Onderwijsagenda Vrije Universiteit. Vastgesteld door het College van Bestuur op 3 april 2018


1 Onderwijsagenda Vrije Universiteit Vastgesteld door het College van Bestuur op 3 april 20182 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Vervolg Onderwijsagenda ...
Author:  Marina van den Pol

0 downloads 2 Views 429KB Size

Recommend Documents


No documents


Onderwijsagenda Vrije Universiteit Vastgesteld door het College van Bestuur op 3 april 2018

Inhoud 1. Inleiding ....................................................................................................................................................... 3 1.1 Aanleiding ............................................................................................................................................... 3 1.2 Vervolg Onderwijsagenda ....................................................................................................................... 4 2. Doelstellingen en resultaten........................................................................................................................ 6 2.1 Versterken van de kwaliteitscultuur ....................................................................................................... 6 2.2 Vergroten studiesucces van studenten .................................................................................................. 8 2.3 De VU biedt een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio ................................ 10 2.4 Verdere innovatie van het onderwijs ................................................................................................... 11 2.5 Optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning ................................................................ 12 3. Organisatie en financiën ............................................................................................................................. 14 3.1 Organisatie ............................................................................................................................................ 14 3.2 Financiën............................................................................................................................................... 15 4. Prioriteiten en planning 2018 .................................................................................................................... 16 4. 1 Versterken van de kwaliteitscultuur .................................................................................................... 16 4.2 Vergroten studiesucces van studenten ................................................................................................ 17 4.3 De VU biedt een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio ................................ 19 4. 4 Verdere innovatie van het onderwijs .................................................................................................. 20 4.5 Optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning................................................................ 21

2

1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen vijf jaar heeft de VU gewerkt met een Onderwijsagenda: één agenda waarin de - in het Instellingsplan beschreven - onderwijsambities van de VU zijn vertaald in concrete doelstellingen en beoogde resultaten. Via het instrument Onderwijsagenda werden de maatregelen die faculteiten en diensten namen om die doelstellingen te realiseren gecoördineerd en werd de voortgang van de resultaten gemonitord. Jaarlijks werd een update van de agenda opgesteld en werd halverwege het kalenderjaar een zesmaands rapportage opgesteld. 1 De Onderwijsagenda 2013-2017 moest ertoe leiden dat de VU: a) De instellingsaudit succesvol doorliep; b) Aanzienlijk beter scoorde op het gebied van studenttevredenheid in de NSE; c) De prestatieafspraken met OCW realiseerde; d) Haar ambities ten aanzien van vernieuwing van het bachelor- en masteronderwijs realiseerde. De eerste drie ambities zijn gerealiseerd. De VU slaagde in 2014 onder randvoorwaarden voor de Instellingstoets en in 2016 volledig. De auditcommissie complimenteerde de VU voor wat zij in een tijdsbestek van krap twee jaar had weten te realiseren en noemde de VU een “lerende universiteit”. Wel gaf ze de VU nog enkele aanbevelingen mee rond curriculumevaluaties, midterm reviews, en risicosignalering, samen met twee algemene aanbevelingen over het vasthouden van het momentum en het blijven faciliteren van onderwijsvernieuwing en –verbetering. Ook de betere score op de NSE is gerealiseerd. De NSE-score "studentenoordeel opleiding algemeen" steeg de afgelopen 3 jaar van 3,8 naar 4,03; in de keuzegids van 2017 maakte de VU de grootste groei in de categorie brede universiteit door en steeg naar een gedeelde vierde plaats. De derde ambitie: de prestatieafspraken met OCW nakomen, is ook gelukt. De Review Commissie2, adviseerde in 2016 positief over alle onderdelen van de prestatieafspraken van de VU en sprak haar waardering uit voor de aanzienlijke toename van het percentage docenten met een BKO en voor de sterke daling van de indirecte kosten. De minister nam het advies van de commissie over en kende in 2017 aan de VU M€ 10,5 aan prestatiegelden toe. Bij de evaluatie van de bachelor- en masterrichtlijn van najaar 2016 bleek dat de vernieuwing van het bacheloronderwijs grotendeels was gerealiseerd en dat, daar waar dat niet het geval was, faculteiten formeel toestemming hadden gekregen om (tijdelijk) van de richtlijn af te wijken. De vernieuwing van het masteronderwijs is wat vertraagd, maar inmiddels bij de meeste faculteiten in gang gezet. Naast het realiseren van bovenstaande ambities is er meer bereikt. Door een aantal jaar achtereen te investeren in de vernieuwing van het onderwijs, professionalisering van docenten en innovatie 1 2

Alleen in 2017 is afgezien van een zesmaands rapportage omdat de lopende agenda teneinde liep Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek: Eindadvies Vrije Universiteit 24 oktober 2016

3

van voorzieningen, is de kwaliteit van het onderwijs VU-breed verbeterd. Initiatieven zoals het KnowVU, de versterking van de positie van portefeuillehouders onderwijs én opleidingsdirecteuren in het nieuwe bestuursreglement en de ontwikkeling en implementatie van het Raamwerk onderwijsprestaties geven aan dat de ruimte en waardering voor onderwijs zijn toegenomen. Er is de afgelopen jaren een veel positievere sfeer rond het onderwijs ontstaan, een sfeer die goed te proeven is op de jaarlijkse Onderwijsdag van de VU. 1.2 Vervolg Onderwijsagenda Toen de Onderwijsagenda 2013-2017 haar laatste jaar in ging, is de balans opgemaakt en de vraag gesteld of we inmiddels voldoende hadden bereikt en vanaf 2018 het instrument van een agenda niet meer nodig zouden hebben. De discussie over het vervolg van de Onderwijsagenda startte op de OPO heidag van januari 2017. De conclusie van het OPO was dat er inderdaad veel is bereikt is, maar dat de tijd nog niet rijp is om deze vorm van sturing op het onderwijs los te laten. Door een VU-brede agenda voor het onderwijs, met gezamenlijke prioriteiten en doelstellingen laten we zien dat onderwijs een belangrijk thema blijft. Door samen op te trekken kunnen we ook de volgende stappen zetten. Op advies van het OPO en de STOK om opnieuw voor een periode van vijf jaar de onderwijsdoelstellingen en ambities van de VU in een gezamenlijke agenda vast te leggen om zo sturing te kunnen geven aan het onderwijsbeleid, heeft het CvB begin 2018 besloten inderdaad een nieuwe Onderwijsagenda op te laten stellen. Omdat het gesprek tussen de minister van OCW en de VSNU over de inzet van de studievoorschotmiddelen en het maken van kwaliteitsafspraken nog niet is afgerond, is het nu nog niet mogelijk om voor de hele periode van vijf jaar budget voor de Onderwijsagenda te reserveren. De verwachting is echter dat er dit voorjaar duidelijkheid komt over de inzet van die studievoorschotmiddelen. Zodra bekend is welk budget aan studievoorschotgelden de VU in de periode 2019-2024 ontvangt en welke randvoorwaarden daaraan zijn verbonden, wordt een voorstel gedaan voor verdeling van dat budget voor VU-brede en facultaire projecten en voor de verdeling van de facultaire budgetten over faculteiten. Faculteiten nemen vervolgens in hun jaarplan voor 2019 hun eigen meerjaren onderwijsplannen op. Daarin geven ze aan hoe zij de komende jaren bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Onderwijsagenda en hoe ze hun deel van het onderwijsbudget zullen inzetten. De doelstellingen voor de komende vijf jaar bouwen voort op die van de afgelopen jaren, op het Instellingsplan en op de thema’s uit het akkoord op hoofdlijnen van de universiteiten en de studentenbonden. Bij het formuleren van de doelstellingen is er voor gekozen om de speerpunten uit het IP: diversiteit, internationaliseringen talentbeleid plus de maatschappelijke profilering van de VU niet als vier aparte doelstellingen te formuleren. Het zijn immers manieren om het onderwijs vorm te geven en studenten te begeleiden (bv mixed classroom, community service learning, honours voor masters). De speerpunten en de profilering komen daardoor in de verschillende doelstellingen terug.

4

De vijf belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn: 1) Het versterken van de kwaliteitscultuur; 2) Het vergroten van het studiesucces van studenten; 3) Het ontwikkelen van een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio; 4) Het verder innoveren van het onderwijs; 5) Het verder optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning. De beoogde resultaten van de Onderwijsagenda zijn: 1) Er wordt een VU-breed gedeelde en gedragen ambitieuze cultuur gecreëerd waarin docenten verder worden geprofessionaliseerd en uitdagend onderwijs geven, er een sterke, vanzelfsprekende beleving is van kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg uitstekend georganiseerd is. 2) De VU richt haar onderwijs zo in dat ze een klimaat schept waarin ruimte is voor diversiteit, alle studenten zich welkom voelen en kansrijk aan hun opleiding kunnen beginnen, succesvol van bachelor naar master stromen, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden. 3) De VU richt haar bachelor, master en postgraduate portfolio zo in dat een (internationaal) aantrekkelijk aanbod ontstaat dat aansluit bij het profiel van de VU en studenten optimale mogelijkheden biedt om breed te studeren. 4) De VU investeert in de verdere innovatie van haar onderwijs zodat het onderwijs qua inhoud, didactiek en IT constructive aligned is en docenten zich voldoende ondersteund voelen bij het blijven innoveren van hun onderwijs. 5) De VU optimaliseert haar onderwijsondersteunende processen zodat studenten, docenten en onderwijsmanagers zich adequaat ondersteund voelen. Faculteiten en diensten dragen samen bij aan het halen van die resultaten. De mate waarin een eenheid een bijdrage levert, is afhankelijk van de uitgangssituatie en mogelijkheden van de betreffende eenheid en zal vanzelfsprekend verschillen. Faculteiten geven in hun meerjaren onderwijsplannen, die ze als onderdeel van hun jaarplan 2019 opstellen, aan wat hun bijdrage aan de vijf onderwijsdoelstellingen zal zijn en welke resultaten ze verwachten te zullen realiseren. Op basis daarvan kunnen we het totaalbeeld van de beoogde resultaten die de VU de komende jaren wil realiseren concreter en meetbaarder maken. Net als in de afgelopen periode zullen we elk jaar een update van de Onderwijsagenda maken, gebaseerd op de resultaten die het afgelopen jaar bereikt zijn en de prioriteiten voor het komend jaar. VU-brede projecten worden jaarlijks geprioriteerd en meegenomen in de update van de Onderwijsagenda. In hoofdstuk 2 van deze Onderwijsagenda worden bovenstaande doelstellingen en beoogde resultaten uitgebreider en - waar mogelijk- concreter beschreven. In hoofdstuk 3 geven we aan welke aanpak we de komende jaren zullen volgen om de doelstellingen van het onderwijsbeleid zowel VU-breed als in de afzonderlijke faculteiten en opleidingen te realiseren. In hoofdstuk 4 beschrijven we de prioriteiten en planning voor 2018 en geven we aan wie welke prioriteit trekt en wat de deadline is.

5

2. Doelstellingen en resultaten In dit hoofdstuk worden de vijf algemene doelstellingen beschreven en wordt per doelstelling aangegeven wat subdoelen zijn en tot welke resultaten deze zullen leiden. 2.1 Versterken van de kwaliteitscultuur Doel De afgelopen jaren is het systeem van kwaliteitszorg versterkt, onder andere door het invoeren van midterm reviews. Een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg blijft een noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Nu die basis is gelegd kunnen we de komende jaren inzetten op de beweging van een efficiënte en effectieve kwaliteitszorg naar een VUbreed gedeelde en gedragen, sterke kwaliteitscultuur. Daarbij staat voorop dat ‘kwaliteitscultuur’ geen standaard instrument is dat bij iedere faculteit op eenzelfde manier kan worden geïmplementeerd. Een sterke kwaliteitscultuur ontstaat niet door het ‘van bovenaf’ op te leggen, maar doordat alle deelnemers in het onderwijsproces zich verantwoordelijk en betrokken voelen voor de ontwikkeling van een goede onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. Belangrijk daarvoor zijn een heldere en gedeelde visie op onderwijs en een hechte onderwijsgemeenschap waarin betrokkenen elkaar makkelijk weten te vinden en ervaringen en best practices kunnen uitwisselen. Tweede sleutel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs, zijn goede en betrokken docenten. Een derde belangrijke voorwaarde voor een sterke kwaliteitscultuur is sterk en erkend onderwijsleiderschap. Voorwaarde voor dit alles blijft dat we de basis: het systeem voor kwaliteitszorg, blijven optimaliseren. In de periode 2018-2023 heeft de VU blijvend aandacht voor onderwijskwaliteit en versterkt haar kwaliteitscultuur door: a. Het actualiseren van haar onderwijsvisie en het bespreken en delen van die visie en de daarmee samenhangende ontwerpprincipes voor onderwijs, met medewerkers en studenten; b. Het ontwikkelen van een hechte onderwijsgemeenschap, zowel binnen opleidingen en faculteiten als VU-breed; c. Te blijven investeren in docentprofessionalisering en in duidelijker waardering voor onderwijsprestaties; d. Het versterken van het onderwijsleiderschap; e. Het VU systeem van kwaliteitszorg te blijven ontwikkelen en optimaliseren, in lijn met het geactualiseerde handboek onderwijskwaliteit. Beoogde resultaten Ad a. Actuele en breed gedeelde onderwijsvisie en ontwerpprincipes • De onderwijsvisie van de VU wordt geactualiseerd en breed binnen de VU met studenten en medewerkers besproken, 2018; • Faculteiten bespreken de ontwerpprincipes voor onderwijs met hun medewerkers en studenten, 2018; • De ontwerpprincipes worden vastgesteld, 2018; • De implementatie van de onderwijsvisie en ontwerpprincipes wordt gemonitord 2019 2023.

6

Ad b: Een hechte onderwijsgemeenschap • De reguliere facultaire en VU-brede onderwijsoverleggen 3 worden waar nodig versterkt; • De bestaande facultaire en faculteit overstijgende informele netwerken worden versterkt, waar wenselijk worden nieuwe informele netwerken opgericht; • Studenten worden actief betrokken bij het gesprek over kwaliteitscultuur zowel VU-breed als per opleiding. Ad c: Docentprofessionalisering en onderwijsprestaties • Docenten nemen kennis van onderwijsonderzoek binnen hun vakgebied en meer algemeen voor het hoger onderwijs; • Docenten kunnen in het kader van docentprofessionalisering onderzoek doen naar hun eigen onderwijspraktijk; • Onderwijsbeleid wordt systematisch geëvalueerd op de effecten, zo mogelijk met behulp van student analytics; • Het percentage vaste wetenschappelijke staf met een BKO groeit naar 85% in 2023; • Het aantal VU medewerkers met een SKO neemt tot 2023 jaarlijks met tenminste 30 toe; • Het aantal VU medewerkers die de LOL hebben afgerond neemt tot eind 2023 in totaal toe met 45; • Elke opleiding voert cyclisch in het jaar na de (her)accreditatie, een toetsscan uit om het toetsplan (i.e. toetsbeleid en toetsprogramma) te actualiseren. In het toetsplan wordt onder andere verwoord welke BKE en SKE scholingswensen er binnen de opleiding zijn; • Leden van examencommissie volgen een trainingstraject op basis waarvan ze proactief hun borgende taken jaarlijks kunnen uitvoeren, in elke examencommissie is minstens één persoon SKE geschoold; • Het CvB bespreekt jaarlijks in het bestuurlijk overleg met de faculteitsbesturen de implementatie van het Raamwerk onderwijsprestaties en de richtlijn docentprofessionalisering in de faculteit; • De VU onderwijsinnovatieprijs wordt vanaf 2019 een ‘docententeam van het jaar’ prijs. Ad d: Versterken onderwijsleiderschap • Faculteiten versterken de positie van opleidingsdirecteuren (OLD) en verhelderen de taakafbakening van de OLD ten opzichte van het afdelingshoofd, 2019; • De positie van afdelingshoofden als leidinggevenden aan wetenschappelijke teams wordt versterkt en hun kennis van en aandacht voor onderwijs en onderwijsprestaties wordt vergroot, 2020; • Alle opleidingsdirecteuren van de VU hebben de LOL gevolgd of beginnen daarmee binnen twee jaar na de start van hun opleidingsdirecteurschap, 2023; • Docenten van een opleiding functioneren als een team, 2020. Ad e: Systeem van kwaliteitszorg • Alle faculteiten nemen de resultaten van en maatregelen naar aanleiding van de NSE, NAE en VUalumnimonitor standaard op in de verslaglegging; • De rol van de OLC’s wordt gemonitord en zo nodig worden verbetermaatregelen genomen; • Het afnemen van zowel vak- als curriculumevaluaties wordt gemonitord en indien nodig verbeterd; • We betrekken maatschappelijke stakeholders/vertegenwoordigers bij de verbetering en vernieuwing van ons onderwijs (veldadviesraden);

3

Zoals examencommissies, OLC’s, KIK, OPO, HO

7De VU-brede Planning & Control cyclus wordt geëvalueerd en mogelijke verbeterpunten worden geïmplementeerd, 2019; • Het systeem van risicosignalering in het onderwijs wordt duurzaam geïntegreerd in het VU-brede systeem voor risicomanagement, 2019; • De VU voert een midterm op de ITK uit, 2018; • De VU haalt in 2020 een positief resultaat op de ITK, 2020.

2.2 Vergroten studiesucces van studenten Doel We richten het onderwijs zo in dat alle studenten zich welkom voelen en goed voorbereid aan hun opleiding kunnen beginnen, succesvol van bachelor naar master stromen, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden en trots zijn op hun opleiding en hun universiteit. Dat doen we in de eerste plaats door de verschillende fasen in een studieloopbaan goed op elkaar af te stemmen. We maken daarbij onderscheid naar de fasen voor, gedurende en aan het eind van de studieloopbaan. Elke fase kent een of meerdere keuzemomenten voor de student, die bepalend (kunnen) zijn voor de verdere studieloopbaan en uiteindelijk van invloed (kunnen) zijn op de verdere carrière van de student. De VU biedt de student binnen iedere fase heldere informatie, specifieke begeleiding en sturing en activeert en motiveert studenten. Gedurende de studieloopbaan verandert de specifieke behoefte aan sturing en begeleiding van de student van intensief naar extensief en neemt een student in toenemende mate zijn eigen verantwoordelijkheid. Naast de verschillen tussen de verschillende fases zijn er ook duidelijke overeenkomsten. Het VU onderwijs heeft een herkenbaar profiel: het is activerend en biedt studenten ruimte om maatschappelijk actief te zijn. We creëren een klimaat waarin alle studenten zich thuis voelen en voeren een taalbeleid dat dat klimaat bevordert. We stimuleren alle studenten hun talenten maximaal te ontwikkelen. Dat doen we door: a. Voor de poort, in samenwerking met het vo, aankomende studenten goed voor te bereiden op een academische opleiding en studenten vroeg te binden aan de VU; b. In bachelorjaar 1 studenten een goede introductie op de universiteit te bieden, hen bewust en gemotiveerd te laten starten en goed te begeleiden, zodat de overgang naar de universiteit soepel verloopt en uitval en studievertraging vermindert; c. In bachelorjaar 2 en 3 studenten helder informatie te geven over inrichting van de keuzeruimte, goed voor te bereiden op een vervolgstudie in de masterfase en/of de overgang naar de arbeidsmarkt; d. Masterstudenten goed voor te bereiden op de doorstroom naar de arbeidsmarkt; e. Zorg te dragen voor een cultuur van inclusiviteit, waarin studenten leren omgaan met diversiteit en elke student zich thuis voelt op de VU; f. Een helder taalbeleid te voeren dat die inclusieve cultuur ondersteunt; g. Alle studenten de mogelijkheden te bieden om hun talenten te ontwikkelen. Beoogde resultaten Ad a: Voor de poort • De VU werkt structureel samen met het vo via het Pre-University College en het OPeRA netwerk, 2019; • De keten studiesucces is versterkt waardoor aankomende studenten een beter onderbouwde keuze maken voor een opleiding, potentiele studenten die interesse tonen voor de VU zich daadwerkelijk inschrijven en de kansrijke instroom in opleidingen van de VU wordt vergroot, 8

2020; • De VU biedt toegesneden faciliteiten en services voor internationale studenten, 2019. Ad b: Bachelorjaar 1 • Alle eerstejaars studenten kunnen een passend introductieprogramma volgen waardoor de deelname aan de introductie toeneemt van 69 % in 2017 tot 80% in 2023; • Het tutoraat in alle bacheloropleidingen is versterkt en alle eerstejaars studenten worden getraind in studievaardigheden, 2020; • Studenten die in hun eerste jaar willen switchen worden goed begeleid zodat de kans op een tweede switch van deze groep afneemt, 2020; • Onnodige hobbels in de doorstroom in de hele bachelor opleiding worden weggenomen, dankzij de inzichten uit het Student Analytics project, 2023. Ad c: Bachelorjaar 2 en 3 • Alle studenten worden tijdig en uitgebreid geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden om hun profileringsruimte te vullen bijvoorbeeld met een minor, keuzevakken, stage of verblijf in het buitenland, 2020; • Alle studenten goed worden geïnformeerd over hun mogelijkheden voor het kiezen van een vervolgopleiding in de masterfase, 2019. Ad d: Masterfase • De richtlijn voor de inrichting en ingangseisen van het masteronderwijs is geëvalueerd en waar nodig aangepast, 2019; • De ingangseisen voor masteropleidingen zijn, waar nodig, herzien, 2019; • Het masteronderwijs is, waar mogelijk, geflexibiliseerd zodat studenten de opleiding kunnen combineren met een betaalde baan; • De opzet van de premaster, inclusief het voorafgaande premaster assessment, is geëvalueerd en de verdere ontwikkeling van de premasters is ingang gezet, 2019; • Internationale opleidingen bieden een premastertraject voor internationale studenten, 2020; • Masterstudenten krijgen de mogelijkheid stage te lopen als onderdeel van hun opleiding, 2021. Ad e: Inclusieve cultuur • Waar relevant maken opleidingen gebruik van methodes voor mixed classroom, 2020; • Docenten kunnen worden getraind in het geven van onderwijs aan de hand van methodes van mixed classroom, 2020; • Studenten krijgen de mogelijkheid te leren samenwerken in multidisciplinaire en divers samengestelde teams, 2021. Ad g: Helder taalbeleid • In de eindtermen van alle opleidingen is tot uitdrukking gebracht over welke Nederlandse dan wel Engelse communicatieve vaardigheden studenten beschikken, 2019; • Voor Engelstalige bacheloropleidingen is een taaltoets Engels ontwikkeld plus een bijbehorend remediërend traject Engelse taalvaardigheid, 2019; • Het remediërend onderwijs na de taaltoets Nederlands en/of Engels is verplicht onderdeel van het curriculum, 2020; • Nederlandstalige studenten in Engelstalige opleidingen hebben de mogelijkheid om hun 9

Nederlandse taalvaardigheden te ontwikkelen (binnen of buiten het curriculum), 2020; • In Nederlandstalige bacheloropleidingen wordt aandacht besteed aan Engelse taalvaardigheden, zodat studenten goed zijn voorbereiden op een Engelstalige masteropleiding (indien van toepassing) en/of internationaal werkveld (indien van toepassing), 2020; • Alle docenten beheersen de taal van de opleiding c.q. hun vak op C1 niveau. De faculteit is verantwoordelijk voor toetsing en bijscholing, 2018. Ad h: Talentontwikkeling • Het Pre-University College helpt leerlingen te ontdekken waar hun talent ligt, 2018-2023; • Elke bacheloropleiding biedt studenten begeleiding bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten, bijvoorbeeld door middel van het tutoraat, 2020; • Studenten die twee studies tegelijk willen volgen worden waar mogelijk gefaciliteerd, 2020; • De informatievoorziening aan studenten over de mogelijkheden om hun talent te ontwikkelen en meer te doen in of naast hun studie wordt verbeterd, 2019; • Via het profileringsfonds worden studenten gefaciliteerd die zich willen ontwikkelen in bestuursfuncties van studie/studentenverenigingen en studentenraden, 2018-2023; • Via topsport en culturele regelingen worden studenten gefaciliteerd die talent hebben op dit gebied, 2018-2023; • Het aantal bachelor studenten dat het honoursprogramma volgt neemt toe; • Vanaf 2019 kunnen excellente masterstudenten een honoursprogramma volgen. 2.3 De VU biedt een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio Doel De VU streeft naar een scherpere profilering van haar onderwijs, het aantrekkelijker maken van haar onderwijsaanbod en het aantrekken van een grotere groep (aanstaande) studenten. Dat doen we door onze sterke maatschappelijke betrokkenheid beter over het voetlicht te krijgen, de onderzoeksexpertise van de VU - die rond de vier profileringsthema’s is gebundeld - waar mogelijk ook in het onderwijs zichtbaar te maken en nieuw onderwijsaanbod te ontwikkelen. Internationaal willen we ons de komende jaren sterker profileren door het ontwikkelen van - waar dat gezien de vakinhoud en beroepspraktijk wenselijk is – Engelstalig bacheloronderwijs. Een bijzondere positie in het onderwijsaanbod van de VU wordt ingenomen door de educatieve masters. In het licht van dreigende lerarentekorten, de maatschappelijke behoefte aan academisch opgeleide leraren en de noodzaak om de educatieve masters rendabel te maken, willen we de instroom en uitstroom in de educatieve masters vergroten. Tot slot blijft de toegankelijkheid én financierbaarheid van het onderwijsaanbod een aandachtspunt. We willen geen exclusieve universiteit zijn en willen opleidingen alleen selectief maken als daar specifieke gronden voor zijn. Tegelijkertijd willen we dat opleidingen zo’n instroom hebben dat ze financieel robuust zijn. Dit alles betekent dat we de komende jaren het opleidingsportfolio van de VU zo inrichten dat een (internationaal) aantrekkelijk en profilerend aanbod ontstaat dat: a. Aansluit bij de profileringsthema’s van de VU; b. De maatschappelijke impact van het onderwijs versterkt; c. Waar wenselijk en mogelijk internationaal is; d. De instroom en succesvolle uitstroom van de educatieve masters vergroot; e. Toegankelijk en financierbaar is. 10

Alle faculteiten hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de herijking en waar nodig herziening van hun bachelorportfolio. De volgende stap, het evalueren van en waar nodig herzien van het masterportfolio, zal de komende jaren worden gezet. De bovenstaande kernmerken van het VU onderwijs zijn criteria voor die evaluatie. Beoogde resultaten Ad a: De VU biedt een bachelor- en masteraanbod dat aansluit bij de profileringsthema’s • Voor iedere bestaande opleiding is duidelijk of en zo ja bij welk profileringsthema de opleiding aansluit; • De aansluiting van minoren en keuzevakken bij profileringsthema’s is in kaart gebracht. Ad b: De VU versterkt de maatschappelijke impact van haar onderwijs • In de eindtermen van de opleidingen is tot uitdrukking gebracht hoe afgestudeerden zijn opgeleid tot geëngageerde academici; • Alle bachelor- en masterstudenten hebben de mogelijkheid om tijdens hun opleiding hun academische vaardigheden voor maatschappelijke vraagstukken in te zetten, bijvoorbeeld door een vorm van Community Service Learning; • Er is ten minste één minor en – waar mogelijk - andere vormen van VU-breed onderwijs waarin studenten leren omgaan met morele oordeelsvorming; • We blijven het maatschappelijk succes van alumni monitoren en betrekken alumni actief bij het onderwijs; • We bieden (post) academisch onderwijs aan dat aansluit bij een van de vier profileringsthema’s en dragen zo bij aan een leven lang leren. Ad c: De VU breidt waar wenselijk en mogelijk haar internationale onderwijsaanbod uit • Faculteiten vergroten – waar wenselijk en mogelijk - hun aanbod aan Engelstalige bachelor(tracks); • Faculteiten vergoten – waar wenselijk en mogelijk - hun aanbod aan Engelstalige master(track)s. Ad d: De instroom en succesvolle uitstroom van de educatieve masters wordt vergroot • De werving voor de educatieve masters is geïntensifieerd waardoor de toegang is verbreed en de instroom is toegenomen; • In samenwerking met de VSNU, andere universiteiten en het VO zet de VU zich in voor versterking van het lerarenberoep door loopbaanontwikkeling en professionalisering. Ad e: De VU biedt een toegankelijk en financierbaar onderwijsaanbod • Faculteiten ontwikkelen een (onderwijsinput) model waarmee ze de kosten van onderwijs zichtbaar kunnen maken; • Faculteiten bouwen financieel niet-rendabele opleidingen die niet bijdragen aan het profiel van de VU af; • Bachelor- en masteropleidingen zijn alleen selectief als daar specifieke gronden voor zijn. 2.4 Verdere innovatie van het onderwijs Doel De VU heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in innovatie van het onderwijs, zowel door het trainen van docenten in innovatief ontwerp van onderwijs en het gebruik van innovatieve onderwijsmethoden, als 11

door het creëren van noodzakelijke randvoorwaarden zoals een digitale leeromgeving, digitale toetszaal en voorzieningen voor het gebruik van video in het onderwijs. De VU gebruikt daarbij, zoveel als mogelijk, bewezen effectieve methoden voor het onderwijs en het leren van studenten. Ondanks die investeringen van de afgelopen jaren zijn we er nog lang niet: de mate waarin gebruik wordt gemaakt van innovatieve onderwijsvormen verschilt sterk, de behoefte aan verdere ondersteuning bij het ontwikkelen van innovatief onderwijs is groot en de visies op wat we onder innovatief onderwijs verstaan lopen uiteen. De VU zal daarom de komende jaren: a. Een gedragen visie op onderwijsinnovatie ontwikkelen, zowel VU-breed als per faculteit; b. Een onderwijsinnovatie agenda opstellen en implementeren; c. Een expertisecentrum voor innovatie inrichten, waar alle ondersteuning op het gebied van innovatie gebundeld wordt. Beoogde resultaten Ad a: Visie op onderwijsinnovatie • De VU visie op onderwijs innovatie en het daarvan afgeleide framework voor innovatie zijn vastgesteld, 2018; • Faculteiten vertalen de VU visie op innovatie naar een eigen facultaire visie, 2019. Ad b: Onderwijsinnovatieagenda • De VU heeft een VU-brede innovatieagenda voor de periode 2019-2024; • Aan de hand van de prioritering in die agenda wordt besloten welke projecten de komende jaren budget ontvangen en kunnen worden uitgevoerd. Ad c: Expertisecentrum Onderwijsinnovatie • Het VU-expertisecentrum onderwijsinnovatie gaat van start, 2019; • Het expertisecentrum wordt, waar nodig, verder uitgebreid, 2020-2023. 2.5 Optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning Doel De VU streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige student- en onderwijsondersteuning te bieden. Daarbij is niet alleen de ambitie uit het Instellingsplan een belangrijk kader, maar ook de behoeften van studenten en medewerkers. Zo zijn bijvoorbeeld de uitkomsten van de NSE en de Servicescan mede bepalend voor de invulling van de verbeteringen en vernieuwingen in die ondersteuning. Ditzelfde geldt ook voor beleidswijzigingen en wetswijzigingen die raken aan de onderwijsondersteuning en voor ontwikkelingen die voortkomen uit onderwijsinnovatie. Daarnaast dwingt de houdbaarheid van concernsystemen af dat deze met enige regelmaat vervangen worden en de betreffende processen verbeterd ingericht worden. Het streven is om samen met studenten, docenten en ondersteunende medewerkers de onderwijsondersteuning optimaal in te richten, zodat deze aansluit bij hun behoeften en belangen, organiseerbaar en betaalbaar is en continu verbeterd wordt. De VU zal de komende jaren: a. Informatievoorziening op maat ontwikkelen voor studenten, docenten en onderwijsmanagers, waarbij de informatie in samenhang wordt aangeboden en de verschillende doelgroepen inzicht hebben in elkaars informatievoorziening; b. De dienstverlening aan studenten, docenten en onderwijsmanagers optimaliseren, digitaliseren en - waar mogelijk - standaardiseren en uniformeren, zodat deze beheersbaar en betaalbaar blijft; c. De capaciteit voor digitaal toetsen uitbreiden en de organisatie rond digitaal toetsen verbeteren; 12

d. De toenemende samenwerking met andere universiteiten en andere (kennis)instellingen ondersteunen. Ad a: Informatievoorziening op maat • We bieden integrale dienstverlening vanuit één online platform; • We bieden relevante informatie aan studenten die aansluit bij de fase in de studie en de behoefte van individuele studenten; • Het gebruik van digitale kanalen wordt uitgebreid, zodat we beter aansluiten bij de kanalen die studenten daadwerkelijk gebruiken. Ad b: Dienstverlening optimaliseren • Op basis van data over het gebruik, is de dienstverlening gericht verbeterd en vernieuwd; • Verschillende concernsystemen zijn vervangen vanwege aflopende contracten, nieuwe wetgeving (agv) en/of hernieuwde wensen van de VU; • De VU-brede ondersteuning van het scriptieproces en opslag van scripties is verbeterd; • Er zijn VU-brede afspraken gemaakt over de governance van de DLO schil, 2018; • Het intekenen op onderwijs is gebruiksvriendelijker voor studenten, 2019; • Processen worden, in overleg met HO, OPO en VB, systematisch verbeterd en gestroomlijnd, zodat ze beheersbaar en betaalbaar blijven. Ad c: Capaciteit uitbreiden en organisatie digitaal toetsen verbeteren • De capaciteit voor digitale toetsplekken is uitgebreid, 2019; • De continuïteit, capaciteit en organiseerbaarheid van digitaal toetsen is geborgd; • De organisatie en het proces rond toetsen (schriftelijk en digitaal) zijn geoptimaliseerd. Ad d: De toenemende samenwerking met andere universiteiten en andere (kennis)instellingen ondersteunen • Er vindt betere en geautomatiseerde uitwisseling van gegevens plaats tussen UvA-VU, 2019; • De gedeelde onderwijssystemen van UvA en VU zijn geïntegreerd; • Alle onderwijs-logistieke systemen, via alle kanalen, worden tweetalig aangeboden.

13

3. Organisatie en financiën 3.1 Organisatie De bestuurlijke aansturing van de Onderwijsagenda ligt bij het CvB; de rector magnificus is de eerstverantwoordelijke voor het realiseren van de Onderwijsagenda en voor de bestuurlijke aansturing van de faculteiten en diensten, voor zover het hun bijdragen aan de Onderwijsagenda betreft. Voor de duur van de Onderwijsagenda (2018-eind 2023) is een programmamanager onderwijs aangesteld, die onder aansturing van de rector magnificus de uitvoering van de Onderwijsagenda coördineert. Taken van de programmamanager onderwijs zijn: • Bewaken van de voortgang van de Onderwijsagenda; • Zorgen voor afstemming tussen de betrokken diensten en faculteiten; • Analyseren van de tussentijdse resultaten; • Waar nodig voorstellen doen voor aanpassingen in de Onderwijsagenda en het aanpalende beleid. De organisatie van de Onderwijsagenda bestaat uit twee gremia: a. Het OPO, dat onder leiding van de rector magnificus de regie voert over de uitvoering van de Onderwijsagenda. Daarbij gaat het vooral om de afstemming tussen de faculteiten en de uitvoering van VU-brede projecten. In het OPO worden besluiten genomen over de uitvoering van de Onderwijsagenda. b. Het programmateam Onderwijsagenda, dat wekelijks de voortgang van de Onderwijsagenda bespreekt. Het programmateam bestaat uit het hoofd Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie van de dienst SOZ, de secretaris van het OPO (tevens) de programmasecretaris, de secretaris van de STOK, de beleidsmedewerkers bachelor- en masteronderwijs en de programmamanager onderwijs (vz.). Afhankelijk van de agenda schuiven medewerkers van de dienst Communicatie en Marketing en andere diensten aan. De leden van het programmateam zijn elk trekker van een van de vijf doelstellingen. Dat betekent dat zij de voortgang bewaken van de projecten en activiteiten die onder hun doelstelling vallen. Voor elke doelstelling treedt één OPO- en één VB-lid als dossierhouder op. Dat betekent dat zij eens per vier maanden met de trekker de voortgang van de betreffende doelstelling bespreken. Elk jaar wordt een actuele editie van de Onderwijsagenda opgesteld, met daarin de stand van zaken van de lopende projecten en activiteiten en een overzicht van de geprioriteerde en gefinancierde projecten voor het komende begrotingsjaar. Halverwege wordt verslag gedaan van de voortgang via een zesmaandsrapportage.

14

3.2 Financiën Zodra bekend is welk budget aan studievoorschotgelden de VU in de periode 2019-2024 ontvangt en welke randvoorwaarden daaraan zijn verbonden, wordt een voorstel gedaan voor verdeling van dat budget voor VU-brede en facultaire projecten en voor de verdeling van de facultaire budgetten over faculteiten. Faculteiten nemen in hun jaarplan voor 2019 hun eigen meerjarenplannen op. Daarin geven ze aan hoe zij de komende jaren bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Onderwijsagenda en hoe ze hun deel van het onderwijsbudget zullen inzetten. VU-brede projecten worden jaarlijks geprioriteerd en meegenomen in de update van de Onderwijsagenda. Nadere instructies volgen vóór de verzending van de Kaderbrief 2019, zodat de faculteiten tijdig een start kunnen maken met het opstellen van het onderwijs meerjarenplan en de trekkers van geprioriteerde VU-brede projecten met het uitwerken van een projectaanvraag. In deze instructies zal worden ingegaan op de volgende thema’s: a. Samenhang met kwaliteitsafspraken. De toewijzing van de studievoorschotgelden zal binnen afzienbare termijn (de huidige verwachting is per begrotingsjaar 2021) afhankelijk worden gesteld van het hebben van afspraken met de minister over verbetering van de (onderwijs)kwaliteit volgens de lijnen zoals aangegeven in de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs. Op langere termijn (waarschijnlijk vanaf het begrotingsjaar 2025) zal de continuïteit in de toewijzing van studievoorschotgelden afhankelijk worden gesteld van het realiseren van deze kwaliteitsafspraken met OCW. De uitwerking van deze kwaliteitsafspraken moet nog nader worden vormgegeven, te beginnen met een akkoord hierover op sectorniveau (staat gepland voor eind maart). De huidige opzet van deze afspraken is dat instellingen zelf vrijheid hebben bij de concrete invulling hiervan, onder de voorwaarde dat deze zijn gebaseerd op een beleidsagenda die de individuele instellingen uitgebreid hebben afgestemd met hun relevante interne en externe stakeholders, waartoe ook de medezeggenschap behoort vanwege hun instemmingsrecht op de wijze waarop de studievoorschotgelden zullen worden ingezet. Naar verwachting krijgen de instellingen tot begin 2020 de tijd om deze kwaliteitsafspraken uit te werken op instellingsniveau. Dit zal ook impact gaan hebben op de meerjarenplannen voor onderwijs van faculteiten en voor voostellen voor VU-brede projecten, omdat deze minimaal ondersteunend moeten zijn aan de kwaliteitsafspraken die de VU op instellingsniveau gaat maken met de minister. Overigens verwachten wij dat de uitwerking van de Onderwijsagenda hierin sterk richtinggevend zal kunnen zijn, omdat de prioriteiten hierin ook goed aansluiten op de onderwijsprioriteiten in de Strategische Agenda van OCW. b. Inzet van studievoorschotgelden voor structurele onderwijskosten. De middelen die de VU de afgelopen jaren in het kader van de Onderwijsagenda heeft ingezet, hebben in belangrijke mate een aanjaagfunctie gehad om innovatie en intensivering van het onderwijs mogelijk te maken. Willen we die aanjaagfunctie blijven behouden, dan is het van belang dat de doorlopende kosten uit eerdere intensiveringen zoveel als mogelijk worden ingepast in de reguliere (onderwijs)financiering (zowel bij faculteiten als diensten), zodat de studievoorschotgelden beschikbaar blijven voor verdere vernieuwingen en intensiveringen. In dat kader zal bij de beoordeling van de financiële component van de meerjarenplannen niet alleen moeten worden gekeken naar de specifieke inzet van de studievoorschotgelden, maar naar de gehele onderwijsfinanciering per faculteit, waarbij het uitgangspunt is dat de doorlopende kosten van eerdere vernieuwingen worden ingepast in de reguliere onderwijsfinanciering op basis van VUSAM.

15

4. Prioriteiten en planning 2018 Hieronder wordt per doelstelling aangegeven wat de prioriteiten in 2018 zijn en wat de deadlines zijn voor het realiseren van de beoogde deelresultaten. 4. 1 Versterken van de kwaliteitscultuur Ad a Actuele en breed gedeelde onderwijsvisie en ontwerpprincipes • De onderwijsvisie van de VU wordt geactualiseerd, juni 2018, Gjalt de Graaf, Mareanne Karssen • Het CvB stelt de geactualiseerde visie vast, juli 2018, Mareanne Karssen; • De vastgestelde visie wordt breed binnen de VU met studenten en medewerkers besproken, februari 2019, Vinod Subramaniam, Mareanne Karssen; • Faculteiten bespreken de ontwerpprincipes voor onderwijs met hun medewerkers en studenten, april 2018, portefeuillehouders onderwijs; • De uitkomst van die besprekingen wordt in de ontwerpprincipes verwerkt, juni 2018, Isabella van Ophem; • De gewijzigde ontwerpprincipes worden – na bespreking in het OPO- door het CvB vastgesteld, november 2018, Isabella van Ophem. Ad b Een hechte onderwijsgemeenschap • De voorzitters en secretarissen van de reguliere facultaire en VU-brede onderwijsoverleggen gaan na of en zo ja hoe, de positie van het overleg kan worden versterkt en stellen daarvoor een plan op, januari 2019, voorzitters en secretarissen overleggen 4; • Decanen en CvB gaan na of het wenselijk is nieuwe informele netwerken op te richten en/of de bestaande te versterken, decanen en CvB, december 2018; • Faculteiten gaan na hoe ze hun studenten actiever kunnen betrekken bij het gesprek over kwaliteitscultuur, december 2018, portefeuillehouders onderwijs, opleidingsdirecteuren. Ad c: Docentprofessionalisering en onderwijsprestaties • Er wordt een plan opgesteld voor het systematisch evalueren van het onderwijsbeleid op de effecten, januari 2019, Theo Bakker; • Het CvB bespreekt jaarlijks in het bestuurlijk overleg met de faculteitsbesturen de implementatie van het Raamwerk onderwijsprestaties en de richtlijn docentprofessionalisering in de faculteit, Marieke Klein Breteler, Jikke Bekker; • Faculteiten stellen meerjarige opleidingsplannen op waarin ze aangeven wie van hun staf de komende jaren een SKO en LOL zal volgen en stemmen die plannen af met het HOopleidingsteam van Learn Academy, maart 2019, decanen en HR-adviseurs. Ad d: Versterken onderwijsleiderschap • De verschillen tussen faculteiten in profilering en taakverdeling van de rol van opleidingsdirecteur, (OLD) met name in de afbakening ten opzichte van afdelingshoofd, worden geïnventariseerd, oktober 2018, Mareanne Karssen, Annemarie Kneppers; • De uitkomsten van die inventarisatie worden besproken met OPO en CvD, januari 2019, Mareanne Karssen, Annemarie Kneppers; 4

HO, OPO, Kik, EC

16

Het CvB vraagt faculteiten om plan van aanpak (inclusief tijdspad) op te stellen voor het versterken van de positie van hun OLD’s, onder andere in relatie tot de positie en rol van de afdelings-hoofden, februari 2019, Mareanne Karssen, Annemarie Kneppers; Onderzocht wordt of leidinggeven aan teams meer aandacht moet/kan krijgen in de LOL, maart 2019, Hester Glasbeek, Joke van Saane.

Ad e: Systeem van kwaliteitszorg • Faculteiten analyseren de rol van hun OLC’s en nemen zo nodig verbetermaatregelen, januari 2019, portefeuillehouders onderwijs; • Faculteiten gaan aan de hand van het advies van de werkgroep evaluaties na hoe zij hun onderwijsevaluatie kunnen verbeteren, september 2018, Portefeuillehouders Onderwijs, Floor Elsenburg; • Het instrument curriculumevaluaties wordt geëvalueerd en de uitkomst met het OPO besproken, augustus 2018, Christoffel Reumer; • Alle opleidingen hebben een veldadviesraad met vertegenwoordigers van het afnemend veld en alumni, oktober 2018, portefeuillehouders onderwijs; • Die opleidingen die in 2018 een midterm review of accreditatie krijgen, besteden daarbij aandacht aan hun veldadviesraad, januari 2019, opleidingsdirecteuren; • Er wordt een dashboard onderwijs ontwikkeld met de sturingsinformatie die in de Planning & Control cyclus wordt gebruikt door het CvB en de faculteiten, december 2018, Jaap Roos; • Na de evaluatie van de pilot bij FGB en BETA, wordt een besluit genomen over mogelijke verbetering van het proces en /of format voor opleidingsjaarverslagen, november 2018, Floor Elsenburg; • Het systeem van risicosignalering en het gebruik ervan wordt geëvalueerd, juni 2018, Jikke Bekker, Jaap Roos; • De uitkomsten van de midterm op de ITK worden verwerkt in een plan van aanpak met verbetermaatregelen, juni 2018, Floor Elsenburg, Mareanne Karssen; • Faculteiten formuleren voor hun meerjarenplannen hun ambities voor verbetering van hun scores op onderwijsevaluaties voor thema’s inhoud, docenten en toetsing, september 2018, portefeuillehouders onderwijs; • Faculteiten formuleren voor hun meerjarenplannen hun ambities voor verbetering van hun NSE scores, september 2018, portefeuillehouders onderwijs; • Het systeem van midterm reviews voor opleidingen wordt geëvalueerd, september 2018, Floor Elsenburg. 4.2 Vergroten studiesucces van studenten Ad a: Voor de poort • Er is een plan gemaakt voor structurele borging van het Pre-University College in de organisatie van de VU, juni 2018, Erna Klein Ikkink, Loes Mulders; • Er zijn meer scholen lid geworden van het Pre-University College, november 2018, Loes Mulders • De betrokken scholen en instellingen ondertekenen het OPeRA convenant, november 2018, Mareanne Karssen; • De VU maakt afspraken met scholen om de aansluiting te verbeteren op basis van het dashboard instroom, december 2018, Theo Bakker, Isabella van Ophem; • Matching is representatief voor de opleiding en beschikbaar voor alle internationale studenten, juni 2018, Kitty van der Heijden-Lek; 17De meeste opleidingen bieden Matching aan voor late aanmelders en herkiezers, juni 2018, Kitty van der Heijden-Lek.

Ad b: Bachelorjaar 1 • Het introductieprogramma wordt verder aangepast zodat deelname in 2018 toeneemt ten opzichte van 2017, mei 2018, Kitty van der Heijden-Lek; • De werkgroep Studentbegeleiding levert voor de zomer 2018 een adviesrapport op, op basis waarvan maatregelen kunnen worden genomen om studentbegeleiding en tutoraat te versterken, Nicole Prins. Ad c: Bachelorjaar 2 en 3 • De informatievoorziening voor studenten over de invulling van de keuzeruimte wordt geoptimaliseerd, oktober 2018. Ad d: Masterfase • Er wordt een inventarisatie gemaakt van de ingangs- en selectie-eisen voor de masteropleidingen, voorjaar 2018, Hayke Everwijn; • Waar nodig worden maatregelen genomen om een ‘vangnet’ te creëren voor die bachelorstudenten die niet worden toegelaten tot een masteropleiding, najaar 2018, Hayke Everwijn; • Faculteiten gaan bij het herijken van hun masterportfolio na of ook de ingangseisen van de masters moeten worden herzien, december 2018, portefeuillehouders onderwijs; • De werkgroep evaluatie premasters levert een eindrapport op, inclusief aanbevelingen voor herziening en ontwikkeling, september 2018, Hayke Everwijn; • De werkgroep flexibilisering masteropleidingen brengt advies uit over de mogelijkheden om masteropleidingen te flexibiliseren, juni 2018, Mareanne Karssen, Hayke Everwijn; • Er worden VU brede career services aangeboden, december 2018, Kitty van der Heiden-Lek. Ad e: Inclusieve cultuur • Er wordt een bestedingsplan 2019-2020 opgesteld voor de voor 2018 ingediende voorstellen voor internationalisering/mixed classroom van de faculteiten, SOZ en UCGB, juni 2018, Rob de Crom, Esmee Paques; • Er wordt een voorstel voor een VU invulling voor mixed classroom opgesteld, augustus 2018, Rob de Crom, Siema Ramdas. Ad f: Helder taalbeleid • Het CvB stelt het taalbeleid van de VU vast, april 2018, Isabella van Ophem; • In het OER 2019-2020 wordt in de eindtermen van alle opleidingen tot uitdrukking gebracht over welke Nederlandse dan wel Engelse communicatieve vaardigheden studenten beschikken, september 2018, portefeuillehouders onderwijs; • Voor Engelstalige bacheloropleidingen wordt een taaltoets Engels ontwikkeld plus een bijbehorend remediërend traject Engelse taalvaardigheid, september 2018, Rob Doeve; • Najaar 2018 wordt een pilot gehouden met de Engelse taaltoets en remediërend traject, Isabella van Ophem, Rob Doeve; • Faculteiten gaan na of de docenten die komend academisch jaar Engelstalig onderwijs geven hun vak op C1 niveau beheersen, mei 2018, decanen, hr-adviseurs; • Faculteiten nemen waar nodig bijscholing van Engelse taalvaardigheid op in hun opleidingsplannen, september 2018, decanen, hr-adviseurs. 18

Ad g: Talentontwikkeling • De VU biedt de een empowerment activiteit voor 1e generatiestudenten aan: Better Prepared, juli 2018, Gusta Tavecchio; • De governance en kwaliteitsborging van het Honoursprogramma wordt geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd, september 2018, Hayke Everwijn; • Na de uitvoeringstoets door het HO wordt waar mogelijk en wenselijk het volgen van twee studies tegelijk beter gefaciliteerd, november 2018, portefeuillehouders onderwijs, Hayke Everwijn. 4.3 De VU biedt een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio Algemeen • Faculteiten ronden in 2018 de analyse van hun masterportfolio af en geven in hun jaarplan aan welke aanpassingen gewenst zijn, september 2018, portefeuillehouders onderwijs. Ad a: De VU biedt een bachelor- en masteraanbod dat aansluit bij de profileringsthema’s • De bestaande indeling van bacheloropleidingen naar profileringsthema’s op de Nederlandstalige VU website wordt geëvalueerd en na evaluatie ook opgenomen op de Engelstalige website, september 2018, Hayke Everwijn, Shia Liem; • Het masteraanbod wordt ingedeeld naar profileringsthema’s, september 2018, portefeuillehouders onderwijs, Hayke Everwijn; • De indeling van masteropleidingen naar profileringsthema’s wordt aan de Nederlandse en Engelse website toegevoegd, oktober 2018, Hayke Everwijn, Shia Liem; • Op de minorenwebsite wordt de zichtbaarheid van en indeling in de profileringsthema’s verbeterd, oktober 2018, Hayke Everwijn, Shia Liem; • Aansluitend bij het project vernieuwing studiegids, wordt bij keuzevakken aangegeven bij welk(e) profileringsthema(‘s) een vak aansluit, oktober 2018, Hayke Everwijn, Shia Liem. Ad b: De VU versterkt de maatschappelijke impact van haar onderwijs • Opleidingen geven in hun eindtermen aan hoe hun afgestudeerden zijn opgeleid tot geëngageerde academici, portefeuillehouders onderwijs, opleidingsdirecteuren, november 2018; • Faculteiten breiden de mogelijkheden voor studenten uit om als onderdeel van hun opleiding Community Service Learning te kunnen doen, portefeuillehouders onderwijs, januari 2019; • Het voorstel voor een minor bruto academische waarde wordt verder uitgewerkt, januari 2019, Nynke Rodenhuis; • Faculteiten nemen in hun meerjarenplan op of en zo ja hoe zij hun aanbod aan postgraduate onderwijs verruimen, september 2018, portefeuillehouders onderwijs; • De zichtbaarheid van het postgraduate onderwijs van de VU op de VU site wordt verbeterd. Ad c: De VU breidt waar wenselijk en mogelijk haar internationale onderwijsaanbod uit • Start nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen/ -tracks bij Bèta, FDR, FGB, FGW, FSW, SBE, september 2018, portefeuillehouders onderwijs; • De internationale werving wordt versterkt zodat het aantal instromende studenten met een buitenlandse vooropleiding in de Engelstalige masteropleidingen toeneemt tot 25%, oktober 2018, Esmee Paques; • Alle faculteiten onderzoeken bij het herijken van hun masterportfolio of ze het aanbod aan Engelstalige master(track)s willen en kunnen vergroten, december 2018, portefeuillehouders onderwijs. 19

Ad d: De instroom en succesvolle uitstroom van de educatieve masters wordt vergroot • Er wordt een wervingsplan voor de educatieve masters opgesteld en uitgevoerd, september 2018, Dominicus Kamsma; • De VU ondersteunt VO scholen bij het opzetten van loopbaanontwikkeling voor hun docenten, januari 2019, Dominicus Kamsma; • De mogelijkheden om junior-docenten als zij-instromer te laten instromen in de educatieve masters worden in kaart gebracht, oktober 2018, Nienke de Bruijn, Dominicus Kamsma. Ad e: De VU biedt een toegankelijk en financierbaar onderwijsaanbod • De bestaande facultaire onderwijsinput modellen worden geïnventariseerd en in het OPO besproken, september 2018, Mareanne Karssen; • Faculteiten gaan bij het herijken van hun masterportfolio na welke masters financieel nietrendabel zijn en of en zo ja hoe die opleidingen bijdragen aan het profiel van de VU, januari 2019, portefeuillehouders onderwijs; • Faculteiten nemen in hun meerjarenplan onderwijs op wanneer ze een analyse van het aantal niet-rendabel bacheloropleidingen maken en wanneer ze een plan opstellen voor de afbouw van hun niet-rendabele en niet-profilerende bachelor- en masteropleidingen, september 2018, decanen en portefeuillehouders onderwijs. 4. 4 Verdere innovatie van het onderwijs Ad a: Visie op onderwijsinnovatie • Op basis van de visie op onderwijs en best practices van binnen en buiten de VU wordt een visie op onderwijsinnovatie ontwikkeld, mei 2018, Jeroen Smeets, Silvester Draaijer; • Die visie wordt vertaald in een framework dat faculteiten en opleidingen een handvat biedt voor onderwijsinnovatie, juni 2018, Silvester Draaijer. Ad b: Onderwijsinnovatieagenda • Er wordt in 2018 een VU-brede innovatieagenda opgesteld met prioriteiten voor de periode 2019-2024, juli 2018, Jeroen Smeets, Silvester Draaijer. • Faculteiten geven in hun jaarplannen - in lijn met de onderwijsvisie en de visie op innovatie - aan welk onderwijsinnovatiebeleid ze voeren, september 2018, portefeuillehouders onderwijs. Ad c: Expertisecentrum Onderwijsinnovatie • Er wordt een plan opgesteld voor de inrichting van een Expertisecentrum voor online en blended learning, september 2018, Jeroen Smeets, Silvester Draaijer; • Er wordt in 2018 een plan opgesteld voor de inrichting van een Center for Academic Teaching, september 2018, Jeroen Smeets, Silvester Draaijer.

20

4.5 Optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning Ad a: Informatievoorziening op maat • Implementatie My Timetable, juli 2018, Dirk Jan Durieux. Ad b: Dienstverlening optimaliseren 5 • Start aanbestedingsproject voor een nieuw plagiaatdetectiesysteem, juli 2018, Gerdien Jansen; • Onderzoek naar de mogelijkheid van verlening van het contract Qualtrics, juli 2018, José van Schie; • In kaart brengen scriptieproces en opstellen programma van eisen, juli 2018, Gerdien Jansen; • VU-brede afspraken over governance DLO schil, oktober 2018, Gerdien Jansen; • Pilot nieuw afstudeerproces zodat in toekomst kan worden voldaan wettelijke eisen, december 2018, Elroy Huijsman en Carolien Kranendonk; • Vernieuwing van de roosterapplicatie, september 2018, Dirk Jan Durieux; • Doorontwikkeling van UAS, december 2018, Bart Overbeek. Ad c: Capaciteit uitbreiden en organisatie digitaal toetsen versterken 6 • Start uitbreiding capaciteit digitale toetsplekken in de Tent, september 2018, Cécile Willems; • Start inrichten mogelijkheid digitale tentamens in de computerzalen, juli 2018, Cécile Willems; • Project nieuwe toetsapplicatie, oktober 2018, Imke Limpens; • De Werkgroep Borging grootschalige toetsafname (schriftelijk en digitaal) ontwikkelt een aantal scenario’s om grootschalige (digitale) toetsafname binnen en buiten de tentamenweken van de uniforme jaarkalender op de middellange en langere termijn te kunnen waarborgen, mei 2018, Sabine Rummens, Silvester Draaijer; • De meest kansrijke scenario’s worden uitgewerkt en voor advies voorgelegd aan HO en OPO, juli 2018, Silvester Draaijer. Ad d: De toenemende samenwerking met andere universiteiten en andere (kennis)instellingen ondersteunen • Betere en geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen UvA-VU door uitbreiding van de interface, december 2018, Elroy Huijsman; • Afstemming systemen UvA-VU, te beginnen bij de onderwijsleeromgeving/CANVAS, december 2018. NB: randvoorwaarde bij alle nieuwe projecten is dat alle onderwijs-logistieke systemen via alle kanalen tweetalig worden aangeboden.

5

Onderstaande projecten zijn urgent maar kunnen alleen van start als er financiële ruimte is door achterblijven besteding projectgelden elders

6

Er is op dit moment nog niet voor alle projecten budget beschikbaar

21

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.