O lekářskou službu první pomoci se bojuje SLOVO Z RADNICE POUR FELICITER 2003


1 SLOVO Z RADNICE POUR FELICITER 2003 Jsou lidé, kteří se jen neradi podvolují zaběhnutým pravidlům a tradicím jen ...
Author:  Vlasta Bártová

0 downloads 15 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


SLOVO Z RADNICE POUR FELICITER 2003 Jsou lidé, kteří se jen neradi podvolují zaběhnutým pravidlům a tradicím jen proto, že už tady jsou a že se to tak dělá. K takovým bezesporu patřím. S přáním PF si opravdu nevím rady. Můžeme si přece přát štěstí na každý nový den, nejen rok. A přece se Vám ho letos a ze srdce, milí, občané, dostane. Přivedli mne k tomuto převratnému rozhodnutí dvě události. Státní rozpočet se schodkem 111 miliard Kč a slovo dospělého, zkušeného muže, který s vážnou tváří hodlá „uspokojovat potřeby občanů.“ Někdo si hodlá dluhem uspokojovat, ať chci, nebo ne, mé potřeby, o kterých nemá ani ponětí. A já třeba nechci. Ale odhlasuje se to. Bezpochyby. Myslím si s Michaelem Novákem, že legitimita demokratického systému nespočívá v tom, že by sliboval všem stejné úspěchy, ale v tom, že nabízí všem stejnou příležitost a s F. A. Hayekem, že svobodní lidé nesmějí být podřízeni pravidlům, která jim říkají, co musejí pozitivně dělat, nýbrž pouze pravidlům, která jim říkají, co nesmějí dělat. Zdá se mi, spolu s Toquevillem, že zatímco demokracie hledá rovnost ve svobodě, socialismus hledá rovnost v omezování a poslušnosti. A stejně si s R. Reaganem myslím, že žádná zbraň v arsenálu světa není tak úžasná, jako vůle a morální odvaha svobodných mužů a žen. Jsem spolu s Abrahamem Lincolnem přesvědčen, že nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by si měli dělat sami, protože, jak říká Adam Smith, tím, že jednotlivec sleduje vlastní cíle, často podporuje cíle společnosti efektivěji, než kdyby chtěl sledovat cíle společnosti. Protože každý den cítím jak menšinový a umírající je to názor, stejně nepříjemný jako že blahobyt pochází pouze z poctivé práce, mám je za šafrán a vzácnost. Proto Vám budu do nového roku přát, abyste se nebáli žít, pracovat a vzít věci do vlastních rukoua nenechali si dělat a platit a sloužit tam, kde máte dost sil si posloužit sami. Jen tak budou přebytky a prospěch všem. Jinak zůstanou jen dluhy, schodky, zbožná přání, volební sliby a blbá nálada. Mgr. Luděk Sequens, starosta města

Krušnohorský vánoční jarmark 2002

O lekářskou službu první pomoci se bojuje Píše se konec roku 2002. LSPP stojí opět na začátku. Jen aktéři jsou jiní. Neudržitelnost stávajícího systému je zřejmá, na okamžitém řešení se pracuje. Procenta, že na nejdecké poliklinice bude novoroční nocí svítit světlo, se každým dnem zmenšují. Proto je potřeba počítat s tím, že LSPP v Nejdku nenajdeme. Nejpravděpodobnější je možnost, že LSPP bude našemu obvodu od nového roku poskytovat karlovarská nemocnice. Fakta. LSPP je dohodnutá služba na základě smlouvy mezi státem, od nového roku krajem, a lékaři a zdravotnickým personálem. Pro LSPP neexistuje zákonná opora ani nárok. Je to služba zvyková, dohodnutá podle místních podmínek. Stát převedl na Karlovarský kraj prostředky na její zajištění v loňské výši, tedy bez platových navýšení, která schválila vláda. Kraji chybí sedm až deset milionů korun. Kraj má pro lékaře a sestry mzdové prostředky na zajištění LSPP pouze v loňské výši, což znamená provoz ve všední den do 22 hodin a o víkendech do 21 hodin. O provozní náklady byly požádány obce, které s LSPP nemají nic společného, nemají koncesi a nemohou ji poskytovat ani zasmluvnit. Města vesměs tuto možnost přislíbila. Novým problémem je ale vyjednávání o smluvních podmínkách mezi krajem a lékařskou veřejností. Do dnešního dne nedošlo k dohodě. Lékaři vesměs požadují vyšší částku za

pohotovostní služby nebo dodržují profesní solidaritu. Kraj má jako druhou variantu připravenou dohodu o LSPP s pěti nemocnicemi. Druhá část poskytované služby, dopravní služba - sanity, nemá v krajském zřízení dosud svůj jasný rámec ani není známo její financování a vztah k LSPP. Možnost je tedy i ta, že v Nejdku bude LSPP s lékařem, ale bez sanitek. Jednání probíhají téměř každodenně. Řešení je možné jakékoliv. Výsledek bude znám po uzávěrce tohoto vydání. Pro občany z toho plyne poměrně jasná a po mém soudu velmi zdravá zpráva: o své zdraví je potřeba pečovat s plnou důsledností a nenechávat, pokud to jen trochu lze, projevy nemocí s řešením až na poslední chvíli. Město se pak bude snažit, aby získalo alespoň dva praktické lékaře jako své obyvatele a bude usilovat o to, aby se město Nejdek stalo stanovištěm RZ - rychlé záchranky. Luděk Sequens, starosta města

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

2

Leden 2003

Z 2. jednání Zastupitelstva města ze dne 17. prosince 2002 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že zastupitel Josef Nádeníček, složili slib zastupitele. zvolilo stálou mandátovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Vítek a Ing. Burda. zvolilo volební komisi ve složení Bohuslava Chlupová, Karel Bazalka a Miroslav Drobný. zvolilo jako ověřovatele zápisu ze druhého jednání Karla Uzla a Boženu Vojtovou. zvolilo tříčlenný finanční výbor ve složení Dana Schwarzová, předseda výboru, členové Ivana Linhartová, Olga Hillebrandová. zvolilo tříčlenný kontrolní výbor ve složení Rostislav Částka, předseda výboru, členové Ing. Vladimír Benda a ing. arch Petra Třebová. schválilo a) uskutečnění 7. kola prodeje bytů a NP. Tyto byty a NP budou zveřejněny jako nabídka na licitaci bytů a NP s nájemníky za stejných podmínek slev a plateb, jaké mají oprávnění nájemníci, tj. prodej bude zveřejněn za základní nabídkovou cenu s možností volby variant platby dle schválených podmínek pro prodej bytů a NP. Nadále zůstává možnost na výměny bytů zařazených do prodeje za byty, které zůstávají v majetku města. b) uskutečnění 2. kola prodeje bytů a nebytových prostorů s nájemníkem formou licitace. schválilo prodloužení splatnosti kupní ceny za byt do doby vyřízení úvěru, a to do 30.6.2003 a) pro Petra Kováče, Nejdek, bj. 6/1; b) pro Irenu Dadovou, Nejdek, bj. 1238/6; c) pro Moniku Gabčovou, Nejdek, bj. 1149/7; d) do doby vyřízení úvěru tj. do 31.1.2003 pro pro Miroslava Polejníka, Nejdek, bj. 1151/6. schválilo prominutí opožděné platby kupní ceny za byt a) pro Martina a Gabrielu Holých, Nejdek, bj. 1236/4; b) pro Zdeňka Ryneše, Nejdek, bj. 765/2. vzalo na vědomí pronájem a schválilo následný prodej jednotky 883/4 byt 1+1 o výměře 49,63 m2, ul. Soudní 883 v Nejdku včetně stavební parcely, pro Petra Horňáka, bytem Rolavská 1222 Nejdek s tím, že bude uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě za kupní cenu 58.300 Kč. schválilo prodej a kupní ceny těchto jednotek včetně stavebních parcel: a) jednotka 883/2 - nebytový prostor (dílna) včetně stavební parcely pro Václava Pelikána, Černava 111; b) jednotka 7/2 - byt 1+1 - pro Vladimíra a Blanku Bourovy, Nejdek; c) jednotka 207/5 - byt 2+1 - pro Jaroslava Fiklíka; d) jednotka 365/3 - byt 2+1 pro Petra a Stanislavu Fritschovy; e) jednotka 365/4 - byt 1+1 - pro Petra a Stanislavu Fritschovy; f) jednotka 660/3 - byt 1+1 pro Julia Šandora, Nejdek; g) jednotka 964/2 - byt 2+1 - pro Marii Řezníčkovou; h) jednotka 660/8 byt 1+1 - pro Esteru Šandorovou.

schválilo prodej pozemků v k.ú. Nejdek a) pro Patrika Kavlíka a Miluši Cupánovou, Nejdek, stp.č. 390, ppč. 3098/8, ppč. 3098/6 a ppč. 3098/4; b) pro Ing. Jiřího a MUDr. Marcelu Křečkovy, 1255 Nejdek, ppč. 1429/1; c) pro Petra a Evu Merhovy, Nejdek, ppč. 1445/7; d) pro Petra a Hanu Vejvodovy, Karlovy Vary a Nejdek, ppč. 2353/1 část; e) pro Vladanu Poláčkovou, ppč. 2417/10; f) pro Petra a Jarmilu Janků, Nejdek, ppč. 1524/2, ppč. 1524/3 a ppč. 1522/2, část; g) pro Emila a Marii Střelcovy, Nejdek, ppč. 2721/1 díl „a“, ppč. 2722/1 díl „b“, ppč. 2730/2, část; h) pro Bohumila a Zdenku Janoušovy, Nejdek, ppč. 181, část; ch) pro Tomáše Pikoru, Loket, ppč. 1939/7, část zrušilo své usnesení ze dne 19.12.2000 pod bodem III, odst. 9., písm. m) a schválilo i) prodej pozemku pro Janu Götzovou, Nejdek, ppč. 1160/1 v k.ú. Pozorka u Nejdku; zrušilo své usnesení ze dne 30.7.2002 pod bodem III, odst. 5., písm. ch) a schválilo j) prodej pozemku pro Petru Dvořákovou, Nejdek, ppč. 1870/7 v k.ú. Nejdek. V kupní smlouvě bude uvedeno, že je tento pozemek prodáván bez přípojek na inženýrské sítě a příjezdové komunikace a kupující na sebe plně přebírá břímě vybudovat přípojky na inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci. odložilo schválení žádosti p. Darvašové, Nejdek o způsobu splácení dlužné částky za prodaný byt výše uvedený, a to do příštího jednání ZM. schválilo předložená rozpočtová opatření schválilo v souladu s § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozpočtové provizorium Města Nejdek pro rok 2003. Do doby schválení rozpočtu města na rok 2003 bude Město Nejdek hospodařit za těchto podmínek: - maximální měsíční provozní výdaje se stanoví ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2002 snížené o akce, které byly jednorázové či sezónní v r. 2002, a to na všech zařízeních města, s výjimkou: - odboru teplofikace a VaK, - centrálního skladu, , - živnostenského úřadu, - a části rozpočtu, který se týká všech ZŠ, MŠ a ŠJ. - příspěvek příspěvkovým organizacím bude v době provizoria vyčíslen pouze ve výši nezbytných výdajů (zejména energie apod.) - součástí rozpočtového provizoria budou též všechny splátky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů k 31. 12. 2002 (bankovní úvěry, leasingy, půjčky) - rozpočtové provizorium se nevztahuje na investiční akce schválené rozpočtem na rok

2002, které jsou nasmlouvané, ale nejsou ukončené (jedná se zejména o rekonstrukci Kulturního domu, domu s pečovatelskou službou, dopravní značení na Karlovarské ulici a náměstí Karla IV.) schválilo v souladu s § 3 a § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zpracování rozpočtového výhledu na 4 roky následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Zpracováním tohoto výhledu pověřuje vedoucí OE ve spolupráci všech vedoucích odborů a oddělení, kteří jsou zodpovědní za svoji část rozpočtu. Výhled bude obsahovat základní souhrnné údaje o příjmech a výdajích rozpočtu hlavní činnosti, kapitálového rozpočtu, fondu rozvoje bydlení a hospodářské činnosti města. Rozpočtové výhledy budou předkládány ke schválení zároveň s ročním rozpočtem města. na základě doporučení FV vzalo na vědomí předložený výsledek hospodaření města za měsíc leden až září 2002 včetně komentáře a schválilo uvedená rozpočtová opatření a úpravu plánu, která vyplývají z výsledku hospodaření za leden až září 2002. schválilo směrnici č. 06/2002 „Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce“ s účinností od 1. 1. 2003 v předloženém znění. schválilo pojištění Městských lesů proti požáru. Pojištění bude řešeno úpravou stávající pojistné smlouvy Města Nejdek u Pojišťovny České spořitelny, a.s. OZ K. Vary vzalo na vědomí předložený materiál „statut fondu budoucnosti“ a ukládá vedení města průběžně ZM informovat o vývoji dotačních titulů v rámci postupů při případném vstupu ČR do EU. schválilo měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy výborů a komisí v předložené výši. ukládá RM vytipovat na území města Nejdek vhodný pozemek pro umístění supermarketu, jenž by svou velikostí a sortimentem uspokojil potřeby nejdeckých občanů. redakčně kráceno

OMLUVA V minulém čísle jsme v přehledu nových zastupitelů nedopatřením uvedli pana Karla Uzla jako zastupitele za ODS. Ve skutečnosti byl zvolen za Sdružení nezávislých. Panu Uzlovi i čtenářům se omlouváme.

Leden 2003

3

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

MĚSTSKÁ POLICIE NEJDEK INFORMUJE Dnem 1. ledna 2003 nabývá účinností novelizace zákona ČNR č.553/1991 o obecní policii. Touto zprávou vás chceme informovat o stávajícím i novém oprávnění strážníků z uvedeného zákona. Za uplynulých téměř jedenáct let účinnosti zákona o obecní policii doznala praxe značných změn oproti tehdejšímu záměru zákonodárce. Obecní policie se v praxi osvědčily a vybudovaly své nezastupitelné místo v soustavě orgánů ochrany veřejného pořádku. Tak, jak Policie ČR opouští výkon některých úseků ochrany veřejného pořádku a dominantní aktivitu zde ponechává obecní policii, zejména ve statutárních městech, ukázala praxe nedostatečnost stávající právní úpravy. Vydání novely je nezbytné mimo jiné i z důvodu zakotvení úpravy shromažďování, zpracování a uchování informací tak, aby stávající činnost obecní policie byla dána do souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tak, aby strážníci mohli při své činnosti pracovat s osobními údaji nezbytnými pro plnění úkolů podle tohoto zákona. Obdobně je pak zakotveno oprávnění strážníků požadovat od Policie ČR a ostatních orgánů veřejné správy ty údaje, které nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů. Schválená novela zákona o obecní policii odstraňuje nedostatky platné právní úpravy a umožňuje strážníkům v širší míře přispívat k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obci a ukládat pokuty i za další přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které se na místní úrovni nejčastěji vyskytují. Novela dále řeší některé nejasnosti týkající se vydávání a odnímání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů; zejména řízení o odnětí a vydávání osvědčení se vztahuje na procesní režim upravený správním řádem. Obdobným způsobem jako u Policie ČR, novela sjednocuje některá oprávnění obecní policie, jako např. zjišťování totožnosti, zastavování vozidel a používání donucovacích prostředků. Závěrem je nutno konstatovat, že novelizace zákona není v rozporu se současným trendem zvyšování bezpečnosti občanů na místní úrovni prostřednictvím orgánů veřejného pořádku v působnosti obcí, není v rozporu s právem Evropské unie a je v souladu s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy. Obecní policie je nově vymezena výslovně zákonem jako orgán obce a současně je s její působností odkázáno nejen na zákon

o obecní policii, ale i na další obecně závazné právní předpisy, kterými je například zákon o provozu na pozemních komunikacích. Novela v této části rozšiřuje kompetence obecní policie o některé otázky související s bezpečností a plynulostí silničního provozu. V souladu se stanoviskem Policie ČR je ve veřejném zájmu, aby strážníci obecní policie měli širší oprávnění na úseku zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu tak, aby jejich činnost byla pokud možno kompaktní a ucelená. Působnost obecní policie se nově rozšiřuje i na dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek obcí, kam její působnost dosud nedosahovala. V návaznosti na celkovou koncepci správního trestání je působnost obecní policie rozšířena na odhalování všech druhů správních deliktů, nikoliv pouze přestupků, jak tomu bylo dosud. Neopomenutelná je působnost obecní policie i při prevenci kriminality, kdy tato působnost nebyla dosud zákonem výslovně upravena. S ohledem na podzákonný charakter výkonu veřejné správy je nutno působnost obecní policie na úseku prevence výslovně zákonem upravit. Rozšiřuje se oprávnění strážníků obecní policie ukládat pokuty v blokovém řízení, což je odůvodněno aktuální situací, kdy

obce v daleko větší míře upravují místní záležitosti veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami, přičemž strážníci nemají možnost jejich porušení řešit na místě v blokovém řízení. Možnost obecní policie ukládat pokuty v blokovém řízení se rozšiřuje i na ty dopravní přestupky, které jsou nově podřazeny její působnosti, jakož i na přestupky na úseku boje proti alkoholismu, zejména alkoholismu mládeže. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména : a) přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Jaroslav Ettler, velitel MěP Pokračování příště

NAD DOPISY ČTENÁŘŮ NAD DOPISY ČTENÁŘU NAD DOPISY Chtěl bych, abyste opravili 4. budovu mateřské školky Lipová 1191 v Nejdku, protože tato budova je v dezolátním stavu, sociální zařízení je též rozbité, okna jsou také rozbitá. Několikrát jste v Radničních listech psali o opravě této budovy - tohoto objektu, a nesplnili jste to, psali jste tam, že uděláte z té budovy integrovanou třídu. Já bych měl návrh, abyste z toho udělali třeba tělocvičnu pro ty děti, které tam chodí do školky. Rudolf Wysocký Ráda bych tímto reagovala na dopis pana Rudolfa Wysockého, který v něm projevuje přání, abychom opravili 4. pavilón mateřské školky Lipová. Dopis pokračuje výčtem obvinění, jež nejsou úplně založená na skutečnosti. Takže věc se má takto: 4. pavilón je již dlouhou dobu nevyužíván, chátrá a náklady na jeho provoz také něco stojí. V roce 1999 se uvažovalo, že by v přízemí objektu vznikla integrovaná třída, výše nákladů však měla přesáhnout 700 000 Kč, a to pouze za rekonstrukci přízemí! S ohledem na to byla integrovaná třída zřízena v mateřské školce v Nových Hamrech. Od té doby je objekt nabídnut k prodeji. Jeho minimální stanovená cena je 1. 896 000 Kč. Objevilo se tu pár zájemců (dva již tvoří pár), ale ti nakonec od koupě ustoupili. Náklady na opravu odhaduji na 1,5 - 2,5 milionů Kč podle záměru využití. Ano, je to takový strašák a není v Nejdku jediný. Možná by z něj mohla být tělocvična, možná třeba byty, možná třeba parní lázně. Vše je ale o penězích. Rozpočet včetně investičních akcí každý rok schvaluje Zastupitelstvo města a bude jej schvalovat i tento rok. Výčet investic, u nichž všech můžeme tvrdit, že jejich provedení je nutné, dosahuje výše 50 milionů Kč! Je pak velmi těžké rozhodovat o prioritách, když máte v kasičce desetinu… Monika Drobilová, referent pro ÚP a rozvoj města

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

Oddělení stavebního úřadu a životního prostředí V souladu s ustanovením zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, § 39, odst. 1, o záměrech obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku, předkládáme občanům k nahlédnutí a připomínkám žádosti o prodej, směnu, pronájem pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Nejdek. Prodej pozemků: k.ú. Nejdek - ppč. 313/2 (část), ppč. 1205/8 k.ú. Lesík - ppč. 602 k.ú. Suchá u Nejdku - ppč. 630/3 (část) k.ú. Pozorka u Nejdku - ppč. 1249/3 (část), ppč. 1249/20, ppč. 1248/10 (část) k.ú. Tisová u Nejdku - ppč. 309/6 k.ú. Bernov - ppč. 304/7 Pronájem pozemků: k.ú. Nejdek - stp.č. 555 (část), ppč. 155/1 k.ú. Pozorka u Nejdku - ppč. 1462/4 k.ú. Tisová u Nejdku - ppč. 309/6 k.ú. Suchá u Nejdku - ppč. 630/3 (část) Petr Satýnek, vedoucí OSÚ a ŽP

4

Leden 2003

ORIENTAČNÍ BĚŽCI HODNOTÍ Skončil rok 2002 a nastává období jeho hodnocení. Nejinak je tomu i v klubu orientačního běhu OK Potůčky. Nyní si jistě čtenář položí otázku, proč se v nejdeckých Radničních listech píše o sportovním klubu z Potůčků. Odpověď je vcelku jednoduchá. V Nejdku se nenašel generální sponzor, který by financoval toto „malé“, ale v Nejdku tradičně úspěšné sportovní odvětví, takže 52 nejdečáků vytvořilo páteř klubu OK Potůčky a v Nejdku oddíl orientačního běhu zanikl. A NYNÍ JIŽ K HODNOCENÍ ROKU 2002. Členové klubu se v roce 2002 zúčastnili celkem 7 individuálních závodů v lyžařském orientačním běhu a 56 závodů v denním a nočním orientačním běhu. V těchto závodech naši závodníci obsadili 128 x 1. místo, 94 x 2. místo a 86 x 3. místo. Celkem naši závodníci získali 21 titulů „Přeborník Západočeské oblasti“, a to v parkovém orientačním běhu, v orientačním běhu na krátké, klasické i dlouhé trati a v nočním orientačním běhu. Kvalitní a vyrovnané výkony v průběhu celé sezóny přivedly naše závodníky i do čela oblastních žebříčků. První místa v oblastním žebříčku vybojovali: Lenka Mechlová v kategorii D 12, Andrea Freyová v kategorii D 14 a Veronika Grešlová v kategorii D 16. Velmi dobrého umístění v oblastním žebříčku dosáhli i další naši závodníci jako Mirka Meineltová, Denisa Benáková, Míša Mundlová, Petra Mechlová, Jana Danihelová, Tomáš Kamaryt, Miroslav Mechl a Jiří Hájek. Výborně si vedli i naši nejmladší v oficiálně nevyhodnocovaných kategoriích D10 a H10. Anička Veselá, Martin Frey a Michal Kamaryt v průběhu celé sezóny ve výsledcích nikoho před sebe nepustili a pokud by byl u této kategorie sestavován žebříček, nepochybně by zvítězili. K nesporným úspěchům patří i skutečnost, že dva naši závodníci získali licenci „A“ jak v denním orientačním běhu, tak v lyžařském orientačním běhu, přičemž licence „A“ je nejvyšší možná kvalifikace dosažitelná v mládežnických kategoriích. Neztratili jsme se ani na mistrovství republiky a na mezinárodním poli. Štěpán Kodeda vybojoval 1.místo na mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu v kategorii H 16, 1. místo na mezinárodním tříetapovém závodu ve švédském Varbergu a 7. místo na mistrovství Evropy dorostu v lyžařském orientačním běhu. Lenka Mechlová zvítězila na mezinárodních závodech GRAND PRIX jižní Čechy a ve švédském Varbergu obsadila 3.místo v kategorii D 12 a Andrea Freyová zvítězila na mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu v kategorii D 14 a obsadila 2. místo na mezinárodních závodech BOTAS CUP 2002.

Stav a pohyb obyvatel v NEJDKU - rok 2002 Stav obyvatel Přistěhovali se Odstěhovali se Narození Úmrtí

8.524 155 129 85 86

Z kolektivních výsledků stojí za pozornost naše přesvědčivé vítězství v Ašském štítu, jediné klubové soutěži v rámci Západočeské oblasti. Zde jsme porazili takové kluby, jako Baník Sokolov, MLOK Mariánské Lázně, Lokomotivu Plzeň, SKOB Ostrov, Slovan Karlovy Vary, KČT Aš a další, čímž jsme potvrdili pozici nejlepšího mládežnického týmu v celé Západočeské oblasti. V nastávajícím roce 2003 bychom uvedené postavení v rámci oblasti chtěli udržet a ještě výrazněji se prosadit na celostátní úrovni i v mezinárodních závodech. Uvítáme ve svém středu další, zejména nejmladší (8 - 10 let) zájemce o tento krásný sport provozovaný v nejlepší tělocvičně, kterou je příroda. Jaromír Frey

Od měsíce září 2002 spravuje veřejné osvětlení v Nejdku firma Hüttner. Poruchy a závady hlašte na tel. č. 353 825 851 v době od 7 do 8 hodin. (v dalších hodinách záznamník)

5

NEJDECKÉ

Nejdek - Karlovy Vary - Ostrov a zpět Autobusová doprava Jindřich Cvinger

OPAČNÝ SMĚR

Leden 2003

RADNIČNÍ LISTY

VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 15.12. 2002 DO 13.12. 2003

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY 6 Leden 2003

Leden 2003

7

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

Nové Hamry - modřín opadavý u křížku (O=270cm/ve výšce 130cm/, V=28,5m) v r. 1995 Při levé straně silnice do Horní Blatné, naproti domu čp. 59 se tyčí vysoký, osamělý, orientačně významný modřín. Stojí v místě, kde se stýkají dvě údolí a krajina se tak více otevírá. I tím se zvyšuje nápadnost stromu, podle kterého autobusová zastávka v sousedství nese přídomek „U Modřínu“. Strom sám vyrůstá zpod velikého žulového balvanu, v jehož horní ploše je vsazený drobný železný krucifix. Přímý kmen je obrostlý krátkými svěšenými větvemi, a tak má modřín výrazně štíhlý a jakoby smuteční vzhled. Před třiceti lety byly větve v dolní polovině stromu ořezány a balvan s křížkem byl už z dálky dobře vidět. Dnes spodní větve zakrývají nejen křížek, ale i část balvanu. Stálo by za úvahu, zda větve znovu nezkrátit a nechat vyniknout působivému celku. Tím by se ovšem zviditelnily i dvě poštovní schránky, které jsou v současnosti na kmenu zavěšeny. Jako významný krajinotvorný prvek si modřín ochranu určitě zaslouží. RNDr. Jaroslav Michálek, Okresní muzeum Sokolov Foto: Jaroslav Michálek

ZÁPAS ŘECKOŘÍMSKÝ NEJDEK Nejdečtí zápasníci se zúčastnili posledních dvou turnajů v loňském roce. 7. prosince 2002 se mladší žáci ve družstvech umístili na druhém místě na závodech v Březové u Sokolova. O týden později se konalyzávody v Plzni, odkud si všichni zúčastnění odvezli medaile! Blahopřejeme všem zápasníkům, kteří pod vedením Otto Pance odvádějí skvělé výkony. Výsledky Březová 7.12. 2002 Přípravka (do 28 kg) Luděk Gondzsala 1. místo, Daniel Odl 3. místo; (do 33 kg) Martin Harabiš 1. místo, Radek Krůta 2. místo; (do 51 kg) Tomáš Boura 3. místo Mladší žáci (do 57 kg) Štefan Topor 2. místo Starší žáci (do 47 kg) Jakub Odl 3. místo; (do 59 kg) Radek Velc 2. místo, Erik Rus 3. místo Výsledky Plzeň 14.12. 2002 Přípravka (do 30 kg) Luděk Gondzsala 1. místo, Daniel Odl 3. místo; (do 33 kg) Martin Harabiš 1. místo, Radek Krůta 2. místo Mladší žáci (do 46 kg) Jakub Odl 1. místo; (do 57 kg) Štefan Topor 2. místo, Petr Löbel 3. místo

Jiří Odl

JoN - „Jde o Nejdek“ Veřejná členská schůze občanského sdružení Jon se koná

17.1. 2003 v 17:17 hod. v kinokavárně v Nejdku. Program: činnost sdružení v roce 2003 Za výbor JoN zve všechny občany Milan Michálek

Vánoční besídky v knihovně V adventním čase připravila městská knihovna vánoční besídky pro děti z mateřských škol a pro 1. třídy ZŠ. Ve vánočně vyzdobeném dětském oddělení si děti poslechly vyprávění o tom, proč vlastně slavíme Vánoce, jak se slavily dříve, jaké zvyky a obyčeje jsou s tímto obdobím spojené. Nejvíce se dětem líbilo zdobení perníčků, které jim osobně předváděla p. Cimprichová. Každá třída si pak právě nazdobené perníčky odnesla do školy či školky. Po společném zpěvu koled byly všechny děti odměněny malými dárečky, které pro ně knihovnice připravily. Tyto besídky navštívilo i se svými učitelkami asi 200 dětí z nejdeckých MŠ a 1. tříd ZŠ a zpříjemnily tak dětem dlouhé čekání na Štědrý večer. Jana Vítková

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

KULTURNÍ DŮM NEJDEK

8

Leden 2003

Štrůdliáda zpestřila vánoční jarmark

Info - tel.: 353 312 443 (602 479 498)- p.Suchan

Infocentrum Nejdek, tel.: 353 925 708

KONCERTY 14.1. 2003 v 19 hodin Apollon Quartet v cyklu Mistři české hudby (viz str.10) 17.1. 2003 v 19 hodin -123 minut, Ketchup, Osmá velmoc 18.1. 2003 v 19 hodin Plastic people, ETC Vl. Mišík, Proměny FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA Kino Nejdek, náměstí Karla IV.241 tel. 353 925 216; Po - Pá od 10 do 17 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Leden Irena Ondrová - Náš svět MĚSTSKÉ MUZEUM nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702 Pá - Ne od 9 do 16 hodin

Stálá expozice s národopisnými sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.

VÝSTAVY (do 12.1. 2003) Vánoční výstava Zmrtvýchvstání nejdecké křížové cesty Od 13. ledna 2003 muzeum uzavřeno!

KINO NEJDEK nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216 program kina viz stranu 9

POHÁDKA PRO DĚTI Neděle 2.2. 2003 v 15 hodin Pohádka o sluníčku Divadelní pohádka. Hraje Karlovarské hudební divadlo. Velký sál, vstupné 20 Kč GALERIE N211 (Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna) Nerudova 211, tel. 353 825 750 Otevřeno: Pá - Ne 16 - 21 hodin

VÝSTAVA Leden Obrázky ze sbírky majitele galerie VEČER POEZIE 25.1. 2003 v 19 hodin Eva Smilková - Poezie Jiřího Žáčka DIVADLO 21.1. 2003 Largo Desolato Městské divadlo v Karlových Varech Odjezd autobusu v obvyklém čase

První nejdecká Štrůdliáda vyhlášená v rámci Krušnohorského vánočního jarmarku již má své vítěze. Nejdečtí pekaři a cukráři předvedli své umění a před sedmičlennou porotu postavili nelehký, ale sladký úkol: Vybrat z pětadvaceti závinů ten nejkrásnější a nejchutnější. Porota hodnotila samozřejmě anonymně, tedy aniž by znala jména jednotlivých tvůrců a dospěla k následujícím výsledkům. Nejkrásnější štrůdl upekli žáci 5. třídy ZŠ Karlovarská. Na druhém místě skončil Závin malé Míši od Michaely Jirušové. Třetí místo obsadil Babiččin štrůdl paní Anežky Odlové. V hlavní kategorii, tedy v hodnocení chuti, mlsné jazýčky porotců nejvíce zaujal Hlávkův závin s medovinou Markéty Hlávkové (snad nejen pro svou lehce opojnou přísadu). Na druhém místě skončila Anežka Odlová, jejíž Babiččin štrůdl si výborně vedl i kategorii vzhled. Třetí nejchutnější byl Čebusův štrůdl Jiřího Vosmeka, který čestně hájil muže, méně v soutěži zastoupené! Porota udělila ještě dvě mimořádná ocenění. První paní Františce Levové za netradiční slaný štrůdl s houbami a paní Haně Jakubesové, která svým výborným Slovenským štrůdlem udělala z Nejdecké štrůdliády klání mezinárodní. Ceny do soutěže věnovali manželé Juhasovi, Martin Doskočil - dekorativní předměty, Mistr dráteník, Regina Laurenčíková keramika a Město Nejdek. Pořadatelé děkují všem, kteří se soutěže zúčastnili a přispěli tak k příjemné atmosféře vánočního jar- Markéta Hlávková přebírá titul Královna štrůdlů marku. Zdeněk Pánek pro rok 2002 foto Kamil Bláha

Není důležité zvítězit, ale nezmrznout, aneb ohlédnutí za čtvrtým vánočním jarmarkem Protože se na vánočním jarmarku nevybírá vstupné, mohu pouze odhadovat, kolik se nás letos sešlo. Pan Schwarz říkal, že se to pozná podle spotřeby cukru, a ta byla prý o víkendu velká. Také čočková polévka se rozdala dříve než vloni. A všech osmnáct set děvčaty vlastnoručně napečených a ozdobených medových perníčků také. Jako pořadatel nemohu objektivně posoudit, zda byl jarmark úspěšný či ne. To zůstává na vás. Vím jen, jak tenká je hranice mezi úspěchem a neúspěchem při akci pořádané venku, kdy několikatýdenní přípravy může zmařit rozmar počasí. Letos jsme měli opět štěstí a děkuji vám všem, kteří jste přišli a nebáli se zimní sloty. Bez vás by naše snažení nemělo cenu. Za neúnavnou práci při přípravě a jarmarku samotném děkuji zejména Vlaďce Cimprichové, Regině a Tomáši Laurenčíkovým a Petru Satýnkovi. Všem třem nejdeckým divadelním souborům, které předvedly celkem čtyři premiéry a ukázaly, že divadelní tradice v Nejdku žije. Děkuji Haně i Haničce Šlapovým, Marii Jarošové, Lubošovi Sasákovi, Štěpánce a Matoušovi Laurenčíkovým, Mirce Růžičkové, Lukášovi Pánkovi, Majdě Satýnkové, Ivaně Cimprichové, Kláře Trojkové, Luďkovi Sequensovi a Kamilu Bláhovi (za fotky). Za materiálovou pomoc paní Krůtové - textil, Janu Uhlíkovi - papírnictví, Martinovi Sečánymu - večerka, paní Benešové - galanterie. Za technickou pomoc Jiřímu Hilburgerovi a Lumíru Špetlíkovi. Zdeněk Pánek

Leden 2003

9

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

chovat se slušně… Vítejte ve světě vtipných, duchaplných, krásných, ale osamělých dam, vítejte v klubu s pevným programem: gin, hovory o mužích, cigarety, muži, čokoláda muži a … zase muži. vstupné: 52 + 1Kč, ŠUP 108 minut, titulky nevhodný do 12 let

LEDEN 6. - 7. po, út 17:30, 20:00 HOLLYWOOD ENDING USA - Woody Allen karikuje sám sebe - neurotického režiséra Vala Waxmana, na kterého padnou zlé časy. Kdysi to byl pan režisér, teď je vděčný za každý druhořadý kšeftík v televizi. vstupné: 52 + 1 Kč 99 minut nevhodný do 15 let

PLANETA POKLADŮ 8. - 9. st, čt 16:00, 18:00! USA - Patnáctiletý Jim cestuje vesmírem v kosmické galeoně. Spřátelí se s kyborgem kuchařem Silverem, který ho naučí spoustu věcí. Jim bojuje proti supernovám, černým dírám a kosmickým bouřím. vstupné: 55 + 1 Kč 95 minut přístupný 10. pá 17:30, 20:00 11´09´01 USA/Francie - Pohled 11 filmařů na tragické události předloňského roku v New Yorku, které zasáhly různým způsobem celý svět. Filmaři pocházejí z různých koutů světa a kultur - jmenujme například tyto: Sean Penn (USA), Alejandro Inarritu (Mexiko), Ken Loach (Velká Británie) a další. vstupné: 57 + 1Kč 125 minut, titulky přístupný

21. - 22. út, st 17:30, 20:00 ČERVENÝ DRAK USA - Will Graham (E. Norton), agent FBI, je ještě mladý a přece už v penzi. Odešel po vyšetřování mimořádně brutálních vražd. Tehdy mu pomáhal doktor Lecter (A. Hopkins). Will ovšem netušil, že je to právě ten, po kom pátrá. vstupné: 57 + 1Kč, ŠUP 123 minut, titulky přístupný od 15 let

HALLOWEEN ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 24. pá 17:30, 20:00 USA - Mysleli jste, že je po všem? Omyl. Legendární vrah Myers dostal další příležitost vraždit. Šest účastníků nebezpečné hry má strávit halloweenskou noc v rodném domě masového vraha a to v přímém přenosu na internetu. Většina účastníků považuje hru za zábavu a zdroj slávy a peněz. vstupné: 57 + 1Kč, ŠUP 85 minut, titulky přístupný od 15 let AGENT BEZ MINULOSTI 27. - 28. po, út 17:30, 20:00 USA - Italská loď vyloví muže, spíš mrtvého než živého. Pod kůží má štítek s číslem konta ve švýcarské bance. Když se mu vrátí vědomí, nic o sobě nedokáže povědět. Trpí naprostou ztrátou paměti. Hrají: M. Damon, F. Potente aj. vstupné: 52 + 1Kč, ŠUP 120 minut, titulky nevhodný do 15 let MLUV S NÍ 30. - 31. čt, pá 17:30, 20:00 Španělsko - Příběh o přátelství dvou mužů, kteří se poznají za nezvyklých okolností. Oba dochází do nemocnice za svými partnerkami, které jsou po úrazech v klinickém spánku. Mluv s ní je film o radosti a potěšení z vyprávění příběhů, které jsou tou nejlepší zbraní v boji proti samotě. Režie: P. Almodóvar. vstupné: 52 + 1Kč, ŠUP 112 minut, titulky nevhodný do 15 let PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

DOBA LEDOVÁ 14. - 15. út, st 16:00, 18:00! USA - Bylo nebylo, v prehistorickém světě, kdy mrzne až praští, začíná příběh o migraci. Animovaný film pro malé i velké. vstupné: 52 + 1Kč 83 minut přístupný DRUHÁ MÍZA 16. - 17. čt, pá 17:30, 20:00 V. Británie - Tři dámy (Andie MacDowell, Imelda Staunton, Anna Chancellor) už nebaví

31. pá 9:30 ČR - pohádkové pásmo

POHÁDKA NA ŠŇŮŘE 65 minut

vstupné : 9 + 1Kč

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2003 JSEM AGENT, DNES NEUMÍREJ, PÁN PRSTENÚ: SPOLEČENSTVO PRSTENU, ROAD TO PERDITION Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, http://www.kinoserver.cz

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

10

Leden 2003

KULTURNÍ DŮM NEJDEK - VELKÝ SÁL

14.1. 2003 v 19 hodin

APOLLON QUARTET V cyklu Mistři české hudby (III: Smyčcová kvarteta - česká chlouba) Slavnostní koncert k 10. výročí vzniku České republiky Pořádá Kruh přátel hudby Program: L. Janáček, Smyčcový kvartet č. 1 B. Martinů, Smyčcový kvartet č. 7 A. Dvořák, Smyčcový kvartet F dur, op. 96 NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

Vydává město Nejdek. Odpovědný redaktor Zdeněk Pánek, redaktor a grafická úprava Pavel Dohnal. Tiskne: Helena Matějková, Suchá 143, 362 21 Nejdek. Adresa redakce a příjem inzerce: Infocentrum, nám. Karla IV. 241, 362 21 Nejdek, tel., fax, 353 925 708, e-mail: [email protected] Registrováno pod č. RK/241/99-4. Redakce nezodpovídá za obsah reklamy a vyhrazuje si právo krátit příspěvky. Uzávěrka vždy 15. dne v měsíci. Internetové vydání na adrese www.nejdek.cz

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.