Obs De Planeet Informatieboekje


1 Obs De Planeet Informatieboekje Obs De Planeet Horizon CV Klazienaveen Tel.nr.: adres: Website: 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3...
Author:  Gerda Veenstra

0 downloads 88 Views 769KB Size

Recommend Documents


No documents


Obs De Planeet Informatieboekje

Obs De Planeet Horizon 76 7891 CV Klazienaveen Tel.nr.: 0591 390162 Emailadres: [email protected] Website: www.obs-planeet.nl

1 Informatieboekje 2018-2019

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 Vakantie en vrije dagen ...................................................................................................................... 4 Welke leerkracht in welke groep ........................................................................................................ 5 Contact team / ouders ........................................................................................................................ 5 Ziekmeldingen ..................................................................................................................................... 6 Leerplicht en verlofregeling ................................................................................................................ 6 Schoolreis / Schoolfonds (geldelijke bijdrage van ouders) ................................................................. 6 Jeugdbladen ........................................................................................................................................ 6 Gymnastiek ......................................................................................................................................... 7 Gymnastiektijden ................................................................................................................................ 7 Stagiaires ............................................................................................................................................. 7 Over onderwijs en school ................................................................................................................... 7 Regels en afspraken ............................................................................................................................ 8 Protocol “Voorbehouden en risicovolle handelingen” ..................................................................... 10 Meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling” ...................................................................... 10 Schoolarts.......................................................................................................................................... 10 Logopediste ....................................................................................................................................... 10 School maatschappelijk werk ........................................................................................................... 10 Aanpak van pesten ............................................................................................................................ 11 Klachtenregeling en werkwijze ......................................................................................................... 11 Inspectie Basis onderwijs en voor vragen over onderwijs ............................................................... 11 Passend Onderwijs ............................................................................................................................ 12 Informatiepunt passend onderwijs................................................................................................... 13 Personeel .......................................................................................................................................... 14 Bijlagen .............................................................................................................................................. 15

2 Informatieboekje 2018-2019

Voorwoord Voor u ligt de nieuwe informatiegids van obs De Planeet. Deze geldt voor het schooljaar 2018-2019. Het is een aanvulling op de schoolgids. U vindt in deze gids voornamelijk zaken die betrekking hebben op het komende schooljaar 2018-2019. We hopen dat deze gids bijdraagt aan een goede en prettige samenwerking tussen school en thuis. Heeft u nog suggesties en/of ideeën? We horen het graag van u. Met vriendelijke groet, Martine Nijboer-Kiewiet Locatiedirecteur

3 Informatieboekje 2018-2019

Vakantie en vrije dagen Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag, Pasen Meivakantie Koningsdag Hemelvaartsdag + vrijdag Pinkstermaandag Zomervakantie Extra vrij:

20-10-2018 t/m 28-10-2018 22-12-2018 t/m 06-01-2019 16-02-2019 t/m 24-02-2019 19-04-2019 t/m 22-04-2019 23-04-2019 t/m 05-05-2019 27-04-2019 30-05-2019 t/m 31-05-2019 10-06-2019 13-07-2019 t/m 25-08-2019 Rosenmontag middag 04-03-2019 Woensdag 29-05-2019 studiedag team Maandagmiddag 08-07-2019 overdracht Vrijdagmiddag 12-07-2019 om 12.00 uur zomervakantie

Als er nog andere vrije ochtenden/middagen voor de leerlingen in verband met nascholing voor het team volgen, dan wordt dit in de nieuwsbrief vermeld en op het activiteitenoverzicht dat u krijgt aan het begin van het schooljaar. Schooltijden Groep 1 en 2: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag groep 1: Vrijdag groep 2:

8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 12.15 uur 8.30 tot 14.30 uur Vrij 8.30 tot 12.00 uur

Groep 3 en 4: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag:

8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 12.15 uur 8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 12.00 uur

Groep 5 t/m 8: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag:

8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 12.15 uur 8.30 tot 14.30 uur 8.30 tot 14.30 uur

We hebben op school een continurooster, dat betekent dat: alle kinderen lunchen op school samen met de leerkracht in de klas van 12.00 tot 12.30 uur. Dit betekent dat u als ouders eten en drinken mee moet geven voor de ochtend pauze én voor de lunchpauze! Dinsdag en donderdag zijn de zogenaamde “fruit dagen”. De kinderen hebben dan voor de ochtend pauze en lunchpauze fruit of brood bij zich. Op woensdag is de “waterdag”, de kinderen nemen dan geen drinken mee, maar krijgen op school lekker fris water te drinken.

4 Informatieboekje 2018-2019

Toezicht op het plein en beltijden De bel gaat 's morgens om 8.25 uur en om 8.30 uur, de kinderen dienen dan in de klas te zitten. Er is toezicht op het plein vanaf 8.15 uur. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen hun kind naar binnen brengen, vanaf groep 3 t/m 8 gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. U kunt afscheid nemen op het schoolplein. Dit om een zelfstandige houding bij de kinderen te stimuleren. Welke leerkracht in welke groep Dit schooljaar zullen we gaan werken met de volgende indeling en leerkrachtbezetting: Groep 1/2/3 Juf Kristel juf Margareth

Groep 4/5 Juf Rianne

Groep 6/7/8 Meester Rob

Ma. middag

Juf Kristel en juf Margareth

Juf Rianne

Meester Rob

Di. ochtend

Juf Kristel en juf Margareth

Juf Rianne

Meester Rob

Di. middag

Juf Kristel en Juf Margareth

Juf Rianne

Meester Rob

Woe. ochtend

Juf Kristel en Juf Margareth

Juf Rianne

Meester Rob

Do. ochtend

Juf Kristel en juf Karin

Juf Rianne

Meester Rob

Do. middag

Juf Kristel en juf Karin

Juf Rianne

Meester Rob

Vrij. ochtend

Juf Karin Q. Groep 2,3

Juf Rianne

Meester Rob

Juf Karin Q

Meester Rob

Ma. ochtend

Vrij. middag

XXXX

Meester Dennie Lambers is de clusterdirecteur (van 4 scholen in Klazienaveen e.o.). Hij is op verschillende dagen op school. Hij is via de locatiedirecteur bereikbaar. Juf Martine Nijboer-Kiewiet is locatiedirecteur van 2 scholen, waardoor ze parttime aanwezig op school is. Juf Astrid staat om de week 1 dag voor groep 6/7/8. Juf Astrid is ook de IB-er, zij is van maandag t/m donderdagmorgen eventueel aanwezig voor IB-taken. Haar aanwezigheid kan wisselen aangezien ze ook IB-er is voor obs de Spil. Als zij er niet is, is zij ook telefonisch bereikbaar. Contact team / ouders Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, is dat buiten de schooltijden mogelijk. Wilt u een uitgebreid onderhoud, dan graag hiervoor een afspraak maken. Ook voor een gesprek met de directie graag een afspraak maken.

5 Informatieboekje 2018-2019

Ziekmeldingen Ziekte van uw kind dient u altijd (liefst telefonisch) te melden tussen 8.00-8.30 uur. Ook als een leerling niet mee kan doen aan de gymlessen gelden dezelfde afspraken. Leerlingen mogen zich niet zelf afmelden, dit geldt ook voor een broer of zus. Indien een leerling zonder ziekmelding afwezig is, worden de ouders gebeld. Als we geen contact krijgen, zijn we genoodzaakt om de leerplichtambtenaar in te lichten. Om extra schoolverzuim te voorkomen, verzoeken wij u bezoeken aan artsen en tandartsen zoveel mogelijk buiten de schooluren te laten plaatsvinden. Dit is in het belang van uw kind. Er is sinds maart 2012 een ziekteverzuim protocol opgesteld door leerplicht in samen – werking met de GGD. Wij handelen naar dit protocol. Het protocol is in de bijlage bijgevoegd. Leerplicht en verlofregeling Rondom de handhaving van de leerplicht en de mogelijkheden voor het geven van extra verlof bestaan nogal wat problemen. Voorop staat altijd dat verlof moet worden gevraagd bij de directie. Er zijn een aantal gronden waarop vrij gegeven kan worden. Er mag in elk geval geen vrij gegeven worden voor vakantie, dat noemt de leerplicht luxe verzuim en dat is niet geoorloofd. De materie is behoorlijk ingewikkeld en daarom heeft de gemeente Emmen een uitstekende folder uitgegeven waar alle regels in staan. Wij zijn als school gebonden aan deze regels en worden geacht deze ook zo uit te voeren, dat doen we ook uniform. Deze folder is verkrijgbaar bij de directie als u het wilt lezen. Schoolreis / Schoolfonds (geldelijke bijdrage van ouders) Aan ouders wordt gevraagd om jaarlijks een vrijwillige bijdrage per kind te betalen voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden de extra activiteiten bekostigd die in schoolverband worden georganiseerd. Het gaat o.a. om de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerstviering, paasactiviteiten, afscheid groep 8, sportdag en de laatste schooldag. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling en wijziging van de ouderbijdrage en de bestemming daarvan. De ouderbijdrage is €30,00 per kind. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL17RABO0332338142, t.n.v. Basisschool de Planeet, Klazienaveen. Hierover krijgt u altijd een brief met aanvullende informatie. Deze bijdrage kan ook via de participatiewebshop van de gemeente Emmen worden voldaan. Schoolreizen worden per jaar afgerekend. De kosten van de schoolreis zijn vooraf bekend en u dient deze vooraf te voldoen. U krijgt daarover schriftelijk bericht. Soms kan er bij betalingsproblemen voor schoolfonds, schoolreis of sportdeelname ook een beroep gedaan worden op: Stichting Leergeld Emmen e.o. Telefoon: 06-27289980 Mailadres: [email protected] Website: www.participatiewebshop.emmen.nl Jeugdbladen Wij verspreiden op vaste tijden in het schooljaar opgaveformulieren voor educatieve jeugdbladen of software. Soms kunnen deze bladen of software een welkome ondersteuning zijn voor de ontwikkeling van het kind. Als vanzelfsprekend beslist u als ouders zelf of u wel of niet een abonnement neemt.

6 Informatieboekje 2018-2019

Gymnastiek Gym voor groep 1/2/3: Gymnastiek voor de onder- en middenbouw betekent fijn en veel bewegen zonder dikke kleding. De kinderen gaan dagelijks gymmen of buitenspelen. Wilt u uw kind voor het gymmen en de spellessen gymkleren en gymschoenen zonder veters meegeven. Graag met een herkenningsteken of naam erop. Deze spulletjes blijven op school. Af en toe geven we alle gymkleding mee naar huis voor een wasbeurt. Gym in groep 4 t/m 8: De gymlessen vinden plaats in sporthal “De Zon”. Soms wordt er ook buiten gegymd. In de gymzaal mogen geen schoenen gedragen worden die ook buiten worden gebruikt. Groep 4 t/m 8 nemen regelmatig de tassen mee naar huis en ‘s maandags moeten ze dan weer mee naar school. Dit om de ouders de gelegenheid te geven de gymkleding te wassen. Onder gymkleding verstaan we: gymschoenen, gymbroekjes, T-shirt of gympakje. Na de gym douchen we niet. Gymnastiektijden Maandagmiddag: Vrijdagmorgen:

groep 4/5/6/7/8 groep 4/5/6/7/8

Stagiaires Op onze school bieden wij plaats aan stagiaires vanuit de Pabo; studenten die leren voor het onderwijzer schap. Ook komen er stagiaires vanuit het MBO. Zij leren voor onderwijsassistent. Zij komen allemaal om iets te leren voor hun eigen toekomst. Vandaar dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kinderen bij de leerkrachten blijft. Over onderwijs en school Naast dit infoboekje zijn er nog meer documenten die over de school en het onderwijs van de school gaan. Enkele belangrijke documenten kunt u vinden in de app SchouderCom of kunt u inzien op school. De meeste documenten staan ook op onze website.

Even in het kort wat er in de verschillende documenten staat: De schoolgids: Daarin staat onder meer alle informatie over hoe het onderwijs gegeven wordt, welke ontwikkelingen de school doormaakt, hoe de zorg voor leerlingen geregeld is, hoe de contacten met ouders verlopen en hoe de leraren werken en welke taken ze hebben. Het schoolplan: Hierin staat wat de ontwikkelplannen voor de komende 4 jaar zijn. Er wordt in het schoolplan vermeld waar de school de komende 4 jaar aan gaat werken. Er is een nieuw schoolplan gemaakt met een looptijd tot 2019. Het schooljaarplan: Hierin staan de ontwikkelplannen voor het komende schooljaar uitgewerkt. Het schooljaarverslag: Dit is een verslag van de ontwikkelingen van de school van het afgelopen jaar. Het zorgplan: Hierin staat vermeld langs welke lijnen de zorg verloopt op onze school. Als een leerling meer zorg nodig heeft dan de reguliere zorg hebben we daar op school een aantal zaken voor geregeld.

7 Informatieboekje 2018-2019

Regels en afspraken Een van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Daarvoor zijn regels en afspraken nodig. We hanteren op school de volgende 3 hoofdregels: 1. Voor groot en klein, zullen we aardig zijn! 2. We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen! 3. Binnen is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet! Plein regels: Op het plein gelden de volgende regels: We mogen wel spelen met elkaar en met elkaar praten; We mogen niet fietsen op het plein of ruzie maken. Mobieltjes: Kinderen mogen voor en na schooltijd gebruik maken van hun telefoon. Daarnaast kan het voorkomen dat de leerkracht afspraken maakt met de kinderen over het gebruik van de telefoon in de les. In alle andere gevallen is de telefoon uit of stil. Pesten via Whats-app, Facebook of andere vormen van multimedia is niet toegestaan. Mocht dit toch gebeuren dan worden ouders direct geïnformeerd. Er mogen géén: - foto's of films van andere leerlingen of de leerkracht zonder toestemming maken. - films of foto's zonder toestemming op sociale media geplaatst worden. Verkeerd gebruik van de telefoon: Bij verkeerd gebruik van de telefoon wordt deze ingenomen en kan het toestel na schooltijd door de ouders worden opgehaald. De telefoon wordt bewaard in de la bij de leerkracht. Onder verkeerd gebruik verstaan wij: - Bellen of gebeld worden tijdens de les. - Appen of geappt worden tijdens de les. - Het inzetten van de telefoon voor digitaal pesten. Fietsen: Het op de fiets naar school gaan gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Schade aan eigendommen en letsel van leerlingen vallen onder de WA-verzekering van de veroorzaker. Parkeren Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, kunt u de auto het beste parkeren op de parkeerplaats naast de school (bij de flats). Dit voorkomt gevaarlijke situaties. Gepaste kleding Wij verwachten dat de leerlingen netjes gekleed op school komen. Dat betekent dat we geen blote buiken en andere al te blote kleding accepteren. Hoewel we weten dat het voor de leerlingen in de lagere groepen geen diepere betekenis heeft is dat voor de leerlingen in de bovenbouw vaak wel zo. Wij vinden echter dat deze regel voor de hele school moet gelden. Ook het dragen van een hoofddeksel is in de klas niet toegestaan. Traktaties Kinderen die jarig zijn mogen hun klasgenoten trakteren. Ook maken de kinderen een rondje langs de meesters en juffen.

8 Informatieboekje 2018-2019

Pauzes Dinsdag en donderdag zijn de zogenaamde “fruit dagen”. De kinderen hebben dan voor de ochtend pauze fruit of brood bij zich. Op woensdag is de “waterdag”, de kinderen nemen dan water mee, of krijgen op school lekker fris water te drinken.

9 Informatieboekje 2018-2019

Protocol “Voorbehouden en risicovolle handelingen” Met ingang van het schooljaar 2013/2014 zijn we verplicht te gaan werken met een protocol “Voorbehouden en risicovolle handelingen” . Leerkrachten hebben regelmatig te maken met leerlingen die pijn hebben, zoals buikpijn of hoofdpijn en meestal is dat eenvoudig te verhelpen. Daarnaast kunnen we ook het verzoek krijgen om medicatie toe te dienen en kan er ook aan de leerkracht gevraagd worden om medische handelingen te verrichten. Dit kan risico’s met zich meebrengen en daar is het protocol voor waar leerkrachten zich aan moeten houden. Dit protocol ligt er inzage op school, hierin staan ook toestemmingsverklaringen. Eén van die verklaringen: “Toestemming tot handelwijze ingeval de leerling ziek wordt op school” laten we invullen bij inschrijving van een leerling . De andere toestemmingsformulieren: “Het verstrekken van medicatie op verzoek” en “uitvoeren van risicovolle handelingen op school” zijn alleen in speciale gevallen van toepassing. Meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling” Met ingang van het school 2013/2014 moeten alle (basis)scholen meewerken aan de meldcode voor Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat ook wij op school signalen van kindermishandeling moeten melden bij de instanties die daar verder stappen in zetten. Voor onze school betekent het dat wij de signalen melden bij de schoolmaatschappelijk werkster en jeugdverpleegkundige. In de praktijk komt het erop neer dat de signalen die we krijgen van kinderen bespreken met de schoolmaatschappelijk werkster. Daarna gaan we een gesprek aan met de ouders van het kind, waarin we vertellen wat de signalen zijn en dat de schoolmaatschappelijk werkster verder contact legt met de ouders. Het vervolg daarop speelt zich niet meer in de school af. Dat gaat via andere instanties zoals schoolmaatschappelijk werk, GGD of Bureau Jeugdzorg. Schoolarts Jaarlijks komt de schoolartsassistente om de leerlingen van groep 2 en groep 7 te zien. Dit gebeurt zonder ouders. Hieraan vooraf krijgen alle ouders een formulier waarop u kunt aangeven of er bijzonderheden zijn met uw kind en of u het goed vindt dat uw kind alleen naar de assistente gaat. Wilt u erbij zijn, dan kunt u dit ook aangeven. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt (zie bijlage over meer informatie over de GGD, de schoolarts en logopedie). Logopediste Logopedie is vanaf dit schooljaar ondergebracht bij de GGD Drenthe. Ouders vullen een vragenlijst in het Kinddossier in, wanneer de GGD daarom vraagt. De antwoorden worden gebruikt om te signaleren. Mocht het niet lukken om de vragenlijst in te vullen, dan ontvangen ouders/verzorgers een vragenlijst op papier via school. Leerkrachten observeren kinderen, zij signaleren ook. De leerkracht kan een verzoek indienen om een screening uit te voeren. Wanneer na een screening blijkt, dat behandeling gewenst is, worden ouders ingelicht en wordt er geadviseerd om met het kind naar de logopedist te gaan. School maatschappelijk werk Alle basisscholen hebben sinds 2008 een maatschappelijk werker. Zij kan een grote rol spelen bij problemen met leerlingen op het gebied van sociaal emotioneel functioneren, bij pesten of gepest worden of andere onderwerpen die met het functioneren van uw kind te maken hebben. Ook kan zij ouders ondersteunen bij opvoedingsproblemen. De schoolmaatschappelijk werkster is niet in dienst van de school, zij heeft een onafhankelijke positie. Mocht u meer willen weten over de schoolmaatschappelijk werkster, dan heeft de school informatie voor u.

10 Informatieboekje 2018-2019

Aanpak van pesten Er wordt landelijk regelmatig aandacht gegeven aan pesten en het voorkomen ervan. De “No Blame” aanpak is één van de aanpakken om kinderen die gepest worden te helpen. Op onze school kunnen we deze “No Blame” aanpak gebruiken. In het kort werkt de “No Blame” aanpak als volgt: er wordt een steungroep van ongeveer 6 kinderen samengesteld, hierin zitten pesters, meelopers en vrienden van het gepeste kind. Deze steungroep wordt gevraagd om het gepeste kind te helpen. De hulp die ze willen geven mogen de kinderen helemaal zelf bedenken. De kinderen worden geholpen door een leerkracht. Het mooie van deze aanpak is dat het oplossingsgericht is en ook gericht om te helpen inzicht te krijgen in de gevoelens van elkaar: de gepeste kinderen en de pesters. Daardoor is de kans op wraak nemen of nog meer achter de rug van volwassenen om door gaan tot een minimum beperkt. Klachtenregeling en werkwijze Op elke school voor primair onderwijs (basisonderwijs) is sinds 01-08-1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten en zorgt voor een veilig schoolklimaat. Het bevoegd gezag van het openbaar primair onderwijs in de gemeente Emmen heeft een uitvoerende regeling opgesteld, bestaande uit 19 artikelen. Deze ligt voor u ter inzage bij de directie. Wij nemen uw klachten en opmerkingen serieus. Onze interne contactpersoon, bij wie u met uw klachten terecht kunt is Astrid Zevenberg, leerkracht/ib-er aan onze school. Belangrijk is dat u weet waar u uw klacht moet ‘starten’ en wat de aard is van uw klacht. U vindt in de folder een schematische route, waarlangs uw klacht kan lopen. De vertrouwenspersonen voor de gemeente Emmen zijn: Jennifer Bakker en Maarten de Weide. Zij zijn werkzaam bij de Stichting Welzijnsgroep Sedna, Parallelweg 36, 7822 GM Emmen, 0591-680850 Het is gebruikelijk dat u indien nodig via de contactpersoon bij deze vertrouwenspersonen terecht kunt. Er is ook een landelijke klachtencommissie. Als u een klacht heeft kunt u ook rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie terecht. Het adres hiervan is: Postbus 162, 3440 AD Woerden tel.: 0348-405245 Website: www.lgc.lkc.nl Inspectie Basis onderwijs en voor vragen over onderwijs Inspectie Basisonderwijs: Hebt u als ouder vragen over onderwijs: [email protected]" www.50tien.nl of 0800-5010 (gratis) www.onderwijsinspectie.nl 0800-8051 (gratis) Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

11 Informatieboekje 2018-2019

Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; - Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); - Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; - Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke extra ondersteuning er is. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun school ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband 22.02 heeft een eigen website: http://www.swv2202.nl Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Samenwerkingsverband De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen. Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger – Odoorn zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 22.02. Postadres samenwerkingsverband 2202-PO: SBO Toermalijn, Sparrenlaan 4-5, 7822 EM, EMMEN.

12 Informatieboekje 2018-2019

Informatiepunt passend onderwijs Voor ouders, schoolbesturen en coördinatoren. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag. Website: www.passendonderwijs.nl Telefoonnummer: 070 412 42 55 bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. U bent van harte welkom contact op te nemen. __________________________________________________________________________________ ______ (*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

13 Informatieboekje 2018-2019

Personeel Cluster directie: Dennie Lambers Locatiedirecteur: Martine Nijboer-Kiewiet IB-er: Astrid Zevenberg Groepsleerkrachten: Kristel Dijkman Karin Quitz Rianne Kiers Margareth Kocks Rob Middelburg Conciërge en onderwijsondersteuner: Nel Gustin M.R. leden Annette Springer Karin Quitz O.R.leden: Nel Gustin (namens het team) Kristel Dijkman (leerkracht) Betty Lanting Anneke Meppelink Inge Puister Joke Pruim Nagla de Bruin

14 Informatieboekje 2018-2019

Bijlagen Stichting

Emmen e.o.

“Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen” Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of culturele activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van deze ouders in de gelegenheid stellen om wel mee te mogen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, of de sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik maken van de computer. Stichting Leergeld Emmen richt zich op ouders/verzorgers;  met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar  met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandnorm  die in de gemeente Emmen wonen  die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van de Gemeente Emmen* , tegemoetkoming studiekosten of andere regelingen de kosten van onderwijs en sport niet volledig kunnen betalen. Hoe werkt Leergeld Emmen;  De ouder/verzorger dient een aanvraag in  Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een gesprek.  De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle criteria voldaan is  Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag goedgekeurd wordt.  Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school/vereniging, e.d Meer informatie is te verkrijgen:  via de website www.leergeldemmen.nl  door het sturen van: een e-mail naar [email protected] of brief/ antwoordkaart naar Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97 7800 AB Emmen) Voetnoot Wettelijk voorliggende voorzieningen:  Participatieregeling schoolgaande kinderen in de gemeente Emmen; www.participatiewebshop.emmen.nl  Kind gebonden budget: http://www.belastingdienst.nl  DUO, dienst uitvoering Onderwijs; http://www.ib-groep.nl

15 Informatieboekje 2018-2019

Bijlage over ziekteverzuim Beste ouder/verzorger, Heeft u uw kind wel eens ziek gemeld? Misschien tot nu toe nog niet? Mocht het toch een keer nodig zijn, dan vindt u in dit informatieboekje van de school wat u moet doen om uw kind ziek te melden. Verder geldt er vanaf maart 2012 op alle Drentse scholen één aanpak na ziekmelding van een leerling. In deze brief informeren we u hierover. Het doel van deze aanpak is om er samen met u voor te zorgen dat uw kind na ziekte zo snel mogelijk terugkomt maar school. Want langdurig (ziekte) verzuim staat de ontwikkeling van kinderen in de weg. Dat zeggen jeugd- en bedrijfsartsen in Nederland, onder meer in de landelijke publicatie ‘Snel terug naar school is veel beter’. Zij zien de mogelijkheid om het ziekteverzuim op scholen terug te dringen. Soms door oplossingen te bedenken voor medische belemmeringen om naar school te gaan. Soms door vroegtijdig mee te denken over andere problemen die meespelen bij het ziekteverzuim. Door vaste termijnen te hanteren voor doorverwijzing naar de jeugdarts en snel hulp in te roepen, kunnen kinderen vlugger terug naar school. Scholen en gemeenten in Drenthe staan achter dit landelijk streven om het ziekteverzuim te verminderen. Ook wij als O.B.S. de Planeet zetten ons hier graag voor in. Het gaat tenslotte om de schoolloopbaan van uw kind(eren). In onderstaande stappenplan leest u welke stappen de school zet na de ziekmelding van uw zoon of dochter, en wat wij hierbij vragen van u als ouder of verzorger. Wij danken u nu alvast voor uw medewerking. Heeft u vragen? Bel dan gerust of loop gewoon even bij ons binnen. Met vriendelijke groet, Martine Nijboer-Kiewiet Locatiedirecteur Obs De Planeet / i.s.m. Leerplicht en GGD-jeugd Wat doet de school na ziekmelding van uw kind?: 1. U meldt dat uw kind ziek thuis blijft 2. De school zet deze melding in het volgsysteem van leerlingenverzuim 3. Binnen 3 dagen belt de school om te vragen hoe het gaat en hoe lang u denkt dat het duurt voor uw kind beter is en terugkomt naar school 4. Is uw kind vijf dagen of langer achter elkaar zien, of voor de tweede keer in drie maanden? Dan bespreekt de school met u wat nodig is voor de terugkeer naar school. 5. Is uw kind 10 dagen achter elkaar ziek thuis, maar op school is niet bekend wat er aan de hand is. Dan neemt de school contact op met de jeugdarts. Dit kan ook eerder, maar in ieder geval na drie keer ziek melden in drie maanden. 6. Maken wij ons zorgen om uw kind en willen we daarom graag de mening van de jeugdarts, dan melden we uw kind als school zelf aan. 7. De jeugdarts roept u en uw kind op. Mocht u niet kunnen komen op het gevraagde tijdstip, meldt u zich dan wel even af. Doet u dat niet, dan geeft de jeugdarts dit door aan de school. En die is weer verplicht dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente. 8. De jeugdarts zoekt samen met u en uw kind een oplossing voor het ziekteverzuim. 9. Binnen drie weken bericht de arts de school over het onderzoek, binnen de grenzen van het beroepsgeheim.

16 Informatieboekje 2018-2019

10. Is uw zoon of dochter ziek thuis, maar is het op school niet duidelijk wat hiervoor de reden is? Ook dan heeft de school de plicht dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente. Wettelijk moet dit bij thuisblijven vanaf 16 uur in vier weken. 11. Leerplicht start dan een leerplicht onderzoek, en overweegt ook de stap naar de rechter. 12. Tijdens een ziekteperiode ondersteunt de school u en uw kind om een snelle 13. terugkeer naar school mogelijk te maken. Hiervoor maakt de school afspraken met u over de datum, de leerstof, en de begeleiding door de groepsleerkracht.

17 Informatieboekje 2018-2019

De GGD voor leerlingen van het basisonderwijs

Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen. Wat doet de GGD op school? Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:  het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders  het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar. Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:  het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders  opvragen van gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht  indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling kan uw kind worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek. Vragen aan de jgz Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige. Contact met de jgz Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar [email protected] en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

18 Informatieboekje 2018-2019

Informatie BuurtSportCoaches ‘de Blokken’ BuurtSportCoaches In de gemeente Emmen zijn in totaal 12 BuurtSportCoaches werkzaam. Twee BuurtSportCoaches (Marten Waard en Stefan Sanders) zijn werkzaam in het gebied de Blokken, bestaande uit de dorpen Nieuw-Dordrecht, Barger-Compascuum, Zwartemeer, Klazienaveen, Weiteveen en NieuwSchoonebeek. De BuurtSportCoaches houden zich voornamelijk bezig om kinderen weer (meer) aan het bewegen te krijgen. Dit doen wij onder andere met het organiseren van onderschoolse/naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen in het kader van de BredeSchool, het stimuleren van sportdeelname o.a. door het project “Sport jij ook?” en het stimuleren van een gezonde- en actieve leefstijl. Wij zijn er voor alles rondom sport. Voor vragen aan ons kunt u een mail sturen naar het gezamenlijke e-mailadres: [email protected] of bellen naar Marten (06-15036749) of Stefan (06-15223790). Sport jij ook? Het project “Sport jij ook?” is erop gericht sportdeelname van basisschoolkinderen te verhogen. Het project richt zich op het wegnemen van drempels voor kinderen en hun ouders om lid te worden van een sportvereniging en/of het volgen van zwemles. Ook organiseren wij sportclinics om vrijblijvend kinderen te laten kennismaken met diverse sportactiviteiten en sportverenigingen. Wilt u graag hulp bij het uitzoeken welke sport goed bij uw kind past, welke mogelijkheden er zijn op het gebied van sport, of bij een lidmaatschap van een sportvereniging, dan kunt u een mail sturen naar het gezamenlijke e-mailadres of bellen naar de BuurtSportCoaches. Brede School Brede School is een samenwerking in een dorp tussen de scholen (basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs), kinderopvang, voorschool, BuurtSportCoach, Cultuurcoach, EOP. De exacte samenstelling van een Brede School kan per locatie verschillen. De belangrijkste doelstelling van de Brede School is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. De activiteitenladders die vaak 2 keer per jaar worden uitgedeeld is een zichtbaar resultaat van de samenwerking binnen de Brede School. De BuurtSportCoach speelt hier een belangrijke rol in. Niet alleen met het organiseren van onderschoolse en/of naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen. We staan ook klaar om groepsleerkrachten te helpen om goede gymlessen te kunnen geven. Jeugdsportfonds Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen, of om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen o.a. de sportattributen. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het jeugdsportfonds, maar wij kunnen dit wel aanvragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met ons. Initiatieven uit het dorp Naast ons eigen aanbod sluiten wij graag aan bij (sport)initiatieven van bewoners of partners uit het werkveld. Ook als u leuke ideeën heeft voor activiteiten, dan denken wij daar graag in mee en helpen wij graag bij de realisatie.

19 Informatieboekje 2018-2019

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.