ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY


1 Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem...
Author:  Vladislav Toman

0 downloads 7 Views 818KB Size

Recommend Documents


No documents


Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část:

2. ŠKOLNÍ ŘÁD-ZŠ

Č.j.:

234

/2017

Vypracoval:

Mgr. Kateřina Svobodová, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Kateřina Svobodová, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

29.8.2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Schváleno Školskou radou 28.8.2017

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 1 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Obsah Čl. I. Základní ustanovení .........................................................................................................3 Čl II. Školní řád .........................................................................................................................3 1. Práva a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ...............................................3 2. Provoz a vnitřní režim školy ..........................................................................................5 3. Docházka do školy ..........................................................................................................9 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí ........................10 5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků ..........14 Čl. III Povinnosti pedagogických pracovníků ..........................................................................14 1. Práva pedagogických pracovníků ...................................................................................14 2. Povinnosti učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga ...................................................15 2. Povinnosti třídních učitelů ............................................................................................... 16 3. Povinnosti pedagogického dozoru ...................................................................................16 Čl. IV Závěrečná ustanovení ....................................................................................................17 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ.................................................17 Čl.I Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy.......................................................17 Čl.II Způsob získávání podkladů pro hodnocení .......................................................................19 Čl. III Rámcová kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáka ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení ..................................................................................................21 Čl. IV Rámcová kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáka ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činnostech ......................................................... 22 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření ......................22 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. .....................23 Čl.V Hodnocení výsledků vzdělávání ....................................................................................24 Čl. VI Opravné a komisionální zkoušky, opakování ročníku ...................................................26 Čl. VII Hodnocení chování žáka ............................................................................................ 26 Čl. VIII Slovní hodnocení ........................................................................................................30 Čl. IX Pravidla pro sebehodnocení žáků...................................................................................32 Čl. X Hodnocení a klasifikace žáků se specifickou vývojovou poruchou učení a chování, vzdělávání žáků mimořádně nadaných .......................................................................................... 32 Čl. XI Individuální vzdělávací plán .......................................................................................... 33 Čl. XII Způsob hodnocení žáků- cizinců ................................................................................33 Čl. XIII Školní Poradenské pracoviště (dále ŠPP)....................................................................33 Čl. XIV Závěrečná ustanovení .................................................................................................34

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 2 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Čl. I.

Základní ustanovení

1. Školní řád upravuje a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky b) Provoz a vnitřní režim školy a školní družiny c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí d) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků 2. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) 3. Se školním řádem byli prokazatelně seznámeni: a) Děti a žáci školy na začátku školního roku (seznam s podpisy je součástí třídní knihy) b) Zaměstnanci školy na pedagogické a provozní poradě c) Školská rada d) Zákonní zástupci prostřednictvím třídních schůzek a na webových stránkách školy (své seznámení stvrzují podpisem v žákovské knížce svých dětí)

Čl II.

Školní řád

1. Práva a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. 1 a) b) c) d)

e) f) g) h)

1.2

Žáci a děti přípravné třídy mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkající se vzdělávání, na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole, vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech oblastech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost, na ochranu před sociálně patologickými jevy, na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstranění škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy, na bezplatné zapůjčení učebnic, užívání pomůcek, zařízení a vybavení školy zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit, Žáci jsou povinni

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 3 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, d) ve škole se chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pracovníků školy, dodržovat školní řád školy a řády odborných učeben. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob, e) žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů, do zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí, f) žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, g) žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů, h) před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem, i) žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy, j) žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících, k) žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování, l) žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Za případné ztráty vyplývající z porušení této skutečnosti škola neodpovídá. Je zakázáno nosit do školy a na školní akce jakékoliv věci, které nesouvisí se školním provozem - drogy včetně tabákových výrobků, alkohol, zapalovače a náplně do nich apod. Nebezpečné předměty (zbraně, nože, slzný plyn, laserová ukazovátka apod.) Léky (bez souhlasu zákonných zástupců nebo lékaře). Užívané léky oznámí třídnímu učiteli m) Žák může nosit mobilní telefon jen na vlastní nebezpečí. Jeho používání je ale během vyučování zakázané, v žádném případě není dovoleno mobilním telefonem pořizovat jakékoliv záznamy. Při jakékoliv manipulaci s mobilním telefonem bude telefon žákovi odebrán a odevzdán rodičům žáka, n) Žákům není dovoleno žádným způsobem šikanovat spolužáky a vnášet do života školy jakékoliv projevy rasismu, o) Žák je povinen upozornit třídního učitele nebo další pedagogické pracovníky na šikanování sebe či na zjištěné šikanování svých spolužáků, p) Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na dobré občanské soužití tak, aby dělali čest sobě i škole q) Jsou zodpovědní za svoje studijní výsledky a chování, r) Pomáhají podle svých možností slabším a nemocným spolužákům a chovají se ohleduplně k těm, kteří jsou během školní docházky handicapovaní Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 4 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

s) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. . 1.3

Práva zákonných zástupců a) Mají právo informovat se o prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů na třídních schůzkách (pohovorech) nebo po předchozí domluvě kdykoliv během školního roku, eventuálně telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Není dovoleno narušovat v této souvislosti během vyučování, b) Mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, vznášet připomínky a podněty k práci školy u třídních učitelů, vyučujících nebo vedení školy (ústně či písemně), popř. prostřednictvím Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Žabčice nebo Školské rady, c) Volit a být voleni do Školské rady, d) Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a chování svých dětí, e) Mají právo využít v zájmu svých dětí poradenských služeb Školního poradenského pracoviště – školního psychologa a školního speciálního pedagoga, f) Mají právo být třídními učiteli nebo vedením školy prokazatelným způsobem informováni o výchovných opatřeních. Povinnosti zákonných zástupců

1.4

a) Jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy, sledovat docházku svých dětí do vyučování a v případě odůvodněné nepřítomnosti je řádně a včas omlouvat. Je možné informovat školu i telefonicky, popřípadě elektronickou poštou. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti (§ 50 zákona č. 561/2004 Sb.). Zákonný zástupce je za řádnou docházku svých dětí zodpovědný, b) Na vyzvání ředitelky školy jsou zákonní zástupci povinni se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, c) Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) Jsou povinni oznámit škole údaje podle zákona č. 561/2004 Sb., § 28 odst.2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Zákonný zástupce je povinen neprodleně oznámit rozhodnutí soudu, např. předběžné opatření soudu, týkajících se svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů a v případě další úpravy společné péče, opatrovnické péče atd., e) Jsou povinni uhradit každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, spolužáka, učitelů či jiných osob, které žák způsobil.

2.

Provoz a vnitřní režim školy

2.1.

Režim činnosti ve škole

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 5 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají děti a žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 2. Školní budova se pro děti a žáky otevírá v 7,40 hodin. Dětem a žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují děti a žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad dětmi a žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. V případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. 4. Po příchodu do budovy si děti a žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená – skříňky v šatnách, přezouvají se do zdravotně vhodných a bezpečnosti odpovídajících přezůvek a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je dětem a žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 6. O přestávkách se mohou děti a žáci pohybovat po patře školy, na kterém mají svou kmenovou učebnu. Pokud by potřebovali jít do jiného patra, musí o tom informovat vyučujícího 7. Do tělocvičných šaten odchází s vyučujícím na konci přestávky před hodinou tělocviku. Do tělocvičny a na školní pozemek vstupují žáci po přezutí do vhodné sportovní obuvi 8. Pokud dítě a žák odchází během vyučování ze školy (například na předem sjednanou návštěvu lékaře), odchází do šatny až po sdělení informace vyučujícímu. V šatně je dozor dle rozpisu. 9. Po skončení vyučování odchází děti a žáci do šaten pod vedením vyučujícího. Pokud se nestravují ve školní jídelně, opustí neprodleně školní budovu. 10. Udělá –li se dítěti nebo žákovi během vyučování nevolno, nesmí sám opustit školní budovu. Prostřednictvím třídního učitele nebo jiného vyučujícího bude vyrozuměn jeden z rodičů a po domluvě s ním dítě, žák vyčká jeho příchodu v budově školy. 11. V případě potřeby mohou děti, žáci využít během a po vyučování sprchy, které jsou ve sportovní hale. Musí o tom však informovat vyučující. 12. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 6 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 13. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 14. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 15. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 16. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 17. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. 18. Provoz školy je ve všedních dnech, od 6,30 do 18,00 hodin. 19. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 20. Ve školní družině se žáci řídí řádem školní družiny. 21. Ve školní jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny. 2. 2

Přípravná třída

Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky, případně dětem v posledním roce předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu. Do přípravné třídy jsou přijímány děti pouze na základě doporučení pedagogicko- psychologické poradny a vyřízeného odkladu povinné školní docházky. Děti v přípravné třídě plní jiný způsob předškolního vzdělávání. 1. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy podle zveřejněných kritérií. 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 7 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

3. Pro děti přípravné třídy platí stejná práva a povinnosti jako pro žáky ZŠ. Platí i stejná pravidla pro uvolňování a omlouvání neúčasti.. 4. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. 5. V přípravné třídě se děti vzdělávají podle školního vzdělávacího programu v rozsahu 20 hodin týdně. 6. Výuka probíhá od 8:00 do 11:40, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a ranní i odpolední školní družinu (6:45 – 16:30). 7. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. 8. Za dítě při pobytu v přípravné třídě a při akcích organizovaných školou odpovídají učitelky. 9. Zákonní zástupci oznamují nepřítomnost dítěte osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem do tří dnů od začátku nepřítomnosti. 10. Učitelky vedou tuto dokumentaci přípravné třídy: a. přehled denní docházky dětí b. přehled vzdělávací práce 1. Rp Mp Rp Jv Mp

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Zkratky :

2. 3

Rp VV Hv Jv Plp Mp Tv Pv Lv

-

2. Vv Jv Pv Hv Vv

3. Hv Tv Lv Tv Lv

4. Jv- Plp Jv- Plp Jv- Plp Jv- Plp Jv- Plp

Rozvíjení poznání Výtvarná výchova Hudební výchova Jazyková výchova Program logopedické prevence Matematické představy Tělesná výchova Pracovní výchova Literární výchova

Režim při akcích mimo školu

1. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí,žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 8 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 5. Při přecházení dětí, žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se děti, žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 6. Plaveckou výuka se uskutečňuje v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení. 8. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

3.

Docházka do školy

1. Zákonný zástupce dítěte, žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte, žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu dítěte, žáka do školy písemně v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte, žáka. Omluvenku předloží dítě, žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci dítěte, žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel. 2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě, žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 3. Odchod dítěte, žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců. 4. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat omluvu nepřítomnosti dítěte, žáka lékařské potvrzení a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 9 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

5. Dítě, žák se účastní vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Všichni žáci a děti se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 2. dětem, žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí, žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 4. Dětem, žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga. 5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. 6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: Po- Pá 7.00 - 13.00; při odchodu dětí, žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz: požívání alkoholu, používání ponorných el. vařičů, ponechávání peněz v hotovosti a osobních cenných věcí volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc. 8. Děti, žáci mají k ukládání svého šatstva každý svou skříňku, která má být uzamčena. 9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 10 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy dětí, žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. Prostředky 1. pomoci jsou uloženy v kabinetech na každém patře. 11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává děti, žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad dětmi, žáky odcházející z budovy vykonává další dohlížející pedagog. 12. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou dítěti, žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření dítěte, žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí děti, žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek. 14. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem (zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před a1koholismem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT). a) Identifikace a ukládání látek. Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. (Usnadní to lékařskou intervenci dítěte) b) Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně zákonné zástupce žáka o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, zákonní zástupci jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka. c) Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním). Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 11 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na zákonné zástupce, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže zákonné zástupce na odborníky, na specializovaných pracovištích (PPP, SVP). d) Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole. e) Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, zákonní zástupci jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami VP, ŠMP. Jsou seznámeni s tím že: dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření). Viz Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000. g) Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou zákonné zástupce tohoto žáka k jednání se školou. Zákonní zástupci jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží zákonný zástupce, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc-monitorování, pravidelné schůzky R + TU, ŠMP, VP. Žáci a studenti jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž:se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci (Dlouhodobý prožitkový program) primární prevence, sekundární prevence. h) V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky. Výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník, výchovný pracovník dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností: Povede diskrétní šetření, pohovor s dítětem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra, atd. Kontaktuje zákonné zástupce. V případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti, a pokud zákonný zástupce nezařídí pro žáka další péči, uvědomí v případě akutního ohrožení zdraví dítěte po požití drogy, sociální odbor (tj. při nebezpečí předávkování a trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího s bezprostředním ohrožením života). V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových - látek ve škole, nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy: uvědomí zákonné zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení. Uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence, sociálního odboru OÚ. 4.1

Evidence úrazů

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 12 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad dětmi, žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně dítětem, žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel. b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost ve škole, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích (tvoří přílohu tohoto řádu školy). Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě, žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce dítěte, žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost dítěte žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že dítěti, žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci dítěte, žáka. d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého dítěte, žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola má takové pojištění sjednáno. e) Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že dítěti, žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce. f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce. g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

4.2

Postup školy v případě úrazu či akutní zdravotní indispozici dítěte, žáka

Škola neprodleně informuje zákonného zástupce o skutečnosti, že dítě, žák utrpěl úraz, popř. nahlásil škole zdravotní indispozici. Drobné úrazy ošetřují vyučující, event. Kvalifikovaný zdravotník školy. V případě nutnosti neodkladného lékařského ošetření, kdy je dítě, žák ohrožen na životě nebo hrozí nebezpečí z prodlení, škola zajistí RZP a o této skutečnosti zákonného zástupce ihned informuje. V ostatních případech se rodiče po obdržení informace od školy, že má dítě zdravotní obtíže eventuálně úraz, rozhoduje sám, zda žák setrvá ve škole do konce vyučování, či si jej rodič ve škole vyzvedne ještě před koncem vyučování k dalšímu ošetření dle vlastního zvážení.

4.3

Postup školy při zjištění či podezření na infekční onemocnění

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 13 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Dítě bude odděleno od ostatních, škola neprodleně informuje rodiče a rodiče si vyzvednou nemocné dítě ve škole. V případě opakovaného a hromadného výskytu infekční nemoci ve škole, škola bude informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud rodiče posílají opakovaně do školy infekčně nemocné dítě, může ředitelka školy informovat orgán sociální péče.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků Žáci, popř. zákonní zástupci odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce. 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad dítětem, žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 2. Ztráty věcí hlásí děti, žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatních skříní, vyučující pak tříd. 3. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Při ztrátě učebnice nebo jejím zničení musí zákonní zástupci žáka tuto nahradit zakoupením nové, peněžní náhrada není možná. 4. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 5. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

Čl. III

Povinnosti pedagogických pracovníků

1. Práva pedagogických pracovníků a) Právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků nebo zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole. b) Právo, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy. c) Právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné a speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti. d) Právo volit a být volen do školské rady. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 14 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

e) Právo na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 2. Povinnosti učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga a) Povinnost vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání b) Povinnost chránit a respektovat práva dítěte a žáka. c) Povinnost svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj. d) Povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského zařízení, s nímž přišel do styku. e) Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním. f) Věnovat individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními či výukovými problémy. Dbát, aby zdraví žáka a zdravý vývoj nebyl narušen vyučovací a výchovnou činností. Brát ohled na výsledky lékařských vysvědčení, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. g) Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáka při výuce a činnostech, které přímo souvisejí a výchovou a vzděláváním. Při úrazu poskytnout žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistit ošetření žáka lékařem. Úraz ihned nahlásit vedení školy a vyplnit záznam do knihy úrazů, popřípadě vyplnit předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o úrazu dozvěděl první. h) Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech vedení školy. i) Před akcemi pořádanými školou poučit žáky prokazatelným způsobem (zápisem v třídní knize) o bezpečnosti chování j) Sledovat zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informovat ihned vedení školy a rodiče postiženého žáka. V případě odchodu žáka ze školy domů v průběhu vyučování bude žák předán zákonnému zástupci. K náhlému lékařskému ošetření bude žák odeslán jen v doprovodu dospělé osoby. k) Dostavit se do školy nejméně 15 minut před zahájením své vyučovací a výchovné povinnosti. Při pozdním příchodu má vyučující povinnost omluvit se ředitelce školy. l) Předem známou nepřítomnost hlásit včas ředitelce školy den předem, nepředvídanou týž den, ale ještě před začátkem vyučování, aby mohl být včas zajištěn zástup. Neprodleně předložit potvrzení o pracovní neschopnosti. m) Při příchodu do školy a odchodu ze školy se seznámit se zprávami a vyhláškami, které vedení školy zveřejňuje ve sborovně, popřípadě na osobní elektronické adrese nebo školním serveru, zvláště pak se suplováním, změnami rozvrhu apod. n) Pravidelně a soustavně informovat rodiče žáka prokazatelným způsobem o jeho prospěchu a chování, informovat je o každém mimořádném zhoršení žáka nebo výchovných problémech. o) Připravovat se pravidelně a pečlivě na vyučování. Dbát na pořádek a kázeň ve třídě, vést žáky k důsledné ochraně školního majetku. Zodpovídají za zdraví a bezpečnost žáků v době vyučování, při vycházkách, mimoškolních činnostech i v době dozoru. Nesmějí používat tělesných trestů či jiných nepedagogických trestů. Kázeňské přestupky řeší každý vyučující ve svých hodinách sám, informuje o nich třídního učitele. p) Do vyučování nastupují učitelé včas, pomůcky připravují v době mimo vyučování. q) Před zahájením vyučovací hodiny zapíší učitelé do třídní knihy probírané učivo, nepřítomné žáky, zkontrolují připravenost žáků na hodinu a pořádek ve třídě. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 15 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

r) Po skončení poslední vyučovací hodiny kontrolují vyučující pořádek ve třídě, uzavření a zajištění oken, zamčení tříd a odvedou žáky do šatny. s) Všichni pedagogičtí pracovníci důsledně dbají na dodržování školního řádu ze strany žáků, i v době, kdy sami nevykonávají dozor. t) Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem hodin žáka včetně zájmových kroužků a přestávek. u) Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

2.

Povinnosti třídních učitelů a) Na začátku školního roku seznámí žáky se školním řádem a režimem školy b) Věnuje soustavnou pomoc zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informuje ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezech z PPP. c) Spolupracuje s výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem a školním psychologem při řešení závažných kázeňských problémů. d) Sleduje chování a prospěch žáků ve své třídě a usiluje o dodržování školního řádu. e) Během roku se seznámí a jedná se všemi rodiči. Zhoršení prospěchu či chování jednotlivých žáků a jiná závažná opatření sděluje rodičům včas prostřednictvím žákovské knížky, na třídních schůzkách, dopisem, osobním pozváním. f) Z vyučování uvolňuje žáka na základě písemné žádosti rodičů. Žádají-li rodiče o uvolnění na více než jeden den, požádá třídní učitel o uvolnění ředitelku školy. g) Třídní učitel určí ve třídě zasedací pořádek z hlediska pedagogických a hygienických potřeb žáka. h) Vede pedagogickou dokumentaci – třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy žáků, poskytuje vedení školy podle písemné potřeby písemné podklady o třídě. i) Průběžně kontroluje zápisy v třídní knize a zajistí odstranění nedostatků. j) Odpovídá za vzhled učebny a její inventář. Na začátku školního roku vřevezme jako správce učebny její zařízení. Vzniklé závady, zvláště ty, které ohrožují bezpečnost žáků, neprodleně hlásí vedení školy, případně zajistí jejich odstranění. k) Přesně eviduje a kontroluje absenci žáků. Od rodičů vyžaduje omluvení nepřítomnosti a po skončení absenci nejpozději do tří dnů písemnou omluvenkou v žákovské knížce. l) Zajistí, aby měl žák v žákovské knížce uvedeny všechny potřebné údaje. m) 1x týdně kontroluje podpisy v žákovské knížce.

3.

Povinnosti pedagogického dozoru a) Přidělení pedagogického dozoru jednotlivým vyučujícím zajišťuje vedení školy dle potřeby a provozních podmínek školy. b) Dozor na chodbách začíná ráno 15 minut před zahájením vyučování, je prováděn o všech přestávkách podle rozvrhů dozorů, který je vyvěšen na chodbách. Dozor končí po přestávce před poslední vyučovací hodinou. c) Pedagogický dozor v přiděleném úseku dbá, aby žáci dodržovali školní režim a neporušovali zásady ukázněného chování (včetně WC). d) Je odpovědný za zdraví a bezpečnost žáků před vyučováním a o přestávkách.

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 16 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

e) Při nepřítomnosti určeného pedagogického dozoru nastupuje automaticky jeho náhradník. f) Za řádný výkon dozoru odpovídají vyučující svou fyzickou přítomností. V přiděleném úseku procházejí učebny, přilehlé prostory i WC. V době dozoru nesmějí vykonávat jiné činnosti (např. oprava sešitů, příprava na vyučovací hodinu). Pokud nemohou vyučující z jakéhokoli důvodu dozor vykonávat, jsou povinni to předem oznámit vedení školy.

Čl. IV 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Kateřina Svobodová a ostatní pedagogičtí zaměstnanci O kontrolách provádí písemné záznamy. Ruší se předchozí znění této směrnice 151/2016 ze dne 1. 9. 2016. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6). Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017 Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením ve sborovně školy, na nástěnce naproti vchodovým dveřím a na webových stránkách školy. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 29. 8. 2017. Seznámení žáků školy s tímto řádem třídními učiteli ve dnech 5. - 6. 9. 2017, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách a žákovských knížkách. Informace pro zákonné zástupce žáků o vydání školního řádu - v žákovských knížkách, na třídních schůzkách a na webových stránkách školy.

V Žabčicích dne 29.8.2017 Mgr. Kateřina Svobodová ředitelka školy

Příloha č.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Čl.I

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Žáci školy jsou hodnoceni podle zákona č. 561/2004 Sb., §51, 52 a 53 na základě vyhlášky 48/2005, § 14, 15, 16, 17 těmito způsoby: a) Klasifikačním stupněm, dále jen klasifikace b) Slovně c) Kombinací obou způsobů

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 17 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

1. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovního hodnocení do klasifikace. 2. Výsledky vzdělávání v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – dobrý 4 – dostatečný 5 – nedostatečný 3. Chování žáka je klasifikováno stupni: 1 – velmi dobré 2 – uspokojivé 3 – neuspokojivé 4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: Prospěl(a) s vyznamenáním Prospěl(a) Neprospěl(a) Nehodnocen(a) 5. Žák je hodnocen stupněm: a) prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, c) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 6. Hodnocení chování a prospěchu se na vysvědčení zapíše číslicí 7. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí stupni : Pracoval (a) úspěšně Pracoval (a) 8. U žáka s diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka o použití širšího slovního hodnocení. 9. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl nejméně stupně- prospěl. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 18 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Čl.II

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 4. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. 6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 9. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 19 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. 11. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 12. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 13. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 14. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. 15. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 16. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům. 17. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 18. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 19. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou.

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 20 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Čl. III Rámcová kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáka ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: - stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, - osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, - kvalita projevu, - vztah žáka k činnostem a zájem o ně, - estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, - v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 21 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Čl. IV Rámcová kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáka ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činnostech Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, - kvalita výsledků činností, - osvojení účinných metod samostatného studia. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 22 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování. Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: - vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, - osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, - využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, - aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, - kvalita výsledků činností, - organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, - dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, - hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, - obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 ( výborný) Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 23 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. Stupeň 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

Čl.V

Hodnocení výsledků vzdělávání

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 24 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 6. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník. 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. 9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 25 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 12. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.

Čl. VI

Opravné a komisionální zkoušky, opakování ročníku

1. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 2. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 3. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni již jednou opakoval ročník, tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze ze závažných zdravotních důvodů. 4. Do vyššího ročníku postoupí žák 1. stupně ZŠ, který na tomto stupni opakoval ročník

Čl. VII

Hodnocení chování žáka

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 26 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy. 4. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 5. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 6. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek. Pochvala třídního učitele: - mimořádná aktivita - reprezentace školy v soutěži - vylepšování třídního a školního prostředí - výrazné zlepšení prospěchu apod. Uděluje třídní učitel. Pochvala ředitele školy: - mimořádný úspěch při reprezentaci školy - významný humánní čin apod. - dlouhodobé dosahování vynikajících studijních výsledků (průměr 1,0 po 2 školní roky po sobě). Navrhuje třídní učitel a píše se na zadní stranu vysvědčení. Výchovná opatření Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák nebo student jednání podle předešlého odstavce , oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. Plnění školních povinností : Žáci jsou povinni se připravovat na výuku – nosit učební pomůcky dle rozvrhu a zadané domácí úkoly. Po zapomenutí (DÚ či pomůcky) třídní učitelka nebo vyučující dané hodiny píše do žákovské knížky upozornění rodičům. Za dalších 5 zapomenutí (celkem tedy 10) žák dostane výchovné opatření – Napomenutí třídního učitele. Po dalších pěti pak Důtku třídního učitele, dále Důtku ředitele školy, až po sníženou známku z chování na pololetním vysvědčení

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 27 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

1. Napomenutí třídního učitele: - drobné kázeňské přestupky (např. nekázeň ve vyučování a o přestávkách, používání mobilního telefonu při výuce, používání žvýkaček) - časté zapomínání pomůcek (včetně cvičebního úboru), domácího úkolu, žákovské knížky apod. - do 3 pozdních příchodů do výuky - nedbalostní chování k zařízení školy, znečišťování školy a jejího okolí. Uděluje třídní učitel. 2. Důtka třídního učitele: - opakující se drobné kázeňské přestupky - opakující se zapomenutí pomůcek nebo domácího úkolu - opakující se pozdní příchody do výuky - nerespektování pokynů pedagoga při výuce i mimo ni - podvod v žákovské knížce - nevhodné chování ke spolužákům, mírné formy psychického útlaku - náznaky šikany (cílené a opakované ubližující agresivní útoky), ostrakizmus - vulgární výrazy před učitelem, zaměstnanci školy a spolužáky - nevhodné chování vůči zaměstnancům školy - nošení předmětů, které by mohly zranit nebo ohrozit zdraví spolužáků nebo žáka samotného - úmyslné poškození školního majetku – po pachateli bude požadována náhrada formou odstranění škody - ojedinělá drobná krádež, záměrné schovávání věcí - bude šetřeno dle závažnosti se ŠMP - neomluvená absence – 1-2 hodiny. Uděluje třídní učitel, oznámí řediteli školy. 3. Důtka ředitele školy: - závažnější kázeňské přestupky - opakování přestupků z bodu č. 2 - hrubé chování ke spolužákům - drzé, vulgární nebo agresivní chování vůči zaměstnancům školy - opakované ohrožení nebo ublížení spolužákům, opakující se mírné formy psychického útlaku - projevy šikany nebo kyberšikany --může být udělena rovněž snížená známka z chování, bude šetřeno dle závažnosti se ŠMP, případně PČR - kouření nebo požití alkoholu či jiných návykových látek během pobytu ve škole a při školních akcích - ničení majetku školy - krádež - může být udělena rovněž snížená známka z chování, bude šetřeno dle závažnosti se ŠMP, případně PČR - neomluvená absence – 3 a více hodin nebo opakovaná neomluvená absence, bude projednáno na výchovné komisi. Uděluje ředitel školy. Při závažném přestupku nemusí sankce postupovat podle stupnice kázeňských opatření. Snížená klasifikace z chování Známka z chování je komplexním zhodnocením žákova chování za uplynulé pololetí. Snížení stupně z chování bude vždy projednáno na pedagogické radě. 2. stupeň z chování – uspokojivé chování a) závažné nebo opakované porušení školního řádu –přestupky z bodu č. 3 Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 28 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

b)neomluvená absence 5 -10 hodin -bude projednáno na výchovné komisi. 3. stupeň z chování – neuspokojivé chování a) velmi závažný přestupek a soustavné porušování školního řádu -přestupky z bodu č. 3 b) neomluvená absence – 11 a více neomluvených hodin a současné oznámení absence na orgán sociálně právní ochrany dětí, příp. Policii ČR. Statut výchovné komise: -výchovná komise je poradní orgán ředitele školy -projedná na podnět člena vedení, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa nebo třídního učitele výchovné problémy žáka a absenci žáka -tvoří ji člen vedení, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, popřípadě školní speciální pedagog, třídní učitel případně zástupce pedagogického sboru -na jednání výchovné komise může být přizván zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR a jiní odborníci -v případě vzniklého problému, který je třeba řešit jednáním výchovné komise, se sejdou členové této komise, projednají problém, připraví jednání s přizvanými osobami -za přípravu odpovídá výchovný poradce (školní metodik prevence), který jednání výchovné komise také řídí -z jednání výchovné komise pořizuje výchovný poradce zápis, který rodiče a ostatní přítomní podepisují a který slouží jako doklad o jednání s rodiči. U žáků se SVP je třeba při aplikaci uvedených výchovných opatření přihlížet k vyšetřením z PPP a upřednostňovat závěry uvedených vyšetření, pokud by byla v rozporu s uvedenými kritérii. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií. a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období). b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 - velmi dobré, b) 2 - uspokojivé, c) 3 - neuspokojivé. Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 29 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Čl. VIII

Slovní hodnocení

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií. 1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 5. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení Prospěch Ovládnutí učiva 1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – dobrý 4 – dostatečný 5 - nedostatečný

ovládá bezpečně ovládá v podstatě ovládá ovládá se značnými mezerami neovládá

Myšlení 1 – výborný 2 – chvalitebný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný uvažuje celkem samostatně

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 30 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

3 – dobrý 4 – dostatečný 5 - nedostatečný Vyjadřování 1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – dobrý 4 – dostatečný 5 - nedostatečný

Celková aplikace vědomostí 1 – výborný

menší samostatnost v myšlení nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou odpovídá nesprávně i na návodné otázky

výstižné a poměrně přesné celkem výstižné myšlenky vyjadřuje ne dost přesně myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

4 – dostatečný 5 - nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení 1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – dobrý 4 – dostatečný 5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje větších podnětů malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

2 – chvalitebný 3 – dobrý

Chování 1 – velmi dobré 2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 31 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Čl. IX

Pravidla pro sebehodnocení žáků

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. 3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: -

co se mu daří co mu ještě nejde, jaké má rezervy jak bude pokračovat dál

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: -

- zodpovědnost - motivace k učení - sebedůvěra - vztahy v třídním kolektivu.

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Čl. X Hodnocení a klasifikace žáků se specifickou vývojovou poruchou učení a chování, vzdělávání žáků mimořádně nadaných 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 32 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály. Žáci mimořádně nadaní 1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

Čl. XI

Individuální vzdělávací plán

Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. Viz vyhlášky v aktuálním snění týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Čl. XII

Způsob hodnocení žáků- cizinců

Při klasifikaci žáků-cizinců postupuje škola v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., §20 a dle metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 21 836/2000-11. Při jejich hodnocení z předmětu Český jazyk a literatura by se mělo přihlédnout k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro kterou nemusejí být žáci-cizinci v průběhu prvního roku docházky ve škole v České republice z tohoto předmětu klasifikováni. Aby však mohli postoupit do vyššího ročníku, musejí být na konci školního roku klasifikováni i z předmětu Český jazyk a literatura, stejně jako žáci českého původu. Doporučujeme hodnotit je slovním vyjádřením. Žák slovenské národnosti má právo při výuce používat slovenštinu s výjimkou vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura.

Čl. XIII

Školní Poradenské pracoviště (dále ŠPP)

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 33 z počtu 34

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, přísp.org.

1. 1. Ve škole působí ŠPP ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. 1. 2. V rámci činností ŠPP mohou být žáci školy podpořeni následujícími aktivitami: úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá; poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci; spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů; evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření; práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností); anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili; opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole; preventivní programy pro žáky. 1. 3. Svým podpisem v žákovské knížce dítěte vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas s poskytnutím podpory dítěti. Škola předpokládá komunikaci mezi zákonnými zástupci. 1. 4. S veškerou dokumentací pořízenou v rámci práce se žákem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 1. 5. K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (např. dlouhodobá péče o dítě, zařazení dítěte do reedukační skupiny apod.) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat. Škola předpokládá komunikaci zákonných zástupců dítěte v rámci tohoto individuálního souhlasu. Individuální práce se žákem předpokládá návaznou spolupráci se zákonnými zástupci žáka v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., odst. 3 písm. c).

Čl. XIV

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Kateřina Svobodová a ostatní pedagogičtí zaměstnanci 1. O kontrolách provádí písemné záznamy. 2. Ruší se předchozí znění této směrnice 151/2016 ze dne 1. 9. 2016. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6). 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017 4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením ve sborovně školy, na nástěnce u vchodových dveřích a na webových stránkách školy. 5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 29. 8. 2017. 6. Seznámení žáků školy s tímto řádem třídními učiteli ve dnech 5.-6. 9. 2017, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách a žákovských knížkách. 7. Informace pro zákonné zástupce žáků o vydání školního řádu - v žákovských knížkách, na třídních schůzkách a na webových stránkách školy. V Žabčicích dne 29.8.2017

Mgr. Kateřina Svobodová ředitelka školy

Organizační řád školy – součást: 02 - "Školní řád Základní školy“ strana 34 z počtu 34

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.