Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko


1 Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva...
Author:  Zuzana Matějková

0 downloads 19 Views 509KB Size

Recommend Documents


No documents


Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 14.6.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:30 hodin starostou obce Petrem Nárožným. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bělá u Jevíčka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6.6.2017 do 14.6.2017 . Starosta konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven Ing. Tomáš Nárožný. Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky. Bez připomínek. Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis z minulého zasedání: Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. Schválení programu: Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Inventarizační zpráva za rok 2016. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Rozpočtové opatření č. 3/3/17. Schvalování účetní závěrky za rok 2016. Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka. Příspěvek Českému svazu včelařů. Různé. Diskuze a závěr. Starosta dal hlasovat o návrhu programu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program zasedání. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.

-1-

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele. Starosta určil ověřovatele zápisu Antonína Petra a Annu Smrekovou, zapisovatelku Sylvu Továrkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Antonína Petra, Annu Smrekovou a zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 2. Inventarizační zpráva za rok 2016. Účetní S. Továrková přečetla zápis o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2016, který je přílohou tohoto zápisu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zápis o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2016. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 3. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Předsedkyně FV seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za r. 2016 a se Zprávou o přezkumu hospodaření za r. 2016. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů a jsou přílohou tohoto zápisu. OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. 4. Rozpočtové opatření č. 3/3/17. Předsedkyně finančního výboru A. Smreková seznámila OZ s RO č. 3/3/17, které projednal finanční výbor a doporučil jej ke schválení. Opatření č. 3/3/17 je přílohou tohoto zápisu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/3/17. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. -2-

5. Schvalování účetní závěrky za rok 2016. Předsedkyně finančního výboru A. Smreková doporučila schválit účetní závěrku za rok 2016. S výsledky roční závěrky byli seznámeni členové finančního výboru a zastupitelé. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje účetní závěrku obce Bělá u Jevíčka za rok 2016 dle předložených podkladů. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. 6. Pronájem pozemků v k. ú. Smolná u Jevíčka. Záměr pronájmu částí pozemků p. č.395/2 ost. plocha a 222/2 ost. plocha v k. ú. Smolná u Jevíčka byl vyvěšen od 29.5.2017 do 14.6.2017 na úřední desce a elektronické úřední desce. OZ schvaluje pronájem 260 m2 p. č. 395/2 v k. ú. Smolná u Jevíčka p. XXXXXXXX, XXXXXXXX a 12 m2 p. č. 222/2 v k. ú. Smolná u Jevíčka p. XXXXXXXX, XXXXXXXX za roční pronájem 1,- Kč/m2. OZ pověřuje starostu podpisem nájemních smluv. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 395/2 ost. plocha, o výměře 260m2 v k. ú. Smolná u Jevíčka p. XXXXXXXX, XXXXXXXX a pronájem části pozemku p. č. 222/2 ost. plocha o výměře 12 m 2 v k. ú. Smolná u Jevíčka p. XXXXXXXX, XXXXXXXX za roční pronájem 1,- Kč/m2. OZ pověřuje starostu podepsáním nájemních smluv. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0. 7. Příspěvek Českému svazu včelařů. Na základě žádosti Českého svazu včelařů Jevíčko o veřejnou finanční podporu na činnost spojenou s léčbou varoázy ZO souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 4.000,- Kč za dodržení podmínky při přerozdělování podpory, která je uvedena v průvodním dopise, jehož kopie je součástí zápisu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje veřejnou finanční podporu Českému svazu včelařů Jevíčko ve výši 4 000,- Kč na léčbu varoázy včelstev v k.ú. Bělá u Jevíčka a Smolná dle navržených podmínek. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1. 8. Různé. Starosta – předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014766/VB/2 na nové odběrné místo elektřiny na p. č. 333/1 pro stavbu p. Pavla Továrka ml. Mezi Obcí /jako povinnou/ a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín /jako oprávněnou/ .Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 10 000,- Kč. OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemen-služebnosti č. IV-12-2014766/VB/2 a pověřuje starostu jejím podepsáním.

-3-

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-2014766/VB/2 a pověřuje starostu jejím podepsáním. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Starosta – předložil k projednání Smlouvu o umístění retranslační stanice mikrovlnného spoje /antenní systém/ na budovu OÚ firmou COMA s.r.o. Polička na dobu určitou 5ti let. Za umístění a provozování je stanovena úplata ve výši 100,- Kč / ročně od firmy COMA s.r.o.. Dodatkem k této smlouvě je stanoveno, že COMA s.r.o poskytne Obci Bělá u Jevíčka po dobu trvání smlouvy bezdrátové připojení k internetu za cenu služby ve výši 81,80 Kč plus DPH za rok. Zastupitelé byli podrobně se Smlouvou i Dodatkem seznámeni. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o umístění retranslační stanice na budově OÚ s firmou COMA s.r.o. Polička a pověřuje starostu jejím podepsáním včetně jejího Dodatku. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Starosta – Město Jevíčko zaslalo k projednání návrh veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků. Původní smlouva zaniká z důvodu novelizace přestupkového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který nahrazuje zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. Paušální roční příspěvek obce činí 3 000,- Kč a za jednotlivý projednávaný případ je stanoven poplatek 1 500,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků č. 1/2017/P s Městem Jevíčko a pověřuje starostu jejím podepsáním. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Starosta – Město Jevíčko zaslalo k projednání návrh veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce. Obec poskytne městu Jevíčku na jeho účet odměnu ve výši 100,- Kč za každý provedený úkon na základě vystavené faktury. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí RUIAN s Městem Jevíčko a pověřuje starostu jejím podepsáním. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Starosta – seznámil OZ s letákem firmy PIP s.r.o. Hr. Králové s nabídkou reklamy naší obce v brožuře nazvané Města a obce – Pardubický kraj. Zastupitelé nesouhlasí se zveřejněním reklamy naší obce v této brožurce.

-4-

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka neschvaluje zveřejnění reklamy naší obce v brožurce Města a obce-Pardubický kraj. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. 9. Diskuze a závěr. Starosta – podal informace o naší účasti na 5. ročníku setkání Není Bělá jako Bělá obcí nesoucí ve svém názvu Bělá v Bělé pod Bezdězem. Od 9.-11.6.2017 se tohoto Setkání účastnilo 18 občanů naší obce. Dále pozval děti i dospělé na „Dinosauří dětský den“, který se uskuteční 1.7.2017 od 14,00 hod. v areálu „Haldy“ a zároveň budou pořádány Mysliveckým spolkem Bělá u Jevíčka „ Zkoušky z vyhledávání zvěře“ s odpoledním opékáním makrel na hřišti. Ve středu 5.7.2017 proběhne na smolenské návsi 10. ročník turnaje v petangue „O smolenský meloun“ – všichni jsou srdečně zváni. Starosta informoval o postupu jednání a přípravě budovy č.p.134 - prodejny potravin k uvažovanému pronájmu p. XXXXXXXX.

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 17,10 hod. Zápis byl vyhotoven dne: 19.7.2017. Zapisovatelka: Továrková Sylva

Ověřovatelé:

Anna Smreková………… Antonín Petr......................

Starosta:

Petr Nárožný.....................

-5-

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.