OBS t Eenspan Oosterstraat HG Emmen Telefoon: Website:


1 12 2 Bezoekadres Oosterstraat HG Emmen Telefoonnummer: Website: Locatieleider: Jan Duursma Joke Leertouwer a.i. Clusterdirecteur: Annelies Lubbers...
Author:  Jonas de Wilde

0 downloads 92 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


1

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

2

Bezoekadres Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoonnummer: 0591-659840 E-mail: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl Locatieleider: Jan Duursma Joke Leertouwer a.i. Clusterdirecteur: Annelies Lubbers Bestuur Openbaar onderwijs Emmen Vreding 5 7811 AZ Emmen Postadres Gemeente Emmen Afdeling Openbaar Onderwijs Postbus 30001 7800 RA Emmen Telefoonnummer: 14 0591 E-mail: [email protected] Internet: www.openbaaronderwijsemmen.nl Signatuur: De school is een openbare basisschool. Onze school behoort samen met obs Delftlanden en Montessorischool Emmen tot cluster 10

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

3

Openbaar Onderwijs Emmen Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis kunnen leggen voor hun latere leven. Met oog op de wereld is ons motto. Wij vinden dat kinderen wereldburgers worden. Kinderen leren met passie en ontwikkelen zich met een onderzoekende en ondernemende houding. Kinderen worden op de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen uitgedaagd en krijgen ruimte om hun leren vorm en betekenis te geven, in relatie tot de wereld van de toekomst, passend bij hun ontwikkeling. Leerkrachten begeleiden, sturen en bewaken dit leerproces. Dit betekent dat de gemeente Emmen, in de rol van schoolbestuur, zorgt voor een uitdagende en kansrijke leer- en werkomgeving, waarbij kwaliteit en de nieuwste leermethoden aangeboden worden voor kinderen en medewerkers.

Kwalitatief goed onderwijs, dichtbij huis, is het uitgangspunt van Openbaar Onderwijs Emmen. Zo houden we onze dorpen en wijken leefbaar. Dit vraagt om creatieve oplossingen, zeker nu op sommige scholen het aantal kinderen daalt. Het schoolbestuur van Openbaar Onderwijs Emmen telt 28 openbare basisscholen, een speciale basisschool en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In een slagvaardige en toekomstbestendige onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces centraal. We streven naar een zo hoog mogelijke onderwijsopbrengst voor iedere leerling. Om dit te kunnen bereiken is in 2016 een verandering in de organisatiestructuur doorgevoerd. De scholen zijn geclusterd in 10 onderwijsteams; per onderwijsteam één clusterdirecteur en op elke school een locatieleider. De clusterdirecteur geeft integraal leiding aan een cluster van scholen en hun locatieleiders m.b.t. de bedrijfsvoering, het onderwijs en personeel. De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie op de school en is het aanspreekpunt voor ouders. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch nauw met elkaar samen. Op deze manier wordt er kennis en expertise gedeeld en uitgewisseld. Cluster 10 is samengesteld uit 3 scholen namelijk: Obs Delftlanden , Montessorischool-Emmen en obs ’t Eenspan, allen gesitueerd in Emmen. Het onderwijsteam van cluster 10 is een team professionals dat kennis en praktische zaken met elkaar deelt, elkaar ondersteunt en daarbij ruimte laat voor het vormgeven van onderwijs passend bij de eigen identiteit van de school. Als cluster 10 willen we namelijk respect hebben voor diversiteit en diversiteit bieden. Hiernaast werken de scholen gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van talentonderwijs, wetenschap en techniek, bewegend en belevend leren. Daarbij is leren het doel. Bewegen en beleven zijn daar middelen voor; middelen waardoor je sneller, intensiever en beter leert.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

4

Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. OBS ‘t Eenspan heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. We willen u laten zien wat OBS ‘t Eenspan voor de kinderen en hun ouders(s)/verzorger(s) kan betekenen. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op ‘t Eenspan halen. In deze gids kunt u antwoorden vinden op uw vragen. De schoolgids bestaat uit twee delen:  algemene schoolgids (vastgesteld voor meerdere jaren);  informatiegids per schooljaar. Deze laatste zal jaarlijks geactualiseerd worden. De schoolgids wordt in de Medezeggenschapraad (MR) besproken en de schoolgids, zoals deze er nu ligt, heeft de instemming van deze MR. De inspectie toetst of de schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften. De algemene schoolgids en de informatiegids zijn via de website te downloaden. De papieren versie van de algemene schoolgids wordt eenmalig aan de ouders verstrekt. Daarnaast wordt er per schooljaar een informatiegids verstrekt. Wat staat er in de schoolgids? In de schoolgids vindt u uitgangspunten van ons onderwijs en de manier waarop we het pedagogisch klimaat vormgeven. In de schoolgids kunt u lezen waar de school voor staat, welke visie en uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Er wordt ingegaan op de organisatie en inhoud van ons onderwijs. Er staat onder andere informatie in over de kwaliteitszorg, over de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, hoe de onderwijstijd is ingedeeld, de ouderbijdrage, de rechten en plichten van ouders en de wijze waarop de buitenschoolse opvang is geregeld. Wat staat er in de informatiegids? In de informatiegids vindt u de meer praktische informatie als schooltijden, vakantieregeling, adressen etc. De gids wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook wordt aangegeven welke resultaten met het onderwijs behaald worden. Van wijzigingen en verdere actuele mededelingen gedurende de rest van het schooljaar worden de ouders geïnformeerd via SchouderCom. Algemene informatie over de school vindt u op onze site: www.obs-eenspan.nl We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Wij wensen u en uw kinderen een plezierige en waardevolle tijd toe op OBS ‘t Eenspan. Namens het team en de medezeggenschapsraad, Joke Leertouwer Locatieleider a.i.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

5

Inhoud Openbaar Onderwijs Emmen ................................................................................................................. 3 Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 Het onderwijs op OBS ‘t Eenspan ............................................................................................................ 9 Visie en missie ............................................................................................................................................. 9 De uitgangspunten van de school ................................................................................................................ 9 Doelgebieden binnen het onderwijs op ‘t Eenspan ...................................................................................... 9

Pedagogisch klimaat en veiligheid ........................................................................................................ 11 Gedragsregels ............................................................................................................................................ 12 Pesten ........................................................................................................................................................ 13

Wat is plagen?............................................................................................................................... 13 Verschillen tussen pesten en plagen ............................................................................................ 13 Pestprotocol .................................................................................................................................. 14 Gedragsregels internet ............................................................................................................................... 14

Het leerstofaanbod ............................................................................................................................... 16 Ontwikkelingsgebieden in de onderbouw .................................................................................................. 19 Ontwikkelingsgebieden in de midden- en bovenbouw............................................................................... 21

Toelichting tabel onderwijstijd ............................................................................................................ 26 Opbrengsten van ons onderwijs............................................................................................................ 28 Leeropbrengsten ........................................................................................................................................ 28 Sociale opbrengsten ................................................................................................................................... 28 Eindopbrengsten ........................................................................................................................................ 28 Pedagogisch handelen ............................................................................................................................... 28 Didactisch handelen ................................................................................................................................... 28 Digitale leermiddelen ................................................................................................................................. 30

De zorg voor uw kind............................................................................................................................. 32 De mogelijkheden van onze ondersteuning ............................................................................................... 32 Groeps- en leerlingbespreking ................................................................................................................... 34 Ontwikkelingsperspectief .......................................................................................................................... 34 Hoogbegaafde en (meer)begaafde kinderen .............................................................................................. 34 Overgang en doubleren.............................................................................................................................. 35 Overgang voortgezet onderwijs ................................................................................................................. 35 Plaatsingswijzer ......................................................................................................................................... 35 Profielen .................................................................................................................................................... 35

Basisprofiel.................................................................................................................................... 36 Plusprofiel ..................................................................................................................................... 36 Bespreekprofiel ............................................................................................................................. 36 OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

6

Disharmonisch profiel................................................................................................................... 36 Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs ........................................................................... 36

Leerweg ondersteunend onderwijs ............................................................................................. 36 Praktijkonderwijs .......................................................................................................................... 37 Passend onderwijs ..................................................................................................................................... 37

Samenwerkingsverband ............................................................................................................... 37 Onderwijs, passend bij iedere leerling ......................................................................................... 37 Speciaal (basis)onderwijs ............................................................................................................. 38 Taken ondersteuningsspecialisten op school .............................................................................. 38 Contactgegevens samenwerkingsverband 2202-PO Emmen & Borger-Odoorn ........................ 38 Meer informatie voor ouders ....................................................................................................... 38 Grenzen aan de zorg .................................................................................................................................. 38 De GGD op school ...................................................................................................................................... 39

Onderzoek gehoor, gezichtsvermogen, lengte & gewicht .......................................................... 40 Vragenlijst groep 2 ........................................................................................................................ 40 Vragenlijst groep 7 ........................................................................................................................ 40 Ouder(s) en/of verzorger(s) .................................................................................................................. 41 Hoe houden wij de ouders en verzorgers op de hoogte? ............................................................................ 41 Communicatie en informatie ..................................................................................................................... 41 Ouderavonden ........................................................................................................................................... 41 Rapporten .................................................................................................................................................. 42 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders ......................................................................................... 42 Foto’s op de website .................................................................................................................................. 43 Medezeggenschap (MR) ............................................................................................................................. 43 Activiteitencommissie ................................................................................................................................ 44 Gedragsregels hulpouders ......................................................................................................................... 44 Vrijwillige ouderbijdrage ............................................................................................................................ 45

De participatiewebshop ............................................................................................................... 45 Stichting Leergeld ......................................................................................................................... 46 Organisatie en kwaliteit ........................................................................................................................ 47 In- en uitstroom van leerlingen .................................................................................................................. 47 Zorg voor nieuwe leerlingen ...................................................................................................................... 47 Voorschool ................................................................................................................................................. 48 Voorschoolse en naschoolse opvang .......................................................................................................... 48 Overblijven / tussenschoolse opvang ......................................................................................................... 48 Kwaliteitszorg ............................................................................................................................................ 49 Verantwoording ......................................................................................................................................... 49

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

7

Inspectie .................................................................................................................................................... 49

Praktische informatie ............................................................................................................................ 50 Afwezigheid groepsleerkracht...................................................................................................... 50 Brede School .............................................................................................................................................. 50

De Gezonde School ....................................................................................................................... 51 De Gezonde School-pijlers: ............................................................................................................ 51 Hoofdluisbestrijding ................................................................................................................................... 51 De begeleiding van de schoolreizen wordt door de leerkrachten gevraagd. ............................................... 53 Schoolvoorstellingen .................................................................................................................................. 53 Stagiaires ................................................................................................................................................... 53

Aandachtspunten voor rijdende ouders ...................................................................................... 53 Bovenschoolse zaken - Openbaar onderwijs Emmen ........................................................................... 55 Leerplicht ................................................................................................................................................... 55 Toelating .................................................................................................................................................... 55

Toelatingsbeleid............................................................................................................................ 55 Weigering tot toelating .............................................................................................................................. 56

Ernstige verstoring openbare rust en orde .................................................................................. 56 Het veiligheidsplan .................................................................................................................................... 56 Ordemaatregelen ....................................................................................................................................... 57 Schorsing ................................................................................................................................................... 57 Verwijdering .............................................................................................................................................. 57 Verzuim ..................................................................................................................................................... 58

Geoorloofd verzuim ...................................................................................................................... 58 Ongeoorloofd verzuim ............................................................................................................................... 58 Verlof ......................................................................................................................................................... 58

Overtreding ................................................................................................................................... 60 Bezwaar ......................................................................................................................................... 60 Klachtenregeling ........................................................................................................................................ 60

Klachten ........................................................................................................................................ 61 Klachtenprocedure ....................................................................................................................... 61 Landelijke Klachtencommissie (LKC) ............................................................................................ 61 Vertrouwenspersoon .................................................................................................................... 62 Aansprakelijkheid ...................................................................................................................................... 62

Vrijwilligersverzekering ................................................................................................................ 62 De VOS/ABB scholierenverzekering ............................................................................................. 63 Inspectie basisonderwijs ............................................................................................................................ 63 Veranderend toezicht vanaf 1 augustus 2017............................................................................................. 63 OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

8

Medezeggenschap (GMR) .......................................................................................................................... 63

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

9

Het onderwijs op OBS ‘t Eenspan OBS ‘t Eenspan is een basisschool voor openbaar onderwijs gelegen in het centrum van Emmen waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Een school waar kinderen tussen 4 en 12 jaar zich thuis voelen, kennis vergaren en delen, onderzoeken de wereld tegemoet treden, eigen verantwoordelijkheid nemen en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. Op onze school hebben we aandacht voor ieder kind.

Visie en missie Op OBS ‘t Eenspan dagen we leerlingen uit in een rijke leeromgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu zorgen ervoor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht is hierbij een coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt waarbij kennisdeling, een onderzoekende houding, uitdagingen aangaan, samenwerken en verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. Als team vinden we dat kinderen:  serieus moeten worden genomen;  zelf verantwoordelijkheid moet leren dragen;  moeten kunnen samenwerken;  onderwijs moeten krijgen dat variaties kent in de diverse leersituaties;  een positief kritische houding, ook t.o.v. zichzelf moeten ontwikkelen;  respect voor anderen moeten opbrengen;  zich in een veilige omgeving in alle opzichten optimaal dienen te kunnen ontwikkelen;  gemeenschapszin moeten hebben. Leren is een avontuur. Als school streven we ernaar om kinderen in veiligheid gemotiveerd en geboeid bezig te laten zijn met hun leerproces. Een ononderbroken ontwikkeling van kinderen is daarbij erg belangrijk. Hierdoor leren ze pas echt en ontwikkelen ze zich optimaal. Kinderen kunnen dan niet wachten om weer naar school te gaan. Leren is een avontuur, elke dag opnieuw! Levenslang leren, dat willen we toch allemaal?

De uitgangspunten van de school Uitgangspunten die wat ons betreft bij de visie en missie van onze school passen zijn:  het kind voelt zich veilig en geborgen op onze school;  het opdoen van kennis en vaardigheden heeft een voorname plaats op onze school;  leerkrachten en ouders hebben ieder vanuit hun eigen rol een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen;  het onderwijs wordt zo aangeboden dat kinderen, ondanks de onderlinge verschillen in aanleg, tempo en ontwikkeling, hun eigen capaciteiten optimaal kunnen ontplooien, waardoor ze zelfstandig kunnen functioneren in een snel veranderende wereld;  samenwerken en samen leren vindt plaats op grond van respect en waardering voor een ander; de leerkracht heeft een positief verwachtingsbeeld over de mogelijkheden van kinderen;  de school is een onderdeel van de omringende wereld. Verschillende aspecten van deze veelvormige wereld  worden in de school samengebracht. Met elkaar zorgen we er zo voor dat kinderen op weg zijn naar het zelfstandig functioneren in de maatschappij van de toekomst.

Doelgebieden binnen het onderwijs op ‘t Eenspan Hieronder staan de doelgebieden die we als school belangrijk vinden om na te streven in opvoeding en onderwijs. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

10

Gezonde emotionele basis Een gezonde emotionele basis is het fundament van het menselijke functioneren. Dit moet daarom een belangrijke plek hebben binnen het onderwijs. De ontwikkeling in de eerste levensfases, zullen de blauwdruk vormen voor de vorming van wie het kind de rest van zijn/haar leven zal zijn. Een sterke exploratiedrang Exploratiedrang kunnen we zien als de motor van de ontwikkeling. Hierdoor wil een kind nieuwe zaken begrijpen, beheersen en bevatten. Kinderen met een sterke exploratiedrang zullen ook voortdurend nieuwe vragen stellen, dieper graven en met de juiste begeleiding antwoorden vinden. Als school maken we gebruik van deze ontwikkelbehoefte. Onze missie is immers: Leren is een avontuur, elke dag opnieuw. De ontwikkeling van basisvaardigheden Naast de emotionele basis (het fundament) en de exploratiedrang (die ons richting en energie geeft) heeft ieder kind een goed gevulde ´toolbox´ nodig die ervoor zorgt dat het op een succesvolle manier met de omgeving om kan gaan. Op onze school besteden we daarom veel aandacht aan de ontwikkeling van basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen. Samenwerking Op onze school leren we de kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel actief burgerschap. Onze leerkrachten leren gestructureerde samenwerkingsvormen te hanteren die voldoen aan de eisen die aan effectief samenwerkend leren worden gesteld. Op onze school wordt op een natuurlijke en constructieve wijze samengewerkt tussen de leerkrachten, schoolleiding en ouders. Daarnaast zorgen we voor een goede en effectieve communicatie met onze partners van de Brede School. Vrijheid en Verantwoordelijkheid Op onze school leren we de kinderen eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Onze leerkrachten bieden de leerling een structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. We hanteren duidelijke school- en groepsregels. Onze kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Talentontwikkeling Op onze school hebben we een structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Op onze school zorgen we, naast het aanbod voor de cognitieve en sociale vaardigheden, ook voor een breed aanbod op het gebied van bijvoorbeeld cultuureducatie. In ons onderwijs wordt ook aandacht besteed aan capaciteiten zoals bijvoorbeeld sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten te ontwikkelen, willen we als school verder gaan dan einddoelen en kinderen ook levensvaardigheden bijbrengen.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

11

Pedagogisch klimaat en veiligheid Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te ontwikkelen en te kunnen leren. Een veilige omgeving houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Daarnaast is een veilige omgeving erop gericht om incidenten te voorkomen. Incidenten zoals ongepast (pest)gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Hiervoor hebben alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen een Veiligheidsprotocol. Acties die wij op school ter verhoging van de sociale veiligheid uitvoeren zijn:  leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels;  groepsvormingsactiviteiten vanuit de “Gouden weken”. Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar, de Gouden weken. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep;  trainingen vanuit het Arbo preventieplan voor personeel;  weerbaarheid trainingen;  goede contacten met de wijkagent en het wijkjeugdteam;  lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden, vanuit de Kanjertraining.  mediawijsheid lessen;  bij niet passend gedrag, geweld en agressief gedrag informeren we de ouders over het gedrag van hun kind en betrekken we zowel het kind als de ouders bij de te treffen maatregelen;  contacten met en voorlichtingen door bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Halt. Als school kunnen we pas goed beleid, ten aanzien van sociale veiligheid, voeren als we inzicht hebben in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. De school heeft een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, KANVAS. Hiermee wordt twee keer per jaar het welbevinden en de ervaren sociale veiligheid onderzocht. Wat is een fysiek veilige school? Een fysiek veilige school heeft een goed onderhouden gebouw waarbij de inrichting geen gevaar oplevert voor de kinderen. Op het schoolplein staan veilige toestellen en de speel- en gymzaal zijn voorzien van veilige toestellen. Kinderen en leerkrachten weten wat ze moeten doen bij brand of andere calamiteiten en de school oefent regelmatig het ontruimingsplan. Vluchtwegen zijn vrij van obstakels. De directie van de school ziet toe op regelmatige inspecties van het gebouw en schoolplein. Het veiligheidsbeleid is up to date en de school bezit instrumenten om dit te controleren. De school werkt samen met ouders, GGD, de brandweer, de Arbodienst en de gemeente. Ten aanzien van de fysieke veiligheid voert de school de volgende zaken uit:  het creëren van een veilige schoolomgeving is een taak voor school, ouders en gemeente;  de onderwijsorganisatie controleert jaarlijks het gebouw op basis van het meer-jaren onderhoudsplan;  de gemeente en de onderwijsorganisatie controleren jaarlijks de speel- en gymzaal;  de brandweer controleert jaarlijks de brandveiligheid van het gebouw;  de school vult eens in de vier jaar een risico inventarisatie en evaluatie in en stelt een plan van aanpak op. Dit plan wordt geëvalueerd en aangepast;  de school heeft een aantal bedrijfshulpverleners welke tweejaarlijks worden geschoold;  op elke school zijn enkele personeelsleden geschoold op het gebied van BHV;  de school oefent elk schooljaar haar ontruiming. Deze ontruiming wordt geëvalueerd met alle teamleden;  de school heeft een noodplan waarin beschreven wordt welke handelingen worden verwacht bij calamiteiten;  de school draagt na vakanties zorg voor het doorstromen van het water i.v.m. legionella;  de school is rookvrij. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

12

Wat is een sociaal veilige school? Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en beroep doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat de school een boeiende omgeving is, die kinderen uitdaagt nog onbekende terreinen te ontdekken. Wij als volwassenen hebben daarin een belangrijke rol. Wij willen als school graag een kleine samenleving bieden waarin samenwerking, betrokkenheid en gelijkwaardigheid met alle betrokkenen vorm krijgt. Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontplooiing. Ten aanzien van de sociale veiligheid heeft de school de volgende zaken georganiseerd op leerling niveau:  op een sociaal veilige school voelen kinderen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leerkrachten. Kinderen op een sociaal veilige school pesten niet en dragen vanzelfsprekend geen wapens bij zich. De school tolereert geen discriminatie en seksuele intimidatie;  er zijn duidelijke omgangsegels die schoolbreed worden uit gedragen;  de school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Hierbij valt te denken aan gedragsregels en onderwijs afgestemd op mogelijkheden van de individuele leerling. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en reageren;  de school heeft een intern contact/vertrouwenspersoon voor leerlingen;  de school heeft een protocol kindermishandeling en een aandachtfunctionaris (IB-er);  de school maakt gebruik van een methode sociaal emotionele ontwikkeling, Kanjertraining, en neemt ieder jaar een enquête met betrekking tot de sociale veiligheid af onder de kinderen in de bovenbouw;  de school heeft een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem., KANVAS. Ten aanzien van de sociale veiligheid heeft de school de volgende zaken georganiseerd op school niveau:  de school creëert een veilige omgeving voor de kinderen, waarbij aandacht voor kind en gezin centraal staat. Communicatie met ouders wordt essentieel geacht in dit opzicht;  de school heeft het beleid tegen het pesten beschreven in de schoolgids en beschikt over een pestprotocol;  de school heeft een duidelijke route voor klachten. De school maakt hierbij een onderscheid tussen algemene klachten en klachten gericht op seksuele intimidatie. Voor beide klachten geldt een eigen route. De school heeft een extern contactpersoon. Zij kan klagers hierbij bijstaan;  de school heeft een klachtenregeling;  de directie bevraagt in het gesprekken het personeel naar hun veiligheidsbeleving en neemt eens in de twee jaar een enquête met betrekking tot de sociale veiligheid af onder de medewerkers;  de school heeft gedragsregels opgesteld en afspraken zijn vastgelegd en met de betrokkenen gecommuniceerd. Regels worden regelmatig herhaald en indien nodig bijgesteld. Het veiligheidsbeleid is niet alleen bedoeld om kinderen een veilige plek te bieden, maar ook medewerkers hebben vanzelfsprekend recht op een veilige omgeving. Geweld tegen medewerkers is ontoelaatbaar;  geweld op school wordt niet toegestaan. Er worden duidelijke grenzen gesteld aan kinderen en ouders. Eventuele sancties volgen. De school kan hierbij gebruik maken van het schorsingsbeleid;  de school neemt eens in de vier jaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie(RI&E) af;  de school heeft een extern vertrouwens persoon. Werken aan een veilige school is geen statisch gegeven. In verschillende beleidsdocumenten wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze gewerkt wordt aan een veilige school door te beschrijven wat er al is, waar het te vinden is, wie verantwoordelijk is, wat nog aangepakt moet worden en wanneer dit gebeurt.

Gedragsregels Wij hanteren de volgende gedragsregels op onze school:  er is wederzijds sprake van respect in het onderlinge contact en respect voor de persoonlijke levenssfeer van de ander. We behandelen een ander zoals we zelf ook graag behandeld willen worden;  er wordt niet gediscrimineerd of uiting gegeven aan racistische opvattingen;  er is geen sprake van bedreiging of pestgedrag; OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

13

      niemand wordt aangesproken op uiterlijk of seksuele geaardheid; eigendommen van een ander worden gerespecteerd; meningsverschillen worden in een gesprek opgelost op een voor de betrokkenen geschikt moment; schoolafspraken gelden niet alleen voor kinderen, maar ook voor de volwassenen in de school. rennen en fluiten bewaren we voor buiten; de kleuters, in de groepen, 1 en 2, worden door de ouders/verzorgers naar het lokaal gebracht. Dit kan vanaf 08.15 uur en vanaf 13.00 uur. de kinderen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein/veld en gaan bij de eerste bel om 08.25 uur en 13.10 uur naar binnen. Bij slecht weer om 08.15 uur en 13.00 uur. Op het schoolplein wordt toezicht gehouden van 08.15 uur tot 08.25 uur, in de ochtendpauze en van 13.00 uur tot 13.10 uur; fietssleutels, telefoons e.d. worden in de klas in een bakje gelegd;

We vatten de schoolregels samen in vier centrale regels: “Voor groot en klein zullen we aardig zijn” “We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen” “De school is binnen een wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet” “Roepen en fluiten doe je lekker buiten”

Mobiele telefoons Het komt steeds vaker voor dat kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Meestal wordt de telefoon voor de “lol” meegenomen. Er worden bijvoorbeeld foto’s en filmpjes gemaakt van kinderen en/of ouders. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Zodra een leerling op het terrein van de school of bij de fietsenstalling is, moet de telefoon uit staan. Het mobieltje wordt onder schooltijd in een bakje in de klas gelegd en mag aan het einde van de schooldag weer mee naar huis worden genomen. Bij overtreding wordt het mobieltje een week door de leerkracht ingenomen en de ouders ingelicht om herhaling te voorkomen. Schoolregels hangen op de prikborden in de halletjes zichtbaar voor iedereen. Deze afspraken worden aan het begin van elk schooljaar (de eerste drie weken) uitgebreid behandeld en vervolgens plaatsen de kinderen hier hun “handtekening” onder. Daarnaast is het mogelijk dat een klas nog een aantal extra gedragsregels opstelt. Deze worden dan bijgevoegd. Na enkele weken wordt het hanteren van deze regels met de kinderen geëvalueerd.

Pesten Wat is pesten? Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en gevolg heeft dat degene die gepest wordt zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen en/of buitengesloten voelt. Pesten is vaak een ongelijke strijd van een groep tegen een eenling. Meestal gebeurt het stiekem. Als men er achter komt, is het soms al weken, in het ergste geval al maanden of jaren aan de gang. Pesten is lange tijd met woorden of met je lijf geweld gebruiken tegen een kind. Dat ene kind durft zich niet te verdedigen of kan zich niet verdedigen. Pesten gebeurt soms alleen, maar meestal met een groepje kinderen. Voorbeelden van pesten zijn slaan, schoppen, duwen, spugen, nare dingen zeggen of doen alsof iemand niet bestaat. Wat is plagen? Er is een groot verschil tussen pesten en plagen. Als je geplaagd wordt, plaag je een keer terug. Plagen is niet gemeen, maar meer grappig. Meestal kun je erom lachen en een volgende keer is een ander kind eens aan de beurt. Toch moet je met plagen ook opletten. Als je lang doorgaat met hetzelfde kind te plagen, dan kan dat ook gemeen worden en dat is pesten. En dan zijn er nog gevoelige kinderen die niet goed tegen plagen kunnen en dat al gauw als pesten ervaren. Verschillen tussen pesten en plagen Pesten: - systematisch

Plagen: - niet-systematisch

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

14

- machtsevenwicht ongelijk - niet meer voor zichzelf opkomen - nadelige gevolgen slachtoffer

- machtsevenwicht gelijk - voor zichzelf opkomen - geen nadelige gevolgen

Plagen mag, pesten niet! Het is van groot belang de kinderen de verschillen tussen pesten en plagen uit te leggen. Een probleem kan ontstaan als kinderen plaag- als pestactiviteiten zien. Het is belangrijk dit serieus te nemen en de plagers duidelijk te maken dat de ander hun gedrag niet leuk vindt en dat ze dit moeten stoppen. Pestprotocol Dit protocol is bij de directie op te vragen en te vinden op het ouderportaal SchouderCom. Wat doen we wanneer er gesignaleerd wordt (door gepeste leerling zelf, ouders, andere leerling of leerkracht) dat een leerling wordt gepest?  De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.  Bij herhaaldelijk pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest.  Bij pestgedrag worden de ouders( van pester en gepeste) op de hoogte gebracht van het pestgedrag. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. Op OBS ‘t Eenspan is een pestcoördinator aanwezig. De naam van deze persoon is te vinden in de informatiegids.

Gedragsregels internet1 Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. Software verwijst (in toenemende mate) naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan (in de toekomst) door kinderen ook via internet worden benaderd. Iedere school is aangesloten op het internet. In principe hebben alle medewerkers en kinderen toegang tot het internet. De toegang tot internet wordt aangeboden binnen het kader van het volgen van het onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de school. Voor de klassensituatie geldt dat de groepsleerkracht toestemming kan geven aan kinderen om gebruik te maken van internet (onafhankelijk welke groep). Er wordt in de lessen waarbij internet wordt ingezet gewezen op kindvriendelijke zoekmachines. De volgende regels zijn binnen de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen opgesteld t.a.v. de kinderen:  geef nooit persoonlijke informatie op Internet zoals: namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leraar;  vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt;  zoek alleen informatie die je nodig bent voor school;  vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waar je je niet prettig bij voelt;  als jij je aan de afspraken houdt is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt;  spreek nooit af met iemand die je ‘online’ op Internet hebt ontmoet, zonder toestemming van de leraar;  verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van de leraar.  beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dit niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. Vertel het wel meteen aan de leerkracht als je zulke mailtjes ontvangt, dan kan die maatregelen nemen;  bespreek van te voren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.

1

Zie voor meer informatie: Bijlage 8 en 9 van het Veiligheidsplan van Openbaar Onderwijs Emmen

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

15

Aanvullend hebben wij nog de volgende regels op het gebied van mediawijsheid geformuleerd:  internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden;  er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen;  er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken;  de leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers meestal niet hun schuld;  het internet wordt conform de voorschriften en of aanwijzingen van het management gebruikt;  het is niet toegestaan om andere activiteiten te ontplooien, zoals: o het spelen van spelletjes via internet met derden; o zonder toestemming (educatieve) spelletjes downloaden en installeren; o het downloaden of installeren van niet-educatieve spelletjes; o het verwerven van geld voor persoonlijk gewin; o het verrichten van handelingen met een commercieel privé-doel; o het bezoeken van niet-onderwijs gerelateerde chatrooms en internetforums; o het verkrijgen van onbevoegde toegang tot systemen en gegevens van de school of enige andere organisatie; o internetsites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten; o persoonlijke opvattingen als opvattingen van de instelling voorstellen; o het internet gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten; o commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright uploaden, downloaden of anderszins overbrengen; o ander gebruik (dan hierboven genoemd) van het internet dat door de directeur van de school of de leerkracht als ongepast wordt aangemerkt is verboden.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

16

Het leerstofaanbod De kernvakken De leerdoelen zijn afgestemd op de leerlijnen van het primair onderwijs. De basisleerlijn geldt in principe voor alle kinderen. Natuurlijk wordt er ook afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen. De leerkracht geeft instructie op zowel groeps- als individueel niveau en werkt handelingsgericht. In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:  de leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan;  de kinderen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau;  ons onderwijs leert kinderen leren vanuit vaardigheidsdoelen gericht op de 21 e eeuw;  we werken opbrengst- en handelingsgericht op basis van leerlijnen en leerdoelen;  het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT; de school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap. Taal-leesonderwijs We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, zodat ze daardoor de informatie bij de andere vakken beter kunnen begrijpen en gebruiken. In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:  onze school investeert actief in allerlei leesstimulerende activiteiten zoals de voorleeswedstrijden, het voorleesontbijt en het project leesvirus;  de leerkrachten werken in de groepen 1 en 2 structureel met taalontwikkelingsmaterialen;  de leerkrachten van groepen 3 en 4 beschikken over een goede (actuele) methode voor technisch lezen;  de leerkrachten van groep 5 t/m 8 beschikken over een goede (actuele) methode voor begrijpend lezen;  in de groepen 5 t/m 8 wordt dagelijks door alle kinderen 15 -20 minuten gelezen. Hiervoor worden verschillende werkvormen gebruikt;  in de school is een rijke talige omgeving;  de school hanteert een dyslexieprotocol. Rekenen en Wiskunde Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Voor rekenen vindt het startpunt zich in de realiteit van de klas, de kinderen en de leerkracht. Kinderen en de omgeving geven voortdurend aanleiding tot rekenen en wiskundige activiteit. Binnen rekenen en wiskunde is het dan ook belangrijk om veel gebruik te maken van werkelijkheidssituaties. Met dit gedachtengoed in ons achterhoofd verzorgen we met behulp van onze rekenmethode het dagelijkse aanbod op dit gebied. Dit borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten:  tijdens de rekenlessen wordt er gebruik gemaakt van werkelijkheidssituaties;  rekencontexten worden ook buiten de rekenles aangeboden;  er wordt expliciet aandacht besteed aan het automatiseren;  de school beschikt over een protocol rekenproblemen. Om kinderen de gelegenheid te geven ook thuis te werken aan het verbeteren van hun basisvaardigheden rekenen, bieden wij Ambrasoft aan. Wereldoriëntatie Kinderen zijn van nature leergierig. Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. In de praktijk vertaalt voorgaande zich in de volgende punten: OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: locati[email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

17

  

  kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces; ruimte geven aan verschillende leerstijlen om tot kennis te komen; leren door het leggen van relaties. Ze leren begrijpen dat geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde weliswaar aparte vakken zijn, maar ook verband met elkaar hebben. Hoe meer verbanden er worden gelegd, hoe beter een kind leert; kinderen zijn o.a. in staat om: een bijdrage te leveren aan klassikale discussies en groepsdiscussies; kinderen hebben kennis van de belangrijkste gebeurtenissen, data en kenmerken van de bestudeerde samenlevingen uit het verleden en heden; kinderen ontwikkelen kwaliteiten die ze nodig hebben in de 21e eeuw, zodat zij in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid; kinderen hebben kennis en begrip van de eigen cultuur, maar ook van die van anderen.

Cultuur, beeldende en kunstzinnige vorming Op ’t Eenspan vinden we het belangrijk dat kinderen kennismaken met zowel de kennisgebieden taal, rekenen en wereldoriëntatie als met creatieve vakken handvaardigheid, tekenen, gym, dans, drama en muziek. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen tijdens hun schoolloopbaan kennismaken met zoveel mogelijk verschillende facetten van cultuur. Te denken valt aan het bezoeken van musea, het bijwonen van theater voorstellingen, workshops beeldende vorming, dans, muziek en erfgoededucatie. We vinden cultuureducatie belangrijk omdat het een beroep doet op de fantasie en creativiteit van onze leerlingen. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van de leerlingen bij de samenleving. Indien mogelijk dan gaat onze voorkeur er naar uit om cultuureducatie zo aan te bieden dat het aansluit bij de thema’s en onderwerpen van de betreffende groep. De leerlingen krijgen het dan in samenhang met de leerstof aangeboden en niet als losstaande activiteiten. Te denken valt aan het bezoeken van het Hunebedcentrum met groep 6, bezoeken van Herinneringscentrum Kamp Westerbork met groep 8. De bezoeken sluiten aan bij de lessen geschiedenis van betreffende groep. In andere gevallen wordt er voor gekozen om cultuureducatie aan te bieden in de vorm van losstaande activiteiten. De naam van onze cultuurcoördinator vindt u terug in onze informatiegids. De beeldende en kunstzinnige vorming vindt voornamelijk plaats binnen de vakken tekenen, textiele werkvormen en handvaardigheid. Binnen deze vakken wordt gepoogd van groep 1 t/m 8 de beeldende ontwikkeling in een vloeiende lijn te laten verlopen. Tevens wordt getracht de creativiteit van kinderen te ontwikkelen en kinderen de gelegenheid te bieden vertrouwd te raken met het omgaan met beeldende middelen, zodat ze die naar eigen inzicht en bedoeling kunnen gebruiken. Bij dit alles wordt o.a. gebruik gemaakt van tekenen met potlood, houtskool, Oost-Indische inkt, werken met verf, papier, stof en klei. Maar ook technieken als knippen, plakken, stempelen, borduren, weven zullen de revue passeren. ICT ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze kinderen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze kinderen planmatig om te gaan met ICTmiddelen. De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en zorgen dat de kinderen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software. Ons feitelijke ICT-aanbod is dekkend voor de kerndoelen en algemene informatievaardigheden (aanbod)ICT-middelen worden in voldoende mate en functioneel gebruikt in klassikale en niet-klassikale leersituaties (onderwijsleerproces). De 21st century skills zoals bijvoorbeeld het computational thinking, de mediawijsheid en de basiscompetenties in de omgang met de diverse office-pakketten komen hierbij aan bod. Engelse Taal In verband met onze moderne maatschappij, waarin Nederlands als taal niet meer voldoende is, bieden wij vanaf groep 1 Engels aan als tweede taal. Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

18

Jonge kinderen zijn in staat om een tweede taal te verwerven en daar spelen wij graag op in. Kinderen krijgen hierdoor tweetalig onderwijs en zijn goed voorbereid wanneer zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor de lessen Engels maken alle groepen gebruik van de interactieve methode The team on the move. Deze methode wordt in het schooljaar 2018-2019 vervangen en uitgebreid voor de groepen 1 t/m 8 Burgerschap en integratie

Een paar voorbeelden van activiteiten die specifiek gericht zijn op Actief burgerschap en sociale integratie:  er wordt in alle groepen aandacht besteed aan de thema’s op de Anti - pestkalender;  middels de Kanjertraining wordt er aandacht aan pesten besteed en een vragenlijst ingevuld  het is ook gebruikelijk dat er jaarlijks aandacht wordt besteed aan de 4 –mei herdenking;  in de bovenbouw doen de kinderen mee aan “De derde kamer”. Hierin kunnen alle kinderen van Nederland met elkaar debatteren over onderwerpen over de politiek;  we kijken mee in de hogere groepen naar het tv-weekjournaal; excursies naar Kamp Westerbork, Drents museum, Gevangenis Museum, diverse bedrijven en instellingen.  er wordt aandacht besteed aan actualiteit m.b.t. het koningshuis  kinderen leren in de bovenbouw het eerste couplet van het Wilhelmus

Kinderen groeien op in een steeds complexere en multiculturele samenleving. Wij vinden het belangrijk om de kinderen op een goede manier voor te bereiden op deze samenleving. Daarnaast is aandacht besteden aan “burgerschap en sociale integratie” voor basisscholen een wettelijke opdracht. Bij ons op school is burgerschapsvorming niet een apart vak. Het is verweven met en in ons hele onderwijsaanbod. Onderwijs in burgerschap/sociale integratie krijgt bij ons op school aandacht in de vorm van:  kennis en kennisoverdracht;  in onze lessen hebben we het over: geestelijke stromingen, democratie, discriminatie, rechtspraak, verkiezingen;  houding/attitude;  aandachtspunten binnen ons onderwijs zijn samen werken, samen spelen, verantwoordelijkheid geven en nemen, zelfstandigheid;  reflectie en meningsvorming. Deze komen naar voren bij bijvoorbeeld het debatteren over de dagelijkse stelling van het Jeugdjournaal in de groepen 5 tot en met 8;  hierbij handelt het om het omgaan met levensvragen, waarden en normen binnen onze maatschappij;  het werken aan sociale vaardigheden en het bevorderen van actief burgerschap en sociale interactie. In dit kader volgt het team eens in de twee jaar de “Kanjertraining”. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Alle leerlingen krijgen het hele jaar door “Kanjertraining”. Met de deelname aan Kanjertraining voldoet de school aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale integratie. Eén leerkracht is Kanjercoördinator en volgt een- of tweejaarlijkse intervisiebijeenkomsten om de expertise bij te houden. Doelen: o o o o o

het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep; het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen; het leren beheersen van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten; het stimuleren van de bewustwording van de eigenheid bij leerlingen; het leren om verantwoordelijkheid te nemen;

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

19

  

 

hoe ga je om met jezelf, met anderen, met de omgeving? Regelmatig komen deze specifieke thema’s aan bod tijdens onze lessen; school als oefenplaats; de maatschappij vind je ook in school terug. Ook op OBS ’t Eenspan hebben we het over school- en groepsafspraken / regels, spreken we over onze democratie, leren we elkaar om te gaan met conflicten. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving, waarbij tijdens het leren ook wel eens een foutje mag worden gemaakt. gerichtheid op de buitenwereld; OBS ‘t Eenspan wil de kinderen zo breed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Die brede voorbereiding vind je onder meer terug in de diverse excursies die we maken het onderwijs dat wij aanbieden.

OBS ’t Eenspan brengt Burgerschap en integratie ook zelf in de praktijk. De school is daarmee ook oefenplaats hiervoor. Een paar voorbeelden van activiteiten die specifiek gericht zijn op Actief burgerschap en sociale integratie:  er wordt in alle groepen aandacht besteed aan de thema’s op de Anti - pestkalender;  middels de Kanjertraining wordt er aandacht aan pesten besteed en een vragenlijst ingevuld;  het is ook gebruikelijk dat er jaarlijks aandacht wordt besteed aan de 4 –mei herdenking;  in de bovenbouw doen de kinderen mee aan “De derde kamer”. Hierin kunnen alle kinderen van Nederland met elkaar debatteren over onderwerpen over de politiek;  we kijken mee in de hogere groepen naar het tv-weekjournaal; houden excursies zoals naar Kamp Westerbork;  het bezoeken van het Drents museum, Gevangenis Museum, diverse bedrijven en instellingen;  er wordt aandacht besteed aan actualiteit m.b.t. het koningshuis;  kinderen leren in de bovenbouw het eerste couplet van het Wilhelmus.

Bewegingsonderwijs Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. De kleuters maken gebruik van het speellokaal, waar alle materialen aanwezig zijn voor kleutergymnastiek (KG). Ook worden hier de spellessen gegeven aan de kleuters. De groepen 1 en 2 hebben diverse keren per week kleutergymnastiek en op het plein wordt gebruik gemaakt van het buitenspelmateriaal. Vanaf groep 3 maken de leerlingen uitsluitend gebruik van het gymlokaal bij de school. Bij mooi weer zijn de leerlingen te vinden op het sportveld van het Esdal College, naast de school. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gymnastiek; de ene keer toestellen, de andere keer een spelles. Het is gebruikelijk dat de kinderen zich na de gymles douchen. Voor de opbouw van de lessen lichamelijke opvoeding gebruiken we de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”.

Ontwikkelingsgebieden in de onderbouw Het onderwijs aan kleuters (4, 5 en 6 jarigen) sluit aan bij de ervaring en de belangstelling van het kind. In groep 1 en 2 moet ruimte en tijd zijn om opgedane ervaringen te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen door middel van spel. Om dit te realiseren moet er genoeg gelegenheid zijn om te spelen. Om hun ontwikkeling te stimuleren, zijn er veel verschillende materialen en hoeken in de groep aanwezig. Kenmerkend in het spel van kinderen is, dat wanneer zij zich erg betrokken voelen, zij zich optimaal zullen ontwikkelen. Het onderwijsaanbod in groep 1 en 2 is zodanig opgebouwd dat uw kind veelal via spel tot leren komt. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkelingsaspecten die van groot belang zijn voor het jonge kind. Zo besteden wij aandacht aan de zintuiglijke ontwikkeling, het ruimtelijk inzicht, voorbereidend rekenen en lezen, de motorische ontwikkeling en de muzisch-creatieve ontwikkeling van ieder kind. De lokaalindeling kenmerkt zich door een aantal vaste hoeken, zoals de huishoek, de bouw- en constructiehoek, en een taal- / leeshoek. Naast de vaste hoeken worden ook wisselende hoeken gecreëerd zoals een timmerhoek, een themahoek chromebooks of een winkeltje. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: locati[email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

20

In de groepen 1 en 2 wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en de tijd van het jaar. Daarnaast wordt er regelmatig met chromebooks gewerkt. Bijvoorbeeld met het programma “Schatkist” voor voorbereidend rekenen en taal. In de loop van de leerjaren krijgen de kinderen ook een aantal verplichte taakjes per week; bij de oudste kleuters kan dat oplopen tot drie taken per week. Is een taak volbracht, dan kan men dat zien via het planbord. De kleur geeft de dag aan. ‘t Eenspan werkt met groepsplannen. Een aantal kinderen met dezelfde hulpvraag wordt als groepje geholpen. Dat kunnen ook kinderen zijn die al verder zijn in de ontwikkeling. Zij krijgen dan extra uitdagende opdrachten. In zo’n groepsplan wordt beschreven hoe, wanneer en waarmee we alle kinderen helpen. Wat ieder kind nodig heeft. Individuele handelingsplannen worden alleen nog gemaakt voor kinderen die binnen het groepsplan een stagnatie of achteruitgang laten zien in de ontwikkeling en een aparte leerlijn moeten volgen.

Om de overgang van groep 2 naar groep 3 te vergemakkelijken, mogen de kleuters van groep 2, die daaraan toe zijn, na de Kerst met speelmaterialen van groep 3 op het gebied van lezen, schrijven en rekenen werken. Taal- en rekenontwikkeling Zowel bij taal als bij rekenen maken we gebruik van werkelijkheidssituaties. Naast een rijke leeromgeving op dit gebied omvat taalontwikkeling een heel pakket zoals bijvoorbeeld voorlezen, rijmen, raadsels, kringgesprek en opzegversjes. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de (computer)methode Schatkist taal . Er vinden de hele dag taalactiviteiten plaats. Dit kan zijn in de vorm van een kringgesprek, boekbespreking, vertelplaat, opzegversje, raadsels, rijmen of bijv. door het kijken naar, een poppenkastspel of een t.v. programma, zoals Schooltv en “Koekeloere” en Schatkast. Aan de ontwikkeling van de rekenvoorwaarden wordt in de groepen 1 en 2 uitgebreid aandacht besteed. Dit gebeurt o.a. door het doen van testspelletjes, het aanleren van begrippen als meer, minder, evenveel, de eerste, de laatste, de derde, enzovoorts. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van Met sprongen vooruit en de (computer)methode Schatkist rekenen. Schrijfontwikkeling Al in de kleutergroepen wordt een begin gemaakt met schrijfonderwijs. Activiteiten met een expressief karakter dragen bij tot de ontwikkeling van een soepele fijne motoriek. Met andere woorden, het bewegen wordt ermee bevorderd. Zo krijgt de voor later zo vereiste soepele schrijfbeweging speciale aandacht door middel van verven, scheuren, knippen, plakken en boetseren. Daarnaast werken de kinderen met potloden, viltstiften, verf, vetkrijt en krijt. De onderbouw maakt daarnaast ook gebruik van lessen van de methode Pennenstreken. Er wordt veel aandacht besteed aan de schrijfvormen, goede pengreep, zithouding en de motoriek. Ieder kind wordt de juiste schrijfhouding aangeleerd en de manier waarop het een potlood moet vasthouden. Sociaal-emotionele ontwikkeling In de kleutergroep is er veel aandacht voor regels. Regels die gelden in de groep. Zo wordt er aandacht besteed aan hoe je met materialen om moet gaan, maar bijvoorbeeld ook aan hoe je op een juiste manier vraagt of je mee mag doen aan een activiteit. Net als in de andere groepen worden er voor de sociaal-emotionele ontwikkeling lessen gegeven uit “Kanjertraining”. Gymles De kinderen hebben elke dag bewegingsonderwijs ofwel buiten ofwel in het speellokaal. Tijdens de gymlessen doen de kinderen hun bovenkleding en schoenen uit. U mag uw kind een t - shirt en gymbroek meegeven en gymschoenen of slofjes. Kleuters die liever gymmen in hun ondergoed is ook toegestaan. Wilt u dit in een tasje doen en voorzien van naam? U wordt verzocht om voor uw kind een tas met gymkleding en gymschoenen op

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

21

school te hangen. De leerkracht kan dan per dag bepalen of de kinderen naar buiten gaan of dat er wordt gegymd in het speellokaal. Volgen van de ontwikkeling In groep 1 en 2 werken we met het volgsysteem van DORR. Deze volgt de ontwikkeling van kleuters aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming en motoriek zijn daarin beschreven in observeergedrag. De leerkrachten houden de ontwikkeling van ieder kind bij via een observatielijst die is afgestemd op de doelen binnen deze leerlijnen. DORR geeft ons de mogelijkheid om zelf leuke, bij onze groep passende, activiteiten te ontwerpen. Iedere periode bestaat uit het plannen van leerlijnen, de uitvoering van het aanbod, het observeren, het registreren, het evalueren van de opbrengsten en opnieuw aansluiten van het aanbod. Doordat wij een eigen invulling kunnen geven aan de uitvoering van DORR, geeft het ons de mogelijkheid om het gebruik ervan volledig af te stemmen op onze eigen schoolvisie. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel.

Ontwikkelingsgebieden in de midden- en bovenbouw Vanaf groep 3 wordt de dagindeling op het bord aangegeven met pictogrammen, die de leerstofgebieden aangeven. Daarachter worden door de leerkracht de opdrachten opgeschreven. Alle leerkrachten starten de dag met automatiseringsoefeningen (hoofdrekenen/tafels/spellingwoordjes). Vaak betreft het herhalingsoefeningen van een vorige dag. De opdrachten voor de dagtaak en de weektaak staan apart aangegeven. Na de automatiseringsoefeningen starten de lessen in principe met een groepsgerichte instructie. Na deze instructie gaan de leerlingen individueel of in tweetallen aan het werk. Voor een aantal leerlingen is er eventueel een verlengde instructie. We gebruiken daarvoor een instructietafel. De kinderen mogen soms na de groepsgerichte instructie zelf kiezen of ze met taal of rekenen beginnen. De leerkracht heeft dan tijd om kinderen (vaak een groepje) te helpen aan bijvoorbeeld de instructietafel. Na het voltooien van de opdrachten van deze leerstofgebieden is het kind verplicht om tien minuten te gaan stillezen. Na het stillezen gaat de leerling verder met extra werk (verrijkingsstof). Deze opdrachten kunnen ook op de dagtaak en/of weektaak staan die ieder kind ontvangt. Later op de morgen kan er weer een volgend leerstofgebied groepsgericht aangeboden worden met opnieuw (gedifferentieerde) verwerkingsopdrachten. De taak van de leerkracht wordt steeds meer die van begeleider, waardoor zij of hij meer tijd heeft voor individuele hulp en/ of extra instructie aan de instructietafel. Al het schriftelijke werk wordt door de leerlingen zelf ingeleverd op een afgesproken plaats. Soms heeft de leerkracht tijdens het lopen van een ronde het werk al (gedeeltelijk) nagekeken en besproken. In de groepen wordt gewerkt met een aandachtsblokje met diverse kleuren. Staat het blokje op rood, dan betekent dat, dat je niet mag praten en niet mag overleggen, staat het blokje op groen, dan mag je wel overleggen. Staat het vraagteken bovenaan dan wil het kind graag geholpen worden door de leerkracht. Een vinger opsteken is daarom niet nodig. Rekenen Ook in de midden- en bovenbouw wordt tijdens de rekenles uitgegaan van werkelijkheidssituaties. Daarbij wordt vanaf groep 3 de methode Wereld in getallen gebruikt. Er wordt veel gebruik gemaakt van concrete materialen om rekenbewerkingen bij kinderen te visualiseren. Naast alle rekenkundige bewerkingen biedt deze methode ook ruimte voor het werken met tabellen en grafieken en het bedenken van verschillende oplossingsstrategieën voor rekenkundige vraagstukken. Afhankelijk van de resultaten van de methodetoets volgt extra hulp, herhaling of verbreding. In de klas werken kinderen individueel op hun eigen niveau aan de taken van de methode. Interactieve lessen zijn altijd in een groep(je). De kinderen van groep 3 worden geleidelijk met deze manier van werken vertrouwd gemaakt. Vanaf groep 4 worden de tafels ingeoefend.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

22

Lezen Aanvankelijk lezen In groep 3 werken we met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Deze methode biedt kinderen de mogelijkheid om op hun eigen niveau te werken aan hun leesontwikkeling. Na een instructie kunnen kinderen op hun eigen niveau de leerstof verwerken en zal er extra ondersteuning gegeven worden. Deze extra ondersteuning is afgestemd op hetgeen ze nodig hebben om de doelen te behalen. In de klas zijn ook individuele leeswerkjes aanwezig. Het lesmateriaal beschikt over veel verschillend oefenmateriaal dat klassikaal en individueel ingezet kan worden. Regelmatig worden de leesvorderingen getoetst om te kijken welk niveau voor het kind het meest geschikt is. Voortgezet technisch lezen Na het aanvankelijk lezen wordt vanaf groep 4 verder geoefend om de leesvaardigheid structureel te vergroten. Met als einddoel het vlot en correct kunnen lezen. In groep 4 werken we met Estafette als vervolg op Veilig Leren Lezen. Het oefenen van de leesvaardigheid gaat door tot in groep 8. Het technisch lezen trachten we te bevorderen met o.a. “tutorlezen” (lezen in 2-tallen). Lezen doe je ook voor je plezier. Daarom is in alle groepen een klassenbibliotheek aanwezig. Kinderen zijn vaak als groep een kwartier stil aan het lezen. De leerlingen krijgen ruimschoots de gelegenheid om een boek te kiezen en te lezen. Ook kunnen de leerlingen in groep 7 en 8 meedoen aan de Drentse boeken top 5 en de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Daarnaast lezen de leerkrachten en leerlingen zelf regelmatig voor. Het leesniveau van een kind wordt bepaald door de DMT toets en de AVI toetsafname. Begrijpend lezen Begrijpend lezen is het kunnen ontsluiten van relevante informatie uit geschreven teksten. We werken voor begrijpend en studerend lezen met de methode: Nieuwsbegrip XL. De leerkrachten besteden daarnaast veel aandacht aan het toepassen van de geleerde leesstrategieën tijdens alle andere lessen die gegeven worden. Dit zorgt voor transfer en een natuurlijk en correcte leeshouding ten opzichte van alle schriftelijke teksten/informatie, waardoor kinderen zich goed kunnen redden in de maatschappij. Taal Voor groep 3 geldt dat taal, lezen en spelling nog nauw met elkaar samenhangen. Dit is allemaal te vinden in de methode Veilig Leren Lezen. Na de kerstvakantie zijn alle letters aangeleerd en leren de kinderen steeds complexere woorden te lezen en te spellen. Vanaf dit moment krijgen de kinderen ook kleine dictees. Voor taal en spelling gebruiken we in de midden- en bovenbouw de taalmethode Taal actief (groepen 4 t/m 8) De uitbreiding van de woordenschat neemt een vooraanstaande plaats in, net als het stellen, spelling en de grammatica. Naast het schriftelijk taalgebruik wordt ruimschoots aandacht besteed aan informatieverwerking, spreken, luisteren, vlot en duidelijk schrijven, kortom een scala aan communicatieve aspecten. We leren de kinderen ook om hun eigen mening onder woorden brengen. Schrijven Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de schrijfmethode Pennenstreken, die aansluit bij de leesmethode. Het schrijven van de verschillende letters wordt langzaam opgebouwd. Er wordt veel aandacht besteed aan de pengreep, de schrijfhouding en de motoriek. In groep 4 staat het leren van de hoofdletters centraal. De kinderen schrijven in begin groep 3 nog met potlood, daarna stappen ze over op een vulpen. De vulpennen krijgen de kinderen van school. De kinderen van groep 7 en 8 schrijven met een gelpen of nog steeds met de vulpen van school. Wanneer een kind als gevolg van aanhoudende problemen met de schrijfmotoriek niet met de schrijfmaterialen overweg kan, dan is het mogelijk dat de leerling na overleg met de intern begeleider gebruik maakt van een ander schrijfmiddel. In principe is het onderwijs kosteloos. Tot de leer - en hulpmiddelen behoren schriften, boeken, pennen en potloden. Elk kind krijgt op school vanaf medio groep 3 een goede (niet goedkope) vulpen. Het is de bedoeling dat deze vulpen de gehele basisschooltijd meegaat. Bij verlies of vernieling kan men op school terecht voor een nieuwe pen, tegen betaling (€ 7,50). In groep 7 en 8 kunnen de kinderen ook schrijven met een gelpen (€2,50) van school. Om het schrijfgerei op te bergen krijgen alle kinderen van school in groep 3 een etui. Kisten en dozen voor het opbergen van schrijfgerei zijn niet toegestaan.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

23

Engels In verband met onze moderne maatschappij, waarin Nederlands als taal niet meer voldoende is, bieden wij al vanaf groep 1 Engels aan als tweede taal. Jonge kinderen zijn in staat om een tweede taal te verwerven, daar spelen wij graag op in. Kinderen krijgen hierdoor tweetalig onderwijs en zijn goed voorbereid wanneer zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor de lessen Engels maken alle groepen gebruik van de interactieve methode The team on the move. In het schooljaar 2018-2019 gaan wij over op een andere methode. Aardrijkskunde en Topografie Vanaf groep 5 krijgen de kinderen topografie. In groep 5 wordt Nederland aangeboden. Voor groep 6 is de topografie van Nederland verplicht. Volgens een vast rooster wordt er een Nederlandse provincie aangeboden. De kaart van de provincie moeten de kinderen inkleuren, inoefenen op school en thuis, waarna de overhoring volgt. Voor groep 7 is de topografie van Europa verplicht en voor groep 8 de topografie van de wereld. Volgens een vast rooster wordt er een land, meerdere landen of werelddeel aangeboden. Deze moeten de kinderen op een kaart inkleuren, inoefenen op school en thuis, waarna de overhoring volgt. Naast topografie komen natuurlijk ook andere aardrijkskundige zaken als informatie over gebieden en (natuur)verschijnselen en levert stof op tot nadenken over de wereld. We hopen hiermee bij te dragen aan het waarderen van de schoonheid en de verschillen op aarde en bieden leerlingen de kennis en de vaardigheden om de wereld van zowel dichtbij als veraf te kunnen ontdekken. Aardrijkskunde gaat niet alleen over de wereld van nu, maar ook over de wereld van de toekomst. Op ’t Eenspan werken we met de methode De blauwe Planeet. Deze methode bestaat uit een leerlingenboek, een werkboek en een toetsboek. Met daarnaast software voor het digitale schoolbord. Geschiedenis Met de methode Argus Clou geschiedenis leren de kinderen voornamelijk over de geschiedenis van ons land. Aan de hand van een authentieke bron worden kinderen uitgedaagd om de samenhang tussen historische gebeurtenissen, het heden en de toekomst te zien. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. In elke jaargroep worden dezelfde tijdvakken in 5 geschiedkundige thema’s behandeld. Natuur We streven er naar dat kinderen belangstelling krijgen in de verhouding mens en natuur. Hierbij gebruiken we de methode NATUNIEK. Deze methode combineert natuur en techniek. De verdeling is 50% natuur en 50% techniek. Leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan met NATUNIEK regelmatig zelf actief op onderzoek uit. Verder verzorgen we in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie minstens één keer per een project over de levende of niet-levende natuur voor alle groepen. Techniek Voor techniek zijn er techniekkasten voor de onder-, midden- en bovenbouw aangeschaft. Daarnaast maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Natuniek. Groep 8 krijgt jaarlijks gedurende negen middagen technieklessen op het Esdal College Verkeer Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode Wijzer door het verkeer.. Vanaf het moment dat kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met verkeer. Op school wordt hierop ingespeeld. Naast het leren van verkeersregels wordt vooral nadruk gelegd op het toepassen van de regels en het gedrag in het verkeer. Het verkeersonderwijs bij ons school wordt gegeven aan de hand van de materialen van Veilig Verkeer Nederland. Verder voeren medewerkers van VVN jaarlijks een fietsenkeuring uit. Daarbij doet groep 7 mee aan het theoretisch verkeersexamen en groep 8 aan het praktisch verkeersexamen. Bij dit laatste verkeersexamen wordt ook gelet op de staat van de fiets. Alleen met een goedgekeurde fiets mag deelgenomen word en aan OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

24

het praktijkexamen. In oktober 2011 is aan de school het Drents verkeersveiligheids Label uitgereikt, omdat de school voldoet aan een aantal door Veilig Verkeer Drenthe gestelde criteria. In mei 2017 heeft de school na herkeuring door de provincie Drenthe het DVL certificaat voor de komende drie jaar mogen verlengen. Verder is ’t Eenspan in 2017 de fietsschool van Drenthe geworden. Een titel waarop we erg trots zijn. De school heeft een actieve verkeerscommissie die jaarlijks in overleg met de leerkrachten allerlei verkeersactiviteiten organiseert voor alle groepen. De commissie wordt ondersteund door de afdeling verkeer van de Provincie Drenthe. Creatieve vorming Muziek Muziek wordt gegeven in alle groepen. In de onderbouw wordt eigenlijk dagelijks aandacht aan muziek besteed. In de hogere groepen ligt de frequentie wat minder hoog. In deze groepen wordt gebruik gemaakt van de digitale methode 123Zing. De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de scholing van de leerkrachten om ervoor te zorgen dat de muziekles niet uitsluitend bij liedjes zingen blijft. Tekenen Voor het vak tekenen wordt o.a. gebruik gemaakt van de beeldmap tekenen. De school beschikt over een groot aantal bronnen, waaronder internet. Dramatische expressie en dans Dramatische expressie is expressieactiviteit voor de gr. 5 t/m 8. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Drama moet je doen en Dans moet je doen. De vrijdagmiddagactiviteiten Op vrijdagmiddag zijn er voor de leerlingen van groep 5 t/m groep 8 diverse activiteiten. Gedurende een periode van vier weken maken de leerlingen kennis met technieken, zoals figuurzagen, timmeren, tekenen, kleien, koken, papier -, karton verwerken, drukken, (grafische technieken) textiele werkvormen, dans en beweging, drama, dans techniek en gezinsspelen. In het schooljaar 2018-2019 wordt deze werkwijze herzien. Gymles De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben bewegingsonderwijs in de sportzaal naast de school. De gymkleding moet in orde zijn: aparte sportkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen). Graag ook een handdoek meegeven, want het is gebruikelijk dat de kinderen zich na het gymmen douchen. Dit alles graag voorzien van naam. Als kinderen door andere omstandigheden niet kunnen gymmen, moet dit schriftelijk of via Schoudercom door de ouders vooraf gemeld worden. Het gymrooster staat in de informatiegids. Sociaal-emotionele ontwikkeling Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden er lessen gegeven uit de Kanjertraining. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Geestelijke stromingen: humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstig vormingsonderwijs OBS ‘t Eenspan is een openbare school. Eén van de zaken waarmee we uiting willen geven aan onze openbare identiteit is om in de bovenbouw de gelegenheid te bieden om tijdens de lessen aardrijkskunde en geschiedenis kennis te maken met andere culturen en godsdiensten. Tevens kunnen de ouders/kinderen in de groepen 7 en kiezen uit humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). Tijdens deze lessen humanistisch vormingsonderwijs zullen de kinderen in aanraking laten komen met de verschillen die in onze maatschappij bestaan en leren wij hen open te staan voor andersdenkenden in onze maatschappij. Hierbij proberen we ook zoveel mogelijk denkwijzen en geloven aan bod te laten komen.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

25

Het godsdienstig vormingsonderwijs is niet gebaseerd op een bepaalde godsdienst, maar gaat uit van de algemeen geldende zaken uit het Christendom. Aangezien deelname aan de lessen HVO en GVO op vrijwillige basis plaatsvindt, zal ieder jaar een inventarisatie plaats vinden voor het nieuwe schooljaar. Indien bij de inventarisatie blijkt dat er ook voldoende kinderen zijn voor de lessen HVO en/of GVO, dan zullen deze lessen het volgend schooljaar georganiseerd worden. We bieden bij ons op school de gelegenheid om deze lessen te volgen, omdat wij de volgende democratische basiswaarden belangrijk vinden:  vrijheid van meningsuiting;  gelijkwaardigheid;  begrip voor anderen;  verdraagzaamheid;  autonomie;  afwijzen van onverdraagzaamheid;  afwijzen van discriminatie. Op de website van de school staat een informatief stukje geschreven over deze lessen. Huiswerk Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk. In groep 6 leren de kinderen bijvoorbeeld de topografie van Nederland. Ook spreekbeurten en boekbesprekingen worden thuis grotendeels voorbereid. In de bovenbouw is er naast aardrijkskunde ook huiswerk voor spelling (dicteewoordjes) en geschiedenis. Taalhuiswerk, vooral in groep 8, bestaat uit woord woordbenoemen, ontleden en de werkwoordsvormen. In principe staat huiswerk altijd op het bord aangegeven. Ook in Schoudercom geeft de leerkracht aan welk huiswerk er meegegeven is. In groep 8 wordt met een agenda gewerkt. De weg naar het voortgezet onderwijs Schoolkeuze Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op werkhouding, het CITO leerlingvolgsysteem (De Plaatsingswijzer) tot dan toe en de Entreetoets van CITO. Met dit voorlopig advies kunnen de open dagen van het VO bezocht worden. In maart volgt in groep 8 een definitief advies. Met dit advies kan de leerling ingeschreven worden op een school voor VO. Dit advies is gebaseerd op de werkhouding van de leerling en het CITO leerlingvolgsysteem. Binnen ons Samenwerkingsverband maken we voor de doorverwijzing naar het VO gebruik van De Plaatsingswijzer. Zoals hierboven genoemd volgt in de maand maart het definitieve schoolkeuzegesprek met de ouders. Aan de orde komen:

     

het advies van de school; de plaatsingsprofielen; uitslag entreetoets; de wens van ouders en kind; het onderwijskundig rapport; de aanmeldingsprocedure, (door school verzorgd).

Zie voor meer informatie de hoofdstukken Overgang naar het voortgezet onderwijs en Plaatsingswijzer. Verder is er meer informatie te vinden op www.plaatsingswijzer.nl Eindtoets groep 8 In april wordt de eindtoets afgenomen. Op ’t Eenspan wordt hiervoor de CITO eindtoets gebruikt. Deze toets wordt gezien als bevestiging van het advies. Mocht de toets hoger uitvallen dan het advies dan bestaat de mogelijkheid om hoger in te stromen in het VO.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

26

Voorbereiding op het voortgezet onderwijs In groep 8 krijgen de leerlingen informatie over het voortgezet onderwijs. Er wordt geprobeerd de kinderen bewust te maken van hun keuze. Kinderen krijgen als ondersteuning materiaal over het voortgezet onderwijs, dat ze mee naar huis mogen nemen. De ouders ontvangen de informatiebrochure over de Cito-toets; verder brochures over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over het voortgezet onderwijs in de gemeente Emmen. De schooladviesgesprekken zijn bedoeld om de definitieve keuzes te kunnen maken naar welke school voor Voortgezet Onderwijs de kinderen gaan. Alle scholen voor het voortgezet onderwijs houden open dagen. Ouders worden aangeraden die te bezoeken, samen met hun kinderen. In groep 8 wordt met een agenda gewerkt. Er wordt regelmatig huiswerk gegeven voor taal, (zins ontleden, spelling, en woord benoemen), geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. Nadere informatie over het maken van huiswerk en gebruik van de agenda krijgen de leerlingen in groep 8 een blad mee naar huis en is te vinden op SchouderCom. Naast de gebruikelijke onderwijskundige rapporten die naar de ontvangende school worden gestuurd, informeren we de scholen voor Voortgezet Onderwijs zo nodig mondeling over onze leerlingen. Omgekeerd krijgen we informatie over hoe onze oud-leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Dat geldt voor meerdere leerjaren. Jaarlijks publiceren we onze uitstroom gegevens op de website en in de informatiegids. Afsluiting groep 8 De kinderen van groep 8 werken als een groep samen in het kader de gezamenlijke afsluiting van hun loopbaan op de basisschool. Deze gezamenlijke afsluiting kan bijvoorbeeld een musical en eigen film zijn. Aan het einde van het schooljaar staat één dag in het teken van het afscheid. Deze dag is gevuld met allerlei activiteiten waarmee afscheid wordt genomen van de school die 8 jaar lang hun thuis was. Gemiddelde tijdsbesteding per vak- en vormingsgebied Op OBS ’t Eenspan ouden wij de volgende gemiddelde tijdsbesteding per vakgebied aan:

Urentabel Lichamelijke oefening Taal/spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Schrijven Rekenen en wiskunde Engelse taal Wereldoriëntatie Sociale vaardigheden Verkeerseducatie Bevordering gezond gedrag Expressie en muziek Expressie en werken Pauze Totaal aantal uren per week

Gr.1/2 5;30 4;35

Gr.3 1;30 10;15

1;40 4;30 1 0,30 0;30 0;30 0;20 1;45

Gr.4 1;30 6;30 3;20 0;45 0;50 5 1 0,30 0;30 0;30 0;20 1;45

Gr.5 1;30 6;05 2;20 1;55 0;30 4;55 1 2;40 0;40 0;30 0;55 1;30

Gr6 1;30 5;50 2;20 1;55 0;30 4;55 1 2;55 0;40 0;30 0;55 1;30

Gr7 1;30 5;35 2;20 1;45 0;30 5 1 2;55 0;45 0;30 0;55 1;45

Gr8 1;30 5;35 2;20 1;45 0;30 5 1 2;55 0;45 0;30 0;55 1;45

1;30 1 0;30 0;30 0;30 0;45

1;15 23;45

1;15 23;45

1;15 25;45

1;15 25;45

1;15 25;45

1;15 25;45

6:55 21;45

Toelichting tabel onderwijstijd

  

Bij de groepen 1 en 2 is ook taal- en rekentijd ondergebracht bij expressie/werken En ook is wereldoriëntatie ondergebracht bij taal/rekenen. Bij groep 3 valt technisch lezen onder taal/spelling onder wereldoriëntatie vallen de vakken; natuur, biologie, techniek, verkeer, levensbeschouwelijke vorming, aardrijkskunde en geschiedenis;

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

27

  

tijdens gezond gedrag wordt er aandacht besteed aan actief burgerschap; onder expressie vallen muziek, tekenen, handvaardigheid, drama en dansante vorming; tijdens taal, rekenen, begrijpend lezen, Engels, schrijven en wereldoriëntatie wordt de stof ook zelfstandig verwerkt

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

28

Opbrengsten van ons onderwijs Leeropbrengsten Het bijhouden van de ontwikkeling doen we door:  we werken opbrengstgericht op basis van leerlijnen en leerdoelen;  we stemmen het aanbod zoveel mogelijk af op het kind;  we werken vanuit het handelingsgericht werken (HGW) model;  hulp middelen daarbij zijn de methode toetsen en het cito leerlingvolgsysteem. Om de ontwikkeling en vorderingen van de kinderen zo goed mogelijk te volgen, wordt in de groepen 3 t/m 8 het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodegebonden toetsen wordt bepaald of de aangeboden leerstof voldoende wordt beheerst. Naast de methodegebonden toetsen worden de leeropbrengsten van de kinderen twee keer per jaar d.m.v. methode onafhankelijke toetsen van het CITO gemeten. De vorderingen van de kinderen in alle groepen worden besproken door de groepsleerkracht met de intern begeleider en in het team in zijn geheel. Daarnaast bespreken we de voortgang tussentijds in de groepsen leerlingbesprekingen en indien wenselijk in de teamvergaderingen. Op basis van de resultaten en de zichtbare trends worden er acties ter verbetering uitgevoerd.

Sociale opbrengsten De sociale opbrengsten worden vanaf groep 1 gemeten met KanVAS. Vanaf groep 5 nemen we ook de leerlingvragenlijsten af. De vorderingen van de kinderen in alle groepen worden besproken door de groepsleerkracht met de intern begeleider en in het team in zijn geheel. Daarnaast bespreken we de voortgang tussentijds in de groeps- en leerlingbesprekingen en indien wenselijk in de teamvergaderingen. Op basis van de resultaten en de zichtbare trends worden er acties ter verbetering uitgevoerd.

Eindopbrengsten De eindopbrengsten worden gemeten met de Cito eindtoets in groep 8. Deze wordt in april afgenomen. De resultaten hiervan publiceren we jaarlijks in onze informatiegids en op onze website.

Pedagogisch handelen Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: de kinderen op school op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen

Didactisch handelen Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs. Op dit moment maken we nog gebruikt van directe instructiemodel. Dit betekent in het kort:    

de les begint met even terugblikken op de vorige les; de leerkracht legt het doel van de komende les uit; de leerkracht geeft dan gedifferentieerde instructie; de leerkracht geeft opdrachten n.a.v. de instructie (sommigen beginnen na even uitleg; meteen en andere kinderen krijgen nog een extra instructie voordat ze beginnen);  de leerkracht loopt rondes langs de leerlingen;  de leerkracht gaat tijdens de verwerking een groepje kinderen extra helpen aan de instructietafel;  na afloop wordt teruggeblikt op het leerpoces en het product. In schooljaar 2018-2019 gaat het team een scholing volgen voor het geven van expliciete directe instructie (EDI). Het EDI-model is een doorontwikkeling van het directe instructiemodel. Een EDI-les is als volgt opgebouwd: OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

29

Lesdoel De leerkracht vertelt de kinderen wat ze aan het eind van de les kunnen. Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen. Zonder lesdoel maken leerlingen werk, mét lesdoel zijn leerlingen gericht op leren. Activeren van voorkennis Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of met het ophalen van voorkennis. Onderwijzen van het concept De leerkracht legt de bijbehorende begrippen uit. Onderwijzen van de vaardigheid De leerkracht onderwijst de vaardigheden met andere woorden de handelingen om tot de juiste uitkomst te komen. Belang van de les De leerkracht legt de kinderen uit waarom het belangrijk is om de vaardigheid /kennis te weten en te kunnen. Begeleide inoefening Samen met de leerkracht oefenen de kinderen een paar opdrachten. Ze krijgen direct feedback en de leerkracht ziet direct of de kinderen de instructie begrepen hebben. Lesafsluiting Dit is de zogenoemde kleine lesafsluiting. Voordat de leerkracht de leerlingen aan de zelfstandige verwerking zet, controleert hij/zij eerst of het doel behaald is. Hierdoor kun je voorkomen dat fouten inslijpen. Daarna kunnen leerlingen zelfstandig oefenen met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden. Zelfstandige verwerking De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht creëert een leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. Hij controleert het leerlingenwerk zo snel mogelijk, zodat hij direct feedback kan geven op hun werk. Verlengde instructie Kinderen die nog extra instructie nodig hebben werken samen met de leerkracht aan de instructietafel. Terugkoppeling De leerkracht geeft veel feedback, vooral procesfeedback. Zet de leerling aan het denken: Hoe komt het dat dit goed/fout ging? De leerkracht moedigt veel aan. Periodieke terugblik Bijvoorbeeld na elk leerstofonderdeel of een keer per week.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

30

Digitale leermiddelen We leven in een samenleving waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. In de hedendaagse samenleving zijn ICT-voorzieningen niet langer weg te denken. Kinderen accepteren die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier. Zij worden immers dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICTtoepassingen. We leveren voortdurend een bijdrage aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van het kind. Een kind moet flexibel kunnen leren en vaardigheden verwerven in elke situatie en in zijn eigen context. We bereiden kinderen voor op hun toekomst met 21e-eeuwse vaardigheden. Daarbij houden we rekening met de leerstijl van ieder kind. Voor ICT betekent dit dat we de leerstof plaats- en tijdonafhankelijk moeten kunnen bieden. Hiervoor werken leerlingen voornamelijk met mobiele devices; in de vorm van chromebooks. Scholen hebben in de toekomst geen of nauwelijks vaste werkstations meer. Hierbij blijven we uiteraard voldoen aan alle privacy- en veiligheidsaspecten vanuit de wet- en regelgeving.2 Het Ministerie heeft een drietal kerndoelen voor de ICT geformuleerd:   

leerlingen kunnen een tekst maken en bewerken met een tekstverwerkingsprogramma op de computer; leerlingen weten globaal welke mogelijkheden (digitale) informatiecentra hebben; leerlingen kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken.

Deze kerndoelen realiseren we op minimaal de volgende wijze:    

2

in de groep 1 tot en met 4 hebben we 1 mobiel device op 5 kinderen en in de groepen 5 tot en met 8 1 op 3; er wordt gebruik gemaakt van ondersteunende software bij onze methodes of van geheel gedigitaliseerde methodes; werkstukken worden nu regelmatig door de kinderen digitaal aangeleverd en gepresenteerd m.b.v. het digitale schoolbord. In groep 8 leren de leerlingen een presentatie te maken op de computer; de leerkrachten werken met digitale schoolborden, wat de lessen ten goede komt, de wereld in het klaslokaal brengt, maar er ook voor zorgt dat kinderen kennis maken met alles wat er digitaal al gedaan kan worden.

Bron: ICT visiedocument OOE januari 2018

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

31

In het kader van vastgestelde het ICT-visiedocument van Openbaar Onderwijs Emmen gaat vanaf schooljaar 2018-2019 de digitalisering van het onderwijs en de mogelijkheden om het onderwijs anders vorm te geven een grote vlucht nemen. Ook ’t Eenspan zal hier zeker een steentje gaan bijdragen.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

32

De zorg voor uw kind De groepsleerkracht is de eerstverantwoordelijke voor de ontwikkeling van de kinderen. Door middel van zorgvuldige observatie en toetsing stelt de leerkracht vast welke kinderen extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Hiervoor worden het dagelijks gemaakte werk en de methodegebonden toetsen gebruikt. Daarnaast worden ook gestandaardiseerde CITO toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden opgeslagen.

De mogelijkheden van onze ondersteuning Het zorgteam Het zorgteam bestaat in de basis uit de intern begeleider(s) en de locatieleider. Het is een evaluatie van de stand van zaken van het ondersteuningsbeleid binnen de school. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe kan het beter? Een vast punt is altijd de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, dan wel de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Onderwerpen kunnen door een ieder worden aangedragen. Het zorgteam kan worden bijgestaan door bijvoorbeeld de specialist meer- en hoogbegaafdheid, de remedial teacher en andere onderwijskundige specialisten. Intern begeleider Binnen de structuur van de ondersteuning neemt de intern begeleider (IB) een belangrijke plaats in. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de interne ondersteuning op de school en ondersteunt de collega’s bij de totale onderwijszorg, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Zij richt zich primair op het onderwijsinhoudelijk begeleiden van het team. Binnen de ondersteuning is de intern begeleider de spin in het web. Zij monitort en coördineert de ondersteuning in de breedste zin van het woord. Overige specialistische taken op school  Onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij klassen- en onderwijstaken in de groep.  Specialist gedrag ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan gedrag.  Taal-lees coördinator ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan taal/lezen.  Rekenspecialist ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan rekenen.  Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist

Handelingsgericht werken Ieder kind verdient onze zorg. Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader waarvan uit we op OBS ‘t Eenspan onze begeleiding gestalte geven. Handelingsgericht werken maakt adaptief onderwijs en doeltreffende begeleiding concreet, zodat we effectief kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Binnen HGW is er sprake van een onderlinge afstemming en samenhang in de stappen die in het onderwijs en de zorg aan leerlingen gezet worden op groeps-, school- en bovenschools niveau. De stappen en beslismomenten zijn duidelijk en iedereen weet wie, wanneer, wat doet. Er is sprake van een ketenbenadering. De groeps- en leerlingenbesprekingen zijn belangrijke schakelmomenten in de zorg aan leerlingen. Cyclus van handelingsgericht werken We onderscheiden vier verschillende fases met in totaal zes stappen. De stappen worden verwerkt in het groepsplan en in het groepsoverzicht. Het groepsoverzicht geeft per kind een overzicht van observaties, gesprekken, verslagen en tevens de onderwijsbehoeften. In het groepsplan staan de toets gegevens, het basisaanbod voor de hele groep en het specifieke onderwijsaanbod voor enkele sub groepjes; dus hoe er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoefte en hoe het wordt georganiseerd. Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van kinderen, in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod, plannen, volgen en evalueren. We streven naar een preventieve aanpak. We kijken vooruit: Wat zijn de doelen voor de komende periode en wat hebben onze kinderen nodig om die doelen te bereiken? OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

33

Cyclus van handelingsgericht werken in schema:

Fase 1: Waarnemen Stap 1: Verzamelen van kind-gegevens in het groepsoverzicht In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle kinderen en over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk, gesprekken met kinderen en ouders, verslagen, de resultaten op methode onafhankelijke en methode gebonden toetsen en via de overdracht van vorige leerkracht. Stap 2a en 2b: Signaleren van kinderen die iets extra’s nodig hebben In deze stap bepalen we welke doelen we voor de komende periode met de hele groep willen bereiken. Deze doelen betreffen de speel/leerontwikkeling, de werkhouding en het sociaal emotioneel functioneren. Welke kinderen hebben extra begeleiding nodig om deze doelen te behalen? Leerkrachten signaleren deze kinderen op basis van duidelijke criteria. Bij het signaleren gaat het om alle kinderen die meer nodig hebben dan het regulier basisaanbod. We signaleren niet alleen kinderen met een IV of V niveau maar ook de kinderen met een leer-of ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast signaleren we de kinderen met een opvallende werkhouding, een specifieke leerstijl of die specifieke sociaal-emotionele vaardigheden missen of juist bezitten. Fase 2: Begrijpen Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van kinderen We formuleren doelen voor de hele groep en benoemen de onderwijsbehoefte van elk kind. We vragen ons voortdurend af “Wat vraagt dit kind van ons?”. We maken hierbij gebruik van de gegevens uit ons groepsoverzicht. Er zijn kinderen die te weinig hebben aan het reguliere basisaanbod. Zij hebben extra

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

34

begeleiding nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Voor deze kinderen formuleren we, voor die gebieden waarbij ze begeleiding nodig hebben, hun specifieke onderwijsbehoeften. 1. Vanuit wat een kind al kan (de beginsituatie), formuleren we één of meer doelen: Wat willen we bereiken? 2. Wat heeft dit kind extra nodig om dit doel te bereiken? Fase 3: Plannen Na het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de kinderen, die extra begeleiding nodig hebben, zetten we de stappen 4 en 5 in de fase van plannen. Stap 4: Clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften Nu we onze groep goed in beeld hebben gaan we kijken hoe we op een haalbare manier kunnen differentiëren. We doen dit door een aantal kinderen die hetzelfde nodig hebben samen te voegen in een of meer clusters van enkele kinderen. Stap 5: Opstellen van het groepsplan Nadat de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, beschrijven we het onderwijsaanbod voor de komende periode. We doen dit voor de hele groep, de subgroepen en eventueel individuele kinderen. Een groepsplan bevat schriftelijke richtlijnen voor het onderwijs aan alle kinderen in de groep. Het bevat de didactische en pedagogische doelen voor de komende periode (8 tot 12 weken) en wat de kinderen daarvoor nodig hebben. Fase 4: Realiseren Stap 6: Uitvoering van het groepsplan Om het groepsplan zo soepel mogelijk te laten verlopen is een goed klassenmanagement voorwaardelijk. Het groepsplan is samen met het groepsoverzicht beschikbaar in de klassenmap. Op basis van het groepsplan maken we een week- en dag planning.

Groeps- en leerlingbespreking De leerkrachten en de interne begeleider (IB-er) bespreken twee keer per jaar de groep in een groepsbespreking, naar aanleiding van de CITO en aan de hand van de handelingswijzer van de interen begeleider. Daarnaast organiseert de IB-er om de zes tot acht weken een bespreking, waarbij kinderen die extra aandacht nodig hebben worden besproken. De dan gemaakte afspraken zullen, indien nodig, door de groepsleerkracht besproken worden met de ouders. Naast alle korte besprekingen, hebben de IB-er en de locatieleider twee keer per maand een geplande IB bespreking. Tijdens dit overleg wordt de zorg besproken.

Ontwikkelingsperspectief In sommige gevallen is het nodig dat er voor een leerling een ontwikkelperspectief wordt opgesteld. Als het kind een ontwikkelperspectief krijgt, vragen wij ouders toestemming te geven en het ontwikkelperspectief te ondertekenen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en gekeken wat de mogelijkheden zijn van deze leerling. Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen een handelingsplan. Dit handelingsplan maakt de leerkracht in overleg met de intern begeleider en zal vervolgens met de ouders besproken worden. Een handelingsplan heeft meestal een duur van zes tot acht weken en wordt afgesloten met een evaluatiegesprek tussen de leerkracht, de IB-er en de ouders. De ouder dient toestemming te geven voor een handelingsplan en dient het deze te ondertekenen.

Hoogbegaafde en (meer)begaafde kinderen Op school hebben we een structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Levelwerk. We zorgen naast het aanbod voor de cognitieve en sociale vaardigheden, voor een breed aanbod op het gebied van cultuureducatie en meervoudige intelligentie. Bij meervoudige intelligentie mag je uitgaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. In ons onderwijs wordt ook aandacht besteed aan capaciteiten als sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die niet alleen de einddoelen nastreeft, maar ook persoonlijke ontwikkeling wil omzetten in levenservaringen. OBS ’t Eenspan heeft een samenwerking met het Esdalcollege (vo) in Emmen om voor leerlingen uit groep 8, die hiervoor in aanmerking komen, een verrijkingsaanbod aan te bieden. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

35

Overgang en doubleren Wanneer blijkt dat een kind meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan het besluit genomen worden het te laten doubleren. Deze beslissing wordt genomen door de directie van de school in overleg met de leerkrachten en de intern begeleider. Wanneer we een doublure wenselijk vinden dan wordt dit tijdig, met de ouders besproken. De beslissing om een kind wel of niet over te laten gaan ligt uiteindelijk alleen bij de school. Ons beleid betreft doubleren is vastgelegd in het protocol Doubleren en versnellen.

Overgang voortgezet onderwijs In groep 8 wordt er door de school een advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gegeven. We zijn verplicht om hierbij te werken volgens De Plaatsingswijzer. Hieronder geven we hiervoor de procedure weer. In groep 8 worden de ouders door de leerkracht en de intern begeleider meegenomen in dit proces. Mocht er bij een leerling in groep 7 geconstateerd worden dat het proces rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs wellicht extra zorg vergt, dan worden de ouder(s) en/of verzorger(s) door de intern begeleider benadert voor een gesprek én wordt er al eerder contact gezocht met de verwijzingscommissie. Dit om ervoor te zorgen dat het kind de juiste plaats in het voortgezet onderwijs krijgt.

Plaatsingswijzer De school adviseert de ouders over het uitstroomniveau dat het best bij hun kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de kinderen op basis van het advies van de basisschool. Om ervoor te zorgen dat wij goed kunnen adviseren en plaatsen is de Plaatsingswijzer ontwikkeld. De Plaatsingswijzer wordt gebruikt voor het opstellen van het schooladvies voor de kinderen in groep 8. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem (Cito LOVS) van onze school. We verzamelen door de jaren heen veel gegevens over de kinderen. Deze gegevens leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Hierbij worden de Cito gegevens vanaf groep 6 gebruikt. Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door de basisschool. De eindtoets op de basisschool krijgt de status van een ‘second opinion’ en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een leerling wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, zoals informatie over de werkhouding, de motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. Het onderwijskundig rapport krijgen de ouders van de kinderen in groep 8 te zien alvorens deze naar de voortgezet onderwijsschool van keuze wordt opgestuurd. Sinds de invoering van Passend Onderwijs kan een leerling slechts op één voortgezet onderwijsschool aangemeld worden.

Profielen Een leerling wordt aangemeld voor: a. een onderwijsniveau; b. een profiel binnen dat onderwijsniveau. Als het ontwikkelingsbeeld van de leerling vanaf groep 6 rechtstreeks aansluit op de eisen, zoals die m.b.t. het onderwijsniveau in de Plaatsingswijzer staan vermeld, dan wordt de leerling aangemeld voor het Basisprofiel of voor het Plusprofiel van het betreffende onderwijsniveau. Voldoet het ontwikkelingsbeeld van de leerling niet geheel aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau (Basisprofiel) en de verklaring daarvoor kan worden gevonden in bijzondere omstandigheden in het leven van de leerling in groep 6, 7 of 8, dan wordt de leerling aangemeld voor het Bespreekprofiel. Voldoet het ontwikkelingsbeeld van de leerling niet geheel aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau (Basisprofiel) en de verklaring daarvoor kan worden gevonden in een gestelde diagnose m.b.t. een leerstoornis

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

36

dan wel gediagnosticeerde problemen op sociaal-emotioneel gebied, dan wordt de leerling aangemeld voor het Disharmonisch profiel. Het is noodzakelijk, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert, zowel bij het Bespreekprofiel als bij het Disharmonisch profiel. Basisprofiel Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau, bijvoorbeeld HAVO. Plusprofiel Het Plusprofiel is het profiel voor kinderen die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en wellicht voor een opstroommogelijkheid in aanmerking kunnen komen. Hierbij wordt met betrekking tot de scores op de Cito LOVS in groep 8 met namen gekeken naar de hoofddomeinen begrijpend lezen en rekenen. De scores op deze vakken van de jaren ervoor worden hierbij ook meegenomen. Bespreekprofiel Het Bespreekprofiel is het profiel voor kinderen die niet geheel voldoen aan de eisen zoals die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau gelden; d.m.v. een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op grond waarvan men van mening is dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau. Als richtlijn geldt, dat in de periode van groep 6 t/m 8 maximaal 7 bespreek- en twijfelscores mogen voorkomen, bij voorkeur niet bij de hoofddomeinen rekenen en begrijpend lezen. De basisschool levert een schriftelijke onderbouwing aan. Disharmonisch profiel Het Disharmonisch profiel is het profiel voor kinderen die op basis van het LOVS, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen en waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. autisme). De achterblijvende prestaties zijn zichtbaar bij 1 of 2 specifieke domeinen, gerelateerd aan de gestelde diagnose. Ook hierbij geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert.

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Leerweg ondersteunend onderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) is bedoeld voor kinderen die op zich wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen behalen, maar niet zonder aanvullende ondersteuning. Een leerling kan in aanmerking komen voor Lwoo als hij/zij voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft opgesteld. Een onafhankelijke commissie, de Regionale Verwijzingscommissie (RVC-VO), beslist vervolgens over de aanvraag. Er wordt een Lwoo-onderzoek afgenomen om vast te stellen of de leerling voldoet aan de wettelijke criteria voor Lwoo. Deze zijn:  een I.Q. tussen 75–80 en 90;  een leerachterstand op twee van vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) van 1,5 - 3 jaar. Bij deze twee domeinen moet in elk geval óf begrijpend lezen óf inzichtelijk rekenen zitten. Er wordt een relatie gelegd tussen de hoogte van het IQ en de ontwikkeling van de leerling. of:  

een I.Q. tussen 90 en 120; een leerachterstand op twee van vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) van 1,5 - 3 jaar. Bij deze twee domeinen moet in elk geval óf begrijpend lezen óf inzichtelijk rekenen zitten.  er is sprake van sociaal-emotionele problematiek, die is aangetoond d.m.v. onderzoek door een gedragsdeskundige. Er wordt een relatie gelegd tussen de ontwikkeling van de leerling en de aangetoonde sociaal-emotionele problematiek, bijv. faalangst.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

37

Praktijkonderwijs Er is een groep kinderen waarvan niet verwacht wordt dat ze een VMBO-diploma kunnen halen, ook niet met leerwegondersteuning. Bij deze kinderen is er sprake van een zeer aanzienlijke leerachterstand en een beperkte cognitieve intelligentie. Een leerling kan alleen een plek krijgen binnen het Praktijkonderwijs als wordt voldaan aan de criteria die de overheid hiervoor heeft opgesteld. Deze zijn:  een I.Q. tussen 55 en 75–80;  een leerachterstand op twee van vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) van 3 jaar of meer. Bij deze twee domeinen moet in elk geval óf begrijpend lezen óf inzichtelijk rekenen zitten. Er wordt een relatie gelegd tussen het intelligentieniveau en de ontwikkeling van de leerling. Een beschikking Praktijkonderwijs blijft van kracht zolang de leerling daar onderwijs volgt.

Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en aansluiting in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De wet Passend Onderwijs heeft een aantal kernpunten. Deze zijn:  reguliere en speciale scholen werken, op het gebied van ondersteuning aan kinderen, samen;  scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften van een kind);  scholen en gemeenten/ jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan kinderen vanuit onderwijs en zorg;  er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. Samenwerkingsverband De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen. Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger – Odoorn zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 22.02-PO. Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke extra ondersteuning op iedere basisschool geboden kan worden. Om de mogelijkheden voor Passend Onderwijs voor onze school in kaart te brengen is er door onze school een Schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld. In dit beleidsstuk is beschreven hoe de interne zorgstructuur binnen onze school gerealiseerd is. Het SOP is met de MR besproken en goedgekeurd en gedeeld met de experts van het samenwerkingsverband. Het SOP ligt bij de locatieleider ter inzage. Wanneer we als school handelingsverlegen zijn, met andere woorden we kunnen niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst met het ondersteuningsteam - de consultatiegroep- contact opgenomen. Deze gaat samen met ons andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

38

Speciaal (basis)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouder(s)/verzorger(s), een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband. (*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij respectievelijk Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. Taken ondersteuningsspecialisten op school Op onze school is een schoolondersteuningsteam/zorgteam dat bestaat uit de intern begeleider en de locatieleider (als eindverantwoordelijke voor zorg en begeleiding), aangevuld met een adviseur passend onderwijs vanuit de Consultatiegroep. Een medewerker van het wijkteam kan het ondersteuningsteam aanvullen wanneer signalen over de ontwikkeling van een leerling daartoe aanleiding geven. Integrale afstemming en ondersteuning wordt daarmee mogelijk (één kind, één plan). Het inzetten van de interne specialistische onderwijszorg en begeleiding binnen de school behoort tot de basisondersteuning van de school. Inzet van deze deskundigen vindt plaats nadat de vraag van de leerkracht in de groep- en kinderenbespreking aan de orde is geweest. De hulp en begeleiding van de specialist kan zowel gericht zijn op de leerkracht als op de leerling. De werkzaamheden van sommige ondersteuningsspecialisten richten zich ook op de preventie van problemen en op ondersteuning van leerkrachten. De ondersteuningsspecialisten werken nauw samen met de groepsleerkrachten en intern begeleider en werken uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de locatieleider van de school. Onze intern begeleider (ib-er) is mevrouw Ubels is bereid verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoering van Passend Onderwijs op de school. Contactgegevens samenwerkingsverband 2202-PO Emmen & Borger-Odoorn Postadres samenwerkingsverband 2202-PO: SBO Toermalijn, Sparrenlaan 4-5, 7822 EM te EMMEN. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met; Mevrouw Janet Ramaker, procesondersteuner passend onderwijs, email: [email protected] of met De heer Roel Weener, coördinator Passend Onderwijs email: [email protected], telefoon: 06 120 608 63 Daarnaast is er het Informatiepunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Informatiepunt Passend Onderwijs Postadres: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700 Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag Website: www.passendonderwijs.nl Telefoonnummer: 070 412 42 55 bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur Daarnaast kunt u ook meer informatie vinden op www.passendonderwijsenouders.nl over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.

Grenzen aan de zorg Als blijkt dat de interne extra ondersteuning op school ontoereikend is en het onderwijsaanbod niet aansluit bij de ontwikkeling van het kind en onvoldoende tegemoet komt aan de uitgangspunten zoals in de schoolvisie is verwoord, kan besloten worden tot verwijzing. Met als doel een beter bij de behoeften van het kind passende onderwijsplek. Het nieuwe samenwerkingsverband 20-01 bepaalt hoe de indicering voor speciaal (basis) OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

39

onderwijs zal gaan verlopen. De intern begeleider begeleidt in samenwerking met de groepsleerkracht van het kind, de ouders bij de toelatingsprocedure voor her speciaal (basis) onderwijs. Echter er kunnen zich ook situaties voordoen, waarin de grenzen van onze zorg aan het kind worden bereikt: 

verstoring van rust en veiligheid indien een kind ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een zodanige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is de grens van onze zorg bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs (sociaal-emotionele veiligheid) aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden;interferentie tussen verzorging/behandeling en het onderwijs indien een kind een zodanige verzorging/behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan het betreffende kind onvoldoende tot zijn recht komen, dan is de grens van onze zorg bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden;groepssamenstelling het kan voorkomen dat de school niet in staat is om een kind met extra onderwijsbehoeften aan te nemen, vanwege het aantal zorgkinderen dat in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is;basisbehoeften van het kind Als uit observaties en gesprekken blijkt dat er tijdens een begeleidingstraject met individuele hulplijnen onvoldoende tegemoet gekomen kan worden aan de basisbehoeften van een leerling dan zal er een verwijzing overwogen worden. De basisbehoeften zijn: -Relatie Een kind is een sociaal wezen en interactie is nodig om mens te zijn. Kinderen komen tot goede leerresultaten als er een goede relatie is met anderen. We streven dan ook naar aandacht voor onderlinge verschillen, acceptatie en waardering van elk kind; -Competentie De behoefte aan competentie, de behoefte om iets zelf te kunnen, is een menselijke eigenschap. Door hierin bemoedigd te worden raken kinderen gemotiveerd, nemen ze initiatieven en ontwikkelen zij (zelf)vertrouwen. De kinderen moeten zich geaccepteerd voelen met hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Kinderen verschillen in de mate van de reeds verworven competenties; -Autonomie Kinderen hebben de behoefte om zelf iets te doen. Pas wanneer kinderen het gevoel hebben het eigen gedrag te kunnen bepalen zullen ze ook taken uit willen voeren omwille van de taak zelf. Daarom moeten ze leren zelf verantwoordelijkheid te dragen. Het gaat daarbij om de verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor de naaste en de omgeving. Kinderen moeten bij het ouder worden steeds meer taken zelfstandig kunnen uitvoeren.

In uitzonderlijke gevallen kan het dus voorkomen dat wij het niet verantwoord achten om een kind het onderwijs bij ons op school te laten volgen. De zorgplicht Passend Onderwijs verplicht ons als school de ouders vervolgens te ondersteunen bij het zoeken naar goed passend onderwijs voor hun kind. Dit kan zijn op een andere basisschool, dan wel een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Bij kinderen die verstoring van de rust en veiligheid op school veroorzaken handelen wij volgens ons protocol pesten en/of gedragscode en protocol toelating, schorsing en verwijdering. Deze protocollen zijn opgenomen in het Veiligheidsplan van OOE.

De GGD op school Als vervolg op het consultatiebureau valt uw kind nu onder de zorg van de schoolarts. Hieronder leest u wat de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft. Elk schooljaar jaar komt de arts of de jeugdverpleegkundige om de kinderen van de groepen 2 en 7 te onderzoeken. Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind in algemene zin. Bij een volledig onderzoek is het gewenst OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

40

dat de ouders aanwezig zijn. Vooraf ontvangt u dan bericht over het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waarvoor een verwijzing naar bijv. de huisarts, een hercontrole of een uitgebreider gesprek wordt afgesproken. Hercontroles en screenings vinden in principe plaats zonder ouders. Als u daarvoor toestemming hebt gegeven worden de uitslagen van de onderzoeken besproken met de leerkracht. Overleg met de schoolarts of een tussentijds onderzoek is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. Onderzoek gehoor, gezichtsvermogen, lengte & gewicht In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen tijdens dit onderzoek gemeten en gewogen. De ouders worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders hiervoor toestemming geven. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt bekeken wat er moet gebeuren. Vragenlijst groep 2 Ter voorbereiding krijgt u als ouder een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van uw kind. De doktersassistente neemt met u deze vragenlijst door. Mochten er bijzonderheden of vragen zijn dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige van de GGD. Vragenlijst groep 7 Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Onderwijs aan zieke kinderen Een kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Wanneer een kind langdurig ziek is, thuis of in het ziekenhuis, dan zorgt de school ervoor dat de leerling betrokken blijft bij het onderwijs. Om de begeleiding van zieke kinderen zo optimaal mogelijk te realiseren, kan de school een beroep doen op de “Consulenten Onderwijs aan zieke kinderen”. Meer info: www.zoezon.nl

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

41

Ouder(s) en/of verzorger(s) Hoe houden wij de ouders en verzorgers op de hoogte? De betrokkenheid van ouders bij de school achten wij van groot belang. Daarom streven we ook naar een open communicatie met de ouders. Wij zijn van mening dat ouders altijd terecht moeten kunnen bij de leerkrachten. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van ouders verwachten wij dat ze met vragen en opmerkingen komen. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij zich hiervoor openstelt. We houden onze ouders/verzorgers op verschillende manieren op de hoogte. Eén van de middelen is natuurlijk deze schoolgids (algemene schoolgids en jaarlijkse informatiegids). Hiernaast maken we nog gebruik van onderstaande mogelijkheden. Communicatie en informatie  Rondleiding en informatief intake gesprek met de schooldirecteur bij inschrijving.  De kinderen van groep 1 t/m 8 ontvangen 2 jaarlijks het rapport over de vorderingen van het kind. Het rapport wordt met de gegevens van het cito leerlingvolgsysteem met de leerkracht besproken.  De kinderen en hun ouders krijgen in groep 7 een gesprek n.a.v. de entree toets.  De ouders van groep 8 krijgen een adviesgesprek VO .  Alle nieuwe ouders ontvangen de schoolgids.  De schoolgids staat ter inzage op de site en op SchouderCom.  Belangrijke informatie hangt op de prikborden. Ouderportaal We maken gebruik van het ouderportaal SchouderCom. Dit is een gesloten internet omgeving waarin team en ouders met elkaar kunnen communiceren. Hierin vindt men bijvoorbeeld de jaarkalender, groepslijsten (met foto's), telefoonnummers van ouders en kinderen, blogs over de groep enzovoort. Via de button op onze homepage krijgt men rechtstreeks toegang tot de website van SchouderCom. Daar kunnen ouders met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Ouders worden hiervoor uitgenodigd als hun kind bij ons op school komt. Op SchouderCom kunt u ook in het kader van de wet AVG ook aangeven of u bijvoorbeeld foto’s waarop uw kind te zien is wilt laten plaatsen op bijvoorbeeld de Website. Een eenmaal gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken of andersom. Ouderavonden De school organiseert een aantal ouderavonden per jaar.  

Omgekeerde tien minuten gesprekken: aan het begin van het schooljaar, in de tweede-derde week, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij de ouders de leerkracht informatie geven over hun kind. De leerkracht luistert en de ouders zijn aan het woord! Zo hopen we heel veel relevantie informatie te krijgen over de kinderen. Informatieavonden: Aan het begin van het schooljaar is er in elke groep een ouderinformatieavond. Tijdens deze informatieavond vertellen de leerkrachten over het programma van het schooljaar en andere relevante informatie. Tevens kunnen ouders kennis maken met andere ouders in de klas. Voorlichting voortgezet onderwijs: Ouders van de leerlingen van 8 informeren over het advies en de aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze wordt verzorgd door de VO scholen. Zakelijke ouderavond: Eens per jaar wordt er door de ouderraad en de medezeggenschapsraad een zakelijke ouderavond belegd. Op deze avond legt de ouderraad verantwoording af en vertelt de medezeggenschapsraad over de onderwerpen waar zij zich mee bezig heeft gehouden. Wanneer er niet genoeg animo is voor een zakelijke ouderavond, kan besloten worden dat de stukken van de MR en OR ter inzage bij de locatieleider te liggen. Contactavonden: twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om de vorderingen van hun kind met de betreffende leerkracht te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over het welbevinden, de cognitieve en de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind. Inloopavond: éen tot twee keer per jaar, meestal in oktober en maart, is er een inloopavond, waarbij de kinderen aan de ouders laten zien met welke methodes zij werken; het schriftelijk werk enz.;

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

42

kortom wat gebeurt er allemaal in de klas. Soms wordt deze inloopavond tijdens een projectweek gehouden. Tijdens de tweede bespreking, die gepland staat in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar, in februari-maart, zal de nadruk meer liggen op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Het rapport en de resultaten van de Cito toetsen worden besproken. In het rapport staat aangegeven hoe het kind zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en naar welke groep het gaat. Ouders mogen ervanuit gaan dat ze tijdens dit laatste gesprek geen verrassende dingen te horen zult krijgen. Als er reden is tot zorg, dan is dit al eerder aangegeven door leerkracht en eventueel de IB-er. Tijdens alle gesprekken is het mogelijk dat de IB-er aanschuift bij het gesprek. Dit kan op verzoek van de ouders maar ook van de leerkracht. Wanneer dit zal plaatsvinden, wordt men daar van tevoren van op de hoogte gesteld. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt ondertekend voor gezien, door de ouders en school. Dit verslag vormt de basis voor een eventueel vervolggesprek. Uiteraard zijn ouders welkom en zijn we altijd bereid om buiten de contactavonden in gesprek te gaan met ouders. Men kan altijd een afspraak maken met de leerkracht of de intern begeleider en vanuit daar zal er een gesprek plaatsvinden. Contact met de leerkracht De leerkracht is het eerste aanspreekpunt als het gaat om schoolse zaken. Wilt u met de leerkracht een gesprek over uw kind, dan kan dat altijd na het maken van een afspraak. 's Ochtends bij het verwelkomen van de leerling, voeren wij geen gesprekken. Wij staan dan klaar om het kind te ontvangen en aandacht te geven. Een gesprek kan afgesproken worden op initiatief van de ouder, maar ook de leerkracht kan het initiatief voor een gesprek nemen. Als ouders een vraag of probleem willen bespreken met betrekking tot een kind, is de beste route om dat eerst met de leerkracht(en) te bespreken. Als dat niet gaat of als een gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kan natuurlijk de Intern Begeleider en/of de locatieleider erbij betrokken worden. Soms zal de leerkracht zelf aangeven dat een onderwerp beter besproken kan worden met b.v. de Intern begeleider of de locatieleider. Van ieder gesprek met de ouder wordt door de leerkracht een oudergespreksformulier ingevuld. Daarop staat de inhoud van het gesprek in het kort, de aanleiding van het gesprek en de conclusies en afspraken. De ouder die deelgenomen heeft aan het gesprek ondertekent het formulier, evenals de leerkracht. De ouder kan een kopie van het gespreksformulier ontvangen. U kunt vragen en mededelingen ook per e-mail of via SchouderCom aan de leerkracht doorgeven. De e-mailadressen staan in de informatiegids en op de schoolkalender. De mail is niet bedoeld om inhoudelijke zaken te bespreken, dat doen we alleen in een persoonlijk gesprek. Rapporten Ouders ontvangen twee keer per jaar een rapport van hun kind. In dit rapport staat een overzicht van het werk dat het kind in de afgelopen periode heeft gedaan en hoe het kind het heeft gedaan. In de onderbouw beperkt zich dit grotendeels tot een woordenrapport. In de hogere groepen is het een woord- en cijferrapport. Dit rapport gaat mee naar huis en komt na ondertekening van de ouders weer op school terug. Naar aanleiding van het rapport worden ouders door de leerkracht uitgenodigd tijdens de contactavonden. Tijdens dit gesprek worden ook de uitslagen van het citoleerlingvolgsysteem besproken. Aan het eind van de basisschoolperiode krijgt de leerling het volledige rapport mee naar huis. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is verplicht om beide ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. Schoolrapporten, uitslagen van Cito toetsen, uitslagen van schoolonderzoeken, onderwijskundige rapporten en schoolfoto’s kunnen worden OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

43

verstrekt. Ook is er gelegenheid om oudergesprekken te voeren en schoolactiviteiten (dit alleen als beide ouders en het kind dit willen) bij te wonen. Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders vervreemdt. Dit is een wederkerig belang van kind en ouder. In het geval van problematische echtscheidingen kan een probleem ontstaan. Uitgangspunt voor de school is het belang van het kind. Het belang van het kind is het beste gediend als de school buiten de strijd van de ouders blijft en uitvoering geeft aan de wet- en regelgeving ten aanzien van informatieverstrekking aan ouders. Men mag van de school verwachten dat zij zich neutraal opstelt en beide ouders in principe van gelijke informatie voorziet. Uitzonderingen op deze plicht tot informatieverstrekking zijn:  indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt;  in gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt;  als de informatieverstrekking niet in het belang is van het kind. In dit geval zal de school zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren. De ouder kan dit laten toetsen door een klachtencommissie of een rechter. Op onze school gaan we als volgt mee om met informatieverstrekking aan gescheiden ouders:  alle briefjes gaan mee naar de op dat moment verzorgende ouder (ouder met het gezag). Deze heeft dan de verplichting de andere ouder (zonder gezag) te informeren. Veel informatie gaat via de mail. Vaak hebben beide ouders een mailadres, zodat dan de informatie altijd goed aan komt bij de beide ouders;  hiernaast kan iedere belanghebbende op de website van school alle gegevens vinden wat betreft nieuwsbrieven, kalender enzovoort;  de school informeert op verzoek de ouder zonder gezag;  de school gaat uit van één gesprek met beide ouders. Als dat niet mogelijk is, informeert de aanwezige ouder de andere ouder.  een nieuwe partner (geen ouder) mag alleen bij gesprekken aanwezig zijn als de vorige partner (ouder) hiervoor toestemming heeft gegeven. Foto’s op de website Bij het inschrijven kunnen ouders aangeven of zij toestemming geven voor het maken van foto’s en/of videoopnamen, bijv. van schoolfeestjes en de plaatsing hiervan op onze website en SchouderCom. Deze toestemming kan te allen tijde uitgebreid, dan wel ingetrokken worden. Foto’s die bijvoorbeeld voor de intrekking van de toestemming zijn gepubliceerd op de website, mogen daar blijven staan.

Ouderparticipatie Medezeggenschap (MR) Openbaar onderwijs Emmen wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe hebben alle scholen een Medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools niveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) georganiseerd.  De MR kan spreken over alle zaken die met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan het gemeentebestuur.  De MR heeft in sommige gevallen een adviserende stem en in andere gevallen een mee beslissende stem in het schoolbeleid.  De MR heeft plicht tot geheimhouding als het om vertrouwelijke zaken gaat. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de belangen van ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en uit een personeelsgeleding (2 personeelsleden). De namen van de MR leden staan in de informatiegids en zijn op de website te vinden.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

44

De locatieleider heeft geen zitting in de MR. Haar/zijn taak is meer die van overlegvoerder tussen het bevoegd gezag (= bestuur) en de MR geworden. Hiervoor krijgt zij/hij van dat bestuur een aantal mandaten. Deze zijn vastgelegd in een managementstatuut. Elke geleding heeft instemmings- en adviesrecht over zaken die voor haar van belang zijn, zoals:  het schoolplan en schoolgids;  formatieplan;  arbeidsomstandigheden;  financiën. Het medezeggenschapsreglement ligt op school ter inzage. De MR vergadert om de zes weken of vaker indien noodzakelijk. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan bij de voorzitter van de MR vragen indienen. De MR adviseert directie en team gevraagd en ongevraagd en heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij bepaalde zaken die de school betreffen. De namen van de MR-leden staan in de informatiegids en zijn op de website te vinden. Activiteitencommissie De hiervoor reeds genoemde Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) geeft basisscholen de mogelijkheid naast een MR een ouderraad, in het geval van ’t Eenspan een activiteitencommissie, in te stellen. De activiteitencommissie bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school. De activiteitencommissie is geen officieel overleg-instituut zoals de MR dat is, maar is een ondersteunend orgaan voor MR-leden en leerkrachten. De activiteitencommissie bestaat uit enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij alle activiteiten die voor onze kinderen door school worden georganiseerd, met als doel dat alle kinderen straks met veel plezier terug kunnen kijken op een hele leuke, leerzame schoolperiode met bijzondere momenten. Dankzij allerlei hand en spandiensten van de ouderraad is het voor het team mogelijk elk jaar een aantal bijzondere activiteiten te organiseren. Wanneer er nieuwe leden nodig zijn dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt. De activiteitencommissie coördineert allerlei schoolactiviteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Onderwijsinhoudelijke zaken vallen hier buiten. De activiteitencommissie vergadert zo’n 8 keer per jaar. De namen van de activiteitencommissieleden staan in de informatiegids en zijn op de website te vinden. Ouderhulp Op diverse momenten in het schooljaar vraagt de school ouders om mee te helpen d.m.v. vervoer en begeleiding en hulp bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij excursies. Dit wordt bekend gemaakt via SchouderCom en/of de nieuwsbrief of ouders worden daarvoor rechtstreeks door de leerkracht benaderd. Alle ouderactiviteiten, die vanuit school georganiseerd worden, worden verricht onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken. De rol van de ouders bij deze activiteiten is van groot belang voor het contact tussen school en thuis. Wel vraagt participatie van ouders de nodige verantwoordelijkheid en het discreet omgaan met informatie aan anderen over kinderen.

Gedragsregels hulpouders Binnen onze school hebben we een aantal gedragsregels opgesteld voor hulpouders. De meest belangrijke worden hieronder genoemd. Alle OOE-scholen hanteren gedragsregels voor medewerkers en kinderen. Het is daarom logisch om dat ook voor alle ouders te doen die binnen onze scholen op vele gebieden hulp verlenen. Daarnaast is het wenselijk deze gedragsregels ook voor andere ouders te laten gelden. Algemene omgangsregels  Accepteer en respecteer de ander zoals hij is.  Oordeel niet te snel en sluit niemand buiten om zijn of haar geloof, uiterlijk, sekse, ras, gezondheid, et cetera. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

45

      

Spreek elkaar altijd rustig en met respect aan. Doe dat in correct taalgebruik. Zeg de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt. Niet uitschelden, uitlachen en roddelen. Luister naar elkaar en probeer elkaar te helpen. Respecteer andermans eigendommen, dus ook die van kinderen. Praat niet negatief over ouders, kinderen en schoolpersoneel, of verwijs naar de plaats waar de kritiek uitgesproken moet worden.

Omgang met kinderen  Maak duidelijke afspraken, overleg die met de leerkracht, en kom ze na.  Wees open en eerlijk; oordeel rechtvaardig.  Bespreek problemen, misverstanden of moeilijkheden met kinderen, met de betreffende leerkracht.  Zorg voor een fijne sfeer!  Bespreek alle zaken waarover vragen zijn zo mogelijk meteen na de activiteit.  Omgang met andere (hulp)ouders  Heb vertrouwen in elkaar, steun elkaar, wees eerlijk, meelevend en hulpvaardig.  Kom afspraken na! Omgang met andere (hulp)ouders  Heb vertrouwen in elkaar, steun elkaar, wees eerlijk, meelevend en hulpvaardig.  Kom afspraken na!

Vrijwillige ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers wordt een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van het bedrag van de (vrijwillige) ouderbijdrage kunnen ouders terug vinden in de jaarlijkse informatiegids. De (vrijwillige) ouderbijdrage is bedoeld voor het organiseren van veel activiteiten binnen de school en komt geheel ten goede aan de leerlingen. Activiteiten als paasontbijt, Sinterklaas festiviteiten, avondvierdaagse en dergelijke. Aan het totale ingezamelde bedrag van de ouderbijdrage worden ook gelden toegevoegd verkregen uit de door de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten als een sponsorloop, verkoop etc. De activiteitencommissie is een reguliere vereniging. Dit houdt in dat de financiële stromen geen onderdeel hoeven uit te maken van de gelden van ons bestuur en tevens dat bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het gevolg daarvan is, dat ouders lid kunnen worden van de activiteitencommissie als vereniging. Voor dit lidmaatschap betalen zij contributie. Deze is even hoog als de, voorheen vrijwillige, bijdrage voor de activiteitencommissie. Ouders hoeven geen lid te zijn van de activiteitencommissie, de contributie blijft op vrijwillige basis. Als ouders geen lid worden en dus ook geen contributie betalen, dan hebben ze op de zakelijke ouderavond ook geen stemrecht. Voor de volledigheid even een opsomming van de activiteiten, die uit de contributie betaald worden:  jaarlijkse feesten (Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerst, Pasen);  de laatste schooldag;  niet geplande activiteit of aardigheidje. Over de wijze van betaling ontvangen ouders bericht van de ouderraad en is terug te vinden in de jaarlijkse informatiegids. De participatiewebshop Ouders hebben de mogelijkheid de ouderbijdrage en de schoolreizen te betalen via de participatiewebshop van de gemeente Emmen: www.participatiewebshop.emmen.nl

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

46

Stichting Leergeld Soms kan er bij betalingsproblemen voor schoolfonds, schoolreis of sportdeelname ook een beroep gedaan worden op: Stichting Leergeld Emmen e.o. Telefoon: Mailadres:

06-27289980 [email protected]

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

47

Organisatie en kwaliteit In- en uitstroom van leerlingen Leerlingen die instromen met 4 jaar:  intake gesprek met de locatieleider;  rondleiding;  inschrijven via inschrijfformulier;  informatieverstrekking ouders en voorschoolse informatie;  startgesprek met de leerkracht;  wenperiode van een aantal halve dagen;  instroom de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden. Leerlingen die tussentijd instromen vanuit een andere basisschool:  intake gesprek met de locatieleider;  rondleiding;  onderwijskundige Informatie inwinnen door intern begeleider als een kind van een andere basisschool komt;  eventueel een aantal dagen meedraaien in de groep;  eventueel een zorggesprek met ouders/verzorgers, intern begeleider en locatieleider;  besluit tot al of niet plaatsen. Leerlingen die tussentijds uitstromen naar een andere basisschool:  afsluitend gesprek;  formele uitschrijving;  eventueel een gesprek met de nieuwe school uitgevoerd door de intern begeleider;  onderwijskundig rapport opstellen voor de andere school. Leerlingen die tussentijds uitstromen naar een school voor S(B)O:  via Consultatiegroep route samenwerkingsverband;  HIT-document.

Zorg voor nieuwe leerlingen Als ouders erover denken om hun kind(eren) op onze school te plaatsen, zal er meestal eerst een afspraak met de directeur gemaakt worden voor een nader gesprek. In dit gesprek vertelt de locatieleider van alles over de school en hebben de ouders de gelegenheid om vragen te stellen. Meestal wordt het eerste bezoek aan de school afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en). Kinderen, die nog op een andere basisschool zitten, wordt de gelegenheid geboden om één of meerdere dagdelen in de nieuwe groep mee te draaien. De leerkracht tracht dan zo veel mogelijk uitleg te geven over de manier van werken. Vaak wordt er aan een ander kind uit de groep gevraagd om iemand een beetje wegwijs te maken. Als er besloten wordt het kind definitief op onze school te plaatsen, houdt de leerkracht de eerste periode de leerling extra goed in het oog en worden de ouders na enkele weken op school uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht om na te gaan of de leerling zich thuis voelt op school en om eventuele onduidelijkheden bij de ouders en/of de leerkracht weg te nemen. Normaal gesproken krijgt een kind een verslag (OKR= onderwijskundig rapport) mee van de vorige basisschool. Indien daarin niet voldoende informatie staat, of als er in het geheel geen verslag is meegekomen, zal de leerkracht contact opnemen met de leerkracht van de vorige basisschool om meer gegevens over het kind te krijgen. Voor kinderen, die nog vier jaar moeten worden, geldt de regel, dat een kind in de periode tot de vierde verjaardag in overleg met de leerkracht een aantal keren een dagdeel in de kleutergroep mee kan maken. Voor OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

48

’t Eenspan betekent dit dat het kind drie keer voor het vierde jaar een dagdeel (ochtend of middag) naar school mag. Zindelijk zijn is een voorwaarde om naar school te kunnen. Leerkrachten onderbouw kunnen geen luiers verschonen en mee gaan naar het toilet. Soms kan, door een medische oorzaak, het kind nog niet zindelijk zijn, neemt u in zo'n geval direct contact op met de leerkracht. Samen met ouders kunnen we zoeken naar een passende oplossing. De eerste schooldagen zijn voor een vierjarige vermoeiende dagen. Hij/zij wordt overspoeld door nieuwe ervaringen. Wij vinden het verstandig om het kind een rustige aanloopperiode te geven. In overleg met de leerkracht zijn aanpassingen in hele en halve dagen mogelijk. Als een kind vlak voor een vakantie vier jaar wordt, is het niet altijd wenselijk om meteen na de vierde verjaardag met school te beginnen. Er kan dan in overleg besloten worden om pas na de betreffende vakantie naar school te gaan. De kennismakingsbezoeken zijn dan wel al voor de vakantie geweest. Voorafgaand aan de zomervakantie of kort erna worden de ouders van de kleuters die in en net na de vakantie vier jaar worden uitgenodigd voor een informatieavond. Deze groep kinderen mag deze ochtend ook even naar het lokaal om kennis te maken met de toekomstige klasgenoten en de juf .

Voorschool In juni 2015 heeft de raad van de gemeente Emmen de Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en Onderwijs vastgesteld en het is de bedoeling dat er op 1 augustus 2018 in elke basisschool een voorschool aanwezig is. De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Gedurende 10 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters. Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel die nauw samenwerken met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker. We onderhouden een zeer goede relatie met de voorschool. Het pedagogisch handelen is op elkaar afgestemd. We zorgen voor een warme overdracht bij de overgang van de voorschool naar onze school. De voorschool valt onder verantwoording van Kinderopvang Meerdijk. Kinderen van de voorschool moeten zich ook tijdig inschrijven bij ons op school. Kinderopvang Meerdijk Tel: 0591-788221 e-mail: [email protected]

Voorschoolse en naschoolse opvang Vanaf 1 augustus 2007 is elke school verplicht buitenschoolse opvang aan de ouders aan te bieden. Op onze school wordt de buitenschoolse opvang geboden door Kinderopvang Meerdijk. Als ouder heeft u trouwens volledige keuzevrijheid. U kunt zelf kiezen bij welke organisatie u de BSO wilt regelen; ook bij organisaties die geen samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met de school. De school heeft van een paar organisaties een informatiefolder klaar liggen. Kinderopvang Meerdijk Tel: 0591-788221 e-mail: [email protected]

Overblijven / tussenschoolse opvang Voor wat betreft de tussenschoolse opvang (TSO) spreekt de wetgeving over overblijven in artikel 45 Wet op het Primair Onderwijs. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het overblijven of tussenschoolse opvang. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

49

Op onze school verzorgt een stichting de tussenschoolse opvang. en we, in samenwerking met Stichting Peuterwerk, de TSO. Als uw kind moet overblijven kunt u dat het beste bij de leerkracht melden. De kinderen mogen geen snoep meenemen. Voor de jongste kinderen geldt, dat zij alleen kunnen overblijven op dagen dat zij ook ’s-middags naar school gaan. Op dagen dat ze ’s-middags vrij zijn, worden ze geacht niet over te blijven. Tijdens het “ overblijven” eten de kinderen gezamenlijk met de begeleider een broodje. Na de lunch mogen de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer worden er binnen activiteiten georganiseerd. Per kind kunt u een bedrag per bank overmaken voor het overblijven en wordt er per kind een administratieve kaart bijgehouden. Tarieven: 10x = € 12,50; 20x = € 25,00; 30x = € 37,50; 40x = € 50,00 Graag uitsluitend per bank overmaken op bankrekeningnummer NL 34 RABO 0188998802 t.n.v. Stichting obs ‘t Eenspan inzake overblijven ’t Eenspan, onder vermelding van de naam van uw kind. Wanneer het saldo bijna op is krijgt uw zoon/dochter een briefje mee. Ouders hebben de mogelijkheid via de gemeente Emmen om de kosten van het overblijven te betalen via de participatiewebshop van de gemeente Emmen: www.participatiewebshop.emmen.nl Alle leerlingen en ouders die overblijven zijn W.A. verzekerd. Als uw kind overblijft, zorg dan voor een aparte solide broodtrommel (hygiëne) met naam. Overblijf contactpersoon: mevr. Annika Boonstra

Kwaliteitszorg Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen onze ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Verantwoording Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via het ouderportaal SchouderCom van de school. Ook de schoolgids, bestaande uit een algemene schoolgids ( vierjaarlijks) en een informatiegids (jaarlijks) is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR.

Inspectie Elke school wordt eens in de vier jaar een uitgebreid inspectieonderzoek afgenomen. Op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl ) zijn alle rapporten in te zien.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

50

Praktische informatie Afwezigheid groepsleerkracht Wanneer de groepsleerkracht afwezig is, zal de leerkracht zo mogelijk vervangen worden door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van de invallers wordt bovenschools geregeld. Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde personen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan zoekt de school naar andere opvangmogelijkheden op school. Hiervoor is er op alle openbare scholen in Emmen een protocol opgesteld. Indien wij geen invalkracht kunnen krijgen geldt onderstaande procedure: 1. een parttimer, werkzaam bij ons op school of op één van de ander scholen binnen OOE wordt gevraagd; 2. de onderwijsassistent krijgt de taak de groep over te nemen onder auspiciën van een leerkracht; 3. een PABO-student les laten geven onder auspiciën van een leerkracht; 4. collega die CV of BAPO heeft wordt gevraagd. (CV of BAPO niet laten vervallen); 5. we bellen een ouder van school die bevoegd is; 6. I.B. ‘er les laten geven; 7. de locatieleider les laten geven als hij op dat moment ambulant is; 8. in uiterste nood wordt, in overleg met de afdelingsmanager onderwijs van OOE, de klas naar huis gestuurd. Brede School De brede school, een samenwerking van scholen met partners zoals de gemeente, kinderopvang, welzijnswerk, sportverenigingen en de bibliotheek, heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen; op school, maar ook daarbuiten. Een Brede School is niet hetzelfde als een school of schoolgebouw. Een Brede school kan binnen één plek haar activiteiten aanbieden, maar soms ook bijvoorbeeld in een buurthuis of in een sporthal. Het aanbod van een Brede School is afhankelijk van wat de wijk of het dorp nodig heeft. Scholen en de betrokken instellingen zorgen voor de uitvoering van de activiteiten, soms onder-, maar meestal na schooltijd, ondersteund door sport- en cultuurcoaches. Schooltijden Op OBS ‘t Eenspan zijn de schooltijden voor de verschillende groepen als volgt verdeeld: Groep 1 tot en met 4: Maandag 08.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur Dinsdag 08.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur Woensdag 08.30-12.15 uur Donderdag 08.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur Vrijdag 08.30-12.00 uur Groep 5 t/m 8: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur 08.30-12.15 uur 08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur

13.15-15.15 uur 13.15-15.15 uur 13.15-15.15 uur 13.15-15.15 uur

Brengen en halen van leerlingen Vanaf 08.15 uur staan er leerkrachten op het plein, zodat er toezicht is wanneer de kinderen op het plein spelen. De ouder(s) van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen de kinderen vanaf 08.15 uur naar binnen brengen. Kinderen van groep 3 mogen de eerste weken na de zomervakantie nog binnen gebracht worden. Vanaf de herfstvakantie gelden ook voor hen de afspraken voor groep 4 t/m groep 8. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

51

Om 08.25 uur gaat de eerste bel. We starten om 08.30 uur met de lessen. Om 12.00 uur is het middagpauze en kunnen de kinderen, wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de TSO, naar huis om te eten. Op de woensdag is dit tot 12.15 uur en zijn de kinderen ’s middags vrij. Vanaf 13.00 uur staan er weer leerkrachten op het plein, zodat er toezicht is wanneer de kinderen op het plein spelen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen dan door de ouder(s) naar binnen worden gebracht. De kinderen die thuis een broodje hebben gegeten mogen pas vanaf 13.00 uur, wanneer er weer toezicht gehouden wordt door de leerkrachten, weer op het plein. Het toezicht op de veiligheid en het welbevinden van de kinderen die overblijven is anders voor de overblijfouders niet meer te waarborgen. Om 13.10 uur gaat de eerste bel. Om 13.15 uur beginnen de lessen. Om 15.15 uur gaat de school uit en kunnen ouders hun kinderen komen halen. De kinderen lopen samen met de groepsleerkracht naar buiten. Leerlingenraad We hebben op school een leerlingenraad die bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De verkiezing voor de leerlingenraad vindt altijd aan het begin van het schooljaar plaats. De notulen van de vergaderingen worden op Schoudercom geplaatst. Waarom een leerlingenraad? De kinderen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie. Het gaat tenslotte over het onderwijs dat aan hen gegeven wordt. Ze krijgen daardoor een beter inzicht in de organisatie van de school en een beeld bij wat wel en niet haalbaar is. Daarnaast maken ze spelenderwijs kennis met democratische beginselen en krijgen ze te maken met verantwoordelijkheid; verantwoording nemen en afleggen. We bevorderen hiermee actief burgergschap.

De Gezonde School Onze school heeft het certificaat “Gezonde School” gekregen op het gebied van bewegen en sport. De komende jaren mogen we ons dus gezonde school noemen. Enkel tips voor gezonde traktaties vindt u via onderstaande link https://issuu.com/voedingscentrum/docs/a4_traktatie-kaarten_1_2/1?ff=true&e=1222161/30851057 De Gezonde School-pijlers: 1. Gezondheidseducatie: In de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren. 2. Fysieke en sociale omgeving: Gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. 3. Signaleren: Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. 4. Beleid: Alle maatregelen voor de gezondheid van kinderen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. Fruitpauze Elke ochtend is er in de klas gelegenheid om een stukje fruit te eten of komkommer, wortel, paprika's etc. Tijdens dit hapje bestaat ook de mogelijkheid om iets te drinken. We gaan in de eerste plaats uit van fruit. Of een verantwoorde koek. Het is niet de bedoeling dat dit hapje een maaltijd wordt, maar een rustpunt op de ochtend. Gezonde traktatie Enkel tips voor gezonde traktaties vindt u via onderstaande link https://issuu.com/voedingscentrum/docs/a4_traktatie-kaarten_1_2/1?ff=true&e=1222161/30851057 Hoofdluisbestrijding Een lastig probleem, waar iedere school met regelmaat mee te maken krijgt, is hoofdluis. Volgens de richtlijnen en adviezen van de GGD, adviseren wij om uw kind(eren) regelmatig te controleren op neten/luizen. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

52

Mocht u hoofdluis bij uw kind(eren) constateren dan verzoeken wij u dit door te geven aan de groepsleerkracht. De school stuurt dan een SchouderCom bericht waarin adviezen staan ter voorkoming van verdere uitbreiding en adviezen voor eventuele behandeling van kinderen waarbij hoofdluis reeds geconstateerd is. Daar waar veel mensen (dicht) bij elkaar verblijven loopt men de kans op hoofdluis. Aangezien weinigen prijs stellen op deze beestjes, trachten wij ze uit te bannen. Naast de luizencape die de school aan elke leerling verstrekt beschikt de school ook over ouderwerkgroep, een LOT (= luizen opsporings team). De leden van dit team (hulpouders) controleren regelmatig ( iedere eerste week (maandag) na een schoolvakantie) de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze controle via de LOT-ouders vindt op school, buiten het klaslokaal plaats en is gratis. Natuurlijk wordt er aan de kinderen geen melding gemaakt over het wel of niet voorkomen van neten en/of hoofdluis bij zichzelf of klasgenoten. Bij aanwezigheid van neten en/of luizen wordt er door de leerkracht telefonisch contact met de ouders/verzorgers opgenomen om het kind op te halen en thuis te behandelen. Binnen 14 dagen worden alle kinderen in de betreffende groep weer bekeken of de behandeling effectief is geweest. We volgen dan ook het advies van de GGD. De LOT-ouders zijn geïnstrueerd door medewerkers van de GGD en kunnen eventueel op hulp van die organisatie rekenen. Het nut van de luizencapes is achterhaald; kammen is de beste methode. Contactpersoon: mw. Carina Reinders, telefoonnummer: 62 94 92. Hiernaast geeft het LOT voorlichting aan ouders/verzorgers. Tussentijdse meldingen van ouders/verzorgers aan school worden doorgegeven aan deze ouderwerkgroep, waarna er een extra controle plaatsvindt. Mocht u bezwaar hebben tegen de luizen controle, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht. Als we geen bezwaar gemeld krijgen, dan worden de kinderen op de afgesproken data gecontroleerd. Infectieziekten Kinderen, zieken of ouderen zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Sommige infectieziekten kunnen voor hen ernstige gevolgen hebben. Voor instellingen is het mogelijk een ongewoon aantal zieken snel op te merken. Op basis van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid hebben instellingen waar kwetsbare groepen verblijven of samenkomen de wettelijke plicht om een ongewoon aantal zieken te melden bij de arts infectieziekten van de GGD. Ook een basisschool heeft meldingsplicht en moet aandoeningen melden die (ook) door niet-medici kunnen worden vastgesteld: diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard bij de kinderen of het personeel. De locatieleider van de school dient een ongewoon aantal zieken binnen een werkdag per telefoon te melden aan de GGD. In overleg met de school kan de GGD nader onderzoek instellen en maatregelen adviseren om verdere verspreiding van de ziekte naar personen binnen en buiten de school tegen te gaan. De GGD kan de school adviseren over het informeren van contacten, de noodzaak van wering en antwoord geven op allerlei vragen die zich bij een uitbraak van een infectieziekte kunnen voordoen. Meer informatie over de wettelijke achtergronden van de meldingsplicht is te vinden via deze link: http://www.rivm.nl/cib/ Kinderen met een allergie Kinderen met een allergie moeten zo veel mogelijk mee kunnen doen met de activiteiten op school. Als kinderen een allergie hebben dan is de school bereid om hier rekening mee te houden. Voorwaarde is wel dat het onderwijsleerproces zo min mogelijk hinder ondervindt. Vaak gaat het om traktaties. Als de school op de hoogte is zal zij bij feestdagen een alternatieve traktatie voor kinderen met een allergie verzorgen. Bij de verjaardag traktaties in de klas dient de ouder zelf voor een vervangende traktatie te zorgen. Meestal zorgen de ouders voor een trommeltje met vervangende traktaties voor in de klas. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de school op de hoogte te stellen van de allergie van hun kind. Ouders van kinderen met een allergie dienen naast de gebruikelijke S.O.S-lijst ook een allergiepaspoort in te vullen. Dit paspoort kan opgevraagd worden bij de leerkracht of de administratie. De informatie van de ouders is cruciaal voor het uitvoeren van een goed allergiebeleid, zij zijn immers het best op de hoogte van de allergie van hun kind. Is het noodzakelijk dat er in geval van nood medisch gehandeld moet worden, dan zullen de ouders ook het formulier medisch handelen moeten ondertekenen. Het ingevulde paspoort wordt ingeleverd bij de leerkracht. De leerkracht houdt een kopie voor de eigen administratie. Het protocol ‘Kinderen met een allergie’, is op te vragen bij de administratie en directie.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

53

Medisch handelen Medisch handelen valt officieel niet binnen de bevoegdheden van een leerkracht. Als een kind medicijnen nodig heeft gedurende het verblijf op school zullen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de geneesmiddelen moeten overdragen aan de school. Om de gezondheid van de kinderen te waarborgen is het van groot belang dat de geneesmiddelen op de juiste wijze worden verstrekt. Het gaat hierbij veelal om medicijnen of andere middelen die een aantal malen per dag structureel door het kind ingenomen moeten worden, dus ook onder schooltijd. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, medicijnen bij gedragsen/of concentratiestoornissen, antibiotica et cetera. Omdat het hier gaat om het overdragen van de zeggenschap moet de toestemming van de ouders schriftelijk worden vastgelegd. In dit schrijven verklaren de ouders volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicijnen voor het kind. Naast de verantwoordelijkheidsverklaring van de ouders verklaren zij zich ook akkoord met de regels door de school gesteld over de aanlevering van medicijnen. Met een goede afstemming tussen school en ouders wordt een optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, leraar en schoolleiding gewaarborgd. Deze regels zijn tevens noodzakelijk om te waarborgen dat het onderwijsleerproces zo min mogelijk hinder ondervindt door de hulpverlening van de leerkracht bij de medicijnverstrekking. Indien het kind structureel medicijnen gebruikt vullen de ouders het toestemmingsformulier m.b.t. het verstrekken van medicijnen op verzoek in. Het formulier is te vinden op de website of op te vragen bij de administratie van de school. Er zijn strikte regels met betrekking tot het verstrekken van medicijnen onder schooltijd. Deze staan opgenomen in het protocol. Het protocol medisch handelen is op te vragen bij de administratie en directie. Schoolreizen De begeleiding van de schoolreizen wordt door de leerkrachten gevraagd. De schoolreizen worden gepland in de laatste weken voor de zomervakantie. Alle groepen, met uitzondering van groep 8, gaan 1 dag op schoolreis. Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar op kamp. Schoolvoorstellingen Alle kinderen bezoeken jaarlijks een theatervoorstelling, of nemen deel aan een andere kunstzinnige activiteit. Stagiaires Elk jaar biedt de school meerdere stageplaatsen aan voor studenten van de Pedagogische academie voor basisonderwijs. Naast stages van enkele dagen of weken in een groep lesgeven, zijn er LIO stages, waarbij de student meerdere weken achter elkaar voor de groep staat. Deze zijn alleen voor studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten. De stage vindt vlak voor het afstuderen plaats. Verder proberen we elk schooljaar ook enkele MBO stagiaires van het Drenthecollege, het Noorderpoortcollege of het Alfa-college te krijgen. Zij verrichten taken ter ondersteuning van de leerkracht, zoals lijmpotjes vullen, ondersteuning bij groepsactiviteiten, klaslokalen vegen et cetera. De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de groep en is voor u ook het aanspreekpunt. Aandachtspunten voor rijdende ouders Hieronder volgen een aantal aandachtspunten voor de ouders die ons helpen met het vervoer van de kinderen naar allerlei activiteiten:  iedere automobilist dient minimaal tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd te zijn;  het is verplicht om naast de WA-verzekering een inzittendenverzekering (voor de hoeveelheid personen die in de auto zitten) afgesloten te hebben;  voor ieder kind moet een veiligheidsgordel aanwezig zijn en gebruikt worden;  kinderen nemen plaats op de achterbank. Indien er verhoogde zitkussens aanwezig zijn, nemen de kinderen hierop plaats. Als een dergelijk verhoogd zitkussen ontbreekt, mag de driepuntsgordel op de achterbank gebruikt worden als heupgordel;  alleen kinderen groter dan 150 cm kunnen plaats nemen op de voorbank;  zorg dat de kinderen op een veilige plaats (trottoirzijde) in- en uitstappen; Natuurlijk neemt de bestuurder de verkeersregels, zoals de voorgeschreven snelheid, in acht. OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: locati[email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

54

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze aandachtspunten nogal streng en niet-uitnodigend overkomen. Echter gezien het veiligheidsbelang dat ermee gediend wordt, vertrouwen wij erop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen en dat het u niet weerhoudt om met uw auto voor schoolse activiteiten mee te rijden. Ziekmelding Is uw kind door ziekte of andere oorzaak niet in staat de school te bezoeken, dan kunt u dit tussen 8.00-8.15 uur telefonisch melden bij de conciërge Bianca Geerlings op telefoonnummer 0591-659840 Bezoek aan arts, tandarts, orthodontist e.d. graag van te voren melden bij leerkracht. Probeer deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Indien de leerling niet afgemeld is voor 9.00 uur, dan neemt de school contact met u op. De absenten worden per dag genoteerd in een absentielijst.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

55

Bovenschoolse zaken - Openbaar onderwijs Emmen Leerplicht De leerplicht en de vrije schoolkeuze van ouders bepalen in ruime mate het systeem van toelating en verwijdering. U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind in de leerplichtige leeftijd bij een school staat ingeschreven en dat uw kind ook de school bezoekt. Nederland kent een leerplicht. In de Leerplichtwet staat dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze vijf jaar zijn geworden, leerplichtig zijn. Deze leerplicht eindigt als ten minste twaalf volledige schooljaren een school is bezocht of aan het eind van het schooljaar waarin het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.3

Toelating Toelatingsbeleid In het toelatingsbeleid van het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) staat de schoolkeuze van de ouders voorop. Als deze keuze niet kan worden gehonoreerd, kunnen de mogelijkheden van het kind op een andere school van het schoolbestuur worden bezien en, waar nodig, binnen het Samenwerkingsverband 22-02. De algemeen toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent niet dat een openbare school een kind nooit mag weigeren. Een openbare school mag een kind echter niet weigeren vanwege zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen. Het bijzonder onderwijs mag dat wel. Ouders moeten hun kind (indien mogelijk) minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de inschrijving wensen) schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze.4 De school heeft 6 weken de tijd om te besluiten over het verzoek tot toelating en mag deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. Het moment waarop de termijn gaat lopen is de datum waarop het aanmeldingsformulier is ingevuld door de ouders. Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. Kinderen die jonger zijn dan deze leeftijd, kunnen op een wachtlijst met vooraanmeldingen worden geplaatst. Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind bij verschillende scholen tegelijk, binnen of buiten het samenwerkingsverband 22-02 aan te melden. Hierdoor kunnen meerdere scholen belast worden met de aanmeldingsprocedure en het onderzoek of er sprake is van een leerling met een ondersteuningsbehoefte. Ouders moeten daarom melden of en zo ja, bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht. Hierdoor kunnen scholen onderling tot afstemming komen voor de aanmeld-procedure. Na de aanmelding onderzoekt de school of er extra ondersteuning nodig is. Dit gebeurt op basis van de informatie van de ouders. De leerling heeft recht op een tijdelijke plaatsing met ingang van 1 augustus als de toelatingsbeslissing op die datum nog niet is genomen. 5 Tijdelijke plaatsing is niet aan de orde als: - ouders niet minimaal 10 weken voor het begin van het schooljaar hun kind hebben aangemeld; - de leerling reeds is ingeschreven op een school. De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft echter niet alle kinderen op de eigen school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden. Als er tot weigering van een leerling wordt overgegaan moet onderbouwd worden waarom de leerling niet tot de school wordt toegelaten.

3 4 5

Artikel 3 Leerplichtwet Artikel 40 lid 2 WPO Artikel 40 lid 7 WPO

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

56

Weigering tot toelating6 Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school (het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. De verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden op een andere school, is geregeld in de Wet Passend Onderwijs. De school onderzoekt echter eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet ze op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ . Op grond van deze wet moet de school eerst onderzoeken of zij het kind kan plaatsen op grond van het treffen van doelmatige aanpassingen. Daarbij spelen 3 factoren een belangrijke rol:  de (on)mogelijkheden van het kind;  de (on)mogelijkheden van de school;  de wensen van de ouders. Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, heeft zij een argument om de leerling niet toe te laten. Omdat schoolfactoren kunnen variëren kunnen de weigeringsgronden per school verschillen. Het bevoegd gezag besluit binnen 6 weken na aanmelding van een leerling over de toelating. De termijn van 6 weken mag met maximaal 4 weken worden verlengd. Elke school heeft daarom een eigen zorg-/ondersteuningsplan waarin de (on)mogelijkheden t.a.v. zorg en ondersteuning zijn beschreven. Hierbij worden ook factoren als groepsgrootte, samenstelling van de groep, effect op de voortgang van het onderwijs, deskundigheid personeel, voldoende financiële middelen, aanpassingen in organisatie en begeleiding etc. meegenomen. Deze argumenten sluiten aan bij de afspraken die binnen het SWV 22-02 zijn gemaakt over het begeleiden van kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Ernstige verstoring openbare rust en orde Het bevoegd gezag mag een kind weigeren op grond van een te verwachten verstoring van rust en orde. Het kan hierbij gaan om het gedrag van een kind, maar ook van dat van de ouders. Het bevoegd gezag moet haar beslissing tot weigeren van de leerling motiveren.

Het veiligheidsplan Er is een bovenschools veiligheidsplan opgesteld, daarin zijn alle protocollen en beleidstukken die te maken hebben met veiligheid samengevoegd. Het is een plan met veel uitleg en bruikbare protocollen, voor verschillende situaties die met veiligheid en veiligheidsbeleving te maken hebben voor zowel kinderen als medewerkers. Het veiligheidsplan is te vinden op school. Het bevat o.a. de klachtenregeling, het gedragsprotocol, het pestprotocol, meldcode huiselijk geweld en het protocol verwijdering en schorsing van een leerling In de wet is opgenomen dat scholen verplicht zijn om jaarlijks de veiligheidsbeleving bij kinderen te monitoren met een instrument dat valide, betrouwbaar en gestandaardiseerd is. De inspectie houdt hier ook toezicht op. Op elke school is er een contactpersoon c.q. veiligheidscoördinator en een pestcoördinator aanwezig. Wie dit op OBS ’t Eenspan zijn, kunnen ouders lezen in de informatiegids. Bij de contactpersoon kan ook iedereen, ouders, kinderen en medewerkers terecht met een klacht De vertrouwenspersoon lost het probleem niet op, maar weet wel bij wie je moet zijn. In de meeste gevallen is dat een vertrouwenspersoon. Die werkt niet op de school van uw kind. Deze vertrouwenspersoon weet welke weg je verder kunt bewandelen.

6

Zie veiligheidsplan OOE bijlage 16a

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

57

De vertrouwenspersonen die voor de gemeente Emmen zijn aangesteld zijn: Jennifer Bakker en Maarten de Wit. Zij zijn werkzaam bij de Stichting Welzijnsgroep Sedna Parallelweg 36 7822 GM te Emmen Telnr.: 0591-680850

Ordemaatregelen Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische maatregelen om sociaal gewenst gedrag te bevorderen en om kinderen te vormen. Deze maatregelen hebben te maken met het handelen en kunnen daarom door een leerkracht aan een kind worden opgelegd. Ordemaatregelen raken de rechtpositie van een leerling en kunnen alleen door het bevoegd gezag worden opgelegd. Er is sprake van een aantal ordemaatregelen in opklimmende zwaarte:  de schriftelijke berisping;  de overplaatsing naar een parallelklas of een andere vestiging van de school van het bevoegd gezag;  de schorsing;  de verwijdering. Het bevoegd gezag is vrij om te beslissen of en zo ja welke ordemaatregel zij wil treffen. Bij het opleggen van een ordemaatregel houdt het bevoegd gezag rekening met de volgende aspecten:  er is een evenredige verhouding tussen de overtreding die de kind heeft begaan en de ordemaatregel die wordt opgelegd;  de kind heeft in eniger mate schuld aan de normschending;  het bevoegd gezag legt de ordemaatregel op volgens de procedurele regels die hiervoor gelden.

Schorsing Bij schorsing wordt een kind tijdelijk het recht op deelname aan het onderwijs ontzegd. Er is pas sprake van schorsing als een leerling voor tenminste één dag wordt uitgesloten van het recht op deelname aan het onderwijs. De duur van de schorsing moet in verhouding staan tot de aard en de ernst van de overtreding .7 Een kind mag ten hoogste voor één week worden geschorst. Het bevoegd gezag houdt rekening met de volgende aspecten:  het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt;  indien de schorsing langer dan één dag duurt wordt dit gemeld met opgave van redenen via het schooldossier aan de Onderwijsinspectie;  het bevoegd gezag hoort de ouders voorafgaand aan het schorsingsbesluit;  als het bevoegd gezag het kind per direct moet schorsen, dan worden de ouders ná het schorsingsbesluit gehoord;  het bevoegd gezag gebruikt de schorsingsdagen om met de ouders in gesprek te gaan en om over het vervolgtraject afspraken te maken;  het bevoegd gezag vermeldt in het schorsingsbesluit de reden van de schorsing, de ingangsdatum en de duur van de schorsing;  in het schorsingsbesluit wordt een bezwaarclausule opgenomen, waarin vermeld staat dat indien de ouders het niet eens zijn met de inhoud van het besluit, zij binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift kunnen indienen;  de school neemt maatregelen om te voorkomen dat de leerling een onderwijsachterstand oploopt.

Verwijdering Er is sprake van verwijdering als het bevoegd gezag de leerling niet langer ingeschreven wenst te hebben. Verwijdering kan worden beschouwd als een eenzijdige rechtshandeling van het bevoegd gezag, waarbij aan

7

Artikel 40c WPO

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

58

een kind de verdere toegang tot de school wordt ontzegd.8 Het bevoegd gezag beslist over de verwijdering van het kind. In het verwijderingsbesluit geeft het bevoegd gezag aan hoe het een afweging heeft gemaakt tussen het belang van de school bij verwijdering en het belang van het kind om op school te blijven. Voor het bevoegd gezag is er een tweetal redenen om een kind te verwijderen:  de school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind voldoen;  er is sprake van ernstig wangedrag van het kind of de ouders. Zie voor meer informatie bijlage 16a Protocol Toelating, Schorsing en Verwijdering.

Verzuim Uw kind moet elke dag naar school. Bij afwezigheid van uw kind kan sprake zijn van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim: Geoorloofd verzuim Ziekte: Als uw kind ziek is, dan hoeft het niet naar school. U moet dit wel zo snel mogelijk aan de school melden. Bij ziekteverzuim geldt voor alle scholen één protocol voor registratie en doorverwijzing. Dit protocol ligt voor u ter inzage op school. Ongeoorloofd verzuim Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan moet de school maatregelen nemen; het is tenslotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs deelneemt. Meestal zal een leerkracht of de locatieleider contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als een op onze school ingeschreven leerling zonder geldige reden afwezig is. Als een kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan moet de school maatregelen nemen; het is tenslotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs deelneemt. Meestal zal een leerkracht of de locatieleider contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Vanaf april 2017 wordt verzuim alleen nog via het verzuimregister gemeld. Er is sprake van luxe verzuim als een ingeschreven leerplichtige leerling, zonder vrijstelling, buiten de schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar via het verzuimregister. Als het kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het op school kennismaken. Deze kennismakingsfase omvat maximaal vijf dagen. Verlof De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen. Daarom heeft zij een wet ontwikkeld, namelijk de “leerplichtwet 1969”. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van deze wet. In de leerplichtwet staat dat het de taak van ouder(s)/verzorger(s) is ervoor te zorgen dat het kind elke dag naar school gaat. Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakantie geen vakantie worden verleend. Verlof aanvragen Als ouders verlof op wilt nemen buiten de reguliere schoolvakanties, moet men dit voorleggen aan de locatieleider van onze school. De locatieleider of de leerplichtambtenaar (afhankelijk van de school die wordt bezocht) is degene die toestemming geeft voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Op school is hiervoor een verlofformulier te verkrijgen. Deze is ook te downloaden vanaf de website van de school. Ongeoorloofd verzuim De locatieleider van de school is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verzuim door te geven. Tegen ouders (of kinderen van 12 jaar en ouder) die zonder toestemming hun kinderen van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen onder meer een flinke geldboete opleggen. 8

Artikel 40 lid 11 WPO

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

59

Wanneer extra verlof? Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat U uw kind buiten de schoolvakanties thuis wilt houden. Hier volgen enkele van deze omstandigheden: Ziekte In de eerste plaats valt te denken aan ziekte van uw kind. Als uw kind ziek is, moet u de locatieleider van de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Vakantieverlof In de tweede plaats is verlof aanvragen mogelijk vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s) van het kind. U moet dan denken aan beroepen in de agrarische- en horecasector. Hier zijn echter wel strikte regels aan gebonden. In principe gaat elk kind buiten de schoolvakanties om gewoon naar school. Er is een Leerplichtwet die het recht op- en continuïteit in het onderwijs garandeert. Het kind kan in dit geval alleen buiten de schoolvakanties met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) op vakantie gaan. Bij de aanvraag dient u een werkgeversverklaring te overhandigen. Deze zal moeten aantonen dat de extra vakantie om bovengenoemde reden wordt aangevraagd. De verklaring mag niet gebaseerd zijn op een roostertechnisch probleem. Het niet gezamenlijk op vakantie kunnen geldt voor alle vakanties (van 14 dagen of langer) in dat schooljaar en niet alleen tijdens de zomervakantie. Dit betekent dus dat wanneer men bijvoorbeeld wel in een kerstvakantie (die meestal twee weken duurt) of een meivakantie van twee weken op vakantie kan gaan, er geen reden is voor het verlenen van verlof. Let op!  Vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen.  Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.  Slechts het gegeven dat een belangrijk deel van de omzet gedurende de schoolvakanties wordt behaald is onvoldoende. Geen reden voor vakantieverlof zijn:  goedkope vakantiemogelijkheden;  door anderen betaalde vakanties;  meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest;  ontlopen van de verkeersdrukte;  een aangeboden reis i.v.m. het vieren van een jubileum. Verlof wegens gewichtige omstandigheden Tot en met tien schooldagen per schooljaar dient u dit schriftelijk aan de directie van de school te vragen. Bij meer dan tien schooldagen per schooljaar dient u dit minimaal vier weken tevoren te vragen bij de leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat op school aanwezig is. Dit verlof kan worden verleend:  voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het nakomen van een medische afspraak voor zover dit niet buiten de lesuren kan: voor de duur van de verplichting;  voor verhuizing: ten hoogste 1 dag;  voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten;  bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: duur in overleg met de locatieleider van de school of de leerplichtambtenaar;  bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; o In de eerste graad : ten hoogste 4 dagen o In de tweede graad: ten hoogste 2 dagen o In de tweede graad: ten hoogste 1 dag OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

60

bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 of ten hoogstens 2 dagen, afhankelijk van het feit of het jubileum in of buiten de woonplaats wordt gehouden; gezinsuitbreiding: ten hoogste 1 dag.

Overige gewichtige omstandigheden (omstandigheden buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en jongere gelegen) Dit geldt alleen in bijzondere gevallen. Dit is ter beoordeling van de(cluster)directeur of de leerplichtambtenaar (afhankelijk van de school die wordt bezocht). b.v. Wintersport is geen gewichtige omstandigheid. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden overlegd, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is. Als uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont, de beslissing. Overigens moet de aanvraag wel bij de locatieleider van de school worden ingediend. Feestdagen De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervuld. De ouders moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de locatieleider van de school laten weten. Voorbeelden: Voor Hindoes : Het Divali- en het Holifeest Voor Moslims : Het Offer- en Suikerfeest Voor Joden : De Grote Verzoendag, Loofhutten-, Slot-, Paas- en wekenfeest én het Joods Nieuwjaar. Slot-, Paas- en Wekenfeest. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt 1 dag per feest. Er kan geen verlof worden verleend voor:  familiebezoek in het buitenland;  vakantie in een goedkope periode of i.v.m. speciale aanbiedingen;  vakantie i.v.m. een gewonnen prijs;  vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;  eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte;  verlof omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn;  deelname aan sportieve of culturele activiteiten. Overtreding Als kinderen, ondanks een afwijzing door school, toch om voornoemde redenen verzuimen, vindt melding plaats aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt dan Proces Verbaal in verband met luxeverzuim op. Dit Proces Verbaal resulteert in het opleggen van een boete (minimaal € 100,00 per dag per kind) aan de ouders. Bezwaar Tegen beslissingen van de directie en de leerplichtambtenaar over leerplichtzaken kunt u een bezwaarschrift indienen, als u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend Vragen Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de directie van de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente in uw woonplaats.

Klachtenregeling Ouders en kinderen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

61

Klachten In het dagelijks werk op school zijn er vele contacten tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Op elke school doen zich daarbij wel eens probleempjes voor. Dat is op onze school niet anders. De meeste van deze zaken worden gelukkig zonder meer opgelost. Soms lukt dat echter niet direct of minder goed. Daarom hebben we als openbare scholen afspraken gemaakt over de stappen die u kunt nemen om uw problemen aan te kaarten. Klachtenprocedure Inhoud en aard van de klacht 1. Klachten betreffende de schoolorganisatie; nalatigheid schoolleiding en/of bestuur. 2. Klachten betreffende het pedagogisch/didactisch handelen. 3. Klachten betreffende ongewenst gedrag. (pesten, agressie, discriminatie, intimidatie). 4. Klachten betreffende seksueel misbruik. (aanranding, verkrachting). 5. Overige klachten. Werkwijze 1. Wanneer een ouder/kind een klacht heeft, dient die in eerste instantie besproken te worden met de direct betrokkene, de leerkracht, de intern begeleider dan wel de interne vertrouwenspersoon van de school. 2. Leidt dit niet tot een oplossing, dan wendt men zich tot de locatieleider van de school. 3. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan men met uw vraag/klacht bij de MR terecht. 4. Lukt het samen met de MR ook niet, dan kan men naar de clusterdirecteur van de school gaan. 5. Komt men er dan samen nog niet uit, dan kan men contact zoeken met het bevoegd gezag van de school. 6. Betreft het een klacht van een leerkracht of een andere werknemer binnen de school, ten aanzien van een collega, dan wel de locatieleider of clusterdirecteur, dan wendt men zich tot de interne vertrouwenspersoon van de school, de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of rechtstreeks naar de landelijke klachtencommissie. 7. Wanneer de klacht niet op schoolniveau kan worden afgehandeld begeleidt de interne vertrouwenspersoon de klager naar de externe vertrouwenspersoon. 8. De externe vertrouwenspersoon beziet of bemiddeling tot een oplossing kan leiden; zo niet, dan begeleidt de externe vertrouwenspersoon de klager in de verdere procedure en verleent, indien nodig, bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 9. De externe vertrouwenspersoon verwijst klager naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 10. Indien de externe vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij deze ter kennis brengen aan de klachtencommissie of het bevoegd gezag. Landelijke Klachtencommissie (LKC) U kunt een klacht indienen bij de LKC. U kunt hiervoor kiezen in plaats van de interne klachtenprocedure of als u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne klachtenprocedure. Als de interne klachtenprocedure nog niet is afgerond, zal deze beëindigd worden zodra er een klacht bij de LKC is ingediend. De LKC zal de klacht daarna verder afhandelen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk indienen bij de LKC. De volgende externe vertrouwenspersonen kunnen u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst: mevrouw Jennifer Bakker en de heer Maarten de Wit. Bereikbaar via Sedna: Parallelweg 36 7822 GM Emmen Telefoon: 0591 680850 Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met: OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

62

Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. telefoonnummer 030-2809590 E-mail [email protected] Landelijke Klachtencommissie: Onderwijsgeschillen, t.a.v. LKC Postbus 85191 3508 AD UTRECHT Tel: 030-2809590 Fax: 030-2809591 E-mail: [email protected] Web: www.onderwijsgeschillen.nl Vertrouwenspersoon Klachten of problemen in de vorm van persoonlijke problemen kunnen kinderen en/of ouders ook melden bij de vertrouwenspersoon binnen de school. Tevens is de vertrouwenspersoon aandachtfunctionaris kindermishandeling. In de informatie gids staat vermeld wie de vertrouwenspersoon is.

Aansprakelijkheid De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims van derden ten gevolge van onrechtmatig handelen uit hoofde van de school ten opzichte van deze derden. Binnen de aansprakelijkheidsverzekering is ook dekking voor kinderen die op stage gaan. Schade tijdens de stage veroorzaakt aan derden alsmede aan de stagegever is onder deze verzekering gedekt. De verzekering is geregeld binnen de W.A. polis van de gemeente Emmen. Schade aan eigendommen van kinderen en letselschade vallen onder de eigen W.A. verzekering van de veroorzaker. Via de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente is iedereen die met reden aanwezig is binnen een basisschool van OOE verzekerd, als voorliggende verzekeringen niet van toepassing zijn. Wij attenderen men in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moet worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Vrijwilligersverzekering Deze verzekering, gesloten door de gemeente, is bedoeld voor de vrijwilliger die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dus deze verzekering geldt ook voor b.v. overblijfouders, voorleesouders, ouders die kinderen vervoeren, vrijwilligers, stagiares etc. De vrijwilligersverzekering moet gezien worden als een aanvullende verzekering voor o.a. aansprakelijkheid en ongevallen. Dit betekent dat, indien er geen eigen verzekering is of een verzekering van de school, deze verzekering mogelijk uitkomst biedt. Zie voor dit onderwerp verder de site: http://www.vrijwilligerswerkemmen.nl/ OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

63

De VOS/ABB scholierenverzekering Speciaal voor de kinderen biedt Aon Verzekeringen een aantrekkelijke scholierenverzekering aan. Dit is een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering: ideaal voor elke moderne scholier. Die verzekert namelijk niet alleen ongevallen tijdens schooltijd of stage, maar ook persoonlijke eigendommen. Van mobieltjes en laptops tot sneakers en merkkleding. En dat voor een heel bescheiden bedrag: vanaf € 26,- per schooljaar. In deze dure tijden is dat een aantrekkelijk aanbod. Om ouders en kinderen daar alles over te kunnen vertellen, is de website https://www.aononderwijs.nl/scholieren/ ontwikkeld. Daar valt alles te lezen over de dekking en de voorwaarden én kan direct online een verzekering worden afgesloten.

Inspectie basisonderwijs De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat kinderen onderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is. Ze heeft als taak die kwaliteit te bewaken en scholen te stimuleren die kwaliteit te verbeteren. De Inspectie werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is daarmee de externe toezichthouder van het onderwijs. De Inspectie beoordeelt onder meer of scholen van basiskwaliteit, zwak of zeer zwak zijn. Ze kijkt daarvoor of kinderen voldoende leren, leraren lesstof goed uitleggen en of kinderen en personeel zich veilig voelen op school. Een school die zwak of zeer zwak is, krijgt een jaar om zichzelf te verbeteren.

Veranderend toezicht vanaf 1 augustus 2017 Het is belangrijk dat het onderwijs meegaat met zijn tijd en kinderen dat leert wat zij nodig hebben voor hun toekomst in de 21e eeuw. Wat kwaliteit is en waarop moet worden toegezien verandert daarmee ook. Dat betekent dat ook het toezicht van de Inspectie met die ontwikkelingen moet meebewegen. Standaarden die de inspectie altijd gaat beoordelen:  Onderwijsproces  Schoolklimaat  Onderwijsresultaten  Kwaliteitszorg en ambitie  Financieel beheer De waardering kent een 4-punts-schaal; onvoldoende-matig-voldoende-goed. De inspectie deelt een ‘voldoende’ uit wanneer iets op orde en geeft alleen een ‘goed’ als de school dit extra goed voor elkaar heeft en hierin ‘excellent’ is. Zie voor het volledige inspectieverslag: www.owinsp.nl Inspectie van het onderwijs Postbus 120 8900AC Leeuwarden www.onderwijsinspectie.nl U kunt telefonisch uw vraag stellen aan Informatie Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur). Vragen over onderwijs: 0800-5010 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Medezeggenschap (GMR) Op bovenschools niveau kennen we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft als taak het voorgenomen beleid en de daarbij horende voorgenomen besluiten van Openbaar Onderwijs Emmen te toetsen. Dit betreft het algemene beleid voor de gehele scholengroep OOE en het beleid OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

64

dat twee of meer scholen aangaat. Voorbeelden zijn: formatie, begroting, scholing personeel, voor- en naschoolse opvang en huisvesting. Ook heeft de GMR een taak in het bevorderen van onderling overleg en gelijke behandeling. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vergaderdata zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

OBS ’t Eenspan Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-659840 Email: [email protected] Website: www.obs-eenspan.nl

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.