No title


1 Web: Pevná linka: +421 (02) Orange: +421 (0907) T-Mobile: +421 (0904) Pravidelné zhromaždenia: v nedeľu o 9:30 Spoločenský d...
Author:  Eduard Pospíšil

0 downloads 14 Views 159KB Size

Recommend Documents


No documents


Web: E-mail: Pevná linka: Orange: T-Mobile: Pravidelné zhromaždenia:

Dátum poslednej aktualizácie:

http://nkz.reformace.cz/ [email protected] +421 (02) 65423488 +421 (0907) 156469 +421 (0904) 640535 v nedeľu o 9:30 Spoločenský dom Cultus Súťažná ulica 18 Bratislava 22.5.2005

Čo je kresťanský pôst? Je to unikátny intenzívny spôsob pýtania sa po Bohu, do ktorého je zapojené telo veriaceho. Aký význam má kresťanský pôst? Nasledovný zoznam neznamená, že každý pôst vyjadruje všetky tieto zložky súčasne, ani že ich vyjadruje v rovnakej miere. Je to súpis základných biblických zdôvodnení pôstu, ktoré sa raz viac, raz menej prejavia v závislosti od konkrétnych okolností v živote Božieho dieťaťa. Je to prejav toho, že náš ženích Pán Ježiš Kristus s nami nie je a že nám chýba. Je to vyjadrenie toho, že Kristus nám je vzácnejší ako pokrm a nápoj. (Marek 2:19.) Je to forma, ktorou sa blížime k Pánovi a žiadame si s ním úzke spoločenstvo. (Lukáš 2:37.) Je to prejav hlbokého pokánia a zármutku nad nejakým hriechom. (Joel 2:12; Jonáš 3:5.) Je to akoby zdôraznenie, podčiarknutie, zosilnenie modlitieb, ktoré k Bohu počas pôstu prinášame. Je to vyjadrenie pred Bohom, že na nejakej veci, o ktorú prosíme, nám nesmierne záleží a prosíme o Božie vypočutie. (2. Samuelova 12:16; 2. Kronická 20:3; Ester 4:16.) Keď hľadáme Božiu vôľu v nejakej dôležitej veci a chceme, aby nás viedol Boh. (Ezdráš 8:21) Je to forma duchovného boja a státia proti démonským mocnostiam. (Daniel 9:3). (Tento zoznam nie je vyčerpávajúci – v Biblii je toho o pôste ešte viac.) Je kresťanský pôst to isté ako hladovka? Nie, pretože pri hladovke je cieľom ľudské telo a zdravie, pri pôste je cieľom Boh ako poklad a stred všetkého. Pôst zaiste má svoj zdravotný rozmer, ale ten je až na druhom, ešte skôr treťom mieste. Pôst je ďaleko viac ako hladovka. Čo rôzni kresťania napísali alebo povedali o pôste?

„Ak neprežívame silné túžby po zjavení Božej slávy, nie je to preto, že sme sa už poriadne napili a sme uspokojení. Je to preto, že sme sa veľmi dlho sýtili pri stole sveta. Naša duša je preplnená malými vecami, až ne2

zostalo žiadne miesto na tie veľké. Ak sme preplnení tým, čo ponúka svet, potom by pôst mohol vyjadriť alebo dokonca rozmnožiť náš hlad po Bohu.“ John Piper – súčasný americký kazateľ a teológ (v knihe Hlad po Bohu)

„Písmo pred nás kladie dva druhy pôstu, ktoré sú prospešné. V tom prvom prípade človek dobrovoľne prijíma pôst s cieľom vládnuť nad telom skrze ducha. O tomto pôste sv. Pavol hovorí: ,… v prácach, v bdeniach, v pôstoch…‘ (2. Korinťanom 6:5). Druhý je taký, ktorý musíme strpieť, a predsa ho dobrovoľne prijať. Čo sa tohto týka, sv. Pavol vraví: ,… Až do tejto hodiny i lačnieme i žíznime…‘ (1. Korinťanom 4:11).“ Martin Luther – nemecký reformátor (1483 – 1546) (v knihe What Luther says, zv. 1, zostavil Ewald M. Plass)

„Takáto je teda filozofia pôstu. Vyjadruje pokánie a obnažuje náš život pred Bohom. [Hovorí:] ,Odstúp, moja pýcha; zdržte sa, moje žiadosti; lebo som hriešny a čakám na Boha, ktorý ma požehná.‘“ Phillips Brooks – americký pastor (1835 – 1893)

„Pôst, ak ho správne chápeme, teda nesmie… byť obmedzený iba na otázku jedla a nápoja. V skutočnosti pod pôst patrí každá abstinencia od čohokoľvek, čo je samo osebe legitímne, pokiaľ sa tým sleduje špeciálny duchovný cieľ. Existuje veľa telesných funkcií, ktoré sú správne a normálne a úplne legitímne, ale ktoré sa pre zvláštne špecifické príčiny rozhodneme za konkrétnych okolností potlačiť. To je pôst.“ D. Martyn Lloyd-Jones – anglický kazateľ a teológ (1899 – 1981) (v knihe Úvahy o kázaní na hore)

„Pôst je ako zosilnený amen na naše modlitby“. Sergej Miháľ – kazateľ a evanjelista (v osobnom rozhovore)

„Pri pôste si človek uvedomí, koľko veľa času normálne trávi jedením.“ Anonymný kresťan (v osobnom rozhovore) 3

Akými rôznymi spôsobmi delíme pôsty? Pôsty môžeme deliť podľa dĺžky trvania, podľa predmetu toho, čoho sa vzdávam a podľa počtu zapojených jednotlivcov. V Biblii je pôst realizovaný na prvom mieste ako vzdanie sa pokrmu na istý čas. Pavol tiež v 1. Korinťanom 7 k pôstu zahrňuje aj to, že kresťanskí manželia nejaký čas spolu nežijú sexuálne. Biblická idea pôstu teda znamená, že sa pre vyšší cieľ dočasne vzdávam niečoho, čo samo osebe je legitímne, je to dar od Boha, pričom najčastejšie pôjde o pokrm alebo zložku pokrmu. Napr. pôstom je to, že jem celý deň iba suchý chlieb a pijem čistú vodu, pôstom je to, že týždeň nesiahnem na čokoládu, pôstom je to, že mesiac nepijem kávu, pôstom je to, že som celý deň nezjedol vôbec nič, atď. Ako dlho môže pôst trvať? Od vynechania jedného chodu jedla, cez pol dňa, jeden deň, dva dni, týždeň, až po štyridsať dní – kdekoľvek v tomto rozpätí. Pre zaujímavosť uvediem, že v SZ bol v Mojžišovom zákone prikázaný počas roka iba jeden pôst, ktorý bol jednodenný (výraz „ponižovať svoje duše“ v Leviticus 16:29 podľa všetkého ukazuje na zdržiavanie sa pokrmov). Možno aj preto je asi najbežnejší pôst u kresťanov jednodňový. Ktoré ďalšie biblické pasáže hovoria o pôste, aby som si mohol túto tému ďalej študovať? Medziiným aj 2. Kronická 20:3; Ezdráš 8:21; Žalmy 35:13; Žalmy 69:11; Žalmy 109:24; Izaiáš 58:5; Daniel 6:18; Joel 1:14; Matúš 17:21; Skutky 14:23; 1. Korintským 7:5; 2. Korintským 6:5; 2. Korintským 11:27. Majú aj iné náboženstvá pôsty? Áno, napr. Islam a Rímsky katolicizmus majú rozsiahle učenia o pôstoch. Tieto pôsty majú povahu záslužných skutkov, ktorými si človek u Boha získava spravodlivosť potrebnú na večný život. To je v prísnom protiklade ku biblickému významu pôstu. Stojí pôst za všetko to trápenie, hlad, bolesti, slabosti a nevoľnosti? Absolútne áno. Biblia ukazuje, že Boh mocne odmeňuje pôst kresťanov (Matúš 6:18). Kresťanské knihy a svedectvá kresťanov neraz hovoria o tom, ako Boh odpovedal na pôst. Porozmýšľaj nad jedným svedectvom, ktoré bolo uverejnené v časopise The Berean Call (mesačník, kto4

rý vydáva Dave Hunt). V jednom čísle bol uverejnený list, kde jeden väzeň píše „obrátil som sa potom, čo sa za mňa jedna žena modlila a postila“. Neznáma žena kresťanka, o ktorej nič viac nevieme a podľa všetkého tu na zemi ani nebudeme vedieť, vyprosila u Pána svojím duchovným nasadením obrátenie jedného človeka, ktorého by sme mali každý dôvod odpísať. Ten boj o obrátenie toho väzňa obsahoval aj pôst. Je pôst určený pre všetkých kresťanov? V princípe áno, ale výnimku predstavujú ľudia, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje. Konkrétne môže ísť o vážne zažívacie ťažkosti, metabolické poruchy, senilnú starobu, atď.. Zvlášť diabetici by sa do pôstu nemali púšťať (ak už, tak len veľmi obozretne a iba po konzultácii so svojím lekárom). Ak máš takéto zdravotné problémy, možno ti pomôže obrátiť sa na ostatných kresťanov, ktorí majú podobné ťažkosti a vypočuť si ich skúsenosti. Ak je Tvoja situácia taká, že žiadny pôst vo veci jedla nie je možný, Pán bude mať pre Teba pôst v niečom inom. Porozmýšľaj, ktoré inak legitímne veci, môžeš načas odložiť. Človek, ktorý nemá tento typ zdravotných ťažkostí, sa nemusí pôstu nijako obávať. Pôst je totiž za normálnych okolností vec zdraviu veľmi prospešná. V čom robia kresťania najčastejšiu chybu pri pôste? Z mojich vlastných skúseností i z toho, čo som počul, je najväčšou chybou to, že sa nedostatočne počas pôstu modlia. Bez modlitieb sa pôst totiž stáva viac-menej obyčajnou zdravotnou hladovkou. Mal/a by som mať vodný alebo bezvodný pôst? Vo všeobecnosti sa pre začiatok odporúča počas pôstu prijímať tekutiny (ideálny je nesladený čaj a minerálna voda). V tomto smere platí, že sa treba spoznať. Väčšina ľudí, ktorých poznám znáša ďaleko lepšie vodný pôst ako bezvodný. Bezvodný pôst by mali skúšať len tí, ktorý dobre poznajú svoj organizmus a majú už s pôstom isté skúsenosti. Bolesti hlavy počas pôstu sa dajú zmierniť až odstrániť pitím dostatočného množstva tekutín. Čo mám robiť počas pôstneho dňa? Neraz sa vyskytuje predstava, že v deň pôstu sa nedá robiť nič praktické, ale iba pobývať na chate ďaleko od civilizácie a bez prestávky sa modliť. 5

Deň pôstu môže v skutočnosti vyzerať navonok na nerozoznanie od bežného dňa. Idem do práce, plním si povinnosti, stretnem sa s ľuďmi, atď., avšak neprijímam pokrm a všemožne sa snažím každú voľnú chvíľku využiť na to, aby som sa zavrel do komôrky (Matúš 6:6) a modlil sa k Pánovi. Jeden kresťan dokáže byť počas pôstneho dňa dosť aktívny, kým druhý potrebuje skoro úplný kľud. Aké ďalšie formy môže pôst nabrať? Veľmi významné je, že popri osobnom (skrytom) pôste existuje aj pôst viacerých ľudí, ktorí sa dohodli, že sa budú spoločne postiť (Skutky 14:23). Dohodnú si spoločný deň alebo sa postia za nejakú vec postupne jeden po druhom. Takýto spoločný pôst nepredstavuje porušenie pravidla o tom, že pôst má byť pred ľuďmi skrytý (Matúš 6:18) nakoľko toto pravidlo sa svojou povahou týka pôstu jednotlivca. Spoločný pôst, ktorý vidíme v Skutkoch 14. kapitole očividne toto pravidlo „nezachoval“. Podujal/a som sa na jednodňový pôst, aký deň by som si mal/a najlepšie vybrať? Pamätaj na to, že počas pôstu môže byť pre nedostatok cukru a ďalších látok myslenie človeka spomalené a otupené. Rovnaké hendikepy platia pre svalstvo a všetky fyzické aktivity. Taktiež je psychicky človek viac naklonený k nervozite a podráždenosti pri styku s ostatnými ľuďmi. Nie je múdre vyberať si na pôst deň, kedy očakávam zvlášť intenzívne zaťaženie, či už fyzické, alebo psychické (napr. mnohohodinové rokovanie s obchodným partnerom, sťahovanie kancelárie do inej miestnosti, atď.). Ak taká možnosť existuje, najlepšie je vybrať si taký deň, kedy očakávam skôr menšiu záťaž pre organizmus. Tu platí poučenie z nerozumne vyhláseného pôstu, ktorý nariadil kráľ Saul, ako o tom čítame v 1. Samuelovej 14:24 – 31. Ako často by som mal mať pôst? Neexistuje žiadny biblický príkaz o intervaloch pôstu. Na druhej strane treba však opustiť predstavu, že by sa pôst v živote kresťana mal vyskytovať tak často ako narodeniny či oslava výročia svadby. Keď kresťan osobne spozná hodnotu pôstu, začne hľadať spôsob a organizovať svoje plány tak, aby ho mohol mávať pravidelnejšie. Neváhaj chopiť sa rozmanitých príležitostí k pôstu. Pre mnohých kresťanov nie je nič zvlášt6

ne mať jednodňový pôst každé dva týždne. Môžu nastať obdobia, kedy tak urobia aj každý týždeň. Nové skúsenosti s Pánovou blízkosťou prežité počas pôstu vytvoria nové chute a túžby hľadať Pána ešte viac a takto jeden pôst vytvorí chcenie po ďalšom. Vypočutá modlitba a mocné Božie činy ma ešte viac navnadia odložiť jedlo a celý sa oddávať Pánovi. Po čase si srdce zvykne na pôst natoľko, že po dlhšom období bez pôstu mu pôst začne intenzívne chýbať. Čo ak počas pôstu náhle pocítim silnú mdlobu až na odpadnutie? Je to normálna fyziologická reakcia na neprítomnosť rýchlych cukrov. Niektorí ľudia ju nepocítia skoro vôbec, u niektorých sa môže prejaviť veľmi intenzívne. V prípade, že ťa takáto nevoľnosť zastihne a neodchádza preč, môže pomôcť ovocná šťava s čo najvyšším podielom ovocnej zložky (aspoň 50%). Ovocná šťava však neraz býva dvojsečná zbraň. Síce rýchlo dodá organizmu cukry, no zároveň môže v žalúdku iniciovať až kŕčovitý hlad, keďže zaktivuje žalúdočne kyseliny. Už som neraz skúšal/a mať aspoň poldňový pôst, ale zakaždým som to po chvíli vzdal/a (skončilo to nájazdom na chladničku). Je pre mňa ešte šanca? Kde robím chybu? Základná rada znie – nemysli na jedlo. Znášanie pôstu neprebieha len v žalúdku, ale aj v mysli. Ak sa v mysli začneš zaoberať predstavami pokrmov, telo začne reagovať intenzívnou žiadosťou po jedle. Súčasťou pôstu nie je len žalúdok bez pokrmov, ale aj myseľ bez pokrmov. Predstavy jedla vyvolajú pokušenie a nutkanie jesť, ktoré zosilnie a podrastie natoľko, že neraz vedie k predčasnému ukončeniu pôstu. Ďalšia možnosť je na začiatok neskúsiť pôst úplne bez pokrmov, ale s obmedzením pokrmov, napr. jesť iba zeleninu alebo iba ovocie, alebo nič len trikrát denne suchý chlieb. Po niekoľkých takýchto pôstoch, treba opäť skúsiť pôst bez akéhokoľvek jedla. Ak nič z toho nepomáha, obráť sa na niekoho, kto už má s pôstom isté skúsenosti a popros ho o radu. Nikdy sa nedaj odradiť neúspechom, ale pokračuj v snahe. Malé krôčiky pripravia cestu pre väčšie kroky.

7

Počas pôstu zvyknem mávať nepríjemný dych. Som v styku s ľuďmi a nerád by som ich takto obťažoval. Čo mám robiť? Podľa potreby použi počas pôstu bežné prostriedky na osvieženie dychu ako napr. žuvačka, mentolové pastilky, osviežujúce plátky, ktoré sa rozpustia na jazyku, atď. Niekedy sa mi stane, že v návale povinností a v pracovnom strese vynechám jeden chod alebo viac chodov jedla. Bol to pôst? Podstata pôstu leží v tom, že toho čo som inak legitímne mohol prijať s ďakovaním (najtypickejšie jedlo), som sa dobrovoľne a plánovane zriekol, aby som mohol hľadať Pána. V skutočnosti teda skôr išlo o neplánované hladovanie ako o biblický pôst.

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.