Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování. Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bánov


1 Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Č&i...
Author:  Adam Malý

0 downloads 116 Views 764KB Size

Recommend Documents


No documents


Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování Doporučeně/DS Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.:

dle rozdělovníku OSU/2794/18/Vo

Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail:

Ing. Dana Vozárová 572 805 311 [email protected]

Vyhotoveno dne: Vypraveno dne:

2018-12-17 2018-12-17

Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bánov Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností - orgán územního plánování (dále jen „pořizovatel“) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bánov. V souladu s ust. § 55 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona Vám přílohou zasíláme návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bánov v uplynulém období 2012-2018 (dále jen „Zpráva“), která obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu Bánov. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah změny č. 1 územního plánu Bánov vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Sousední obce mohou u pořizovatele uplatnit své podněty ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Dana Vozárová referentka Odboru stavebního úřadu Oddělení územního plánování Příloha návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bánov s grafickou přílohou Rozdělovník viz druhá strana ▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112 ▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463 ▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6

obec, pro kterou se zpráva o uplatňování územního plánu pořizuje obec Bánov, IDDS: v6fbfkw dotčené orgány Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor, IDDS: z3paa5u Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Zlínský kraj, IDDS: wjh8cgi Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku Městský úřad Uherský Brod, OZP, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Městský úřad Uherský Brod, OZP-památková péče, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Městský úřad Uherský Brod, OS-D, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, IDDS: bxtaaw4 Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, IDDS: hq2aev4 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, IDDS: z49per3 nadřízený orgán Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: scsbwku sousední obce město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod obec Březová, IDDS: zqbbfaf obec Bystřice pod Lopeníkem, IDDS: sitbmgy obec Lopeník, IDDS: su2bi5u obec Nezdenice, IDDS: yirbz8x obec Nivnice, IDDS: 8k6bsjq obec Suchá Loz, IDDS: p3vba7s obec Šumice, IDDS: j98br7q oprávnění investoři GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e na vědomí Městský úřad Uherský Brod, OSU, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod

Č.j. OSU/2794/18-2

Strana 2 (celkem 2)

NÁVRH ZPRÁVY o uplatňování územního plánu BÁNOV za období 2012-2018 dle ust. § 55 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Zpracoval: Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Ing. Dana Vozárová Určený zastupitel: Bc. Marek Mahdal, starosta obce

prosinec 2018

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

Obsah A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území........................................................................................................................................................ 3 A.1

Vyhodnocení uplatňování územního plánu................................................................................................................... 3

A.2

Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán................................................................... 6

A.3

Vyhodnocení nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území ....................................................... 6

B.

Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů ................................................ 6

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 7 C.1

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ..................................................................................................... 7

C.2

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje 11

C.3

Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Zlínským krajem..................................................................................... 16

D.

Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona ................. 17

E.

Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Bánov, v rozsahu zadání změny ............................ 17

E.1 Požadavky na úpravy koncepce rozvoje území, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury ............................................................................................................................................................................. 17 E.2

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit .. 18

E.3 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo ..................................................................................................................... 18 E.4 Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci ................................................................ 18 E.5

Případný požadavek na zpracování variant řešení ..................................................................................................... 19

E.6 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení .................................................................................................................................................................... 19

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast...................................................................................... 20 G.

Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno .. 20

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu ............................................................................... 20 I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny ............................................................................................... 20 J.

Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje .......................................................................... 20

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 2 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

Úvod Územní plán Bánov (dále jen „ÚP Bánov“) byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2012 zastupitelstvem obce Bánov dne 21.06.2012. Opatření obecné povahy č. 1/2012 nabylo účinnosti dne 11.07.2012. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Bánov za uplynulé období 2012 až 2018 je zpracován na základě § 55 odst. 1 stavebního zákona, obsah zprávy je zpracován dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území A.1

Vyhodnocení uplatňování územního plánu

• Využívání území je ve shodě s požadavky územního plánu, základní hodnoty sídla jsou respektovány. • Výstavba probíhala podle vydaného územního plánu, jak v zastavěném území, tak v zastavitelných plochách pro bydlení individuální. Celkově bylo za sledované období postaveno či je v realizaci cca 33 rodinných domů. Většina zastavitelných ploch zůstává stále nevyužitá. • Návrhové plochy občanské vybavenosti OV využity nebyly. • Plocha smíšeného využití S 104 je využita pro pneuservis, plocha S 74 je částečně využita pro 1 RD. • Z návrhových ploch dopravní infrastruktury D byla využita pouze plocha D 79, jako obslužná komunikace nové ČOV. Ostatní plochy dopravní infrastruktury vymezené zejména pozemkovými úpravami využity nebyly. • Návrhové plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV jsou navrženy zejména jako obslužné plochy u návrhových ploch pro bydlení. Plocha PV 89 je využita, plocha PV 126 je využita částečně. Ostatní návrhové plochy veřejných prostranství PV 88 a PV 107 zatím využity nebyly. • V návrhové ploše pro výrobu a skladování V 111 je stávající využití, plocha bude převedena do stavu. Návrhové plochy V 96 a 148 využity nebyly. • Návrhová plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ 144 vymezená pro kompostárnu využita nebyla. • Návrhové plochy pro vodní hospodářství TV vymezené pro přečerpávací stanici a kanalizační stoky byly využity (TV 91, 102, 103, 141). Pouze plocha TV 142 využita nebyla. • V plochách WT 66 a 67 probíhá realizace vodní nádrže. Ostatní návrhové plochy pro vodní plochy a toky WT 68, 69 využity nebyly. • Plocha přestavby byla vymezena v ploše pro výrobu a skladování V 111. Tato plocha je využita k dané funkci, a proto bude převedena do stávajícího stavu. • Veřejně prospěšné stavby nebyly v územním plánu navrženy. Veřejně prospěšná opatření vymezená v územním plánu nebyla zrealizována. • Podmínka zpracování územní studie byla vymezena pro plochu BI 147 a pro plochy výroby a skladování V 96 a V148. Územní studie nebyly zpracovány. Ve změně ÚP je třeba prověřit potřebu zpracování těchto studií a aktualizovat podmínky pro jejich pořízení včetně stanovení lhůty pro vložení dat o těchto studií do evidence územně plánovací činnosti. • Nebyly zaznamenány změny v hospodaření ve volné krajině. Návrhové plochy krajinné zeleně ani plochy přírodní realizovány nebyly. Pouze několik ploch vymezených v územním plánu dle skutečného stavu bude převedeno do „stavu“. • Podrobné vyhodnocení využití návrhových ploch na základě předaných údajů stavebního úřadu, informací obce a průzkumu území je uvedeno v následujících tabulkách:

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 3 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

Plochy pro bydlení individuální - BI výměra využito (ha) (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

BI 72

bydlení individuální

severní část obce

0,71

0,18

část využita, 1 RD v realizaci

BI 80

bydlení individuální

severovýchodní část obce

1,37

1,37

využito (4 RD + 3 RD v realizaci)

BI 81

bydlení individuální

severovýchodní část obce

2,71

0,66

část využita, 3 RD +1 RD v realizaci

BI 82

bydlení individuální

severovýchodní část obce

1,60

0,10

1 RD v realizaci

BI 120

bydlení individuální

severovýchodní část obce

2,05

1,11

10 RD v realizaci

BI 147

bydlení individuální

severovýchodní část obce

5,22

0

13,66

3,42

Celkem

poznámka

nevyužito využito 25 %

Plochy veřejné vybavenosti – OV výměra (ha)

využito poznámka (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

OV 93

veřejná vybavenost

střed obce

1,44

0

nevyužito

OV 143

veřejná vybavenost

jihovýchodně od centra

0,02

0

nevyužito

1,46

0

nevyužito

Celkem

Plochy smíšeného využití - S výměra (ha)

využito poznámka (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

S 74

smíšené využití

severovýchodní část obce

0,50

0,13

část využita, 1 RD

S 104

smíšené využití

severní část obce

0,20

0,20

využito - pneuservis

0,70

0,33

využito 47 %

Celkem

Plochy dopravní infrastruktury - D výměra (ha)

využito poznámka (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

D 79

silniční doprava

severovýchodní část

0,53

0,53

D 108

silniční doprava

severovýchodní část

0,05

0

nevyužito

D 121

silniční doprava

jihozápadní část, HPC D3

0,68

0

nevyužito

D 122

silniční doprava

západní část, HPC D6

0,64

0

nevyužito

D 123

silniční doprava

západní část, HPC D5

0,35

0

nevyužito

D 124

silniční doprava

západní část, HPC D4

3,91

0

nevyužito

6,16

0,53

Celkem

využito

využito 9 %

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 4 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

Plochy pro vodní hospodářství – TV výměra (ha)

využito poznámka (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

TV 91

kanalizační sběrač

severní část obce

0,04

0,04

využito

TV 102

kanalizační sběrač

západní část obce

0,03

0,03

využito

TV 103

kanalizační sběrač

západní část obce

0,17

0,17

využito

TV 141

kanalizace

severní část

0,51

0,51

využito

TV 142

kanalizace

severovýchodní část

0,25

0

1,00

0,75

Celkem

nevyužito Využito 75 %

Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch – PV výměra (ha)

využito poznámka (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

PV 88

veřejné prostranství

severní část, u BI 82, 81

0,44

0

PV 89

veřejné prostranství

severní část, u BI 81, 80

0,28

0,28

PV 107

veřejné prostranství

jižně od BI 147

0,11

0

PV 126

veřejné prostranství

východní část, u BI 120

0,80

0,42

část využita

1,63

0,70

využito 43 %

Celkem

nevyužito využito nevyužito

Plochy výroby a skladování - V výměra (ha)

využito poznámka (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

V 96

výroba a skladování

jižní část

4,40

0

V 111

výroba a skladování

východní část

1,56

1,56

V 148

výroba a skladování

jižní část

5,30

0

9,70

1,56

Celkem

nevyužito stávající stav nevyužito využito 16 %

Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu - VZ ID plochy popis plochy

lokalita

VZ 144

západní část, u letiště

kompostárna

Celkem

výměra (ha)

využito poznámka (ha)

0,27

0

nevyužito

0,27

0

nevyužito

Vodní plochy a toky – WT výměra (ha)

využito poznámka (ha)

ID plochy popis plochy

lokalita

WT 66

vodní plocha

severní část území

0,92

0,92

v realizaci

WT 67

vodní plocha

severní část území

1,37

1,37

v realizaci

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 5 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

WT 68

vodní plocha

severovýchodní část

2,58

0

nevyužito

WT 69

vodní plocha

severovýchodní část

4,59

0

nevyužito

9,46

2,29

Celkem

A.2

využito 24 %

Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán

• Územní plán byl zpracován v souladu s PÚR ČR 2008. Během sledovaného období došlo k aktualizaci politiky územního rozvoje. V současné době je platná Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje byla schválena usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015. • Územní plán byl zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), které nabyly účinnosti 23.10.2008. Během sledovaného období došlo k aktualizacím tohoto dokumentu. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0454/Z15/18 dne 05.11.2018 a nabyla účinnosti dne 27.11.2018. • Novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu s účinností od 01.01.2018 a novely jeho prováděcích vyhlášek. Požadavky z toho vyplývající budou řešeny změnou ÚP Bánov (viz kapitola E). • Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, opatřením obecné povahy stanovil záplavové území toku Nivnička v km 0,000 – 19,041 včetně vymezení aktivní zóny. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 27.10.2016. • Obnova katastrálního operátu. KMD Bánov platná od 13.10.2017.

A.3

Vyhodnocení nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území

Ve sledovaném období od vydání územního plánu Bánov do vypracování této zprávy nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území.

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) zpracované v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Uherský Brod byly pořízeny k 31.12.2008 a jsou průběžně aktualizovány. Poslední úplná aktualizace UAP byla pořízena k datu 31.12.2016. ÚAP zveřejněné na adrese http://www.juap-zk.cz/ vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty, omezení změn v území, záměry na provedení změn v území a určují okruhy problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Z ÚAP vyplývají zejména požadavky na respektování limitů využití území a jeho hodnot. Vzhledem k neustálé aktualizaci dat o území je třeba ve změně územního plánu zohlednit všechny aktuální údaje o území, včetně rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen „RURÚ“). Z RURÚ vyplývá nadprůměrná vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Z vyhodnocení udržitelného rozvoje území vyplynuly tyto úkoly (problémy a střety) pro řešení v územně plánovací dokumentaci: • Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Navrhnout plochy pro účelovou zeleň. Prověřit nezbytnost případného návrhu dalších zdrojů znečištění ovzduší. • Nízký stupeň koeficientu ekologické stability KES 0,34 - území ekologicky nestabilní Zajistit ochranu a rozvoj ekologicky stabilních ploch, vymezit interakční prvky v krajině, navrhnout krajinnou zeleň, lesy. • Chybějící infrastruktura pro rekreaci – cyklostezky Prověřit vymezení ploch pro cyklostezky ___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 6 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

• nebezpečné křížení silnice I. a III. třídy Vysoká nehodovost v místě křížení silnice I.tř. a III.tř. Prověřit možnost řešení (bezpečného) křížení silnic I.tř. a III.tř. V rámci nástrojů a možností územního plánu se nejedná vždy o problémy řešitelné ÚP, případně jsou v ÚP stanoveny podmínky pro eliminaci daných problémů. Během zpracování změny ÚP je nutno limity, hodnoty, záměry a problémy vyplývající z ÚAP znovu podrobně prověřit a v rámci zpracování změny územního plánu navrhnout podle potřeby jejich řešení.

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem C.1

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

Územní plán Bánov byl zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena vládou ČR dne 20.07.2009 usnesením vlády č. 929. Během sledovaného období došlo k aktualizaci politiky územního rozvoje. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015. Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: (14)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. Územní plán respektuje kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Územní ochrana těchto hodnot je daná jejich vymezením v územním plánu a zejména návrhem regulativů způsobu využití území.

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovské území, je v územním plánu zajištěno vymezenými plochami zemědělskými. Rozvoj primárního sektoru je zajištěno také návrhem ploch pro výrobu. (15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. V řešeném území nejsou předpoklady k vytváření prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

(16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Funkční využití území zohledňuje jak ochranu přírody, tak hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel.

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 7 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. Při stanovování základní koncepce rozvoje území a jednotlivých koncepcí – urbanistické, veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny byly zohledněny vazby na okolí a vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. (17)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. Územní plán navrhuje jak rozvoj stávajících výrobních aktivit, tak i nové plochy výrobní a vytváří tak základní předpoklady pro zvýšení pracovních příležitostí a zaměstnanosti.

(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. Územní plán podporuje zlepšení konkurenceschopnosti sídla návrhem záměrů v oblasti veřejné infrastruktury a návrhem rozvoje bydlení situovaných v atraktivním prostředí obce.

(19)

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Nová zástavba je plánována ve vazbě na zastavěné území obce tak, aby byl zachován kompaktní tvar zastavěného území. Vytvoření kompaktního sídla přinese obci účelné využívání a uspořádání území, které povede k ekonomickému provozování veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury. Brownfields se v území nevyskytuje.

(20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. Výše uvedené veřejné zájmy jsou chráněny jak návrhem účelné koncepce technické a dopravní infrastruktury, které nenarušuje krajinný ráz, tak i návrhem územního systému ekologické stability území a zajištěním jeho funkčnosti, prostřednictvím navrhovaných ploch P a K, návrhem regulativů způsobu využití území a návrhem prostorového uspořádání území.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro zachování prostupnosti krajiny. Návrhové zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé vazbě na zastavěné území obce. V ÚP nejsou řešeny žádné zásadní plochy dopravní infrastruktury. Prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka není navrhovanou urbanistickou koncepcí snížena. Ke srůstání sídel nedochází a přístupnost a prostupnost krajiny je zajištěna. (21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 8 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. Řešené území neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti. (22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). V severozápadní části území se nachází rozhledna Králov, v jižní části vodní nádrž Ordějov. Řešeným územím prochází regionální cyklistická trasa i turistická trasa. ÚP navrhuje nové cyklotrasy.

(23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). V řešeném území je silnice I. a III. tř. Silnice III. tř. prochází zastavěným územím, silnice I. tř. je řešena obchvatem obce. Většina návrhových ploch pro bydlení je umístěna v dostatečné vzdálenosti od této páteřní dopravní infrastruktury. V ÚP nejsou řešeny žádné nové zásadní plochy dopravní infrastruktury. Prostupnost krajiny je zachována a nedochází ani k fragmentaci krajiny.

(24)

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Tato priorita je naplňována především stabilizací existujících a návrhem nových ploch veřejného prostranství zejména v nových návrhových lokalitách pro bydlení. Cyklistická doprava je v území stabilizovaná. ÚP navrhuje nové cyklotrasy.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. I když dle údajů ČHMÚ je řešené území v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, nelze tento problém řešit v samotné obci ani blízkém okolí, kde se nenachází žádný větší zdroj negativních vlivů na lidské zdraví. Objekty pro výrobu jsou umístěny mimo obytnou zástavbu (25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 9 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

Priorita je v územním plánu uplatňována vyloučením navrhované zástavby z rizikových lokalit (ohrožených svahovou deformací, záplavami). Návrh ploch krajinné zeleně ve volné krajině je vymezen mimo jiné za účelem ochrany před vodní a větrnou erozí. (26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Zastavitelné plochy nejsou vymezovány v záplavovém území.

(27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. Stávající silniční dopravní infrastruktura je pro obec a jeho propojení s regionálními centry dostačující.

(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. V řešeném území je účelně stanovena základní koncepce rozvoje území obce, urbanistickou koncepcí, koncepcí veřejné infrastruktury, včetně koncepce uspořádání krajiny.

(29)

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. Provázanost různých druhů dopravy je funkční na úrovni dopravy silniční, cyklistické a pěší.

(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Dodávka pitné vody i zpracování odpadních vod je v obci zajištěno. V ÚP byla řešena návrhová plocha pro vodní hospodářství – pro ČOV. Plocha je využita, ČOV byla vybudovaná.

(31)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. Územní plán nevymezuje plochy vhodné pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Toto ustanovení je naplňováno individuálně umístěním několika slunečních kolektorů nebo střešních fotovoltaických panelů.

(32)

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. ÚP neřeší. Na území obce se nenacházejí plochy vyžadující přestavbu z důvodu konfliktního využití vůči svému okolí nebo z důvodu devastace.

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 10 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní infrastruktury a koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury vymezené v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 se nacházejí mimo území ORP Uherský Brod, tudíž i mimo řešené území obce Bánov. Z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky nevyplývají žádné požadavky na zpracování změny ÚP. Změna ÚP Bánov bude respektovat požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. C.2

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje

Správní území obce Bánov je řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 23.10.2008. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12.09.2012 a nabyla účinnosti dne 05.10.2012. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0454/Z15/18 dne 05.11.2018 a nabyla účinnosti dne 27.11.2018. Pro řešené území obce Bánov vyplývají ze ZÚR ZK, ve znění aktualizace č. 2 účinné ode dne 27.11.2018, požadavky na respektování podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z těchto vymezení: - priority územního plánování - rozvojová osa nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská - koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - plochy a koridory územního systému ekologické stability (jedná se o veřejně prospěšná opatření): - regionální biocentrum 1533-Dlouhý háj (PU100) - regionální biocentrum 1534-Studený vrch (PU101) - cílové charakteristiky krajiny - krajinný celek Uherskobrodsko, krajinný prostor Podlopenicko, krajina zemědělská intenzivní - krajinný celek Bojkovicko, krajinný prostor Hrozenkovské Kopanice, krajina lesní s lukařením. Vyhodnocení: Priority územního plánování Pro řešené území obce Bánov vyplývají ze ZÚR ZK, zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012, požadavky na respektování priorit územního plánování: (1)

Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí. K zajištění udržitelného rozvoje území územní plán navrhuje rozvoj obce pouze ve vazbě na stávající zastavěné území obce. Hospodářský rozvoj je podpořen návrhem rozvojových ploch výroby a ploch smíšených. Sociální soudržnost obyvatel územní plán podporuje dostatečným návrhem ploch pro bydlení a ploch pro občanské vybavení.

(2)

Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále PÚR ČR) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK). Žádné republikové záměry se na území ORP Uherský Brod nevyskytují.

(3)

Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Vsetín a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 11 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. Netýká se ORP Uherský Brod ani obce Bánov. (4)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň integrovaný rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Územní plán podporuje zlepšení konkurenceschopnosti obce zejména návrhem rozvoje bydlení v atraktivním prostředí obce a návrhem ploch pro výrobu a skladování.

(5)

Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 2013. Pamatovat přitom současně na: • rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje; Řešeným územím neprochází železnice ani není navrhovaná. •

rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.

Řešeným územím prochází regionální cyklotrasa. Územní plán navrhuje několik cyklotras. Cyklostezky navrhovány nejsou. •

eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury

Obec má vybudovaný obchvat silnice I/50. Obytná zástavba včetně návrhových ploch pro bydlení je umístěna mimo tuto trasu. (6)

Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na: • zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území; V územním plánu jsou stabilizovány plochy s civilizačními a kulturními hodnotami a u těchto ploch jsou stanoveny odpovídající podmínky využití. ÚP zohledňuje přírodní a krajinné hodnoty v území (např. přírodní památky Kalábová, Remízy u Bánova, Skalky, Hrádek, Údolí Bánovského potoka, NATURA 2000 Remízy u Bánova a NATURA 2000 Bílé Karpaty apod.). •

umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;

Není navrhováno umisťování rozvojových záměrů, které by výrazně ovlivnily charakter krajiny. •

zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 12 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

Jedním ze základních koncepčních záměrů je vytvoření kompaktního sídla, s omezením rozvoje nové zástavby do volné krajiny. Stanovené prostorové podmínky a koncepce rozvoje sídla jsou navrženy s ohledem na zachování stávající venkovské urbanistické struktury sídla a na minimalizaci zásahů do okolní krajiny. •

zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky.

ÚP respektuje. (7)

Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na: • upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; Obec Bánov se nachází v rozvojové ose nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská. Rozvoj obce je řešen přiměřeně s ohledem na urbanistický a krajinný ráz obce. V ÚP Bánov jsou upřednostňována komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých důsledcích zhoršovaly stav i hodnoty území. •

významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny;

Bánov je v současné době vybaven základní infrastrukturou, vybaveností i obsluhou. Urbanistické řešení zajišťuje dostatečné zastoupení veřejné zeleně i prostupnost krajiny. •

využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla;

Rozvoj podnikání je podpořen návrhem rozvojových ploch výroby. Návrhové plochy výroby jsou vymezovány mimo obytné plochy, v blízkosti silnice I.tř. (obchvatu obce). •

hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;

ÚP vytváří kompaktní sídlo s omezením rozvoje nové zástavby do volné krajiny a zamezuje tak fragmentaci krajiny. •

vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace;

Krajina v řešeném území není negativně poznamenána lidskou činností, je zajištěna prostupnost krajiny a podmínky pro zajištění nenáročných forem krátkodobé rekreace. •

výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v konkrétní části území;

Územní plán nenavrhuje záměry na podporu hromadných forem cestovního ruchu. Podpora rekreace je naplňována v podobě rozvoje sportovních zařízení v obci, stabilizací cyklistických a turistických tras a návrhem nových cyklotras. •

významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 13 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

V řešeném území již proběhly pozemkové úpravy. Intenzivnější rekreační a turistické využívání území ÚP Bánov neřeší. •

rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích;

Podmínky pro hospodářský rozvoj jsou navrženy v souladu s požadavky na zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích. •

zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní;

V ÚP jsou navržena opatření na ochranu před povodněmi (např. plocha K 36 pro záchytný příkop, interakční prvky, návrhové pásy krajinné zeleně). •

vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;

Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v záplavovém území. •

vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní;

V ÚP je v zastavěném území vymezeno dostatečné množství ploch sídelní zeleně. •

důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro jejich opětovné využití.

ÚP respektuje. •

vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Výrobní a zemědělské areály jsou umístěny zejména na východní a jižním okraji obce, mimo plochy pro bydlení. (8)

Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na: • zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních centrech oblastí; • zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území, především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské zdraví; • preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu. Obec Bánov se nenachází ve specifické oblasti.

(9)

Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Řešené území nedisponuje významnými přírodními, surovinovými, léčivými a energetickými zdroji. Přírodní zdroje jsou stabilizovány formou ploch lesů, ZPF a ploch přírodních.

(10)

Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 14 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany. Řešené území nedisponuje pozemky zařazenými v I. a II. třídách ochrany ZPF. Podpora ochrany zemědělského půdního fondu je zajišťována přiměřeností návrhu rozvojových ploch, jež jsou situovány v přímé vazbě na již zastavěné území. Interakční prvky a plochy krajinné zeleně plní funkci větrolamů a vsakovacích pásů. (11)

Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. V řešeném území se nenacházejí stavby ani zařízení obrany státu, zájmy civilní ochrany obyvatelstva a majetku jsou respektovány.

(12)

Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. Požadavky vyplývající z rozvojových dokumentů kraje jsou v územním plánu respektovány.

(13)

Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici. Řešené území je situováno mimo příhraničí území kraje i státu.

(14)

Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. ÚP Bánov neřeší.

Rozvojová osa nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská Řešené území je součástí rozvojové osy nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská, ve které jsou pro plánování a usměrňování územního rozvoje stanoveny tyto úkoly pro územní plánování: a)

řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území N-OS2; V ZÚR ZK nebyly vymezeny plochy ani koridory, které by zasahovaly na území obce Bánov. Ze ZÚR ZK jsou do ÚP Bánov převzaty a zpřesněny regionální biocentra.

b)

prověřit územní možnosti pro těsnější funkční provázání N-OS2 s OS11 v prostoru Uherského Brodu a s OB9 v prostoru Vizovic; ÚP Bánov neřeší.

c)

prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčeného vymezením N-OS2, přednostně Uherského Brodu a Luhačovic a stanovit pravidla pro jejich využití V ÚP Bánov je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch.

d)

dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území N-OS2 a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných částech. Stanovené prostorové podmínky a koncepce rozvoje sídla jsou navrženy s ohledem na zachování stávajících přírodních a krajinných hodnot a na minimalizaci zásahů do okolní krajiny. V urbanizovaných částech je dostatečné zastoupení zeleně

Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu – vodní hospodářství Ochrana před povodněmi V řešeném území je nově vyhlášeno záplavové území i aktivní zóna záplavového území. Pro plánování a využívání území určeného pro ochranu před povodněmi se stanovují tyto úkoly pro územní plánování: - Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch protipovodňové ochrany v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího ___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 15 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

povodí Moravy a pří-toku Váhu, Plánem dílčího povodí Dyje na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného opatření. Změna č. 1 ÚP Bánov bude řešena v souladu s výše uvedenými dokumenty. Zásobování vodou a odkanalizování ÚP Bánov byl řešen v souladu s dokumentem Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Pro plánování a využívání území určeného pro zásobování vodou se stanovují tyto úkoly pro územní plánování: - zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch pro zásobování vodou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně prospěšné stavby. V obci je stabilizováno zásobování vodou a odkanalizování (vybudovaná nová ČOV a kanalizace). V ÚP byly vymezeny návrhové plochy a koridory pro odkanalizování – je zrealizováno. Návrhové plochy a koridory pro zásobování vodou v ÚP vymezeny nebyly. Plochy a koridory územního systému ekologické stability V řešeném území se nacházejí plochy a koridory územního systému ekologické stability: • regionální biocentrum 1533-Dlouhý háj (PU100) - plocha je zpřesněna a zapracována v ÚP • regionální biocentrum 1534-Studený vrch (PU101) - plocha je zpřesněna a zapracována v ÚP. Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území V řešeném území se nachází významné prvky přírodního, kulturního i civilizačního dědictví kraje ÚP Bánov respektuje všechny hodnoty v území a vytváří vhodné územní podmínky pro zachování přírodních, kulturních i civilizačních hodnot území. Cílové charakteristiky krajiny Řešené území spadá do: - krajinného celku Uherskobrodsko, krajinného prostoru Podlopenicko, krajiny zemědělská intenzivní - krajinného celku Bojkovicko, krajinného prostoru Hrozenkovské Kopanice, krajiny lesní s lukařením. V krajině zemědělské intenzivní jsou stanoveny tyto zásady pro využívání: • dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; • respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel; • nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech; • omezovat rozšiřování „green fields“ ve prospěch adaptace územních rezerv v intravilánech obcí; • dbát na rozptýlenou dřevinnou vegetaci v krajině a na parkové úpravy v intravilánech obcí V krajině lesní s lukařením jsou stanoveny tyto zásady pro využívání: • přizpůsobit využití území ochraně lesa, lesní hospodaření provádět v souladu s přírodním potenciálem území, nepřipustit velkoplošnou těžbu lesních porostů; • omezit výstavbu nových zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, limitovat jejich kapacity ÚP Bánov respektuje zásady pro využívání krajiny.

Shrnutí: ÚP Bánov byl zpracován v souladu se ZÚR ZK platnými v době zpracování územního plánu. Během sledovaného období došlo k aktualizaci ZÚR ZK. Dle výše uvedeného podrobného prověření nebyly shledány změny, které by vedly k pořízení změny územního plánu. Změna ÚP Bánov bude respektovat požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem. C.3

Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Zlínským krajem

ÚP Bánov byl zpracovaný v souladu s rozvojovými dokumenty zlínského kraje. Jedná se zejména o dokumenty: • Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Zlínského kraje • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje • Plán odpadového hospodářství kraje Zlínského kraje • Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 16 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

• • • • •

Krajinný ráz Zlínského kraje Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Plán oblastí povodí Moravy Strategie rozvoje Zlínského kraje Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje

Změna ÚP Bánov bude zpracována v souladu s aktuálními a platnými rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského kraje.

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona Ve stávajícím platném územním plánu je vymezeno cca 13,7 ha návrhových ploch k zastavění pro bydlení. Ve sledovaném období bylo na těchto plochách zrealizováno (nebo je v realizaci) 23 RD na ploše cca 3,4 ha. K zastavění tedy zůstává disponibilních cca 10 ha ploch. V plochách smíšených byl realizován 1 RD a pneuservis. K dispozici zůstává cca 0,4 ha návrhových ploch smíšených. Návrhové plochy pro výrobu a skladování byly využity zčásti, zůstává disponibilních 9,7 ha ploch. Z aktualizace RURÚ 2016 vyplynula potřeba zastavitelných ploch pro bydlení 11,35 ha. Na základě demografických ukazatelů a dalších dostupných informací lze konstatovat, že současná nabídka ploch pro bydlení v ÚP Bánov splňuje potřebu těchto ploch, míra naplnění potřeby ploch pro bydlení je dostatečná.

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Bánov, v rozsahu zadání změny Územní plán Bánov byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb. Z analýzy uplatňování ÚP Bánov je zřejmé, že je třeba pořídit změnu č. 1 územního plánu (dále jen „změna ÚP“). V rámci této změny je zapotřebí upravit ÚP zejména s ohledem na aktuální právní předpisy, prověřit vymezení a podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, prověřit potřebu územní studie, prověřit vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, aktualizovat zastavěné území a prověřit záměry na změny v území. E.1 Požadavky na úpravy koncepce rozvoje území, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury • Prověřit a vyhodnotit požadavky na změnu územního plánu předané a projednané zastupitelstvem obce Bánov: 1) změnu plochy dopravní infrastruktury D na pozemcích parc. č. 751/1, 751/2, 5106, 4361/14, 6648 v k. ú. Bánov na plochu pro výrobu a skladování - viz grafická příloha, lokalita A 2) vymezení plochy pro zázemí letecké dopravy (sklad techniky) na pozemcích parc. č. 7113 a 7114 v k. ú. Bánov dle skutečného stavu a užívání, dle žádosti společnosti SUPRO s.r.o. - viz grafická příloha, lokalita B 3) úpravu plochy smíšeného využití S 74 – plochu k zastavění zmenšit (zkrátit ze severní strany) a zarovnat s hranicí přilehlého zastavěného území stávající plochy pro bydlení individuální + změnit funkční využití plochy na bydlení individuální BI - viz grafická příloha, lokalita C 4) ověření možnosti umístění sběrného dvoru v ploše výroby a skladování (upravit přípustné využití plochy V) 5) vymezení plochy umožňující stavbu bytového domu se sociálními byty včetně parkovacích ploch. Stavba sociálních bytů bude umístěna na pozemcích parc. č. 2045/46, 2045/47 v k. ú. Bánov, parkoviště na pozemcích parc. č. 2045/90 a 2045/135 v k. ú. Bánov. Plocha na parc. č. 2045/142 v k. ú. Bánov by měla umožňovat využití pro parkování a oddechovou zónu - viz grafická příloha, lokalita D 6) ve východní části pozemku na parc. č. 6462 v k. ú. Bánov umožnit stavbu kapličky - viz grafická příloha, lokalita E

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 17 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

7)

8)

9) 10) 11) 12) 13)

vymezení plochy pro technickou infrastrukturu – pro odvodňovací kanál obce Suchá Loz na pozemcích parc. č. 6828/2, 6829/2, 6831/2, 6832/2, 6833/2, 6834/2, 6835/2, 6836/2, 6837/2, 6838/4 - viz grafická příloha, lokalita F vymezení plochy pro občanské vybavení obce (např. koupaliště, kulturní dům apod.) na pozemku parc. č. 4943/1 v k. ú. Bánov, v návaznosti na toto prověřit funkční využití přilehlých ploch - viz grafická příloha, lokalita G ze severní strany plochy pro bydlení individuální podél komunikace vedoucí do areálu zemědělského družstva ve stávajících zahradách vymezit plochu sídelní zeleně - viz grafická příloha, lokalita H vymezení vhodné plochy za účelem vybudování pumptracku (severně od ČOV) - viz grafická příloha, lokalita J vymezení plochy rekreační zahrádkářské s možností oplocení jednotlivých pozemků v západní části obce - viz grafická příloha, lokalita K nevyužitou část návrhové plochy PV 126 (mezi plochami BI 80 a BI 147) převést do plochy pro bydlení individuální BI prověřit účelnost návrhové plochy pro vodní hospodářství TV 142

• Prověřit a vyhodnotit úpravy v územním plánu.: - Zpřesnění plochy technické infrastruktury pro ČOV dle zákresu v katastrální mapě, - návrhovou plochu dopravní infrastruktury D 79 převést do stávajícího stavu a zpřesnit (zúžit) vymezení plochy dle skutečného využití, - rozsáhlejší zahrady a záhumenky mezi zástavbou rodinnými domy převést do ploch sídelní zeleně. • Zohlednit novelu stavebního zákona a jeho souvisejících předpisů • Prověřit a upravit stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití • Prověřit a aktualizovat vymezení zastavěného území v souladu s § 58, odst. 3) stavebního zákona k datu zpracování změny ÚP • Prověřit řešení organizace krajiny, vymezení ÚSES, vymezená protierozní opatření a opatření pro zadržování vody v krajině (plochy krajinné zeleně a technické infrastruktury) • Změna bude respektovat požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Dále bude změna respektovat všechny známé koncepční dokumenty a širší vztahy v území • Respektovat a případně zohlednit zájmové území Ministerstva obrany (celé správní území obce) pro určité typy staveb vymezené v souladu s § 175 stavebního zákona • Zapracovat aktuální vymezení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území • Změnu ÚP zpracovat nad aktuální katastrální mapou (po obnově katastrálního operátu) • V případě, že ÚP nepoužívá pojmy definované stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami, bude součástí změny ÚP definice těchto pojmů.

E.2 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Ve změně ÚP není předpoklad vymezování ploch a koridorů územních rezerv. E.3 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo Aktualizovat vymezení a rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření a asanací, pro které lze uplatnit právo vyvlastnění, příp. předkupní právo. Předkupní právo vymezovat pouze v odůvodněných případech v souladu s § 101 stavebního zákona vč. uvedení pozemků dotčených předkupním právem. E.4 Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Vyhodnotit potřebu zpracování územních studií v ploše BI 147 a v plochách V 96 a V 148, případně aktualizovat podmínky pro zpracování těchto územních studií včetně aktualizace lhůty pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. ___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 18 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

E.5

Případný požadavek na zpracování variant řešení

Požadavek na zpracování variant řešení není stanoven.

E.6 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení • Rozsah výkresové části bude vycházet z ÚP Bánov a z pokynů pořizovatele. • Projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrhu změny č. 1 územního plánu Bánov konzultovat s pořizovatelem a s určeným zastupitelem – min. 2 výrobní výbory. • Dokumentace bude zpracována v digitální podobě dle Metodiky jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje • Návrh změny bude zpracován v rozsahu měněných částí a bude obsahovat: I. Návrh 1. textová část 2. grafická část: Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000

II. Odůvodnění 1. textová část Odůvodnění změny Srovnávací znění textové části 2. grafická část: Koordinační výkres Výkres dopravní a technické infrastruktury Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Výkres širších vztahů

1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 100 000

• Změna územního plánu bude zpracována s přihlédnutím k aktuálním metodickým doporučením zpracování změn územních plánů pro Zlínský kraj, na aktuálním mapovém podkladu a za použití aktuálních dat ÚAP v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. • Územní plán zahrnující úplné znění po změně bude obsahovat: I. Návrh 1. textová část 2. grafická část: Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000

II. Odůvodnění Koordinační výkres Koordinační výkres - detail

1 : 5 000 1 : 2 000

• Dokumentace bude odevzdána: - pro společné jednání ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na CD - pro veřejné projednání ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na CD - po veřejném projednání v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení na CD (včetně souborů .dgn a .shp) - po vydání změny (po usnesení zastupitelstva obce) bude vyhotovena dokumentace změny č. 1 územního plánu a úplné znění po vydání změny, a to v počtu 4 tištěných vyhotoveních a ve 4 digitálních vyhotoveních na CD (včetně souborů .dgn a .shp) v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona.

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 19 (CELKEM 20)

Zpráva o uplatňování územního plánu Bánov 2012-2018

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast S ohledem na charakter záměrů v území se nepředpokládá přímý ani nepřímý negativní vliv na životní prostředí ani na evropsky významnou lokalitu.

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno Zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu není požadováno.

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu Pořízení nového územního plánu se nenavrhuje. Nejsou požadavky na změny, které podstatně ovlivňují koncepci územního plánu.

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny Požadavek není stanoven, neboť nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj – viz kap. A.

J.

Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Ze zprávy o uplatňování nevyplývá požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

___________________________________________________________________________________________________________ STRANA 20 (CELKEM 20)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.