No title


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS (bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanmelding van collect...
Author:  Anja de Veen

0 downloads 7 Views 8MB Size

Recommend Documents


No documents

FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS (bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring)

Bij een avv-verzoek dienen de representativiteitsgegevens en de hiervoor gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist bij een representativiteitspercentage onder de 60% en ingeval beargumenteerde bedenkingen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven.

INHOUD 1

REPRESENTATIVITEITSOPGAVEWerkgeversgegevens o Direct aan de cao gebonden werkgevers o Werkgevers gebonden door de werkingssfeerGegevens werkzame personen o Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO o Personen gebonden door de werkingssfeer

2

TOELICHTING

• • • • •

Gehanteerde onderzoeksmethode Gebruikte bronnen Wijze van meting Relatie tot de werkingssfeer Actualiteit van de cijfers

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Datum, 24 AUGUSTUS 2010 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Pagina 1

1

REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

Het algemeen verbindend verklaren (avv) van bepalingen van een cao vereist dat naar het oordeel van de minister de cao-bepalingen waarop het avv-verzoek betrekking heeft, moeten gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen. Dit meerderheidsvereiste wordt bepaald aan de hand van de representativiteitsgegevens. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend: • •

het aantal personen werkzaam bij werkgevers gebonden door de cao, die naar aard van hun functie c.q. werkzaamheden binnen de werkingssfeer van de cao vallen (teller), gedeeld door het totale aantal personen, dat binnen de werkingssfeer van de cao zou vallen, indien de cao algemeen verbindend zou worden verklaard (noemer).

De in de cao gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van het totale aantal personen dat in zowel de teller als de noemer wordt gehanteerd. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook opdrachtnemers worden gerekend, indien in de cao geregeld is dat deze ook op hen van toepassing is. Uitzendkrachten in dienst van een andere (uitzend)werkgever dienen niet te worden meegeteld. Gezien de verstrekkende consequenties van het algemeen verbindend verklaren van een cao is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van: • • • • •

reproduceerbaarheid validiteit interne consistentie onderzoekstechnische kwaliteit, en actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren. Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten. Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in beide gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moet in teller en noemer vergelijkbaar zijn. Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen. De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de cao. Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen. Een uitgebreide beschrijving van de eisen die aan de representativiteitsopgave worden gesteld, is te vinden in het onderzoek dat Research voor Beleid in 2009 heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken 1. Dit rapport is te vinden op de website cao.szw.nl. 1

Research voor Beleid, Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van zaken 2008, Eindrapport, Zoetermeer, juni 2009

Pagina 2

WERKGEVERSGEGEVENS 1

Direct aan de cao gebonden werkgevers Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van de cao 2? 1.037 Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 01-04-2018

2

Werkgevers gebonden door de werkingssfeer Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van de cao? 2.685 Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 01-04-2018

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een ‘’ is opgenomen te worden aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Bestaande bronnen/bestanden Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van: • de gebruikte bronnen (ad. 2) • de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) • de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4) De werkgevers die aangesloten zijn bij de werkingssfeer van het sociaal fonds (peildatum 01-04-2018) zijn vergeleken met de ledenbestanden van werkgeversorganisaties NBOV en NVB (peildatum 01-04-2018). Op deze manier zijn alle werkgevers die minimaal 1 werknemer in dienst hebben die onder de werkingssfeer van de cao vallen, getoetst op het al dan niet “direct” gebonden zijn aan het Sociaal Fonds. Daarbij is rekening gehouden met het uitsluiten van vrijwillig aangesloten ondernemingen. De bijbehorende werknemers zijn alleen meegeteld voor zover zij onder de werkingssfeer van de cao vallen. Hierdoor zijn er geen correcties achteraf noodzakelijk.

2

Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao.

Pagina 3

Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden. Geef een beschrijving van: • de representativiteit van de bestanden (ad. 2) • uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) • de wijze van ‘matching’ van de bestanden (ad. 1) Zie vorengaande

De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer, Geef een beschrijving van: • de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) n.v.t. Onderzoek Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: • de gehanteerde methodiek (ad. 1) • het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) • de respons (ad. 1) • de representativiteit van de steekproef (ad. 1) • eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1) • toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1) n.v.t. Extrapolatie Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: • de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) • de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) • de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) • eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) n.v.t. Peildatum Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao. Geef een beschrijving van: • de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) • de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) n.v.t. Overig Overige opmerkingen n.v.t.

Pagina 4

GEGEVENS WERKZAME PERSONEN 3

Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO 3 Hoeveel personen worden direct dan wel op basis van artikel 14 van de Wet op de CAO aan de cao gebonden? 25.442

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 01-04-2018

4

Personen gebonden door de werkingssfeer Wat is het totale aantal personen dat valt onder de werkingssfeer van de cao? 40.390

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 01-04-2018

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een ‘’ is opgenomen te worden aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

3

Een persoon valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Ook anders of niet georganiseerde werkzame personen in dienst van een aangesloten werkgever dienen dus te worden meegeteld.

Pagina 5

Bestaande bronnen/bestanden Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van: • de gebruikte bronnen (ad. 2) • de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) • de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4) • de gehanteerde meeteenheid (ad. 3) De werkgevers die aangesloten zijn bij de werkingssfeer van het sociaal fonds (peildatum 01-04-2018) zijn vergeleken met de ledenbestanden van werkgeversorganisaties NBOV en NVB (peildatum 01-04-2018). Op deze manier zijn alle werkgevers die minimaal 1 werknemer in dienst hebben die onder de werkingssfeer van de cao vallen, getoetst op het al dan niet “direct” gebonden zijn aan het Sociaal Fonds. Daarbij is rekening gehouden met het uitsluiten van vrijwillig aangesloten ondernemingen. De bijbehorende werknemers zijn alleen meegeteld voor zover zij onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor zijn er geen correcties achteraf noodzakelijk.

Is gebruik gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van: • de representativiteit van de bestanden (ad. 2) • uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) • de wijze van matching van bestanden (ad. 1) Zie vorengaande

Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van: • de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

n.v.t.

Onderzoek Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geef een beschrijving van: • de gehanteerde methodiek (ad. 1) • het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) • de respons (ad. 1) • de representativiteit van de steekproef (ad. 1) • eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1) • toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1 ) n.v.t.

Extrapolatie Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd,

Pagina 6

geef • • • •

een beschrijving van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

n.v.t.

Peildatum Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao, geef een beschrijving van: • de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) • de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) n.v.t.

Overig Overige opmerkingen n.v.t.

Pagina 7

2

TOELICHTING

De door cao-partijen bij een verzoek tot algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten: 1.

De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd a. populatieonderzoek b. steekproefonderzoek c. extrapolatie

2.

De gebruikte bronnen voor het onderzoek a. uitgevoerde correcties

3.

De wijze van meting a. aard van de gegevens

4.

De relatie tot de werkingssfeer van de cao a. uitgesloten werkzame personen b. vrijwillige aansluiting c. gedispenseerden

5.

De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben

Op grond van paragraaf 4.1 van het Toetsingskader AVV laat de minister periodiek en steekproefsgewijs onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat het representativiteitscijfer reproduceerbaar is. Dit betekent dat alle oorspronkelijke (bron)gegevens die zijn gebruikt bij de opgave van de representativiteit bij het laatst ingewilligde avv-verzoek moeten worden bewaard, zodat deze desgevraagd beschikbaar kunnen worden gesteld. De oorspronkelijke gegevens worden dus niet bij het avv-verzoek meegestuurd. ad 1

Gehanteerde onderzoeksmethode

Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgeversaantallen als aantallen werkzame personen die onder de werkingssfeer van de cao dan wel het avv-besluit vallen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen. Aandachtspunten: • Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode. • Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden. • De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader). • De respons van de steekproef. • De representativiteit van het steekproefonderzoek. • Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie; • Het gebruik van aanvullende informatie. • De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn uitgevoerd. • Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van niet-responderende bedrijven op nul in te schatten. Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand waarin de gegevens van de aangesloten werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waaruit de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website cao.szw.nl).

Pagina 8

ad 2

Gebruikte bronnen

Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de cao. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen met het oog op de eis van reproduceerbaarheid goed worden beschreven en bewaard. Aandachtspunten: • Het is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken. • Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten. • Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer. • Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) gedispenseerde werkgevers en de actualiteit van de gegevens. ad 3

Wijze van meting

Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt in aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijn de loonsom, aantal fte’s of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake is van een systematische eenzijdige vertekening van het representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van georganiseerde ten opzichte van ongeorganiseerde werkgevers vergelijkbaar is. Dit betreft de eis van interne consistentie. Teller en de noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn. Aandachtspunten: • De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn. • De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken. • Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal werkzame personen. ad 4

Relatie tot de werkingsfeer

De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van de cao. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook in de tellingen voor de representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de gegevens. Aandachtspunten: • Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave niet moeten worden meegenomen. • De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere uitzendkrachten en hoger personeel. • In de tellingen moeten van (onderdelen van) de cao gedispenseerden wel worden meegerekend, behalve indien sprake is van een integrale dispensatie vanwege een eigen rechtsgeldige cao.

Pagina 9ad 5

Indien gebruik wordt gemaakt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dient –indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongere werkzame personen die wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, maar niet deelnemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Ook dient gecorrigeerd te worden voor werkgevers die zijn vrijgesteld van het bedrijfstakpensioenfonds, maar niet zijn gedispenseerd van de cao. Actualiteit van de cijfers

Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van actualiteit, niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao. Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata in principe niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen. In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen. Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders of de verhouding grotekleine bedrijven. Aandachtspunten: • De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vraag over actualiteit). • Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website cao.szw.nl).De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben.

Pagina 10

CAO Bakkersbedrijf 01-10-2016 t/m 31-03-2019

1

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Functie en beloning ..............................................................................6

Artikel 1

Functiegroep en loonschaal ....................................................................6

Artikel 2

Loonbetaling .........................................................................................6

Artikel 3

Loonsverhoging .....................................................................................6

Artikel 4

Participatie wet .......................................................................................8

Artikel 5

Vervanging van functie / combinatiefunctie ...............................................8

Artikel 6

F u n c t i e wi j z i g i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Artikel 7

Persoonlijke toeslag ...............................................................................8

Artikel 8

Functiegroepen ......................................................................................9

Artikel 9

Loonschalen/functieloon ....................................................................... 11

Artikel 10

Bedrijfskledingvergoeding ..................................................................... 22

Artikel 11

To e s l a g a r b e i d i n k o e l - e n v r i e s c e l l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

Artikel 12

To e s l a g v o o r h e t w e r k e n o p b e p a a l d e u r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

Artikel 13

Zondagstoeslag Ambachtelijke bakkerijen ............................................... 24

Artikel 14

Speciale toeslag voor avonduren voorafgaand aan feestdagen .................. 25

Artikel 15

To e s l a g t a b e l v o o r h e t w e r k e n o p b e p a a l d e u r e n v o o r a m b a c h t e l i j k e b a k k e r i j e n met charge-ovens ................................................................................ 25

Artikel 16

To e s l a g v o o r h e t w e r k e n o p b e p a a l d e u r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8

Artikel 17

To e s l a g b e z o r g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9

Artikel 18

Beloning consignatiediensten ................................................................ 29

Artikel 19

O ve r we r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9

Artikel 20

L o o n b i j wi j z i g i n g a r b e i d s t i j d p a t r o o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0

Artikel 21

BHV-toeslag ........................................................................................ 30

Artikel 22

Jubileumgratificatie .............................................................................. 30

Artikel 23

Vakantietoeslag ................................................................................... 31

Artikel 24

Studievergoeding ................................................................................. 31

Artikel 25

Opleiding / leerlingbepalingen ............................................................... 31

Hoofdstuk 2

A r b e i d s o ve r e e n k o m s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

Artikel 26 ................................................................................................................ 33 Artikel 27

Aanpassing arbeidsduur........................................................................ 33

Artikel 28

Vakbondscontributie ............................................................................. 33

Artikel 29

Veiligheidsschoenen en bedrijfskleding .................................................. 33

Artikel 30

W oo n - we r k v e r k e e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

Artikel 31

N e ve n w e r k z a a m h e d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4

Artikel 32

Einde dienstverband ............................................................................. 34

Hoofdstuk 3

Werktijden en bijzondere diensten ...................................................... 35

Artikel 33

W er k t i j d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5

2

Artikel 34

Bijzondere diensten .............................................................................. 36

Artikel 35

Consignatie ......................................................................................... 37

Artikel 36

Ti j d - v o o r - t i j d - r e g e l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7

Hoofdstuk 4

V a k a n t i e e n ve r l o f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0

Artikel 37

Opbouw vakantie-uren .......................................................................... 40

Artikel 38

Opnemen vakantie-uren ........................................................................ 40

Artikel 39

Feestdagen ......................................................................................... 40

Artikel 40

Verlofregelingen .................................................................................. 41

Hoofdstuk 5

Gezondheid en arbeidsongeschiktheid ................................................ 44

Artikel 41

Gezondheid ......................................................................................... 44

Artikel 42

W IA-verzekering .................................................................................. 44

Artikel 43

Verrekening W GA-premie ...................................................................... 44

Artikel 44

Arbeidsongeschiktheid .......................................................................... 45

Hoofdstuk 6

D u u r z a m e i n z e t b a a r h e i d / vi t a l i t e i t s r e g e l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7

Artikel 45 ................................................................................................................ 47 Hoofdstuk 7

Pensioen ............................................................................................ 53

Artikel 46 ................................................................................................................ 53 Hoofdstuk 8

Sociaal beleid .................................................................................... 54

Artikel 47

W er k g e l e g e n h e i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4

Artikel 48

Uitzendkrachten ................................................................................... 54

Artikel 49

P a y r o l l m e d e we r k e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5

Artikel 50

O n g e we n s t e O m g a n g s v o r m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5

Artikel 51

Vertrouwenspersonen ........................................................................... 55

Artikel 52

Klachtencommissie............................................................................... 55

Artikel 53

V a k b o n d s we r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6

Artikel 54

Sociaal jaarverslag .............................................................................. 57

Artikel 55

Adviescommissie arbeidsvoorwaarden .................................................... 57

Artikel 56

Sociaal fonds bakkersbedrijf ................................................................. 57

Hoofdstuk 9

W e r k i n g s s f e e r en looptijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

Artikel 57

W er k i n g s s f e e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

Artikel 58

Rechtsgeldigheid en duur...................................................................... 58

Definities ................................................................................................................. 59

3

Trefwoordenregister Bijlage A

Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf

Bijlage B

Functiehandboek

Bijlage C

O n g e we n s t e o m g a n g s v o r m e n

Bijlage D

Statuten, financieringsreglement, bestedingsdoelen en lopende s u b s i d i e r e g e l i n g e n va n h e t S o c i a a l F o n d s B a k k e r s b e d r i j f

Bijlage E

Beoordelingsformulier en richtlijnen toepassing periodieken

Bijlage F

Aanmeldingsformulier dispensatie t.b.v. toepassing loonschaal 1A

Bijlage G1

Melding Deelname Vitaliteitsregeling

Bijlage G2

Melding Geen Deelname Vitaliteitsregeling

Bijlage G3

Melding Inhoud Afwijkende Vitaliteitsregeling

Bijlage G4

Melding Beëindiging Vitaliteitsregeling

Bijlage G5

Melding Aanvraag Overgangsregeling W erkgever Vitaliteitsregeling

Bijlage G6

Addendum Arbeidsovereenkomst t.b.v. Vitaliteitsregeling

Bijlage H

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden, geschillen cao-contractanten

Namen en adressen organisaties

4

contracturen functieloon

functieuurloon x aantal uur plusuren

vakantietoeslag loon/ vitaliteitsloon

variabele toeslagen

bepaalde-urentoeslag

overwerktoeslag

toeslagen BHV-toeslag

koel- en vriescellentoeslag vaste toeslagen persoonlijke toeslag

ORBA-toeslag

5

V OORWOORD De cao Bakkersbedrijf is een minimum-cao. Dat betekent dat de werkgever naar boven toe mag afwijken.

Alle bedragen in deze cao zijn bruto. Daar waar gesproken wordt over loon is dit bruto loon, tenzij er netto staat.

Hoofdstuk 1 Art i ke l 1

Functie en beloning

Funct i eg ro ep en lo on sc ha al De functie van de medewerker is ingedeeld in een van de functiegroepen met de bijbehorende loonschaal. Het functiewaarderingssysteem is ORBA. De functiegroepen en loonschalen staan in dit hoofdstuk. De lijst met referentiefuncties, de omschrijvingen en de bezwaarprocedure staan in Bijlage A en B. In de tabellen hieronder staan de functie-uurlonen. Welk functie-uurloon op de medewerker van toepassing is, hangt af van: -

het type onderneming de functie de loonschaal waarin de functie is ingedeeld de leeftijd het aantal functiejaren of periodieken.

Het type onderneming is ambachtelijke bakkerij of industriële bakkerij. Ondernemingen die uitsluitend bakkersartikelen in- en verkopen vallen voor de toepassing van de functie-uurloontabel onder ambachtelijke bakkerijen. De medewerker ontvangt schriftelijk de indeling van zijn functie, het aantal functiejaren of periodieken en het functie-uurloon. Als de medewerker in dienst komt ontvangt hij het loon dat hoort bij 0 functiejaren. De werkgever en medewerker kunnen samen een hoger aantal functiejaren of periodieken afspreken. De medewerker die jonger is dan 23 jaar ontvangt het loon dat bij zijn leeftijd en functie hoort.

Art i ke l 2

L o o n b et al in g De werkgever betaalt het functieloon en de vaste toeslagen uiterlijk voor het einde van de loonbetalingstermijn. De werkgever betaalt de variabele toeslagen uiterlijk voor het einde van de volgende loonbetalingstermijn. Een loonbetalingstermijn is maximaal een maand. De medewerker ontvangt een loonstrook bij iedere loonbetaling. Na instemming van de medewerker mag de loonstrook digitaal worden verstrekt.

Art i ke l 3

L o o n sv e rh o g in g

3.1

Het functie-uurloon van de medewerker wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd met 1 periodiek of functiejaar, totdat het maximum van de schaal is bereikt. Als de medewerker op of na 1 oktober -

in dienst komt of

-

22 jaar wordt of

-

promotie maakt,

slaat hij de eerste periodieke verhoging per 1 januari over. De gearceerde periodieken aan het einde van de loonschaal kunnen afhankelijk zijn van een beoordelingsgesprek. Het beoordelingsgesprek vindt plaats vóór 1 januari. De werkgever kan op basis

6

van de beoordeling deze periodieken toekennen of onthouden. Als er geen beoordelingsgesprek is, kent de werkgever deze periodiek toe. Bij het beoordelingsgesprek gebruikt de werkgever het beoordelingsformulier en de richtlijnen uit de Bijlage E. Hij kan ook een ander gelijkwaardig systeem gebruiken. 3.2

Aanpassing lonen/eenmalige uitkering ambachtelijke bakkerij Het functie-uurloon van de medewerker wordt verhoogd met de afgesproken collectieve loonsverhoging. De collectieve verhogingen van de loonschalen en de functie-uurlonen voor ambachtelijke bakkerijen zijn: per 1 augustus of 13 augustus 2017 (afhankelijk van de 1,5% loonbetaling per maand of per 4 weken) per 1 juni of 17 juni 2018 (afhankelijk van de loonbetaling per 1,25% maand of per 4 weken) De BHV-toeslag, bedrijfskledingtoeslag, de koel- en vriescellentoeslag en de ORBA-toeslag worden ook met deze percentages verhoogd. Eenmalige uitkering uiterlijk per 1 maart 2018 De medewerker ontvangt een eenmalige uitkering van 1%. De voorwaarden zijn: -

de medewerker ontvangt de uitkering uiterlijk op 1 maart 2018

-

de uitkering wordt berekend over het loon over 12 maanden (incl. vakantietoeslag)

-

de medewerker die korter dan 1 jaar voorafgaande aan de uitkering in dienst zijn ontvangen de eenmalige uitkering naar rato.

De werkgever die na 1 oktober 2016 alvast loonaanpassing(en) heeft doorgevoerd vooruitlopend op deze cao, kan deze verrekenen met de loonaanpassingen of eenmalige uitkering. Dit kan niet als de werkgever en de medewerker hierover andere afspraken hebben gemaakt. 3.3

Aanpassing lonen industriële bakkerij Het functie-uurloon van de medewerker wordt verhoogd met de afgesproken collectieve loonsverhoging. De collectieve verhogingen van de loonschalen en de functie-uurlonen voor industriële bakkerijen zijn: per 1 juni of 18 juni 2017 (afhankelijk van de loonbetaling per maand of 2% per 4 weken) per 1 juni of 17 juni 2018 (afhankelijk van de loonbetaling per 4 weken) 1,75% De BHV-toeslag, bedrijfskledingtoeslag, de koel- en vriescellentoeslag en de ORBA-toeslag worden ook met deze percentages verhoogd. De werkgever die na 1 oktober 2016 alvast loonaanpassing(en) hebben doorgevoerd, vooruitlopend op deze cao, kunnen deze verrekenen met de loonaanpassingen. Dit kan niet als de werkgever en de medewerker hierover andere afspraken hebben gemaakt.

7

Art i ke l 4

P art i cip at iew et De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden zal op verzoek van de werkgever dispensatie van de loonbepalingen in de cao verlenen voor medewerkers die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen en waarvoor het UWV of gemeentelijke sociale dienst een loonwaarde heeft vastgesteld. Doel is het voor de werkgever mogelijk te maken de participatie van deze medewerkers te bevorderen. Voorwaarde is dat de medewerker in totaal ten minste 100% van het wettelijk minimumloon ontvangt.

Art i ke l 5

V erv ang ing v an f un ct ie / c omb in at i ef un ct i e Een combinatiefunctie is de samenvoeging van meerdere functies, die ook apart beschreven en ingedeeld kunnen worden. De indeling van combinatiefuncties staat in het functiehandboek, bijlage B. De medewerker die tijdelijk een functie waarneemt die in een hogere functiegroep zit, houdt zijn eigen functiegroep en loonschaal. Na de eerste volle week ontvangt de medewerker het functie-uurloon dat bij die hogere functie hoort. Als de waarneming eindigt, eindigt de hogere beloning.

Art i ke l 6

F u n ct i ew ijz i g in g

6.1

Bij functiewijziging geldt de loonschaal en het functie-uurloon die bij de nieuwe functie horen. Dit gaat in vanaf het moment van wijzigen van functie. Bij plaatsing in een functie in een lagere loonschaal kent de werkgever door inschaling een loon toe dat zo min mogelijk onder het oorspronkelijke functie-uurloon en de toeslagen van de medewerker ligt. Als het toekennen van periodieken niet voldoende is, wordt het verschil omgezet in een persoonlijke toeslag.

6.2

Reorganisatie van bedrijven De medewerker die als gevolg van reorganisatie of fusie in een lager ingedeelde functie gaat werken, houdt zijn oorspronkelijke functie-uurloon en arbeidsvoorwaarden.

6.3

Functiewijziging oudere medewerker De medewerker van 55 jaar tot de AOW-leeftijd, die - op verzoek van werkgever - in een lager ingedeelde functie gaat werken, houdt zijn oorspronkelijke functie-uurloon. De medewerker van 60 jaar of ouder kan vragen om op een wachtlijst te worden geplaatst voor functies in de dagdienst. Voorwaarde is dat hij de afgelopen 5 jaar regelmatig in de bedrijfstak in ploegendienst heeft gewerkt. Bij plaatsing in de functie in dagdienst houdt hij zijn oorspronkelijke loon.

Art i ke l 7

P er so onl ij k e t o e sl ag Werkgever kan de medewerker een aanvulling geven op het functieloon en de toeslagen. De aanvulling is in de vorm van een persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag wordt niet verhoogd met de collectieve loonsverhoging. De persoonlijke toeslag blijft onveranderd. Werkgever en de medewerker kunnen overeenkomen dat de persoonlijke toeslag verhoogd wordt met de collectieve loonsverhoging. De persoonlijke toeslag die voortvloeit uit artikel 2.35.i of artikel 4.25.i van de cao Bakkerbedrijf 20122013 (Besluit d.d. 22 augustus 2012, Staatscourant 2012, nr. 15764). (ORBA-pt) wordt verhoogd met de collectieve loonsverhoging.

8

Art i ke l 8

Funct i eg ro ep en Functiegroep algemeen A.06 Medewerker facilitaire dienst A.04 Telefonist(e)/receptionist(e) A.01 Medewerker HRM A.05 Secretaresse I A.05 Secretaresse II A.05 Secretaresse III A.02 Personeelsfunctionaris A.03 Manager HR >

loonschaal 2 loonschaal 3 loonschaal 6 loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 8 loonschaal 9 loonschaal 11

Functiegroep financieel administratief F.02 Administratief medewerker I F.02 Administratief medewerker II F.03 Medewerker crediteurenadministratie I F.03 Medewerker crediteurenadministratie II F.03 Medewerker crediteurenadministratie III F.04 Medewerker debiteurenadministratie I F.04 Medewerker debiteurenadministratie II F.04 Medewerker debiteurenadministratie III F.05 Medewerker financiële administratie I F.05 Medewerker financiële administratie II F.05 Medewerker financiële administratie III F.07 Medewerker salarisadministratie F.06 Administrateur I F.06 Administrateur II F.06 Administrateur III F.01 Manager Financiën I F.01 Manager Financiën II F.01 manager Financiën III

loonschaal 4 loonschaal 5 loonschaal 5 loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 5 loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 8 loonschaal 7 loonschaal 8 loonschaal 9 loonschaal 10 loonschaal 10 loonschaal 11 loonschaal 11

Functiegroep ict I.04 Helpdeskmedewerker I.03 Systeembeheerder I I.03 Systeembeheerder II I.03 Systeembeheerder III I.02 Applicatiebeheerder/analist I.01 Manager ICT

loonschaal 6 loonschaal 8 loonschaal 9 loonschaal 10 loonschaal 9 loonschaal 11

Functiegroep kwaliteit & productontwikkeling K.03 Kwaliteitsanalist K.02 Productontwikkelaar K.04 KAM specialist K.01 Hoofd kwaliteit en productontwikkeling

loonschaal 7 loonschaal 10 loonschaal 10 loonschaal 11

9

Functiegroep logistiek L.06 Verdeler I L.06 Verdeler II L.02 Magazijnmedewerker I L.02 Magazijnmedewerker II L.02 Magazijnmedewerker III L.01 Chauffeur I L.01 Chauffeur II L.03 Chef magazijn I L.03 Chef magazijn II L.03 Chef magazijn III L.05 Medewerker bedrijfsbureau I L.05 Medewerker bedrijfsbureau II L.05 Medewerker bedrijfsbureau III L.04 Inkoper

loonschaal 2 loonschaal 3 loonschaal 2 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 4 loonschaal 5 loonschaal 6 loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 8 loonschaal 10

Functiegroep productie P.09 Algemeen medewerker productie/inpak P.02 Assistent ambachtelijke bakkerij I P.02 Assistent ambachtelijke bakkerij II P.07 Productiemedewerker I P.07 Productiemedewerker II P.05 Operator inpak I P.05 Operator inpak II P.05 Operator inpak III P.01 Broodbakker I P.01 Broodbakker II P.01 Broodbakker III P.03 Banketbakker I P.03 Banketbakker II P.03 Banketbakker III P.06 Operator productie I P.06 Operator productie II P.06 Operator productie III P.04 Teamleider productie/inpak I P.04 Teamleider productie/inpak II P.04 Teamleider productie/inpak III P.08 Manager productie I P.08 Manager productie II P.08 Manager productie III

Loonschaal 1A 1 loonschaal 1 loonschaal 2 loonschaal 1 loonschaal 2 loonschaal 2 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 5 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 5 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 5 loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 8 loonschaal 9 loonschaal 10 loonschaal 11

Het Aanvraagformulier dispensatieloonschaal 1A en de referentiefunctie Algemeen medewerker productie/inpak (P.09) staat in Bijlage F. U kunt uw dispensatieverzoek (aanvraagformulier) richten aan: Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Antwoordnummer 4092 3500 VB Utrecht

1

Voor toepassing van loonschaal 1A vraagt werkgever vooraf toestemming (dispensatie) aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.

10

Art i ke l 9

Functiegroep technische dienst T.02 Medewerker TD I T.02 Medewerker TD II T.02 Medewerker TD III T.01 Hoofd TD I T.01 Hoofd TD II T.01 Hoofd TD III

loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 8 loonschaal 8 loonschaal 9 loonschaal 10

Functiegroep commercie C.01 Verkoopmedewerker I C.01 Verkoopmedewerker II C.01 Verkoopmedewerker III C.08 Bezorger C.07 Medewerker verkoop binnendienst C.02 Bedrijfs-/filiaalleider I C.02 Bedrijfs-/filiaalleider II C.02 Bedrijfs-/filiaalleider III C.04 Winkel accountmanager C.03 Regiomanager C.05 Key accountmanager C.06 Formule specialist

loonschaal 2 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 3 loonschaal 4 loonschaal 5 loonschaal 6 loonschaal 7 loonschaal 8 loonschaal 10 loonschaal 10 loonschaal 10

L o o n sc h a le n /f u n ct i el o o n Er zijn verschillende loontabellen voor medewerkers in de ambachtelijke bakkerijen en medewerkers in de industriële bakkerijen. Binnen deze twee groepen zijn er verschillende functie-uurloontabellen voor de groepen: -

Algemeen, financieel administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst en

-

commercie.

Voor de toeslagen gelden ook verschillende regelingen. Boven iedere functie-uurloontabel of toeslagregeling staat voor welke groepen medewerkers deze geldt. De werkgever geeft aan welke van de onderstaande type bakkerij/type oven van toepassing is: ambachtelijke bakkerij met charge-ovens; ambachtelijke bakkerij met (een) continue-oven(s) met een (totaal) vermogen van maximaal 400 KW; industriële bakkerij met (een) continue-oven(s) met een (totaal) vermogen van meer dan 400 KW.

11

9.1

Loonschalen Voor de functies in de functiegroepen: algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst, is de volgende functie-uurloontabel per 1 oktober 2016 van toepassing. Loonschalen per 1 oktober 2016 leeftijd

schaal 1

2

16

4,28

4,70

3

4

5

17

4,89

18

5,65

5,40

5,50

5,62

5,75

6,21

6,31

6,44

19

6,62

6,51

7,19

7,31

7,44

7,65

20

7,63

8,42

8,56

8,73

8,92

21

8,96

9,94

10,11

10,27

10,51

22

10,15

11,66

11,86

12,05

12,32

6

7

8

9

10

11

Functiejaren 0

10,15

11,66

11,86

12,05

12,32

12,58

12,76

13,10

13,46

13,91

14,48

1

10,84

11,89

12,12

12,34

12,64

12,97

13,22

13,60

14,05

14,59

15,26

2

11,17

12,12

12,38

12,63

12,97

13,37

13,67

14,11

14,62

15,31

16,06

3

11,50

12,35

12,64

12,93

13,31

13,78

14,12

14,61

15,21

16,01

16,84

4

11,83

12,58

12,91

13,24

13,64

14,15

14,57

15,13

15,81

16,69

17,62

5

12,15

12,82

13,18

13,53

13,97

14,54

15,03

15,64

16,38

17,40

18,41

6

12,47

13,04

13,44

13,84

14,30

14,94

15,49

16,15

16,97

18,11

19,20

7

12,81

13,29

13,73

14,12

14,61

15,34

15,96

16,65

17,55

18,80

19,99

8

13,14

13,51

13,98

14,42

14,95

15,72

16,41

17,17

18,14

19,50

20,75

9

13,46

13,77

14,25

14,70

15,29

16,12

16,86

17,67

18,71

20,20

21,55

15,01

15,61

16,51

17,31

18,19

19,30

20,90

22,33

15,95

16,90

17,78

18,69

19,89

21,60

23,13

18,23

19,21

20,47

22,30

23,90

19,70

21,05

22,99

24,68

21,63

23,70

25,47

10 11 12 13 14 15

26,26

12

Voor de functies in de functiegroep: Commercie is de volgende functie-uurloontabel per 1 oktober 2016 van toepassing Loonschalen per 1 oktober 2016 leeftijd

schaal 1

2

16

3,63

3,85

3

4

5

17

4,14

18

4,76

4,41

4,64

5,05

5,64

5,06

5,34

5,81

19

6,47

5,51

5,84

6,16

6,72

7,48

20

6,43

6,84

7,22

7,87

8,77

21

7,60

8,06

8,49

9,28

10,33

22

8,90

9,45

9,97

10,87

12,12

6

7

8

9

10

Functiejaren 0

9,45

9,97

10,87

12,12

12,37

12,64

12,84

13,16

13,60

1

9,72

10,27

11,11

12,38

12,61

12,97

13,26

13,65

14,16

2

9,96

10,56

11,36

12,62

12,88

13,30

13,67

14,14

14,73

3

10,22

10,87

11,61

12,89

13,14

13,62

14,09

14,63

15,30

4

10,47

11,18

11,86

13,15

13,39

13,95

14,50

15,13

15,88

5

10,73

11,47

12,10

13,40

13,65

14,27

14,92

15,62

16,43

6

10,98

11,78

12,35

13,66

13,92

14,58

15,35

16,12

17,00

14,16

14,90

15,77

16,60

17,56

15,22

16,18

17,10

18,14

16,59

17,58

18,69

18,09

19,27

7 8 9 10 11

19,84

13

De functie-uurloontabel per 1 juni 2017 / 18 juni 2017 die geldt voor de functiegroepen: Algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst Loonschalen per 1/18 juni 2017 Industriële bakkerij - inclusief 2% leeftijd

schaal 1

2

16

4,37

4,79

3

4

5

17

4,99

18

5,76

5,51

5,61

5,73

5,87

6,33

6,44

6,57

6,75

19 20

6,64

7,33

7,46

7,59

7,80

7,78

8,59

8,73

8,90

9,10

21

9,14

10,14

10,31

10,48

10,72

22

10,35

11,89

12,10

12,29

12,57

6

7

8

9

10

11

Functiejaren 0

10,35

11,89

12,10

12,29

12,57

12,83

13,02

13,36

13,73

14,19

14,77

1

11,06

12,13

12,36

12,59

12,89

13,23

13,48

13,87

14,33

14,88

15,57

2

11,39

12,36

12,63

12,88

13,23

13,64

13,94

14,39

14,91

15,62

16,38

3

11,73

12,60

12,89

13,19

13,58

14,06

14,40

14,90

15,51

16,33

17,18

4

12,07

12,83

13,17

13,50

13,91

14,43

14,86

15,43

16,13

17,02

17,97

5

12,39

13,08

13,44

13,80

14,25

14,83

15,33

15,95

16,71

17,75

18,78

6

12,72

13,30

13,71

14,12

14,59

15,24

15,80

16,47

17,31

18,47

19,58

7

13,07

13,56

14,00

14,40

14,90

15,65

16,28

16,98

17,90

19,18

20,39

8

13,40

13,78

14,26

14,71

15,25

16,03

16,74

17,51

18,50

19,89

21,17

9

13,73

14,05

14,54

14,99

15,60

16,44

17,20

18,02

19,08

20,60

21,98

15,31

15,92

16,84

17,66

18,55

19,69

21,32

22,78

16,27

17,24

18,14

19,06

20,29

22,03

23,59

18,59

19,59

20,88

22,75

24,38

20,09

21,47

23,45

25,17

22,06

24,17

25,98

10 11 12 13 14 15

26,79

14

De functie-uurloontabel per 1 juni 2017 / 18 juni 2017 die geldt voor de functiegroep: Commercie Loonschalen per 1/18 juni 2017 Industriële bakkerij - inclusief 2% leeftijd

schaal 1

2

16

3,70

3,93

3

4

5

17

4,22

18

4,86

19

6

7

8

9

10

4,50

4,73

5,15

5,75

5,16

5,45

5,93

6,60

5,62

5,96

6,28

6,85

7,63

20

6,71*

6,98

7,36

8,03

8,95

21

8,15*

8,22

8,66

9,47

10,54

22

9,59*

9,64

10,17

11,09

12,36

0

9,64

10,17

11,09

12,36

12,62

12,89

13,10

13,42

13,87

1

9,91

10,48

11,33

12,63

12,86

13,23

13,53

13,92

14,44

2

10,16

10,77

11,59

12,87

13,14

13,57

13,94

14,42

15,02

3

10,42

11,09

11,84

13,15

13,40

13,89

14,37

14,92

15,61

4

10,68

11,40

12,10

13,41

13,66

14,23

14,79

15,43

16,20

5

10,94

11,70

12,34

13,67

13,92

14,56

15,22

15,93

16,76

6

11,20

12,02

12,60

13,93

14,20

14,87

15,66

16,44

17,34

14,44

15,20

16,09

16,93

17,91

15,52

16,50

17,44

18,50

16,92

17,93

19,06

18,45

19,66

Functiejaren

7 8 9 10 11 *

20,24

Deze functie-uurlonen zijn aangepast tot het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018. De functie-uurlonen waarop collectieve loonsverhogingen worden toegepast zijn: € 6,56 (20 jaar), € 7,75 (21 jaar), € 9,08 (22 jaar)

15

De functie-uurloontabel per 1 augustus 2017 / 13 augustus 2017 die geldt voor de functiegroepen: algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst Loonschalen per 1/13 augustus 2017 Ambachtelijke bakkerij - inclusief 1,5% leeftijd

schaal 1

2

16

4,34

4,77

3

4

5

17

4,96

18

5,73

5,48

5,58

5,70

5,84

6,30

6,40

6,54

6,72

19 20

6,61

7,30

7,42

7,55

7,76

7,74

8,55

8,69

8,86

9,05

21

9,09

10,09

10,26

10,42

10,67

22

10,30

11,83

12,04

12,23

12,50

6

7

8

9

10

11

Functiejaren 0

10,30

11,83

12,04

12,23

12,50

12,77

12,95

13,30

13,66

14,12

14,70

1

11,00

12,07

12,30

12,53

12,83

13,16

13,42

13,80

14,26

14,81

15,49

2

11,34

12,30

12,57

12,82

13,16

13,57

13,88

14,32

14,84

15,54

16,30

3

11,67

12,54

12,83

13,12

13,51

13,99

14,33

14,83

15,44

16,25

17,09

4

12,01

12,77

13,10

13,44

13,84

14,36

14,79

15,36

16,05

16,94

17,88

5

12,33

13,01

13,38

13,73

14,18

14,76

15,26

15,87

16,63

17,66

18,69

6

12,66

13,24

13,64

14,05

14,51

15,16

15,72

16,39

17,22

18,38

19,49

7

13,00

13,49

13,94

14,33

14,83

15,57

16,20

16,90

17,81

19,08

20,29

8

13,34

13,71

14,19

14,64

15,17

15,96

16,66

17,43

18,41

19,79

21,06

9

13,66

13,98

14,46

14,92

15,52

16,36

17,11

17,94

18,99

20,50

21,87

15,24

15,84

16,76

17,57

18,46

19,59

21,21

22,66

16,19

17,15

18,05

18,97

20,19

21,92

23,48

18,50

19,50

20,78

22,63

24,26

20,00

21,37

23,33

25,05

21,95

24,06

25,85

10 11 12 13 14 15

26,65

16

De functie-uurloontabel per 1 augustus 2017 / 13 augustus 2017 die geldt voor de functiegroep: commercie Loonschalen per 1/13 augustus 2017 Ambachtelijke bakkerij - inclusief 1,5% leeftijd

schaal 1

2

16

3,68

3,91

3

4

5

17

4,20

18

4,83

19

6

7

8

9

10

4,48

4,71

5,13

5,72

5,14

5,42

5,90

6,57

5,59

5,93

6,25

6,82

7,59

20

6,71*

6,94

7,33

7,99

8,90

21

8,15*

8,18

8,62

9,42

10,48

22

9,59*

9,59

10,12

11,03

12,30

0

9,59

10,12

11,03

12,30

12,56

12,83

13,03

13,36

13,80

1

9,87

10,42

11,28

12,57

12,80

13,16

13,46

13,85

14,37

2

10,11

10,72

11,53

12,81

13,07

13,50

13,88

14,35

14,95

3

10,37

11,03

11,78

13,08

13,34

13,82

14,30

14,85

15,53

4

10,63

11,35

12,04

13,35

13,59

14,16

14,72

15,36

16,12

5

10,89

11,64

12,28

13,60

13,85

14,48

15,14

15,85

16,68

6

11,14

11,96

12,54

13,86

14,13

14,80

15,58

16,36

17,26

14,37

15,12

16,01

16,85

17,82

15,45

16,42

17,36

18,41

16,84

17,84

18,97

18,36

19,56

Functiejaren

7 8 9 10 11 *

20,14

Deze functie-uurlonen zijn aangepast tot het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018. De functie-uurlonen waarop collectieve loonsverhogingen worden toegepast zijn: € 6,53 (20 jaar), € 7,71 (21 jaar), € 9,03 (22 jaar).

17

De functie-uurloontabel per 1 juni 2018 / 17 juni 2018 die geldt voor de functiegroepen: algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst Loonschalen per 1/17 juni 2018 Industriële bakkerij - inclusief 1,75% leeftijd

schaal 1

2

16

4,45

4,87

3

4

5

17

5,08

18

5,86

5,61

5,71

5,83

5,97

6,44

6,55

6,68

6,87

19 20

6,76

7,46

7,59

7,72

7,94

7,92

8,74

8,88

9,06

9,26

21

9,30

10,32

10,49

10,66

10,91

22

10,53

12,10

12,31

12,51

12,79

6

7

8

9

10

11

Functiejaren 0

10,53

12,10

12,31

12,51

12,79

13,05

13,25

13,59

13,97

14,44

15,03

1

11,25

12,34

12,58

12,81

13,12

13,46

13,72

14,11

14,58

15,14

15,84

2

11,59

12,58

12,85

13,11

13,46

13,88

14,18

14,64

15,17

15,89

16,67

3

11,94

12,82

13,12

13,42

13,82

14,31

14,65

15,16

15,78

16,62

17,48

4

12,28

13,05

13,40

13,74

14,15

14,68

15,12

15,70

16,41

17,32

18,28

5

12,61

13,31

13,68

14,04

14,50

15,09

15,60

16,23

17,00

18,06

19,11

6

12,94

13,53

13,95

14,37

14,85

15,51

16,08

16,76

17,61

18,79

19,92

7

13,30

13,80

14,25

14,65

15,16

15,92

16,56

17,28

18,21

19,52

20,75

8

13,63

14,02

14,51

14,97

15,52

16,31

17,03

17,82

18,82

20,24

21,54

9

13,97

14,30

14,79

15,25

15,87

16,73

17,50

18,34

19,41

20,96

22,36

15,58

16,20

17,13

17,97

18,87

20,03

21,69

23,18

16,55

17,54

18,46

19,39

20,65

22,42

24,00

18,92

19,93

21,25

23,15

24,81

20,44

21,85

23,86

25,61

22,45

24,59

26,43

10 11 12 13 14 15

27,26

18

De functie-uurloontabel per 1 juni 2018 / 17 juni 2018 die geldt voor de functiegroep: commercie Loonschalen per 1/17 juni 2018 Industriële bakkerij - inclusief 1,75% leeftijd

schaal 1

2

16

3,76

4,00

3

4

5

17

4,29

18

4,95

19

6

7

8

9

10

4,58

4,81

5,24

5,85

5,25

5,55

6,03

6,72

5,72

6,06

6,39

6,97

7,76

20

6,78*

7,10

7,49

8,17

9,11

21

8,23*

8,36

8,81

9,64

10,72

22

9,69*

9,81

10,35

11,28

12,58

0

9,81

10,35

11,28

12,58

12,84

13,12

13,33

13,65

14,11

1

10,08

10,66

11,53

12,85

13,09

13,46

13,77

14,16

14,69

2

10,34

10,96

11,79

13,10

13,37

13,81

14,18

14,67

15,28

3

10,60

11,28

12,05

13,38

13,63

14,13

14,62

15,18

15,88

4

10,87

11,60

12,31

13,64

13,90

14,48

15,05

15,70

16,48

5

11,13

11,90

12,56

13,91

14,16

14,81

15,49

16,21

17,05

6

11,40

12,23

12,82

14,17

14,45

15,13

15,93

16,73

17,64

14,69

15,47

16,37

17,23

18,22

15,79

16,79

17,75

18,82

17,22

18,24

19,39

18,77

20,00

Functiejaren

7 8 9 10 11 *

20,59

Deze functie-uurlonen zijn aangepast tot het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018. De functie-uurlonen waarop collectieve loonsverhogingen worden toegepast zijn: € 6,67 (20 jaar), € 7,89 (21 jaar), € 9,24 (22 jaar).

19

De functie-uurloontabel per 1 juni 2018 / 17 juni 2018 die geldt voor de functiegroepen: algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst Loonschalen per 1/17 juni 2018 Ambachtelijke bakkerij - inclusief 1,25% leeftijd

schaal 1

2

16

4,39

4,83

3

4

5

17

5,02

18

5,80

5,55

5,65

5,77

5,91

6,38

6,48

6,62

19

6,69

6,80

7,39

7,51

7,64

7,86

20

7,84

8,66

8,80

8,97

9,16

21

9,20

10,22

10,39

10,55

10,80

22

10,43

11,98

12,19

12,38

12,66

6

7

8

9

10

11

Functiejaren 0

10,43

11,98

12,19

12,38

12,66

12,93

13,11

13,47

13,83

14,30

14,88

1

11,14

12,22

12,45

12,69

12,99

13,32

13,59

13,97

14,44

15,00

15,68

2

11,48

12,45

12,73

12,98

13,32

13,74

14,05

14,50

15,03

15,73

16,50

3

11,82

12,70

12,99

13,28

13,68

14,16

14,51

15,02

15,63

16,45

17,30

4

12,16

12,93

13,26

13,61

14,01

14,54

14,97

15,55

16,25

17,15

18,10

5

12,48

13,17

13,55

13,90

14,36

14,94

15,45

16,07

16,84

17,88

18,92

6

12,82

13,41

13,81

14,23

14,69

15,35

15,92

16,59

17,44

18,61

19,73

7

13,16

13,66

14,11

14,51

15,02

15,76

16,40

17,11

18,03

19,32

20,54

8

13,51

13,88

14,37

14,82

15,36

16,16

16,87

17,65

18,64

20,04

21,32

9

13,83

14,15

14,64

15,11

15,71

16,56

17,32

18,16

19,23

20,76

22,14

15,43

16,04

16,97

17,79

18,69

19,83

21,48

22,94

16,39

17,36

18,28

19,21

20,44

22,19

23,77

18,73

19,74

21,04

22,91

24,56

20,25

21,64

23,62

25,36

22,22

24,36

26,17

10 11 12 13 14 15

26,98

20

De functie-uurloontabel per 1 juni 2018 / 17 juni 2018 die geldt voor de functiegroep: commercie Loonschalen per 1/17 juni 2018 Ambachtelijke bakkerij - inclusief 1,25% leeftijd

1

2

16

3,73

3,96

3

4

5

17

4,25

18

4,89

4,54

4,77

5,19

5,79

5,20

5,49

5,97

19

6,65

5,66

6,00

6,33

6,91

7,68

20

6,78*

7,03

7,42

8,09

9,01

21

8,23*

8,28

8,73

9,54

10,61

22

9,69*

9,71

10,25

11,17

12,45

0

9,71

10,25

11,17

12,45

12,72

12,99

13,19

13,53

13,97

1

9,99

10,55

11,42

12,73

12,96

13,32

13,63

14,02

14,55

2

10,24

10,85

11,67

12,97

13,23

13,67

14,05

14,53

15,14

3

10,50

11,17

11,93

13,24

13,51

13,99

14,48

15,04

15,72

4

10,76

11,49

12,19

13,52

13,76

14,34

14,90

15,55

16,32

5

11,03

11,79

12,43

13,77

14,02

14,66

15,33

16,05

16,89

6

11,28

12,11

12,70

14,03

14,31

14,99

15,77

16,56

17,48

14,55

15,31

16,21

17,06

18,04

15,64

16,63

17,58

18,64

17,05

18,06

19,21

18,59

19,80

7 8 9 10 11 *

schaal 6

7

8

9

10

20,39

Deze functie-uurlonen zijn aangepast tot het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018. De functie-uurlonen waarop collectieve loonsverhogingen worden toegepast zijn: € 6,61 (20 jaar), € 7,81 (21 jaar), € 9,14 (22 jaar).

In het geval een functie-uurloon lager is dan het wettelijk minimum(jeugd)loon is het wettelijk minimum(jeugd)loon van toepassing. Het wettelijk minimumloon is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon

21

Art i ke l 1 0

Bed r ijf s kl ed ingv e rg o edi ng Personeel logistiek, productie, technische dienst Als de werkgever aan de medewerker in de logistiek, productie en technische dienst geen bedrijfskleding verstrekt, dan ontvangt deze medewerker een netto vergoeding. De vergoeding is afhankelijk van het aantal uren dat hij werkzaam is. De vergoeding is: bedrijfskledingvergoeding per 1 oktober 2016 Ambachtelijke bakkerijen: per 1 augustus 2017 per 1 juni/17 juni 2018 Industriële bakkerijen: per 1 juni/18 juni 2017 per 1 juni/17 juni 2018

per week

per 4 weken

per maand

€ 5,77

€ 23,08

€ 25,00

€ 5,86 € 5,93

€ 23,44 € 23,72

€ 25,39 € 25,70

€ 5,89 € 5,99

€ 23,56 € 23,96

€ 25,50 € 25,96

Werkweek

% bedrijfskledingvergoeding

Tot 10 uur 10 tot 20 uur 20 uur of meer

geen 50% vd vergoeding 100% vd vergoeding

22

Art i ke l 1 1

T oesl ag a rb e id in ko el- e n v ri es c el le n Personeel logistiek, productie, technische dienst De medewerker ontvangt een toeslag voor het werken in koel- en vriescellen waarin de temperatuur maximaal 7 graden Celsius is. De toeslag is afhankelijk van het aantal uren dat hij dat doet. Koel- en vriescellentoeslag per 1 oktober 2016: Periode → Werkweek ↓ tot 10 uren

Toeslag per week geen toeslag

Toeslag per 4 weken geen toeslag

Toeslag per maand geen toeslag

10 tot 20 uren

€ 6,64

€ 26,56

€ 28,77

meer dan 20 uur

€ 13,40

€ 53,60

€ 58,07

Koel- en vriescellentoeslag per 1 juni/18 juni 2017 in Industriële bakkerijen Periode → Werkweek ↓

Toeslag per week

Toeslag per 4 weken

Toeslag per maand

tot 10 uren

geen toeslag

geen toeslag

geen toeslag

10 tot 20 uren

€ 6,77

€ 27,08

€ 29,35

meer dan 20 uur

€ 13,67

€ 54,68

€ 59,23

Koel- en vriescellentoeslag per 1 augustus/13 augustus 2017 in Ambachtelijke bakkerijen Periode → Werkweek ↓

Toeslag per week

Toeslag per 4 weken

Toeslag per maand

tot 10 uren

geen toeslag

geen toeslag

geen toeslag

10 tot 20 uren

€ 6,74

€ 26,96

€ 29,21

meer dan 20 uur

€ 13,60

€ 54,40

€ 58,93

Koel- en vriescellentoeslag per 1 juni/17 juni 2018 in Industriële bakkerijen Periode → Werkweek ↓

Toeslag per week

toeslag per 4 weken

Toeslag per maand

tot 10 uren

geen toeslag

geen toeslag

geen toeslag

10 tot 20 uren

€ 6,89

€ 27,56

€ 29,86

meer dan 20 uur

€ 13,91

€ 55,64

€ 60,28

Koel- en vriescellentoeslag per 1 juni/17 juni 2018 in Ambachtelijke bakkerijen Periode → Werkweek ↓ tot 10 uren

Toeslag per week geen toeslag

toeslag per 4 weken geen toeslag

Toeslag per maand geen toeslag

10 tot 20 uren

€ 6,82

€ 27,28

€ 29,55

meer dan 20 uur

€ 13,77

€ 55,08

€ 59,67

23

Art i ke l 1 2

T oesl ag v oo r h et w er ke n o p b ep a ald e u ren Personeel logistiek, productie, technische dienst De medewerker ontvangt een toeslag voor het werken op bepaalde uren. Dit zijn de uren op: -

maandag t/m vrijdag

van 00.00 tot 6.00 uur en van 18.00 tot 24.00 uur

-

zaterdag

van 00.00 tot 6.00 uur en van 12.00 tot 24.00 uur

-

zon- en feestdagen

In de tabellen hieronder staat welke toeslag hoort bij welk tijdstip. De toeslag is een percentage van het functie-uurloon. De werkgever kan de toeslag voor de uren op zondag vervangen door het geven van een aan de toeslag gelijke hoeveelheid vrije uren. Hij kan dit ook voor een deel van de toeslag doen. Als er voor een gewerkt uur meerdere toeslagen gelden, dan ontvangt de medewerker de toeslag met het hoogste percentage. De enige uitzondering hierop is de toeslag voor avonduren voorafgaand aan feestdagen. Bakkersbedrijven, waarin slechts een of meerdere handelingen worden verricht die een deel van het productieproces van brood uitmaken, vallen onder de industriële bakkerijen. Industriële bakkerijen hanteren van maandag tot en met zaterdag tussen 00.00 uur en 04.00 uur een toeslag van 37%.

Art i ke l 1 3

Zond ag st o es la g Am b ac ht e li j ke b ak k er ij en Personeel logistiek, productie, technische dienst De medewerker die werkt bij een ambachtelijke bakkerij, ontvangt een toeslag die afwijkt van de tabel. De medewerker ontvangt als hij werkt op zondag voor: -

de eerste 4 gewerkte uren een toeslag van 50% van zijn functie-uurloon en

-

voor de overige uren op zondag een toeslag van 100% van zijn functie-uurloon.

Als de medewerker vóór 1 april 2014 op zondagen werkte, is hij niet verplicht op zondag te werken als op die uren een lagere toeslag dan 100% wordt toegepast. Als de medewerker na 1 april 2014 op zondag blijft werken, dan ontvangt hij de eerste 4 uren op zondag een toeslag van 50% van zijn functie-uurloon. De werkgever kan met deze medewerker een hogere toeslag afspreken. Als de medewerker -

vóór 1 april 2014 op zondagen werkte

-

na 1 april 2014 onafgebroken op zondag is blijven werken

-

én daarvoor een 100% toeslag heeft ontvangen

dan geldt dit als een afspraak een hogere toeslag te betalen.

24

Art i ke l 1 4

Sp e ci al e t oe s lag v oo r av ond ur en v oo raf ga and a an f ee st d ag en Personeel logistiek, productie, technische dienst Tot 1 januari 2018: De medewerker ontvangt als hij werkt -

op de dag voor een christelijke feestdag en

-

na 18.00 uur

een extra toeslag van 50% van zijn functie-uurloon. Met ingang van 1 januari 2018: De medewerker ontvangt als hij werkt -

op de dag voor de volgende feestdagen: eerste kerstdag, tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en eerste paasdag en

-

na 18.00 uur

een extra toeslag van 50% van zijn functie-uurloon. Deze toeslag komt bovenop de toeslag voor het werken op bepaalde uren.

Art i ke l 1 5

T oesl agt ab el v oo r he t w er k en op b ep a al de ur en v o o r amb a cht el ij k e b a kk e r ij en m et ch ar ge- ov en s Personeel logistiek, productie, technische dienst feestdagen

zondag – art. 13*

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

1-2 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

2-3 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

3-4 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

4-5 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

5-6 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

6-7 uur

100%

50%*

7-8 uur

100%

50%*

8-9 uur

100%

50%*

9-10 uur

100%

50%*

10-11 uur

100%

50%*

11-12 uur

100%

50%*

12-13 uur

100%

50%*

34%

13-14 uur

100%

50%*

34%

14-15 uur

100%

50%*

34%

15-16 uur

100%

50%*

34%

16-17 uur

100%

50%*

34%

17-18 uur

100%

50%*

18-19 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

19-20 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

20-21 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

21-22 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

22-23 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

23-24 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

34%

Koningsdag:

50%

5 mei lustrumviering:

50%

25

Toeslagtabel voor het werken op bepaalde uren voor ambachtelijke bakkerijen met continue-ovens (max. 400 KW) Personeel logistiek, productie, technische dienst feestdagen

zondag* art. 13

maandag

dinsdag

woensdag

donderda g

vrijdag

zaterdag

24-1 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

1-2 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

2-3 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

3-4 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

4-5 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

5-6 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

34%

6-7 uur

100%

50%*

34%

7-8 uur

100%

50%*

34%

8-9 uur

100%

50%*

34%

9-10 uur

100%

50%*

34%

10-11 uur

100%

50%*

34%

11-12 uur

100%

50%*

34%

12-13 uur

100%

50%*

34%

13-14 uur

100%

50%*

34%

14-15 uur

100%

50%*

34%

15-16 uur

100%

50%*

34%

16-17 uur

100%

50%*

34%

17-18 uur

100%

50%*

18-19 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

19-20 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

20-21 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

21-22 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

22-23 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

23-24 uur

100%

50%*

34%

34%

34%

34%

34%

100%

34%

Koningsdag:

50%

5 mei lustrumviering:

50%

26

Toeslagtabel voor het werken op bepaalde uren industriële bakkerijen Personeel logistiek, productie en technische dienst zondag + feestdagen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

24-1 uur

100%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

1-2 uur

100%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

2-3 uur

100%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

3-4 uur

100%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

4-5 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

5-6 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

6-7 uur

100%

34%

7-8 uur

100%

34%

8-9 uur

100%

34%

9-10 uur

100%

34%

10-11 uur

100%

34%

11-12 uur

100%

34%

12-13 uur

100%

34%

13-14 uur

100%

34%

14-15 uur

100%

34%

15-16 uur

100%

34%

16-17 uur

100%

34%

17-18 uur

100%

18-19 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

100%

19-20 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

100%

20-21 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

100%

21-22 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

100%

22-23 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

100%

23-24 uur

100%

34%

34%

34%

34%

34%

100%

34%

Koningsdag:

50%

5 mei lustrumviering:

50%

27

Art i ke l 1 6

T oesl ag v oo r h et w er ke n o p b ep a ald e u ren De medewerker ontvangt een toeslag voor het werken op bepaalde uren. Dit zijn de uren op: -

maandag t/m zaterdag na 19.00 uur

-

zon- en feestdagen.

In de tabellen hieronder staat welke toeslag hoort bij welk tijdstip en welke functiegroepen. De toeslag is een percentage van het functie-uurloon. Ambachtelijk en industriële bakkerijen

Industriële bakkerijen

Ambachtelijk bakkerijen

Verkoopmedewerker en bedrijfsfiliaalleider

Personeel logistiek, productie, technische dienst

Personeel logistiek, productie, technische dienst

toeslag in percentage van functieuurloon

uren

voorwaarde

Maandag t/m zaterdag na 19.00 uur 35%

-

-

50%

100%

eerste 4 uur 50% en daarna 100%

Feestdagen: Nieuwjaarsdag 1e en 2e paasdag Hemelvaartsdag 1e en 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag

100%

100%

100%

Koningsdag** en 5 mei in lustrumjaren

50%

50%

50%

Zondag*

*

de medewerker heeft een arbeidsduur van 10 uur of meer per week

Zondag

Als de medewerker vóór 1 april 2014 op zondagen werkzaam was, is hij niet verplicht op zondag te werken als op die uren een lagere toeslag dan 100% wordt toegepast. Als de medewerker -

vóór 1 april 2014 op zondagen werkte

-

na 1 april 2014 onafgebroken op zondag is blijven werken

-

én daarvoor een 100% toeslag heeft ontvangen

dan geldt dit als een afspraak een hogere toeslag te betalen. **

Koningsdag

Als de verkoopmedewerker en bedrijfsfiliaalleider vóór 1 januari 2018 op koningsdagen werkte, is hij niet verplicht op Koningsdag te werken als op die uren een lagere toeslag dan 50% wordt toegepast. Als de verkoopmedewerker en bedrijfsfiliaalleider na 1 januari 2018 op Koningsdag blijft werken, dan ontvangt hij geen toeslag. De werkgever kan met deze medewerker een toeslag afspreken.

28

Als de medewerker: -

vóór 1 januari 2018 op koningsdagen werkte

-

na 1 januari 2018 onafgebroken op Koningsdag is blijven werken

-

én daarvoor een 50% toeslag heeft ontvangen

dan geldt dit als een afspraak een hogere toeslag te betalen. Als er voor een gewerkt uur meerdere toeslagen gelden, dan ontvangt de medewerker de toeslag met het hoogste percentage. De werkgever kan de toeslag voor de uren op zondag vervangen door het geven van een aan de toeslag gelijke hoeveelheid vrije uren. Hij kan dit ook voor een deel van de toeslag doen.

Art i ke l 1 7

T oesl ag b ez o rg er De medewerker met de functie “Bezorger” ontvangt voor uren die hij op zaterdag werkt een toeslag van 15% van zijn functie-uurloon.

Art i ke l 1 8

Be lo n in g c o n s ig n at ie d ie n st en Personeel logistiek, productie, technische dienst Consignatiedienst is als de medewerker in opdracht van de werkgever buiten zijn normale arbeidsrooster ieder moment bereikbaar moet zijn voor onmiddellijk vertrek naar het bedrijf. Bij consignatiedienst ontvangt de medewerker een consignatievergoeding van 15% van het functieuurloon per uur. De medewerker ontvangt voor de gewerkte tijd zijn functieloon met toeslagen. Als de medewerker tijdens consignatiedienst minder dan één uur arbeid verricht zal minimaal één uur worden uitbetaald.

Art i ke l 1 9

O v erw e r k Personeel logistiek, productie, technische dienst, verkoopmedewerker en bedrijfs-/filiaalleider Overwerk is als de medewerker in een periode van 4 weken in opdracht van de werkgever meer dan 152 uren werkt. Werkt de medewerker in een rooster met wisselende diensten en een gemiddelde arbeidstijd van 38 uur of minder per week, dan is voor hem overwerk als de medewerker: -

in opdracht van de werkgever meer uren werkt dan volgens zijn rooster en

-

de medewerker meer dan gemiddeld 38 uur per week werkt.

Werkt de medewerker in een rooster met wisselende diensten van meer dan 38 uur per week gemiddeld, dan is voor hem overwerk als de medewerker: - in een periode van 4 weken in opdracht van de werkgever - meer dan 152 uren werkt. Uren waarop de medewerker niet werkt, maar waarvoor wel recht op loon bestaat, zoals vakantie- en verlofuren en uren waarop de medewerker ziek was, worden als gewerkte uren meegeteld. De medewerker ontvangt voor overwerk: Uren overwerk per 4 weken

% van functie-uurloon

Eerste 8 uur

125%

Uren boven de 8 uur

150%

De werkgever kan (een deel van) deze vergoeding (functie-uurloon + toeslag) uitkeren in de vorm van vrije tijd. Dit gebeurt na overleg met de medewerker. De werkgever verleent deze vrije tijd uiterlijk in de 4 weken volgend op de periode van 4 weken waarin de overuren ontstaan zijn.

29

Art i ke l 2 0

L o o n b i j w ijz ig in g a r b ei d st ij d p at r o o n

20.1

Loon bij eenmalige wijziging rooster In geval van wijziging van het rooster op initiatief van de werkgever nadat het bekend was gemaakt, ontvangt de medewerker minimaal het loon dat hij zou ontvangen op basis van het eerder bekend gemaakte rooster.

20.2

Loon bij wijziging rooster door reorganisatie Als de werkgever door een reorganisatie de medewerker in een ander rooster plaatst, ontvangt de medewerker een toeslag. Voorwaarden zijn: -

de medewerker werkte ten minste 3 jaar in het rooster en

-

de medewerker verliest recht op een toeslag voor het werken op bepaalde uren.

De toeslag is 50% van het verlies. De medewerker ontvangt deze toeslag 6 maanden lang.

Art i ke l 2 1

BH V- t o e sl ag De medewerker die door de werkgever als bedrijfshulpverlener (BHV-er) is aangesteld ontvangt een BHV-toeslag: Ambachtelijke bakkerijen

per week

per 4 weken

per maand

per 1 oktober 2016

€ 4,13

€ 16,52

€ 17,90

per 1/13 augustus 2017

€ 4,19

€ 16,76

€ 18,16

per 1/17 juni 2018

€ 4,24

€ 16,96

€ 18,37

Industriële bakkerijen

Art i ke l 2 2

per week

per 4 weken

per maand

per 1 oktober 2016

€ 4,13

€ 16,52

€ 17,90

per 1/18 juni 2017

€ 4,21

€ 16,84

€ 18,26

per 1/17 juni 2018

€ 4,28

€ 17,12

€ 18,55

Jub il eu mg rat if i c at i e De medewerker ontvangt bij een jubileum een uitkering van: Lengte dienstverband in jaren

Uitkering

25

100% van het loon

40

100% van het loon

De werkgever keert de gratificatie bij 25 jaar en 40 jaar dienstverband netto uit als dit door de Belastingdienst is toegestaan. . Overgangsregeling: De medewerker die in de periode van 01-10-2016 tot 01-03-2018 een dienstverband heeft van: -

meer dan 25 jaar en

-

gelijk of minder dan 30 jaar

ontvangt op 01-03-2018 een jubileumgratificatie van 50% van het bruto loon. Deze compensatie leidt niet tot een hogere (totaal) gratificatie dan 100% van het bruto loon. Bij een loonbetalingstijdvak van een week of van 4-weken wordt het bruto loon omgerekend naar een bruto (maand)loon.

30

Art i ke l 2 3

V ak ant ie t oe s la g De medewerker ontvangt vakantietoeslag van 8% over het loon dat hij in een periode van een jaar bij werkgever heeft verdiend, exclusief vakantietoeslag. De werkgever kan als periode nemen: -

het aan de uitbetaling voorafgaande kalenderjaar of

-

de periode van een jaar direct voor de uitbetaling.

Werkgever betaalt de vakantietoeslag uiterlijk 1 juni.

Art i ke l 2 4

St u d i ev e rg o ed in g De medewerker die aan de vakopleiding Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) deelneemt ontvangt een studievergoeding. De studievergoeding is: 12,5% over het verdiende functieloon in de weken waarin hij de lessen heeft gevolgd of niet-verwijtbaar heeft verzuimd. Voorwaarde is dat de medewerker jonger dan 21 jaar is. De medewerker ontvangt de studievergoeding en uitbetaling telkens gelijktijdig met de eerste loonbetaling na afloop van een studiejaar. Wanneer de medewerker: -

stopt met de vakopleiding of

-

21 jaar wordt of

-

de arbeidsovereenkomst eindigt

ontvangt hij de studievergoeding op dat moment.

Art i ke l 2 5 25.1

O pl eid ing / l e er li ngb ep al ing en De medewerker kan deelnemen aan de vakopleiding volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De medewerker wordt ingedeeld in de loonschaal die past bij: -

de functie waarvoor hij wordt opgeleid,

-

de te verrichten werkzaamheden en

-

de beschikbare kennis en ervaring.

Dit betekent dat de gekozen referentiefunctie en de daarbij behorende loonschaal moet aansluiten bij wat de werkgever redelijkerwijs van de medewerker kan verwachten. Gebruikelijk is als de medewerker bijvoorbeeld een vierjarige opleiding volgt, hij per jaar doorstroomt van schaal 1 naar de schaal van de functie waarvoor hij wordt opgeleid. Als de medewerker de vakopleiding volgt, heeft hij een overeengekomen arbeidsduur van maximaal 32 en minimaal 15 uur per week. Als de medewerker aan de vakopleiding deelneemt, geldt er een afwijking van artikel 7:668a lid 1 BW. De laatste arbeidsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als: -

-

de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden hebben opgevolgd en een totale periode van 72 maanden (deze tussenpozen inbegrepen) hebben overschreden of meer dan 6 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden.

Als verwacht mag worden dat de medewerker de vakopleiding binnen een jaar kan afronden, mag de duur van de arbeidsovereenkomst maximaal één jaar zijn.

31

25.2

De Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kent een regeling voor een bijdrage in de kosten van de opleidingen, bijscholingscursussen en van het geven van beroepspraktijkvorming. Deze regeling staat in Bijlage D van deze cao.

25.3

De werkgever heeft een scholingsplan op ondernemingsniveau. Het uitgangspunt is dat de medewerkers erkende diploma’s behalen. De werkgever kan hierbij gebruik maken van een voorbeeld dat te vinden is op www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

25.4

Persoonlijk opleidingsvoucher Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf zal met ingang van 1 januari 2018 een tijdelijke regeling (pilot) in het leven roepen waarin medewerkers een persoonlijk opleidingsvoucher van € 200,- per jaar (deeltijd medewerker naar rato) kunnen inzetten voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en trainingen. Stapelen van meerdere subsidies van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf per opleiding/training is niet mogelijk. Deze regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2019. Cao-partijen evalueren de regeling in januari 2019 en besluiten aansluitend of de regeling wordt voortgezet, aangepast of afgeschaft. De tijdelijke regeling is opgenomen in Bijlage D van deze cao.

32

Hoofdstuk 2 Art i ke l 2 6

Arbeidsovereenkomst

De werkgever en de medewerker zijn verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. De medewerker ontvangt schriftelijk bij indiensttreding en bij functiewijziging de -

de loonschaal waarin hij is ingedeeld en

-

het functie-uurloon en

-

het aantal functiejaren of periodieken.

Daarna ontvangt hij jaarlijks schriftelijk de indeling. Dit gebeurt bij voorkeur bij de jaaropgave.

Art i ke l 2 7

Aa n pa s sin g a rb eid sd uur Als de medewerker een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur indient, hoeft de werkgever dit niet in behandeling te nemen. De werkgever kan het verzoek ook afwijzen.

Art i ke l 2 8

V ak b o n d s co n t ri b ut ie De medewerker kan de werkgever vragen de door hem te betalen vakbondscontributie fiscaal voordelig te behandelen. Dat betekent dat de werkgever het onderbrengt in de vrije ruimte volgens de Werkkostenregeling. De werkgever doet dit als er nog ruimte aanwezig is. De werkgever zoekt van januari tot en met maart uit wat de werkkosten zijn en welke medewerkers van deze regeling gebruik willen maken. De medewerker zorgt ervoor dat hij alle informatie, gegevens en documenten vóór 1 november aan de werkgever geeft. Als er genoeg ruimte is in de Werkkostenregeling, dan zal de werkgever met behulp van de cafetariaregeling in december het bedrag van de vakbondscontributie verrekenen. Cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker met zijn werkgever overeenkomt dat een deel van zijn loon wordt 'uitbetaald' in de vorm van een belastingvrije vergoeding.

Art i ke l 2 9

V ei lig he id ss cho en en en be dr ijf s kl ed ing Als de medewerker in koel- of vriescellen werkt, ontvangt hij daarvoor goed beschermende kleding in bruikleen. Als de medewerker in de verkoop werkt, krijgt hij jaarlijks 2 schorten of 2 jasschorten in bruikleen. Als de medewerker in de bezorging werkt, krijgt hij bedrijfskleding en kleding ter bescherming bij barre weersomstandigheden in bruikleen. Als de arbeidsomstandigheden daar aanleiding toe geven, ontvangt hij ook veiligheidsschoenen in bruikleen. Het ter beschikking stellen, onderhouden/wassen van veiligheidsschoenen en bedrijfskleding kan worden geregeld in een bedrijfsreglement. De medewerker is verplicht de uitgereikte veiligheidsschoenen en bedrijfskleding tijdens het werk te dragen. De medewerker mag ze niet buiten het werk dragen. De medewerker is verplicht tijdens het werk doelmatig en behoorlijk gekleed te gaan.

Art i ke l 3 0

W o o n -w er kv e r k ee r Per bedrijf worden afspraken gemaakt over de vergoeding van kosten van medewerkers voor het woon-werkverkeer.

33

Art i ke l 3 1

Nev enw er kz aa mh ed e n De voltijds medewerker mag niet voor een andere werkgever in loondienst werken. De werkgever mag een medewerker die voltijds in dienst is bij een andere werkgever, geen werkzaamheden laten verrichten. Tijdens het werk mag de medewerker geen andere werkzaamheden verrichten, tenzij hij schriftelijke toestemming heeft van de werkgever. Het maakt niet uit of het voor eigen rekening is of voor rekening van derden.

Art i ke l 3 2

Ei nd e d ie nst v e rb and

32.1

In het burgerlijk wetboek boek 7 titel 10 staan bepalingen die het einde van de arbeidsovereenkomst regelen. De arbeidsovereenkomst kan niet in december eindigen tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

32.2

AOW De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval op de dag voorafgaand aan de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege zonder dat opzegging nodig is.

32.3

Opzegging Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst geldt de wettelijke opzegtermijn. In de arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en medewerker een andere opzegtermijn afspreken. Het einde van de opzegtermijn valt samen met de laatste dag van de loonbetalingstermijn (4 weken of maand). Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit in de arbeidsovereenkomst staat.

34

Hoofdstuk 3 Art i ke l 3 3

Werktijden en bijzondere diensten

W er kt ijd en De werkgever past de Arbeidstijdenwet toe op iedereen die werkzaam is in zijn bedrijf. De werkgever deelt het rooster van de werktijden waarop de medewerkers werken ten minste 4 weken voor aanvang van de werkweek aan de medewerkers mee. De werkgever kan het rooster daarna alleen nog wijzigen bij onvoorziene omstandigheden, die de wijziging voor de bedrijfsvoering noodzakelijk maken.

35

Art i ke l 3 4

Bij z o n d e re d ie n st en

34.1

Nachtarbeid De medewerker mag een maximaal aantal nachten werken. In deze tabel staat het maximum per periode. Voor de jeugdige medewerker waarbij het werken in de nachtdienst onderdeel is van zijn opleiding, gelden strengere eisen. Periode

Maximum

In 52 aaneengesloten weken

Maximaal 140 maal arbeid verrichten in

Voorwaarden

een nachtdienst die eindigt na 2.00 uur In 2 aaneengesloten weken

In totaal maximaal 38 uur in een nachtdienst tussen 0.00 en 6.00 uur

Uitzonderingen: In 4 aaneengesloten weken

Maximaal 20 maal arbeid verrichten

Bij calamiteiten:

(maximaal 2 maanden lang)

In een nachtdienst die eindigt na 2.00

Alleen als er te weinig medewerkers zijn

uur

voor het uitvoeren van het werk door: -

ziekte of zorgverlof of door sterk gestegen vraag door toerisme.

Tijdelijk, totdat er weer voldoende werkenden zijn.

Alleen voor: brood- en banketbakkerijen waar op ambachtelijke wijze werkzaamheden worden verricht en waar uitsluitend of in hoofdzaak wordt geproduceerd voor een of meer eigen brood- en banketwinkels.

Als de werkgever -

een langere periode dan 2 maanden of

-

door andere bijzondere factoren van de uitzondering gebruik wil maken, kan hij bij de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden een verzoek indienen.

Per nachtdienst

Geen werk tussen 22.00 en 4.00 uur

De jeugdige medewerker (16 of 17 jaar):

Maximaal 8 uur werken

-

hij volgt een opleiding tot brood- en banketbakker, tot broodbakker of tot leidinggevende in de bakkerij

Per week

Maximaal 40 uur werken

-

het gaat om een beroepsbegeleidende of een beroepsopleidende leerweg (Wet

Per 7 x 24 uur (die start bij aanvang werkzaamheden)

Maximaal 4 x nachtdienst

Educatie en Beroepsonderwijs) en -

het gaat om werk in de nachtdienst die noodzakelijk is voor die opleiding.

De medewerker heeft na een reeks van 3, 4, 5 of 6 achtereenvolgende nachtdiensten een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uur. De jeugdige medewerker heeft na een nachtdienst een onafgebroken rusttijd van ten minste 14 uur.

36

Art i ke l 3 5

Con sig nat i e

35.1

De periode waarover de medewerker consignatiedienst kan hebben is beperkt: Iedere 28 dagen is hij

35.2

-

minimaal 14 dagen vrij van consignatiedienst (14 x 24 uur) en

-

2 x een aaneengesloten periode van 48 uur vrij van consignatie en vrij van werk.

Er kan een situatie zijn waarbij de medewerker in zijn pauze op oproep zo spoedig mogelijk werkzaamheden verricht. Dit kan alleen als -

de aard van het werk dit noodzakelijk maakt en

-

dit door een andere manier van organiseren niet is te voorkomen.

Deze oproep tijdens pauzes is geen consignatie. De pauze waarin de medewerker bereikbaar moet zijn om op oproep te werken, geldt als pauze.

Art i ke l 3 6

T ijd - v o o r - t i jd - re ge li n g Na voorafgaande toestemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag de werkgever gedurende de looptijd van deze cao (t/m 31 maart 2019) op bedrijfs- of locatieniveau een tijd-voor-tijd-regeling invoeren. De randvoorwaarden zijn: -

de werkgever stuurt een kopie van overeengekomen tijd-voor-tijd-regeling aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.

-

de uitvoering mag niet in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit of artikel 19 cao.

-

Mededelingen arbeids- en rusttijdenpatroon (artikel 33 cao) is van toepassing.

-

Toeslagen in artikel 15, 16 en 19 (15%/34%/37%/50%/100%) zijn van toepassing en worden, indien deze bepaalde uren zijn gewerkt, in elk loonbetalingstijdvak uitbetaald.

-

Overuren(toeslag) in artikel 19 (25%/50%) is van toepassing.

-

Uren (100%) die méér worden gewerkt dan gemiddeld 38 uur per week, gerekend over een periode van 4 weken respectievelijk de met de personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad overeengekomen roostercyclus, komen in de tijd-voor-tijd-regeling. Uitbetaling gebeurt in overleg.

-

Overurentoeslag (25%/50%) wordt in de eerstvolgende loonbetalingstijdvak uitbetaald.

-

Per bedrijf/locatie worden de afrekenmomenten bepaald met een minimum van 2 keer per jaar.

Op het afrekenmoment wordt: •

een negatief saldo aan uren kwijtgescholden;een positief saldo aan uren uitbetaald.

-

Onbetaald verlof, zoals mantelzorg, valt niet onder de tijd-voor-tijd-regeling.

-

Uren waarop de medewerker niet werkt, maar waarvoor wel recht op loon bestaat, zoals vakantie- en verlofuren en uren waarop de medewerker ziek was, worden als gewerkte uren meegeteld.

-

Loonbetaling vindt elk loonbetalingstijdvak plaats conform de overeengekomen contracturen. Voor medewerkers die een contract hebben van minder dan gemiddeld 38 uur per week (gerekend over een periode van 4 weken of de met de personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad overeengekomen roostercyclus) worden alle gewerkte uren tot gemiddeld 38 uur per week (gerekend over een periode van 4 weken/roostercyclus) in het betreffende loonbetalingstijdvak uitbetaald. Dit gebeurt niet als de medewerker aangeeft dat hij deze uren in de tijd-voor-tijd-regeling wil opnemen.

37

-

De werkgever zal niet meer uren door uitzendkrachten laten werken dan gemiddeld 25% van het aantal uren per loonbetalingstijdvak, dat door medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben, wordt gewerkt.

Cao-partijen adviseren om 3 afrekenmomenten en een bandbreedte te hanteren van maximaal/minimaal 35 uur. Op 1 december 2018 zal een branche-evaluatie plaatsvinden ter voorbereiding op besluitvorming om de tijd-voor-tijd-regeling voort te zetten, aan te passen of af te schaffen. Schema Tijd-voor-tijd-regeling Invoering

Voorwaarden

Opbouw

Plusuren Minuren Uitbetalen

Opnemen

Afrekenmoment

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft vooraf instemming verleend aan de invoering van een tijd-voor-tijd-regeling op bedrijfs- c.q. locatieniveau. - De uitvoering van de tijd-voor-tijd-regeling is niet in strijd met de Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit. - Mededelingen arbeids- en rusttijdenpatroon (artikel 10.4 cao) is van toepassing. - Uren waarop de medewerker niet werkt, maar waarvoor wel recht op loon bestaat, zoals vakantie- en verlofuren en uren waarop de werknemer ziek was, worden als gewerkte uren meegeteld. - Onbetaald verlof, zoals mantelzorg, valt niet onder de tijd-voor-tijd-regeling. - Uren (100%) die méér worden gewerkt dan gemiddeld 38 uur per week, gerekend over een periode van 4 weken . respectievelijk de met de personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad overeengekomen roostercyclus - Parttime werknemers kunnen ervoor kiezen om alle uren die meer worden gewerkt dan hun contracturen in de tijd-voor-tijd-regeling op te nemen. Uren (100%) die méér worden gewerkt dan de contracturen. Uren (100%) die minder worden gewerkt dan de contracturen. - Overwerktoeslag (25%/50%) - Toeslagen voor bepaalde uren (15%/34%/37%/50%/100%) - BHV-/Bedrijfskleding-/Koel en vriesceltoeslag - Persoonlijke toeslag - Functieloon conform contracturen (arbeidsovereenkomst) - Functieloon van parttimers tot gemiddeld 38 uur per week, tenzij de parttime werknemer de uren die meer worden gewerkt dan de contacturen wil opnemen in de tijd-voor-tijd-regeling. - Positief saldo aan uren op afrekenmoment. - In overleg. - Eventueel binnen een afgesproken mandaat. - Er wordt gestuurd op een zo klein mogelijk positief/negatief saldo (max. 35 uur) respectievelijk roosterafwijking voor wat betreft de onregelmatige uren (34%/37%/100%). - Minimaal 2 keer per jaar. - Negatief saldo wordt kwijtgescholden. - Positief saldo wordt uitbetaald

38

Voorbeeld Tijd-voor-tijd-regeling Voorbeeld tijd-voor-tijd-regeling Werknemer is 45 jaar en fulltime broodbakker. Werknemer heeft een functieloon van € 15,24 (referentiefunctie broodbakker II, salarisschaal 4, 10 functiejaren). Werknemer werkt 15 nachturen per week, heeft een persoonlijke toeslag van € 100,- bruto per maand en een toeslag bedrijfshulpverlening van € 18,17 bruto per maand. Huidig functieloon: € 15,24 x 38 uur x 13 weken : 3 maanden = € 2.509,52 bruto per maand Brutotoeslagen: Toeslag onregelmatige uren: 65 nachturen (15 nachturen x 13 weken : 3 maanden) x 34% x € 15,24 = € 336,80 bruto per maand Toeslag persoonlijk: € 100 bruto per maand Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto per maand Bruto loon: € 2.964,49 bruto per maand.

1e maand: arbeidsduur en arbeidsrooster:

Saldo: - 24,7 uur

140 uur gewerkt (164,7 uur conform contract uitbetaald) 48 onregelmatige uren (x 34% x € 15,24) = € 248,72 Toeslag persoonlijk: € 100 bruto Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto Uitbetaald: 164,7 uur (€ 2.509,52) functieloon + € 248,72 + € 100 + € 18,17 = € 2.876,41 bruto

2e maand: arbeidsduur en arbeidsrooster:

Saldo: + 43,3 uur

208 uur gewerkt (164,7 uur conform contract uitbetaald) 82 onregelmatige uren (x 34% x € 15,24) = € 424,89 Toeslag persoonlijk: € 100 bruto Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto 40 uur overurentoeslag: 8 uur x 25% x € 15,24 + 32 x 50% x € 15,24 = € 274,32 Uitbetaald: 164,7 uur (€ 2.509,52) functieloon + € 424,89 + € 100 + € 18,17 + € 274,32 = € 3.326,90 bruto

3e maand: arbeidsduur en arbeidsrooster:

Saldo: - 7,7 uur

157 uur gewerkt (164,7 uur conform contract uitbetaald) 51 onregelmatige uren (x 34% x € 15,24) = € 264,26 Toeslag persoonlijk: € 100 bruto Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto Uitbetaald: 164,7 uur (€ 2.509,52) functieloon + € 264,26 + € 100 + € 18,17 = € 2.891,95 bruto

4e maand: arbeidsduur en arbeidsrooster:

Saldo: + 5,3 uur

170 uur gewerkt (164,7 uur conform contract uitbetaald) 69 onregelmatige uren (x 34% x € 15,24) = € 357,53 Toeslag persoonlijk: € 100 bruto Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto 5 uur overurentoeslag: 5 x 25% x € 15,24 = € 19,05 Uitbetaald: 164,7 uur (€ 2.509,52) functieloon + € 357,53 + € 100 + € 18,17 + € 19,05 = € 3.004,27 bruto

Afrekenmoment (1e t/m 4e maand): Gewerkt: Contract: Saldo:

675 uren 658,67 uren (uitbetaald) + 16,3 uur uitbetalen x 100% x € 15,24 = € 248,41 bruto

AFREKENEN 1e maand: - 24,7 uur 2e maand: + 43,3 uur 3e maand: - 7,7 uur 4e maand: + 5,3 uur ======== SALDO: + 16,3 uur

39

Hoofdstuk 4 Art i ke l 3 7

Vakantie en verlof

O p b o u w v a k an t i e- u r e n De medewerker heeft per kalenderjaar recht op doorbetaalde vakantie: -

4 x het gemiddeld aantal uren per week waarvoor recht op loon bestaat aan wettelijke vakantie en

-

1 x het gemiddeld aantal uren per week waarvoor recht op loon bestaat aan bovenwettelijke vakantie.

“Doorbetaalde vakantie” betekent: met betaling van loon. Als de medewerker een jaar onafgebroken in ploegendienst werkzaam is geweest, heeft hij recht op extra vakantie-uren. Dit zijn 2/5 x de overeengekomen arbeidsduur per week extra vakantie-uren op jaarbasis.

Art i ke l 3 8

O p n e me n v ak an t ie- u r en De medewerker vraagt de tijdstippen van de vakantie schriftelijk bij de werkgever aan. De werkgever stelt de aangevraagde vakantie vast, tenzij er gewichtige redenen zijn om het af te wijzen. De werkgever meldt deze redenen schriftelijk binnen 2 weken na de aanvraag. Als hij dat niet doet, is de vakantie volgens de wensen van medewerker vastgesteld. Als de medewerker langer dan drie weken aaneengesloten afwezig wil zijn, vraagt hij dit minimaal drie maanden van tevoren bij de werkgever aan. Als de vakantie is vastgesteld kan de werkgever dit daarna alleen nog wijzigen als er onvoorziene omstandigheden zijn, die deze wijziging noodzakelijk maken met het oog op de bedrijfsvoering. De werkgever kan bepalen dat de vakantie met de bedrijfssluiting samenvalt. Dit gebeurt na overleg met de medewerkers. Er wordt hierbij rekening gehouden met de schoolvakanties. Een feestdag is geen vakantiedag. De werkgever houdt bij hoeveel vakantie-uren de medewerker opneemt. Twee keer per jaar geeft de werkgever aan de medewerker een overzicht van de opgenomen vakantie-uren. De medewerker ondertekent dit overzicht.

Art i ke l 3 9

Fe est da gen

39.1

Feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en in lustrumjaren op 5 mei. Als de medewerker volgens rooster moet werken op: -

een feestdag,

-

de avond (vanaf 18.00 uur) voorafgaande aan feestdagen,

dan geldt als uitgangspunt dat hij op (dat gedeelte van) die dag vrij is met behoud van loon. Moet hij toch werken, dan heeft hij recht op vervangende vrije tijd. Als hij volgens rooster op deze dagen niet hoeft te werken, heeft hij geen recht op vervangend vrijaf of andere compensatie. 39.2

Bij het bepalen van overwerk tellen de uren mee waarvoor de medewerker aanspraak heeft op vrijaf met behoud van loon.

39.3

Speciale regeling voor het werken op uren voorafgaand aan feestdagen Als de medewerker op een dag voorafgaand aan een feestdag minder werkt dan normaal omdat er op die feestdag geen of minder afzet van bakkersartikelen is, mogen de minder gewerkte uren worden ingehaald op de betreffende feestdag.

40

Art i ke l 4 0

V er lof r eg el ing en

40.1

De medewerker kan recht hebben op zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie-/ pleegzorgverlof, kraamverlof, partnerverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, calamiteitenen ander kort verzuimverlof en ouderschapsverlof . Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Meer informatie hierover is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

41

40.2

Kort verzuimverlof De medewerker heeft recht op verlof met behoud van loon bij als hij niet kan werken bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. De volgende gebeurtenissen zijn in ieder geval bijzondere persoonlijke omstandigheden. Gebeurtenis

Duur

Voorwaarden

het eigen huwelijk/geregistreerd partnerschap/ samenlevingscontract

2 dagen

1 dag op de viering en 1 dag op te nemen binnen 1 jaar daarna.

Bevalling van de partner

2 dagen

1 dag bij de bevalling en 1 dag op te nemen binnen 1 jaar daarna.

Adoptie

2 dagen

1 dag bij de adoptie en 1 dag op te nemen binnen 1 jaar daarna.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerregistratie

1 dag

1 week van tevoren aan de werkgever melden

het huwelijk/geregistreerd partnerschap/ samenlevingscontract van: een kind, pleegkind, kleinkind, ouder, broer, zus, of zwager of schoonzus

1 dag

1 week van tevoren aan de werkgever melden

overlijden van de partner, een inwonend kind of pleegkind

Van de dag van overlijden t/m de dag van begrafenis/crematie

overlijden van: ouder, schoonouder, niet inwonend kind of pleegkind, kleinkind

1 dag bij overlijden en 1 dag bij begrafenis/crematie

overlijden van: broer of zus, zwager, schoonzus, grootouder of grootouder van de partner.

1 dag bij begrafenis /crematie

Regelen van de begrafenis/crematie van de ouder of schoonouder

Noodzakelijke uren tot maximaal 10 uur

Medisch noodzakelijke behandeling. Bijvoorbeeld bezoek aan de huisarts, specialist, fysiotherapeut en tandarts

De daarvoor benodigde tijd

25- of 40-jarig dienstjubileum

1 dag

Feest ter viering van het 25- en 40-jarig huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract of het feest ter viering van het 25-, 40-, 50of 60-jarig huwelijk geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract van de grootouders, de ouders of de ouders van de partner.

1 dag

1 week van tevoren aan de werkgever melden

afleggen van een examen voor een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend diploma/certificaat

de werkelijk benodigde tijd, inclusief reistijd, met een maximum van 2 dagen

het examen is relevant voor de bedrijfstak van het bakkersbedrijf

verhuizing

1 dag

Maximaal 1 x per 12 maanden

Vervulling van een bij wettelijk voorschrift of door de overheid opgelegde verplichting,

De benodigde tijd

Kan niet in de vrije tijd Er is geen vergoeding

verlenging van de verblijfsvergunning

de benodigde tijd om regelingen te treffen

Vakbondsactiviteiten

maximaal zes dagen per jaar

indien dit aantoonbaar niet buiten werktijd kan

Medewerker is lid van de werknemersorganisatie

of als de medewerker een vakbondskaderlid is die in een bondsorgaan is afgevaardigd maximaal twaalf dagen per jaar

De werkzaamheden kunnen in overleg met de betrokken medewerkers geregeld worden Medewerker is officieel afgevaardigde bij een congres van de bond, een vergadering van de bondsraad of het daarmee gelijk te stellen orgaan, een vakgroepsvergadering, een vergadering van het vakgroepbestuur of een vakbondscursus die van relevante betekenis is voor het bakkersbedrijf. Dit

42

is niet een cursus in het kader van de WOR. - de werkgever is niet verplicht dit verlof tegelijkertijd te verlenen aan meer dan: - in de onderneming zijn 1 t/m 40 medewerkers in dienst: 2 medewerkers; - in de onderneming zijn 41 t/m 80 medewerkers in dienst: 3 medewerkers; - in de onderneming zijn 81 t/m 120 medewerkers in dienst: 4 medewerkers; - in de onderneming zijn 121 t/m 160 medewerkers in dienst: 5 medewerkers; en zo verder.

De werkgever, het uitzendbureau of payrollbedrijf ontvangt verletkosten als de medewerker vakbondsverlof heeft. Dit is geregeld in bijlage D van de cao 40.3

Onbetaald verlof De medewerker heeft recht op drie dagen onbetaald verlof per jaar. Voorwaarde is dat de werkgever vindt dat de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. Als de medewerker onbetaald verlof vraagt, zal de werkgever een afwijzing van het verzoek schriftelijk moeten motiveren.

40.4

Mantelzorg De werkgever heeft een inspanningsverplichting om onbetaald verlof voor mantelzorg mogelijk te maken als een medewerker daar om vraagt. De medewerker en de werkgever gaan samen het gesprek aan als het bieden van mantelzorg in de situatie van de medewerker wenselijk en noodzakelijk is. Het gaat daarbij om intensieve zorg en hulp aan dierbaren die voor een bepaalde periode structureel is en langer duurt dan de drie dagen onbetaald verlof per jaar. Mantelzorg is een vorm van zorgverlof. Het gesprek tussen de medewerker en de werkgever dient om afspraken te maken om de arbeidsduur zo nodig aan te passen, de werktijden flexibeler in te delen of, indien mogelijk, thuiswerk te verrichten, zodat een betere afstemming tussen arbeid en zorgtaken mogelijk is. Als een medewerker mantelzorg gaat verlenen, overlegt hij tijdig met de werkgever om afspraken te maken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er staat in ieder geval in: 

de duur van de mantelzorgtaken (naar verwachting)de omvang van de mantelzorgtaken in uren per dag / weekflexibele indeling van arbeidstijden en werkzaamheden, eventueel met (gedeeltelijk) thuiswerkende combinatie van zorg met de arbeidstijden.

Als de medewerker en de werkgever er samen niet uit komen, kan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden om advies gevraagd worden. Als de medewerker onbetaald verlof heeft dan wordt het dienstverband voortgezet alsof het niet was onderbroken, als hij de werkzaamheden op het afgesproken moment hervat. Hij bouwt geen vakantieuren en vakantietoeslag op over de periode van onbetaald verlof.

43

Hoofdstuk 5

Gezondheid en arbeidsongeschiktheid

Art i ke l 4 1

G ez o n d h e id

41.1

Risico-inventarisatie en -evaluatie In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoert (RIE). De werkgever bespreekt deze RIE met de medewerkers. Daarbij maken zij afspraken over de belangrijkste maatregelen voor de risico’s uit de RIE. Industriële bakkerijen conformeren zich aan de Arbocatalogus Industriële Bakkerijen (www.arbocatalogusbakkerij.nl) en kunnen gebruik maken van de RIE Industriële Bakkerijen.

41.2

Gezondheidsbewakingssysteem Cao-partijen hebben met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gezondheidsbewakingssysteem ontwikkeld voor de bestrijding van de gevolgen van blootstelling aan grondstoffen in het productieproces. Het gezondheidsbewakingssysteem richt zich op:

41.3

-

het vaststellen en beheren van maatregelen die werkgevers moeten treffen en

-

structureel monitoren en bewaken van de gezondheid van medewerkers die worden blootgesteld aan grondstoffen.

Maatregelen en instructies Werkgever voert de (zorg)maatregelen uit die voortkomen uit het gezondheidsbewakingssysteem. Werkgever instrueert de medewerker om volgens de voorschriften van het gezondheidsbewakingssysteem te werken. Hij neemt deze verplichting op in de arbeidsovereenkomst en/of het huishoudelijk reglement. Medewerker is verplicht de aan hem gerichte instructies en voorschriften na te leven. Uitleg over preventieve (zorg)maatregelen en de monitoring / bewaking van gezondheid van medewerkers is te vinden op de website www.blijmetstofvrij.nl.

Art i ke l 4 2

W I A- v e rz e ke r ing De werkgever sluit op verzoek van de medewerker een verzekering af voor het werknemersrisico van het verlies aan inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De premie komt voor rekening van de medewerker. De werkgever mag de premie inhouden op het loon van de medewerker. De inhouding op het loon kan alleen na schriftelijke instemming van de medewerker en geldt alleen voor dat deel van het loon dat boven het wettelijke minimumloonniveau uitkomt.

Art i ke l 4 3

V er r e ken ing W G A- p r em ie De werkgever mag de helft van de gedifferentieerde WGA-premie op het nettoloon van de medewerker inhouden met inachtneming van de wettelijke regels. Bij eigenrisicodragers is dit de helft van de WGAlasten.

44

Art i ke l 4 4

Ar b e id song e sc hi kt h e id

44.1

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid in 1e en 2e ziektejaar Tot 1 januari 2018 De medewerker ontvangt van de werkgever voor dat deel van zijn werk dat hij arbeidsongeschiktheid is: Periode arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetaling in % loon

De 1e 26 weken

100%

Dit is in afwijking van artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Vanaf 1 januari 2018 De medewerker ontvangt van de werkgever voor dat deel van zijn werk dat hij arbeidsongeschiktheid is:

*

Periode arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetaling in % loon

De 1e maand

90%, maar minimaal 100% van het wettelijk minimum (jeugd)loon*

De 2e t/m de 6e maand

100%

Het 2e half jaar

95% maar minimaal 100% van het wettelijk minimum (jeugd)loon

Het 2e jaar

85%

De medewerker ontvangt de 1e maand 100% loondoorbetaling als:

-

de ziekte is ontstaan als gevolg van een door Inspectie SZW vastgesteld bedrijfsongeval of

-

ziekte tijdens de zwangerschap / bevalling of

-

ziekte ontstaan door de zwangerschap of

-

de maand 90% loondoorbetaling al is doorlopen en er sprake is van een doorlopend ziektegeval (weer ziek worden binnen vier weken), artikel 7:629 lid 10 Burgerlijk Wetboek of in geval van hoge frequentie van gerelateerde ziekmeldingen.

Deze regeling is in afwijking van artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Als de werkgever van het UWV na het 2e ziektejaar nog loon door moet betalen, betaalt de werkgever aan de medewerker gedurende maximaal een jaar 85% van het loon. De loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid wordt verminderd met het bedrag dat de medewerker als gevolg van de arbeidsongeschiktheid ontvangt vanuit een wettelijke uitkering. Korting op die uitkering, veroorzaakt door toedoen van de medewerker, blijft ten laste van de medewerker. 44.2

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid in 3e en 4e ziektejaar Als de medewerker na de eerste twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, ontvangt de medewerker in het 3e en 4e ziektejaar een uitkering van 5% van het loon. Deze uitkering is onafhankelijk van een WIA-uitkering (IVA of WGA). Als op initiatief van werkgever de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal de werkgever deze uitkering over de overgebleven periode ineens uitbetalen. Als de werkgever de transitievergoeding aan de medewerker uitkeert en de transitievergoeding is meer dan de 5%-uitkering, dan hoeft hij deze 5%uitkering niet te betalen. Als de transitievergoeding lager is dan de 5%-uitkering, betaalt de werkgever naast de transitievergoeding het verschil tussen de 5%-uitkering en de transitievergoeding aan de medewerker.

45

44.3

Arbeidsongeschiktheid en AOW-leeftijd In afwijking van dit artikel ontvangt de medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt en arbeidsongeschikt wordt maximaal 3 maanden 100% van het loon. Daarna ontvangt hij de wettelijke loondoorbetaling.

44.4

De werkgever stelt zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers in de gelegenheid hun restcapaciteit te benutten, voor zover dat binnen het bedrijf mogelijk is.

44.5

Vakantie-aanspraak bij arbeidsongeschiktheid Wettelijke vakantiedagen De medewerker die niet werkt door arbeidsongeschiktheid bouwt wettelijke vakantie-uren op van 4 maal de gemiddelde arbeidsduur per week. Als de arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, bouwt hij vakantie-uren op van een overeenkomstige tijd. De wettelijke vakantie-urenopbouw is niet afhankelijk van de aanspraak op loon. Bovenwettelijke vakantiedagen De medewerker die niet werkt door arbeidsongeschiktheid, bouwt bovenwettelijke vakantie-uren op van 1 maal de gemiddelde arbeidsduur per week. Deze opbouw vindt alleen plaats over het tijdvak van de laatste 6 maanden waarin hij niet werkte. Als er een onderbreking zit in een tijdvak van minder dan een maand, dan telt dat als 1 tijdvak. De medewerker die door arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk werkt, bouwt bovenwettelijke vakantie-uren op over een evenredig gedeelte van datgene waarop hij recht zou hebben als hij de volledige arbeidsduur zou werken. De vakantie-uren vervallen volgens deze tabel: Vakantie-uren wettelijke bovenwettelijke

vervaltermijn ½ jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd

Als de medewerker door arbeidsongeschiktheid niet in staat is geheel of gedeeltelijk vakantiedagen op te nemen, kan de medewerker deze na overleg met de werkgever later opnemen. Als de medewerker arbeidsongeschiktheid is, zal de vakantietoeslag nooit meer zijn dan de vakantietoeslag berekend over 1 jaar. De duur van de arbeidsongeschiktheid is hierbij niet van belang. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De werkgever betaalt deze vakantietoeslag vóór 1 juni. Deze bepaling geldt tot 1 januari 2018: De werkgever kan per ziekmelding bij de medewerker bovenwettelijke vakantie-uren afschrijven. Per ziekmelding kan hij 1/5 x de gemiddelde arbeidsduur per week afschrijven. Dit kan maximaal 3 x per jaar. Dit kan niet in geval van zwangerschaps-/bevallingsverlof en in geval de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door de zwangerschap.

46

Hoofdstuk 6 Art i ke l 4 5

45.1

Duurzame inzetbaarheid / vitaliteitsregeling

Cao-partijen hebben in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid een vitaliteitsregeling ontwikkeld. Het doel van de regeling is: -

het voorkomen van uitval van de medewerker die ontstaat door het verhogen van de AOWleeftijd (afnemende belastbaarheid en het langer doorwerken)

-

door een financieel verantwoorde regeling de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van 60 jaar en ouder realiseren.

Voorwaarde voor deelname De medewerker van 60 jaar of ouder kan gebruik te maken van de vitaliteitsregeling. Werkgever stuurt op verzoek van medewerker een Melding Deelname Vitaliteitsregeling (Bijlage G1) aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT of [email protected]) binnen 14 dagen na de dag waarop de medewerker van 60 jaar of ouder schriftelijk aan werkgever heeft medegedeeld te willen deelnemen aan de regeling. De vitaliteitsregeling start op de ingangsdatum van deelname zoals staat op de Melding Deelname Vitaliteitsregeling (Bijlage G1). De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden kan in bijzondere omstandigheden een andere (latere) datum aanwijzen.

45.2

Inhoud van de regeling a. b.

c.

De vitaliteitsregeling staat voor: 80% arbeid, 90% loon en 100% pensioenopbouw. De gemiddelde arbeidsduur van de medewerker wordt aangepast tot 80% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur. De oorspronkelijke arbeidsduur wordt berekend met een referteperiode van 3 volledige maanden voorafgaande aan de ingangsdatum van deelname. In bijzondere omstandigheden kan een andere referteperiode genomen worden. De arbeidsduur wordt in beginsel aangepast in de vorm van een dag of een dienst tenzij partijen anders overeenkomen. Het loon (functieloon en de bruto toeslagen, 100%) wordt in beginsel aangepast tot 80%. De nieuwe arbeidsduur en het nieuwe arbeidsrooster kunnen leiden tot een hoger of lager percentage aan bruto toeslagen. Het nieuwe bedrag aan functieloon en bruto toeslagen (80%) na de ingangsdatum wordt vermenigvuldigd met factor 9/8 (1,125). Dit geeft een nieuw functieloon met bruto toeslagen (90%) dat op de loonstrook staat als: vitaliteitsloon.

Voor de medewerker die deelneemt aan de vitaliteitsregeling geldt een afwijkende premieverdeling. Werkgever draagt 24,4% van de pensioengrondslag (10/9 of 1,11 x SV-loon van het vitaliteitsloon minus minimaal fiscale franchise) af aan het pensioenfonds. De werkgever houdt de premie in op het vitaliteitsloon in evenveel termijnen als waarin hij het vitaliteitsloon uitbetaalt. De premie in percentage van de pensioengrondslag is:

2016/2017/2018

Normale premieverdeling

Premieverdeling bij deelname vitaliteitsregeling

werkgever

15,55%

16,43%

medewerker

8,85%

7,97%

Totaal

24,4%

24,4%

47

45.3

Vitaliteitsloon Het loon bestaat uit functieloon en bruto toeslagen. Het vitaliteitsloon wordt verkregen door het als gevolg van de regeling aangepaste loon te vermenigvuldigen met factor 1,125. Vitaliteitsloon = gewijzigd(e) functieloon/bruto toeslagen x 1,125 Bruto toeslagen Als gevolg van de aanpassing van de arbeidsduur en het arbeidsrooster wijzigen sommige bruto toeslagen wel en sommige bruto toeslagen niet. Voor het vaststellen van het vitaliteitsloon tellen de volgende bruto toeslagen mee: -

onregelmatige-urentoeslag

-

overurentoeslag

-

koel/vriesceltoeslag

-

BHV-toeslag

-

persoonlijke toeslag

-

vakantietoeslag

De medewerker ontvangt in beginsel 1 x per jaar vakantietoeslag. De volgende bruto toeslagen worden aangepast aan nieuwe arbeidsduur/arbeidsrooster: -

onregelmatige-urentoeslag

-

koel/vriescel-toeslag

-

vakantietoeslag

aangepast aan nieuwe arbeidsduur: -

overurentoeslag

aangepast aan nieuwe arbeidsduur tenzij partijen anders overeenkomen: -

persoonlijke toeslag

niet aangepast aan nieuwe arbeidsduur/arbeidsrooster: -

BHV-toeslag.

De ORBA-toeslag of een toeslag door een individuele afspraak tussen werkgever en medewerker wordt in beginsel aangepast tot 80% tenzij werkgever en medewerker hebben afgesproken dat hij de persoonlijke toeslag ontvangt ongeacht de omvang van de arbeidsduur. 45.4

Ziekte Artikel 44 van deze cao is van toepassing waarbij voor loon moet worden gelezen: vitaliteitsloon.

48

45.5

Vakantierechten Artikel 37 van deze cao is van toepassing. De uitzondering hierop is dat de medewerker die aan de vitaliteitsregeling deelneemt, wel de wettelijke, maar niet de bovenwettelijke vakantie-uren opbouwt (bovenwettelijke vakantie is 1 keer het gemiddeld aantal uren per week). Voor het woord loon in artikel 23, 37 en 38 van deze cao moet worden gelezen: vitaliteitsloon. Bij opname van vakantie-uren worden de vakantie-uren geregistreerd op basis van de nieuwe arbeidsduur (80%).

Voorbeeld opname vakantie-uren Deelnemer aan de regeling bouwt op jaarbasis 4 x het gemiddeld aantal uren per week op. Aanpassing arbeidsduur: Van 24 uur naar 19,2 uur per week Deelnemer bouwt 19,2 uur x 4 = 76,8 vakantie uren per jaar op. Deelnemer werkt op: maandag: 3 uur dinsdag: 8 uur donderdag: 4 uur vrijdag: 4,2 uur Deelnemer neemt dinsdag en vrijdag een vrije dag op. Deelnemer neemt in deze week 8 + 4,2 = 12,2 vakantie uren op. Resterende vakantie uren: 76,8 - 12,2 = 64,6

45.6

Afwijking van de regeling / Beëindiging deelname aan de regeling Afwijking van de regeling is niet toegestaan tenzij schriftelijk toestemming (dispensatie) is verleend door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze toestemming kan worden aangevraagd met een Melding Inhoud Afwijkende Vitaliteitsregeling (Bijlage G3), Deelname aan de regeling kan niet worden beëindigd tenzij schriftelijk toestemming (dispensatie) is verleend door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze toestemming kan worden aangevraagd met een Melding Beëindiging Vitaliteitsregeling (Bijlage G4). De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden zal met het oog op de bescherming van cao-rechten in beginsel financieel compenserende voorwaarden stellen aan dispensatie op grond van dit artikel.

45.7

Formaliteiten voor de werkgever Werkgever stuurt een Melding Geen Deelname Vitaliteitsregeling (Bijlage G2) aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT of [email protected]): -

binnen 14 dagen na indiensttreding van de medewerker van 60 jaar of ouder die heeft aangegeven (nog) niet deel te willen nemen aan de regeling; binnen 14 dagen na de dag waarop de medewerker 60 jaar is geworden en deze medewerker heeft aangegeven (nog) niet deel te willen nemen aan de regeling;

Werkgever stuurt een Melding Inhoud Afwijkende Vitaliteitsregeling (Bijlage G3) aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT of [email protected]: -

binnen 14 dagen nadat de werkgever en de medewerker een afwijkende regeling zijn overeengekomen. De afwijkende regeling wordt schriftelijk overeengekomen en door beide partijen ondertekend. De afwijkende regeling kan niet eerder worden overeengekomen dan 1 maand voorafgaand aan de vitaliteitsregeling.

49

De afwijkende regeling moet op het formulier van de Melding Inhoud Afwijkende Regeling (Bijlage G3) ingevuld worden. 45.8

Formaliteiten voor de medewerker De medewerker van 60 jaar of ouder die deel wil nemen aan de regeling levert een schriftelijke mededeling bij zijn werkgever in. Deze mededeling is gedateerd en ondertekend. Er geldt een aanzegtermijn van ten minste 1 maand voorafgaande aan de gewenste ingangsdatum.

45.9

Overgangsregeling werkgever De werkgever die in 2017 meer dan 10% van zijn loonsom uitkeert aan medewerkers die aan de vitaliteitsregeling deelnemen, komt in beginsel in aanmerking voor een financiële compensatie. De werkgever kan hiervoor in het eerste kwartaal 2018 een verzoek indienen door middel van een Melding Aanvraag Overgangsregeling Werkgever Vitaliteitsregeling (Bijlage G5). De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden beoordeelt de aanvraag. De werkgever ontvangt de compensatie in het tweede kwartaal van 2018. Deze overgangsregeling dient de toegankelijkheid van de regeling te vereenvoudigen. Cao-partijen bepalen in het najaar 2018 of deze overgangsregeling wordt verlengd.

45.10

Overgangsregeling medewerker De medewerker die -

vanaf 1 januari 2016

-

binnen 5 jaar voorafgaande aan de ingangsdatum van zijn mogelijke deelname aan de vitaliteitsregeling (leeftijd 55 t/m 59 jaar)

-

wordt ontslagen en

-

rechtens aanspraak maakt op een transitievergoeding of een sociaal plan, ontvangt vanaf

1 januari 2016 tot de ontslagdatum een vergoeding. De vergoeding is: -

de seniorendagen,

-

jubileumdagen en

-

1 extra vakantiedag

die in de cao voor het bakkersbedrijf van toepassing waren van 1 april 2015 tot 1 januari 2016 (Besluit d.d. 18 maart 2016, Staatscourant 2016, nr. 8446). Een na 1 januari 2016 gegeven gratificatie langdurig dienstverband kan van de vergoeding worden afgetrokken. Deze overgangsregeling is van toepassing in het jaar 2017. Cao-partijen bepalen in het najaar 2018 of deze overgangsregeling wordt verlengd. Evaluatie van de regeling Cao-partijen evalueren de vitaliteitsregeling in 2020 of zoveel eerder als één of meerdere cao-partijen dat noodzakelijk vinden. Beëindiging regeling door cao-partijen Als cao-partijen besluiten om de vitaliteitsregeling te beëindigen dan worden alle als gevolg van de vitaliteitsregeling vervallen cao-rechten hersteld: -

artikel 7.1 lid a, voor wat betreft 1 vakantiedag, lid c en lid d cao Bakkersbedrijf 01-04-2014 t/m 31-03-2015, Besluit d.d. 22 september 2014, Staatscourant 2014, nr. 18750)

en beëindigd: -

artikel 1.11 (cao Bakkersbedrijf 01-04-2015 t/m 30-09-2016, Besluit d.d. 18 maart 2016, Staatscourant 2016, nr. 8446) en

50

-

beëindigd: artikel 22 (jubileumgratificatie).

De werkgever kan een na 1 januari 2016 verstrekte gratificatie langdurig dienstverband (jubileumgratificatie) die verschuldigd is op grond van artikel 1.11 van de cao Bakkersbedrijf (01-042015 t/m 30-09-2016, Besluit d.d. 18 maart 2016, Staatscourant 2016, nr. 8446) of artikel 22 van deze cao verrekenen met de herstelde cao-rechten als bedoeld in de eerste zin van dit artikel.

51

45.11

Voorbeeld berekening vitaliteitsloon Werknemer is 60 jaar en fulltime broodbakker. Werknemer heeft een functieloon van € 15,24 (referentiefunctie broodbakker II, salarisschaal 4, 10 functiejaren). Werknemer werkt 15 nachturen per week, heeft een persoonlijke toeslag van € 100,- bruto per maand en een toeslag bedrijfshulpverlening van € 18,17 bruto per maand. Huidig functieloon: € 15,24 x 38 uur x 13 weken : 3 maanden = € 2.509,52 bruto per maand Brutotoeslagen: Toeslag onregelmatige uren: 65 nachturen (15 nachturen x 13 weken: 3 maanden) x 34% x € 15,24 = € 336,80 bruto per maand Toeslag persoonlijk: € 100,- bruto per maand Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto per maand Bruto loon: € 2.964,49 bruto per maand. Aanpassing 1: arbeidsduur en arbeidsrooster: 30,4 uur per week 12 nachturen per week Nieuw functieloon: € 15,24 x 30,4 x 13 weken : 3 maanden = € 2.007,62 bruto per maand Brutotoeslagen: 52 nachturen (12 nachturen x 13 weken: 3 maanden) x 34% x € 15,24 = € 269,44 bruto per maand Toeslag persoonlijk: € 80,- bruto per maand Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto per maand Nieuw bruto loon: € 2.375,23 (80,12% van € 2.964,49) Vitaliteitsloon: 1,125 x € 2.375,23 = € 2.672,13 (90,14% van € 2.964,49) Aanpassing 2: arbeidsduur en arbeidsrooster: 30,4 uur per week 5 nachturen per week Nieuw functieloon: € 15,24 x 30,4 x 13 weken : 3 maanden = € 2.007,62 bruto per maand Brutotoeslagen: 21,7 nachturen (5 nachturen x 13 weken: 3 maanden) x 34% x € 15,24 = € 112,44 bruto per maand Toeslag persoonlijk: € 100,- bruto per maand N.B.: Voorbeeld waarin werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de persoonlijke toeslag wordt verstrekt ongeacht de omvang van de arbeidsduur Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto per maand Nieuw bruto loon: € 2.238,23 (75,50% van € 2.964,49) Vitaliteitsloon: 1,125 x € 2.238,23 = € 2.518,01 (85% van € 2.964,49) Aanpassing 3: arbeidsduur en arbeidsrooster: 30,4 uur per week 19 nachturen per week Nieuw functieloon: € 15,24 x 30,4 x 13 weken : 3 maanden = € 2.007,62 bruto per maand Brutotoeslagen: 82,3 nachturen (19 nachturen x 13 weken: 3 maanden) x 34% x € 15,24 = € 426,45 bruto per maand Toeslag persoonlijk: € 80,- bruto per maand Toeslag bedrijfshulpverlening: € 18,17 bruto per maand Nieuw bruto loon: € 2.532,24 (85,42% van € 2.964,49) Vitaliteitsloon: 1,125 x € 2.532,24 = € 2.848,77 (96,1% van € 2.964,49)

52

Hoofdstuk 7 Art i ke l 4 6

Pensioen

Er is een Bedrijfstakpensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. De rechten en verplichtingen van de medewerkers en de werkgever over de pensioenregeling, worden geregeld in de bepalingen van het pensioenreglement. De medewerker is verplicht deel te nemen als de statuten en het pensioenreglement van toepassing zijn. De contactgegevens staan op www.bakkerspensioen.nl en www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl. De pensioenpremie is in 2016, 2017 en 2018: 24,4% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dat deel van het loon waarover de medewerker pensioen opbouwt. Dit is het SV-loon min de minimale fiscale franchise (in 2016 : € 12.953,- in 2017: € 13.123,- en in 2018: € 13.344,-). De franchise is dan het deel waarover de medewerkers geen pensioen opbouwen. Het werknemersdeel van de premie kan van het loon worden ingehouden. Voor de medewerker die deelneemt aan de vitaliteitsregeling geldt een afwijkende verdeling van de pensioenpremie. Zie hiervoor het hoofdstuk 6 Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

53

Hoofdstuk 8 Art i ke l 4 7

Sociaal beleid

W er kg e leg en he id Cao-partijen vinden de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt en de instroom van nieuwe medewerkers in het bakkersbedrijf van belang. Om die reden maakt de werkgever de relevante vacatures bekend bij het UWV. Als de vacature is ingevuld, meldt de werkgever deze af bij het UWV. Cao-partijen zorgen voor publicitaire activiteiten over het bakkersbedrijf om een positief imago van de sector te houden of verbeteren. Voor ondernemingen met meer dan 10 medewerkers gelden de volgende bepalingen. Werkgever overlegt met de vakorganisaties over algemene voor de bedrijfstak van belang zijnde vraagstukken. Hieronder vallen plannen en investeringsbeslissingen met belangrijke gevolgen voor de werkgelegenheid. De werkgever overlegt met de vakverenigingen als hij door de bedrijfseconomische omstandigheden in belangrijke mate tot inkrimping van het aantal medewerkers in vaste dienst moet overgaan. Afstoting van activiteiten van het bedrijf en liquidatie van het bedrijf vallen hieronder. Hij doet dit op een zodanig tijdstip dat de gevolgen voor de medewerkers nog beïnvloedbaar zijn. De werkgever zal de ondernemingsraad informeren over omvangrijke investeringen die van ingrijpend belang zijn voor de werkgelegenheid. Hij doet dit vooraf en tijdig. De werkgever informeert de ondernemingsraad als hij gebruik maakt van overheidssubsidies die bedoeld zijn om de werkgelegenheid in de onderneming veilig te stellen. Als de werkgever een verzoek tot werktijdverkorting bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indient, meldt hij dit vooraf aan de vakverenigingen. De werkgever overlegt met de vakverenigingen over de consequenties voor de medewerkers. Overwerk moet zo veel mogelijk worden voorkomen, vooral daar waar gepland overwerk en lange arbeidstijden voorkomen.

Art i ke l 4 8

Uit z end k ra cht en Als de werkgever een uitzendbureau gebruikt, informeert en raadpleegt hij de ondernemingsraad. De vakbonden hebben de bevoegdheid over dit onderwerp inlichtingen te vragen. De werkgever zal niet meer uren door uitzendkrachten laten werken dan gemiddeld 25% van het aantal uren per loonbetalingstijdvak, dat door medewerkers, die een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben, wordt gewerkt. De werkgever (inlener) controleert of aan uitzendkrachten loon en overige vergoedingen worden betaald volgens deze cao. De werkgever (inlener) controleert of het uitzendbureau waarvan hij uitzendkrachten inleent de bijdrage betaalt aan de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf over de aan de werkgever (inlener) ter beschikking gestelde arbeidskrachten. Dit geldt niet voor zover het uitzendbureau voor deze arbeidskrachten al aan de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) afdraagt (of andere vergelijkbare fondsen die in de uitzendbranche van toepassing zijn). De werkgever neemt in de overeenkomst van opdracht op dat het uitzendbureau de cao-bepalingen die gelden voor de ter beschikking gestelde medewerkers (uitzendkrachten) zal naleven. Het gaat om bepalingen over lonen en vergoedingen en andere bepalingen die individuele arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten betreffen. De werkgever neemt in de overeenkomst van opdracht op dat het uitzendbureau de caobepalingen zal naleven waarin verplichtingen voor uitzendondernemingen ten opzichte van cao-partijen staan. Het kan ook gaan om verplichtingen ten opzichte van door cao-partijen aangewezen rechtspersonen (stichtingen/fondsen).

54

Als de werkgever gebruik maakt van een uitzendbureau dat aan een andere cao gebonden is en in die cao de doorwerking van de beloning van de uitzendkrachten en de betalingen aan een Sociaal Fonds geregeld is, dan heeft de werkgever geen controleverplichting en geen verplichting om in de overeenkomst van opdracht de naleving op te nemen. De binding van het uitzendbureau aan die cao kan rechtstreeks zijn of door algemeen verbindend verklaring. Als de werkgever niet controleert of het uitzendbureau het loon, de vergoedingen en de bijdrage aan het Sociaal Fonds volgens deze cao betaalt, is de werkgever hiervoor zelf aansprakelijk.

Art i ke l 4 9

P a yro ll me dew e r ke r s De werkgever (inlener) controleert of aan payrollmedewerkers loon en toeslagen worden betaald volgens deze cao. De werkgever controleert of het payrollbedrijf waarvan hij payrollmedewerkers inleent de bijdrage betaalt aan de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf over de aan de werkgever ter beschikking gestelde payrollmedewerkers. Dit geldt niet voor zover het payrollbedrijf voor deze medewerkers al afdraagt aan de fondsen die in de payrollbranche van toepassing zijn. De werkgever neemt in de overeenkomst van opdracht op dat het payrollbedrijf de cao-bepalingen die gelden voor de ter beschikking gestelde payrollmedewerkers zal naleven. Het gaat om bepalingen over lonen en vergoedingen en andere bepalingen die individuele arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers betreffen. De werkgever neemt in de overeenkomst van opdracht op dat het payrollbedrijf de cao-bepalingen zal naleven waarin verplichtingen voor payrollbedrijven ten opzichte van cao-partijen staan. Het kan ook gaan om verplichtingen ten opzichte van door cao-partijen aangewezen rechtspersonen (stichtingen/fondsen). Als de werkgever gebruik maakt van een payrollbedrijf dat aan een andere cao gebonden is en in die cao de doorwerking van de beloning van de payrollmedewerkers en de betalingen aan een Sociaal Fonds geregeld is, dan heeft de werkgever geen controleverplichting en geen verplichting om in de overeenkomst van opdracht de naleving op te nemen. De binding van het payrollbedrijf aan die cao kan rechtstreeks zijn of door algemeen verbindend verklaring. Als de werkgever niet controleert of het payrollbedrijf het loon, de vergoedingen en de bijdrage aan het Sociaal Fonds volgens deze cao betaalt, is de werkgever hiervoor zelf aansprakelijk.

Art i ke l 5 0

O ngew en st e O mg ang sv or me n De werkgever zorgt ervoor dat zijn medewerkers zo veel mogelijk worden gevrijwaard van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. Het kan gaan om psychisch, fysiek of verbaal lastigvallen, bedreigen of aanvallen. Medewerkers helpen met het voorkomen van deze ongewenste omgangsvormen. Voor informatie zie: www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl en bijlage C.

Art i ke l 5 1

V ert ro u w en s p e r so n e n Cao-partijen stellen één of meerdere vertrouwenspersonen voor de bedrijfstak aan. Voor informatie zie: www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl en bijlage C. Iedere medewerker of werkgever die te maken heeft met ongewenste omgangsvormen op het werk kan voor advies en hulp contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Dit kan anoniem.

Art i ke l 5 2

Kl ac ht e nc omm i ss ie Cao-partijen stellen een Klachtencommissie in. De taak van de Klachtencommissie is om schriftelijke klachten van medewerkers of werkgevers over ongewenste omgangsvormen te behandelen. Voor informatie zie: www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl en bijlage C.

55

Art i ke l 5 3

V ak b o n d sw e rk Als een vakvereniging het vakbondswerk binnen de onderneming wil invoeren, kan zij dit doen na overleg met de werkgever. Vakbondswerk in de onderneming is: de -

organisatievorm van een erkende vakbond in de onderneming met

-

eigen taken en bevoegdheden binnen de vakbond en

-

onder verantwoordelijkheid van de vakbond.

Vakbondswerk in de onderneming is alleen mogelijk als er in de die onderneming leden van de vakorganisatie werken. Het doel is de behartiging van de belangen van de leden die werken in de onderneming en het bevorderen van de communicatie binnen de vakbond. Voorwaarde is dat de normale werkzaamheden binnen de onderneming op dezelfde manier door kunnen gaan. De contacten tussen de werkgever en de vakverenigingen verlopen als regel via de vakbondsbestuurders. De vakbondsbestuurder kan samen met een vakbondsafgevaardigde aanwezig zijn. Dit gebeurt in bijzondere gevallen en na overleg met de werkgever. De vakvereniging kan binnen de onderneming een bedrijfsledengroep opzetten en uit het bestuur van deze bedrijfsledengroep één delegatielid aanwijzen. De vakbond doet een schriftelijke mededeling aan de werkgever van: -

de aanwijzing van een delegatielid of

-

een wijziging hierin.

De werkgever benadeelt een (kader)lid van een bedrijfsledengroep niet in zijn positie als medewerker (bijvoorbeeld bij promotie of beloning). Als de werkgever een bestuurslid van een bedrijfsafdeling wil ontslaan, zal hij dezelfde maatstaven aanleggen als bij andere medewerkers. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de vakbondsafgevaardigde niet beëindigen, behalve als de beëindiging ook zou plaatsvinden wanneer de medewerker geen vakbondsafgevaardigde zou zijn geweest. Dit geldt ook voor de medewerker die korter dan 2 jaar geleden vakbondsafgevaardigde was. Het bestuur van de bedrijfsledengroep vergadert in beginsel buiten werktijd. De delegatieleden kunnen buiten werktijd contact hebben met de andere in de onderneming werkzame leden van de vakverenigingen, tenzij met de bedrijfsleiding iets anders is afgesproken. Op initiatief van de ondernemingsraad kan de vakbondsafgevaardigde contact hebben met de ondernemingsraad. Het overleg met de ondernemingsraad is tijdens de vastgestelde uren voor onderling beraad met de ondernemingsraad. De vakbondsafgevaardigde kan contacten hebben met de medewerkers van de vakverenigingen. Dit gebeurt in beginsel buiten werktijd. Bestuursleden die door hun dienstrooster de bestuursvergaderingen niet kunnen bijwonen, kunnen na toestemming van de werkgever van dienst wisselen of vrijaf krijgen met behoud van loon. Zij overleggen hierover ten minste twee dagen van tevoren. In dringende gevallen kan van deze regel worden afgeweken. De werkgever registreert de afwezigheid of de werkonderbreking.

De werkgever stelt op verzoek bedrijfsruimte beschikbaar voor de vergaderingen. De werkgever stelt de publicatieborden beschikbaar voor het aankondigen van bijeenkomsten van de leden van de vakverenigingen. Zij kunnen tegen integrale kostprijs gebruik maken van printers en kopieermachines. Vakbondsleden overleggen hierover vooraf met de werkgever. De werkgever kan de verleende faciliteiten opschorten als de vakbondsafgevaardigde of de vakverenigingen zich niet houden aan de gestelde regels of bestaande afspraken. De werkgever geeft de reden van deze beslissing.

56

Art i ke l 5 4

So ci a al j a arv er s la g De werkgever brengt jaarlijks een sociaal jaarverslag uit volgens de regels in de Wet op de Ondernemingsraden. Dit sociaal jaarverslag wordt met de ondernemingsraad besproken. Als de werkgever een sociaal jaarverslag opstelt, dan legt hij dit voor 1 juli voor aan de medewerkers, zodat zij aan de ondernemingsraad hun mening kunnen geven. Dit gebeurt voor 1 juli. Het sociaal jaarverslag wordt met de ondernemingsraad besproken. De werkgever geeft het sociaal jaarverslag op aanvraag aan alle medewerkers.

Art i ke l 5 5

Adv i es co mm is si e a rb eid sv oo rw a ar den Er bestaat een Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze Adviescommissie: -

oordeelt bij geschillen over deze cao

-

verleent dispensatie van de cao

-

adviseert over de uitleg en de toepassing van de cao en

-

verricht werkzaamheden in opdracht van het georganiseerd overleg in de sector.

De Adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van cao-partijen. Werkgevers, medewerkers en cao-partijen kunnen verzoeken indienen bij de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. De regels en procedures die hiervoor gelden staan in de Bijlage H Adres Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Het adres van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden is: Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT. [email protected]

Art i ke l 5 6

So ci a al f ond s b ak k er sb ed ri jf De werkgever is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de "Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf". De bijdrage is jaarlijks 1% van de voor zijn onderneming geldende loonsom. Er zijn een aantal uitzonderingen. Deze zijn te vinden in de Bijlage D. De bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van: -

de bevordering van goede arbeidsverhoudingen en goede arbeidsomstandigheden in het bakkersbedrijf

-

een goede uitvoering van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao

-

een goede toepassing van de wettelijke regelingen over arbeidsomstandigheden en arbobeleid en

-

een optimale werking van de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf.

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kent subsidies toe in het kader van projecten of activiteiten die binnen haar doelstellingen passen. De regels en procedures voor het aanvragen van subsidie staan in de Bijlage D.

57

Hoofdstuk 9 Werkingssfeer en looptijd Art i ke l 5 7

W er k ing ss f e e r Deze overeenkomst is van toepassing op bakkersbedrijven. De cao staat op www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Art i ke l 5 8

Re ch t sg el d ig h e id en d u u r Deze cao is in werking getreden met ingang van 1 oktober 2016 en eindigt op 31 maart 2019 zonder dat enige opzegging noodzakelijk is. De artikelen 56, 57 en de definities en de Bijlage D houden hun geldigheid t/m 30 september 2021. Cao-partijen zullen: -

alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende verplichtingen nakomen en

-

gedurende de duur van deze overeenkomst geen staking organiseren of bevorderen en geen actievoeren of steunen die ten doel heeft de cao of de arbeidsvoorwaarden van de medewerker te wijzigen (anders dan door middel van overleg).

De werkgevers- en de werknemersorganisaties verbinden zich nakoming van deze cao door hun leden te bevorderen.

58

Def in it i es Bakkersbedrijf -

-

-

iedere onderneming die een of meerdere bakkersartikelen vervaardigt en/of verkoopt; onder vervaardigen wordt hier verstaan: het verrichten van een of meerdere handelingen die deel uitmaken van een al dan niet onderbroken productieproces, dat gericht is op de verkrijging van bakkersartikelen iedere onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak diensten verleent aan één onderneming – of aan meerdere ondernemingen die een economische eenheid vormen, als hierboven bedoeld. Onder diensten wordt hier onder andere verstaan: inpakhandelingen, (technisch) onderhoud, verkoop, management- en beheersactiviteiten, schoonmaakwerkzaamheden, administratie en distributie iedere onderneming die medewerkers ter beschikking stelt van een bakkersbedrijf, om krachtens een door het bakkersbedrijf verstrekte – in beginsel langdurige – opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van het bakkersbedrijf, waarbij het bakkersbedrijf de medewerkers heeft geworven, tenzij voor ten minste 50% van de loonsom van de onderneming medewerkers ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers in andere bedrijfstakken dan het bakkersbedrijf

Bakkersbedrijf is niet -

-

-

-

de onderneming waarin het vervaardigen of verkopen van bakkersartikelen beperkt blijft tot de laatste (be)handeling om het bakkersartikel voor directe consumptie gereed te maken, bijvoorbeeld het afbakken, en deze handeling plaatsvindt als onderdeel van een bedrijfsuitoefening, die naar haar aard op een ander terrein ligt dan die van het bakkersbedrijf; de onderneming, waarin uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig: •

bloem en/of andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit, biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels, ongeacht de soort worden verwerkt, dan wel waarin uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig producten worden vervaardigd, welke naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de zojuist genoemde producten, terwijl al deze producten uitsluitend of in hoofdzaak verkocht worden aan wederverkopers/bedrijfsmatige afnemerschocoladeartikelen worden vervaardigd

de onderneming waarin het vervaardigen of verkopen van bakkersartikelen beperkt blijft tot het inkopen van bakkersartikelen en het verkopen daarvan en de omzet van bakkersartikelen minder dan 50% uitmaakt van de totale omzet de onderneming waarop de cao voor de groothandel in levensmiddelen, zoetwaren, tabak en/of tabaksproducten van toepassing is

Bakkersartikelen -

-

-

brood: de gebakken eetwaar als bedoeld in artikel 1 sub d van het Warenwetbesluit meel en brood (Besluit d.d. 4 juni 1998, Staatsblad 1998, nummer 341) banket: gebak, toebereid met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof, dan wel met vers of gesteriliseerd fruit halffabricaten van bakkersartikelen: producten die nog een of meerdere (hitte)behandelingen dienen te ondergaan teneinde een voor directe consumptie gereed product te verkrijgen, waarbij het onverschillig is of die verdere behandeling al dan niet door de consument wordt uitgevoerd overige bakkersartikelen: andere geheel of gedeeltelijk uit meel en/of bloem bereide artikelen, die gewoonlijk in brood- en/of banketbakkerijen vervaardigd worden, dan wel die naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de zojuist bedoelde artikelen, zoals: beschuit, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes, ander gebak dan banket, koek, koekjes, ragoutwerk, kerstbrood of dergelijke (gelegenheids)producten chocoladeartikelen

59

Werkgever a. b.

de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in Nederland een bakkersbedrijf uitoefent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet zelf het bakkersbedrijf uitoefent, maar medewerkers ter beschikking stelt van opdrachtgevers die natuurlijke of rechtspersoon zijn die het bakkersbedrijf uitoefenen, om krachtens een door de opdrachtgever verstrekte – in beginsel langdurige – opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever de medewerkers heeft geworven, tenzij voor ten minste 50% van de loonsom van de werkgever medewerkers ter beschikking worden gesteld van opdrachtgevers in andere bedrijfstakken dan het bakkersbedrijf

Ambachtelijke / Industriële bakkerij In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a.

ambachtelijke bakkerij: ondernemingen met charge-oven(s) of (een) continue-oven(s) met een (totaal) vermogen van maximaal 400 KW of ondernemingen die uitsluitend bakkersartikelen inen verkopen

b.

industriële bakkerij: ondernemingen met continue-oven(s) met een (totaal) vermogen van meer dan 400 kW

Medewerker a.

degene die in dienst van de werkgever werkt.

b.

Deze cao is niet van toepassing op: 1.

degene die middelbaar beroepsonderwijs volgt en in dat kader in een onderneming gedurende een bepaalde periode bedrijfservaring opdoet

2.

vakantiewerkers, waaronder worden verstaan scholieren of studenten, in de periode waarin zij schoolvakantie hebben

3.

verkooppersoneel dat ofwel gemiddeld 12 uren per 4 wekelijkse periode op de koopavond voor de werkgever arbeid verricht, ofwel wordt aangenomen voor 8 weken of korter degene die de AOW-leeftijd heeft bereikt

4. 5.

degene wiens loon ten minste driemaal het wettelijk minimumloon verhoogd met 8% vakantietoeslag is, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst de cao Bakkersbedrijf van toepassing is verklaard of

6.

degene voor wie in de onderneming een door de OR en de bij deze cao betrokken werknemersorganisaties erkende arbeidsvoorwaardenregeling geldt

Voltijds medewerker De medewerker die gemiddeld 38 uur per week werkt Feestdagen nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en op 5 mei in een jaar waarvan het cijfer eindigt op een 0 of een 5 Loon functieloon en vaste en variabele toeslagen Loon bij arbeidsongeschiktheid, vakantie, feestdagen, kort verzuim: het gemiddelde loon, dat in de aan de gebeurtenis voorafgaande laatste 3 volledige maanden of 3 volledige periodes van 4 weken is verdiend. Bij een aanpassing van de arbeidsduur in de referteperiode wordt bij de berekening van het loon de arbeidsduur naar rato meegenomen. Dit loon wordt met de collectieve loonsverhogingen aangepast Functieloon: beloning die staat in de loontabellen, vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren

60

Vaste toeslagen: Persoonlijke toeslag, BHV-toeslag, koel- en vriescellentoeslag en ORBA-toeslag Variabele toeslagen: Vakantietoeslag, overwerktoeslag en bepaalde uren-toeslag Functie-uurloon: beloning per uur die staat in de loontabellen Vitaliteitsloon: Gewijzigde functieloon en toeslagen x 1,125 SV-loon: het loon waarover de medewerker belasting en sociale premies betaalt (heffingsloon) Plusuren de uren die meer worden gewerkt dan de contracturen Ploegendienst een werkpatroon, waarin sprake is van wisseling van diensten, welke wisseling noodzakelijk is om aan de eisen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit met betrekking tot de beperking van nachturen te kunnen voldoen Arbeidstijdpatroon een door de werkgever schriftelijk vastgelegd overzicht van de tijdstippen waarop de medewerker zijn arbeid in een bepaalde, in de toekomst gelegen periode zal moeten verrichten Uitzendkrachten arbeidskrachten die na bemiddeling ter beschikking worden gesteld door een uitzendbureau. Payrollmedewerkers arbeidskrachten die in beginsel langdurig ter beschikking worden gesteld door een payrollbedrijf Partner degene met wie de medewerker is getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of ongehuwd samenwoont UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen WIA-uitkering Uitkering op basis van de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen IVA-uitkering Uitkering op basis van de WIA-regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten WGA-uitkering Uitkering op basis van de WIA-regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

61

T ref w oord en r eg ist e r

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden, Geschillen CAO-contractanten Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden - taak en bevoegdheden Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden - samenstelling Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden - werkwijze Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden - adres Algemene bepalingen Ambachtelijke bakkerij AOW-leeftijd Arbeidsduur - aanpassing Arbeidsduur in feestweken Arbeidsduur – overeengekomen Arbeidsmarkt en bevordering instroom - inzichtelijkheid Arbeidsongeschiktheid bij AOW-leeftijd Arbeidsovereenkomst - schriftelijk aangaan Arbeidstijdpatroon Arbeids- en rusttijdenpatroon – mededeling Arbeidstijden Arbeidstijden – algemeen Arbocatalogus industriële bakkerij

Artikel/Bijlage 55 H H H 55 26 Definities 32.2 27 39.1 25.1 47 44.3 1 Definities 33 33 33 41.1

Bakkersartikelen Bakkersbedrijf Bedrijfsfuncties – indeling Bedrijfshulpverlening Bedrijfskledingtoeslag Bijdrageregeling beroepspraktijkvorming Bijdrageregeling bijscholing

Definities Definities 8 21 10 25.2 25.2

Cao - verhouding met individuele afspraken Cao - beloning boven cao Cao - regeling van geschillen tussen contractanten van de Cao - werkingssfeer Cao - rechtsgeldigheid en duur

7 7 55 57 58

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Combinatiefunctie/vervanging van functie Consignatie Consignatiediensten - beloning

40.4 6 35 18

Definities Dispensatieverzoeken – procedure Duurzame inzetbaarheid / Vitaliteitsregeling

Definities 55 Hoofdstuk 6

Eenmalige uitkering ambachtelijke bakkerij Einde dienstverband

3.2 32

Feestdagen Definities Feestdagen - speciale toeslag voor avonduren voorafgaand aan 14 Feestdagen - speciale regeling voor het werken op uren voorafgaand aan 39.4 Fiscale faciliteit 27 Functiejarensysteem / Periodieken 1 Functie-uurloon 1, Definities Functies en salarisschaal 8 Functiewijziging oudere werknemers 6.3 62

Geschillenreglement / geschil tussen werkgever en werknemer Getuigschrift Gezondheidsbewakingssysteem Gezondheidsbewakingssysteem - doelstelling Gezondheidsbewakingssysteem - maatregelen en instructies Gratificatie langdurig dienstverband

55 32.3 41 41.2 41.3 22

Industriële bakkerij Intentieverklaring gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Definities 44.4

Klachtencommissie Klachtencommissie - samenstelling Klachtencommissie -Taak

52 52 52

Leerlingen - afwijkende regeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Leerlingen in salarisschalen – indeling Lonen aanpassing - ambachtelijke bakkerij Lonen aanpassing - industriële bakkerij Loon Loon bij incidentele wijziging arbeidstijdpatroon Loon bij wijziging arbeidstijdpatroon door reorganisatie Loonbestanddelen Loonbetaling Loonbriefje

25.1 25.1 3.2 3.3 Hoofdstuk 1 20.2 5 1 2 2

Nachtarbeid

34

Onbetaald verlof Ongehuwd samenwonenden Ongewenste omgangsvormen Ongewenste omgangsvormen - definities Ongewenste omgangsvormen - uitgangspunt Opleiding Opzegging Overlijden van de werknemer Overwerk

40.2 Definities 50 C C 25 32.3 32.3 19

Payrollwerknemers Participatiewet Pensioen Personeel Algemeen, Financieel Administratief, ICT, Kwaliteit & Productontwikkeling, Logistiek, Productie, Technische dienst Personeel Commercie Persoonlijk opleidingsvoucher Persoonlijke toeslag(en) Ploegendienst

49, Definities 4 Hoofdstuk 7

Reorganisatie van bedrijven Risico-inventarisatie en –evaluatie

6.2 41.1

Salarisschaal bij functiewijziging Salarisschalen Salarisschaal / aantal functiejaren / periodieken – bericht Scholingsplan Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Sociaal Jaarverslag

6.3 9 26 25.3 56 54

8 8 25.4 7 Definities

63

Studievergoeding

24

Toeslag arbeid in koel- en vriescellen Toeslag bezorger / arbeid op zaterdag Toeslag voor het werken op bepaalde uren Toeslagen - bruto Tijd-voor-tijd-regeling

11 17 12, 16 45.3 36

Uitzendkrachten UWV, WIA-, IVA- en WGA-uitkering

48, Definities Definities

Vakantie-aanspraak bij ziekte Vakantiedagen bij ziekte – inhouden Vakantiedagen - registratie en overzicht Vakantie - opbouw aanspraak Vakantie - vaststellen tijdstippen Vakantie - verbod tot het doen verrichten van arbeid tijdens vakantie Vakantierechten Vakantietoeslag Vakbondscontributie Vakbondswerk, Sociaal Jaarverslag Vakbondswerk binnen de onderneming Vakopleiding - gelegenheid geven tot volgen Veiligheidsschoenen en bedrijfskleding Verlof Verlof voor afleggen examens Verlofregelingen Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen – taak Vertrouwenspersonen - instructies Vertrouwenspersonen – toegankelijkheid

44.4 44.5 38 37 38 31 Hoofdtuk 4, 45.5 23 28 53 53 25.1 29 Hoofdstuk 4 25.1 40 C C C C

Vitaliteitsloon Vitaliteitsregeling - doel Vitaliteitsregeling - voorwaarde voor deelname Vitaliteitsregeling - inhoud Vitaliteitsregeling - formaliteiten voor de werkgever Vitaliteitsregeling - formaliteiten voor de werknemer Vitaliteitsregeling - afwijking / Beëindiging deelname Vitaliteitsregeling - overgangsregeling werkgever Vitaliteitsregeling - overgangsregeling werknemer Vitaliteitsregeling- evaluatie Vitaliteitsregeling - beëindiging door CAO-partijen Vredesbepaling

45.3 45 45.1 45.2 45.7 45.8 45.6 45.9 45.10 45.10 45.11 58

Werkgelegenheid Werkgever Werkgevers en werknemers – verplichting Werknemer Werknemers en werkgevers – verplichting Werknemer in volledige dienst Werknemer - uitbreiding begrip WIA - verzekering tegen het WIA-werknemersrisico WGA-premie verrekening Woon-werkverkeer

47 Definities 50 Definities 50 Definities 50 42 43 30

Ziekte Ziekte - Uitkering bij arbeidsongeschiktheid in 1e en 2e ziektejaar

Hoofdstuk 5, 45.4 44.1 64

Ziekte - Uitkering bij arbeidsongeschiktheid in 3e en 4e ziektejaar

44.2

65

Voo r en st aan de i s ov er e eng e kom en doo r:

Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging w.g. J.H.L. den Otter- voorzitter w.g. mevr.mr. M.H.C. Zengerink - directeur Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij w.g. R.A.F. van Erp - voorzitter w.g. W. Kannegieter - directeur CNV Vakmensen w.g. P.F. Fortuin - voorzitter w.g. H. van Beers - bestuurder

66

Bijlagen bij

CAO Bakkersbedrijf 01-10-2016 t/m 31-03-2019

Inhoudsopgave

pagina

Bijlage A:

Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf

3

Bijlage B:

Functiehandboek

125

Bijlage C:

Ongewenste omgangsvormen

144

Bijlage D:

Statuten, financieringsreglement, bestedingsdoelen en lopende subsidieregelingen van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

146

Bijlage E:

Beoordelingsformulier en richtlijnen toepassing periodieken

152

Bijlage F:

Aanmeldingsformulier dispensatie t.b.v. toepassing loonschaal 1A

156

Bijlage G1: Bijlage G2: Bijlage G3: Bijlage G4: Bijlage G5:

163 164 165 166

Bijlage G6:

Melding Deelname Vitaliteitsregeling Melding Geen Deelname Vitaliteitsregeling Melding Inhoud Afwijkende Vitaliteitsregeling Melding Beëindiging Vitaliteitsregeling Melding Aanvraag Overgangsregeling Werkgever Vitaliteitsregeling Addendum Arbeidsovereenkomst t.b.v. Vitaliteitsregeling

Bijlage H:

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden, geschillen cao-contractanten

169

Namen en adressen organisaties

171

167 168

Bijlage A LIJST REFERENTIEFUNCTIES BAKKERSBEDRIJF Functie-nummer

Functienaam Algemeen

A.01

Medewerker HRM

A.02

Personeelsfunctionaris

A.03

Manager HR

A.04

Telefoniste/receptioniste

A.05

Secretaresse II

A.05

NOK Secretaresse

A.06

Medewerker facilitaire dienst Commercie

C.01

Verkoopmedewerker II

C.01

NOK Verkoopmedewerker

C.02

Bedrijfs-/filiaalleider II

C.02

NOK Bedrijfs-/filiaalleider

C.03

Regiomanager

C.04

Winkel accountmanager

C.05

Key accountmanager

C.06

Formule specialist

C.07

Medewerker verkoop binnendienst

C.08

Bezorger Financieel administratief

F.01

Manager financiën II

F.01

NOK Manager financiën

F.02

Administratief medewerker II

F.02

NOK Administratief medewerker

F.03

Medewerker crediteurenadministratie II

F.03

NOK Medewerker crediteurenadministratie

F.04

Medewerker debiteurenadministratie II

F.04

NOK Medewerker debiteurenadministratie

F.05

Medewerker financiële administratie II

F.05

NOK Medewerker financiële administratie

F.06

Administrateur II

F.06

NOK Administrateur

F.07

Medewerker salarisadministratie ICT

I.01

Manager ICT

I.02

Applicatiebeheerder/analist

I.03

Systeembeheerder II

I.03

NOK Systeembeheerder

I.04

Helpdeskmedewerker

-3-

Functie-nummer

Functienaam Kwaliteit & productontwikkeling

K.01

Hoofd kwaliteit en productontwikkeling

K.02

Productontwikkelaar

K.03

Kwaliteitsanalist

K.04

KAM specialist Logistiek

L.01

Chauffeur II

L.01

NOK Chauffeur

L.02

Magazijnmedewerker II

L.02

NOK Magazijnmedewerker

L.03

Chef magazijn II

L.03

NOK Chef magazijn

L.04

Inkoper

L.05

Medewerker bedrijfsbureau II

L.05

NOK Medewerker bedrijfsbureau

L.06

Verdeler I

L.06

NOK Verdeler Productie

P.01

Broodbakker II

P.01

NOK Broodbakker

P.02

Assistent ambachtelijke bakkerij II

P.02

NOK Assistent ambachtelijke bakkerij

P.03

Banketbakker II

P.03

NOK Banketbakker

P.04

Teamleider productie/inpak II

P.04

NOK Teamleider productie/inpak

P.05

Operator inpak II

P.05

NOK Operator inpak

P.06

Operator productie II

P.06

NOK Operator productie

P.07

Productiemedewerker II

P.07

NOK Productiemedewerker

P.08

Manager productie II

P.08

NOK Manager productie Technische dienst

T.01

Hoofd technische dienst II

T.01

NOK Hoofd technische dienst

T.02

Medewerker technische dienst II

T.02

NOK Medewerker technische dienst

-4-

Functiegroep: algemeen

Medewerker HRM

Functienummer: A.01

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker HRM komt vooral voor in het grotere industriële bakkersbedrijf en geeft uitvoering aan secretariële/administratieve werkzaamheden ten behoeve van de afdeling P&O (o.m. personeelsadministratie). Hij/zij past zelf eenduidige personeelsinstrumenten toe (b.v. verzuimmeldingen en -registraties, W&S flexkrachten) en fungeert als 1e lijns vraagbaak voor medewerkers op het gebied van CAO- en bedrijfsregelingen. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. HR-gerelateerde administraties

-

geven van administratieve opvolging aan procedures (o.m. contractverlening), signaleren van te nemen acties en trends (o.m. verzuim); doorgeven van medewerkermutaties aan salarisadministratie dan wel zelf doorvoeren in het systeem; beheren van het geautomatiseerde personeelsinformatiesysteem; beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken.

-

onderhouden van operationele contacten met externe instanties, afstemmen met leidinggevenden en medewerkers, verzamelen en uitwisselen van informatie; binnen aangegeven kaders en conform afspraken verzorgen van in- en externe informatievoorziening richting betrokkenen (W&S, uitleg CAO- en bedrijfsregelingen); zorgen voor de werving van stagiaires, tijdelijke krachten en medewerkers van toegewezen lagere functies samen met betrokken leidinggevende.

-

kwaliteit van de informatie; tevredenheid ontvanger; juiste afweging m.b.t. al dan niet zelfstandig afhandelen, prioriteiten, belangen.

voeren van afstemmingsoverleg met de eigen afdeling; geven van uitvoering aan gemaakte afspraken (o.m. organiseren van activiteiten, effectief communiceren van afspraken, bewaken/bevorderen van door derden te leveren bijdragen); inschatten van het belang van zaken en eventueel tussentijds onder de aandacht brengen daarvan aan eigen afdeling, verzamelen van onderwerpgerichte informatie in het kader van projecten; controleren van afdelingsgerelateerde facturen op basis van gemaakte afspraken omtrent product- en dienstverlening en voorleggen ter tekening aan manager; vervaardigen van reguliere en ad hoc-rapportages, signaleren en verklaren van trends, voorleggen van resultaten aan de HR-manager ter verdere analyse of verwerking/bespreking.

-

juiste afweging van prioriteiten; juiste afweging van belangen; tijdige attendering op relevante zaken.

-

2. In- en externe informatievoorziening

-

-

-

3. Faciliteren afdeling

-

-

-

-

-

tijdigheid van data; kwaliteit van administraties (volledigheid/toegankelijkheid); tijdigheid van signalering afwijkingen.

Bezwarende omstandigheden -

Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij werken met een computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

6

-5-

Functiegroep: algemeen

Medewerker HRM

Functienummer: A.01

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle vaardigheden -

Kennis van softwarepakketten (o.m. Office-applicaties/personeelsinformatiesysteem).

Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Relaties bouwen en netwerken (3): - onderhoudt contacten met bestaande interne en externe relaties/klanten. Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen. Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen. Aandacht en begrip tonen (3): - reageert op passende wijze wanneer het niet goed gaat met iemand of wanneer hij ontevreden is over de gang van zaken en maakt dit bespreekbaar. Materialen en middelen inzetten (3): - overziet aard en omvang van standaard werk en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en middelen daarvoor zijn; - draagt zorg voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen.

-6-

Functiegroep: algemeen

Personeelsfunctionaris

Functienummer: A.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De personeelsfunctionaris komt vooral voor in het grotere industriële bakkersbedrijf. De personeelsfunctionaris past zelfstandig de personeelsinstrumenten binnen de kaders van wet- en regelgeving en het geformuleerde P&O-beleid toe binnen een bedrijf/vestiging met ± 100 tot 150 medewerkers. Hij/zij adviseert management ten aanzien van de aanpassing van het bestaande P&O-beleid en werkt gefiatteerd beleid verder uit. De uitvoering van het P&O-beleid ligt overwegend bij het lijnmanagement. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Uitvoering van regelingen en instrumenten

-

-

2. Actualisering regelingen en instrumenten

-

3. In- en externe informatievoorziening

-

-

4. Personeelsadministratie

-

-

bevorderen van een consistente en juiste toepassing van de verschillende personeelsinstrumenten door het lijnmanagement; bieden van ondersteuning bij het toepassen van de personeelsinstrumenten; gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden over personele vraagstukken; coördineren, voorbereiden en zelf verzorgen van interne/externe trainingen/opleidingen. volgen van ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving en interpreteren van interne relevante knelpunten; evalueren en analyseren van interne regelingen en instrumenten; formuleren van inhoudelijke voorstellen voor bijstelling/ uitwerking van regelingen en instrumenten; na fiattering, implementeren van bijstelling/uitwerking van regelingen en instrumenten. te woord staan van medewerkers, geven van uitleg over de inhoud en toepassing van het arbeidsvoorwaardenreglement; onderhouden van operationele contacten met externe instanties, afstemmen met leidinggevenden en medewerkers, verzamelen en uitwisselen van informatie. beheren van de geautomatiseerde personeelsbestanden; geven van administratieve opvolging aan ziek- en herstelmeldingen, signaleren van trends in verzuim van individuen of afdelingen; beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken, completeren van dossiers; aanleveren van informatie/rapportages.

Bezwarende omstandigheden -

Niet van toepassing.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

9

-7-

-

-

-

-

conform procedures; tijdigheid (doorlooptijd, reactiesnelheid); tevredenheid medewerkers; tevredenheid management.

binnen kaders wet- en regelgeving; inhoud sluit aan bij organisatiebeleid; tijdig, up-to-date.

juistheid gegevens; inhoudelijkheid van informatieanalyse; tijdigheid.

kwaliteit in termen van: . compleetheid; . toegankelijkheid; . beschikbaarheid; . actualiteit/betrouwbaarheid.

Functiegroep: algemeen

Personeelsfunctionaris

Functienummer: A.02

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle vaardigheden - Kennis van en ervaring met het werken met softwarepakketten (o.m. Office-applicaties/personeelsinformatiesysteem). - Kennis van interne procedures en wet- en regelgeving. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Relaties bouwen en netwerken (5): - bouwt een relatienetwerk op dat relevant is voor (een onderdeel van) de organisatie; - creëert een vertrouwensband met de gesprekspartner; - brengt mensen met elkaar in contact. Aandacht en begrip tonen (5): - neemt waar wat anderen willen en geeft passende feedback; - schat de haalbaarheid van plannen en voorstellen bij betrokkenen goed in; - anticipeert op de reactie en gevoelens van de ander door de communicatie hierop af te stemmen. Vakdeskundigheid toepassen (5): - doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen; - haalt de kern van het probleem naar voren; - stelt (niet voor de hand liggende) alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde voor- en nadelen. Kwaliteit leveren (5): - grijpt in als de geëiste kwaliteit niet in orde is; - vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het door hem geleverde werk; - voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie; - streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten.

-8-

Functiegroep: algemeen

Manager HR

Functienummer: A.03

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De manager HR is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, borgen en implementeren van het P&O-beleid binnen het industriële bakkersbedrijf (200 tot 400 medewerkers) binnen de kaders van wet- en regelgeving in aansluiting op de ondernemingsstrategie. Hij/zij fungeert als HR-sparringpartner ten behoeve van het hoger management en is lid van het managementteam. Functionaris fungeert als P&O-functionaris voor een deel van het personeelsbestand. Hij/zij leidt de werkzaamheden binnen de eigen afdeling en stuurt hiertoe de medewerkers aan. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

niet-vakinhoudelijk leidinggevende. 2 tot 5 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. HRM-beleid

-

volgen van ontwikkelingen en interpreteren van interne knelpunten in samenspraak met holding/directie; formuleren van voorstellen voor bijstelling van het HRMbeleid; vertalen van het voorgestelde beleid naar gerichte HRMinstrumenten, (laten) uitwerken van concrete projectplannen; bevorderen van draagvlak en acceptatie voor de rol en het belang van HRM binnen de organisatie; verantwoorden van het gevoerde beleid, verantwoorden van uitgaven in relatie tot toegekende budgetten.

-

aansluiting op strategie; aantal conceptversies; mate van realisatie (aantal acties gehaald).

uitwerken en inbrengen van voorstellen voor invoering/ aanpassing/uitbreiding van HRM-instrumenten aan het directieteam; communiceren van doorgevoerde wijzigingen aan betrokkenen; bevorderen van een consistente en juiste toepassing van de verschillende personeelsinstrumenten door het lijnmanagement; bieden van ondersteuning bij het toepassen van de instrumenten.

-

tijdige/budgettaire oplevering van projecten; kwaliteit instrumenten; kwaliteit van toepassing.

adviseren en ondersteunen van de directie in het overleg met en informatieverstrekking aan de betrokkenen; uniformeren en bewaken van de interne communicatie en de communicatiestromen en -middelen; (laten) verzorgen van de reguliere personeelsinformatie.

-

toezien op voortgang en kwaliteit, stellen van prioriteiten en oplossen van zich voordoende problemen; zelfstandig uitvoering geven aan de toepassing van het HR-instrumentarium voor hogere functies; voeren van werkoverleg en afstemmen van relevante knelpunten; bevorderen van de interne samenwerking, ook met andere afdelingen, en dat afstemming optimaal plaatsvindt.

-

kwaliteit administratie, regels; doorlooptijd W&S; trend in verloop%.

regelen van verlof; werven en selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het opleiden/inwerken van medewerkers; uitvoeren van beoordelingen; toepassen van personeelsinstrumenten.

-

motivatie en inzet medewerkers; (kortdurend) verzuim; effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet; beschikbaarheid vereiste competenties.

-

2. Beschikbaarheid en toepassing HRMinstrumenten

-

-

3. Interne communicatie

-

4. Operationele HRprocessen

-

5. Personeelsbeheer

-

Bezwarende omstandigheden -

Niet van toepassing.

Datum: juli 2011

Boven Salarisschaal:

-9-

11

-

-

-

mate van tevredenheid betrokkenen (OR, management, medewerkers); inzicht bij medewerkers in van belang zijnde (bedrijfs)ontwikkelingen.

Functiegroep: algemeen

Manager HR

Functienummer: A.03

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle vaardigheden - Kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied, relevante wet- en regelgeving en de sector. - Kennis en ervaring om te kunnen fungeren als professionele partner van directie en lijnmanagement. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Beslissen en activiteiten initiëren (6): - neemt op basis van tegenstrijdige, snel veranderende informatie besluiten met strategische implicaties die de eigen organisatie (onderdelen) overstijgen; - zorgt voor draagvlak bij zwaarwegende keuzes, speelt in op de verschillende persoonlijke en organisatie belangen die een rol spelen in de besluitvorming; - neemt bij vitale kansen en mogelijkheden zichtbaar zelf initiatief. Aansturen (6): - wisselt de wijze van aansturing, afhankelijk van de situatie, de omgeving en de medewerker(s) om het gewenste resultaat te behalen; - onderhandelt met een medewerker/team/organisatieonderdeel aan welke doelstellingen het resultaat moet voldoen; - heeft vertrouwen in anderen en durft verantwoordelijkheden uit handen te geven. Overtuigen en beïnvloeden (6): - slaagt erin de gezamenlijke belangen duidelijk te maken waardoor betrokkenheid en draagvlak voor het standpunt ontstaat; - enthousiasmeert anderen voor standpunten, ook bij fundamentele verschillen van inzicht, waarbij de relatie in stand wordt gehouden. Formuleren en rapporteren (6): - wekt vertrouwen bij de ander en leidt complexe gesprekken op hoog abstractieniveau over gevoelige onderwerpen waarbij sprake is van tegenstellingen in belangen; - beïnvloedt het gesprek en de sfeer door het benoemen van gevoelens. Analyseren (6): - is in staat vraagstukken vanuit incomplete informatie en meerdere invalshoeken te bekijken; - ontleedt complexe vraagstukken en herleidt deze tot kritische details, duidelijk met elkaar samenhangende aspecten en maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties/veronderstellingen; - onderzoekt verschillende en soms tegenstrijdige alternatieven door voor- en nadelen af te wegen om zich een oordeel te vormen en beschrijft meerdere oplossingsscenario’s met relaties tussen oorzaak en gevolg. Plannen en organiseren (6): - coördineert de werkzaamheden en acties die inhoudelijk veel van elkaar kunnen verschillen en die een lange doorlooptijd of gevolgen op lange termijn hebben; - anticipeert op onverwachte gebeurtenissen die van invloed zijn op de planning en past de planningen/doelstellingen van de organisatie(onderdelen) hierop aan.

- 10 -

Functiegroep: algemeen

Telefonist(e)/receptionist(e)

Functienummer: A.04

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De telefoniste/receptioniste komt vooral voor in het grotere industriële bakkersbedrijf en is gelokaliseerd in de receptie van het hoofdkantoor of één van de vestigingen. De telefoniste/receptioniste is verantwoordelijk voor de aanname en het doorzetten van telefoongesprekken alsmede voor de zogenaamde terugvallende gesprekken (het gekozen doorkiesnummer is bezet) vanuit de organisatie. Het bezoekersontvangst heeft betrekking op de bezoeker van het hoofdkantoor of vestiging.

Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1.

-

aannemen van inkomende gesprekken, beantwoorden van vragen en zorgen voor een juiste doorverbinding met de gevraagde of voor het onderwerp meest geëigende afdeling/persoon; terugkoppelen naar beller wanneer de gewenste persoon niet aanwezig is, laten terugbellen van interne contactpersonen (indien niet door te schakelen), noteren en (mondeling, via e-mail) doorgeven van boodschappen; verzenden en ontvangen van faxen/emailberichten, doorgeven aan juiste persoon binnen organisatie en archiveren; sorteren van de binnenkomende post, frankeren van de uitgaande post, verzendklaar maken van te verzenden documenten (o.m. verkoopfacturen), bestellen van pakketdienst en koeriersdiensten op aanvraag.

-

ontvangen en te woord staan van bezoekers; registreren van persoonsgegevens; informeren van desbetreffende medewerker over aankomst bezoek; regelen van opvang bij kortstondige afwezigheid.

-

aanmaken van nieuwe medewerkergegevens in het systeem en toekennen doorkiesnummer; instellen van antwoordapparaat van de organisatie en zorgdragen voor beheer.

-

juistheid gebruikersinstellingen; correctheid instelling.

verrichten van werkzaamheden van administratieve/registratieve aard, zoals: . verwerken van gegevens (data entry) aan de hand van lijsten; . opschonen van archiefdelen volgens verkregen instructies; . uitwerken, redigeren en opmaken van correspondentie, rapportages, notities e.d. conform (ontvangen) concepten; e.e.a. in correct Nederlands en volgens huisstijl.

-

snelheid en kwaliteit van de uitvoering in termen van: . conform huisstijl; . taalgebruik; . tijdigheid; . juistheid (inhoud ondersteuning). tevredenheid contactpersonen over de dienstverlening.

Afwikkeling van contacten (telefoon, post, fax, e-mail)

-

-

-

2. Ontvangst van bezoekers

-

3. Beheer telefooncentrale/ infrastructuur

-

4. Operationele secretariële en administratieve ondersteuning

-

-

-

-

-

-

-

reacties van bellers over wachttijden; juistheid telefonische doorverbindingen (klachten van klanten/medewerkers); juistheid aangenomen, verzonden, doorgegeven en gearchiveerde berichten; juistheid van verstrekte informatie.

correctheid van te woord staan; registratie bezoekersgegevens conform toegangsprocedures; mate van gastvrijheid en representativiteit van optreden.

Bezwarende omstandigheden -

Enerverend werk tijdens spitsuren, bij opeenhoping van telefoongesprekken en gelijktijdig ontvangen van bezoekers. Plaatsgebonden werk als gevolg van bezettings-/bereikbaarheidseis. Soms eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij werken met de computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

3

- 11 -

Functiegroep: algemeen

Telefonist(e)/receptionist(e)

Functienummer: A.04

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle vaardigheden - Kennis van en ervaring met het werken met softwarepakketen (o.a. Office). - Kennis van interne procedures. - Ervaring met het bedienen en beheren van een telefooncentrale. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (2): - houdt in zijn gedrag rekening met klanten; - reageert passend op vragen/klachten van klanten voor zover dat in zijn/haar bereik ligt en verwijst anders door naar iemand die ze wel kan helpen. Relaties bouwen en netwerken (2): - onthoudt namen en functies van medewerkers, klanten en leidinggevenden en onderhoudt op eenvoudige wijze het contact met hen. Formuleren en rapporteren (2): - informeert collega’s en publiek mondeling kort en bondig over het werk; - beantwoordt eenvoudige vragen en e-mail; - verwoordt informatie volledig en correct in eenvoudige schriftelijke berichtjes. Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

- 12 -

Functiegroep: algemeen

Secretaresse II

Functienummer: A.05

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De secretaresse II komt vooral voor in het grotere industriële bakkersbedrijf en is gericht op het faciliteren van het functioneren van de manager van een grootschalige/multi-disciplinaire afdeling of de bedrijfsleider van een kleinere vestiging. Daarnaast is hij/zij gericht op het verzorgen van in- en externe informatievoorziening en operationele secretariële ondersteuning en dienstverlening ten behoeve van de afdeling/vestiging. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Faciliteren van het functioneren van de manager

-

periodiek voeren van afstemmingsoverleg gericht op o.m. het: . afstemmen van en informeren over stand van zaken, onder de aandacht brengen van aandachtspunten en bijzonderheden; . doornemen van agenda en attenderen op afspraken, te ondernemen acties e.d.; . maken van afspraken over te verlenen ondersteuning en daarbij te hanteren prioriteiten; geven van uitvoering aan gemaakte afspraken door het effectief organiseren van activiteiten, communiceren van afspraken, etc.; invulling geven aan projecten, nader specificeren van het ‘project’, opvolging geven aan overeengekomen acties, bewaken/bevorderen van tussentijdse resultaten en door anderen te leveren bijdragen; vervaardigen van overzichten zodat de manager inzicht heeft/houdt in de stand van zaken m.b.t. de activiteiten/ resultaten binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein, verzamelen van informatie, verrichten van berekeningen e.d.; inschatten van het belang van zaken en eventueel tussentijds onder de aandacht brengen daarvan aan de manager.

-

verwerken van binnenkomende informatiestromen door het selecteren, ordenen en registreren van informatie en voorbereiden van te ondernemen acties; aannemen van binnenkomende telefoongesprekken, zo mogelijk zelf afhandelen daarvan, doorverbinden of noteren van boodschappen/ meldingen; binnen aangegeven kaders en conform afspraken verzorgen van de in- en externe informatievoorziening richting betrokkenen.

-

redigeren en opmaken van correspondentie, rapportages, notities e.d. aan de hand van concepten dan wel globale aanwijzingen over de inhoud; voorbereiden, begeleiden en opvolging geven aan vergaderingen door o.m. het verzamelen van agendapunten, inventariseren en verspreiden van stukken, notuleren, uitwerken van verslagen en bewaken van actielijsten; beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken, completeren van dossiers, op verzoek aanleveren van informatie en tijdig opschonen van archief; bijhouden van agenda en maken van afspraken binnen gegeven kader; organiseren en regelen van in- en externe bijeenkomsten volgens afspraken en daartoe uitnodigen van betrokkenen, regelen van faciliteiten en voorzieningen e.d.

-

-

-

-

-

2. In- en externe informatievoorziening

-

-

-

3. Operationele secretariële ondersteuning en dienstverlening

-

-

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Soms eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij werken met de computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 7 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 6 en 8.

- 13 -

-

-

-

kwaliteit van de ondersteuning in termen van: . juiste afweging van prioriteiten; . juiste afweging van belangen; . tijdig attenderen op relevante zaken; . opvolging van afspraken; aansluiting op gewenste ondersteuning door de manager.

kwaliteit van de informatievoorziening: . juistheid, volledigheid, tijdigheid; juiste afweging van prioriteiten, belangen.

kwaliteit van de uitvoering in termen van: . geldende procedures; . regelingen; . gebruik systemen; . conform huisstijl; toegankelijkheid stukken voor collega’s; terugvindbaarheid van stukken; tevredenheid contactpersonen.

KENMERK

-

Aard van de werkzaamheden

-

Kennis en ervaring

Geen referentie beschikbaar

Kwaliteit en optimalisatie

Salarisschaal

-

-

Ondersteunen van manager van een kleinschalige afdeling binnen een vestiging.

-

SECRETARESSE III

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit gegevensverzameling, -verwerking en analyse. Professioneel dienstverlenend proces, gericht op hoofdzakelijk interne relaties.

-

-

Ondersteunen van manager van een grootschalige/multidisciplinaire afdeling binnen een vestiging of bedrijfsleider kleine vestiging.

-

Volgend aan activiteiten/input leidinggevende.

-

-

Vooruitlopend op activiteiten en anticiperend op totale procesgang.

-

Scope van de functie is afdeling.

-

Volgend aan genomen besluiten door leidinggevende en zelfstandig inspelen op overwegend standaard processen. Scope van de functie is afdeling/vestiging, waarbij functie impact heeft op proces eigen organisatiedeel.

-

Scope van de functie is vestiging/functionele discipline binnen gehele organisatie, waarbij functie impact heeft op korte termijn resultaat organisatie.

-

Functiehouder constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.

-

Idem secretaresse I.

-

Idem secretaresse II + adviesrol naar leidinggevende.

-

Kennis van en ervaring met Office-applicaties.

-

-

Idem secretaresse II.

-

Goede mondelinge en schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid. Inzicht in eenduidige samenhang tussen feiten en te ondernemen acties.

-

Praktisch inzicht in de opbouw en werking van de gehanteerde Office-applicaties. Uitstekende mondelinge en schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid. Inzicht in de binnen de organisatie geldende procedures en afdelingsprocessen vereist.

-

Idem secretaresse II.

-

Inzicht in besluitvormingsprocessen vereist.

Niet van toepassing.

5

SECRETARESSE II

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit standaard gegevensverwerking en rapportages. Repeterend en overzichtelijke uitvoerend proces, gericht op de interne organisatie.

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Functienummer: A.05

SECRETARESSE I

-

Vrijheidsgraden

SECRETARESSE

-

-

6.04 secretaris

6

-

+

Kern van de werkzaamheden ligt op advisering aan de hand van eigen analyses. Professioneel dienstverlenend proces, gericht op in- en externe relaties en functioneren organisatie. Ondersteunen van bedrijfsleider van een grote vestiging of directeur binnen het hoofdkantoor van een functionele discipline. Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Niet van toepassing.

7 (referentie)

8

9

SECRETARESSE I

SECRETARESSE II

Beslissen en activiteiten initiëren (3): - neemt het initiatief om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.

Beslissen en activiteiten initiëren (4): - beslist zelfstandig; - neemt initiatieven om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Idem secretaresse II.

Samenwerken en overleggen (3): - neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben; - bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten.

Samenwerken en overleggen (4): - neemt initiatief om samenwerking met en tussen medewerkers te stimuleren en te optimaliseren; - bevordert adequaat overleg en afstemming tussen alle betrokkenen; - bewaakt de sfeer.

Idem secretaresse II.

Relaties bouwen en netwerken (3): - onderhoudt contacten met bestaande interne en externe relaties/klanten.

Relaties bouwen en netwerken (4): - hanteert verschillende methoden om contact te leggen en te onderhouden met bestaande en nieuwe relaties.

Relaties bouwen en netwerken (4/5): - idem secretaresse II; - bouwt een relatienetwerk op dat relevant is voor (een onderdeel van) de organisatie.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Vakdeskundigheid toepassen (5): - doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen; - haalt de kern van het probleem naar voren; - stelt (niet voor de hand liggende) alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde vooren nadelen.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Kwaliteit leveren (4): - past systematisch een kwaliteitszorgsysteem toe; - formuleert productie- en kwaliteitsnormen en stemt ze op elkaar af.

Kwaliteit leveren (5): - grijpt in als de geëiste kwaliteit niet in orde is; - vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het door hem geleverde werk; - voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie; - streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten.

Formuleren en rapporteren (3): - onderscheidt feiten en meningen en hoofd- en bijzaken; - brengt structuur aan in een zakelijke rapportage of instructie; - drukt zich mondeling en schriftelijk correct uit in een zakelijke stijl; - neemt op vlotte wijze deel aan gesprekken en overleg.

Formuleren en rapporteren (4): - brengt structuur in een betoog met het oog op doel en publiek en hanteert daarbij een passende stijl en taalgebruik; - neemt deel aan gesprekken en openbare discussies over complexe of specialistische onderwerpen uit zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Idem secretaresse II.

- 15 -

SECRETARESSE III

+

Geen referentie beschikbaar

-

Geen referentie beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: algemeen

Medewerker facilitaire dienst

Functienummer: A.06

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker facilitaire dienst komt vooral voor in het grotere industriële bakkersbedrijf. De medewerker facilitaire dienst is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de productie- en magazijn faciliteiten (kantines en sanitaire vertrekken) en de kantoren. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van normale schoonmaakbenodigdheden en –attributen. Er wordt gewerkt volgens vaste werkroosters. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden

-

verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen de bedrijfsruimten (kantoren, kantine, sanitaire voorzieningen e.d.). E.e.a. omvat taken als stofwissen, moppen, schoonmaken van wanden, glas (binnenzijde) en sanitair, stofzuigen, reinigen van meubilair e.d.; aanvullen van de sanitaire gebruiksartikelen (zeep, handdoeken, papier e.d.) en de gebruiksvoorraad (koffie, thee, bekers e.d.); schoonmaken van de gebruiksartikelen (kopjes e.d.).

-

bijhouden van de voorraad gebruiks- en verbruiksartikelen; uitgeven en registreren van het verbruik c.q. de uitgifte; afroepen van noodzakelijke aanvulling van de eigen voorraad.

-

-

2. Voorraad (verbruiks)artikelen

-

-

correctheid toepassing methoden en middelen; juistheid naleving schema; reinheid werkgebied (aantal klachten).

beschikbaarheid (verbruiks)artikelen.

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning als gevolg van het tillen en hanteren van hulpmiddelen en bij het uitvoeren van sommige schoonmaakbewegingen. Lopend en staand en soms gebukt/gebogen, reikend of staand onder eenzijdige spierbelasting bij sommige schoonmaakbewegingen. Onaangenaam werk bij het reinigen van sanitaire voorzieningen. Werken met soms natte/vochtige materialen. Kans op letsel als gevolg van uitglijden op vloeren.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

2

Functiegroep: commercie

Verkoopmedewerker II

Functienummer: C.01

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De verkoopmedewerker II komt voor in de winkels van de ambachtelijke en industriële bakkerijen. Hij/zij verkoopt bakkerij- en aanvullende producten en draagt zorg voor de juiste presentatie en beschikbaarheid van de artikelen. Afhankelijk van de aard van de artikelen en dienstverlening verricht hij/zij eenvoudige bereidings- en bedieningswerkzaamheden. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 2, 3 (referentie) en 4 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Verkoop en afrekening

-

opnemen van bestellingen; beantwoorden van klantvragen (producteigenschappen, bewaarwijze, ingrediënten, etc.), raadplegen bakker bij diepgaandere vragen; bewegen van klanten tot aanvullende aankopen; snijden, bereiden (afbakken, toasten, smeren/beleggen, tappen, vullen, schenken, etc.), portioneren en/of verpakken van producten op basis van klantvraag; eventueel uitserveren van bestellingen aan tafel dan wel aan de counter; aanslaan van codes of bedragen en/of scannen van voorverpakte artikelen; afrekenen van eindbedrag.

-

zorgen voor een correcte presentatie van artikelen, prijzen e.d. en het voor klanten aantrekkelijk houden van de winkel; zorgen voor voldoende voorraad in de voorgeschreven presentatie, bijvullen van schappen en vitrines; ontvangen van aangeleverde goederen en deze opslaan op de daarvoor aangewezen plaats en uitpakken en prijzen van artikelen; assisteren bij het opmaken van bestellingen, het uitwerken van reclame-acties en het inrichten van productuitstallingen, etalages e.d.

-

juist opgeslagen goederen; tijdig gevulde schappen/vitrines; conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).

-

2. Verkoopondersteuning

-

-

-

-

-

klanttevredenheid; . snelheid service; . wijze van benadering; . uitstraling winkel; gemiddelde bonwaarde; verkoopomvang aanbiedingen; correcte afrekening; . aantal/omvang kasverschillen; conform voorschriften (instructie, werkmethoden).

3. Afsluiting kassa

-

afsluiten van de kassa bij einde dienst of werkdag; tellen van ontvangen geld en opmaken van afrekenstaat; controleren en opbergen/afstorten van geld op voorgeschreven wijze en verklaren van eventuele verschillen.

-

volgens procedure/voorschrift; verklaarbaarheid kasverschillen.

4. Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden

-

opruimen en schoonmaken van werk-, opslag- en winkelruimte.

-

schoon en opgeruimde winkel; conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning bij het verplaatsen van (dozen) goederen en artikelen. Lopend en staand werken en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen. Kans op vingerletsel bij het hanteren van messen en bedienen van snijmachine.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 3 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 2 en 4.

- 17 -

KENMERK

-

Aard van de werkzaamheden

VERKOOPMEDEWERKER

VERKOOPMEDEWERKER I

VERKOOPMEDEWERKER II

-

Verkopen, serveren en afrekenen van producten.

-

-

Verrichten van eenvoudige bereidingswerkzaamheden (snijden, smeren, beleggen, toasten/ opwarmen d.m.v. activatie voorinstelling) en portioneren en/of verpakken.

-

-

Ontvangen, opslaan en aanvullen van voorraden en zorg dragen voor een representatieve winkelruimte.

-

Geen referentie beschikbaar

-

Zelfstandigheid

Functienummer: C.01

-

VERKOOPMEDEWERKER III

Idem verkoopmedewerker I + geven van informatie aangaande product(eigenschappen) en adviseren van de klant. Idem verkoopmedewerker I + afbakken van producten m.b.v. bake-off oven (vullen van de oven en instellen van variabelen op basis van input dan wel selecteren van programma, uitvoeren van visuele controles en zo nodig bijregelen van instellingen conform instructie). Idem verkoopmedewerker I.

-

Assisteren van de verkoopmedewerker III / filiaalleider bij het opmaken van bestellingen, en het inrichten van productuitstallingen, etalages e.d. Afsluiten van de kassa, tellen van ontvangen geld en opmaken van afrekenstaat, controleren en opbergen/afstorten van geld en verklaren van eventuele verschillen.

-

-

-

Idem verkoopmedewerker II + adviseren als vraagbaak voor collega’s aangaande product(eigenschappen) en klantadviezen. Idem verkoopmedewerker II + anticipeert (bij het instellen, bewaken resp. bijregelen van het bakeoff proces) op de kwaliteit van het halffabricaat, omgevingscondities en procesverloop om de kwaliteit van het eindproduct te optimaliseren. Doet dit op basis van eigen kennis/inzicht. Idem verkoopmedewerker II + verrichten van bestellingen volgens vaste gegevens en inspelen op en rekening houden met verwachte bijzonderheden (acties, feestdagen, weer). Idem verkoopmedewerker II.

-

Idem verkoopmedewerker II + openen en sluiten van het filiaal.

-

Coördineren van de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden bij afwezigheid van de filiaalleider.

Functiehouder werkt onder verantwoordelijkheid van een verkoopmedewerker II of III dan wel filiaalhouder, welke aanwezig en consulteerbaar is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Functiehouder is in staat zelfstandig uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Hij/zij kan de verkoopmedewerker III dan wel filiaalhouder consulteren aangaande niet-routinematige vraagstukken.

Functiehouder werkt zelfstandig en/of alleen. Consultatie van de eindverantwoordelijke is gewenst aangaande financiële en/of kwalitatief ingrijpende aangelegenheden.

Kwaliteit en optimalisatie

Functiehouder constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.

Constateert vanuit de praktijk knelpunten aangaande de eigen en aanverwante disciplines en formuleert pragmatische oplossingen.

Idem verkoopmedewerker II.

Kennis en ervaring

-

geen specifieke ervaring vereist.

-

kennis van en ervaring met verkooptechnieken; kennis van producten en producteigenschappen; inzicht in lopende acties, procedures en methoden; enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

-

idem verkoopmedewerker II; idem verkoopmedewerker II; idem verkoopmedewerker II; idem verkoopmedewerker II.

Functiebenaminge n (1990, 1995, 1997)

-

Verkoopmedewerker

-

Verkoper

-

Eerste verkoper Verkoper (bake-off) Verkoper/serveerder

Salarisschaal

1

2

3 (referentie)

4

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage bedrijfs-/filiaalleider

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

5

VERKOOPMEDEWERKER I

VERKOOPMEDEWERKER II

VERKOOPMEDEWERKER III

Begeleiden (1): - accepteert begeleiding; - laat zich begeleiden door de leidinggevende.

Begeleiden (2): - geeft klanten en minder ervaren collega’s informatie over de kern van het vak.

Begeleiden (3): - stimuleert en motiveert zijn/haar collega’s.

Relaties bouwen en netwerken (1): - stelt zich voor en onthoudt de namen en functies van de mensen met wie hij direct te maken heeft en begroet hen bij een volgende gelegenheid.

Relaties bouwen en netwerken (2): - onthoudt namen en functies van medewerkers, klanten en leidinggevenden en onderhoudt op eenvoudige wijze het contact met hen.

Relaties bouwen en netwerken (3): - onderhoudt contacten met bestaande interne en externe relaties/klanten.

Creëren en innoveren (1): - geeft desgevraagd zijn mening over eenvoudige verbeteringen.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Idem verkoopmedewerker II.

Op de behoefte en verwachtingen van de ‘klant’ richten (1): - vindt klanten belangrijk; - verwijst klanten goed door als ze vragen hebben.

Op de behoefte en verwachtingen van de ‘klant’ richten (2): - houdt in zijn gedrag rekening met klanten; - reageert passend op vragen/klachten van klanten voor zover dat in zijn/haar bereik ligt en verwijst anders door naar iemand die ze wel kan helpen.

Op de behoefte en verwachtingen van de ‘klant’ richten (3): - achterhaalt de essentie van vragen/klachten van klanten en reageert daar direct adequaat op of brengt ze in contact met iemand die ze wel kan helpen.

Ondernemend en commercieel handelen (1): - laat zien dat hij/zij iets leuk vindt.

Ondernemend en commercieel handelen (2): - werkt mee aan het benutten van kansen als het voordeel oplevert voor de organisatie.

Idem verkoopmedewerker II.

Bedrijfsmatig handelen (1): - werkt zoveel mogelijk foutloos; - voorkomt verspilling van zaken waarmee gewerkt wordt.

Bedrijfsmatig handelen (2): - kan benoemen hoeveel iets kost en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

Idem verkoopmedewerker II.

- 19 -

+

Zie competentieprofiel bedrijfs-/filiaalleider

-

Geen referentie beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: commercie

Bedrijfs-/filiaalleider II

Functienummer: C.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De bedrijfs-/filiaalleider II leidt de dagelijkse gang van zaken van een bakkerijwinkel waar brood- en banketproducten worden verkocht en/of waar sprake is van een lunchroom-achtige omgeving (zitplaatsen waar verse belegde broodjes, broodsnacks en dranken worden bereid en geserveerd). De regiomanager dan wel eigenaar/ondernemer heeft de algehele leiding (op afstand) en zorgt voor de algemene zaken zoals financieel beheer, opzet en uitvoering personeelsbeleid, afspraken met leveranciers, inkoop e.d. De bedrijfs-/filiaalleider II is daarmee vooral ook meewerkend en gericht op de operationele voortgang. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 5, 6 (referentie) en 7 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. 4 tot 8 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Operationele voortgang

-

opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten); (laten) toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies en toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden; bijsturen van problemen, opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten/klanten; toezien op het juist gebruik van inventaris/apparatuur en de directe omgeving, nemen van acties bij afwijkingen, storingen e.d.; toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl); zelf meewerken in de uitvoering en daarbij vervullen van een voorbeeldfunctie.

-

doen van voorraadopnames, inschatten van de te verwachten afzet, opstellen van bestellijsten; doorgeven van bestellingen aan (vaste) leveranciers en/of eigen bakkerij; zorgen voor de ontvangstcontrole (kwaliteit en kwantiteit) en opslag van goederen, reclameren bij afwijkingen.

-

omvang voorraad; tijdig doorgegeven bestellingen; juiste opslag/uitgifte artikelen (% over THT-datum).

signaleren van knelpunten in de operationele bedrijfsvoering; doen van voorstellen voor lokale acties, aanschaf apparatuur en verbeteringen van werkprocessen; leveren van een bijdrage aan het uitwerken en doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering op basis van aanwijzingen van de leidinggevende.

-

aantal voorstellen; kwaliteit van de voorstellen (haalbaarheid, aantal door leidinggevende overgenomen ideeën, e.d.).

regelen van verlof; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers; voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

-

motivatie en inzet medewerkers; (kortdurend) verzuim; effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet; beschikbaarheid vereiste competenties.

vastleggen van verbruiken, bestellingen, manco’s (bij ontvangst e.d.); invullen van HACCP-lijsten, dan wel controleren van registraties van medewerkers; bijhouden van afzet-, kosten- en urengegevens; opmaken (c.q. controleren) van de kasstaten, tellen en afstorten van geld.

-

-

-

2. Voorraadbeheer en dagelijkse bestellingen

-

3. Input voor optimalisatie

-

4. Personeelsbeheer

-

5. Administratie en registratie

-

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning bij het verplaatsen van (dozen) goederen en artikelen. Lopend en staand werken en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen. Kans op vingerletsel bij het hanteren van messen en bedienen van snijmachine.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 6 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 5 en 7.

-

-

mate waarin gebudgetteerde afzet wordt gerealiseerd (omzet, gemiddelde bonwaarde, e.d.); efficiency personeelsplanning (uurinzet/uurtarief); klantbeleving (presentatie, uiterlijk); conform voorschriften (HACCP e.d.).

tijdige, juiste en volledige vastlegging van informatie.

KENMERK

-

BEDRIJFS-/FILIAALLEIDER

BEDRIJFS-/FILIAALLEIDER I

Functienummer: C.02

BEDRIJFS-/FILIAALLEIDER II

BEDRIJFS-/FILIAALLEIDER III

- 1 tot 6 (parttime) medewerkers. - (Eind)verantwoordelijk leidinggevende is deels fysiek aanwezig en te allen tijde consulteerbaar.

- 4 tot 10 (parttime) medewerkers. - Leidinggevende is tenminste consulteerbaar.

- 8 – 20 parttime medewerkers. - Idem bedrijfs-/filiaalleider II.

Leidinggeven

Vaktechnisch

Hiërarchisch

Hiërarchisch

Klant- en omgevingsfactoren

- Weinig concurrentie, fysieke afwezigheid van supermarkt en bakkers in de omgeving. - Met name particuliere klanten.

- Gemiddelde concurrentie, fysieke aanwezigheid van supermarkt of bakkers in de omgeving. - Particuliere en enkele zakelijke (vaste) klanten met relatief stabiel en beperkt afnamepatroon.

- Grote concurrentie, fysieke aanwezigheid van supermarkt en bakkers in de directe omgeving. - Particuliere en grote diversiteit zakelijke (vaste) klanten met sterk wisselend afnamepatroon. Zakelijke klanten bepalen belangrijk deel omzet.

- Regulier assortiment: kleine diversiteit aan brood- en banketproducten waarbij producten enkel gesneden en geportioneerd hoeven te worden.

- Idem bedrijfs-/filiaalleider I + eventueel aangevuld met een lunchroomomgeving (tot 20 zitplaatsen) met aanvullende producten.

- Idem bedrijfs-/filiaalleider II, omvangrijkere lunchroom (20 tot 50 zitplaatsen) OF - operationele verantwoordelijkheid voor 2 tot 3 kleine vestigingen.

- Besluiten worden in principe genomen door de leidinggevende. Functionaris werkt volgens vastomlijnde regels en voorschriften. Er staat vast wat, wanneer en hoe gedaan moet worden. - Besluiten die hij/zij neemt kan hij/zij nemen op basis van eerdere situaties of bestaande afspraken. Bij twijfel of onduidelijkheid valt hij/zij terug op de leidinggevende.

- De leidinggevende neemt de niet-reguliere besluiten. Functionaris werkt volgens richtlijnen van de leidinggevende. Bij terugkerende problemen neemt hij zelf een besluit en koppelt dit achteraf terug. - Valt alleen bij evident afwijkende situaties terug op de leidinggevende. - Dient actief mee te denken en input te geven voor verbetering/optimalisatie van de dienstverlening en (werk-) processen. Moet oplossingen voor knelpunten en problemen aandragen op basis van eigen ervaring. - Heeft direct invloed op het bedrijfsresultaat door invloed op out-of-pocket kosten en formatie-inzet.

- Functionaris heeft binnen de kaders de vrijheid om besluiten te nemen. Verantwoording vindt achteraf plaats.

Assortiment

Vrijheidsgraden

Zwaartepunt functie

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Verkoopmedewerker

Kenmerken bedrijf/filiaal

- Hij/zij heeft nagenoeg geen invloed op het bedrijfsresultaat anders dan door optimale service en klantenbinding.

- Functiehouder is te typeren als de meewerkend voorman. Richt zich vooral op de operationele aansturing (dagelijkse coördinatie, planning, aansturing personeel) en de voorbereiding (openen/opstarten en sluiten van vestiging, dagelijkse bestellingen). - Denkt mee met eigenaar/regiomanager, kern ligt in bedenken lokale promotie-acties, aanschaf van apparatuur e.d.

- Idem bedrijfs-/filiaalleider I , maar heeft een formele gezagsrelatie naar de medewerkers en is leidend in de beoordeling van medewerkers. - Heeft een korte termijn focus (enkele weken vooruit), wordt door de eigenaar/regiomanager formeel betrokken in de discussie over de verbetering van de bedrijfsprocessen, aanschaf van apparatuur en lokale promotie-acties.

- Dient overleg te zoeken bij afwijken van de (formule)randvoorwaarden. - Speelt in op korte termijn ontwikkelingen en lokale/regionale activiteiten om de omzet/afzet te vergroten. Wordt aangesproken op de omzet en variabele kosten (waste, personeelskosten). -

Bouwt een lokaal netwerk op en onderhoudt dit (b.v. met winkeliersvereniging).

- Werkt in principe (deels) boven formatie, springt bij in de operationele uitvoering wanneer de voortgang dit vraagt. Focus ligt op (bijsturing van de) operationele bedrijfsvoering.

- Denkt mee en reageert op input van of voorstellen vanuit centrale management en/of leidinggevende.

+

Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Kennis en ervaring

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

4

- Kennis van en ervaring met verkooptechnieken. - Kennis van producten en producteigenschappen. - Inzicht in lopende acties, procedures en methoden. - Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

- idem bedrijfs-/filiaalleider I. - idem bedrijfs-/filiaalleider I.

- idem bedrijfs-/filiaalleider II. - idem bedrijfs-/filiaalleider II.

- idem bedrijfs-/filiaalleider I.

- idem bedrijfs-/filiaalleider II.

- idem bedrijfs-/filiaalleider I.

- idem bedrijfs-/filiaalleider II.

- Filiaalleider 1 - Filiaalleider 2

- Filiaalleider 2 - Filiaalleider 3 - Filiaalleider 4

- Filiaalleider 4

5

6 (referentie)

- 22 -

7

8

BEDRIJFS-/FILIAALLEIDER I

BEDRIJFS-/FILIAALLEIDER II

BEDRIJFS-/FILIAALLEIDER III

Aansturen (2): - geeft, waar nodig, veiligheidsinstructie aan medewerkers en aanwezigen.

Aansturen (3): - zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieuinstructies en voert het bedrijfsbeleid uit; - geeft heldere inhoudelijke instructies/aanwijzingen aan collega’s; - verdeelt het werk goed over de mensen.

Aansturen (4): - controleert de werkzaamheden van de medewerkers; - past waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan.

Relaties bouwen en netwerken (3): - onderhoudt contacten met bestaande interne en externe relaties/klanten.

Idem bedrijfs-/filiaalleider I.

Relaties bouwen en netwerken (4): - hanteert verschillende methoden om contact te leggen en te onderhouden met bestaande en nieuwe relaties.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Creëren en innoveren (3): - doet voorstellen om veel voorkomende fouten/ tekorten te voorkomen; - attendeert zijn/haar team/klant/opdrachtgever op verbetermogelijkheden van standaard producten en werkwijzen; - benoemt ideeën hoe het anders kan en deelt die met anderen.

Idem bedrijfs-/filiaalleider II.

Op de behoefte en verwachtingen van de ‘klant’ richten (3): - achterhaalt de essentie van vragen/klachten van klanten en reageert daar direct adequaat op of brengt ze in contact met iemand die ze wel kan helpen.

Idem bedrijfs-/filiaalleider I.

Op de behoefte en verwachtingen van de ‘klant’ richten (4): - herkent signalen van de klant; - kiest per geval een passende aanpak om de klanttevredenheid te verhogen en vertaalt de aanpak in een beleid op het bedrijf.

Ondernemend en commercieel handelen (3): - heeft oog voor kansen; - denkt mee over de commerciële haalbaarheid van nieuwe producten en diensten.

Idem bedrijfs-/filiaalleider I.

Ondernemend en commercieel handelen (4): - is alert op trends en vertaalt deze naar kansen voor de organisatie; - schat de commerciële potentie in.

Bedrijfsmatig handelen (3): - maakt afweging tussen directe en indirecte kosten en stuurt het werk bij om extra kosten te voorkomen.

Idem bedrijfs-/filiaalleider I.

Bedrijfsmatig handelen (4): - stuurt op efficiëntie in het werk en vertaalt dat naar verbeteringen voor operationeel beleid.

- 23 -

+

Geen referentie beschikbaar

-

Zie competentieprofiel Verkoopmedewerker

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: commercie

Regiomanager

Functienummer: C.03

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De regiomanager is verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten van 8 tot 12 brood-/banketbakkersfilialen. Hij/zij formuleert hiertoe plannen o.b.v. marktanalyses en gefiatteerde doelstellingen en vertaalt het centraal vastgestelde beleid naar de praktische uitvoering op de werkvloer. De regiomanager draagt de formule-uitgangspunten over, implementeert en bewaakt ze. Hij/zij signaleert de behoeften van klant en medewerkers, maakt afspraken met bedrijfs-/filiaalleiders over doelen en verbeteracties en onderhoudt de praktische afstemming met derden in de eigen regio. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. 10 - 15 filiaalleiders.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Regioplan

-

-

-

-

2. Realisatie commerciële output

-

-

-

-

3. Operationalisering randvoorwaarden

-

4. Personeelsmanagement

-

-

bijhouden van de ontwikkelingen binnen de vraagkant van de markt, (laten) verrichten van marktonderzoek, in kaart brengen van positie van en koopargumenten voor (producten van) concurrenten; doen van voorstellen voor concrete commerciële en financiële doelstellingen (marktaandelen, specifieke projecten/acties/producten e.d.); uitwerken van e.e.a. in concrete acties en programma’s; toelichten en motiveren van plannen naar de leidinggevende; signaleren van kansen en bedreigingen voor de korte en middellange termijn, adviseren leidinggevende t.a.v. de te nemen (collectieve) acties en noodzakelijke uitbreidingen/aanpassingen van aard/omvang filialen teneinde de positie uit te bouwen.

-

zorgen voor eenduidige procedures, gestandaardiseerde werkmethoden e.d. eventueel in samenspraak met collega-regiomanagers en andere disciplines; zorgen voor de beschikbaarheid van benodigde systemen, middelen, materialen, etc.; aanvragen en aanwenden van budgetten.

-

vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie; fiatteren van voorstellen voor opleidingen, promotie of ontslag; beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken; overdragen van kennis, geven van trainingen; verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.

-

Kans op letsel door verkeersongevallen als gevolg van verkeersdeelname.

Datum: juli 2011

-

bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden in de regio; bijsturen van zaken, en stellen van prioriteiten; behandelen van zich voordoende problemen, nemen van beslissingen terzake of deze voorleggen aan de leidinggevende; toezicht houden op het beheer (door bedrijfs-/filiaalleider) van de verkooppunten en op de uniformiteit van uitstraling, onderhoud, hygiëne e.d.; actief volgen van de omzet (per filiaal), waar nodig (laten) nemen van acties; (laten) opstellen van periodieke en ad hoc-rapportages over de resultaten van de filialen; geven van inzicht in ontwikkelingen, bijzonderheden e.d. naar de leidinggevende mede ten behoeve van de evaluatie/bijstelling van beleid.

Bezwarende omstandigheden -

-

Salarisschaal:

10

-

-

-

aansluiting op visie en strategie van de organisatie; kwaliteit plannen: businesspotentie, helderheid penetratieprogramma’s, aantal conceptversies, % budgetgunning; realisatiegraad plannen: aantal benutte kansen, % uitgevoerde acties.

financieel resultaat regio: omzet, marge, omvang cross selling; voorraadhoogtes; marktpositie: aantal (nieuwe) zakelijke klanten, marktaandeel (regio en per klant).

effectiviteit en consistentie van werkmethoden en procedures; beschikbaarheid mensen en middelen.

aansluiting op bedrijfsplan; beschikbaarheid vereiste competenties; flexibiliteit inzetbaarheid; realisatie doelstellingen P&Obeleid.

Functiegroep: commercie

Winkel accountmanager

Functienummer: C.04

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De winkel accountmanager is te typeren als de adviseur en relatiemanager van de winkeleigenaar/franchisenemer/filiaalhouder. Bij franchise-ketens wordt hij geconfronteerd met centraal geleide concepten, terwijl zelfstandig winkeleigenaren er eigen ideeën t.a.v. de bedrijfsvoering op na houden. De winkel accountmanager is primair gericht op het behoud en het uitbouwen van de omzet van zijn accounts (door marktverkenning en -exploratie). Hij werkt binnen een vastgesteld prijs- en productenbeleid en stelt zijn eigen verkoopplan op. Bij zijn advies/begeleiding maakt de winkel accountmanager gebruik van centraal bijgehouden benchmark- en rendementsmodellen. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Winkel accountplan

-

afstemmen met leidinggevende t.a.v. ontwikkelingen binnen de klantketen/-formule, verkoopbeleid eigen organisatie; formuleren, uitwerken, uitvoeren, bijstellen en evalueren van winkel accountplannen binnen de kaders van het verkoopplan van de eigen organisatie; benoemen/vormgeven van het eigen activiteitenplan; analyseren afnamepatronen en omzet(prognoses) bij de winkels; initiëren acties ten behoeve van realisatie van doelstellingen of uitbreiding van de omzet/het assortiment.

-

bijhouden van marktontwikkelingen in producten, prijs, (promotie-)activiteiten en winkelinrichting bij concurrenten; analyseren van de verkoopcijfers van de winkels, gerelateerd aan marktcijfers; bezoeken klanten, afstemmen met eigenaar/franchisenemer/filiaalhouder over behaalde omzet, dienstverlening, acties, kortingen, etc.; adviseren klanten over corrigerende maatregelen bij achterblijvende resultaten; adviseren van de klant (ondernemer/winkelkader) inzake winkelinrichting, assortimentsoptimalisatie, promotie, administratieve systemen, kwaliteitsborging, etc.; inventariseren, bespreken en analyseren van (latente) klantwensen en op basis hiervan in overleg met de klant aanpassen van de dienstverlening; geven van voorlichting en/of presentaties, coachen/ trainen van winkelmanagement/medewerkers; optimalisering van de samenwerking met de klant; afhandelen van eenvoudige klachten inzake de dienstverlening.

-

-

2. Advies en begeleiding klanten

-

-

-

-

3. Registratie

-

uitwerken en vastleggen van bezoekrapporten; registreren van gemaakte afspraken ten behoeve van de verkoopadministratie en -afhandeling; vastleggen van overige gegevens en informatie met betrekking tot verkoopactiviteiten, accountbewerking, etc.

Bezwarende omstandigheden -

Kans op letsel door verkeersongevallen als gevolg van verkeersdeelname.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

8

- 25 -

-

-

-

mate waarin doelstellingen (marktaandeel, afzet, rendement, assortiment) worden gerealiseerd; tijdige aanlevering accountplan; aantal en realisatiegraad activiteitenplan(nen) per account.

klanttevredenheid; duurzaamheid relatie; afzetontwikkeling per klant; omvang vreemde inkoop door klanten; snelheid reactie bij klachten; aantal adviesmomenten per klant.

informatieve waarde gegevens (tijdigheid, volledigheid); basis voor evaluatie en bijsturing door leidinggevende.

Functiegroep: commercie

Winkel accountmanager

Functienummer: C.04

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - MBO werk- en denkniveau. - Inzicht in het assortiment en de USP’s van de eigen organisatie. - Inzicht in de praktijk van een brood-/banketafdeling in een (vestiging van een) grootwinkelbedrijf. - Praktisch inzicht in de koopmotieven en -gewoonten van de doelgroep van de klant. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Aandacht en begrip tonen (5): - neemt waar wat anderen willen en geeft passende feedback; - schat de haalbaarheid van plannen en voorstellen bij betrokkenen goed in; - anticipeert op de reactie en gevoelens van de ander door de communicatie hierop af te stemmen. Beslissen en activiteiten initiëren (4): - beslist zelfstandig; - neemt initiatieven om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is. Ondernemend en commercieel handelen (4): - is alert op trends en vertaalt deze naar kansen voor de organisatie; - schat de commerciële potentie in. Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (5): - denkt mee bij contractering en dienstverlening door zich te verdiepen in de situatie van de klant; - biedt maatwerk in dienstverlening op grond van professionele en commerciële afwegingen. Overtuigen en beïnvloeden (4): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/opdrachtgevers/klanten door met gezag te spreken, argumenten aan te voeren, te onderbouwen of te weerleggen en betrekt daarbij gevoelens. Relaties bouwen en netwerken (4): - hanteert verschillende methoden om contact te leggen en te onderhouden met bestaande en nieuwe relaties.

- 26 -

Functiegroep: commercie

Key accountmanager

Functienummer: C.05

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De key accountmanager is te typeren als de adviseur en relatiemanager van de salesmanager van (een deel van de vestigingen van) een grootwinkelbedrijf en de binnen zijn regio/domein vallende winkels (franchisenemers of filiaalhouders). Hij is daarmee enerzijds de sparringpartner van zijn opdrachtgever/contactpersoon binnen de centrale sales-organisatie van de klant en anderzijds de fieldmanager van het advies- en begeleidingsproces van de filialen van de klant. Bij (franchise)ketens wordt hij geconfronteerd met centraal geleide concepten, terwijl zelfstandig winkeleigenaren er eigen ideeën t.a.v. de bedrijfsvoering op na houden. De aan hem rapporterende winkel accountmanagers zijn te typeren als de 1e lijns contactpersonen in het advies- en begeleidingsproces naar de winkelmanagers van de klantorganisatie. De key accountmanager is daarmee primair gericht op het behoud en het uitbouwen van de omzet (door marktverkenning en -exploratie) bij (en van) de tot zijn verantwoordelijkheidsdomein behorende winkelvestigingen van grootwinkelbedrijf/-bedrijven. Hij/zij werkt binnen de tussen de eigen en klantorganisatie overeengekomen contractafspraken en service levels. Afhankelijk van de omvang van het (de) account(s), kan de key accountmanager een team van beperkte omvang (4-7 medewerkers) aansturen om zijn account(s) optimaal te bedienen. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. 4 - 7 winkel accountmanagers of verkoopondersteuners.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Jaarplan account(s)

-

volgen van ontwikkelingen in het eigen afzetgebied en ontwikkelingen en marketing- en salesdoelstellingen binnen de klantorganisatie (totaal en op vestigingsniveau), bespreken van beeldvorming met de salesverantwoordelijke bij de klant; bespreken van ontwikkelingen en inzichten met collega key accountmanagers en/of leidinggevende teneinde ontwikkelingen in de markt maximaal te benutten; formuleren, uitwerken en continu evalueren van het jaarplan dat richting geeft aan de commerciële en financiële doelstellingen en de bijstelling en/of operationalisering van de contractafspraken met de klant; (laten) vertalen van beeldvorming naar concrete marketingacties en activiteitenplannen (op klant- en vestigingsniveau); bespreken/afstemmen van vestigingsoverstijgende acties binnen de klantorganisatie, continu evalueren en bijstellen van plannen en actieprogramma’s.

-

onderhouden van de contacten met van belang zijnde functionarissen binnen de klantorganisatie, opbouwen, in stand houden en uitbouwen van de goodwill, behandelen van en inspelen op wensen en klachten; bespreken van operationele resultaten (totaal en op vestigingsniveau) in relatie tot marktcijfers, problemen en lopende/beoogde (prijsondersteunende en promotionele) acties; doen van voorstellen voor uitbreiding/optimalisatie van de dienstverlening naar de klantorganisatie daarbij inspelend op de (latente) behoeften van de klant; op concernniveau adviseren van de klant inzake winkelinrichting, assortiment(vernieuwingen), kwaliteitsborging, etc.; optimalisering van de samenwerking met de klant op verschillende niveaus (distributiecentra, regio, winkel, etc.); vastleggen van toezeggingen aan de klant, waar nodig toelichten van afspraken aan collega-afdelingen.

-

bewaken van de kwaliteit en voortgang van de advisering en begeleiding van klanten op winkelniveau; richting geven aan de bewerking van de markt en het leggen en onderhouden van contacten met bestaande klanten; stellen van prioriteiten, bevorderen van een goede samenwerking en onderlinge kennis- en informatieuitwisseling; volgen van het afzetverloop, beoordelen/analyseren van bezoekverslagen, initiëren van specifieke acties; afhandelen van klachten.

-

-

-

-

-

2. Accountmanagement

-

-

-

-

3. Advies en begeleiding winkels

-

-

-

- 27 -

-

-

-

kwaliteit marktgegevens en concurrentie-analyse; mate van inzicht in klantwensen en -presteren; mate waarin plannen uitdagend en vernieuwend zijn; aantal (door leidinggevende) overgenomen voorstellen; aantal bijstellingen door het jaar heen.

klanttevredenheid; bezoek-/contactfrequentie; lengte/verloop relatie(s); profilering in aansluiting op gewenste uitstraling; tijdige en juiste opvolging toezeggingen.

financieel resultaat klantportefeuille (omzet, marge, totaal c.q. per vestiging); marktaandeel (% totale brood/ banket afzet klant); klanttevredenheid; aantal bezoek/adviesmomenten per klant/vestiging; % vastlegging in CRM systeem.

4. Verantwoording resultaten

-

-

5. Personeelsbeheer

(laten) opmaken van periodieke en ad hoc-rapportages over de resultaten van de winkel accountmanagers en de onder hun beheer vallende winkels; geven van inzicht in ontwikkelingen, bijzonderheden e.d. mede ten behoeve van de bijstelling van het beleid en de (contract)afspraken met de klant.

-

vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie; - fiatteren van voorstellen voor opleidingen, promotie of ontslag; - beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken; verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.

Bezwarende omstandigheden -

Kans op letsel door verkeersongevallen als gevolg van verkeersdeelname.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

10

- 28 -

-

-

inzicht in behaalde resultaten; inzicht in oorzaken van afwijkingen t.o.v. doelstellingen, plannen, budgetten; uitgangspunt voor evaluatie/ bijsturing. aansluiting op bedrijfsplan; beschikbaarheid vereiste competenties; flexibiliteit inzetbaarheid; realisatie doelstellingen P&Obeleid.

Functiegroep: commercie

Key accountmanager

Functienummer: C.05

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - HBO werk- en denkniveau. - Meerjarige ervaring binnen (of een toeleverend bedrijf naar) het grootwinkelbedrijf. - Uitgebreide kennis van het assortiment, de USP’s van de eigen organisatie en de koopargumenten van de klant en de klant van de klant. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Aansturen (5): - (h)erkent prestaties van individuen en teams; - geeft medewerkers de ruimte eigen doelen te formuleren; - laat medewerkers werkzaamheden verdelen en uitvoeren en helpt waar nodig, zonder het werk over te nemen. Aandacht en begrip tonen (5): - neemt waar wat anderen willen en geeft passende feedback; - schat de haalbaarheid van plannen en voorstellen bij betrokkenen goed in; - anticipeert op de reactie en gevoelens van de ander door de communicatie hierop af te stemmen. Kwaliteit leveren (5): - grijpt in als de geëiste kwaliteit niet in orde is; - vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het door zijn groep geleverde werk; - voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie; - streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Ondernemend en commercieel handelen (4/5): - stelt marktbewerkingsplannen op voor bestaande klantgroepen; - vertaalt ontwikkelingen in de markt naar (voor de klant) commercieel interessante producten en diensten weegt kosten en opbrengsten af. Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (5): - denkt mee bij contractering en dienstverlening door zich te verdiepen in de situatie van de klant; - biedt maatwerk in dienstverlening op grond van professionele en commerciële afwegingen. Relaties bouwen en netwerken (5): - bouwt een relatienetwerk op dat relevant is voor (een onderdeel van) de organisatie; - creëert een vertrouwensband met de gesprekspartner; - brengt mensen met elkaar in contact.

- 29 -

Functiegroep: commercie

Formule specialist

Functienummer: C.06

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De formule specialist is te typeren als de tactisch marketeer en sparringpartner van directie of sales en marketing manager (afhankelijk van de omvang van de organisatie) in het in de markt zetten en optimaliseren van de tot de onderneming behorende formules. Een en ander binnen de richtlijnen ten aanzien van de door het management vastgestelde positionering/branding en de marketingkaders (prijs, product, promotie) van de onderscheiden productgroepen. Zijn aandachtsgebied betreft het activeren van de formule middels het ontwikkelen van programma’s (promotionele acties, incentive-programma’s voor klanten/consumenten e.d.), het optimaliseren van het formule-assortiment en de presentatie/positionering zodat de consumentenstroom en daarmee het omzet- en winstgenererend vermogen van de formule blijft gewaarborgd. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Middellange en korte termijn marketing- en communicatieplan voor de formule.

-

in kaart brengen van ontwikkelingen (productinnovaties, trends, prijzen, e.d.) in de vraagzijde (afnemers, consumenten) en aanbodzijde (inkoopmarkt, concurrenten) van de markt; benoemen van benodigd aanvullend onderzoek en aangeven van benodigde budgetten; vertalen van gegevens/inzichten naar eisen ten aanzien van de marketingmix voor de formule en uitwerken van bevindingen in een formulejaarplan, doen van voorstellen voor op te nemen productlijnen, prijsstellingen, promotionele acties, e.d. en onderbouwen van voorstellen met verwachte afzet- en financiële gegevens; motiveren van voorstellen naar het management.

-

inbrengen van ideeën over de inzet van de diverse (tastbare en elektronische) communicatievormen; opstellen/uitwerken jaarkalender (inclusief benodigde budgetten) met formulespecifieke sales- en marketingacties, motiveren van voorstellen; briefen van externe partijen, aanvragen van offertes/ aanbiedingen, beoordelen en doorspreken van voorstellen met interne betrokkenen, bewaken van de voortgang en kwaliteit van de overeengekomen diensten en nemen van corrigerende maatregelen; overdragen van plannen, concepten, eventuele trainingsprogramma’s e.d. aan de sales-organisatie en/of de klant-/afzetkanalen (eigen of derden); beheren en (laten) bijhouden formulehandboeken.

-

-

2. Brand activation (incl. jaarkalender)

-

-

-

3. Assortimentsmanagement

-

-

-

doen van voorstellen t.a.v. inkrimping/uitbreiding van het assortiment, beoordelen/inschatten van de (potentiële) afnameverwachting van artikelen, afstemmen hiertoe met de sales-organisatie; doen van voorstellen voor de verkoopprijs (al of niet binnen de categorierichtlijnen) op basis van de kostenopbouw, concurrentieprijzen, beoogde marges; (laten) opnemen van productinformatie in de diverse geautomatiseerde databases.

-

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

10

- 30 -

kwaliteit van het plan: . business-potentie; . helderheid voorstellen; . mate waarin voorstellen worden overgenomen; aansluiting op visie en strategie brandlabel.

afzetontwikkeling formule; naamsbekendheid (spontaan, geholpen); ambitieniveau/creativiteit voorstellen; budget(realisatie).

kwaliteit assortimentsopbouw: . financiële bijdrage assortiment; . margemix; . exclusiviteit/differentiatie; . omloopsnelheid (artikelniveau).

Functiegroep: commercie

Formule specialist

Functienummer: C.06

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - Toepassingsgerichte kennis van methoden en technieken om formules/brands onderscheidend onder de aandacht van afnemers te brengen. - Inzicht in de kritieke succesfactoren van de diverse schakels in het vervaardigings- en distributieproces van communicatiedragers. - Kennis van de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van mondelinge, schriftelijke, digitale uitingsvormen en (interactieve) media. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Analyseren (5): - herkent complexe vraagstukken en problemen en bekijkt deze eventueel op afstand; - zoekt gericht informatie op een breed terrein, integreert nieuwe met bestaande informatie en legt verbanden; - deelt problemen en vraagstukken op in onderdelen, benoemt structuren en onderbouwt conclusies met argumenten. Formuleren en rapporteren (5): - formuleert complexe vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd; - houdt rekening met verschillende niveaus, behoeften en belangen en herkent tegenstellingen; - maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen o.a. door aansprekend woordgebruik en toetst regelmatig begrip en acceptatie bij de ander. Omgaan met verandering en aanpassen (5/6): - combineert alternatieve zienswijzen met eigen ideeën en zoekt naar onorthodoxe benaderingen; - improviseert in situaties waarin sprake is van onduidelijke informatie, wijzigende omstandigheden en/of optredende barrières. Ondernemend en commercieel handelen (5): - stelt marktbewerkingsplannen op voor bestaande en nieuwe marktsegmenten; - vertaalt ontwikkelingen in de markt naar commercieel interessante producten en diensten en weegt kosten en opbrengsten af; - neemt verantwoorde risico’s bij handelen en beslissen en stelt kaders. Overtuigen en beïnvloeden (5): - past afhankelijk van de situatie de invloedstijl zonder moeite aan; - speelt in op onderliggende emoties, belangen, normen en waarden door het selectieve gebruik van argumenten.

- 31 -

Functiegroep: commercie

Medewerker verkoop binnendienst

Functienummer: C.07

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker verkoop binnendienst komt voor binnen een commerciële afdeling van een groter bedrijf of een gecombineerde administratieve/verkoopondersteunende en productievoorbereidende afdeling van een kleiner bedrijf. Het aandachtsgebied van de functionaris betreft vooral de afhandeling van orders en klachten. Hij maakt daarbij gebruik van een ERP-pakket, via welk systeem hij de gegevens kan invoeren/doorstarten en toegang heeft tot klantspecifieke afspraken. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Verwerking klantorders

-

in ontvangst nemen van orders van klanten via telefoon, e-mail, EDI of anderszins; nagaan van de commerciële condities/afspraken en/of speciale acties, inbrengen of overzetten van orders in/naar het geautomatiseerde systeem; afstemmen met klant in geval van ontbrekende gegevens of afwijkingen in (standaard) bezorgtijden; aanmaken en verzenden van orderbevestigingen.

-

juistheid en tijdigheid verwerking; compleetheid van orders; klanttevredenheid inzake followup.

bijhouden van bestanden met klantgegevens, verstrekken van informatie op verzoek; maken van bezoekafspraken, verwerken van bezoekverslagen; attenderen van commerciële medewerkers op bijzonderheden aangaande hun klanten n.a.v. eigen contacten; in ontvangst nemen en registreren van klachten, opschalen van regelmatig terugkerende klachten naar de leidinggevende; verwerken van correspondentie aan de hand van concrete aanwijzingen; kopiëren, verspreiden en archiveren van stukken.

-

juistheid van geregistreerde klantgegevens en klachten; effectiviteit bezoekplanning; mate waarin wordt ingespeeld op behoefte buitendienst.

-

2. Ondersteuning verkoopafdeling

-

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

4

- 32 -

Functiegroep: commercie

Medewerker verkoop binnendienst

Functienummer: C.07

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - Kennis van het productassortiment. - Kennis van geautomatiseerde systemen. - Kennis van interne procedures en werkmethoden. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Analyseren (3): - checkt gegevens en doet op basis daarvan verbetervoorstellen. Formuleren en rapporteren (3): - onderscheidt feiten en meningen en hoofd- en bijzaken; - brengt structuur aan in een zakelijke rapportage of instructie; - drukt zich mondeling en schriftelijk correct uit in een zakelijke stijl; - neemt op vlotte wijze deel aan gesprekken en overleg. Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (3): - achterhaalt de essentie van vragen/klachten van klanten en reageert daar direct adequaat op of brengt ze in contact met iemand die ze wel kan helpen. Overtuigen en beïnvloeden (3): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/klanten door pro- en contra-argumenten aan te voeren en het belang dat hij daar aan hecht te benadrukken. Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

- 33 -

Functiegroep: commercie

Bezorger

Functienummer: C.08

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De bezorger is over het algemeen gesitueerd in een bakkersbedrijf met één (of meerdere) centrale bakkerijen van waaruit de distributie naar de winkels (eigen of derden) plaatsvindt en in een ambachtelijke bakkerij waar de bezorging aan huis plaatsvindt. De bezorger rijdt met een bestelwagen en heeft over het algemeen vaste rijroutes met bekende afleveradressen, ook in stedelijke gebieden. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Routevoorbereiding en -uitvoering

-

-

2. Onderhoudstaat auto

-

3. Registratie en administratie

-

-

(laten) beladen van de auto met de voor de route gereed gestelde of zelf verzamelde orders; controleren van de volledigheid van de zending, melden van ontbrekende producten/middelen; besturen/bedienen van en manoeuvreren met de auto; (toezien op het) lossen van goederen op de aangegeven adressen; (laten) aftekenen van ontvangstbonnen; waar nodig afrekenen met de klant.

-

algehele staat auto; omvang kosten als gevolg van niet-tijdig melden storingen; aantal onnodige meldingen.

bijhouden van rijrapporten, vermelden van bijzonderheden t.a.v. afleveringen, voorzieningen bij klanten, routes e.d.; invullen schadeformulieren bij voorkomende ongevallen.

-

volledigheid registraties; tijdigheid verwerking.

Gedwongen of eenzijdige houding bij laad-, los- en transportwerkzaamheden. Enerverend bij rijden in centra. Kans op letsel bij verkeersongevallen, en laden/lossen (stoten, beknelling).

Datum: juli 2011

-

uitvoeren van dagelijkse controles voor, tijdens en na de rit; uitvoeren van 1e lijns reparaties (lampen, oliepeil, bandenspanning e.d.); in- en uitwendig schoonmaken van de auto; melden van storingen aan de leidinggevende.

Bezwarende omstandigheden -

-

aantal niet-gemelde manco’s in de zending; afrekening conform factuur; aantal klachten ontvangers (omgang, fouten); aantal schades (auto); aantal meldingen/klachten over rijgedrag.

Salarisschaal:

3

- 34 -

Functiegroep: commercie

Bezorger

Functienummer: C.08

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - Basale kennis van het productassortiment. - Vaardigheid in het rijden met een (bestel)wagen. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Aandacht en begrip tonen (2): - houdt rekening met wat hij zegt; - toont medeleven wanneer er met een collega/klant iets aan de hand is. Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen. Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen. Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten (2): - houdt in zijn gedrag rekening met klanten; - reageert passend op vragen/klachten van klanten voor zover dat in zijn/haar bereik ligt en verwijst anders door naar iemand die ze wel kan helpen. Instructies en procedures (2): - volgt de voorgeschreven procedures op; - is alert op veiligheidsrisico’s.

- 35 -

Functiecategorie: Financieel administratief

Manager financiën II

Functienummer: F.01

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De manager financiën II komt vooral voor in het grotere industriële bedrijf, met een relatief grote afdeling die de volledige financiële administratie verzorgt en waar het administratief werk in verschillende functies is ondergebracht. Hij/zij geeft, als leidinggevende van de afdeling, invulling en uitvoering aan de gehele planning- en control-cyclus (begroting, managementinformatie, verantwoordingsrapportages, optimalisatie AO/IC e.d.) en is verantwoordelijk voor het realiseren van een betrouwbare en waarheidsgetrouwe financiële administratie en verslaglegging, conform de interne richtlijnen en wettelijke vereisten. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen groep 10, 11 (referentie) en boven-CAO wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

niet-vakinhoudelijk leidinggevende. 8 tot 10 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Ongoïng administratie

-

aansturen dagelijkse gang van zaken, voeren van werkoverleg en afstemmen van relevante knelpunten, ontwikkelingen e.d.; toezien op voortgang en kwaliteit, stellen van prioriteiten en oplossen van zich voordoende problemen; voeren periodiek overleg en bespreken knelpunten in de lopende administratieve processen en procedures; vertalen van wettelijke en company-regels naar de bedrijfssituatie en opstellen van administratieve voorschriften.

-

opstellen (geconsolideerde) balans en V&W, controleren op juiste verwerking van mutaties binnen het tijdvak, juistheid doorbelasting (overhead)kosten, aansluiting activa, banksaldi e.d.; vaststellen en doorvoeren van noodzakelijke herstelboekingen, afwikkeling van overlopende posten, reserveringen e.d.; rapporteren van de cijfers, signaleren van afwijkingen t.o.v. budgetten en prognoses naar de holding en (bedrijfs)directie; begeleiden van de externe accountant bij de jaarlijkse controles, geven van benodigde toelichtingen en uitleg.

-

opstellen/coördineren budgettering, toetsen uitgangspunten op realiteitsgehalte en onderlinge consistentie, doorrekenen financiële consequenties van de diverse scenario’s, toelichten planningen; bewaken financiële positie bedrijf(sonderdeel), signaleren ongewenste ontwikkelingen of afwijkingen t.o.v. budgetten/begrotingen; (laten) opstellen voorgeschreven financiële en bedrijfseconomische rapportages en overzichten (afzet, cashflow, kostenopbouw e.d.); beoordelen cijfers, verklaren van afwijkingen ten opzichte van begroting en budgetten naar (centrale) directie; toezien op een adequate verzekeringsportefeuille.

-

2. (Consolidatie) periodeen jaarverslaglegging

-

-

-

3. Financial planning en analyse

-

-

-

4. Optimalisatie administratieve bedrijfsvoering

-

-

5. Personeelsbeheer

-

-

-

-

zorgen voor eenduidige procedures, gestandaardiseerde werkmethoden en beschikbaarheid van geautomatiseerde systemen; benoemen verbetermogelijkheden vanuit beleidsbesluiten, feitelijke performance van de afdeling e.d., uitwerken van benodigde budgetten en consequenties van keuzes voor de gehele organisatie; uitvoeren en implementeren van verbeteringen.

-

100% sluitende bevoegdheden; naleving procedures door de lijn; kosten uitvoering administratie.

regelen van verlof; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers; uitvoeren beoordelingen, toepassen van personeelsinstrumenten.

-

motivatie en inzet medewerkers; (kortdurend) verzuim; effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet; beschikbaarheid vereiste competenties.

-

Geen bijzondere.

Datum: juli 2011

(afwezigheid van) fouten in cijfers; (optimale) verklaring afwijkingen en trends; tijdigheid aanlevering; akkoord externe accountant.

conform jaarplanning; verdedigbaarheid van de cijfers; volledigheid aangeleverde stukken; kwaliteit van de toelichtingen.

Bezwarende omstandigheden -

tijdige oplevering; juistheid en logica van cijfers; volledigheid, juistheid specificaties en toelichtingen; conform voorschriften (wet, company); omvang werkachterstand.

Salarisschaal: 11 zie NOK-bijlage voor salarisschaal 10 en boven-CAO.

- 36 -

-

Omvang/diversiteit afdeling

-

Aard adviesrol

Complexiteit administratie

Inrichting administratieve organisatie

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Financieel medewerker / Administrateur

Diversificatie van de organisatie

5 tot 8 (parttime) medewerkers.

-

Idem manager financiën I + winkels die apart aandacht nodig hebben en als afzonderlijke entiteiten in de administratie zijn opgenomen. 8 tot 10 (parttime) medewerkers.

-

-

-

Directie/management stuurt op algemene cijfers. Overzichtelijke inrichting administratie en rekeningenschema.

Actueel houden: - Gericht op het aanpassen richtlijnen en procedures. - Inhoudelijke zaken (afschrijvingsgrondslagen, wet- en regelgeving e.d.) in samenspraak met externe accountant. -

Kennis van de principes, methoden en technieken van de bedrijfsadministratie in een nationaal opererende onderneming en de accounting-regels. Beheersing van de gangbare kantoorapplicaties en ERP-systemen. Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

Niet van toepassing.

9

-

Adviserend/sparrend: - Sparren (op tactisch niveau) met directie en management in het kader van de financiële planning (budgetten, afzetprognoses e.d.) en de verklaring van de operationele resultaten. - Analyse van toekomstscenario’s en resultaten op vestigings- en corporateniveau.

-

Salarisschaal

Groot zelfstandig bakkerijbedrijf met productiefaciliteiten.

Samenwerkend: - Leveren van (ad hoc-)informatie gericht op doorrekenen alternatieven in het kader van de financiële planning (budgettering, begroting) en de verklaring van operationele resultaten. Algemene analyse van resultaten.

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

MANAGER FINANCIËN MANAGER FINANCIËN II

-

Directie/management stuurt op details, waardoor diepgaande analyses nodig zijn. Complexe administratie met een zeer uitgebreid rekeningenschema om aan de informatiebehoeften te kunnen voldoen.

-

Idem manager financiën II + onderdeel van een internationale keten danwel vestigingen/winkels in het buitenland.

-

10 tot 15 (parttime) medewerkers.

-

Idem manager financiën II + businesspartner op strategisch niveau.

-

Idem manager financiën II, waarbij de internationale setting complicerend werkt door verschil in financieel denkkader.

-

Idem manager financiën II.

-

Verzwaarde complexiteit doordat rapportage-eisen vanuit (inter)nationaal hoofdkantoor afwijken van de lokale behoeften.

Adviserend: - Gericht op ontwikkelen en in stand houden van systemen en procedures. - Adviserend t.a.v. vaststelling normen-, waarderings- en afschrijvingsgrondslagen vanuit accountancy-standaards. - Accountant heeft toetsende rol.

Adviserend: - Idem manager financiën II.

-

Adviserend t.a.v. vaststelling normen-, waarderings- en afschrijvingsgrondslagen vanuit perspectief van financiële planning en strategie organisatie. Idem manager financiën II.

-

Idem manager financiën I.

-

Idem manager financiën II + internationaal.

-

Idem manager financiën I.

-

Idem manager financiën II.

-

Idem manager financiën I.

-

Idem manager financiën II.

Niet van toepassing.

10

Functienummer: F.01 MANAGER FINANCIËN III

11

-

+

Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK) KENMERK MANAGER FINANCIËN I

Niet van toepassing.

boven-CAO

bovenCAO

MANAGER FINANCIËN I

MANAGER FINANCIËN II

MANAGER FINANCIËN III

Aansturen (4): - controleert de werkzaamheden van de medewerkers; - past waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan.

Aansturen (5): - (h)erkent prestaties van individuen en teams; - geeft medewerkers de ruimte eigen doelen te formuleren; - laat medewerkers werkzaamheden verdelen en uitvoeren en helpt waar nodig, zonder het werk over te nemen.

Aansturen (6): - wisselt de wijze van aansturing, afhankelijk van de situatie, de omgeving en de medewerker(s) om het gewenste resultaat te behalen; - onderhandelt met een medewerker/ team/ organisatieonderdeel aan welke doelstellingen het resultaat moet voldoen; - heeft vertrouwen in anderen en durft verantwoordelijkheden uit handen te geven.

Formuleren en rapporteren (4): - brengt structuur in een betoog met het oog op doel en publiek en hanteert daarbij een passende stijl en taalgebruik; - neemt deel aan gesprekken en openbare discussies over complexe of specialistische onderwerpen uit zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Formuleren en rapporteren (5): - formuleert complexe vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd; - houdt rekening met verschillende niveaus, behoeften en belangen en herkent tegenstellingen; - maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen o.a. door aansprekend woordgebruik en toetst regelmatig begrip en acceptatie bij de ander.

Formuleren en rapporteren (6): - wekt vertrouwen bij de ander en leidt complexe gesprekken op hoog abstractieniveau over gevoelige onderwerpen waarbij sprake is van tegenstellingen in belangen; - beïnvloedt het gesprek en de sfeer door het benoemen van gevoelens.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Vakdeskundigheid toepassen (5): - doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen; - haalt de kern van het probleem naar voren; - stelt (niet voor de hand liggende) alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde voor- en nadelen.

Vakdeskundigheid toepassen (6): - bepaalt prioriteiten op basis van inhoudelijkheid of andere relevante factoren; - weet anderen vanuit vakinhoudelijke kennis naar de problemen en bijpassende oplossingen te leiden.

Instructies en procedures opvolgen (5): - brengt structuur aan in de werkzaamheden van zichzelf en anderen; - schat het effect van het (niet) nakomen van regels en procedures in en spreekt anderen daarop aan; - werkt nauwgezet en geordend, ook onder druk van meerdere belangen.

Instructies en procedures opvolgen (6): - coördineert en corrigeert de werkzaamheden van anderen; - ontwikkelt en verbetert procedures en regels voor de wijze van werken; - maakt afwegingen tussen het strikt nakomen van de regels en procedures enerzijds en pragmatisme anderzijds en beslist over afwijkingen.

Idem manager financiën II.

- 38 -

+

Geen referentie beschikbaar

-

Zie competentieprofiel Financieel medewerker / Administrateur

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Bedrijfsmatig handelen (5): - vertaalt oplossingen en beslissingen in zowel financiële als niet-financiële aspecten voor de eigen afdeling/project; - beoordeelt investeringsvoorstellen van anderen op basis van wat die op korte en lange termijn opleveren; - is continu bezig activiteiten en processen te toetsen aan de financiële kaders van de eigen afdeling; - initieert acties die niet direct een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten van de eigen afdeling, maar wel bijdragen aan de financiële doelstellingen en ambities van de organisatie.

Idem manager financiën I.

- 39 -

Bedrijfsmatig handelen (6): - neemt strategische financiële beslissingen die in lijn liggen met de missie van de organisatie; - beoordeelt investeringsvoorstelling op basis van de bijdrage die ze leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie; - streeft in een partnership naar een optimale verhouding tussen korte termijn investeringen en toekomstige opbrengsten voor de eigen organisatie; - stimuleert anderen met verrassende (nieuwe) ideeën om zo te zorgen voor groei van de afdeling op de langere termijn.

Functiegroep: financieel administratief

Administratief medewerker II

Functienummer: F.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De administratief medewerker II komt vooral voor in de grotere ambachtelijke alsmede industriële bakkersbedrijven, met een relatief grote afdeling die de volledige financiële administratie verzorgt en waar het administratief werk in verschillende functies is ondergebracht. De administratief medewerker II is verantwoordelijk voor (eenvoudige) administratieve en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de financiële afdeling, zoals het verwerken en controleren van dagelijkse gegevens en verzorgen van eenduidige secretariële werkzaamheden. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 4 en 5 (referentie) wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Cijfermatige controle en gegevensverwerking

-

controleren van gegevens door het feitelijk vergelijken van gegevens uit verschillende bronnen of van verschillende overzichten; signaleren van verschillen en navraag doen bij betrokkenen om verschillen/fouten te corrigeren; verwerken/invoeren van gegevens in computersysteem, registratielijsten (bestellingen, leveringen e.d.), overzichten e.d. en deze controleren op volledigheid; melden van grote afwijkingen of bijzonderheden aan leidinggevende; opstellen van standaardoverzichten.

-

juistheid en volledigheid; nauwkeurigheid; tijdige signalering verschillen; tijdige oplevering van gegevens/ overzichten.

typen van notities, facturen, brieven e.d. vanaf aangereikte concepten; zo nodig zelf opstellen van eenvoudige brieven, zoals begeleidend schrijven, bevestigingen e.d.; maken van fotokopieën, formulieren e.d. voor intern gebruik, archiveren van stukken; verzenden van stukken via post, fax of e-mail; ontvangen en doorgeven van telefonische informatie; bijhouden van archieven.

-

foutloze notities, facturen, brieven e.d.; tijdige verzending van stukken; conform huisstijl.

-

2. Afdelingsondersteuning

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij werken met computer of geautomatiseerd systeem.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 5 zie NOK-bijlage voor salarisschaal 4.

KENMERK

-

Vrijheidsgraden/Zelfst andigheid Kwaliteit en optimalisatie Kennis en ervaring

Geen referentie beschikbaar

Aard van de werkzaamheden

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER I

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER II

-

Gericht op algemene administratieve ondersteuning van de afdeling.

-

Gericht op licht financieel administratieve taken.

-

Beperkt afgebakend takenpakket.

-

Breed eigen takenpakket, waaronder bijvoorbeeld ook bijhouden van aanwezigheidsregistraties en verrichten van tellingen.

-

Repeterende en overzichtelijke taken.

-

Idem administratief medewerker I.

-

Overnemen van aangereikt gekregen gegevens in bestanden/systemen.

-

Eenvoudige voor- of nabewerkingen.

-

Functiehouder werkt onder verantwoordelijkheid van een administratief medewerker II dan wel leidinggevende of ondernemer, welke aanwezig en raadpleegbaar is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

-

Functiehouder is in staat zelfstandig uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Hij/zij kan de leidinggevende of ondernemer raadplegen aangaande niet-routinematige vraagstukken.

-

Functiehouder constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.

-

Idem administratief medewerker I.

-

Geen specifieke administratieve basiskennis noodzakelijk.

-

Basiskennis van financiële administratie.

-

Kennis van en ervaring met Excel en overige Office-applicaties.

-

Praktisch inzicht in de opbouw en werking van de gehanteerde Office-applicaties.

-

Inzicht in de binnen de organisatie geldende procedures.

-

Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

Niet van toepassing.

3

Functienummer: F.02 + Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Medewerker financiële administratie

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Niet van toepassing.

4

5 (referentie)

6

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER I

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER II

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste manier om met de mensen; - levert een bijdrage aan het werkoverleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Samenwerken en overleggen (3): - neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben; - bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten.

Formuleren en rapporteren (2): - informeert collega’s en publiek mondeling kort en bondig over werk; - beantwoordt eenvoudige vragen en e-mail; - verwoordt informatie volledig en correct in eenvoudige schriftelijke berichtjes.

Formuleren en rapporteren (2/3): - idem administratief medewerker I; - brengt structuur aan in een zakelijker rapportage of instructie; - drukt zicht mondeling en schriftelijk correct uit in een zakelijke stijl; - neemt op een vlotte wijze deel aan gesprekken en overleg.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Gedrevenheid en ambitie tonen (2): - doet het werk goed en probeert hiermee een voorbeeld te zijn voor collega’s.

Gedrevenheid en ambitie tonen (3): - doet het werk goed en stimuleert anderen om dat ook te doen.

Kwaliteit leveren (2): - werkt systematisch binnen de daartoe gestelde tijd; - heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

- 42 -

+ Zie competentieprofiel Medewerker financiële administratie

-

Geen referentie beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: financieel administratief

Medewerker crediteurenadministratie II

Functienummer: F.03

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker crediteurenadministratie II komt vooral voor in het grotere bakkersbedrijf, met een relatief grote afdeling die de volledige financiële administratie verzorgt en waar het administratief werk in verschillende functies is ondergebracht. Hij/zij is verantwoordelijk voor het controleren en betaalbaar stellen van ontvangen facturen, het uitzoeken en oplossen van verschillen (orderbon/offerte/factuur), behandelen van ontvangen betalingsherinneringen en de correcte boekhoudkundige verwerking van de inkoopfacturen in de financiële administratie. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 5, 6 (referentie) en 7 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Controle inkomende facturen

-

controleren van de factuurgegevens met de goederenontvangstbon en de in de systemen opgenomen gegevens (prijzen, kortingen e.d.); beoordelen of verschil actie rechtvaardigt; waar nodig plegen van afstemming met leidinggevende of betrokken functionaris; (laten) fiatteren van facturen c.q. informeren van inkoop inzake (structurele) afwijkingen tussen facturen en bestel- en/of contractgegevens.

-

aantal interne correcties achteraf; tijdigheid verwerking (geen achterstand).

-

-

2. Administratieve verwerking inkomende facturen

-

inboeken van facturen; opvragen van ontbrekende facturen/gegevens bij inkoop; betaalbaar stellen van goedgekeurde facturen, archiveren van afgewikkelde facturen.

-

aantal interne correcties achteraf; tijdigheid verwerking (geen achterstand).

3. Registratie en informatie-uitwisseling

-

aanmaken/muteren van crediteuren a.d.h.v. de input vanuit inkoop, afstemmen met inkoop in geval van specifieke afspraken, onduidelijkheden of ontbrekende gegevens, bewaken van een tijdige aanlevering van data door inkoop, informeren van leidinggevende in geval van structurele problemen/tekortkomingen; registreren van problemen/afwijkingen in de verwerking; reageren op aanmaningen van/namens leveranciers naar inkoop/leidinggevende en treffen van corrigerende maatregelen; actueel houden van crediteurengegevens, aanmelden/ doorvoeren van eventuele mutaties; verzorgen van de in- en uitgaande post, verzamelen en versturen van facturen, opnemen en distribueren van ingekomen post.

-

volledigheid registraties en meldingen.

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 6 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 5 en 7.

KENMERK

-

Vrijheidsgraden

Kwaliteit en optimalisatie Kennis en ervaring

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE I -

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Administratief medewerker

Aard van de werkzaamheden

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE

-

-

Functiehouder werkt onder verantwoordelijkheid van een medewerker crediteurenadministratie II/III dan wel leidinggevende, welke aanwezig en consulteerbaar is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

-

-

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE III

Controleren van inkomende facturen en signaleren, beoordelen en afwikkelen van afwijkingen. Zelfstandige verwerking van financiële administratie.

-

-

Functiehouder is in staat zelfstandig uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Hij/zij kan de leidinggevende consulteren aangaande niet-routinematige vraagstukken.

-

Idem medewerker crediteurenadministratie II.

Functiehouder constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.

-

Idem medewerker crediteurenadministratie I.

-

Idem medewerker crediteurenadministratie II + adviesrol naar de leidinggevende en inkoop.

Kennis en ervaring met Office-applicaties. Basiskennis van financiële administratie.

-

Kennis van geautomatiseerde financieel administratieve systemen en Officeapplicaties. Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

-

Idem medewerker crediteurenadministratie II.

-

Niet van toepassing.

4

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE II

Controleren van inkomende facturen op basis van gegevensvergelijking. Op basis van aangereikte gegevens het eenduidig verwerken van financiële administratie (coderen, inboeken e.d.), die niet aan interpretatie onderhevig is.

-

Functienummer: F.03

Niet van toepassing.

5

6 (referentie)

-

Idem medewerker crediteurenadministratie II + zelfstandig actie ondernemen richting leverancier bij afwijkingen. Idem medewerker crediteurenadministratie II + inzicht hebben in opbouw van kostenplaatsen en kostensoorten.

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Medewerker financiële administratie en Administrateur

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Niet van toepassing.

7

8

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE I

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE II

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE III

Analyseren (3): - checkt gegevens en doet op basis daarvan verbetervoorstellen.

Idem medewerker crediteurenadministratie I.

Analyseren (4): - selecteert betrouwbare informatiebronnen, vergelijkt ze met elkaar en doet op basis daarvan verbetervoorstellen voor zijn werkzaamheden.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het overleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Samenwerken en overleggen (3): - neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers, klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben; - bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten.

Samenwerken en overleggen (3/4): - idem medewerker crediteurenadministratie II + bevordert adequaat overleg en afstemming tussen alle betrokkenen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Idem medewerker crediteurenadministratie I.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Idem medewerker crediteurenadministratie I.

Kwaliteit leveren (4): - past systematisch een kwaliteitszorgsysteem toe; - formuleert productie- en kwaliteitsnormen en stemt ze op elkaar af.

- 45 -

+

Zie competentieprofiel Medewerker financiële administratie en Administrateur

-

Zie competentieprofiel Administratief medewerker

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: financieel administratief

Medewerker debiteurenadministratie II Functienummer: F.04

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker debiteurenadministratie II komt vooral voor in het grotere bakkersbedrijf. De functie is gesitueerd in een relatief grote afdeling die de volledige financiële administratie verzorgt en waar het administratiewerk in verschillende functies is ondergebracht. Hij/zij is verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van de facturenstroom en inkomende geldstroom en de tijdige ontvangst van openstaande facturen en het uitzoeken en oplossen van verschillen op basis van klantvragen. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 5, 6 (referentie) en 7 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Verwerking facturen/betalingen

-

inboeken van (door anderen opgestelde en gecontroleerde) facturen, verzenden facturen aan relaties; aanmaken/muteren van debiteuren aan de hand van de door sales aangereikte input; verwerken en controleren van creditcard-betalingen en (bank)mutaties/ontvangsten, matchen van betalingen met facturen; uitzoeken van verschillen, beoordelen of verschil actie vereist, waar nodig afstemmen met klant, creditcardorganisatie, uitvoeringsorganisatie en/of verkoop; adviseren verkoop t.a.v. de oplossingsrichting (klacht, afboeken e.d.).

-

controleren van openstaande saldi, signaleren van achterstallige betalingen; beoordelen van trends in betalingsgedrag van (vaste) relaties, signaleren van bijzondere gevallen; in gang zetten van de standaard incassoprocedure, schriftelijk en/of telefonisch benaderen van klanten (e.e.a. volgens procedure); verwerken van de respons op aanmaningen, signaleren van niet-betalers en afstemmen met manager c.q. sales t.a.v. de vervolgacties; aanmaken van dossiers van niet-betalers en toelichten van dossier aan de manager en/of het incassobureau.

-

-

-

2. Incasso (minnelijke traject)

-

-

3. 1e Lijns vragen inzake facturen

-

-

behandelen van vragen en bezwaren van debiteuren, afstemmen met sales in geval van vermeende afwijking (t.o.v. contract) in toegepaste prijs-, betaal- en leveringscondities; bewaken van de voortgang van (de afhandeling van) lopende bezwaren; corrigeren van ingezette incassotrajecten en/of verlengen van betaaltermijnen (conform procedure) in de geautomatiseerde systemen.

-

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 6 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 5 en 7.

tijdige verwerking (geen achterstanden); correcte verwerking deelbetalingen; aantal afboekingen.

tijdige actie op betaalachterstand (% belacties); opvolging procedures; adequate vastlegging van reden (klacht) niet/verlaat betalen.

tevredenheid klant m.b.t.: . wijze van benadering/reactie; . doorlooptijd afwikkeling.

Aard van de werkzaamheden

Vrijheidsgraden

Kwaliteit en optimalisatie Kennis en ervaring

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

-

MEDEWERKER DEBITEURENADMINISTRATIE I -

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Administratief medewerker

KENMERK

4

MEDEWERKER DEBITEURENADMINISTRATIE MEDEWERKER DEBITEURENADMINISTRATIE II

Controle van facturen (aanwezigheid parafen, tenaamstelling e.d.) en door het systeem gestuurd verwerken van betalingen. Onderhouden van klantcontact n.a.v. betalingsachterstanden d.m.v. schriftelijke procedures en telefonisch melden.

-

-

Functiehouder werkt onder verantwoordelijkheid van een medewerker debiteurenadministratie II/III dan wel leidinggevende, welke aanwezig en consulteerbaar is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

-

-

Functiehouder constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.

-

Kennis en ervaring met Office-applicaties. Basiskennis van financiële administratie.

-

-

Volledige inhoudelijke controle van facturen, verwerken van betalingen en uitzoeken van verschillen. Onderhouden van klantcontact n.a.v. betalingsachterstanden, vragen en bezwaarschriften d.m.v. schriftelijk en/of telefonische benadering.

-

-

Idem medewerker debiteurenadministratie II + in samenwerking met afdeling Sales bij waargenomen verschillen. Idem medewerker debiteurenadministratie II. Beoordelen van kredietwaardigheid klanten en het adviseren van verkoop of het zelf maken van afspraken t.a.v. betaalafspraken met klanten.

Functiehouder is in staat zelfstandig uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Hij/zij kan de leidinggevende consulteren aangaande niet-routinematige vraagstukken.

-

Idem medewerker debiteurenadministratie II.

-

Idem medewerker debiteurenadministratie I.

-

Idem medewerker debiteurenadministratie II + adviesrol naar de leidinggevende en verkoop.

-

Kennis van geautomatiseerde financieel administratieve systemen en Officeapplicaties. Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

-

Idem medewerker debiteurenadministratie II.

Niet van toepassing.

5

MEDEWERKER DEBITEURENADMINISTRATIE III

-

-

Niet van toepassing.

Functienummer: F.04

6 (referentie)

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Medewerker financiële administratie en Administrateur

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Niet van toepassing.

7

8

MEDEWERKER DEBITEURENADMINISTRATIE I

MEDEWERKER DEBITEURENADMINISTRATIE II

MEDEWERKER DEBITEURENADMINISTRATIE III

Analyseren (3): - checkt gegevens en doet op basis daarvan verbetervoorstellen.

Idem medewerker debiteurenadministratie I.

Analyseren (4): - selecteert betrouwbare informatiebronnen, vergelijkt ze met elkaar en doet op basis daarvan verbetervoorstellen voor zijn werkzaamheden.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het overleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Samenwerken en overleggen (3): - neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers, klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben; - bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten.

Samenwerken en overleggen (3/4): - idem medewerker debiteurenadministratie II + bevordert adequaat overleg en afstemming tussen alle betrokkenen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Idem medewerker debiteurenadministratie II.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Idem medewerker debiteurenadministratie I.

Kwaliteit leveren (4): - past systematisch een kwaliteitszorgsysteem toe; - formuleert productie- en kwaliteitsnormen en stemt ze op elkaar af.

Overtuigen en beïnvloeden (2): - geeft aan of hij het met een standpunt eens of oneens is en welke hij meer of minder belangrijk vindt.

Overtuigen en beïnvloeden (3): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/ klanten door pro- en contra-argumenten aan te voeren en het belang dat hij daar aanhecht te benadrukken.

Overtuigen en beïnvloeden (4): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/ opdrachtgevers/klanten door met gezag te spreken, argumenten aan te voeren, te onderbouwen of te weerleggen en betrekt daarbij gevoelens.

- 48 -

+

Zie competentieprofiel Medewerker financiële administratie en Administrateur

-

Zie competentieprofiel Administratief medewerker

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: financieel administratief

Medewerker financiële administratie II

Functienummer: F.05

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker financiële administratie II komt vooral voor in de grotere industriële bakkersbedrijven, met een relatief grote afdeling die de volledige financiële administratie verzorgt en waar het administratief werk in verschillende functies is ondergebracht. Hij/zij is zelfstandig verantwoordelijk voor het beheer van in- en uitgaande betalingen, verrichten van boekingen en registraties ten behoeve van de financiële administratie. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Ongoïng (financiële en salaris)administratie

-

(zorgen voor het) bijhouden van de dagboeken en grootboekrekeningen aan de hand van financiële bescheiden; (zorgen voor het) bijhouden van de noodzakelijke subgrootboeken zoals debiteuren, crediteuren, voorraden, (vaste) activa e.d.; (laten) verzorgen van de urenregistraties, gereed maken van de basis gegevens voor de loonadministratie; controleren en bewaken van de kwaliteit van uitvoering, bepalen van door te voeren correcties.

-

afsluiten van het grootboek, controleren van de administratie(delen) op volledigheid van kosten, beoordelen van tussenstanden en aansluitingen; beoordelen en verklaren van verschillen en uitvoeren van door de manager aangegeven correctieboekingen.

-

-

2. Voorbereiding periodieke afsluitingen

-

-

-

-

3. Operationeel beheer financiële middelen

-

-

-

4. Informatievoorziening intern en extern

-

-

-

aantal debiteurendagen; efficiency betaalgedrag: . aantal crediteurendagen; . aantal aanmaningen.

verwerken van data naar standaard managementrapportages, aanmaken van overzichten, signaleren van afwijkingen t.o.v. prognoses/budgetten e.d.; opmaken van aangiftes, verzamelen van gegevens uit de grootboekadministratie, controleren van aansluitingen en klaarzetten van betalingen.

-

juistheid en volledigheid afdrachten (aantal naheffingen); realisatie deadlines.

-

Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de computer.

Datum: juli 2011

tijdige oplevering; sluitendheid van cijfers (aansluiting); volledigheid en juistheid specificaties; volledigheid controles (aantal door leidinggevende geconstateerde onvolkomenheden).

(zorg dragen voor het) voeren van de crediteurenadministratie, (laten) verrichten van betalingen, afhandelen van aanmaningen; (laten) bewaken van debiteurenstanden, beoordelen openstaande posten en krediettermijnen, initiëren en bewaken incassotrajecten; bewaken van liquiditeitsaldi, rapporteren van bijzonderheden aan de leidinggevende en doen van voorstellen t.a.v. aanpassing betaaltermijnen (in- en uitgaande geldstroom).

Bezwarende omstandigheden -

tijdige oplevering; juistheid en logica van cijfers: . aantal aansluitverschillen; . aantal opmerkingen accountant; volledigheid, juistheid specificaties en toelichtingen; omvang werkachterstand.

Salarisschaal: 7 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 6 en 8.

KENMERK

-

Vrijheidsgraden

Kwaliteit en optimalisatie Kennis en ervaring

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE I -

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Administratief medewerker

Aard van de werkzaamheden

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE

-

Bijhouden van een zeer beperkt rekeningenstelsel aan de hand van voorgecodeerde bescheiden. Signaleren van verschillen. Uitvoeren van standaard (voorgeprogrammeerde) berekeningen.

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE II -

-

-

Zelfstandig bijhouden en controleren van een rekeningenstelsel (o.a. (sub)grootboekrekeningen en (salaris)administratie) aan de hand van financiële bescheiden. Controleren op en analyseren van verschillen en uitvoeren van aangegeven correctieboekingen. Administratief inhoudelijke controle op juistheid van de aansluiting van de administratiedelen bij periode-afsluitingen. Verwerken van data naar rapportages en overzichten t.b.v. informatievoorziening.

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE III -

-

-

Zelfstandig bijhouden en controleren van een complex rekeningenstelsel (diverse omzeten kostencategorieën) en het coderen van de te boeken bescheiden. Controleren van plausibiliteit van de aangeleverde gegevens (omzet/kostencijfers, dagrapporten e.d.). Zelfstandig bepalen en uitvoeren van correctieboekingen. Genereren en bewerken van basisinformatie vanuit diverse systemen/bronnen t.b.v. informatievoorziening management. Volledig verzorgen van de sub-administraties (debiteuren, crediteuren e.d.) inclusief de daarbij horende contacten met klanten/leveranciers n.a.v. aanmaningen.

-

Functiehouder werkt onder verantwoordelijkheid van een medewerker financiële administratie II/III dan wel leidinggevende, welke aanwezig en consulteerbaar is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

-

Functiehouder is in staat zelfstandig uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Hij/zij kan de leidinggevende consulteren aangaande niet-routinematige vraagstukken.

-

Idem medewerker financiële administratie II.

-

Functiehouder constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.

-

Idem medewerker financiële administratie I.

-

Idem medewerker financiële administratie II + adviesrol naar leidinggevende.

-

Kennis en ervaring met Office-applicaties. Basiskennis van financiële administratie.

-

Ruime kennis van financiële softwarepakketten en Office-applicaties. Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

-

Idem medewerker financiële administratie II.

Niet van toepassing.

5

Functienummer: F.05

Niet van toepassing.

6

7 (referentie)

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Administrateur

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Niet van toepassing.

8

9

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE I

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE II

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE III

Analyseren (3): - checkt gegevens en doet op basis daarvan verbetervoorstellen.

Idem medewerker financiële administratie I

Analyseren (4): - selecteert betrouwbare informatiebronnen, vergelijkt ze met elkaar en doet op basis daarvan verbetervoorstellen voor zijn werkzaamheden.

Samenwerken en overleggen (3): - neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers, klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben; - bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten.

Samenwerken en overleggen (3/4): - idem medewerker financiële administratie I; - bevordert adequaat overleg en afstemming tussen alle betrokkenen; - idem medewerker financiële administratie I.

Begeleiden (4): - neemt maatregelen om medewerkers te stimuleren en zich verder te ontwikkelen.

Formuleren en rapporteren (3): - onderscheidt feiten en meningen en hoofden bijzaken; - brengt structuur aan in een zakelijke rapportage of instructie; - drukt zich mondeling en schriftelijk correct uit in een zakelijke stijl; - neemt op vlotte wijze deel aan gesprekken en overleg.

Formuleren en rapporteren (3/4): - idem medewerker financiële administratie I + - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Formuleren en rapporteren (4): - brengt structuur in een betoog met het oog op doel en publiek en hanteert daarbij een passende stijl en taalgebruik; - neemt deel aan gesprekken en openbare discussies over complexe en specialistische onderwerpen uit zijn vakgebied; - idem medewerker financiële administratie II.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Idem medewerker financiële administratie II

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Kwaliteit leveren (4): - past systematisch een kwaliteitszorgsysteem toe; - formuleert productie- en kwaliteitsnormen en stemt ze op elkaar af.

Idem medewerker financiële administratie II

- 51 -

+

Zie competentieprofiel Administrateur

-

Zie competentieprofiel Administratief medewerker

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: financieel administratief

Administrateur II

Functienummer: F.06

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De administrateur II komt vooral voor in het middelgrote en kleinere bakkersbedrijf (al of niet onderdeel van een keten), waar de administratie door één of enkele personen wordt uitgevoerd en hij/zij als allround financieel medewerker inzetbaar is. Hij/zij is verantwoordelijk voor de verzorging van de gehele administratie (inclusief de salarisadministratie) en de voorbereiding van de periode- en jaarverslaglegging. Opstellen van de jaarrekening wordt intern (hoofdkantoor) of extern (accountant) uitbesteed. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 8, 9 (referentie) en 10 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. 1 tot 2 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Ongoïng (financiële en salaris)administratie

-

(zorgen voor het) bijhouden van de dagboeken en grootboekrekeningen aan de hand van financiële bescheiden; (zorgen voor het) bijhouden van de noodzakelijke subgrootboeken zoals debiteuren, crediteuren, voorraden, (vaste) activa e.d.; (laten) verzorgen van de salarisadministratie, beheren/ muteren van de vaste/variabele gegevens, controleren van verkregen input, aanleveren/afstemmen met extern servicebureau; controleren en bewaken van de kwaliteit van uitvoering, bepalen van door te voeren correcties; verdelen van werkzaamheden, waar nodig stellen van prioriteiten en geven van specifieke aanwijzingen en instructies.

-

aanmaken van balans en V&W-rekening, controleren op een juiste verwerking van alle mutaties binnen het tijdsvak, aansluitingen van activa, banksaldi e.d.; vaststellen en doorvoeren van noodzakelijke herstelboekingen, doen van voorstellen voor de afwikkeling van overlopende posten; rapporteren van de cijfers, signaleren van afwijkingen t.o.v. budgetten en prognoses; begeleiden van externe accountant bij de jaarlijkse controles, geven van benodigde toelichtingen en uitleg.

-

(zorg dragen voor het) voeren van de crediteurenadministratie, (laten) verrichten van betalingen, afhandelen van aanmaningen; (laten) bewaken van debiteurenstanden, beoordelen openstaande posten en krediettermijnen, initiëren en bewaken incassotrajecten; bewaken van liquiditeitsaldi, rapporteren van bijzonderheden aan de leidinggevende en doen van voorstellen t.a.v. aanpassing betaaltermijnen (in- en uitgaande geldstroom).

-

aantal debiteurendagen; efficiency betaalgedrag: . aantal crediteurendagen; . aantal aanmaningen.

verstrekken van informatie aan en beantwoorden van vragen van medewerkers over de salarisberekening, inhoudingen e.d.; aanmaken/invullen formulieren van (wettelijke) instanties; bespreken klachten/input van klanten (tijdens incassotrajecten), doen van voorstellen t.a.v. de financiële afwikkeling, zorg dragen voor terugkoppeling en uitvoering naar klanten.

-

tevredenheid ontvangers informatie.

regelen van verlof; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers; voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

-

motivatie en inzet medewerkers; (kortdurend) verzuim; effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet; beschikbaarheid vereiste competenties.

-

-

-

2. (Voorbereiding) periode- en jaarafsluiting

-

-

3. Operationeel beheer financiële middelen

-

-

-

4. In-/externe informatieuitwisseling

-

-

5. Personeelsbeheer

-

Bezwarende omstandigheden -

Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met de computer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 9 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 8 en 10.

-

-

-

tijdige oplevering; juistheid en logica van cijfers: . aantal aansluitverschillen; . aantal opmerkingen accountant; volledigheid, juistheid specificaties en toelichtingen; omvang werkachterstand.

kwaliteit voorbereiding: . inzicht in resultaten; . tevredenheid accountant; . mate waarin afwijkingen t.o.v. budgetten zijn verklaard; tijdigheid aanlevering.

KENMERK

-

Vrijheidsgraden

Kwaliteit en optimalisatie Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Medewerker financiële administratie

Aard van de werkzaamheden

Functiebenaminge n (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR I

ADMINISTRATEUR II

ADMINISTRATEUR III

- Uitvoering dagelijkse werkzaamheden volgens vastomlijnde procedures.

- Uitvoering dagelijkse werkzaamheden.

- Idem administrateur II.

- Verzorgen sub-administraties (debiteuren, crediteuren e.d.) inclusief bijbehorende contacten met klanten/leveranciers n.a.v. aanmaningen.

-

- Idem administrateur II.

- Alleen werkend administrateur.

- Meewerkend administrateur: afdeling heeft een omvang van 1 tot 2 (parttime) medewerkers. - Heeft een vakinhoudelijk leidinggevende of een extern accountant(skantoor), die van afstand stuurt.

- Heeft een vakinhoudelijk leidinggevende of een extern accountant(skantoor), die de vinger aan de pols houdt. - Accountant of vakinhoudelijk leidinggevende maakt de bedrijfseconomische en fiscale jaarrekening van de vestiging(en).

Voeren van de volledige financiële administratie vanaf verwerking in de (sub)administraties t/m periodieke afsluiting.

- Sparringpartner van het management.

- Accountant of vakinhoudelijk leidinggevende heeft een sturende/controlerende rol. Afsluiting periodes (incl. jaarwerk) wordt volledig voorbereid door de administrateur.

- Adviserend administrateur: stuurt een afdeling aan van 2 tot 3 (parttime) medewerkers. - Heeft in het middelgrote bedrijf geen vakinhoudelijk leidinggevende. Rapporteert in het grote (internationale) bedrijf aan een inhoudelijk verantwoordelijke op hoofdkantoor-niveau. - Accountant of vakinhoudelijk leidinggevende heeft een controlerende rol. Afsluiting periodes (incl. jaarwerk) wordt volledig voorbereid door de administrateur.

- Niet van toepassing.

- Gericht op verbeteren van verwerkingsprocessen.

- Gericht op verbeteren van verwerkingssystemen en aansluiting op informatiebehoeften (lokale) management.

- Kennis van financiële software-pakketten en Office-applicaties.

- Ruime kennis van en ervaring met het werken met geautomatiseerde gegevensverwerking (financiële pakketten, Office e.d.). - Inzicht in verklaren van financiële gegevens en waargenomen trends. - Idem administrateur I. - Idem administrateur I.

- Idem administrateur II.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

- Inzicht in financiële gegevens. - Kennis van interne procedures (personeel e.d.). - Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie. Niet van toepassing.

7

Functienummer: F.06

8

9 (referentie)

- Idem administrateur II. - Idem administrateur II. - idem administrateur II.

10

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Manager financiën

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

11

ADMINISTRATEUR I

ADMINISTRATEUR II

ADMINISTRATEUR III

Analyseren (4): - selecteert betrouwbare informatiebronnen, vergelijkt ze met elkaar en doet op basis daarvan verbetervoorstellen voor zijn/haar werkzaamheden.

Idem administrateur I.

Analyseren (5): - herkent complexe vraagstukken en problemen en bekijkt deze eventueel op afstand; - zoekt gericht informatie op een breed terrein, integreert nieuwe met bestaande informatie en legt verbanden; - deelt problemen en vraagstukken op in onderdelen, benoemt structuren en onderbouwt conclusies met argumenten.

Begeleiden (4): - neemt maatregelen om medewerkers te stimuleren en zich verder te ontwikkelen.

Begeleiden (5): - stimuleert medewerkers tot het zelf creëren van leersituaties en biedt waar nodig ondersteuning; - geeft gebalanceerde terugkoppeling over sterke en zwakke punten; - houdt de ander een spiegel voor, confronteert.

Idem administrateur II.

Formuleren en rapporteren (4): - brengt structuur in een betoog met het oog op doel en publiek en hanteert daarbij een passende stijl en taalgebruik; - neemt deel aan gesprekken en openbare discussies over complexe of specialistische onderwerpen uit zijn vakgebied.

Idem administrateur I.

Formuleren en rapporteren (5): - formuleert complexe vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd; - houdt rekening met verschillende niveaus, behoeften en belangen en herkent tegenstellingen; - maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen o.a. door aansprekend woordgebruik en toetst regelmatig begrip en acceptatie bij de ander.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Idem administrateur I.

Vakdeskundigheid toepassen (5): - doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen; - haalt de kern van het probleem naar voren; - stelt (niet voor de hand liggende) alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde vooren nadelen.

Kwaliteit leveren (4): - past systematisch een kwaliteitszorgsysteem toe; - formuleert productie- en kwaliteitsnormen en stemt ze op elkaar af.

Kwaliteit leveren (5): - grijpt in als de geëiste kwaliteit niet in orde is; - vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het door hem geleverde werk; - voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten; - streeft voortdurend naar kwaliteitsverbeteringen van producten en diensten.

Idem administrateur II.

- 54 -

+

Zie competentieprofiel Manager financiën

-

Zie competentieprofiel Medewerker financiële administratie

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: financieel administratief

Medewerker salarisadministratie

Functienummer: F.07

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker salarisadministratie komt vooral voor in het grotere bakkersbedrijf, met een relatief grote afdeling die de volledige financiële administratie verzorgt en waar het administratief werk in verschillende functies is ondergebracht. Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en verwerking van salarisgerelateerde data op basis van wet- en regelgeving met behulp van een digitaal salarissysteem. E.e.a. resulterend in een correcte uitbetaling van salarissen van bedrijfsmedewerkers en verwerking in de financiële administratie van het bedrijf. De medewerker verzorgt tevens de informatievoorziening die betrekking heeft op de salarisbetaling en -inhouding aan medewerker/management en externe instanties. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Personeelsadministratie

-

beheren van de geautomatiseerde personeelsbestanden, aanmaken van nieuwe medewerkers, muteren van vaste en structurele salarisgerelateerde (toeslagen, overwerk, etc.) stamgegevens, doorgeven van belang zijnde informatie aan betrokkenen; geven van administratieve opvolging aan ziek- en hersteldmeldingen, signaleren van trends in verzuim van individuen of afdelingen; beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken, completeren van dossiers, op verzoek aanleveren van informatie en opschonen van archief.

-

actualiteit gegevens; tijdige melding mutaties aan instanties.

te woord staan van medewerkers, geven van feitelijke informatie over de inhoud en toepassing van het arbeidsvoorwaardenreglement; onderhouden van operationele contacten met externe instanties, afstemmen met leidinggevenden en medewerkers, verzamelen en uitwisselen van informatie; aan- en afmelden van medewerkers bij de (verzekerings)instanties (zorg, pensioen e.d.); verzorgen van de informatievoorziening over de ins en outs van de alternatieven aan de medewerker, zowel bij indiensttreding als bij zich wijzigende omstandigheden in de situatie van de medewerker (reactief), of de inhoud van de regeling; bewaken van deadlines t.a.v. meldingen en/of beslissingen die voor de individuele medewerker van cruciaal belang zijn; bijhouden en archiveren van documentatie en andere stukken op het vakgebied.

-

tevredenheid medewerkers; juistheid en volledigheid; tijdige informatieverstrekking; vindbaarheid gearchiveerde stukken.

verzamelen/verwerken van aanwezigheid-, overwerk-, verlof- en ziektegegevens, doen van navraag bij en corrigeren van onvolkomenheden; toepassen van regels m.b.t. toeslagen en inhoudingen; aanmaken van mutatie-overzichten en betalingsvoorstellen, (laten) accorderen van overzichten/voorstellen, toelichten van eventueel doorgevoerde correcties; opstellen van journaalposten met betrekking tot salarissen, inhoudingen e.d.

-

tijdige verzending van bestanden; aantal niet-gesignaleerde afwijkingen; juistheid en volledigheid; tijdige aanmaak betalingsopdrachten; actualiteit overzichten.

-

-

2. In- en externe informatievoorziening

-

-

-

3. Periodieke salarisverwerking

-

-

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij werken met computer of geautomatiseerd systeem.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

7

Functiegroep: ICT

Manager ICT

Functienummer: I.01

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De manager ICT komt vooral voor in het grotere industriële bakkersbedrijf, met een relatief grote automatiseringsafdeling die vooral gericht is op het beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur. De logistieke processen binnen dit type bedrijf zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de uitwisseling van informatie. Om dit data exchange- en verwerkingsproces te kunnen faciliteren beschikt de ICT-afdeling over een mainframe en dedicated servers die elk een eigen toepassing ondersteunen. Aan de applicatiekant beschikt de organisatie veelal over ERP-business software ten behoeve van de regulering van de orderflow, financiële applicaties en de standaard kantoorapplicaties. De bouw en het onderhoud van applicaties wordt voornamelijk uitbesteed. De manager ICT waarborgt, als leidinggevende van de afdeling, de functionaliteit en continuïteit van de ICT-infrastructuur en systemen en is daarnaast verantwoordelijk voor een continue ontwikkeling en benutting van ICT-mogelijkheden. Hij/zij werkt mee aan de realisatie van de werkzaamheden. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

niet-vakinhoudelijk leidinggevende. 4 - 5 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. ICT-plan

-

inventariseren van gegevens m.b.t. het lange termijn ondernemingsplan, hieruit destilleren van de toekomstige behoefte op ICT-gebied; bijhouden ontwikkelingen op ICT-gebied, nagaan welke middelen kunnen worden ingezet, en hoe het rendement van deze middelen gemaximaliseerd kan worden; opstellen van verbetervoorstellen o.m. op basis van input van medewerkers, en daarbij uitwerken van alternatieven a.d.h.v. kosten/baten-analyse; adviseren/beargumenteren omtrent de keuze voor ICTmethoden, -technieken en -middelen.

-

concretiseren/uitwerken van structurele verbeteringen, zowel op het gebied van infrastructuur als applicaties; inschakelen en maken van afspraken met externe dienstverleners over te leveren bijdragen; coördineren van de voorbereiding en implementatie van verbeteringen, plannen en verdelen van werkzaamheden, bewaken van voortgang en kwaliteit, uitvoeren van testen en laten herstellen van onvolkomenheden; zorg dragen voor actuele procedures, werkwijzen e.d.; zorg dragen voor de overdracht van kennis en informatie richting collega’s en gebruikers.

-

-

kosten externe inhuur; actualiteit procedures, werkwijzen; optimalisaties binnen budget en planning; gebruikerstevredenheid.

zorg dragen voor de uitvoering van (standaardmatig) onderhoud en bewaken en bevorderen van de operationele werking van de infrastructuur en applicaties; bewaken van het security-, calamiteiten- en continuïteitsbeheer: hiertoe o.m. monitoren van de veiligheidsprocedures, (laten) opstellen en onderhouden van een calamiteitenplan, toezien op het verlenen van gebruikersautorisaties, analyseren/oplossen van zich voordoende problemen en toezien op de naleving van procedures; aanschaffen van de systeemprogrammatuur en hardware binnen het beschikbaar gestelde budget; bewaken van de gebruikersondersteuning door het stellen van prioriteiten en monitoren van de afwikkeling door eigen afdeling c.q. externe partij; (laten) signaleren van trends in meldingen en beslissen over te nemen maatregelen.

-

totale ICT-kosten; up-time systemen; aantal storingen; gebruikerstevredenheid.

regelen van verlof; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers; uitvoeren beoordelingen, toepassen van personeelsinstrumenten.

-

motivatie en inzet medewerkers; (kortdurend) verzuim; effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet; beschikbaarheid vereiste competenties.

-

-

2. Optimalisatie automatisering

-

3. Beheer infrastructuur

-

-

-

4. Personeelsbeheer

-

Bezwarende omstandigheden -

Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk. Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.

Datum: juli 2011

Boven Salarisschaal:

- 56 -

11

-

-

-

aansluiting op strategie; aantoonbare keuzes t.a.v. doelstellingen; haalbaarheid onderbouwing als basis voor besluitvorming en goedkeuring.

Functiegroep: ICT

Applicatiebeheerder/analist

Functienummer: I.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De applicatiebeheerder/analist is verantwoordelijk voor de ontwikkeling/vernieuwing van toegewezen applicaties. De functionaris richt zich daarmee op het analyseren van de informatiebehoefte en de performance van bestaande systemen, de vertaling naar en vormgeving van het functioneel en technisch ontwerp en de begeleiding van externe ontwikkelaars/leveranciers bij de realisatie. Daarnaast biedt de functionaris gebruikersondersteuning met betrekking tot de toegewezen applicaties. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Ontwerp functionaliteit applicaties

-

inventariseren/beoordelen gebruikerswensen en proces en/of systeemgerelateerde knelpunten; vertalen wensen/knelpunten naar oplossingsalternatieven en uitwerken van de functionele specificaties; aangeven van (on)mogelijkheden binnen bestaande systemen en applicaties; uitwerken van een met kosten/baten onderbouwd advies en bespreken met de leidinggevende; terugkoppelen van resultaat overleg naar betrokken gebruikers.

-

afstemmen van de functionele en/of technische specificaties met de leveranciers en beoordelen van technisch ontwerp; coördineren van de vervaardiging van (nieuwe en aanpassingen in) applicaties (tijd, kosten); opstellen testplan en laten uitvoeren van tests door gebruikersorganisatie, bespreken van resultaten met de leveranciers; begeleiden van de implementatie en ingebruikname.

-

2. Realisatie (nieuw, changes)

-

-

3. Gebruikersondersteuning

-

aannemen en afhandelen van 2e en 3e lijns vragen betreffende applicaties; eventueel doorverwijzen naar de leverancier en bewaken van de afhandeling; opstellen van instructies, handleidingen; trainen/instrueren van gebruikers.

Bezwarende omstandigheden -

Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk. Soms krachtsinspanning bij verplaatsen van apparatuur en uitvoeren van reparaties. Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

9

- 57 -

-

-

-

-

mate van aansluiting van de applicaties op de bedrijfsprocessen; kwaliteit/haalbaarheid van voorstellen; aansluiting ontwerp op processen en wensen van gebruikers (groepen); efficiency van probleemoplossingen; gebruikerstevredenheid. stabiliteit en continuïteit van de nieuwe/aangepaste applicatie; oplevering conform planning en specificaties; eenduidigheid van procedures en instructies.

snelheid en kwaliteit afhandeling; duidelijkheid informatie/instructie; juistheid/tijdigheid doorverwijzing; gebruikerstevredenheid.

Functiegroep: ICT

Systeembeheerder II

Functienummer: I.03

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De systeembeheerder II komt voor in grote en middelgrote ambachtelijke en industriële bakkersbedrijven en is gepositioneerd binnen een ICT-afdeling met een vakinhoudelijk leidinggevende en diverse vakinhoudelijk collega’s. De functionaris is verantwoordelijk voor de operationele performance van de automatiseringsinfrastructuur en het verrichten van onderhoud daaraan. Daarnaast draagt de functionaris zorg voor het vernieuwen van de systeemprogrammatuur en biedt gebruikersondersteuning. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 8, 9 (referentie) en 10 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

1. Operationele performance

-

-

-

2. Advies en implementatie infrastructurele verbeteringen

-

-

-

3. Operationeel security-, calamiteiten- en continuïteitsbeheer

-

4. Gebruikersondersteuning

-

-

Resultaatindicatoren

bewaken performance van het netwerk, opslagmedia en systemen, uitvoeren preventieve controles, beoordelen foutmeldingen; signaleren van (dreigende) capaciteitsproblemen of verstoringen en binnen gegeven mogelijkheden nemen van preventieve maatregelen voor het voorkomen daarvan, dan wel afstemmen en (laten) doorvoeren van mogelijkheden (door externe leverancier); bestellen en vervangen van (onderdelen van) hardware, systeemsoftware en randapparatuur, testen en (her)installeren van (updates van) softwarepakketten; up-to-date houden van de (systeem)documentatie; installeren en configureren van PC’s en kantoorprogrammatuur; uitvoeren van 1e lijns reparaties aan hardware (bekabeling, vervangen printkaarten), herinstalleren van software.

performance in termen van: . beschikbaarheid systemen/ applicaties; . snelheid; gebruikerstevredenheid; afhandeling problemen door externe dienstverlener conform afspraken.

signaleren van wenselijke aanpassingen/uitbreidingen van de infrastructuur naar de leidinggevende; participeren in projectgroepen gericht op het uitwerken van verbeteringen, beoordelen van concept-projectplannen, aangeven van technische mogelijkheden/ beperkingen/alternatieven; doorvoeren van verbeteringen in de infrastructuur volgens vastgesteld plan, uittesten van verbeteringen en aangeven van noodzakelijke aanpassingen; testen van nieuwe versies van systeemprogrammatuur, vaststellen of installeren daarvan verantwoord en wenselijk is en adviseren hierover aan de leidinggevende; aanpassen van procedures, handleidingen e.d. toegesneden op wijzigingen in de infrastructuur.

juist geïnstalleerde programmatuur; kwaliteit voorstellen (% daadwerkelijk geaccepteerd); verbetering performance; performance tijdens opstartfase; actualiteit documentatie.

-

-

oplossen van vragen van gebruikers t.a.v. de werking van decentrale hard-, netware en randapparatuur, alsmede meldingen die te maken hebben met de centrale configuratie, vastleggen van eventuele achterliggende technische oorzaken en afstemmen met leveranciers; bijhouden logboek, bewaken voortgang in de afhandeling; analyseren van trends in meldingen, doen van verbetervoorstellen en/of aanpassing van gebruikersinstructies.

-

Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk. Soms krachtsinspanning bij verplaatsen van apparatuur en uitvoeren van reparaties. Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.

Datum: juli 2011

-

veilig stellen van bestandsgegevens door het uitvoeren van de backup- en recovery-procedures; uitgeven/inbrengen van autorisaties volgens opgave, signaleren van vermeende onjuistheden in autorisaties; doorvoeren van maatregelen voor het minimaliseren van verstoringen als gevolg van in- en externe interventies (hacking, virussen, stroomstoringen e.d.); up-to-date houden van licenties en handboeken.

Bezwarende omstandigheden -

-

Salarisschaal: 9 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 8 en 10.

- 58 -

-

-

aantal waargenomen onregelmatigheden; permanente beschikbaarheid van actuele gegevens; afwezigheid van gegevensverlies.

gebruikerstevredenheid; aansluitend op hulpvraag, ondersteuning; snelheid afhandeling meldingen/ incidenten; frequentie waarin incidenten zich herhalen.

Positie in het bedrijf

Heeft een vakinhoudelijk leidinggevende.

Complexiteit ICTaandachtsveld

-

Typering adviesrol

Aard/inhoud bijdragen optimalisatie en vernieuwing

Geen referenties beschikbaar

-

Normale infrastructuur-onderdelen bestaande uit: eindgebruikerapparatuur (desktops e.d.), servers, opslagsystemen, infrastructuur-software. Expertise op informatiebeveiliging en communicatie-/netwerksystemen wordt ingehuurd.

-

-

-

-

Gericht op implementeren van door anderen aangereikte verbeteringen.

MBO niveau 4 werk- en denkniveau; kennis van de gangbare kantoorapplicaties en Windows-omgevingen; praktische kennis van TCP/IP-netwerken (LAN, WAN).

Niet van toepassing.

7

Veelal 1 of 2 toegevoegde (parttime) medewerkers op decentrale locatie(s).

Infrastructuur met een zeer groot aantal (mobiele) eindgebruikers (waaronder draadloze devices), onderling verbonden servers en een diversiteit in infrastructuursoftware. Omvangrijk netwerkverkeer maakt dat er sprake is van een verdergaande expertise op informatiebeveiliging en communicatie-/ netwerksystemen.

-

Idem, met omvangrijke ICT-managementsystemen.

-

-

Salarisschaal

-

-

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Heeft geen vakinhoudelijk leidinggevende.

Meedenkend: - komt zelf met voorstellen voor verbetering van de infrastructuur. Redeneert vanuit de bestaande behoeften van de interne klant en zoekt in de markt naar de benodigde technieken en hulpmiddelen. Middellange termijn focus.

-

-

Inhoudelijk voorbereiden van ‘projecten’ met beperkte doorlooptijd of investeringsgraad. Voor complexere projecten participeren in projectgroepen. Projectleider van kleinschalige implementatietrajecten.

-

MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau, met (aanvullende) informatica-componenten of vergelijkbaar; kennis van de gangbare kantoorapplicaties; ruime kennis van TCP/IP-netwerken (LAN, WAN).

-

-

-

9 (referentie)

Idem systeembeheerder II.

Sturend: - redeneert vanuit de ontwikkelingen in de dienstverlening/bedrijfsprocessen van het bedrijf (binnen) en de technische ontwikkelingen (buiten) en moet de vertaalslag van binnen naar buiten of omgekeerd kunnen maken. Lange termijn/beleidsmatige focus.

Gericht op verbetering en optimalisatie bestaande systemen, vereenvoudiging van het beheer of reductie van kosten.

Niet van toepassing.

8

-

-

Kennis en ervaring

Heeft veelal wel een vakinhoudelijk leidinggevende en kan bij afwezigheid van een vakinhoudelijk leidinggevende terugvallen op een externe dienstverlener.

Beoordelend: - kritisch beoordelen van voorstellen op haalbaarheid vanuit de eigen praktijkinzichten, gekende technieken en aanbod vanuit de markt. Korte termijn focus.

Functienummer: I.03 SYSTEEMBEHEERDER III +

-

Gericht op systeemengineering van de totale ICT-infrastructuur. Is de vormgever van de (benodigde) functionaliteiten (incl. de uitwijkprocedures/-faciliteiten). Uitwerken van projectvoorstellen en investeringsplannen met inbegrip van afwegingen van kosten en baten.

Zie functieomschrijving Manager ICT

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK) SYSTEEMBEHEERDER KENMERK SYSTEEMBEHEERDER I SYSTEEMBEHEERDER II

Projectleider van complexe multidisciplinaire projecten. HBO werk- en denkniveau; kennis van (recente ontwikkelingen in) methoden, technieken en toepassingsmogelijkheden op het gebied van hard- en sofware.

Niet van toepassing.

10

11

SYSTEEMBEHEERDER II

SYSTEEMBEHEERDER III

Beslissen en activiteiten initiëren (4): - beslist zelfstandig; - neemt initiatieven om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is.

SYSTEEMBEHEERDER I

Beslissen en activiteiten initiëren (4): - beslist zelfstandig; - neemt initiatieven om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Beslissen en activiteiten initiëren (4/5): - neemt initiatieven om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is; - betrekt anderen bij de besluitvorming en vraagt terugkoppeling; - neemt het voortouw in het opstarten van activiteiten.

Analyseren (4): - selecteert betrouwbare informatiebronnen, vergelijkt ze met elkaar en doet op basis daarvan verbetervoorstellen voor zijn werkzaamheden.

Onderzoeken (4): - doet systematisch onderzoek naar curatieve en preventieve oplossingen voor manco’s op het bedrijf; - zoekt structureel informatie op over complexe onderwerpen en specialismen in de belangrijkste vakbladen en nationale en Engelstalige websites en populair wetenschappelijke tijdschriften.

Onderzoeken (5): - zoekt en ziet de samenhang tussen verschillende problemen en werkt aan effectieve oplossingen d.m.v. diepgaand onderzoek; - draagt er in de samenwerking met anderen aan bij dat zij problemen kunnen analyseren en oplossen d.m.v. onderzoek.

Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (4): - herkent signalen van de klant; - kiest per geval een passende aanpak om de klanttevredenheid te verhogen en vertaalt de aanpak in een beleid op het bedrijf.

Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (4/5): - herkent signalen van de klant; - biedt maatwerk in dienstverlening op grond van professionele en commerciële afwegingen.

Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (5): - denkt mee bij contractering en dienstverlening door zich te verdiepen in de situatie van de interne klant; - biedt maatwerk in dienstverlening op grond van professionele en commerciële afwegingen.

Overtuigen en beïnvloeden (4): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/ opdrachtgevers/klanten door met gezag te spreken, argumenten aan te voeren, te onderbouwen of te weerleggen en betrekt daarbij gevoelens.

Overtuigen en beïnvloeden (4): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/ opdrachtgevers/klanten door met gezag te spreken, argumenten aan te voeren, te onderbouwen of te weerleggen en betrekt daarbij gevoelens.

Overtuigen en beïnvloeden (5): - past afhankelijk van de situatie de invloedsstijl zonder moeite aan; - speelt in op onderliggende emoties, belangen, normen en waarden door het selectieve gebruik van argumenten.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Vakdeskundigheid toepassen (4/5): - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - haalt de kern van het probleem naar voren; - stelt alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde voor- en nadelen.

- 60 -

+

Zie competentieprofiel Manager ICT

-

Geen referenties beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: ICT

Helpdeskmedewerker

Functienummer: I.04

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De helpdeskmedewerker wordt primair ingezet voor de 1e lijns ondersteuning van eindgebruikers bij het dagelijks gebruik van de ICT-faciliteiten en het oplossen van kleine technische storingen in de infrastructuur. Minder standaardmatige problemen, storingen en klachten worden geëscaleerd. De helpdeskmedewerker is in staat om met uiteenlopende gedragingen van gebruikers om te gaan en verstrekt adviezen om herhaling van problemen te voorkomen. De medewerker wordt daarnaast ingezet voor de inrichting en het onderhoud van de ICT-werkplekken voor eindgebruikers. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan Resultaatgebieden e

1. 1 Lijns ondersteuning

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing. Taken

Resultaatindicatoren

-

aannemen en registreren van verzoeken om ondersteuning; uitzoeken en vaststellen van aard en oorzaak van het probleem/storing en categoriseren en classificeren conform procedures; oplossen van probleem/storing conform vastgestelde procedures en werkinstructies; adviseren van gebruikers om herhaling te voorkomen; indien noodzakelijk escaleren van probleem/storing naar de 2e lijn.

-

doorverwijzen (escaleren) van vragen/problemen naar interne of externe deskundigen; bewaken van een tijdige opvolging van doorverwezen problemen en vragen.

-

-

2. Interne en externe doorverwijzing

-

-

-

juiste categorisatie en classificatie; opvolging procedures en werkinstructies; gebruikerstevredenheid; snelheid geboden oplossingen.

tijdige en juiste inschakeling van derden; adequate bewaking afhandeling doorverwijzingen.

3. Configuratiebeheer

-

inventariseren en administratief verwerken van nieuwe en mutaties in bestaande configuraties veroorzaakt door o.a. het updaten van systemen, vervangen van hardware en/of het oplossen van storingen.

-

juiste gegevens opgeslagen; vindbaarheid informatie; naleving procedures.

4. Informatieverstrekking

-

mede opstellen van gebruikersinstructies; opstellen van rapportages met betrekking tot aard en frequenties van meldingen, signaleren van veel voorkomende meldingen.

-

juistheid en bruikbaarheid gebruikersinstructies; tijdigheid rapportages.

Bezwarende omstandigheden -

Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk. Tijdsdruk bij het oplossen van storingen/problemen.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

6

-

Functiegroep: kwaliteit & productontwikkeling Hoofd kwaliteit en productontwikkeling Functienummer: K.01 FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie Het hoofd kwaliteit en productontwikkeling wordt voornamelijk aangetroffen bij grote industriële bedrijven. Hij is gericht op zowel de vernieuwing/ontwikkeling, als de bewaking van de kwaliteit, van het productassortiment. De ontwikkeling wordt ingegeven door een concrete vraag vanuit commercie (de marktbehoefte), vernieuwing/ontwikkelingen bij de toeleverende bedrijven (grondstoffen), of wijzigingen in de wet- en regelgeving. Voor deze uitbreiding ligt de start in de door commercie gedefinieerde basiseisen qua smaak, vorm e.d. Opschaling en kostprijstechnische optimalisatie vindt pas in tweede instantie plaats in nauwe samenwerking met productie. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

niet-vakinhoudelijk leidinggevende. 8-10 parttime medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Afdelingsplan

-

inventariseren van gegevens m.b.t. het lange termijn ondernemingsplan, hieruit destilleren van de toekomstige behoefte op het gebied van kwaliteit en productontwikkeling; bijhouden van ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied; nagaan welke ontwikkelingen aansluiten bij de wensen en behoeften van de organisatie en vertalen naar de mogelijkheden van de organisatie (capaciteit en budget); maken van een (lange termijn) planning en uitleggen en verdedigen van de hierin gemaakte keuzes.

-

volgen en vertalen van ontwikkelingen binnen de markt, zowel op het gebied van beschikbare grondstoffen als van ontwikkelingen op het gebied van beschikbare producten; faciliteren en coördineren van sessies ten behoeve van het genereren van ideeën voor productontwikkeling en -optimalisatie, hierbij zorgdragend voor betrokkenheid vanuit diverse disciplines vanuit de organisatie; zorg dragen voor het uitwerken van ideeën en het opstellen van productspecificaties; bewaken van de samenhang tussen diverse projecten en de realisatie van afzonderlijke projecten.

-

ontwikkelen en actueel houden van een systeem voor controle en borging van de kwaliteit (w.o. HACCP); ontwikkelen/aanpassen en na goedkeuring invoeren van controle- en kwaliteitsnormen, (test)methoden, procedures, werkvoorschriften e.d.; actueel (laten) houden van het kwaliteitshandboek; zorg dragen voor de uitvoering van kwaliteitscontroles/ -audits aan alle fasen van het proces; beoordelen van afwijkende resultaten van kwaliteitscontroles, beslissen over afkeuring van grondstoffen, half- en eindproducten; aansturen en begeleiden van projectgroepen met betrekking tot optimalisatie van testmethoden en werkprocessen en zorg dragen voor implementatie van de resultaten.

-

-

2. Productontwikkeling en -verbetering

-

-

3. Quality Assurance en Quality Control

-

-

-

4. Support productie

-

-

5. Personeelsbeheer

-

-

-

-

conformiteit kwaliteitssysteem aan voorschriften en eisen; actualiteit handboek; adequaatheid overdracht; tijdige beschikbaarheid en betrouwbaarheid kwaliteitsgegevens; implementatie conform planning en budget.

-

doelmatigheid overleg; duurzaamheid oplossingen.

regelen van verlof; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers; uitvoeren beoordelingen, toepassen van personeelsinstrumenten.

-

motivatie en inzet medewerkers; (kortdurend) verzuim; effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet; beschikbaarheid vereiste competenties.

Niet van toepassing.

Datum: juli 2011

-

aantal succesvol ontwikkelde of aangepaste concepten/producten (waarde creatie); conform wettelijke en bedrijfseisen; binnen budget; (theoretische) verlaging kostprijs.

periodiek afstemmen met productie omtrent structurele problemen gerelateerd aan kwaliteitscontrole en nieuwe/aangepaste recepturen; afstemmen en selecteren van oplossingsmogelijkheden met productie en, indien noodzakelijk, met in- en externe experts.

Bezwarende omstandigheden -

-

inzicht in ontwikkelingen; aansluiting bij ondernemingsplan; mate van onderbouwing keuzes/ investeringen; ambitieniveau van de plannen.

Boven Salarisschaal:

- 62 -

11

-

Functiegroep: kwaliteit & productontwikkeling Hoofd kwaliteit en productontwikkeling Functienummer: K.01

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - Kennis van kwaliteitsmanagement/-controle en productontwikkeling. - Kennis van projectmanagement. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Beslissen en activiteiten initiëren (5): - neemt op basis van complexe en onvolledige informatie besluiten die implicaties hebben voor de organisatie/het organisatieonderdeel; - betrekt anderen bij de besluitvorming en vraagt terugkoppeling; - neemt het voortouw in het opstarten van activiteiten. Creëren en innoveren (6): - maakt zich los uit bestaande denkkaders en maakt op die manier nieuwe (oplossings)richtingen zichtbaar; - levert met nieuwe ideeën en oplossingen een bijdrage aan de versteviging van de positie van de organisatie; - mobiliseert, stimuleert en faciliteert anderen om nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen. Aansturen (5): - (h)erkent prestaties van individuen en teams; - geeft medewerkers de ruimte eigen doelen te formuleren; - laat medewerkers werkzaamheden verdelen en uitvoeren en helpt waar nodig, zonder het werk over te nemen. Overtuigen en beïnvloeden (6): - slaagt erin de gezamenlijke belangen duidelijk te maken waardoor betrokkenheid en draagvlak voor het standpunt ontstaat; - enthousiasmeert anderen voor standpunten, ook bij fundamentele verschillen van inzicht, waarbij de relatie in stand wordt gehouden. Formuleren en rapporteren (5): - formuleert complexe vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd; - houdt rekening met verschillende niveaus, behoeften en belangen en herkent tegenstellingen; - maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen o.a. door aansprekend woordgebruik en toetst regelmatig begrip en acceptatie bij de ander. Kwaliteit leveren (6): - benoemt kwaliteitscriteria voor de organisatie; - zorgt dat anderen op de hoogte zijn van de gemaakte kwaliteitsafspraken; - spreekt anderen aan op de kwaliteit van het geleverde werk; - stelt de geleverde kwaliteit regelmatig ter discussie; - stimuleert tot het doen van verbeteringsvoorstellen.

- 63 -

Functiegroep: kwaliteit & productontwikkeling

Productontwikkelaar

Functienummer: K.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De productontwikkelaar komt overwegend voor binnen een centrale afdeling R&D van een grote industriële onderneming. Hij is zowel gericht op het ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande producten, als de opschaling van ontwikkelde producten naar het productieproces. Hij wordt gestuurd vanuit de door commercie aangereikte marktwensen, interne behoeften (kostenreductie, kwaliteit, productiviteit e.d.), de ontwikkelingen bij toeleveranciers en veranderende wettelijke kaders (m.n. voedsel en warenwet). Ontwikkeling/verbetering van producten wordt projectmatig uitgevoerd. Vanuit zijn rol/positie ondersteunt hij ook de productie op het gebied van troubleshooting en bij het opschalen van recepturen naar de productiesituatie. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. deelnemers in het ontwikkelproject.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Ontwikkelen en verbeteren van producten

-

-

-

-

-

2. Productieondersteuning (troubleshooting)

-

-

vertalen van een ontwikkelopdracht naar een projectvoorstel, inclusief methoden, technieken, budget en tijdsplanning; ontwikkelen c.q. aanpassen van recepturen, instrueren van de proefbakkerij en kwaliteitsafdeling, (laten) testen van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten; beoordelen van resultaten, bespreken van e.e.a. met opdrachtgevers en eventueel maken van aanpassingen aan recepturen; na fiattering zorg dragen voor de opschaling van procesparameters naar productieschaal; formuleren van eisen aan in te kopen grondstoffen; geven van een eerste indicatie van de kostprijs door het maken van o.a. rendement en capaciteitsberekeningen; beschikbaar stellen van relevante productinformatie aan het bedrijfsbureau (o.a. receptuurgegevens, gegevens voor productspecificatie, etc.). signaleren, onderzoeken en bijdragen aan het oplossen van productie- en kwaliteitsproblemen, hierbij zowel optreden als vraagbaak voor de productie als signaleren en oplossen van structurele problemen; geven van informatie en advies aan productie ter voor– koming van herhaling van problemen; begeleiden van eerste productie, hiertoe geven van vaktechnische instructies aan productiemedewerkers en oplossen van knelpunten bij de uitvoering.

Bezwarende omstandigheden -

Hinder van productielawaai bij verblijf in productieruimtes. Kans op letsel bij het uitvoeren van proeven en bij verblijf in de productieruimtes.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

10

- 64 -

-

-

ontwikkelde recepturen conform wet- en regelgeving; kwaliteit proefproducten; juistheid berekeningen; tijdige beschikbaarheid recepturen en gegevens.

kwaliteit begeleiding; snelheid en doeltreffendheid oplossingen; bruikbaarheid adviezen; kwaliteit implementatie; tevredenheid productie t.a.v. bijdrage en toegankelijkheid.

Functiegroep: kwaliteit & productontwikkeling

Productontwikkelaar

Functienummer: K.02

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - Kennis van productontwikkeling en de (geïndustrialiseerde) productieprocessen. - Inzicht in regelgeving t.a.v. voedingsmiddelen, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften. - Inzicht in ontwikkelingen bij grondstofleveranciers. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Formuleren en rapporteren (5): - neemt op basis van complexe en onvolledige informatie besluiten die implicaties hebben voor de organisatie/het organisatieonderdeel; - betrekt anderen bij de besluitvorming en vraagt terugkoppeling; - neemt het voortouw in het opstarten van activiteiten. Vakdeskundigheid toepassen (5): - doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen; - haalt de kern van het probleem naar voren; - stelt (niet voor de hand liggende) alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde voor- en nadelen. Onderzoeken (5): - zoekt en ziet de samenhang tussen verschillende problemen en werkt aan effectieve oplossingen d.m.v. diepgaand onderzoek; - draagt er in de samenwerking met anderen aan bij dat zij problemen kunnen analyseren en oplossen d.m.v. onderzoek. Creëren en innoveren (5): - is pro-actief bij mogelijke problemen in een complexe omgeving en bedenkt alternatieve oplossingen; - stimuleert anderen tot creatief denken en handelen. Kwaliteit leveren (5): - grijpt in als de geëiste kwaliteit niet in orde is; - vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het door hem geleverde werk; - voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie; - streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten.

- 65 -

Functiegroep: kwaliteit & productontwikkeling

Kwaliteitsanalist

Functienummer: K.03

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De kwaliteitsanalist komt met name voor in industriële bedrijven. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles aan monsters/grondstoffen, half- en eindproducten. De controles zijn veelal standaardmatig, in geval van afwijkingen in de productie kunnen extra monsters worden aangeboden. De analyse-uitkomsten dienen in de eerste plaats voor controle en bijsturing van productieprocessen. De functionaris werkt volgens vaste analysemethoden en -technieken, maar dient afhankelijk van de bevindingen keuzes te maken t.a.v. de uit te voeren vervolgmetingen. Vanuit zijn expertise heeft hij tevens een sturende/adviserende rol naar productiemedewerkers. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Kwaliteitscontroles (dagelijks en ad hoc)

-

-

-

-

-

2. Rapportage

-

3. Instructie/advies productiepersoneel

-

4. Operationeel beheer apparatuur.

-

5. Hygiëne, veiligheid, gezondheid en milieu

-

vaststellen van de werkvolgorde, afstemmen van knelpunten in de planning met de leidinggevende; gereed maken van monsters, instellen van benodigde instrumenten/apparatuur; bepalen van de in te zetten analysemethode bij specifieke verzoeken (klachten, productontwikkeling), zo nodig afstemmen met de leidinggevende; uitvoeren van fysische, natchemische, instrumentele en organoleptische testen en van (eventueel) daarmee verband houdende berekeningen, volgens analysevoorschrift; beoordelen van analyseresultaten en -proces, herhalen in twijfelgevallen, (laten) blokkeren van grondstoffen of eindproducten bij geconstateerde afwijkingen buiten de tolerantie.

-

instrueren van productiepersoneel over het uitvoeren van in-proces inspecties en controles; bevorderen van het kwaliteit- en hygiënebewustzijn dor het geven van uitleg en aanwijzingen.

-

uitvoeren van 1e lijns onderhoud aan laboratoriumapparatuur; (laten) onderhouden van instrumenten en apparatuur en op basis van kalibratieplanning (laten) kalibreren van instrumenten en apparatuur; bijhouden van documentatiemappen van diverse apparaten.

-

onderhoud conform procedure; kalibratieplanning uitgevoerd; actualiteit documentatiemappen.

naleven van voorschriften op het gebied van hygiëne, veiligheid, gezondheid en milieu; schoonhouden van apparatuur en directe werkomgeving conform procedure.

-

naleving voorschriften en procedures.

Werken in veelal staande en eenzijdige (licht gebogen) houding. Hinder van geuren van bepaalde producten en chemicaliën. Kans op letsel door bij het uitvoeren van laboratoriumproeven.

Datum: juli 2011

-

registreren van uitkomsten op de voorgeschreven wijze; periodiek opstellen van standaardrapportages; vanuit de praktijk constateren van knel- en verbeterpunten in het kwaliteitsproces; doen van praktische voorstellen aan de leidinggevende voor uitbreiding/aanpassing van onderzoeksmethoden, raadplegen van vakliteratuur.

Bezwarende omstandigheden -

-

eenduidige planning; conform systematiek, procedures, veiligheidseisen en planning; snelheid/doorlooptijd analyses en terugkoppeling resultaten; betrouwbaarheid bepalingen.

Salarisschaal:

7

- 66 -

-

-

juiste opvolging kwaliteitsafwijkingen; input als basis voor aanpassing; actualiteit en volledigheid gegevens; haalbaarheid voorstellen. mate waarin kwaliteit- en hygiënebepalingen worden nageleefd; duidelijkheid en bruikbaarheid van de uitleg.

Functiegroep: kwaliteit & productontwikkeling

Kwaliteitsanalist

Functienummer: K.03

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - Kennis van kwaliteitscontrolemethodieken op het gebied van brood en/of banket. - Kennis van interne procedures en wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en hygiëne. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Samenwerken en overleggen (3): - neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben; - bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten. Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen. Analyseren (3): - checkt gegevens en doet op basis daarvan verbetervoorstellen. Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

- 67 -

Functiegroep: kwaliteit en productontwikkeling

KAM specialist

Functienummer: K.04

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De functie komt hoofdzakelijk voor in de grotere industriële bakkersonderneming. Kern van de functie zit in het vertalen van de weten regelgeving en de door de organisatie geformuleerde uitgangspunten op het gebied van kwaliteit-, Arbo- en milieu naar concrete richtlijnen, systemen en procedures voor de uitvoeringsorganisatie, die verantwoordelijk is voor de realisatie. De KAM specialist is daarmee te typeren als de beheerder en auditor van de kwaliteitshandboeken en -procedures en als de adviseur/projectleider van KAM-gerelateerde projecten door de organisatie heen. Hij is daardoor de operationele link tussen kwaliteitsafdeling en de productieafdelingen/-vestigingen. De implementatieprojecten, waarvoor de functionaris als projectleider fungeert, hebben over het algemeen een beperkte doorlooptijd en geringe financiële impact. De functie vergt daarmee een nauwe samenwerking met de proceseigenaren en -deelnemers binnen de diverse organisatie-onderdelen. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. KAM-audits

-

-

2. Aansturen/participeren KAM-projecten

-

-

-

3. KAM-handboeken en procedures

-

4. Optimaliseren en innoveren KAM-zorg in de organisatie

-

-

-

inventariseren van de vanuit methodes/technieken en certificering vereiste audit-momenten en leveren van input aan het jaarlijkse audit-plan; voorbereiden, inhoudelijk en methodisch, en organiseren van in- en externe kwaliteits-audits; binnen vastgestelde kaders maken van afspraken met externen over te leveren bijdragen; uitvoeren van audits door het uitvoeren van metingen, verzamelen van informatie/gegevens e.d.; verwerken, analyseren en rapporteren van uitkomsten; presenteren en toelichten van bevindingen. adviseren over het definiëren van KAM-projecten op basis van inzichten in verbetermogelijkheden van bedrijfsprocessen en KAM-systemen; voeren van (interne) intakes n.a.v. verzoeken tot verbeterprojecten of uitkomsten van audits; participeren in projectgroepen en leveren van inhoudelijke en methodische inbreng gericht op het uitwerken en implementeren van KAM-projecten; in de rol van projectleider coördineren van de realisatie van KAM-projecten en daartoe maken van afspraken met projectdeelnemers over te leveren bijdragen, bewaken van voortgang en kwaliteit, rapporteren van (tussentijdse) uitkomsten, voorleggen van besluiten e.d.

-

-

volgen van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en interpreteren van de toepasbaarheid/toegevoegde waarde daarvan voor de organisatie; adviseren van de leidinggevende over het verder optimaliseren, innoveren en ontwikkelen van de KAM-zorg binnen de organisatie; in overleg met de leidinggevende definiëren, uitwerken en implementeren van structurele verbeteringen m.b.t. het KAM-systeem, de audit-strategie en/of het toepassen van methoden en technieken.

-

Hinder van productielawaai bij verblijf in productieruimtes.

Datum: juli 2011

-

uitwerken en actueel houden van procedures, richtlijnen, procesbeschrijvingen e.d. in het kader van kwaliteitszorg; beheren en actueel houden van het kwaliteitshandboek; vastleggen en beheren van gegevens t.b.v. het verkrijgen/behouden van externe kwaliteitscertificaten; initiëren van activiteiten gericht op het vergroten van het bewustzijn en het naleven van kwaliteitsmaatregelen binnen de organisatie.

Bezwarende omstandigheden -

-

Salarisschaal:

10

- 68 -

-

-

-

-

beschikbaarheid audit-planning; inzicht in de efficiency en effectiviteit van KAM-aspecten van bedrijfsprocessen; basis voor bijstelling en/of verbetering van bedrijfsprocessen; beschikbaarheid kwalitatieve en onafhankelijke management reviews.

draagvlak/acceptatie geïnitieerde KAM-projecten; realisatie t.o.v. projectplan (resultaat, planning, budget e.d.); samenwerking met betrokken afdelingen.

actualiteit en hanteerbaarheid handboek(en); mate van innovatie en ontwikkeling; behoud van KAM-certificaten; uitkomsten externe audits.

haalbaarheid/onderbouwing verbetervoorstellen en adviezen; aansluiting op ondernemingsplan en fase van ontwikkeling van de organisatie; realisatie t.o.v. plan (resultaat, planning, budget, toepasbaarheid e.d.); mate van innovatie, kwaliteit en onafhankelijkheid.

Functiegroep: kwaliteit en productontwikkeling

KAM specialist

Functienummer: K.04

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle ervaring: - Kennis (theorie en praktijk) van kwaliteit-, Arbo- en milieuzorgsystemen, -methoden en –technieken. - (Praktisch) inzicht in ontwikkelingen t.a.v. de wet- en regelgeving in de voedingsmiddelenindustrie. - Ervaring met normen en richtlijnen. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Analyseren (5): - herkent complexe vraagstukken en problemen en bekijkt deze eventueel op afstand; - zoekt gericht informatie op een breed terrein, integreert nieuwe met bestaande informatie en legt verbanden; - deelt problemen en vraagstukken op in onderdelen, benoemt structuren en onderbouwt conclusies met argumenten. Beslissen en activiteiten initiëren (5): - neemt op basis van complexe en onvolledige informatie besluiten die implicaties hebben voor de organisatie/het organisatieonderdeel; - betrekt anderen bij de besluitvorming en vraagt terugkoppeling; - neemt het voortouw in het opstarten van activiteiten. Instructies en procedures opvolgen (5): - brengt structuur aan in de werkzaamheden van zichzelf en anderen; - schat het effect van het (niet) nakomen van regels en procedures in en spreekt anderen daarop aan; - werkt nauwgezet en geordend, ook onder druk van meerdere belangen. Kwaliteit leveren (5): - grijpt in als de geëiste kwaliteit niet in orde is; - vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het door hem geleverde werk; - voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie; - streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Met druk en tegenslag omgaan (5): - blijft kalm en beheerst in conflictsituaties, waarbij grote belangen voor het eigen onderdeel in het spel zijn; - blijft onder druk oog hebben voor de consequenties van eigen ideeën en standpunten voor het grotere geheel; - is in staat in een belangenconflict feiten van meningen en personen te scheiden (blijft op de bal spelen); - blijft effectief in spanningssituaties waarbij de eigen positie afhankelijk is van de uitkomst. Overtuigen en beïnvloeden (5): - past afhankelijk van de situatie de invloedsstijl zonder moeite aan; - speelt in op onderliggende emoties, belangen, normen en waarden door het selectieve gebruik van argumenten.

- 69 -

Functiegroep: logistiek

Chauffeur II

Functienummer: L.01

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De chauffeur II is over het algemeen gesitueerd in een bakkersbedrijf met één (of meerdere) centrale bakkerijen van waaruit de distributie naar de winkels (eigen of derden) plaatsvindt. De chauffeur II rijdt met een vrachtwagencombinatie of truck met oplegger en maakt gebruik van geavanceerde navigatie- en communicatiesystemen. De chauffeur II heeft over het algemeen vaste rijroutes met bekende afleveradressen, ook in stedelijke gebieden. Het betreft uitsluitend dagritten. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 3 en 4 (referentie) wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Routevoorbereiding en -uitvoering

-

-

2. Onderhoudstaat auto

-

3. Registratie en administratie

-

-

(laten) beladen van de auto met de voor de route gereed gestelde orders met behulp van heftruck, handpallettruck en laadklep; controleren van de volledigheid van de zending, melden van ontbrekende producten/middelen; besturen/bedienen van en manoeuvreren met de auto; (toezien op het) lossen van goederen op de aangegeven adressen en transporteren naar bestemde plaats; in ontvangst nemen van eventuele retourgoederen; (laten) aftekenen van vrachtbrieven/ontvangstbonnen; signaleren van onvoorzien oponthoud aan de klant en/of eigen organisatie.

-

aantal niet-gemelde manco’s (afwijkingen tussen laadpapieren en lading); aantal klachten ontvangers (omgang, fouten); aantal schades (auto, lading); brandstofverbruik; naleving afleverschema; aantal meldingen/klachten over rijgedrag.

uitvoeren van dagelijkse controles voor, tijdens en na de rit; uitvoeren van 1e lijns reparaties (lampen, oliepeil, bandenspanning e.d.); in- en uitwendig schoonmaken van de auto; melden van storingen aan de leidinggevende.

-

algehele staat auto; aantal storingen als gevolg van niet-tijdig melden; aantal onnodige meldingen.

bijhouden van rijrapporten, vermelden van bijzonderheden t.a.v. afleveringen, voorzieningen bij klanten, routes e.d.; invullen schadeformulieren bij voorkomende ongevallen.

-

volledigheid registraties; tijdigheid verwerking.

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsuitoefening bij laad-, los- en transportwerkzaamheden. Gedwongen of eenzijdige houding bij laad-, los- en transportwerkzaamheden. Hinder van weersomstandigheden bij laden en lossen. Enerverend bij rijden in centra en op de grote weg. Kans op letsel bij verkeersongevallen, en laden/lossen (stoten, beknelling), kans op molest bij overvallen.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 4 zie NOK-bijlage voor salarisschaal 3.

- 70 -

KENMERK

-

Complexiteit

Geen referentie beschikbaar

Type vervoermiddel en benodigd rijbewijs

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

2

CHAUFFEUR

Functienummer: L.01

CHAUFFEUR I

CHAUFFEUR II

-

Bestelauto waarvoor rijbewijs B noodzakelijk is (eventueel aangevuld met rijbewijs E).

-

Vrachtwagen(combinatie) of trekker met oplegger waarvoor rijbewijs C/CE inclusief code 95 noodzakelijk is.

-

Vaste route met (overwegend) bekende afleveradressen. Heeft geen grip op bezorgtijdstippen.

-

Variatie in route, tijdframe van bezorging is bij klant bekend. Chauffeur kan hierop in overleg met klant/ontvanger aanpassingen doorvoeren ter optimalisatie van zijn afleverroute(s) na overleg met zijn leidinggevende.

-

Chauffeur bestelauto Chauffeur bestelauto/afleveraar

-

Chauffeur vrachtauto

3

4 (referentie)

+

Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

5

-

Geen referentie beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

CHAUFFEUR CHAUFFEUR I

Functienummer: L.01 CHAUFFEUR II

Idem chauffeur II.

Aandacht en begrip tonen (2): - houdt rekening met wat hij zegt; - toont medeleven wanneer er met een collega/klant iets aan de hand is.

Idem chauffeur II.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Idem chauffeur II.

Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Idem chauffeur II.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Idem chauffeur II.

Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten (2): - houdt in zijn gedrag rekening met klanten; - reageert passend op vragen/klachten van klanten voor zover dat in zijn/haar bereik ligt en verwijst anders door naar iemand die ze wel kan helpen.

Idem chauffeur II.

Instructies en procedures (2): - volgt de voorgeschreven procedures op; - is alert op veiligheidsrisico’s.

- 72 -

+

Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Functiegroep: logistiek

Magazijnmedewerker II

Functienummer: L.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De magazijnmedewerker II is verantwoordelijk voor de inslag, opslag en verzameling en uitgifte van goederen (grondstoffen, verpakkingsmaterialen, halffabricaten, gereed product e.d.) en maakt daarbij gebruik van diverse hulpmiddelen (barcodescanners, heftruck). Hij/zij registreert de goederenstromen en draagt zorg voor het 1e lijns onderhoud aan de directe werkomgeving en de hulpmiddelen. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 2, 3 (referentie) en 4 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Inslag en opslag

-

verwerken van inkomende goederenstroom, lossen van vrachtwagens, controleren van zending a.d.h.v. de beschikbare bescheiden; handmatig dan wel m.b.v. transport-/pompwagen en/of mobiele hefinstallatie opslaan van goederen op gegeven locatie; vrijgeven voor c.q. aansluiten van tankwagens op grondstofsilo’s.

-

zorgen voor de aanvoer van aangegeven grondstoffen, verpakkingsmaterialen en hulpgoederen naar de productie; aan de hand van lijsten (of geautomatiseerde signaleringen) verdelen van gereed product naar afleveradres/ -route; afvoeren van gereed product naar verdeel-/expeditiedok.

-

aftekenen van vrachtbrieven, noteren van ontvangst- en kwaliteitsgegevens, verwerken van afwijkende leveringen in het (ERP-)systeem; verrichten van periodieke tellingen, vastleggen van aantallen op daarvoor bestemde formulieren; registreren van bijzonderheden t.a.v. verrichte verplaatsingen/handelingen.

-

volledigheid registraties; tijdige verwerking.

oplossen van ‘kleine’ storingen die geen invloed hebben op de functionaliteit van de apparatuur c.q. melden van storingen die wel invloed hebben aan leidinggevende; schoonhouden van de eigen werkomgeving, opruimen van verpakkingsmateriaal e.d.

-

algehele staat omgeving; aantal storingen als gevolg van niet-tijdig melden; aantal onnodige meldingen.

-

-

2. Verzameling en uitgifte

-

-

3. Administratie en registratie

-

4. 1e Lijns onderhoud (omgeving, hulpmiddelen)

-

-

-

-

-

volledige signalering van manco’s in ontvangsten (match met afleverdocumenten); correcte opslag (juiste locatie, juiste condities e.d.); aantal schadegevallen (artikelen, stellingen, apparatuur e.d.); conform voorschriften veiligheid, Arbo, HACCP. juistheid/volledigheid bestelling; juistheid/tijdigheid melding manco’s; juistheid/volledigheid/tijdigheid aflevering.

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning bij het tillen en verplaatsen van kratten, dozen, vaten e.d. en het duwen van transportwagens. Lopend en staand werk, deels in een gedwongen houding. Hinder van tocht en temperatuurverschillen (in bepaalde jaargetijden) bij het aannemen van goederen bij geopende buitendeuren. Kans op letsel aan ledematen door stoten of beknelling.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 3 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 2 en 4.

KENMERK

-

Aard van de werkzaamheden

MAGAZIJNMEDEWERKER I Kern ligt in het verplaatsen van goederen.

-

-

Routinematige werkzaamheden op basis van vaste procedures. Administratieve controle (aansluiting met vrachtbrief) op inkomend en uitgaand goed.

-

Krijgt taken/werkzaamheden volgtijdelijk (op basis van lijsten of systeemmelding) opgedragen. Kan continu terugvallen op een meer ervaren magazijnmedewerker of magazijnchef.

-

Geen referentie beschikbaar

Kwaliteit en optimalisatie

Beperkt tot het melden van evidente onvolkomenheden in werkwijzen of procedures.

-

-

Kennis en ervaring

-

-

-

-

Praktische kennis van binnen het bedrijf gebruikte grond-, hulpstoffen en verpakkingsmaterialen. Heftruckcertificaat.

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

-

1

Magazijnmedewerker grondstoffen/halffabricaten

2

MAGAZIJNMEDEWERKER III

Kern ligt in de inslag en opslag van het magazijnassortiment (verpakkingsmiddelen, grondstoffen, halffabricaten, gereed product). Er is sprake van een overzichtelijk magazijn, met vaste opslaglocaties. Heeft een specialistische (inhoudelijke) extra taak zoals: beheer/onderhoud van hulpmiddelen, voorraadadministratie e.d.

-

Zorgt voor de totale fysieke goederenstroom.

-

Magazijn is verdeeld over meerdere ruimten verdeeld over het terrein/gebouw. Idem magazijnmedewerker II.

Krijgt gerichte (werk)opdrachten. Kan terugvallen op een vakinhoudelijk leidinggevende (magazijn- of productiechef).

-

-

-

-

-

Functienummer: L.02

MAGAZIJNMEDEWERKER II

-

-

Vrijheidsgraden

MAGAZIJNMEDEWERKER

-

Heeft geen vakinhoudelijk leidinggevende. Stuurt het totaal (inslag t/m uitgifte aan productie) vaktechnisch aan. Stelt prioriteiten, geeft aanwijzingen en volgt de planning van de ‘bakkerij’.

Administratieve en visuele (kwaliteits)controle. Zelfstandig aanpassen (en administratief doorvoeren) van opslaglocaties op basis van ervaring, HACCP en omloopsnelheden.

-

Idem magazijnmedewerker II. Idem magazijnmedewerker II.

-

Richt zich op het optimaliseren van het logistieke proces (opslag en uitgifte/toevoer naar productie), signaleert niet alleen maar komt ook met voorstellen.

Kennis van specifieke HACCP-eisen in een magazijn met (levensmiddelen) grondstoffen. Inzicht in procedures en methoden. (Technisch) inzicht in de werking van hulpmiddelen. Toepassingskennis van de administratieve systemen.

-

Idem magazijnmedewerker II. Ervaring in het, als 1e medewerker, aansturen van een magazijnproces.

Medewerker diepvriesmagazijn

-

Magazijnbeheerder grondstoffen/halffabricaten

3 (referentie)

4

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Chef magazijn

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

5

MAGAZIJNMEDEWERKER I

MAGAZIJNMEDEWERKER II

MAGAZIJNMEDEWERKER III

Beslissen en activiteiten initiëren (1): - benoemt als iets bijzonder is en beslist het werk te onderbreken om de leidinggevende te waarschuwen.

Beslissen en activiteiten initiëren (2): - benoemt als het verloop van de werkzaamheden ongewoon genoeg zijn om de leidinggevende te waarschuwen; - beslist of hij het werk door kan laten gaan of het werk stil moet leggen.

Beslissen en activiteiten initiëren (3): - neemt het initiatief om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.

Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het werkoverleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Aansturen (3): - zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieuinstructies en voert het bedrijfsbeleid uit; - geeft heldere inhoudelijke instructies/aanwijzingen aan collega’s; - verdeelt het werk goed over de mensen.

Vakdeskundigheid toepassen (1): - werkt in een vlot tempo door; - voert eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Idem magazijnmedewerker II.

Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Bedrijfsmatig handelen (2): - kan benoemen hoeveel iets kost en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

Leren (2): - corrigeert zichzelf bij fouten; - volgt aanwijzingen op om herhaling te voorkomen; - wil graag nieuwe vakkennis en vakvaardigheden leren ook al kost dat moeite.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Creëren en innoveren (3): - doet voorstellen om veel voorkomende fouten/ tekorten te voorkomen; - attendeert zijn/haar team/klant/opdrachtgever op verbetermogelijkheden van standaard producten en werkwijzen; - benoemt ideeën hoe het anders kan en deelt die met anderen.

Instructies en procedures opvolgen (2): - volgt de voorgeschreven procedures op; - is alert op veiligheidsrisico’s.

Kwaliteit leveren (2): - werkt systematisch binnen de daartoe gestelde tijd; - heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

- 75 -

+

Zie competentieprofiel Chef magazijn

-

Niet van toepassing

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: logistiek

Chef magazijn II

Functienummer: L.03

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De functie komt overwegend voor in de grote ambachtelijke en de industriële bakkerij, met een magazijn waarin alle grondstoffen (bulkopslag en pallet-/stellingopslag), hulpstoffen, verpakkingsmaterialen, halffabricaten en (eventueel) gereed product worden opgeslagen. Expeditie valt niet onder de verantwoordelijkheid van de chef magazijn II. Vanuit zijn rol/positie verzorgt de chef magazijn II ook de administratie en registratie van de in- en uitgaande goederenstroom. In het magazijn wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen (barcodescanners, weegapparatuur, heftruck e.d.). De chef magazijn II werkt zelf mee in de uitvoering. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 4, 5 (referentie) en 6 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. 3 - 5 medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Inslag, opslag en uitgifte

-

afstemmen van werkzaamheden met aanverwante afdelingen (inkoop, productie e.d.); indelen en toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies; toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden; opstellen van werkroosters en regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten) in overleg met leidinggevende; toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP e.d.; verrichten van uitvoerende magazijnwerkzaamheden (inname, opslag en uitgifte van goederen, verzamelen en uitzetten van gereed product, schoonhouden van magazijnruimtes en hulpmiddelen).

-

zorgen voor een doelmatige en veilige inzet van (rollend) materieel en andere hulpmiddelen; zorgen voor het onderhoud van materieel/hulpmiddelen, signaleren van noodzakelijke reparaties; indelen van beschikbare opslagruimtes.

-

zorgen voor de toepassing van first-in/first-out principe, signaleren van dreigende overschrijdingen van houdbaarheidsdata; controleren van aantallen, kwaliteit en overeenstemming van vrachtbrief met binnengekomen goederen; toewijzen van magazijnlocaties; periodiek inventariseren van magazijnvoorraden; archiveren van bonnen, inbrengen van magazijnmutaties in geautomatiseerd systeem.

-

regelen van verlof; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het opleiden/inwerken van medewerkers; uitvoeren van beoordelingen, begeleiden van medewerkers in hun werk.

-

-

-

2. Beheer materieel en middelen

-

3. Administratief voorraadbeheer

-

4. Personeelsbeheer

-

-

-

-

-

kwaliteit afhandeling: . omvang schade (aantal gevallen, €); . aantal en % (terugkerende) klachten/problemen/manco’s/ fouten; . voorraadverschillen bij tellingen; conform voorschriften (o.m. veiligheid, Arbo, HACCP, procedure).

tijdig onderhoud/vervanging hulpmiddelen; efficiency magazijnindeling.

verschillen fysieke versus administratieve voorraad; hoeveelheid ‘waste’ (> vervaldatum).

motivatie en inzet medewerkers; (kortdurend) verzuim; effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet; beschikbaarheid vereiste competenties.

Bezwarende omstandigheden -

Tillen en verplaatsen van kratten, dozen, vaten e.d.; duwen van transportwagens. Hinder van tocht en temperatuurverschillen (in bepaalde jaargetijden) bij het aannemen van goederen bij geopende buitendeuren. Kans op letsel door stoten of beknelling.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 5 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 4 en 6.

KENMERK

-

Aard van het leidinggeven

Vrijheidsgraden

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Magazijnmedewerker

Aard en omvang magazijn

CHEF MAGAZIJN CHEF MAGAZIJN I

-

Grond- en hulpstoffen en verpakkingsproducten.

-

Overzichtelijk aantal verschillende artikelen.

-

Beperkte variatie in opslagcondities zijn bekend en magazijn is daarop berekend.

Functienummer: L.03

CHEF MAGAZIJN II -

CHEF MAGAZIJN III -

-

Idem chef magazijn I + halffabricaten en eindproducten van derden + gereed product. Groot aantal verschillende artikelen.

-

Idem chef magazijn I.

-

Vaktechnisch leidinggeven aan 3 - 5 medewerkers, o.m.: - inwerken en trainen van (nieuwe) medewerkers; - instrueren en verdelen van werkzaamheden, stellen van prioriteiten; - leveren van input over het functioneren van medewerkers. Nadruk ligt op meewerken.

Hiërarchisch leidinggeven aan 5 - 10 medewerkers, o.m.: - zelfstandig toepassen van de personeelsinstrumenten (functionering, beoordeling, etc.).

-

Krijgt gerichte opdrachten, laat zich leiden door de volgorde waarin het werk wordt gevraagd (productieplanning, inkomende leveringen e.d.).

- Krijgt een planning voor een afgebakend tijdsframe (deel van de dag), stuurt daarbinnen op een efficiënte en effectieve capaciteit- en personeelsinzet in het magazijn.

Werkt volgens vastomlijnde regels en voorschriften. Hij weet wat, wanneer, hoe gedaan moet worden. Besluiten die hij neemt kan hij nemen op basis van eerdere situaties of bestaande afspraken. Bij twijfel of onduidelijkheid valt hij terug op de leidinggevende.

- Van de functiehouder wordt verwacht dat hij actief meedenkt en input geeft voor praktische verbeteringen in procedures en werkmethoden. - Indien zich problemen voordoen die al eerder aan de orde zijn geweest, neemt hij zelf een besluit en koppelt dat achteraf terug. Alleen bij evident afwijkende situaties valt hij terug op de leidinggevende.

Nadruk ligt op aansturen en meewerken waar nodig.

-

-

- Praktische kennis van de gangbare logistieke systemen en procedures. - Praktische kennis van HACCP. - Heeft ervaring in het één op één aansturen van medewerkers.

Idem chef magazijn II + expeditie/transport naar (eigen) vestigingen/winkels. Zeer groot aantal verschillende artikelen, zowel qua grond-/hulpstoffen als (klantspecifieke) verpakkingsmaterialen. Idem chef magazijn II.

Hiërarchisch leidinggeven aan meer dan 10 medewerkers, o.m.: - idem chef magazijn II; - aansturing via 1e medewerkers of chefs magazijn I voor delen van het magazijn (b.v. grondstoffen resp. verpakkingsmaterialen). Nadruk ligt op aansturen en afstemmen in de keten, ook met (klant)vestigingen en eventuele externe vervoerders. -

-

+

-

Krijgt een planning voor een tijdsframe van meer dan 1 dag, stemt volgorde in overleg met interne afdelingen (met name productie en expeditie) en derden (transporteurs, leveranciers in verband met aflevertijdstippen) af. Aanpassen van de routeschema’s over de dag heen aan de hand van aanbod. Geeft zelf vorm aan de procedures en werkmethoden binnen het magazijn.

-

Besluiten vallend binnen de eigen verantwoordelijkheid worden in principe zelfstandig genomen, waarbij de chef magazijn III zich laat adviseren door de leidinggevende.

- Idem chef magazijn I.

-

Idem chef magazijn II.

- Idem chef magazijn I. - Heeft ervaring in het aansturen van een groep medewerkers. - Weet om te gaan met de geautomatiseerde verwerkingssystemen.

-

Idem chef magazijn II + theoretische kennis. Idem chef magazijn II.

-

Idem chef magazijn II.

Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

-

3

Vriesmeester (industrieel)

-

(Ploeg)chef magazijn (Ploeg)chef expeditie (Ploeg)chef magazijn expeditie (ambachtelijk/ industrieel)

4

5 (referentie)

- 78 -

6

7

CHEF MAGAZIJN I

CHEF MAGAZIJN II

CHEF MAGAZIJN III

Begeleiden (3): - stimuleert en motiveert zijn/haar collega’s.

Begeleiden (4): - neemt maatregelen om medewerkers te stimuleren en zich verder te ontwikkelen.

Beslissen en activiteiten initiëren (4): - beslist zelfstandig; - neemt initiatieven om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Aansturen (3): - zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieuinstructies en voert het bedrijfsbeleid uit; - geeft heldere inhoudelijke instructies/aanwijzingen aan collega’s; - verdeelt het werk goed over de mensen.

Aansturen (4): - controleert de werkzaamheden van de medewerkers; - past waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan.

Idem chef magazijn II.

Plannen en organiseren (3): - stelt prioriteiten in de voorbereiding van de werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden; - bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en stelt de planning zo nodig bij.

Idem chef magazijn I.

Plannen en organiseren (4): - coördineert en adviseert de organisatie over de inzet van mensen, middelen en materialen op basis van een planning voor één of meerdere maanden; - voorspelt de voortgang op basis van resultaten en stelt prioriteiten bij onvoorziene omstandigheden om de geplande doelen te behalen.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Kwaliteit leveren (4): - past systematisch een kwaliteitszorgsysteem toe; - formuleert productie- en kwaliteitsnormen en stemt ze op elkaar af.

Kwaliteit leveren (5): - grijpt in als de geëiste kwaliteit niet in orde is, vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het door hem geleverde werk; - voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie; - streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten.

Instructies en procedures opvolgen (3): - neemt maatregelen om te zorgen dat de medewerkers volgens geldende instructies en procedures werken, waarbij gelet wordt op naleving van veiligheidsvoorschriften en andere regels.

Instructies en procedures opvolgen (4): - draagt zorg voor een cultuur op het bedrijf, waarbinnen instructies, procedures, veiligheidsbeleid en andere wettelijke regelingen als vanzelfsprekend opgevolgd en toegepast worden.

Idem chef magazijn II.

Bedrijfsmatig handelen (3): - maakt afweging tussen directe en indirecte kosten en stuurt het werk bij om extra kosten te voorkomen.

Idem chef magazijn I.

Bedrijfsmatig handelen (4): - stuurt op efficiëntie in het werk en vertaalt dat naar verbeteringen voor operationeel beleid.

- 79 -

+

Geen referentie beschikbaar

-

Zie competentieprofiel Magazijnmedewerker

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: logistiek

Inkoper

Functienummer: L.04

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De inkoper is verantwoordelijk voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van alternatieve artikelen/leveranciers en de daadwerkelijke tactische inkoop van (een deel van) de artikelen en producten. De inkoper fungeert als assortimentsbeheerder van (een deel van) het assortiment. Hij/zij monitort leveringsprestaties en verwerkt inkoopdata tot managementrapportages. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Marktonderzoek (leveranciers, assortiment)

-

verkennen van de (internationale) markt, registreren van wijzigingen aan de aanbiederskant, actueel houden van systemen, procedures en leveranciersbestanden; informeren van (potentiële) leveranciers ten aanzien van product-technische en logistieke eisen; actief inspelen op/signaleren van mogelijkheden of noodzaak tot leveranciers- of productwisseling; doen van voorstellen voor aanpassing/invulling van het assortiment vanuit oogpunt van bedrijfspositionering en inkooptechnisch/financieel perspectief; rapporteren en toelichten van bevindingen en voorstellen naar de leidinggevende.

-

opvragen en beoordelen van offertes, uitvoeren en beargumenteren van de preselectie en afsluiten van contracten; voorbereiden c.q. voeren van onderhandelingen met zowel bestaande leveranciers (bij doorlopende en te beëindigen contracten) als met potentiële leveranciers; geven van feedback, advies en begeleiding aan leveranciers in de initiële fase van de samenwerking en tijdens de contractperiode m.b.t. het logistieke proces; beoordelen leveranciersperformance, onderzoeken of leveranciers (nog) voldoen aan geformuleerde SLA (leverbetrouwbaarheid, kwaliteit service, onderhoud e.d.), bespreken van bevindingen met leveranciers en maken van gerichte afspraken ter verbetering/ continuering van de performance; afstemmen met gebruikers naar aanleiding van doorgevoerde of beoogde wijzigingen in leveranciers en/of assortiment; afstemmen met planning naar aanleiding van gewijzigde lead times, leverbetrouwbaarheid en algemene indruk van de samenwerking met bestaande en nieuwe leveranciers.

-

vastleggen van gegevens van inkoopgerelateerde data (prijswijzigingen, vendor-codes en overige parameters) in de geautomatiseerde systemen; voeren van correspondentie met leveranciers in één of enkele westerse vreemde talen; opmaken van bezoekverslagen (leveranciers), signaleren van proceswijzigingen bij bestaande leveranciers; bijhouden van prestaties van leveranciers, verzamelen en verwerken van gegevens tot KPI-rapportages.

-

-

2. Tactische inkoop (contractafsluiting en -naleving)

-

-

-

-

-

-

3. Rapportage en informatieverwerking

-

Bezwarende omstandigheden -

Niet van toepassing.

Datum: juli 2011

Salarisschaal:

10

-

-

-

mate van inzicht in aanbieders en concurrenten; beschikbaarheid van een informatienetwerk.

financiële bijdrage (besparing op inkoop, marktconformiteit prijzen e.d.); kwaliteit inkoopcondities (service level, % bonus/promotiebijdrage, e.d.); leveranciersspreiding (beperking afhankelijkheid); leveranciersperformance (% naleving SLA); snelheid beschikbaarheid offertes; purchase lead time.

volledig en tijdig inzicht in data; terugvindbaarheid informatie; juistheid en volledigheid rapportages.

Functiegroep: logistiek

Inkoper

Functienummer: L.04

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle vaardigheden - HBO werk- en denkniveau. - Inzicht in marktontwikkelingen voor de toegewezen segmenten. - Inzicht in rol en positie eigen organisatie en onderhandelingsruimtes. - Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Vakdeskundigheid toepassen (5): - doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen; - haalt de kern van het probleem naar voren; - stelt (niet voor de hand liggende) alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde voor- en nadelen. Analyseren (5): - herkent complexe vraagstukken en problemen en bekijkt deze eventueel op afstand; - zoekt gericht informatie op een breed terrein, integreert nieuwe met bestaande informatie en legt verbanden; - deelt problemen en vraagstukken op in onderdelen, benoemt structuren en onderbouwt conclusies met argumenten. Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten (5): - denkt mee bij contractering en dienstverlening door zich te verdiepen in de situatie van de klant; - biedt maatwerk in dienstverlening op grond van professionele en commerciële afwegingen. Instructies en procedures opvolgen (5): - brengt structuur aan in de werkzaamheden van zichzelf en anderen; - schat het effect van het (niet) nakomen van regels en procedures in en spreekt anderen daarop aan; - werkt nauwgezet en geordend, ook onder druk van meerdere belangen. Formuleren en rapporteren (5): - formuleert complexe vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd; - houdt rekening met verschillende niveaus, behoeften en belangen en herkent tegenstellingen; - maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen o.a. door aansprekend woordgebruik en toetst regelmatig begrip en acceptatie bij de ander.

- 81 -

Functiegroep: logistiek

Medewerker bedrijfsbureau II

Functienummer: L.05

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De medewerker bedrijfsbureau II komt voor in de grote ambachtelijke bakkerij en de industriële bakkerij. De medewerker bedrijfsbureau II richt zich op de werkvoorbereiding en (machine- en productie)planning van de bakkerij en bepaalt daarmee ook de kaders/volgordelijkheid van de in de keten betrokken afdelingen (logistiek, inkoop). Hij werkt aan de hand van een voortschrijdend (op artikelniveau) gespecificeerd afnameplan. Kern van de functie ligt in het minimaliseren van de productiekosten en maximaliseren van de afleverbetrouwbaarheid. De beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen ligt tevens binnen de scope van de functie, waarbij gewerkt wordt binnen door anderen (inkoop) opgestelde contracten en voorraad- en bestelparameters. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Korte termijnplanning

-

toetsen van gevraagde productievolumes (o.b.v. input over acties) aan capaciteitsnormen (per lijn) en gepland technisch onderhoud; indelen van (verwachte) volumes per lijn, rekening houdend met meest efficiënte runvolgorde en -grootte; vaststellen of benodigde grond-/hulpstoffen en verpakkingsmaterialen aanwezig zijn; opstellen en bespreken van voorlopige productie-orders met productie en logistiek.

-

betrouwbaarheid planning; benuttingsgraad machines; omvang omstel-stilstand.

controleren van definitieve orders, invoeren van ordergegevens in de diverse geautomatiseerde systemen; afstemmen met aanvrager (klant, winkel, verkoop) bij afwijkingen/onvolkomenheden; bespreken van knelpunten met de leidinggevende; aanmaken en afgeven van definitieve productie-orders, afleverstaten e.d.; verwerken van manco’s en afboekingen a.d.h.v. input productie/magazijn.

-

tevredenheid klant; haalbaarheid planning; tijdigheid van signalering afwijkingen; tijdigheid en volledigheid werkstaten productie/magazijn.

beoordelen van afzetprognoses en voorraadgegevens; beoordelen en verklaren van voorraadverschillen, afstemmen met magazijn, initiëren van tellingen; plaatsen van bestellingen, begeleiden van de bestelling t/m aanlevering aan het magazijn; controleren van ontvangen facturen; bespreken van manco’s met de leverancier.

-

actueel houden van de masterdata in de (ERP) systemen; registreren van productierealisaties (aantallen, uren, verbruiken e.d.), uitvoeren van nacalculaties, analyseren van afwijkingen t.o.v. de planning, verwerken van bevindingen in periodieke rapportages.

-

2. Dagproductieplanning

-

3. Afroep grondstoffen en verpakkingsmaterialen

-

4. Administratie en registratie

-

-

-

-

beschikbaarheid materialen/ grondstoffen; actualiteit en juistheid voorraadgegevens.

betrouwbaarheid gegevensbestanden; tevredenheid gebruikers rapportages.

Bezwarende omstandigheden -

Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij langdurig werken met beeldscherm en toetsenbord. Hinder van enerverende omstandigheden bij onvoorziene korte termijn verstoringen.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 7 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 6 en 8.

- 82 -

Aandachtsgebied

Complexiteit planningsproces

-

Productieplanning OF inkoop/afroep.

-

Productieplanning EN inkoop/afroep.

-

Idem medewerker bedrijfsbureau II.

-

100% interne focus, afstemming met interne afdelingen in de keten ligt bij leidinggevende.

-

Operationele afstemming intern door medewerkers, opschalen van complexere knelpunten, fluctuaties e.d. door leidinggevende.

-

1e Lijns contacten intern en extern (afnemers en leveranciers) bij problemen/klachten.

-

Beperkte diversiteit in producten/klanten. Stabiel afnamepatroon met fluctuaties op dagniveau. Planningshorizon van 1 dag.

-

Grote diversiteit in (klantspecifieke) producten. Idem medewerker bedrijfsbureau I.

-

Idem medewerker bedrijfsbureau II. Sterke fluctuaties in afnamepatroon.

-

Planningshorizon van enkele dagen, waarvan 1 dag vast.

-

Vaste lijnen per broodsoort. Productiecapaciteit noch voorraad (grond/hulpstoffen) zijn bottleneck.

-

Meerdere lijnen beschikbaar per broodsoort. Beperkte reserve in productiecapaciteit om fluctuaties op te vangen.

-

Middellange termijn planning (seizoen vooruit), op basis van bekende trends en geplande acties. Idem medewerker bedrijfsbureau II. Idem medewerker bedrijfsbureau II.

-

Geen referentie beschikbaar

-

Vrijheidsgraden inkoop/afroep

Kennis en ervaring

-

-

Af te roepen aantallen worden door geautomatiseerd systeem gegenereerd. Leveranciers staan vast. Bijdrage beperkt tot controle op plausibiliteit, clusteren naar leverancier, benutting van met leveranciers gemaakte afspraken (kortingsmogelijkheden e.d.).

Inzicht in de bestelprocessen en met leveranciers overeengekomen SLA’s. Inzicht in de capaciteiten van de productielijnen. Toepassingsgerichte kennis van ERP systemen.

-

-

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

N.v.t.

5

Functienummer: L.05 MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU III +

Idem medewerker bedrijfsbureau I + zelf afleiden op basis van vaste rekenregels. Kan binnen aangegeven kaders zelf leveranciers kiezen (uit lijst met preferred suppliers). Optimaliseren bestelhoeveelheid binnen bestel- en voorraadparameters.

Inzicht in inkoop/bestelprocessen binnen de organisatie. Inzicht in kritische procesparameters voor de diverse productielijnen. Inzicht in de verbruikspatronen en bijzondere omstandigheden aangaande goederenbewegingen.

N.v.t.

6

-

Herverdelen (1e lijns bewilliging van afnemers) bij onderproductie (vooraf bekend c.q. door storing) over afnemers.

-

Idem medewerker bedrijfsbureau II.

-

Kan bij uitzondering o.b.v. (kwaliteit)specificaties afwijkende leveranciers selecteren. Adviseren t.a.v. aanpassing/bijstelling bestelen voorraadparameters op basis van trends in verbruik.

-

-

Operationeel leveranciersbeheer, bewaken (en aanspreken leveranciers op) naleving contractafspraken, structurele problemen opschalen naar leidinggevende.

-

Inzicht in de aanbiedersmarkt (assortiment en prijs/kwaliteit verhoudingen). Idem medewerker bedrijfsbureau II.

-

Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK) MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU KENMERK MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU I MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU II

(Her)kent de invloed van de logistieke kosten (voorraadkosten, kortingstaffels e.d.) op de kostprijs.

N.v.t.

7 (referentie)

8

9

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU I

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU II

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU III

Analyseren (3): - zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieu-instructies en voert het bedrijfsbeleid uit; - geeft heldere inhoudelijke instructies/ aanwijzingen aan collega’s; - verdeelt het werk goed over de mensen.

Idem medewerker bedrijfsbureau I.

Presenteren (3): - benoemt, zet uiteen en licht de kern van een reguliere kwestie toe zowel met als zonder presentatiehulpmiddelen; - beantwoordt daarover vragen op hoofdlijnen.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Plannen en organiseren (3): - stelt prioriteiten in de voorbereiding van de werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden; - bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en stelt de planning zo nodig bij.

Plannen en organiseren (3/4): - bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en stelt de planning zo nodig bij; - voorspelt de voortgang op basis van resultaten en stelt prioriteiten bij onvoorziene omstandigheden om de geplande doelen te behalen.

Omgaan met veranderingen en aanpassen (3): - benut nieuwe ideeën voor het werk en het bedrijf; - redt zichzelf daardoor in nieuwe situaties; - past zich zakelijk gezien snel aan aan nieuwe mensen.

Overtuigen en beïnvloeden (3): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/ klanten door pro- en contra-argumenten aan te voeren en het belang dat hij daar aan hecht te benadrukken.

Overtuigen en beïnvloeden (4): - beïnvloedt de zienswijze van medewerkers/ opdrachtgevers/klanten door met gezag te spreken, argumenten aan te voeren, te onderbouwen of te weerleggen en betrekt daarbij gevoelens.

Met druk en tegenslag omgaan (3): - vangt extra werkdruk of een tegenslag effectief op; - gebruikt stevige kritiek om zijn werk te verbeteren.

Idem medewerker bedrijfsbureau I.

Met druk en tegenslag omgaan (3/4): - raakt niet uit balans door een periode van aanhoudende werkdruk; - gebruikt stevige kritiek om zijn werk te verbeteren.

Bedrijfsmatig handelen (2): - kan benoemen hoeveel iets kost en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

Bedrijfsmatig handelen (3): - maakt afweging tussen directe en indirecte kosten en stuurt het werk bij om extra kosten te voorkomen.

Bedrijfsmatig handelen (4): - stuurt op efficiëntie in het werk en vertaalt dat naar verbeteringen voor operationeel beleid.

- 84 -

+

Geen referentie beschikbaar

-

Geen referentie beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: Logistiek

Verdeler II

Functienummer: L.06

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De verdeler I is gesitueerd in het uitgaande magazijn en gericht op het voor verlading gereedzetten van uit te leveren orders per uitleveradres. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd indicatiesysteem. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 2 en 3 (referentie) wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Uitzetten gereed product

-

invoeren van de productcode van het, op transportwagen/rolcontainer aangeleverd gekregen, te verdelen product; rondgaan met transportwagen/rolcontainer langs de klantenlocaties en neerzetten/stapelen, op display bij de locatie, van aangegeven aantallen in de transportkratten; bij tekorten of overschotten natellen van uitgezette producten en zo nodig corrigeren van eigen fouten c.q. melden van onjuiste aantallen; gereed maken, stapelen (en eventueel in rolcontainers plaatsen) van gevulde kratten voor transport.

-

aanvoeren van gereed product uit tussenopslag; intern transporteren van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, hulpgoederen en gereed product; assisteren bij het laden van bestel- of vrachtauto’s; verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.

-

-

-

2. Algemene ondersteunende werkzaamheden

-

-

-

tijdige verwerking van uit te zetten orders; volledige signalering manco’s; aantal schadegevallen (artikelen, stellingen, e.d.); conform voorschriften veiligheid, Arbo, HACCP.

juistheid/volledigheid bestelling; juistheid/tijdigheid melding manco’s; juistheid/volledigheid/tijdigheid aflevering.

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning bij het tillen en verplaatsen van kratten, dozen, vaten e.d. en het duwen van transportwagens. Lopend en staand werk, deels in een gedwongen houding. Hinder van tocht en temperatuursverschillen bij geopende transportdeuren, tempodruk als gevolg van de beperkte tijdspanne om orders uit te zetten. Kans op letsel aan ledematen door stoten of beknelling.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 3 zie NOK-bijlage voor salarisschaal 2.

KENMERK

-

Aard van de werkzaamheden

-

Kennis en ervaring

Geen referentie beschikbaar

Kwaliteit en optimalisatie

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

1

Functienummer: L.06

VERDELER I

Vrijheidsgraden

VERDELER

-

VERDELER II

Kern ligt in het volgens een indicatiesysteem aftellen en uitzetten van producten. Zeer routinematige werkzaamheden op basis van vaste procedures. Controle vindt plaats op basis van tekorten of overschotten.

-

Kan de werkvolgorde (qua te verwerken producten) deels zelf bepalen. Meldt kwaliteitsafwijkingen aan de hoofdverdeler of leidinggevende.

-

Kan, bij tekorten, beschikbare hoeveelheden herverdelen over klantenorders volgens vaste (in geautomatiseerde systeem ogenomen) rekenregels.

Beperkt tot het melden van eventuele afwijkingen in aantallen en aantoonbare (visuele en tastbare) kwaliteitsafwijkingen.

-

Steekproefsgewijze controle op uit productie aangeleverde eindproducten. Richt zich op de optimalisatie van het verdeelproces, signaleert niet alleen, maar komt ook met praktische voorstellen.

-

-

Kern ligt in het coördineren van het verdelen en afstemmen met productie bij manco’s. Is daarnaast gericht op het afhandelen van afwijkingen. Controle vindt plaats op basis van matching systeemaantallen en werkelijke aantallen.

-

Praktische kennis (met name productherkenning) van het assortiment.

-

Idem verdeler I + toepassingsgerichte kennis van het geautomatiseerde (indicatie)systeem.

-

Eindverdeler

-

Hoofdverdeler

2

3 (referentie)

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Magazijnmedewerker

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

4

VERDELER I

VERDELER II

Beslissen en activiteiten initiëren (1): - benoemt als iets bijzonder is en beslist het werk te onderbreken om de leidinggevende te waarschuwen.

Beslissen en activiteiten initiëren (2): - benoemt als het verloop van de werkzaamheden ongewoon genoeg zijn om de leidinggevende te waarschuwen; - beslist of hij het werk door kan laten gaan of het werk stil moet leggen.

Instructies en procedures opvolgen (1): - werkt volgens eenvoudige instructies en procedures; - volgt de door de leidinggevende gegeven veiligheidsinstructies op.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het werkoverleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Vakdeskundigheid toepassen (1): - werkt in een vlot tempo door; - voert eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Materialen en middelen inzetten (1): - draagt zorg voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen; - gaat zorgzaam met materialen en middelen om.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Leren (2): - corrigeert zichzelf bij fouten; - volgt aanwijzingen op om herhaling te voorkomen; - wil graag nieuwe vakkennis en vakvaardigheden leren ook al kost dat moeite.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

- 87 -

+

Zie competentieprofiel Magazijnmedewerker

-

Geen referentie beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: productie

Broodbakker II

Functienummer: P.01

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De broodbakker II komt vooral voor in het ambachtelijke segment, al dan niet deel uitmakend van een keten met een (de)centrale bakkerij. De broodbakker II is verantwoordelijk voor het volledige proces van voorbereiden, bakken en nabewerken van klein- en grootbrood, gebruikmakend van handmatige instrumenten en (geautomatiseerde) machinale hulpmiddelen en installaties. Hij plant zijn werkzaamheden en werkt volgens vaste recepten, waarbij hij rekening houdt met afwijkende grondstoffen en producten. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 3, 4 (referentie) en 5 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Voorbereiding (deegsamenstelling)

-

omrekenen (handmatig/geautomatiseerd) van productieaantallen naar hoeveelheid te produceren deeg, gespecificeerd naar benodigde grond- en hulpstoffen; aanvoeren, afwegen en storten van grond- en hulpstoffen in menger, dan wel instellen van de machinale afweging en aanvoer van ingrediënten; berekenen (handmatig/geautomatiseerd) van watertemperatuur en toevoegen van water; instellen en afhankelijk van kwaliteit (taaiheid, temperatuur) bijstellen van de menginstallatie (tijd/snelheid).

-

conform recept (ingrediënten); conform productievolgorde; verbruikte hoeveelheid (spillage); juiste inschatting bijstelling; conform planning.

instellen van de verwerkingsmachines (portionering, vorming) en storten van deeg; bewaken en bijstellen van het verwerkingsproces door uitvoering van visuele en steekproefsgewijze controles (gewicht); verrichten van handmatige werkzaamheden (samenstellen, decoreren) aan het deegstuk; deegstukken positioneren op platen in wagens en plaatsen in (rem)rijskasten.

-

conform voorschriften (HACCP, veiligheid, e.d.); kwaliteit halffabricaat; conform planning; inachtneming klimatologische omstandigheden.

-

2. Portionering en bakvoorbereiding

-

3. Bakken en nabewerking

-

4. Bijdrage kwaliteit/ optimalisatie

-

5. Opruim- en schoonmaak– werkzaamheden

-

-

instellen van oven(condities) en plaatsen van ovenwagens; bewaken en bijregelen van het bakproces door visuele controles; legen van ovens, controleren van eindproduct (smaak, geur, kleur, vorm) en eventueel afvoeren van gereed product naar koelruimtes; afwerken van speciale broodsoorten (aanmaken/ toevoegen ingrediënten); assisteren bij het snijden en verpakken van producten.

-

controleren en verantwoorden van verbruikte hoeveelheden; doen van voorstellen voor aanpassing van samenstelling bestaande of ontwikkeling nieuwe producten; uitwerken van voorstellen in receptuur en bereidingsinstructie e.d.

-

schoonmaken van de werkomgeving gebruikte apparatuur en signaleren van bijzonderheden/mankementen; afvoeren van afval; assisteren bij het ontvangen en opslaan van geleverde artikelen en gereed product (ook in de diepvries).

-

-

-

conform voorschriften (oventijd, temperatuur); conform kwaliteitscriteria; juistheid nabewerking.

juiste/tijdige verantwoording; aantal ingebrachte verbeterpunten; aantal overgenomen voorstellen.

conform planning/rooster; conform (veiligheids)voorschriften; opslag conform fifo-principe.

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning bij het tillen, verplaatsen van grondstoffen, en (platen met) deegstukken en uithalen van deeg uit de mengkuip. Lopend en staand, veelal plaatsgebonden werk. Hinder van geluid en hitte (warmte-uitstraling) bij het werken bij de oven. Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van hulpapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 4 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 3 en 5.

Aard van de werkzaamheden

-

Vrijheidsgraden

Kwaliteit en optimalisatie

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Assistent ambachtelijke bakkerij

-

-

BROODBAKKER BROODBAKKER II

Uitvoeren van een deel (deegmaken en opbollen OF bakproces) van het totale broodvervaardigingsproces. Routinematige voorbereidende en ondersteunende be-/verwerkingen binnen alle fasen van de broodproductie op basis van vaste waarden/procedures. Seriematige werkzaamheden in relatief grote aantallen.

-

-

Verrichten van alle reguliere en daarmee samenhangende werkzaamheden aangaande broodproductie. Idem broodbakker I.

Functienummer: P.01 BROODBAKKER III + -

Idem broodbakker II

-

Idem broodbakker II + broodproductiewerkzaamheden waarvoor geen receptuur voorhanden is ten behoeve van experimentele en/of eenmalige producten waar nodig gebruikmakend van specialistische (ambachtelijke) hulpmiddelen. Afroepen grondstoffen en tussenproducten bij bekende leveranciers o.b.v. planning.

-

Kan terugvallen op (in de bakkerij) aanwezige collega’s/leidinggevende.

-

Zelfstandig, kan collega’s/leidinggevende consulteren bij bijzonderheden.

-

-

Constateren (reactief) van knelpunten en maken van melding hieromtrent.

-

-

Beperkte invloed op kwaliteit.

-

-

Standaard controlewerkzaamheden op inkomende en uitgaande producten (visueel, houdbaarheid, etc.). Aanpassingen van variabelen vinden te allen tijde plaats in overleg met leidinggevende.

-

Kennis van en ervaring met (bedrijfspecifieke) voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden aangaande broodproductie.

-

-

-

-

Signaleren (reactief en pro-actief) van knelpunten en doen van verbetervoorstellen (proces/ inhoud). Redelijke invloed op kwaliteit (constateren evidente afwijkingen). Idem broodbakker I + op basis van eigen productkennis. Zelfstandig bijstellen van vaste parameters (mengverhouding, tijd, temperatuur, snelheid) op basis van vakkennis, ervaring en kwaliteitsnormen. Kennis van en ervaring met alle reguliere werkzaamheden aangaande broodproductie.

-

-

-

-

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

-

2

Medewerker broodbakkerij Deegmaker Ovenist

3

-

Broodbakker

-

4 (referentie)

Zelfstandig/begeleidend, werkt collega’s in en kan geconsulteerd door collega’s worden vanuit de eigen expertise. Stelt prioriteiten, geeft aanwijzingen, stelt planning bij o.b.v. voortschrijdend inzicht. Idem broodbakker II + uitwerken en implementeren van gefiatteerde verbetervoorstellen (proces/inhoud). Ruime invloed op kwaliteit (herkenning en analyse afwijkingen en bepalen beslissende factor). Idem broodbakker II + op basis van uitgebreide theoretische en praktische productkennis en zintuiglijk vermogen. Ontwikkelen en optimaliseren van parameters en recepturen, samenstellen van alternatieven). Kennis van en ervaring met eigenschappen van gebruikte producten en ingrediënten aangevuld met een ontwikkeld zintuiglijk vermogen. Kennis van en ervaring met specialistische bereiding- en productbewerkingstechnieken.

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Teamleider productie/inpak

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK) KENMERK BROODBAKKER I

1e Broodbakker

5

6

BROODBAKKER I

BROODBAKKER II

BROODBAKKER III

Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het werkoverleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Idem broodbakker II.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt gebruik van eerdere ervaringen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor, zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden voldoende opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Idem broodbakker II.

Leren (2): - corrigeert zichzelf bij fouten; - volgt aanwijzingen op om herhaling te voorkomen; - wil graag nieuwe vakkennis en vakvaardigheden leren ook al kost dat moeite.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Beslissen en activiteiten initiëren (3): - neemt het initiatief om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.

Kwaliteit leveren (2): - werkt systematisch binnen de daartoe gestelde tijd; - heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Idem broodbakker II.

Instructies en procedures opvolgen (2): - volgt de voorgeschreven procedures op: - is alert op veiligheidsrisico’s.

Bedrijfsmatig handelen (2): - kan benoemen hoeveel iets kost en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

Idem broodbakker II.

- 90 -

+

Zie competentieprofiel Teamleider productie/inpak

-

Zie competentieprofiel Assistent ambachtelijke bakkerij

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: productie

Assistent ambachtelijke bakkerij II

Functienummer: P.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De assistent ambachtelijke bakkerij II komt vooral voor in het ambachtelijke segment, al dan niet deel uitmakend van een keten met een (de)centrale bakkerij. De assistent ambachtelijke bakkerij II is verantwoordelijk voor het voorbereidende, ondersteunende en nabewerkingsproces van brood- en banketproducten, gebruikmakend van handmatige instrumenten en (geautomatiseerde) machinale hulpmiddelen en installaties. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 1 en 2 (referentie) wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Ondersteuning, voorbereiding en uitvoering

-

verrichten van handmatige voorbereidende werkzaamheden, o.m.: . wassen, snijden en portioneren van ingrediënten; . uitsteken en/of afsnijden van product uit deeg; . opbrengen en verdelen van vulling, inleggen van spijs in deeg; . smeren van blikken, in blikken leggen of opleggen van deegstukken op platen; . plaatsen van deksels en platen in wagens zetten; klaarzetten van (hulp)middelen voor collega’s; aanvullen van (werk)voorraden vanuit de opslag.

-

verbruikte hoeveelheden; tevredenheid collega’s; conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).

-

-

gebakken producten uit blik halen, afnemen van platen etc., verplaatsen van wagens; nabewerken van producten (o.m. opbrengen decoraties/ zaden, snijden en verpakken van product); opslaan en uitpakken van binnenkomende grond- en hulpstoffen; assisteren bij het laden van bestel-/vrachtauto; aanvullen van grijpvoorraad in winkelruimte.

conform fifo-methode; juiste registratie; tijdige en juiste aanvulling; tevredenheid collega’s; conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).

-

afwassen van gereedschappen en hulpmiddelen; reinigen van installaties, machines en werkruimtes; verzamelen, scheiden en afvoeren van afval.

-

conform planning/rooster; conform veiligheidsvoorschriften; conform HACCP.

2. Nabewerking en opslag

-

3. Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning bij het tillen van (dozen en kratten met) producten. Lopend en staand, en veelal plaatsgebonden werken. Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod. Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van apparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 2 zie NOK-bijlage voor salarisschaal 1.

KENMERK

-

Functienummer: P.02

ASSISTENT AMBACHTELIJKE BAKKERIJ I

ASSISTENT AMBACHTELIJKE BAKKERIJ II

-

Geen (directe) invloed op de kwaliteit van de ingrediënten en/of producten.

-

Enige invloed op de kwaliteit van de ingrediënten en/of gerechten en daarmee op de verspilling van ingrediënten in de bakkerij.

-

Ondersteuning betreft algemene voorbereidende werkzaamheden zoals: . klaarzetten te gebruiken producten; . wassen van ingrediënten; . aanvullen van voorraden; . e.d.

-

Ondersteuning betreft algemene en bereidende werkzaamheden zoals: . snijden van ingrediënten; . maken van decoraties (o.m. uitstansen, spuiten); . klaarzetten van kant en klare (half)producten e.d.; . portioneren en zo nodig verpakken van (half)producten.

-

Werkt op basis van eenduidige aanwijzingen van collega’s (wat, in welke volgorde te doen).

-

Werkt op basis van toegewezen afgebakende taken.

-

Afwassen gebruikte (hand)gereedschap e.d., schoonmaken van werkbanken en vloeren, afvoeren van afval.

-

Idem Assistent ambachtelijke bakkerij I + schoonmaken van apparatuur en machines aan de buitenzijde of door leidinggevende aangereikte (gedemonteerde) onderdelen.

Kennis en ervaring

-

Geen kennis of ervaring vereist.

-

Enige ervaring in een (vergelijkbare) functie. Beheersing van de basale voorbereidende bakkerstechnieken. Kennis van bedrijfspecifieke voorschriften.

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

-

Hulp bakkerij

-

Medewerker broodbakkerij Broodsnijder en verpakker Assistent banketbakkerij Orderuitzetter/broodsnijder en broodverpakker

Niet van toepassing

Aard van de werkzaamheden

ASSISTENT AMBACHTELIJKE BAKKERIJ

Salarisschaal

-

1

2 (referentie)

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Brood-/ Banketbakker

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

3

ASSISTENT AMBACHTELIJKE BAKKERIJ I

ASSISTENT AMBACHTELIJKE BAKKERIJ II

Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Idem I

Vakdeskundigheid toepassen (1): - werkt in een vlot tempo door; - voert eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit.

Vakdeskundigheid toepassen (1/2): Idem I + - kan met kleine wijzigingen omgaan.

Materialen en middelen inzetten (1): - draagt zorg voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen; - gaat zorgzaam met materialen en middelen om.

Materialen en middelen inzetten (1/2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier.

Kwaliteit leveren (1): - volgt de kwaliteitsprocedures zodat zonder fouten binnen de gestelde tijd gewerkt wordt.

Idem I

Instructies en procedures opvolgen (1): - werkt volgens eenvoudige instructies en procedures; - volgt de door de leidinggevende opgegeven veiligheidsinstructies op.

Instructies en procedures opvolgen (2): - volgt de voorgeschreven procedures op; - is alert op veiligheidsrisico’s.

- 93 -

+ Zie competentieprofiel Brood-/Banketbakker

-

Niet van toepassing

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: productie

Banketbakker II

Functienummer: P.03

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De banketbakker II komt vooral voor in het ambachtelijke segment (banketbakker of patisserie), al dan niet deel uitmakend van een keten met een (de)centrale bakkerij. De banketbakker II is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het vaste assortiment banketproducten volgens een scala aan recepturen met specifieke productietechnieken. Hij/zij maakt gebruik van handmatige instrumenten en (geautomatiseerde) machinale hulpmiddelen en installaties. Hij/zij plant zijn/haar werkzaamheden en werkt volgens vaste recepten, waarbij hij/zij rekening houdt met afwijkende grondstoffen. Hij/zij beheerst zijn/haar fijne motoriek om tot in de kleinste details secuur te kunnen werken. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 3, 4 (referentie) en 5 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Voorbereiding (deeg-/ beslagsamenstelling)

-

omrekenen (handmatig/geautomatiseerd) van productieaantallen naar hoeveelheid te produceren deeg, beslag, garnering en/of vulling, gespecificeerd naar benodigde grond- en hulpstoffen; aanvoeren, afwegen en storten van grond- en hulpstoffen in menger, dan wel instellen van de machinale afweging en aanvoer van ingrediënten; instellen en afhankelijk van kwaliteit (taaiheid, temperatuur) bijstellen van de menginstallatie (tijd/snelheid); toeren van degen met behulp van uitrolmachine.

-

conform recept (ingrediënten); conform productievolgorde; verbruikte hoeveelheid (spillage); juiste inschatting bijstelling; conform planning.

bereiding van vullingen en garneringen (portionering, vorming) door smelten, oplossen, koken e.d.); bewaken en bijstellen van het bereidingsproces door uitvoering van controles (smaak, gewicht); verrichten van handmatige werkzaamheden (samenstellen, vormen, decoreren, vullen, garneren); producten positioneren op platen in wagens en plaatsen in (rem)rijskasten.

-

conform voorschriften (HACCP, veiligheid e.d.); kwaliteit halffabricaat; conform planning; inachtneming klimatologische omstandigheden.

-

2. Portionering en bereiding

-

3. Bakken en nabewerking

-

4. Bijdrage kwaliteit/ optimalisatie

-

5. Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden

-

-

instellen van oven(condities) en plaatsen van ovenwagens; bewaken en bijregelen van het bakproces door visuele controles; legen van ovens, controleren van eindproduct (smaak, geur, kleur, vorm) en eventueel afvoeren van gereed product naar koelruimtes; afwerken van banketproduct (vullen, opspuiten, garneren, glaceren, decoreren e.d.); assisteren bij het snijden en verpakken van producten.

-

controleren en verantwoorden van verbruikte hoeveelheden; doen van voorstellen voor aanpassing van samenstelling bestaande of ontwikkeling nieuwe producten; uitwerken van voorstellen in receptuur en bereidingsinstructie e.d.

-

schoonmaken van de werkomgeving gebruikte apparatuur en signaleren van bijzonderheden/mankementen; afvoeren van afval; assisteren bij het ontvangen en opslaan van geleverde artikelen en gereed product (ook in de diepvries).

-

-

-

-

conform voorschriften (oventijd, temperatuur); conform kwaliteitscriteria; juistheid nabewerking.

juiste/tijdige verantwoording; aantal ingebrachte verbeterpunten; aantal overgenomen voorstellen.

conform planning/rooster; conform (veiligheids)voorschriften; opslag conform fifo-principe.

Bezwarende omstandigheden -

Krachtsinspanning bij het tillen, verplaatsen van grondstoffen, (platen met) deegstukken. Lopend en staand, veelal plaatsgebonden werk. Hinder van geluid en hitte (warmte-uitstraling) bij het werken bij de oven. Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van hulpapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloer.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 4 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 3 en 5.

KENMERK

-

Aard van de werkzaamheden

BANKETBAKKER I -

Kwaliteit en optimalisatie

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Assistent ambachtelijke bakkerij

-

Vrijheidsgraden

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

Routinematige voorbereidende en ondersteunende be-/verwerkingen op basis van vaste waarden/procedures. Seriematige werkzaamheden in relatief grote aantallen.

Functienummer: P.03

BANKETBAKKER II -

-

Verrichten van alle reguliere en daarmee samenhangende werkzaamheden aangaande banket- of patisserieproductie. Idem banketbakker I.

BANKETBAKKER III -

Idem banketbakker II + verfijnde en vernieuwende technieken.

-

Idem banketbakker II + banketproductiewerkzaamheden waarvoor geen receptuur voorhanden is ten behoeve van experimentele en/of eenmalige producten, waar nodig gebruikmakend van specialistische (ambachtelijke) hulpmiddelen en innovatieve technieken. Leveren van maatwerk door inspelen op specifieke klantwensen. Afroepen grondstoffen en tussenproducten bij bekende leveranciers o.b.v. planning en voorraad.

-

-

Kan terugvallen op fysiek aanwezige collega’s/leidinggevende.

-

Zelfstandig, kan collega’s/leidinggevende consulteren bij bijzonderheden.

-

-

Constateren (reactief) van knelpunten en maken van melding hieromtrent.

-

-

Beperkte invloed op kwaliteit.

-

-

Standaard controlewerkzaamheden op inkomende en uitgaande producten (visueel, houdbaarheid, etc.). Aanpassingen van variabelen vinden te allen tijde plaats in overleg met leidinggevende.

-

-

-

-

2

BANKETBAKKER

Signaleren (reactief en pro-actief) van knelpunten en doen van verbetervoorstellen (proces/ inhoud). Redelijke invloed op kwaliteit (constateren evidente afwijkingen). Idem banketbakker I + op basis van eigen productkennis.

-

-

Zelfstandig bijstellen van vaste parameters (mengverhouding, tijd, temperatuur, snelheid) op basis van vakkennis, ervaring en kwaliteitsnormen.

-

Kennis van en ervaring met (bedrijfspecifieke) voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden aangaande banketproductie.

-

Kennis van en ervaring met alle reguliere werkzaamheden aangaande banketproductie.

-

Medewerker banketbakkerij

-

3

-

Banketbakker

4 (referentie)

-

Zelfstandig/begeleidend, werkt collega’s in en kan geconsulteerd door collega’s worden vanuit de eigen expertise. Stelt prioriteiten, geeft aanwijzingen, stelt planning bij o.b.v. voortschrijdend inzicht. Idem banketbakker II + uitwerken en implementeren van gefiatteerde verbetervoorstellen (proces/inhoud). Ruime invloed op kwaliteit (herkenning, analyse en beoordeling afwijkingen). Idem banketbakker II + op basis van uitgebreide theoretische en praktische productkennis en zintuiglijk vermogen. Ontwikkelen en optimaliseren van parameters en recepturen, samenstellen van alternatieven).

Kennis van en ervaring met eigenschappen van gebruikte producten en ingrediënten aangevuld met een ontwikkeld zintuiglijk vermogen. Kennis van en ervaring met specialistische bereidings- en productbewerkingstechnieken.

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Teamleider productie/inpak

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Meesterbanketbakker 1e Banketbakker

5

6

BANKETBAKKER I

BANKETBAKKER II

BANKETBAKKER III

Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het werkoverleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Idem banketbakker II.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaardwerkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Vakdeskundigheid toepassen (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uivoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; - schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; - benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; - past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt doe waar nodig over.

Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden voldoende opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Idem banketbakker II.

Leren (2): - corrigeert zichzelf bij fouten; - volgt aanwijzingen op om herhaling te voorkomen; - wil graag nieuwe vakkennis en vakvaardigheden leren, ook al kost dat moeite.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Beslissen en activiteiten initiëren (3): - neemt het initiatief om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.

Kwaliteit leveren (2): - werkt systematisch binnen de daartoe gestelde tijd; - heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Idem banketbakker II.

Instructies en procedures opvolgen (2): - volgt de voorgeschreven procedures op; - is alert op veiligheidsrisico’s.

Bedrijfsmatig handelen (2): - kan benoemen hoeveel iets kost en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

Idem banketbakker II.

- 96 -

+

Zie competentieprofiel Teamleider productie/inpak

-

Zie competentieprofiel Assistent ambachtelijke bakkerij

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: productie

Teamleider productie/inpak II

Functienummer: P.04

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De teamleider productie/inpak II komt voor in het ambachtelijke alsook het industriële segment, al dan niet deel uitmakend van een keten met een (de)centrale bakkerij. De teamleider productie/inpak II stuurt (een deel van) de bakkerij dan wel een afdeling aan. Hij/zij is als (meewerkend) voorman verantwoordelijk voor het realiseren van de team-/afdelingsresultaten en de daarvoor benodigde mensen en middelen. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. ± 10 medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Operationele voortgang

-

-

2. Beschikbaarheid middelen

-

-

3. Input voor optimalisatie

-

4. Personeelsbeheer

-

5. Administratie en registratie

-

beoordelen en specificeren van weekplanning naar detailproductieplanning (verdeling order over lijnen in logische volgordelijkheid); opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting; toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/ instructies; toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit, bijsturen van problemen en stellen van prioriteiten; toezien op de naleving van de voorschriften en werkmethoden; verzorgen van de afstemming met (in- en externe) schakels in de keten; zelf meewerken in de uitvoering wanneer de voortgang hierom vraagt en daarbij geven van voorbeeldgedrag.

-

-

tijdige beschikbaarheid middelen; aard/omvang voortgangsverstoringen.

signaleren van knelpunten in de operationele bedrijfsvoering en doen van verbetervoorstellen; uitwerken en doorvoeren van gefiatteerde verbeteringen in de bedrijfsvoering op basis van aanwijzingen van de leidinggevende.

-

aantal voorstellen (juiste en tijdige signalering); kwaliteit van de voorstellen (haalbaarheid, aantal door leidinggevende overgenomen ideeën e.d.).

regelen van verlof, afwikkelen van 1e lijns verzuim; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers; voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en adviseren aangaande consequenties.

-

vastleggen van informatie in een geautomatiseerd systeem (verbruiken, uren, etc.); uitzoeken van oorzaken van afwijkingen en toelichten/ verantwoorden gegevens (ad hoc en periodiek).

-

Incidenteel uitoefenen van kracht bij het uitvoeren van productiewerkzaamheden. Hinder van geluid en warmte. Kans op letsel door in aanraking komen met bewegende of hete machinedelen.

Datum: juli 2011

-

toezien op het juist gebruik van inventaris/apparatuur en de directe omgeving, nemen van acties bij afwijkingen, storingen e.d.; doorgeven van bestellingen aan (vaste) leveranciers dan wel betreffende afdeling/functionaris o.b.v. productieplanning; zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van middelen (grond- en hulpstoffen).

Bezwarende omstandigheden -

-

efficiency personeelsplanning (uurinzet/uurtarief/vast versus flexibel); optimale capaciteitsinzet/ voortgang; conform productienorm/realisatie planning; duidelijkheid instructies; juiste afwegingen/prioriteiten; conform voorschriften.

Salarisschaal: 7 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 6 en 8.

-

-

beschikbaarheid (kwaliteit/ kwantiteit) personeel; motivatie/inzet personeel; (kortdurend) verzuim; aantal overgenomen adviezen. tijdige, juiste en volledige vastlegging en verantwoording van informatie.

KENMERK

-

Aard van leidinggeven

Vrijheidsgraden

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Brood-/banketbakker, operator productie

Aandachtsgebied

TEAMLEIDER PRODUCTIE/INPAK

TEAMLEIDER PRODUCTIE/INPAK I

Functienummer: P.04

TEAMLEIDER PRODUCTIE/INPAK II

TEAMLEIDER PRODUCTIE/INPAK III

Ambachtelijk: - brood- of banketproductie.

Ambachtelijk: - brood- en banketproductie.

Ambachtelijk: - bakkerij (incl. magazijn en regulier onderhoud).

Industrie: - meerdere inpak-of productielijnen met dezelfde (be)werking; Of: - één complexe geautomatiseerde inpak- of productielijn.

Industrie: - meerdere inpak- of productielijnen met verschillende (be)werking; Of: - meerdere complexe geautomatiseerde inpakof productielijnen.

Industrie: - (deel van) totale bakkerij (b.v. sector productie afbak, inpak) van een locatie/vestiging.

Vaktechnisch/functioneel leidinggeven aan ± 5 medewerkers, o.m.: - inwerken en trainen van (nieuwe) medewerkers; - instrueren en verdelen van werkzaamheden, stellen van prioriteiten; - leveren van input over het functioneren van medewerkers. Nadruk ligt op meewerken.

Hiërarchisch leidinggeven aan ± 10 medewerkers, o.m.: - zelfstandig toepassen van de personeelsinstrumenten (functionering, beoordeling etc.).

Hiërarchisch leidinggeven aan ± 20 medewerkers, o.m.: - idem teamleider productie/inpak II; - aansturing via lijnverantwoordelijken (operators)/ voormannen op resultaat.

-

-

-

-

-

-

Uitvoeren van concrete afdelingsplannen conform regels en procedures. Realiseren van de productiebatches binnen de vastgestelde volgorde en verdeling, gebruik makend van de beschikbare middelen (personeel/materieel). De teamleider productie/inpak I werkt volgens vastomlijnde regels en voorschriften. Hij weet wat, wanneer en hoe gedaan moet worden.

Besluiten die hij neemt kan hij nemen op basis van eerdere situaties of bestaande afspraken. Bij twijfel of onduidelijkheid valt hij terug op de leidinggevende.

Kennis van eigen processen, apparatuur en producteigenschappen; Kennis van interne procedures (werkinstructies, kwaliteit en veiligheid);

Nadruk ligt op aansturen en meewerken waar nodig.

-

-

-

Leveren van input over afdelingsplannen, deelprocessen en verbetering van de werkwijzen. Realiseren van dag-/ploegplanning op basis van een efficiënte en effectieve capaciteit- en personeelsinzet. Indien zich problemen voordoen die al eerder aan de orde zijn geweest, neemt hij zelf een besluit en koppelt dat achteraf terug. Alleen bij evident afwijkende situaties valt hij terug op de leidinggevende. Van de functiehouder wordt verwacht dat hij actief meedenkt en input geeft voor verbetering/ optimalisatie van de dienstverlening en (werk)processen. Hij moet dus oplossingen voor knelpunten en problemen aandragen op basis van zijn eigen ervaring.

Nadruk ligt op aansturen en afstemmen in de keten. -

Uitwerken en uitvoeren van afdelingsplannen, procesverbeteringen en werkwijzen. Realiseren van de productieplanning in samenspraak met in- en/of externe ketenpartners.

-

Besluiten vallend binnen de eigen verantwoordelijkheid worden in principe zelfstandig genomen, waarbij de teamleider zich laat adviseren door de leidinggevende.

-

Idem teamleider productie/inpak II.

-

Idem teamleider productie/inpak I.

-

Idem teamleider productie/inpak II.

-

Idem teamleider productie/inpak I + personele regelingen;

-

Idem teamleider productie/inpak II.

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Manager productie

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

5

-

Idem teamleider productie/inpak I.

-

Idem teamleider productie/inpak II.

-

Praktische ervaring met geautomatiseerde besturings- en registratiesystemen; Enige jaren relevante werkervaring in een productie-omgeving, bij voorkeur voedingsmiddelenindustrie.

-

Enige jaren relevante leidinggevende werkervaring in een productie-omgeving, bij voorkeur voedingsmiddelenindustrie.

-

Idem teamleider productie/inpak II.

-

(Ploeg)chef snijden/verpakken

-

Ploegchef broodproductie Ploegchef banketproductie

-

Chef broodproductie Chef banketproductie

6

7 (referentie)

- 99 -

8

9

TEAMLEIDER PRODUCTIE/INPAK I

TEAMLEIDER PRODUCTIE/INPAK II

TEAMLEIDER PRODUCTIE/INPAK III

Begeleiden (3): - stimuleert en motiveert zijn collega’s.

Begeleiden (4): - neemt maatregelen om medewerkers te stimuleren en zich verder te ontwikkelen.

Idem teamleider productie/inpak II.

Aansturen (3): - zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieuinstructies en voert het bedrijfsbeleid uit; - geeft heldere inhoudelijke instructies/ aanwijzingen aan collega’s; - verdeelt het werk goed over de mensen.

Aansturen (4): - controleert de werkzaamheden van de medewerkers; - past waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan.

Idem teamleider productie/inpak II.

Plannen en organiseren (3): - stelt prioriteiten in de voorbereiding van de werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden; - bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en stelt de planning zo nodig bij.

Idem teamleider productie/inpak I.

Plannen en organiseren (4): - coördineert en adviseert de organisatie over de inzet van mensen, middelen en materialen op basis van een planning voor één of meerdere maanden; - voorspelt de voortgang op basis van resultaten en stelt prioriteiten bij onvoorziene omstandigheden om de geplande doelen te behalen.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Creëren en innoveren (3): - doet voorstellen om veel voorkomende fouten/ tekorten te voorkomen; - attendeert zijn team/klant/opdrachtgever op verbetermogelijkheden van standaardproducten en werkwijzen; - benoemt ideeën hoe het anders kan en deelt die met anderen.

Idem teamleider productie/inpak II.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Idem teamleider productie/inpak I.

Idem teamleider productie/inpak II.

Bedrijfmatig handelen (3): - weegt af tussen directe en indirecte kosten en stuurt het werk bij om extra kosten te voorkomen.

Bedrijfsmatig handelen (4): - stuurt op efficiëntie in het werk en vertaalt dat naar verbeteringen voor operationeel beleid.

Bedrijfsmatig handelen (4): - stuurt op efficiëntie in het werk en vertaalt dat naar verbeteringen voor operationeel beleid.

- 100 -

+

Zie competentieprofiel Manager productie

-

Zie competentieprofiel Brood-/banketbakker, operator productie

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: productie

Operator inpak II

Functienummer: P.05

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De operator inpak II komt vooral voor in het industriële segment, waar producten binnen een (semi-)geïntegreerd proces worden geproduceerd en verpakt. Binnen de inpakafdeling wordt het eindproduct verpakt naar product-, om- en eindverpakking. De aard van het product alsook de mate van automatisering van het proces vraagt om zowel handmatige, machinale als volautomatische verpakkingstechnieken. De operator inpak II is verantwoordelijk voor het instellen, monitoren en bijstellen van het volledige proces van een cluster (semi-)geautomatiseerde ‘stand-alone’ verpakkingslijnen. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 2, 3 (referentie) en 4 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Voorbereiding en afbouw

-

controleren van de aanwezigheid van de juiste verpakkingsmaterialen en hulpstoffen in aansluiting op batch en afstemmen over en afroepen van benodigde materialen; ombouwen van de verpakkingslijn naar andere formaten op basis van batchspecificatie, wisselen van formaatdelen (de wisseldelen); instrueren van en geven van aanwijzingen aan collega’s; instellen van apparatuur en aanbrengen van verpakkingsen hulpmaterialen; starten en proefdraaien van de verpakkingscombinatie; (laten) afvoeren van pallets met gereed product.

-

conform werkopdracht; ombouwsnelheid na batchwissel; juiste instelling apparatuur; duidelijkheid instructies; juiste aflevering product.

bewaken van het verloop van het proces en signaleren van onvolkomenheden; (laten) uitvoeren van diverse kwaliteitscontroles m.b.t. de verpakking en registreren van bevindingen op lijsten en/of in systemen; verhelpen van routinematige storingen of kwaliteitsafwijkingen door het bijstellen van apparatuur binnen parameters; inschakelen van derden in geval van meer complexe technische storingen of (niet bij te regelen) kwaliteitsafwijkingen buiten specificaties; verrichten van handmatige inpakwerkzaamheden indien de voortgang dit noodzakelijk maakt; afstemmen met leidinggevende over herschikken van de (volgorde van afhandeling van) orders binnen de vastgestelde planning.

-

conform kwaliteitscriteria (uiterlijk, aantallen, sealing, codering e.d.); doorlooptijd werkopdracht; conform HACCP, bedrijfs- en veiligheidsnormen; juiste en tijdige afweging afstemming en inschakeling derden.

verrichten van onderhoud aan machines door het verwijderen van productresten, verwijderen van olie-/vetresten en opnieuw oliën/smeren van bewegende delen e.d.; (de)monteren van afdekbeplatingen, onderdelen e.d. en vervangen van eenvoudig te verwisselen onderdelen; inschakelen van leidinggevende en/of technische dienst in geval van meer complexe technische gebreken.

-

doeltreffendheid oplossing; snelheid proceshervatting; juiste afweging inschakeling derden.

registreren van gegevens (aantallen, kwaliteitsgegevens, verstoringen) op diverse overzichten; verantwoorden en verklaren van afwijkende gegevens.

-

juistheid, compleetheid gegevens; tijdigheid registratie.

-

2. Bewaking en bijregeling

-

-

-

-

3. Reiniging en 1e lijns onderhoud

-

4. Registratie

-

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Uitoefenen van kracht bij het verhelpen van storingen en verwisselen van rollen verpakkingsmateriaal. Inspannende houdingen bij ombouwwerkzaamheden en verhelpen van storingen. Hinder van geluid. Kans op letsel door het in aanraking komen met bewegende machinedelen en door scherpe randen aan verpakkingsmaterialen.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 3 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 2 en 4.

OPERATOR INPAK OPERATOR INPAK II

Functienummer: P.05 OPERATOR INPAK III +

Inzetbaarheid

Eenduidige ‘stand-alone’-inpakmachine.

Cluster van eenduidige ‘stand-alone’-inpakmachines (verschillen in werking en mogelijkheden).

Complexe geïntegreerde inpakmachines (product, omverpakking, verzamelverpakking).

Aard van de werkzaamheden

Focus op het uitvoeren van werkopdrachten.

Focus op verpakkingsbatches en efficiencyverhoging van verpakking per batch run.

Focus op shiftplanning, leveren van input over en afstemming van aanpassing detailplanning t.b.v. efficiencyvoordelen. Gevolgen van handelen zijn tussentijds merkbaar, maar onomkeerbaar in verband met geïntegreerdheid proces.

Onderhoud

Kwaliteit en optimalisatie

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Productiemedewerker

Gevolgen van handelen zijn tussentijds merkbaar door aard en omvang inpakmachines. Gericht op schoonmaken van verpakkingsinstallaties.

Steekproefsgewijs controleren van verpakkingkwaliteit op basis van visuele en fysieke tests en (laten) bijstellen van inpakmachine.

-

-

Algemene, elementaire basiskennis van verpakkingswerkzaamheden aangevuld met relevante praktijktraining. Kennis van en ervaring met het bedienen van kleine verpakkingsmachines. Kennis van producten en verpakkingsmaterialen. Kennis van procedures (materieel, veiligheid, hygiëne, kwaliteit e.d.). Geen tot beperkte ervaring vereist.

-

Machinedrijver snij-/inpakstraat

-

Salarisschaal

1

Controleren van de verpakkingskwaliteit op basis van concrete meetbare tolerantiegrenzen (goed-/ afkeur), bijstellen van parameters en melden van afwijking vallend buiten het eigen aandachtsgebied. Leveren van input voor structurele verpakkingsverbeteringen o.b.v. bevindingen in de praktijk.

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Gericht op 1e lijns onderhoud: - verwisselen van oliën/smeren van bewegende delen; - (de)monteren van afdekbeplatingen, onderdelen e.d.; - vervangen van eenvoudig te verwisselen onderdelen.

2

Gericht op autonoom onderhoud: - signaleren en opsporen van (meervoudige mechanische/eenvoudige elektrotechnische) storingen; - uitvoeren van kleine reparaties, in-/afstellen van onderdelen; - assisteren van monteurs bij de uitvoering van complexere reparaties/onderhoud en testen van werking apparatuur. Idem operator inpak II + afstemmen met aanleverende afdelingen t.b.v. oplossingsrichting en (laten) uitvoeren van herstelwerkzaamheden binnen het eigen aandachtsgebied.

Idem operator inpak II + uitwerken van verbetervoorstellen en implementeren van gefiatteerde voorstellen in de lopende bedrijfsvoering.

Idem operator inpak I + - Algemene technische kennis en ervaring met 1e lijns onderhoud. - Inzicht in de instellingsmogelijkheden van gebruikte inpakmachines. - Enige jaren relevante werkervaring.

Idem operator inpak II + - Specifieke technische kennis en ervaring met autonoom onderhoud. - Kennis van de (on)mogelijkheden van gehanteerde machines/lijnen. - Inzicht in en overzicht over het totale verpakkingsproces. - Uitgebreide ervaring in een soortgelijke functie (verpakking) binnen de voedingsmiddelenindustrie.

3 (referentie)

4

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Operator productie

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK) KENMERK OPERATOR INPAK I

5

OPERATOR INPAK I

OPERATOR INPAK II

OPERATOR INPAK III

Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het werkoverleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Aansturen (3): - zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieuinstructies en voert het bedrijfsbeleid uit; - geeft heldere inhoudelijke instructies/ aanwijzingen aan collega’s; - verdeelt het werk goed over de mensen.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt gebruik van eerdere ervaringen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Idem operator inpak II.

Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor, zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden voldoende opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Plannen en organiseren (3): - stelt prioriteiten in de voorbereiding van zijn werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden; - bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en stelt de planning zo nodig bij.

Leren (2): - corrigeert zichzelf bij fouten; - volgt aanwijzingen op om herhaling te voorkomen; - wil graag nieuwe vakkennis en vakvaardigheden leren ook al kost dat moeite.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Beslissen en activiteiten initiëren (3): - neemt het initiatief om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.

Kwaliteit leveren (2): - werkt systematisch binnen de daartoe gestelde tijd; - heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Idem operator inpak II.

Instructies en procedures opvolgen (2): - volgt de voorgeschreven procedures op; - is alert op veiligheidsrisico’s.

Bedrijfsmatig handelen (2): - kan benoemen hoeveel iets kost en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

Idem operator inpak II.

- 103 -

+

Zie competentieprofiel Operator productie

-

Zie competentieprofiel Productiemedewerker

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: productie

Operator productie II

Functienummer: P.06

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De operator productie II komt vooral voor in het industriële segment, waar producten binnen een (semi-)geïntegreerd proces worden geproduceerd en verpakt. De productie-afdelingen omvatten het volledige maakproces van het eindproduct. De aard van het product alsook de mate van automatisering van het proces vraagt om zowel handmatige, machinale als volautomatische productietechnieken. De operator productie II is verantwoordelijk voor het instellen, monitoren en bijstellen van het volledige proces van een serie (semi-)geautomatiseerde productielijnen. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 3, 4 (referentie) en 5 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Voorbereiding en afbouw

-

controleren van de aanwezigheid van de juiste grond- en hulpstoffen in aansluiting op receptuur en afstemmen over en afroepen van benodigde middelen; ombouwen van de productielijn naar andere formaten op basis van batchspecificatie, wisselen van formaatdelen (de wisseldelen); instrueren van en geven van aanwijzingen aan collega’s; instellen van apparatuur (procesparameters en recepturen) en koppelen/storten grond- en hulpstoffen; starten en proefdraaien van de verpakkingscombinatie; (laten) afvoeren van pallets met gereed product.

-

conform receptuur/specificatie; ombouwsnelheid na batchwissel; juiste instelling apparatuur; spillage; duidelijkheid instructies; juiste oplevering product.

bewaken van het verloop van het proces en signaleren van onvolkomenheden; (laten) uitvoeren van diverse kwaliteitscontroles m.b.t. halffabricaten en eindproducten en registreren van bevindingen op lijsten en/of in systemen; verhelpen van routinematige storingen of kwaliteitsafwijkingen door het bijstellen van apparatuur binnen parameters; inschakelen van derden in geval van meer complexe technische storingen of (niet bij te regelen) kwaliteitsafwijkingen buiten specificaties; (laten) verrichten van handmatige productie/herstelwerkzaamheden indien de voortgang dit noodzakelijk maakt; afstemmen met leidinggevende over herschikken van de (volgorde van afhandeling van) orders binnen de vastgestelde planning.

-

conform kwaliteitscriteria (uiterlijk, gewicht, samenstelling, aantallen, e.d.); doorlooptijd werkopdracht; conform HACCP, bedrijfs- en veiligheidsnormen; juiste en tijdige afweging afstemming en inschakeling derden.

verrichten van onderhoud aan machines door het verwijderen van productresten (leegdraaien), verwijderen van olie-/vetresten en opnieuw oliën/smeren van bewegende delen e.d.; (de)monteren van afdekbeplatingen, onderdelen e.d. en vervangen van eenvoudig te verwisselen onderdelen; inschakelen van leidinggevende en/of technische dienst in geval van meer complexe technische gebreken.

-

doeltreffendheid oplossing; minimalisatie productresten; snelheid proceshervatting; juiste afweging inschakeling derden.

registreren van gegevens (aantallen, kwaliteitsgegevens, verstoringen) op diverse overzichten; verantwoorden en verklaren van afwijkende gegevens.

-

juistheid, compleetheid gegevens; tijdigheid registratie.

-

2. Bewaking en bijregeling

-

-

-

-

-

3. Reiniging en 1e lijns onderhoud

-

4. Registratie

-

-

-

Bezwarende omstandigheden -

Uitoefenen van kracht bij verplaatsen van grondstoffen/halffabricaat, ombouwwerkzaamheden en het verhelpen van storingen. Inspannende houdingen bij bedieningswerkzaamheden. Hinder van geluid en warmte. Kans op letsel door het in aanraking komen met bewegende of hete machinedelen.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 4 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 3 en 5.

KENMERK

-

OPERATOR PRODUCTIE

OPERATOR PRODUCTIE I

Functienummer: P.06

OPERATOR PRODUCTIE II

OPERATOR PRODUCTIE III

Eenduidige ‘stand-alone’-productie-installatie.

Cluster van eenduidige ‘stand-alone’-productieinstallaties (verschillen in werking en mogelijkheden) dan wel delen van de productielijn.

Complexe geïntegreerde productie-installaties (b.v. deeg maken, vormen, rijzen, bakken, nabewerken).

Aard van de werkzaamheden

Focus op het uitvoeren van werkopdrachten.

Focus op productiebatches en efficiencyverhoging van productie per batche run.

Focus op shiftplanning, leveren van input over en afstemming van aanpassing detailplanning t.b.v. efficiencyvoordelen. Gevolgen van handelen zijn tussentijds merkbaar, maar onomkeerbaar in verband met geïntegreerdheid proces. Fungeren als lijnverantwoordelijke, stellen prioriteiten en geven van aanwijzingen en instructies.

Onderhoud

Kwaliteit en optimalisatie

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Productiemedewerker

Inzetbaarheid

Gevolgen van handelen zijn tussentijds merkbaar door aard en omvang productiemachines. Gericht op schoonmaken van installaties.

Steekproefsgewijs controleren van productkwaliteit op basis van visuele en fysieke tests en (laten) bijstellen van productieinstallatie.

Gericht op autonoom onderhoud: - signaleren en opsporen van (meervoudige mechanische/eenvoudige elektrotechnische) storingen; - uitvoeren van kleine reparaties, in-/afstellen van onderdelen; - assisteren van monteurs bij de uitvoering van complexere reparaties/onderhoud en testen van werking apparatuur.

Controleren van de productkwaliteit op basis van concrete meetbare tolerantiegrenzen (goed-/ afkeur), bijstellen van parameters en melden van afwijking vallend buiten het eigen aandachtsgebied.

Idem operator productie II + interpreteren van kwaliteitsafwijkingen en bijsturen van het proces o.m. op basis van omgevingsinvloeden en grondstoffenkennis (beperkte afwijking receptuur en procesparameters toegestaan).

Leveren van input voor structurele productieverbeteringen o.b.v. bevindingen in de praktijk.

Idem operator productie II + uitwerken van verbetervoorstellen en implementeren van gefiatteerde voorstellen in de lopende bedrijfsvoering.

Idem operator productie I + - Algemene technische kennis en ervaring met 1e lijns onderhoud. - Inzicht in de instellingsmogelijkheden van gebruikte productiemachines. - Enige jaren relevante werkervaring.

-

Algemene, elementaire basiskennis van productiewerkzaamheden aangevuld met relevante praktijktraining. Kennis van en ervaring met het bedienen van kleine productiemachines. Kennis van producten en productiemethoden; Kennis van procedures (materieel, veiligheid, hygiëne, kwaliteit e.d.). Geen tot beperkte ervaring vereist.

Idem operator productie II + - Specifieke technische kennis en ervaring met autonoom onderhoud. - Kennis van de (on)mogelijkheden van gehanteerde machines/lijnen. - Inzicht in en overzicht over het totale productieproces. - Uitgebreide ervaring in een soortgelijke functie (productie) binnen de voedingsmiddelenindustrie.

-

Deegmaker Bedieningsman deegverwerkingslijn

-

-

-

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Gericht op 1e lijns onderhoud: - verwisselen van oliën/smeren van bewegende delen; - (de)monteren van afdekbeplatingen, onderdelen e.d.; - vervangen van eenvoudig te verwisselen onderdelen.

Deegmaker/bedieningsman deegverwerkingslijn (grootbrood)

Deegmaker/bedieningsman deegverwerkingslijn/ ovenist

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Teamleider productie/inpak

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

-

Salarisschaal

2

(grootbrood)/ ovenist Bedieningsman deegverwerkingslijn (lijnboot en niet-rijzende degen)

-

Deegmaker/ovenist Bedieningsman deegverwerkingslijn (grootbrood, lijnboot en niet-rijzende degen)

3

4 (referentie)

- 106 -

5

6

OPERATOR PRODUCTIE I

OPERATOR PRODUCTIE II

OPERATOR PRODUCTIE III

Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Samenwerken en overleggen (2): - gaat op de juiste wijze om met de mensen; - levert een bijdrage aan het werkoverleg; - geeft aan waar samenwerking nodig is.

Aansturen (3): - zorgt voor veiligheid-, arbo- en milieu-instructies en voert het bedrijfsbeleid uit; - geeft heldere inhoudelijke instructies/aanwijzingen aan collega’s; - verdeelt het werk goed over de mensen.

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt gebruik van eerdere ervaringen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Idem operator productie II.

Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor, zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden voldoende opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Plannen en organiseren (3): - stelt prioriteiten in de voorbereiding van zijn werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden; - bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en stelt de planning zonodig bij.

Leren (2): - corrigeert zichzelf bij fouten; - volgt aanwijzingen op om herhaling te voorkomen; - wil graag nieuwe vakkennis en vakvaardigheden leren ook al kost dat moeite.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Beslissen en activiteiten initiëren (3): - neemt het initiatief om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.

Kwaliteit leveren (2): - werkt systematisch binnen de daartoe gestelde tijd; - heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Idem operator productie II.

Instructies en procedures opvolgen (2): - volgt de voorgeschreven procedures op: - is alert op veiligheidsrisico’s.

Bedrijfsmatig handelen (2): - kan benoemen hoeveel iets kost en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

Idem operator productie II.

- 107 -

+

Zie competentieprofiel Teamleider productie/inpak

-

Zie competentieprofiel productiemedewerker

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiegroep: productie

Productiemedewerker II

Functienummer: P.07

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De productiemedewerker II komt vooral voor in het industriële segment, waar producten binnen een (semi-)geïntegreerd proces worden geproduceerd en verpakt. De aard van het product alsook de mate van automatisering van het proces vraagt om zowel handmatige, machinale als volautomatische productie- en verpakkingstechnieken. De productiemedewerker II is verantwoordelijk voor het verrichten van handmatige dan wel eenvoudige machinale productie, controle- en/of inpakwerkzaamheden. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 1 en 2 (referentie) wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Productie

-

-

2. Verpakking

-

-

uitvoeren van eenduidige fysieke en visuele controles (o.m. vacuümpakken op eventuele lekken, ontbreken codes, aantallen, etc.) en signaleren van onregelmatigheden; verwerken van afgekeurd product door het uitsorteren (scheiden verpakking/product) en ompakken van product.

-

-

signaleren en melden van technische problemen; schoonhouden van de werkplek en –omgeving; verwijderen van product-, olie- en vetresten; oliën/smeren van bewegende delen.

-

-

registreren van gegevens op diverse overzichten.

-

-

-

4. Schoonmaak en onderhoud

5. Registratie

Bezwarende omstandigheden -

Uitoefenen van kracht bij verplaatsen van grondstoffen/halffabricaten. Inspannende houding bij productie- en inpakwerkzaamheden. Hinder van geluid en warmte. Kans op letsel door in aanraking komen met bewegende of hete machinedelen/producten.

Datum: juli 2011

-

aanvullen van verpakkingsmaterialen op diverse randapparatuur; handmatig dan wel met behulp van randapparatuur inpakken van product en sluiten van verpakking; verpakken van product in trays/colli al dan niet gebruikmakend van randapparatuur; (om)stapelen van product/overdozen op pallets.

-

3. Controle en opvolging

uitvoeren van handmatige eenduidige productiewerkzaamheden al dan niet met behulp van randapparatuur, o.m.: . assembleren van halffabricaten; . spuiten/toevoegen van garnering/decoratie; . verwijderen overtollig product; . aanbrengen van vulling; afvoeren van halffabricaat of gereed product.

Salarisschaal: 2 zie NOK-bijlage voor salarisschaal 1.

-

-

-

conform productienorm/machinetempo; conform kwaliteitsnorm/receptuur; tijdige beschikbaarheid middelen/ materialen.

conform productienorm/machinetempo. tijdige beschikbaarheid middelen/ materialen.

aantal geconstateerde onregelmatigheden na controle; tijdigheid en juistheid signalering.

tijdige melding technische problemen; veiligheid conform procedure; conform voorschriften (HACCP, interne richtlijnen). tijdige, juiste en volledige afstemming, vastlegging en verstrekking van informatie.

KENMERK

-

PRODUCTIEMEDEWERKER PRODUCTIEMEDEWERKER I

Functienummer: P.07 PRODUCTIEMEDEWERKER II

- Verschillende werkplekken, soortgelijk werk.

- Verschillende werkplekken, verschillend werk (productie, inpak, controle).

Aard van de werkzaamheden

- Met name handmatige werkzaamheden op basis van eenduidige aanwijzingen.

- Handmatig werk, gebruikmakend van eenvoudige machinale randapparatuur, op basis van vooraf gegeven instructies.

Fysieke eisen

- Aan de spierbeheersing en motorische vaardigheden worden voornamelijk snelheidseisen gesteld.

- Aan de spierbeheersing en motorische vaardigheden worden (gecombineerd) precisie-, kracht- en snelheidseisen gesteld. De bewegingen zijn deels niet-natuurlijk en vergen spiercoördinatie.

- Rechtop staan of zitten waarbij een spiergroep of lichaamsdeel beperkt eenzijdig wordt belast. Er zijn weinig variatiemogelijkheden in werkhouding gesteld.

- Idem productiemedewerker I.

- Sterk monotoon werk met beperkte mogelijkheden tot het maken van fouten door ruime tolerantiegrenzen en/of kleine variatiemogelijkheden.

- Wisselende routinematige werkzaamheden, waarbij de kwaliteitsgevolgen direct na uitvoering merkbaar zijn, maar beperkte gevolgen hebben in termen van kosten en tijdsverlies.

Kennis en ervaring

- Kennis van procedures (materieel, veiligheid, hygiëne, kwaliteit e.d.).

- Idem productiemedewerker I + algemene, elementaire basiskennis van productiewerkzaamheden.

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

- Enkelvoudige functies

- Hulp deegverwerkingslijn (lijnboot en niet-rijzende degen) - Hulp broodproductie - Hulp inpak

Kwaliteit en optimalisatie

Salarisschaal

Niet van toepassing

Inzetbaarheid

-

1

2 (referentie)

+ Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Operator inpak / productie

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

3

PRODUCTIEMEDEWERKER I

PRODUCTIEMEDEWERKER II

Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Idem productiemedewerker I.

Vakdeskundigheid toepassen (1): - werkt in een vlot tempo door; - voert eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit.

Vakdeskundigheid toepassen (1/2): Idem productiemedewerker I + - kan met kleine wijzigingen omgaan.

Materialen en middelen inzetten (1): - draagt zorg voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen; - gaat zorgzaam met materialen en middelen om.

Materialen en middelen inzetten (1/2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier.

Kwaliteit leveren (1): - volgt de kwaliteitsprocedures zodat zonder fouten binnen de gestelde tijd gewerkt wordt.

Idem productiemedewerker I.

Instructies en procedures opvolgen (1): - werkt volgens eenvoudige instructies en procedures; - volgt de door de leidinggevende opgegeven veiligheidsinstructies.

Instructies en procedures opvolgen (2): - volgt de voorgeschreven procedures op; - is alert op veiligheidsrisico’s.

- 110 -

+ Zie competentieprofiel Operator inpak / productie

-

Niet van toepassing

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Functiecategorie: Productie

Manager productie II

Functienummer: P.08

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De manager productie II komt voornamelijk voor in het industriële segment, al dan niet deel uitmakend van een keten met een (de)centrale bakkerij. De manager is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de productie en de daarvoor benodigde mensen en middelen. Focus voor de functiehouder is in de eerste plaats het zeker stellen van de randvoorwaarden waarbinnen de tussenchefs de productieplanning en de gevraagde productkwaliteit kunnen realiseren; daartoe dient de functiehouder een middellange termijn focus te hebben. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor een continue verbetering van efficiency, realisatie van kwaliteitsnormen en leveringsbetrouwbaarheid. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen groep 9, 10 (referentie) en 11 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. ± 75 medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Realisatie productieoutput.

-

beoordelen van het concept-productieplan en onderhoudsplan op haalbaarheid, adviseren over noodzakelijke/wenselijke aanpassingen; sturen op de personeelsbezetting a.d.h.v. het productieen onderhoudsplan; volgen van het verloop van de productie, o.a. via werkoverleg; initiëren van maatregelen om opgetreden verstoringen te corrigeren, c.q. voorzienbare verstoringen te voorkomen; ondersteunen van afdelingschefs bij het oplossen van niet-reguliere problemen.

-

initiëren en coördineren van onderzoek naar structurele problemen in productie- en onderhoudsprocessen; signaleren van verbetermogelijkheden, beoordelen van verbetervoorstellen van de afdelingschefs; doorvoeren van (kleinere) verbeteringen, binnen het daarvoor gegeven mandaat; uitwerken en toelichten van (meer omvangrijke) verbetervoorstellen; coördineren van de uitvoering van goedgekeurde verbeterplannen.

-

vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie; fiatteren van voorstellen voor opleidingen, promotie of ontslag; beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken; verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.

-

volgen van de performance van productielijnen en -installaties; volgen van de onderhoudsstatus van productiefaciliteiten en voorkomende problemen; initiëren en coördineren van maatregelen om structurele technische problemen op te lossen; adviseren over aanpassingen aan/uitbreidingen van de productie-installaties; zorg dragen voor de beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen.

-

controleren en beoordelen van productierapportages van de afdelingschefs; samenstellen van samenvattende week- en perioderapportages en verantwoorden van bijzonderheden en resultaten.

-

2. Optimalisatie van de processen.

-

3. Personeelsmanagement

-

4. Beschikbaarheid randvoorwaarden.

-

5. Rapportage van de operationele bedrijfsvoering.

-

Bezwarende omstandigheden -

Hinder van lawaai en warmte tijdens verblijf in productie-afdelingen.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 10 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 9 en 11.

-

-

-

-

conform productieplan; conform onderhoudsschema; machinerendement, -betrouwbaarheid; conform kwaliteitsnormen; conform productiviteitsnormen (verbruik manuren, materialen, variabele kosten).

verbetering van productieefficiency; verbetering van kwaliteitsbeheersing; verbetering van productiebeheersing (leverbetrouwbaarheid).

aansluiting op bedrijfsplan; beschikbaarheid vereiste competenties; flexibiliteit inzetbaarheid; realisatie doelstellingen P&O beleid.

technische staat machinepark (% machinestilstand); onderhoudskosten binnen begroting; deskundige (technisch verantwoorde) bediening.

inzicht in behaalde resultaten; inzicht in knelpunten en verbetermogelijkheden.

Verantwoordelijk voor

-

Aard van leidinggeven

Vrijheidsgraden

Kwaliteit en optimalisatie Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Teamleider productie / inpak

-

Functiegroep

-

Alle lijnen inpak en productie met verschillende bewerkingen. Verantwoordelijkheid is door het primaat op meerdere disciplines enigszins complex.

-

Idem + kleinschalige technische dienst en/of magazijn(en). Verantwoordelijkheid is door de combinatie en verscheidenheid van de disciplines en het vertalen van de doelen naar concrete plannen (tactisch, operationeel) complex.

Hiërarchisch leidinggeven aan 50–75 medewerkers, o.m.: - vertalen van P&O-beleid naar afdelingsspecifieke toepassingen en laten uitvoeren door teamleiders.

Hiërarchisch leidinggeven aan 75-100 medewerkers, o.m.: - idem manager productie II.

-

-

-

-

Uitwerken van afdelingsplannen op basis van verkregen input en gefiatteerde voorstellen. Afstemmen van werkverdeling op korte termijn planning. Verantwoordelijk voor formatie (aantal medewerkers). Scope is beperkt tot een jaar.

-

Opstellen van gekwantificeerde en gekwalificeerde afdelingsplannen op basis van gestelde doelen. Beoordelen van de week-/maandplanning op uitvoerbaarheid. Verantwoordelijk voor personeelskosten. Scope is beperkt tot lopend en volgend jaar. Redeneert vanuit beschikbare budgetten en vervangingsinvesteringen.

-

-

Idem manager productie II + indienen en beargumenteren van investeringsaanvragen. Idem manager productie II + beoordelen van onderhoudsplanning en/of magazijncapaciteiten/voorraadhoogtes. Idem manager productie II. Scope is lange termijn scope (ten minste 3 jaar vooruit). Redeneert vanuit terugverdiencapaciteit (ROI) van (uitbreiding)investeringen.

-

Verbeteren van werkprocedures en werkwijzen (optimalisatie van het bestaande).

-

Verbeteren van afdelingsrendement en -kwaliteit (optimalisatie en innovatie).

-

Idem manager productie II.

-

Kennis van productie- of inpaktechnieken van brood/banket. Kennis van de (on)mogelijkheden van gebruikte installaties en de bijbehorende systemen/ softwarepakketten. Kennis van product- en verpakkingseigenschappen. Kennis van interne procedures (personeel, materieel, installaties, kwaliteit, etc.). Enige jaren relevante werkervaring in een leidinggevende functie in een productieomgeving (bij voorkeur in de voedingsindustrie).

-

Kennis van productie- en inpaktechnieken van brood/banket. Idem manager productie I. Idem manager productie I. Idem manager productie I + financiële procedures en stromen aangaande de eigen discipline(s). Ruime ervaring in een leidinggevende functie in een productie-omgeving (bij voorkeur in de voedingsindustrie).

-

Idem manager productie II + technisch onderhoud en/of opslagmethoden en -technieken. Idem manager productie II. Idem manager productie II. Idem manager productie II + investeringsaanvragen en/of logistieke parameters. Idem manager productie II.

-

-

Niet van toepassing.

8

-

Hiërarchisch leidinggeven aan 30-50 medewerkers, o.m.: - zelfstandig uitvoeren van het personeelsbeleid met behulp van input van meewerkend voormannen.

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Alle lijnen inpak of productie met verschillende bewerkingen. Verantwoordelijkheid is door het primaat op één van de disciplines overzichtelijk.

Functienummer: P.08 MANAGER PRODUCTIE III +

-

-

Niet van toepassing.

9

10 (referentie)

-

Geen referentiefunctie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK) MANAGER PRODUCTIE KENMERK MANAGER PRODUCTIE I MANAGER PRODUCTIE II

Niet van toepassing.

11

bovenCAO

MANAGER PRODUCTIE I

MANAGER PRODUCTIE II

MANAGER PRODUCTIE III

Begeleiden (4): - neemt maatregelen om medewerkers te stimuleren en zich verder te ontwikkelen.

Begeleiden (5): - stimuleert medewerkers tot het zelf creëren van leersituaties en biedt waar nodig ondersteuning; - geeft gebalanceerde terugkoppeling over sterke en zwakke punten; - houdt de ander een spiegel voor, confronteert.

Begeleiden (6): - brengt medewerkers in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn en geeft hen gelegenheid zich te ontwikkelen.

Aansturen (4): - controleert de werkzaamheden van de medewerkers; - past waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan.

Aansturen (5): - (h)erkent prestaties van individuen en teams; - geeft medewerkers de ruimte eigen doelen te formuleren; - laat medewerkers werkzaamheden verdelen en uitvoeren en helpt waar nodig, zonder het werk over te nemen.

Aansturen (6): - wisselt de wijze van aansturing, afhankelijk van de situatie, de omgeving en de medewerker(s) om het gewenste resultaat te behalen; - onderhandelt met een medewerker/team/ organisatieonderdeel aan welke doelstellingen het resultaat moet voldoen; - heeft vertrouwen in anderen en durft verantwoordelijkheden uit handen te geven.

Plannen en organiseren (4): - coördineert en adviseert de organisatie over de inzet van mensen, middelen en materialen op basis van een planning voor één of meerdere maanden; - voorspelt de voortgang op basis van resultaten en stelt prioriteiten bij onvoorziene omstandigheden om de geplande doelen te behalen.

Plannen en organiseren (5): - stelt heldere doelen, verdeelt taken en activiteiten over medewerkers; - coördineert verschillende werkzaamheden tussen meerdere mensen in verschillende rollen en houdt overzicht; - legt relaties tussen verschillende werkzaamheden in de organisatie en anticipeert op mogelijke factoren die van invloed zijn op de planning.

Plannen en organiseren (6): - coördineert de werkzaamheden en acties die inhoudelijk veel van elkaar kunnen verschillen en die een lange doorlooptijd of gevolgen op lange termijn hebben; - anticipeert op onverwachte gebeurtenissen die van invloed zijn op de planning en past de planningen/doelstellingen van de organisatie(onderdelen) hierop aan.

Materialen en Middelen (4): - kiest op basis van de werkzaamheden, de planning, in te zetten personeel en het ondernemingsbeleid welke materialen en middelen binnen de organisatie nodig zijn; - maakt de afweging welke materialen en middelen aangeschaft en welke ingehuurd worden.

Materialen en middelen (5): - zet zaken in gang die gedurende alle fasen van een traject van belang zijn; - zoekt binnen de gegeven randvoorwaarden actief naar (nieuwe) mogelijkheden om mensen en middelen op zo goed mogelijke wijze in te zetten; - zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde middelen.

Materialen en middelen (6): - zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde mensen/ middelen om lange termijn doelstellingen te kunnen behalen; - brengt de randvoorwaarden in kaart voor de uitvoering van complexe lange termijn projecten; - stelt randvoorwaarden bij indien dit noodzakelijk is om doelstellingen te behalen; - krijgt de juiste mensen en middelen los, ook als hij/zij geen formele bevoegdheden hiertoe heeft.

Vakdeskundigheid (4): - werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken;

Vakdeskundigheid (5): - doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen; - haalt de kern van het probleem naar voren;

Formuleren en rapporteren (5): - formuleert complexe vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd; - houdt rekening met verschillende niveaus,

- 113 -

+

Geen referentiefunctie beschikbaar

-

Zie competentieprofiel Teamleder productie / inpak

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

-

schat bekende en onbekende werkzaamheden goed in; benoemt nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied; past zijn kennis en ervaring toe, deelt die met anderen en draagt die waar nodig over.

Bedrijfsmatig handelen (4): - stuurt op efficiëntie in het werk en vertaalt dat naar verbeteringen voor operationeel beleid.

-

stelt (niet voor de hand liggende) alternatieven voor verbetering voor met onderbouwde voor- en nadelen.

Bedrijfsmatig handelen (5): - vertaalt oplossingen en beslissingen in zowel financiële als niet-financiële aspecten voor de eigen afdeling/project; - beoordeelt investeringsvoorstellen van anderen op basis van wat die op korte en lange termijn opleveren; - is continu bezig activiteiten en processen te toetsen aan de financiële kaders van de eigen afdeling; - initieert acties die niet direct een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten van de eigen afdeling, maar wel bijdragen aan de financiële doelstellingen en ambities van de organisatie.

- 114 -

-

behoeften en belangen en herkent tegenstellingen; maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen o.a. door aansprekend woordgebruik en toetst regelmatig begrip en acceptatie bij de ander.

Bedrijfsmatig handelen (6): - neemt strategische financiële beslissingen die in lijn liggen met de missie van de organisatie; - beoordeelt investeringsvoorstelling op basis van de bijdrage die ze leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie; - streeft in een partnership naar een optimale verhouding tussen korte termijn investeringen en toekomstige opbrengsten voor de eigen organisatie; - stimuleert anderen met verrassende (nieuwe) ideeën om zo te zorgen voor groei van de afdeling op de langere termijn.

FUNCTIEPROFIEL: Algemeen medewerker productie/inpak (P.09)

Kenmerken van de referentiefunctie De algemeen medewerker productie/inpak wordt ingezet op een (beperkt) aantal handmatige werkzaamheden waarbij sprake is van een zekere monotonie in het werk, die na een zeer beperkte instructie (zien is in feite doen) verricht kunnen worden en waarbij de kans op fouten te verwaarlozen is. Kenmerkend voor het type werkzaamheden is tevens het ontbreken van een door een machine opgelegd tempo of het verplaatsen van gewichten.

Indeling in loonschaal 1A is uitsluitend mogelijk na verkregen dispensatie van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (zie Bijlage F) Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Handmatige inpakwerkzaamheden

-

-

-

inpakken (handmatig) van eindproducten (broodjes, koekjes e.d.) in consumentenverpakkingen (zakken, doosjes) of kratten in de gevraagde aantallen of tot een opgegeven totaalgewicht is bereikt; verwijderen van producten die zichtbaar niet aan de kwaliteitsnorm voldoen; afnemen van ingepakte producten van de band en plaatsen van deze producten in overdozen/kratten; sluiten van dozen met plakband en stapelen van dozen of kratten op pallets zodat ze afgevoerd kunnen worden;

Bezwarende omstandigheden -

Uitoefenen van enige kracht bij het verplaatsen van dozen of karren met halffabricaten. Eenzijdige houding bij inpakwerkzaamheden. Enige hinder van geluid. Geringe kans op letsel als gevolg van stoten of beknelling.

Datum: juli 2012

Loonschaal 1A

-

conform voorschriften (HACCP, interne regelgeving); tijdige melding van onregelmatigheden aan leidinggevende;

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle vaardigheden - Geen kennis of ervaring vereist. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep. Materialen en middelen inzetten (1): - draagt zorg voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen; - gaat zorgzaam met materialen en middelen om. Instructies en procedures opvolgen (1): - werkt volgens eenvoudige instructies en procedures; - volgt de door de leidinggevende opgegeven veiligheidsinstructies op.

Functiegroep: technische dienst

Hoofd technische dienst II

Functienummer: T.01

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De technische dienst is belast met het onderhoud en modificatie van de fabriek(installaties). Het onderhoud omvat, in grote lijnen, preventieve en correctieve werkzaamheden. Onderhoud en modificatie aan specialistische apparatuur is veelal uitbesteed aan derden. Het hoofd technische dienst II is verantwoordelijk voor de korte en lange termijn werking van bestaande installaties en utiliteiten. Hiertoe stuurt hij/zij de medewerkers aan, stelt de onderhoudsplanning op en bij, en draagt zorg voor de kwaliteit van inzet en bijdrage van externe dienstverleners alsook de beschikbaarheid van middelen en materialen. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 8, 9 (referentie) en 10 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. 4 tot 8 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Operationele voortgang

-

-

-

2. Onderhoudsplanning

-

3. Uitbesteding derden

-

4. Beschikbaarheid middelen

-

5. Personeelsbeheer

-

6. Optimalisatie TD

-

7. Rapportage en verantwoording

-

afstemmen van operationele zaken in het team, bepalen van oplossingen, te nemen maatregelen e.d.; bewaken van de voortgang en kwaliteit en aanspreken/ ondersteunen bij problemen; fungeren als aanspreekpunt in het overleg met andere organisatie-onderdelen en verzorgen van de noodzakelijke afstemming van processen en knelpunten; bewaken en uitdragen van interne procedures en externe regelgeving binnen de vastgestelde kaders.

-

evalueren van lopende onderhoudscontracten; aanmaken van opdrachtspecificaties, opvragen van offertes, bespreken met leveranciers; binnen budgetruimte selecteren van derden; maken van afspraken over de concrete inzet en bijdrage van externen (i.o.m. leidinggevende) en plannen van de werkzaamheden; bewaken van voortgang, kwaliteit en (laten) corrigeren van onvolkomenheden.

-

kwaliteit vendor-rating; inzicht in problematiek; conform afspraak, planning en budget.

zorg dragen voor voldoende middelen (budget, gereedschappen, materialen, apparatuur); zorg dragen voor beschikbaarheid van procedures, werkinstructies, etc.

-

tijdige beschikbaarheid middelen; aard/omvang voortgangsverstoringen.

regelen van verlof, afwikkelen van 1e lijns verzuim; mede selecteren van nieuwe medewerkers; zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers; voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en adviseren aangaande consequenties.

-

beschikbaarheid (kwaliteit/ kwantiteit) personeel; motivatie/inzet personeel; (kortdurend) verzuim; aantal overgenomen adviezen.

in kaart brengen van structurele knelpunten; evalueren werkprocessen en procedures, beoordelen van rapportages, analyseren van onvolkomenheden; uitwerken en adviseren van leidinggevende t.a.v. optimalisaties (plan van aanpak, budget, planning, etc.); na goedkeuring, implementeren van verbeteringen.

-

opstellen van periodieke en ad hoc-rapportages over de operationele bedrijfsvoering en specifieke projecten en formuleren van toelichtingen.

-

Geen bijzondere.

Datum: juli 2011

-

inventariseren en afstemmen met productie van uit te voeren onderhoud (aard en omvang); vastleggen uit te voeren werkzaamheden, zowel v.w.b. opdrachten als gepland (preventief) onderhoud; bepalen welke werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd en welke worden uitbesteed; ramen van benodigde manuren en doorlooptijden; opstellen van een jaar-, maand- en weekplanning.

Bezwarende omstandigheden -

-

efficiency planning (uurinzet/ uurtarief/vast versus flexibel); optimale capaciteitsinzet/ voortgang; conform productienorm/realisatie planning; duidelijkheid instructies; juiste afwegingen/prioriteiten; conform voorschriften.

Salarisschaal: 9 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 8 en 10.

-

-

-

beschikbaarheid installaties voor onderhoud; kwaliteit van de planning (frequentie/prioriteiten, etc.).

aantal voorstellen (juiste en tijdige signalering); kwaliteit van de voorstellen (haalbaarheid, aantal door leidinggevende overgenomen ideeën e.d.). tijdige, juiste en volledige vastlegging en verantwoording van informatie.

KENMERK

-

Aard van de werkzaamheden

HOOFD TECHNISCHE DIENST

HOOFD TECHNISCHE DIENST I Uitvoeringsoriëntatie: - focus ligt op het zelf meewerken en coördineren van de uitvoering van storingen/reparaties (focus = kwartaal).

HOOFD TECHNISCHE DIENST II

HOOFD TECHNISCHE DIENST III

Kostenoriëntatie - verbetering technische staat van installaties en utiliteiten op korte termijn (focus = 1 jaar);

Rendementsoriëntatie (kosten en opbrengsten): - anticipeert op middellange termijn doelen en daarmee samenhangende bedrijfsontwikkelingen (focus = 2 - 3 jaar); - duidelijke focus op verbetering (engineering) en slechts meewerkend in de rol van projectleider.

Vrijheidsgraden

Kwaliteit en optimalisatie

Kennis en ervaring

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Medewerker technische dienst

-

Aantal medewerkers

Salarisschaal

4 – 8 medewerkers.

8 – 12 medewerkers.

-

Niet-dagelijkse onderhoudsklussen worden uitbesteed.

-

-

Idem hoofd technische dienst II.

-

Werkt volgens door leidinggevende of externe dienstverlener opgestelde planningsschema’s.

-

Regulier onderhoud vindt in eigen beheer plaats. Uitbesteding is beperkt tot specialistische werkzaamheden. Stelt een eigen onderhoudsplanning op en waar nodig bij op basis van ontwikkelingen. Vervult een voorbereidende en adviserende rol aangaande inhuur derden en investeringen.

-

Idem hoofd technische dienst II + dient het bijbehorende budget vrij te krijgen. Heeft een beslissende rol aangaande inhuur derden en investeringen binnen de kaders van de organisatie en het mandaat van de leidinggevende.

-

Levert input voor aanpassing van o.a. de onderhoudsplanning en methoden en technieken.

-

-

Heeft een voortrekkers- en beslissende rol aangaande verbetering van bestaande methoden en technieken.

-

-

Beoordeelt plannen van engineering (modificatie, nieuwbouw) op haalbaarheid vanuit inzicht in de praktijk.

Komt met voorstellen ter verbetering van bestaande methoden en technieken, werkt e.e.a. na fiattering uit en implementeert in de lopende bedrijfsvoering. Participeert in engineering-projecten (modificatie, nieuwbouw) vanuit inzicht in de praktijk.

idem hoofd technische dienst II + tevens in de rol van projectleider.

-

Brede kennis van de technische werking van installaties (E&I en M). Kennis van en ervaring met het werken met softwarepakketten (ERP, spreadsheets, tekstverwerking, databases). Kennis van interne procedures (personeel, materieel, etc.) en wet- en regelgeving (kwaliteit en veiligheid). Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

-

Idem hoofd technische dienst II.

-

Idem hoofd technische dienst I + kennis van procestechnieken en installaties. Idem hoofd technische dienst I.

-

Idem hoofd technische dienst II.

-

Idem hoofd technische dienst II.

-

Idem hoofd technische dienst I. -

Idem hoofd technische dienst II.

-

-

-

-

-

7

meewerkend aangaande complexe/cruciale reparatie-/revisiewerkzaamheden.

2 – 4 medewerkers.

-

Functiebenamingen (1990, 1995, 1997)

Functienummer: T.01

Chef monteur

-

-

Idem hoofd technische dienst I.

-

Idem hoofd technische dienst II.

-

Kennis van planningsmethodieken en inzicht in financiële afwegingen.

-

Kennis van en ervaring met modificatie en nieuwbouwprojecten.

n.v.t.

8

-

+

Geen referentie beschikbaar

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

n.v.t.

9 (referentie)

10

11

HOOFD TECHNISCHE DIENST I

HOOFD TECHNISCHE DIENST II

HOOFD TECHNISCHE DIENST III

Materialen en middelen inzetten (4): - kiest op basis van de werkzaamheden, de planning, in te zetten personeel en het ondernemingsbeleid welke materialen en middelen binnen de organisatie nodig zijn; - maakt de afweging welke materialen en middelen aangeschaft en welke ingehuurd worden.

Materialen en middelen inzetten (5): - zet zaken in gang die gedurende alle fasen van een traject van belang zijn; - zoekt binnen de gegeven randvoorwaarden actief naar (nieuwe) mogelijkheden om mensen en middelen op zo goed mogelijke wijze in te zetten; - zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde middelen.

Materialen en middelen inzetten (6): - zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde mensen/ middelen om lange termijn doelstellingen te kunnen behalen; - brengt de randvoorwaarden in kaart voor de uitvoering van complexe lange termijn projecten; - stelt randvoorwaarden bij indien dit noodzakelijk is om doelstellingen te behalen; - krijgt de juiste mensen en middelen los, ook als hij/zij geen formele bevoegdheden hiertoe heeft.

Analyseren (4): - selecteert betrouwbare informatiebronnen, vergelijkt ze met elkaar en doet op basis daarvan verbetervoorstellen voor zijn werkzaamheden.

Analyseren (5): - herkent complexe vraagstukken en problemen en bekijkt deze eventueel op afstand; - zoekt gericht informatie op een breed terrein, integreert nieuwe met bestaande informatie en legt verbanden; - deelt problemen en vraagstukken op in onderdelen, benoemt structuren en onderbouwt conclusies met argumenten.

Analyseren (6): - is in staat vraagstukken vanuit incomplete informatie en meerdere invalshoeken te bekijken; - ontleedt complexe vraagstukken en herleidt deze tot kritische details, duidelijk met elkaar samenhangende aspecten en maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties/veronderstellingen; - onderzoekt verschillende en soms tegenstrijdige alternatieven door voor- en nadelen af te wegen om zich een oordeel te vormen en beschrijft meerdere oplossingsscenario’s met relaties tussen oorzaak en gevolg.

Plannen en organiseren (4): - coördineert en adviseert de organisatie over de inzet van mensen, middelen en materialen op basis van een planning voor één of meerdere maanden; - voorspelt de voortgang op basis van resultaten en stelt prioriteiten bij onvoorziene omstandigheden om de geplande doelen te behalen.

Idem hoofd technische dienst I.

Plannen en organiseren (5): - stelt heldere doelen, verdeelt taken en activiteiten over medewerkers; - coördineert verschillende werkzaamheden tussen meerdere mensen in verschillende rollen en houdt overzicht; - legt relaties tussen verschillende werkzaamheden in de organisatie en anticipeert op mogelijke factoren die van invloed zijn op de planning.

Aansturen (4): - controleert de werkzaamheden van de medewerkers; - past waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan.

Aansturen (5): - (h)erkent prestaties van individuen en teams; - geeft medewerkers de ruimte eigen doelen te formuleren; - laat medewerkers werkzaamheden verdelen en uitvoeren en helpt waar nodig, zonder het werk over te nemen.

Aansturen (5/6): - (h)erkent prestaties van individuen en teams; - geeft medewerkers de ruimte eigen doelen te formuleren; - onderhandelt met een medewerker/team/ organisatie-onderdeel aan welke doelstellingen het resultaat moet voldoen; - heeft vertrouwen in anderen en durft verant-

- 119 -

+

Geen referentie beschikbaar

-

Zie competentieprofiel Medewerker technische dienst

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

woordelijkheden uit handen te geven.

- 120 -

Functiegroep: technische dienst

Medewerker technische dienst II

Functienummer: T.02

FUNCTIEPROFIEL Kenmerken van de referentiefunctie De functie medewerker technische dienst II komt voornamelijk voor het in het industriële segment. Het werkgebied van de technische dienst omvat het in stand houden en beheren van alle installaties en utiliteiten van de vestiging. De technische dienst bestaat uit een leidinggevende en enkele medewerkers. De functiehouder heeft naast de multi-functionele inzetbaarheid een specialisme (o.m. elektrotechniek, installatietechniek en hydraulica). De functiehouder begeleidt collega’s op basis van de eigen expertise en assisteert collega’s bij de uitvoering van de niet-eigen expertise. Daarnaast kan hij/zij worden ingezet voor het verrichten van specifieke taken (beheer technisch magazijn, begeleiding externen, etc.). Een (digitaal) onderhoudssysteem wordt gehanteerd ter ondersteuning van het onderhoudsproces. Specifiek preventief en curatief onderhoud alsook nieuwbouw en grootschalige modificatiewerkzaamheden worden uitbesteed aan derden. De medewerkers technische dienst II kunnen worden ingezet in een ploegen- en/of consignatiesysteem. Indeling wordt ondersteund door een NOK-matrix, waarin het verschil tussen salarisschalen 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt. Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

vakinhoudelijk leidinggevende. niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Preventief onderhoud

-

verrichten van inspecties op basis van onderhoudsplanning; afstemmen met gebruikers over bijzonderheden van de betreffende machine/installatie; verzamelen van benodigde onderdelen en gereedschappen in het technisch magazijn; verrichten van voorbereidende werkzaamheden in de werkplaats; verrichten van preventieve onderhoudswerkzaamheden ((de)montage, vervangen en/of instellen van onderdelen met behulp van diverse (hand)gereedschappen); testen van de werking en gereed opleveren van de machine/installatie; geven van aanwijzingen aan gebruikers met betrekking tot duurzamer gebruik.

-

analyseren van de gemelde storing door raadplegen van handleiding of gebruikers; beoordelen beschikbare informatie, achterhalen van de storingsoorzaak en vaststellen van mogelijke (tijdelijke) oplossingen met inachtneming van een zo kort mogelijke stilstand; verzamelen van benodigde onderdelen en gereedschappen in het technisch magazijn; uitvoeren van storingswerkzaamheden ((de)montage, vervangen en/of instellen van onderdelen met behulp van diverse (hand)gereedschappen); testen van de werking en gereed opleveren van de machine/installatie; geven van aanwijzingen aan gebruikers met betrekking tot duurzamer gebruik.

-

-

2. Curatief onderhoud (storingsoplossing)

-

-

3. Input voor optimalisatie TD

-

4. Informatie en administratie

-

-

-

conform planning, systematiek, procedure en veiligheidseisen; tevredenheid opdrachtgever; duurzaamheid onderhoud/ storingsfrequentie.

duur stilstand installatie; tevredenheid opdrachtgever; juistheid en snelheid diagnose; juistheid inschatting urgentie; juistheid inschatting benodigde escalatie (o.m. derden); duurzaamheid reparatie/ storingsfrequentie); veiligheid conform regelgeving.

vanuit de praktijk constateren van knel- en verbeterpunten in het onderhoudsproces; leveren van een bijdrage aan het uitwerken en doorvoeren van verbeteringen in het onderhoudsproces op basis van aanwijzingen van de leidinggevende.

-

input als basis voor aanpassing; doorvoering optimalisatie conform plan/besluit.

onderdeelgegevens/werkaanvragen vastleggen in het onderhoudssysteem; registreren van gebruikte materialen en uren en koppelen aan werkopdracht.

-

tijdige, juiste, en volledige vastlegging van informatie; inzicht in voorraadniveaus; inzicht in bijzonderheden.

-

Bezwarende omstandigheden -

Uitoefenen van kracht bij verplaatsen van materialen e.d. en bij (de)montagewerkzaamheden. Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Hinder van hitte, lawaai, vuil en temperatuurwisselingen (dragen van voorgeschreven beschermingsmiddelen). Kans op letsel door vallen, uitschietend gereedschap, bij bediening van werkplaatsmachines.

Datum: juli 2011

Salarisschaal: 7 zie NOK-bijlage voor salarisschalen 6 en 8.

KENMERK

-

Aard van de werkzaamheden

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST I -

-

Kwaliteit en optimalisatie

Geen referentie beschikbaar

-

Vrijheidsgraden

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST

-

-

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST II -

Idem medewerker technische dienst I.

-

-

Idem medewerker technische dienst I.

-

Uitvoeren van preventief en curatief onderhoud op basis van het eigen specialisme (elektrotechniek en werktuigbouwkunde). Idem medewerker technische dienst II.

-

Idem medewerker technische dienst I.

-

Idem medewerker technische dienst II.

-

Eén of meer aanvullende werkzaamheden: . begeleiden leverancier/aannemer tijdens de uitvoering van werkzaamheden; . beheren technisch magazijn (afroepen voorraadartikelen, uitgeven artikelen, monitoren fysieke/administratieve voorraad).

-

Eén of meer aanvullende werkzaamheden: . werkvoorbereiding (verzamelen/afroepen materialen/hulpmiddelen, prioriteren/ plannen werkzaamheden, geven instructies); . voorbereiden van en assisteren bij aanbesteding werkzaamheden derden (opvragen offertes o.b.v. bestek, maken voorselecties, opvragen aanvullende informatie); . modificaties aan bestaande installaties (incl schetsen/tekenen) o.b.v. aanwijzingen vanuit engineering/leidinggevende; . administratief beheer (digitale) onderhouds-/ machinedossiers, genereren rapportages.

Niet-eenduidige werkzaamheden alleen onder toezicht van gespecialiseerd collega of externe. Krijgt duidelijke werkinstructies en opdrachten aangereikt.

-

Werkt zelfstandig, kan collega’s altijd consulteren aangaande de niet-eigen specialismen. Idem I + bepalen te hanteren methoden en technieken op basis van eerdere ervaringen. Past binnen gestelde kaders werkvolgordes aan o.b.v. afstemming en inzichten.

-

Fungeert als opdrachtnemer en trainer on-thejob aangaande de eigen specialismen. Idem medewerker technische dienst II.

-

Idem medewerker technische dienst II.

Idem medewerker technische dienst I + aandragen verbeterpunten in het onderhoudsproces. doorvoeren verbeteringen o.b.v. gerichte aanwijzingen leidinggevende (maken van schetsen, uittrekken materialen/componenten).

-

Idem medewerker technische dienst II + uitwerken en onderbouwen van mogelijkheden. Idem medewerker technische dienst II.

-

-

Beheersing gangbare technieken van één vakgebied op MBO niveau 3 + praktijkkennis één of twee vakgebieden op MBO niveau 2; Idem medewerker technische dienst I.

-

Idem medewerker technische dienst I.

-

-

Krijgt prioriteiten aangereikt.

-

Constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.

-

-

-

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST III

Preventief en curatief onderhoud binnen eigen specialisme (elektrotechniek of werktuigbouwkunde), assisteren bij nieteigen specialisme. (Mechanische) werkplaatswerkzaamheden (draaien, frezen, lassen, slijpen, snijden, e.d.). Klein (bouwkundig) onderhouds- en reparatiewerk aan utiliteiten.

-

-

Kennis en ervaring

Functienummer: T.02

Beheersing gangbare mechanische technieken op MBO niveau 2 + basis technieken van één of twee aanvullende vakgebieden. Kennis van interne procedures en wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid). Enige jaren relevante werkervaring in een

-

-

-

Beheersing gangbare technieken van één vakgebied op MBO niveau 4 + praktijkkennis twee vakgebieden op MBO niveau 3. Idem medewerker technische dienst II.

-

Idem medewerker technische dienst II.

-

Idem medewerker technische dienst II + kennis

+

Zie functieomschrijving en NOK-bijlage Hoofd technische dienst

Niveau onderscheidende kenmerken (NOK)

Functiebenaminge n (1990, 1995, 1997)

Salarisschaal

-

5

soortgelijke functie.

-

Kennis en ervaring met de instelling/werking van voorkomende machines/installaties.

Onderhoudsmonteur (mechanisch)

-

Mechanisch monteur Algemeen onderhoudsman/monteur Onderhoudsmonteur (elektronisch/elektrisch)

6

7 (referentie)

- 123 -

van technische installaties en processen. -

Elektronica-/elektromonteur

8

9

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST II

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST III

Vakdeskundigheid toepassen (1): - werkt in een vlot tempo door; - voert eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit.

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST I

Vakdeskundigheid toepassen (2): - werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan; - voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Vakdeskundigheid toepassen (3): - werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; - werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; - benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Materialen en middelen inzetten (1): - draagt zorg voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen; - gaat zorgzaam met materialen en middelen om.

Materialen en middelen inzetten (2): - zorgt voor de benodigde materialen en middelen; - gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier; - zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Materialen en middelen inzetten (3): - overziet aard en omvang van standaard werk en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en middelen daarvoor zijn; - draagt zorg voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen.

Analyseren (2): - verzamelt systematisch gegevens en slaat deze op voor het gebruik door anderen.

Analyseren (3): - checkt gegevens en doet op basis daarvan verbetervoorstellen.

Analyseren (4): - selecteert betrouwbare informatiebronnen, vergelijkt ze met elkaar en doet op basis daarvan verbetervoorstellen voor zijn werkzaamheden.

Plannen en organiseren (1): - bereidt het werk voor zodat hij handelingen op volgorde kan verrichten; - meldt als het werk niet op tijd af zal zijn.

Plannen en organiseren (2): - bereidt het eigen werk voor zodat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht; - houdt in de gaten of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.

Plannen en organiseren (3): - stelt prioriteiten in de voorbereiding van de werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden; - bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en stelt de planning zo nodig bij.

Creëren en innoveren (1): - geeft desgevraagd zijn/haar mening over eenvoudige verbeteringen.

Creëren en innoveren (2): - levert een eenvoudige bijdrage aan overleg over verbeteringen; - merkt eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op.

Creëren en innoveren (3): - doet voorstellen om veel voorkomende fouten/ tekorten te voorkomen; - attendeert zijn/haar team/klant/opdrachtgever op verbetermogelijkheden van standaard producten en werkwijzen; - benoemt ideeën hoe het anders kan en deelt die met anderen.

Kwaliteit leveren (1): - volgt de kwaliteitsprocedures zodat zonder fouten binnen de gestelde tijd gewerkt wordt.

Kwaliteit leveren (2): - werkt systematisch binnen de daartoe gestelde tijd; - heeft extra aandacht voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit.

Kwaliteit leveren (3): - werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen; - controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

- 124 -

+

Zie competentieprofiel Hoofd technische dienst

-

Geen referentie beschikbaar

Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie.

COMPETENTIES

Bijlage B FUNCTIEHANDBOEK

pagina

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE

126

1.1 1.2 1.3

126 126 127

Opzet handboek Wat is functiewaardering? De ORBAPM-methode voor functiewaardering

DEEL 2: FUNCTIEWAARDERING IN DE BAKKERSBRANCHE

129

2.1 2.2 2.3

129 130 131

Stappenplan voor de indeling van bedrijfsfuncties Indelen van combinatiefuncties Bezwaarprocedure

DEEL 3: HET REFERENTIEMATERIAAL

132

3.1

132 132 133 136 137

De functierangorde 3.1.1 Functierangschikkingslijst referentiefuncties 3.1.2 Functieprofielstaten 3.1.3 Functiereferentieraster (inclusief afgeleide NOK functies) 3.1.4 Overzicht referentiefuncties en bijbehorende NOK’s

DEEL 4: BIJLAGEN

139

4.1

139 139 139 139 141 142 142 142 143

4.2 4.3

Uitwerking bezwaarprocedure 4.1.1 Overlegfase 4.1.2 Bezwaarfase 4.1.3 Externe beroepsfase ORBA-indelingsformulier Woorden en begrippenlijst 4.3.1 Algemene begrippen 4.3.2 Begrippen functieprofiel 4.3.3 Begrippen competentieprofiel

DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE

1.1

OPZET HANDBOEK

Het functiehandboek voor de bakkersbranche is opgesteld in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in het Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf. Het dient als hulpmiddel bij het indelen (en beschrijven) van de binnen de bakkerijbranche voorkomende functies (de bedrijfsfuncties). Deze bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de CAO gerelateerde salarisschalen. In dit deel (deel 1) van het handboek wordt kort ingegaan op de opbouw van het handboek en wordt algemene informatie gegeven over het onderwerp functiewaardering en meer specifiek de ORBAPM methode voor functiewaardering. In deel 2 wordt uitleg gegeven over de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een indeling van een binnen een onderneming voorkomende bedrijfsfunctie. Ook wordt hierbij specifiek ingegaan op het indelen van combinatiefuncties (functies die een samenvoeging zijn van, of onderdelen bevatten uit, meerdere bedrijfs- of referentiefuncties). Vervolgens zijn de CAO-afspraken ten aanzien van de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn bij de invoering van dit handboek samengevat. Ten laatste wordt in dit deel ook aangegeven wat de mogelijkheden en procedures voor werknemers zijn om, conform de CAO-afspraken, een bezwaar aan te tekenen tegen het door hun werkgever genomen indelingsbesluit. Deel 3 bevat het uiteindelijke referentiemateriaal, omvattende de functieniveau-informatie (functierangschikkingslijst en functierasters). De functieomschrijvingen met (voor zover van toepassing) de bijbehorende NOK-matrices treft u aan in Bijlage A. Dit referentiemateriaal vormt de basis voor het indelen van de bedrijfsfuncties. Van iedere referentiefunctie treft u een volledige functieomschrijving aan en voor een groot deel van de functies ook nog een NOK-matrix. In deze NOK-matrix zijn de Niveau Onderscheidende Kenmerken voor lichtere en/of zwaardere varianten (van de referentiefunctie) beschreven. Ze vormen daarmee niet alleen een handvat voor het vergelijken en indelen van bedrijfsfuncties, maar geven ook een beeld van de mogelijke ontwikkelstappen van een medewerker. De referentiefuncties zijn gewaardeerd met behulp van de ORBAPM methode voor functiewaardering. Tot slot is in de bijlage nog een woorden- en begrippenlijst opgenomen. 1.2

WAT IS FUNCTIEWAARDERING?

In het bedrijfsleven, bij instellingen, bij de overheid, kortom in elke organisatie moeten werkzaamheden worden uitgevoerd die verschillend van aard en inhoud zijn. Vaak wil men in een organisatie een rangorde van functies naar niveau opstellen en deze kennis van de rangorde voor nuttige doeleinden gebruiken zoals het onderbouwen van de beloningsverhoudingen. Als men een systematisch opgebouwde rangorde van functies wil verkrijgen, dan horen alle aspecten in ogenschouw te worden genomen. Bovendien zullen deze naar belangrijkheid tegen elkaar moeten worden afgewogen. Analytische systemen van functiewaardering, zoals ook de ORBAPM methode voor functiewaardering, beogen een verantwoorde rangorde van functies te verkrijgen door: systematische omschrijving en analyse van functies; een aantal nauwkeurig omschreven en afgebakende aspecten (gezichtspunten genoemd); een methode van puntenwaardering. Men gaat daarbij uit van de zwaarte van de eisen die aan de gemiddelde volwaardige functievervuller worden gesteld. De uitkomsten van deze systemen van functiewaardering zijn echter geen maatstaf voor de prestaties of voor de capaciteiten van de medewerkers in hun functies.

Functiewaardering is een methode om functieniveaus te bepalen, niet om de prestatie van medewerkers vast te stellen. De verkregen rangorde wordt vaak gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen van beloningsverhoudingen. Een analytische methode van functiewaardering kan echter ook voor andere toepassingen op het gebied van organisatie- en personeelsbeleid worden gehanteerd, zoals voor: het zoeken van verbeteringen in organisatie, werk-efficiency en communicatie; het bijdragen aan herstructurering van functies met het oog op taakverruiming en niveauverhoging; werving, selectie, functie-informatie, introductie- en functioneringsbeoordeling; het opzetten van een verantwoord loopbaan- en opleidingsbeleid.

- 126 -

De ORBAPM methode is een integraal toepasbare methode van analyse en functiewaardering, die voor alle functies in het bedrijfsleven, ongeacht het niveau of het vakgebied, kan worden gehanteerd. Het gehele proces van ontwikkeling, toetsing en praktijk van de ORBA-methode is en wordt van nabij gevolgd en positief-kritisch begeleid door de deskundigen van de vakverenigingen waarmee de AWVN (als eigenaar van de methode, waarvoor EVZ organisatie-advies een volledige licentie heeft) de meeste contacten heeft. Over de systematiek en de uitwerking van de ORBA-methode wordt voortdurend indringend overleg gepleegd als gevolg waarvan bij de vakbondsdeskundigen vertrouwen bestaat in systematiek en procedures. Anderzijds zijn zij in staat de toepassing in de praktijk zelf deskundig te volgen en te toetsen.

1.3

DE ORBAPM METHODE VOOR FUNCTIEWAARDERING

Bij het onderzoek naar de in de bakkersbranche voorkomende functies en de daaruit voortvloeiende beschrijving en waardering van de referentiefuncties is de ORBAPM methode voor functiewaardering toegepast. Functiewaardering is, zoals hiervoor aangegeven, een methode om de functies in een bedrijf (of bedrijfstak) te rangschikken, om het verschil in zwaarte van de verschillende functies ten opzichte van elkaar te kunnen bepalen. Het niveau van de functies van zo’n twee miljoen werknemers is onderbouwd met behulp van ORBA. De ORBA PM-methode valt uiteen in vier hoofdkenmerken (de vier B’s). verwachte BIJDRAGE; functionele BESLISSINGEN; vereiste BEKWAAMHEDEN; werkgerelateerde BEZWAREN. Deze hoofdkenmerken hebben betrekking op verschillende onderdelen van de functie-uitoefening en daarmee op verschillende soorten eisen die een normale functie-uitoefening aan de functievervuller stelt. Wanneer men niveaus van functies met elkaar vergelijkt, zoals men bij het indelen van bedrijfsfuncties ten opzichte van referentiefunctie doet, kan men ervoor kiezen om niveauvergelijkingen te maken per hoofdkenmerk. Vaak is een vergelijking per hoofdkenmerk gemakkelijker te maken dan een totaalvergelijking. Een geschikte methodiek om dit te doen is het zgn. ‘plussen’ en ‘minnen’ van de bedrijfsfunctie per hoofdkenmerk ten opzichte van de referentiefunctie. Niet alle hoofdkenmerken tellen even zwaar mee in het vergelijken van functies. In zijn algemeenheid kan men het volgende zeggen: - de invloed van de eerste drie hoofdkenmerken (bijdrage, beslissingen, bekwaamheden) is groter op het niveau dan de invloed van het laatste hoofdkenmerk (bezwaren). - het hoofdkenmerk Bezwaren krijgt een relatief grote invloed op het totale niveau naar mate het niveau van de functie lager wordt en bestaat uit uitvoerende taken onder fysiek zware omstandigheden. De hoofdkenmerken zijn onderverdeeld in 11 gezichtspunten, die op hun beurt weer verdeeld zijn in 21 aspecten. Bij het bepalen van een functieniveau wordt aan ieder gezichtspunt een score toegekend. Waarderen en vergelijken op basis van gezichtspunten en aspecten is werk voor specialisten, die daarvoor de beschikking hebben over de systeemsleutel (tabellen per gezichtspunt en analyse-criteria). In de CAO Bakkersbedrijf zijn tien salarisschalen in hoofdstuk 3 en elf salarisschalen in Hoofdstuk 2 opgenomen. De referentiefuncties zijn, via de ORBAPM-methode voor functiewaardering, in deze salarisgroepen ingedeeld en dienen als basis voor het indelen van een bedrijfsfunctie in een salarisschaal. De werkgever stelt het niveau van een bedrijfsfunctie, en dus de indeling in een salarisschaal, vast door deze te vergelijken met de referentiefuncties uit de bedrijfstak.

- 127 -

In onderstaande tabel zijn de hoofdkenmerken en gezichtspunten uiteengezet:

Hoofdkenmerk verwachte BIJDRAGE

Gezichtspunt Effect

Uitleg

Relationele invloed

De noodzakelijke invloed op niet ondergeschikte anderen binnen of buiten de onderneming, waarmee relaties nodig zijn om de verwachte bijdrage van de functie te realiseren.

Positionele invloed

De noodzakelijke invloed op, aan de positie ondergeschikte anderen, voor zover nodig om hen te laten meewerken om de verwachte bijdrage van de functie te realiseren.

functionele BESLISSINGEN

Problematiek

Het behandelen van uitdagingen, respectievelijk oplossen van problemen binnen de door de organisatie gegeven functionele ruimte.

vereiste BEKWAAMHEDEN

Kennis

Het geheel aan, vanuit opleiding en/of ervaring verkregen, kennis (weten dat) en het vermogen te kennen (weten hoe), voor zover benodigd voor het behandelen, respectievelijk oplossen van in de functie voorkomende uitdagingen en problemen.

Communicatie

De communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitwisselen (interactief zenden en ontvangen) van informatie tussen personen, voor zover dit nodig is voor de uitoefening van de functie.

Motoriek

De fysieke vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van gecontroleerde bewegingen, voor zover dit nodig is voor de normale uitoefening van de functie.

Zwaarte

De bezwarende lichamelijke inspanning die een persoon moet leveren om een voorwerp (anders dan het eigen lichaam) in de gewenste positie te krijgen en/of te houden.

Houding en beweging

De bezwarende lichamelijke inspanning die een persoon moet leveren voor het handhaven van een lichaamshouding (statisch) en/of het uitvoeren van een lichaamsbeweging (dynamisch).

Werkomstandigheden

De hinder die een persoon door het uitoefenen van de functie ondervindt ten gevolge van fysische en psychische fenomenen.

Persoonlijk risico

De mate waarin de arbeidsgeschiktheid van de medewerker wordt bedreigd door de uitoefening van de functie.

werkgerelateerde BEZWAREN

De aard en omvang van de bijdrage aan de organisatie, haar onderdelen, klanten en relaties, geven de kaders voor het realiseren van de bijdrage.

- 128 -

DEEL 2: FUNCTIEWAARDERING IN DE BAKKERSBRANCHE

2.1

STAPPENPLAN VOOR DE INDELING VAN BEDRIJFSFUNCTIES

STAP 1: Zorg voor een duidelijke geaccepteerde omschrijving van de bedrijfsfunctie. • Omschrijf (als werkgever) met eigen woorden de belangrijkste verantwoordelijkheden en taken in de functie. Hiertoe kunt u de best passende referentiefunctie(s) als leidraad kiezen. • Bespreek de inhoud van de bedrijfsfunctie met de medewerker(s) en de betrokken leidinggevende(n); zorg voor overeenstemming over de tekst, pas de bedrijfsfunctie zo nodig aan en laat de medewerker(s) "voor gezien” en de leidinggevende(n) “voor akkoord” tekenen. STAP 2: Kies de best passende referentiefunctie(s) bij de bedrijfsfunctie. • Kies de referentiefunctie(s), die het best pas(t)(sen) voor vergelijking met de bedrijfsfunctie. • Is er sprake van een combinatie van referentiefuncties, kijk dan bij de instructie voor het indelen van combinatiefuncties. STAP 3: • •

Vergelijk de inhoud van de bedrijfsfunctie met die van de referentiefunctie(s) en daarbij horende NOK(’s). Zie hiertoe het ORBA INDELINGSFORMULIER (4.2). Stel vast, welke verschillen er tussen de bedrijfsfunctie en de referentiefunctie(s), NOK(‘s), aan de orde zijn. Stel vast in hoeverre de moeilijkheidsgraad van de bedrijfsfunctie verschilt van die van de gekozen referentiefunctie(s), NOK(’s). N.B. Wanneer de referentiefunctie meer of minder verantwoordelijkheden, taken, etc. bevat dan de bedrijfsfunctie, maar het gaat om eenzelfde soort en moeilijkheidsgraad, dan worden de functies op dit punt als gelijk beschouwd. Niet alle criteria van een NOK hoeven aan de orde te zijn wil een functie lichter dan wel zwaarder zijn dan de referentiefunctie. Het gaat hierbij om de interpretatie van het algemene beeld.

STAP 4: Trek conclusies over de zwaarte van de bedrijfsfunctie. = Het niveau van de bedrijfsfunctie is gelijk aan dat van de referentiefunctie, NOK als: - de kern van de functie (de verantwoordelijkheden en taken) op hoofdlijn/in essentie gelijk zijn aan die van de referentiefunctie, NOK, én; - de moeilijkheidsgraad van de verantwoordelijkheden en taken ongeveer gelijk is, en als gevolg hiervan: - er ongeveer evenveel kennis en vaardigheden worden vereist als in de referentiefunctie, NOK. – Het niveau van de bedrijfsfunctie is lichter dan dat van de referentiefunctie, NOK als: - er duidelijk minder verantwoordelijkheden en taken aan de orde zijn dan in de referentiefunctie, NOK, en/of: - de moeilijkheidsgraad van de verantwoordelijkheden en taken lager is; en als gevolg hiervan: er minder kennis en vaardigheden worden vereist dan in de referentiefunctie, NOK. + Het niveau van de bedrijfsfunctie is zwaarder dan dat van de referentiefunctie als: - er duidelijk meer verantwoordelijkheden en taken aan de orde zijn dan in de referentiefunctie, NOK, en/of: - de moeilijkheidsgraad van de verantwoordelijkheden en taken hoger is; en als gevolg hiervan: - er meer kennis en vaardigheden worden vereist zijn dan in de referentiefunctie, NOK. STAP 5: Vaststellen van de indeling van de betrokken bedrijfsfunctie. • In normale gevallen zal de conclusie over het niveauverschil tussen bedrijfsfunctie en referentiefunctie tot de volgende indeling leiden: = gelijk : indeling in dezelfde groep als de referentiefunctie, NOK; – lichter : indeling één groep lager dan de referentiefunctie, NOK; + zwaarder : indeling één groep hoger dan de referentiefunctie, NOK. • Het is mogelijk, dat de indeler twijfelt over de juistheid van de indeling. In zo'n geval dient de indelingsprocedure herhaald te worden met een andere referentiefunctie, liefst van een ander niveau dan de eerste referentiefunctie, maar wel binnen dezelfde functiegroep. Uit de combinatie van uitkomsten kan meestal een definitieve conclusie worden getrokken.

- 129 -

STAP 6: Informeer de medewerker over de indeling van zijn bedrijfsfunctie. • Deel de medewerker mee in welke salarisschaal de bedrijfsfunctie is ingedeeld en met welke referentiefunctie(s) de bedrijfsfunctie is vergeleken. • Vermeld de salarisschaal en de gekozen referentiefuncties op de arbeidsovereenkomst. • Geef de medewerker inzage in de gevolgde indelingsprocedure en in het gehanteerde materiaal en wijs hem op de beroepsprocedure.

2.2

INDELEN VAN COMBINATIEFUNCTIES

Onder een combinatiefunctie verstaan we de samenvoeging van meerdere bedrijfsfuncties, die ook afzonderlijk beschreven en afzonderlijk ingedeeld hadden kunnen worden. Om het niveau van de afzonderlijke bedrijfsfuncties vast te stellen is een vergelijking met andere referentiefuncties nodig. Veelal is dit aan de orde in bedrijven waar de taken van de betreffende bedrijfsfuncties te gering van aard zijn om er aparte medewerkers voor aan te nemen. Er wordt vanuit gegaan, dat de vervuller van de combinatiefunctie beide bedrijfsfuncties volledig beheerst. Daartoe dient hij ze regelmatig uit te oefenen. Hoe vaak of met welke tijdsintervallen die functie-uitoefening plaatsvindt, c.q. in welke mate beide bedrijfsfuncties in elkaar geïntegreerd zijn, is voor de indeling van de combinatiefunctie niet van belang. geldigheid van de indelingsregels De indelingsregels voor combinatiefuncties zijn van kracht, indien: - er verwantschap bestaat tussen beide bedrijfsfuncties, doordat de werkzaamheden gedeeltelijk op elkaar lijken of omdat ze onderdeel zijn van hetzelfde bedrijfsproces (voor zeer verschillende combinatiefuncties gelden de indelingsregels niet); - de niveaus (indelingen) van beide bedrijfsfuncties niet meer dan twee functiegroepen van elkaar verschillen; - de uitkomsten niet strijdig zijn met het algemene stappenplan (de indelingsregels voor combinatiefuncties zijn bedoeld als ondersteunend instrument). indelingsregels • Wanneer de twee bedrijfsfuncties in dezelfde salarisschalen zijn ingedeeld, hangt de indeling van de combinatiefunctie af van het verschil in karakter van beide bedrijfsfuncties; • wanneer de twee bedrijfsfuncties in verschillende salarisschalen zijn ingedeeld, geldt voor de combinatiefunctie de hoogste van de twee schalen. De resulterende indeling van de combinatiefunctie is cursief gedrukt aangegeven:

Verschil in karakter van de bedrijfsfuncties

De bedrijfsfuncties zijn ingedeeld in: Dezelfde salarisschaal Verschillende salarisschalen

Vergelijkbaar soort werk (1)

Dezelfde salarisschaal

Hoogste salarisschaal

Verschillend soort werk (2)

Naast hogere salarisschaal

Hoogste salarisschaal

1) De bedrijfsfuncties behoren tot dezelfde functiegroep, de aard van het werk is hetzelfde en/of de werkzaamheden liggen direct in elkaars verlengde, zodat de vereiste kennis en vaardigheden door de combinatie niet of nauwelijks toenemen. 2) De bedrijfsfuncties behoren tot een verschillende functiegroep, de aard van het werk is verschillend en/of de bedrijfsfuncties hebben geen directe relatie met elkaar, zodat de vereiste kennis en vaardigheden door de combinatie toenemen.

- 130 -

2.3

BEZWAARPROCEDURE

In onderstaande stroomschema zijn de stappen in de bezwaarprocedure weergegeven. In bijlage 1 is dit schema nader uitgewerkt. Medewerker oneens met functie-inhoud en/of indeling

ja

stop

Medewerker stemt in ?

Overleg medewerker en leidinggevende

nee

Conclusie: aanpassing functie

ja Start hernieuwd functieonderzoek of aanpassing indeling

nee

nee

Interne geschillencommissie aanwezig ?

ja Advies over verdere afhandeling en termijnen aan werkgever

Werkgever / P&O: aanvullend (functie)

nee

Klager akkoord ?

ja

sto

ja nee Aanvullend functieonderzoek (P&O initieert, EVZ voert uit) Medewerker dient bezwaar in bij Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden nee Klager eens met uitkomst ? Behandeling door Adviescommissie aangevuld met externe ORBA deskundigen werkgevers- en werknemerspartijen

sto

overlegfase

bezwaarfase

Functiewaarderingstechnisch bindende uitspraak

- 131 -

externe beroepsfase

DEEL 3: HET REFERENTIEMATERIAAL

3.1

DE FUNCTIERANGORDE

3.1.1 Functierangschikkingslijst referentiefuncties

ORBAscore

Functienr.

Functienaam

L.06 A.06 P.02 P.07 C.01 C.08 L.02 A.04 P.05 P.01 P.06 P.03 C.07 L.01 F.02 L.03 F.03 I.04 C.02 A.01 F.04 L.05 K.03 F.07 F.05 P.04 T.02 A.05 C.04 I.03 F.06 I.02 A.02 T.01 C.03 K.02 L.04 K.04 C.06 P.08 C.05 F.01 A.03 I.01 K.01

Verdeler I Medewerker facilitaire dienst Assistent ambachtelijke bakkerij II Productiemedewerker II Verkoopmedewerker II Bezorger Magazijnmedewerker II Telefoniste/receptioniste Operator inpak II Broodbakker II Operator productie II Banketbakker II Medewerker verkoop binnendienst Chauffeur II Administratief medewerker II Chef magazijn II Medewerker crediteurenadministratie II Helpdeskmedewerker Bedrijfs-/filiaalleider II Medewerker HRM Medewerker debiteurenadministratie II Medewerker bedrijfsbureau II Kwaliteitsanalist Medewerker salarisadministratie Medewerker financiële administratie II Teamleider productie/inpak II Medewerker TD II Secretaresse II Winkel accountmanager Systeembeheerder II Administrateur II Applicatiebeheerder/analist Personeelsfunctionaris Hoofd TD II Regiomanager Productontwikkelaar Inkoper KAM specialist Formule specialist Manager productie II Key accountmanager Manager financiën II Manager HR Manager ICT Hoofd kwaliteit en productontwikkeling

- 132 -

41 44 48 48 57 60 63 67 69 77 77 79 82 83 89 97 108 110 122 124 124 127 132 133 137 139 139 143 155 168 171 183 184 184 188 190 190 193 194 197 200 212 240 256 275

3.1.2 Functiecode

Functieprofielstaten Functienaam

BD

BS

BK

BZ

ORBAscore

Algemeen A.01

Medewerker HRM

38,0

37,0

48,0

A.02

Personeelsfunctionaris

61,0

61,0

62,0

184

A.03

Manager HR

84,5

86,0

69,0

240

A.04

Telefoniste/receptioniste

21,0

19,0

24,5

2,5

67

A.05

Secretaresse II

45,0

41,0

55,0

2,0

143

8,5 A.06 Medewerker facilitaire dienst BD=verwachte bijdrage BS=functionele beslissingen BZ=werkgerelateerde bezwaren

6,5

12,5

16,5

44

Functiecode

Functienaam

BD

1,0

124

BK=vereiste bekwaamheden

BS

BK

BZ

ORBAscore

Commercie C.01

Verkoopmedewerker II

16,5

10,0

21,5

9,0

57

C.02

Bedrijfs-/filiaalleider II

43,0

33,0

41,0

5,0

122

C.03

Regiomanager

73,0

51,0

64,0

C.04

Winkel accountmanager

56,0

51,0

46,0

2,0

155

C.05

Key accountmanager

73,0

61,0

64,0

2,0

200

C.06

Formule specialist

63,0

61,0

70,0

C.07

Medewerker verkoop binnendienst

26,0

23,0

31,0

2,0

82

14,0

19,5

8,0

60

C.08 Bezorger BD=verwachte bijdrage BZ=werkgerelateerde bezwaren

Functiecode

18,5 BS=functionele beslissingen

Functienaam

BD

188

194

BK=vereiste bekwaamheden

BS

BK

BZ

ORBAscore

Financieel administratief F.01

Manager financiën II

75,0

73,0

64,0

F.02

Administratief medewerker II

28,0

26,0

31,5

3,0

89

F.03

Medewerker crediteurenadministratie II

36,0

37,0

34,0

1,0

108

F.04

Medewerker debiteurenadministratie II

45,0

41,0

37,0

1,0

124

F.05

Medewerker financiële administratie II

43,0

51,0

40,0

3,0

137

F.06

Administrateur II

58,5

61,0

51,0

42,0 F.07 Medewerker salarisadministratie BD=verwachte bijdrage BS=functionele beslissingen BZ=werkgerelateerde bezwaren

46,0

44,0

- 133 -

212

171 1,0

BK=vereiste bekwaamheden

133

Functiecode

Functienaam

BD

BS

BK

BZ

ORBAscore

ICT I.01

Manager ICT

85,5

93,0

77,0

256

I.02

Applicatiebeheerder/analist

64,0

61,0

58,0

183

I.03

Systeembeheerder II

61,0

56,0

50,0

1,0

168

37,0 I.04 Helpdeskmedewerker BD=verwachte bijdrage BS=functionele beslissingen BZ=werkgerelateerde bezwaren

33,0

37,5

2,5

110

Functiecode

Functienaam

BD

BK=vereiste bekwaamheden

BS

BK

BZ

ORBAscore

Kwaliteit & productontwikkeling K.01

Hoofd kwaliteit en productontwikkeling

98,0

93,0

84,0

K.02

Productontwikkelaar

61,0

61,0

66,0

1,5

190

K.03

Kwaliteitsanalist

40,0

41,0

43,5

7,0

132

69,0

67,0

55,0

1,5

193

K.04 KAM specialist BD=verwachte bijdrage BZ=werkgerelateerde bezwaren

Functiecode

BS=functionele beslissingen

Functienaam

BD

275

BK=vereiste bekwaamheden

BS

BK

BZ

ORBAscore

Logistiek L.01

Chauffeur II

30,0

19,0

26,0

7,5

83

L.02

Magazijnmedewerker II

16,5

12,0

24,0

10,0

63

L.03

Chef magazijn II

32,0

30,0

30,5

4,0

97

L.04

Inkoper

57,0

61,0

72,0

L.05

Medewerker bedrijfsbureau II

43,0

41,0

41,5

1,0

127

9,5

6,0

14,0

11,0

41

L.06 Verdeler I BD=verwachte bijdrage BZ=werkgerelateerde bezwaren

BS=functionele beslissingen

- 134 -

190

BK=vereiste bekwaamheden

Functiecode

Functienaam

BD

BS

BK

BZ

ORBAscore

Productie 19,0

19,0

25,5

13,0

77

9,5

10,0

17,5

11,0

48

Banketbakker II

21,0

19,0

29,5

9,0

79

P.04

Teamleider productie/inpak II

50,5

46,0

36,0

6,0

139

P.05

Operator inpak II

16,0

17,0

24,5

11,0

69

P.06

Operator productie II

18,0

19,0

26,5

13,5

77

P.07

Productiemedewerker II

9,5

10,0

17,5

11,0

48

81,0 P.08 Manager productie II BD=verwachte bijdrage BS=functionele beslissingen BZ=werkgerelateerde bezwaren

67,0

47,0

1,5

197

P.01

Broodbakker II

P.02

Assistent ambachtelijke bakkerij II

P.03

Functiecode

Functienaam

BD

BK=vereiste bekwaamheden

BS

BK

BZ

ORBAscore

Technische dienst 68,5

67,0

47,0

1,5

184

37,0 T.02 Medewerker technische dienst II BD=verwachte bijdrage BS=functionele beslissingen BZ=werkgerelateerde bezwaren

41,0

47,5

13,0

139

T.01

Hoofd technische dienst II

- 135 -

BK=vereiste bekwaamheden

3.1.3 Functiereferentieraster (inclusief afgeleide NOK functies)

- 136 -

3.1.4

DE FUNCTIES EN BIJBEHORENDE NOK’S

De inhoudsopgave van de omschrijvingen en NOK’s (De functieomschrijvingen en NOK’s zijn in Bijlage A van de cao opgenomen) Functienummer

Functienaam Algemeen

A.01

Medewerker HRM

A.02

Personeelsfunctionaris

A.03

Manager HR

A.04

Telefoniste/receptioniste

A.05

Secretaresse II

A.05

NOK Secretaresse

A.06

Medewerker facilitaire dienst Commercie

C.01

Verkoopmedewerker II

C.01

NOK Verkoopmedewerker

C.02

Bedrijfs-/filiaalleider II

C.02

NOK Bedrijfs-/filiaalleider

C.03

Regiomanager

C.04

Winkel accountmanager

C.05

Key accountmanager

C.06

Formule specialist

C.07

Medewerker verkoop binnendienst

C.08

Bezorger Financieel administratief

F.01

Manager financiën II

F.01

NOK Manager financiën

F.02

Administratief medewerker II

F.02

NOK Administratief medewerker

F.03

Medewerker crediteurenadministratie II

F.03

NOK Medewerker crediteurenadministratie

F.04

Medewerker debiteurenadministratie II

F.04

NOK Medewerker debiteurenadministratie

F.05

Medewerker financiële administratie II

F.05

NOK Medewerker financiële administratie

F.06

Administrateur II

F.06

NOK Administrateur

F.07

Medewerker salarisadministratie ICT

I.01

Manager ICT

I.02

Applicatiebeheerder/analist

I.03

Systeembeheerder II

I.03

NOK Systeembeheerder

I.04

Helpdeskmedewerker

- 137 -

Functienummer

Functienaam

Kwaliteit & productontwikkeling K.01

Hoofd kwaliteit en productontwikkeling

K.02

Productontwikkelaar

K.03

Kwaliteitsanalist

K.04

KAM specialist Logistiek

L.01

Chauffeur II

L.01

NOK Chauffeur

L.02

Magazijnmedewerker II

L.02

NOK Magazijnmedewerker

L.03

Chef magazijn II

L.03

NOK Chef magazijn

L.04

Inkoper

L.05

Medewerker bedrijfsbureau II

L.05

NOK Medewerker bedrijfsbureau

L.06

Verdeler I

L.06

NOK Verdeler Productie

P.01

Broodbakker II

P.01

NOK Broodbakker

P.02

Assistent ambachtelijke bakkerij II

P.02

NOK Assistent ambachtelijke bakkerij

P.03

Banketbakker II

P.03

NOK Banketbakker

P.04

Teamleider productie/inpak II

P.04

NOK Teamleider productie/inpak

P.05

Operator inpak II

P.05

NOK Operator inpak

P.06

Operator productie II

P.06

NOK Operator productie

P.07

Productiemedewerker II

P.07

NOK Productiemedewerker

P.08

Manager productie II

P.08

NOK Manager productie

P.09

Algemeen medewerker productie/inpak Technische dienst

T.01

Hoofd technische dienst II

T.01

NOK Hoofd technische dienst

T.02

Medewerker technische dienst II

T.02

NOK Medewerker technische dienst

- 138 -

DEEL 4: BIJLAGEN

4.1

UITWERKING BEZWAARPROCEDURE

In de CAO Bakkersbedrijf is geregeld dat een werkgever een bedrijfsfunctie vaststelt door een omschrijving te maken van de belangrijkste verantwoordelijkheden en taken die aan de werknemer worden opgedragen. De bedrijfsfunctie wordt vergeleken met de in de meest passende functiegroep voorkomende referentiefuncties uit bijlage A. Vervolgens wordt de bedrijfsfunctie ingedeeld in een salarisschaal. Indien de werknemer van mening is dat de daarna door werkgever genomen beslissing niet tot een bevredigende oplossing van het geschil heeft geleid, kan dit worden voorgelegd aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. 4.1.1 Overlegfase De werknemer, die het niet eens is met zijn functie-indeling c.q. functieomschrijving streeft eerst naar een oplossing van het bezwaar door goed overleg met zijn directe chef dan wel, bij het ontbreken van laatstgenoemde, de werkgever. Het verzoek tot heroverweging van het indelingsresultaat en de bijbehorende motivatie dient de werknemer schriftelijk in bij de afdeling personeelszaken (c.q. de directie). Hij dient dit binnen een maand na schriftelijk bericht van zijn salarisschaalindeling te doen. Na indiening vindt op initiatief van het bedrijf (personeelszaken of directie) in eerste instantie een gesprek plaats tussen de direct leidinggevende en de betreffende medewerker. De medewerker wordt binnen een maand na het overleg, schriftelijk door de werkgever op de hoogte gesteld van de uitkomst van dit overleg. Indien werknemer van mening is dat het gesprek met de leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kan de bezwaarfase in gang worden gezet.

4.1.2 Bezwaarfase Het bezwaar dient ingediend te worden bij de interne paritaire, door werkgever en werknemer aangestelde, bezwaarcommissie. Indien deze niet aanwezig is dan wordt het bezwaar ingediend bij de afdeling personeelszaken of, als die in de organisatie niet bestaat, de directie. Het verzoek tot heroverweging van het indelingsresultaat en de bijbehorende motivatie dient de werknemer schriftelijk in bij de afdeling personeelszaken (of de directie). Hij dient dit te doen binnen een maand nadat hij schriftelijk de uitkomst van de overlegfase van zijn werkgever heeft ontvangen. Na de indiening wordt op initiatief van personeelszaken (of de directie) de bezwaarcommissie bijeengeroepen. De bezwaarcommissie kan zich laten bijstaan door een externe ORBA-deskundige. De bezwaarcommissie doet binnen dertig dagen uitspraak bij wijze van advies aan de werkgever, die zijn eerdere beslissing (uit de overlegfase) binnen een termijn van veertien dagen, na ontvangst van het advies, herziet dan wel handhaaft. De medewerker wordt schriftelijk van de uitslag en de gevolgen daarvan op de hoogte gesteld. Indien de werknemer van oordeel is, dat deze beslissing niet tot een bevredigende oplossing van het geschil heeft geleid, kan hij het geschil voorleggen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.

4.1.3 Externe beroepsfase De werknemer dient beroep aan te tekenen binnen twee maanden nadat hij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de uitkomst van de bezwaarfase, dan wel als er geen sprake is van een bezwaarcommissie binnen 2 maanden nadat de medewerker op de hoogte is gesteld van de uitkomst van de overlegfase. In afwijking van het in de CAO (Bijlage H) opgenomen reglement, kan de werknemer ook zonder toestemming van de werkgever beroep aantekenen. Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend schriftelijk ingediend bij de secretaris van de Adviescommissie, Antwoordnummer 4092, 3500 VB Utrecht. Het beroepschrift moet omvatten: - voornaam, naam, adres van de werknemer; - naam en adres van de werkgever; - naam van eventuele personen door wie de werknemer zich in de procedure wil laten bijstaan;

- 139 -

-

de functiebenaming, functieomschrijving en de salarisschaal, waarin hij is ingedeeld; een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geschil en de hierop gebaseerde vordering, met vermelding of het geschil de functie-indeling betreft of de functiebeschrijving dan wel beide; indien een interne geschillenprocedure in het bedrijf heeft plaatsgevonden, de uitspraak en daarmee samenhangende stukken.

De secretaris bevestigt de ontvangst van het beroepschrift en kan daarbij om aanvullende informatie vragen. Een afschrift van het beroepschrift wordt aan de wederpartij gezonden, die veertien dagen de tijd heeft om daarop te reageren. De reactie wordt aan de indiener van het beroepschrift toegezonden. Eventueel worden partijen nogmaals in de gelegenheid gesteld stukken uit te wisselen. Indien de secretaris meent dat het geschil voorgelegd moet worden aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden, zendt hij de stukken voor advies naar de vaste externe ORBA-deskundige. Deze beoordeelt of aanvullende informatie noodzakelijk is. Indien alle stukken compleet zijn, wordt aan partijen meegedeeld dat de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden de zaak voor advies zal voorleggen aan de externe ORBA-deskundigen. De externe ORBA-deskundigen zullen tijdens een bedrijfsbezoek beide partijen horen, de situatie ter plaatse opnemen en een functiewaardering technisch advies uitbrengen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.

De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden doet in beginsel binnen drie maanden schriftelijk uitspraak, welke aan beide partijen en de gemachtigden wordt toegezonden. De uitspraak van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden is voor partijen bindend indien zij dat vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. Indien voornoemde overeenkomst ontbreekt is de uitspraak, bij wijze van voorlopige voorziening, voor de in het ongelijk gestelde partij bindend totdat de burgerlijke rechter anders bepaalt.

- 140 -

4.2

ORBA INDELINGSFORMULIER

FUNCTIE AFDELING DATUM

: : :

INDELINGSADVIES:

SALARISSCHAAL

GEBRUIKTE REFERENTIEFUNCTIES FUNCTIEBOEK BAKKERSBRANCHE Selecteer één referentiefuncties die het meest aansluit bij de inhoud van de in te delen bedrijfsfunctie. Niet enkel het gebruik van uitgewerkte referentiefuncties is toegestaan (bv. Broodbakker II), maar tevens de daarvan afgeleide niveaus volgens de NOK (bv. Broodbakker I en III). NB. Mocht er behoefte bestaan aan een tweede referentiefunctie als vergelijk, neem hiervoor dan een ander formulier. Functienr.

Functienaam

Schaal

ARGUMENTATIE Beredeneer in hoeverre de breedte (diversiteit) en diepte (moeilijkheidsgraad) van de bedrijfsfunctie verschilt van de gekozen referentiefunctie. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheden, taken, kennis en vaardigheden. Leg de bevindingen hieromtrent in onderstaand kader vast.

- 141 -

4.3 4.3.1

WOORDEN EN BEGRIPPENLIJST Algemene begrippen

Bedrijfsfunctie:

De functie die in een bepaalde onderneming door de werkgever is vastgesteld en beschreven, waarbij de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, waar mogelijk aangevuld met resultaatindicatoren, vereiste kennis en ervaring en competenties.

Referentiefunctie:

Een voorbeeldfunctie gebaseerd op in de bedrijfstak voorkomende functies en die, in een bepaalde relatie met andere referentiefuncties, in bijlage E is opgenomen.

Functie-indeling:

Het vergelijken van de inhoud van een bedrijfsfunctie met de inhoud van een referentiefunctie (‘plussen’ en ‘minnen’), wat leidt tot een juiste indeling van de bedrijfsfunctie in een salarisschaal.

Functiegroep:

Een verzameling referentiefuncties die door het soort werkzaamheden / de focus van de functie verwant zijn.

Salarisschaal:

-

De afkorting van Niveau Onderscheidende Kenmerken. Een NOK matrix geeft een overzicht van de kenmerken waarin functies in een reeks qua niveau van elkaar verschillen. De niveauverschillen zijn expliciet gemaakt op basis van specifieke aspecten/criteria. Ten grondslag aan een NOK ligt normaliter één functieomschrijving, zijnde de uitwerking van het middelste niveau van een reeks van drie functies, of de zwaarste bij een reeks van twee functies.

NOK:

4.3.2

de schaal, waarin de bedrijfsfunctie wordt ingedeeld na vergelijking met één of meer referentiefuncties; een met het CAO-salarisgebouw corresponderende verdeling van functies.

Begrippen functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie:

Toelichting ter verkrijging van een beeld over de context waarbinnen de referentiefunctie opereert. Hierbij kan men denken aan een typering van de organisatie- en/of (sub)afdeling, specifieke kaders (b.v. wet- & regelgeving, beleid vanuit andere discipline), contacten / samenwerking (intern / extern), rol en bijdrage van de functie, afbakening, complicerende of vereenvoudigende factoren (hulpmiddelen), specificatie verantwoordelijkheid, etc.

Organisatie (direct leidinggevende):

Hier wordt aangegeven of er sprake is van een vakinhoudelijk of een niet-vakinhoudelijk leidinggevende. - vakinhoudelijk leidinggevende: de functiehouder kan terugvallen op de leidinggevende aangaande inhoudelijke vraagstukken van niet routinematige aard. De zelfstandigheid en benodigde inhoudelijke expertise van de functiehouder wordt hierdoor beperkt; - niet-vakinhoudelijk leidinggevende: de functiehouder kan niet / slechts in beperkte mate terugvallen op de leidinggevende aangaande inhoudelijke aangelegenheden. Dit stelt eisen aan de mate van zelfstandigheid en inhoudelijke expertise van de functiehouder.

Organisatie (geeft leiding aan):

Het aantal medewerkers waaraan direct en indirect leiding gegeven wordt. Hierbij wordt een bandbreedte van het aantal mensen gegeven (geen fulltime equivalenten (fte’s)). Er worden drie soorten leidinggeven onderscheiden. Een medewerker is een persoon die werkzaamheden (parttime dan wel fulltime) onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende uitvoert al dan niet in loondienst waaronder leerlingen en/of stagiaires. Om het aantal medewerkers waaraan leiding wordt gegeven te bepalen dient men uit te gaan van het aantal medewerkers in het hoogseizoen. Hiërarchisch leidinggeven: indien de functievervuller verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken en beleid binnen zijn afdeling, zorgt voor werkverdeling, sociale maatregelen e.d., (mede) beslissingsbevoegdheid heeft bij aanname, beoordeling e.d. en gebruik kan maken van gezagsmiddelen (met sancties, bevoegdheid om in te grijpen). Functioneel leidinggeven: indien de functievervuller (tijdelijk) de gedelegeerde bevoegdheid heeft om bepaalde medewerkers (veelal tot een andere organisatorische eenheid behorende) aan te sturen bij bepaalde activiteiten, evt. toezicht uitoefent op de uitvoering van e.e.a. en geen gebruik kan maken van gezagsmiddelen (geen sancties). Vaktechnisch leidinggeven: indien de functievervuller (tijdelijk) de gedelegeerde bevoegdheid heeft om bepaalde medewerkers vanuit het eigen vakgebied aan te sturen bij bepaalde activiteiten. De functievervuller is een vakspecialist en geeft vaktechnische aanwijzingen en instructies hoe iets moet worden gerealiseerd, oefent toezicht uit opdat opdrachten vaktechnisch naar behoren worden uitgevoerd en wordt eventueel betrokken bij selectie, beoordeling e.d., in vaktechnische zin. Hij/zij kan geen gebruik maken van gezagsmiddelen (geen sancties) (b.v. een 1e medewerker).

Resultaatgebied:

Een resultaatgebied betreft een logische clustering van kerntaken, vaak gebaseerd op het procesverloop binnen een functie. Het betreft een afgebakend deel van een functie waarvoor een expliciet resultaat vastgesteld en bereikt kan/moet worden.

- 142 -

Taken:

Een concrete (niet uitputtende) opsomming van de belangrijkste activiteiten / werkzaamheden die de functiehouder moet verrichten om het gewenste resultaat te bereiken.

Resultaatindicator:

Geeft aan wat de aspecten zijn die bij het realiseren van resultaat van belang zijn. M.a.w. criteria aan de hand waarvan een oordeel over het presteren op het resultaatgebied onderbouwd kan worden. Op basis van resultaatindicatoren kunnen concrete doelen worden geformuleerd.

Bezwarende omstandigheden:

Omstandigheden in functies, die fysisch en/of psychisch belastend zijn dan wel bepaalde gevaren voor de functievervuller met zich meebrengen. Bezwarende omstandigheden worden alleen opgenomen indien zij bij de uitoefening van de functie een substantiële factor vormen.

4.3.3

Begrippen competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden:

Een opsomming van de vereiste kennis en vaardigheden (de door een medewerker geleverde input) die van belang zijn voor een adequate uitoefening van de functie.

Competenties / gedragsvoorbeelden:

Voor de adequate uitoefening van de functie beïnvloedbare / ontwikkelbare gedragskenmerken, uitgewerkt in gedragsvoorbeelden.

- 143 -

Bijlage C ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Definities a. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: gedragingen, handelingen en/of uitlatingen die binnen of in verband met de werksituatie plaatsvinden en die door medewerkers tot wie ze gericht zijn als ongewenst worden ervaren. Ongewenste omgangsvormen bestaat uit: 1. seksuele intimidatie, 2. agressie en geweld, 3. discriminatie, 4. pesten. b. Van seksuele intimidatie is onder meer sprake indien een werknemer tijdens het verrichten van de werkzaamheden: - tegen zijn wil door fysieke dwang, intimidatie en/of door oneigenlijk gebruik van gezag waaraan de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst is onderworpen, wordt gedwongen medewerking te verlenen aan handelingen van seksuele aard of deze te ondergaan; of - wordt geconfronteerd met woorden of daden op seksueel gebied, waarvan de werknemer laat blijken en/of pleger redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de werknemer deze ongewenst vindt. c. Van agressie en geweld is onder meer sprake indien een werknemer of een groep van werknemers tijdens het verrichten van de werkzaamheden psychisch, fysiek of verbaal wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. d. Van discriminatie is onder meer sprake indien ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers en achterstellen van een werknemer of een groep van werknemers op basis van kenmerken die in een werkrelatie niet van belang zijn. e. Van pesten is onder meer sprake indien systematisch vernederend, intimiderend of vijandig gedrag is gericht op steeds dezelfde werknemer of een groep van werknemers, die zich hiertegen niet kan verweren. Uitbreiding begrip werknemer Onder werknemers worden ten deze ook verstaan stagiaires, vakantiewerkers, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en alle anderen die in de onderneming werkzaam zijn. Uitgangspunt Ongewenste omgangsvormen zijn onaanvaardbaar en zal dus niet worden getolereerd. Degene die zich schuldig maakt aan ongewenste omgangsvormen moet rekenen op sancties. Verplichting werkgevers en werknemers a. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de werknemers zo veel mogelijk worden gevrijwaard van ongewenste omgangsvormen. b. Werknemers dienen daar waar dat in hun vermogen ligt een bijdrage te leveren aan de bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Vertrouwenspersonen De bij deze CAO betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties zullen ervoor zorgen dat er ten behoeve van de bedrijfstak bakkersbedrijf één of enkele vertrouwenspersonen zullen worden aangesteld. Voor informatie zie: www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl. Taak vertrouwenspersonen Tot de taak van een vertrouwenspersoon behoort onder andere: a. de opvang, begeleiding en ondersteuning van degene die is geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen; b. het op verzoek ondernemen van actie, bijvoorbeeld in de vorm van bemiddeling, ter voorkoming of bestrijding van ongewenste omgangsvormen; c. het zonodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties; d. het adviseren omtrent de mogelijkheid en wenselijkheid tot het indienen van een klacht bij de hierna genoemde Klachtencommissie; e. het behulpzaam zijn bij de indiening van een klacht bij de Klachtencommissie en bij de behandeling daarvan door de Klachtencommissie; f. het verstrekken van inlichtingen aan zowel werkgevers als werknemers over de mogelijkheden tot voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen; g. de nazorg van personen die met ongewenste omgangsvormen zijn geconfronteerd. Instructies vertrouwenspersonen De vertrouwenspersoon dient zich aan de volgende instructies te houden: a. de vertrouwenspersoon zal in alle gevallen de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten met het oog op de belangen van alle betrokkenen; b. de vertrouwenspersoon zal alleen met schriftelijke toestemming van degene die zich tot hem wendt actie ondernemen.

- 144 -

Toegankelijkheid vertrouwenspersonen Iedere werknemer of werkgever die wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen in de onderneming kan zich, al dan niet anoniem, om advies en hulp tot een vertrouwenspersoon wenden. Klachtencommissie De bij deze CAO betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties zullen ervoor zorgen dat er een Klachtencommissie wordt ingesteld. Samenstelling Klachtencommissie De Klachtencommissie bestaat uit twee personen, die in onderling overleg door de bij deze CAO betrokken werkgeversorganisaties worden aangewezen en twee personen die door de bij deze CAO betrokken werknemersorganisaties worden aangewezen. Op dezelfde wijze worden vier plaatsvervangende leden aangewezen. De leden van de Klachtencommissie benoemen uit hun midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter. De Klachtencommissie kan zich bij haar werkzaamheden laten bijstaan door een secretaris, die echter geen deel uitmaakt van de commissie. De secretaris heeft toegang tot alle vergaderingen van de commissie, hij is gerechtigd deel te nemen aan de besprekingen en daarbij zijn oordeel kenbaar te maken doch heeft geen stemrecht. De commissie vergadert indien de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. De leden en de secretaris van de Klachtencommissie, alsmede al degenen die bij de behandeling van de klachten betrokken zijn, zullen in alle gevallen de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten met het oog op de belangen van alle betrok-kenen. Taak Klachtencommissie De Klachtencommissie heeft tot taak om schriftelijke klachten van werknemers of werkgevers over ongewenste omgangsvormen in de onderneming in behandeling te nemen. Klachten dienen bij voorkeur te worden ingediend door tussenkomst van een vertrouwenspersoon. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De Klachtencommissie stelt zelf vast welke werkwijze de meest geëigende is voor de behandeling van de betreffende klacht, met inachtneming van de volgende bepalingen. De Klachtencommissie hoort de partijen die bij de beweerde ongewenste omgangsvormen betrokken zijn. De partijen kunnen zich daarbij laten bijstaan. De Klachtencommissie kan ook anderen horen en kan de situatie ter plaatse in ogenschouw nemen. De Klachtencommissie maakt verslagen van het horen van de partijen en van de anderen. De betrokkenen ontvangen een afschrift van de verslagen voor zover betrekking hebbend op hetgeen door hen aan de Klachtencommissie is meegedeeld. De partijen hebben recht op inzage van de stukken die op de klacht betrekking hebben. Ten aanzien van de verslagen van het horen van de partijen geldt dit slechts nadat de partijen zijn gehoord en alle verslagen gereed zijn. De Klachtencommissie zal nagaan in hoeverre de ingediende klacht al dan niet gegrond is. De Klachtencommissie zal daaromtrent een uitspraak doen, die met redenen omkleed zal zijn, en deze uitspraak schriftelijk ter kennis brengen aan de klager en de aangeklaagde. De Klachtencommissie kan besluiten advies uit te brengen aan de werkgever. Adres Klachtencommissie Het postadres van de Klachtencommissie luidt: Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT.

- 145 -

Bijlage D STATUTEN, FINANCIERINGSREGLEMENT, BESTEDINGSDOELEN EN LOPENDE SUBSIDIEREGELINGEN VAN HET SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF Statuten Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Artikel 1: Naam en Zetel De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. Zij is gevestigd te Gouda. Artikel 2: Doelstellingen 1. De doelstellingen van de Stichting zijn het in de meest ruime zin bevorderen van: • goede arbeidsverhoudingen in het bakkersbedrijf; • goede arbeidsomstandigheden in het bakkersbedrijf; • een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de CAO Bakkersbedrijf; • een goede toepassing van de werking van wettelijke regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid; • een optimale werking van de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf. 2. Deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd door het bevorderen, (doen) uitvoeren en (mede) financieren van de activiteiten, genoemd in het door het bestuur vastgestelde reglement "Bestedingsdoelen". 3. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zal de Stichting bijdragen heffen van werkgevers in het bakkersbedrijf en andere baten van de Stichting aanwenden. Artikel 3: Bestuur Het bestuur bestaat uit vier leden. Artikel 4: Leden van het bestuur 1. De leden van het bestuur en voor ieder van hen een vaste plaatsvervanger worden benoemd door de organisaties van werkgevers en werknemers in het bakkersbedrijf, te weten: a. twee leden gezamenlijk door de in het Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties in het Bakkersbedrijf vertegenwoordigde werkgeversorganisaties. b. twee leden gezamenlijk door de in het Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties in het Bakkersbedrijf vertegenwoordigde werknemersorganisaties. 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a. bedanken; b. periodiek aftreden; en c. ontslag door de benoemende instantie. Artikel 5: Zittingsduur 1. De leden van het bestuur en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van 2 jaar. 2. Aftredende bestuursleden en hun plaatsvervangers kunnen opnieuw worden benoemd. Artikel 6: Voorzitter 1. Telkenjare wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan, met dien verstande dat indien het voorzitterschap wordt vervuld door een van de leden uit de werkgeverssector het vicevoorzitterschap wordt bekleed door een van de leden vanuit de werknemerssector en omgekeerd. 2. Het voorzitterschap en vicevoorzitterschap zullen jaarlijks wisselen. Artikel 7: Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, gene uitgezonderd. 2. De Stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de vicevoorzitter. 3. Het bestuur is steeds verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer, en kan deze verantwoordelijkheid niet aan een ander orgaan mandateren. Artikel 8: Besluitvorming/stemming 1. De besluitvorming geschiedt bij meerderheid van stemmen. 2. De gezamenlijk ter vergadering aanwezige leden van werknemerszijde brengen evenveel stemmen uit als de ter vergadering aanwezige leden van werkgeverszijde. Is het aantal ter vergadering aanwezige leden van de ene zijde niet even groot als het aantal ter vergadering aanwezige leden van de andere zijde, dan brengen de leden van die zijde waarvan het kleinste aantal ter vergadering aanwezig is, evenveel stemmen uit als de leden van de groep van de andere zijde.

- 146 -

3. 4.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk, per telex, telefax of telegrafisch en met eenparigheid van stemmen van bestuursleden.

Artikel 9: Secretariaat Het bestuur wordt in de uitvoering bijgestaan door een secretariaat. Artikel 10: Ontvangsten en uitgaven 1. De middelen van de Stichting bestaan uit: a. het Stichtingskapitaal; b. bijdragen die door de werkgevers in het bakkersbedrijf worden verstrekt op grond van de bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst Bakkersbedrijf; en c. eventuele andere baten. 2. Indien een betrokkene of diens rechtverkrijgende(n) aan zijn (hun) uit deze statuten en/of de reglementen van de stichting en/of de subsidietoekenning inclusief de Algemene Subsidievoorwaarden voortvloeiende financiële verplichtingen niet voldoet (voldoen), vordert het bestuur het verschuldigde, desgewenst in rechte, in. De hierdoor te maken kosten, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, zijn vastgelegd in het Financieringsreglement en worden aan de betrokkene in rekening gebracht. Voorts kan het bestuur het verschuldigde bedrag vermeerderen met intrest, gelijk aan de wettelijke rente voor iedere maand of gedeelte van een maand, dat de betrokkene of diens rechtverkrijgende(n) in gebreke is (zijn) het verschuldigde te betalen. Artikel 11: Financieringsreglement Het bestuur stelt een financieringsreglement vast, waarin tenminste zijn geregeld de grondslag, de hoogte van de bijdragen en de wijze van incasseren. Artikel 12: Beheer De gelden van de Stichting worden door het bestuur beheerd. Artikel 13: Verstrekkingen uit het fonds 1. Subsidie-verzoekende instellingen moeten een begroting indienen, welke moet zijn gespecificeerd overeenkomstig het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement "Bestedingsdoelen". 2. De verzoeken om toekenning van subsidie dienen voorts tenminste de gegevens te bevatten als aangegeven in de Algemene Subsidievoorwaarden van de Stichting. Deze Algemene Subsidievoorwaarden zijn op aanvrage verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting. 3. De Stichting kent slechts subsidie toe op voorwaarde dat dit artikel en haar Algemene Subsidievoorwaarden onderdeel uitmaken van de toekenning en dat deze stipt worden nageleefd. De Stichting is bevoegd om nadere voorwaarden te stellen. 4. Subsidie-ontvangende instellingen dienen jaarlijks een door een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring te overleggen over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring (tenminste) moet zijn gespecificeerd volgens het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement "Bestedingsdoelen". Deze verklaring zal een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het jaarverslag . Artikel 14: Extra voorwaarden van subsidiëring van cursussen Subsidiëring betreffende cursussen zal slechts dan kunnen plaatsvinden wanneer tenminste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. de cursus moet kennis en/of vaardigheden betreffen die binnen de bakkerijbranche algemeen toepasbaar is/zijn; b. de cursus moet betrekking hebben op het primaire proces, waaronder verstaan wordt: het omzetten van grondstoffen in producten en het verkopen daarvan; c. de cursus mag naar het oordeel van het bestuur niet (nagenoeg) gelijk zijn aan een al bestaande cursus; d. het cursusmateriaal, zoals in syllabi verwerkte teksten, vraagstellingen, opgaven, handboeken en docentenhandleidingen, dient onvoorwaardelijk aan de Stichting beschikbaar gesteld te zijn met het recht om daarvan in de bakkerijbranche gebruik te maken; en e. er worden slechts bijdragen toegekend indien en voor zover de cursisten als werknemer, uitzendkracht of payrollwerknemer werkzaam zijn waarvan hun werkgever op grond van artikel 56 CAO Bakkersbedrijf een betalingsplicht heeft jegens het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf; f. aan de cursisten dient het diploma/certificaat van de cursus toegekend te zijn. Artikel 15: Begroting, rekening en verantwoording 1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Jaarlijks stelt het bestuur een begroting op, die (desgevraagd) voor de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers beschikbaar is, en die moet zijn ingericht en gespecificeerd overeenkomstig het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement "Bestedingsdoelen". 3. Jaarlijks stelt het bestuur een jaarverslag op, dat een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting en van de ontwikkeling daarvan gedurende het boekjaar

- 147 -

4.

5.

6.

7.

en waarin het bestuur rekenschap aflegt van het gevoerde beleid. Dit jaarverslag moet overeenkomstig het door het bestuur op basis van artikel 2 lid 2 vastgestelde reglement "Bestedingsdoelen" gespecificeerd en gecontroleerd zijn door een registeraccountant of accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, uit welke stukken moet blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan. Het bestuur legt omtrent het gevoerde financiële beleid rekening en verantwoording af aan het Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties in het Bakkersbedrijf door overlegging van het jaarverslag. Het jaarverslag en de daarbij behorende, in lid 3 bedoelde accountantsverklaring wordt ter inzage van de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd: a. ten kantore van de Stichting; b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen. Het jaarverslag en de daarbij behorende, in lid 3 bedoelde accountantsverklaring wordt op aanvraag aan de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten. Het jaarverslag en de verklaring omtrent de rechtmatigheid daarvan wordt aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, toegezonden.

Artikel 16: Ministerieel vertegenwoordiger Indien door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wens daartoe te kennen wordt gegeven, wordt in overleg tussen het bestuur en de Minister een waarnemer toegelaten. Waarnemers zijn gerechtigd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen. Waarnemers ontvangen alle voor bestuursleden bestemde stukken. Artikel 17: Statutenwijziging en ontbinding 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door het bestuur, gehoord het Georganiseerd Overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties in het Bakkersbedrijf. 2. De Stichting kan worden ontbonden door hetzij de gezamenlijke werkgeversorganisaties, hetzij de gezamenlijke werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 4 door middel van een aangetekend schrijven aan het bestuur, waarin zij hun medewerking aan de Stichting opzeggen. Een jaar nadat bedoelde kennisgeving is ontvangen is de Stichting van rechtswege ontbonden. 3. Het bestuur is belast met de liquidatie en geeft een bestemming aan een eventueel batig saldo van de Stichting, welke bestemming zo dicht mogelijk moet liggen in het verlengde van het doel van de Stichting. Artikel 18: Slotbepaling In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Financieringsreglement Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Fonds: Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf; b. werkgever: de werkgever als bedoeld in de CAO Bakkersbedrijf. Artikel 2 De werkgever is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan het Fonds welke door een door het bestuur van het Fonds aan te wijzen administrateur zal worden geheven. De werkgever wordt ten aanzien van voormelde verplichting gekweten door betaling van het verschuldigde bedrag aan die administrateur. Artikel 3 De bijdrage als bedoeld in artikel 2 bestaat uit een jaarlijks vast te stellen premie, gerekend over de voor de werkgever voor zijn onderneming geldende loonsom. Voor het loonbegrip wordt uitgegaan van het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen in de verloningsperioden van het boekjaar, met uitzondering van: 1. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen; 2. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto; 3. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin de AOW-jarige leeftijd wordt bereikt. De hoogte van deze premie wordt vermeld in artikel 56 van de CAO Bakkersbedrijf. Artikel 4 Indien de werkgever de bijdrage, als bedoeld in artikel 2, niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur betaalt, is werkgever onmiddellijk in verzuim. Werkgever betaalt dan wettelijke rente over de openstaande factuur. Betaalt de werkgever na de eerste herinnering nog niet, dan is werkgever ook verplicht de wettelijke en buitengerechtelijke incassokosten en andere kosten die het Fonds maakt, te betalen.

- 148 -

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: Hoofdsom Tot € 250,€ 250,- tot € 500,€ 500,- tot 1.250,€ 1.250,- tot 2.500,€ 2.500,- tot € 3.750,€ 3.750,- tot € 5.000,Meer dan € 5.000,-

Incassokosten incl. BTW € 37,€ 75,€ 150,€ 300,€ 450,€ 600,15%

Het Fonds kan vorderingen op de werkgever onmiddellijk opeisen in de volgende situaties: - als het Fonds informatie heeft waaruit blijkt dat de werkgever niet aan de (betalings)verplichtingen kan voldoen; - bij liquidatie, faillissement of aanvraag van surseance van betaling.

Bestedingsdoelen, reglement ex artikel 2 lid 2 van de Statuten van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf De doelstellingen van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, genoemd in artikel 2 lid 1 van de Statuten van deze Stichting, zullen worden gerealiseerd door het bevorderen, (doen) uitvoeren en (mede) financieren van de navolgende activiteiten: A.

Scholing, vormings- en ontwikkelingswerk: 1. Het geven van voorlichting met betrekking tot de opleidingsmogelijkheden in het bakkersbedrijf. 2. Het verrichten van scholingsactiviteiten en vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van (toekomstige) werkgevers en werknemers in het kader van de vakopleiding, alsmede teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf te bewerkstelligen en de employability van werknemers in het bakkersbedrijf te verbeteren, dan wel - voor zover het werkgevers betreft - betrekking hebbend op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, als geregeld in bijlage D (Subsidieregelingen) van de CAO Bakkersbedrijf.

B.

Arbeidsomstandigheden: 3. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar het welzijn met betrekking tot de arbeid van de werknemers in het bakkersbedrijf dan wel naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. 4. Het geven van voorlichting omtrent wettelijke regelingen en/of andere voorschriften inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid.

C.

Arbeidsvoorwaarden in de CAO Bakkersbedrijf: 5. Het verrichten van activiteiten om een juiste naleving en uitvoering van de CAO Bakkersbedrijf te bewerkstelligen. 6. Het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan deelneming in de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Bakkersbedrijf, het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Bakkersbedrijf, als geregeld in respectievelijk bijlage C, bijlage D en bijlage H van de CAO Bakkersbedrijf. 7. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het CAOoverleg gemaakte afspraken. 8. Het geven van algemeen toegankelijke informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de CAO Bakkersbedrijf.

D.

Arbeidsmarkt: 9. Het geven van algemeen toegankelijke informatie en voorlichting over reorganisaties en sociale plannen. 10. Het verrichten van werkzaamheden om een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in het algemeen te bewerkstelligen, als geregeld in artikel 47 van de CAO Bakkersbedrijf. 11. Publicitaire activiteiten over het bakkersbedrijf om een positief imago daarvan te handhaven of te verbeteren, als geregeld in artikel 47 van de CAO Bakkersbedrijf.

E.

Arbeidsverhoudingen: 12. Het geven van voorlichting en advies over een juiste uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden, voor zover relevant.

- 149 -

F.

Bestuur en beheer: 13. Het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan het bestuur en het beheer van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Subsidieregelingen Snuffelstages VMBO/HAVO/VWO:

€ 50 per leerling per snuffelstage; maximaal 5 leerlingen per jaar.

Voor leerlingen op de middelbare scholen (VMBO/HAVO/VWO) komt op enig moment de vraag welk beroep en opleiding zij zullen gaan kiezen. Welke werkzaamheden sluiten het beste aan bij hun interesses, vaardigheden, capaciteiten, waarden en persoonlijke eigenschappen? De leerlingen kunnen bij het beantwoorden van deze moeilijke vragen worden geholpen wanneer zij beroepsbeoefenaren in de bedrijven kunnen ontmoeten. Daardoor kunnen de leerlingen zich een beeld vormen van het betreffende beroep en de omstandigheden waarin dat wordt uitgeoefend. Om deze redenen organiseren middelbare scholen zogenaamde “snuffelstages”. Die snuffelstages zijn van groot belang voor de leerlingen: ze helpen de leerlingen om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Anderzijds is er ook een belang voor de bedrijfstak: openstelling van de bedrijven voor middelbare scholieren vergroot de bekendheid met het beroep en dus ook de kans dat leerlingen daarvoor zullen kiezen. Het verlenen van medewerking aan snuffelstages is van belang om de instroom van medewerkers in de bedrijfstak op peil te houden.

Verletkosten vakbondsverlof:

€ 150 per werknemer per dag; maximaal 6 dagen per jaar; maximaal 12 dagen per jaar indien werknemer een vakbondskaderlid is die in een bondorgaan is afgevaardigd;

Werknemers, uitzendkrachten en payrollwerknemers, die lid zijn van een werknemersvereniging kunnen op grond van artikel 40.2 CAO Bakkersbedrijf aanspraak maken op vakbondsverlof. Werkgevers, uitzendbureaus en payrolbedrijven, die de bijdrage bedoeld in artikel 56 CAO Bakkersbedrijf afdragen maken aanspraak op vergoeding van de verletkosten van dit vakbondsverlof.

Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming:

Startersbijdrage van € 220, met dien verstande dat zij die de opleiding tot bake-off bakker of tot verkoopmedewerker in de bakkerijbranche gaan volgen recht hebben op een uitkering van € 110.

Werknemers en payrollwerknemers die blijkens een praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), voor het eerst deel gaan nemen aan een beroepsopleiding, en die opleiding ten minste 3 maanden blijven volgen, hebben recht op een startersbijdrage. Een startersbijdrage wordt slechts één keer aan dezelfde persoon verstrekt. Vergoeding van (maximaal) € 90 per BBL-leerling die ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam is, respectievelijk € 1,38 per stage-uur per BOL-leerling (maximaal € 90 per BOL-leerling), met een maximum van € 360 per maand per als leerbedrijf erkende eenheid. Een werkgever, waaronder een inlener van een payrollbedrijf, die aspirant, erkend of aanbevolen leerbedrijf is respectievelijk binnen zijn onderneming eenheden heeft die als zodanig worden aangemerkt en opgenomen zijn in het openbare register van erkende leerbedrijven, heeft voor elke maand dat hij in het kader van een VMBOleertraject, beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of van een beroeps opleidende leerweg (BOL) beroepspraktijkvorming verzorgt, recht op een vergoeding.

Persoonlijk opleidingsvoucher:

€ 200,- per fulltime werknemer (parttime werknemer naar rato)

Werknemers van bakkersbedrijven, uitzendbureaus en payrolbedrijven, die de bijdrage bedoeld in artikel 56 CAO Bakkersbedrijf afdragen, maken in het kalenderjaar 2018 aanspraak op een persoonlijk opleidingsvoucher van

- 150 -

€ 200,- per fulltime werknemer (parttime werknemer naar rato) die zij kunnen inzetten voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en trainingen. Stapelen van meerdere subsidies van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf per opleiding/training is niet mogelijk. Aanvraagformulier met administratieve uitvoeringsvoorwaarden kunnen worden gedownload van de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Voor werknemers van bakkersbedrijven, uitzendbureaus en payrolbedrijven, die de bijdrage bedoeld in artikel 56 CAO Bakkersbedrijf afdragen, kunnen bij de Nationale Bakkerij Academie onder andere onderstaande trainingen volgen met een subidie van 45% of 100%.

Trainingen: Trainingen

Kostprijs

Subsidie

Prijs deelnemers

Snijden en verpakken (per groep)

€ 4.100

45%

€ 2.255

Desserttaarten en gebakjes

€ 600

45%

€ 330

Productkennis verkoopmed. (per groep)

€ 2.350

45%

€ 1.292,50

Desem & Oude Granen

€ 266

45%

€ 146,30

Gastologie

€ 175

45%

€ 96,00

Home Baking Professionals

€ 600

45%

€ 330

Assessorentraining

€ 250

100%

€0

Puur Boulangerie

€ 1.250

45%

€ 688,00

Viennoisserie

€ 1.250

45%

€ 688,00

Praktijkbegeleider

€ 790

100%

€0

Leidinggeven op de werkvloer

€ 785

45%

€ 432,00

Bakken met houtoven

€ 175

45%

€ 92,25

Chocoladedecoraties

€ 310

45%

€ 171,00

IJstaarten

€ 600

45%

€ 330

Puur Desem

€ 1.250

45%

€ 688,00

Actief verkopen (per groep)

€ 2.350

45%

€ 1.292,50

- 151 -

Bijlage E BEOORDELINGSFORMULIER EN RICHTLIJNEN PERIODIEKEN

BEDRIJFSNAAM:……….………………..

BEOORDELINGSFORMULIER

Naam : Functie :

Personeelsnummer Afdeling

: :

Datum in dienst Beoordelingsperiode

: :

OORDEEL OVER FUNCTIONEREN AAN DE HAND VAN DE FUNCTIEBESCHRIJVING / ALGEMENE WERKAFSPRAKEN

Toelichting Beoordeling 1

Algemeen functioneren

Zie functiebeschrijving

O

V

Geef een toelichting indien de beoordeling ‘onvoldoende’ is. Vermeld voor ‘voldoende’ en ‘goede’ resultaten de belangrijkste positieve en te ontwikkelen zaken.

G

OORDEEL RESULTAATDOELSTELLINGEN

Toelichting Beoordeling1

Resultaatdoelstelling

Geef een toelichting indien de beoordeling ‘onvoldoende’ is. Vermeld voor ‘voldoende’ en ‘goede’ resultaten de belangrijkste positieve en te ontwikkelen zaken.

1.

O

V

G

2.

O

V

G

OORDEEL ONTWIKKELDOELSTELLINGEN COMPETENTIES

1

Onvoldoende, Voldoende, Goed: zie achterzijde formulier.

- 152 -

Toelichting Beoordeling1

Ontwikkeldoelstelling

Geef een toelichting indien de beoordeling ‘onvoldoende’ is. Vermeld voor ‘voldoende’ en ‘goede’ resultaten de belangrijkste positieve en te ontwikkelen zaken.

1.

O

V

G

2.

O

V

G

BEDRIJFSNAAM:……….………………..

BEOORDELINGSFORMULIER EINDOORDEEL

Naam : Functie :

Personeelsnummer Afdeling

: :

Datum in dienst Beoordelingsperiode

Beoordeling1

Eindoordeel Algemeen functioneren (overnemen van pagina 1)

O

V

G

Resultaatdoelstellingen (overnemen van pagina 1)

O

V

G

Ontwikkeldoelstellingen (overnemen van pagina 1)

O

V

G

Beoordeling1

Eindoordeel totaal functioneren Het eindoordeel is geen rekenkundig gemiddelde van de eindoordelen voor het algemene functioneren en de doelstellingen (resultaat/ontwikkel). Als regel geldt dat als het eindoordeel ‘algemeen functioneren’ en het eindoordeel ‘doelstellingen’ eenzelfde ‘uitkomst’ laten zien, dit ook geldt voor het ‘totaal functioneren’. Als ze een verschillend beeld laten zien is het finale oordeel van de leidinggevende beslissend. Het eindoordeel ‘totaal functioneren’ kan echter nooit lager c.q. hoger zijn dan de laagste dan wel hoogste van de drie.

O

V

Argumentatie bij eindbeslissing

G

Afspraken voor volgend jaar SM(W)ART (Specifiek, Meetbaar (Waarneembaar), Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

- 153 -

: :

Datum gesprek Naam leidinggevende Voor akkoord leidinggevende

: : :

Datum formulier Naam medewerker Voor gezien medewerker

A.

Goed (presteert boven verwachting)

Wordt gebruikt voor medewerkers die: - ruim boven verwachting presteren; - steeds hoge targets behalen; - vaak de functie-eisen overstijgen; - in staat zijn extra werk uit te voeren zonder dat bestaande afspraken daaronder lijden; - door hun pro-actieve houding anderen binnen de organisatie inspireren tot betere resultaten.

B.

Voldoende (presteert conform verwachting)

Wordt gebruikt voor medewerkers die: - de gestelde doelen binnen de gestelde tijd realiseren; - hun rol volledig, volwaardig en naar tevredenheid vervullen; - geen verbetering van betekenis nodig hebben; - normale supervisie nodig hebben; - een betrouwbaar teamlid zijn.

C.

Onvoldoende (presteert onder verwachting)

Wordt gebruikt voor medewerkers die: - werk produceren dat niet zonder controle door kan; - verbetering en begeleiding nodig hebben op vrijwel alle terreinen; - bij herhaling dezelfde fouten maken; - met regelmaat deadlines overschrijden; - permanent supervisie nodig hebben om erger te voorkomen.

- 154 -

: : :

RICHTLIJNEN voor beoordelingsgesprekken

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Het is aan te bevelen (maar niet verplicht) met elke medewerker ieder jaar een beoordelingsgesprek te voeren. Wordt er geen beoordelingsgesprek gevoerd, dan krijgt de medewerker automatisch een functiejaar. Het gesprek biedt voor leidinggevende de kans te sturen op resultaatbijdragen en ontwikkeling van de medewerker. De leidinggevende informeert de werknemer tijdig vooraf over de wijze van beoordelen, bijvoorbeeld door het aanreiken van het beoordelingsformulier, een handleiding en/of (algemene) toelichting. In het beoordelingsgesprek komen in ieder geval aan de orde: a. het functioneren aan de hand van de functiebeschrijving en afspraken over het afgelopen jaar; b. het maken van afspraken over te leveren resultaatbijdragen, de ontwikkeling van kwaliteiten en eventueel de ondersteuning door de leidinggevende (opleidingen, begeleiding et cetera). Op basis van de beoordeling kunnen minimaal één (goed), één (voldoende) of geen (onvoldoende) periodiek(en) worden toegekend om de verdere ontwikkeling van kwaliteiten en het leveren van resultaatbijdragen te stimuleren. Belangrijk om dit goed te beargumenteren (ook op het formulier). Bij een onvoldoende beoordeling maken werknemer en werkgever afspraken over de benodigde ontwikkeling van de medewerker, de inspanningen die medewerker hiervoor gaat doen, de ondersteuning die de leidinggevende daarbij biedt en extra evaluatiemomenten. Doel is een zodanige verbetering dat een volgende beoordeling naar verwachting voldoende of goed kan zijn. Aan te bevelen is bij een onvoldoende beoordeling minimaal één functioneringsgesprek halverwege het jaar te voeren. Een werknemer kan maximaal twee jaren na elkaar door een onvoldoende beoordeling een periodiek worden onthouden. Het idee is dat er in die twee jaar een verbetering in het functioneren te zien is of dat andere oplossingen worden gevonden (andere functie binnen/buiten de organisatie etc.). Het ingevulde beoordelingsformulier of eventueel een kort verslag, wordt in kopie aan de medewerker gegeven. Eigen formats voor de gesprekken moeten minimaal de elementen bevatten uit de format in deze bijlage.

- 155 -

Bijlage F AANMELDINGSFORMULIER DISPENSATIE / LOONSCHAAL 1A / REFERENTIEFUNCTIE ALGEMEEN MEDEWERKER PRODUCTIE/INPAK (P.09)

U kunt uw dispensatieverzoek (aanvraagformulier) richten aan: Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Antwoordnummer 4092 3500 VB Utrecht De taken en bevoegdheden van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden in Bijlage H is van toepassing. Aanvraagformulier dispensatieregeling (loonschaal 1a) bakkersbedrijf

Naam onderneming

Naam aanvrager

Functie aanvrager

Handtekening (verklaring naar waarheid ingevuld)

Functie(-titel) waarvoor dispensatie wordt aangevraagd

aantal uren per week

Naam medewerker(s)

- 156 -

Geboortedatum

1. Organisatorische context Beantwoord in onderstaande tabel de voor de functie van belang zijnde vragen. 1a.

Gaat het om een industriële of ambachtelijke bakkerij?

1b.

Hoeveel medewerkers zijn werkzaam binnen het bedrijf (inclusief ingehuurde medewerkers)?

1c.

Op welke producten is het bedrijf gericht?

1d.

Op welke producten wordt de medewerker/functie, waarvoor dispensatie wordt aangevraagd, ingezet?

1e.

Binnen welke afdeling is de functie, waarvoor dispensatie wordt aangevraagd, geplaatst?

1f.

Beschrijf het proces van de afdeling en de plaats van de functie daarin. Voeg foto’s toe ter ondersteuning

1g.

Beschrijf de hulpmiddelen en machines/installaties waarmee/waaraan de medewerker werkt. (bijv. soort handgereedschap, heftruck, stand-alone-inpakmachine, automatische inpaklijn, dozenstapelaar, dozenvouwmachine, platenreinigingsmachine, etc.)? Voeg foto’s toe ter ondersteuning

1h.

Welke volumes (consumenteneenheden, bakplaten, kratten e.d.) worden door de medewerker verwerkt ? Geef ook aan of het volumes per dag, week, maand of jaar betreft en hoeveel eenheden de medewerker per uur verwerkt. Wat wordt verwerkt Aantal Periode waarop het Gemiddeld aantal per uur aantal betrekking heeft

1i.

1j.

Geef aan of het werk wordt verricht aan een lopende band of een werktafel? Als beide situaties van toepassing zijn geef dan ook aan hoeveel procent van de totale werktijd het betreft.

☐ ☐

Lopende band …… % van de tijd

☐ ☐ ☐ ☐

Lopende band loopt op een vaste snelheid

Werktafel …… % van de tijd Als er sprake is van een lopende band, vink dan aan welke situatie van toepassing is. Meerdere situaties zijn mogelijk. Lopende band dient voor constante aanvoer van producten Lopende band dient voor afvoer van verwerkte producten Lopende band past zich aan de snelheid van de medewerker aan

- 157 -

1k.

Omschrijf zo goed mogelijk wat het tempo bepaalt waarin de medewerker werkt en hoe de medewerker daarop invloed kan uitoefenen.

2. Te verrichten taken/handelingen Geef aan welke taken de medewerker verricht en beschrijf de handelingen die hij uitvoert. Bij het invullen kunt u gebruik maken van de referentiefuncties (bijvoorbeeld P.09 Algemeen medewerker) en de bijbehorende Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK) uit de cao. De referentiefuncties en NOK’s kunt u vinden op www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/pages/27/Arbeidsomstandigheden/Orba/Referentiefuncties.html

Taak

Handeling

Voorbeeld:

Voorbeeld: - uit krat halen van benodigde aantal broodjes; - broodjes in plastic zakje doen; - zakje sluiten met sluitstrip; - etiket op zakje doen; - zakje in doos/krat leggen.

Inpakken broodjes

- 158 -

3. Bezwarende omstandigheden Vul in welke omstandigheden van toepassing zijn. Wat wegen de producten of materialen die de medewerker tilt of verplaatst, en wat betreft het lichtste c.q. zwaarste?

Te tillen gewicht(en) varieert tussen De gewichten hebben betrekking op

……,.… kg

……,.… kg

☐ ☐

Op normale werkhoogte verplaatsen

Als er sprake is van verplaatsen, welke situatie is dan het meeste aan de orde? Meerdere situaties zijn mogelijk.Boven schouderhoogte wegzetten van producten/materialen

☐ ☐

Hoofdzakelijk staandMedewerker moet met enige regelmaat naar een andere (werk)plek lopen Medewerker verplaatst zich steeds tussen werkplekken

Welke omstandigheden zijn op het werk van de medewerker van toepassing?

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Meerdere omstandigheden zijn mogelijk.Afzondering doordat het werk in een aparte ruimte wordt verricht zonder dat daar andere collega’s aanwezig zijnWeinig afwisseling in het werk, merendeel van de tijd wordt dezelfde handeling(en) verricht

Welke situatie is op het werk van de medewerker van toepassing? Meerdere situaties zijn mogelijk.

Bukken om producten/materialen te pakken of weg te zetten

Medewerker kan het werk afwisselend staand of zittend verrichten

Geluid van machines die in dezelfde ruimte staan Hitte van machines of kou door geconditioneerde ruimte Natte of gladde vloeren zodat lopen aandacht vraagt In een tempo moeten werken om machine bij te houden of aantallen af te krijgen

4. Overige informatie Welke informatie is nog niet aan de orde geweest op dit formulier, maar is wel van belang om een goed inzicht te krijgen in de functie en de achtergrond van de aanvraag?

- 159 -

LOONSCHAAL 1A

in % van minimumloon bij 22 jaar

Bedrag per 01-072018

leeftijd 3,80

16

39,22%

17

44,82%

18

51,55%

5,00

19

59,62%

5,78

20

70,03%

6,79

21

85,07%

8,24

22

100%

9,69

4,34

functiejaren 0 1

100%

9,69

103,32%

10,01

2

106,79%

10,35

3

110,27%

10,69

4

113,74%

11,02

5

117,33%

11,37

6

120,80%

11,71

De aangegeven uurlonen in de rechterkolom van deze tabel dienen bij een wijziging van het wettelijk minimum(jeugd)loon met behulp van de vermelde percentages te worden aangepast.

- 160 -

FUNCTIEPROFIEL: Algemeen medewerker productie/inpak (P.09) Kenmerken van de referentiefunctie De algemeen medewerker productie/inpak wordt ingezet op een (beperkt) aantal handmatige werkzaamheden waarbij sprake is van een zekere monotonie in het werk, die na een zeer beperkte instructie (zien is in feite doen) verricht kunnen worden en waarbij de kans op fouten te verwaarlozen is. Kenmerkend voor het type werkzaamheden is tevens het ontbreken van een door een machine opgelegd tempo of het verplaatsen van gewichten.

Indeling in loonschaal 1A is uitsluitend mogelijk na verkregen dispensatie van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (zie Bijlage F)

Organisatie Direct leidinggevende Geeft leiding aan

: :

niet van toepassing.

Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Handmatige inpakwerkzaamheden

-

-

-

inpakken (handmatig) van eindproducten (broodjes, koekjes e.d.) in consumentenverpakkingen (zakken, doosjes) of kratten in de gevraagde aantallen of tot een opgegeven totaalgewicht is bereikt; verwijderen van producten die zichtbaar niet aan de kwaliteitsnorm voldoen; afnemen van ingepakte producten van de band en plaatsen van deze producten in overdozen/kratten; sluiten van dozen met plakband en stapelen van dozen of kratten op pallets zodat ze afgevoerd kunnen worden;

-

conform voorschriften (HACCP, interne regelgeving); tijdige melding van onregelmatigheden aan leidinggevende;

Bezwarende omstandigheden -

Uitoefenen van enige kracht bij het verplaatsen van dozen of karren met halffabricaten. Eenzijdige houding bij inpakwerkzaamheden. Enige hinder van geluid. Geringe kans op letsel als gevolg van stoten of beknelling.

Datum: juli 2012

Loonschaal 1A NB: Het functieniveau is uitsluitend gebaseerd op het functieprofiel

- 161 -

COMPETENTIEPROFIEL Kennis en betekenisvolle vaardigheden - Geen kennis of ervaring vereist. Competenties / gedragsvoorbeelden Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de referentiefunctie. Samenwerken en overleggen (1): - gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep; - stemt zijn werkzaamheden af op de groep. Materialen en middelen inzetten (1): - draagt zorg voor juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen; - gaat zorgzaam met materialen en middelen om. Instructies en procedures opvolgen (1): - werkt volgens eenvoudige instructies en procedures; - volgt de door de leidinggevende opgegeven veiligheidsinstructies op.

- 162 -

Bijlage G1 MELDING DEELNAME VITALITEITSREGELING

WERKGEVER: bedrijfsnaam:

WERKNEMER: naam, voorletters:

contactpersoon:

adres:

adres:

postcode:

postcode:

woonplaats:

vestigingsplaats:

geboortedatum:

telefoon:

telefoon:

email:

email:

werkgeversnummer pensioenfonds:

Datum ingang deelname vitaliteitsregeling: ………………………….

Partijen verklaren de vitaliteitsregeling te zullen toepassen conform Hoofdstuk 6 van de CAO Bakkersbedrijf.

Aldus overeengekomen op …………………….. te ……………………………

………………………….. Werkgever

…………………………….. Werknemer

Werkgever stuurt op verzoek van werknemer de Melding Deelname Vitaliteitsregeling (Bijlage G1) naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT) of [email protected] De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden meldt de deelname van werknemer aan de vitaliteitsregeling aan het Pensioenfonds Bakkersbedrijf. De verstrekte gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een juiste uitvoering van de vitaliteitsregeling.

- 163 -

Bijlage G2 MELDING GEEN DEELNAME VITALITEITSREGELING

WERKNEMER: naam, voorletters:

WERKGEVER: bedrijfsnaam:

adres:

contactpersoon:

postcode:

adres:

woonplaats:

postcode:

geboortedatum:

vestigingsplaats:

telefoon:

telefoon:

email:

email: werkgeversnummer pensioenfonds:

1. Werknemer verklaart nog niet te willen deelnemen aan de vitaliteitsregeling zoals beschreven in Hoofdstuk 6 van de CAO Bakkersbedrijf. 2. Werknemer geeft hiervoor de volgende reden(en):

Aldus verklaard op …………………….. te ……………………………

…………………………… Werknemer …………………………. Werkgever voor gezien

Werkgever stuurt de Melding Geen Deelname Vitaliteitsregeling (Bijlage G2) naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT) of [email protected] De verstrekte gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het monitoren van de vitaliteitsregeling in de bakkerijsector.

- 164 -

Bijlage G3 MELDING INHOUD AFWIJKENDE VITALITEITSREGELING DISPENSATIEVERZOEK (ARTIKEL 45.7 cao)

WERKNEMER: naam, voorletters:

WERKGEVER: bedrijfsnaam:

adres:

contactpersoon:

postcode:

adres:

woonplaats:

postcode:

geboortedatum:

vestigingsplaats:

telefoon:

telefoon:

email:

email: werkgeversnummer pensioenfonds:

Partijen verklaren de volgende, van de vitaliteitsregeling afwijkende, regeling per …………….. (datum) te willen afspreken:

Aldus overeengekomen op …………………….. te ……………………………

…………………………… Werknemer

……………………………… Werkgever

Werkgever stuurt de Melding Inhoud Afwijkende Vitaliteitsregeling (Bijlage G3) naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT) of [email protected] De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden neemt deze melding als verzoek tot dispensatie in behandeling met inachtneming van het bepaalde in Bijlage H en artikel 45 van de CAO Bakkersbedrijf. De verstrekte gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een juiste uitvoering van de vitaliteitsregeling.

- 165 -

Bijlage G4 MELDING BEËINDIGING VITALITEITSREGELING

WERKGEVER: bedrijfsnaam:

WERKNEMER: naam, voorletters:

contactpersoon:

adres:

adres:

postcode:

postcode:

woonplaats:

vestigingsplaats:

geboortedatum:

telefoon:

telefoon:

email:

email:

werkgeversnummer pensioenfonds:

Partijen verklaren het voornemen te hebben de vitaliteitsregeling te beëindigen per …………….(datum) en vragen de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden op grond van artikel 45.6 CAO Bakkersbedrijf dispensatie te verlenen. De reden(en) voor beëindiging vitaliteitsregeling:

Aldus verklaard op …………………….. te ……………………………

………………………….. Werkgever

…………………………….. Werknemer

Werkgever stuurt de Melding Beëindiging Vitaliteitsregeling (Bijlage G4) naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT) of [email protected] De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden neemt deze melding als verzoek tot dispensatie in behandeling met inachtneming van het bepaalde in Bijlage H en artikel 45 van de CAO Bakkersbedrijf. De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden meldt bij een verleende dispensatie de beëindiging van de vitaliteitsregeling aan het Pensioenfonds Bakkersbedrijf. De verstrekte gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een juiste uitvoering van de vitaliteitsregeling.

- 166 -

Bijlage G5 MELDING AANVRAAG OVERGANGSREGELING WERKGEVER VITALITEITSREGELING

WERKGEVER: bedrijfsnaam: contactpersoon: adres: postcode: vestigingsplaats: telefoon: email: werkgeversnummer pensioenfonds: IBAN:

Werkgever verklaart één of meer werknemers (DGA uitgezonderd) in dienst te hebben die deelnemen aan de vitaliteitsregeling waarvan het vitaliteitsloon meer dan 10% bedraagt van de totale loonsom. Werkgever wenst een financiële compensatie te ontvangen op grond van artikel 45.9 CAO Bakkersbedrijf en levert als bijlage een personeelslijst aan waarin het volgende vermeld staat: namen, Burgerservicenummers, arbeidsduur en bruto loon per jaar. De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden kan op verzoek nadere informatie inwinnen.

……………………, Vestigingsplaats Datum

…………………

……………………………… Werkgever

Werkgever stuurt de Melding Aanvraag Overgangsregeling Werkgever naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT) of [email protected] De verstrekte gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een juiste uitvoering van de overgangsregeling ex artikel 45.9 CAO Bakkersbedrijf

- 167 -

Bijlage G6 ADDENDUM ARBEIDSOVEREENKOMST T.B.V. VITALITEITSREGELING Ondergetekenden: De werkgever: bedrijfsnaam: contactpersoon: adres: postcode: vestigingsplaats: telefoon werk: telefoon privé:

De werknemer: naam: adres: postcode: woonplaats: geboortedatum: telefoon: telefoon naaste familie: burgerservicenummer: geldig identiteitsbewijs: nationaliteit: (post)bankrekening:

nemen het volgende in overweging: CAO-partijen hebben in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid, meer in het bijzonder de preventie van uitval vanwege afnemende belastbaarheid en het langer doorwerken als gevolg van het verhogen van de AOWleeftijd, een vitaliteitsregeling ontwikkeld. Deze regeling van specifieke arbeidsvoorwaarden beoogt een financieel verantwoorde samenwerking tussen werkgever en werknemer te creëren waarin een duurzame inzetbaarheid van werknemers van 60 jaar en ouder wordt bevorderd.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1: toepasselijke cao Op deze addendum is de telkens geldende CAO Bakkersbedrijf van toepassing. Artikel 2: arbeidsduur per week Met ingang van ………………(ingangsdatum vitaliteitsregeling) bedraagt de arbeidsduur gemiddeld ….. (uur) per week gerekend over een periode van 4 weken. Artikel 3: gewijzigd(e) functieloon/bruto toeslagen Per ingangsdatum vitaliteitsregeling bedraagt het gewijzigd functieloon: € …………… bruto per week/4weken/maand en de gewijzigde bruto toeslagen: ………… per week/4-weken/maand. Artikel 4: vitaliteitsloon Het vitaliteitsloon bedraagt: €………….. bruto per week/4-weken/maand.

Aldus overeengekomen op ……………………. te ……………………

Werkgever

Werknemer

- 168 -

Bijlage H ADVIESCOMMISSIE ARBEIDSVOORWAARDEN, GESCHILLEN CAO-CONTRACTANTEN

Taak en bevoegdheden Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Er bestaat een Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Tot haar taak en bevoegdheden behoren: a. het verrichten van krachtens deze CAO opgedragen werkzaamheden en het uitoefenen van door het Georganiseerd Overleg in het Bakkersbedrijf toegekende bevoegdheden ter bevorde¬ring van de getrouwe naleving van deze CAO; b. het verlenen van dispensatie aan werkgever, vallende onder de werkingssfeer van de cao, van de toepassing van één of meer bepalingen in deze overeenkomst respectievelijk het verlenen van dispensatie in de zin van Bijlage F. Voor de uitvoering van dit artikellid bestaat de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden uitsluitend en integraal uit partijen bij deze CAO; c. het coördineren, monitoren en verlenen van dispensatie van de vitaliteitsregeling (artikel 45). Met het oog op de bescherming van CAO-rechten zal de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden in beginsel financieel compenserende voorwaarden stellen aan de verleende dispensatie. d. het geven van adviezen aan het Georganiseerd Overleg in het Bakkersbedrijf over de uitleg en de toepassing van de bepalingen van deze CAO; e. het op verzoek van belanghebbenden doen van uitspraken, op aan recht en billijkheid ontleende gronden in die gevallen, waarin geschillen mochten zijn ontstaan naar aanleiding van deze CAO. Procedure dispensatieverzoeken 1. Een verzoek tot dispensatie dient te worden ingediend bij CAO-partijen, p/a de secretaris van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden, Antwoordnummer 4092, 3500 VB Utrecht. 2. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij CAO-partijen onder vermelding van “Dispensatie”. 3. Het verzoek dient ten minste te vermelden: a. Naam en adres van de verzoeker; b. Ondertekening door de verzoeker; c. Een nauwkeurige beschrijving van de aard en het bereik van het dispensatieverzoek; d. De argumenten van verzoeker om voor dispensatie in aanmerking te komen; e. De dagtekening. 4. Indien CAO-partijen van mening zijn dat het verzoek onvoldoende omschreven, gemotiveerd of gedocumenteerd is, dan zal binnen 2 weken aan verzoeker worden medegedeeld op welke punten en met welke documenten het verzoek dient te worden aangevuld. Aan verzoeker zal een termijn van 2 weken worden gesteld om de aanvullende gegevens bij CAO-partijen in te dienen. 5. Het verzoek zal niet in behandeling worden genomen indien de aanvullende gegevens niet (voldoende) worden verstrekt. Verzoeker zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd. 6. CAO-partijen zullen binnen 2 weken na ontvangst van een voldoende omschreven, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek dan wel binnen 2 weken na ontvangst van de gevraagde aanvullende gegevens aan verzoeker berichten dat het verzoek in behandeling zal worden genomen. 7. Bij de beoordeling of tot dispensatieverlening kan worden overgegaan, zullen CAO-partijen als criteria hanteren: a. Of er (tijdelijk) sprake is van bijzondere omstandigheden, afwijkend van hetgeen in de bedrijfstak gebruikelijk is, op grond waarvan het in redelijkheid niet van verzoeker kan worden gevergd dat de CAO (of bepalingen daarvan) onverkort wordt toegepast en; b. Of er sprake is van een andere, tenminste aan deze CAO (-of bepalingen daarvan) gelijkwaardige regeling die tot stand is gekomen in samenspraak met een werknemersorganisatie die onafhankelijk is van werkgever. 8. CAO-partijen doen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken nadat het verzoek in behandeling is genomen, uitspraak. CAO-partijen kunnen deze termijn eenmaal met 8 weken verlengen. 9. CAO-partijen zullen de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd mededelen aan verzoeker. Samenstelling Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden a. De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden bestaat uit twee leden-werkgevers en twee leden-werknemers, aangewezen door de bij deze CAO betrokken werkgeversorganisaties c.q. werknemersorganisaties. b. Op dezelfde wijze worden vier plaatsvervangende leden aangewezen. c. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter; wordt als voorzitter een lidwerkgever benoemd, dan wordt tot waarnemend voorzitter een lid-werknemer benoemd en omgekeerd. d. De voorzitter en waarnemend voorzitter hebben als zodanig zitting gedurende een jaar. Daarna worden op de wijze als omschreven in lid c opnieuw voor de tijd van een jaar een voorzitter en waarnemend voorzitter benoemd, met dien verstande dat, indien in het verstreken jaar een lid-werkgever het voorzitterschap heeft bekleed, voor de nieuwe periode een lid-werknemer tot voorzitter wordt benoemd en omgekeerd.

- 169 -

e. In afwijking van lid c en d kunnen de leden tot voorzitter benoemen een persoon die niet uit hun midden komt, en wel voor onbepaalde tijd. Deze kan deelnemen aan de besprekingen en daarbij zijn oordeel kenbaar maken, maar heeft geen stemrecht. f. De commissie kan zich laten bijstaan door een secretaris, die geen deel uitmaakt van de commissie. Deze heeft toegang tot alle vergaderingen, kan deelnemen aan de besprekingen en zijn oordeel kenbaar maken, maar heeft geen stemrecht. Werkwijze Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden a. De commissie vergadert indien de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten. b. Besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste één werkgeverslid en één werknemerslid aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. De aanwezige leden van werknemerszijde respectievelijk werkgeverszijde brengen ongeacht het aantal aanwezige leden evenveel stemmen uit als de aanwezige leden van werkgeverszijde respectievelijk werknemerszijde. meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. c. De leden, de voorzitter en de secretaris zijn gehouden zoveel mogelijk discretie te bewaren ten aanzien van al datgene wat hen ter kennis komt. d. De besluiten worden, indien de commissie dit noodzakelijk acht, gepubliceerd in de organen van de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties. Geschillenreglement / Geschil tussen werkgever en werknemer a. Werkgevers en werknemers kunnen tezamen tot de Adviescommissie een verzoek richten om bij ontstane geschillen naar aanleiding van de CAO een uitspraak te doen, gebaseerd op gronden van recht en billijkheid. b. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een door beide partijen getekende verklaring, dat zij ermee akkoord gaan dat de Adviescommissie een bindende uitspraak doet in het onderhavige geschil. c. De Commissie benoemt een college van bindend advies, bestaande uit twee leden van de Commissie, zijnde één werkgevers- en één werknemerslid, bijgestaan door de secretaris zonder beslissingsrecht. d. Indien beide adviseurs niet tot overeenstemming geraken ten aanzien van het uit te brengen advies, dient de beslissing genomen te worden door de Adviescommissie. e. De Adviescommissie heeft het recht alvorens een geschil in behandeling te nemen aan partijen een waarborgsom te vragen in verband met de kosten, verbonden aan de behandeling van het geschil. f. Geschillen worden zoveel mogelijk schriftelijk behandeld, waarbij partijen in de gelegenheid worden gesteld over en weer hun standpunt toe te lichten. g. Indien de adviseurs het nodig oordelen of één der partijen hierom verzoekt, worden partijen opgeroepen om in persoon te verschijnen, waarbij zij dan het recht hebben getuigen en/of deskundigen mee te brengen. h. De oproeping geschiedt door de secretaris bij aangetekend schrijven, zulks met een termijn van minstens 7 dagen. i. De uitspraak, die geldt als bindend advies, bevat tevens een regeling betreffende de kosten van behandeling van het geschil. j. Bij aangetekend schrijven worden partijen door de secretaris op de hoogte gesteld van de uitspraak door toezending van een gewaarmerkt afschrift. Regeling van geschillen tussen contractanten van de CAO a. Geschillen ontstaan tussen twee of meer contractanten van de CAO Bakkersbedrijf naar aanleiding van deze CAO zullen, indien deze in het Georganiseerd Overleg niet tot een minnelijke oplossing kunnen worden gebracht, worden voorgelegd ter fine van bindend advies aan een college van drie personen, te benoemen door het Georganiseerd Overleg. Het geschil is aanwezig, indien een der contractanten van mening is, dat dat het geval is. b. De te benoemen personen mogen generlei arbeid verrichten of functie bezit¬ten bij of ten behoeve van een onderneming in het bakkersbedrijf noch bij een der contracterende werkgevers- of werknemersorganisaties. Een der te benoemen personen dient jurist te zijn en ervaring te bezitten op het terrein van de praktische rechtstoepassing. c. Indien over de te benoemen personen in het Georganiseerd Overleg geen overeenstemming kan worden bereikt binnen 4 weken kan de meest gerede par¬tij zich richten tot de President van de Rechtbank te Den Haag met het verzoek tot het benoemen van een commissie als hiervoor be¬doeld. d. De benoemde adviseurs stellen zelf richtlijnen vast volgens welke het ge¬schil zal worden behandeld en beslecht, ook voor wat de kosten betreft. Adres Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Het postadres van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden luidt: Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT.

- 170 -

NAMEN EN ADRESSEN ORGANISATIES

Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Gerbrandyweg 8, 2805 BZ GOUDA Postbus 332, 2800 AH GOUDA Telefoon: 0182-69 30 30 Telefax: 0182-69 30 69 E-mail: [email protected] Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij Agro Business Park 75-83, 6708 PV WAGENINGEN Postbus 360, 6700 AJ WAGENINGEN Telefoon: 0317-47 12 05 E-mail: [email protected] CNV Vakmensen Tiberdreef 4, 3561 GG UTRECHT Postbus 2525, 3500 GM UTRECHT Telefoon: 030-75 11 007 Secretariaat van: - Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf; - Sociaal Fonds Bakkersbedrijf; - Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Bakkersbedrijf; - Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Bakkersbedrijf; E-mail: [email protected] Antwoordnummer 4092, 3500 VB UTRECHT E-mail: [email protected] Website : www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl Bureau Veilig & Gezond in het bakkersbedrijf Agro Businesspark 75-83 6708 PV Wageningen Postbus 360 6700 AJ Wageningen Telefoon 0317 471223 Fax 0317 423206 E-mail [email protected] Website www.veiligengezond.com Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Postbus 11158, 9700 CJ GRONINGEN Telefoon: 050-522 5000 E-mail: [email protected] Website : www.bakkerspensioen.nl Vertrouwenspersonen: de heer A.C.C.M. van Dorst, vertrouwenspersoon/bedrijfsmaatschappelijk werker, omgeving Breda, telefoon: 06-52 50 19 75. mevrouw C. Hemerijck, vertrouwenspersoon/bedrijfsmaatschappelijk werker, omgeving Amsterdam, telefoon 06-52 50 03 25. mevrouw J. Veltkamp, vertrouwenspersoon/bedrijfsmaatschappelijk werker, omgeving Zwolle, telefoon 06-52 50 14 55. Indien de heer Van Dorst of mevrouw Veltkamp niet aanwezig zijn kunt u bellen met het meldpunt 088 - 272 60 26 (Secretariaat Interventies Arbo Unie) of een e-mail sturen naar: [email protected]

- 171 -

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.