Novéna k Duchu Svatému


1 Novéna k Duchu Svatému římskokatolická farnost Lysá nad Labem2 Novéna k Duchu Svatému ve farnosti L...

0 downloads 2 Views 130KB Size

Recommend Documents


No documents


Novéna k Duchu Svatému

římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Novéna k Duchu Svatému ve farnosti Lysá nad Labem

Od  pátku po  slavnosti Nanebevstoupení Páně se budeme společně s celou Církví po devět dní modlit o nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před Letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi za nové Letnice v našem životě a v životě naší farnosti (Církve). Pokud se nebudete účastnit společenství, můžete se pomodlit novénu sami, v rodině, na cestě atp. (na webu farnosti je k dispozici PDF ke stažení do počítače či mobilního multimediálního zařízení). A pokud nebudete schopni najít v tyto dny víc času na modlitbu, pomodlete se každý den alespoň svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu Svatý; Kancionál, č. 423).

1. den: Touha po Bohu Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven. (Jan 7,37–39) Jedním z  předpokladů přijetí daru Ducha Svatého je touha, žízeň po  Bohu, po  jeho lásce, pokoji a  radosti, touha po  božském životě

2

v nás. Tato vnitřní žízeň je v nás vyvolána skrytým působením Ducha Svatého, který nás skrze ni zve k větší otevřenosti pro Boží působení v našich srdcích. Je to odlesk touhy, kterou Bůh touží po člověku a jeho lásce, dříve než si člověk uvědomí svoji touhu po Bohu.  Chválím Tě, Pane, za  dar touhy a  děkuji Ti za  žízeň po  životě, po lásce, pokoji a štěstí, za žízeň po Bohu. Děkuji Ti, Pane, za tvoji touhu po  mně. Prosím Tě za  odpuštění, že jsem touhy svého srdce v sobě zašlapal a chtěl je naplnit mimo Tebe. Prosím Tě o pravou žízeň po Bohu, po Duchu Svatém. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

2. den: Ježíš Kristus Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) Ježíš ji na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ,Dej mi napít‘, spíše bys prosila ty jeho, aby ti dal živou vodu … Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“(Jan 4,10.13–14) Ježíš Kristus je ten, který v nás otevírá pramen živé vody. Setkání s ním se stává okamžikem, který mění náš život. V Ježíši poznáváme Boha jako toho, který se dá nalézt, toho, který napřed hledá nás, přichází k nám, abychom my mohli přijít k Bohu. On stojí u dveří našeho srdce a čeká, až mu otevřeme (srov. Zj 3,20), aby nás mohl obdarovat svou láskou, Duchem Svatým. Je třeba znovu objevit Krista, přijít k němu a  otevřít své srdce jeho lásce. Jestliže chci, aby se Ježíš stal skutečně Pánem mého života, nemůže mým pánem být něco jiného, ani já sám. Tou nejčastější překážkou v působení Ducha Svatého v nás je, že se nezřekneme sebe sama ve prospěch Krista, že nedovolíme Pánu Ježíši, aby se v našem životě ujal své vlády. Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti za to, že mě hledáš a toužíš po mně, čekáš na mě, přicházíš ke mně a přitom se těšíš, až já přijdu k Tobě.

3

Děkuji Ti za vše, cos pro mě v životě vykonal. Odprošuji Tě za vzpoury svého života, za slepotu, hluchotu a zatvrzelost svého srdce. Otvírám Ti své srdce, důvěřuji Ti a přijímám Tě jako svého Pána. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

3. den: Dar Ducha a ovoce Ducha Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. (Gal 5,22–23) Pán Ježíš slíbil dar Ducha Svatého všem, kteří v něho uvěří. Také my jsme přijali dar Ducha Svatého ve křtu, při biřmování, přijímáme ho v ostatních svátostech a když se s vírou modlíme nebo čteme Písmo svaté. Je to veliký dar, ve kterém je pro nás zahrnuto vše ostatní. Duch Svatý v nás miluje Boha i lidi, je zdrojem naší naděje i víry. Projevuje se v  našem životě různými vlastnostmi, jak je popsal apoštol Pavel: láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, věrností, tichostí a zdrženlivostí. Tyto vlastnosti jsou neklamným znamením působení Ducha Svatého. S  darem Ducha Svatého jsme přijali také plné odpuštění hříchů, smíření s Bohem a nový život, ve kterém jsme se stali Božími dětmi. On v nás uzdravuje vše nemocné a srovnává vše křivé. On v nás tvoří příbytek Nejsvětější Trojice a uvádí nás do vztahu ke všem božským osobám. Tvoří naši novou identitu. Tento Duch, kterého jsme již přijali, chce v nás stále rozmnožovat svoji přítomnost i působení. Chválím Tě, Pane, a  děkuji Ti za  dar tvé lásky, za  všechno, co jsi mi již v životě dal. Děkuji Ti za  dar života, za dar křtu, za  dar víry, za  milost obrácení. Děkuji Ti za  dar Ducha Posvětitele a  Utěšitele, za dar Ducha lásky. Děkuji Ti za mnohotvárné působení Ducha Svatého v mém životě. Prosím Tě za odpuštění své pýchy a soběstačnosti, ve které jsem často chtěl žít bez Tebe, podle svých představ a ze svých

4

sil. Prosím Tě o milost Ducha Svatého, který dává pravý život. Obnovuji svůj křestní slib, zříkám se všeho zla a volím si Tebe, jako svého jediného Pána a Spasitele. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

4. den: Duch pravdy Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. (Jan 16,13) Přijetí Ducha Svatého je úkon víry. Ježíš mluví o tom, že svět nemůže přijmout Ducha pravdy, protože ho nevidí a nezná (srov. Jan 14,17). Svět totiž nezná pravdu a brání se ji přijmout. Ani pro nás není vždy snadné se zcela otevřít pro Ducha pravdy, který nás chce uvést nejen do pravdy o Bohu a o světě, ale také do pravdy o nás samotných. Lidé se bojí pravdy, poněvadž bývá někdy nepříjemná. Ale to je jen jedna stránka pravdy, ona také osvobozuje. „Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí“ (Jan 8,31), řekl Ježíš židům. A  zásadní pravda o  nás je, že jsme Bohem milováni, že nás Bůh stvořil jako krásné a  lásky hodné, že nám odpouští a přijímá. Chceme-li přijmout Ducha pravdy, je třeba se ve víře otevřít novému pohledu na náš život, na nás samotné. V jménu Ježíšově se postavme proti lžím o nás, které nám řekli jiní lidé, proti představám, které máme o sobě a o svém životě, proti pochybnostem, které námi zmítají, proti vnitřní přetvářce a neupřímnosti. Toho všeho se zřekněme, abychom mohli přijmout Boží pohled na  nás. Bůh chce, abychom byli sami sebou, on nás miluje a přijímá nás takové, jací jsme, a tím nás uschopňuje přijmout sebe, druhé i okolnosti našeho života. Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti za pravdu, do které mě svým Duchem uvádíš. Děkuji Ti za pravé poznání smyslu života, životních hodnot, za rozlišení pravdy a lži, dobra a zla. A hlavně Ti děkuji za to, že se

5

smím poznávat takový, jaký jsem ve tvých očích. Odprošuji Tě za chvíle, kdy jsem se bránil pravdivému pohledu na  život a  na  sebe, kdy jsem raději naslouchal lžím a polopravdám o sobě. Prosím Tě, Pane, abys mi dal odvahu k pravdě, ať je jakákoliv, a abys mi dal odvahu se postavit proti vší polopravdě a lži ve svém životě, ať už o mně či o druhých. Prosím Tě o lásku k pravdě. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

5. den: Usvědčování z hříchů a odpuštění Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Hřích je v tom, že ve mně nevěří. (Jan 16,8–9) Přijmout Ducha Svatého a nechat ho v sobě působit znamená také rozejít se s hříchem, s hříšnými postoji a nechat se z hříchu usvědčovat. Náš největší hřích však není většinou nějaký skutek, ale náš život žitý fakticky bez Boha. Je to naše pýcha, ve které se řídíme pouze svou vůlí, žijeme ze své síly, podle svých představ a ve středu svého života máme svoje já, kolem kterého se točí naše zájmy. Duch Svatý, který chce přijít v plnosti do našeho života, nás usvědčuje z této sebestřednosti, samolibosti a pýchy, jíž se projevuje naše faktická nevěra. Život v  dobrovolné závislosti na  Bohu není snadný, ale je krásný. Každý z nás se musí rozhodnout a denně rozhodovat, kdo bude ve středu jeho života, jestli on sám, nebo Bůh, který dává svou milost pokorným a Ducha Svatého těm, kdo ho poslouchají (srov. Sk 5,32) Chválím tě, Pane, za  to, žes přišel, abys nás vykoupil a  vynesl na  světlo věci skryté, abychom více nechodili v  temnotě. Děkuji Ti za dar poznání vlastní hříšnosti a ubohosti, samolibosti, pýchy a nevěry. Děkuji Ti za dar odpuštění. Odprošuji Tě za svou neochotu přiznávat svůj hřích, nechat se usvědčovat z hříchu a měnit životní postoje. Prosím Tě o Ducha Svatého, který usvědčuje i odpouští, o Ducha proseb o smilování, o Ducha pravého pokání.

6

Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

6. den: Svoboda Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) Ten Pán je však Duch; a kde je Duch Páně, tam je svoboda. (2 Kor 3,17) To, co nás v životě nejvíce zotročuje, je hřích, satan a strach ze smrti. V  tom všem však můžeme zakusit osvobození skrze víru v  Ježíše Krista. Není však snadné si tuto svobodu uchovat a plně v ní žít. V konkrétním životě na sobě zakoušíme, kolik věcí nás vnitřně poutá, na čem jsme závislí, co nás ovlivňuje. Záleží na nás, chceme-li žít v plné svobodě dětí Božích, nebo se necháme zotročovat. Duch Svatý v nás nepůsobí proti naší vůli a čeká na naši svobodnou poslušnost, oddanost a  spolupráci. Je třeba se nechat Duchem Svatým uvádět do plné svobody Božích dětí. Celý život se učíme poslouchat v nejobyčejnějších věcech, v plnění přikázání, v žití stavovských povinností, v poslušnosti a úctě k druhému člověku a ve zříkání se svého názoru a pohledu, v přijetí událostí, které nemůžeme změnit. Tím vším vrůstáme do plné svobody Ježíšovy, svobody pro Otcovu vůli a pro vedení Duchem Svatým. Chválím Tě, Pane, za  to, žes mě osvobodil od  hříchu, od  satana a  od  smrti. Děkuji Ti za  svobodu, ve  které se nemusím bát, děkuji za  rozvázání všech vnitřních i  vnějších pout. Odprošuji Tě za  to, že jsem se častokrát nechal dobrovolně fascinovat a spoutávat tím, co k Tobě nevede, že jsem se nechtěl vymanit z vazeb, vztahů a závislostí, které mě zotročovali, že jsem v sobě choval staré bolesti a zranění, které mě ochromovaly. Odpusť mi, prosím, moji neposlušnost. Prosím Tě o  Ducha Svatého k  vnitřnímu osvobození, vymanění z  vnitřních závislostí a urovnání celého vnitřního života. Prosím Tě o schopnost nechat se Bohem vést. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

7

7. den: Abba, Otče! Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžete volat: „Abba, Otče!“ (Řím 8,14–15) Písmo svaté nám zprostředkovává svědectví o  Ježíšově jedinečném vztahu k Otci, který byl nejdůvěrněji vyjádřen jediným slovem: Abba. V tomto slově bylo zahrnuto celé jeho poslání a celý jeho život. Toto Abba v aramejštině, mateřské řeči Ježíšově, znamená zdrobnělé důvěrné oslovení otce – naše „tatínku“. V  Duchu Svatém se podílíme na této Ježíšově modlitbě a na jeho lidské zkušenosti synovství. Sami bychom se nikdy nemohli odvážit přivlastnit si ve svém vztahu k Bohu toto Abba, kdyby nás k tomu sám Ježíš nevyzval a kdyby nás k tomu nevedl Duch Svatý. Je to privilegium nás křesťanů, že smíme k Bohu přicházet v této důvěryplné, dětinné atmosféře. Ježíš nás tím uvádí do svého vztahu k Otci a my smíme na sobě zažívat a prociťovat tutéž Otcovu blízkost jako on. V této blízkosti spočívá také zvláštní účinnost naší modlitby. Duch Svatý nás v modlitbě uvádí do zcela důvěrné lásky k Otci, a tím boří všechnu nedůvěru, ničí chlad a odtažitost, dává nám prožít radost Božího dítěte. Važme si tohoto privilegia a učme se naslouchat Duchu Svatému, který se v nás takto modlí. Přidejme k tomu svůj hlas a svoje city, svoji lásku i oddanost. Chválím Tě, Pane, za tvůj vztah k nebeskému Otci a děkuji Ti, žes nám ho odhalil, že nás přivedl k Otci a učíš nás modlit se tak, jak ses modlil Ty. Děkuji Ti za Ducha synovství a za to, že smím Boha mít jako svého tatínka. Odpusť, Otče, moje životní postoje vzpoury a vzteku, kdy jsem se vnitřně stavěl proti Tobě a vyčítal Ti všechno možné. Prosím tě o Ducha synovství a o důvěrnost k Tobě, prosím o to, aby Duch Svatý ve mně volal Abba, abych směl prožít, co to znamená být milovaným dítětem Božím. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

8

8. den: Duch Svatý se modlí v nás Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. (Řím 8,26–27) Jednou z velkých překážek v působení Ducha Svatého v nás je naše neschopnost přijmout svoji slabost. Všichni jsme slabí, ale ne všichni si to umíme přiznat. Slabost považujeme za něco nepatřičného, odmítáme ji, a tím se uzavíráme Boží pomoci. Tvrdíme-li v životě s Bohem, že vše umíme, že se také umíme modlit, jak můžeme zakusit přítomnost Ducha Svatého v naší modlitbě? Duch Svatý nás povzbuzuje k modlitbě a postupně jako učitel modlitby nás krok za krokem učí modlit se. Ale nejen to, on se modlí v nás. Proto je třeba dávat Duchu Svatému prostor v modlitbě, což není samozřejmé. Svou mnohomluvností či roztěkaností bráníme Duchu Svatému, aby se v  nás modlil. Trpíme přemírou ustavičného víru myšlenek, představ, fantazie, která je zamořena zbytečnými vjemy a obrazy. Proto se v nás Duch Svatý těžko může projevit. Je třeba usilovat o  tichost srdce, která je opakem rozptýlenosti, zvědavosti a  upovídanosti. Musíme se učit přebývat v srdci, sestupovat do srdce, modlit se srdcem a žít v pokoji srdce. Dáme-li v modlitbě prostor Duchu Svatému skrze ticho a naslouchání, on rozhoří naše srdce, upoutá naši pozornost na Krista a povede nás k tomu, abychom Ježíše oslavovali. Vede nás k důvěře a ke chvále, díky které překonáváme své slabosti a zotročení a můžeme zažít uzdravení a očištění. Duch Svatý nás v modlitbě vede k poznání Otcovy vůle a k vytrvalosti a věrnosti v modlitbě. Chválím Tě, Pane, za  Ducha Svatého, který se v  nás modlí, který nás vede k Otci, který zná Boží vůli a přimlouvá se za nás ve shodě s ní. Děkuji Ti za dar modlitby a za chvíle, kdy prožívám radost z Boha a touhu konat, co se Bohu líbí. Prosím Tě za odpuštění svého falešného sebevědomí, ve kterém jsem si myslel, že se umím modlit a že se to sám naučím. Promiň, že jsem častokrát neuposlechl Boží pozvání k modlitbě. Odpusť mou vzpouru, s níž jsem odmítal přijmout svoji

9

slabost. Prosím Tě pomoz mi otevřít se Duchu Svatému, aby se ve mně mohl modlit. Prosím Tě, Duchu Svatý, přijď! Otvírám Ti své srdce. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

9. den: Dary pro službu v církvi Hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám) Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A  jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k  tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od  téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. (1 Kor 12, 4–11) Duch Svatý nám dává zvláštní dary, kterými nás uschopňuje k něčemu, co nás přesahuje, co je nad naše lidské schopnosti. Tyto dary nemají za cíl naše posvěcení, jsou to dary pro službu ve společenství. Existuje mnoho těchto duchovních darů, kterými nás Duch Svatý zahrnuje, aby stále oživoval svoji církev. Duch Svatý tyto dary dává každému tak, jak chce. Tyto dary nejsou znamením svatosti nositele, ale svatosti Boží. Bůh je může udělit i hříšníkovi, který o ně prosí, a skrze něho pak konat svoje znamení. V  tom je vidět Boží velikost a  Boží zájem o spásu každého člověka, poněvadž Bůh tyto dary dává kvůli druhým, kvůli růstu církve, kvůli spáse světa. Dary Ducha Svatého hrají důležitou roli v duchovním budování církevní obce, v rozvoji společenství, a je třeba jim dát v našem životě to místo, které jim patří. Předpokladem pro přijetí darů a pro jejich správné užívání je pravi-

10

delný duchovní život ve společenství, oddanost Kristu, vzájemná jednota a opravdová láska. V církvi potřebujeme jeden druhého s jeho zvláštním obdarováním a službou. Církev potřebuje nás, lidi ochotné sloužit Bohu a  druhým lidem, ale ochotné ne z  vlastní síly a  podle svých představ, ale z obdarování a pod vedením Ducha Svatého. Chválím Tě, Pane, za dary, které jsi dal lidem, za církev, kterou obdarováváš a ve které smím žít a v ní sloužit. Děkuji Ti za obdarování druhých a také za dary, které jsi dal mně. Odpusť, prosím, moji nevděčnost vůči Tobě, odpusť mi také to, že jsem nechtěl některé dary přijmout a že jsem nepřijímal obdarování lidí kolem sebe. Prosím také o to, abych byl ochotný sloužit v církvi v moci a síle Ducha Svatého. Prosím Tě o dary Ducha Svatého, které k této službě potřebuji. Litanie k Duchu Svatému… Vzývání Ducha Svatého…

11

Každodenní modlitby: Hymnus Veni Creator Spiritus Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám,

Veni, creator Spiritus

a navštiv myslí našich chrám,

mentes tuorum visita,

z výsosti nebes zavítej,

imple superna gratia,

do duší nám svou milost vlej.

quae tu creasti pectora.

Tys Utěšitel právem zván,

Qui diceris Paraclitus,

tys dar, jenž Bohem věčným dán,

altissimi donum Dei,

zdroj živý, láskyplný dech,

fons vivus, ignis, caritas

tys posvěcení myslí všech.

et spiritalis unctio.

Tys sedmi darů studnice,

Tu septiformis munere,

prst Otcovy jsi pravice,

digitus paternae dexterae

tys Bohem přislíbený host,

tu rite promissum Patris

ty dáváš ústům výmluvnost.

sermone ditans guttura.

Rač světlo v mysli rozžehnout,

Accende lumen sensibus,

vlij do srdcí nám lásky proud,

infunde amorem cordibus,

našeho těla slabosti

infirma nostri corporis,

zhoj silou svojí milosti.

virtute firmans perpeti.

Dál nepřítele zapuzuj

Hostem repellas longius

a duši pokoj uděluj,

pacemque dones protinus;

ať vždycky pod vedením tvým

ductore sic te praevio

vyhnem‘ se vlivům škodlivým.

vitemus omne noxium.

Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat a v tebe, Duchu Svatý, zas důvěřovati v každý čas. Amen.

12

Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum credamus omni tempore. Amen.

Litanie k Duchu Svatému Pane, smiluj se. – Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. – Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. – Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, – smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, – smiluj se nad námi. Bože Duchu Svatý, – smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, – smiluj se nad námi Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, – přijď k nám. Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, – přijď k nám. Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce , – přijď k nám. Dare nejvyššího Boha, – přijď k nám. Paprsku nebeského světla, – přijď k nám. Původce všeho dobra, – přijď k nám. Prameni života, – přijď k nám. Ohni všechno stravující, – přijď k nám. Ohnivá lásko a duchovní pomazání, – přijď k nám. Duchu lásky a pravdy, – přijď k nám. Duchu moudrosti a rozumu, – přijď k nám. Duchu rady a síly, – přijď k nám. Duchu vědění a zbožnosti, – přijď k nám. Duchu bázně Boží, – přijď k nám. Duchu míru a mírnosti, – přijď k nám. Duchu čistoty, – přijď k nám. Duchu Svatý, přijď a obnov tvářnost země, – prosíme tě, vyslyš nás! Vlij světlo do našich duší, – prosíme tě, vyslyš nás! Vtiskni svůj zákon do našich srdcí, – prosíme tě, vyslyš nás!

13

Rozněcuj je svou láskou, – prosíme tě, vyslyš nás! Otevři nám poklady svých milostí, – prosíme tě, vyslyš nás! Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím, – prosíme tě, vyslyš nás! Upevni nás svou účinnou milostí, – prosíme tě, vyslyš nás! Uděl nám milost znát jediné potřebné, – prosíme tě, vyslyš nás! Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli, – prosíme tě, vyslyš nás! Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí, – prosíme tě, vyslyš nás! Nauč nás správně se modlit a modli se s námi, – prosíme tě, vyslyš nás! Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám – prosíme tě, vyslyš nás! Vlij nám velký odpor ke každému zlu, – prosíme tě, vyslyš nás! Veď nás ke správnému konání dobra, – prosíme tě, vyslyš nás! Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti, – prosíme tě, vyslyš nás! Buď ty sám naší velkou odplatou, – prosíme tě, vyslyš nás! Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – smiluj se nad námi. Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – smiluj se nad námi. Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – smiluj se nad námi. Modleme se: Bože, Duchu Svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků. Amen. 

14

Vzývání Ducha Svatého Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

15

Pro vnitřní potřebu vydala římskokatolická farnost Lysá nad Labem L. P. 2017. Není určeno k prodeji. http://rkflysa.wz.cz

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.