PÁLYÁZATI ADATLAP. a Wacław Felczak Alapítvány ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY című pályázati felhívásához (természetes személyek számára)


1 PÁLYÁZATI ADATLAP a Wacław Felczak Alapítvány ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY című pályázati ...
Author:  Zsófia Molnárné

0 downloads 2 Views 268KB Size

Recommend Documents


No documents


PÁLYÁZATI ADATLAP a Wacław Felczak Alapítvány ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY című pályázati felhívásához (természetes személyek számára) Kérjük, hogy az adatlapot, a nyilatkozatot és a költségtervet elektronikusan töltsék ki, majd azok kinyomtatása és aláírása után szkennelve küldjék el a [email protected] e-mail címre, a tárgyban megjelölve a pályázati felhívás nevét.

A pályázó neve:

Születési helye, ideje: Anyja neve:

Személyazonosításra alkalmas okmány fajtája, száma: Lakcíme:

Adóazonosító jele:

Számlavezető pénzintézet neve: Bankszámlaszáma:

Hivatalos email címe: Mobiltelefonszáma:

A lenti adatkezelési tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott

adataimat a Wacław Felczak Alapítvány a pályázaton történő részvétel elbírálása, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként pedig hozzájárulok

nevemnek, és az elnyert támogatás összegének a Wacław Felczak Alapítvány honlapján

történő közzétételéhez, továbbá felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:

,

évnap

pályázó aláírása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: I. Az adatkezelő(k): a) Wacław Felczak Alapítvány (cím: 1062 Budapest, Andrássy út. 77. II/13., telefonszám:

+36-1-416-9232, honlap: www.wfa.hu, email cím: [email protected]), a tényleges

adatkezelés helye a fentiekkel megegyezik.

b) az adatkezelő képviselője: Biernacki Karol kuratóriumi elnök. II. Az adatkezelés a) A Wacław Felczak Alapítvány ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY elnevezésű pályázati felhívására a

pályázók által benyújtott pályázatok elbírálása és adott esetben a támogatás folyósítása céljából kezeljük az adatokat.

b) Adatkezelésünk az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulásán alapul.

c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

d) A szükséges adatok megadása hiányában a támogatás folyósításától eleshet az érintett. III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

a) Az adatokat a II. a) pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az I. pontban felsorolt adatkezelők által, megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel (harmadik fél) nem közöljük. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

d) A személyes adatok kezelése az adott év végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok

megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes adatok kezelése a pályázat elbírálásának napját követő egy hónapig tart. IV. Az Ön jogai: Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás

visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. a)

Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes

adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti: - személyes adatokhoz való hozzáférést;

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok;

- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;

- ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére; - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa; - az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: • • • b)

ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi);

jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri;

az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást.

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése

megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelőhöz, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

NYILATKOZAT

Alulírott

az alábbiakban nyilatkozom

arról, hogy nem esem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alá. 1.

A pályázó neve:

3.

Születési ideje, helye:

2. 4.

Lakcíme:

Adóazonosító jele:

Amennyiben a fenti kitétel nem áll meg, úgy az összeférhetetlenség tényének elismerése, és az ezek alapjául szolgáló körülmények leírása az alábbiak szerint:

Kelt:

,

évnap

pályázó aláírása

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.