OT voor invullen van acties voor jaarplan en jaarverslag


1 voor invullen van acties voor jaarplan en jaarverslag 03/01/2019 versie 05 (000)2 > Bestemd voor partnerorganisaties (PO) en organisaties met ter...
Author:  Renske Bogaert

0 downloads 86 Views 832KB Size

Recommend Documents


No documents


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT voor invullen van acties voor jaarplan en jaarverslag

03/01/2019 versie 05 (000)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Bestemd voor partnerorganisaties (PO) en organisaties met terreinwerking (OT) > Hierna vindt u de velden in te vullen in CIRRO voor het jaarplan en jaarverslag > In de derde kolom wordt aangegeven of het veld al dan niet weergegeven wordt in het jaarplan (JP) of jaarverslag (JV) > Het jaarplan en jaarverslag wordt opgebouwd per resultaatgebied en operationele doelstelling. Communicatie, Interactie, Resultaatgericht, Registratie, Ondersteuning //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2018

Agentschap Zorg en Gezondheid

2

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Nieuwe actie via operationele doelstelling toevoegen

Communicatie, Interactie, Resultaatgericht, Registratie, Ondersteuning //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2018

Agentschap Zorg en Gezondheid

3

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Nieuwe actie via operationele doelstelling toevoegen

Communicatie, Interactie, Resultaatgericht, Registratie, Ondersteuning //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2018

Agentschap Zorg en Gezondheid

4

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Nieuwe actie invullen (via operationele doelstelling) en bewaren > In te vullen velden  in volgende dia’s

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2018

Agentschap Zorg en Gezondheid

5

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRU //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Nieuwe actie invullen en bewaren

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2018

Agentschap Zorg en Gezondheid

6

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Bijkomende informatie invullen en bewaren

Communicatie, Interactie, Resultaatgericht, Registratie, Ondersteuning //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2018

Agentschap Zorg en Gezondheid

7

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIES/PROJECTEN

(1/2)

Getoond in

Naam (verplicht)

Max 255 tekens (liefst kort en bondig)

JP en JV

Beschrijving (verplicht)

Wat? Hoe? Waarom? Samenwerking? Bv. partnerorganisatie(s) waarmee samengewerkt wordt indien van toepassing  zichtbaar voor alle CIRRO-gebruikers Max 2000 tekens

JP en JV

Werkingsjaar (verplicht)

Bv. 2018

Voorpagina JP en JV

Thema (verplicht)

Bv. BVO Aangeboren aandoeningen, Seksuele gezondheid (keuzelijst)

(naargelang PO/OT)

Problematiek/ Doelstelling (optioneel)

Doelstelling van de actie

Evaluatie (optioneel)

Evaluatie van het project

JP en JV Max. 1000 tekens

Max. 1000 tekens

Beschrijving extra (verplicht aanvullen met de planning indien niet alle informatie bij Beschrijving is ingevuld)

Invullen van planning voor het werkingsjaar  zichtbaar voor eigenaar actie en voor ZG Max 5000 tekens

JP en JV (indien ingevuld)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIES/PROJECTEN

(2/2)

Verslag (verplicht)

Stand van zaken voor jaarverslag  enkel zichtbaar voor eigenaar actie en ZG

Notitieblok 1, 2 en 3 (voor persoonlijk gebruik)

Notitieblok/kladblok voor invullen van stand van zaken bv. ter voorbereiding van ‘Verslag’  enkel zichtbaar voor eigenaar actie en ZG

Bijkomende informatie Doelgroep (verplicht)

Doelgroep van de actie, bv. overheid, intermediairs: … jongeren, ouderen, algemene bevolking, rokers, mannen, vrouwen Max. 2000 tekens

JP en JV

Bv. Onderwijs, lokale gemeenschap (o.a. lokale besturen), werk, vrije tijd, gezin, zorg en welzijn (eerstelijnszorg,…) rechtstreeks naar burger, Vlaanderen Max. 2000 tekens

JP en JV

Bijkomende informatie Wanneer = deadline (optioneel)

Bv. Q1, Q2, Q3, Q4, Ad hoc, continu, periodiek, voorjaar, najaar, 1x per jaar, oktober, vanaf 1 januari Max. 500 tekens

JP en JV

Bijkomende informatie Evaluatiecriteria (standaard

Die staan in de beheersovereenkomst vermeld. Standaardtekst laten staan, enkel aanvullen indien specificatie, nieuw evaluatiecriterium.

JP en JV

Bv. output indicator (om de verschillende evaluatiecriteria te kunnen staven – waar mogelijk ook streefnormen) Max. 2000 tekens

JP en JV

Zie voorbeelden doelgroepen

Bijkomende informatie Setting (verplicht) Zie overzicht settings

ingevuld)

Bijkomende informatie Indicatoren (verplicht)

Getoond in Max. 5000 tekens

JV

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Overzicht levensdomeinen of settings (1/2) > > > >

Lokale gemeenschap Rechtstreeks naar de burger Werk (reguliere en sociale economie) Gezin • • •

>

Buitenschoolse opvang Kinderopvang (baby’s en peuters) Thuisomgeving

Onderwijs • • • • • • •

>

alfabetische volgorde in CIRRO

Basis (kleuter en lager) Buitengewoon (kleuter, lager en secundair) CLB Hoger PBD Secundair (m.i.v. deeltijds onderwijs) Volwassenen

Vrije tijd • • • • •

Jeugdwerking (o.a. jeugdverenigingen, jeugdhuizen) Ouderenwerking (o.a. ouderenverenigingen) Sociaal-culturele werking (o.a. socio-culturele verenigingen) Sport Uitgaan en horeca

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Overzicht levensdomeinen of settings (2/2) > Zorg en welzijn • • • • • • • • •

Eerstelijnszorg (huisartsen en andere eerstelijnsverstrekkers) Gespecialiseerde zorg (CGG, initiatieven beschut wonen, psychiatrische verzorgingshuizen, algemene en psychiatrische ziekenhuizen) Gevangenissen Integratie en inburgering Jeugdhulpvoorzieningen (gespecialiseerde jeugdhulp, huizen van het kind, Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning) Ouderenzorg (woonzorgcentrum, dagverblijf, assistentiewoningen) Thuiszorg (gezinszorg, thuisverpleging, lokale dienstencentra, mantelzorg) Welzijnsvoorzieningen (buurtwerking, centra algemeen welzijn, jongerenadvies-centra, dienstverlening OCMW, dienstverlening ziekenfondsen, samenlevingsopbouw) Zorg voor personen met een beperking (zowel thuiszorg als (semi-)residentieel

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11

REFERENTIEKAART CIRRO GEBRUIKERS PO/OT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Overzicht doelgroepen > > > > > > >

Algemene bevolking Etnisch culturele groepen Groepen met lagere SES Niet van toepassing* Personen met een beperking Themaspecifieke groepen** Levensfasen • • •

>

alfabetisch en op het einde clusters in CIRRO

Kinderen en jongeren tot 25 jaar Ouderen 65+ Volwassenen

Professionelen • • •

Andere professionelen Artsen Zorgverstrekkers/Hulpverleners

* Bv. bij R1 OD4 Proactief, onder andere over leemten en opportuniteiten van het beleid en op vraag beleidsrelevant advies verlenen aan de Vlaamse overheid. ** Sekswerkers, personen met HIV, holebi en transgender worden niet specifiek benoemd maar horen hieronder. Idem voor preconceptioneel , zwangere vrouwen en/of hun partner, werklozen…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aanmelden CIRRO  www.cirro.be Zoeken op de website www.zorg-en-gezondheid.be op CIRRO of CIRRO handleiding voor een woordje uitleg. Vragen: [email protected]

www.zorg-en-gezondheid.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.