onderneming


1 Datum van uitgave: 21/02/2008 Datum herziening: 31/03/2016 Vervangt: 19/04/2013 Versie: 5.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en v...
Author:  Esmée Peeters

0 downloads 1 Views 131KB Size

Recommend Documents


de onderneming de onderneming
1 2 de onderneming de onderneming Op dit moment heeft u de complete presentatiemap van Overveld Techniek in handen. Al bladerend neem ik u graag mee v...

ONDERNEMING
1 SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING 1.1. Label van een product Acryl siliconenverf Adam Mat&eacu...

onderneming
1 Datum van uitgave: 01/03/2011 Datum herziening: 24/04/2017 Vervangt: 24/05/2016 Versie: 9.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en v...

ONDERNEMING
1 bladzijde : 1 / 6 êcc : Corrosief Gevaarlijk M» 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identifi...

onderneming
1 Datum herziening 31/08/2015 Vervangt 13/02/2014 Versie 6.01 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1....

onderneming
1 bladzijde: 1/9 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie -nummer: XXP Relevan...

onderneming
1 Datum van uitgave: 5/7/2015 Datum herziening: 6/29/2018 Vervangt: 6/9/2017 Versie: 5.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de...

onderneming
1 bladzijde : 1 van 9 Leidseweg AA Voorschoten NETHERLANDS RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ...

onderneming
1 Datum eerste uitgave: Datum laatste herziening: Versie: 6.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1...

onderneming
1 Product: Vulkem Quick Coloured Topcoat Stand: Herziening: 5 Pagina 1 van 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onde...Luxan Greenfix NW Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 21/02/2008

Datum herziening: 31/03/2016

Vervangt: 19/04/2013

Versie: 5.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1.

Productidentificatie

Productvorm

: Mengsel

Productnaam

: Luxan Greenfix NW

1.2.

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek Gebruik van de stof of het mengsel 1.2.2.

: Herbicide

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

EDIALUX NEDERLAND B.V. Gildeweg 37b 3771 NB BARNEVELD - NEDERLAND T +31 (0)342 42 04 35 - F +31 (0)342 49 38 68 [email protected] - www.luxan.nl 1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Land België

Organisatie/Bedrijf Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid

Nederland

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Adres Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht

Noodnummer +32 70 245 245 +31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Niet ingedeeld Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Geen aanvullende informatie beschikbaar 2.2.

Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen

EUH zinnen

: EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

2.3.

Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1.

Stof

Niet van toepassing 3.2.

Mengsel

Naam

Productidentificatie

%

Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG

Glyfosaat isopropylaminezout

(CAS-nr) 38641-94-0 (EG nr) 254-056-8 (EU-Identificatienummer) 015-184-00-8

42

N; R51/53

Naam

Productidentificatie

%

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Glyfosaat isopropylaminezout

(CAS-nr) 38641-94-0 (EG nr) 254-056-8 (EU-Identificatienummer) 015-184-00-8

42

Aquatic Chronic 2, H411

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 31/03/2016

NL (Nederlands)

1/6

Luxan Greenfix NW Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen

: Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

EHBO na inademing

: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

EHBO na contact met de huid

: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

EHBO na contact met de ogen

: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen en spoel daarna. Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na opname door de mond

: Mond met water spoelen. Onmiddellijk veel water of melk doen drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels 4.3.

: Irritatie.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts: de irriterende effecten van dit product kunnen behandeld worden zoals gewoonlijk voor de effecten van zuren of zure dampen. Beschadeging van de slijmvliezen is waarschijnlijk en kan een contraindicatie zijn voor maagspoeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

: Droog poeder. Koolstofdioxide. Schuim. Waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

: Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Reactiviteit 5.3.

: Stabiel onder normale omstandigheden.

Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies

: Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding

: Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen

: Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.

Noodprocedures

: Overbodig personeel weg laten gaan.

6.1.2.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen

: Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Noodprocedures

: De ruimte ventileren.

6.2.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. 6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes

6.4.

: Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. Verontreinigde oppervlakken reinigen met een zeepoplossing. Vermijden dat afwaswater in de riolering of waterlopen terecht komt.

Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

: Vermijd contact met de huid en de ogen. Spuitnevel niet inademen.

Hygiënische maatregelen

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

31/03/2016

NL (Nederlands)

2/6

Luxan Greenfix NW Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden

: Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.

Niet combineerbare stoffen

: Sterke basen. Sterke zuren. Gegalvaniseerd staal. Niet-bekleed staal.

Onverenigbare materialen

: Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.

7.3.

Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1.

Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar 8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsuitrusting

: Vermijd onnodige blootstelling.

Bescherming van de handen

: handschoenen van natuurrubber.

Bescherming van de ogen

: Chemische stofbril of veiligheidsbril.

Huid en lichaam bescherming

: Beschermende kleding met lange mouwen.

Bescherming van de ademhalingswegen

: Wanneer overmatige damp, nevel of stof kan worden gevormd, goedgekeurde ademhalingsbescherming gebruiken.

Overige informatie

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Kleur

: Geel.

Geur

: Amine-achtig.

Geurdrempelwaarde

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: 5,1

pH-oplossing

: 1%

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Vriespunt

: < 0 °C

Kookpunt

: > 100 °C

Vlampunt

: > 100 °C

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Niet brandbaar

Dampspanning

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid

: Water: Mengbaar Organisch oplosmiddel:Glyfosaat isopropylaminzout: 0,184 g/l in dichloormetaan, 15,88 g/l in methanol (20°C).

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Log Kow

: -3,3 Glyfosaat (vrij zuur)

Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch

: 25°C: 24,6 mPa.s 45°C: 11,9 mPa.s

Ontploffingseigenschappen

: Het product is niet explosief.

Oxiderende eigenschappen

: Geen oxiderende eigenschappen.

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar

9.2.

Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1.

Reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden. 31/03/2016

NL (Nederlands)

3/6

Luxan Greenfix NW Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

10.2.

Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. 10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Dit product of gebruiksmengsel van dit product niet mengen met of opslaan in apparatuur of behouders van gegalvaniseerd of niet-bekleed staal (roestvrij staal kan gebruikt worden). Het product pf gebruiksmengsel ervan kunnen reageren met zulke behouders onder de productie van waterstofgas, dat ontstoken kan worden of exploderen. 10.4.

Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. 10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke basen. Verzinkt staal of niet-bekleed zacht staal. 10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

: Niet ingedeeld

Luxan Greenfix NW LD50 oraal rat LD50 dermaal rat LC50 inhalatie rat (mg/l)

> 5000 mg/kg > 2000 mg/kg > 4,72 mg/l/4u

Glyfosaat isopropylaminezout (38641-94-0) LD50 oraal rat LD50 dermaal rat

> 2000 ml/kg > 4000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan pH: 5,1

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan pH: 5,1

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling)

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling)

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan Potentiële schadelijke effecten op de menselijke : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. gezondheid en mogelijke symptomen

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1.

Toxiciteit

Luxan Greenfix NW LC50 vissen 1 EC50 Daphnia 1 ErC50 (algen) 12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid

Luxan Greenfix NW Persistentie en afbreekbaarheid 31/03/2016

96h: > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) 48h: > 1000 mg/l 72h: 189 mg/l

Niet vastgesteld. NL (Nederlands)

4/6

Luxan Greenfix NW Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

12.3.

Bioaccumulatie

Luxan Greenfix NW Log Kow Bioaccumulatie 12.4.

-3,3 Glyfosaat (vrij zuur) Niet vastgesteld.

Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar 12.5.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar 12.6.

Andere schadelijke effecten

Overige informatie

: Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvalverwijdering

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 14.1.

VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 14.2.

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing 14.3.

Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing 14.4.

Verpakkingsgroep

Niet van toepassing 14.5.

Milieugevaren

Overige informatie

: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1.

Landtransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar 14.6.2.

Transport op open zee

Geen aanvullende informatie beschikbaar 14.6.3.

Luchttransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar 14.7.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1.

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1.

EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn Luxan Greenfix NW 1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 15.1.2.

Nationale voorschriften

Wettelijke referentie 15.2.

: Toelatingsnummer: 13036 N.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie Vermelding van wijzigingen: Revisie - Zie : *. 31/03/2016

NL (Nederlands)

5/6

Luxan Greenfix NW Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Gegevensbronnen

: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie

: Geen.

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: Aquatic Chronic 2 H411 EUH210 EUH401

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

SDS EU AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt

31/03/2016

NL (Nederlands)

6/6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.