ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE


1 Gen. Závady Vysoké Mýto tel.: IČ: ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vypracoval: M...

0 downloads 95 Views 216KB Size

Recommend Documents


No documents


Gen. Závady 118 566 01 Vysoké Mýto www.dmvm.cz tel.: +420 465 421 777 IČ: 71294791

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vypracoval:

Mgr. Lukáš Dejdar, ředitel organizace

Pedagogická rada projednala:

29.1.2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

29.1.2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

29.1.2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, vydávám jako statutární orgán SŠZ - domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto (dále jen „domov“) tento vnitřní řád.

1. Obecná ustanovení Domov je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen žáci) ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování navazující na vzdělávání a výchovu škol. Zřizovatelem domova je Město Vysoké Mýto. Činnost organizace a provoz domova se řídí zejména vyhláškou č. 436/2010Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Přihlášku na školní rok podávají zákonní zástupci nezletilých žáků (dále též rodiče) prostřednictvím skupinového vychovatele a žáci zletilí do stanoveného data, a to vždy na jeden školní rok. Ubytování na domově není nárokové. Žákovi může být v průběhu školního roku ukončeno ubytování, pokud o to písemně požádá zákonný zástupce nebo zletilý žák, dále není-li opakovaně v daném termínu uhrazena úplata za ubytování, pokud žák přestal být žákem školy, nebo byl vyloučen z domova. Domov je v provozu ve dnech školního vyučování. Ubytování o volných dnech zařízení nezajišťuje. Vnitřní řád vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků, studentů a je závazný pro všechny ubytované a pracovníky domova.

2. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, zletilých žáků 2.1 Ubytovaný žák plní povinnosti a je zodpovědný za své činy a chování se všemi důsledky, zároveň využívá svých práv. 2.1.1 Má právo: a) Požadovat vždy takové jednání a zacházení se svojí osobou, které je v souladu s legislativními předpisy upravujícími obecně práva dítěte a občana. b) Zakládat, volit a být volen do samosprávných orgánů žáků a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele domova. c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se výchovy a podávat připomínky a podněty vedení domova. d) Má právo, pokud je ubytován ve školním roce na základě přihlášky a kladného vyřízení, užívat přidělenou místnost s příslušenstvím a veškeré další prostory a zařízení domova určené k účelnému využití volného času a samostudiu. Toto právo se využívá v dobách k tomu určených režimem zařízení. e) Podílet se na organizování života žáků v domově a účastnit se všech akcí pořádaných na domově. f) Požadovat výměnu ložního prádla v souladu s platným předpisem. g) Má nárok na denní vycházku v době od 18 do 19 hodin. Na prodlouženou vycházku má nárok, nekoná-li se výchovná činnost s povinnou účastí a za předpokladu, že má uklizeny osobní věci na pokoji. Počet a délku vycházek mohou korigovat rodiče v dohodě s vychovatelem žáka. h) Studenti VOŠ využívají práva v míře stanovené vychovatelem.

2.1.2 Plní své povinnosti: a) Dodržuje vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti. Domov má zpracovaný plán a osnovu školení pro ubytované žáky a studenty v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý ubytovaný svým podpisem dvakrát ročně (na začátku každého pololetí) podepisuje, že byl řádně proškolen a seznámen s těmito předpisy a pokyny, včetně užívání prostor spojených se zvláštními riziky (sportovní hala, posilovna, keramická dílna, kuchyňky). Tyto mají svůj vlastní provozní řád a stanovenou osobu odpovědnou za jejich provoz. b) Řídí se pokyny pracovníků domova, řádně dochází do domova a účastní se výchovného programu (organizačních a výchovných schůzek, týdenního úklidu, apod.). c) Předkládá na recepci své osobní číslo a vycházkový a odjezdový deník a při odchodu odevzdává klíče od pokoje. d) Oznamuje vychovateli úraz, onemocnění a užívání léků. Při onemocnění, které si vyžádá delší léčbu, odjíždí žák domů. Způsob dopravy určí podle aktuálního zdravotního stavu pracovník v hlavní službě nebo skupinový vychovatel. Zůstává-li žák se svolením vychovatele po dobu krátkodobé nemoci (nejdéle dva dny) v domově, tak dodržuje léčebný režim určený lékařem nebo obvyklý postup při onemocnění. V případě infekční nemoci, nebo podezření na ni, odjíždí žák ihned domů a do odjezdu je

str. 2

umístěn na izolační místnosti. Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen neprodleně (do 24 h) oznámit důvod nepřítomnosti na domově. e) Udržuje čistotu a pořádek ve svých věcech. Podílí se na denním a týdenním úklidu pokoje a v daných termínech si vyměňuje ložní prádlo. V rámci veřejně prospěšné činnosti přispívá k udržování pořádku ve společných prostorách a okolí. f) V domově je povoleno používat pouze registrované elektrospotřebiče. Vlastní spotřebiče a jejich příslušenství lze užívat na základě písemné dohody s domovem. Všechny spotřebiče podléhají revizi dle ČSN na náklady domova. Jejich vlastníci jsou povinni předložit je k revizi a uhradit měsíční poplatek stanovený ředitelem domova za jejich užívání (úhrada části nákladů na spotřebu el. energie). Za úhradu koncesního poplatku zodpovídá vlastník. g) Hospodárně nakládá s elektrickou energií, vodou a potravinami. h) Chrání majetek domova před poškozením a ztrátou. Škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti je povinen uhradit viník nebo bezprostředně zainteresovaní účastníci škody (např. z pokoje). Ztrátu osobních věcí a peněz oznamuje bez prodlení vychovateli. Provozní závady na majetku a vybavení domova oznamuje vždy vychovateli, případně na recepci. ch) V budově se žák pohybuje v domácí obuvi a slušně oblečen. Venkovní obuv ukládá na k tomu určeném místě. Ve sportovní hale a v posilovně používá sportovní obuv. i) Je zakázáno vnášet, přechovávat, distribuovat nebo užívat návykové látky (cigarety, alkohol, drogy a jiné zdraví škodlivé látky), hrát hazardní hry, vnášet střelné, sečné a bodné zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly způsobit poškození zdraví. Při důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami (tabák, alkohol, drogy) činí domov zákonná opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje zákonné zástupce, v závažnějších případech i orgán sociálně právní ochrany, školu, případně Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí domov lékařskou pomoc. Nemůže-li domov zajistit dostatečný dohled nad zdravotním stavem žáka, žádá rodiče o umístění žáka mimo domov. V případě důvodného podezření z požití alkoholu se žák podrobí orientační dechové zkoušce. Žákům je zakázáno kouřit v budově a v jejím okolí. j) Nepřípustnými jsou projevy rasismu, nesnášenlivosti, násilí a jednání snižující lidskou důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie a jiná nezákonná činnost (řeší PČR). k) Ke konzumaci jídla je v domově vyhrazena jídelna. Není dovoleno připravovat a konzumovat tepelně upravované jídlo na pokoji, v klubovnách nebo jiných společenských prostorách. Je zakázáno odnášet kuchyňské nádobí a náčiní z kuchyněk nebo z jídelny. l) Žák ukládá vlastní potraviny na vyhrazeném místě v pokoji. Stav potravin průběžně kontroluje. V lednicích a skříních lze ponechat přes víkend pouze nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a neotevřených obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady). Z hygienických důvodů není dovoleno ukládat potraviny a nápoje na okenních parapetech a balkónech! Potraviny podléhající zkáze musí být uloženy v lednici. m) Z hygienických a zdravotních důvodů není na pokojích dovoleno chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy. n) Je přísně zakázáno zasahovat do elektrických zařízení a manipulovat s otevřeným ohněm. o) V domově není povoleno bez svolení vychovatele přemísťovat nábytek a lepit plakáty. Přivezení vlastního vybavení pokoje schvaluje vychovatel. str. 3

p) Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj, užívané vybavení, klíče i zapůjčený inventář. q) Je povinen řádně a včas hradit platby vyplývající z jeho ubytování na domově. r) Dodržuje denní režim, studijní klid 20:00 – 21:00 a noční klid v době 22:00 – 6:00. s) Je povinen nahlásit vychovateli pozdní odchod do školy do 7:30. t) Je povinen nahlásit každou mimořádnou událost. u) Je zakázáno mít intimní styk v zařízení.

2.2 Respektuje a ctí práva druhých a umožňuje jim svým chováním a jednáním naplnění těchto práv zejména tím, že: a) Je tolerantní, ohleduplný k jejich potřebě v klidu se učit a mít své soukromí. Proto nejsou tolerovány návštěvy na pokojích a shromažďování se na chodbách a schodištích v době studijního klidu (20:00 – 21:00) a v období přípravy na večerku, po večerce a také návštěvy žáků opačného pohlaví. Výjimku může na žádost žáka povolit vychovatel. b) Studuje-li žák po večerce, dbá na to, aby nerušil ostatní spolubydlící ze spánku. Potřebuje-li studovat déle mimo svůj pokoj, dohodne se s vychovatelem vykonávajícím noční službu. c) Chrání osobní majetek i majetek spolubydlících zejména tím, že zamyká skříně s osobními věcmi, uzamyká pokoj vždy, když ho nikdo jiný v dané době neužívá, klíč odevzdává na recepci. Nevnáší na domov cenné věci a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem nebo přípravou na vyučování, ani vyšší částky peněz. V případě potřeby má žák možnost uložit si cenné předměty a vyšší peněžní obnos u svého skupinového vychovatele. d) Jedná dle zásad slušného chování se všemi zaměstnanci a ostatními žáky. Žák / student je povinen vyvarovat se hrubým slovním a úmyslným fyzickým útokům vůči pracovníkům domova nebo žákům a studentům.

2.3 Ubytovaný žák dodržuje organizační a provozní opatření: a) Vrátí se z prodloužené vycházky: žáci (1. ročníky) do 20:00 žáci (2. – 3. ročníky) do 21:00 žáci a studenti 4. ročníku do 21:30 studenti VOŠ do 23:00 Déle, dle individuální domluvy s vychovatelem. Vycházky nad 23:00 musí minimálně 1 den předem nahlásit žák / student řediteli zařízení, který rozhoduje o udělení prodloužené vycházky. Při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba telefonicky uvědomit službu konajícího pracovníka v recepci nebo vychovatele. Vycházku povoluje vychovatel. V případě porušení povinností žákem / studentem může vychovatel vycházku nebo prodlouženou vycházku neudělit. b) Při příchodu do domova se žák u recepce prokáže bez vyzvání průkazkou žáka a přihlásí se. c) Sborovna, případně recepce, je ohlašovnou požárů, provozních havárií a závad. Pracovníci recepce vydávají klíče a žáci jsou povinni zde ohlásit důvod přítomnosti v dopoledních hodinách. str. 4

d) Žák je povinen ohlásit ve sborovně každý odchod k návštěvě lékaře, mimořádný odjezd domů v průběhu týdne a jiné podstatné skutečnosti týkající se jeho pobytu (delší nepřítomnost ap.). V případě návratu od lékaře sdělí žák výsledek vyšetření a dodržuje pokyny lékaře a zaměstnanců domova. e) Odjezd z domova v průběhu pracovního týdne je možný, pokud je dán písemný souhlas rodičů. f) Do domova přijíždí z místa bydliště (obvykle v neděli) nejpozději do 21:30, v pondělí do 18:00. V odjezdový den (obvykle v pátek) opouští žák budovu do 15:00. g) Návštěvy přijímá žák do 21:00 v prostorách k tomu vyhrazených (vstupní část haly, klubovny, učebny). Veškeré návštěvy hlásí ubytovaný žák ve sborovně domova a na recepci. h) O večerce má žák připraveny lůžkoviny a noční oblečení. Prodloužení osobní večerky z důvodu studijní přípravy povoluje na žádost žáka vychovatel. ch) Domov organizuje o víkendech a o prázdninách v rámci své doplňkové činnosti ubytovací akce pro účastníky společenských a sportovních akcí pořádaných jinými organizacemi ve městě. Výtěžek z nich je investován mj. do zkvalitnění vybavení domova. Povinností žáků je v odjezdový den do 8:00 připravit pokoj (uzamknout osobní věci, svléknout povlečení). i) Každý ubytovaný podepisuje při nástupu do zařízení protokol o stavu majetku, který přebírá do užívání. Zjistí-li se v průběhu roku, že došlo k poškození majetku nebo sám ubytovaný upozorní na škodu, kterou způsobil, předepisuje zařízení takto vzniklou a prokázanou škodu k náhradě. Za nezletilého žáka tato povinnost přechází na zákonného zástupce.

2.4 Ubytovaný žák má právo, aby jeho aktivní přístup k životu na domově byl oceněn, zároveň má vychovatel povinnost využívat kázeňských opatření k nápravě chování žáka. 2.4.1 Výchovná opatření: a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (nebo jiná ocenění) a kázeňská opatření. Pochvaly uděluje ředitel domova nebo skupinový vychovatel. Kázeňským opatřením se rozumí méně závažné, závažnější a závažné přestupky, kdy kázeňskými opatřeními jsou: vytýkací pohovor vychovatele s žákem, vytýkací dopis zaslaný vychovatelem, vytýkací pohovor s ředitelem a Velmi závažné přestupky: podmíněné vyloučení žáka nebo studenta z domova a vyloučení žáka nebo studenta z domova. b) Ředitel domova může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta z domova. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto řádem, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení. c) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům domova nebo žákům a studentům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem a ředitel rozhodne o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka / studenta. d) V případě, že žák svým chováním a jednáním úmyslně uvede zaměstnance zařízení v omyl a zabrání v plnění jeho pracovních povinností (vědomá lež, podvod), je to považováno vždy za závažné kázeňské provinění. Ředitel rozhodne o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka / studenta. str. 5

e) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel domova do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, a to ve správním řízení, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem domova dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. f) Udělení výchovných opatření u velmi závažných přestupků se sděluje zákonným zástupcům nezletilých žáků písemně ve správním řízení. Rodičům žáků, kteří dosáhli plnoletosti, se oznamují pouze kázeňská opatření s právními důsledky (správní řízení s žákem). Udělení výchovných opatření u méně závažných, závažnějších a závažných přestupků je zákonný zástupce informován přes odjezdový a příjezdový deníček žáka/studenta.

2.5 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých (§ 22 školského zákona). 2.5.1 Práva rodičů: a) Základním právem rodičů je právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy. b) Právem rodičů je po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti podmínky pobytu v domově. Požadavky, které přesahují rámec tohoto vnitřního řádu, podávají rodiče písemně řediteli. 2.5.2 Povinnosti rodičů nezletilých žáků: a) Spolupodílí se na řádné docházce žáka do domova. b) Na vyzvání ředitele domova se osobně účastní projednání závažných otázek týkajících se výchovy žáka. c) Informují neprodleně o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy. d) Oznamují důvody nepřítomnosti žáka v domově. e) Oznamují změny v údajích do matriky (změny bydliště, tel. čísla apod.) a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. ukončení ubytování), nebo pro bezpečnost. f) Podávají přihlášku k ubytování za nezletilé žáky a pravidelně se informují o chování svého dítěte. Žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče nebo zletilí žáci písemně k rukám ředitele domova nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování, obvykle do 20. v měsíci. g) Seznamují se s vnitřním řádem domova a podílejí se na rozhodnutí o množství odebírané stravy v jídelně. h) Náklady vzniklé domovu neplněním povinností mohou být dány k úhradě. ch) Povinnosti uvedené pod písmeny c) až f) plní samostatně též zletilí žáci.

str. 6

2.6 Informace poskytované domovem rodičům: a) Informace specifikující podmínky ubytování a finančním zajištění pobytu žáka, včetně vyúčtování záloh. b) Informace o chování a aktivitě nezletilého žáka (rodičovské schůzky, individuálně), o závažných okolnostech, které ohrožují další pobyt žáka v domově z důvodu kázeňských, zdravotních (návykové látky, poruchy v příjmu potravy apod.) nebo ekonomických (úhrada záloh).

3. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 3.1 Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: a) Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole. b) Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy. c) Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti. d) Volit a být voleni do školské rady. e) Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

3.2 Pedagogický pracovník je povinen: a) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání. b) Chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta. c) Chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních. d) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj. e) Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. f) Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

str. 7

Příloha 1: Sankční řád Domova mládeže Příloha 2: Denní režim Domova mládeže

Ve Vysokém Mýtě dne: 29.1.2018

Mgr. Lukáš Dejdar ředitel organizace

str. 8

Příloha 1:

Sankční řád Domova mládeže Školní rok 2017/2018 Hodnocení přestupků: 1. Méně závažné přestupky: výchovné opatření – vytýkací pohovor vychovatele s žákem Kázeňské opatření může být uděleno za: a) porušení zásad přípravy na večerku a nedodržení večerky, rušení nočního klidu; VŘ 2.1.2 r), 2.2 b), 2.3 h) b) neoprávněná návštěva na pokoji; VŘ 2.3 g) c) nepřezouvání se; VŘ 2.1.2 ch) d) nedodržování základních pravidel hygieny, nepořádek v osobních věcech, vyhýbání se podílu na úklidu a opakovaně špatné úklidy v pokoji; VŘ 2.1.2 e) e) neuposlechnutí pokynu vychovatele a ostatních zaměstnanců; VŘ 2.1.2 b) f) porušení zásad užívání mobilního telefonu, počítačů a jiných technických prostředků; VŘ 2.1.2 f) g) nedovolené přemisťování nábytku, lepení plakátů a nálepek na nábytek, stěny, dveře; VŘ 2.1.2 o), 2.2 c) h) porušení zákazu odnášení nádobí z jídelny; VŘ 2.1.2 k) i) porušení zásad ukládání potravin na vyhrazených místech; VŘ 2.1.2 l) j) nehospodárné nakládání s vodou, el. energií a potravinami, netřídění odpadu; VŘ 2.1.2 g) k) neomluvená neúčast na schůzce výchovné skupiny; VŘ 2.1.2 b) l) neodevzdání klíčů od pokoje vychovatelovi / na vrátnici; VŘ 2.1.2 c) m) netolerantní chování, narušování soukromí a klidu; VŘ 2.1.2 j) n) porušení oznamovací povinnosti:  nenahlášený příchod na DM; VŘ 2.3 b)  nenahlášený odchod z DM; VŘ 2.1.2 c)  nenahlášený pozdní příchod do DM z vycházky; VŘ 2.3 a)  nenahlášené studium po večerce; VŘ 2.2 b)  nenahlášený odchod k lékaři; VŘ 2.1.2 d)  nenahlášený pozdní odchody do školy; VŘ 2.1.2 s)  nenahlášení závady; VŘ 2.1.2 h) a t)  nenahlášení ztráty osobních věcí a peněz; VŘ 2.1.2 h) o) porušení zákazu konzumace jídla v jiných něž určených prostorách a tepelné úpravy jídla na pokojích; VŘ 2.1.2 k) p) přijmutí návštěvy mimo určené prostory; VŘ 2.3 g)

str. 9

2. Závažnější přestupky: výchovné opatření – vytýkací dopis zaslaný vychovatelem Kázeňské opatření může být uděleno za závažnější a často opakované přestupky: a) porušení pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti při zacházení s el. spotřebiči a otevřeným ohněm; VŘ 2.1.2 a), i) a n) b) nesplnění povinnosti registrace vlastního el. spotřebiče nebo nepředložení spotřebiče k revizi; VŘ 2.1.2 f) c) způsobení škod na majetku DM z nedbalosti; VŘ 2.1.2 h) d) porušení oznamovací povinnosti:  neoznámení úrazu, nemoci a užívání léků; VŘ 2.1.2 d), 2.3 d) e) odjezd z DM bez souhlasu rodičů nebo povolení vychovatele; VŘ 2.3 e) f) porušení zásad ochrany majetku – neuzamčení pokoje; VŘ 2.1.2 h) g) nepřipravenost pokoje na ubytovací akci; VŘ 2.3 ch) h) návštěva nepovolené osoby opačného pohlaví; VŘ 2.2 a) i) porušení zákazu kouření; VŘ 2.1.2 i) j) opakované přestupky z bodu 1. Sankčního řádu

3. Závažné přestupky: výchovné opatření – vytýkací pohovor ředitele s žákem Kázeňské opatření může být uděleno za závažné nebo za často opakované přestupky: a) neoznámení požáru, havárie a jiné mimořádné události; VŘ 2.1.2 h) a t) b) pobyt na DM v době infekční a jiné nakažlivé choroby; VŘ 2.3 d), 2.1.2 a) a d) c) ohrožení zdraví druhého nebo i svého a narušení klidu – např. vyhazování věcí z oken a balkónů, úmyslné, vědomé způsobení škody na majetku osobním nebo DM; VŘ 2.1.2 e), h), j) a o) d) porušení zákazu přechovávání a požívání alkohol. nápojů v DM, příchod pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, hraní hazardních her; VŘ 2.1.2 i) e) odmítnutí orientační dechové zkoušky; VŘ 2.1.2 i) f) porušení zákazu vnášení pyrotechniky nebo zbraní, jejich používání na DM i v blízkém okolí; VŘ 2.1.2 i) g) chování zvířat a živočichů na pokoji; VŘ 2.1.2 m) h) opakované přestupky z bodu 2. Sankčního řádu

4. Velmi závažné přestupky: výchovné opatření – podmínečné vyloučení z DM Kázeňské opatření může být uděleno za: a) ublížení nebo ohrožení zdraví druhého a jiné kriminální delikty; VŘ 2.1.2 a), i), j) a t) b) intimní styk v prostorách DM; VŘ 2.1.2 u) c) násilí na lidech a majetku – loupež, šikana, kyberšikana, rasistické projevy, jednání snižující lidskou důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie; VŘ 2.1.2 j), 2.2 d) d) požívání a distribuci alkoholických nápojů a jiných omamných látek ve vnitřních a vnějších prostorách domova mládeže, školy, příchod do domova mládeže pod vlivem alkoholu nebo návykových látek; VŘ 2.1.2 i) e) neoprávněná manipulace s hasicími přístroji a požárními hlásiči; VŘ 2.1.2 a) a h) f) hrubé slovní a úmyslné fyzické napadení pracovníků DM nebo žáků; VŘ 2.2 d) g) závažné uvedení vychovatele v omyl a bránění v plnění jeho pracovních povinností, vědomá lež, podvod; VŘ 2.2 d), 2.1.2 b) str. 10

h) opakované přestupky z bodu 3. Sankčního řádu Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem domova mládeže rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka nebo studenta z domova. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ubytovaný v průběhu této lhůty dalšího přestupku, může mu být ukončeno ubytování. Podmínečné vyloučení se zkušební lhůtou se písemně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žáku, studentu a ředitelství školy, kterou žák navštěvuje.

5. Vyloučení z domova mládeže: Kázeňské opatření může být uděleno za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školského zařízení, za šikanu, kyberšikanu, fyzické napadení žáka, studenta, úmyslné napadení s následkem ublížení na zdraví, opakované kouření, požívání alkoholu nebo OPL, krádež v domově mládeže. O vyloučení rozhodne ředitel školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školského zařízení dnem následující po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.

Časté, byť méně závažné, porušování vnitřního řádu bude potrestáno napomenutím vychovatele, případně vytýkacím pohovorem s ředitelem. Vychovatel může při méně závažných přestupcích využít i jiná výchovná opatření (pohovor – musí být proveden záznam). Hrubá nebo opakovaná nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem nepřijetí k ubytování v dalším školním roce. Povinností vedoucího vychovatele je podat oznámení odboru péče o dítě úřadu příslušnému dle bydliště žáka v případech, kdy se prokáže spáchání přestupku či trestného činu, případně kontaktovat Policii ČR.

Sankční řád nabývá účinnosti dne 29.1.2019

Ve Vysokém Mýtě dne: 29.1.2019

Mgr. Lukáš Dejdar ředitel organizace

str. 11

Příloha 2:

Denní režim Domova mládeže 6:00

-

7:30

budíček, ranní hygiena, snídaně

7:00

-

7:30

hlášení nemocných

11:00

-

14:00

oběd

14:00

-

21:30

odpolední individuální programy

17:00

-

18:00

večeře

20:00

-

21:00

studijní doba

21:30

-

22:00

příprava na večerku

22:00

-

06:00

noční klid

Ve Vysokém Mýtě dne: 29.1.2019

Mgr. Lukáš Dejdar ředitel organizace

str. 12

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.