace tepelné

16 510,52

Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy " S/12 - min vlna 180mm" (3,5+0,9+3,5)*5,925 " S/13 - min vlna 160mm" 4,7*5,9-0,6*1,2 Součet minerální vlna tl. 16cm

m2

73,818

23,00

1 697,81 CS ÚRS 2015 02

87,00

2 396,85

92,00

4 392,45

46,808 27,010 73,818 m2

27,550 27,550

minerální vlna tl. 18cm

m2

47,744 47,744

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2

49,505

122,00

6 039,61 CS ÚRS 2015 02

26,00

172,12 CS ÚRS 2015 02

26,00

1 179,36 CS ÚRS 2016 01

832,00

632,32 CS ÚRS 2015 02

0,185 6,120 43,200 49,505

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm

m2

6,620

m2

45,360

6,620

deska fasádní polystyrénová izolační N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 50 mm 43,2*1,05

VV

D

(46,152+29,88)*1,15 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

(0,185+6,12)*1,05

VV

97

m2

"podbetonování vaznic" 0,5*0,185*2 " V1 " 0,17*(11,3+6,7)*2 "sokl" 1,2*(11,3+6,7)*2 Součet

VV

96

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

46,808*1,02

VV

95

29,880

" S/13 " 27,01*1,02

VV

94

0,171 85,40

VV

93

2 974,03 CS ÚRS 2015 02

46,152

D

92

17 392,00

m2

VV

91

0,171

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

M 628331590

90

t

K 711141559

VV

89

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg (46,152+441,36)*0,00035

VV

87

441,360

45,360

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

t

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,760

5 959,20

Strana 112 z 204

98

K 721174005(R)

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 vč. kotvení přes půlené objímky a závěsy po 1 m do stropní konstrukce

m

4,500

121,00

544,50

99

K 721174042(R)

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 vč. zasekání do zdiva + hrubé zapravení

m

3,500

263,00

920,50

100

K 721242115

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110

kus

2,000

1 612,00

101

K 7219021(R)

D+M plastové odbočné tvarovky Dn 150/100

ks

2,000

183,00

366,00

102

K 7219031(R)

D+M plastové odbočné tvarovky HT DN 100/40

ks

1,000

64,00

64,00

103

K 7219041(R)

D+M plastového kolena 87st dn 100

ks

3,000

84,00

252,00

104

K 7219051(R)

D+M plastového kolena 87st dn 40

ks

4,000

36,00

144,00

105

K 7219061(R)

D+M protidešťové žaluzie , síťka proti hmyzu do otvoru průměr 250mm

ks

2,000

194,00

388,00

106

K 998721102

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

t

0,100

562,00

D

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 224,00 CS ÚRS 2015 02

56,20 CS ÚRS 2015 02

1 173,14

107

K 722173108(R)

Potrubí vodovodní plastové PE dn 63 kotvení přes půlené objímky "

m

1,000

55,00

55,00

108

K 722174002(R)

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm vč. zasekání do zdiva + hrubé zapravení

m

4,500

34,00

153,00

109

K 722174004(R)

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm vč. zasekání do zdiva + hrubé zapravení

m

2,000

37,00

74,00

110

K 722174004(R)

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm vč. zasekání do zdiva + hrubé zapravení

m

4,000

37,00

148,00

111

K 7229011(R)

D+M KK DN 25 s odvodněním

ks

1,000

87,00

87,00

112

K 7229021(R)

D+M KK DN 25 s pakovým uzávěrem a a přechodem na zahradní hadici

ks

2,000

325,00

650,00

113

K 998722102

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m

t

0,012

512,00

D

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

6,14 CS ÚRS 2015 02

9 683,45

114

K 7259011(R)

D+M závěsného umývadla š.500mm s vysokou stojánkovou pákovou baterií

ks

1,000

2 473,00

2 473,00

115

K 7259021(R)

D+M WC kombi (odtok odpadu přímo dolů)

ks

1,000

4 283,00

4 283,00

116

K 7259031(R)

D+M el. ohřívače vody 10l

ks

1,000

2 840,00

2 840,00

117

K 998725102

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m

t

0,150

583,00

D 118

762 K 762332131

Konstrukce tesařské

87,45 CS ÚRS 2015 02

254 093,58

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

Strana 113 z 204

m

98,000

134,00

13 132,00 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV

119

K 762332132 VV VV VV VV VV

120

K 762332133 VV VV

121

K 762342214 VV

122

M 605141140 VV

123

M 6051421(R) VV

124

K 762342441 VV

125

K 762395000 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

" kleštiny 40/140 " 1,5*22 " kleština 60/180 " 6,5*10 Součet

33,000 65,000 98,000

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m

" pozednice 140/120 " 6,1*4 " krokev 100/180 " 4,7*30 Součet

165,400

231,00

38 207,40 CS ÚRS 2015 02

265,00

318,00 CS ÚRS 2016 01

45,00

5 313,60 CS ÚRS 2015 02

18 526,00

19 211,46 CS ÚRS 2015 02

21 932,00

93 298,73

24,400 141,000 165,400

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 "výměna z hranolů 150/180" 0,6*2 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm 12,3*4,8*2 řezivo jehličnaté ,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m

m

1,200

1,200 m2

118,080 118,080

m3

0,943*1,1

1,037 1,037

dodání řeziva krovu vč. impregnace tř. SII

m3

3,867*1,1

4,254 4,254

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°

m

4,7*30

141,000

18,00

2 538,00 CS ÚRS 2015 02

1 202,00

5 781,62 CS ÚRS 2015 02

141,000

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny " kleštiny 40/140 " 1,5*22*0,04*0,14 " kleština 60/180 " 6,5*10*0,06*0,18 " pozednice 140/120 " 6,1*4*0,14*0,12 " krokev 100/180 " 4,7*30*0,1*0,18 "výměna z hranolů 150/180" 0,6*2*0,15*0,18 Mezisoučet " latě " 118,08/0,3*0,03*0,05 " kontralatě " 4,7*30*0,05*0,05 Mezisoučet Součet

m3

4,810 0,185 0,702 0,410 2,538 0,032 3,867 0,590 0,353 0,943 4,810

Strana 114 z 204

126

K 762902(R) VV

K 762903(R)

VV

M 7629041(R)

129

K 762905(R)

K 7629061(R)

131

K 998762102

763

D 132

K 7631315711(R)

VV

K 998763302

764

D 134

K 764246304 VV

K 764541305 VV

136

K 764541346

137

K 764548323 VV VV

138

K 998764102 D

m2

765

43,253

315,00

13 624,70

47,578

628,00

29 878,98

33,440

629,00

21 033,76

63,00

1 764,00

33,440

kotvení pozednice k věnci závitovou tyčí prům 10mm

ks

28,000 28,000

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

t

3,774

1 275,00

Konstrukce suché výstavby

4 811,85 CS ÚRS 2015 02

19 753,02

SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD vč. parozábrany

m2

23,270

837,00

19 476,99

23,270

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m

t

0,329

839,00

m

7,200

538,00

3 873,60 CS ÚRS 2015 02

m

25,000

321,00

8 025,00 CS ÚRS 2015 02

Konstrukce klempířské

276,03 CS ÚRS 2015 02

16 806,84

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm

7,200

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm " 2/K " 25

VV

5 179,48

47,578

obklad pod okapy a štítů z hoblovaných prken vč. pomocného roštu a povrchové úpravy lazurovacím lakem 4x

" 1/K " 1,2*6

VV

135

m2

" m.č.101-105 " 3,75+1,8+5,12+5,33+7,27

VV

133

dodání plastových palubek PVC bílých š.10cm vč. dopravy

7*4

VV

198,00

43,253

0,8*(4,8*4+11,3*2)

VV

130

m2

43,253*1,1

VV

26,159 26,159

montáž plastových palubek PVC na dř. rošt vč.parozábrany, dodávky dř. roštu a parozábrany a potřebného olištování " S/12 " (3,2+0,9+3,2)*5,925

VV

128

m2

" S/13 " 4,275*5,9+0,26*(0,6+1,2)*2

VV

127

záklop z dřevovláknitých desek tl. 22mm, vč. paropropustné folie

25,000

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm " 3/K " 7 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

Krytina skládaná

kus

2,000

630,00

1 260,00 CS ÚRS 2015 02

m

7,000

499,00

3 493,00 CS ÚRS 2015 02

t

0,102

1 522,00

155,24 CS ÚRS 2015 02

7,000

108 874,44

Strana 115 z 204

139

K 765113011

K 765113112

K 765113311

142

K 765113551

249

2 398,50 CS ÚRS 2015 02

m

12,300

1 134,00

13 948,20 CS ÚRS 2015 02

485,50

9 321,60 CS ÚRS 2015 02

12,300

Krytina keramická drážková štítová hrana z velkoformátových okrajových tašek režných na sucho

m

19,200 19,200 3,000

274,00

822,00 CS ÚRS 2015 02

K 765113911

Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°

m2

118,080

12,30

1 452,38 CS ÚRS 2016 02

32,00

3 778,56 CS ÚRS 2015 02

26,00

3 530,59

4,8*12,3*2

118,080

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve

m2

118,080

m2

135,792

4,8*12,3*2

M 2831(R)

118,080

folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 118,08*1,15

VV

K 998765102 D

97,50

kus

K 765191021

146

24,600

Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2

VV

145

68 486,40 CS ÚRS 2015 02

K 765113711

VV

144

580,00

24,600

Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým

4,8*4

VV

143

m

12,3

VV

118,080 118,080

Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým 12,3*2

VV

141

m2

4,8*12,3*2

VV

140

Krytina keramická drážková velkoformátová režná sklonu do 30° na sucho

766

135,792

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m

t

5,595

918,00

Konstrukce truhlářské

5 136,21 CS ÚRS 2015 02

54 076,50

147

K 766011(R)

1/PL - D+M dveří plastových vstupních plných s TI 1200/2100 do plast. zárubně - viz výpis prvků

148

K 766021(R)

2/PL - D+M dveří plastových vstupních plných s TI 900/2100 do plast. zárubně - viz výpis prvků

ks

1,000

3 920,00

3 920,00

149

K 766031(R)

3/PL - D+M dveří plastových vstupních plných s TI 1400/2180 do plast. zárubně - viz výpis prvků

ks

1,000

4 820,00

4 820,00

150

K 766041(R)

4/PL - D+M dveří plastových vnitřních plných 900/1970 do plast. zárubně - viz výpis prvků

ks

1,000

3 720,00

3 720,00

151

K 766051(R)

5/PL - D+M dveří plastových vnitřních plných 800/1970 do plast. zárubně - viz výpis prvků

ks

1,000

3 554,00

3 554,00

152

K 766061(R)

6/PL - D+M dveří plastových vnitřních plných s nasáváním 600/1970 do plast. zárubně viz výpis prvků

ks

1,000

2 830,00

2 830,00

153

K 766071(R)

7/PL - D+M dveří plastových vnitřních plných 600/1970 do plast. zárubně - viz výpis prvků

ks

1,000

2 495,00

2 495,00

154

K 766081(R)

8/PL - D+M plastových oken, otvíravé + sklopné 1200/750mm, vč. sítě proti hmyzu viz výpis prvků

ks

6,000

3 294,00

19 764,00

Strana 116 z 204

ks

1,000

4 230,00

4 230,00

155

K 766091(R)

D+M skládacích půdních schodů s kovovým žebříkem, 600/1200mm, v. do 280cm, s madlem, s horním uzavíracím krytem , opatřené ochranným zábradlím na půdě

ks

1,000

7 392,00

156

K 998766102

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

t

1,500

901,00

767

D

Konstrukce zámečnické

7 392,00 1 351,50 CS ÚRS 2015 02

41 578,12

157

K 767011(R)

1/Z - D+M poklopu v 25mm 1000/700mm do otvoru 900x600mm do rámu s pracnami

ks

3,000

1 540,00

4 620,00

158

K 767021(R)

2/Z - D+M poklopu v 25mm 700/700mm do otvoru 600x600mm do rámu s pracnami

ks

1,000

1 103,00

1 103,00

159

K 767031(R)

ks

1,000

2 130,00

2 130,00

160

K 767041(R)

ks

1,000

3 849,00

3 849,00

161

K 767051(R)

ks

2,000

1 302,00

2 604,00

162

K 767061(R)

6/Z - D+M pozink. žebříku dl. 3,3m š 400mm, zdrsnění nášlapných ploch

ks

1,000

2 938,00

2 938,00

163

K 767071(R)

7/Z - D+M záchytného systému - vodicí lišta s bezpečnostním pojezdem pro bezp. postroj

ks

2,000

734,00

1 468,00

164

K 767081(R)

8/Z - D+M zakrytí česlí děleným pozink roštem v. 30mm do ocel. rámu s pracnami

ks

1,000

1 940,00

1 940,00

m

9,900

734,00

7 266,60

ks

2,000

639,00

1 278,00

3/Z - D+M poklopu dvoudílného v 25mm 1200/700mm do otvoru 1100/600mm do rámu s pracnami 4/Z - D+M pozink. žebříku dl. 4,9m š 400mm, zdrsnění nášlapných ploch viz. výpis prvků 5/Z - D+M vysouvacího pozink madla z trubky pr.40mm, výšky 1500mm, součástí konstrukce žebříku

9/Z - D+M pozink. zábradlí v. 1100mm se dvěma výplněmi, kotvené zboku chem. kotvou 10/Z - D+M pozink. stacionárního výlezového madla z trubky pr. 25mm, výšky 1100mm, s rozchodem 600mm, roznášecí desky 150x150mm

165

K 767091(R)

166

K 767101(R)

167

K 767301(R)

D+M ocelové vaznice 2x U200 dl. 6,33m vč. svarů a zákl. nátěru

kus

1,000

2 839,00

2 839,00

168

K 767311(R)

D+M ocelové vaznice 2x U140 dl. 4,68m vč. svarů a zákl. nátěru

kus

1,000

2 391,00

2 391,00

169

K 998767102

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

t

6,340

1 128,00

7 151,52 CS ÚRS 2015 02

771

D 170

K 771474113 VV VV VV VV VV

171

K 771574116 VV VV VV VV

Podlahy z dlaždic

13 913,23

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm " m.č.101,103,104 " (3,125+1,2)*2-(1*2+0,9+0,7) (2,7+2,15)*2-(0,9+0,7)+0,2*2 (1,975+2,7)*2-1 Součet Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 " m.č. 101-105 " 3,75+1,8+5,12+5,33+7,27 -(0,9*0,6*3+0,6*0,6+1,1*0,6+0,4*1,65) Součet

Strana 117 z 204

m

21,900

132,00

2 890,80 CS ÚRS 2015 02

187,00

3 734,39 CS ÚRS 2015 02

5,050 8,500 8,350 21,900 m2

19,970 23,270 -3,300 19,970

172 250

K 771591111

Podlahy penetrace podkladu

m2

22,160

38,00

M 7719011(R)

dodání dlažby vč. dopravy

m2

22,160

289,00

21,9*0,1+19,97

VV

173

K 998771102

781

D 174

K 781474115

VV VV VV VV VV VV

6 404,24

22,160

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m

t

0,090

463,50

Dokončovací práce - obklady

41,72 CS ÚRS 2015 02

24 874,88

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2

" m.č.102 " (1+1,8)*2*1,4-0,7*1,4 " m.č.105 " (4,275+1,7)*2*1,8 -1,4*1,8+0,15*1,8*2 -1,2*0,62+0,15*(0,62*2+1,2) Součet

VV

842,08 CS ÚRS 2015 02

26,012

236,00

6 138,83 CS ÚRS 2015 02

1 014,47 CS ÚRS 2015 02

6,860 21,510 -1,980 -0,378 26,012

175

K 781495111

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

m2

26,012

39,00

176

M 7819011(R)

dodání obkladu vč. dopravy

m2

28,613

232,00

6 638,22

m2

10,800

938,00

10 130,40

26,012*1,1

VV

177

K 7819021(R)

0,3*(11,3+6,7)*2

VV

178

K 998781102

783

D

28,613

D+M vnějšího obkladu ze štípané břidlice

10,800

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

K 783021(R)

180

K 783031(R)

D+M houževnatého dvojnásobného robustního nátěru, chem. odolného na bázi epoxidové pryskyřice a antracénu, 2 x nátěr - specifikace viz TZ str.4

VV VV VV

784

181

K 784211101 VV VV VV

952,96 CS ÚRS 2015 02

m2

345,015

35,00

12 075,53

m2

345,015

289,00

99 709,34

" vnitřní plochy nádrží N1+N3+N5 " 3,42*2+(1,9+1,8)*2*5,65 33,64+(5,9+5,9)*2*5,9+0,75*(2,4+2,4+4,6+2,4) 13,53*2+(3,6+4,15)*2*5,65 Součet

VV

463,50

111 784,87

179

VV

2,056

Dokončovací práce - nátěry D+M podkladu pro ochranné povlaky tuhnoucí PPC maltou, 1x nátěr, vyrovnávka, výplň - specifikace viz TZ str.4

D

t

48,650 181,730 114,635 345,015

Dokončovací práce - malby a tapety

14 568,71

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " stěny " " m.č.101-105 " (3,125+1,2)*2*2,7

m2

132,118

23,355

Strana 118 z 204

65,00

8 587,67 CS ÚRS 2015 02

(1+1,8)*2*2,7 (2,7+2,15)*2*2,7 (1,975+2,7)*2*2,7 (4,275+1,7)*2*2,7 "odpočet obkladů" -26,012 " půda " 5,9*2,15/2*2 " strop SDK " 23,27 Součet

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

182

K 784211103

VV VV VV

183

-26,012 12,685 23,270 132,118

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m

m2

" m.č.106 " 5,925*2*2,6 5,9*2*2,85+(5,9+0,9)/2*1,8*2 Součet

VV

D1

D

15,120 26,190 25,245 32,265

M Pol25

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

76,680

78,00

5 981,04 CS ÚRS 2015 02

30,810 45,870 76,680

Elektroinstalace - Zařízení 1 - Dmýchárna

60 714,00

Plastová rozvodnice nástěnná pro 36 modulů, Napěťová soustava: 3+N+PE 230/400V TN-C-S, Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: - automatickým odpojením od zdroje, Krytí IP 40/20, Vývody směrem nahoru, Rozvaděč slouží pro napojení stavební elektr

kpl

Náplň: 1x trojfázový jističový přívod 25A 1x 4 pólový proudový chránič 25A, reziduální proud 30 mA 6x Jednofázový jistič 6A 5x Jednofázový jistič 10A 1x Jednofázový jistič 16A 1x Trojfázový jistič 16A 2x Trojfázový jistič 20A Řadové svorkovnice Ostatní drobný materiál 1

1,000

983,00

983,00

1,000

184

K Pol26

Montáž rozvodnice RS1

ks

1,000

354,00

354,00

185

K Pol27

Průmyslové zářivkové celoplastové svítidlo , 2×36W, 230V, IP66 kompenzované, vč. zdrojů,

ks

19,000

530,00

10 070,00

186

K Pol28

Průmyslové zářivkové celoplastové svítidlo, 2×18W, 230V, IP66 kompenzované, vč. zdrojů,

ks

1,000

489,00

489,00

187

K Pol29

Jednopólový spínač 3558N-C01510 S, šedý, 10A, 250V, IP54,

ks

7,000

284,00

1 988,00

188

K Pol30

Přepínač střídavý 3558N-C06540 S, šedý, 10A, 250V, IP54.

ks

6,000

310,00

1 860,00

Strana 119 z 204

189

K Pol31

Zásuvková skříň typová kombinace v plastové skříni IP44:, 1x Proudový chránič 40A/0,03A/4p, 1x CEE zásuvka 32A, 400V, 5p, 2x Zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 230V, 1x Jistič char. C 32A, 3p, 2x Jistič char. B 16A, 1p, Svorkovnice 5x25 mm2

ks

Obj. č. SC 53 024.01, N.G.ELEKTRO TRADE 2

VV VV

2,000

2 843,00

5 686,00

2,000

190

K Pol32

Zásuvka jednonásobná 5518N-C02540 S, s víčkem, šedá, 16A, 250V,

ks

5,000

298,00

1 490,00

191

K Pol33

Přímotopný konvektor 1,5kW, 230V, IP24, třída izol. II.,

ks

1,000

2 984,00

2 984,00

192

K Pol34

Přímotopný konvektor , 0,5kW, 230V, IP24, třída izol. II.,

ks

1,000

2 301,00

2 301,00

224

K Pol35

přípojka přístrojová 2505010, montáž na omítku, včetně příslušenství IP44, 2505018,

ks

2,000

324,00

648,00

193

K Pol36

Elektroinstalační krabice 8118 KA, se svorkovnicí, IP54,

ks

13,000

1 320,00

17 160,00

194

K Pol37

Elektroinstalační lišta LHD20x20, 20x20mm,

m

30,000

12,00

360,00

195

K Pol38

Elektroinstalační lišta LHD40x20, 40x20mm,

m

30,000

15,00

450,00

196

K Pol39

Elektroinstalační pancéřová plastová trubka DN25, 8025 FA, včetně upevnění pomocí plastových příchytek,

m

15,000

29,00

435,00

197

K Pol40

Elektroinstalační ohebná plastová trubka DN25 , vč. upevnění pomocí plast. příchytek

m

15,000

21,00

315,00

198

K Pol41

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

84,000

18,00

1 512,00

199

K Pol42

Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

35,000

24,00

840,00

200

K Pol43

Kabel CYKY-J 5x1.5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

22,000

33,00

726,00

201

K Pol44

Kabel CYKY-J 5x4 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

30,000

235,00

7 050,00

202

K Pol45

Kabel CYKY-J 5x6 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

5,000

318,00

1 590,00

203

K Pol46

Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

25,000

21,00

525,00

204

K Pol47

Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

34,000

25,00

850,00

205

K Pol48

Flexibilní kabel H05VV–F3G 2,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky

m

2,000

24,00

48,00

D

D2

Elektroinstalace - Zařízení 2 - Biologické čištění

8 996,00

207

K Pol50

Jímací vedení AlMgSi Ř 8mm - montáž pomocí podpěr

m

50,000

94,00

4 700,00

208

K Pol51

Podpěra vedení na střechy PV

ks

28,000

56,00

1 568,00

209

K Pol52

Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV1h

m

8,000

45,00

360,00

210

K Pol53

Svorka univerzální SU

ks

6,000

78,00

468,00

211

K Pol54

Svorka na okapové žlaby SO

ks

4,000

98,00

392,00

Strana 120 z 204

212

K Pol55

Jímací tyč JR2.0 AlMgSi - montáž na ocelovou konstrukci

ks

2,000

187,00

374,00

213

K Pol56

Ochranná stříška horní OSH

ks

2,000

133,00

266,00

214

K Pol57

Svorka k jímací tyči SJ1

ks

2,000

76,00

152,00

215

K Pol58

Ochranný úhelník OU1,7 se dvěma držáky DUDa22

kpl

4,000

98,00

392,00

216

K Pol59

Zkušební svorka SZa

ks

4,000

69,00

276,00

217

K Pol60

Plastový označovací štítek svodu

ks

4,000

12,00

48,00

D3

D

Elektroinstalace - Zařízení 3 - Větrání mechanického předčištění

6 110,00

218

K Pol61

Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm

m

50,000

41,00

2 050,00

219

K Pol62

Uzemňovací vedení FeZn průměr 10 mm

m

40,000

39,00

1 560,00

220

K Pol63

Svorka SR02b+1 (pásek-pásek+mezideska) nebo SR03b+1 (páska-drát+mezideska)

ks

10,000

174,00

1 740,00

221

K Pol64

Protikorozní ochrana spojů asfaltovou zálivkou eventuelně licí pryskyřicí nebo antikorozní páskou

ks

10,000

76,00

760,00

24-M

D

Montáže vzduchotechnických zařízení

42 006,50

225

K 1-01

větrání dmychárny - nerezová protidešťová žaluzie , síťka proti hmyzu - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

2,000

463,00

926,00

226

K 1-02

větrání dmychárny - vzduchové potrubí - koleno 90st - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

158,00

158,00

227

K 1-03

větrání dmychárny - tlumič hluku - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

2,000

394,00

788,00

228

K 1-04

větrání dmychárny - nerezová krycí ochranná mřížka - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

230,00

230,00

229

K 1-05

větrání dmychárny - přechodový kus - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

543,00

543,00

230

K 1-06

větrání dmychárny - axiální ventilátor - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

4 392,00

4 392,00

ks

1,000

230,00

230,00

m

1,000

402,00

402,00

231

K 1-07

232

K 1-08 VV

větrání dmychárny - nerezová krycí ochranná mřížka - viz výkres D.2.2.3.2 D.2.2.3.4 větrání dmychárny - čtyřhranné potrubí skupiny I, mat. nerezový plech 250/250mm, 10% tvarovek - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4 2*0,5

1,000

233

K 2-01

větrání biolog. části - nerezová krycí ochranná mřížka , síťka proti hmyzu - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

234

K 2-02

větrání biolog. části - samotahová ventilační turbína, hlavice - viz výkres D.2.2.3.2 D.2.2.3.4

ks

2,000

2 940,00

5 880,00

235

K 2-03

větrání biolog. části - vnější oplechování turbíny - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

2,000

1 430,00

2 860,00

Strana 121 z 204

ks

2,000

463,00

926,00

236

K 2-04 VV

237

K 2-05 VV

větrání biolog. části - protidešťová nerezová žaluzie, síťka proti hmyzu, nerezový kryt se sací mřížkou, do otvoru 350/350mm - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

2

2,000

463,00

926,00

402,00

402,00

2,000

větrání biolog. části - čtyřhranné potrubí skupiny I, mat. nerezový plech 250/250mm, 10% tvarovek - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

m

2*0,5

1,000 1,000

238

K 2-06

větrání biolog. části - kruhové potrubí skupiny I, mat. nerezový plech prům.355mm, 10% tvarovek - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

239

K 3-01

větrání česlovny - nerezová krycí ochranná mřížka , síťka proti hmyzu - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

463,00

463,00

240

K 3-02

větrání česlovny - samotahová ventilační turbína, hlavice - viz výkres D.2.2.3.2 D.2.2.3.4

ks

1,000

2 940,00

2 940,00

241

K 3-03

větrání česlovny - vnější oplechování turbíny - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

1 430,00

1 430,00

242

K 3-04

větrání česlovny - protidešťová nerezová žaluzie, síťka proti hmyzu, nerezový kryt se sací mřížkou, do otvoru 350/350mm - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

463,00

463,00

243

K 3-05

větrání česlovny - čtyřhranné potrubí skupiny I, mat. nerezový plech 250/250mm, 10% tvarovek - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

m

0,500

402,00

201,00

244

K 3-06

větrání česlovny - kruhové potrubí skupiny I, mat. nerezový plech prům.355mm, 10% tvarovek - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

m

2,800

740,00

2 072,00

245

K 4-01

větrání WC - protidešťová nerezová žaluzie, síťka proti hmyzu, nerezový kryt se sací mřížkou, do otvoru 200/200mm - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

ks

1,000

463,00

463,00

246

K 4-02

větrání WC - čtyřhranné potrubí skupiny I, mat. nerezový plech 100/100mm, 10% tvarovek - viz výkres D.2.2.3.2 - D.2.2.3.4

m

0,500

289,00

144,50

247

K 5-01

společný montážní materiál - sortiment na zhotovení závěsů a podpěr celkem - pouze mat. na veškerou VZT - viz výkr D.2.2.3.2-D.2.2.3.4

kpl

1,000

5 302,00

5 302,00

248

K 5-02

společný montážní materiál - spojovací materiál, šrouby,matice, podložky na veškerou VZT - viz výkr D.2.2.3.2-D.2.2.3.4

kpl

1,000

7 201,00

7 201,00

Strana 122 z 204

m

3,600

740,00

2 664,00

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.3 - Příjezdná komunikace a zp. plochy KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

256 333,31

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 256 333,31 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 123 z 204

CZK

Výše daně 53 830,00 0,00

310 163,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.3 - Příjezdná komunikace a zp. plochy Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

256 333,31

HSV - Práce a dodávky HSV

255 747,06

1 - Zemní práce

22 897,43

2 - Zakládání

33 479,54

4 - Vodorovné konstrukce

81,57

5 - Komunikace pozemní

160 595,79

8 - Trubní vedení

5 582,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 471,50

997 - Přesun sutě

1 245,07

998 - Přesun hmot

3 393,66

PSV - Práce a dodávky PSV

586,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

586,25

Strana 124 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.3 - Příjezdná komunikace a zp. plochy Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 113107125 VV VV

2

K 113107142 VV VV

3

K 121101101 VV VV VV

4

K 131201101 VV VV

5

K 131201109 VV VV

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

256 333,31 255 747,06 22 897,43

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm

m2

"krajnice stávající komunikace" 0,5*23,5

11,750

146,00

1 715,50 CS ÚRS 2016 01

75,00

88,13 CS ÚRS 2015 02

33,50

185,93 CS ÚRS 2016 01

118,00

944,00 CS ÚRS 2016 01

2,49

4,98 CS ÚRS 2016 01

11,750

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm

m2

1,175

m3

5,550

m3

8,000

m3

2,000

" zapravení asf. vozovky v místě napojení " 23,5*0,05

1,175

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "sejmutí ornice u stáv. komunikace" "plocha je mimo HTU pro ČOV" 18,5*1,5*0,2

5,550

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "proštěrkovaná plocha" 8*1

8,000

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 "lepivost 25%" 8*0,25

2,000

Strana 125 z 204

6

K 132201101 VV VV VV VV VV

7

K 132201109 VV VV

8

K 132201201 VV VV VV

9

K 132201209 VV VV

10

K 132212101 VV VV

11

K 132212109 VV

12

K 162201102 VV VV

13

K 162601102 VV VV VV VV VV VV VV

14

K 162701105 VV VV

15

K 162701109 VV

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

"vedení dešť. kanalizace - 50%" 0,6*(0,3+1,1)/2*2,5*0,5 "bet. žlab" 32,5*0,5*0,28 Součet

5,075

221,00

1 121,58 CS ÚRS 2015 02

181,00

229,69 CS ÚRS 2016 01

152,30

2 028,64 CS ÚRS 2015 02

5,06

16,85 CS ÚRS 2015 02

385,00

202,13 CS ÚRS 2016 01

5,00

0,66 CS ÚRS 2016 01

19,80

171,77 CS ÚRS 2015 02

85,20

1 602,10 CS ÚRS 2015 02

250,00

3 313,50 CS ÚRS 2015 02

19,70

1 305,52 CS ÚRS 2015 02

0,525 4,550 5,075

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

m3

"lepivost 25%" 5,075*0,25

1,269 1,269

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

"odkop u stáv. komunikace" "plocha je mimo HTU pro ČOV" 18,5*2*(0,3+0,42)/2

13,320

13,320

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

m3

" lepivost 25% " 13,32*0,25

3,330 3,330

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

"vedení dešť. kanalizace - 50%" 0,6*(0,3+1,1)/2*2,5*0,5

0,525 0,525

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

0,525*0,25

0,131 0,131

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" vnitrostaveništní doprava nakup. mat. " (1,262+14,96)/1,7/1,1

8,675 8,675

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" přebytek ornice do 5 km " 5,55 Mezisoučet " výkopy k rozprostření do 5km - 50% objemu " (8+5,075+13,32+0,525-0,413)*0,5 Mezisoučet Součet

18,804 5,550 5,550 13,254 13,254 18,804

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" výkopy na skládku do 15km - 50% objemu "" (8+5,075+13,32+0,525-0,413)*0,5

13,254 13,254

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 13,254*5

m3

66,270 66,270

Strana 126 z 204

16 17

K 162901(R)

poplatek za skládku - zemina

m3

26,507

2,50

K 167101101

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3

8,675

191,50

1 661,26 CS ÚRS 2015 02

" vnitrostaveništní doprava nakup. mat. " (1,262+14,96)/1,7/1,1

VV VV

66,27

8,675

18

K 171201101

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

m3

13,254

7,90

104,71 CS ÚRS 2016 02

19

K 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

8,413

75,30

633,50 CS ÚRS 2015 02

"proštěrkovaná plocha" 8*1 "dešť. kanalizace - zemina" 0,6*0,55/2*2,5 Součet

VV VV VV VV VV

20

M 583440030(R)

K 175111101 VV

M 58344001(R)

K 181951102 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

2

24

K 271532211 VV VV

25

K 271532212 VV

14,960

312,00

4 667,52

14,960

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3

0,675

t

1,262

185,00

124,88 CS ÚRS 2015 02

198,00

249,88

0,675

štěrkopísek netříděný zásypový materiál

1,262

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2

"asfaltová komunikace" 121,5 "rozšíření u nezpevněné krajnice" 1,1*18,2 "zámková dlažba" 30 "rozšíření pod obrubník" 0,5*23,5 "bet. plocha pod kontejner a nádrž" 2,4*2,4+2*1,6 "betonový žlab" 32,5*0,9 Součet

VV

D

t

0,675*1,1*1,7

VV

23

kamenivo drcené hrubé frakce 63-125

"napojení dešť. vpusti na kanalizaci " 0,6*0,45*2,5

VV

22

0,413 8,413

8*1,7*1,1

VV

21

8,000

221,480

11,10

2 458,43 CS ÚRS 2015 02

121,500 20,020 30,000 11,750 8,960 29,250 221,480

Zakládání

33 479,54

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm "bet. plocha pod nádrž" 2,*2,8*0,3 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm "bet. plocha pod kontejner"

Strana 127 z 204

m3

1,680

m3

1,400

585,00

982,80 CS ÚRS 2016 01

612,00

856,80 CS ÚRS 2015 02

1,680

VV

26

K 271572211 VV VV VV VV

27

K 273313511 VV VV VV VV VV VV VV VV

28

K 273321611 VV VV

29

K 273322611 VV VV

30

K 273351215 VV VV VV VV VV VV

2*2*0,35 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku

K 273362021 VV VV VV VV VV

34

K 274321611 VV

1,177

2 205,00

2 595,29 CS ÚRS 2015 02

2 558,48

2 558,48 CS ÚRS 2016 01

2 825,00

3 955,00 CS ÚRS 2015 02

621,00

3 899,88 CS ÚRS 2016 01

0,049 1,177 m3

1,000

m3

1,400

m2

6,280

1,000

Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA "bet. plocha pod kontejner" 2*2*0,35

1,400

Zřízení bednění stěn základových desek "bet. plocha pod kontejner" 0,5*2*3 "bet. plocha pod nádrž" 0,1*(2,2+1)*2*2 0,25*2*4 Součet

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

856,56 CS ÚRS 2016 01

0,384 0,144

"bet. plocha pod nádrž" 2*2*0,25

K 273361821

498,00

0,600

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

32

33

m3

"bet. plocha pod kontejner" 2*2*0,15 "bet. plocha pod nádrž" 0,6*(2,2+1)*2*0,1 1,2*1,2*0,1 "dno dešť. vpusti" 0,7*0,7*0,1 Součet

Odstranění bednění stěn základových desek

1,720 0,784 0,936 1,720

Základové desky z betonu tř. C 12/15

K 273351216

VV

m3

"bet. plocha pod nádrž" 2,8*2,8*0,1 1,2*1,2*0,65 Součet

31

VV

1,400

3,000 1,280 2,000 6,280 m2

6,280

92,50

580,90 CS ÚRS 2016 01

t

0,080

32 230,00

2 578,40 CS ÚRS 2016 01

t

0,040

27 740,00

1 109,60 CS ÚRS 2015 02

2 785,00

4 634,24 CS ÚRS 2016 01

"bet. plocha pod nádrž - 80kg/m3" 2*2*0,25*0,08

0,080

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "bet. plocha pod kontejner" 2*2*5,4*1,2*0,001 "bet. plocha pod nádrž - poklad. beton" 0,6*(2,2+1)*2*3,03*1,2*0,001 Součet

0,026 0,014 0,040

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 "bet. plocha pod nádrž"

Strana 128 z 204

m3

1,664

0,4*0,65*(2+1,2)*2

VV

35

K 274351215 VV

37

K 274351216

Odstranění bednění stěn základových pasů

K 274361821

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)

VV

4

D

K 451572111 VV

5

39

K 564831111 VV VV

40

K 564851111(R) VV VV

41

K 564861111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

42

K 564962111 VV VV VV VV VV

43

K 565135121 VV

8,320

460,50

3 831,36 CS ÚRS 2016 01

8,320 m2

8,320

92,50

769,60 CS ÚRS 2016 01

t

0,133

32 110,00

4 270,63 CS ÚRS 2016 01

0,133

Vodorovné konstrukce

81,57

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

m3

"napojení dešť. vpusti na kanalizaci " 0,6*0,1*2,5

VV

D

m2

"bet. plocha pod nádrž - 80kg/m3" 0,4*0,65*(2+1,2)*2*0,08

VV

38

Zřízení bednění stěn základových pasů "bet. plocha pod nádrž" 2*0,65*(2+1,2)*2

VV

36

1,664

0,150

543,79

81,57 CS ÚRS 2015 02

0,150

Komunikace pozemní

160 595,79

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

m2

"betonový žlab" 32,5*0,5

16,250

72,00

1 170,00 CS ÚRS 2016 01

16,250

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-63mm

m2

4,320

m2

183,270

" dorovnání v pásu 2m od stáv. komunikace" 18*2*(0,14+0,1)/2

96,00

414,72

4,320

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm "asfaltová komunikace" 121,5 "rozšíření u nezpevněné krajnice" 1,1*18,2 "zámková dlažba" 30 "rozšíření pod obrubník" 0,5*23,5 Součet

122,52

22 454,24 CS ÚRS 2015 02

274,50

36 349,29 CS ÚRS 2016 01

292,50

35 538,75 CS ÚRS 2016 01

121,500 20,020 30,000 11,750 183,270

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm

m2

"asfaltová komunikace" 121,5 "rozšíření u nezpevněné krajnice" 0,6*18,2 Součet Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m "asfaltová komunikace"

Strana 129 z 204

132,420 121,500 10,920 132,420

m2

121,500

121,5

VV

44

K 567114113 VV

K 567122114 VV

K 569731111 VV

K 573211111 VV

48

K 577144211

VV

K 596212211 VV

M 592451090(R)

D

Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm

8

30,000

m2

9,100

5 027,75 CS ÚRS 2016 01

260,00

7 800,00 CS ÚRS 2016 01

105,50

960,05 CS ÚRS 2015 02

m2

243,000

12,73

3 093,39 CS ÚRS 2015 02

265,00

32 197,50 CS ÚRS 2015 02

325,00

9 750,00 CS ÚRS 2015 02

189,00

5 840,10

9,100

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

243,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2

121,500

121,500

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

m2

30,000

m2

30,900

30,000

dlažba skladebná zámková 20x10x8 cm přírodní 30*1,03

VV

221,00

30,000

"zámková dlažba" 30

VV

50

m2

"asfaltová komunikace" 121,5

VV

49

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm

"asfaltová komunikace" 121,5*2

VV

22,750 22,750

"nezpevněná krajnice" 0,5*18,2

VV

47

m2

"zámková dlažba" 30

VV

46

Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm "betonový žlab" 32,5*0,7

VV

45

121,500

30,900

Trubní vedení

5 582,50

51

K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150

m

2,500

185,00

462,50 CS ÚRS 2016 01

52

M 592238(R)

dno betonové pro uliční vpusť s nízkým kalištěm (TBV-Q 50/19KN prefa Brno)

kus

1,000

225,00

225,00

53

M 5922381(R)

skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC (např. TBV-Q50/65 SZ PVC prefa Brno)

kus

1,000

1 152,00

1 152,00

54

M 5922382(R)

skruž horní pro čtvercovou vtok. mříž (např. WN 500 prefa Brna)

kus

1,000

175,00

175,00

55

M 5922384(R)

litinová mříž D400 (např. KM 01 prefa Brno)

kus

1,000

1 985,00

1 985,00

56

K 895941111

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

kus

1,000

1 335,00

1 335,00 CS ÚRS 2016 02

57

K 899201111

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg

kus

1,000

248,00

248,00 CS ÚRS 2016 02

D 58

9 K 900901(R)

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 471,50

Dodatečné provedení prostupu DN250 do šachtového dna pro zaústění potrubí vč. provedení vodotěsného zapravení přes segmentové těsnění s nerez. stah. šrouby

Strana 130 z 204

kus

1,000

3 201,00

3 201,00

59

K 900902(R)

Ochranný krystalizační těsnící nátěr na bet. k-ce

m2

"bet. plocha pod nádrž" 2*2

VV VV

4,000

75,00

300,00

150,00 CS ÚRS 2015 02

4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

60

K 912211111

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu

kus

2,000

75,00

61

M 404451(R)

sloupek silniční plastový červený Z11d

kus

2,000

132,00

62

K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m

23,500

225,00

5 287,50 CS ÚRS 2016 01

63

M 592174100

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm

kus

48,410

98,00

4 744,18 CS ÚRS 2016 01

23,5*2*1,03

VV

264,00

48,410

64

K 919121122

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem

m

23,500

87,00

2 044,50 CS ÚRS 2015 02

65

K 919735113

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

m

23,500

65,29

1 534,32 CS ÚRS 2015 02

m

32,500

173,00

5 622,50 CS ÚRS 2016 01

kus

68,250

78,00

" napojení na stáv. kom. " 23,5

VV VV

23,500

66

K 935112111

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm

67

M 5922751(R)

žlabovka betonová 50x50x13 cm 32,5*2*1,05

VV

997

D

5 323,50

68,250

Přesun sutě

1 245,07

68

K 99701(R)

poplatek za skládku - živice

t

0,213

110,00

23,43

69

K 99702(R)

poplatek za skládku - kamenivo

t

8,460

50,00

423,00

70

K 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

t

8,673

25,00

216,83 CS ÚRS 2015 02

71

K 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

t

2 327,253

0,25

581,81 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV

0,213*19 8,46*14 Součet 122,487*19 'Přepočtené koeficientem množství

4,047 118,440 122,487 2 327,253

Strana 131 z 204

998

D 72

73

K 998225111

PSV

Práce a dodávky PSV

D

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

K 711131101 VV

M 628311160 VV

75

K 998711201

3 393,66

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

D

VV

74

Přesun hmot t

64,592

52,54

3 393,66 CS ÚRS 2015 02

586,25 586,25

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou

m2

2,880

m2

3,312

"bet. plocha pod nádrž" 1,2*1,2*2

7,10

20,45 CS ÚRS 2016 01

78,00

258,34 CS ÚRS 2016 01

153,73

307,46 CS ÚRS 2016 01

2,880

pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 2,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

3,312

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Strana 132 z 204

%

2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.4 - Propojovací potrubí, měrný objekt, výústní objekt KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

1 010 588,36

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 1 010 588,36 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 133 z 204

CZK

Výše daně 212 223,56 0,00

1 222 811,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.4 - Propojovací potrubí, měrný objekt, výústní objekt Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

06.12.2016

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 010 588,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 010 588,36

1 - Zemní práce

280 354,56

2 - Zakládání

17 917,20

4 - Vodorovné konstrukce

24 446,47

8 - Trubní vedení

651 395,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 443,20

998 - Přesun hmot

2 031,27

Strana 134 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.4 - Propojovací potrubí, měrný objekt, výústní objekt Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

1 010 588,36 1 010 588,36 280 354,56

1

K 112101102

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm

kus

1,000

357,50

357,50 CS ÚRS 2016 02

2

K 112201102

Odstranění pařezů D do 500 mm

kus

1,000

530,00

530,00 CS ÚRS 2016 02

3

K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

hod

160,000

10,00

1 600,00 CS ÚRS 2015 02

34,86

697,20 CS ÚRS 2015 02

VV VV

4

K 115101301 VV

5

K 115901(R) VV VV

6

K 115902(R) VV VV

7

K 121101101

" 10 dní á 8 hod " 10*8*2

160,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

den

10*2

20,000 20,000

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. zemních prací a vč. odstranění a likvidace použité skr

ks

"vyústní objekt " 1

1,000

1 627,00

1 627,00

1 000,00

1 000,00

1,000

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže DN 400 vč. zemních prací a vč. odstranění a likvidace použité skr

ks

" propustek " 1

1,000

1,000

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

m3

Strana 135 z 204

63,000

33,50

2 110,50 CS ÚRS 2015 02

VV VV

8

K 124203101 VV VV VV VV VV VV VV VV

9

K 124203109 VV VV

10

K 124303101 VV VV VV VV VV VV VV VV

11 12

63,000

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

m3

" 20% hor.3 " " výkop pro dlažbu vyústního obj. " 2,5*0,3*0,2 " bet. prahy " 1,8*0,2 " propustek " 1,5*1,5*2*0,2 Součet

1,410

176,50

248,87 CS ÚRS 2015 02

14,90

21,01 CS ÚRS 2015 02

242,50

512,89 CS ÚRS 2015 02

0,150 0,360 0,900 1,410

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost

m3

1,410

m3

2,115

" 100% lepivost " 1,41

1,410

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 " 30% hor.4 " " výkop pro dlažbu vyústního obj. " 2,5*0,3*0,3 " bet. prahy " 1,8*0,3 " propustek " 1,5*1,5*2*0,3 Součet

0,225 0,540 1,350 2,115

K 124303109

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost

m3

2,115

39,80

84,18 CS ÚRS 2015 02

K 124403101

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5

m3

2,468

412,00

1 016,82 CS ÚRS 2016 02

804,00

850,63 CS ÚRS 2016 02

VV VV VV VV VV VV VV VV

13

" stoka A " 210*1,5*0,2

K 124503101 VV VV VV VV VV VV VV VV

" 35% hor.5 " " výkop pro dlažbu vyústního obj. " 2,5*0,3*0,35 " bet. prahy " 1,8*0,35 " propustek " 1,5*1,5*2*0,35 Součet

0,263 0,630 1,575 2,468

Vykopávky pro koryta vodotečí hornina tř. 6 objem do 1000 m3

m3

" 15% hor.6 " " výkop pro dlažbu vyústního obj. " 2,5*0,3*0,15 " bet. prahy " 1,8*0,15 " propustek " 1,5*1,5*2*0,15 Součet

1,058

0,113 0,270 0,675 1,058

Strana 136 z 204

14

K 132201202 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

15

K 132201209 VV VV

16

K 132212201 VV VV

17

K 132212209 VV VV

18

K 132301202 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

m3

" výkopy - 20% v horn.3 - rozšíření výkopu o 10cm zahrnuje výkop šachet " " stoka A - PP DN 300 " 1,2*122,44*(1,7+1,22-0,2*2)/2*0,2 1,2*34,96*(1,22+1,37-0,2*2)/2*0,2 1,2*41,21*(1,37+1,56-0,2*2)/2*0,2 1,2*12,59*(0,81+1,01-0,2*2)/2*0,2 " stoka a-1 - PP DN 200 " 1,2*7,4*(0,86+0,87-0,2*2)/2*0,2 " trativod " 210*0,15*0,2 " dešťová kanalizace " 1,2*13*1*0,2 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -71,47*0,1 Součet Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

64,323

177,50

11 417,33 CS ÚRS 2016 02

1,00

16,08 CS ÚRS 2015 02

185,00

1 322,20 CS ÚRS 2015 02

1,00

1,79 CS ÚRS 2015 02

92,44

8 919,17 CS ÚRS 2016 02

37,026 9,187 12,511 2,145 1,181 6,300 3,120 71,470 -7,147 64,323 m3

" 25% lepivost " 64,323*0,25

16,081 16,081

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

" 10% ruční výkop " 71,47*0,1

7,147

7,147

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

" lepivost 25% " 7,147*0,25

1,787

1,787

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

m3

" výkopy - 30% v horn.4 - rozšíření výkopu o 10cm zahrnuje výkop šachet " " stoka A - PP DN 300 " 1,2*122,44*(1,7+1,22-0,2*2)/2*0,3 1,2*34,96*(1,22+1,37-0,2*2)/2*0,3 1,2*41,21*(1,37+1,56-0,2*2)/2*0,3 1,2*12,59*(0,81+1,01-0,2*2)/2*0,3 " stoka a-1 - PP DN 200 " 1,2*7,4*(0,86+0,87-0,2*2)/2*0,3 " trativod " 210*0,15*0,3 " dešťová kanalizace " 1,2*13*1*0,3 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% "

Strana 137 z 204

96,486

55,539 13,781 18,767 3,218 1,772 9,450 4,680 107,207

VV VV

19

K 132301209 VV VV

20

K 132312201 VV VV

21

K 132312209 VV VV

22

K 132401201 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

23

K 132501201 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

24

K 151101101

-107,207*0,1 Součet

-10,721 96,486

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

m3

" 25% lepivost " 96,486*0,25

24,122

1,00

24,12 CS ÚRS 2015 02

225,00

2 412,23 CS ÚRS 2015 02

1,00

2,68 CS ÚRS 2015 02

485,00

60 660,89 CS ÚRS 2016 02

985,00

52 799,94 CS ÚRS 2016 02

2,00

1 483,46 CS ÚRS 2015 02

24,122

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3

" 10% ruční výkop " 107,207*0,1

10,721

10,721

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3

" lepivost 25% " 10,721*0,25

2,680

2,680

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

m3

" výkopy - 35% v horn.5 - rozšíření výkopu o 10cm zahrnuje výkop šachet " " stoka A - PP DN 300 " 1,2*122,44*(1,7+1,22-0,2*2)/2*0,35 1,2*34,96*(1,22+1,37-0,2*2)/2*0,35 1,2*41,21*(1,37+1,56-0,2*2)/2*0,35 1,2*12,59*(0,81+1,01-0,2*2)/2*0,35 " stoka a-1 - PP DN 200 " 1,2*7,4*(0,86+0,87-0,2*2)/2*0,35 " trativod " 210*0,15*0,35 " dešťová kanalizace " 1,2*13*1*0,35 Součet Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6

64,795 16,078 21,895 3,754 2,067 11,025 5,460 125,074 m3

" výkopy - 15% v horn.6 - rozšíření výkopu o 10cm zahrnuje výkop šachet " " stoka A - PP DN 300 " 1,2*122,44*(1,7+1,22-0,2*2)/2*0,15 1,2*34,96*(1,22+1,37-0,2*2)/2*0,15 1,2*41,21*(1,37+1,56-0,2*2)/2*0,15 1,2*12,59*(0,81+1,01-0,2*2)/2*0,15 " stoka a-1 - PP DN 200 " 1,2*7,4*(0,86+0,87-0,2*2)/2*0,15 " trativod " 210*0,15*0,15 " dešťová kanalizace " 1,2*13*1*0,15 Součet Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

53,604

27,769 6,891 9,384 1,609 0,886 4,725 2,340 53,604 m2

Strana 138 z 204

125,074

741,730

VV VV VV VV VV VV VV VV

25 26

357,525 90,546 120,745 22,914 150,000 741,730

K 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

741,730

1,00

741,73 CS ÚRS 2015 02

K 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

m3

340,350

1,00

340,35 CS ÚRS 2015 02

19,80

3 872,21 CS ÚRS 2015 02

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

27

" stoka A - PP DN 300 " 2*122,44*(1,7+1,22)/2 2*34,96*(1,22+1,37)/2 2*41,21*(1,37+1,56)/2 2*12,59*(0,81+1,01)/2 " šachty - prům. hl. 1,5m " 4*2,5*1,5*10 Součet

K 162201102 VV VV VV VV VV VV

" výkopy - 20% v horn.3 - rozšíření výkopu o 10cm zahrnuje výkop šachet " " stoka A - PP DN 300 " 1,2*122,44*(1,7+1,22-0,2*2)/2 1,2*34,96*(1,22+1,37-0,2*2)/2 1,2*41,21*(1,37+1,56-0,2*2)/2 1,2*12,59*(0,81+1,01-0,2*2)/2 " trativod " 210*0,15 " propustek " 1,5*1,5*2 Součet Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

185,129 45,937 62,557 10,727 31,500 4,500 340,350 m3

" ornice z deponie na místo rozprostření " 63 " vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 23,987/1,1 207,121/1,7/1,1 Součet

195,566 63,000 21,806 110,760 195,566

28

K 162301402

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

kus

1,000

160,50

160,50 CS ÚRS 2016 02

29

K 162301412

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

kus

1,000

988,00

988,00 CS ÚRS 2016 02

30

K 162301422

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

kus

1,000

407,50

407,50 CS ÚRS 2016 02

31

K 162301902

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

kus

2,000

29,70

59,40 CS ÚRS 2016 02

32

K 162301912

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

kus

2,000

78,00

156,00 CS ÚRS 2016 02

33

K 162301922

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km

kus

2,000

44,40

88,80 CS ÚRS 2016 02

34

K 162900(R)

poplatek za skládku - dřevo

t

1,000

10,00

10,00

K 162601102

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

65,659

55,50

35

VV

" 50% hor. 1-4 "

Strana 139 z 204

3 644,07 CS ÚRS 2016 02

VV VV VV VV VV VV VV VV

36

K 162601152 VV VV VV VV VV VV VV

37

K 162701105 VV VV

38

K 162701109 VV

39

K 162701155 VV VV VV VV VV VV VV

40

K 162701159 VV

41

K 162901(R) VV

42

K 167101101 VV VV

43

K 167101102 VV VV

" výkopy " (1,41+71,47)/0,2*0,5 " odpočet potřeby zásypu zeminou " -72,689*0,7 Mezisoučet " vytlačená kubatura k rozprostření do 5km - 50% objemu " -131,318*0,5 Součet

182,200 -50,882 131,318 -65,659 65,659

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" 50% hor. 5-7 " " výkopy " (1,41+71,47)/0,2*0,5 Mezisoučet " vytlačená kubatura k rozprostření do 5km - 50% objemu " -182,2*0,5 Součet

91,100

55,50

5 056,05 CS ÚRS 2016 02

250,00

16 414,75 CS ÚRS 2015 02

19,70

6 467,41 CS ÚRS 2015 02

10,00

911,00 CS ÚRS 2016 02

2,10

956,55 CS ÚRS 2016 02

2,50

391,90

182,200 182,200 -91,100 91,100

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" vytlačená kubatura na skládku do 15km - 50% objemu " 65,659

65,659 65,659

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

65,659*5

328,295 328,295

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" 50% hor. 5-7 " " výkopy " (1,41+71,47)/0,2*0,5 Mezisoučet " vytlačená kubatura na skládku do 15km - 50% objemu " -182,2*0,5 Součet

91,100

182,200 182,200 -91,100 91,100

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

455,500

m3

156,759

91,100*5

455,500

poplatek za skládku - zemina 65,659+91,1

156,759

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3

" ornice k ohumusování " 63

63,000

191,50

12 064,50 CS ÚRS 2015 02

2,50

331,42 CS ÚRS 2016 02

63,000

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

m3

" vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 23,987/1,1

132,566 21,806

Strana 140 z 204

VV VV

44

K 171201101 VV

45

K 174101101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

46

M 583901(R) VV VV

47

K 175111101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

48

M 583373020(R) VV

49

K 181301103

207,121/1,7/1,1 Součet

110,760 132,566

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

m3

65,659+91,1

156,759

7,90

1 238,40 CS ÚRS 2016 02

68,20

4 957,39 CS ÚRS 2015 02

156,759

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

" celkový výkop viz. hl. rýh " 71,47/0,2 " propustek " 1,5*0,8*2 " odpočet obsypu " -110,76 " odpočet lože " -35,8 " desky " -16,57-1,899 " obetonování " -8,125-71,903 " trativod " -210*0,15 " šachty " -0,5*0,5*3,14*7*1,5 -0,6*0,6*3,14*1,5 -0,3*0,3*3,14*1*2 Součet

72,689 357,350 2,400 -110,760 -35,800 -18,469 -80,028 -31,500 -8,243 -1,696 -0,565 72,689

nákup zásypového zhutnitelného materiálu dle ČSN 73 6133, TP 146 vč. dopravy na stavbu

m3

" 30% objemu zásypu, přehutnění 10% " 72,689*0,3*1,1

23,987

5,00

119,94

23,987

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3

" stoka A - PP DN 300 " 1,2*0,6*(210-150) 1,2*0,3*150 " stoka a-1 - PP DN 200 " 1,2*0,5*7,4 " dešťová kan. " 1,2*0,45*13 " propustek " 1,5*0,7*2 Součet

110,760

95,20

10 544,35 CS ÚRS 2015 02

43,200 54,000 4,440 7,020 2,100 110,760

štěrkopísek frakce 0-16

t

207,121

m2

315,000

110,76*1,7*1,1

175,20

36 287,60

207,121

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Strana 141 z 204

65,80

20 727,00 CS ÚRS 2015 02

63/0,2

VV

315,000

50

K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

315,000

8,90

2 803,50 CS ÚRS 2015 02

51

M 005724200

osivo směs travní parková okrasná

kg

9,450

95,00

897,75 CS ÚRS 2015 02

315*0,03

VV

2

D 52

K 212752212

4

D 53

K 451311511 VV VV

54

K 451541111 VV VV

55

K 451573111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

56

K 452112111 VV

9,450

Zakládání

17 917,20

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop

m

210,000

85,32

m2

2,500

297,50

743,75 CS ÚRS 2016 02

m3

0,529

555,84

294,04 CS ÚRS 2016 02

389,00

11 588,70 CS ÚRS 2015 02

116,42

931,36 CS ÚRS 2015 02

Vodorovné konstrukce

17 917,20 CS ÚRS 2015 02

24 446,47

Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm " vyústní objekt " 2,5 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

2,500

" měrný objekt " 2,3*2,3*0,1

0,529

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

m3

" bet. šachty průměr 1000mm " 2,3*2,3*0,1*6 " dtto, průměr 1200 " 2,5*2,5*0,1*1 " plast. šachty " 1,8*1,8*0,1*2 " stoky " 1,1*0,1*(210+7,4+13) Součet

29,791 3,174 0,625 0,648 25,344 29,791

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

kus

8,000

2+1+1+4

8,000

57

K 452112121

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm

kus

2,000

164,05

328,10 CS ÚRS 2015 02

58

M 592107(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.40mm vč. dopravy na stavbu

ks

2,000

165,00

330,00

59

M 592108(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.60mm vč. dopravy na stavbu

ks

1,000

176,00

176,00

60

M 592109R)

dodání vyrovnávacího prstence v.80mm vč. dopravy na stavbu

ks

1,000

191,00

191,00

61

M 592110(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.100mm vč. dopravy na stavbu

ks

4,000

218,00

872,00

62

M 592111(R)

dodání vyrovnávacího prstence v.120mm vč. dopravy na stavbu

ks

2,000

245,00

490,00

K 452311121

Podkladní desky z betonu prostéhotř. C 8/10 otevřený výkop

m3

16,500

15,00

247,50

63

VV

" obet. potrubí "

Strana 142 z 204

0,1*1,1*150

VV

64

K 452311131 VV VV VV VV VV VV

K 452318510(R) VV

K 452351101 VV VV VV VV VV VV

K 465513127 VV

8

D 68

K 871313121 VV VV

69

M 286206(R) VV

70

K 871350320 VV VV

71

M 286171030(R) VV

72

K 871370320 VV VV

15,00

28,49 CS ÚRS 2015 02

1,350 0,324 1,899

Zajišťovací práh z betonu prostého C16/20 vč. bednění

m3

1,800

2 415,00

4 347,00

1,800

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

m2

4,920

206,51

1 016,03 CS ÚRS 2015 02

1 145,00

2 862,50 CS ÚRS 2015 02

0,600 3,600 0,720 4,920

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm

m2

" vyústní objekt " 2,5

VV

1,899 0,225

" měrný objekt " 4*1,5*0,1 " pod šachty prům. 1000mm " 4*1,5*0,1*6 " spádišťová šachta " " 4*1,8*0,1 Součet

VV

67

m3

"vyústní objekt " 1,8

VV

66

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop " měrný objekt " 1,5*1,5*0,1 " pod šachty prům. 1000mm " 1,5*1,5*0,1*6 " spádišťová šachta " " 1,8*1,8*0,1 Součet

VV

65

16,500

2,500 2,500

Trubní vedení

651 395,66

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150

m

" dešťová kanalizace " 13

13,000

21,80

283,40 CS ÚRS 2016 02

13,000

potrubí PVC hladké DN 150 SN 12 s integrovaným hrdlem a těsnícím kroužkem

m

13*1,03

13,390

412,00

5 516,68

13,390

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200

m

" stoka a1 " 7,4

7,400

25,00

185,00 CS ÚRS 2016 02

7,400

trubka kanalizační PP SN 12, DN 200 s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem - hladké plnostěnné trouby, viz specifikace v TZ PD

kus

7,4*1,015

7,511

2 241,00

16 832,15

7,511

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 " stoka a " 210,15

m

210,150 210,150

Strana 143 z 204

45,00

9 456,75 CS ÚRS 2016 02

73

M 286171260(R) VV

74 75

m

210,15*1,015

213,302

783,00

167 015,47

213,302

K 877315211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus

2,000

79,00

M 286209(R)

koleno PVC dn 150 45st

ks

1,030

77,00

79,31

85,00

87,55

87,00 CS ÚRS 2016 02

VV

76

trubka kanalizační PP SN 12, DN 300 s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem - hladké plnostěnné trouby, viz specifikace v TZ PD

M 286210(R) VV

1*1,03

158,00 CS ÚRS 2016 02

1,030

koleno PVC dn 150 90st

ks

1*1,03

1,030 1,030

77

K 877315221

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150

78

M 286211(R)

odbočka PVC dn 150/150

ks

1,000

254,00

254,00

79

K 894201120(R)

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 20/25 XA1

m3

0,079

3 574,00

282,35

VV VV

80

K 894403011 VV VV

81

K 894411311 VV VV

82

K 894412411 VV VV

83

K 894414111 VV VV

84 85

87,00

" měrný objekt " 0,5*0,5*3,14*0,1

0,079

Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

kus

" kan. šachty " 2

2,000

101,09

202,18 CS ÚRS 2015 02

586,28

1 172,56 CS ÚRS 2015 02

628,77

4 401,39 CS ÚRS 2016 02

1 035,47

8 283,76 CS ÚRS 2015 02

2,000

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

kus

" kan + spádišť. šachta " 1+1

2,000 2,000

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

kus

" kanaliz. + spádišť šachta + měrný objekt " 5+1+1

7,000 7,000

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

kus

" kanaliz. + spádišť šachta + měrný objekt " 6+1+1

8,000 8,000

dodáním přechodového konusu 1000-625, v.600mm vč. dopravy na stavbu

ks

7,000

1 025,00

7 175,00

M 592005(R)

dodání bet. zákrytové desky prefa prům. 100-63/17cm vč. dopravy na stavbu

ks

1,000

2 254,00

2 254,00

5 025,00

35 175,00

574,00

574,00

VV

M 592101(R) VV VV

87

1,000

M 592004(R)

VV

86

kus

M 592003(R)

" kan. šachta " 1

1,000

dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000mm tl. stěny 150mm, výšky 600mm vč. dopravy na stavbu, vč. prostupů a šachtových vložek, vč. kynety a nástupnice z výroby

ks

" kanaliz. šachty + měrný objekt " 6+1

7,000

7,000

dodání žb. skruže prefa průměru 1000mm tl. stěny 120mm, výšky 250mm vč. dopravy na stavbu

Strana 144 z 204

ks

1,000

VV VV

" kan. šachta " 1

1,000

88

M 592007(R)

dodání elastomerového těsnění pro šachty DN 1000 vč. dopravy na stavbu

ks

7,000

135,00

945,00

89

M 592112(R)

dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1200mm tl. stěny 150mm, výšky 1200mm vč. dopravy na stavbu, vč. prostupů a šachtových vložek, vč. kynety a nástupnice z výroby

ks

1,000

13 856,00

13 856,00

3 751,00

3 751,00

3 352,00

3 352,00

VV VV

90

M 592114(R) VV VV

91

M 592115b(R) VV VV

" spád. šachta " 1

1,000

dodání žb. skruže prefa průměru 1200mm tl. stěny 120mm, výšky 500mm vč. dopravy na stavbu

ks

1,000

" sp. šachta " 1 dodání bet. zákrytové desky prefa prům. 1200/625mm v. 170mm vč. dopravy na stavbu " spádišť. šachta " 1

ks

dodání elastomerového těsnění pro šachty DN 1200 vč. dopravy na stavbu

ks

2,000

485,00

970,00

kus

2,000

5 126,50

10 253,00

kus

2,000

1 421,00

2 842,00 CS ÚRS 2015 02 27,90 CS ÚRS 2015 02

1,000 1,000 1,000

92

M 592116(R)

93

K 894812321(R)

94

K 894812331

95

K 894812339

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury

kus

2,000

13,95

96

K 89492(R)

D+M betonového roznášecího prstence pod poklop plastové šachty

ks

2,000

1 232,25

97

K 896211212

Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300

kus

1,000

11 245,00

11 245,00 CS ÚRS 2016 02

K 899101111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg

kus

10,000

112,29

1 122,90 CS ÚRS 2015 02

98

VV VV

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600 šachtové dno průtočné - pro všechny druhy napojení (zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů plast. šachet prům.630mm) Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm

" kanalizační šachty + měrný objekt " 8+1+1

10,000

99

M 55201(R)

poklop šachtový beton/litina B125, výšky 125mm s tlumící vložkou, bez odvětrání vč. dopravy na stavbu

100

K 899620141

Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop

VV VV

101

K 899623141 VV VV

102

K 899640112 VV

2 464,50

ks m3

" obet. konusů kan. šachet " 0,8*0,8*3,14*1*5-0,35*0,35*3,14*1*5

10,000

1 416,39

14 163,90

8,125

2 339,88

19 011,53 CS ÚRS 2016 02

1 952,92

140 420,81 CS ÚRS 2015 02

9,30

233,62 CS ÚRS 2016 02

8,125

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop

m3

71,903

m2

25,120

" stoka a " (1,1*0,5-0,15*0,15*3,14)*150

71,903

Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop " obet. konusů "

Strana 145 z 204

1,6*3,14*1*5

VV

25,120

103

K 899713111

Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

kus

5,000

162,07

104

M 42204(R)

dodání ocelového sloupku v. 2,5m 60/3mm vč. dvojnásobného nátěru

ks

5,000

483,60

2 418,00

105

K 899901(R)

promazání poklopu

ks

10,000

3,26

32,60

106

K 899902(R)

D+M Parschallova žlabu P2, vč. obetonování betonem, montáž dle pokynů výrobce, provedení kalibrace a protokolu z kalibrace

ks

1,000

153 850,00

153 850,00

107

K 899903(R)

D+M koncové klapky DN 300

ks

1,000

4 920,00

4 920,00

5 230,00

5 230,00

" vyustní objekt " 1

VV VV

108

K 899905(R) VV

9

D 109

K 916111122 VV

K 916111123 VV

M 583801100

K 916991121

Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 443,20

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého

VV VV

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

6,594

t

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

K 919521120

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400

115

M 592211380

trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm

K 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů

m3

998 K 998276101

646,67 CS ÚRS 2015 02

1,294

873,00

1 129,66 CS ÚRS 2015 02

0,198

2 117,85

419,33 CS ÚRS 2015 02

kus

2,000

13 820,00

27 640,00 CS ÚRS 2016 02

m

2,000

1 012,00

2 024,00 CS ÚRS 2016 02

kus

2,000

863,00

1 726,00 CS ÚRS 2016 02

m

0,150

2 831,00

424,65 CS ÚRS 2016 02

" vývrt do bet. šachty " 0,15

VV

98,07

0,198 0,198

114

VV

432,89 CS ÚRS 2015 02

1,294

Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500

117

m

76,59

6,594

K 919441211

D

5,652 5,652

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého

113

116

m

" lemování šachtového poklopu " 3,14*0,7*3*0,1*0,3 Součet

VV

1,000 1,000

(25,12+28,26)*0,024*1,01

VV

112

ks

" lemování šachtového poklopu " 3,14*0,7*3

VV

111

D+M segmentového těsnění EPDM pro potrubí DN 150 s ocel. šrouby

" lemování šachtového poklopu " 3,14*0,6*3

VV

110

1,000

" zaústění dešť. kan. do šachty " 1

VV

810,35 CS ÚRS 2015 02

0,150

Přesun hmot

2 031,27

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Strana 146 z 204

t

156,855

12,95

2 031,27 CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.5 - Oplocení, terénní a sadové úpravy KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

92 939,51

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 92 939,51 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 147 z 204

CZK

Výše daně 19 517,30 0,00

112 456,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.5 - Oplocení, terénní a sadové úpravy Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

92 939,51

HSV - Práce a dodávky HSV

92 939,51

1 - Zemní práce

9 835,69

2 - Zakládání

4 005,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 104,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 362,50

998 - Přesun hmot

2 631,42

Strana 148 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.5 - Oplocení, terénní a sadové úpravy Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 132201101 VV VV

2 3

92 939,51 92 939,51 9 835,69

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

" pod obrubníky " 0,2*0,35*70

4,900

221,00

1 082,90 CS ÚRS 2015 02

4,900

K 133202011

m3

1,500

385,00

577,50 CS ÚRS 2015 02

K 162601102

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

2,430

85,20

207,04 CS ÚRS 2016 02

250,00

607,50 CS ÚRS 2015 02

19,70

478,71 CS ÚRS 2015 02

VV

K 162701105 VV VV

5

Cenová soustava

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

VV

4

Cena celkem [CZK]

K 162701109 VV

" vytlačená kubatura k rozprostření do 5km " (4,9+1,5-1,54)*0,5

2,430

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

" vytlačená kubatura na skládku do 15km " (4,9+1,5-1,54)*0,5

2,430 2,430

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

4,86*5

24,300 24,300

6

K 162901(R)

poplatek za skládku - zemina

m3

2,430

2,50

7

K 171201101

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

m3

2,430

7,90

Strana 149 z 204

6,08 19,20 CS ÚRS 2016 02

8

K 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

"obrubníky" 4,9-0,2*0,24*70

VV VV

1,540

75,30

115,96 CS ÚRS 2015 02

1,540

9

K 183101113

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

10

K 183101114

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus

2,000

60,90

121,80 CS ÚRS 2016 01

11

K 184102112

Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus

5,000

80,40

402,00 CS ÚRS 2016 01

12

M 026604(R)

Cypřišek tupolistý

kus

5,000

263,00

13

K 184102114

Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus

2,000

273,00

14

M 026504(R)

Líska obecná

kus

2,000

2 102,00

m3

1,500

465,00

697,50 CS ÚRS 2015 02

3 307,50 CS ÚRS 2015 02

2

D 15

K 271572211 VV

K 275313511

3

D 17

K 338121111 VV

18

5,000

30,40

152,00 CS ÚRS 2016 01

Zakládání

K 338171121 VV

1 315,00 546,00 CS ÚRS 2016 01 4 204,00

4 005,00

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku " pod obrubníky " 1,5

VV

16

kus

1,500

Základové patky z betonu tř. C 12/15

m3

1,500

2 205,00

kus

23,000

491,50

11 304,50 CS ÚRS 2015 02

170,00

2 380,00 CS ÚRS 2015 02

Svislé a kompletní konstrukce

56 104,90

Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových se zasypáním zeminou 19+4

23,000

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC

kus

2+10+2

14,000 14,000

19

M 33801(R)

betonový sloupek 80/80/2600mm vč. dopravy

ks

19,000

143,00

2 717,00

20

M 33802(R)

betonový sloupek dvouvzpěrový rohový 80/80/2600mm vč. dopravy

ks

4,000

231,00

924,00

21

M 33805(R)

ocelový sloupek 108/5mm dl. 2800mm vč. dopravy

ks

2,000

87,00

174,00

22

M 33806(R)

ocelová vzpěra vč. dopravy

ks

10,000

67,00

670,00

23

M 33812(R)

ocelová trubka zapuštěná pro ukotvení pákového mechanismu

ks

2,000

45,00

90,00

24

K 348101250

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2

kus

1,000

1 754,00

1 754,00 CS ÚRS 2015 02

25

M 33811(R)

ocelová brána s vyvěšením 4000/1600 vč. klik, štítků a zámku vč, dopravy

ks

1,000

6 582,00

6 582,00

26

K 348401120

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu

m

69,000

45,00

3 105,00 CS ÚRS 2015 02

27

M 33807(R)

pletivo poplastované v.1,5m

m

69,000

65,00

4 485,00

Strana 150 z 204

28

K 348401310

Osazení oplocení z ostnatého drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu

m

137,000

34,00

4 658,00 CS ÚRS 2015 02

29

M 33809(R)

ostnatý drát 2,2mm vč. dopravy

m

137,000

57,00

7 809,00

30

K 348401350

Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu

m

205,000

15,00

3 075,00 CS ÚRS 2015 02

31

M 33808(R)

napínací drát poplastovaný 3,5mm vč. dopravy

m

205,000

19,30

3 956,50

32

K 348401360

Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°

m

137,000

9,70

33

M 33810(R)

vyvazovací drát 1,5 mm vč. dopravy

m

70,000

15,60

9

D

Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 900102

D+M plastových tabulek na oplocení - nápis dle TZ

35

K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

M 592172100

obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm

D 37

kus

3,000

92,00

m

70,000

225,00

15 750,00 CS ÚRS 2016 01

kus

73,500

59,00

4 336,50 CS ÚRS 2016 01

70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

VV

998 K 998232111

1 092,00

20 362,50

34

36

1 328,90 CS ÚRS 2015 02

276,00

73,500

Přesun hmot

2 631,42

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m

t

Strana 151 z 204

19,935

132,00

2 631,42 CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.6 - Přípojka NN - ČOV KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka: Uvedené typy u jednolivých zařízení jsou uvedeny jako příklad. Možno je nahradit jinými typy, , ale se srovnatelnými parametry nebo lepšími.

103 084,20

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 103 084,20 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 152 z 204

CZK

Výše daně 21 647,68 0,00

124 731,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.6 - Přípojka NN - ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 084,20

D1 - Montážní práce a materiál

45 821,00

D2 - Zemní práce

57 263,20

Strana 153 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.6 - Přípojka NN - ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

Cena celkem [CZK]

103 084,20

Montážní práce a materiál

45 821,00

1

K Pol19

Doplnění vývodu v rozpojovací skříni RIS: , - 3 ks Nožová pojistka vel. 00, 63 A gG

kpl

1,000

374,00

374,00

2

K Pol20

Elektroměrový rozvaděč pro přímé měření v plastovém pilíři umístěný vedle skříně RIS, In=80A, IP44/20 , Celkové rozměry: š×v×h = 400 x 1475 x 240 mm, Hlavní jistič 3p, 40A, charakteristika B, Elektroměr dodá a osadí ČEZ Distribuce

ks

1,000

10 837,00

10 837,00

3

K Pol21

Kabel AYKY-J 4×50 mm2, včetně ukončení

m

215,000

154,00

33 110,00

4

K Pol22

Ostatní drobný instalační materiál

kpl

1,000

1 500,00

1 500,00

D

D2

Zemní práce

57 263,20

7

K Pol10

Výkop a zához kabelové rýhy 0,80×0,35m v zemině třídy 3-4, včetně zřízení kabelového lože 10/10cm

8

K Pol11

Výkop a zához kabelové rýhy 1,20×0,50m v zemině třídy 3-4

m

75,000

185,00

13 875,00

10

K Pol12

Výstražná fólie PVC šířka 22 cm

m

210,000

12,30

2 583,00

11

K Pol13

Kabelová flexibilní chránička pr. 110 mm

m

150,000

69,00

10 350,00

12

K Pol14

Konečná úprava terénu

m2

48,000

8,90

427,20

13

K Pol18

Konečná úprava komunikace

m2

38,000

450,00

17 100,00

Strana 154 z 204

m

135,000

85,00

11 475,00

Cenová soustava

9

K Pol24

Řízený protlak délky 11m s chráničku pr. 110 mm vč. montážní a výustní jámy

Strana 155 z 204

kpl

1,000

1 453,00

1 453,00

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.7 - Vodovodní přípojka KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

546 591,80

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 546 591,80 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 156 z 204

CZK

Výše daně 114 784,28 0,00

661 376,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.7 - Vodovodní přípojka Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

546 591,80

HSV - Práce a dodávky HSV

521 407,60

1 - Zemní práce

291 013,00

4 - Vodorovné konstrukce

20 586,15

5 - Komunikace pozemní

4 507,30

8 - Trubní vedení

200 338,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 050,65

998 - Přesun hmot

911,65

PSV - Práce a dodávky PSV

6 154,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 132,22

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 021,98

M - Práce a dodávky M

19 030,00

23-M - Montáže potrubí

19 030,00

Strana 157 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0052 - SO 02 Čistírna odpadních vod Soupis:

DSO 02.7 - Vodovodní přípojka Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 115101201 VV VV

521 407,60 291 013,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

3

K 115902(R)

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže DN 400 vč. zemních prací a vč. odstranění a likvidace použité skr

K 121101101 VV VV VV VV VV VV VV

5

K 132201202

80,000

10,00

800,00 CS ÚRS 2015 02

den

10,000

34,86

348,60 CS ÚRS 2015 02

ks

1,000

1 000,00

80,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

4

hod

" podchod pod kom. - 10dní á 8 hod / 1 čerp. jímka " 10*8

K 115101301

VV

Cenová soustava

546 591,80

2

VV

Cena celkem [CZK]

" podchod pod komunikací " 1

1 000,00

1,000

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

m3

(287-40)*1,5*0,2 40*1*0,2 " jámy protlaku " 4,5*2,5*2*0,2 " jáma šachty " 3,8*2,6*0,2 Součet

88,576

33,50

2 967,30 CS ÚRS 2015 02

177,50

13 120,27 CS ÚRS 2016 02

74,100 8,000 4,500 1,976 88,576

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

m3

Strana 158 z 204

73,917

VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

6

K 132201209 VV VV

7

K 132212201 VV VV

8

K 132212209 VV VV

9

K 132301202 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

10

K 132301209

" výkopy-20% v horn.3" " v části trasy odpočet krajnice v tl. 20cm, nebo ornice v tl. 20cm " " průměrná hl. výkopu 1,6m " " mont. jáma napojení " 2*2*(2-0,2)*0,2 " rýha " 0,9*(287-8-3-3-2,8)*(1,6-0,2)*0,2 " jámy protlaku " 3*3*(3-0,2)*2*0,2 " jáma šachty " 2,8*2,5*(2-0,2)*0,2 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -82,13*0,1 Součet Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

1,440 68,090 10,080 2,520 82,130 -8,213 73,917 m3

" 25% lepivost " 73,917*0,25

18,479

5,06

93,50 CS ÚRS 2015 02

185,00

1 519,41 CS ÚRS 2015 02

10,00

20,53 CS ÚRS 2015 02

185,00

20 512,06 CS ÚRS 2016 02

5,06

140,26 CS ÚRS 2015 02

18,479

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

" 10% ruční výkop " 82,13*0,1

8,213

8,213

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

2,053

m3

110,876

" lepivost 25% " 8,213*0,25

2,053

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 " výkopy-30% v horn.4" " v části trasy odpočet krajnice v tl. 20cm, nebo ornice v tl. 20cm " " průměrná hl. výkopu 1,6m " " mont. jáma napojení " 2*2*(2-0,2)*0,3 " rýha " 0,9*(287-8-3-3-2,8)*(1,6-0,2)*0,3 " jámy protlaku " 3*3*(3-0,2)*2*0,3 " jáma šachty " 2,8*2,5*(2-0,2)*0,3 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -123,196*0,1 Součet Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

2,160 102,136 15,120 3,780 123,196 -12,320 110,876 m3

Strana 159 z 204

27,719

VV VV

11

K 132312201 VV VV

12

K 132312209 VV VV

13

K 132401201 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

14

K 132412201 VV VV

15

K 132501201 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

" 25% lepivost " 110,876*0,25

27,719

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3

" 10% ruční výkop " 123,196*0,1

12,320

225,00

2 772,00 CS ÚRS 2015 02

10,00

30,80 CS ÚRS 2015 02

485,00

62 737,18 CS ÚRS 2015 02

485,00

6 970,91 CS ÚRS 2015 02

985,00

60 674,03 CS ÚRS 2015 02

12,320

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3

3,080

m3

129,355

" lepivost 25% " 12,32*0,25

3,080

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 " výkopy-35% v horn.5" " v části trasy odpočet krajnice v tl. 20cm, nebo ornice v tl. 20cm " " průměrná hl. výkopu 1,6m " " mont. jáma napojení " 2*2*(2-0,2)*0,35 " rýha " 0,9*(287-8-3-3-2,8)*(1,6-0,2)*0,35 " jámy protlaku " 3*3*(3-0,2)*2*0,35 " jáma šachty " 2,8*2,5*(2-0,2)*0,35 Mezisoučet " odpočet ručního výkopu 10% " -143,728*0,1 Součet Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5

2,520 119,158 17,640 4,410 143,728 -14,373 129,355 m3

14,373

m3

61,598

" ruční výkop 10% " 143,728*0,1

14,373

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 " výkopy-15% v horn.6" " v části trasy odpočet krajnice v tl. 20cm, nebo ornice v tl. 20cm " " průměrná hl. výkopu 1,6m " " mont. jáma napojení " 2*2*(2-0,2)*0,15 " rýha " 0,9*(287-8-3-3-2,8)*(1,6-0,2)*0,15 " jámy protlaku " 3*3*(3-0,2)*2*0,15 " jáma šachty " 2,8*2,5*(2-0,2)*0,15 Součet

Strana 160 z 204

1,080 51,068 7,560 1,890 61,598

16

K 151101101 VV VV VV VV VV VV VV

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

" mont. jáma napojení " 4*2*2 " rýha " 2*(287-8-3-3-2,8)*1,6 " jáma šachty " (2,8+2,5)*2*2 Součet

901,840

2,00

1 803,68 CS ÚRS 2015 02

901,84 CS ÚRS 2015 02

16,000 864,640 21,200 901,840

17

K 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

901,840

1,00

18

K 15120(R)

zřízení a odstranění rozpření stěn zátažného pažení (rám z oc. nosníků, rozepřený trubkami) vč. mat.

kpl

1,000

15,00

19

K 151201201

Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m

m2

72,000

5,00

360,00 CS ÚRS 2015 02

72,000

1,00

72,00 CS ÚRS 2015 02

288,000

52,30

VV VV

20 21

Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m

m2

M 13001(R)

dodání ocelových pažnic š.250mm

m

K 161101101 VV

23

K 162201102 VV VV VV VV VV

24

K 162601152 VV VV VV

25

K 162701155 VV VV VV

26

72,000

K 151201211

VV

22

" jámy protlaku " 4*3*3*2

K 162701159 VV

15,00

72/0,25

15 062,40

288,000

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

m3

410,653

m3

230,825

61,598/0,15

8,90

3 654,81 CS ÚRS 2015 02

19,80

4 570,34 CS ÚRS 2015 02

55,50

4 821,17 CS ÚRS 2016 02

10,00

868,68 CS ÚRS 2015 02

2,10

912,11 CS ÚRS 2015 02

217,17

410,653

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 " ornice z deponie na místo rozprostření " 88,576 " vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 100,44+45,99/1,1 Součet

88,576 142,249 230,825

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" 50% vytl. kub. do 5km k rozprostření " " výkop minus potřeba zeminy k zásypu " (61,598/0,15-278,727*0,85)*0,5

86,868

86,868

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3

" 50% vytl. kub. do 15km na skládku " " výkop minus potřeba zeminy k zásypu " (61,598/0,15-278,727*0,85)*0,5

86,868

86,868

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

86,868*5

434,340 434,340

27

K 162901(R)

poplatek za skládku - zemina

m3

86,868

2,50

28

K 167101101

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3

88,576

25,00

Strana 161 z 204

2 214,40 CS ÚRS 2015 02

" ornice k ohumusování " 88,576

VV VV

29

K 167101102 VV

K 174101101 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

M 583901(R) VV

K 175111101

33

M 583373020(R)

m3

K 181301103

355,62 CS ÚRS 2016 02

278,727

75,30

20 988,14 CS ÚRS 2015 02

-100,440 -25,110 -3,283 -3,099 278,727

nákup zásypového zhutnitelného materiálu dle ČSN 73 6133, TP 146

m3

45,990

5,00

229,95

45,990

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3

100,440

145,00

14 563,80 CS ÚRS 2015 02

185,40

34 822,38

100,440

štěrkopísek frakce 0-16

t

187,823

m2

442,880

187,823

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 88,576/0,2

VV

2,50

410,659

100,44*1,7*1,1

VV

34

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

0,9*(287-8)*0,4

VV

142,249 142,249

" 10% přehutnění , 15% objemu zásypu " 278,727*0,15*1,1

VV

32

m3

" celkový výkop viz. hl. rýh " 61,5989/0,15 " odpočet obsypu " -100,44 " odpočet lože " -25,11 " šachta " -1,14*1,44*2 " podkl. desky, bloky " -0,376-2,6-0,123 Součet

VV

31

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 " vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 100,44+45,99/1,1

VV

30

88,576

12,80

5 668,86 CS ÚRS 2015 02

442,880

35

K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

442,880

8,90

3 941,63 CS ÚRS 2015 02

36

M 005724200

osivo směs travní parková okrasná

kg

13,286

95,00

1 262,17 CS ÚRS 2015 02

442,88*0,03

VV

4

D 37

K 451573111 VV

38

K 452321141 VV VV

39

K 452323141 VV

13,286

Vodorovné konstrukce

20 586,15

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

m3

0,9*0,1*(287-8)

25,110

428,82

10 767,67 CS ÚRS 2015 02

1 983,00

745,61 CS ÚRS 2015 02

1 983,00

5 155,80 CS ÚRS 2015 02

25,110

Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop

m3

0,376

m3

2,600

" pod vodoměr. šachtu " 1,74*1,44*0,15

0,376

Podkladní bloky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop " bloky na trase "

Strana 162 z 204

26*0,1

VV

40

K 452323151 VV VV VV VV

K 452351101 VV

K 452353101 VV VV VV VV VV VV

K 452368211

VV

5

D 44

K 569811111 VV

45

K 569851111

K 596811120

VV

M 592453100

8

48

K 857242121 VV

284,13 CS ÚRS 2016 02

206,51

197,01 CS ÚRS 2015 02

m2

13,650

231,18

3 155,61 CS ÚRS 2015 02

21 563,00

280,32 CS ÚRS 2015 02

0,954

Bednění podkladních bloků otevřený výkop

13,000 0,200 0,450 13,650

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t

0,013

0,013

Komunikace pozemní

4 507,30

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm

m2

20,000

m2

20,000

54,30

1 086,00 CS ÚRS 2016 02

128,00

2 560,00 CS ÚRS 2016 02

324,00

349,92 CS ÚRS 2015 02

473,50

511,38 CS ÚRS 2015 02

20,000

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm

20,000

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2

1,080

1,080

dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní

m2

0,3*0,3*12

VV

D

0,954

" vod. šachta " 12*0,3*0,3

VV

47

m2

40*0,5

VV

46

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

" celková tl. 20cm = 5+15cm " 40*0,5

VV

2 310,00

0,113 0,123

" pod vodoměr. šachtu " 1,74*1,44*4,44*1,2*0,001

VV

0,123 0,010

" bloky na trase " 26*0,5 " ve vod. šachtě " 4*0,2*0,25 " podbetonování rámu poklopu vod. šachty " 0,15*3 Součet

VV

43

m3

" pod vodoměr. šachtu " (1,74+1,44)*2*0,15

VV

42

Podkladní bloky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop " vodoměrná šachta " 0,2*0,2*0,25 " podbetonování poklopu " 0,15*0,25*3 Součet

VV

41

2,600

1,080 1,080

Trubní vedení

200 338,85

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 2+2+2

kus

6,000 6,000

Strana 163 z 204

310,50

1 863,00 CS ÚRS 2015 02

49

M 55201(R)

litinové patkové koleno přírubové DN 80 vč. těsnění a spoj. mat.

ks

2,000

1 054,00

2 108,00

50

M 55208(R)

jištěná spojka hrdlo/příruba (LT/PVC) DN 80

ks

2,000

3 458,00

6 916,00

51

M 55209(R)

lit. redukce DN 80/50 přírubová vč. těsnění a spoj. mat.

ks

2,000

978,00

1 956,00

52

M 552211(R)

litinová redukce DN 50/40 přírubová vč. těsnění a spoj. materiálu

ks

2,000

743,00

1 486,00

53

K 857244121

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80

kus

3,000

451,50

1 354,50 CS ÚRS 2015 02

VV

2+1

3,000

54

M 55206(R)

lit. T kus přírubový DN 50/50 vč. těsnění a spoj. materiálu

ks

2,000

1 629,36

3 258,72

55

M 55207(R)

lit. T kus přírubový DN 80/50 vč. těsnění a spoj. materiálu

ks

1,000

1 893,00

1 893,00

56

K 871211141

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm

m

287,000

35,00

10 045,00 CS ÚRS 2015 02

M 286135980

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m

m

291,305

116,25

33 864,21 CS ÚRS 2015 02

57

VV

58

M 28602(R) VV

59

M 28603(R) VV

287*1,015

291,305

lemový nákružek SDR 11 dn 63

ks

7,000

ks

7,000

5+2

145,00

1 015,00

298,00

2 086,00

7,000

otočná příruba PE - litina dn 63 5+2

7,000

60

M 28604(R)

elektrospojka SDR 11 dn 63

ks

60,000

115,00

6 900,00

61

M 28606(R)

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 11st

ks

1,000

1 125,00

1 125,00

62

M 28607(R)

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 22st

ks

2,000

1 125,00

2 250,00

63

M 28608(R)

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 30st

ks

3,000

1 523,00

4 569,00

64

M 28609(R)

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 45st

ks

12,000

1 512,00

18 144,00

65

K 891211111

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50

kus

3,000

480,50

1 441,50 CS ÚRS 2015 02

66

K 891247111

Montáž hydrantů podzemních DN 80

kus

2,000

268,50

537,00 CS ÚRS 2015 02

67

M 42200(R)

šoupátko vodárenské DN 50 PN 16, dlouhé provedení

ks

3,000

4 132,00

12 396,00

68

M 42203(R)

podzemní hydrant PN 16 PH 80/1500

ks

2,000

13 250,00

26 500,00

69

M 42205(R)

zemní teleskopická souprava pro šoupátko vč. klíče

ks

3,000

1 792,00

5 376,00

70

M 42206(R)

klíč k podzemnímu hydrantu čtyřhran S 27,5mm

ks

2,000

254,00

508,00

71

K 892233121

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

m

287,000

5,30

1 521,10 CS ÚRS 2015 02

72

K 892241111

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

m

287,000

8,44

2 422,28 CS ÚRS 2015 02

73

K 892372111

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

kus

4,000

15,00

60,00 CS ÚRS 2015 02

Strana 164 z 204

74

K 894403011 VV VV

75

K 894411311 VV VV

76

K 894414111 VV VV

Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

kus

1,000

kus

2,000

kus

1,000

" vodoměrná šachta " 1

168,49

168,49 CS ÚRS 2015 02

977,13

1 954,26 CS ÚRS 2015 02

1 725,79

1 725,79 CS ÚRS 2015 02

1,000

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných " ochrana - šoupě " 2

2,000

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových " vodoměrná šachta " 1

1,000

77

M 592241040(R)

skruž betonová 100x100x9 cm

kus

2,000

1 214,00

2 428,00

78

M 59201(R)

šachtové dno prefa 114/144/12 vč. dopravy,vč. vnějšího asf. nátěru

ks

1,000

7 423,00

7 423,00

79

M 59203(R)

zákrytová deska prefa 114/144/20 vč. dopravy, vč. vnějšího asf. nátěru

ks

1,000

3 684,00

3 684,00

80

K 894901(R)

těsnění dílců vodoměrné šachty bobtnajícími pásky (5m)

kpl

1,000

1 523,00

1 523,00

K 899102111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus

1,000

341,16

81

VV VV

" vod. šachta " 1

341,16 CS ÚRS 2015 02

1,000

82

M 55210(R)

poklop litinový vodárenský 600/600, uzamykatelný

ks

1,000

2 354,00

83

K 899401112

Osazení poklopů litinových šoupátkových

kus

3,000

425,00

1 275,00 CS ÚRS 2015 02

84

M 422913520

poklop litinový typ 504-šoupátkový

kus

3,000

412,00

1 236,00 CS ÚRS 2015 02

85

K 899401113

Osazení poklopů litinových hydrantových

kus

2,000

807,00

1 614,00 CS ÚRS 2015 02

86

M 422914520

poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80

kus

2,000

998,00

1 996,00 CS ÚRS 2015 02

87

K 899713111

Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

kus

4,000

162,07

648,28 CS ÚRS 2015 02

88

M 42204(R)

dodání ocelového sloupku v. 2,5m 60/3mm vč. dvojnásobného nátěru

ks

4,000

483,60

1 934,40

89

K 899721111(R)

D+M signalizačního vyhledávacího vodiče 4mm2 , připáskovat na potrubí

m

320,000

19,40

6 208,00

90

K 899722113

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

m

287,000

6,80

91

K 899902(R)

promazání poklopu

ks

6,000

3,26

19,56

VV

3+1+1+1

2 354,00

1 951,60 CS ÚRS 2015 02

6,000

92

K 899903(R)

D+M kompozitových madel v 1,1m - vod. šachta

ks

2,000

542,00

1 084,00

93

K 899904(R)

D+M žebříku z kompozitu š.300mm , v 1,9m , výroba a osazení dle TNV 75 0748

kpl

1,000

3 846,00

3 846,00

94

K 899905(R)

vodotěsné zapravení prostupů v vod. šachtě prům. 100mm

ks

2,000

458,00

916,00

95

K 899906(R)

napojení přípojky na stáv. vod. řad - výřez, vložení T kusu

kpl

1,000

2 413,00

2 413,00

Strana 165 z 204

96

K 899907(R)

9

D 97

K 916111122 VV VV VV VV

K 916111123 VV VV VV VV

M 583801100

100

K 916991121

101

K 977151118 VV

998

D

103

K 998276101

105 106

m

t

98,07

980,70 CS ÚRS 2015 02

0,679

873,00

592,77 CS ÚRS 2015 02

m3

0,300

2 117,85

635,36 CS ÚRS 2015 02

m

0,240

1 930,00

463,20 CS ÚRS 2015 02

0,300

0,240

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M 111631500

10,000

0,679

911,65

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

711

VV

1 378,62 CS ÚRS 2015 02

2,000 10,000

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů

D

VV

76,59

8,000

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Práce a dodávky PSV

K 711121131

18,000

4,000 18,000

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

PSV

t

70,398

12,95

911,65 CS ÚRS 2015 02

6 154,20 1 132,22

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým

m2

" vod. šachta " 1,44*1,14+(1,44+1,14)*2*0,15

2,416

13,90

33,58 CS ÚRS 2015 02

17 382,00

17,38 CS ÚRS 2015 02

17,75 CS ÚRS 2015 02

2,416

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg

t

0,001

2,416*0,0003

0,001

K 711131101

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou

m2

2,500

7,10

M 68301(R)

dodání geotextilie 300gr/m2

m2

2,875

18,30

VV

2 000,00

14,000

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého

D

VV

104

m

" vod. šachta " 2*0,12

VV

102

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého

3*0,1

VV

125,00

4 050,65

(10+18)*0,024*1,01

VV

16,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

" lemování poklopu šoupěte a hydrantu " 4*2 " lemování poklopu šoupěte " 2 Součet

VV

99

ks

" lemování poklopu šoupěte a hydrantu " 3,5*2*2 " lemování poklopu šoupěte " 2*2 Součet

VV

98

D+M vyhledávacích talířových markerů

2,5*1,15

2,875

Strana 166 z 204

52,61

107

K 711141559

M 628321340 VV

109

K 998711101 D

m2

5,000

m2

5,750

2,5*2

VV

108

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

722

85,40

427,00 CS ÚRS 2015 02

98,00

563,50 CS ÚRS 2015 02

20,40 CS ÚRS 2015 02

5,000

pás těžký asfaltovaný (V60S40) 2,5*2*1,15 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

5,750 t

0,025

816,00

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 021,98

110

K 722232047

Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

kus

1,000

173,00

173,00 CS ÚRS 2016 02

111

K 722232065

Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním

kus

1,000

362,00

362,00 CS ÚRS 2016 02

112

K 722901(R)

D+M zpětné klapky DN 40

ks

1,000

163,00

163,00

113

K 722902(R)

D+M vodoměru vč. přímého uklidň. kusu před a za vodoměrem , vč. držáku na opěrném bloku

ks

1,000

3 621,00

3 621,00

114

K 722903(R)

D+M redukčního ventilu DN 40

ks

1,000

283,00

283,00

115

K 722904(R)

D+M filtru DN 40

ks

1,000

419,00

419,00

116

K 998722101

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

t

0,002

490,00

D

M

Práce a dodávky M

D

23-M

Montáže potrubí

0,98 CS ÚRS 2015 02

19 030,00 19 030,00

117

K 23501(R)

D+M: Protlak pod komunikací, chránička PE dn 160/14,6mm, v položce zahrnuty veškeré přidružené práce pro bezvýkopové technologie - zhotovitel stavby provede zpracování realizačních výkresů podchodů pod komunikací bezvýkopovou technologií

m

8,000

2 143,00

17 144,00

118

K 23502(R)

D+M manžet na chráničku dn 160

m

2,000

435,00

870,00

119

K 23503(R)

D+M vymezovacích objímek pro chráničku dn 160

ks

4,000

254,00

1 016,00

Strana 167 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis:

DPS 01.1 - Technologicko-strojní část ČOV KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka: Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem.Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu dokumentace. V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro,nebudou tyto změny předmětem víceprací.Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  

1 715 115,60

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 1 715 115,60 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 168 z 204

CZK

Výše daně 360 174,28 0,00

2 075 289,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis:

DPS 01.1 - Technologicko-strojní část ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

06.12.2016

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 715 115,60

D1 - Stroje a zařízení

1 715 115,60

Strana 169 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis:

DPS 01.1 - Technologicko-strojní část ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D1

D 1

K Pol1 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

2

K Pol10 VV VV VV

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

1 715 115,60

Stroje a zařízení

1 715 115,60

Ponorné kalové čerpadlo (čerpací stanice ) odpadních vod

ks

stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího zařízení (vodící tyče nebo lanko 2x 6m). Čerpadlo bude s vířivým oběžným kolem s kvalitní úpravou proti abrazi.Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V). Zapojení čerpadel 1+1. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Materiál patkového kolene-šedá litina. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. průchodnost min.45 mm, Qmax nepřekročitelné: 4 l/s, Q: 4-3 l/s, Hgeodetická = 1,55,2 m, Hdopravní = 1,8-5,4 m, P = 1,5 kW (*) např.Hidrostal, Wilo, KSB, Flygt 2 Čerpadlo kalové vody v suché jímce, stacionární instalace na rámu pro horizontální instalaci Čerpadlo je vybaveno šroubovým nebo vířivým odstředivým kolem. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V), elektromotor má vlastní vnitřní chlazení. Zapojení čerpadla 1+0.

Strana 170 z 204

2,000

33 055,20

66 110,40

35 755,20

35 755,20

2,000 ks

1,000

Cenová soustava

VV VV VV VV VV VV

3

K Pol11 VV VV VV VV

4

K Pol12 VV VV VV VV VV

5

K Pol13 VV VV VV VV VV VV

6

K Pol14 VV VV VV VV VV VV

Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Materiál instalačního rámu-šedá litina. Na sání a výtlaku čerpadla osazena ruční uzavírací armatura. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. průchodnost min.40 mm, Qmax: 3-4 l/s, Hdopravní = 3,5 m, P = 1,5 kW (*) např.Hidrostal, Wilo, KSB, Flygt 1 Kulový uzávěr se spínačem koncových poloh

1,000 ks

Slouží ke snímání polohy uzávěru otevřeno/zavřeno a blokuje chod čerpadla pol.10 k příslušné sběrné hladině kalu. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. DN 65 2 Kyslíková sonda-optická, včetně prodloužené armatury, závěsu, nosiče a montážního materiálu

ks

1,000

ks

1,000

Strana 171 z 204

58 344,30

58 344,30

31 255,20

31 255,20

24 625,80

24 625,80

1,000 ks

Zvedací zařízení slouží k manipulaci s ponornými čerpadly a česlicovým košem v čerpací stanici. Zvedací zařízení je tvořeno mobilním zvedákem vybaveným ručním vrátkem. Mobilní část se osazuje do kotevní patky (1 ks), která bude osazena na stropě čerpací stanice. Vyložení zvedáku dle vzdálenosti uložení zvedaného břemene od patky (předpoklad 0,9m). Materiálové provedení žárový zinek. Součástí zařízení je ruční naviják a lanko. Dosah lanka 10 m. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné dokumentace.

19 143,00

1,000

Bude osazen v měrné šachtě pro snímání proteklého množství vyčištěné vody v měrném Parshallově žlabu (dodávka stavby). Součástí dodávky bude vyhodnocovací převodník s osazením v provozní budově. Dodávka zařízení bude kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace a včetně úředního ověření (kalibrace). pro P2 např. ELA 1 Otočné zvedací zařízení s navijákemu, vč. 1 ks kotvící patky

9 571,50

2,000

Součástí položky je také vyhodnocovací převodník osazený ve dveřích řídícího rozvaděče čistírny nebo vedle rozvaděče. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. rozsah koncentrace 0-60 mg/l např. INSA, WTW, ENDRESS+HAUSER 1 Ultrazvukový průtokoměr do otevřené šachty

2,000

1,000

VV VV VV

7

K Pol15 VV VV VV VV

8

K Pol16 VV VV VV

9

K Pol17 VV VV VV VV

10

K Pol18 VV VV VV VV VV VV VV VV

11

K Pol19 VV VV VV VV

nosnost min. 250 kg, materiál: žárový zinek např. Zemský Rohatec 1

1,000

Česlicový koš pro DN 300 s horním víkem, vč. spouštěcího zařízení (vodících tyčí), materiálové provedení nerez ocel AISI 304

ks

Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. průlina 30 mm, mat.provedení ocel AISI 304, nerez např. Zemský Rohatec 1 Sídlištní kontejner

ks

1,000

ks

2,000

ks

Strana 172 z 204

7 525,80

933,30

1 866,60

1,000

62 345,70

62 345,70

51 284,70

51 284,70

1,000 ks

Zajišťuje potřebný vnos kyslíku do směsi aktivovaného kalu a surové odpadní vody v aktivační nádrži o objemu 124 m3 a hloubky vody 5 m. Diskové aerační jemněbublinné elementy s teflonovou úpravou membrány o průměru 350 mm budou umístěny do vodorovného roštu, celkový počet elementů na jeden rošt je 19 ks. Přívod vzduchu do roštu bude řešen pomocí PE potrubí. Rošt je vybaven odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem 1", kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů.

7 525,80

2,000

Skladovací nádrž o objemu 1 m3 Dvouplášťová nádrž ze svařovaného plastu je určena pro skladování 40% síranu železitého. Materiálové provedení PE-HD. Vystrojení nádrže (hlavní části): odvzdušnění, mechanická indikace hladiny (stavoznak)s orientační stupnicí, plnící potrubí s rychlospojkou, záchytná odkapová vanička pod plnící přípojkou s výpustným kohoutem, oka pro jeřáb. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. objem 1m3 např. ProMinent, Kemifloc 1 Jemnobublinný aerační rošt

17 327,70

1,000

Plastová nádoba o objemu 120 l, na 2 kolečkách. Objem – min. 120l. Nosnost 60 kg. V sestavě (1+1) 1 ks na shrabky, 1 ks záloha. objem 120l např.Meva 2 Zásobní nádrž srážedla fosforu

17 327,70

1,000

Kontejner plechový, žárově zinkovaný, tl.plechu min. 1,25mm, na 4 kolečkách. Objem – min. 660l. Nosnost 320 kg. objem min. 660l, materiál: žárový zinek 1 Popelnice-plastová

1,000

1,000

VV VV VV VV VV VV

12

K Pol2 VV VV VV VV VV VV VV

13

K Pol20 VV VV VV VV VV VV VV

14

K Pol21 VV VV VV VV VV VV VV

Rošt je ke dnu fixován podpěrami. Materiálové provedení roštu a přívodního potrubí je polyethylén. Materiálové provedení provzdušňovacích elementů je plast s membránou(EDPM) s teflonovou úpravou. Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a příslušné dokumentace. počet elementů 19 ks, dlouhodobá provozní kapacita elementu 4,5 m3/ks/hod např. Fortex 1 Strojní miničesle, vnitř.provedení. Jemné česle se strojním stíracím mechanizmem.

1,000 ks

Shrabky padají do odvodňovacího žlábku umístěného nad žlabem česlí. Masivní rám uzavírá nosník, na kterém je uložen pohon stěrače. Dvojitá ochrana servomotoru: omezovač kroutícího momentu a bimetal. Materiálové provedení chrom-niklová nerez ocel. Ložiska jsou plastová. Rám česlí je opatřen nátěrem. Součástí dodávky je řídící rozvádeč umístěný na rámu česlí. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. šířka žlabu 400 mm, hloubka žlabu 650 mm, průlina 12 mm, sklon 70°, P: 0,37 kW(*) např.Fontana 1 Otočné zvedací zařízení obloukové s navijákemu, vč. 1 ks kotvících patek

ks

Strana 173 z 204

204 743,70

1,000

25 536,60

25 536,60

395 443,80

395 443,80

1,000 ks

Jedná se o vertikální kruhovou DN. Válcový tvar nádrže přechází do tvaru rotačního kužele. Průměr nádrže v hladině je 4,5 m, hloubka vody 5 m, celková výška DN 5,4 m (přesah nad hladinou vody 0,4 m). Vnitřní vystrojení sestává shybky propojujcí aktivaci s DN, z odtokového šestiúhelníkového žlabu vyčištěné vody a odtokového potrubí. Odtokový žlab je situován po obvodu nádrže a je výškově stavitelný s pilovou hranou z vnější strany a s nornou stěnou z vnitřní strany žlabu. Norná stěna je opatřena systémem rozrušování (čiření) plovoucích nečistot. Materiálové provedení DN nerezová ocel AISI 304, tloušťka plechu 2,5 mm. Konstrukce pláště nádrže je šroubovaná bez svárů, s těsněním všech spojů.

204 743,70

1,000

Zvedací zařízení slouží k manipulaci s míchadlem v aktivaci. Zvedací zařízení je tvořeno mobilním zvedákem vybaveným ručním vrátkem. Mobilní část se osazuje do kotevní patky (1 ks), která bude osazena na ochozu aktivace. Vyložení zvedáku dle vzdálenosti uložení zvedaného břemene od patky (předpoklad 0,9m). Materiálové provedení žárový zinek. Součástí zařízení je ruční naviják a lanko. Dosah lanka 10 m. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné dokumentace. nosnost min. 150 kg, materiál: žárový zinek např. Zemský Rohatec 1 Dosazovací nádrž(DN) vč.vystrojení

1,000

1,000

VV VV VV VV VV

15

K Pol22 VV VV VV VV VV VV

16

K Pol23 VV VV VV VV VV VV VV VV

17

K Pol24 VV VV VV VV VV VV

Součástí položky jsou 2 trychtýřky pro stahování plov.nečistot, vč. přívodního potrubí vzduchu s uzávěry a odtahového potrubí mamutky PE 90. Vystrojení DN bude zavěšeno na nosných profilech obslužné lávky a kotveno táhly do betonové nádrže. Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z nerez oceli AISI 304. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. Materiál DN: nerez, AISI 304, tloušťka plechu 2,5 mm, průměr nádrže 4,5 m, výška vody 5 m, výška nádrže 5,4 m, přesah nad hladinou 0,4 m 1 Jímka pro čerpadla vrat. a přeb.kalu je zavěšena na I-profilech obslužné lávky

1,000 ks

1,000

ks

1,000

Je vybavena nátokem o světlosti DN 150 a délce 5 m, která dopravuje zahuštěný kal ze dna DN do jímky u hladiny v DN. Rozměry nádrže jsou 1,0x0,85x1,0 m (šxbxv). Materiálové provedení nerezová ocel AISI 304, tloušťka plechu vystrojení 2 mm. Dno nádrže musí být vyztužené pro osazení čerpadel. Spojovací materiál a kotvení nádrže je z nerez oceli AISI 304. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. 1,0x0,85x1,0 m(šxbxh) materiál nerez AISI 304, tloušťka 2 mm 1 Obslužná lávka

Strana 174 z 204

62 025,30

62 025,30

37 653,30

37 653,30

1,000 ks

Slouží k homogenizaci kalu v kalové nádrži o objemu 62 m3 a hloubky vody 5 m. Diskové aerační středněbublinné elementy o průměru 280 mm budou umístěny do vodorovného roštu, celkový počet kruhových elementů na jeden rošt je 9 ks. Rošt je vybaven odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem 1", kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů. Přívod vzduchu do roštu bude řešen pomocí PE potrubí. Rošt je ke dnu fixován podpěrami. Materiálové provedení roštu a přívodního potrubí je polyethylén nebo polypropylén. Materiálové provedení provzdušňovacích elementů je plast s membránou (EPDM).

24 652,80

1,000

Obslužná oboustranně průchozí mostní konstrukce přes biologickou linku je vedena přes osu dosazovací nádrže. Lávka bude vybavena zábradlím, ukončení zábradlí bude koordinováno se stavbou v návaznosti na zábradlí ochozu v biologické části. Šířka lávky 1 m, celková délka lávky 6,3 m. Na lávce bude zavěšena jímka pro čerpadla (pol.22). Nosná část lávky bude řešena pomocí I-profilů, které budou stabilizovány vodorovným ztužením. Lávka bude vybavena odnímatelnými pochůznými rošty. Váha zařízení bude 1,5t. Materiálové provedení žárový zinek. Dodávka zařízení je včetně dokumentace, osazení zajišťuje stavba. délka lávky 6,3m, šířka 1m, váha 1,5 t, materiál: žárový zinek 1 Středně bublinný aerační rošt

24 652,80

1,000

VV VV VV VV

18

K Pol25 VV VV VV VV VV

19

K Pol26 VV VV VV

20

K Pol27 VV VV VV

21

K Pol28 VV VV VV

22

K Pol29 VV VV VV

23

K Pol3 VV VV VV

Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a příslušné dokumentace. počet elementů 9 ks, dlouhodobá provozní kapacita elementu 6,2 m3/ks/hod např. Fortex 1 Spojka na připojení fekální hadice

1,000 ks

sestává na jedné straně z příruby DN 100 a na straně druhé z napojovací hlavice na fekální hadici. Dodavatel technologie si před výrobou upřesní u provozovatele typ hlavice, kterou bude používat. Součástí položky je celková montáž, vč. podpůrných konzol. Materiálové provedení: žárový zinek, případně hliník, dle typu hlavice. např. Zemský 1 Potrubí DN 20 (3/4") čiření plov.nečistot, nerez

ks

1,000

ks

1,000

ks

1,000

ks

1,000

Strana 175 z 204

7 494,30

7 494,30

38 553,30

38 553,30

9 294,30

9 294,30

71 354,70

142 709,40

1,000 ks

Zapojení dmychadel 1+1. Je složen z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo bude dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi.

4 831,20

1,000

nerez AISI 304, tl.stěny 2 mm, délka L= 3 m. Včetně nerezových tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže. DN 200, tl.stěny 2 mm, délka 3 m, médium: kal+voda 1 Dmychadlový agregát vzduchu-aktivace

4 831,20

1,000

nerez AISI 304, , délka L= 12 m. Včetně nerezových tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže. DN 50, tl.stěny 2 mm, délka 12 m, médium: vzduch 1 Potrubí DN 200, nerez

2 555,10

1,000

nerez AISI 304, tl.stěny 2 mm, délka L= 11 m. Včetně nerezových tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže. DN 40, tl.stěny 2 mm, délka 11 m, médium: vzduch 1 Potrubí DN 50, nerez

2 555,10

1,000

nerez AISI 304, , tl.stěny 1,5 mm, délka L= 12 m. Včetně nerezových tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže. DN 20, tl.stěny 1,5 mm, délka 12 m, médium: vzduch 1 Potrubí DN 40 (1,5"), nerez

1,000

2,000

VV VV VV VV VV VV VV

24

K Pol30 VV VV VV VV

25

K Pol31 VV VV VV VV

26

K Pol32 VV VV VV VV

27

K Pol33 VV VV VV VV

28

K Pol34 VV VV VV VV

29

K Pol35 VV VV VV VV

30

K Pol36

Součástí dodávky je rám od výrobce dmychadel, umožňující instalaci zařízení nad sebou (rozměry d820xš610xv810mm). Na výstupu vzduchu bude dmychadlo opatřeno ruční uzavírací klapkou o světlosti DN 50. Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 50 na přívodní vzduchové potrubí aktivace. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. Q = 80 m3/h, Dp = 65kPa , P = 4 kW (*), max.hlučnost 80 dB např. Kubíček 2 Potrubí PE 40

2,000 ks

1,000

ks

1,000

min.světlost potrubí 34 mm, délka L= 19 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže PE 40, délka 19 m, médium: vzduch např. Geberit 1 Potrubí PE 50

min.světlost potrubí 50 mm, délka L= 10 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže PE 56, délka 10 m, médium: kal např. Geberit 1

1,000

ks

1,000

Strana 176 z 204

6 497,10

6 497,10

20 535,30

20 535,30

18 099,90

18 099,90

14 643,90

14 643,90

14 426,10

14 426,10

1,000

1,000 ks

1,000

ks

1,000

min.světlost potrubí 83 mm, délka L= 8 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže PE 90, délka 8 m, médium: kal např. Geberit 1 Potrubí PE 110

1,000

ks

min.světlost potrubí 69 mm, délka L= 18 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže PE 75, délka 18 m, médium: splašková a kalová voda např. Geberit 1 Potrubí PE 90

9 925,20

1,000

min.světlost potrubí 55 mm, délka L= 4 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže PE 63, délka 4 m, médium: kalová voda např. Geberit 1 Potrubí PE 75

9 925,20

1,000 ks

Potrubí PE 63

8 538,30

1,000

min.světlost potrubí 44 mm, délka L= 12 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže PE 50, délka 12 m, médium: vzduch např. Geberit 1 Potrubí PE 56

8 538,30

1,000

VV VV VV VV

32

K Pol4 VV VV VV VV VV VV VV VV VV

33

K Pol5 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

34

K Pol6 VV VV VV VV VV

min.světlost potrubí 101 mm, délka L= 10 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže PE 110, délka 10 m, médium: kal např. Geberit 1 Ponorné vrtulové míchadlo k promíchávání obsahu aktivační nádrže o objemu 124 m3, hloubka vody 5 m

1,000 ks

Pohon míchadla bude třífázovým motorem, tepelná ochrana motoru: bimetal. Míchadlo bude dodané včetně všech olejových náplní. Vrtule míchadla bude odolná proti ucpání a namotání plovoucích látek. Materiálové provedení skříně míchadla šedá litina nebo nerez, hřídel nerez 1.4021, vrtule nerez 1.4571 nebo šedá litina. Instalace míchadla musí umožnit jeho spuštění a vyzvednutí z jímky bez nutnosti jejího vyčerpání. Součástí dodávky bude nerezový vodící sloup 60x60x4 mm (100x100x4mm), 6m, umožňující natáčení míchadla. Dodávka míchadla bude kompletní včetně 10 m kabelu, kotevního materiálu, montáže a příslušné dokumentace. max.otáčky 920 ot./min., krytí IP 68, P = 1,75 kW (*) např.Wilo, Flygt, KSB 1 Dávkovací stanice temperovaná, musí zabezpečit dávkování 40% síranu železitého do biologické linky

Dmychadlo je složeno z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo bude dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi. Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 50 na přívodní vzduchové potrubí rozrušení plovoucích nečistot.

Strana 177 z 204

116 442,90

116 442,90

64 163,70

64 163,70

46 646,10

46 646,10

1,000 ks

1,000

ks

1,000

V dávkovací stanici je osazeno dávkovací čerpadlo o výkonu 0-6 l/hod při pmax 10bar. Provedení stanice - pro venkovní prostředí (temperace vnitřního prostoru skříně). Vystrojení stanice (hlavní části): 1) chemicky odolná uzamykatelná skříň 2) temperace vnitřního prostoru skříně 3) 1 x dávkovací membránové čerpadlo včetně konzole 4) sada příslušenství, potrubí, sání čerpadla 5) 20 m hadice výtlaku 6) napájecí napětí 230 V, 50 Hz. Q: 0-6 l/hod, P= 0,55 kW (*) vč.vyhřívání např. ProMinent, Grundfos 1 Dmychadlový agregát vzduchu-plovoucí nečistoty, kalojem

1,000

1,000

VV VV VV VV

35

K Pol7 VV VV VV VV

36

K Pol8 VV VV VV VV VV VV VV

37

K Pol9 VV VV VV VV VV VV VV VV

Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. Q = 55 m3/h, Dp = 65kPa , P = 3 kW (*), max.hlučnost 75 dB např. Kubíček 1 Solenoidový ventil

1,000 ks

2,000

ks

1,000

ks

1,000

Armatura jmenovité světlosti DN 50 bude sloužit k přepínání proudu vzduchu mezi kalojemem a rozrušením plovoucích nečistot. Ventil bude v provedení pro vnitřní prostředí. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. DN 50, médium:vzduch P = 0,01 kW (*) 2 Ponorné kalové čerpadlo vratného kalu, přenosná instalace v mokré jímce.

Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce zavěšené pod lávkou v DN. Čerpadlo bude poháněno motorem (3x400V). Čerpadlo bude s vířivým oběžným kolem. Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu (lanka), kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. V případě poruchy slouží jako záloha pol.08. průchodnost min.40 mm, Q: 4-5 l/s, Qmax: 5 l/s, Hgeodetická = 1-1,5 m, Hdopravní = 1,5-2 m, P = 1,1 kW (*) např.Hidrostal, Wilo, KSB, Flygt 1

Strana 178 z 204

13 251,60

25 372,80

25 372,80

25 495,20

25 495,20

2,000

Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce zavěšené pod lávkou v DN. Čerpadlo bude poháněno motorem (3x400V). Čerpadlo bude s vířivým oběžným kolem. Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu (lanka), kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. průchodnost min.40 mm, Q: 4-5 l/s, Qmax: 5 l/s, Hgeodetická = 1-1,5 m, Hdopravní = 1,5-2 m, P = 1,1 kW (*) např.Hidrostal, Wilo, KSB, Flygt 1 Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu, přenosná instalace v mokré jímce

6 625,80

1,000

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis:

DPS 01.2 - Elektrorozvody ČOV a MaR KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

561 175,11

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 561 175,11 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 179 z 204

CZK

Výše daně 117 846,77 0,00

679 021,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis:

DPS 01.2 - Elektrorozvody ČOV a MaR Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

561 175,11

D1 - Montážní materiál+montáž

143 835,57

D2 - Dodávky + montáž

239 365,80

D3 - Zemní práce

10 652,94

D4 - HZS

167 320,80

Strana 180 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis:

DPS 01.2 - Elektrorozvody ČOV a MaR Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.12.2016

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

Cena celkem [CZK]

561 175,11

Montážní materiál+montáž

143 835,57

1

K Pol38

Žlab drátěný pozinkovaný 100/100 vč. nosníků a příslušenství

m

3,000

328,50

985,50

2

K Pol39

Žlab drátěný pozinkovaný 100/50 vč. nosníků a příslušenství

m

16,000

306,90

4 910,40

3

K Pol40

Žlab drátěný pozinkovaný 50/50 vč. nosníků a příslušenství

m

8,000

280,80

2 246,40

4

K Pol41

Lišta vkládací plastová 40x20

m

30,000

67,50

2 025,00

5

K Pol42

Lišta vkládací plastová 40x40

m

26,000

75,60

1 965,60

6

K Pol43

Lišta vkládací plastová 100x60

m

4,000

238,50

954,00

7

K Pol44

Trubka ohebná plast. 16

m

30,000

35,10

1 053,00

8

K Pol45

Trubka ohebná plast. 20

m

50,000

36,90

1 845,00

9

K Pol46

Trubka ohebná plast. 25

m

40,000

36,90

1 476,00

10

K Pol47

Trubka ohebná plast. 32

m

20,000

46,80

936,00

11

K Pol48

Trubka z PVC fí20 vč.příchytek, UV stabilní

m

36,000

63,90

2 300,40

12

K Pol49

Trubka z PVC fí25 vč.příchytek, UV stabilní

m

14,000

82,80

1 159,20

13

K Pol50

Trubka z PVC fí32 vč.příchytek, UV stabilní

m

12,000

117,90

1 414,80

Strana 181 z 204

Cenová soustava

14

K Pol51

Trubka korugovaná ohebná fí40

m

40,000

44,10

1 764,00

15

K Pol52

Pásková příchytka plast.

ks

480,000

9,90

4 752,00

16

K Pol53

Krabicová rozvodka, IP67

ks

14,000

130,50

1 827,00

17

K Pol54

Hmoždinky natlouk.6x40

ks

500,000

4,50

2 250,00

18

K Pol55

Hmoždinky natlouk.6x60

ks

200,000

4,95

990,00

19

K Pol56

Hmoždinky natlouk.8x100

ks

30,000

6,12

183,60

20

K Pol57

Hmoždinky HM 10

ks

30,000

4,41

132,30

21

K Pol58

Vodič CY6 z/žl

m

100,000

28,35

2 835,00

22

K Pol59

Vodič CY10 z/žl

m

30,000

37,80

1 134,00

23

K Pol60

Vodič CY16 z/žl

m

15,000

56,07

841,05

24

K Pol61

Kabel CYKY-O 3x1,5

m

110,000

28,35

3 118,50

25

K Pol62

Kabel CYKY-J 3x1,5

m

10,000

28,35

283,50

26

K Pol63

Kabel CYKY-J 4x1,5

m

200,000

32,40

6 480,00

27

K Pol64

Kabel CYKY-J 5x1,5

m

50,000

34,38

1 719,00

28

K Pol65

Kabel CYKY-O 5x1,5

m

265,000

34,38

9 110,70

29

K Pol66

Kabel CYKY-O 7x1,5

m

65,000

40,68

2 644,20

30

K Pol67

Kabel CYKY-J 7x1,5

m

20,000

40,68

813,60

31

K Pol68

Kabel CYKY-O 12x1,5

m

55,000

70,38

3 870,90

32

K Pol69

Kabel CYKY-O 2x2,5

m

10,000

29,34

293,40

33

K Pol70

Kabel CYKY-J 3x2,5

m

50,000

34,38

1 719,00

34

K Pol71

Kabel CYKY-J 4x2,5

m

180,000

41,04

7 387,20

35

K Pol72

Kabel CYKY-J 7x2,5

m

20,000

61,47

1 229,40

36

K Pol73

Kabel CYKY-J 5x6

m

10,000

85,68

856,80

37

K Pol74

Kabel JYTY-O 4x1

m

10,000

26,55

265,50

38

K Pol75

Kabel TCEKFY 2Px1

m

60,000

41,58

2 494,80

39

K Pol76

Kabel TCEKFY 4Px1

m

30,000

49,68

1 490,40

40

K Pol77

Štítek popisovací

ks

92,000

19,08

1 755,36

Strana 182 z 204

41

K Pol78

Ukončení vodičů

ks

92,000

17,82

1 639,44

42

K Pol79

Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce

kg

20,000

151,38

3 027,60

43

K Pol80

Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m

ks

6,000

257,58

1 545,48

44

K Pol81

Dielektrický koberec před rozváděč

m

2,000

132,48

264,96

45

K Pol82

Dielektrické galoše a rukavice

pár

1,000

527,58

527,58

46

K Pol83

Drobný montážní materiál

kg

10,000

5 131,80

51 318,00

D2

D 47

K Pol84

Dodávky + montáž

239 365,80

Skříňový rozváděč RM

ks

1,000

1 pole 1000x2200x400, Pi=21kW, In=50A, pro vývody technologické a stavební elektroinstalace a MaR včetně výzbroje dle v.č. D.3.2.5 (jističe, pojistkové odpínače, proudové chrániče, motorové spouštěče, stykače, pomocná relé, signálky, přepěťové ochrany, zdroje, řadové svorky, vývodky, atd.) 1

VV VV VV VV

130 500,00

130 500,00

1,000

48

K Pol85

Nalepovací schema na RM

ks

1,000

2 115,00

2 115,00

49

K Pol86

Kompenzační rozvaděč RK 8,5kVAr, 5 st.

ks

1,000

29 791,80

29 791,80

50

K Pol87

Deblokační skříňka MS1, 2x přepínač R-0-A, 1x tlačítko, skříňka a vývodky, dle v.č. D.3.2.6

ks

1,000

2 791,80

2 791,80

51

K Pol88

Deblokační skříňka MS2,5x přepínač R-0-A, svorky, skříňka a vývodky, dle v.č. D.3.2.7

ks

1,000

3 946,50

3 946,50

52

K Pol89

Deblokační skříňka MS3, 3x přepínač R-0-A, svorky, skříňka a vývodky, dle v.č. D.3.2.8

ks

1,000

2 928,60

2 928,60

53

K Pol90

Deblokační skříňka MS4, 2x tlačítko, 1x signálka, svorky, skříňka a vývodky, dle v.č. D.3.2.9

ks

1,000

2 382,30

2 382,30

54

K Pol91

PLC regulátor s moduly (50 DI, 11 DO / RDO, 4 AI, komunikace RS232, RS485/RS422, ethernet) vč. nosného panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství

ks

1,000

31 104,00

31 104,00

55

K Pol92

Grafický dotykový displej včetně zdroje, komunikace RS232, RS485, ethernet) vč. nosného panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství

ks

1,000

17 587,80

17 587,80

56

K Pol93

Tenzometrický snímač hladiny – rozsah měření 0÷6m, nerezová ponorná sonda, keramický senzor, výstup 0/4-20mA

ks

1,000

11 884,50

11 884,50

57

K Pol94

Snímač průtoku na odtoku (dod.technologie)

ks

1,000

2 205,00

2 205,00

58

K Pol95

Sonda O2 a převodník (dod.technologie)

ks

1,000

2 128,50

2 128,50

D

D3

Zemní práce

10 652,94

Strana 183 z 204

63

K Pol100

Úprava povrchu do původního stavu

m2

10,000

11,25

112,50

64

K Pol101

Průraz zdí tl. 15 cm

ks

10,000

511,20

5 112,00

59

K Pol96

Vytyčení kabelové trasy

m

18,000

13,68

246,24

60

K Pol97

Výstražná fólie červená

m

20,000

8,01

160,20

61

K Pol98

Kabelová rýha + zához

m

18,000

166,50

2 997,00

62

K Pol99

Pískové lože 10 + 10 cm

m

18,000

112,50

2 025,00

D

D4

HZS

167 320,80

66

K Pol103

Stanovisko TIČR

kpl

1,000

22 068,00

22 068,00

69

K Pol106

Programování PLC

bod

65,000

567,00

36 855,00

70

K Pol107

Programování graf. panelu

bod

65,000

495,00

32 175,00

71

K Pol108

Programování PLC pro přenos

bod

65,000

320,40

20 826,00

72

K Pol109

Oživení a uvedení do provozu všech zařízení MaR

hod

16,000

676,80

10 828,80

75

K Pol112

Montážní práce neměřitelné

kpl

1,000

21 780,00

21 780,00

76

K Pol113

Koordinace s ostatními profesemi

kpl

1,000

22 788,00

22 788,00

Strana 184 z 204

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.1 - Přenosy dat - ČOV KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

321 946,20

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 321 946,20 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 185 z 204

CZK

Výše daně 67 608,70 0,00

389 554,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.1 - Přenosy dat - ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

321 946,20

D1 - Montážní práce a materiál

321 946,20

Strana 186 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.1 - Přenosy dat - ČOV Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

321 946,20

Montážní práce a materiál

321 946,20

1

K Pol1

Řídicí systém pro ČOV, min 64x DI, 24xDO, 8xAI (0/4-20mA), napájecí napětí 24V DC, rozsah provozních teplot -15/+60°C

2

K Pol10

Montáž řídicího systému

kpl

1,000

2 925,00

2 925,00

7

K Pol2

Napájecí zdroj pro řídící systém 230V AC / 24V DC, rozsah provozních teplot 15/+60°C

ks

2,000

3 922,20

7 844,40

8

K Pol3

Zobrazovací jednota včetně příslušenství, úhlopříčka min 9", 32t color

ks

1,000

17 056,80

17 056,80

9

K Pol4

Záložní napájecí zdroj UPS 1000VA

ks

1,000

4 691,70

4 691,70

10

K Pol5

GSM Modem včetně příslušenství pro připojení ČS

ks

1,000

5 166,90

5 166,90

11

K Pol6

Radiomodem včetně příslušenství pro připojení na dispečink provozovatele, včetně projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení

ks

1,000

107 865,00

107 865,00

12

K Pol7

Sada propojovacích kabelů pro nasazená zařízení

kpl

1,000

1 128,60

1 128,60

13

K Pol8

Zpracování SW pro řídicí systém, včetně otestování, oživení

kpl

1,000

61 200,00

61 200,00

14

K Pol9

Zpracování SW pro vizualizaci procesu, včetně otestování, oživení

kpl

1,000

61 200,00

61 200,00

Strana 187 z 204

kpl

1,000

52 867,80

52 867,80

Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.2 - Přenosy dat - ČS1 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

70 971,30

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 70 971,30 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 188 z 204

CZK

Výše daně 14 903,97 0,00

85 875,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.2 - Přenosy dat - ČS1 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 971,30

D1 - Montážní práce a materiál - přenosy dat

70 971,30

Strana 189 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.2 - Přenosy dat - ČS1 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

70 971,30

Montážní práce a materiál - přenosy dat

70 971,30

1

K Pol15

Řídicí systém pro ČS1, min 30x DI, 8xDO, napájecí napětí 24V DC, rozsah provozních teplot -15/+60°C

2

K Pol16

Záložní napájecí zdroj UPS 24V DC, Aku pack 12AH

ks

1,000

4 633,20

4 633,20

3

K Pol17

GSM Modem včetně příslušenství pro připojení ČS

ks

1,000

5 128,20

5 128,20

4

K Pol18

Zpracování SW pro řídicí systém, včetně otestování, oživení

kpl

1,000

23 830,20

23 830,20

5

K Pol19

Montáž řídicího systému

kpl

1,000

2 169,00

2 169,00

6

K Pol2

Napájecí zdroj pro řídící systém 230V AC / 24V DC, rozsah provozních teplot 15/+60°C

ks

1,000

4 610,70

4 610,70

11

K Pol7

Sada propojovacích kabelů pro nasazená zařízení

kpl

1,000

1 393,20

1 393,20

Strana 190 z 204

kpl

1,000

29 206,80

29 206,80

Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.3 - Přenosy dat - ČS2 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

70 971,30

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 70 971,30 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 191 z 204

CZK

Výše daně 14 903,97 0,00

85 875,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.3 - Přenosy dat - ČS2 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 971,30

D1 - Montážní práce a materiál - přenosy dat

70 971,30

Strana 192 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0053 - PS 01 Čistírna odpadních vod Soupis: DPS 01.3 - Přenosy dat

Úroveň 3:

DPS 01.3.3 - Přenosy dat - ČS2 Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

D1

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

70 971,30

Montážní práce a materiál - přenosy dat

70 971,30

1

K Pol15

Řídicí systém pro ČS1, min 30x DI, 8xDO, napájecí napětí 24V DC, rozsah provozních teplot -15/+60°C

2

K Pol16

Záložní napájecí zdroj UPS 24V DC, Aku pack 12AH

ks

1,000

4 633,20

4 633,20

3

K Pol17

GSM Modem včetně příslušenství pro připojení ČS

ks

1,000

5 128,20

5 128,20

4

K Pol18

Zpracování SW pro řídicí systém, včetně otestování, oživení

kpl

1,000

23 830,20

23 830,20

5

K Pol19

Montáž řídicího systému

kpl

1,000

2 169,00

2 169,00

6

K Pol2

Napájecí zdroj pro řídící systém 230V AC / 24V DC, rozsah provozních teplot 15/+60°C

ks

1,000

4 610,70

4 610,70

11

K Pol7

Sada propojovacích kabelů pro nasazená zařízení

kpl

1,000

1 393,20

1 393,20

Strana 193 z 204

kpl

1,000

29 206,80

29 206,80

Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt:

VH0054 - Ostatní a vedlejší náklady KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

Stříbrné Hory

06.12.2016

Zadavatel: Obec Stříbrné Hory

IČ: DIČ:

00580112

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ: DIČ:

02464471 CZ02464471

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

IČ: DIČ:

49437267

Poznámka:

697 305,00

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 697 305,00 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 194 z 204

CZK

Výše daně 146 434,05 0,00

843 739,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt:

VH0054 - Ostatní a vedlejší náklady Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

697 305,00

ON - Ostatní náklady

588 305,00

VN - Vedlejší náklady

109 000,00

Strana 195 z 204

SOUPIS PRACÍ Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt:

VH0054 - Ostatní a vedlejší náklady Místo:

Stříbrné Hory

Datum:

Zadavatel: Uchazeč:

Obec Stříbrné Hory VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant: VH atelier spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem ON

D 1

K 004111020(R) VV VV VV VV VV VV VV VV VV

2

K 005211030(R) VV VV VV VV

06.12.2016

Cena celkem [CZK]

697 305,00

Ostatní náklady

588 305,00

Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská dokumentace

soub

"Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem: : "upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských " sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond) "potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální "technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily "výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, "podrobné technologické postupy vybraných činností, výrobní výkresy stavebních pažených jam, výkresy protlaků). "koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic. : 1 Dočasná dopravní opatření

Strana 196 z 204

29 000,00

29 000,00

120 000,00

120 000,00

1,000 soub

"Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. "Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. "Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání "komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras, vč. zaplacení poplatku za zláštní užívání komunikace:

1,000

1,000

Cenová soustava

VV VV VV

3

K 005211080(R) VV VV VV VV VV

4

K 0052113(R) VV VV VV VV

5

K 0052116(R) VV VV VV VV

6

K 0052117(R) VV VV VV

7

K 0052119(R) VV VV VV VV

"Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně "následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích část 1 Bezpečnostní opatření při výstavbě

1,000 soub

"Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny "osvětlením. "Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně "po provedení jednotlivých částí stavby. 1 Pasportizace

soub

soub

"Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. "Fotodokumentace zachytí průběh výstavby kanalizace a ČOV. Fotodokumentace bude členěna přehledně po jednotlivých stokách, SO a PS 1

Strana 197 z 204

4 300,00

4 300,00

1,000

25 000,00

25 000,00

1,000

500,00

500,00

35,00

141 505,00

1,000 m

"Záznam TV kamerou nových větví kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace i ČOV) před uvedením jednotlivých dílčích částí stok do provozu "vč. vyčištění kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před prováděním této zkoušky. "V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání "a opakovaně před předáním kompletního díla.

1,000

1,000 soub

Monitoring potrubí - záznam TV kamerou

5 000,00

1,000

"Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny podle TP 146 a dle ČSN 72 1006 a dle ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby, "čl. 5 Zařazení zemin podle vhodnosti do podloží, čl. 6 Zařazení zemin podle vhodnosti do násypu, zkoušky pláně pro aložení ČOV a čerpacích stanic "Rozsah zkoušek vyplývá z těchto předpisů. : 1 Průběžná fotodokumentace stavby

5 000,00

1,000

"Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním "postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty, komunikace a ostatní poz "Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby. : 1 Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti, zásypových materiálů

1,000

4 043,000

VV VV VV VV VV VV

8

K 00523(R) VV VV VV

9

K 005231020(R) VV VV VV VV VV VV

10

K 005231040(R) VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

"Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost. Kamerou bude vyhodnocena i ovalita potrubí. "Tento TV záznam stok bude zhotovitelem předán při předání předmětných částí díla objednateli. "stoková síť" 3247 "odbočení pro kanalizační přípojky " 566 " propojovací potrubí " 230 Součet Zkoušky a revize

3 247,000 566,000 230,000 4 043,000 soub

"Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla "nezbytné. 1 Individuální vyzkoušení, komplexní zkoušky, uvedení do provozu

soub

Strana 198 z 204

9 800,00

1,000

7 000,00

7 000,00

45 000,00

45 000,00

1,000 soub

"Objednatel obdrží návrh provozního řádu po 2 tištěném paré + 2x na CD nosiči ve formátech pdf vypracované zhotovitelem nejméně 60 dnů před předáním " a převzetím stavby. Pro kanalizaci bude zpracován provozní řád pro trvalý provoz a Kanalizační řád. "Pro čistírnu odpadních vod bude zpracován provozní řád ČOV. Dále bude zpracován havarijní plán ČOV.: "Dokumenty budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy a objednatelem předanou osnovou. Dokumenty budou rozděleny na textovou a "výkresovou část. "Textová část provozního řádu kanalizace a provozního řádu ČOV bude zahrnovat zejména základní charakteristiky a instrukce pro obsluhu jednotlivých " technologických zařízení a také postupy v případech havarijních situací. "Objednatel se k předloženým dokumentům vyjádří do 30dnů a zhotovitel zapracuje jeho případné připomínky do provozního řádu nejpozději do zahájení "zkušebního provozu. "Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Schválení provozního řádu objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné " a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady.

9 800,00

1,000

"Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. : "V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné "pro provedení zkoušek. Včetně vyzkoušení a kalibrace měrného objektu. Podrobnosti viz TNV 756910. "Položka zahrnuje práce a náklady (vč. nákladů na energie, rozbory vzorků, zajištění obsluhy) nutné pro zahájení a zprovoznění provozu kanalizace, "ČS a ČOV po dobu prvních 3 měsíců. 1 Provozní řády a kanalizační řád

1,000

1,000

"Po schválení dokumentů předá zhotovitel objednateli čistopis provozního řádu kanalizace, ČOV a kanalizačního řádu ve čtyřech vyhotoveních " a digitálně v obvyklých formátech, např. doc, xls (textové a tabulkové části) a *.dwg, případně *.dgn. (tj. 3x4 paré) "Součástí provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na stavbě. : 1

VV VV VV VV

12

K 005241020(R)

VV VV VV

K 005241010(R)

VV VV

K 005241050(R)

VN

D 13

K 005111021(R) VV VV VV VV VV VV VV

14

K 005121010(R) VV VV VV

soub

Dokumentace skutečného provedení

zhotovitel stavby zajistí vytyčovací tabulky navržených staveb dle přil. situace v DWG

1,000

143 000,00

143 000,00

45 000,00

45 000,00

13 200,00

13 200,00

1,000 soub

"Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu 4 tištěných pracé a 2 krát "na CD nosiči v digitální podobě. Zpracováno dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 1

VV

19

1,000

"Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných kanalizací a objektů před provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené "stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v systému JTSK, "výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této dokumentace v počtu 3 paré a 1x v digitální podobě. 1

VV

18

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a geometrický plán dokončené stavby

1,000

1,000 kpl

1,000

Vedlejší náklady

109 000,00

Vytýčení stavby a inženýrských sítí

soub

"Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacích údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a "výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto "údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady "na vyytýčení inženýrských sítí jejich správci. "Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. Fakturováno bude postupně po provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a doložení "písemného vyhotovení dokladu o vytýčení: 1 Vybudování zařízení staveniště

Strana 199 z 204

35 000,00

35 000,00

23 000,00

23 000,00

1,000 soub

"Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, "případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 1

1,000

1,000

1,000

15

K 005121020(R) VV VV VV

16

K 005121030(R) VV VV VV

17

K 005124010(R) VV VV VV VV VV VV VV VV

Provoz zařízení staveniště

soub

"Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveništ "náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště,náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií 1 Odstranění zařízení staveniště "Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení " staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 1

"Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány "provozem jiných osob. "Náklady spojené s kompletací dokladové části pro předání a převzetí dokončené stavby (atesty, certifikáty, revize, měření, zkoušky, atd. "Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce apod. "Součástí položky jsou náklady spojené přímo s realizací stavby, tj. v případě zneprůchodnění komunikace zhotovitelem - " "- zhotovitel na vlastní náklady zajistí přesuny popelnic pro svoz domovního odpadu na místo určené investorem" "Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 1

Strana 200 z 204

30 000,00

30 000,00

19 000,00

19 000,00

2 000,00

2 000,00

1,000 soub

Koordinační a kompletační činnost, ztížené provozní vlivy, režijní náklady

1,000

1,000

1,000 soub

1,000

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Struktura Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: Stavební objekt pozemní STA Stavební objekt inženýrský ING Provozní soubor PRO Vedlejší a ostatní náklady VON Ostatní OST Soupis prací pro daný typ objektu Soupis Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu PČ Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz TYP výměr Kód položky Kód Zkrácený popis položky Popis Měrná jednotka položky MJ Množství v měrné jednotce Množství Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cena J.cenu položky. Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Cena celkem Příslušnost položky do cenové soustavy Cenová soustava Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.