Obec Patokryje Patokryje 35, Most


1 Obec Patokryje Patokryje 35, Most OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2018, kterým se vydává Změna č. 1 územn&iacu...
Author:  Bedřich Jaroš

0 downloads 29 Views 6MB Size

Recommend Documents


No documents

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2018, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu Patokryje

Zastupitelstvo obce Patokryje, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití ustanovení §43 odst. 4 stavebního zákona, §171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 územního plánu Patokryje, vydaného opatřením obecné povahy č. 1/2015 ze dne 28. 5. 2015. Opatření obecné povahy č. 1/2015 bylo schváleno usnesením ZO Patokryje č. 5/9/2015 a nabylo účinnosti dne 20. 7. 2015. Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je textová část a grafická část (příloha A) návrhu Změny č. 1 územního plánu Patokryje.

Tel.:+420 476 118 232 Fax:+420 476 118 232

Url:www.patokryje.cz E-mail:[email protected]

IČ: 00266124 IDDS: p3sbmiv

Komerční banka a.s. 6020491/0100

Česká národní banka 94-2214491/0710

Příloha A

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

OBSůH DOKUMENTůCE OBSAH DOKUMENTACE .................................................................................................................................. 2 A.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ....................................................................................................................... 4 A.0.1

OBJEDNATEL .......................................................................................................................................................... 4

A.0.2

POĪIZOVATEL......................................................................................................................................................... 4

A.0.3

ZPRACOVATEL ....................................................................................................................................................... 4

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK..................................................................................................................... 5

A. TEXTOVÁ ČÁST ................................................................................................................................................................. 6

A.3

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PĪESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ..................................................................... 6

A.3.1

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ................................................................................................................... 7

A.4

KONCEPCE VEĪEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSİOVÁNÍ ......................................................................................................................................... 7

A.4.2.6

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ ......................................................................................................................... 7

A.5

KONCEPCE USPOĪÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATĪENÍ, OCHRANA PĪED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ.......................................................................................................................................... 8

A.5.1

KONCEPCE USPOĪÁDÁNÍ KRAJINY – NÁVRH ...................................................................................................... 8

A.6

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPIJSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PĪEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍĚ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PĪÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPĪÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSİOVÁÍ STAVEB, ZAĪÍZENÍ A JINÝCH OPATĪENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONAĚ, POPĪÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PĪÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOĪÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPĪÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKIJ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍĚ................................................................................................................................................. 8

A.6.3

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPIJSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ .............................................. 9

A.7

VYMEZENÍ VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATĪENÍ, STAVEB A OPATĪENÍ K ZAJIŠİOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKIJM A STAVBÁM VYVLASTNIT ............ 10

A.7.1

VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY .......................................................................................................................... 10

A.7.2

A.10

VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATĪENÍ ................................................................................................................... 10

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORIJ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚĪENÍ ...................................... 11

2

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.11

A.12

Výrok

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORIJ, VE KTERÝCH JE PROVĚĪENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHIJTY PRO POĪÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE ..................................................................................................... 11 ÚDAJE O POČTU LISTIJ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESIJ K NĚMU PĪIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI ........................................................................................................ 11

3

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

A.0

IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE

A.0.1

OBJEDNATEL OBEC PATOKRYJE Patokryje čp. 35 434 01 Most IČ: 00266124 Určený zastupitel obce: Karel ehák, starosta m sta

A.0.2

PO IZOVůTEL MůGISTRÁT M STů MOST Odbor rozvoje a dotací

A.0.3

ZPRACOVATEL ING. ARCH. JAN BUCHAR Vestecká 350, 252 42 Jesenice - Vestec IČ: 16133Ř54 DIČ CZ5703122260

Datum:

srpen 2018

4

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK b. j.

Bytová jednotka

BPEJ

Bonitní p dn ekologická jednotka

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSN

Česká státní norma

k. ú.

Katastrální území

LBC

Lokální biokoridor ÚSES

LBK

Lokální biocentrum ÚSES

MKR

Místo krajinného rázu

NATURA 2000

Celistvá evropská soustava chrán ných území dle sm rnice č. ř2/43/EHS a sm. č. 79/409/EHS, na území ČR tvo ena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami (EVL)

Ob.

Obyvatel

OP

Ochranné pásmo

Pl.

plocha

PO

Ptačí oblast Ěsoustava NůTURů 2000ě

PUPFL

Pozemky určené k pln ní funkcí lesa

RBK

Regionální biokoridor ÚSES

RD

Rodinný d m

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚS

Územní studie

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VPO

Ve ejn prosp šná opat ení

VPS

Ve ejn prosp šné stavby

Vyhl.

Vyhláška

ZPF

Zem d lský p dní fond

5

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

Územní plán Patokryje se m ní takto:

ů. TEXTOVÁ ČÁST 1.

Zm nou č. 1 územního plánu Patokryje není dotčena ů. TEXTOVÁ ČÁST v kapitolách: A.1 A.2 A.8

A.9 A.10 A.11 A.12 A.13

2.

A.3

Vymezení zastav ného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v čí prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních čísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona Stanovení kompenzačních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetn podmínek pro jeho prov ení Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lh ty pro po ízení územní studie Stanovení po adí zm n v území Ěetapizaceě Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Zm nou č. 1 územního plánu Patokryje je dopln na a upravena ů. TEXTOVÁ ČÁST v t chto kapitolách následujícím zp sobem:

URBůNISTICKÁ KONCEPCE, VČETN VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ESTůVBY ů SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Seznam zastavitelných ploch se zm nou č. 1 upravuje a dopl uje takto: 1. 1.3

PLOCHY BYDLENÍ Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické, [BV] „Jsou navrženy ve t inácti zastavitelných plochách a ve dvou plochách p estavby o celkové vým e 14,862 ha, vždy v p ímé návaznosti na zastav né území obce.“

„5. 5.2

PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY Plochy technického zabezpečení obce [TO] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,054 ha.“

7. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 7.1.3 Plochy smíšené obytné vesnické, [SV] „Jsou navrženy ve t ech zastavitelných plochách o celkové vým e 0,200 ha, v p ímé návaznosti na zastav né území obce.“ Seznam ploch zm n v nezastav ném území se zm nou č. 1 upravuje takto: 10. PLOCHY ZELEN 10.1. Zele p írodního charakteru, [ZP] 6

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

„Jsou navrženy ve čty ech plochách zm n v zastavitelném území o celkové vým e 1,525 ha.“

A.3.1

VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH Úvodní v ta kapitoly A.3.1 se zm nou č. 1 upravuje takto: „Územní plán Patokryje vymezuje celkem 23 zastavitelných ploch o celkové vým e 1Ř,731ř ha.“ Tabulka 3 Zastavitelné plochy se zm nou č. 1 dopl uje o tyto plochy:

Označení plochy

Zastavitelné plochy

Vým ra v ha

Popis zastavitelné plochy a specifické koncepční podmínky využití

Z22-TO

PLOCHY TECHNICKÉHO ZůBEZPEČENÍ OBCE

0,0540

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 44/11 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro z ízení sb rného dvora, ostatní plocha. stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území Platí obecné podmínky využití pro plochy TO.

Z23-SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – vesnické

0,0550

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 506/21 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy SV.

Z24-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,0770

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 14/2 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV.

Z25-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,0576

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 3Ř4/36Ětrvalý travní porostě vn zastav ného území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV.

A.4

KONCEPCE VE EJNÉ INFRůSTRUKTURY, VČETN PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍS OVÁNÍ

A.4.2.6

ODPůDOVÉ HOSPODÁ STVÍ

Zm nou č. 1 se v subkapitole A.4.2.6 vypouští následující text: „Územní plán nenavrhuje žádné plochy určené výhradn pro účely odpadového hospodá ství. Nenavrhuje se místo pro nový sb rný dv r, ani jiná za ízení." Zm nou č. 1 se do subkapitoly ů.4.2.6 dopl uje následující text: „Územní plán navrhuje plochu Z22-TO, PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, plochy technického zabezpečení obce [TO], určenou pro rozší ení sb rného místa pro velkoobjemové kontejnery na p. č. 44/11.“ 7

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

A.5

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRůJINY, VČETN VYMEZENÍ PLOCH ů STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STůBILITY, PROSTUPNOST KRůJINY, PROTIEROZNÍ OPůT ENÍ, OCHRůNů P ED POVODN MI, REKREůCE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN ů PODOBN

A.5.1

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRůJINY – NÁVRH Úvodní v ta kapitoly A.5.1 se zm nou č. 1 upravuje takto: „Územní plán Patokryje vymezuje celkem 12 ploch zm n v nezastav ném území o celkové vým e 10,25ř2 ha.“ V tabulce 5 Navržené plochy zm n v krajin vým ra plochy N06-ZP takto:

Označení plochy

Plochy změn v nezastavěném území

N06-ZP

PLOCHY ZELEN – zele p írodního charakteru

A.6

se zm nou č. 1 upravuje

Výměra Popis plochy a specifické koncepční podmínky v ha využití 0,6918

Rozvojová p írodní plocha umož ující pr chod zelen od íčky Srpiny do centra obce. Severní okraj navržené obytné plochy Z21-BV na jihu obce. Orná p da, ostatní plocha. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02.

STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM P EVůŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ĚHLůVNÍ VYUŽITÍě, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STůNOVIT, P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ ĚVČETN STůNOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍS OVÁNÍ STůVEB, Zů ÍZENÍ ů JINÝCH OPůT ENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 1Ř ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONůě, POP ÍPůD STůNOVENÍ PODMÍN N P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T CHTO PLOCH ů STůNOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ, VČETN ZÁKLůDNÍCH PODMÍNEK OCHRůNY KRůJINNÉHO RÁZU ĚNůP ÍKLůD VÝŠKOVÉ REGULůCE ZÁSTůVBY, CHůRůKTERU ů STRUKTURY 8

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

ZÁSTůVBY, STůNOVENÍ ROZMEZÍ VÝM RY PRO VYMEZOVÁNÍ STůVEBNÍCH POZEMK ů INTENZITY JEJICH VYUŽITÍě V tabulce 6 Plochy s rozdílným zp sobem využití se zm nou č. 1 za ádek 5.1 dopl uje tento ádek: Poīadové číslo

Kód

Název plochy s rozdílným zpijsobem využití PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ, PLOCHY PĪESTAVBY

5.2

TO

Plochy technického zabezpečení obce

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ ů PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ

A.6.3

V kapitole A.6.3 se zm nou č. 1 dopl uje za plochu 5.1 plochy TI – inženýrské sít [TI] následující nová plocha a podmínky jejího využití: 5. 5.2

PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY plochy technického zabezpečení obce

[TO]

Hlavní využití: – plochy a objekty technické infrastruktury pro nakládání s odpady P ípustné využití: –

sb rný dv r - vyhrazený, stavebn a technicky vybavený prostor pro odkládání odpadu plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu stavby a za ízení pro provoz technické infrastruktury Ězázemí zam stnanc , sklady) odstavné plochy, manipulační plochy nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura vsakovací jáma doprovodná a izolační zele

– – – – – –

Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: –

stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území 9

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STůVEB, VE EJN PROSP ŠNÝCH OPůT ENÍ, STůVEB ů OPůT ENÍ K ZůJIŠ OVÁNÍ OBRůNY ů BEZPEČNOSTI STÁTU ů PLOCH PRO ůSůNůCI, PRO KTERÉ LZE PRÁVů K POZEMK M ů STůVBÁM VYVLůSTNIT

A.7

Úvodní v ta kapitoly A.7 se zm nou č. 1 dopl uje takto: "V Územním plánu Patokryje jsou dle § 170 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, v platném zn ní Ědále jen „stavební zákon“ě a zákona č. 1Ř4/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb Ě„zákon o vyvlastn ní“ě vymezeny v samostatném výkresu 1d Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 ve ejn prosp šná stavba pro technickou infrastrukturu a 11 ve ejn prosp šných opat ení pro prvky ÚSES, plochy pro asanaci nejsou vymezeny."

A.7.1

VE EJN PROSP ŠNÉ STůVBY

V kapitole A.7.1 se zm nou č. 1 vypouští následující text: „Územní plán Patokryje ve ejn prosp šné stavby nevymezuje.“ Zm nou č. 1 se do kapitoly A.7.1 dopl uje následující text: „Územní plán Patokryje vymezuje ve ejn prosp šnou stavbu pro technickou infrastrukturu.“

Ve ejn prosp šná stavby pro technickou infrastrukturu

VST

Tab. 7. Plochy opat ení pro prvky ÚSES

Označení VPS

Popis VPS

VST 01

Plocha pro obecní sb rný dv r

A.7.2

Katastrální území Patokryje

VE EJN PROSP ŠNÁ OPůT ENÍ

V kapitole A.7.2 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: „Tab. 7“

V kapitole A.7.2 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: „Tab. 8“

10

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Výrok

VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR ÚZEMNÍCH REZERV ů STůNOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETN PODMÍNEK PRO JEHO PROV ENÍ

A.10

V kapitole A.10 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: „Tab. 8“

V kapitole A.10 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: „Tab. 9“

VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR , VE KTERÝCH JE PROV ENÍ ZM N JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STůNOVENÍ LH TY PRO PO ÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

A.11

V kapitole A.11 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: „Tab. 9“

V kapitole A.10 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: „Tab. 10“

ÚDůJE O POČTU LIST ÚZEMNÍHO PLÁNU ů POČTU VÝKRES K N MU P IPOJENÉ GRůFICKÉ ČÁSTI

A.12

V kapitole A.12 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: „Tab. 10“

V kapitole A.12 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: „Tab. 11“

3.

Grafická část se zm nou č. 1 územního plánu Patokryje dopl uje o vý ezy zm nou dotčených výkres : 1a 1b 1d

4.

Výkres základního člen ní území - vý ez Hlavní výkres - vý ez Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací - vý ez

Údaje o počtu list zm ny č. 1 územního plánu Patokryje: Zm na: 11 list textové části, 3 listy grafické části 11

1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000

Z24-BV

Z22-TO Z23-SV

Z25-BV

N06-ZP US02

Z22-TO

N06-ZP

US02

Z24-BV

Z22-TO Z23-SV

Z25-BV

N06-ZP

Z22-TO

N06-ZP

VST 01

VST 01

B. OD VODN NÍ ZM NY Č. 1 ÚP PůTOKRYJE B.1 POSTUP P I PO ÍZENÍ ZM NY Č. 1 ÚP PůTOKRYJE Zastupitelstvo obce Patokryje rozhodlo svým usnesením č. 7/13/2015 ze dne 13. 10. 2015 v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. aě zákona č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis , o po ízení Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje. K po ízení zm ny územního plánu pov ilo Magistrát m sta Mostu, odd lení rozvoje a územního plánu, odbor rozvoje a dotací Ědále jen „po izovatel“ě. Na základ tohoto rozhodnutí, na základ územn analytických podklad a s využitím dopl ujících pr zkum a rozbor po izovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání zm ny Územního plánu Patokryje. V souladu s ust. §47 odst. 2 stavebního zákona po izovatel zaslal návrh zadání zm ny Územního plánu Patokryje dotčeným orgán m, sousedním obcím a Krajskému ú adu Ústeckého kraje, zajistil zve ejn ní návrhu zadání Zm ny č. 1 ÚP Patokryje a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn ode dne vyv šení oznámení o projednávání zadání na ú ední desce. Projednání návrhu zadání Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou a k ve ejnému nahlédnutí byl návrh zadání zm ny č. 1 územního plánu vystaven v termínu od 17. 10. 2016 – 18. 11. 2016 na ú ední desce Obecního ú adu Patokryje a také byl zve ejn n zp sobem umož ujícím dálkový p ístup - na internetových stránkách www.patokryje.cz. K návrhu zadání Zm ny č. 1 ÚP Patokryje nebyly uplatn ny žádné p ipomínky. Na základ výsledk projednání a uplatn ných požadavk dotčených orgán po izovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání zm ny Územního plánu Patokryje a p edložil Zastupitelstvu obce Patokryje ke schválení. Dne 21. 2. 2017 usnesením č. 1/6/2017 zastupitelstvo rozhodlo o schválení zadání Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje. Na základ schváleného zadání byl zpracován návrh Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje a bylo oznámeno konání společného jednání o návrhu zm ny územního plánu dne 13. 9. 2017 v 11°° hodin na odbor rozvoje a dotací Magistrátu m sta Mostu. Dotčené orgány byly vyzvány, aby do 30-ti dn ode dne jednání uplatnily svá stanoviska a ve stejné lh t mohly sousední obce uplatnit p ipomínky. Dále byl návrh Zm ny č. 1 ÚP Patokryje doručen ve ejnou vyhláškou. Do 30-ti dn ode dne doručení mohl každý u po izovatele uplatnit své p ipomínky. V termínu nebyla uplatn na žádná p ipomínka. Dne 20. 10. 2017 požádal po izovatel o stanovisko nad ízený orgán, Krajský ú ad Ústeckého kraje, k návrhu Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje. Nad ízený orgán ve svém stanovisku ze dne 14. 11. 2017 konstatoval, že návrh není v souladu s nad azenou ÚPD a aPÚR. Na základ uplatn ných p ipomínek byl návrh Zm ny č. 1 územního plánu Patokryje upraven a zaslán k novému posouzení. Ve svém stanovisku JID 27403/201Ř/KUUK, ze dne 7. 2. 201Ř, Krajský ú ad Ústeckého kraje konstatuje, že nedostatky, zjišt né p i posouzení podle §50 odst. 7 stavebního zákona, byly odstran ny a lze zahájit ízení o návrhu zm ny č. 1 ÚP Patokryje. Na základ souhlasného stanoviska nad ízeného orgánu bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou ve ejné projednání návrhu Zm ny č. 1 ÚP Patokryje na Obecního ú adu Patokryje, dále byl umožn n v termínu od 15. 2. 2018 do 21. 3. 201Ř dálkový p ístup na elektronické ú ední desce www.patokryje.cz. Ve ejné projednání spolu s odborným výkladem k návrhu Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje se konalo dne 21. 3. 2018 od 17°° hodin v zasedací místnosti Obecního ú adu Patokryje. K ve ejnému projednání nebyla uplatn na žádná stanoviska dotčených orgán . Proti návrhu Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje nebyly b hem jeho projednávání podány žádné námitky ani p ipomínky.

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

B.2 VÝSLEDEK P EZKOUMÁNÍ ZM NY Č. 1 ÚP PůTOKRYJE dle ustanovení §53 odst. 4 a 5 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis

B.2.1

VYHODNOCENÍ SOULůDU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ů ÚZEMN PLÁNOVůCÍ DOKUMENTůCÍ VYDůNOU KRůJEM

B.2.1.1

SOULůD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZN NÍ ůKTUůLIZůCE Č. 1

Návrh zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky Ědále PÚRě ve zn ní ůktualizace č. 1 Ědále aPÚR ČRě, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015. Z republikových priorit územního plánování se ešeného území ve vztahu k rozsahu č. 1 ÚP, tedy navržených zm n využití území, týkají následující priority:

(14)

Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Zm nou č. 1 ÚP nejsou p írodní, civilizační a kulturní hodnoty dotčeny Ěviz výroková částě. Plochy zm n v území jsou situovány mimo objekty a plochy urbanistického, architektonického a archeologického d dictví.

(14a) P i plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru Zm na č. 1 ÚP p edstavuje zvýšení rozvoje obce o 3 rodinné domy, dva z nich uvnit zastav ného území a plochu obecního sb rného dvora též uvnit zastav ného území. Z hlediska záboru ZPF jde tedy o minimální dopad, separace odpad je pak p íkladem hospodá ské činnosti vedoucí mimo jiné ke znovuzískání surovin, lze ji tedy považovat za rozvoj primárního sektoru. (16)

P i stanovování zp sobu využití území v územn plánovací dokumentaci dávat p ednost komplexním ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Zm na č. 1 ÚP nenavrhuje komplexní ešení, koncepce navržená vydaným územním plánem však z stává nezm n na.

(16a) p i územn plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména m st a region , který p edstavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odv tvových a časových hledisek Obec Patokryje je jednou z obcí, které se nacházejí v bezprost ední blízkosti m sta Most, které tak pro obec zajiš uje pracovní p íležitosti a vyšší občanskou vybavenost. Obec naopak plní funkci venkovského zázemí m sta Most, poskytuje možnost bydlení v klidném prost edí, rekreační zázemí, apod. Optimální spolupráce m sta a jeho zázemí by m la být vhodn koordinována a provázána. Zm na č. 1 ÚP vymezuje v polyfunkčním území obce Patokryje t i jednotlivé pozemky pro výstavbu rodinných dom v p ímé vazb na existující zástavbu, což má z hlediska výše zmín né problematiky pouze marginální význam. Z ízení sb rného dvora v obci již 2

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

bude vyžadovat posílení integračních vazeb v území, nebo jde pouze o sb rné místo, odkud bude nutné odpad dopravit k dalšímu zpracování mimo území obce. (19)

budou prioritn prov eny podmínky pro hospodárné využívání zastav ného a zastavitelného území, až poté budou prov eny plochy nezastavitelné - zajišt ní ochrany nezastavitelného území Zm na č. 1 ÚP upravuje podmínky p edevším uvnit zastav ného území, zastavitelné území rozši uje část ploch Z22-TO a Z23-SV v centru obce a lokalita Z25-BV. Jde o pozemek stejného vlastníka, kterému pat í p ilehlý rodinný d m se zahradou.

(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvláš od vodn ných p ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro p emíst ní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povod ových škod. Východní okraj navržené lokality Z22-TO Ěsb rný dv rě zasahuje do vymezeného záplavového území Q100, ale není v kolizi s aktivní zónou záplavového území. Navržené podmínky využití této plochy stanovují, že stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území. Pokud bude východní část pozemku využívána jako plocha pro obsluhu a manipulaci Ětedy jako plocha nezastavitelnáě, bude v p ípad záplavy umož ovat pr chod vody bez p ekážek a bez nebezpečí její kontaminace. Jedná se o ucelený pozemek, který vedení obce k navrženému využití vytipovalo jako nejvhodn jší z obecních pozemk , navazuje na sousední požární vodní plochu a fotbalové h išt s dopravním p ístupem od jihu. Možnost shromaž ovat vyt íd ný odpad, odpad umož ující recyklaci, zp tný odb r nebo sb r elektroodpadu, nebezpečné složky komunálního odpadu, atd. p ímo v obci by nepochybn p isp la k rozší ení služeb poskytovaných občan m obcí a p i dodržení stanovených podmínek využití by se toto za ízení stalo součástí systému nakládání s odpady šetrného k životnímu prost edí. Ostatní lokality do vymezeného záplavového území nezasahují.

(28)

Pro zajišt ní kvality života obyvatel zohled ovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho ešení ve všech pot ebných dlouhodobých souvislostech, včetn nárok na ve ejnou infrastrukturu. Vymezené zastavitelné plochy zm n dle zm ny č. 1 ÚP lze napojit na stávající, dostatečn kapacitní technickou infrastrukturu. Z ízení sb rného dvora bude znamenat rozší ení ve ejné infrastruktury obce.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti ešené území není p ímou součástí žádné rozvojové oblasti nebo osy vymezené v aPÚR ČR. Nicmén sousedící m sto Most je součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/N mecko ĚBayreuthě. Ze za azení do Rozvojové osy OS7 nevyplývají pro správní území obce Patokryje žádné úkoly. Obec Patokryje je dle aPÚR ČR za azena do specifické oblasti SOB5 – Specifická oblast Mostecko. Její vymezení: Území obcí z ORP Bílina Ěseverní částě, Litvínov Ějihovýchodní částě, Most Ězápadní částě. Oblast leží v rozvojové ose OS7 Ústí nad Labem–Most–Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice ČR. 3

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

Požadavky na územní plánování: a)

vytvá et územní podmínky pro nutnou obnovu krajiny, jejího vodního režimu, obnovu dopravního systému a pro polyfunkční využití území (vodní hospodá ství, zem d lství, les, rekreace, sport, bydlení apod.) s ohledem na specifické podmínky jednotlivých území Zm na č. 1 ÚP eší zm ny využití p evážn zastav ného území a jedné lokality p ímo navazující na hranici zastav ného území. Potenciál v oblasti obnovy krajiny, vytvo ený územním plánem, se zm nou č. 1 ÚP nem ní.

d)

vymezit a chránit p ed zastav ním plochy nezbytné pro vytvo ení souvislých ve ejn p ístupných zelených pás , vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost a zachování prostupnosti krajiny P ístupové komunikace do zelených pás budou napojeny na stávající komunikační systém území. Zm na č. 1 ÚP tento komunikační systém nem ní.

Návrh zm ny č. 1 územního plánu Patokryje požadavky, vyplývající ze schválené ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, pln respektuje a je s tímto celostátním dokumentem v souladu.

B.2.1.2.

SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRůJE VE ZN NÍ ůKTUůLIZůCE Č. 1

Pro území obce jsou nad azenou územn plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly vydány zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 10. 2011 na základ usnesení ZÚK č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011 a které nabyly účinnosti dne 20. 10. 2011 Ědále ZÚRě. Dne 20. 5. 2017 nabyla účinnosti 1. ůktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje Ě1. ů ZÚR ÚKě. ůktualizace ZÚR ÚK nestanovuje pro ešené území žádné nové úkoly. Zm na č. 1 ÚP respektuje veškeré požadavky vyplývající ze ZÚR ÚK a z 1. ů ZÚR ÚK:

1.

Priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území

(1)

Vytvá et nástroji územního plánování p edpoklady pro vyvážený vztah mezi t emi pilí i udržitelného rozvoje Návrh zm ny č. 1 ÚP tento úkol respektuje, vyvážený vztah mezi pilí i územního plánování není navrženým ešením zm n n.

(2)

Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly p esahovat meze únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), zp sobovat jeho poškození anebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území Návrh zm ny č. 1 ÚP tento úkol respektuje, vzhledem k navrhovanému rozsahu t í rodinných dom a dopln ní infrastruktury obce o sb rný dv r nejsou meze únosnosti území p esahovány.

(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat ešení jejich územních problém , prosazovat formy územního, hospodá ského a sociálního rozvoje vyhovující pot ebám t chto území, zvláštní pozornost p i tom v novat ochran a revitalizaci p írodních, krajiná ských a kulturních hodnot Návrh tento úkol respektuje, ochrana p írodních, krajiná ských a kulturních hodnot, vytvo ená platným územním plánem, není zm nou č. 1 ÚP ohrožena.

4

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

(31) Územn plánovacími nástroji vytvá et p edpoklady pro modernizaci stávajících systém odvád ní a čišt ní odpadních vod a pro do ešení této problematiky v menších sídlech ve venkovském prostoru Vymezené zastavitelné plochy zm n dle zm ny č. 1 ÚP bude možné napojit na stávající, dostatečn kapacitní technickou infrastrukturu. Návrhem zm ny č. 1 ÚP dojde ke zkvalitn ní technické infrastruktury v oblasti technického zabezpečení obce. (38) Podpora vybudování propojené a hierarchizované sít cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou sí ; prov ení využití stávajících místních komunikací, silnic III. t ídy a p ípadné vymezení nových cest tak, aby bylo možné se napojit na cyklotrasy budované na území okolních obcí. V ešeném území je zachováno vedení stávající cyklotrasy, a to po silnicích III. t ídy, které nejsou výrazn zatíženy automobilovou dopravou. ešení navržené zm nou č. 1 ÚP tento stav nem ní. (46) Zajistit územní ochranu ploch a koridor pro umis ování protipovod ových opat ení; vymezovat zastavitelné plochy v záplavových oblastech jen ve výjimečných p ípadech a zvláš zd vodn ných p ípadech; vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro p emíst ní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povod ových škod Východní okraj navržené lokality Z22-TO Ěsb rný dv rě zasahuje do vymezeného záplavového území Q100, ale není v kolizi s aktivní zónou záplavového území. Navržené podmínky využití této plochy stanovují, že stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území. Pokud bude východní část pozemku využívána jako plocha pro obsluhu a manipulaci (tedy jako plocha nezastavitelnáě, bude v p ípad záplavy umož ovat pr chod vody bez p ekážek a bez nebezpečí její kontaminace. Jedná se o ucelený pozemek, který vedení obce k navrženému využití vytipovalo jako nejvhodn jší z obecních pozemk , navazuje na sousední požární vodní plochu a fotbalové h išt s dopravním p ístupem od jihu. Možnost shromaž ovat vyt íd ný odpad, odpad umož ující recyklaci, zp tný odb r nebo sb r elektroodpadu, nebezpečné složky komunálního odpadu, atd. p ímo v obci by nepochybn p isp la k rozší ení služeb poskytovaných občan m obcí a p i dodržení stanovených podmínek využití by se toto za ízení stalo součástí systému nakládání s odpady šetrného k životnímu prost edí. Ostatní lokality do vymezeného záplavového území nezasahují.

2.

Zp esn ní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 200Ř a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na zm ny v území, které svým významem p esahují území více obcí Ěnadmístní rozvojové oblasti a osy)

Obec Patokryje se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose.

3. Zp esn ní vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR 200Ř a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu Obec Patokryje spadá do SOB5 – Specifická oblast Mostecko. Ze za azení do této specifické oblasti vyplývají následující úkoly pro územní plánování: (1)

Posilovat všechny t i pilí e udržitelného rozvoje - hospodá ský rozvoj, sociální soudržnost, životní prost edí Návrh zm ny č. 1 ÚP vymezuje pouze drobné rozvojové lokality, základní pilí e územního plánování nejsou tímto ešením oslabovány. 5

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

(2)

Od vodn ní

Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ov ovat a zp es ovat ešení problém územními studiemi a regulačními plány Drobné rozvojové lokality, navržené zm nou č. 1 ÚP, zp esn ní ešení problém podrobn jší územn plánovací dokumentací nevyžadují. Požadavek zpracování dvou územních studií, stanovený územním plánem, z stává zachován a týká se i plochy N06ZP, jejíž vým ru zm na č. 1 ÚP upravuje.

(3)

Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly p esahovat meze únosnosti území - podmínky udržitelného rozvoje, zp sobovat jeho poškození, a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území Návrh zm ny č. 1 ÚP tento úkol respektuje, vzhledem k navrhovanému rozsahu t í rodinných dom a dopln ní infrastruktury obce o sb rný dv r nejsou meze únosnosti území p esahovány.

(8)

Vymezit a chránit p ed zastav ním plochy nezbytné pro vytvo ení souvislých ve ejn p ístupných zelených pás , vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost a zachování prostupnosti krajiny Návrh tento úkol respektuje, souvislé ve ejn p ístupné zelené pásy jako součást územního plánu nejsou návrhem zm ny č. 1 dotčeny.

(10) Chránit a kultivovat krajiná ské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické oblasti, rozvíjet pozitivní znaky území, zvýšit prestiž specifické oblasti Návrh zm ny č. 1 ÚP vymezuje pouze drobné rozvojové lokality, krajiná ské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické oblasti, územním plánem dopln ná dopravní a technická infrastruktura a prvky zelen nejsou návrhem zm ny č. 1 ÚP dotčeny. Malou výjimkou je lokalita Z25-BV, o jejíž plochu 0,0576 ha je zmenšena plocha N06-ZP, navržená územním plánem. (18) Vyhodnocovat vývoj v dílčích částech území a p edcházet prohlubování nežádoucích rozdíl a vzniku problémových území ve specifické oblasti Drobné rozvojové lokality t í rodinných dom a sb rného dvora, navržené zm nou č. 1 ÚP, nep isp jí ke vzniku problémových území. 4.

Zp esn ní vymezených ploch a koridor z PÚR ČR 200Ř Vymezení a zp esn ní koridoru cyklostezky „Chemnitz-Most-Doksy“, sledované jako návrh C25 v ší ce 20m. Územní plán Patokryje vymezil cyklostezku po stávajících místních komunikacích a silnicích III. t ídy, které nejsou významn dopravn zatíženy. Z tohoto d vodu nebylo t eba vymezovat koridor v ší ce 20 m, nebo cyklostezka je zp esn na do t lesa komunikace, návaznost na sousední obce je zajišt na. Zm na č. 1 ÚP tento koridor neovlivní. Na ešeném území je nad azenou ÚPD vymezen prvek územního systému ekologické stability - RBK /5Ř7/ k založení – Zlatník – RBK 588 Tento prvek ÚSES je zahrnut již do Územního plánu Patokryje včetn zp esn ní hranice do hranic pozemk dle katastrální mapy. Zm na č. 1 ÚP regionální biokoridor respektuje, navržené ešení jej neovlivní.

5.

Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje

ZÚR ÚK v kapitole 5. up es ují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civilizačních hodnot území a stanovují pro jednotlivé oblasti úkoly územního plánování. 6

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

(1)

Od vodn ní

Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot p írodního a krajinného prost edí na území Ústeckého kraje považovat za prvo adý ve ejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly zp sobovat poškození t chto hodnot (zejména se týká t žby hn dého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetn obnovitelných zdroj , dále t žké pr myslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu) Vyjmenované aktivity nejsou v ešeném území zm nou č. 1 ÚP navrhovány s výjimkou sb rného dvora jako prvku technické infrastruktury, který hodnoty p írodního a krajinného prost edí nepoškodí.

(2-8) Tyto body se netýkají ešeného území. (9)

Chránit, kultivovat a rozvíjet p írodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou krajiny a p írody, v územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toku a v oblastech p i významných vodních plochách Územní plán respektuje vedení vodního toku územím, který dále stabilizuje jako součást lokálního ÚSES, respektuje i exponované svahy nad vodními koridory a vkládá do území zele s návazností na okolní krajinu. Návrh zm ny č. 1 ÚP se t chto prvk nedotýká.

(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit p ed zásahy, které by znamenaly snížení úrovn jejich ekologické stability, up es ovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupn p istupovat ke zpracování projektu ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena Zm na č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy mimo zp esn nou trasu RBK 5Ř7 vedoucího severním okrajem územím, kde byl zohledn n i výskyt p írodn hodnotných stanoviš . Nedotýká se ani vymezených lokálních prvk ÚSES. (11) Zam it pozornost na podmínky využívání zem d lských území - zachování jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitn jších zem d lských p d; podporovat ozdravná opat ení - ochrana proti erozním účink m vody, v tru a p íprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zem d lské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodob nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro p stování biomasy a rychle rostoucích d evin pro technické a energetické účely nevymezovat však tento zp sob využití území ve zvlášt chrán ných velkoplošných územích (NP, CHKO) Pouze jedna z lokalit, nov navržených zm nou č. 1 ÚP, je vymezena na zem d lské p d , konkrétn na p d V. t ídy ochrany ZPF. Velikost p edpokládaného záboru p dního fondu lokalitou N06-ZP se návrhem zm ny č. 1 zmenšuje. 6.

Vymezení cílových charakteristik krajiny

Obec je zahrnuta také do KC České st edoho í – Lounské st edoho í (6b), kde je cílovou charakteristikou krajina vysokých p írodních, krajinných a estetických hodnot. K napln ní této charakteristiky jsou stanoveny v ZÚR ÚK kroky a)-d): a)

preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot (zp soby a formy ochrany i rozvoje t chto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím p edpisem a plánem péče o chrán nou krajinnou oblast), Z územního plánu vyplývá, že krajinná hodnota území je rozvojovými aktivitami respektována a využívána v zájmu jejího zachování pro budoucí generace, jsou zajišt ny územní p edpoklady pro udržitelný rozvoj území a integrovaný p ístup k ochran a využívání p írodních zdroj . Zm nou č. 1 ÚP navržené konkrétní, plošn mén významné zastavitelné plochy tyto zásady územního plánu negativn neovlivní.

7

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

b)

Od vodn ní

stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, mj. cestou uvážlivé podpory cestovního ruchu, turistiky, rekreace, v souladu s ve ejným zájmem na ochran p írody a krajiny, a diferencované dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, Platný územní plán stanovuje, že budou uplatn ny formy cestovního ruchu respektující p írodní hodnoty Ěp ší turistika, cykloturistikaě, zvyšující tak jejich atraktivitu a využívající p írodní potenciál i pro možnost hospodá ského rozvoje území. Zastavitelné plochy, které vymezuje zm na č. 1 ÚP, jsou určeny k výstavb 3 rodinných dom a sb rného dvora, takže s touto problematikou nesouvisí, ani ji negativn neovlivní.

c)

podporovat vhodné tradiční formy zem d lství - zejména ovocná ství, pastevectví, Územní plán vytvá í podmínky pro podporu tradičních forem zem d lství, návrh zm ny č. 1 se této problematiky netýká.

d)

individuáln posuzovat všechny zám ry, které by krajinný ráz mohly negativn ovlivnit, s ohledem na pot ebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek p írodních a kulturních, Všechny rozvojové zám ry, které by mohly negativn ovlivnit krajinný ráz, musí být individuáln posuzovány. Ze zastavitelných ploch, které zm na č. 1 ÚP navrhuje, je pouze plocha Z25-BV vymezena na zem d lské p d , konkrétn na V. t íd ochrany ZPF, p ičemž je situována v sousedství existující zástavby mimo otev enou krajinu. Ostatní zastavitelné plochy jsou vymezeny v centrální části obce.

Obec Patokryje je za azena do KC Severočeské nížiny a pánve (13) a cílovou charakteristikou je krajina lokáln s vysokými p írodními, krajinnými a estetickými hodnotami (nivy ek, vulkanity); k jejímu napl ování jsou v ZÚR ÚK stanoveny dílčí kroky a)-f): a)

respektovat zem d lství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokáln s typickým tradičním zam ením (chmela ství, vina ství, ovocná ství, zeliná ství),

b)

napravovat narušení krajinných hodnot zp sobené velkoplošným zem d lským hospoda ením, prioritn realizovat nápravná opat ení sm ující k obnov ekologické rovnováhy (ÚSES),

c)

napravovat či zmír ovat narušení krajiny lokáln postižené zejména velkoplošnou t žbou št rkopísk , vápenc či umíst ním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajin , t žbu nerostných surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupn snižovalo zatížení území t žebními aktivitami,

d)

stabilizovat venkovské osídlení významné pro napl ování cílových charakteristik krajiny,

e)

uvážliv rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním zm nám p írodního a krajinného prost edí,

f)

individuáln posuzovat navrhované zm ny využití území a zamezovat takovým zm nám, které by krajinný ráz mohly poškozovat. V ešeném území neprobíhala t žba surovin, která by p edstavovala plošné poškození krajiny, zem d lské plochy v obci nemají charakter velkoplošného zem d lství. S výjimkou plochy Z25-BV, která je na okraji zastav ného území vymezena na zem d lské p d , konkrétn na V. t íd ochrany ZPF, navrhuje zm na č. 1 ÚP zastavitelné plochy v centrální části obce Patokryje, tedy mimo otev enou krajinu. Územní plán Patokryje vymezil obytnou zástavbu stabilizovanou i navrhovanou jako plochy bydlení individuálního v rodinných domech – vesnických a plochy smíšené obytné – vesnické, zm na č. 1 ÚP tento typ ploch s rozdílným zp sobem využití p ebírá, takže charakter nové zástavby by m l odpovídat tradiční venkovské zástavb .

Zárove je obec Patokryje za azena do KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14). Cílovou charakteristikou je krajina sm ující k obnov ekologické rovnováhy a vytvo ení nové krajinné struktury po devastaci velkoplošnou povrchovou t žbou hn dého uhlí a 8

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

p ekročení mezí únosnosti území energetickou a pr myslovou výrobou. K napln ní jsou stanoveny v ZÚR ÚK kroky a) – d): a)

prioritn respektovat veškeré dílčí p írodní, krajinné či estetické hodnoty – jednotlivé lokality vulkanických vrch , lokality m stských park a zámeckých zahrad, rekultivované, revitalizované i spontánn se obnovující části krajiny,

b)

respektovat územn ekologické limity t žby hn dého uhlí, stanovené v usneseních vlády ČR č. 331/1řř1, č. 444/1řř1 a č. 1176/200Ř, jako nep ekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou t žbou ani výsypkovým hospodá stvím,

c)

postupn realizovat rekultivační a revitalizační opat ení v území s ukončenou t žbou hn dého uhlí v časov co možná nejkratším časovém horizontu, cílové znaky a cílovou strukturu krajinného celku odvozovat zejména od ešení rozsáhlých rekultivovaných a revitalizovaných ploch po t žb hn dého uhlí s výrazným uplatn ním vodních ploch,

d)

realizovat nápravná opat ení sm ující k celkové obnov ekologické rovnováhy (ÚSES) a vytvo ení nové krajinné struktury, k obnov p irozeného vodního režimu provád t revitalizaci vodních tok dočasn p eložených nebo jinak upravených v d sledku t žby surovin a energetické a pr myslové výroby. Územní plán respektuje p írodní, krajinné i estetické hodnoty území, vytvá í podmínky k obnov p irozeného vodního režimu, funkčnosti vymezených prvk ÚSES, atd. Zm na č. 1 ÚP svým návrhem tyto hodnoty negativn neovlivní, nebo se týká zásah do urbanizovaného území obce.

8.

Stanovení požadavk nadmístního významu na koordinaci územn plánovací činnosti obcí a na ešení v územn plánovací dokumentaci obcí, zejména s p ihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury

Na území obce Patokryje byly nad azenou ÚPD vymezeny níže uvedené plochy a koridory, které vyžadují koordinaci územn plánovací činnosti obcí se ZÚR : (1)

cyklostezka „Chemnitz - Most - Doksy“ (trasa 25) úsek hranice ČR/SRN – Brandov – Most – Litom ice – hranice ÚK, sledovaný jako návrh C25 Trasa č. 25 je v ešeném území vedena po místních komunikacích a silnicích III. t ídy, které nejsou významn zatíženy automobilovou dopravou.

(2)

prvek ÚSES RBK 5Ř7 Zlatník – RBK 588 – k založení Zm na č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy mimo zp esn nou trasu RBK 587 vedoucího severním okrajem územím.

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje požadavky, vyplývající z vydaných Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve zn ní aktualizace č. 1, pln respektuje a je s tímto krajským dokumentem v souladu.

B.2.1.3.

SOULAD S ÚZEMN ůNůLYTICKÝMI PODKLůDY ORP MOST

Zpracovatel prov il soulad zm ny č. 1 ÚP se 4. aktualizací ÚůP ORP Most. Jevy a jejich grafické zobrazení jsou vymezeny v koordinačním výkresu územního plánu, který byl vydán v roce 2015 a jeho vý ez je součástí zm ny č. 1 ÚP. Vyhodnocení problém specifikovaných rozborem udržitelného rozvoje území je provedeno níže. Z hlediska limit využití území byly zám ry posouzeny takto: Plochy lesa – navržené ešení se nenachází na plochách lesa ani v jejich sousedství. 9

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

VKP – plocha Z22-TO se nachází v sousedství vodní plochy na pozemku p.č. 2 v centru obce, významné krajinné prvky nejsou návrhem negativn ovlivn ny ÚSES - Zm na č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy mimo zp esn nou trasu RBK 5Ř7 vedoucího severním okrajem území a nezasahuje ani do dalších prvk ÚSES Zranitelná oblast – dle Na ízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve zn ní na ízení vlády č. 44Ř/2012 Sb., na ízení vlády č. 400/2013 Sb., na ízení vlády č. 117/2014 Sb. a na ízení vlády č. 235/2016 Ěnovela schválena vládou dne 11.07.2016), po revizi z r. 2016 spadá obec Patokryje mezi zranitelné oblasti. Zm na č. 1 ÚP se svými nevelkými zám ry p evážn v centru obce nebude mít na kvalitu vod, tj. snižování koncentrací dusičnan , vliv. OP p írodního léčivého zdroje minerálních vod II. stupn – do jižního okraje obce zasahuje ochranné pásmo p írodního léčivého zdroje minerálních vod II. stupn Zaječice, stanovené dle zák. č. 164/2001 Sb. Zám ry, vymezené zm nou č. 1 ÚP do tohoto ochranného pásma nezasahují. ůrcheologické nalezišt - ešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1řŘ7 Sb., o státní památkové péči, ve zn ní pozd jších p edpis . P i zemních zásazích do terénu na takovém území dochází s určitou pravd podobností k narušení archeologických nález a z hlediska památkové péče je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu. Zm nou č. 1 ÚP navržené plochy Z24-BV a Z25-BV částečn zasahují do území s archeologickými nálezy I. kategorie "st edov ké a novov ké jádro obce Patokryje", č. rejst íku 02-34-06/3. V p ípad jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu bude respektován zákon č. 20/1řŘ7 Sb., o státní památkové péči, v platném zn ní. P i zpracování zm ny č. 1 ÚP projektant prov il a vyhodnotil dopady slabých stránek a hrozeb na udržitelný rozvoj území, které vyplývají ze 4. aktualizace ÚůP: Vodní režim -

místní záplavy na Srpin Územní plán Patokryje stanovuje pravidla využití území tak, aby niva podél Srpiny z stala nezastav ná, bylo zachováno volné manipulační pásmo v prostoru 6-Ř m od b ehové čáry a odstran ny všechny stavby či p íčn položené ploty a jiné p ekážky. Vedle toho navrhuje územní plán realizaci drobných protipovod ových opat ení v rámci pozemkových úprav včetn opat ení preventivních nejen na samotných vodotečích, ale i v jejich povodích. Zastavitelné plochy v záplavových územích územní plán nevymezuje. Zm nou č. 1 ÚP navržená plocha Z22-TO zasahuje svým východním okrajem do záplavového území s periodicitou 100 let, do aktivní zóny záplavového území nezasahuje.

-

nízká retenční schopnost krajiny zp sobená vysokým podílem orné p dy a zpevn ných ploch Z hlediska zlepšení vodohospodá ských srážko-odtokových pom r , zvýšení retenční kapacity území resp. ochran proti suchu a ve smyslu protipovod ových opat ení územní plán doporučuje likvidaci deš ových vod v míst spadu zasakováním. To platí i pro navržené zastavitelné plochy zm ny č. 1 ÚP.

-

zranitelné oblasti na území obce Otázka zranitelných oblastí je ešena výše, souvisí s koncentrací dusičnan ve vod , a tedy se zem d lským obhospoda ováním p dy a skladováním hnojiv. Orná p da a trvalý travní porost ve zranitelných oblastech podléhá v určitých obdobích zákazu používání dusíkatých hnojivých látek. Územní plán tuto problematiku neovlivní.

Hygiena životního prost edí -

zhoršování kvality životního prost edí v d sledku nár stu podílu individuální automobilové dopravy 10

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

Tato problematika souvisí s r stem životní úrovn , obecný trend v individuální automobilové doprav postupn u nov vyvíjených voz sm uje ke snižování emisí i hluku, v rozvinutých zemích zvolna roste podíl elektromobil . Nicmén v České republice je zatím tento trend mén patrný, pr m rné stá í voz je pom rn vysoké a nár st individuální dopravy se na zhoršování životního prost edí bude podílet. Územní plán tuto problematiku p íliš neovlivní, navržený nár st obyvatel není tak vysoký, aby se m iteln v této problematice projevil. Ochrana p írody a krajiny -

nedostatečná ekologická stabilita krajiny Územní plán vytvá í podmínky ke zvyšování ekologické stability krajiny, navrhuje plochy zelen , vymezuje prvky ÚSES. Zm na č. 1 ÚP navrhuje ešení v urbanizovaném území daleko od otev ené krajiny.

-

nízká retenční schopnost krajiny zp sobená vysokým podílem orné p dy a zpevn ných ploch Z hlediska zlepšení vodohospodá ských srážko-odtokových pom r , zvýšení retenční kapacity území resp. ochran proti suchu a ve smyslu protipovod ových opat ení územní plán doporučuje likvidaci deš ových vod v míst spadu zasakováním. To platí i pro navržené zastavitelné plochy zm ny č. 1 ÚP.

ZPF a pozemky určené k pln ní funkce lesa -

nízký podíl ploch les Územní plán ani jeho zm na č. 1 nové plochy lesní nenavrhují.

Dopravní a technická infrastruktura -

špatný technický stav místních komunikací Územní plán tuto problematiku neovlivní.

-

absence plošné splaškové kanalizace Krom splaškové kanalizace, určené pro navržené rozvojové plochy, navrhuje územní plán dopln ní splaškové kanalizace také na území obce, kde tato technická infrastruktura dosud schází. Zm na č. 1 ÚP posoudila možnost napojení navržených zastavitelných ploch na dopravní i technickou infrastrukturu.

Sociodemografické podmínky -

nedostatečná občanská vybavenost

-

málo pracovních p íležitostí v obci

-

v obci se nenachází základní škola ani mate ská škola – nutnost dojížd t Územní plán vymezil centrální část obce jako plochy smíšené obytné – vesnické, které umož ují využití pro ve ejnou i komerční občanskou vybavenost i drobnou nerušící výrobu a služby. Také bydlení individuální v rodinných domech – vesnické umož ují umíst ní staveb a za ízení ve ejného občanského vybavení sloužícího pro obsluhu tohoto území, jsou tedy vytvo eny podmínky pro takovéto aktivity spojené i se vznikem pracovních p íležitostí. Platí to i pro p ípadný vznik p edškolních a školních za ízení, tato problematika však, vedle ekonomické problematiky, souvisí i se schopností území taková za ízení dlouhodob naplnit. Zm na č. 1 plochy občanského vybavení nevymezuje.

-

hrozba nezam stnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjekt regionu s d sledkem sociálních problém

-

odliv vzd laných mladých lidí za lepšími p íležitostmi do m st 11

v

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

Územní plán vytvá í podmínky pro stabilizaci využití území obce, zvýšení komfortu bydlení, možnost vzniku pracovních p íležitostí, postupné zlepšování životního prost edí, nicmén problémy regionálního rázu není schopen p íliš ovlivnit. Rekreace -

p etrvávající image špatného životního prost edí

-

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image Územní plán vytvá í podmínky pro rozvoj rekreačního využití krajiny, zm na image území bude, bohužel, pot ebovat delší čas.

-

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu Problematika t žko ovlivnitelná územním plánem.

Hospodá ské podmínky -

pracovní místa založena na mén kvalifikované práci

-

vysoká míra vyjíž ky za prací Územní plán vytvá í podmínky pro stabilizaci využití území obce, zvýšení komfortu bydlení, možnost vzniku pracovních p íležitostí, postupné zlepšování životního prost edí, nicmén problémy regionálního rázu není schopen p íliš ovlivnit.

B.2.2

VYHODNOCENÍ SOULůDU S CÍLI ů ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNů S POŽůDůVKY Nů OCHRůNU ůRCHITEKTONICKÝCH A URBůNISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ ů POŽůDůVKY Nů OCHRůNU NEZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ

Územní plán Patokryje je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zachovává a rozvíjí silné stránky a p íležitosti a činí opat ení pro eliminaci slabých stránek a hrozeb. Mezi silné stránky pat í potenciál území obce jako rekreačního a rezidenčního zázemí m sta Most, v jehož m stské aglomeraci se Patokryje nacházejí. Také určitý rozvoj stávajících i navržených hospodá ských aktivit umož uje posílit ekonomický pilí v území. Mezi slabé stránky pat í zhoršené životní prost edí, p ičemž územní plán chrání a rozvíjí nejcenn jší p írodní lokality ve správním území obce. S vodním tokem Srpina, protékajícím po jižní a západní hranici území, je spojeno riziko záplav, p ičemž je současn územím, podél kterého je vymezen hygrický ÚSES lokální úrovn . Počínaje hranicí Q 20 je rizikem záplav ohroženo území individuální rekreace – zahrádek, situovaných oboustrann podél toku Srpiny. Opat ení viz p edcházející kapitola. Zastavitelné plochy v záplavových územích nejsou územním plánem vymezeny. Dále územní plán Patokryje navrhuje odkanalizování rozvojových ploch a dalších neodkanalizovaných částí obce pomocí čerpacích stanic a tlakové kanalizace napojené na stávající gravitační splaškovou kanalizaci odvád jící splaškové vody na ČOV Patokryje. Pro deš ové vody je požadováno d sledné zasakování. Návrh zm ny č. 1 ÚP eší problematiku individuálního bydlení a nakládání s odpady, tedy prvky posilující ekonomický a sociální pilí udržitelného rozvoje území, p ičemž pilí environmentální není, s ohledem na rozsah zm ny, oslabován. 12

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

Vyhodnocení dle § 1Ř zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu – Cíle územního plánování Návrh zm ny č. 1 ÚP vymezuje čty i rozsahem nevelké lokality zastavitelného území, p ičemž jedna z lokalit je navržena vn zastav ného území, další dv zasahují vn zastav ného území malou částí a jedna je celá situována uvnit zastav ného území. S výjimkou lokality Z25-BV lze konstatovat, že navržené ešení p ispívá k intenzifikaci využití zastav ného území, aniž by došlo k oslabování navrženého ešení garantujícího udržitelnost rozvoje území. Navržená plocha Z22-TO zasahuje svým východním okrajem v rozsahu cca 1Ř0 m 2 do záplavového území s periodicitou 100 let, do aktivní zóny záplavového území, ani do zón Q 20 a Q5 žádná z navržených zastavitelných ploch nezasahuje. V podmínkách využití pro plochu Z22TO je stanoveno, že na části plochy, kam zasahuje hranice Q 100, nebudou realizovány stavby a nebudou zde situovány látky, které by mohly kontaminovat vodu p i p ípadné záplav . Ve ve ejném zájmu je ve zm n č. 1 ÚP zachována územním plánem stanovená ochrana p írodních, kulturních a civilizačních hodnot území, p evzatých z územn analytických podklad Ústeckého kraje a územn analytických podklad ORP Most, 4. úplná aktualizace. Jsou respektovány nemovité kulturní památky, které jsou dle aktuálního seznamu Národního památkového ú adu k datu zpracování ÚP zakresleny v grafické části od vodn ní Územního plánu Patokryje, výkresu 2a Koordinační výkres, totéž platí o území s archeologickými nálezy I. kategorie. Respektovány jsou obligatorní významné krajinné prvky v území, registrované VKP se zde nenacházejí.

B.2.3

VYHODNOCENÍ SOULůDU S POŽůDůVKY STůVEBNÍHO ZÁKONů ů JEHO PROVÁD CÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném zn ní. V ešení zm ny č. 1 ÚP jsou, podobn jako v územním plánu, v souladu s § 3, odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 využity možnosti podrobn jšího člen ní ploch v zastav ném i nezastav ném území. Toto podrobn jší člen ní ploch v zastav ném území vychází p edevším z metodiky „Katalog jev ÚůP/ÚP“, schválené Krajským ú adem Ústeckého kraje, což platí i o konkrétním p ípadu zm ny č. 1 ÚP – nov jsou vymezeny „PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY, plochy technického zabezpečení obce [TO]“ a jsou pro n stanoveny podmínky využití. V nezastav ném území vymezil platný územní plán pouze nezbytné trasy dopravní infrastruktury související se správou a údržbou zem d lského p dního fondu a krajiny. Umíst ní staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území je ve zm n č. 1 ÚP navrženo pro plochu Z25-BV a části ploch Z22-TO a Z23-SV, tyto plochy p ímo navazují na obdobné plochy v zastav ném území. P ípadné umíst ní staveb dle odst. 5 § 1Ř stavebního zákona je uvedeno ve výčtu podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

B.2.4

VYHODNOCENÍ SOULůDU S POŽůDůVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS ů SE 13

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

STůNOVISKY DOTČENÝCH ORGÁN PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS , POP ÍPůD S VÝSLEDKEM EŠENÍ ROZPOR B.2.4.1

SOULůD S POŽůDůVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS

Zm na č. 1 ÚP je navržena v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis . Požadavky podle zákona č. 334/1řř2 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis a vyhlášky č. 13/1řř4 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu, jsou spln ny, jediná zastavitelná plocha, navržená na zem d lském p dním fondu, je plocha Z25-BV, trvalý travní porost, V. t ída ochrany ZPF. Vyhodnocení dopad vymezených rozvojových ploch na ZPF je provedeno podle výše uvedené provád cí vyhlášky k zákonu (podrobnosti viz kap. B.14 - Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem d lský p dní fond a pozemky určené k pln ní funkce lesa). Požadavky podle zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., lesní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis nejsou v ešeném území ešeny, pon vadž navrhované rozvojové plochy jsou ve zm n č. 1 ÚP mimo lesní pozemky. Požadavky podle zákona č. 44/1řŘŘ Sb., o ochran a využití nerostného bohatství, ve zn ní pozd jších p edpis , nejsou v ešeném území ešeny, pon vadž navrhované rozvojové plochy jsou ve zm n č. 1 ÚP mimo evidované lokality CHLÚ a poddolovaná území. Požadavky na ochranu ve ejného zdraví ešení ochrany ovzduší bude navrženo s ohledem na zákon číslo Ř6/2002Sb. ešením nesmí dojít ke zhoršení zdravých životních podmínek. Nové rozvojové plochy budou navrhovány v souladu s požadavky zákona č. 25Ř/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní. Bude brán z etel na zát ž obyvatelstva rizikovými faktory životního prost edí, p edevším problematiku hluku a kvality ovzduší. Zastavitelné plochy, navržené zm nou č. 1 ÚP, jsou určeny pro t i rodinné domy a sb rný dv r obce. V dostupné vzdálenosti od navržených obytných ploch je v současnosti st edotlaký rozvod plynu, takže jsou vytvo eny p edpoklady pro pom rn ekologický zp sob vytáp ní. Stejné podmínky jsou vytvo eny i pro v tšinu existující obytné zástavby, takže by se znečišt ní ovzduší z lokálních zdroj m lo snižovat. Hlavním zdrojem hlukové zát že v území je železniční tra kopírující tok Srpiny po levém b ehu sm rem do vlakové stanice Obrnice. Lokality, které zm na č. 1 ÚP vymezila poblíž centra obce, jsou od zdroje hluku vzdáleny, pouze lokalita Z25-BV je od železniční trat cca 1Ř0 m daleko, podobn , jako obytná enkláva, na kterou navazuje. Civilní a požární ochrana Pro nov navrhované rozvojové lokality je t eba zajistit pot ebu požární vody v souladu s platnými p edpisy. ešení komunikací a technického vybavení bude navrženo s ohledem na platné p edpisy požární ochrany, p edevším zajišt ním p ístupu a p íjezdu ke všem objekt m a dostatku vodních zdroj pro požární účely (p ítomnost hydrant na vodovodní síti, požárních nádrží, p íp. rybníky). Územní plán stanovuje, že profily vodovodních ad v obytném území budou s výjimkou samostatných koncových úsek navrhovány minimáln DN Ř0 a vodovodní sí bude osazena hydranty vzdálenými od sebe max. 240 m Ěmaximální vzdálenost objektu od hydrantu je 150 mě. To platí i pro zastavitelné plochy zm ny č. 1 ÚP. Obrana a bezpečnost státu 14

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

ešené území se nachází v zájmovém území AČR objektu Lažany, tento limit bude zapracován do grafické části formou následující poznámky pod legendou koordinačního výkresu: „Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích za ízení MO ČR“. Požadovaný text byl zapracován do legendy ve vý ezu koordinačního výkresu, v grafické části právního stavu územního plánu po zm n č. 1 bude zapracován do legendy celého výkresu. Ochrana p ed povodn mi a jinými rizikovými jevy Návrh opat ení bude respektovat Povod ový plán správního území obce s rozší enou p sobností m sta Mostu, který byl schválen dne Ř. ř. 2005 a Povod ový plán m sta Mostu schválený dne ř. ř. 2005. Na všech pozemcích p iléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvar m budou zachovávány b ehové porosty. Tam, kde se tyto porosty nenacházejí, bude dodržován ochranný pás nezorn né p dy o ší ce nejmén 1 m od b ehové čáry vodního toku a jiných vodních útvar . O tento text byl rozší en p vodní text územního plánu Patokryje, stanovující využití území podél vodních tok v kapitole A.5.5. Ochrana ZPF a PUPFL Zpracovatel bude respektovat zásady vyplývající ze zákona č. 334/1řř2 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, v platném zn ní. P ednostn budou využívány nezem d lské p dy zejména nezastav ných a nedostatečn využitých pozemk v zastav ném území. V p ípad vymezování zastavitelných ploch na zem d lské p d odnímat jen nejnutn jší plochy. Pokud budou odnímány pozemky k pln ní funkce lesa, budou respektovány zásady vyplývající ze zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., o lesích, v platném zn ní. V p ípad záboru zem d lské nebo lesní p dy bude provedeno vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL a podrobn zd vodn no, proč je toto ešení nejvýhodn jší. Je nutné vyhodnotit a zd vodnit jak zastavitelné plochy nov vymezované, tak i plochy p evzaté z platného územního plánu. Návrhy jednotlivých rozvojových lokalit budou v tabulkové i grafické části vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak v zastav ném, tak i mimo zastav né území. Na zem d lské p d byla vymezena pouze plocha Z25-BV Ětrvalý travní porost, V. t ída ochrany ZPFě. Vyhodnocení a zd vodn ní je součástí kapitoly B.4.4.2 VYHODNOCENÍ ZÁBOR ZPF.

B.ň

B.3.1

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVůJÍCÍ Z § 5ň ODST. 5 ůě – Fě STůVEBNÍHO ZÁKONů VÝSLEDEK P EZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 5ň ODST. 4 STůVEBNÍHO ZÁKONů

Výsledek vliv Zm ny č. 1 ÚP Patokryje na udržitelný rozvoj nebylo vypracováno, z tohoto d vodu tato kapitola není zpracována.

B.3.2

ZPRÁVů O VYHODNOCENÍ VLIV Nů UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSůHUJÍCÍ ZÁKLůDNÍ 15

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETN VÝSLEDK VYHODNOCENÍ VLIV Nů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Zm nou č. 1 ÚP nedojde k oslabení navrženého udržitelného rozvoje území. Z rozsahu zm ny č. 1 ÚP nevyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na životní prost edí. Tato kapitola nebyla zpracována.

B.3.3

STůNOVISKO KRůJSKÉHO Ú ůDU PODLE § 50 ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONů

Vyhodnocení vliv zm ny č. 1 ÚP Patokryje na udržitelný rozvoj nebylo vypracováno, z toho d vodu není tato kapitola zpracována.

B.3.4

SD LENÍ, JůK BYLO STůNOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONů ZOHLEDN NO, S UVEDENÍM ZÁVůŽNÝCH D VOD , POKUD N KTERÉ POŽůDůVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDN NY NEBYLY

Úkony, vyplývající z § 50, odst. 5 nebyly napln ny.

B.3.5

KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ, VČETN VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDůNÝCH D SLEDK TOHOTO EŠENÍ, ZEJMÉNů VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

B.3.5.3

NÁVRH URBůNISTICKÉ KONCEPCE

Návrh urbanistické koncepce se návrhem čty nep íliš rozsáhlých zastavitelných ploch ve zm n č. 1 ÚP nem ní. Nejsou dotčeny ani kulturní, architektonické a p írodní hodnoty území, které vymezila 4. úplná aktualizace ÚůP ORP Most.

B.3.5.3.1

PLOCHY BYDLENÍ

Zm na č. 1 ÚP vymezuje 3 zastavitelné plochy bydlení, z toho 2 plochy bydlení individuální v rodinných domech a 1 plochu smíšenou obytnou: Návrh 16

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

PLOCHY BYDLENÍ, bydlení individuální v rodinných domech – vesnické [BV] Tab. 1. [BV]

Index pl.

Zdroj

Počet b.j.

Plocha ha

Etapa

Charakteristika plochy

Z24-BV

Nový zám r zm na č. 1 ÚP

1 b.j.

0,0770

-

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 14/2 Ěostatní plochaě v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV.

Z24-BV

Nový zám r zm na č. 1 ÚP

1 b.j.

0,0576

-

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 3Ř4/36 Ětrvalý travní porostě vn zastav ného území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV.

B.3.5.3.2

NůVRŽENÉ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ, plochy smíšené obytné – vesnické [SV] Tab. 2.

Index pl. Z23-SV

B.3.5.3.3

[SV]

Zdroj Nový zám r zm na č. 1 ÚP

Počet b.j.

Plocha ha

1 b.j.

0,0550

Charakteristika plochy Rozvojová plocha na pozemku p.č. 506/21 Ěostatní plochaě částečn v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy SV.

OD VODN NÍ NůVRŽENÝCH OBYTNÝCH PLOCH

Plocha Z24-BV Ěbez po adí zm n v územíě - podn t majitele pozemku na vymezení plochy bydlení. Plocha v zastav ném území navazuje na existující rodinnou zástavbu a umožní oboustranné využití místní komunikace. Jedná se o ostatní plochu. Plochu lze napojit na dopravní i technickou infrastrukturu, naváže na okolní zástavbu. Plocha Z25-BV Ěbez po adí zm n v územíě - podn t majitele pozemku na vymezení plochy bydlení. Plocha se nachází vn zastav ného území, navazuje ze severu na pozemek s rodinným domem stejného vlastníka, za azenou v územním plánu do ploch bydlení individuální v rodinných domech - vesnické ĚBVě. Pozemek je zem d lská p da – trvalý travní porost, V. t ída ochrany p dního fondu. Plochu lze napojit na dopravní i technickou infrastrukturu p es pozemek vlastníka, naváže na okolní zástavbu. Plocha Z23-SV Ěbez po adí zm n v územíě - podn t majitele pozemku na vymezení plochy bydlení. Plocha se nachází na okraji historického centra obce jižn od fotbalového h išt , navazuje ze severu na zahradu stejného vlastníka, za azenou v územním plánu do ploch smíšených obytných – vesnických ĚSVě. Územní plán p es plochu vymezil hranici zastav ného území dle hranice intravilánu z roku 1ř66. Jedná se o ostatní plochu. Plochu lze napojit na dopravní i technickou infrastrukturu, naváže na okolní zástavbu. 17

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

B.3.5.3.4

Od vodn ní

PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ

Plochy občanského vybavení nejsou zm nou č. 1 ÚP navrženy.

B.3.5.3.5

PLOCHY VÝROBY ů SKLůDOVÁNÍ

Plochy výroby a skladování nejsou zm nou č. 1 ÚP navrženy.

B.3.5.3.6

SÍDELNÍ ZELE , VZTůH S VOLNOU KRAJINOU

Zastavitelná plocha Z25-BV je navržena na části plochy N06-ZP, kterou platný územní plán vymezil jako pás zelen jižn od areálu tvrze jihovýchodním sm rem k lokálnímu ÚSES v okolí Srpiny. Velikost plochy N06-ZP byla proto zmenšena a stejn tak je zmenšeno území vymezené pro zpracování územní studie ÚS02.

B.3.5.4

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STůBILITY

Plochy ÚSES nebyly zm nou č. 1 ÚP dotčeny.

B.3.5.5

VE EJNÁ INFRůSTRUKTURů

B.3.5.5.1

DOPRAVNÍ INFRůSTRUKTURů

Nové prvky dopravní infrastruktury zm na č. 1 ÚP nenavrhuje.

B.3.5.5.2

TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURů

B.3.5.5.2.7

Plochy technického zabezpečení obce

Pot eba vymezení zastavitelných ploch technického zabezpečení obce byla odvozena z podn tu obce Patokryje. Vzhledem k tomu, že tato plocha s rozdílným zp sobem využití v územním plánu dosud nebyla vymezena, byla dopln na do kapitoly ů.6, a následn do kapitoly ů.6.3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ ů PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ, včetn stanovení zp sobu jejího využití. Tato plocha byla zárove vymezena jako ve ejn prosp šná stavba.

B.3.5.6

HYGIENů PROST EDÍ

B.3.5.6.1

ODPůDOVÉ HOSPODÁ STVÍ

Návrh Zm na č. 1 ÚP navrhuje plochu Z22-TO, PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY, plochy technického zabezpečení obce [TO], určenou pro rozší ení sb rného místa pro velkoobjemové kontejnery na p. č. 44/11.“ Do kapitoly ů.6 a následn do kapitoly ů.6.3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ ů PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ, byly dopln ny „plochy technického zabezpečení obce ĚTOě“ včetn stanovení zp sobu jejich využití.

18

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

B.3.5.7

Od vodn ní

ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ V OBLASTI P ÍRODNÍCH HODNOT

Zm na č. 1 ÚP se oblasti p írodních hodnot v ešeném území netýká.

B.3.6

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ ů VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH

Hranice zastav ného území byla vymezena územním plánem Patokryje, plošný rozsah zastav ného území činí 27,ř6Ř4 ha. Z celkové plochy 0,2436 ha zastavitelných ploch, které zm na č. 1 ÚP navrhuje, je navrženo 0,117ř ha uvnit zastav ného území a 0,1257 ha vn zastav ného území. Jedná se tedy o rozsahem nevelké plochy, z nichž zhruba polovina je situována uvnit zastav ného území. Územní plán Patokryje v kapitole B.3.6 stanovuje, že pot ebný počet nových rodinných dom pro p im ený rozvoj obce je cca 45. Zm na č. 1 ÚP navyšuje tento počet o 3 rodinné domy, na zastavitelné ploše 0,1Řř6 ha, z toho 0,0ř71 ha v zastav ném území. Plocha Z22-TO umožní obci realizovat sb rný dv r na celkové ploše 0,0540 ha, z toho 0,020Ř ha v zastav ném území.

B.4

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVůJÍCÍ Z VYHL. Č. 500/Ň006 SB., P ÍLOHY Č. 7 ČÁST II ODST. 1ůě – Dě

B.4.1

VYHODNOCENÍ KOORDINůCE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKů ŠIRŠÍCH VZTůH V ÚZEMÍ

Z hlediska územního člen ní spadá obec Patokryje pod obec s rozší enou p sobností ĚORPě Most, v území ORP se nachází na východním okraji. Na kompaktní zástavbu m sta Most plynule navazuje urbanizované území obce Obrnice, jehož pokračováním je pak i zástavba v obci Patokryje. Vzájemná koordinace území je ešena územním plánem Patokryje.

B.4.1.3.1

ZůSTůVITELNÉ PLOCHY, ZůSTůV NÉ ÚZEMÍ

Z hlediska vlivu na navazující území a pot eb koordinace je rozhodující severní okraj správního území obce, kde jsou na rozhraní katastrálních území Patokryje a České Zlatníky navrženy zastavitelné plochy pr myslové a zem d lské výroby a p estavbová lokalita vesnického bydlení.

B.4.1.3.2

DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURů

Prvkem, vyžadující koordinaci s navazujícím územím, je cyklostezka „Chemnitz - Most - Doksy“ Ětrasa 25ě úsek hranice ČR/SRN – Brandov – Most – Litom ice – hranice ÚK, sledovaný jako návrh C25. Prochází územím obce zhruba v západo-východním sm ru, západn od obce pokračuje na katastrálním území Obrnice, východn na katastrálním území Svinčice. 19

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

B.4.1.3.3

Od vodn ní

TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURů

Návrh technické infrastruktury navazující území neovliv uje, požadavky na koordinaci se týkají návrhu zastavitelných ploch a p írodních hodnot.

B.4.1.3.4

ÚSES ů DůLŠÍ P ÍRODNÍ SYSTÉMY

Prvky regionálního ÚSES, jak jsou vymezeny ve schválených ZÚR Ústeckého kraje Ě10/2011ě, ve zn ní 1. aktualizace a ÚůP Ústeckého kraje Ě11/2011ě, ve zn ní 4. úplné aktualizace, územní plán Patokryje respektuje, zp es uje vymezení RBK 5Ř7 Zlatník – RBK 588. Tyto prvky z nad azené územn plánovací dokumentace, ani další jevy z problematiky koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území, nejsou zm nou č. 1 ÚP dotčeny.

B.4.2

VYHODNOCENÍ SPLN NÍ POŽůDůVK ZůDÁNÍ

A)

POŽůDůVKY Nů ZÁKLůDNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

A.1.

Urbanistická koncepce

Zhodnocení z hlediska urbanistické koncepce je součástí kapitoly B.3.5.3. KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ. Spln ní požadavk vyplývajících z PÚR ČR, ve zn ní ůktualizace č. 1 a ZÚR ÚK, ve zn ní ůktualizace č. 1, je doloženo v kapitole B.2.1.1. SOULůD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZN NÍ ůKTUůLIZůCE Č. 1 a v kapitole B.2.1.2. SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE VE ZN NÍ ůKTUůLIZůCE Č. 1, koordinace širších vztah v území z hlediska ochrany p írody a krajiny je komentována v kap. B.4.1. VYHODNOCENÍ KOORDINůCE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKů ŠIRŠÍCH VZTůH V ÚZEMÍ. Respektování ÚůP ORP Most, ve zn ní 4. úplné aktualizace, je doloženo v kapitole B.2.2. VYHODNOCENÍ SOULůDU S CÍLI ů ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNů S POŽůDůVKY Nů OCHRůNU ůRCHITEKTONICKÝCH ů URBůNISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ ů POŽůDůVKY Nů OCHRůNU NEZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ. A.2.

Koncepce ve ejné infrastruktury

Možnost napojení navržených zastavitelných ploch na dopravní a technickou infrastrukturu byla prov ena, popsána je v kapitole B.3.5 KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ. A.3.

Koncepce uspo ádání krajiny

Respektování a zd vodn ní požadavk aPÚR ČR a A ZÚR UK je doloženo v kapitole B.2.1.1. SOULůD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZN NÍ ůKTUůLIZůCE Č. 1 a v kapitole B.2.1.2. SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRůJE VE ZN NÍ ůKTUůLIZůCE Č. 1. Respektování a prov ení limit využití území, hodnot území a zám r na provedení zm n v území, je doloženo v kapitole B.2.1.3 SOULůD S ÚZEMN ůNůLYTICKÝMI PODKLůDY ORP MOST. B)

POŽůDůVKY Nů VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROV IT

ů Nů STůNOVENÍ

Projektant prov í následující požadavky vyplývající ze ZÚR ÚK (Kap. č. 4 – „Zp esn ní vymezených ploch a koridor z PÚR ČR 200Ř“ a Kap. č. Ř „Požadavky nadmístního významu na koordinaci ÚPD“) 20

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

-

vymezení a zp esn ní koridoru cyklostezky „Chemnitz-Most-Doksy“, sledované jako návrh C25 v ší ce 20m.

-

na ešeném území je nad azenou ÚPD vymezen prvek územního systému ekologické stability: o

RBK /5Ř7/ k založení – Zlatník – RBK 588

Tento požadavek je prov en v kapitole B.2.1.2. SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRůJE VE ZN NÍ ůKTUůLIZůCE Č. 1. C)

POŽůDůVKY Nů PROV ENÍ VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STůVEB, VE EJN PROSP ŠNÝCH OPůT ENÍ ů ůSůNůCÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLůTNIT VYVLůSTN NÍ NEBO P EDKUPNÍ PRÁVO

Projektant prov í a zahrne do ešení VPS, VPO a asanační území vymezené nad azenou ÚPD. Ze ZÚR ÚK pro ešené území vyplývá: -

Na území obce Patokryje je nad azenou ÚPD vymezen prvek ÚSES RBK 5Ř7 Zlatník – RBK 5Ř7, který je zárove VPO.

Tento prvek je zp esn n v m ítku katastrální mapy ve stávajícím ÚP a ve zm n č. 1 ÚP je respektován. D)

POŽůDůVKY Nů PROV ENÍ VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR , VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN NO VYDÁNÍM REGULůČNÍHO PLÁNU, ZPRůCOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZůV ENÍM DOHODY O PARCELACI

Pro ešené území požadavky nebyly stanoveny. E)

P ÍPůDNÝ POŽůDůVEK Nů ZPRůCOVÁNÍ VůRIůNT

EŠENÍ

Zm na č. 1 územního plánu je zpracována bez variant. F)

POŽůDůVKY Nů USPO ÁDÁNÍ OBSůHU NÁVRHU ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ů Nů USPO ÁDÁNÍ OBSůHU JEHO OD VODN NÍ VČETN M ÍTEK VÝKRES ů POČTU VYHOTOVENÍ

Zm na č. 1 ÚP je zpracována v požadované form a rozsahu. G)

POŽůDůVKY Nů VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDůNÝCH VLIV PLÁNU Nů UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍHO

Dle stanoviska Krajského ú adu Ústeckého kraje - odbor životního prost edí a zem d lství Ěč. j. 3553/ZPZ/2016/N-2554, ze dne 26. 10. 2016, doručeno dne 3. 11. 2016ě lze vyloučit možnost, že zám r v podob , v jaké byl v souvislosti s podanou žádostí p edložen, by mohl mít samostatn nebo ve spojení s jinými významný vliv na p edm t ochrany, pop . celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní p sobnosti Krajského ú adu Ústeckého kraje. Dle stanoviska Krajského ú adu Ústeckého kraje - odbor životního prost edí a zem d lství Ěč. j. 3617/ZPZ/2016/SEů, ze dne 1. 12. 2016, doručeno dne 5. 12. 2016ě není nutno posoudit z hlediska vliv na životní prost edí ĚSEůě.

21

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

B.4.3

Od vodn ní

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NůDMÍSTNÍHO VÝZNůMU, KTERÉ NEJSOU EŠENY V ZÁSůDÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ̧ 4ň ODST. 1 STůVEBNÍHO ZÁKONůě, S OD VODN NÍM POT EBY JEJICH VYMEZENÍ

Ze zm ny č. 1 ÚP nevyplývají žádné podn ty nadmístního významu nad rámec ZÚR Ústeckého kraje.

B.4.4

VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDůNÝCH D SLEDK NůVRHOVůNÉHO EŠENÍ Nů ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND ů Nů POZEMKY URČENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESů

B.4.4.1

VYHODNOCENÍ ZÁBOR

PUPFL

Nejsou navrženy zábory PUPFL. Není dotčena hranice 50 m od okraje lesa. Zm na č. 1 územního plánu Patokryje neomezuje nep edstavuje ohrožení pro lesní biocenózy.

B.4.4.2

VYHODNOCENÍ ZÁBOR

ádné lesnické hospoda ení a ani

ZPF

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje vymezuje tyto čty i zastavitelné plochy a jednu plochu zelen : ozn.

plocha s rozdílným zp sobem využití

plocha

Z22-TO

plochy technického zabezpečení obce

0,0540 ha

0,0000 ha

Z23-SV

plochy smíšené obytné – vesnické

0,0550 ha

0,0000 ha

Z24-BV

plochy bydlení – bydlení individuální v rod. domech – vesnické

0,0770 ha

0,0000 ha

Z25-BV

plochy bydlení – bydlení individuální v rod. domech – vesnické

0,0576 ha

0,0576 ha

N06-ZP

plochy zelen p írodního charakteru

0,6918 ha

0,6918 ha

z toho ZPF

Plocha N06-ZP je vymezena již platným územním plánem, zm na č. 1 ÚP redukuje její plošný rozsah, nebo na části této plochy vymezuje nov plochu Z25-BV. Podrobná kvantifikace d sledk navrhovaného ešení na ZPF je uvedena v následující tabulce: Bilance zábor ZPF podle kultury

Označení plochy Z25-BV N06-ZP Celkem

Výměra celkem v ha

Kultura ZPF v ha

0,0576 0,6918

0,0000 0,6918

0,0576 0,0000

0,0000 0,0000

ovocné sady 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,7494

0,6918

0,0576

0,0000

0,0000

orná

TTP

chmelnice

22

vinice

0,0000

zahrady

ostatní

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Bilance zábor ZPF podle stup

p ednosti ochrany

N06-ZP

Výměra celkem v ha 0,0576 0,6918

Celkem

0,7494

Označení plochy Z25-BV

Od vodn ní

Z toho tīída ochrany č. podle BPEJ v ha I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,1452

0,0576 0,5466

0,0000

0,0000

0,0000

0,1452

0,6042

Specifikace zábor dle využití a BPEJ

Označení Navržené využití plochy

Výměra v ha

BPEJ

Z25-BV

plochy bydlení – bydlení individuální v rod. domech – vesnické

0,0756

1.39.29

N06-ZP

plochy zelen p írodního charakteru

0,6918

1.39.29 1.28.14

Celkem

0,7494

Dílčí výměra v ha

Kultura pijdy

trvalý travní porost 0,5466 orná p da 0,1452 orná p da 0,7494 0,0756

Poloha vijči zastavěnému území vn vn vn

Investice do p dy: v ešeném území jsou realizovány investice do p dy za účelem zvýšení její úrodnosti. ešení navržené zm nou č. 1 ÚP do t chto ploch nezasahuje. ůreály a stavby zem d lské prvovýroby: v ešeném území se nachází zem d lský areál, jehož součástí je památkov chrán ná tvrz, návrh zm ny č. 1 ÚP areál, ani jeho vazbu na obhospoda ované pozemky neovlivní. Zem d lské účelové komunikace: v ešeném území je stabilizovaná sí zem d lských účelových komunikací. P i realizaci zám ru je nutné zachovat p ístup k pozemk m a pr chodnost krajiny. Založení prvk ÚSES: zm na č. 1 ÚP do prvk ÚSES nezasahuje.

B.4.4.3

ZD VODN NÍ, PROČ JE NůVRHOVůNÉ EŠENÍ VE SROVNÁNÍ S JINÝM MOŽNÝM EŠENÍM NEJVÝHODN JŠÍ Z HLEDISKů OCHRůNY ZEM D LSKÉHO P DNÍHO FONDU ů OSTůTNÍCH ZÁKONEM CHRÁN NÝCH OBECNÝCH ZÁJM

Zm na č. 1 ÚP eší konkrétní zám ry konkrétních vlastník , z jejichž podn tu je po izována. Z hlediska navrženého záboru ZPF je využit pozemek p.č. 3Ř4/36 o velikosti 756 m2 V. t ídy ochrany, což je část plochy, kterou územní plán vymezil jako zábor ZPF pro „plochy zelen p írodního charakteru“. Nedochází tedy ke zvýšení záboru ZPF, navrženého územním plánem Patokryje. Vymezená plocha Z25-BV navazuje na zastav né území a zachovává celistvost zbývajícího zem d lského pozemku, což je invariantní ešení.

23

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

B.5

Od vodn ní

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLůTN NÝCH K NÁVRHU ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PůTOKRYJE

V rámci ve ejného projednání návrhu Zm ny č. 1 územního plánu Patokryje, konaného dne 21. 3. 201Ř od 17:00 v budov obecního ú adu v Patokryjích, nebyly uplatn ny žádné námitky, p ipomínky, ani stanoviska, ze kterých by vyplývaly požadavky na úpravu návrhu zm ny územního plánu. Krajský ú ad Ústeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodá ství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 0603/DS/201Ř, ze dne 26. 2. 201Ř, doručeno: 26. 2. 201Ř - bez p ipomínek Krajský ú ad Ústeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního ádu - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 60ř/UPS/2016, ze dne 16. 3. 201Ř, doručeno dne: 1ř. 3. 201Ř - neuplat uje stanovisko ve smyslu §52 odst. 3 stavebního zákona. Krajský ú ad Ústeckého kraje – odbor životního prost edí a zem d lství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. Ř15/ZPZ/201Ř/UP-013, ze dne 26. 3. 201Ř, doručeno: 2Ř. 3. 201Ř Ochrana ovzduší Bez p ipomínek Ochrana p írody a krajiny Bez p ipomínek Ochrana ZPF Bez p ipomínek Vodní hospodá ství Není p íslušným ú adem k vydání stanoviska. Státní správa les - KÚ není p íslušným orgánem státní správy les k vydání stanoviska Posuzování vliv na ŽP - není nutno posoudit z hlediska vliv na ŽP. Prevence závažných havárií V daném území se nenachází žádné za ízení Ěobjektě za azený dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn ní pozd jších p edpis . Z výše uvedeného d vodu nejsme dotčeným správním ú adem.

24

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracovišt Most - Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem - č. j. KHSUL 1263ř/201Ř - souhlasí Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - Sebuzínská 3Ř, 403 21 Ústí nad Labem - č. j. SVS/201Ř/022ŘŘ7-U - bez p ipomínek Magistrát m sta Mostu – odbor školství, kultury a sportu - Radniční 1/2, Most 434 6ř - MmM/02174Ř/201Ř/OŠKaS/ML, ze dne: 21. 2. 201Ř, doručeno dne: 23. 2. 201Ř - nemá p ipomínek Ministerstvo obrany ČR – Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájm Praha - Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - č. j. 100419/2018-1150-OÚZ-LIT, ze dne ř. 3. 201Ř, doručeno dne: ř. 3. 201Ř - souhlasí s p edloženým návrhem. Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Ústeckého - Pionýr 2ř21, 434 01 Most - č. j. SBS/05343/201Ř/OBÚ-04/1, ze dne 1ř. 2. 201Ř, doručeno dne: 20. 2. 2018 - bez p ipomínek, ešené plochy leží mimo dobývací prostor a mimo chrán né ložiskové území Dotčené orgány, které stanoviska v zákonné lh t nezaslaly: Krajský pozemkový ú ad pro Ústecký kraj – odloučené pracovišt Chomutov, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Most, Magistrát m sta Mostu, odbor životního prost edí a mimo ádných událostí Ministerstvo pr myslu a obchodu ČR, odbor hornictví Ministerstvo vnitra ČR – odbor správy majetku, Ministerstvo životního prost edí – odbor výkonu státní správy IV, editelství silnic a dálnic ČR Státní ú ad pro jadernou bezpečnost, Státní energetická inspekce, Ú ad pro civilní letectví 25

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

K návrhu se nevyjád ily žádné sousedící obce. Stanoviska uplatn ná ke společnému jednání Společné jednání k návrhu Zm ny č. 1 územního plánu Patokryje se konalo dne 13. ř. 2017 od 11:00 v budov Magistrátu m sta Mostu, zasedací místnost č. 101a. České dráhy, a. s. - Náb eží L. Svobody 1222, 110 15 Praha - č. j. 3611/2017-O32, ze dne 5. 10. 2017, doručeno dne 11. 10. 2017 - Ochranu dráhy, včetn nemovitostí v ochranném pásmu dráhy ĚOPDě nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1řř4 Sb., o drahách v platném zn ní a jeho provád cí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1řř5 Sb., „stavební a technický ád drah“ v platném zn ní. P ipomínáme, že v OPD lze z izovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního ú adu, p ípadn Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemk dráhy a vlastníku sousedních pozemk . Krajský ú ad Ústeckého kraje – odbor životního prost edí a zem d lství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 3653/ZPZ/2017/KUUK, ze dne 12. 10. 2017, doručeno: 13. 10. 2017 Ochrana ovzduší Bez p ipomínek. Ochrana p írody a krajiny - v souvislosti s návrhem zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje nebudou nijak dotčeny zájmy ochrany p írody a krajiny – maloplošná zvlášt chrán ná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, prvky nadregionálního a regionálního ÚSES ani zdejšímu ú adu známé lokality výskytu zvlášt chrán ných druh . Projednávaná zm na ÚP se na základ zaslaných podklad nijak nedotýká lokalit, kde se výše uvedené zájmy ochrany p írody aktuáln vyskytují. Ochrana ZPF - plocha N06-ZP je vymezena platným územním plánem, zm na č. 1 ÚP redukuje její plošný rozsah, nebo na části této plochy vymezuje nov plochu Z25BV. Plocha pro bydlení navazuje na pozemky se stávající zástavbou. Nejedná se o výrazný úbytek pozemk ZPF, využitím nedojde k narušení organizace p dního fondu. Návrh v tomto bod lze shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle §4 zákona, tudíž s ním souhlasíme. Návrh v ostatních bodech zahrnuje pozemky mimo zem d lský p dní fond. Vodní hospodá ství - KÚÚK není p íslušným ú adem k vydání stanoviska k územn plánovací dokumentaci obcí. Státní správa les - KÚ není p íslušným orgánem státní správy les k vydání stanoviska k návrhu zm ny č. 1 ÚP Patokryje. Posuzování vliv na ŽP - stanovisko bude vydáno samostatn . Prevence závažných havárií

26

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

V daném území se nenachází žádné za ízení Ěobjektě za azený dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn ní pozd jších p edpis . Z výše uvedeného d vodu nejsme dotčeným správním ú adem. Krajský ú ad Ústeckého kraje – odbor životního prost edí a zem d lství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 3Ř46/ZPZ/2017/SEů, ze dne 13. 10. 2017, doručeno: 13. 10. 2017 - není nutno posoudit z hlediska vliv na životní prost edí. Krajský ú ad Ústeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodá ství -

Velká Hradební 311Ř/4Ř, 400 02, Ústní n. Labem

-

Č.j. 4000/DS/2017, ze dne 2Ř.Ř.2017, doručeno dne 2Ř.Ř.2017

-

Souhlas bez p ipomínek – zm na nenavrhuje nové prvky dopr. Infrastruktury

Ministerstvo obrany ČR – odbor ochrany územních zájm Praha -

Tychonova 1, Praha 6

-

č.j. 96890/2017-8201-OÚZ-LIT, ze dne 1Ř.ř.2017, doručeno dne 1Ř.ř.2017

-

bez p ipomínek

Magistrát m sta Mostu - odbor školství, kultury, sportu -

Č.j. MmM/0ř7541/2017/OŠKaS/ML, ze dne 1.ř.2017, doručeno dne 5.ř.2017

-

Doporučení zanést do ÚP kulturní památky – vzhledem ke koncepci rozvoje

-

o

smírčí k íž, rejst íkové číslo dle Úst edního seznamu kulturních památek 423Ř5/5304. Smírčí k íž je zakomponovaný do podezdívky plotu domu Ěč. p. 75ě, u n hož se nachází,

o

tvrz č.p. 17 rejst íkové číslo dle Úst edního seznamu kulturních památek 43277/55072. ůreál tvrze se nachází na st. parcele č. 3/1 a na p. č. 544 k. ú. Patokryje,

o

památník v novaný Rudé armád Ě2. sv tová válkaě je vedený v Centrální evidenci válečných hrob pod č. CZE420ř-30Ř a nachází se v parku Ěnávsiě na parcele č. 506/6 k. ú. Patokryje.

není námitek

Magistrát m sta Mostu – odbor životního prost edí a mimo ádných událostí - Radniční 1/2, Most 434 6ř - MmM/00ř5653/2017/OŽPaMU/JB, ze dne: 4. 10. 2017, doručeno dne: 5. 10. 2017 - nemá p ipomínek Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Ústeckého -

U M sta Chersonu 142ř/7, Most

-

Č.j. SBS/2Ř664/2017/OBÚ-04/1, ze dne 13.ř.2017, doručeno dne 1Ř.ř.2017

-

bez p ipomínek editelství silnic a dálnic ČR 27

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

- Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 - č. j. 24616- SD-11110-2017, ze dne: 6. 10. 2017, doručeno dne 10. 10. 2017 - bez p ipomínek Dotčené orgány, které stanoviska v zákonné lh t nezaslaly: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracovišt Most Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj Krajský pozemkový ú ad pro Ústecký kraj – odloučené pracovišt Chomutov, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Most, Ministerstvo pr myslu a obchodu ČR – odbor hornictví Ministerstvo vnitra ČR – odbor správy majetku, Ministerstvo životního prost edí – odbor výkonu státní správy IV, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Státní ú ad pro jadernou bezpečnost, Státní energetická inspekce, Ú ad pro civilní letectví K návrhu se nevyjád ily žádné sousedící obce.

B.6

NÁVRH VYHODNOCENÍ P IPOMÍNEK UPLůTN NÝCH K NÁVRHU ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PůTOKRYJE

K Návrhu zm ny č. 1 ÚP Patokryje nebyly uplatn ny žádné p ipomínky.

B.7

ÚDůJE O POČTU LIST OD VODN NÍ ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PůTOKRYJE ů POČTU VÝKRES K N MU P IPOJENÉ GRůFICKÉ ČÁSTI

Počet list textové části od vodn ní zm ny č. 1 územního plánu Patokryje: 29 list jednostranného textu ů4 Počet výkres grafické části od vodn ní zm ny č. 1 územního plánu Patokryje: 3 výkresy grafické části, označené po adovými čísly:

28

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Od vodn ní

Tab. 3. Tabulka výkres grafické části od vodn ní zm ny č. 1 územního plánu Patokryje

2a

Koordinační výkres - vý ez

1 : 5 000

2b

Výkres širších vztah - vý ez

1 : 50 000

2c

Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu - vý ez

1 : 5 000

29

hwpm7p

Plochy Plochy uvcdknk|qxcpfi |oEp

pghwpm7p

ò|gop rezervy

Z01-VL

P01-VL

N01-ZO

Z24-BV

R01-BV

Z22-TO Z23-SV

Z25-BV

stav

N06-ZP

stav

p xtj

rezerva

stav

p xtj

rezerva

p xtj

~

~

~

~

~

~

~

~

1.39.29 TO V.

Z25-BV

N06-ZP

Z22-TO

N06-ZP

1.39.29 TO V.

1.28.14 TO IV.

P íloha č. 1

Zm ny č. 1 ÚP Patokryje Srovnávací text

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

SROVNÁVůCÍ TEXT Struktura textu odpovídá platné legislativ . Barevné zvýrazn ní textu a podtržení – zm na č. 1 ÚP Patokryje

VYMEZENÍ ZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ

A.1

Zastav né území obce Patokryje bylo vymezeno na základ dopl ujících pr zkum a aktuálních mapových podklad a v pr b hu po izování územního plánu k 05/2015, jeho rozloha je celkem 27,9684 ha. Hranice zastav ného území zahrnuje pozemky v intravilánu, dále vychází z dosud platné hranice z roku 2003 a je rozší ena o nov zastav né pozemky v souladu s ustanovením §5Ř stavebního zákona. Tab. 1. Vymezení zastav ného území ve výkresech

1a

Výkres základního člen ní území

1 : 5 000

1b

Hlavní výkres

1 : 5 000

1c1

Koncepce dopravní infrastruktury

1 : 5 000

1c2

Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje

1 : 5 000

1c3

Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodá ství

1 : 5 000

A.2

ZÁKLůDNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRůNY ů ROZVOJE JEHO HODNOT

ešené území je vymezeno v rozsahu katastrálního území Patokryje. Kód katastrálního území Patokryje 71Ř301. Zem pisná ší ka: 50° 2ř’ 5ř’’; Zem pisná délka: 13° 42’ 1ř’’; Nadmo ská výška: 221 m n. m; Kód obce: 567 345; NUTS 5 Ěobecě: CZ0425567345; NUTS 4 Ěokresě: CZ0425 - Most. Tab. 2. Údaje o člen ní území obce

Katastrální plocha celkem Ěhaě

262,87

Počet katastr

1

Počet územn technických jednotek

1

Počet částí obce

1 2

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

Počet základních sídelních jednotek

1

Základním cílem rozvoje obce Patokryje je vytvo it územní p edpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu uspo ádání a využití území, s d razem na vyvážený vztah kvalitních životních podmínek, sociální soudržnosti a hospodá ského rozvoje. Cílem je zachování a podpora charakteru sídel a ochrana jejich urbanistických a kulturních hodnot. Dalším nemén d ležitým cílem je vytvo it podmínky pro úm rný nár st počtu obyvatel. Dosažení t chto cíl lze shrnout do následujících zásad koncepce rozvoje: –

obec Patokryje rozvíjet jako souvislý celek urbanizovaných a neurbanizovaných ploch, návrhem plošného a prostorového uspo ádání území harmonizovat vzájemné vyvážené vztahy a vazby území a ploch zastav ných Ěurbanizovanýchě a ploch zastavitelných Ěurčených k zastav níě na stran jedné a ploch nezastav ných Ěneurbanizovanýchě na stran druhé s d razem na zachování kulturních hodnot a charakter územívytvo it nabídku rozvojových ploch pro obytnou výstavbu ve form rodinných dom vesnického typu Ěvčetn proluk ve stávající zástavb ěvytvo it p íznivé podmínky pro podnikání, sportovní a rekreační vyžitívytvo it nabídku zastavitelných ploch umož ujících zvýšení zam stnanosti obyvatel na správním území obcevytvo it podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury, zejména v souvislosti s plánovaným rozvojem obytné a výrobní zástavby, novou dopravní obsluhu vymezit jako ve ejn prosp šné stavbyvytvo it podmínky pro rozvoj technické infrastruktury, pokud nebude navržena jako součást nových komunikací, navrhnout její koridory pro vstup do zastavitelných území, ov it zajišt ní pot ebných kapacit; respektovat nad azené koridory a ochranná pásma technické infrastrukturyup esnit vymezení územního systému ekologické stabilityvšechny nové investice posuzovat z hlediska hygieny prost edí, zejména zatížení hlukem, zápachem, exhalacemi a odpadem; z hlediska hygieny prost edí je nejvýrazn jším požadavkem zajišt ní likvidace odpadních vod; podporovat zásady zdravého sídla, poskytujícího maximální pohodu bydlenízachovat kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty, tedy architektonicky a historicky cenné stavby a soubory, zachovalou urbanistickou strukturu a objekty p ispívající k identit území a vytvá et podmínky pro jejich vhodné využití v souladu s jejich památkovými a kulturními hodnotamirespektovat identitu obce i krajiny s ohledem na zachování stávajících urbanistických a p írodních kvalitrozvojové plochy situovat ve vhodných lokalitách v návaznosti na zastav né území obce a nov navrhovanou zástavbu v obci regulovat tak, aby nebyl poškozen, respektive zničen charakter obce a navazující krajinynevytvá et ve volné krajin nová sídla nebo samoty

3

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

URBůNISTICKÁ KONCEPCE, VČETN VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ESTůVBY ů SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN

A.3

Návrh koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspo ádání Ěurbanistická koncepceě vychází z historického vývoje obce Patokryje a sídel ve správním území obce, jejího charakteru, podmínek a možností jejího dalšího rozvoje a p edpokládaného celkového vývoje obce, p i respektování p írodních a krajinných hodnot ešeného území. Rozvoj obce respektuje rozsáhlé zastavitelné plochy, navržené v dosud platném Územním plánu obce ĚÚPOě Patokryje. Rozsah zastavitelných ploch je patrný z grafické části návrhu územního plánu, nap . z výkresu 1b Hlavní výkres. Dosažení základních rozvojových cíl koncepce:

lze shrnout do následujících zásad urbanistickéchránit a rozvíjet p írodní i sídelní hodnoty prost edírozvoj nové výstavby vn zastav ného území navrhovat mimo lesní pozemkyumožnit p im ený rozvoj obytné funkce formou citlivého dopl ování a dokončování existující zástavby, nevytvá et nové solitérní zárodky zástavby v krajinzkvalitnit životní podmínky trvale žijících obyvatelrozší it nabídku občanského vybavení ve ejné infrastruktury m sta v jeho zastav ném území

Územní plán Patokryje vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným zp sobem využití, které jsou součástí tabulek v kapitole ů.3.1 Vymezení zastavitelných ploch a v kapitole ů.3.2 Vymezení ploch pro p estavby Ěčíslování vychází z kompletního výčtu stabilizovaných ploch s rozdílným zp sobem využití dle „Katalogu jev v oblasti digitálního zpracování územních plán “, platného v Ústeckém kraji, proto n která čísla scházíě: PLOCHY BYDLENÍ

1. 1.3

Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické, [BV] Jsou navrženy v jedenácti zastavitelných plochách a ve dvou plochách p estavby o celkové vým e 14,727 ha, vždy v p ímé návaznosti na zastav né území obce. Jsou navrženy ve t inácti zastavitelných plochách a ve dvou plochách p estavby o celkové vým e 14,Ř62 ha, vždy v p ímé návaznosti na zastav né území obce.

2.

PLOCHY REKREACE 2.3

Plochy individuální rekreace – zahrádká ské osady, [RZ] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,594 ha. PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ

3. 3.1

Plochy ve ejné vybavenosti, [OV] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,3ř5 ha. PLOCHY DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURY

4. 4.1

Silniční doprava [DS] Jsou navrženy ve t ech zastavitelných plochách o celkové vým e 1,944 ha. 4

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje 5. 5.2

Srovnávací text

PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY Plochy technického zabezpečení obce [TO] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,054 ha. PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ

6. 6.2

Ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch, [PZ] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,031 ha. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

7.

7.1.3 Plochy smíšené obytné vesnické, [SV] Jsou navrženy ve dvou zastavitelných plochách o celkové vým e 0,145 ha, v p ímé návaznosti na zastav né území obce. Jsou navrženy ve t ech zastavitelných plochách o celkové vým e 0,200 ha, v p ímé návaznosti na zastav né území obce. PLOCHY VÝROBY ů SKLůDOVÁNÍ

8. 8.1

Pr myslová výroba a sklady - lehký pr mysl [VL] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše a jedné ploše p estavby o celkové vým e 1,367 ha.

Územní plán Patokryje dále vymezuje následující plochy s rozdílným zp sobem využití, které jsou součástí tabulky Plochy zm n v nezastav ném území v kapitole A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny: PLOCHY ZELEN

10. 10.1

Zele p írodního charakteru [ZP] Jsou navrženy ve čty ech plochách zm n v zastavitelném území o celkové vým e 1,603 ha. Jsou navrženy ve čty ech plochách zm n v zastavitelném území o celkové vým e 1,525 ha.

10.4

Zele nezastavitelných soukromých zahrad [ZN] Jsou navrženy v jedné ploše p estavby o celkové vým e 0,135 ha.

12.

PLOCHY P ÍRODNÍ [NP] Jsou navrženy v osmi plochách zm n v nezastav ném území o celkové vým e 8,735 ha.

Podmínky využití ploch s rozdílným zp sobem využití jsou uvedeny v kapitole ů.6.3.

A.3.1

VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH

Územní plán Patokryje vymezuje celkem 19 zastavitelných ploch o celkové vým e 1Ř,4Ř7řŘ ha. Územní plán Patokryje vymezuje celkem 23 zastavitelných ploch o celkové vým e 1Ř,731ř ha. V naprosté v tšin jsou situovány v návaznosti na existující zástavbu. Chyb jící indexy pat í plochám, které byly vypušt ny na základ „Pokyn pro úpravu návrhu ÚP Patokryje“.

5

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje Tab. 3.

Srovnávací text

Zastavitelné plochy

Označení plochy

Zastavitelné plochy

Vým ra v ha

Popis zastavitelné plochy a specifické koncepční podmínky využití

Z01-VL

PR MYSLOVÁ VÝROBů A SKLADY – lehký pr mysl

1,21335

Rozvojová plocha pr myslové výroby na severu správního území obce, severovýchodn od silnice III/25311 v obci Patokryje, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje.

Z03-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,63948

Pozemky v obci Patokryje, východn od silnice III/25311 v obci Patokryje. Orná p da, ostatní plocha. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 9 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

Z05-DS

PLOCHY DOPRůVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční doprava

0,40792

Obslužné komunikace vedoucí východn od silnice III/25311 do rozvojové plochy zem d lské výroby Z02VZ a do obytných rozvojových ploch Z06-BV a Z07-BV.

Z06-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

2,26214

Pozemky v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02. Určeno pro cca 30 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

Z07-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

1,74090

Pozemky v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 23 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

Z08-OV

PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ – plocha ve ejné vybavenosti

0,39527

Plocha ve ejné vybavenosti ĚMŠě dopl ující rozsáhlé severní rozvojové obytné území. Trvalý travní porost, ostatní plocha.

Z09-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,21067

Pozemky v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost. Určeno pro cca 3 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

Z10-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,16948

Pozemek v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 2 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

Z11-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,20132

Pozemek v severní části obce Patokryje. Orná p da. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 3 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS01.

Z12-DS

PLOCHY DOPRůVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční doprava

0,63359

Obslužná komunikace vedoucí v severovýchodní obytné rozvojové zón podél ploch Z11-BV a Z13-BV. Orná p da. P evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS01.

Z13-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

2,36266

Pozemek v severovýchodní části obce Patokryje p iléhající k zastav nému území. Orná p da, zahrada, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS01. Určeno pro cca 32 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

Z14-SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – vesnické

0,05258

Proluka v centrální části obce Patokryje uvnit zastav ného území. Ostatní plocha. Určeno pro cca 1 b.j. a p ípadné doprovodné funkce jako součást smíšených rodinných dom vesnického typu.

Z15-SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – vesnické

0,09232

Proluka v centrální části obce Patokryje uvnit zastav ného území. Trvalý travní porost, zahrada.

6

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Označení plochy

Zastavitelné plochy

Srovnávací text

Vým ra v ha

Popis zastavitelné plochy a specifické koncepční podmínky využití P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 1 b.j. a p ípadné doprovodné funkce jako součást smíšených rodinných dom vesnického typu.

Z16-PZ

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ – ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,03110

Plocha ve ejných prostranství, ve ejná parková zele , navržená v centrální části obce. Ostatní plocha. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje.

Z17-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

4,09657

Pozemky na jihovýchodním okraji obce Patokryje, orná p da, trvalý travní porost. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 55 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02.

Z18-DS

PLOCHY DOPRůVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční doprava

0,90208

Obslužná komunikace vedoucí v jihovýchodní obytné rozvojové zón mezi plochami Z19-BV, Z20-BV a podél plochy Z17-BV a obsluhující zárove pozemek ČOV. Orná p da, ostatní plocha. Z v tší části p evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02.

Z19-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

1,72822

Pozemky na jižním okraji obce Patokryje, orná p da, ostatní plocha. Část p evzata z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 23 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02.

Z20-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,75391

Pozemky na jižním okraji obce Patokryje, orná p da. Část p evzata z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 10 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02.

Z21-RZ

PLOCHY REKREACE plochy individuální rekreace - zahrádká ské osady

0,59441

Pozemky na jižním okraji obce Patokryje, zahrada, ostatní plocha. Určeno pro rozvoj zahrádká ské osady.

Z22-TO

PLOCHY TECHNICKÉHO ZůBEZPEČENÍ OBCE

0,0540

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 44/11 Ěostatní plochaě v zastav ném území pro z ízení sb rného dvora, ostatní plocha. stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území Platí obecné podmínky využití pro plochy TO.

Z23-SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – vesnické

0,0550

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 506/21 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy SV.

Z24-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,0770

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 14/2 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV.

Z25-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,0576

Rozvojová plocha na pozemku p.č. 3Ř4/36Ětrvalý travní porostě vn zastav ného území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV.

7

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.3.2

Srovnávací text

VYMEZENÍ PLOCH PRO P ESTůVBY

Územní plán Patokryje vymezuje uvnit zastav ného území celkem 4 plochy pro p estavbu o celkové vým e 0,Ř5031 ha, p ičemž všechny byly p evzaty z dosud platného ÚPO Patokryje a jeho zm ny č. 1.

Tab. 4.

Plochy pro p estavbu

Označení plochy

Plochy pro p estavby

Vým ra v ha

Popis plochy pro p estavby a specifické koncepční podmínky využití

P01-VL

PR MYSLOVÁ VÝROBů A SKLADY – lehký pr mysl

0,15345

P estavbová plocha pro pr myslovou výrobu, v současnosti zapsáno jako objekt určený k bydlení, na severu správního území obce, severovýchodn od silnice III/25311. Zastav ná plocha a nádvo í. P evzato z ÚPO Patokryje.

P02-ZN

PLOCHY ZELEN – zele nezastavitelných soukromých zahrad

0,13491

Pozemky zahrádek na severu správního území obce. Orná p da. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro zele nezastavitelných soukromých zahrad.

P03-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,19240

Pozemky zahrádek na severu správního území obce. Orná p da, ostatní plocha, zastav ná plocha a nádvo í. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 3 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

P04-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

0,36954

Pozemky zahrádek na severu správního území obce. Orná p da, zastav ná plocha a nádvo í. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 5 b.j. v rodinných domech vesnického typu.

A.4

KONCEPCE VE EJNÉ INFRůSTRUKTURY, VČETN PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍS OVÁNÍ

A.4.1

DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURů

Do ešeného území zasahuje z hlediska silniční sít České republiky pom rn významný silniční tah silnice I. t ídy I/15, která propojuje oblast Mostecka s dálnicí DŘ. Silnice není za azena do sít mezinárodních tah . Dále jsou v území vedeny silnice III. t ídy, jejichž hlavní dopravní funkcí je propojení jednotlivých sídel.

8

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje Obr. 1.

Srovnávací text

Silniční sí – širší vztahy (zdroj: www.rsd.cz)

Územní plán Patokryje v ešeném území navrhuje invariantn infrastruktury:

A.4.1.1 1. 2. 3.

následující stavby dopravní

SILNIČNÍ DOPRůVů

(Z19-DS) Místní komunikace, která zp ístup uje jižní rozvojovou lokalitu a v ní také stávající ČOV (Z13-DS) Místní komunikace zp ístup ující severovýchodní rozvojovou lokalitu (Z05-DS) Místní komunikace zp ístup ující severní rozvojovou lokalitu a rozvojovou plochu zem d lské výroby

Součástí územního plánu je dále stanovení napojovacích bod jednotlivých rozvojových ploch.

A.4.1.2

HROMůDNÁ DOPRůVů

Územní plán Patokryje v ešeném území zachovává stávající koncepci hromadné dopravy - tzn. v trasování hromadné dopravy a její p im ené kapacit .

A.4.1.3

DOPRAVA V KLIDU

ešení dopravy v klidu vychází ze stávajícího stavu, nová parkovišt nejsou vzhledem k uspokojivé situaci navrhována. Doprava v klidu na území nových zón bude ešena v souladu s podmínkami obecn platných norem a p edpis .

A.4.1.4

NEMOTORISTICKÁ DOPRůVů

Rozvoj nemotoristické dopravy je v ešeném území ponechán dle stávajícího stavu, který je vyhovující a nejsou nutné další úpravy a dopln ní systému nemotoristických komunikací.

A.4.1.5

ŽELEZNIČNÍ DOPRůVů

Železniční doprava je v ešeném území ve stabilizovaném koridoru, není navrženo rozší ení železničních ploch. 9

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.4.1.6

Srovnávací text

LETECKÁ ů VODNÍ DOPRůVů

Letecká a vodní doprava se na ešeném území nevyskytují a jejich rozvoj zde není plánován.

A.4.2

TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURů

Pro Územní plán Patokryje platí následující obecné podmínky:

a)

budou respektovány navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání t chto koridor

b)

technická infrastruktura v zastavitelných plochách bude ešena p ednostn v rámci navržených ploch ve ejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury silniční, ešení bude up esn no následnou dokumentací

c)

v p ípad likvidace deš ových vod je maximáln up ednost ována varianta zasakování v míst spadu, kterému p edchází zachycení a pozd jší využití v rámci zalévání a etc. resp. zajišt ní retardace a regulace odtoku deš ových vod s ohledem na podporu p irozeného zasakování tj. dopl ování zásob podzemních vod

A.4.2.1

VODNÍ HOSPODÁ STVÍ

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Obec Patokryje je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Patokryje Zdrojem vody je VDJ Patokryje, který je zásobován z Vodárenské soustavy P ísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Územní plán navrhuje zásobování rozvojových ploch napojením na místní stávající a navržené zásobovací ady vedené p evážn ve stávajících či navržených uličních profilech. Veškeré vyvolané investiční zám ry budou z kapacitních d vod resp. nárok posouzeny a ov eny v rámci stávající sít provozovatelem. Územní plán potvrzuje vedení stávajících ad a za ízení souvisejícího s provozem a p edpokládá nezbytné rekonstrukce vodovodních ad . Územní plán požaduje vymíst ní Ěp eloženíě všech prvk vodohospodá ské infrastruktury určených k účel m zásobování pitnou vodou mimo zastav ný prostor, a dále zohledn ní vedení vodohospodá ské infrastruktury v rámci územních studií do prostor ve ejn p ístupných, nebo prostor dopravní infrastruktury. KANALIZACE Obec Patokryje má oddílný kanalizační systém zakončený mechanicko-biologickou ČOV Patokryje Ě650 EOě. Na ČOV jsou likvidovány odpadní vody od cca 70 % trvale bydlících obyvatel, cca 27 % trvale bydlících obyvatel p edčiš uje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče a cca 3 % obyvatel má domovní čistírny odpadních vod. Územní plán navrhuje odkanalizování rozvojových ploch, a dalších neodkanalizovaných částí obce pomocí tlakové kanalizace, napojené na stávající gravitační splaškovou kanalizaci odvád jící splaškové vody na ČOV. Navržené kanalizační stoky budou vedené p evážn ve stávajících či navržených uličních profilech. Vyvolané investiční zám ry budou z kapacitních d vod resp. požadavk posouzeny a ov eny v rámci stávající sít provozovatelem. Územní plán navrhuje postupné zrušení septik a napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační sí resp. ČOV. 10

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

V p ípad nemožnosti napojení na stokovou sí pak prob hne nahrazení septik bezodtokými akumulačními jímkami, jejichž obsah bude pravideln vyvážen na nejbližší ČOV. Územní plán ne eší likvidace deš ových vod. Tyto budou p edm tem konkrétních návrh výstavby na jednotlivých plochách. P edpokládána je p ednostní likvidace deš ových vod p ímo na pozemcích jejich spadu, vsakováním Ětrend nakládání s deš ovými vodamiě. V p ípadech nevhodných podmínek pro zasakování je nezbytné retenování a regulované odvád ní deš ových vod do vodoteče. Dále územní plán požaduje vymíst ní Ěp eloženíě všech prvk vodohospodá ské infrastruktury určených k účel m odvedení odpadních vod mimo zastav ný prostor, nebo zohledn ní vedení infrastruktury v rámci územních studií do prostor ve ejn p ístupných, nebo prostor dopravní infrastruktury. VODNÍ TOKY A PLOCHY –

A.4.2.2

Vzhledem k výskytu obce na seznamu zranitelných oblastí a dále p ítomnosti OPPLZ II st. územní plán vyžaduje realizaci veškerých relevantních opat ení v souladu se správnými postupy v oblasti ochrany vod zohled ující omezení negativních vliv pesticid na povrchové a podzemní vody, snížení množství znečiš ovatel povrchových vodotečí, a dalších, tj. plný respekt v či Závazné části Plánu oblasti povodí Oh e a Dolního Labe pro území Ústeckého kraje.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ZEMNÍM PLYNEM

Je navržen STL rozvod zemního plynu navazující na stávající plynovody v ešeném území. Trasování nového plynovodu je navrženo v rámci navrhovaného dopravního ešení. Rozvod zemního plynu uvnit dotčených ploch bude ešen v návaznosti na konkrétní rozmíst ní staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní. Pro zásobování zemním plynem výrobní plochy v severní části ešeného území jsou vymezeny rezervy navazující na stávající plynovody. Územní plán potvrzuje rozmíst ní stávajících plynovod a návazného za ízení souvisejícího s provozem distribuční soustavy zemního plynu. V oblasti zásobování teplem nejsou vymezeny žádné nové plochy či koridory.

A.4.2.3

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Je navrženo kabelové vedení VN umíst né v navrhované komunikaci pro p ipojení rozvojové plochy pro bydlení v severní části ešeného území. Návrhovými plochami ve východní a jihovýchodní části ešeného území procházejí stávající vedení VN 22 kV. Zásobování elektrickou energií bude realizováno ze zmín ných vedení VN. Rozmíst ní nových trafostanic a vedení elektrické energie uvnit dotčených ploch bude ešeno v návaznosti na konkrétní rozmíst ní staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní. Územní plán potvrzuje rozmíst ní stávajících vedení a návazného za ízení souvisejícího s provozem distribuční soustavy elektrické energie.

A.4.2.4

TELEKOMUNIKACE

Pro p ipojení rozvojových ploch na telekomunikační vedení bude kabelové vedení vedeno v rámci navrhovaného dopravního ešení. P ipojení jednotlivých objekt uvnit dotčených ploch bude ešeno v návaznosti na konkrétní rozmíst ní staveb a dle požadavk investor . Územní plán potvrzuje rozmíst ní stávajících za ízení a koridor telekomunikací. 11

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.4.2.5

Srovnávací text

PRODUKTOVODY

V trasování produktovod nejsou navrženy žádné zm ny zasahující do ešeného území.

A.4.2.6

ODPůDOVÉ HOSPODÁ STVÍ

Současný systém nakládání s odpady bude zachován Ěviz text od vodn níě. Územní plán nenavrhuje žádné plochy určené výhradn pro účely odpadového hospodá ství. Nenavrhuje se místo pro nový sb rný dv r, ani jiná za ízení. Územní plán navrhuje plochu Z22-TO, PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY, plochy technického zabezpečení obce [TO], určenou pro rozší ení sb rného místa pro velkoobjemové kontejnery na p. č. 44/11. V rámci rozvoje obce budou muset být dopln na sb rná hnízda pro sb r separovaného odpadu na rozvojových plochách.

A.4.3

KONCEPCE OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ

Stávající za ízení občanského vybavení – ve ejné infrastruktury jsou plošn dlouhodob stabilizována a v zásad – s ohledem k blízkosti m sta Most - pokrývají pot eby obce, resp. jsou agregovaná v rámci ploch smíšených. Monofunkční plochy pro samostatná za ízení občanského vybavení ve ejné infrastruktury Ěve smyslu §2, odst.1, písm. kě bod 3 - pozemky, stavby a za ízení sloužící pro vzd lávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstvaě jsou v ÚP Patokryje vymezeny v jedné lokalit , p ičemž všechny jsou p evzaty z ÚPO Patokryje. Jedná se o rozvojovou plochu pro mate skou školu, dopl ující obytné rozvojové plochy. Plochy a za ízení občanského vybavení komerčního charakteru Ěp edevším na plochách SK, OSě jsou ve své základní struktu e i plochách v zásad stabilizovány, velká část t chto za ízení pak je integrována do funkčn smíšených objekt v centrální oblasti obce ĚSVě. To platí i pro umis ování staveb a za ízení občanského vybavení komerčního charakteru v nových rozvojových plochách ĚBV, SVě, kdy podmínky stanovují p íslušné regulativy.

A.4.4

KONCEPCE PLOCH VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ

V hlavním výkresu jsou vymezeny stávající a nov navržené plochy ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch ĚPZě, které slouží zejména jako plochy ve ejné zelen , parky, p ípadn komunikační a shromaž ovací prostory a ozelen né návsi, tzn. nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce m stské urbanizované zelen k ve ejnému využití bez ohledu na vlastnictví pozemk . V centru obce Patokryje je navržena plocha Z17-PZ, která by m la zkultivovat centrální prostor obce.

12

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRůJINY, VČETN VYMEZENÍ PLOCH ů STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STůBILITY, PROSTUPNOST KRůJINY, PROTIEROZNÍ OPůT ENÍ, OCHRůNů P ED POVODN MI, REKREůCE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN ů PODOBN

A.5

Ochrana krajiny a hodnot, jež ji spoluutvá ejí, je jedním ze základních princip tvorby územního plánu obce Patokryje. Struktura prostorového uspo ádání sídelní zelen vychází z celkové urbanistické koncepce, dále pak respektuje hodnoty zjišt né v rámci terénního šet ení a pr zkum území. V hlavním výkresu jsou vymezeny plochy, které mají dále v textu definován účel využití včetn podmínek prostorového uspo ádání. Cílem jejich vymezení jako samostatné funkční plochy je zajišt ní rozvoje kvalitních ve ejných ploch m stského interiéru i obytného prost edí, dále pak i zabezpečení návaznosti na krajinnou zele , tedy volnou krajinu. Hlavním účelem rozlišení funkcí ve ejné zelen v sídle je stabilizace a rozvoj jejich p evažujících hodnot v území, podpora krajinného / m stského rázu. Charakter krajiny na území obce Patokryje mimo zastav né území a zastavitelné plochy je d len na následující charakteristické plochy s rozdílným zp sobem jejich využití: PLOCHY VODNÍ ů VODOHOSPODÁ SKÉ [W]

9. 9.1.

vodní plochy a toky [WT] PLOCHY ZELEN [Z*]

10. 10.1

zele p írodního charakteru [ZP]

10.2

zele ochranná a izolační [ZO]

10.4

zele nezastavitelných soukromých zahrad [ZN]

12.

PLOCHY P ÍRODNÍ [NP]

13.

PLOCHY ZEM D LSKÉ [NZ]

14.

PLOCHY LESNÍ [NL]

15.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ [NS.x] 15.1

p írodní preference [NS.p]

15.2

lesní porosty [NS.l]

Charakteristika výše uvedených ploch včetn kapitolách A.6.2. a A.6.3.

podmínek pro jejich využití je uvedena v

Územní plán nenavrhuje ani nedoporučuje k vyhlášení památné stromy, stromo adí ani žádné VKP. V rámci ÚP je pouze navržen revidovaný ÚSES.

13

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.5.1

Srovnávací text

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRůJINY - NÁVRH

Územní plán Patokryje vymezuje celkem 12 ploch zm n v nezastav ném území o celkové vým e 10,3373 ha. Územní plán Patokryje vymezuje celkem 12 ploch zm n v nezastav ném území o celkové vým e 10,2592 ha. Tab. 5. Navržené plochy zm n v krajin

Označení plochy

Plochy změn v nezastavěném území

Výměra Popis plochy a specifické koncepční podmínky v ha využití

N03-ZP

PLOCHY ZELEN – zele p írodního charakteru

0,38981

Plocha p írodní zelen uvnit zastav ného území, navazuje na severní okraj zástavby obce. TTP, ostatní plocha.

N04-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

0,08193

Zem d lská plocha severovýchodn od zastav ného území obce. Orná p da. Součást lokálního biokoridoru LBK 3. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 01.

N05-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

1,22128

Zem d lský pozemek, rozvojová p írodní plocha lemující okraj navržené obytné plochy Z12-BV na severovýchod obce. Orná p da. Součást lokálního biokoridoru LBK 3. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 02.

N06-ZP

PLOCHY ZELEN – zele p írodního charakteru

0,76987 0,6918

Rozvojová p írodní plocha umož ující pr chod zelen od íčky Srpiny do centra obce. Severní okraj navržené obytné plochy Z21-BV na jihu obce. Orná p da, ostatní plocha. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02.

1,50614

Zem d lský pozemek, rozvojová p írodní plocha lemující okraj navržené obytné plochy Z20-BV na jihu obce. Orná p da. Součást lokálního biokoridoru LBK 3. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 03.

N07-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

N08-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

0,07422

Zem d lský pozemek, rozvojová p írodní plocha v sousedství íčky Srpiny. Orná p da, ostatní plocha. Součást lokálního biocentra LBC 1. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 04.

N09-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

0,16511

Levý b eh íčky Srpiny v sousedství zahrádká ské osady. Ostatní plocha. Součást lokálního biocentra LBC 2. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 05.

N10-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

3,79699

Zem d lský pozemek a plocha p írodní zelen na pravém b ehu Srpiny. Orná p da, ostatní plocha. Součást lokálního biocentra LBC 2. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 06.

N11-ZP

PLOCHY ZELEN – zele p írodního charakteru

0,25408

Levý b eh íčky Srpiny v sousedství zahrádká ské osady. Zahrada, ostatní plocha. Součást lokálního biokoridoru LBK 2. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 07.

N12-ZP

PLOCHY ZELEN – zele p írodního charakteru

0,41504

Pravý b eh íčky Srpiny v sousedství zahrádká ské osady. Zahrada, ostatní plocha. Součást lokálního biokoridoru LBK 2. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 0Ř.

N13-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

0,69180

Levý b eh íčky Srpiny v sousedství železniční trati. Ostatní plocha. Součást lokálního biokoridoru LBK 2 a lokálního biocentra LBC 3. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 0ř.

N14-NP

PLOCHY P ÍRODNÍ

1,19703

Pravý b eh íčky Srpiny v sousedství sportovišt a vodní plochy. Zahrada, ostatní plocha. Součást lokálního biocentra LBC 3. Ve ejn prosp šné opat ení VOU 10.

14

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.5.2

Srovnávací text

NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STůBILITY KRAJINY

V ešeném území se nenachází, ani do n j nezasahuje žádný prvek nadregionálního ÚSES. V souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje návrh územního plánu zp es uje vymezení regionálního biokoridoru RK 5Ř7 Zlatník – RBK 5ŘŘ, který se nachází v severní části ešeného území. Do regionálního biokoridoru jsou v souladu s metodikou vložena lokální biocentra. V území je vymezeno p t lokálních biocenter. Z toho dv , LBC 4 a LBC 5 jsou biocentra vložená do regionálního biokoridoru RK 5Ř7. Lokální biocentra jsou propojena biokoridory lokálního významu Ět i lokální biokoridoryě. Prvky ÚSES jsou zakresleny v grafické části územního plánu. Prvky ÚSES jsou lokalizovány v souladu s vymezením ÚSES v platném ÚP obce. N které prvky ÚSES jsou upraveny se snahou o bezkolizní pr b h s nad jí na plnou funkčnost v budoucnosti. Významnou součástí ÚSES jsou interakční prvky, které zprost edkovávají p íznivé p sobení biocenter a biokoridor na okolní ekologicky mén stabilní krajinu. Pro vymezení interakčních prvk byly využity plochy s vyšším stupn m ekologické stability, často ĚVKPě, remízky a lesní lemy. Součástí ploch regionálního biokoridoru RK 5Ř7 a do n j vložených lokálních biocenter jsou evidované lokality výskytu zvlášt chrán ných rostlin Astragalus exscapus L. kozinec bezlodyžný a Adonis vernalis L. hlaváček jarní. Na plochách regionálního biokoridoru bude žádoucí zachovat porosty stepního charakteru. P irozená společenstva v ešeném území jsou p evážn lesní porosty, dle mapy potenciální p irozené vegetace – černýšové dubohab iny ĚMelampyro nemorosi-Carpinetum).

A.5.3

PROSTUPNOST KRAJINY

Územní plán Patokryje umož uje vznik lokálních stezek, p šin apod., na rozvojových plochách zelen pro p echod zastav ných částí obce do volné krajiny a jejich propojení na existující sí polních a lesních cest. To umož ují jak navržené zelené lemy na východním okraji obytných rozvojových ploch, tak plocha p írodní zelen propojující centrum obce s nivou Srpiny. Prostupností krajiny se rozumí nejen prostupnost pro lidi, ale i pro celou biotu a opat ení mají zmírnit fragmentaci území Ězastav né území, komunikace, rozsáhlé plochy s intenzívním hospoda ením apod.ě. Navrhované funkční plochy ZO, NP a ZP by m ly p isp t k celkové p íznivé prostupnosti krajiny obyvatel m, tak současn i migraci Ěprostupnostiě pro ostatní druhy ekosystému. Významný polyfunkční význam mají zejména skladebné prvky ÚSES.

A.5.4

PROTIEROZNÍ OPůT ENÍ

Protierozní opat ení z hlediska vodní i v trné eroze by m ly v krajin plnit navržené funkční plochy izolační a ochranné zelen ĚZOě, významné skladebné prvky územního systému ekologické stability Ěbiocentra a biokoridoryě a další navrhované prvky v koncepci uspo ádání krajiny. V tšina opat ení ke zlepšení funkce krajiny má polyfunkční charakter a systémový efekt Ěfunkční plochy ZO a NP současn plní funkci protierozní – vodní i v trnou, zlepšují retenci atd.ě. Územní plán navrhuje a stabilizuje realizaci drobných opat ení vedoucích ke snížení odtoku a zvýšení retence vody v povodí ve smyslu nezbytných úprav p írod blízkým zp sobem, ochrany proti erozi a omezování negativních d sledk povrchových odtok vody, protierozních opat ení na lesních p dách, sanace nádrží, erozních rýh a hrazení, stabilizace strží na pozemcích určených k pln ní funkce lesa a dalších. 15

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.5.5

Srovnávací text

OPůT ENÍ PROTI POVODNÍM

Protipovod ová ochrana obce Patokryje je v rámci stanoveného záplavového území pro vodní tok Srpina stabilizována. Územní plán pln respektuje stanovenou zónu aktivního záplavového území, včetn stanoveného záplavového území odpovídající Q100 a ponechává nivu resp. prostor podél Srpiny nezastav ný. Na všech pozemcích p iléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvar m budou zachovávány b ehové porosty. Tam, kde se tyto porosty nenacházejí, bude dodržován ochranný pás nezorn né p dy o ší ce nejmén 1 m od b ehové čáry vodního toku a jiných vodních útvar . Územní plán navrhuje v rámci protipovod ových opat ení v rámci zmín né vodoteče zachování volného manipulačního pásma v prostoru 6-Ř m od b ehové čáry. Součástí opat ení je nezbytné odstran ní všech staveb či p íčn položených plot a jiných p ekážek, které by mohly na jedné stran zp sobit poruchy migrace živočich , dále zamezit správ vodního toku a nadále vzdutí vodní hladiny v p ípad zvýšených pr tok . Vedle toho navrhuje územní plán realizaci drobných protipovod ových opat ení v rámci pozemkových úprav včetn opat ení preventivních nejen na samotné vodoteči, ale v celém povodí. Z hlediska zlepšení vodohospodá ských srážko-odtokových pom r , zvýšení retenční kapacity území resp. ochran proti suchu a ve smyslu protipovod ových opat ení územní plán doporučuje likvidace deš ových vod v míst spadu zasakováním, kterému bude v p ípad nevhodných podmínek p edcházet zachycení, akumulace a využití pop ípad následné regulace odtoku do deš ové kanalizace či do vodoteče.

A.5.6

DůLŠÍ OPůT ENÍ PRO OBNOVU ů ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STůBILITY KRAJINY

Územní plán Patokryje zp es uje návrh Územního systému ekologické stability prvky místního ÚSES, vyjád enými v grafické p íloze 1b1 Hlavní výkres 1 : 5000. Navrhované nové prvky zelen ochranné a izolační ĚZOě, ploch p írodních ĚNPě a zelen p írodního charakteru ĚZPě navazující na vymezené, p ípadn chyb jící, skladebné segmenty ÚSES na r zných hierarchických úrovních, by m ly po realizaci fungovat mj. jako interakční prvky a spolu se stávající mimolesní zelení a dalšími prvky p írodního charakteru - vodní plochami, nezastavitelnými soukromými zahradami ĚZNě, plochami smíšenými nezastav ného území ĚNS.xě, apod. postupn zvyšovat koeficient ekologické stability – KES Ěpom r mezi stabilními a nestabilními krajinotvornými prvkyě.

A.5.7

KONCEPCE REKREůČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRůJINY

Rekreační potenciál území je tvo en jak výhradními plochami pro rekreaci, tak i plochami, jejichž funkční využití tyto funkce umož uje. Pro každodenní rekreaci mohou sloužit plochy ve ejných prostranství, sídelní zelen , nezastav ného území, volné krajiny, ale i plochy zahrádká ských osad nebo sportovní plochy. Nabízí se využití navrhovaných funkčních ploch zelen ochranné a izolační ĚZOě, ploch p írodních ĚNPě a zelen p írodního charakteru ĚZPě pro zdravotn rekreační aktivity (stezky pro p ší, cyklistyě s uplatn ním drobné architektury na vhodných místech – lavičky, p íst ešky, vyhlídky aj. pro návšt vníky, pro d ti pak jednoduché p írodní h išt , ohništ , p írodní prolézačky apod. K oblíbenému druhu rekreace pat í zahrádká ská osada ĚRZě podél obou b eh Srpiny.

16

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

Koncepčn územní plán p edpokládá rozvoj rekreačního využívání krajiny formou zdravotn rekreačních aktivit bez negativního vlivu na p írodní složky území s využitím stávajících i navrhovaných funkčních ploch se zázemím.

A.5.8

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

V ešeném území nejsou navrhována ani vymezována žádná nová chrán ná ložisková území, dobývací prostory ani nová ložiska nebo otvírky nerostných surovin. Stávající geologické jevy, které jsou limitem funkčního využití území Ěviz část od vodn ní ÚPě, jsou územním plánem respektovány.

A.6

STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM P EVůŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ĚHLůVNÍ VYUŽITÍě, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STůNOVIT, P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ ĚVČETN STůNOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍS OVÁNÍ STůVEB, Zů ÍZENÍ ů JINÝCH OPůT ENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 1Ř ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONůě, POP ÍPůD STůNOVENÍ PODMÍN N P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T CHTO PLOCH ů STůNOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ, VČETN ZÁKLůDNÍCH PODMÍNEK OCHRůNY KRůJINNÉHO RÁZU ĚNůP ÍKLůD VÝŠKOVÉ REGULůCE ZÁSTůVBY, CHůRůKTERU ů STRUKTURY ZÁSTůVBY, STůNOVENÍ ROZMEZÍ VÝM RY PRO VYMEZOVÁNÍ STůVEBNÍCH POZEMK ů INTENZITY JEJICH VYUŽITÍě

Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití a podmínky jejich prostorového uspo ádání Ěregulativyě stanovuje ÚP Patokryje společn pro celé správní území obce. ešené území je člen no na plochy s rozdílným zp sobem využití Ěfunkční plochy s p i azenou barvou a indexemě, které pokrývají celé katastrální území m sta. Z hlediska časového horizontu využití jsou plochy rozlišeny na: plochy stabilizované (uvnit i vn zastav ného území), na kterých je respektován stávající stav využití území a stanoveny územní podmínky Ěv grafických p ílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice pln vybarvené plochy p íslušné barvyě 17

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

plochy zm n – zastavitelné Ěuvnit i vn zastav ného územíě, rozvojové plochy určené ke zm n využití dosud nezastav ných ploch Ěv grafických p ílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice k ížem šrafované plochy p íslušné barvy, po obvodu zvýrazn ny červenou tečkovanou čarou a odlišeny písmenem „Z“ na počátku červen zbarveného indexu plochyě plochy zm n – plochy p estavby Ěuvnit zastav ného územíě, rozvojové plochy určené ke zm n zastav ných, nap . znehodnocených ploch, v grafických p ílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice k ížem šrafované plochy p íslušné barvy, po obvodu zvýrazn ny modrou tečkovanou čarou a odlišeny písmenem „P“ na počátku modrého indexu plochyě plochy zm n – v nezastav ném území Ěp evážn vn zastav ného územíě, rozvojové plochy určené ke zm n využití nezastav ného území na funkční plochy, které nejsou určeny k zástavb Ěv grafických p ílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice k ížem šrafované plochy p íslušné barvy, po obvodu zvýrazn ny zelenou tečkovanou čarou a odlišeny písmenem „N“ na počátku zelen zbarveného indexu plochyě plochy a koridory územních rezerv Ěuvnit i vn zastav ného územíě, určují budoucí funkci, p ičemž platí stávající využití území Ěv grafických p ílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice p ekryvné lemovky plochy p íslušné barvy nad plochami stabilizovanými, po obvodu zvýrazn ny modrofialovou tečkovanou čarou a odlišeny písmenem „R“ na počátku modrofialov zbarveného indexu plochyě. Slouží k zajišt ní územní ochrany t chto ploch pro budoucí funkční využití, p ičemž ve vymezeném rozsahu plochy nebo koridoru územní rezervy nelze realizovat takové stavby, za ízení, činnosti a úpravy, které by znemožnily nebo podstatn ztížily budoucí funkční využití stanovené územní rezervou Na plochách zm n je možné zachovat stávající využití území, včetn údržby existujících staveb, ale nesmí být znemožn na nebo podstatn ztížena realizace navržené zm ny využití t chto ploch. Územní plán je zpracován v souladu s "Metodikou jednotného zpracování územních plán v prost edí GIS pro Ústecký kraj", verze 3.2, jejíž součástí je "Datový model ÚůP & ÚP". Tento datový model vychází z katalogu jev ÚůP a ÚP, ve kterém jsou jednotlivým plochám s rozdílným zp sobem využití p i azeny číselné indexy. Pro pot eby územního plánu byly využity pouze takové plochy s rozdílným zp sobem využití, které se v ešeném území vyskytují nebo jsou zde navrženy. Číselné indexy nevyužitých ploch schází, takže označení ploch netvo í zcela navazující číselné ady. Tab. 6. Plochy s rozdílným zp sobem využití

Poīadové číslo

Kód

Název plochy s rozdílným zpijsobem využití PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ, PLOCHY PĪESTAVBY PLOCHY BYDLENÍ

1. 1.3

BV

2.

PLOCHY REKREACE 2.3

RZ

Plochy individuální rekreace – zahrádká ské osady PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

3.

4.

Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

3.1

OV

Plochy ve ejné vybavenosti

3.6

OS

Plochy pro t lovýchovu a sport PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 18

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje Poīadové číslo

Kód

Srovnávací text

Název plochy s rozdílným zpijsobem využití

4.1

DS

Silniční doprava

4.2

DZ

Drážní doprava PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

5. 5.1 5.2

TI TO

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít Plochy technického zabezpečení obce PLOCHY VEĪEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

6. 6.2

PZ

Ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

7. 7.1.3

SV

Plochy smíšené obytné – vesnické

7.1.6

SK

Plochy smíšené obytné – komerční PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

8. 8.1

VL

Pr myslová výroba a sklady – lehký pr mysl

8.3

VD

Drobná výroba a výrobní služby

8.4

VZ

Zem d lská a lesnická výroba PLOCHY NEZASTAVĚNÉ, NEZASTAVITELNÉ PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁĪSKÉ

9. 9.1

WT

Vodní plochy a toky PLOCHY ZELENĚ

10. 10.1

ZP

Zele p írodního charakteru

10.2

ZO

Zele ochranná a izolační

10.4

ZN

Zele nezastavitelných soukromých zahrad

12.

NP

PLOCHY PĪÍRODNÍ

13.

NZ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

14.

NL

PLOCHY LESNÍ PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

15.

A.6.1

15.1

NS.p

P írodní preference

15.2

NS.l

Lesní porosty

VYMEZENÍ POJM

Pro účely ÚP Patokryje se stanovují následující pojmy:

19

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje a)

Srovnávací text

Podmínky využití ploch s rozdílným zp sobem využití, které jsou podle p ípustnosti člen ny na: -

Hlavní využití – vymezuje stavby a využití území, které v území nebo ploše p evládají a které napl ují základní charakteristiky funkčního využití plochy.

-

P ípustné využití – vymezuje stavby a využití území, které nejsou plošn a významov rozhodující a které dopl ují hlavní využití a slouží k dosažení optimálního využití. Dále mu rovn ž odpovídají stavby, které jsou nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality.

-

Podmín n p ípustné využití – je takové využití území, které umož uje umís ovat stavby neuvedené v hlavním, p ípustném a nep ípustném využití za podmínky, že tyto stavby souvisejí s hlavním nebo p ípustným využitím a současn nesnižují kvalitu prost edí, tj. nenarušují hlavní funkci území a funkce okolní, zejména pohodu bydlení. Stavby navržené jako podmín n p ípustné lze umis ovat jen po spln ní stanovených konkrétních podmínek. U t chto staveb nemohou být použity zjednodušující postupy dle stavebního zákona.

-

Nep ípustné využití – vymezuje stavby a využití území, které neodpovídají hlavnímu, p ípustnému ani podmín n p ípustnému využití, tj. nejsou slučitelné s hlavní funkcí plochy. Tyto stavby nelze v daném území umís ovat.

Podmínky využití ploch Ěfunkční využití územíě jsou v kapitole ů.6.3 definovány pro jednotlivé barevn odlišené plochy s rozdílným zp sobem využití v rozsahu jejich hranic. Stanoveným podmínkám využití a prostorového uspo ádání musí odpovídat účel a uspo ádání zde umís ovaných, povolovaných či ohlašovaných staveb, zm n stávajících staveb, zm n v užívání staveb, využití území a zm n využití území. Tyto stavby a využití území je možné v t chto plochách umístit za p edpokladu, že vyhoví i všem ostatním zvláštním p edpis m Ěnap . hygienickým, vodohospodá ským, ochran životního prost edí apod.). U stávajících staveb, jejichž účel užívání a prostorové uspo ádání vyplývající z p íslušných rozhodnutí či jiných opat ení stavebního ú adu Ěkolaudačního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení atd.ě neodpovídá stanoveným podmínkám pro využití plochy nebo podmínkám prostorového uspo ádání, lze provád t bez omezení udržovací práce. P ípadné stavební úpravy t chto staveb však již musí být se stanovenými podmínkami pro využití plochy v souladu, stávající p ekročení podmínek prostorového uspo ádání se po stavebních úpravách nesmí zvýšit. V p ípad demolice stávající stavby, která p ekračovala podmínky prostorového uspo ádání, musí novostavba tyto podmínky již spl ovat. b)

Podmínky prostorového uspo ádání – ÚP stanoví koeficient zastav ní a koeficient zelen , které jsou uvedeny v podmínkách využití ploch s rozdílným zp sobem využití. Dále je pro zastav né, zastavitelné a p estavbové plochy v „podmínkách prostorového uspo ádání“ stanovena maximální podlažnost. -

Koeficient zastav ní je podíl vým ry maximální zastav né a zpevn né plochy vztažený k celkové vým e zastavitelné plochy. P i další výstavb na plochách stabilizovaných bude p i stanovení intenzity využití pozemk koeficient zastav ní uplat ován s p ihlédnutím ke stávající urbanistické struktu e, p ípadn bude up esn n pro dotčené území podrobn jší dokumentací.

-

Koeficient zelen je podíl minimální vým ry tvo ené zelení vztažený k celkové vým e plochy. Do vým ry zelen není započítána zele na svislých konstrukcích Ětedy popínaváě ani zele neplnící svou funkci nap . pod konstrukcemi nesoucími fotovoltaické panely, apod. P i eventuální další výstavb na plochách stabilizovaných bude p i stanovení intenzity využití pozemk koeficient zelen 20

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

uplat ován s p ihlédnutím ke stávající urbanistické struktu e, p ípadn up esn n pro dotčené území podrobn jší dokumentací.

bude

P i azením údaje o podlažnosti a koeficientu míry využití území je po této stránce určen režim každé zastavitelné a p estavbové plochy s rozdílným zp sobem využití v území.

A.6.2

ZÁKLůDNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ÚSES

Pro funkční využití ploch biocenter je: P ípustné využití: –

současné využitívyužití zajiš ující p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkámjiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; zm nou nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce současných ploch ÚSESrevitalizace vodních tok je žádoucí

Podmín n p ípustné využití: –

pouze ve výjimečných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ské za ízení, ČOV atd.; umíst ny mohou být jen p i co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentraodvod ování pozemk a úpravy tok výhradn za podmínky souhlasného vyjád ení orgánu ochrany p írody z hlediska zachování ekostabilizační funkce toku

Nep ípustné využití: –

zm ny funkčního využití, které by snižovaly současný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES Ězm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability, nap . z louky na ornou p duě, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSESjakékoliv zm ny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlen ní do nichrušivé činnosti jako je umis ování staveb, intenzifikace obhospoda ování, odles ování, t žba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmín né

Pro funkční využití ploch biokoridor je: P ípustné využití: –

současné využitívyužití zajiš ující vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extenzivním zem d lském nebo lesnickém hospoda ení Ětrvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.ějiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; p itom zm nou nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce současných ploch ÚSESrevitalizace vodních tok je žádoucí 21

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

Podmín n p ípustné využití: –

pouze ve výjimečných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor pokud možno kolmo, vodohospodá ské za ízení, ČOV atd.; umíst ny mohou být jen p i co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoruodvod ování pozemk a úpravy tok výhradn za podmínky souhlasného vyjád ení orgánu ochrany p írody z hlediska zachování ekostabilizační funkce toku

Nep ípustné využití: –

zm ny funkčního využití, které by snižovaly současný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES Ězm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap . z louky na ornou p duě, které jsou v rozporu s funkcí biokoridorujakékoliv zm ny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chyb jících částí biokoridor , rušivé činnosti jako je umis ování staveb, intenzifikace obhospoda ování, odles ování, t žba nerostných surovin apod., mimo činností podmín ných

A.6.3 1. 1.3

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ ů PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

[BV]

Hlavní využití: – bydlení v rodinných domech vesnického typu P ípustné využití: – –

stavby ubytovacích za ízení kategorie nejvýše penzion stavby a za ízení ve ejného občanského vybavení sloužící pro obsluhu tohoto území – stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití – stezky pro p ší a pro rekreační sport – garáže, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím – stavby pro domácí chov drobného hospodá ského zví ectva pro vlastní pot ebu, bez negativních vliv Ěhlukových, pachových, estetickýchě na okolí – stavby rodinné rekreace – d tská a rekreační h išt – ve ejná prostranství, sídelní a doprovodná zele – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

obchod a služby slučitelné s bydlením za podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání pozemk , staveb a za ízení za hranicí 22

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

pozemku, nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území Ězejména hygienickými limity a dopravní zát žíě a slouží pro obsluhu tohoto území – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející, zejména stavby pro chov dobytka, stavby pro skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí bydlení Podmínky prostorového uspo ádání: – – – –

maximální výška 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví nebo 2 nadzemní podlaží u objekt s plochou st echou koeficient zelen – minimáln 0,60 vým ra pozemku, za azeného do plochy bydlení v rodinných domech - vesnické, pro jednu stavbu izolovaného domu – minimáln 700 m2, pokud je lokalita umíst na v zastav ném území, neplatí podmínka min. velikosti stavebního pozemku, umíst ní objekt se eší v souladu se stavebními p edpisy,

Další podmínky využití: –

2. 2.3

všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby nebo odstavným stáním na vlastním pozemku v počtu 2 stání na 1 bytovou jednotku

PLOCHY REKREACE plochy individuální rekreace - zahrádká ské osady

[RZ]

Hlavní využití: – rekreační zahradnická činnost v zahrádká ských osadách – stavby, které lze umístit na pozemku staveb rodinné rekreace P ípustné využití: –

stavby pro společné za ízení zahrádká ské osady Ěspolečné skladování a zpracování plodin, moštárny, hygienická za ízení, klubovny, občerstvení, apod.ě – stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití – stezky pro p ší a pro rekreační sport – d tská h išt , venkovní sportovišt – sídelní a doprovodná zele – vodní plochy, vodní toky – prvky ÚSES Podmín n p ípustné využití: – –

plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím za podmínky, že jsou společné pro zahrádká skou osadu stavby pro nakládání s odpady za podmínky, že souvisí s hlavním využitím

23

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací textliniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: – – – 3. 3.1

podlažnost: do 1 nadzemního podlaží s možností využití podkroví koeficient zastav ní pozemku maximáln 0,1 Ětj. do 10% všech zast ešených a zpevn ných ploch pozemkuě maximální výška zahradních objekt – do 5 m výšky nad rostlý terén

PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ plochy ve ejné vybavenosti

[OV]

Hlavní využití: –

plochy pro ve ejnou občanskou vybavenost.

P ípustné využití: –

stavby pro vzd lávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, t lovýchovná a sportovní za ízení a ochranu obyvatelstva, – ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb občanského vybavení – drobné provozovny a služby provozované v rámci staveb občanského vybavení, které svým provozem neovlivní negativn funkci hlavního využití nebo nebude mít negativní dopad na sousední plochy nad mez pro tyto plochy p ípustnou, – stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití – plochy parkovacích stání – prvky ÚSES Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správce nebo majitele umíst né v rámci stavby hlavní – stavby a za ízení pro t lovýchovu a sport za podmínky, že souvisejí se stavbou hlavního využití – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního využití. Podmínky prostorového uspo ádání: –

intenzita využití pozemk - koeficient zelen minimáln 0,3, (tj. 30 % z celkové plochy pozemku) 24

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací textobecn maximální výška 1 nadzemní podlaží s podkrovím nebo 2 NP p i použití ploché st echy; požadavky Ěnap . technologické, apod.) na vyšší objekty budou projednány individuáln s ohledem na charakter obce a krajinný ráz Další podmínky využití: –

3. 3.6

v maximální mí e budou zachovány stávající vzrostlé stromy a posíleny další zelení

PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ plochy pro t lovýchovu a sport

[OS]

Hlavní využití: –

stavby, za ízení a plochy pro t lovýchovu, sport a rekreaci Ěh išt , stadiony, t locvičny, kluzišt , jezdecké areály, kynologická cvičišt , apod.ě P ípustné využití: – – – – – –

stezky pro p ší a pro rekreační sport ve ejná prostranství, sídelní a doprovodná zele prvky ÚSES d tská h išt vodní plochy, vodní toky stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití – plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím – stavby a za ízení pro civilní ochranu Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení občanského vybavení za podmínky, že souvisí se stavbou nebo za ízením v hlavním využití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním využití dopl uje a zvyšuje komfort jejího užívání – zem d lské stavby a za ízení za podmínky, že souvisí s dostihovými dráhami a jezdeckými areály – stavby a za ízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správc budov, či areálu umíst né v rámci stavby hlavní – stavby pro ubytování za podmínky, že odstavování vozidel lze ešit v plném rozsahu na vlastním pozemku – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: – –

koeficient zelen - minimáln 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku) maximální výška 2 nadzemní podlaží, p ípadné nároky Ěnap . technologické, apod.) na vyšší objekty budou ešeny individuáln s ohledem na charakter obce a krajinný ráz 25

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

Další podmínky využití: –

4. 4.1

v maximální mí e budou zachovány stávající vzrostlé stromy a posíleny další zelení

PLOCHY DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURY silniční doprava

[DS]

Hlavní využití: –

ve ejná silniční dopravní infrastruktura – silnice I., II. a III. t ídy, mimo zastav né území obce – ve ejná dopravní infrastruktura – místní komunikace funkční skupiny C, pr tahy silnic I., II. a III. t ídy v zastav ném území obce – ve ejná dopravní infrastruktura v zastav ném území obce – místní komunikace funkční skupiny D a dopravní plochy, v zastav ném území obce P ípustné využití: –

liniové stavby v p idruženém dopravním prostoru Ěcyklistické a p ší komunikace, stezky pro rekreační sportě, zastávky hromadné dopravy, – stavby ve ejné dopravní infrastruktury - obytné a p ší zóny se smíšeným provozem, kde je pohyb chodc , cyklist a motorových vozidel veden ve společném prostoru, – stavby dopravních ploch, jako jsou odstavné a parkovací plochy, obratišt a výhybny, shromaž ovací a rozptylové plochy, chodníky – areály údržby pozemních komunikací – čerpací stanice pohonných hmot – garáže, hromadné garáže – ve ejná prostranství a ve ejná zele – stavby a za ízení stavebn související se stavbou hlavní Ěnap . náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, protihlukové st ny, apod.ě, – liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití, – vodohospodá ské stavby na vodních tocích a údržba vodních tok protínajících plochy silniční dopravy, – liniové a plošné výsadby doprovodné a izolační zelen – prvky ÚSES – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správc budov, či areálu umíst né v rámci stavby hlavní – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející

26

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje 4. 4.2

PLOCHY DOPRůVNÍ INFRASTRUKTURY drážní doprava

Srovnávací text

[DZ]

Hlavní využití: –

dopravní infrastruktura drážní dopravy Ěplochy kolejiš včetn násp , zá ez , op rných zdí, most , plochy železničních stanic, zastávek, nástupiš a p ístupových cest, plochy a budovy provozní, správní, dep, opraven, vozoven a p ekladiš ě P ípustné využití: – – – – – – – –

doprovodná a izolační zele prvky ÚSES nezbytná za ízení dopravní a technické infrastruktury další stavby a za ízení provozn související s hlavním využitím plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím hromadné garáže stavby a za ízení pro civilní ochranu vodní plochy, vodní toky

Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení občanského vybavení za podmínky, že souvisí se stavbou nebo za ízením v hlavním využití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním využití dopl uje a zvyšuje komfort jejího užívání, zejména stavby ubytovacích za ízení, stavby a za ízení pro stravování, pro služby a obchod, pro administrativu, apod. – stavby a za ízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správc budov, či areálu – stavby a za ízení pro umís ování a p echovávání látek, které svým složením, fyzikálními a chemickými vlastnostmi a množstvím podléhají za azení do skupiny B podle zákona č. 5ř/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném zn ní, za podmínky, že bude dodržena bezpečná vzdálenost od zástavby a rozvojových ploch určených pro bydlení a občanskou vybavenost, která je ve ejnou infrastrukturou – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

5. 5.1

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející

PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY plochy TI – inženýrské sít

[TI]

Hlavní využití: –

plochy a za ízení technické infrastruktury se samostatným vymezením místního i nadmístního významu Ězásobování vodou – vodojemy a vodovodní sít včetn za ízení, odkanalizování - čistírny odpadních vod, deš ové usazovací nádrže, záchytné nádrže včetn sítí a za ízení, centrální zásobování teplem - výtopny, kotelny a sít včetn za ízení, zásobování zemním plynem - za ízení pro skladování plyn a sít včetn za ízení, zásobování elektrickou energií – sít 27

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

včetn za ízení, elektronické komunikace - telefonní úst edny, vysílací za ízení a datová centraě P ípustné využití: –

stavby a za ízení pro správu a provoz technické infrastruktury (administrativa, zázemí zam stnanc , skladyě – stavby a za ízení pro drobnou emeslnou výrobu a služby související se správou a provozem technické infrastruktury – odstavné plochy, garáže, manipulační plochy – čerpací stanice pohonných hmot související s hlavním a p ípustným využitím – nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura – stavby a za ízení pro civilní ochranu – doprovodná a izolační zele – prvky ÚSES – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správc budov, či areálu

Nep ípustné využití: – 5. 5.2

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející

PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY plochy technického zabezpečení obce

[TO]

Hlavní využití: – plochy a objekty technické infrastruktury pro nakládání s odpady P ípustné využití: – – – – – – –

sb rný dv r - vyhrazený, stavebn a technicky vybavený prostor pro odkládání odpadu plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu stavby a za ízení pro provoz technické infrastruktury Ězázemí zam stnanc , sklady) odstavné plochy, manipulační plochy nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura vsakovací jáma doprovodná a izolační zele

Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: –

stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území

28

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje 6. 6.2

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

Srovnávací text

[PZ]

Hlavní využití: –

plochy zastav ného území ekostabilizační, ochranné a doprovodné zelen , která má s ohledem na umíst ní a funkci v systému zelen charakter ve ejných prostranství – plochy zastav ného území, mající charakter park a lesopark – velké ve ejn p ístupné plochy zelen s rekreačním využitím P ípustné využití: –

stavby sloužící bezprost edn pro využití zelen na ve ejných prostranstvích a zajišt ní její údržby – kapličky, pomníky, sochy, k íže – drobné vodní toky a plochy – drobný mobiliá – p ší a cyklistické stezky – prvky ÚSES – zám rn komponovaná zele – d tská h išt související s hlavním využitím – trvalá vegetace bez hospodá ského významu – podzemní liniové stavby ve ejné technické infrastruktury p ímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a p ípustného využití Podmín n p ípustné využití: –

nadzemní liniové stavby ve ejné technické infrastruktury p ímo nesouvisející s hlavním využitím za podmínky, že bude zachována funkce hlavního a p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: – –

zm ny d evinné skladby porost ve prosp ch geograficky p vodních d evin vhodnou formou kombinovat jak druhovou skladbu d evin, tak i jejich prostorové uspo ádání

7. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 7.1.3 plochy smíšené obytné vesnické

[SV]

Hlavní využití: –

bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech s užitkovými zahradami a hospodá ským zázemím s obslužnými funkcemi a nerušící výrobní činností místního významu P ípustné využití: –

stavby pro bydlení s obytnými a hospodá skými zahradami, zem d lskými a doprovodnými stavbami pro hospodá ská zví ata, stavby pro rostlinnou výrobu s parkovacími a manipulačními plochami pro zem d lskou techniku 29

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

– –

stavby ubytovacích za ízení kategorie nejvýše penzion stavby a za ízení občanského vybavení – ve ejné infrastruktury sloužící pro obsluhu tohoto území – sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro obsluhu tohoto území – stavby a za ízení související technické a dopravní infrastruktury – vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití, chodníky apod. – stavby rodinné rekreace – zahradnictví – d tská h išt – ve ejná prostranství, sídelní a doprovodná zele – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

stavby pro obchod a služby slučitelné s bydlením za podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání pozemk , staveb a za ízení za hranicí pozemku, nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území Ězejména hygienickými limity a dopravní zát žíě – stavby pro drobnou a emeslnou výrobu slučitelné s bydlením za podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání pozemk , staveb a za ízení za hranicí pozemku, nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území Ězejména hygienickými limity a dopravní zát žíě – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: – – –

maximální výška 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví koeficient zelen – minimáln 0,45 (tj. 45 % z celkové plochy pozemku) vým ra pozemku, za azeného do plochy bydlení v rodinných domech venkovské, pro jednu stavbu izolovaného domu – minimáln 700 m2, – pokud je lokalita umíst na v zastav ném území, neplatí podmínka min. velikosti stavebního pozemku, umíst ní objekt se eší v souladu se stavebními p edpisy Další podmínky využití: –

všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby nebo odstavným stáním na vlastním pozemku v počtu 2 stání na 1 bytovou jednotku

7. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 7.1.6 plochy smíšené obytné komerční

[SK]

Hlavní využití: –

bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech s obslužnými funkcemi a nerušící výrobní činností místního významu 30

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

P ípustné využití: – –

stavby ubytovacích za ízení kategorie nejvýše penzion stavby a za ízení občanského vybavení – ve ejné infrastruktury sloužící pro obsluhu tohoto území – stavby pro maloobchod, stravovací za ízení a služby místního významu – sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro obsluhu tohoto území – stavby a za ízení související technické a dopravní infrastruktury – vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití, chodníky apod. – stavby rodinné rekreace – zahradnictví – d tská h išt – ve ejná prostranství, sídelní a doprovodná zele – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

stavby pro drobnou a emeslnou výrobu slučitelné s bydlením za podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání pozemk , staveb a za ízení za hranicí pozemku, nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: – –

maximální výška 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví intenzita využití pozemk - koeficient zelen minimáln 0,3, Ětj. 30 % z celkové plochy pozemku) Další podmínky využití: –

8. 8.1

všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby nebo odstavným stáním na vlastním pozemku v počtu 2 stání na 1 bytovou jednotku

PLOCHY VÝROBY ů SKLůDOVÁNÍ pr myslová výroba a sklady – lehký pr mysl

[VL]

Hlavní využití: –

stavby a za ízení pro pr myslovou výrobu, výrobní služby, skladování, za ízení t žby a zpracování surovin prvovýroby, autodopravu a opravárenské služby P ípustné využití: – – –

sklady pro pot eby hlavního využití stavby a za ízení pro výrobu energie stavby pro administrativu a stravování zam stnanc využitím 31

související s hlavním

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací textobjekty a za ízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv nep esáhne hranici této plochy – jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí m sta a jejichž p ípadná ochranná pásma nezasáhnou stávající ani navrženou obytnou zástavbu – sociální za ízení a šatny pro zam stnance – stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití – distribuční a logistická činnost – stavební dvory – plochy odstavných a parkovacích stání pro pot ebu území – stavby a za ízení pro civilní ochranu – plochy zelen izolační a okrasné – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení pro ubytování za podmínky, že se jedná o ubytování zam stnanc , a že bude p ed povolením umíst ní staveb prokázán soulad s požadavky právních p edpis na ochranu zdraví p ed hlukem – stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb za podmínky, že bude p ed povolením umíst ní staveb prokázán soulad s požadavky právních p edpis na ochranu zdraví p ed hlukem, a musí z stat zachovány požadavky na pohodu bydlení – stavby a za ízení pro vzd lávání a výchovu za podmínky, že souvisí s výrobou v dané ploše Ěnap . žákovské dílnyě – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: –

intenzita využití pozemk - koeficient zelen minimáln 0,2, izolační zele bude zejména orientována sm rem ke stávající obytné zástavb – výška objekt je omezena na objekty dvoupodlažní, vycházející svým vzhledem z charakteru stávající okolní zástavby; výška objekt smí být max. 10 m – v souladu se ZÚR ÚK nesmí být plochy a koridory pro výstavbu velkých v trných elektráren a staveb souvisejících vymezovány v územích s preferovanou funkcí osídlení, rekreace Ě…ě, v okruhu 3 km od zastav ných území a zastavitelných ploch obcí, což se vztahuje na celé správní území obce Patokryje Další podmínky využití: –

negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek nesmí p esáhnout hranici plochy pro výrobu a skladování Ěhluk, prach, vyvolaná doprava, apod.)

32

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje 8. 8.3

Srovnávací text

PLOCHY VÝROBY ů SKLůDOVÁNÍ drobná výroba a výrobní služby

[VD]

Hlavní využití: –

stavby a za ízení pro malovýrobu a p idruženou výrobu, výrobní služby a emeslnou výrobu, které svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání pozemk , staveb a za ízení za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území Ězejména hygienickými limity a dopravní zát žíě P ípustné využití: – – –

sklady pro pot eby hlavního využití stavby a za ízení pro výrobu energie stavby pro administrativu a stravování zam stnanc související s hlavním využitím – objekty a za ízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu u kterých negativní vliv nep esáhne hranici této plochy – jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí m sta a jejichž p ípadná ochranná pásma nezasáhnou stávající ani navrženou obytnou zástavbu – sociální za ízení a šatny pro zam stnance – stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití – parkovací plochy pro pot ebu území – stavby a za ízení pro civilní ochranu – plochy zelen izolační a okrasné – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení pro ubytování za podmínky, že se jedná o ubytování zam stnanc , a že bude p ed povolením umíst ní staveb prokázán soulad s požadavky právních p edpis na ochranu zdraví p ed hlukem – stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb za podmínky, že bude p ed povolením umíst ní staveb prokázán soulad s požadavky právních p edpis na ochranu zdraví p ed hlukem, a musí z stat zachovány požadavky na pohodu bydlení – stavby a za ízení pro vzd lávání a výchovu za podmínky, že souvisí s výrobou v dané ploše Ěnap . žákovské dílnyě – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: – –

intenzita využití pozemk - koeficient zelen minimáln 0,30, izolační zele bude zejména orientována sm rem ke stávající obytné zástavb výška objekt je omezena na objekty dvoupodlažní, vycházející svým vzhledem z charakteru stávající okolní zástavby; výška objekt smí být max. 10 m 33

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací textv souladu se ZÚR ÚK nesmí být plochy a koridory pro výstavbu velkých v trných elektráren a staveb souvisejících vymezovány v územích s preferovanou funkcí osídlení, rekreace Ě…ě, v okruhu 3 km od zastav ných území a zastavitelných ploch obcí, což se vztahuje na celé správní území obce Patokryje Další podmínky využití: –

8. 8.4

negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek nesmí p esáhnout hranici plochy pro výrobu a skladování

PLOCHY VÝROBY ů SKLůDOVÁNÍ zem d lská a lesnická výroba

[VZ]

Hlavní využití: –

plochy pro zem d lskou živočišnou a rostlinnou výrobu, malohospoda ení, zem d lské služby, lesnickou výrobu, skladování a p idruženou výrobu P ípustné využití: –

pozemky zem d lských staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem d lství Ěnap . stavby pro chov zví at, skladování produkt živočišné výroby, p ípravu a skladování krmiva, steliva, zpracování a výkup zem d lské produkce, apod.) – pozemky staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní hospodá ství a zpracování d evní hmoty – zahradnictví – stavby související technické a dopravní infrastruktury Ěnap . vedení a stavby technické infrastruktury, p ístupové a vnitroareálové komunikace pro stavby hlavního a p ípustného využití, chodníky apod.ě – stavby pro administrativu a stravování zam stnanc související s hlavním využitím – plochy odstavných a parkovacích stání, – čerpací stanice pohonných hmot v souvislosti s hlavním využitím – stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby – objekty a za ízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv nep esáhne hranici této plochy – stavby a za ízení pro civilní ochranu – plochy zelen izolační a okrasné – vodní plochy, vodní toky Podmín n p ípustné využití: –

stavby a za ízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správc budov, či areálu – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, p ímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, p ípustného a podmín n p ípustného využití Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející

34

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

Podmínky prostorového uspo ádání: –

intenzita využití pozemk - koeficient zelen - minimáln 0,40, izolační zele bude orientována zejména sm rem k obytné zástavb ; v maximální mí e bude zachována kvalitní vzrostlá zele Další podmínky využití: – –

9. 9.1

p i stavebních úpravách a dostavbách existujících areál se ukládá stanovení ochranného pásma areálu zem d lské výroby p ed povolením umíst ní staveb pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb musí být prokázán soulad s požadavky právních p edpis na ochranu zdraví p ed hlukem a budou zachovány požadavky na pohodu bydlení

PLOCHY VODNÍ ů VODOHOSPODÁ SKÉ vodní plochy a toky

[WT]

Hlavní využití: –

pozemky vodních ploch a koryt vodních tok Ěvodní nádrže s retenční funkcí, eky, potoky, další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v koryt trvale nebo po p evažující část rokuě – stavby a opat ení určené pro vodohospodá ské využití P ípustné využití: – – – – Podmín n p

stavby dopravní infrastruktury Ěnap . mosty, lávky, op rné zdiě, související vodohospodá ské stavby Ěnap . hráze, jezy a zdržeě liniové stavby ve ejné technické infrastruktury prvky ÚSES ípustné využití:

– nestanovuje se Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: – –

10. 10.1

p i povolování staveb musí být maximáln zohledn n územní systém ekologické stability je požadováno v maximáln možné mí e zachování stávajících d evin mimolesní zelen a nové výsadby orientovat na tvrdé listnaté druhy

PLOCHY ZELEN zele p írodního charakteru

[ZP]

Hlavní využití: –

významné plochy zelen v sídlech, výjimečn i v nezastav ném území, udržované v p írod blízkém stavu, určené nap . pro pr chod územního systému ekologické stability P ípustné využití: –

trvalé travní porosty 35

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje – – – Podmín n p –

Srovnávací text

st ední a vysoká zele mimolesního charakteru vodní toky a plochy liniové stavby technické infrastruktury. ípustné využití: liniové stavby dopravní infrastruktury, p ší a cyklistické stezky, informační za ízení za podmínky, že budou součástí polních cest

Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející – u nov navrhovaných ploch se nep ipouští výroba solární energie Podmínky funkčního a prostorového uspo ádání: – –

nebudou povolovány zm ny kultury na ornou p du, speciální zem d lské kultury bude vyhodnocen stávající stav d evin a na základ tohoto provád na k nim zohled ující výsadba či dosadba d evin s d razem na funkčnost území Další podmínky využití: – –

10. 10.2

p i výsadbách zelen a následné údržb budou dodržovány zásady p ístupu k zeleným plochám ve spojitosti s udržovanými plochami bude zachován co nejv tší počet vzrostlých strom , min. však 50%

PLOCHY ZELEN zele ochranná a izolační

[ZO]

Hlavní využití: –

ochranná a izolační zele v sídlech nebo v nezastav ném území, zpravidla v ochranných pásmech hygienické ochrany omezující hluk a jiná negativní p sobení na sousední plochy – doprovodná zele , respektive aleje, mající funkce ekostabilizační, v trolam nebo napomáhající pohledové fragmentaci krajiny P ípustné využití: – – – – – Podmín n p

zm ny d evinné skladby porost ve prosp ch geograficky p vodních d evin stavby a opat ení pro umožn ní migrace organism vodní toky a plochy prvky ÚSES liniové stavby technické infrastruktury ípustné využití:liniové stavby dopravní infrastruktury, p ší a cyklistické stezky, informační za ízení za podmínky, že budou součástí polních cest Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: –

budou zakládány jako tzv. bezúdržbové či s velmi malou pot ebou údržby 36

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje – – – – 10. 10.4

Srovnávací text

bude vyhodnocen stávající stav d evin a na základ tohoto provád na k nim zohled ující výsadba či dosadba d evin s d razem na funkčnost území p i výsadbách zelen a následné údržb budou dodržovány zásady p ístupu k zeleným plochám ve spojitosti s udržovanými plochami bude zachován co nejv tší počet vzrostlých strom , min. však 50% p i povolování staveb musí být maximáln zohledn n územní systém ekologické stability

PLOCHY ZELEN zele nezastavitelných soukromých zahrad

[ZN]

Hlavní využití: –

plochy sídelní zelen p evážn využívané jako zahrady a sady, mající nepostradatelný vliv na udržení krajinného rázu. – plochy okrasných a užitkových zahradních a sadovnických kultur, s p evažující vazbou na plochy bydlení a rodinné rekreace – zpravidla oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou P ípustné využití: – –

stavby pro skladování ná adí a plodin z produkce sadu nebo zahrady stavby a za ízení pro zvýšení využitelnosti t chto ploch Ězahradní domky, terasy, pergoly, bazény, altány, skleníky, zimní zahrady, apod.ě – dopl ování a obnova stromových výsadeb, – dopl kové stavby související s hlavním využitím, – liniové stavby technické a dopravní infrastruktury, Podmín n p ípustné využití: – nestanovuje se Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: – – 12.

výšková hladina zástavby maximáln podlaží koeficient zelen – minimáln 0,70

5 m nad upravený terén, 1 nadzemní

PLOCHY P ÍRODNÍ

[NP]

Hlavní využití: –

plochy k zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny v nezastav ném území, jako součást vymezeného územního systému ekologické stability krajiny a jiných chrán ných území p írody, ostatní nelesní zele P ípustné využití: – – – –

trvalé travní porosty st ední a vysoká zele nelesního charakteru vodní toky a plochy založení prvk územního systému ekologické stability 37

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

– zvlášt chrán né plochy, plochy evropsky významných lokalit – liniové stavby technické infrastruktury Podmín n p ípustné využití: –

liniové stavby dopravní infrastruktury, p ší a cyklistické stezky, informační za ízení za podmínky, že budou součástí polních cest

Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: – 13.

nebudou povolovány zm ny kultury na ornou p du, speciální zem d lské kultury

PLOCHY ZEM D LSKÉ

[NZ]

Hlavní využití: – orná p da a trvale travní porosty sloužící k zem d lskému obhospoda ování P ípustné využití: – –

zahrady a sady, protierozní prvky, v trolamy a liniové výsadby, solitérní stromy, eventuáln drobné remízy a porosty podél mezí, – stavby charakteru zavlažovacích a melioračních systém , drobné vodní toky, – polní cesty, turistické stezky a k nim p íslušná informační za ízení a odpočívadla, – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, – založení prvk územního systému ekologické stability, – terénní úpravy, které nem ní využití plochy – doprovodné zem d lské stavby do plochy 50 m2 Ěobdobného rozsahu jako nap . polní krmišt , salaše, p íst ešky, polní hnojišt , oplocení apod.ě Podmín n p ípustné využití: –

cyklistické stezky, informační za ízení, odpočívadla za podmínky, že budou součástí polních cest. – zalesn ní pozemk do vým ry 1 ha za podmínky, že bude bezprost edn navazovat na lesní plochy vymezené územním plánem, bude realizováno na IV. a V. t ídách ochrany zem d lského p dního fondu a na plochách bez t íd ochrany a nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastav ného území a hranice zastavitelných ploch a bude projednáno dle platných právních p edpis . Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspo ádání: – výšková hladina zástavby zem d lských staveb max. 5 m nad upravený terén Další podmínky využití: –

u zem d lských staveb musí být prokázáno, že nenarušují krajinný ráz 38

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje – 14.

Srovnávací text

p i povolování staveb musí být zohledn n územní systém ekologické stability

PLOCHY LESNÍ

[NL]

Hlavní využití: –

pozemky určené k pln ní funkce lesa – PUPFL.

P ípustné využití: –

stavby a za ízení pro pln ní funkcí lesa Ěnap . hospodá ské objekty, za ízení pro chov lesní zv e, krmelce apod.ě, – lesní cesty, – liniové stavby ve ejné technické infrastruktury, – založení prvk územního systému ekologické stability. Podmín n p ípustné využití: –

turistické stezky, cyklistické stezky, informační za ízení, odpočívadla za podmínky, že budou součástí lesních cest. Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: – –

15. 15.1 15.2

p i povolování staveb musí být maximáln zohledn n územní systém ekologické stability. je požadováno p evedení do PUPFL, za adit do LHP Ělesního hospodá ského plánuě, provést tzv. za ízení lesa Ětaxaceě a v p ípad povinnosti k zalesn ní zpracovat plán zalesn ní s p edpokladem založení lužního lesa

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ - p írodní preference - lesní porosty

[NS.p] [NS.l]

Hlavní využití: – –

p írodní a zem d lské využití ochrana zem d lských p d proti narušování p dního krytu a proti vodní erozi, tzn. p doochranná, p írod blízká opat ení Ěmeze s vícepatrovou zelení, trvalé zatravn ní, suché poldry atd.ě, – p írod blízká využití území, vedoucí ke zvyšování jeho retence, P ípustné využití: – – – – – –

zm ny d evinné skladby porost ve prosp ch geograficky p vodních d evin, trvalá vegetace bez hospodá ského významu, drobné vodní toky a plochy, prvky ÚSES liniové stavby technické infrastruktury, liniové stavby dopravní infrastruktury: polní a lesní cesty. 39

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

Podmín n p ípustné využití: – nestanovuje se Nep ípustné využití: –

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: – – – – –

A.7

p i stávajících hodnotách faktoru ochranného vlivu vegetace Cp: do 0,005: minimáln p evést p íslušné p dní bloky mezi trvale travní porosty, 0,005 - 0,02: minimáln p evést p íslušné p dní bloky na p stování víceletých pícnin bude vyhodnocen stávající stav d evin a na základ tohoto provád na k nim zohled ující výsadba či dosadba d evin s d razem na funkčnost území p i výsadbách zelen a následné údržb budou dodržovány zásady p ístupu k zeleným plochám ve spojitosti s udržovanými plochami bude zachován co nejv tší počet vzrostlých strom , min. však 50%

VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STůVEB, VE EJN PROSP ŠNÝCH OPůT ENÍ, STůVEB ů OPůT ENÍ K ZůJIŠ OVÁNÍ OBRůNY ů BEZPEČNOSTI STÁTU ů PLOCH PRO ůSůNůCI, PRO KTERÉ LZE PRÁVů K POZEMK M ů STůVBÁM VYVLůSTNIT

V Územním plánu Patokryje je dle § 170 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, v platném zn ní Ědále jen „stavební zákon“ě a zákona č. 184/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb Ě„zákon o vyvlastn ní“) vymezeno v samostatném výkresu 1d Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 ve ejn prosp šná stavba pro technickou infrastrukturu a 11 ve ejn prosp šných opat ení pro prvky ÚSES, plochy pro asanaci nejsou vymezeny.

A.7.1

VE EJN PROSP ŠNÉ STůVBY

Územní plán Patokryje ve ejn prosp šné stavby nevymezuje. Územní plán Patokryje vymezuje ve ejn prosp šnou stavbu pro technickou infrastrukturu.

VST Tab. 7.

Ve ejn prosp šná stavby pro technickou infrastrukturu Plochy opat ení pro prvky ÚSES

Označení VPS

Popis VPS

VST 01

Plocha pro obecní sb rný dv r

Katastrální území Patokryje

40

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.7.2 VOU

Srovnávací text

VE EJN PROSP ŠNÁ OPůT ENÍ Ve ejn prosp šná opat ení pro prvky ÚSES

Tab. 7 Tab. 8 Plochy opat ení pro prvky ÚSES

Označení VPO

Popis VPO

VOU 01

Založení lokálního biokoridoru LBK 3 Patokryje.

Patokryje

VOU 02

Založení lokálního biokoridoru LBK 3 Patokryje.

Patokryje

VOU 03

Založení lokálního biokoridoru LBK 3 Patokryje.

Patokryje

VOU 04

Založení lokálního biocentra LBC 1 Svinčice, Patokryje, Sedlec u Obrnic.

Patokryje

VOU 05

Založení lokálního biocentra LBC 2 Patokryje

Patokryje

VOU 06

Založení lokálního biocentra LBC 2 Patokryje

Patokryje

VOU 07

Založení lokálního biokoridoru LBK 2 Patokryje.

Patokryje

VOU 08

Založení lokálního biokoridoru LBK 2 Patokryje.

Patokryje

VOU 09

Založení lokálního biocentra LBC 3 Patokryje, Obrnice

Patokryje

VOU 10

Založení lokálního biocentra LBC 3 Patokryje, Obrnice

Patokryje

VOU 11

Založení regionálního biokoridoru RBK 5Ř7 Zlatník – RBK 588

Patokryje

A.7.3

Katastrální území

PLOCHY PRO ASANACI

Plochy pro asanaci, asanační opat ení, ve ejn prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, Územní plán Patokryje nevymezuje.

A.8

VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STůVEB ů VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLůTNIT P EDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSP CH JE P EDKUPNÍ PRÁVO Z IZOVÁNO, PůRCELNÍCH ČÍSEL POZEMK , NÁZVU KůTůSTRÁLNÍHO ÚZEMÍ ů P ÍPůDN DůLŠÍCH ÚDůJ PODLE § 5 ODST. 1 KůTůSTRÁLNÍHO ZÁKONů

Ve ejn prosp šné stavby a ve ejná prostranství, pro které lze dle § 101 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, v platném zn ní, uplatnit p edkupní právo, Územní plán Patokryje nevymezuje. 41

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

A.9

Srovnávací text

STůNOVENÍ KOMPENZůČNÍCH OPůT ENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STůVEBNÍHO ZÁKONů

Kompenzační opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují.

A.10

VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR ÚZEMNÍCH REZERV ů STůNOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETN PODMÍNEK PRO JEHO PROV ENÍ

Územní plán Patokryje vymezuje následující plochy a koridory územních rezerv, zakreslené v Hlavním výkresu: Tab. 8 Tab. 9 Plochy územních rezerv

Ozn.

Navržené využití územní rezervy

Popis územní rezervy

R01-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

Územní rezerva pro zastavitelnou „plochu bydlení - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“ ĚBVě; severovýchodní okraj obce

R02-BV

PLOCHY BYDLENÍ bydlení individuální v rodinných domech – vesnické

Územní rezerva pro zastavitelnou „plochu bydlení - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“ ĚBVě; jihovýchodní okraj obce

R03-VZ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ zem d lská a lesnická výroba

Územní rezerva pro „plochu výroby a skladování - zem d lská a lesnická výroba“ ĚVZě severn od obce

A.11

Podmínky prověīení změn využití Zm nu využití je možné prov it až po vyčerpání zastavitelných ploch v lokalit Z27-BV. Poté budou, po p ípadném vydání zm ny ÚP, uplatn ny obdobné podmínky jako pro lokalitu Z27-BV. Zm nu využití je možné prov it až po vyčerpání zastavitelných ploch v lokalit Z27-BV. Poté budou, po p ípadném vydání zm ny ÚP, uplatn ny obdobné podmínky jako pro lokalitu Z27-BV. Nestanovují se.

VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR , VE KTERÝCH JE PROV ENÍ ZM N JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STůNOVENÍ LH TY PRO PO ÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Územní plán Patokryje stanovuje ke zpracování územní studie zahrnující následující rozvojové plochy: Tab. 9 Tab. 10

Ozn. úz. studie

Plochy, ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií podmínkou

Indexy ploch, které jsou p edm tem ÚS, lh ta pro po ízení ÚS 42

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

Ozn. úz. studie

Indexy ploch, které jsou p edm tem ÚS, lh ta pro po ízení ÚS

ÚS01

Podmínka se týká rozvojových ploch: Z11-BV, Z12-DS, Z13-BV; lh ta pro po ízení územní studie je stanovena do roku 2020.

ÚS02

Podmínka se týká rozvojových ploch: Z17-BV, Z18-DS, Z19-BV, Z20-BV a plocha zm ny v nezastav ném území N06-ZP; lh ta pro po ízení územní studie je stanovena do roku 2020.

Účelem územní studie je nalezení optimálního uspo ádání území, budou ešeny zejména tyto základní úkoly: -

A.12

komunikační systém – dopravní obslužnost území technickou infrastrukturu včetn p ípadných p eložek výškové, prostorové a architektonické regulace, stavební čáry plochy ve ejných prostranství uliční a ve ejnou zele

STůNOVENÍ PO ůDÍ ZM N V ÚZEMÍ ĚETůPIZůCEě

ÚP Patokryje stanovuje pro zastavitelné plochy „bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“ [BV] a "plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava" [DS] 2 kroky po adí zm n v území - etapizace. Etapizace určuje soubor podmín ných investic v území, bez kterých není p ípustné výstavbu v uvedených lokalitách povolit. -

-

A.13

Výstavba v lokalitách Z17-BV, Z19-BV a Z20-BV, za azených do II. etapy, je možná pod podmínkou, že byla ze 70% realizována lokalita Z13-BV, za azená do I. etapy, a dále že byla realizována podmín ná dopravní investice Z18-DS, spolu s technickou infrastrukturou dimenzovanou pro lokality II. etapy. Výstavba v lokalit Z03-BV, za azené do II. etapy, je možná pod podmínkou, že byly ze 70% realizovány lokality Z06-BV, Z07-BV a dopravní investice Z05-DS.

VYMEZENÍ ůRCHITEKTONICKY NEBO URBůNISTICKY VÝZNůMNÝCH STůVEB, PRO KTERÉ M ŽE VYPRůCOVůT ůRCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCE JEN ůUTORIZOVůNÝ ůRCHITEKT

Zpracování architektonické části projektové dokumentace autorizovaným architektem ve smyslu § 17 písm. dě a § 1Ř písm. aě zákona č. 360/1řř2 Sb., je požadováno: a)

p i rekonstrukci staveb evidovaných jako nemovité kulturní památky Ějev č. Řě

b)

u staveb na ploše Z08-OV s ohledem na význam ve ejné vybavenosti

43

Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

Srovnávací text

ÚDůJE O POČTU LIST ÚZEMNÍHO PLÁNU ů POČTU VÝKRES K N MU P IPOJENÉ GRůFICKÉ ČÁSTI

A.14

Počet list textové části Územního plánu Patokryje (výroková část): 50 stránek A4 oboustranného textu Počet výkres grafické části Územního plánu Patokryje Ěvýroková částě: 6 výkres grafické části, označených po adovými čísly: Tab. 10 Tab. 11

Tabulka výkres grafické části výroku

1a

Výkres základního člen ní území

1 : 5 000

1b

Hlavní výkres

1 : 5 000

1c1

Koncepce dopravní infrastruktury

1 : 5 000

1c2

Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje

1 : 5 000

1c3

Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodá ství

1 : 5 000

1d

Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

1 : 5 000

44

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.