Onderwijs- en examenregeling

1 Onderwijs- en examenregeling Summa Techniek Kwalificatiedossier : Metaalbewerken Crebonummer : Opleiding : Allround Plaatwerker Crebonummer : Niveau...
Author:  Martha de Winter

0 downloads 218 Views 845KB Size

Recommend Documents


No documents
Onderwijs- en examenregeling Summa Techniek Kwalificatiedossier : Metaalbewerken Crebonummer : 23118 Opleiding Crebonummer

: Allround Plaatwerker : 25289

Niveau Leerweg

:3 : BBL

Opleidingsduur Cohort1

: 3 jaar : 2018-2019

Versie: 1.0 Juni 2018

.

1

Beste student, In deze onderwijs- en examenregeling (OER) vind je informatie over de opleiding waar jij voor gekozen hebt. Je leest hierin meer over: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hoe is de opleiding opgebouwd? Wat leer je tijdens de opleiding? Welke examens krijg je? Wanneer krijg je je diploma? Met welke regelingen heb je te maken bij het Summa College? Overzicht onderwijs- en BPV-uren.

Behalve de OER is er ook een informatiegids met allerlei wetenswaardigheden voor studenten van het Summa College. Belangrijk om goed door te lezen. Leeswijzer Je komt gele blokken en blauwe tekst met links tegen in deze OER. Je kunt hierop klikken (ctrl + klikken) voor meer informatie, zoals een filmpje of een schema. Voor vragen over deze OER kun je terecht bij je loopbaanbegeleider. We helpen je graag om het beste uit jezelf te halen. Veel succes tijdens je opleiding!

2

Inhoudsopgave 1. Hoe is de opleiding opgebouwd?..................................................................................................... 4 1.1 Het kwalificatiedossier en Keuzedelen ...................................................................................... 4 1.2 Het onderwijs- en het examenprogramma .................................................................................. 4 1.3 De diploma-eisen........................................................................................................................ 5 2. Wat leer je tijdens de opleiding? ..................................................................................................... 6 2.1 Wat houdt het beroep Allround Plaatwerker in? ........................................................................ 6 2.2 Inhoud van het basisdeel ............................................................................................................ 6 2.3 Inhoud van het profieldeel.......................................................................................................... 7 2.4 De Keuzedelen ........................................................................................................................... 7 2.5 Algemeen basisdeel (geldt voor iedere MBO-student) .............................................................. 9 2.6 Beroepspraktijkvorming ........................................................................................................... 12 2.7 Studiepunten ............................................................................................................................. 12 2.8 Ontwikkelingsgerichte beoordeling ......................................................................................... 12 2.9 Bindend studieadvies................................................................................................................ 13 2.10 Activiteiten in het onderwijsprogramma ................................................................................ 14 3. Welke examens krijg je?................................................................................................................ 24 3.1 Examinering ............................................................................................................................. 24 3.2 Overzicht examens ................................................................................................................... 25 3.2.1. Vormen van examens ........................................................................................................ 27 3.2.2. Plaats examinering ............................................................................................................ 27 3.3 Landelijke eisen Nederlands, rekenen en Engels ..................................................................... 28 3.4 Veel voorkomende vrijstellingen ............................................................................................. 28 3.5 Regelingen met betrekking tot examens................................................................................... 28 4. Wanneer krijg je je diploma? ......................................................................................................... 29 5. Relevante regelingen ..................................................................................................................... 29 6. Overzicht onderwijs- en BPV ........................................................................................................ 30

3

1. Hoe is de opleiding opgebouwd? 1.1 Het kwalificatiedossier en Keuzedelen Elke Mbo-opleiding is gebaseerd op een zogenaamd kwalificatiedossier. De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: - de gemeenschappelijke basis met beroepsgerichte en generieke (algemene) onderdelen. - één profieldeel (= de kwalificatie) - een aantal Keuzedelen.

Klik hier als je meer wilt weten over de kwalificatiestructuur van het MBO

In hoofdstuk 2 lees je meer over de inhoud van de brede basis, het profiel en de Keuzedelen.

1.2 Het onderwijs- en het examenprogramma Bij het Summa College zijn de opleidingen in 2 programma’s opgedeeld: a. het onderwijsprogramma b. het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit 3 leerlijnen. 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn 3. Loopbaanleerlijn

Klik hier en kijk in hoofdstuk 2.6 en 2.7 van de informatiegids als je meer wilt weten over de leerlijnen.

In paragraaf 2.9 van deze OER vind je de onderwijsactiviteiten per leerlijn. Het examenprogramma omvat alle examens die je moet maken binnen jouw opleiding. Alles over de examens vind je in hoofdstuk 3.

4

1.3 De diploma-eisen Om je diploma te behalen, moet je voldoen aan de volgende eisen 1. Je hebt voldoendes behaald (minimaal een voldoende) voor examens die horen bij de kerntaken van jouw opleiding; 2. Je hebt examen(s) afgelegd in de Keuzedelen; 3. Je voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan Nederlands en rekenen; 4. Je voldoet aan de inspanningsverplichting van Loopbaan en Burgerschap; 5. Je beroepspraktijkvorming (BPV) is met een voldoende beoordeeld, in samenspraak met het leerbedrijf. Om je diploma te behalen, moet je aan alle eisen voldoen. In deze OER vind je over alle onderdelen meer informatie. In hoofdstuk 4 worden de eisen toegelicht.

5

2. Wat leer je tijdens de opleiding?

2.1 Wat houdt het beroep Allround Plaatwerker in? Bij de Allround plaatwerker ligt de nadruk op het machinaal en handmatig vervaardigen van plaatwerkproducten voor plaatconstructies en het samenstellen van deze plaatconstructies. Het betreft vaak dun plaatwerk tot maximaal drie millimeter van RVS, staal en aluminium. Je maakt maatwerkproducten, klein seriewerk en de meer complexe constructies. De series variëren van enkelstuks tot wat grotere series. Daarbij werkt hij zowel met conventionele als met CNCgestuurde machines. Op de afdeling plaatbewerking in het bedrijf werkt hij aan producten voor onder meer de machine- en apparatenbouw, telecommunicatie, computerindustrie, drankenindustrie en verkeerssystemen. Ook schrijft en test hij zelf de benodigde CNC-programma’s.

2.2 Inhoud van het basisdeel Het basisdeel van de opleiding bestaat uit 2 delen: het gemeenschappelijk beroepsgerichte deel en het generieke deel:

Gemeenschappelijk beroepsgerichte onderdelen, de kerntaken en werkprocessen: B1-K1 Vervaardigt producten: B1-K1-W1 Bereidt eigen werkzaamheden voor B1-K1-W2 Stelt machine en gereedschappen in en af B1-K1-W3 Bewerkt en vervormt materialen B1-K1-W4 Meet en controleert vervaardigde producten B1-K1-W5 Rondt uitgevoerde werkzaamheden af

Klik hier om naar het kwalificatiedossier te gaan. Hier vind je de kerntaken en werkprocessen.

Generieke onderdelen: Nederlands Rekenen Loopbaan Burgerschap Engels (alleen niveau 4 opleidingen) In paragraaf 2.5 vind je een toelichting op de generieke onderdelen

6

Klik hier voor meer informatie over de generieke onderdelen.

2.3 Inhoud van het profieldeel Tijdens je opleiding volg je het profiel: Plaatwerker dat bestaat uit :

Profiel Allround Plaatwerker P9-K1: Bereidt en voert CNC-plaatbewerking en -reparaties uit P9-K1-W1: Schrijft CNC-programma en test de werking P9-K1-W2: Voert CNC-bewerking uit en bewaakt de CNCmachine

Klik hier om naar het kwalificatiedossier te gaan

P9-K1-W3: Verbindt (bouwt samen, assembleert, monteert) plaatwerkonderdelen/deelproducten P9-K1-W4: Voert reparaties en modificaties uit P9-K1-W5: Begeleidt minder ervaren collega's P9-K1-W6: Rondt uitgevoerde plaatwerkzaamheden af

2.4 De Keuzedelen Binnen jouw opleiding bestaat een deel van het programma uit Keuzedelen. Voor jouw opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 720 klokuren. Een keuzedeel kan bestaan uit lessen, BPV en/of zelfstudie. Er zijn verschillende soorten Keuzedelen. Ze zijn bedoeld om: - Je te specialiseren in een onderdeel van je toekomstige beroep (verdiepen); - Iets extra’s te leren dat je goed kunt gebruiken in je toekomstige beroep (verbreden); - Je voor te bereiden op doorstroom naar een hoger MBO-niveau of naar het HBO (doorstroom). Klik hieronder voor een overzicht van de Keuzedelen binnen Summa College.

7

Klik op het plaatje voor een filmpje met meer informatie. Voor jouw opleiding is met werkgevers afgesproken welke Keuzedelen geschikt zijn voor je toekomstige beroep. Er kunnen nog nieuwe Keuzedelen bijkomen. Jouw opleiding biedt een aantal Keuzedelen of setjes van Keuzedelen (de zogenaamde configuraties) aan die bij jouw beroep passen. Soms wordt een Keuzedeel voor alle studenten aangeboden: dit gebeurt als een keuzedeel heel belangrijk is voor het beroep in deze regio. Tijdens de opleiding kun je altijd zelf extra Keuzedelen kiezen. Keuzedelen worden altijd afgesloten met een examen. De resultaten komen op je resultatenlijst te staan. Omdat Keuzedelen nieuw zijn in het mbo, kunnen studenten die in schooljaar 2018-2019 starten met een opleiding nog niet zakken door een onvoldoende voor deze examens. Wel moet je het examen hebben gemaakt om je diploma te kunnen behalen. Keuzedelen zijn een belangrijk onderdeel van je onderwijsprogramma: voor elk keuzedeel zijn bepaalde eisen aan de voortgang gesteld. Bij de start van het keuzedeel word je hierover geïnformeerd. Binnen jouw opleiding worden de volgende Keuzedelen aangeboden:

Keuzedelen Keuzedeel

Code

Alle LeerUren studenten / jaar Eigen keuze

Digitale vaardigheden basis

K0022

1

3D-tekenen

K0280

2

Lastechnieken gevorderd

K0919

2

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3

K0225

3

Totaal vereiste studiebelastingsuren (sbu) van de keuzedelen: 720 uur

8

Minimum aantal studenten

Welke Keuzedelen je gaat volgen, bepaal je in overleg met je loopbaanbegeleider. Het kan gebeuren dat een bepaald keuzedeel niet doorgaat. Bijvoorbeeld als te weinig studenten het keuzedeel hebben gekozen. In de tabel kun je zien hoeveel studenten er mee moeten doen om het keuzedeel door te laten gaan.

In de volgende periode(n) kun je een keuze maken:

Keuzedelen per periode Leerjaar

Periode

Keuzedelen

1Digitale vaardigheden basis

2

 

Lastechnieken gevorderd 3D-tekenen

3Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3

Behalve de Keuzedelen van je eigen opleiding, kun je soms ook een keuzedeel van een andere opleiding volgen. Als je dit wilt, bespreek je het met je loopbaanbegeleider en dien je een aanvraag in bij de examencommissie. Er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden: jouw programma moet te organiseren zijn.

2.5 Algemeen basisdeel (geldt voor iedere MBO-student) Nederlands, rekenen en Engels Iedere MBO-student moet aan het eind van zijn/ haar opleiding voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en rekenen. Hiervoor leg je een centraal examen af. Volg je een opleiding op niveau 4, dan geldt dit ook voor Engels. In onderstaand schema zie je uit welke onderdelen Nederlands, rekenen en Engels bestaan en op welk niveau je deze vakken volgt. Nederlands 2F Lezen

Luisteren

Gesprekken voeren

Spreken

Schrijven/ Taalverzorging

Rekenen 2F Getallen

9

Verhoudingen

Meten

Verbanden

Het loopbaanprogramma Iedere student van het Summa College heeft een loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider begeleidt jou tijdens je hele opleiding en je hebt regelmatig gesprekken met hem of haar. In het loopbaanprogramma leer je je eigen talenten en kwaliteiten onder woorden te brengen. Je denkt na over wat je geleerd hebt, zowel over het beroep als over jezelf. Je kijkt terug op ervaringen in je BPV, bekijkt wat je daarvan geleerd hebt en wat je daar vervolgens mee wilt doen. Zo krijg je een steeds beter beeld van jezelf en kun je aan het eind van je opleiding een goede keuze maken of en waar je wilt gaan werken of dat je nog verder wilt studeren.

Tijdens je opleiding moet je voldoen aan de hieronder beschreven punten. We noemen dit de inspanningsverplichting. Loopbaancompetenties Kwaliteitenreflectie Wat kan ik? Motievenreflectie Wat wil ik? Werkexploratie Waar kan ik dat doen? Loopbaansturing Hoe kan ik dat doen?

Wat wordt er van jou verwacht (de inspanningsverplichting)?

De student werkt aan loopbaanopdrachten die gericht zijn op bovenstaande competenties. Deze opdrachten worden besproken met de loopbaanbegeleider tijdens loopbaangesprekken.

Netwerken Wie kan mij daarbij helpen? Normering: Loopbaan is behaald wanneer de opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld en de loopbaangesprekken zijn gevoerd.

10

Het Burgerschapsprogramma Voor alle opleidingen gelden de wettelijke eisen voor Burgerschap beschreven in vier dimensies . Het Burgerschapsonderwijs heeft te maken met veranderingen in de samenleving, omgaan met verschillende culturen, gezonde leefwijze, deelnemen aan het arbeidsproces, functioneren als kritisch consument, deel uitmaken van de gemeenschap en politiek. Dimensies van Burgerschap

Wat wordt er van jou verwacht (de inspanningsverplichting)?

Politiek-juridische dimensie Economische dimensie

Student neemt actief deel aan de lessen en maakt opdracht

Sociaal-maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap

Normering: Burgerschap is behaald wanneer de domeinen met een voldoende zijn beoordeeld. Hiervoor moeten alle onderliggende opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld. Kritische denkvaardigheden Kritisch leren denken maakt onderdeel uit van de opleiding. Je leert hoe je op een actieve manier deel kun nemen aan de samenleving en beroepspraktijk. Tijdens je opleiding wordt aandacht besteed aan:  Informatie (-bronnen) op waarde schatten en daarbij onderscheid maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames  Het perspectief van anderen innemen  Nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handeling tot stand komen

11

2.6 Beroepspraktijkvorming Een beroepsopleiding kan niet zonder de beroepspraktijk, daarom volg je een deel van jouw opleiding bij een bedrijf of instelling. We noemen dit de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-begeleider (van jouw school) en een praktijkopleider (van het leerbedrijf). Voor iedere BPV-periode worden afspraken gemaakt wat je gaat doen, welke eisen gesteld worden aan de BPV. Je wordt door je praktijkopleider ieder semester beoordeeld op vakmanschap en beroepshouding. Dit staat allemaal beschreven in het BPV-werkboek dat je tijdens de opleiding ontvangt. Om je diploma te behalen, heb je een voldoende beoordeling nodig voor de BPV. Het kan zijn dat je een aantal examens aflegt bij het bedrijf waar je de BPV uitvoert. Dit staat los van de beoordeling van de BPV. Aan welke voorwaarden moet je voldoen:  BPV is behaald wanneer de laatste BPV beoordeling Beroepshouding met een voldoende is beoordeeld door de praktijkopleider en de BPV-begeleider.

2.7 Studiepunten Het opleidingsprogramma is ingedeeld in verschillende onderwijsproducten. Per onderwijsproduct kun je studiepunten verdienen. Per studiejaar zijn er 60 studiepunten te behalen. Met de studiepunten kunnen we samen jouw studievoortgang goed volgen. Als je te weinig studiepunten behaalt, kan dat gevolgen hebben voor de voortgang van je opleiding. Er zijn een aantal ‘voorwaardelijke’ studiepunten benoemd. Dat zijn studiepunten die je perse moet halen, ongeacht het totaal aantal behaalde studiepunten. Deze zijn in het rood weergegeven in het overzicht in paragraaf 2.10. Voorwaarde deelname examens: Na het vijfde semester moet je tenminste 90% van de, tot dan toe te behalen, studiepunten behaald hebben om deel te mogen nemen aan het examenprogramma. De voorwaardelijke studiepunten moeten allemaal behaald zijn. In het schema bij paragraaf 2.10 kun je zien hoeveel studiepunten een onderdeel bevat.

2.8 Ontwikkelingsgerichte beoordeling Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We doen dit met behulp van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Er wordt gekeken hoe het met je gaat in de verschillende leerlijnen. Je leert ook om goed naar jezelf te kijken (te reflecteren) en uitspraken te doen over jouw eigen functioneren. Zo krijg je een overzicht van je sterke punten en verbeterpunten. Met je loopbaanbegeleider maak je afspraken over je studievoortgang. Deze afspraken worden vastgelegd.

12

2.9 Bindend studieadvies In het eerste jaar, tussen de negende en twaalfde maand van jouw opleiding, krijg je een bindend studieadvies. Volg je een eenjarige opleiding dan is dit al tussen drie en vier maanden. Je hoort dan of je de opleiding wel of niet mag vervolgen. Dit is een nieuwe wettelijke verplichting in het mbo. Summa heeft hiervoor een procedure opgesteld. Deze kun je hier vinden (paragraaf Regeling bindend studieadvies). Je krijgt een positief bindend studieadvies als je de volgende studieresultaten hebt behaald:  45 studiepunten Natuurlijk wachten we niet tot het einde van jouw eerste jaar om met je te praten over je studievoortgang. Je hebt hier al over kunnen lezen in het hoofdstukje over de ontwikkelingsgerichte beoordeling (2.8). Voordat je je definitieve bindende studieadvies krijgt, ontvang je eerder in de opleiding een voorlopig studieadvies. Je krijgt je voorlopige studieadvies voor het einde van periode 3. Je krijgt je definitieve studieadvies voor het einde van periode 4.

13

2.10 Activiteiten in het onderwijsprogramma In onderstaand schema wordt het programma van de opleiding beschreven. Er is per programma en leerlijn te lezen welke onderdelen in welke periode van de opleiding aan bod komen. Je kunt zien hoeveel studiepunten je kunt behalen.

Onderwijsprogramma Basisleerlijn leerjaar 1 Studiepunten

School

Veiligheidstoets

*

x

Politiek Juridisch

1

x

Rekenen/Wiskunde 1

2

x

Soc. Maatschappelijk

1

x

Rekenen/Wiskunde 2

2

x

Economisch

1

x

Vitaal Burgerschap

1

x

Rekenen/Wiskunde 3

2

x

Rekenen/Wiskunde 4

2

x

Studiepunten

School

Periode

Naam

Periode 1

Periode 2 Periode 3

Periode 4

BPV

Integrale leerlijn leerjaar 1 Periode

Naam

Periode 1

Toets BB1

2

x

Werkstuk BB1

2

x

Portfolio BB1

1

x

Toets BB2

2

x

Werkstuk BB2

2

x

Portfolio BB2

1

x

Basisboek

2

x

VCA

2

x

Vakmanschap

*

x

Beroepshouding

*

x

Periode 2

14

BPV

x

x

Periode 3

Periode 4

Toets BB3

2

x

Werkstuk BB3

2

x

Portfolio BB3

1

x

Toets BB4

2

x

Werkstuk BB4

2

x

Portfolio BB4

1

x

Toets BB5

2

x

Werkstuk BB5

2

x

Portfolio BB5

1

x

Casustoets

4

x

Praktijkwerkstuk

4

x

Portfolio

1

x

Lassen niveau 1 Theorie Techniek 1

2

x

Lassen niveau 1 Praktijk Techniek 1

2

x

Lassen niveau 2 Theorie Techniek 1

2

x

Vakmanschap

*

x

Beroepshouding

*

x

Lassen niveau 2 Praktijk Techniek 1

2

x

x

Studiepunten

School

BPV

x

x

x

x

Loopbaanleerlijn leerjaar 1 Periode

Naam

Periode 2

Loopbaangesprek semester 1

*

x

x

Periode 4

Loopbaangesprek semester 2

*

x

x

Studiepunten

School

BPV

Keuzeruimte leerjaar 1 Periode

Naam

Periode 1

Semester 1

2

x

Periode 2

Semester 2

2

x

15

Leerjaar 1 *

Veiligheidstoets - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Burgerschap - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Rekenen/Wiskunde - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Blokboek 1 - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Blokboek 2 - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Blokboek 3 - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Blokboek 4 - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Blokboek 5 - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Praktijkwerkstuk - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Lassen - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. VCA - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. BPV - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond.

16

Loopbaanleerlijn - Leerjaar 1 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Keuzedeel - Leerjaar 1 Digitale vaardigheden Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Basisleerlijn leerjaar 2 Studiepunten

School

Wiskunde 5

2

x

Periode 2

Wiskunde 6

2

x

Periode 3

Wiskunde 7

2

x

Periode 4

Wiskunde 8

2

x

Studiepunten

School

Periode

Naam

Periode 1

BPV

Integrale leerlijn leerjaar 2 Periode

Naam

Periode 1

Toets BB6

2

x

Werkstuk BB6

2

x

Portfolio BB6

1

x

Toets BB7

2

x

Werkstuk BB7

2

x

Portfolio BB7

1

x

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 1

2

x

Meet technieken

2

x

Bedrijfsgerichte Opdracht 1

2

x

Materialenleer

1

x

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 2

2

x

Vakmanschap

*

x

Beroepshouding

*

x

Periode 2

17

BPV

x

x

Periode 3

Periode 4

Verspanende technieken

2

x

Lastechnologie 1

2

x

Beroepsgerichte Opdracht 1

1

x

Beroepsgerichte Opdracht 2

1

x

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 3

2

x

Scheidende technieken

2

x

Verbindende technieken

2

x

Finishen

2

x

Lastechnologie 2

2

x

Bedrijfsgerichte Opdracht 2

2

x

Beroepsgerichte Opdracht 3

1

x

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 4

2

x

Vakmanschap

*

x

Beroepshouding

*

x

Casustoets

4

x

Praktijkwerkstuk leerjaar 2

4

x

x

Studiepunten

School

BPV

Loopbaanleerlijn leerjaar 2 Periode

Naam

Periode 2

Loopbaangesprek semester 3

*

x

x

Loopbaangesprek semester 5

*

x

x

Loopbaangesprek semester 4

*

x

x

Loopbaangesprek semester 6

*

x

x

Studiepunten

School

BPV

Periode 4

Keuzeruimte leerjaar 2 Periode

Naam

Periode 3

Periode 7

1

Periode 7

1

Periode 8

1

Periode 8

1

Periode 4

18

x x x x

Leerjaar 2 *

Wiskunde - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Blokboek 6 - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Blokboek 7 - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Meet technieken - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Verspanende technieken - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Scheidende technieken - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Verbindende technieken - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Finishen - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Lastechnologie - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Bedrijfsgerichten opdrachten - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Beroepsgerichte opdrachten - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Materialenleer - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond.

19

Tekeningenlezen/Uitslaan - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Lassen - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. BPV - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Casustoets - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Praktijkwerkstuk - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Loopbaanleerlijn - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Keuzedelen - Leerjaar 2 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Basisleerlijn leerjaar 3 Studiepunten

School

Wiskunde 9

2

x

Periode 2

Wiskunde 10

2

x

Periode 3

Wiskunde 11

2

x

Periode 4

Nederlands

*

x

Studiepunten

School

Periode

Naam

Periode 1

BPV

Integrale leerlijn leerjaar 3 Periode

Naam

Periode 1

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 5

2

x

Periode 2

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 6

2

x

Bedrijfsgerichte Opdracht 3

7

x

20

BPV

Periode 3

Periode 4

Materialenleer

2

x

Vervormende technieken 1

3

x

Vervormende technieken 2

3

x

Plaatwerktechnieken

3

x

Nieuwe verbindingstechnieken

3

x

RVS

3

x

Vakmanschap

*

x

Beroepshouding

*

x

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 7

2

x

Lastechnologie 3

2

x

Beroepsgerichte Opdracht 4

6

x

Beroepsgerichte Opdracht 5

6

x

Tekeninglezen/Uitslaan plaatwerk 8

2

x

Beroepsgerichte Opdracht 6

6

x

Beroepshouding

*

x

Keuzeruimte leerjaar 3 Studiepunten

School

BPV

semester 1

1

x

x

semester 2

1

x

x

Periode

Naam

Periode 2 Periode 3

21

Leerjaar 3 *

Wiskunde - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Nederlands - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Tekeninglezen/Uitslaan - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Lastechnologie - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Bedrijfsgerichte opdrachten - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Beroepsgerichte opdrachten - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Materialenleer - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Vervormende technieken 1 - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Vervormende technieken 2 - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Plaatwerktechnieken - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Nieuw verbindingstechnieken - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. RVS - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond.

22

BPV - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Loopbaanleerlijn - Leerjaar 3 Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. Keuzedelen - Leerjaar 3 Inspelen op innovaties Deze studiepunten worden pas toegekend als de onderliggende toetsen zijn afgerond. * Dit zijn deeltoetsen die in een bepaalde combinatie van deeltoetsen studiepunten opleveren. Kijk in je portaal bij resultaten/studievoortgang voor de exacte combinatie van toetsen.

23

3. Welke examens krijg je? 3.1 Examinering Het examenprogramma is een overzicht van de examens waarmee jij te maken krijgt tijdens je opleiding. Je legt examens af die gericht zijn op je toekomstige beroep. Daarnaast zijn er ook examens voor bijvoorbeeld Nederlands en rekenen. In het volgende schema kun je zien welke examens je moet afleggen. De volgende afkortingen worden gebruikt: BxKxWx Basis x Kerntaak x Werkproces x PxKxWx Profiel x Kerntaak x Werkproces x Kxxx Keuzedeel xxx OP Onderwijsperiode Context Waar wordt het examen afgenomen? BI Binnenschools BU Buitenschools BPV Binnen de BPV

3.2 Overzicht examens

Examenprogramma Naam Kerntaak: Vervaardigt producten Naam examen

Werkproces

PvB Vervaardigt producten

B1.K1.W1 B1.K1.W2 B1.K1.W3 B1.K1.W4 B1.K1.W5

Gelegenheid 1 Gelegenheid 2 Context Examenvorm (Zie (Zie 3.2.1) Leer- Onderwijs- Leer- Onderwijs3.2.2) jaar periode jaar periode

PVB

3

4

3

4

Normering Weging

bu/bpv O/V/G (V)

1

Naam Kerntaak: Bereidt en voert CNC-plaatbewerking en -reparaties uit Naam examen

Werkproces

PvB Bereidt en voert CNCplaatbewerking en reparaties uit

P9.K1.W1 P9.K1.W2 P9.K1.W3 P9.K1.W4 P9.K1.W5 P9.K1.W6

Gelegenheid 1 Gelegenheid 2 Context Examenvorm (Zie (Zie 3.2.1) Leer- Onderwijs- Leer- Onderwijs3.2.2) jaar periode jaar periode

PVB

3

4

3

4

Normering Weging

bu/bpv O/V/G (V)

1

Nederlands Naam examen

25

Werkproces

Gelegenheid 1 Gelegenheid 2 Context Examenvorm (Zie (Zie 3.2.1) Leer- Onderwijs- Leer- Onderwijs3.2.2) jaar periode jaar periode

Normering Weging

Nederlands Lezen/luisteren Generiek COE (centraal examen)

COE

3

2

3

3

bi

Cijfer (nvt)

1

Nederlands Spreken (instellingsexamen)

Generiek

MVE

3

2

3

3

bi

Cijfer (nvt)

1

Nederlands Schrijven (instellingsexamen)

Generiek

SVE

3

2

3

3

bi

Cijfer (nvt)

1

Nederlands Gesprekken voeren (instellingsexamen)

Generiek

MVE

3

2

3

3

bi

Cijfer (nvt)

1

Rekenen Naam examen

Werkproces

Rekenen COE (centraal examen)

Generiek

26

Gelegenheid 1 Gelegenheid 2 Context Examenvorm (Zie (Zie 3.2.1) Leer- Onderwijs- Leer- Onderwijs3.2.2) jaar periode jaar periode COE

2

3

3

1

bi

Normering Weging Cijfer (nvt)

1

3.2.1. Vormen van examens Binnen de opleiding kun je te maken krijgen met verschillende vormen van examineren. Een voorbeeld hiervan is een Proeve van Bekwaamheid. In de Proeve van Bekwaamheid laat je zien dat je de taken die je moet uitvoeren in je beroep goed kunt uitvoeren. Ook kun je een examen krijgen waarin kennis (kennisexamen) of vaardigheden (vaardigheidsexamen) worden geëxamineerd. PVB SKE WSV VEX PEX CEX SIR MVE SVE

Proeve van Bekwaamheid Kennisexamen schriftelijk Werkstuk/ verslag Vaardigheidsexamen Praktijkexamen Casusexamen Simulatie/ rollenspel Mondeling vaardigheidsexamen Schriftelijk vaardigheidsexamen

Voor examinering van de Keuzedelen zijn naast bovenstaande vormen nog 3 andere examenvormen mogelijk: CGI PRS PA

Criteriumgericht interview Presentatie Portfolio- assessment

3.2.2. Plaats examinering Een examen vindt plaats: - Binnenschools (BI) - Buitenschools (BU) - Binnen de beroepspraktijkvorming (BPV). Het gaat dan niet om de beoordeling van de BPV, maar om bijvoorbeeld een Proeve van Bekwaamheid die je bij je BPV-bedrijf aflegt.

3.3 Landelijke eisen Nederlands, rekenen en Engels Voor Nederlands, rekenen en Engels zijn er landelijke eisen gesteld. De eisen voor deze onderdelen zijn verschillend. Dit is afhankelijk van:   

Niveau van de opleiding Duur van de opleiding Het jaar waarin je je diploma behaalt

Er zijn aparte regelingen voor de cijferberekening en herkansingen.

Bekijk hier de Algemene exameneisen: Nederlands, rekenen en Engels.

Klik hier voor de landelijke herkansingsregeling voor de Centrale Examens voor de centrale examens.

3.4 Veel voorkomende vrijstellingen Misschien kom je in aanmerking voor een vrijstelling voor delen van de opleiding, omdat je die al ergens anders hebt afgerond. Vrijstelling kun je krijgen voor: onderwijs en/of examen 

Een vrijstelling voor delen van het onderwijsprogramma vraag je aan via de loopbaanbegeleider. Je vraagt vrijstelling aan met een goede onderbouwing.Vrijstellingen voor het examen: neem je eerst contact op met je loopbaanbegeleider. Via hem/ haar kun je een aanvraagformulier krijgen. Je vrijstellingsverzoek moet altijd goed onderbouwd zijn. Je dient het in bij de examencommissie. De examencommissie keurt jouw aanvraag goed of af.

In het examenreglement kun je meer lezen over de vrijstellingsregeling voor examens. Als je een vrijstelling krijgt, maken we afspraken over hoe jouw onderwijsprogramma eruit komt te zien.

Klik hier voor veel voorkomende vrijstellingen. Zie: examenreglement

3.5 Regelingen met betrekking tot examens Het Summa College heeft een examenreglement. In dit document zijn alle regels rondom de examens beschreven. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen.

28

Klik hier voor het examenreglement

4. Wanneer krijg je je diploma? Je krijgt je diploma als je aan de onderstaande eisen hebt voldaan. Diploma eis Kerntaken Nederlands, rekenen, eventueel Engels Loopbaan en Burgerschap BPV Keuzedelen

Geslaagd/gezakt Oordeel per kerntaak minstens Voldoende Kijk hier voor de slaag-/ zakregeling. (paragraaf algemene eisen Nederlands, rekenen en Engels). Voldaan aan de inspanningsverplichting. Met positieve beoordeling voltooid, waarbij oordeel leerbedrijf is betrokken. Aanwezigheid van een examenresultaat (voldoende of onvoldoende) voor de Keuzedelen die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting.

5. Relevante regelingen Het Summa College heeft diverse regelingen die van belang zijn voor jou als student. Bijvoorbeeld het studentenstatuut, de klachtenregeling, gebruik van ICT-middelen en de topsportregeling.

29

Regelingen Summa College.

6. Overzicht onderwijs- en BPV Crebonummer K-code/variant leerweg

25289 25289BBL36.01 BBL

Activiteiten Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen Beroepspraktijkvorming (BPV) Keuzedelen * BOT = Begeleide onderwijstijd totaal BOT en BPV

leerjaar 1 BPV BOT 176

Activiteiten Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen Beroepspraktijkvorming (BPV) Keuzedelen Totaal BOT en BPV alle leerjaren Totaal uren keuzedelen in de bot en BPV

187

32 208

Totaal BOT en BPV leerjaar

leerjaar 2 BPV BOT

1080 208

34

1288

221

1496

539 3240 622

98 4499 720

176

1507

Totaal alle leerjaren BPV BOT

leerjaar 3 BPV BOT

1080 206

32

1286

208

1080 208 1288 1496

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.